Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ."

Transkript

1 Z á p i s z 89. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 30. srpna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 v přízemí městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D.; Nepil, Ing. Kroutil, Ing. Šašek, Ing. Matoušová a Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová (= 8 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen radní MČ ); p. Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ, pí Mgr. Vadasová v zastoupení JUDr. Rambouska, tajemníka Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, p. JUDr. Vašák, právník oddělení organizačního a zastupitelstva městské části (OOZ) OKS ÚMČ, pí Přibylová, referentka OOZ OKS ÚMČ. Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Omluven: p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 89. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Při zahájení schůze bylo přítomno 8 členů Rady MČ. Ověřovatel zápisu Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelem zápisu z dnešní schůze RMČ zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilguse, Ph.D. Rada MČ schválila zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilguse, Ph.D. ověřovatelem zápisu ze své 89. schůze jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). Pořad jednání Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 89. schůze Rady MČ: strana 1/29

2 1. Schválení zápisu z 87. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. srpna 2017 (str. 7) 2. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" v objektu KD Krakov mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Linka bezpečí, z.s. (str. 7) 3. Návrh Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí roku 2017 (materiál pro ZMČ) (str. 8) 4. Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s. (k usn. č. Usn ZMC 043/2010) (materiál pro ZMČ) (str. 8) 5. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k urbanistické studii 1. etapy zástavby v lokalitě Červená Báň, mezi ulicemi Červená Báň a Františka Kadlece na pozemcích parc. č. 2385/1, 2386/1, 2386/3, 2386/4, 2386/5, 3830/4 všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 10) 6. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu (nabytí) id. 1/5 pozemku parc.č. 3766/14 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S. K. Neumanna) (str. 10) 7. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k dlouhodobému pronájmu na dobu 10 let částí pozemků parc.č. 2982/1, 2983/11, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Kotlaskou) (str. 11) 8. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny užívání 1.PP objektu na pozemcích parc.č. 88/2, 88/3 (bez č.p. a č.ev.) a nového venkovního vedení VZT na svěřeném pozemku parc.č. 70/2, všechny na k.ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Prvního Pluku) (str. 11) 9. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby rodinného domu, parc.č. 2985/31 na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Hájku) (str. 12) 10. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii Studentské bydlení Troja" na pozemcích parc. č. 568/1, 569, 559/1, 559/2, 560, 561, 562/2, 568/2 všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Pelc Tyrolka) (str. 12) 11. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k aktualizaci stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 2386/1, 2386/3 a části pozemku parc.č. 3830/4, všechny na k.ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Františka Kadlece) lokalita Červená Báň (str. 13) 12. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru umístění zoologického koutku na pozemcích parc. č. 2596/138 na k. ú. Kobylisy a parc.č. 1253/3 na k.ú. Ďáblice v Praze 8 (lokalita u Ďáblického háje) (str. 13) 13. Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení Bytový dům Vršní na pozemcích parc. č. 1019/10, 1019/2, 1019/9, 1019/11 všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (str. 14) 14. Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavba podzemních kontejnerových stání na celém území městské části Praha 8 - II. etapa" (str. 15) 15. Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Provádění sečí (opravných sečí)" (k usn.č. Usn RMC 0358/2017) (str. 15) 16. Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2017 (str. 16) strana 2/29

3 17. Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi dárcem Crestyl - Nadační fond a obdarovaným MČ Praha 8 na pořádání akce Pražské cyklozvonění 17. září 2017 (str. 19) 18. Návrh zřízení Strategického týmu MČ Praha 8 (str. 19) 19. Návrh projednání "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až srpen 2017 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2017" (materiál pro ZMČ) (str. 20) 20. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemků parc. č ("zahrada") a parc. č. 1633/2 ("zahrada"), vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 20) 21. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č. 881/163 ("ostatní plocha - jiná plocha") na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál pro ZMČ) (str. 21) 22. Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 místní Agendy 21 (str. 23) Materiály k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s předmětem plnění "Stavba podzemních kontejnerových stání na celém území městské části Praha 8 - II. etapa" (str. 24) 24. Návrh uzavření Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 pozemku parc. č a části pozemku parc. č na k. ú. Libeň v Praze 8 (str. 3) 25. Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 25) 26. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 čp. 264, prostor č. 503, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, Praha 8 (str. 25) 27. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městské části Praha 8 čp. 485, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Březinova 18, Praha 8 (str. 25) 28. Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 čp. 1172, prostor č. 516, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8 (str. 25) 29. Návrh uzavření Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 pozemků na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Františka Kadlece) (str. 26) 30. Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vítkova 202/18, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 506, čp. 202, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, Praha 8 (str. 26) strana 3/29

4 31. Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 175, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 504, čp. 175, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 25, Praha 8 (str. 26) 32. Návrh výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne ) (str. 26) 33. Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0328/2017 Rady Městské části Praha 8 ze dne 31. května 2017 (str. 27) 34. Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, na dobu neurčitou (str. 27) 35. Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 27) 36. Různé A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání (str. 28) B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 (dále jen radní MČ ) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob (str. 28) C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl (str. 9, 14, 16 až 18, 21 až 23, 24, 27 až 28) 37. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 29) Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 4. bodu pořadu jednání byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně na stůl : ozn. C4 Návrh převodu finančních prostředků z účtů Městské části Praha 8 vedených u České spořitelny, a.s. na investiční účet vedený u J&T Banky, a.s. (materiál pro ZMČ) (str. 9), po projednání výše uvedeného 13. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně na stůl : ozn. C5 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění Provádění čištění ploch od městského a ostatního odpadu" (str. 14), strana 4/29

5 po projednání výše uvedeného 16. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C8 Návrh rozhodnutí o nevyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení Silesia WM s.r.o., (IČO: ), se sídlem na adrese Mexická 260/25, Muglinov, Ostrava proti zadávacím podmínkám v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem "Dodávka mobilních kluzišť" (str. 16), ozn. C9 Návrh rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka mobilních kluzišť" (str. 17), ozn. C10 Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka mobilních kluzišť (str. 17), ozn. C11 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Architektonická studie budoucí podoby objektu OC Draháň" (str. 18) a ozn. C12 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění Projektová dokumentace Výstavba Nové scény Divadla Karla Hackera (str. 18), po projednání výše uvedeného 21. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C13 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 1/4 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 1/4 pozemku parc.č. 2827, s id. podílem 1/4 domu čp. 1046, vše na k. ú. Libeň a na adrese Kotlaska 6, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 21), ozn. C14 Návrh K žádosti Městské části Praha 8 k majetkovému převodu - výkupu nemovitostí- části pozemků (cyklotrasa A2) do vlastnictví obce tj. Hlavního města Prahy (str. 22) a ozn. C15 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 1/2 pozemku parc.č. 73, s id. podílem 1/2 domu čp. 130, vše na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 19, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 22), strana 5/29

6 po projednání výše uvedeného 22. bodu pořadu jednání, aby byl projednán následující aktuální materiál, předložený operativně na stůl : ozn. C6 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností FUBAR a.s. (str. 24), po projednání výše uvedeného 35. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: ozn. C Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Jazykový pobyt pro žáky 8. ročníků ZŠ, zřizovaných MČ Praha 8" (str. 27), ozn. C1 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, na dobu určitou (str. 27), ozn. C2 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s., na dobu určitou (str. 28), ozn. C3 Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou - čp na k. ú. Libeň a na adrese Bulovka 10 a 12, Praha 8, na dobu neurčitou (str. 28) a ozn. C7 Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2, paní Mgr. Haně Francové, ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4, paní Mgr. Evě Vodrážkové, DiS a ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3, paní Bc. Janě Smolíkové (str. 28). Zástupce Starosty MČ p. Nepil přítomné informoval, že stahuje z projednávání na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 24. bod navrženého pořadu jednání. Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že doplňuje pořad jednání dnešní schůze RMČ o materiál ozn. C16, který bude zařazen za materiál ozn. C4. A materiál ozn. C17, který bude zařazený za materiál ozn. C15. strana 6/29

7 K navrženému pořadu jednání 89. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. Rada MČ po projednání pořad jednání své 89. schůze schválila. 7 pro schválení, 1 se zdržel hlasování.) K bodu 1 Schválení zápisu z 87. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. srpna 2017 K zápisu z 87. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. srpna 2017 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. Rada MČ zápis ze své 87. schůze, konané dne 9. srpna 2017, schválila. 7 pro schválení, 1 se zdržel hlasování.) K bodu 2 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu" v objektu KD Krakov mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem Linka bezpečí, z.s. Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0477/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) strana 7/29

8 K bodu 3 Zpráva o vyúčtování výsledků hospodaření Městské části Praha 8 za I. pololetí roku 2017 (materiál pro ZMČ) Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0478/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 4 Návrh uzavření Dodatku č. 5 ke Smlouvě o obhospodařování cenných papírů uzavřené mezi městskou částí Praha 8 a Českou spořitelnou, a.s. (k usn. č. Usn ZMC 043/2010) (materiál pro ZMČ) Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0479/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) strana 8/29

9 K bodu 36 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C4 Návrh převodu finančních prostředků z účtů Městské části Praha 8 vedených u České spořitelny, a.s. na investiční účet vedený u J&T Banky, a.s. (materiál pro ZMČ). Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0480/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C16 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ). Přizvaná: pí Ing. Židovská, vedoucí EO ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0481/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 9/29

10 K bodu 5 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k urbanistické studii 1. etapy zástavby v lokalitě Červená Báň, mezi ulicemi Červená Báň a Františka Kadlece na pozemcích parc. č. 2385/1, 2386/1, 2386/3, 2386/4, 2386/5, 3830/4 všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0482/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ) K bodu 6 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k bezúplatnému převodu (nabytí) id. 1/5 pozemku parc.č. 3766/14 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. S. K. Neumanna) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0483/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 10/29

11 K bodu 7 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k dlouhodobému pronájmu na dobu 10 let částí pozemků parc.č. 2982/1, 2983/11, oba na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Nad Kotlaskou) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0484/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) K bodu 8 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru změny užívání 1.PP objektu na pozemcích parc.č. 88/2, 88/3 (bez č.p. a č.ev.) a nového venkovního vedení VZT na svěřeném pozemku parc.č. 70/2, všechny na k. ú. Karlín v Praze 8 (při ul. Prvního Pluku) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0485/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) strana 11/29

12 K bodu 9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru novostavby rodinného domu, parc.č. 2985/31 na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Na Hájku) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0486/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) K bodu 10 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 ke studii Studentské bydlení Troja" na pozemcích parc.č. 568/1, 569, 559/1, 559/2, 560, 561, 562/2, 568/2 všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (lokalita Pelc Tyrolka) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0487/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 12/29

13 K bodu 11 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k aktualizaci stanoviska k prodeji pozemků parc.č. 2386/1, 2386/3 a části pozemku parc.č. 3830/4, všechny na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Františka Kadlece) lokalita Červená Báň Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0488/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) K bodu 12 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k záměru umístění zoologického koutku na pozemcích parc.č. 2596/138 na k. ú. Kobylisy a parc.č. 1253/3 na k. ú. Ďáblice v Praze 8 (lokalita u Ďáblického háje) Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0489/2017, 5 pro přijetí návrhu, 2 se zdržel hlasování, 1 proti přijetí návrhu.) strana 13/29

14 K bodu 13 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k projektové dokumentaci k územnímu řízení Bytový dům Vršní na pozemcích parc.č. 1019/10, 1019/2, 1019/9, 1019/11 všechny na k. ú. Kobylisy v Praze 8 Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením OAMČ OÚRV ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0490/2017, 6 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování, 1 proti přijetí návrhu.) K bodu 36 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C5 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění Provádění čištění ploch od městského a ostatního odpadu". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, p. Ing. Beneš v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí OŽP ÚMČ pí Ziaťkové vyzval usnesení č. Usn RMC 0491/2017, 6 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval.) strana 14/29

15 K bodu 14 Návrh zahájení zadávacího řízení veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Stavba podzemních kontejnerových stání na celém území městské části Praha 8 - II. etapa" Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Beneš v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí OŽP ÚMČ pí Ziaťkové Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. usnesení č. Usn RMC 0492/2017, (Ze 7 radních MČ přítomných hlasování 6 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) (Hlasování nebyl přítomen radní MČ p. Ing. Šašek, který v předsálí vyřizoval neodkladnou záležitost.) K bodu 15 Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Provádění sečí (opravných sečí)" (k usn. č. Usn RMC 0358/2017) Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Beneš v zastoupení vedoucí odboru životního prostředí OŽP ÚMČ pí Ziaťkové Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. vyzval usnesení č. Usn RMC 0493/2017, 6 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování, 1 nehlasoval.) strana 15/29

16 K bodu 16 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění Vánoční výzdoba MČ Praha 8 v roce 2017 Přizvaní: p. Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ Materiál uvedla radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. vyzval usnesení č. Usn RMC 0494/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) K bodu 36 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C8 Návrh rozhodnutí o nevyhovění námitkám účastníka zadávacího řízení Silesia WM s.r.o., (IČO: ), se sídlem na adrese Mexická 260/25, Muglinov, Ostrava proti zadávacím podmínkám v zadávacím řízení veřejné zakázky s názvem "Dodávka mobilních kluzišť". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0495/2017, 5 pro přijetí návrhu, 3 se zdrželi hlasování.) strana 16/29

17 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C9 Návrh rozhodnutí o vyloučení účastníka zadávacího řízení pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka mobilních kluzišť". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0496/2017, 5 pro přijetí návrhu, 3 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C10 Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky a uzavření "Kupní smlouvy" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Dodávka mobilních kluzišť. Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0497/2017, 5 pro přijetí návrhu, 3 se zdrželi hlasování.) strana 17/29

18 Zástupce Starosty MČ p. Nepil us uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C11 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Architektonická studie budoucí podoby objektu OC Draháň". Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0498/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C12 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění Projektová dokumentace Výstavba Nové scény Divadla Karla Hackera. Přizvaní: pí Mgr. Hrazánková, vedoucí OPS ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0499/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) strana 18/29

19 K bodu 17 Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi dárcem Crestyl - Nadační fond a obdarovaným MČ Praha 8 na pořádání akce Pražské cyklozvonění 17. září 2017 Přizvaná: pí Bc. Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 OÚRV ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. usnesení č. Usn RMC 0500/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) K bodu 18 Návrh zřízení Strategického týmu MČ Praha 8 Přizvaná: pí Bc. Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 OÚRV ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D., který navrhl upravit text usnesení. radní MČ k hlasování o upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0501/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 19/29

20 K bodu 19 Návrh projednání "Hodnotící zprávy o stavu implementace místní Agendy 21 v Městské části Praha 8 za období leden až srpen 2017 s uvedením výsledků Veřejného fóra 2017" (materiál pro ZMČ) Přizvaná: pí Bc. Hájková, vedoucí oddělení strategického rozvoje a místní Agendy 21 OÚRV ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. MgA. Vilgus, Ph.D. usnesení č. Usn RMC 0502/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) K bodu 20 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 pozemků parc.č ("zahrada") a parc.č. 1633/2 ("zahrada"), vše na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (materiál pro ZMČ) Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0503/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 20/29

21 K bodu 21 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu nemovitosti ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřené do správy Městské části Praha 8 pozemku parc.č. 881/163 ("ostatní plocha - jiná plocha") na k. ú. Čimice v Praze 8 (materiál pro ZMČ) Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. Nepil. usnesení č. Usn RMC 0504/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) K bodu 36 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C13 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 1/4 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 1/4 pozemku parc.č. 2827, s id. podílem 1/4 domu čp. 1046, vše na k. ú. Libeň a na adrese Kotlaska 6, Praha 8 (materiál pro ZMČ). Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0505/2017, 6 pro přijetí návrhu, 2 se zdrželi hlasování.) strana 21/29

22 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C14 Návrh K žádosti Městské části Praha 8 k majetkovému převodu - výkupu nemovitostí- části pozemků (cyklotrasa A2) do vlastnictví obce tj. Hlavního města Prahy. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0506/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C15 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 1/2 pozemku parc.č. 73, s id. podílem 1/2 domu čp. 130, vše na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 19, Praha 8 (materiál pro ZMČ). Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0507/2017, 5 pro přijetí návrhu, 3 se zdrželi hlasování.) strana 22/29

23 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C17 Návrh prominutí a odpisu dluhu (smluvních pokut) v celkové výši ,93 Kč, vzniklého neuhrazením nájemného a služeb za pronájem prostorů sloužících podnikání č. 110 v objektu čp. 780, k. ú. Čimice a na adrese Čimická 61, Praha 8. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ vyzval usnesení č. Usn RMC 0508/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) K bodu 22 Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 místní Agendy 21 Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. usnesení č. Usn RMC 0509/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 8 hlasy přítomných radních MČ). strana 23/29

24 K bodu 36 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C6 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností FUBAR a.s.. vyzval usnesení č. Usn RMC 0510/2017, 7 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování.) Operativní rozhodování Rady MČ Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. body č. 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, C, C 1, C 2, C 3, C 7. Z 8 radních MČ přítomných hlasování 6 pro přijetí návrhů, 2 se zdržel hlasování. K bodu 23 Návrh jmenování komise pro otevírání nabídek, posouzení kvalifikace a posouzení a hodnocení nabídek na veřejnou zakázku s předmětem plnění "Stavba podzemních kontejnerových stání na celém území městské části Praha 8 - II. etapa" Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA č. Usn RMC 0511/2017, které je strana 24/29

25 K bodu 25 Návrh podání výpovědi z nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0512/2017, které je K bodu 26 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 čp. 264, prostor č. 503, na k. ú. Libeň a na adrese Sokolovská 121, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0513/2017, které je K bodu 27 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve spoluvlastnickém podílu Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a Městské části Praha 8 čp. 485, prostor č. 501, na k. ú. Karlín a na adrese Březinova 18, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0514/2017, které je K bodu 28 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího podnikání" v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 čp. 1172, prostor č. 516, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0515/2017, které je strana 25/29

26 K bodu 29 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 pozemků na k. ú. Libeň v Praze 8 (při ul. Františka Kadlece) Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0516/2017, které je K bodu 30 Návrh podání výpovědi "Nájemní smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Vítkova 202/18, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 506, čp. 202, na k. ú. Karlín a na adrese Vítkova 18, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0517/2017, které je K bodu 31 Návrh odstoupení od "Smlouvy o nájmu nebytových prostorů", ve znění pozdějšího dodatku, v objektu ve vlastnictví Bytového družstva Křižíkova 175, uzavřené v rámci věcného břemene služebnosti bezplatného požívání, sjednaného ve prospěch Městské části Praha 8 NP č. 504, čp. 175, na k. ú. Karlín a na adrese Křižíkova 25, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0518/2017, které je K bodu 32 Návrh výběru nájemců bytů v rámci "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (VŘ ze dne ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0519/2017, které je strana 26/29

27 K bodu 33 Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0328/2017 Rady Městské části Praha 8 ze dne 31. května 2017 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0520/2017, které je K bodu 34 Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, na dobu neurčitou Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0521/2017, které je K bodu 35 Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil Rada MČ po projednání vzala Informaci se souhlasem na vědomí.) C Návrh zahájení zadávacího řízení ve zjednodušeném podlimitním řízení dle ust. 53 zákona č. 134/2016, o zadávání veřejných zakázek, pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Jazykový pobyt pro žáky 8. ročníků ZŠ, zřizovaných MČ Praha 8" - Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil č. Usn RMC 0522/2017, které je C1 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, na dobu určitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0523/2017, které je strana 27/29

28 C2 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s., na dobu určitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0524/2017, které je C3 Návrh uzavření 3 "Nájemních smluv" o nájmu bytu v Domě s pečovatelskou službou - čp na k. ú. Libeň a na adrese Bulovka 10 a 12, Praha 8, na dobu neurčitou - Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0525/2017, které je C7 Návrh úpravy platu ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Na Korábě 2, paní Mgr. Haně Francové, ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Na Přesypu 4, paní Mgr. Evě Vodrážkové, DiS a ředitelce Mateřské školy, Praha 8, Kotlaska 3, paní Bc. Janě Smolíkové - Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil č. Usn RMC 0526/2017, které je K bodu 36 A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání Přítomným byla předložena uvedená aktuální písemná Informace. K bodu 36 B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět neuplatnil. strana 28/29

29 K bodu 37 Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 Starosta MČ p. Petrus uvedl Návrh časového plánu schůze Rady městské části Praha 8, plánované na středu dne 13. září 2017 od 14:00 hodin. Současně připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Rada MČ vzala přípravu své schůze dne 13. září 2017 se souhlasem na vědomí. Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 89. schůzi Rady MČ ve 14:30 hodin ukončil. Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0477/2017 až Usn RMC 0526/ Roman P e t r u s Starosta městské části Praha 8 Ověřovatel zápisu: MgA. Petr V i l g u s, Ph.D. zástupce Starosty městské části Praha 8 strana 29/29

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. února 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s z 81. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 31. května 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. Z á p i s z 97. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA.

Více

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 12. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ Z á p i s z 94. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni:pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ.

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ. Z á p i s z 95. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 102. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. ledna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. prosince 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. dubna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 21. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 13. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 26. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ zápis ze 120. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní: pp. Ing. Janků; Švarc, Mgr. Ludková, Gros;

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: R. Petrus Ověřovatel:

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek Zápis č. 8 z 8. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 1. března 2016 v 17,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI Městská část Praha 8 47. Rada městské části ze dne 06.04.2016, USNESENI č. Usn RMC 0188/2016 k návrhu prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES vř celkové výši 118 690 Kč, vedeného na bytě č.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 1. 6. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 23. schůze, konané dne 12. 12. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 23. 1. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy od 16.00 h Přítomni: dle prezenční listiny Tajemnice:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 15.01.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 6. schůze, konané dne 23. 3. 2011 od 15:00 hodin v sídle FK Viktoria Žižkov a.s., Seifertova třída, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 10. schůze, konané dne 27.04.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. P. Sladkovský, zástupce starosty

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. P. Sladkovský, zástupce starosty MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 22. schůze, konané dne 30. 11. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. P. Sladkovský, zástupce

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 1. listopadu 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 21. schůze, konané dne 12. 9. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 ZÁPIS z 24. schůze, konané dne 13.11.2013 od 15:00 hodin pracovna starostky, I. patro, Havlíčko nám. 9, Praha 9 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 33/2018 z 33. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 15. května 2018 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Mgr. J. Schejbal, p.

Více

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 1. schůze rady městského obvodu konané dne 22.11.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 11:00

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 27. schůze, konané dne 19.11.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 8. schůze, konané dne 10.04.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 9. listopadu 2016 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 16. ledna 2019

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 16. ledna 2019 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 16. ledna 2019 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Radomír Nepil Ověřovatel:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 12. schůze, konané dne 10.06.2013 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 5. schůze, konané dne 9. 3. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 19. prosince 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 310 od 17.00 h Přítomni: p. Mgr. J. Schejbal, p. RNDr. J. Polecha,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 4. schůze, konané dne 17.02.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k jednání:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 25. schůze, konané dne 29.11.2013 od 10:00 hodin pracovna starostky, I. patro, Havlíčko nám. 9, Praha 9 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Ing. Vladislava

Více

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 24/2017 z 24. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 16. května 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 14.01.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Vladislava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 22. schůze, konané dne 26.09.2016 od 15:25 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Vladislava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 20. schůze, konané dne 31.08.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Vladislava

Více

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Z á p i s z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Přítomni: p. Kopal, p. Gros, p. Čáp, p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Omluveny: pí Ing. Kroutil a pí Ing. Kuchtová,

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 36. řádné jednání rady městské části, konané dne 8. 12. 2010 v 15:30 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Háněl, Klímová, Hasenkopfová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 9. schůze, konané dne 18. 4. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 16. schůze, konané dne 27. 6. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 14. řádné jednání rady městské části, konané dne 16. 4. 2018 v 15:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Z. Vejvodová, M. Bernardová,

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané dne 23. litopadu 2015 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: Doc. Ing. B. Garlík, CSc.

Více