č. posudku /2011

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. posudku 451-135/2011"

Transkript

1 Stanovení trţní hodnoty provozní budovy č.p. 704 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 2762/18, 2762/19 a 3211/1, katastrální území Blučina, obec Blučina č. posudku /2011 Zhotovitel: Zadavatel: APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav (dále též jako Zhotovitel ) Koněvova 2660/ Praha 3 IČO: JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. (dále též jako Zadavatel ) CITY TOWER Hvězdova 1716/2b Praha 4 Insolvenční správce dluţníka BUSINESS MANAGING SERVICES CZ, s.r.o Posudek obsahuje celkem 26 stran textu včetně titulní strany a 13 stran příloh a je vyhotoven ve čtyřech výtiscích. Zadavateli se předává ve třech výtiscích (Vyhotovení č. 1, Vyhotovení č. 2, Vyhotovení č. 3) a jedno vyhotovení (Vyhotovení č. 4) je uloţeno v archivu Zhotovitele. VYHOTOVENÍ č. 3

2 Obsah: 1 ÚVOD Účel a předmět ocenění Obecné předpoklady a omezující podmínky Rozhodné datum ocenění Vymezení pojmu obvyklá cena Vymezení pojmu hodnota Podkladové materiály Pouţitá literatura IDENTIFIKACE VLASTNÍKA Popis základních problematik provozní činnosti ve vztahu k ţivotnímu prostředí IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Technický popis Poloha Infrastruktura Dopravní poměry Majetkoprávní vztahy ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Popis současné situace na realitním trhu Předpokládané vyuţití Nemovitosti METODY OCENĚNÍ Nákladová metoda Výnosová metoda Porovnávací metoda ANALÝZA HODNOTY Volba metody Výpočet nákladovou metodou Výpočet porovnávací metodou Výpočet výnosovou metodou REKAPITULACE ZÁVĚREČNÝ VÝROK ZNALECKÁ DOLOŢKA PŘÍLOHY... 26

3 Tabulky: Tabulka č. 1: Činnosti Společnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)... 8 Tabulka č. 2: Výpočet hodnoty Nemovitosti nákladovou metodou Tabulka č. 3: Stanovení výše hrubých potenciálních výnosů Nemovitosti Tabulka č. 4: Výše nákladů spojená s vlastnictvím a pronájmem Nemovitosti Tabulka č. 5: Výpočet hodnoty nemovitosti výnosovou metodou Obrázky: Obrázek č. 1: Mapa s lokalizací Nemovitosti v širším okolí obce Blučina... 9 Obrázek č. 2: Fotomapa Nemovitosti s vyznačením... 10

4 1 Úvod 1.1 Účel a předmět ocenění Tento znalecký posudek byl vypracován za účelem stanovení ceny obvyklé budovy č.p nacházející se na pozemku parc.č. 3211/1 včetně venkovních úprav a příslušných pozemků parc.č. 3211/1, 2762/18 a 2762/19, vše k. ú. Blučina , obec Blučina, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, jak je zapsáno na LV č , ve vlastnictví společnosti BUSINESS MANAGING SERVICES CZ a.s. (Dále téţ jako Nemovitost ). Vymezení předmětu ocenění je provedeno v kapitole č. 3 Identifikace Nemovitosti. 1.2 Obecné předpoklady a omezující podmínky Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami: 1. Nebylo provedeno ţádné šetření pravosti a správnosti podkladů poskytnutých Zadavatelem. 2. Tento znalecký posudek je pouţitelný pouze pro účely, které jsou vymezeny v kapitole č. 1.1 Účel a předmět ocenění, a závěry v něm uvedené nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům. 3. Výše ocenění uvedená v tomto znaleckém posudku je pouţitelná po dobu 6 měsíců od rozhodného data ocenění a to v případě, ţe se výrazným způsobem nezmění trţní podmínky. 4. Informace z jiných zdrojů neţ od Zadavatele, na nichţ je zaloţeno celé nebo část ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. 5. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za omezujících podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto posudku a jsou našimi osobními, nezaujatými analýzami, názory a závěry. 6. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za změny v trţních podmínkách. Nepředpokládá, ţe by důvodem k přezkoumání tohoto trţního ocenění mělo být zohlednění událostí nebo podmínek, které by se vyskytly následovně po datu ocenění. 7. V rámci podnikání dotčených společností se předpokládá plný soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 1 Pozn. K datu ocenění nebylo č.p. zaneseno v KN, kde je budova stále vedena bez č.p./če 4

5 8. Ocenění zohledňuje všechny skutečnosti známé Zhotoviteli nejpozději k datu ocenění, které by mohly ovlivnit dosaţené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 9. Konstatujeme, ţe nemáme ţádné současné ani budoucí zájmy na předmětu ocenění v rámci tohoto znaleckého posudku ani na zúčastněných osobách a současně neexistuje ţádný osobní zájem nebo zaujatost v souvislosti s výsledkem znaleckého posudku. 1.3 Rozhodné datum ocenění Cena obvyklá Nemovitosti je stanovena k rozhodnému datu ocenění: 2. srpna Vymezení pojmu obvyklá cena ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ČÁST PRVNÍ, Hlava první, 2, Způsoby oceňování majetku a sluţeb, odst. 1: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 1.5 Vymezení pojmu hodnota Definice trţní hodnoty dle Standardu 1 IVS : Trţní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náleţitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Takto stanovenou a definovanou trţní hodnotu lze pro tento posudek povaţovat za cenu obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb. 2 International Valuation Standards 2005, str

6 1.5.2 Pojmy definice trţní hodnoty dle IVS 3...odhadnutá částka... - odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla zaplacena za aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,...by měl být majetek směněn... - odráţí skutečnost, ţe hodnota majetku je odhadnutá částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena,...k datu ocenění... - poţaduje, aby stanovená trţní hodnota byla časově omezena,...mezi ochotným kupujícím... - kupující není příliš dychtivý ani nucený kupovat za kaţdou cenu,...ochotným prodávajícím... - prodávající není příliš dychtivý ani nucený prodávat za kaţdou cenu,...při transakci samostatných a nezávislých partnerů... - určuje transakci mezi osobami, které nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná společnost, vlastník-nájemce),...po náleţitém marketingu... - majetek by měl být na trhu vystaven nejvhodnějším způsobem, aby za něj byla získána nejlepší cena přicházející v úvahu,...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně... - kupující i prodávající byly k datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho vyuţití a stavu trhu k datu ocenění,...a bez nátlaku... - ţádná ze stran nebyla nucena ani tlačena do realizace. 1.6 Podkladové materiály Šetření bylo provedeno na základě relevantních dokumentů, které byly předány Zadavatelem a na základě osobně sdělených informací. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří: Výpis z katastru nemovitostí LV č , katastrální území Blučina vyhotovený dne , Kopie snímku pozemkové mapy na oceňovanou Nemovitost, Cenová mapa města Brna, Odhad obvyklé ceny nemovitosti č /2007/ČS zpracovaný Ing. Václavem Hoplíčkem dne Smlouva o nájmu Nemovitostí č. 010/2009 uzavřená mezi společností Alec Precision Technology a.s. a ISAT s.r.o. (dále též jako Nájemce ) dne (dále též jako Nájemní smlouva ), Soupis nákladů týkající se provedených rekonstrukcí a oprav na Nemovitosti poskytnutý Nájemcem na místním šetření, 3 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN Trţní hodnota, s

7 Místní šetření a obhlídka byla provedena dne za účasti zástupce společnosti GAUTE, a.s. p. Lenky Zavřelové, zástupce Nájemce p. Pavla Jurgy a zástupce Zhotovitele p. Jiřího Hrabce. Dále byla pouţita veřejně dostupná data z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), internetového portálu justice.cz, z internetových stránek realitních serverů (např. sreality.cz, reality.cz, ceskereality.cz) a z dalších zdrojů zveřejněných na internetu. 1.7 Použitá literatura 1. DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. Praha: Economica, s. ISBN ORT, Petr. Moderní metody oceňování nemovitostí na trţních principech. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., s. ISBN ZAZVONIL, Zbyněk. Oceňování nemovitostí na trţních principech. 1. vyd. Praha: CEDUK, s. ISBN ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty pozemků. Praha: IOM s. ISBN ZAZVONIL, Zbyněk. Výnosová hodnota nemovitostí. Praha: Ceduk, s. ISBN Bradáč, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. ISBN Zákony a vyhlášky 7. Obchodní zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 8. Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9. Znalecký standard č. 1/2005 Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství. 7

8 2 Identifikace vlastníka Název: BUSINESS MANAGING SERVICES CZ a.s. Identifikační číslo: Sídlo: Praha, Bořivojova 878/35, PSČ CZ-NACE Tabulka č. 1: Činnosti Společnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) : Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla : Obrábění : Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely : Nespecializovaný velkoobchod : Maloobchod v nespecializovaných prodejnách : Ostatní maloobchod s novým zboţím ve specializovaných prodejnách 2.1 Popis základních problematik provozní činnosti ve vztahu k životnímu prostředí Moţná kontaminace půdy z titulu uţívání budovy k zemědělským účelům v minulosti nebyla zhotovitelem ověřována. 4 Zdroj: Český statistický úřad Registr ekonomických subjektů 8

9 3 Identifikace Nemovitosti Oceňovaná Nemovitost se nachází východně od obce Blučina u silnice ve směru na dálniční sjezd z dálnice D2 (Brno-Bratislava). Jedná se o původní zemědělskou budovu, která prošla částečnou rekonstrukcí. Nyní je uţívána nájemcem, jako sklad, prodejna a administrativní zázemí prodeje satelitních přijímačů. Obrázek č. 1: Mapa s lokalizací Nemovitosti v širším okolí obce Blučina Blučina je menší obec v okrese Brno-Venkov, nacházející se asi 15 km jiţně od Brna. V blízkosti se nachází dálnice D2 se sjezdem. Kromě dálnice neprochází obcí ţádné významné dopravní komunikace ani ţeleznice. Nemovitost se nachází na úpatí kopce Výhon (355 m. n. m.). 3.1 Technický popis Jedná se o montovaný objekt, většinou přízemní s vestavbou kancelářských prostor, volně stojící, nepodsklepený. Objekt opláštěn zdivem z plynosilikátu, z části pouze původní plechy. Vstup do Nemovitosti je proveden z východní části. V severní část se nachází vjezd pro kamiony s rampou a vstupem do Nemovitosti, stejný vjezd je i v jiţní části Nemovitosti. Střecha je plechová (dle nájemce do objektu zatéká, především v jihovýchodní části). Vestavěné kancelářské prostory jsou dvoupodlaţní, zděné tyto prostory však dosud nebyly zkolaudovány. Okna jsou plastová. Ve východní části se nachází také temperovaný sklad, ve kterém nájemce kompletuje výrobky. 9

10 Mimo část vstupu, kanceláří a temperovaného skladu nemá zbytek nemovitosti strop. Tato část je uţívána jako sklad výrobků určených k prodeji a expedici. Podlahy v této části skladu nesnesou trvalé zatíţení. Celá Nemovitost je oplocena. Jiţně od Nemovitosti se nachází parkoviště vyuţívané zaměstnanci Nájemce a zákazníky. 3.2 Poloha Nemovitost se nachází východně od obce Blučina v nesouvislé zástavbě podobných nemovitostí bývalého zemědělského druţstva i novějších nemovitostí. Nemovitost se nachází cca 1 km od sjezdu z dálnice D2. Pozemek parc.č. 2762/20 nacházející se severovýchodně od Nemovitosti tvoří část příjezdové komunikace do Nemovitosti je vlastněn jiným vlastníkem. Obrázek č. 2: Fotomapa Nemovitosti s vyznačením Výše zastavěné plochy Nemovitosti byla převzata z Odhadu obvyklé ceny nemovitostí č /2007/ČS zpracovaného Ing. Václavem Hoplíčkem a následně upravena o hodnotu získanou od zástupce Nájemce na místním šetřením týkající se vestavby kanceláří. Celková uţitná plocha tedy činí m 2. 10

11 3.3 Infrastruktura Nemovitost má zavedenu elektřinu. Plyn a voda jsou do Nemovitosti zavedeny, ovšem nemají vlastní měřící zařízení. Nemovitost měřící zařízení sdílí s areálem západně od Nemovitosti (bývalé zemědělské druţstvo). Kanalizace je vyvedena do odpadní jímky. Moţnosti případného napojení na obecní kanalizaci či další IS nebyly Zhotovitelem v rámci šetření zjišťovány. 3.4 Dopravní poměry Parkování je moţno na parkovišti jiţně od Nemovitosti. Příjezd větších vozů (TIR) k Nemovitosti je veden přes pozemek cizího vlastníka. Obec Blučina je obsluhována autobusovou dopravou v rámci integrované dopravy Jihomoravského kraje. Ţelezniční trať obcí Blučina neprochází. 3.5 Majetkoprávní vztahy Dle předloţeného výpisu z KN není Nemovitost zatíţena věcným břemenem. Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem smluvním ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem smluvním ve prospěch Finančního úřadu Brno I. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 103 Nc-995/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Pardubice č.j. 029 EX-532/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 103 Nc-1646/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 137Ex-11915/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 110 Nc-1814/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 77 Nc-1449/

12 Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Znojmo č.j. 133 EX-598/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 26 Nc-2394/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydána Draţební vyhláška. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 26 EXE-566/ Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem exekutorským ve prospěch společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 107 EX-17/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 107 EX-903/ Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem exekutorským ve prospěch společnosti SyNext s.r.o. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 78 EXE-1758/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 107 EX-939/ Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem soudcovským ve prospěch společnosti DOBROVOLNÝ TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem exekutorským ve prospěch společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. 12

13 4 Analýza realitního trhu 4.1 Popis současné situace na realitním trhu V nedávné době prošel realitní trh celosvětově velkou krizí, kterou způsobil propad amerických hypoték v roce 2008 a dosud se z tohoto poklesu zcela nevzpamatoval. Finanční krize zasáhla realitní trh s komerčními nemovitostmi přímo (poklesem cen těchto nemovitostí) ale i nepřímo přes sniţování ploch potřebných k výrobě a skladování výrobků u výrobních firem, vzhledem k poklesu jejich odbytu. To způsobilo zvýšení míry neobsazenosti výrobních a skladových prostor a tlak na další sníţení prodejních cen či cen pronájmů komerčních nemovitostí. Zvláště u výrobních nemovitostí v horším technickém stavu či v nevýhodných polohách bez dobrého dopravního spojení, došlo k velice výraznému sníţení jejich prodejních cen a prodlouţení doby těchto prodejů. Naopak u nemovitostí s dobrou polohou a dopravní dostupností jakoţ i při vysokém technickém standardu není pokles cen tak výrazný. Vzhledem k mírně optimistickému výhledu naší i německé ekonomiky (která je největším odběratelem české produkce) lze v současnosti očekávat stabilizaci těchto cen a v delším časovém horizontu opětovné postupné zvyšování v návaznosti na růst ekonomiky. 4.2 Předpokládané využití Nemovitosti Oceňovaná Nemovitost tvoří uzavřený kompaktní celek, který je plně uţíván Nájemcem. Nájemní smlouva (dále téţ jako Nájemní smlouva ) je uzavřena na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou, ale s automatickým prodlouţením za stávajícího stavu neoznámí-li jedna ze stran opak) s moţností výpovědi bez udání důvodu. Výše nájemného je stanovena na Kč ročně s moţností navýšení dle indexu spotřebitelských cen ČSÚ. Na základě článku 8 Nájemní smlouvy je Nájemce oprávněn provádět v Nemovitosti veškeré stavební úpravy bez souhlasu vlastníka, pokud tyto neznehodnotí Nemovitost. Dle odstavce 3 článku 8 se pronajímatel zavazuje uhradit veškeré náklady vynaloţené na stavební úpravy Nemovitosti a to tak, ţe Nájemce ke dni ukončení nájmu vystaví fakturu za souhrn takto provedených úprav. Nemovitost má kanalizaci vyvedenou do jímky, kterou je třeba pravidelně vyváţet. Měření spotřeby vody a plynu je společné pro Nemovitost a areál nacházející se západně od oceňované Nemovitosti. Současné uţívání nemovitosti jako sklad a výrobní prostory s kancelářským zázemím povaţujeme za optimální, předpokládáme však nutnost počáteční investice do zajištění střechy, zpevnění podlah a izolování Nemovitosti. Také bude třeba dořešit kolaudaci kancelářské vestavby. 13

14 4.2.1 Analýza Nemovitosti - silné a slabé stránky Analýza Nemovitosti z hlediska jeho silných i slabých stránek. I. Silné stránky Dobrá poloha Nemovitosti v blízkosti dálnice D2. Nemovitost obsazena Nájemcem generuje příjem. II. Slabé stránky Vestavba kancelářských prostor dosud nezkolaudována. Plyn a voda jsou sdíleny se sousední nemovitostí nutno oddělit. Není napojeno na obecní kanalizaci. Přístup z komunikace částečně přes pozemek cizího vlastníka. Horší technický stav Nemovitosti 14

15 5 Metody ocenění V teorii i praxi oceňování nemovitostí se vyuţívají různé metody pro stanovení hodnoty nemovitosti, které lze sdruţit do tří základních metod: nákladová, výnosová, porovnávací. V následujícím textu se budeme stručně zabývat popisem základních charakteristik jednotlivých metod. Hodnotu nemovitosti lze stanovit na základě několika obecně pouţívaných metod. Na jedné straně je volba metody závislá na účelu ocenění (k jakému účelu je hodnota zjišťována), na straně druhé je však nezbytné přihlédnout k charakteristikám oceňované nemovitosti (např. druh a vyuţití nemovitosti). 5.1 Nákladová metoda Nákladová metoda stanovuje náklady na reprodukci určitého majetku se způsobem vyuţití a hodnotou podobnou oceňovanému majetku. Při stanovení hodnoty majetku touto metodou se nejprve stanoví tzv. reprodukční hodnota, která udává, za kolik by se dal obdobný majetek pořídit k datu ocenění. Zjištěná výchozí cena se upraví o míru opotřebení, které zohledňuje ekonomickou i morální zastaralost, a výsledná hodnota je věcnou hodnotou. K věcné hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků. Výpočet reprodukční hodnoty stavby je prováděn např. pomocí technicko hospodářských ukazatelů, nákladových kalkulací, podrobného poloţkového rozpočtu apod. Výše opotřebení staveb se stanoví v % na základě celkového stavu stavby s přihlédnutím zejména ke stáří stavby, předpokládané ţivotnosti, údrţbě, provedeným stavebním změnám a opravám, závadám a způsobu uţívání. 5.2 Výnosová metoda Základem pro odvození trţní hodnoty nemovitosti výnosovou metodou je stanovení reálného výnosu, efektu pro vlastníka. Ocenění se sestává ze stanovení výše tohoto reálného výnosu, zohlednění faktorů ovlivňujících předpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení současné hodnoty těchto výnosů. Tato skupina metod vychází z důsledného vyuţití poznatku, ţe hodnota statku je určena očekávaným uţitkem pro jeho drţitele. U hospodářských statků, ke kterým patří i nemovitost, jsou tímto uţitkem očekávané příjmy. Výnosové ocenění odpovídá na otázku ohledně ocenění nemovitosti bezprostředně. Při hledání trţní hodnoty musíme klást otázku, jaké výnosy 15

16 u oceňované nemovitosti očekává příslušný trh. Při subjektivním oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt. Výnosové ocenění by mělo být provedeno u všech nemovitostí, které dosahují nebo mohou dosahovat výnosů z nájemného, zejména u nemovitostí s provozními prostory. Základem pro výpočet je stanovení předpokládaných provozních výnosů, které vlastník nemovitosti očekává. Je důleţité zváţit, zda hrozí moţný výpadek nájemného a zohlednit tuto skutečnost do předpokládaných výnosů. Předpokládané výnosy se sníţí o fixní i variabilní náklady související s provozem nemovitosti. U fixních nákladů se jedná zejména o daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti, u variabilních zejména o dodávky médií (elektřina, voda, plyn), správu nemovitostí, drobné opravy a údrţbu, náklady na úklid, likvidace odpadu apod. Kromě nákladů na drobné opravy je nutné zohlednit obnovovací investice na průběţnou výměnu stavebních komponentů s krátkodobější ţivotností, které se opotřebovávají a zastarávají rychleji neţ stavba sama (např. střešní krytina, podlahové krytiny, povrchové úpravy, zařizovací předměty, aj.) Výslednou hodnotu (čistý provozní výnos) nemovitosti získáme diskontováním rozdílu mezi výnosy a náklady. Diskontní sazba přepočítává budoucí hodnotu čistého provozního výnosu na současnou hodnotu a zároveň zohledňuje také rizikovost spojenou s dosaţením tohoto výnosu. Diskontní sazbu můţeme také chápat jako náklad na vloţený kapitál, respektive očekávanou výnosnost, kterou investor poţaduje za investovaný kapitál. 5.3 Porovnávací metoda Porovnávací metoda je zaloţena na porovnání oceňované nemovitosti s podobnými nemovitostmi, které byly v nedávné době obchodovány. Cena nemovitosti je velmi závislá na její poloze. Pokud je to moţné, je třeba porovnávat nemovitosti ve stejných nebo alespoň velmi podobných polohách. Při porovnání je nutno brát v úvahu podobnost porovnávaných nemovitostí a jejich odlišnosti zohlednit v ceně. 16

17 6 Analýza hodnoty 6.1 Volba metody Za účelem stanovení ceny obvyklé dané Nemovitosti jsme pouţili tři metody ocenění, a to metodou nákladovou (pouţitím metodiky Ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku URS Praha), porovnávací a výnosovou. 6.2 Výpočet nákladovou metodou Výpočet hodnoty Nemovitosti vychází ze stanovení reprodukční hodnoty vynásobením počtu m 3 celkového obestavěného prostoru jednotkovou cenou v Kč/m 3, ke které jsou připočteny náklady na umístění stavby. Výše hodnoty příslušenství a vedlejších staveb byla stanovena určeným procentem z hodnoty stavby hlavní. Velikost obestavěného prostoru Nemovitosti byla získána z Odhadu obvyklé ceny nemovitostí č /2007/ČS zpracovaného Ing. Václavem Hoplíčkem, který byl poskytnut Zadavatelem. Obestavěný prostor Nemovitosti činí ,57 m 3. Jednotková cena za m 3 byla stanovena dle Ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku (ÚRS Praha 2011). Jednotková cena za 1 m 3 obestavěného prostoru byla stanovena Kč pro typ Haly pro skladování (mimo zemědělské). Tyto hodnoty reflektují materiálně konstrukční řešení budovy a tedy i standard provedení, stejně tak zohledňuje i danou lokalitu, která bezprostředně souvisí s vedlejšími náklady na umístění stavby, které jsou ve výši 2%. Výsledná reprodukční hodnota byla poníţena na základě opotřebení, které bylo určeno odborným odhadem v průměrné výši 50 %. K věcné hodnotě Nemovitosti byla přičtena hodnota venkovních úprav (oplocení, zpevněné plochy parkoviště, rampa) a to ve výši 10% z věcné hodnoty hlavní stavby. Hodnota pozemků byla přičtena k věcné hodnotě Nemovitostí. Hodnota pozemků ve výši 100 Kč/m 2 byla stanovena na základě analýzy obdobných pozemků. 17

18 Tabulka č. 2: Výpočet hodnoty Nemovitosti nákladovou metodou Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Skladový areál Obestavěný prostor celkem (m 3 ) Jednotková cena (Kč/m 3 ) NUS (%) *) 2% Jednotková cena celkem (Kč/m 2 ) Reprodukční hodnota Kč % opotřebení 50% Věcná hodnota hlavní stavby Kč Věcná hodnota venkovních úprav Kč Věcná hodnota staveb Pozn.: *) NUS - náklady související s umístěním stavby Výpočet věcné hodnoty Pozemku Kč Celková výměra pozemku (m 2 ) Cena dle analýzy cen pozemků 100 Celková hodnota pozemku Kč Celková věcná hodnota Nemovitosti určená nákladovou metodou je dána jako součet hodnoty Nemovitosti včetně příslušenství a pozemku. Výpočet věcné hodnoty Nemovitosti Věcná hodnota Nemovitosti Kč Hodnota Nemovitosti je nákladovou metodou stanovena po zaokrouhlení na Kč. 18

19 6.3 Výpočet porovnávací metodou Pro porovnání bylo vycházeno z nabídkových obchodních transakcí prodejů nemovitostí v obdobných lokalitách v blízkosti dálnice D2 či obdobně významných dopravních tahů, které byly nabízeny jako Nemovitosti pro výrobu a skladování s kancelářským zázemím. Porovnávané nemovitosti byly objektivizovány nabídkovým koeficientem, který upravuje nabízenou cenu o přepokládanou míru sníţení, na níţ by se dohodl potenciální nájemce s vlastníkem. Při porovnání byly vzaty v úvahu specifika a omezení námi oceňované Nemovitosti pomocí korekčních koeficientů. Především byly brány v potaz právní vztahy týkajícíc se námi oceňované Nemovitosti, viz kapitola 4.2 Předpokládané využití Nemovitosti. Porovnávané nemovitosti Porovnávaná nemovitost č. 1, Hrušovany u Brna Dvě skladové a výrobní haly s kancelářským zázemím. Součástí jsou také šatny a sociální zařízení. Celková zastavěná plocha činí 1415 m2. Nemovitost se nachází v průmyslovém areálu v Hrušovanech u Brna. Konstrukční systém hal je ocelový s vyzdívkou. Výška hal je 5 a 6,8 m. Jedna z hal není dosud zkolaudovaná. Do obou hal je moţný vjezd nákladním vozem. Zdroj: sreality.cz Porovnávaná nemovitost č. 2, Břeclav Skladová hala na okraji města Břeclavi v malé průmyslové zóně. V Hale se nachází kancelářské prostory slouţící jako zázemí objektu. Zbytek je uţíváno jako skladovací prostor. Dostatek parkovacích a manipulačních ploch okolo nemovitosti. Zdroj: sreality.cz Porovnávaná nemovitost č. 3, Starovičky Přízemní volně stojící skladové (výrobní) haly o zast. ploše cca 323 m 2. Objekt je rozčleněn svislými konstrukcemi na dílnu, garáţe, sklad a denní místnost se soc. zázemím a šatnou. Zdroj: Platinum Reality Porovnávaná nemovitost č. 4, Brno - Šlapanice Nemovitost vyuţívaná jako sklady, dílny a kanceláře, celková uţitná plocha 1413 m 2. Součástí objektu je i menší kancelářské zázemí a sociální zařízení. Zpevněné plochy před nemovitostí. Zdroj: Dumrealit Porovnávaná nemovitost č. 5, Brno Maloměřice Dvě vytápěné haly s pozemkem, STP a příjezdovou komunikací v Brně - Maloměřicích. Hala 1 je ţelezobetonová o zastavěné ploše 568 m 2, 36,50 m x 15,55 m. Je volně stojící a má jedno nadzemní podlaţí, výšku 6 m, 2x dvoukřídlá vrata, vchodové dveře. V budově jsou veškeré IS, vytápění lokální plynové, hygienické zařízení. V současné době je objekt rozdělen na dva sklady, šatny a umývárny, kancelář. U haly na pozemku vlastní plynový zásobník. Hala 2 je zděná, samostatně stojící o ZP 114 m 2, 15,15 x 8,50 m, výška 3 m, vytápění elektrické. Okolo 19

20 hal je zpevněná plocha k manipulaci, dále ostatní pozemek o ploše 3232 m 2, na kterém je moţnost další výstavby. Zabezpečení objektu-napojení na pult centrální ochrany. Zdroj: IREAL agency Samotný výpočet včetně porovnání viz Příloha č. 2: Výpočet tržní hodnoty Nemovitosti porovnávací metodou. Hodnota Nemovitosti je porovnávací metodou stanovena po zaokrouhlení na Kč. 20

21 6.4 Výpočet výnosovou metodou Ocenění Nemovitosti výnosovou metodou stanovuje hodnotu budoucích výnosů z pronájmu Nemovitosti za předpokladu, ţe Nemovitost bude uţívána jako skladová hala s kancelářským zázemím. Stanovení hodnoty pronajímané Nemovitosti výnosovým způsobem probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku je nutné stanovit hodnotu čistého provozního výnosu, který bude generován pronajatou Nemovitostí. Ve druhém kroku se stanoví hodnota pronajímané Nemovitosti jako současná hodnota budoucích čistých provozních výnosů, při zohlednění rizikovosti a časové hodnoty peněz prostřednictvím diskontní sazby. V následujícím textu bude proveden rozbor generátoru hodnoty - trţeb a s nimi souvisejícími náklady Potenciální hrubý výnos V současnosti je Nemovitost pronajata na základě Nájemní smlouvy za nájemné ve výši Kč ročně ( Kč měsíčně) s moţností navýšení dle indexu spotřebitelských cen ČSÚ. Dle analýzy nájmů v obdobných komerčních nemovitostí v blízké lokalitě povaţujeme tuto částku za horní hranici obvyklého nájemného. Pro stanovení hodnoty Nemovitosti výnosovým způsobem tedy předpokládáme trvání nájmu za stávajících podmínek, ovšem bez navyšování Výpadek nájemného Při pouţití výnosové metody je nutno uvaţovat i riziko výpadku nájemného, které můţe být způsobeno např. tím, ţe se nepodaří pronajmout celá Nemovitost, nebo ţe při změně nájemníka dochází vzhledem k delšímu časovému průběhu této transakce k částečnému výpadku nájemného po dobu, neţ prostory vyuţívá a nájem platí, nový nájemník. Pro následující výpočet uvaţujeme s výpadkem nájemného ve výši 10% ročně. Předpokládáme výpadek Nájemce ve výši 10 % (tedy 90 % obsazenost). Tabulka č. 3: Stanovení výše hrubých potenciálních výnosů Nemovitosti Stavba Typ Plocha m 2 Nájem Skladová hala se zázemím 2300, Kč Výnosy z ročního pronájmu 2 300,0 Kč/rok Kč Kč/rok Celkové roční náklady Podklady pro stanovení průměrných ročních nákladů, které vznikají v souvislosti s vlastnictvím a pronájmem Nemovitosti (daň z nemovitosti, běţná údrţba nad rámec definovaný v nájemních smlouvách, pojištění apod.), byly získány odborným odhadem, viz Tabulka č. 4: Výše nákladů 21

Stanovení tržní hodnoty nemovitostí v k.ú. Klatovy, Horšov a Horšovský Týn. ve vlastnictví společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s.

Stanovení tržní hodnoty nemovitostí v k.ú. Klatovy, Horšov a Horšovský Týn. ve vlastnictví společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. Stanovení tržní hodnoty nemovitostí v k.ú. Klatovy, Horšov a Horšovský Týn ve vlastnictví společnosti Drůbežářský závod Klatovy a.s. Obsah: 1 ÚVOD... 3 1.1 Účel a předmět ocenění... 3 1.2 Rozhodné datum

Více

Znalecký posudek č. 1508-119/2014

Znalecký posudek č. 1508-119/2014 Znalecký posudek č. 1508-119/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 1/2 rodinného domu č.p. 74 na pozemku parc. č. 1098 a pozemků parc. č. 1098 a parc. č. 1099, včetně příslušenství, vše kat.

Více

Znalecký posudek č. xxxx-xx/2014

Znalecký posudek č. xxxx-xx/2014 Znalecký posudek č. xxxx-xx/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 1/3 garáže bez č.p. na pozemku parc.č. st. 816 a pozemku parc.č. st. 816, vše kat. území Kostelec nad Labem, obec Kostelec nad

Více

Znalecký posudek č. ZP-2925

Znalecký posudek č. ZP-2925 Znalecký posudek č. ZP-2925 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích st. parc.č. 1882 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 265/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 265/53

Více

Znalecký posudek č. ZP-4119

Znalecký posudek č. ZP-4119 Znalecký posudek č. ZP-4119 o ceně obvyklé na pozemcích st. parc. č. 108/1 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek parc.č. 43/25 ( orná půda ), pozemek parc.č. 43/32 ( zahrada ), pozemek parc.č. 43/33

Více

Znalecký posudek č. xxxx-xx/2014

Znalecký posudek č. xxxx-xx/2014 Znalecký posudek č. xxxx-xx/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) garáže bez č.p. na pozemku parc. č. st. 328 a pozemku parc. č. st. 328, vše kat. území Horní Počaply, obec Horní Počaply, zapsané

Více

Znalecký posudek č. 649/2010

Znalecký posudek č. 649/2010 Znalecký posudek č. 649/2010 o ceně obvyklé pozemku parc.č. 644/3 - zahrada s příslušenstvím ( travní porost, oplocení, stromy ), k.ú Horní Kamenice, obec Česká Kamenice, okres Děčín. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek č. 818

Znalecký posudek č. 818 Znalecký posudek č. 818 o ceně obvyklé pozemek parc.č. 430/9 ( orná půda ) v kat. území Jeviněves, obec Jeviněves, okres Mělník, zapsáno na LV 304. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. ZP-1445

Znalecký posudek č. ZP-1445 Znalecký posudek č. ZP-1445 o ceně obvyklé na pozemku parc. č. 455/15 ( zahrada ) v kat. území Ševětín, obec Ševětín, okres České Budějovice, zapsáno na LV 1281. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek

Více

Znalecký posudek č. ZP-2919

Znalecký posudek č. ZP-2919 Znalecký posudek č. ZP-2919 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc. č. 3849/52 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4428/3 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4431/1 ( orná půda ),

Více

Znalecký posudek č. ZP-1917

Znalecký posudek č. ZP-1917 Znalecký posudek č. ZP-1917 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/4 na pozemku parc. č. 899/5 ( trvalý travní porost ) a pozemky ve zjednodušené evidenci č. 980, 981, 1059, 1060, 1061, 1062/2,

Více

Znalecký posudek č. ZP-3318

Znalecký posudek č. ZP-3318 Znalecký posudek č. ZP-3318 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/2 na pozemcích parc.č. 1055 ( lesní pozemek ), pozemek parc.č. 1103/1 ( lení pozemek ), pozemek parc.č. 1103/2 ( lesní pozemek

Více

Znalecký posudek č. 806

Znalecký posudek č. 806 Znalecký posudek č. 806 o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 1011/14 ( trvalý travní porost ) a pozemek parc. č. 1469/12 ( ostatní plocha ) v kat. území Krč u Protivína, obec Protivín, okres Písek, zapsáno

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytové jednotky č. 3771/2 v bytovém domě č.p. 3770, 3771 a 3772 na parcele parc. č. 487, 488 a 489 včetně spoluvlastnického podílu 375/12541

Více

Znalecký posudek č. xxxx-xx/xxxx

Znalecký posudek č. xxxx-xx/xxxx Znalecký posudek č. xxxx-xx/xxxx Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. ½ pozemků parc. č. PZE 109/11 a parc. č. PZE 109/88, vše kat. území Mutějovice, obec Mutějovice, okres Rakovník, zapsané na listu

Více

Znalecký posudek č. ZP-2732

Znalecký posudek č. ZP-2732 Znalecký posudek č. ZP-2732 o ceně obvyklé pozemku parc. č. 249/10 ( orná půda ) v kat. území Suchodol, obec Suchodol, okres Příbram, zapsáno na LV 122. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4

Znalecký posudek. Exekutorský úřad Praha 4 Hornokrčská 650/29 140 00 Praha 4 Znalecký posudek č. 1255-16-2010 Předmětem ocenění je: stavební pozemek č. 795/19 v katastrálním území Zbizuby, obec Zbizuby, okres Kutná Hora. Objednatel posudku: JUDr. Jana Tvrdková Exekutorský úřad

Více

Znalecký posudek č. 857

Znalecký posudek č. 857 Znalecký posudek č. 857 o ceně obvyklé pozemek parc. č. 1712 ( ostatní plocha ) v kat. území Velká Veleň, obec Děčín, okres Děčín, zapsáno na LV 101. Objednatel posudku: JUDr. Milan Suchánek Exekutorský

Více

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07

Znalecký posudek č. Exekutorský úřad Praha 9 Pod pekárnami 245/10 19000 Praha 9. Účel posudku: exekuční řízení č.j. 085 EX 592/07 Znalecký posudek č. o ceně obvyklé na pozemcích parc. č. 548/3 ( lesní pozemek ) a pozemek ve zjednodušené evidenci parc.č. 548/3 v kat. území Stěžov, obec Milín, okres Příbram, zapsáno na LV 281. Objednatel

Více

Znalecký posudek č /2016

Znalecký posudek č /2016 Znalecký posudek č. 6620-123/2016 Stanovení ceny obvyklé podílu ve výši 2/3 na pozemcích zapsaných na LV č. 533 k. ú. Chleby, Okres Nymburk Zpracoval: Dolmen servis, s.r.o. (dále též jako Zhotovitel )

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5434 59/2010 o obvyklé ceně ideální 1/3 nemovitosti - pozemku parc. č. 924/4 zahrada zapsané na listu vlastnictví č. 541 v katastrálním území Horní Lipová, obec Lipová-lázně Objednatel

Více

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9

Znalecký posudek č. 659/2010. Exekutorský úřad Praha 9 Znalecký posudek č. 659/2010 o ceně obvyklé pozemky parc. č. 4550/13 ( zahrada ), pozemek parc.č. 4550/16 ( ostatní plocha ), pozemek parc.č. 4550/18 ( ostatní plocha ) s příslušenstvím ( oplocení, travní

Více

Odhad tržní hodnoty č. 2267

Odhad tržní hodnoty č. 2267 Odhad tržní hodnoty č. 2267 Objednatel posudku: Exekutorský úřad Šumperk soudní exekutor JUDr. Jiří Petruň K. H. Máchy 647/2 787 01 Šumperk IČ: 47844582 DIČ: CZ460603459 č. obj.: USN 065 Ex 00519/04-031

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4633/16. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4633/16 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 159/2010 O obvyklé ceně: a) podílu 1/4 na nemovitosti - pozemku parc.č. St. 31 a pozemků vedených ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK)

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2014 O obvyklé ceně podílu 1/8 nemovitosti - pozemků parc.č. 1989/7, 1990/15, 1990/16, 1990/31, 1990/33, 1997/3 vše v katastrálním území Sadská, obec Sadská,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4027/12. soudní exekutor Novodvorská 1010 142 00 Praha 4 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4027/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 372 pro katastrální území a obec Pravonín, okres Benešov. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor Novodvorská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory

ZNALECKÝ POSUDEK. Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská 410/ Ostrava-Mariánské Hory ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3546/12 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 71/1, 71/4, 72/4, 72/5 a 72/6 v k.ú. Polanka nad Odrou, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 513-197/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 717/3 v bytovém domě č.p. 717 včetně podílů na

ZNALECKÝ POSUDEK č. 513-197/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 717/3 v bytovém domě č.p. 717 včetně podílů na ZNALECKÝ POSUDEK č. 513-197/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 717/3 v bytovém domě č.p. 717 včetně podílů na příslušenství, společných částech, katastrální území Prosek, vedeno u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. ZP-4187

Znalecký posudek č. ZP-4187 Znalecký posudek č. ZP-4187 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 1/6 na pozemku parc.č. 1230 ( ostatní plocha ) v kat. území Čím, obec Čím, okres Příbram, zapsáno na LV 635. Objednatel posudku:

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011

Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 Znalecký posudek - Ocenění nemovitostí č. 49/2011 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemků parc.č. 1/1, 2, 7/2 vše v katastrálním území Dolní Marklovice, obec Petrovice u Karviné, okres Karviná, zapsáno na

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010

ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 78/2010 o obvyklé ceně nemovitosti - pozemku ve zjednodušené evidenci parcely původ Přídělový plán nebo jiný podklad (GP) p.č. 1605 zapsané na listu vlastnictví č. 142 v katastrálním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4188/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4188/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 953, včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území a obec Velká Dobrá, okres Kladno. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-7268 NEMOVITÁ VĚC: Garáž bez čp/če, pozemek parc.č. 509 ( zastavěná plocha a nádvoří ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Příbram, obec Tochovice, k.ú. Tochovice

Více

Znalecký posudek číslo 4502-42/14

Znalecký posudek číslo 4502-42/14 Znalecký posudek číslo 4502-42/14 O ceně nemovitých věcí Pozemky zapsané na LV č. 21 Olomouc Katastrální území: Topolany u Olomouce Okres: Olomouc O B V Y K L Á T R Ž N Í C E N A Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13. o ceně nemovitosti pozemku parcela č PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. ZNALECKÝ POSUDEK č. 2452-51/13 o ceně nemovitosti pozemku parcela č. 1393 PK, katastrální území Bořetice u Hustopečí, obec Bořetice, okres Břeclav. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Olomouc,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 185-3230/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 176/3 v k.ú. Václavovice u Frýdku-Místku, obec Václavovice, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192-3747/13 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/4 na pozemku parc.č. 622/11 v k.ú. Černotín, obec Černotín, okres Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 112-3157/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. ZNALECKÝ POSUDEK č. 112-3157/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 3920/346 v k.ú. Místek, obec Frýdek-Místek, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. 5724-106/15

Znalecký posudek č. 5724-106/15 Znalecký posudek č. 5724-106/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemků parc. č. 567, parc. č. 584/1, parc. č. 585/2 a parc. č. 607, v obci Choustník, katastrální území Předboř u Choustníku, zapsaných u

Více

Znalecký posudek č. ZP-3824

Znalecký posudek č. ZP-3824 Znalecký posudek č. ZP-3824 o ceně obvyklé spoluvlastnický podíl ve výši 3/16 pozemek st. parc.č. 5 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek st. parc.č. 6 ( zastavěná plocha a nádvoří ), pozemek st. parc.č.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3063-229/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemku par.č. st.250 - zastavěná plocha a nádvoří a pozemku par.č. st.245/3 - zastavěná plocha a nádvoří, vše v k.ú. Tlumačov

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 196/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3864 v katastrálním území Lukavice v Čechách, obec Lukavice, okres Ústí nad Orlicí, zapsáno na LV č. 442.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 116-3453/12. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3453/12 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1602 v k.ú. Svinov, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor Slévárenská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 222-3267/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 222-3267/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 743/4 (GK) v k.ú. Hlavnice, obec Hlavnice, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 80-3125/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 10/20 na pozemcích parc.č. St. 9 a 56 v k.ú. Malá Véska, obec Staré Město, okr. Bruntál. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku:

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 213-3258/11. o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: ZNALECKÝ POSUDEK č. 213-3258/11 o obvyklé ceně pozemků parc.č. 5002 a 5833 v k.ú. Ořechov, obec Ořechov, okres Brno-venkov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3424/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3424/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 2117 pro katastrální území a obec Dolní Břežany, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 13/2016 O obvyklé ceně podílu 1/175 nemovitosti - pozemků parc.č. 152/1, 228/28, 488/2, 732/2, 738/11 v katastrálním území Ves Rudoltice, obec Slezské Rudoltice,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 49-2789 / 10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. ZNALECKÝ POSUDEK č. 49-2789 / 10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 145/45 v k.ú. Horní Domaslavice, obec Horní Domaslavice, okr. Frýdek-Místek Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková

Více

Znalecký posudek č. 628/2010

Znalecký posudek č. 628/2010 Znalecký posudek č. 628/2010 o ceně nemovitostí - pozemek parc.č. 540/2 ( zahrada ) s příslušenstvím ( oplocení, travní porost ) v katastrálním území Maršovice u Dubé, obec Chlum, okres Česká Lípa. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3433/09. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3433/09 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 15 pro katastrální území a obec Malé Březno, okres Most. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor Táborská

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 659-78-2014. Karlovarská 7 252 61 Jeneč ZNALECKÝ POSUDEK č. 659-78-2014 O ceně pozemků parc.č.269, 273, 275, 276, 277, 280, 282, PK č.183, PK č.184, zapsaných na LV č. 8 v KÚ 759708 Milčice u Sušice, obec Sušice, okres Klatovy Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 44-3089/11. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. ZNALECKÝ POSUDEK č. 44-3089/11 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 582/11 v k.ú. Vřesina u Opavy, obec Vřesina, okr. Opava. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Jiří Král - soudní exekutor Poděbradova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 59/4699/2017 ZNALECKÝ POSUDEK č. 59/4699/2017 o obvyklé ceně rodinného domu č.p. 101 se st. p.č. 131 zastavěná plocha a nádvoří a p.č. 163/2 zahrada včetně příslušenství v k.ú. Lískovec, obci Koryčany Objednatel znaleckého

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4566. Školní 384 270 33 Jesenice ZNALECKÝ POSUDEK č. 4566 o ceně rodinného domu č.p. 728 na pozemku parc. č. 1838 včetně venkovních úprav a pozemku v obci Kladno, katastrální území Kročehlavy, okres Kladno Objednatel znaleckého posudku:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10

ZNALECKÝ POSUDEK. č /10 ZNALECKÝ POSUDEK č. 239-2979/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 603/4 a spoluvlastnického podílu o velikosti 1/3 na pozemcích parc.č. 603/5 a 616/6 v k.ú. Horní Suchá, obec Horní Suchá, okr. Karviná. Objednatel

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6361-342/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 37/100 na pozemku parc. č. 2155/6, obci Brandýs nad Labem - Stará Boleslav, katastrální území Stará Boleslav,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009

ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 766-766/2009 Oceňovací a znalecká kancelář s.r.o. se sídlem Želatovská 2590/5, Přerov, kancelář Palackého 1498/3, Přerov tel.: 608 251 025, 776 284 814, 581 331 601, email: vingralek@posudek.com zapsaná v obchodním

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr

ZNALECKÝ POSUDEK. Exekutorský úřad Karviná, JUDr. Juraj Polák Komorní 4 737 01 Český Těšín Č.j.: 068 EX 1831/11, povinný Robert Richtr ZNALECKÝ POSUDEK č. 1779-189/12 O ceně obvyklé nemovitosti - ideálního spoluvlastnického podílu ve výši 1/2 pozemku p.č. 1838/33 zapsaného na LV č.1188 pro obec a k.ú. Drásov, kraj Jihomoravský. Objednatel

Více

Znalecký posudek číslo 192/20/2015

Znalecký posudek číslo 192/20/2015 Znalecký posudek číslo 192/20/2015 o ceně nemovité věci pozemek označený jako pozemková parcela č. 1086 v katastrálním území Pohřebačka, v obci Opatovice nad Labem. Objednatel : Exekutorský úřad Třebíč

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytové jednotky č. 605/15, která se nachází v bytovém domu č.p. 605, 606 na parcele parc. č. st. 1121 a 1122, vše kat. území Horní Bříza,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4246/13. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4246/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 321 pro katastrální území a obec Netřebice, okres Český Krumlov. Objednatel posudku: Účel posudku: Mgr. Martin Slavata soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) rodinného domu č.p. 21 na parcele parc. č. st. 23 a parcel parc. č. 238/1, parc. č. 238/4 a parc. č. 238/5, včetně příslušenství, vše

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4041/12. O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. ZNALECKÝ POSUDEK č. 4041/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 354 pro katastrální území a obec Horoměřice, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) pozemku parc. č. st. 374/1, zapsaného na listu vlastnictví č. 258, kat. území Království, obec Šluknov, okres Děčín Zhotovitel: Zadavatel:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009

ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 ZNALECKÝ POSUDEK č.5049/128/2009 o ceně nemovitosti - budovy garáže bez čp/če včetně stavebních parcel číslo 1849 a 1895 a dalších pozemků zapsaných na LV č. 2331 v katastrálním území Čeladná, obec Čeladná,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13

ZNALECKÝ POSUDEK číslo /13 ZNALECKÝ POSUDEK číslo 2021-32/13 NEMOVITOSTI: Pozemky parc.č. 1236/7, parc.č. 2347/6, oba k.ú. Horšovský Týn, obec Horšovský Týn, okres Domažlice, kraj Plzeňský Vlastník pozemků: Česká republika, právo

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010

ZNALECKÝ POSUDEK. č /2010 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-281/2010 o ceně nemovitostí - stanovení ceny obvyklé pozemků par.č.1570/12, par.č.1575/11 a par.č.2106, v k.ú. Tečovice. Nemovitosti - pozemky jsou zapsány na LV č. 804 pro k.ú.

Více

Znalecký posudek č /16

Znalecký posudek č /16 Znalecký posudek č. 6171-153/16 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 1/2 na pozemcích ve zjednodušené evidenci - parcely původ Pozemkový katastr (PK) parc. č. 283/1, parc.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13

ZNALECKÝ POSUDEK. č /13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 174-3729/13 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 2755/36 a spoluvlastnického podílu o velikosti id. 1/78 na pozemcích parc.č. 2755/1 a 2755/21 v k.ú. Prostřední Suchá, obec Havířov, okres

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 5290-275/2011 ZNALECKÝ POSUDEK č. 5290-275/2011 Zemědělských pozemků p. č. 838, p. č. 843, p. č. 1548/156 a ostatní plochy - neplodné půdy p. č. 1506/59 zapsaných na LV 1608 pro obec Vranovice, katastrální území Vranovice

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 42/829/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 42/829/2012 o ceně nemovitosti - pozemkových parcel č. 163, č. 165/2, č. 165/3, č. 166, č. 732 v obci a katastrálním území Stradouň, vodní plochy č. 124/1, pozemkových parcel č. 125/1,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 209-3254/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti id. ½ na pozemku parc.č. 315 v k.ú. Brušperk, obec Brušperk, okr. Frýdek-Místek. Objednatel posudku: Exekutorský úřad

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3981/12. O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. ZNALECKÝ POSUDEK č. 3981/12 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 204 pro katastrální území a obec Velká Buková, okres Rakovník. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová soudní exekutor

Více

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016

Znalecký posudek. Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. č. xx - xx /2016 Znalecký posudek č. xx - xx /2016 Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny pozemku pro účely dražby. Objednatel: Jan Prošek Dražbyprost s.r.o. Mírové náměstí 2/5 400 01 Ústí nad Labem Dle mezinárodně

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11

ZNALECKÝ POSUDEK. č /11 ZNALECKÝ POSUDEK č. 6-3051/11 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti ¼ na pozemku parc.č. 445/2, v k.ú. Předmostí, obec Přerov, okr. Přerov. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr.

Více

Znalecký posudek č. XXXX-XX/2014

Znalecký posudek č. XXXX-XX/2014 Znalecký posudek č. XXXX-XX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. ¼ pozemků parc. č. 146, 147, 148, 163, 164, 165, 166, 167/1, 167/2, 168, 926, 1092, 1093 a 1094, zapsané na listu vlastnictví

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 1/6 rodinného domu č.p. 21 na parcele parc. č. st. 2 a stavby bez č.p. na parcele parc. č. st. 67 a parcel parc. č. st. 1, parc.

Více

Znalecký posudek č /15

Znalecký posudek č /15 Znalecký posudek č. 5787-169/15 O obvyklé ceně nemovité věci - spoluvlastnického podílu ve výši id. 11/24 na pozemcích parc. č. 1021/15 a parc. č. 1117, v obci Oleška, katastrální území Brník, zapsaných

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 296-2726 / 09 o obvyklé ceně nemovitostí, a to pozemků parc.č. 1705/4, 1704/5, 1725/2, 2422/57 a 2458/2 v k.ú. Česká Ves, obec Česká Ves, okres Jeseník. Objednatel posudku: Exekutorský

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 69/2016 O obvyklé ceně nemovitosti - pozemku parc.č. 3090 v katastrálním území Těšetice u Znojma, obec Těšetice, okres Znojmo, zapsáno na LV č. 32. Postup při

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 09 ZNALECKÝ POSUDEK č. 281-2711 / 09 o obvyklé ceně spoluvlastnického podílu o velikosti 1/44 na nemovitostech, a to pozemcích parc.č. 1309/11, 2551/2, 2552/1, 2553/5, 2553/6, 2554/6, 2554/7, 2563/2, 2570/9

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3279/2012

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3279/2012 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3279/2012 O ceně nemovitosti - pozemku parc. č. 251/1 v kat. úz. Bezděčín u Mladé Boleslavi, obec Mladá Boleslav, okres Mladá Boleslav, ve vlastnictví Miroslava Janského. Objednatel

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4012/12 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4012/12 O ceně nemovitostí: Zapsaných na LV č. 2303 pro katastrální území Březová u Zvole, obec Březová-Oleško, okres Praha-západ. Objednatel posudku: Účel posudku: JUDr. Dagmar Kuželová

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 623-42-2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 623-42-2014 O ceně pozemků parc.č.734/23, 271/23, zapsaných na LV č. 384 v KÚ 767671 Točník u Klatov, obec Klatovy, okres Klatovy Objednatel znaleckého posudku: Účel znaleckého posudku:

Více

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010

Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 Znalecký posudek č. T 37/1200/2010 o obvyklé ceně pozemku komunikace parc. č. 533 včetně součástí a příslušenství, jde o ulici Průmyslovou v obci Dolní Břežany, Katastrální území Dolní Břežany, kraj Středočeský.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 652-11/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 652-11/2013 o ceně bytu č. 4387/7 v Jihlavě, Tylova 4387/21. Objednatel znaleckého posudku: Exekutorský úřad Ostrava, Paní Mgr. Pavla Fučíková Slévárenská 410/14 709 00 Ostrava - Mariánské

Více

Znalecký posudek. č /2016

Znalecký posudek. č /2016 Znalecký posudek č. 3114-635/2016 Objednatel: PROKONZULTA, a.s. dlužník: Layerová Hana Křenová 299/26 602 00 Brno Účel znaleckého posudku: Stanovení obvyklé ceny 1/4 podílu pozemků parc. č. 607/33, 607/34

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytové jednotky č.p. 243/4, který náleží do objektu bytového domu č.p. 243, č.p. 244 a č.p. 245 na parcele parc. č. 94, parc. č. 95 a

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123

ZNALECKÝ POSUDEK. JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor Prokešovo náměstí Ostrava. pro účely exekučního řízení 102 EX 00827/09-123 ZNALECKÝ POSUDEK č. 116-3916/14 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 1404/4 v k.ú. Krásné Pole, obec Ostrava, okr. Ostrava-město. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava JUDr. Milan Vlha - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15

ZNALECKÝ POSUDEK. č / 15 1 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3.475-15 / 15 o obvyklé ceně nemovitých věcí - pozemku ZPF parc.č.488 dle LV 252 pro k.ú.odrlice, obec Senice na hané, okres Olomouc, se všemi součástmi a příslušenstvím, právy, věcnými

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž.

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 272-3012/10. o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. ZNALECKÝ POSUDEK č. 272-3012/10 o obvyklé ceně pozemku parc.č. 538, v k.ú. Žeranovice, obec Žeranovice, okr. Kroměříž. Objednatel posudku: Exekutorský úřad Ostrava Mgr. Pavla Fučíková - soudní exekutor

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 514-198/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 3142/1 v bytovém domě č.p. 3142 včetně podílů na

ZNALECKÝ POSUDEK č. 514-198/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 3142/1 v bytovém domě č.p. 3142 včetně podílů na ZNALECKÝ POSUDEK č. 514-198/2011 Stanovení ceny obvyklé bytové jednotky č. 3142/1 v bytovém domě č.p. 3142 včetně podílů na příslušenství, společných částech, katastrální území Záběhlice, vedeno u Katastrálního

Více

Znalecký posudek č. XXXX-XX/2014

Znalecký posudek č. XXXX-XX/2014 Znalecký posudek č. XXXX-XX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) pozemku parc. č. 101/4, (vč. chaty neevidované v katastru nemovitostí), zapsaného na listu vlastnictví č. 1 282, kat. území Masečín,

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 2939-251/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 2961 a parc.č. 4623/1, v k.ú. Sudoměřice, obci Sudoměřice, okresu Hodonín (LV 687) Objednatel posudku: Soudní exekutor Mgr.

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 4146/13 ZNALECKÝ POSUDEK č. 4146/13 O ceně nemovitostí zapsaných na LV č. 6989 a podílu id. 1/16 na nemovitostech zapsaných na LV č. 1004, vše včetně součástí a příslušenství, pro katastrální území Braník, hl.

Více

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) id. 1/16 domu č.p. 103 na parcele parc. č. 576 a parcely parc. č. 576, a parcely parc. č. 577, včetně příslušenství, vše kat. území Veleslavín,

Více

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15

Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 Znalecký posudek č. 5690-072-03/15 O obvyklé ceně nemovité věci - pozemku parc. č. 2033/32, v obci Beroun, katastrální území Beroun, zapsaného u Katastrálního úřadu pro Středočeský kraj, Katastrální pracoviště

Více

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016

- 1 - ZNALECKÝ POSUDEK. č /2016 - 1 - ZNALECKÝ POSUDEK č. 3115-427/2016 o odhadu ceny obvyklé pozemků parc.č. 355/9, parc.č. 413/5, parc..č 413/6, parc.č. 413/8, parc.č. 413/32, parc.č. 413/33, parc.č. 413/34, parc.č. 413/35, parc.č.

Více