81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus."

Transkript

1 Z á p i s z 81. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 31. května 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil; Ing. Kroutil, Mgr. et Mgr., BcA. Solomonová a Ing. Matoušová (= 7 členů Rady městské části Praha 8 (MČ), dále též jen radní MČ ); p. Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ, p. JUDr. Rambousek, tajemník Úřadu městské části Praha 8 (ÚMČ), pí Ing. Mařincová, vedoucí oddělení sekretariát starosty odboru kancelář starosty (OKS) ÚMČ, p. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení organizačního a zastupitelstva městské části (OOZ) OKS ÚMČ, p. JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ, pí Zajacová, referentka OOZ OKS ÚMČ. Omluveni: p. Ing. Šašek (= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ 81. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:30 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Při zahájení schůze bylo přítomno 7 členů Rady MČ. Ověřovatel zápisu Starosta MČ p. Petrus navrhl ověřovatelkou zápisu z dnešní schůze RMČ uvolněnou radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonovou. Rada MČ schválila uvolněnou radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonovou ověřovatelkou zápisu ze své 81. schůze jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). Pořad jednání Starosta MČ p. Petrus navrhl následující pořad jednání 81. schůze Rady MČ: strana 1/24

2 1. Schválení zápisu ze 79. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. května 2017 (str. 6) 2. Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2016 (materiál pro ZMČ) (str. 6) 3. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Janu Skopečkovi (materiál pro ZMČ (str. 8) 4. Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Bohuslavu Šulcovi (materiál pro ZMČ) (str. 9) 5. Zpráva o čerpání dotací Městské části Praha 8 (str. 10) 6. Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 508, s id. podílem 1/2 domu čp. 468, vše na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 116, Praha 8 (materiál pro ZMČ) (str. 11) 7. Návrh poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, č. p na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8 (str. 11) 8. Návrh Městské části Praha 8 k majetkovému převodu - výkupu nemovitostíčásti pozemků (cyklotrasa A2) do vlastnictví obce tj. Hlavního města Prahy (str. 2) 9. Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 ve volebním kraji Hlavní město Praha zajišťovaného orgány Městské části Praha 8" (str. 14) 10. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností VISITECH a.s. (str. 15) 11. Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností AGORA plus, a.s. (str. 17) Materiály k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání", v objektu ÚMČ P8, U Meteoru 6/147, na k. ú. Libeň, Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a obchodní korporací DELIKOMAT s.r.o., jako "nájemcem", za účelem provozování automatu na teplé nápoje (str. 18) 13. Návrh III. Dílčí změny Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8 v platném znění (str. 18) 14. Návrh udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 8 v rámci projektů "Snížení energetické náročnosti na školských budovách ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8" a "Realizace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla na školských budovách ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8" (str. 18) 15. Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění, provoz a užívání stavby TS 5238 na pozemku parc. č. 378/5 na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 19) 16. Návrh uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena" a "Souhlas s umístěním stavby" na pozemku parc. č. 606/48 na k. ú. Kobylisy, obec Praha (str. 19) strana 2/24

3 17. Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0173/2017 Rady Městské části Praha 8 ze dne 29. března 2017 a uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 96 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8 (str. 19) 18. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, pronajatém Obvodnímu ústavu sociálně - zdravotnických služeb, na dobu neurčitou (str. 19) 19. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 284 v Domě s pečovatelskou službou - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, na dobu neurčitou (str. 20) 20. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 468, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 116, Praha 8, na dobu určitou (str. 20) 21. Návrh dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0186/2017 ze dne a usnesení Rady městské části č. Usn RMC 0210/2017 ze dne (str. 20) 22. Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s., na dobu určitou (str.20) 23. Návrh uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 NP č. 503, čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, Praha 8 (str. 21) 24. Návrh Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) (str. 21) 25. Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy (str. 21) 26. Návrh úpravy platu Ing. Ivetě Židovské, vedoucí odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 8 (str. 21) 27. Návrh "Zásad řešení škod na majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeném Městské části Praha 8, způsobených zaměstnanci Městské části Praha 8 zařazenými do Úřadu městské části Praha 8" (str. 22) 28. Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro sociální věci a národnostní menšiny (str. 22) 29. Různé A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání (str. 23) B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 (dále jen radní MČ ) a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob (str. 23) strana 3/24

4 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl (str. 7 až 8, 9 až 10, 12 až 14, 15 až 17, 22) 30. Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 (str. 23) Dále Starosta MČ p. Petrus navrhl, aby po projednání výše uvedeného 2. bodu pořadu jednání byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C1 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ) (str. 7) a ozn. C4 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ) (str. 7), po projednání výše uvedeného 4. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C6 Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2017 (materiál pro ZMČ) (str. 9), ozn. C7 Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti podpory sportu pro dospělé a dorost na rok 2017 (str. 9) a ozn. C8 Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok 2017 (str.10), po projednání výše uvedeného 8. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C10 K "Účetní závěrce" společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., za rok 2016 (str. 12), ozn. C12 Návrh Zpráva o činnosti společnosti Osmá správa majetku a služeb a. s. (str. 12), ozn. C11 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění Oprava zateplení severního štítu domu na adrese Taussigova 1172/1, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0550/2016) (str. 13), ozn. C13 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 části pozemku parc. č na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Košťálkova) (str. 13) a ozn. C14 Návrh podmínek pronájmu bytů formou "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 (str. 14), strana 4/24

5 po projednání výše uvedeného 10. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující aktuální materiály, předložené operativně na stůl : ozn. C Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a FK Admira Praha z. s., Na Pecích 46, Praha 8 jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč (str. 15), ozn. C5 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy (str. 16) a ozn. C9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k přehledu pozemků parc. č. 290/1 na k. ú. Bohnice, parc. č. 1307/17, 1307/1 oba na k. ú. Troja, parc. č. 28/1, 29/2, 28/2, 2589/1, 2588, 2587/3, 2982/1 všechny na k. ú. Libeň, vše v Praze 8, vhodných dle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pro bytovou výstavbu (str. 16), po projednání výše uvedeného 28. bodu pořadu jednání, aby byly projednány následující materiály, předložené k operativnímu projednávání dle 10a Jednacího řádu RMČ Praha 8: ozn. C2 Návrh uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemku" a "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem FK Admira Praha z. s. (str. 22), ozn. C3 Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Kotlaska 3 (str. 22) a ozn. C15 Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s předmětem plnění "Výběr dodavatele elektrické energie pro Městskou část Praha 8 a její podřízené organizace" (str. 22). Zástupce Starosty MČ p. Nepil přítomné informoval, že stahuje z projednávání na dnešní schůzi RMČ výše uvedený 8.bod navrženého pořadu jednání. Starosta MČ p. Petrus přítomné informoval, že doplňuje pořad jednání dnešní schůze RMČ o materiál ozn. C16 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Komplexní analýza dopravy v klidu a sestavení programu řešení dopravy v klidu pro oblast Bohnice a Čimice", který bude zařazen do řádného projednávání za materiál ozn. C9. Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, přítomné informoval, že doplňuje pořad jednání dnešní schůze RMČ o materiál ozn. C17 Návrh podání žádosti městské části Praha 8 o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok 2017, který bude zařazen do řádného projednávání za materiál ozn. C4. strana 5/24

6 K navrženému pořadu jednání 81. schůze Rady MČ nebyly vzneseny žádné další doplňky, pozměňující návrhy, ani připomínky. Rada MČ po projednání pořad jednání své 81. schůze schválila jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 1 Schválení zápisu ze 79. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. května 2017 K zápisu ze 79. schůze Rady městské části Praha 8 konané dne 9. května 2017 nebyly vzneseny žádné námitky, ani připomínky. Rada MČ zápis ze své 79. schůze, konané dne 9. května 2017, schválila. 6 pro schválení, K bodu 2 Návrh Závěrečného účtu Městské části Praha 8 za rok 2016 (materiál pro ZMČ) Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková, v zastoupení vedoucí ekonomického odboru (EO) ÚMČ pí Ing. Židovské Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0303/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 6/24

7 K bodu 29 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C1 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ). Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková v zastoupení vedoucí EO ÚMČ pí Ing. Židovské V diskusi vystoupili pp. Nepil, PhDr. Ing. Fichtner, MBA, Bc. Řechtáčková a Ing. Mařincová. Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit návrhu usnesení a jeho přílohu ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0304/2017, které je Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C4 Návrh rozpočtových opatření Městské části Praha 8 (k usn. č. Usn ZMC 002/2017) (informace pro ZMČ). Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková v zastoupení vedoucí EO ÚMČ pí Ing. Židovské Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0305/2017, které je strana 7/24

8 Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C17 Návrh podání žádosti městské části Praha 8 o dotace z investiční rezervy pro městské části hl. m. Prahy v rozpočtu vlastního hl. m. Prahy (v kap. 10) na rok Přizvaná: pí Bc. Řechtáčková v zastoupení vedoucí EO ÚMČ pí Ing. Židovské Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0306/2017, které je K bodu 3 Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Janu Skopečkovi (materiál pro ZMČ Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením odboru kultury, sportu, mládeže a památkové péče (OKSMPP) ÚMČ Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0307/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 8/24

9 K bodu 4 Návrh udělení Čestného občanství Městské části Praha 8 panu Bohuslavu Šulcovi (materiál pro ZMČ) Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ Materiál uvedla uvolněná radní MČ pí Mgr. et Mgr. BcA. Solomonová. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0308/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). K bodu 29 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C6 Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na dlouhodobě organizovanou sportovní výchovu mládeže na rok 2017 (materiál pro ZMČ). Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D. a Petrus. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Rada MČ po projednání návrh nepřijala. hlasování byli: 4 pro přijetí návrhu, 3 se zdrželi hlasování.) Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C7 Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 na podporu aktivit v oblasti podpory sportu pro dospělé a dorost na rok Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval Rada MČ po projednání návrh nepřijala. hlasování byli: 4 pro přijetí návrhu, 3 se zdrželi hlasování.) strana 9/24

10 Radní MČ pí Ing. Matoušová uvedla aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C8 Návrh poskytnutí dotací Městské části Praha 8 v oblasti kultury a volnočasových nesportovních aktivit dětí a mládeže na rok Přizvaný: p. Kálmán, pověřený vedením OKSMPP ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval Rada MČ po projednání návrh nepřijala. hlasování byli: 4 pro přijetí návrhu, 3 se zdrželi hlasování.) K bodu 5 Zpráva o čerpání dotací Městské části Praha 8 Přizvaný: p. Ing. Doležal, vedoucí Útvaru interního auditu a kontroly (ÚIAK) ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus. V diskusi vystoupili pp. Ing. Kroutil a Ing. Doležal. Poté Starosta MČ p. Petrus vyzval radní MČ k hlasování o předloženém návrhu usnesení. Rada MČ po projednání vzala Informaci se souhlasem na vědomí. strana 10/24

11 K bodu 6 Návrh majetkového převodu Městské části Praha 8 úplatného převodu id. podílu 1/2 nemovitostí ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřených do správy Městské části Praha 8 id. podílu 1/2 pozemku parc. č. 508, s id. podílem 1/2 domu čp. 468, vše na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 116, Praha 8 (materiál pro ZMČ Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí odboru správy majetku (OSM) ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. Nepil. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0309/2017, které je K bodu 7 Návrh poskytnutí slevy z nájemného nájemcům bytů v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8, č. p na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8 Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Materiál uvedl zástupce Starosty MČ p. Nepil. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0310/2017, které je strana 11/24

12 K bodu 29 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Starosta MČ p. Petrus přítomné upozornil, že následující bod pořadu jednání bude projednán v režimu valné hromady akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s. Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C10 K "Účetní závěrce" společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., za rok Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval Rada MČ, ve funkci valné hromady akciové společnosti Osmá správa majetku a služeb a.s., po projednání přijala usnesení č. Usn RMC 0311/2017, které je Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C12 Návrh Zpráva o činnosti společnosti Osmá správa majetku a služeb a. s. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0312/2017, které je strana 12/24

13 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C11 Návrh uzavření "Dodatku č. 1" ke "Smlouvě o dílo" pro realizaci veřejné zakázky malého rozsahu s předmětem plnění Oprava zateplení severního štítu domu na adrese Taussigova 1172/1, Praha 8 (k usn. č. Usn RMC 0550/2016). Přizvaní: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením odboru právních služeb (OPS) ÚMČ, p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0313/2017, které je Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C13 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu" nemovitého majetku ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeného do správy Městské části Praha 8 části pozemku parc. č na k. ú. Kobylisy v Praze 8 (při ul. Košťálkova). Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0314/2017, které je strana 13/24

14 Zástupce Starosty MČ p. Nepil uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C14 Návrh podmínek pronájmu bytů formou "Výběrového řízení" o nejvhodnější nabídku uzavření nájemní smlouvy o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8. Přizvaný: p. Ing. Bc. Eliáš, vedoucí OSM ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0315/2017, které je K bodu 9 Návrh "Harmonogramu hlavních úkolů organizačně-technického zabezpečení voleb do Poslanecké sněmovny Parlamentu České republiky v roce 2017 ve volebním kraji Hlavní město Praha zajišťovaného orgány Městské části Praha 8" Materiál uvedl tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil s Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0316/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 14/24

15 K bodu 10 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností VISITECH a.s. Přizvaný: p. Hložanka, pověřený vedením oddělení rozvoje ICT OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus v zastoupení předkladatele radního MČ p. Ing. Šaška. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0317/2017, které je 5 pro přijetí návrhu, 1 se zdržel hlasování, 1 proti přijetí návrhu.) K bodu 29 C) Aktuální materiály předložené operativně na stůl Starosta MČ p. Petrus, v zastoupení předkladatele - radního MČ p. Ing. Šaška uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C Návrh uzavření "Darovací smlouvy" mezi Městskou částí Praha 8 jako "dárcem" a FK Admira Praha z.s., Na Pecích 46, Praha 8 jako "obdarovaným", o darování věcného daru v hodnotě Kč. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0318/2017, které je strana 15/24

16 Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C5 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy. Přizvaný: p. Mgr. Svoboda, vedoucí odboru školství (OŠ) ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0319/2017, které je Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C9 Návrh vyjádření Městské části Praha 8 k přehledu pozemků parc. č. 290/1 na k. ú. Bohnice, parc. č. 1307/17, 1307/1 oba na k. ú. Troja, parc. č. 28/1, 29/2, 28/2, 2589/1, 2588, 2587/3, 2982/1 všechny na k. ú. Libeň, vše v Praze 8, vhodných dle Institutu plánování a rozvoje hl. m. Prahy pro bytovou výstavbu. Přizvaná: pí Ing. Zikmundová, pověřená vedením oddělení architekta městské části (OAMČ) odboru územního rozvoje a výstavby (OÚRV) ÚMČ V diskusi vystoupili pp. MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil, Petrus, JUDr. Vašák a Mgr. Veselý. Poté Starosta MČ p. Petrus doporučil upravit návrh usnesení a jeho přílohu ve smyslu připomínky vznesené v diskusi a vyzval radní MČ k hlasování o takto upraveném návrhu usnesení. usnesení č. Usn RMC 0320/2017, které je přílohou zápisu, jednomyslně (všemi 7 hlasy přítomných radních MČ). strana 16/24

17 Starosta MČ p. Petrus uvedl aktuální materiál předložený operativně na stůl pod ozn. C16 Návrh výběru zhotovitele a uzavření "Smlouvy o dílo" pro realizaci veřejné zakázky s předmětem plnění "Komplexní analýza dopravy v klidu a sestavení programu řešení dopravy v klidu pro oblast Bohnice a Čimice". Omluvený: p. Mgr. Kudela, pověřený vedením OPS ÚMČ, Přizvaný: p. Mgr. Ing. Kašpárek, vedoucí odboru dopravy (OD) ÚMČ Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0321/2017, které je K bodu 11 Návrh výběru dodavatele a uzavření "Smlouvy o dílo" mezi Městskou částí Praha 8 a akciovou společností AGORA plus, a.s. Přizvaný: p. Hložanka, pověřený vedením oddělení rozvoje ICT OKS ÚMČ Materiál uvedl Starosta MČ p. Petrus v zastoupení předkladatele radního MČ p. Ing. Šaška. Do diskuse se nikdo z přítomných nepřihlásil a Starosta MČ p. Petrus vyzval usnesení č. Usn RMC 0322/2017, které je 5 pro přijetí návrhu, 2 proti přijetí návrhu.) strana 17/24

18 Operativní rozhodování Rady MČ Schválení následujících materiálů zařazených do operativního projednávání RMČ proběhlo jedním souhrnným hlasováním, před kterým členové RMČ dostali možnost vznést námitky a připomínky ke konkrétním tiskům, resp. jim bylo umožněno požádat o ústní projednávání či stažení jakéhokoliv bodu z programu jednání. body č. 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, C 2, C 3, C 15. Ze 7 radních MČ přítomných 6 pro přijetí návrhů, 1 se zdržel hlasování. K bodu 12 Návrh uzavření "Smlouvy o nájmu prostoru sloužícího k podnikání", v objektu ÚMČ P8, U Meteoru 6/147, na k. ú. Libeň, Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8, jako "pronajímatelem", a obchodní korporací DELIKOMAT s.r.o., jako "nájemcem", za účelem provozování automatu na teplé nápoje Starosta MČ p. Petrus č. Usn RMC 0323/2017, které je K bodu 13 Návrh III. Dílčí změny Organizačního řádu Úřadu městské části Praha 8 v platném znění Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek č. Usn RMC 0324/2017, které je K bodu 14 Návrh udělení plné moci k zastupování Městské části Praha 8 v rámci projektů "Snížení energetické náročnosti na školských budovách ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8" a "Realizace nuceného větrání s rekuperací odpadního tepla na školských budovách ve vlastnictví hl. m. Prahy, svěřených do správy MČ Praha 8" Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil č. Usn RMC 0325/2017, které je strana 18/24

19 K bodu 15 Návrh uzavření "Smlouvy o zřízení věcného břemene" pro umístění, provoz a užívání stavby TS 5238 na pozemku parc. č. 378/5 na k. ú. Kobylisy, obec Praha Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0326/2017, které je K bodu 16 Návrh uzavření "Smlouvy o právu provést stavbu a smlouva o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemena" a "Souhlas s umístěním stavby" na pozemku parc. č. 606/48 na k. ú. Kobylisy, obec Praha Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0327/2017, které je K bodu 17 Návrh dílčí revokace usnesení č. Usn RMC 0173/2017 Rady Městské části Praha 8 ze dne 29. března 2017 a uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 96 v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0328/2017, které je K bodu 18 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v programu "Bydlení pro seniory" v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, pronajatém Obvodnímu ústavu sociálně - zdravotnických služeb, na dobu neurčitou Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0329/2017, které je strana 19/24

20 K bodu 19 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu č. 284 v Domě s pečovatelskou službou - čp na k. ú. Kobylisy a na adrese Burešova 12, Praha 8, na dobu neurčitou Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0330/2017, které je K bodu 20 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 468, na k. ú. Karlín a na adrese Sokolovská 116, Praha 8, na dobu určitou Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0331/2017, které je K bodu 21 Návrh dílčí revokace usnesení Rady městské části Praha 8 č. Usn RMC 0186/2017 ze dne a usnesení Rady městské části č. Usn RMC 0210/2017 ze dne Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0332/2017, které je K bodu 22 Návrh uzavření "Nájemní smlouvy" o nájmu bytu v domě ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 - čp. 1172, na k. ú. Kobylisy a na adrese Taussigova 1, Praha 8, mezi Městskou částí Praha 8 a společností Osmá správa majetku a služeb a.s., na dobu určitou Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0333/2017, které je strana 20/24

21 K bodu 23 Návrh uzavření Dodatku č. 2 k Nájemní smlouvě o nájmu nebytových prostorů v objektu ve vlastnictví obce, tj. Hlavního města Prahy, svěřeném do správy Městské části Praha 8 NP č. 503, čp. 625, na k. ú. Karlín a na adrese Nekvasilova 2, Praha 8 Zástupce Starosty MČ p. Nepil č. Usn RMC 0334/2017, které je K bodu 24 Informace o uskutečněných majetkových převodech a o majetkových převodech Městské části Praha 8 v jednání (informace pro ZMČ) Zástupce Starosty MČ p. Nepil Rada MČ po projednání vzala informaci se souhlasem na vědomí. K bodu 25 Návrh uzavření Smlouvy o nájmu prostor sloužících podnikání v obecním objektu svěřeném do správy Městské části Praha 8 v kulturním domě LÁDVÍ, se sídlem na adrese Binarova čp (Burešova č. or. 2), Praha 8 Kobylisy Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA č. Usn RMC 0335/2017, které je K bodu 26 Návrh úpravy platu Ing. Ivetě Židovské, vedoucí odboru ekonomického Úřadu městské části Praha 8 Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek č. Usn RMC 0336/2017, které je strana 21/24

22 K bodu 27 Návrh "Zásad řešení škod na majetku ve vlastnictví Hlavního města Prahy, svěřeném Městské části Praha 8, způsobených zaměstnanci Městské části Praha 8 zařazenými do Úřadu městské části Praha 8" Tajemník ÚMČ p. JUDr. Rambousek č. Usn RMC 0337/2017, které je K bodu 28 Návrh změny ve složení komise Rady městské části Praha 8 pro sociální věci a národnostní menšiny Starosta MČ p. Petrus. č. Usn RMC 0338/2017, které je C2 Návrh uzavření Dodatku č. 4 ke Smlouvě o nájmu pozemku" a "Smlouvě o nájmu nebytových prostorů" mezi Servisním střediskem pro správu svěřeného majetku Městské části Praha 8 a spolkem FK Admira Praha z. s. - Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA č. Usn RMC 0339/2017, které je C3 Návrh čerpání Fondu investic Mateřskou školou, Praha 8, Kotlaska 3 - Uvolněná radní MČ pí Ing. Kroutil č. Usn RMC 0340/2017, které je C15 Návrh rozhodnutí o výběru nejvhodnější nabídky s předmětem plnění "Výběr dodavatele elektrické energie pro Městskou část Praha 8 a její podřízené organizace" - Zástupce Starosty MČ p. PhDr. Ing. Fichtner, MBA č. Usn RMC 0341/2017, které je strana 22/24

23 K bodu 29 A) Informace o činnosti výborů Zastupitelstva městské části Praha 8 a komisí Rady městské části Praha 8, projednání závěrů a návrhů z jejich zasedání Přítomným byla předložena uvedená aktuální písemná Informace. K bodu 29 B) Dotazy (návrhy), připomínky a podněty Starosty městské části Praha 8, zástupců Starosty městské části Praha 8, dalších členů Rady městské části Praha 8 a tajemníka Úřadu městské části Praha 8, včetně příp. podání oprávněných občanů Městské části Praha 8 nebo dalších fyzických osob Vedoucí oddělení kanceláře starosty pí Ing. Mařincová požádala přítomné radní o potvrzení účasti, nebo omluvení, na termíny rad, které se konají v době letních prázdnin. Nikdo z přítomných v tuto chvíli dotaz (návrh), připomínku ani podnět neuplatnil. K bodu 30 Příprava zpráv pro příští schůzi Rady městské části Praha 8 Starosta MČ p. Petrus uvedl Návrh časového plánu schůze Rady městské části Praha 8, plánované na středu dne 14. června 2017 od 14:00 hodin. Současně připomněl, že program této schůze může být ještě doplněn o úkoly, vyplývající z průběhu dnešní schůze Rady MČ, případně o další aktuální nebo naléhavé záležitosti. K předloženému návrhu nebyly vzneseny žádné námitky ani připomínky. Rada MČ vzala přípravu své schůze dne 14. června 2017 se souhlasem na vědomí. strana 23/24

24 Starosta MČ p. Petrus v závěru jednání poděkoval přítomným radním MČ i přísedícím za jejich aktivní účast a 81. schůzi Rady MČ ve 14:55 hodin ukončil. Přílohy: usnesení č. Usn RMC 0303/2017 až Usn RMC 0341/ Roman P e t r u s Starosta městské části Praha 8 Ověřovatelka zápisu: Mgr. et Mgr. BcA. Jana S o l o m o n o v á uvolněná Radní městské části Praha 8 strana 24/24

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová (= 2 radní MČ). Z á p i s ze 111. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

112. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 13:40 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 112. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. května 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 108. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 106. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 14. března 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 117. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 8. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

107. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 107. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pátek dne 23. března 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; MgA. Vilgus, Ph.D., Nepil;

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 113. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

109. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 109. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 11. dubna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

14. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 14. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

20. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 20. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

16. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 16. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ).

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Ing. Matoušová. (= 2 radní MČ). Z á p i s z 92. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. října 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 118. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. srpna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ.

Omluveni: pp. Nepil (= 1 radní MČ), JUDr. Vašák, právník OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s ze 75. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. března 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 102. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 24. ledna 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 116. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 25. července 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

12. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 12. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

22. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 22. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 22. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 103. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. února 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 120. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. září 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 122. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 17. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

3. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 3. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 28. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ.

Omluven: p. JUDr. Rambousek, tajemník ÚMČ. Z á p i s z 8. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 23. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

5. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 5. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

24. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 10:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 24. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. května 2019 od 10:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

18. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 18. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 10. dubna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

17. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 17. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 27. března 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

2. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 2. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 21. listopadu 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr.

Více

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

10. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 10. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 6. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ.

Při zahájení schůze bylo přítomno 6 členů Rady MČ. Z á p i s z 97. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 29. listopadu 2017 od 12:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. PhDr. Ing. Fichtner, MBA, MgA.

Více

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

4. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 4. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. prosince 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

25. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 25. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 5. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

23. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 23. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 28. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

21. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:05 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 21. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. května 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

100. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:35 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 100. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 20. prosince 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ.

Kopal, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda kontrolního výboru ZMČ. Z á p i s z 95. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 15. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

6. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) v 9:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 6. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. prosince 2018 od 9:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ

pí Mgr. Voženílková, Ph.D. oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OOZ OKS ÚMČ Z á p i s z 94. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 1. listopadu 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni:pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ).

Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková (= 2 radní MČ). Z á p i s z 19. schůze Rady městské části Praha 8, konané v pondělí dne 15. dubna 2019 od 11:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Vítek; Slabihoudek, Bc. Švarc,

Více

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

115. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 115. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve čtvrtek dne 28. června 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

27. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:00 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s z 27. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 19. června 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Ludková, Vítek; Slabihoudek,

Více

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros.

13. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:10 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Gros. Z á p i s ze 13. schůze Rady městské části Praha 8, konané v úterý dne 26. února 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Vítek; Slabihoudek,

Více

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus.

77. schůzi Rady městské části Praha 8 (dále též jen Rada MČ nebo RMČ ) ve 14:15 hodin zahájil a řídil Starosta MČ p. Petrus. Z á p i s ze 77. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 12. dubna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 121. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 3. října 2018 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner, MBA,

Více

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ.

Host: p. Mgr. Cibulka, člen Zastupitelstva městské části Praha 8 (ZMČ) a uvolněný předseda finančního výboru ZMČ. Z á p i s ze 7. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 9. ledna 2019 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Gros; Mgr. Tatranský, Mgr. Ludková,

Více

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ.

Host: pí Mgr. Voženílková, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ. Mgr. P. Veselý, vedoucí oddělení OOZ OKS ÚMČ. Z á p i s z 89. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 30. srpna 2017 od 14:00 hodin v zasedací místnosti č. 2 v přízemí městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ

Host: pí Mgr. Konrádová, Ph.D., oddělení komunikace, vnějších vztahů a infocentra OKT ÚMČ Z á p i s ze 123. schůze Rady městské části Praha 8, konané ve středu dne 7. listopadu 2018 od 8:30 hodin v zasedací místnosti č. 2 Úřadu městské části Praha 8 Přítomni: pp. Petrus; PhDr. Ing. Fichtner,

Více

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ

Omluvena: pí Mgr. Kvačková(= 1 radní MČ). Zapisovatelka: pí Plachá, referentka OPO OKS ÚMČ zápis ze 120. schůze Rady Městské části Praha 8, konané ve středu dne 4. června 2014 od 14:00 hodin v zasedací místnosti Starosty Městské části Praha 8 Přítomní: pp. Ing. Janků; Švarc, Mgr. Ludková, Gros;

Více

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne

Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne Z á p i s z 11. jednání kontrolního výboru konaného dne 11.01.2016 Přítomni: p. Kopal, p. Čáp, p. Gros, pí Ing. Kroutil, pí Ing. Kuchtová, Ph.D., p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Jednání

Více

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA

Jednání komise zahájil a řídil předseda komise pan Michal Fišer, MBA Zápis č. 4/2015 ze 4. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 17. srpna 2015 v 17:00, v kanceláři č. 303 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017

Z á p i s. z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Z á p i s z 28. jednání kontrolního výboru konaného dne 9. října 2017 Přítomni: p. Kopal, p. Gros, p. Čáp, p. Ševčík, p. Ing. Havel a tajemník p. Ing. Doležal Omluveny: pí Ing. Kroutil a pí Ing. Kuchtová,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m:

Z Á P I S. P r o g r a m: V Brně dne 31.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 93. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 13.06.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce:

Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne Program zasedání zastupitelstva obce: Zápis č. 22 / 2016 ze zasedání zastupitelstva obce Sedlice ze dne 16. 12. 2016 Místo jednání: zasedací místnost Obecního úřadu Sedlice Začátek jednání: 19:00 hodin Konec jednání: 20:30 hodin Přítomni:

Více

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75

Přítomni: členové ZMČ... 43 (2 omluveni) hosté.. 75 Z á z n a m z 12. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného ve čtvrtek dne 15. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 1. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v pondělí dne 7. ledna 2019 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 8. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11.02.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. ze 68. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 11. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek

p. Michal Fišer, MBA, p. Vladislav Kopal, p. Jiří Toušek, Ing. Jan Červenka, p. Jakub Čáp, p. Radomír Nepil, Mgr. Radim Zátopek Zápis č. 8 z 8. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 1. března 2016 v 17,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: p. Michal

Více

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45

Přítomni: členové ZMČ... 30 (15 omluveno) hosté.. 45 Z á z n a m ze 13. (mimořádného) zasedání Zastupitelstva Městské části Praha 8 konaného v pátek dne 30. listopadu 2012 od 15:00 hodin ve velkém sále "bílého domu" v Praze 8 Libni, U Meteoru 6 Přítomni:

Více

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 23/2017 z 23. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 25. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. Ing. D. Rödig, p. T. Slabihoudek,

Více

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI

Městská část Praha Rada městské části ze dne USNESENI Městská část Praha 8 47. Rada městské části ze dne 06.04.2016, USNESENI č. Usn RMC 0188/2016 k návrhu prominutí a odpisu dluhu evidovaného v programu DES vř celkové výši 118 690 Kč, vedeného na bytě č.

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 98. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 29.08.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 48. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.08.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp

Ing. Jan Červenka, p. Michal Fišer, p. Radomír Nepil, p. Tomáš Průša, p. Jiří Toušek, p. Roman Petrus, p. Jakub Čáp Zápis č. 14 z 14. jednání komise RMČ pro obecní majetek (+ekonomika městských organizací) konaného dne 4. ledna 2017 v 16,00 hod., v kanceláři č. 305 odboru správy majetku ÚMČ Praha 8 Přítomni: Ing. Jan

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 23. schůze, konané dne 12. 12. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 1/2019 z 1. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 23. 1. 2019 s místem konání Na Košince 502/1 v zasedací místnosti v přízemí budovy od 16.00 h Přítomni: dle prezenční listiny Tajemnice:

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 6. schůze, konané dne 23. 3. 2011 od 15:00 hodin v sídle FK Viktoria Žižkov a.s., Seifertova třída, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 4. schůze, konané dne 17.02.2016 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Omluveni: Přizváni k jednání:

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 50. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 07.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání:

Zápis. Zápis průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne zasedací místnost. Místo konání: průběhu 3. schůze rady městského obvodu konané dne 06.12.2018 Místo konání: zasedací místnost Předsedající: Bc. Martin Bednář Přítomno: 8 Omluveno: 1 Neomluveno: 0 Zahájení: 10:00 hod. Ukončení: 10:45

Více

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. P r o g r a m: z 101. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 16:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 10.10.2018 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis z 39. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 6. listopadu 2018 od 11:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: Přítomni: Přizvaní hosté: Omluveni: Ověřovatelé: Zapisovatelka:

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská za období 01-08/2018) Informace z jednání RMČ Praha 1 34. schůze

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 1. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 1. schůze RMČ

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kamenná Lhota Den konání: 12.12.2018 Místo konání: zasedací místnost obecního úřadu Přítomni: starosta místostarosta členové zastupitelstva omluven hospodářka obce

Více

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017

Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Zápis z jednání Komise pro územní rozvoj a památkovou péči MČ Praha 8, konané ve středu 30. srpna 2017 Přítomni: dle prezenční listiny, která je přílohou tohoto zápisu Předsedající: R. Petrus Ověřovatel:

Více

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 10. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 19.10.2015 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova

Více

Městská část Praha - Zbraslav

Městská část Praha - Zbraslav Městská část Praha - Zbraslav Zápis 12. mimořádné zasedání zastupitelstva městské části, konané dne 13. 6. 2012 v 18:00 hod. Přítomni: Dále přítomni: Hosté: Omluvení: Ověřovatelé: Zapsal: Mgr. et Mgr.

Více

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019

ZÁPIS. z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 ZÁPIS z 6. schůze Rady města Přerova konané dne 3. ledna 2019 PROGRAM: 1. Zahájení primátor 2. Volba ověřovatele zápisu primátor 3. Kontrola plnění usnesení, informace z komisí 4. Finanční záležitosti

Více

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 20/2016 z 20. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 17. ledna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 17.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. RNDr. J. Polecha, CSc.,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 21. schůze, konané dne 12. 9. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S. 27. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP )

Z Á P I S. 27. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) Z Á P I S 27. jednání Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku (dále jen VSBBP ) dne 13.11.2017 od 16:00 hodin v zasedací místnosti č. 201, 2. patro Vodičkova

Více

Zápis. ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP

Zápis. ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Zápis ze 42. jednání Rady hlavního města Prahy, které se konalo v úterý dne 27. listopadu 2018 od 10:00 hodin v zasedací síni Rady HMP Předsedající: primátor hl. m. Prahy MUDr. Zdeněk Hřib Přítomni: členové

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 10. schůze, konané dne 2. 5. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 20. schůze, konané dne 22. 8. 2012 od 15:00 hodin v areálu FK Viktoria Žižkov, a.s., Seifertova 2871/10, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová,

Více

Z Á P I S. P r o g r a m :

Z Á P I S. P r o g r a m : V Brně dne 05.11.2014 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Z Á P I S z I. (ustavujícího) zasedání Zastupitelstva

Více

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný

Omluven: Ing. Tomáš Fatrdle. Ověřovatelé zápisu: RNDr. Martin Smrček, PhDr. Vladimír Novotný Městská část Praha Ďáblice ZÁPIS ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva MČ Praha Ďáblice konaného dne 16. 6. 2014 od 18.00 hod v ZŠ U Parkánu 17, Praha 8 Přítomni: Mgr. Markéta Bouzková, Tatjana Dohnalová,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 19. schůze, konané dne 8. 8. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16.

Z Á P I S. z XIV. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v jídelně ZŠ Brno, Pavlovská 16. V Brně dne 18. 09. 2013 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Organizačnímu odboru MMB Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Z Á P I S z XIV. zasedání Zastupitelstva městské

Více

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP

Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP Zpráva o činnosti Výboru pro sociální a bytovou politiku, bezdomovectví a protidrogovou problematiku dále jen VSBBP (Mgr. Šárka Táborská 2. pololetí 2016) Informace z jednání RMČ Praha 1 19. schůze RMČ

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 15.01.2014 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Ing.

Více

Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 29/2017 z 29. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 19. prosince 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 310 od 17.00 h Přítomni: p. Mgr. J. Schejbal, p. RNDr. J. Polecha,

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části ZÁPIS z 1. schůze, konané dne 14.01.2015 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Přítomni: Přizváni k jednání: Vladislava

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S z 11. schůze, konané dne 1. 6. 2011 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z 10. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 14:30 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 25.03.2015 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům komisí RMČ Předsedům výborů ZMČ Tajemníkovi ÚMČ Vedoucím odborů ÚMČ Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb. Z

Více

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

VÝPIS USNESENÍ. z 89. schůze Rady městské části Brno-Kohoutovice, konané dne od 15:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. VÝPIS USNESENÍ Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů,

Více

Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty

Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty Zápis č. 22/2017 z 22. zasedání Komise RMČ Praha 8 pro obecní byty ze dne 11. dubna 2017 s místem konání Na Košince 502/1 v místnosti 305 od 14.00 h Přítomni: p. Ing. I. Pešl, p. R. Nepil, p. Ing. D. Rödig,

Více

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36.

Z Á P I S. z X. zasedání Zastupitelstva městské části Brno-Kohoutovice, konaného dne od 17:00 h v zasedací místnosti ÚMČMB, Bašného 36. V Brně dne 21.09.2016 Členům ZMČ Brno-Kohoutovice Předsedům výborů ZMČ Předsedům komisí RMČ Tajemníkovi ÚMČMB Vedoucím odborů ÚMČMB Organizačnímu odboru MMB Pozn. * - upraveno podle zák. č. 101/2000 Sb.

Více

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka

MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S. Ing. Vladislava Hujová, starostka MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3 Rada městské části Z Á P I S ze 2. schůze, konané dne 25. 1. 2012 od 15:00 hodin v pracovně starostky, I. patro, Havlíčkovo nám. 9, Praha 3 Předsedající: Ing. Vladislava Hujová, starostka

Více