č. posudku /2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "č. posudku 451-135/2011"

Transkript

1 Stanovení trţní hodnoty provozní budovy č.p. 704 včetně příslušenství a pozemků parc.č. 2762/18, 2762/19 a 3211/1, katastrální území Blučina, obec Blučina č. posudku /2011 Zhotovitel: Zadavatel: APOGEO Esteem, a.s., znalecký ústav (dále též jako Zhotovitel ) Koněvova 2660/ Praha 3 IČO: JUDr. Oldřich Řeháček, Ph.D. (dále též jako Zadavatel ) CITY TOWER Hvězdova 1716/2b Praha 4 Insolvenční správce dluţníka BUSINESS MANAGING SERVICES CZ, s.r.o Posudek obsahuje celkem 26 stran textu včetně titulní strany a 13 stran příloh a je vyhotoven ve čtyřech výtiscích. Zadavateli se předává ve třech výtiscích (Vyhotovení č. 1, Vyhotovení č. 2, Vyhotovení č. 3) a jedno vyhotovení (Vyhotovení č. 4) je uloţeno v archivu Zhotovitele. VYHOTOVENÍ č. 3

2 Obsah: 1 ÚVOD Účel a předmět ocenění Obecné předpoklady a omezující podmínky Rozhodné datum ocenění Vymezení pojmu obvyklá cena Vymezení pojmu hodnota Podkladové materiály Pouţitá literatura IDENTIFIKACE VLASTNÍKA Popis základních problematik provozní činnosti ve vztahu k ţivotnímu prostředí IDENTIFIKACE NEMOVITOSTI Technický popis Poloha Infrastruktura Dopravní poměry Majetkoprávní vztahy ANALÝZA REALITNÍHO TRHU Popis současné situace na realitním trhu Předpokládané vyuţití Nemovitosti METODY OCENĚNÍ Nákladová metoda Výnosová metoda Porovnávací metoda ANALÝZA HODNOTY Volba metody Výpočet nákladovou metodou Výpočet porovnávací metodou Výpočet výnosovou metodou REKAPITULACE ZÁVĚREČNÝ VÝROK ZNALECKÁ DOLOŢKA PŘÍLOHY... 26

3 Tabulky: Tabulka č. 1: Činnosti Společnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE)... 8 Tabulka č. 2: Výpočet hodnoty Nemovitosti nákladovou metodou Tabulka č. 3: Stanovení výše hrubých potenciálních výnosů Nemovitosti Tabulka č. 4: Výše nákladů spojená s vlastnictvím a pronájmem Nemovitosti Tabulka č. 5: Výpočet hodnoty nemovitosti výnosovou metodou Obrázky: Obrázek č. 1: Mapa s lokalizací Nemovitosti v širším okolí obce Blučina... 9 Obrázek č. 2: Fotomapa Nemovitosti s vyznačením... 10

4 1 Úvod 1.1 Účel a předmět ocenění Tento znalecký posudek byl vypracován za účelem stanovení ceny obvyklé budovy č.p nacházející se na pozemku parc.č. 3211/1 včetně venkovních úprav a příslušných pozemků parc.č. 3211/1, 2762/18 a 2762/19, vše k. ú. Blučina , obec Blučina, vedené u Katastrálního úřadu pro Jihomoravský kraj, jak je zapsáno na LV č , ve vlastnictví společnosti BUSINESS MANAGING SERVICES CZ a.s. (Dále téţ jako Nemovitost ). Vymezení předmětu ocenění je provedeno v kapitole č. 3 Identifikace Nemovitosti. 1.2 Obecné předpoklady a omezující podmínky Toto ocenění je zpracováno v souladu s následujícími obecnými a omezujícími podmínkami: 1. Nebylo provedeno ţádné šetření pravosti a správnosti podkladů poskytnutých Zadavatelem. 2. Tento znalecký posudek je pouţitelný pouze pro účely, které jsou vymezeny v kapitole č. 1.1 Účel a předmět ocenění, a závěry v něm uvedené nelze zobecňovat k jakýmkoli jiným případům. 3. Výše ocenění uvedená v tomto znaleckém posudku je pouţitelná po dobu 6 měsíců od rozhodného data ocenění a to v případě, ţe se výrazným způsobem nezmění trţní podmínky. 4. Informace z jiných zdrojů neţ od Zadavatele, na nichţ je zaloţeno celé nebo část ocenění, jsou věrohodné, ale nebyly ve všech případech ověřovány. 5. Analýzy, názory a závěry uvedené v tomto znaleckém posudku jsou platné jen za omezujících podmínek a předpokladů, které jsou uvedeny v tomto posudku a jsou našimi osobními, nezaujatými analýzami, názory a závěry. 6. Zhotovitel nepřebírá odpovědnost za změny v trţních podmínkách. Nepředpokládá, ţe by důvodem k přezkoumání tohoto trţního ocenění mělo být zohlednění událostí nebo podmínek, které by se vyskytly následovně po datu ocenění. 7. V rámci podnikání dotčených společností se předpokládá plný soulad se všemi aplikovanými zákony a předpisy v ČR. 1 Pozn. K datu ocenění nebylo č.p. zaneseno v KN, kde je budova stále vedena bez č.p./če 4

5 8. Ocenění zohledňuje všechny skutečnosti známé Zhotoviteli nejpozději k datu ocenění, které by mohly ovlivnit dosaţené závěry nebo odhadnuté hodnoty. 9. Konstatujeme, ţe nemáme ţádné současné ani budoucí zájmy na předmětu ocenění v rámci tohoto znaleckého posudku ani na zúčastněných osobách a současně neexistuje ţádný osobní zájem nebo zaujatost v souvislosti s výsledkem znaleckého posudku. 1.3 Rozhodné datum ocenění Cena obvyklá Nemovitosti je stanovena k rozhodnému datu ocenění: 2. srpna Vymezení pojmu obvyklá cena ZÁKON č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku) ČÁST PRVNÍ, Hlava první, 2, Způsoby oceňování majetku a sluţeb, odst. 1: Majetek a služba se oceňují obvyklou cenou, pokud tento zákon nestanoví jiný způsob oceňování. Obvyklou cenou se pro účely tohoto zákona rozumí cena, která by byla dosažena při prodejích stejného popřípadě obdobného majetku nebo při poskytování stejné nebo obdobné služby v obvyklém obchodním styku v tuzemsku ke dni ocenění. Přitom se zvažují všechny okolnosti, které mají na cenu vliv, avšak do její výše se nepromítají vlivy mimořádných okolností trhu, osobních poměrů prodávajícího nebo kupujícího ani vliv zvláštní obliby. Mimořádnými okolnostmi trhu se rozumějí například stav tísně prodávajícího nebo kupujícího, důsledky přírodních či jiných kalamit. Osobními poměry se rozumějí zejména vztahy majetkové, rodinné nebo jiné osobní vztahy mezi prodávajícím a kupujícím. Zvláštní oblibou se rozumí zvláštní hodnota přikládaná majetku nebo službě vyplývající z osobního vztahu k nim. 1.5 Vymezení pojmu hodnota Definice trţní hodnoty dle Standardu 1 IVS : Trţní hodnota je odhadnutá částka, za kterou by měl být majetek směněn k datu ocenění mezi ochotným kupujícím a ochotným prodávajícím při transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery po náleţitém marketingu, ve kterém by obě strany jednaly informovaně, rozumně a bez nátlaku. Takto stanovenou a definovanou trţní hodnotu lze pro tento posudek povaţovat za cenu obvyklou dle zákona č. 151/1997 Sb. 2 International Valuation Standards 2005, str

6 1.5.2 Pojmy definice trţní hodnoty dle IVS 3...odhadnutá částka... - odpovídá ceně vyjádřené v penězích, která by byla zaplacena za aktivum v transakci mezi samostatnými a nezávislými partnery,...by měl být majetek směněn... - odráţí skutečnost, ţe hodnota majetku je odhadnutá částka, nikoli předem určená částka nebo skutečná prodejní cena,...k datu ocenění... - poţaduje, aby stanovená trţní hodnota byla časově omezena,...mezi ochotným kupujícím... - kupující není příliš dychtivý ani nucený kupovat za kaţdou cenu,...ochotným prodávajícím... - prodávající není příliš dychtivý ani nucený prodávat za kaţdou cenu,...při transakci samostatných a nezávislých partnerů... - určuje transakci mezi osobami, které nemají mezi sebou blízké či zvláštní vztahy (např. dceřiná společnost, vlastník-nájemce),...po náleţitém marketingu... - majetek by měl být na trhu vystaven nejvhodnějším způsobem, aby za něj byla získána nejlepší cena přicházející v úvahu,...ve které by obě strany jednaly informovaně, rozumně... - kupující i prodávající byly k datu ocenění dostatečně informováni o podstatě a vlastnostech majetku, jeho vyuţití a stavu trhu k datu ocenění,...a bez nátlaku... - ţádná ze stran nebyla nucena ani tlačena do realizace. 1.6 Podkladové materiály Šetření bylo provedeno na základě relevantních dokumentů, které byly předány Zadavatelem a na základě osobně sdělených informací. Mezi nejvýznamnější dokumenty patří: Výpis z katastru nemovitostí LV č , katastrální území Blučina vyhotovený dne , Kopie snímku pozemkové mapy na oceňovanou Nemovitost, Cenová mapa města Brna, Odhad obvyklé ceny nemovitosti č /2007/ČS zpracovaný Ing. Václavem Hoplíčkem dne Smlouva o nájmu Nemovitostí č. 010/2009 uzavřená mezi společností Alec Precision Technology a.s. a ISAT s.r.o. (dále též jako Nájemce ) dne (dále též jako Nájemní smlouva ), Soupis nákladů týkající se provedených rekonstrukcí a oprav na Nemovitosti poskytnutý Nájemcem na místním šetření, 3 MAŘÍK, Miloš, et al. Metody oceňování podniku: Proces ocenění, základní metody a postupy. 2. upr. a rozš. vyd. Praha: Ekopress, s.r.o., ISBN Trţní hodnota, s

7 Místní šetření a obhlídka byla provedena dne za účasti zástupce společnosti GAUTE, a.s. p. Lenky Zavřelové, zástupce Nájemce p. Pavla Jurgy a zástupce Zhotovitele p. Jiřího Hrabce. Dále byla pouţita veřejně dostupná data z Ministerstva průmyslu a obchodu ČR, Ministerstva financí ČR, Českého statistického úřadu (ČSÚ), Českého úřadu zeměměřického a katastrálního (ČÚZK), internetového portálu justice.cz, z internetových stránek realitních serverů (např. sreality.cz, reality.cz, ceskereality.cz) a z dalších zdrojů zveřejněných na internetu. 1.7 Použitá literatura 1. DUŠEK, David. Základy oceňování nemovitostí. Praha: Economica, s. ISBN ORT, Petr. Moderní metody oceňování nemovitostí na trţních principech. Praha: Bankovní institut vysoká škola, a.s., s. ISBN ZAZVONIL, Zbyněk. Oceňování nemovitostí na trţních principech. 1. vyd. Praha: CEDUK, s. ISBN ZAZVONIL, Zbyněk. Odhad hodnoty pozemků. Praha: IOM s. ISBN ZAZVONIL, Zbyněk. Výnosová hodnota nemovitostí. Praha: Ceduk, s. ISBN Bradáč, Albert. Teorie oceňování nemovitostí. Brno: Akademické nakladatelství CERM, s. ISBN Zákony a vyhlášky 7. Obchodní zákoník, Zákon č. 513/1991 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 8. Zákon o znalcích a tlumočnících č. 36/1967 Sb., ve znění pozdějších předpisů. 9. Znalecký standard č. 1/2005 Vysoké učení technické v Brně, Ústav soudního inţenýrství. 7

8 2 Identifikace vlastníka Název: BUSINESS MANAGING SERVICES CZ a.s. Identifikační číslo: Sídlo: Praha, Bořivojova 878/35, PSČ CZ-NACE Tabulka č. 1: Činnosti Společnosti dle klasifikace ekonomických činností (CZ-NACE) : Výroba ostatních dílů a příslušenství pro motorová vozidla : Obrábění : Výroba ostatních strojů a zařízení pro všeobecné účely : Nespecializovaný velkoobchod : Maloobchod v nespecializovaných prodejnách : Ostatní maloobchod s novým zboţím ve specializovaných prodejnách 2.1 Popis základních problematik provozní činnosti ve vztahu k životnímu prostředí Moţná kontaminace půdy z titulu uţívání budovy k zemědělským účelům v minulosti nebyla zhotovitelem ověřována. 4 Zdroj: Český statistický úřad Registr ekonomických subjektů 8

9 3 Identifikace Nemovitosti Oceňovaná Nemovitost se nachází východně od obce Blučina u silnice ve směru na dálniční sjezd z dálnice D2 (Brno-Bratislava). Jedná se o původní zemědělskou budovu, která prošla částečnou rekonstrukcí. Nyní je uţívána nájemcem, jako sklad, prodejna a administrativní zázemí prodeje satelitních přijímačů. Obrázek č. 1: Mapa s lokalizací Nemovitosti v širším okolí obce Blučina Blučina je menší obec v okrese Brno-Venkov, nacházející se asi 15 km jiţně od Brna. V blízkosti se nachází dálnice D2 se sjezdem. Kromě dálnice neprochází obcí ţádné významné dopravní komunikace ani ţeleznice. Nemovitost se nachází na úpatí kopce Výhon (355 m. n. m.). 3.1 Technický popis Jedná se o montovaný objekt, většinou přízemní s vestavbou kancelářských prostor, volně stojící, nepodsklepený. Objekt opláštěn zdivem z plynosilikátu, z části pouze původní plechy. Vstup do Nemovitosti je proveden z východní části. V severní část se nachází vjezd pro kamiony s rampou a vstupem do Nemovitosti, stejný vjezd je i v jiţní části Nemovitosti. Střecha je plechová (dle nájemce do objektu zatéká, především v jihovýchodní části). Vestavěné kancelářské prostory jsou dvoupodlaţní, zděné tyto prostory však dosud nebyly zkolaudovány. Okna jsou plastová. Ve východní části se nachází také temperovaný sklad, ve kterém nájemce kompletuje výrobky. 9

10 Mimo část vstupu, kanceláří a temperovaného skladu nemá zbytek nemovitosti strop. Tato část je uţívána jako sklad výrobků určených k prodeji a expedici. Podlahy v této části skladu nesnesou trvalé zatíţení. Celá Nemovitost je oplocena. Jiţně od Nemovitosti se nachází parkoviště vyuţívané zaměstnanci Nájemce a zákazníky. 3.2 Poloha Nemovitost se nachází východně od obce Blučina v nesouvislé zástavbě podobných nemovitostí bývalého zemědělského druţstva i novějších nemovitostí. Nemovitost se nachází cca 1 km od sjezdu z dálnice D2. Pozemek parc.č. 2762/20 nacházející se severovýchodně od Nemovitosti tvoří část příjezdové komunikace do Nemovitosti je vlastněn jiným vlastníkem. Obrázek č. 2: Fotomapa Nemovitosti s vyznačením Výše zastavěné plochy Nemovitosti byla převzata z Odhadu obvyklé ceny nemovitostí č /2007/ČS zpracovaného Ing. Václavem Hoplíčkem a následně upravena o hodnotu získanou od zástupce Nájemce na místním šetřením týkající se vestavby kanceláří. Celková uţitná plocha tedy činí m 2. 10

11 3.3 Infrastruktura Nemovitost má zavedenu elektřinu. Plyn a voda jsou do Nemovitosti zavedeny, ovšem nemají vlastní měřící zařízení. Nemovitost měřící zařízení sdílí s areálem západně od Nemovitosti (bývalé zemědělské druţstvo). Kanalizace je vyvedena do odpadní jímky. Moţnosti případného napojení na obecní kanalizaci či další IS nebyly Zhotovitelem v rámci šetření zjišťovány. 3.4 Dopravní poměry Parkování je moţno na parkovišti jiţně od Nemovitosti. Příjezd větších vozů (TIR) k Nemovitosti je veden přes pozemek cizího vlastníka. Obec Blučina je obsluhována autobusovou dopravou v rámci integrované dopravy Jihomoravského kraje. Ţelezniční trať obcí Blučina neprochází. 3.5 Majetkoprávní vztahy Dle předloţeného výpisu z KN není Nemovitost zatíţena věcným břemenem. Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem smluvním ve prospěch společnosti Česká spořitelna, a.s. Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem smluvním ve prospěch Finančního úřadu Brno I. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 103 Nc-995/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Pardubice č.j. 029 EX-532/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 103 Nc-1646/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 137Ex-11915/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 110 Nc-1814/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 77 Nc-1449/

12 Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Znojmo č.j. 133 EX-598/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 26 Nc-2394/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydána Draţební vyhláška. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 26 EXE-566/ Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem exekutorským ve prospěch společnosti Strojírenský zkušební ústav, s.p. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 107 EX-17/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 107 EX-903/ Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem exekutorským ve prospěch společnosti SyNext s.r.o. Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydáno Nařízení exekuce na základě listin č.j. 78 EXE-1758/ Dle předloţeného výpisu z KN je na Nemovitost vydán Exekuční příkaz k prodeji Nemovitosti dle Exekučního příkazu Exekutorského úřadu Brno-venkov č.j. 107 EX-939/ Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem soudcovským ve prospěch společnosti DOBROVOLNÝ TRANSPORT a SPEDICE, s.r.o. Dle předloţeného výpisu z KN je Nemovitost zatíţena zástavním právem exekutorským ve prospěch společnosti VB Leasing CZ, spol. s r.o. 12

13 4 Analýza realitního trhu 4.1 Popis současné situace na realitním trhu V nedávné době prošel realitní trh celosvětově velkou krizí, kterou způsobil propad amerických hypoték v roce 2008 a dosud se z tohoto poklesu zcela nevzpamatoval. Finanční krize zasáhla realitní trh s komerčními nemovitostmi přímo (poklesem cen těchto nemovitostí) ale i nepřímo přes sniţování ploch potřebných k výrobě a skladování výrobků u výrobních firem, vzhledem k poklesu jejich odbytu. To způsobilo zvýšení míry neobsazenosti výrobních a skladových prostor a tlak na další sníţení prodejních cen či cen pronájmů komerčních nemovitostí. Zvláště u výrobních nemovitostí v horším technickém stavu či v nevýhodných polohách bez dobrého dopravního spojení, došlo k velice výraznému sníţení jejich prodejních cen a prodlouţení doby těchto prodejů. Naopak u nemovitostí s dobrou polohou a dopravní dostupností jakoţ i při vysokém technickém standardu není pokles cen tak výrazný. Vzhledem k mírně optimistickému výhledu naší i německé ekonomiky (která je největším odběratelem české produkce) lze v současnosti očekávat stabilizaci těchto cen a v delším časovém horizontu opětovné postupné zvyšování v návaznosti na růst ekonomiky. 4.2 Předpokládané využití Nemovitosti Oceňovaná Nemovitost tvoří uzavřený kompaktní celek, který je plně uţíván Nájemcem. Nájemní smlouva (dále téţ jako Nájemní smlouva ) je uzavřena na dobu neurčitou (resp. na dobu určitou, ale s automatickým prodlouţením za stávajícího stavu neoznámí-li jedna ze stran opak) s moţností výpovědi bez udání důvodu. Výše nájemného je stanovena na Kč ročně s moţností navýšení dle indexu spotřebitelských cen ČSÚ. Na základě článku 8 Nájemní smlouvy je Nájemce oprávněn provádět v Nemovitosti veškeré stavební úpravy bez souhlasu vlastníka, pokud tyto neznehodnotí Nemovitost. Dle odstavce 3 článku 8 se pronajímatel zavazuje uhradit veškeré náklady vynaloţené na stavební úpravy Nemovitosti a to tak, ţe Nájemce ke dni ukončení nájmu vystaví fakturu za souhrn takto provedených úprav. Nemovitost má kanalizaci vyvedenou do jímky, kterou je třeba pravidelně vyváţet. Měření spotřeby vody a plynu je společné pro Nemovitost a areál nacházející se západně od oceňované Nemovitosti. Současné uţívání nemovitosti jako sklad a výrobní prostory s kancelářským zázemím povaţujeme za optimální, předpokládáme však nutnost počáteční investice do zajištění střechy, zpevnění podlah a izolování Nemovitosti. Také bude třeba dořešit kolaudaci kancelářské vestavby. 13

14 4.2.1 Analýza Nemovitosti - silné a slabé stránky Analýza Nemovitosti z hlediska jeho silných i slabých stránek. I. Silné stránky Dobrá poloha Nemovitosti v blízkosti dálnice D2. Nemovitost obsazena Nájemcem generuje příjem. II. Slabé stránky Vestavba kancelářských prostor dosud nezkolaudována. Plyn a voda jsou sdíleny se sousední nemovitostí nutno oddělit. Není napojeno na obecní kanalizaci. Přístup z komunikace částečně přes pozemek cizího vlastníka. Horší technický stav Nemovitosti 14

15 5 Metody ocenění V teorii i praxi oceňování nemovitostí se vyuţívají různé metody pro stanovení hodnoty nemovitosti, které lze sdruţit do tří základních metod: nákladová, výnosová, porovnávací. V následujícím textu se budeme stručně zabývat popisem základních charakteristik jednotlivých metod. Hodnotu nemovitosti lze stanovit na základě několika obecně pouţívaných metod. Na jedné straně je volba metody závislá na účelu ocenění (k jakému účelu je hodnota zjišťována), na straně druhé je však nezbytné přihlédnout k charakteristikám oceňované nemovitosti (např. druh a vyuţití nemovitosti). 5.1 Nákladová metoda Nákladová metoda stanovuje náklady na reprodukci určitého majetku se způsobem vyuţití a hodnotou podobnou oceňovanému majetku. Při stanovení hodnoty majetku touto metodou se nejprve stanoví tzv. reprodukční hodnota, která udává, za kolik by se dal obdobný majetek pořídit k datu ocenění. Zjištěná výchozí cena se upraví o míru opotřebení, které zohledňuje ekonomickou i morální zastaralost, a výsledná hodnota je věcnou hodnotou. K věcné hodnotě staveb se připočítává hodnota pozemků. Výpočet reprodukční hodnoty stavby je prováděn např. pomocí technicko hospodářských ukazatelů, nákladových kalkulací, podrobného poloţkového rozpočtu apod. Výše opotřebení staveb se stanoví v % na základě celkového stavu stavby s přihlédnutím zejména ke stáří stavby, předpokládané ţivotnosti, údrţbě, provedeným stavebním změnám a opravám, závadám a způsobu uţívání. 5.2 Výnosová metoda Základem pro odvození trţní hodnoty nemovitosti výnosovou metodou je stanovení reálného výnosu, efektu pro vlastníka. Ocenění se sestává ze stanovení výše tohoto reálného výnosu, zohlednění faktorů ovlivňujících předpokládaný vývoj v budoucnosti a stanovení současné hodnoty těchto výnosů. Tato skupina metod vychází z důsledného vyuţití poznatku, ţe hodnota statku je určena očekávaným uţitkem pro jeho drţitele. U hospodářských statků, ke kterým patří i nemovitost, jsou tímto uţitkem očekávané příjmy. Výnosové ocenění odpovídá na otázku ohledně ocenění nemovitosti bezprostředně. Při hledání trţní hodnoty musíme klást otázku, jaké výnosy 15

16 u oceňované nemovitosti očekává příslušný trh. Při subjektivním oceňování zjišťujeme, jaké výnosy očekává konkrétní subjekt. Výnosové ocenění by mělo být provedeno u všech nemovitostí, které dosahují nebo mohou dosahovat výnosů z nájemného, zejména u nemovitostí s provozními prostory. Základem pro výpočet je stanovení předpokládaných provozních výnosů, které vlastník nemovitosti očekává. Je důleţité zváţit, zda hrozí moţný výpadek nájemného a zohlednit tuto skutečnost do předpokládaných výnosů. Předpokládané výnosy se sníţí o fixní i variabilní náklady související s provozem nemovitosti. U fixních nákladů se jedná zejména o daň z nemovitosti a pojištění nemovitosti, u variabilních zejména o dodávky médií (elektřina, voda, plyn), správu nemovitostí, drobné opravy a údrţbu, náklady na úklid, likvidace odpadu apod. Kromě nákladů na drobné opravy je nutné zohlednit obnovovací investice na průběţnou výměnu stavebních komponentů s krátkodobější ţivotností, které se opotřebovávají a zastarávají rychleji neţ stavba sama (např. střešní krytina, podlahové krytiny, povrchové úpravy, zařizovací předměty, aj.) Výslednou hodnotu (čistý provozní výnos) nemovitosti získáme diskontováním rozdílu mezi výnosy a náklady. Diskontní sazba přepočítává budoucí hodnotu čistého provozního výnosu na současnou hodnotu a zároveň zohledňuje také rizikovost spojenou s dosaţením tohoto výnosu. Diskontní sazbu můţeme také chápat jako náklad na vloţený kapitál, respektive očekávanou výnosnost, kterou investor poţaduje za investovaný kapitál. 5.3 Porovnávací metoda Porovnávací metoda je zaloţena na porovnání oceňované nemovitosti s podobnými nemovitostmi, které byly v nedávné době obchodovány. Cena nemovitosti je velmi závislá na její poloze. Pokud je to moţné, je třeba porovnávat nemovitosti ve stejných nebo alespoň velmi podobných polohách. Při porovnání je nutno brát v úvahu podobnost porovnávaných nemovitostí a jejich odlišnosti zohlednit v ceně. 16

17 6 Analýza hodnoty 6.1 Volba metody Za účelem stanovení ceny obvyklé dané Nemovitosti jsme pouţili tři metody ocenění, a to metodou nákladovou (pouţitím metodiky Ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku URS Praha), porovnávací a výnosovou. 6.2 Výpočet nákladovou metodou Výpočet hodnoty Nemovitosti vychází ze stanovení reprodukční hodnoty vynásobením počtu m 3 celkového obestavěného prostoru jednotkovou cenou v Kč/m 3, ke které jsou připočteny náklady na umístění stavby. Výše hodnoty příslušenství a vedlejších staveb byla stanovena určeným procentem z hodnoty stavby hlavní. Velikost obestavěného prostoru Nemovitosti byla získána z Odhadu obvyklé ceny nemovitostí č /2007/ČS zpracovaného Ing. Václavem Hoplíčkem, který byl poskytnut Zadavatelem. Obestavěný prostor Nemovitosti činí ,57 m 3. Jednotková cena za m 3 byla stanovena dle Ukazatelů průměrné rozpočtové ceny na měrovou a účelovou jednotku (ÚRS Praha 2011). Jednotková cena za 1 m 3 obestavěného prostoru byla stanovena Kč pro typ Haly pro skladování (mimo zemědělské). Tyto hodnoty reflektují materiálně konstrukční řešení budovy a tedy i standard provedení, stejně tak zohledňuje i danou lokalitu, která bezprostředně souvisí s vedlejšími náklady na umístění stavby, které jsou ve výši 2%. Výsledná reprodukční hodnota byla poníţena na základě opotřebení, které bylo určeno odborným odhadem v průměrné výši 50 %. K věcné hodnotě Nemovitosti byla přičtena hodnota venkovních úprav (oplocení, zpevněné plochy parkoviště, rampa) a to ve výši 10% z věcné hodnoty hlavní stavby. Hodnota pozemků byla přičtena k věcné hodnotě Nemovitostí. Hodnota pozemků ve výši 100 Kč/m 2 byla stanovena na základě analýzy obdobných pozemků. 17

18 Tabulka č. 2: Výpočet hodnoty Nemovitosti nákladovou metodou Výpočet věcné hodnoty hlavní stavby Skladový areál Obestavěný prostor celkem (m 3 ) Jednotková cena (Kč/m 3 ) NUS (%) *) 2% Jednotková cena celkem (Kč/m 2 ) Reprodukční hodnota Kč % opotřebení 50% Věcná hodnota hlavní stavby Kč Věcná hodnota venkovních úprav Kč Věcná hodnota staveb Pozn.: *) NUS - náklady související s umístěním stavby Výpočet věcné hodnoty Pozemku Kč Celková výměra pozemku (m 2 ) Cena dle analýzy cen pozemků 100 Celková hodnota pozemku Kč Celková věcná hodnota Nemovitosti určená nákladovou metodou je dána jako součet hodnoty Nemovitosti včetně příslušenství a pozemku. Výpočet věcné hodnoty Nemovitosti Věcná hodnota Nemovitosti Kč Hodnota Nemovitosti je nákladovou metodou stanovena po zaokrouhlení na Kč. 18

19 6.3 Výpočet porovnávací metodou Pro porovnání bylo vycházeno z nabídkových obchodních transakcí prodejů nemovitostí v obdobných lokalitách v blízkosti dálnice D2 či obdobně významných dopravních tahů, které byly nabízeny jako Nemovitosti pro výrobu a skladování s kancelářským zázemím. Porovnávané nemovitosti byly objektivizovány nabídkovým koeficientem, který upravuje nabízenou cenu o přepokládanou míru sníţení, na níţ by se dohodl potenciální nájemce s vlastníkem. Při porovnání byly vzaty v úvahu specifika a omezení námi oceňované Nemovitosti pomocí korekčních koeficientů. Především byly brány v potaz právní vztahy týkajícíc se námi oceňované Nemovitosti, viz kapitola 4.2 Předpokládané využití Nemovitosti. Porovnávané nemovitosti Porovnávaná nemovitost č. 1, Hrušovany u Brna Dvě skladové a výrobní haly s kancelářským zázemím. Součástí jsou také šatny a sociální zařízení. Celková zastavěná plocha činí 1415 m2. Nemovitost se nachází v průmyslovém areálu v Hrušovanech u Brna. Konstrukční systém hal je ocelový s vyzdívkou. Výška hal je 5 a 6,8 m. Jedna z hal není dosud zkolaudovaná. Do obou hal je moţný vjezd nákladním vozem. Zdroj: sreality.cz Porovnávaná nemovitost č. 2, Břeclav Skladová hala na okraji města Břeclavi v malé průmyslové zóně. V Hale se nachází kancelářské prostory slouţící jako zázemí objektu. Zbytek je uţíváno jako skladovací prostor. Dostatek parkovacích a manipulačních ploch okolo nemovitosti. Zdroj: sreality.cz Porovnávaná nemovitost č. 3, Starovičky Přízemní volně stojící skladové (výrobní) haly o zast. ploše cca 323 m 2. Objekt je rozčleněn svislými konstrukcemi na dílnu, garáţe, sklad a denní místnost se soc. zázemím a šatnou. Zdroj: Platinum Reality Porovnávaná nemovitost č. 4, Brno - Šlapanice Nemovitost vyuţívaná jako sklady, dílny a kanceláře, celková uţitná plocha 1413 m 2. Součástí objektu je i menší kancelářské zázemí a sociální zařízení. Zpevněné plochy před nemovitostí. Zdroj: Dumrealit Porovnávaná nemovitost č. 5, Brno Maloměřice Dvě vytápěné haly s pozemkem, STP a příjezdovou komunikací v Brně - Maloměřicích. Hala 1 je ţelezobetonová o zastavěné ploše 568 m 2, 36,50 m x 15,55 m. Je volně stojící a má jedno nadzemní podlaţí, výšku 6 m, 2x dvoukřídlá vrata, vchodové dveře. V budově jsou veškeré IS, vytápění lokální plynové, hygienické zařízení. V současné době je objekt rozdělen na dva sklady, šatny a umývárny, kancelář. U haly na pozemku vlastní plynový zásobník. Hala 2 je zděná, samostatně stojící o ZP 114 m 2, 15,15 x 8,50 m, výška 3 m, vytápění elektrické. Okolo 19

20 hal je zpevněná plocha k manipulaci, dále ostatní pozemek o ploše 3232 m 2, na kterém je moţnost další výstavby. Zabezpečení objektu-napojení na pult centrální ochrany. Zdroj: IREAL agency Samotný výpočet včetně porovnání viz Příloha č. 2: Výpočet tržní hodnoty Nemovitosti porovnávací metodou. Hodnota Nemovitosti je porovnávací metodou stanovena po zaokrouhlení na Kč. 20

21 6.4 Výpočet výnosovou metodou Ocenění Nemovitosti výnosovou metodou stanovuje hodnotu budoucích výnosů z pronájmu Nemovitosti za předpokladu, ţe Nemovitost bude uţívána jako skladová hala s kancelářským zázemím. Stanovení hodnoty pronajímané Nemovitosti výnosovým způsobem probíhá ve dvou krocích. V prvním kroku je nutné stanovit hodnotu čistého provozního výnosu, který bude generován pronajatou Nemovitostí. Ve druhém kroku se stanoví hodnota pronajímané Nemovitosti jako současná hodnota budoucích čistých provozních výnosů, při zohlednění rizikovosti a časové hodnoty peněz prostřednictvím diskontní sazby. V následujícím textu bude proveden rozbor generátoru hodnoty - trţeb a s nimi souvisejícími náklady Potenciální hrubý výnos V současnosti je Nemovitost pronajata na základě Nájemní smlouvy za nájemné ve výši Kč ročně ( Kč měsíčně) s moţností navýšení dle indexu spotřebitelských cen ČSÚ. Dle analýzy nájmů v obdobných komerčních nemovitostí v blízké lokalitě povaţujeme tuto částku za horní hranici obvyklého nájemného. Pro stanovení hodnoty Nemovitosti výnosovým způsobem tedy předpokládáme trvání nájmu za stávajících podmínek, ovšem bez navyšování Výpadek nájemného Při pouţití výnosové metody je nutno uvaţovat i riziko výpadku nájemného, které můţe být způsobeno např. tím, ţe se nepodaří pronajmout celá Nemovitost, nebo ţe při změně nájemníka dochází vzhledem k delšímu časovému průběhu této transakce k částečnému výpadku nájemného po dobu, neţ prostory vyuţívá a nájem platí, nový nájemník. Pro následující výpočet uvaţujeme s výpadkem nájemného ve výši 10% ročně. Předpokládáme výpadek Nájemce ve výši 10 % (tedy 90 % obsazenost). Tabulka č. 3: Stanovení výše hrubých potenciálních výnosů Nemovitosti Stavba Typ Plocha m 2 Nájem Skladová hala se zázemím 2300, Kč Výnosy z ročního pronájmu 2 300,0 Kč/rok Kč Kč/rok Celkové roční náklady Podklady pro stanovení průměrných ročních nákladů, které vznikají v souvislosti s vlastnictvím a pronájmem Nemovitosti (daň z nemovitosti, běţná údrţba nad rámec definovaný v nájemních smlouvách, pojištění apod.), byly získány odborným odhadem, viz Tabulka č. 4: Výše nákladů 21

Znalecký posudek č. XXX/2014

Znalecký posudek č. XXX/2014 Znalecký posudek č. XXX/2014 Stanovení ceny obvyklé (tržní hodnoty) bytového domu č.p. 639 na parcele parc. č. st. 873 a parcel parc. č. st. 873 a parc. č. 2054/5 včetně příslušenství, kat. území Jáchymov,

Více

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci

Posudek / č. 147-1826/2015. Stanovení hodnoty nemovité věci Posudek / č. 147-1826/2015 Stanovení hodnoty nemovité věci zapsané na LV č. 109 k. ú. Černý Most ve spoluvlastnictví PRIMA GRIL s.r.o., Cíglerova 1138/7, Černý Most, 198 00 Praha 9, IČ: 492 43 772, podíl

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v "likvidaci" Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín

ZNALECKÝ POSUDEK. Objednavatel posudku: Bytový podnik v Praze 8 státní podn.v likvidaci Nekvasilova 625/2 186 00 Praha 8 - Karlín ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 77/2757/2013 * dodatek o ceně nemovitostí - nebytového prostoru číslo 98/101, tvořeného prodejnou v přízemí a sklady v podzemním podlaží v objektu bytového domu číslo popisné 98

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 61/3161/2015. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 61/3161/2015 o ceně nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 462/3, 462/20, 462/22 a 479/18 v katastrálním území Lodín, obci Lodín, kraj Královéhradecký. Objednavatel posudku:

Více

Typy a aplikace výnosových metod oceňování

Typy a aplikace výnosových metod oceňování Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Typy a aplikace výnosových metod oceňování Diplomová práce Autor: Bc. David Cepák finance Vedoucí práce: Ing. Petr Ort, Ph.D. Praha Červen,

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 124/2804/2013. Mgr. Ladislava Kolínová Pardubická 298/22 500 04 Hradec Králové 4 ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 124/2804/2013 o ceně nemovitostí - objektu rodinného domu číslo popisné 116, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 43 a s pozemkovou parcelou číslo

Více

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI

ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY ÚSTAV SOUDNÍHO INŽENÝRSTVÍ INSTITUTE OF FORENSIC ENGINEERING ANALÝZA NEJVYŠŠÍHO A NEJLEPŠÍHO VYUŽITÍ OBJEKTU BÝVALÉ RESTAURACE V KROMĚŘÍŽI ANALYSIS

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 202/2662/2012. JUDr. Marcela Dvořáčková U Soudu č.p. 276 500 03 Hradec Králové 3. Zjištění obvyklé ceny nemovitého majetku ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 202/2662/2012 o ceně nemovitostí - objektu bývalé zemědělské usedlosti sestávající se z objektu rodinného domu číslo popisné 17, se zděnou stavbou stodoly a zděnou stavbou výměnku,

Více

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu

Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Vytápění staveb a jeho vliv na tržní hodnotu Bakalářská práce Autor: Ing. Libor Koblása Studijní obor: Oceňování majetku Vedoucí práce:

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové

ZNALECKÝ POSUDEK. Hartman,J,Fráňa a pa.,sro Resslova ulice 1253/17a 500 02 Hradec Králové ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 181/3081/2014 o ceně nemovitých věcí - objektu rodinného domu, číslo popisné 153, s příslušenstvím, s venkovními úpravami, se stavební parcelou číslo 3604 a s pozemkovou parcelou

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí

ZNALECKÝ POSUDEK. číslo: 35/3135/2015*LV 252. Mgr. Lenka Černošková Dolní 71 796 01 Prostějov. Zjištění obvyklé ceny nemovitých věcí ZNALECKÝ POSUDEK číslo: 35/3135/2015*LV 252 o ceně 1/4 nemovitých věcí - pozemkové parcely číslo 53/12, 71/9, 72/1, 72/2, 72/9, 72/15, 72/16, 180/6, 180/7, pozemkové parcely vedené ve zjednodušené evidenci

Více

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 194-3994/14 o odhadu tržní hodnoty nemovitých věcí (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Bytová jednotka č. 65/1 v bytovém domě

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 1736 31/11 Ing. Michal Sirový, Kájovská 65, 381 01 Český Krumlov tel. : + 420 603 77 603 1 mail.: info@posudkyodhady.cz www.posudkyodhady.cz ZNALECKÝ POSUDEK č. 1736 31/11 o stanovení obvyklé ceny rodinného domu

Více

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení

Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení Předmět ocenění: Znalecký posudek č. 148-3485/12 o odhadu tržní hodnoty nemovitosti (obvyklé ceny) pro účel exekučního řízení pro exekutora Mgr. Pavlu Fučíkovou Rodinný dům č.p. 576 na pozemku parc.č.

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA STAVEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ EKONOMIKY A ŘÍZENÍ FACULTY OF CIVIL ENGINEERING INSTITUTE OF STRUCTURAL ECONOMICS AND MANAGEMENT VLIV REVITALIZACE

Více

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014

Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 Znalecký posudek - Ocenění nemovitosti č. 172/2014 O obvyklé ceně nemovitosti - objektu bydlení č.p. 5 na pozemku parc.č. St. 142/2 s příslušenstvím, objektu bydlení č.p. 22 na pozemku parc.č. St. 177

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZP-8249 NEMOVITÁ VĚC: Pozemek parc.č. 156/3 ( orná půda ) Katastrální údaje : Kraj Středočeský, okres Kladno, obec Svárov, k.ú. Svárov u Unhoště Adresa nemovité věci: Svárov,

Více

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE

SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Prof. Ing. Albert Bradáč, DrSc. SPECIFICKÝ PŘÍKLAD OCENĚNÍ VĚCNÉHO BŘEMENE Příspěvek XV. mezinárodní konference soudních znalců Brno, leden 2006. ANOTACE: V příspěvku jsou rozebrány problémy při ocenění

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 192/14 ZNALECKÝ POSUDEK č. 192/14 o obvyklé ceně nemovité věci - pozemku p. č. 696/2 - orná půda, zapsané na LV číslo 95, katastrální území Kostelní Hlavno, obec Kostelní Hlavno, okres Praha-východ a ocenění

Více

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ

Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Cenový věstník MINISTERSTVO FINANCÍ Ročník XXXXII V Praze dne 23. ledna 2014 částka 1 Cena 590 Kč Vydavatel: Ministerstvo financí ČR, Letenská 15, 118 10 Praha 1 Malá Strana Redakce: Zdeňka Lovasová, Voctářova

Více

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ

ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ ZNALECKÝ POSUDEK A OCENĚNÍ Nemovitostí- nebytového prostoru č. 1780/214 v bytovém domě č.p. 1780 stojícím na pozemku parc.č. 2218/38 se spoluvlastnickým podílem na společných částech domu a pozemku v ulici

Více

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ

PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ing. Leona Bradáčová PROBLEMATIKA ZNALECKÉHO ZJIŠTĚNÍ OBVYKLÉHO NÁJEMNÉHO Z POZEMKŮ Ústav soudního inženýrství VUT v Brně E-mail: leona.bradacova@usi.vutbr.cz Přednáška na konferenci znalců ÚSI VUT dne

Více

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění

Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Zákon č. 151/1997 Sb., o oceňování majetku a o změně některých zákonů (zákon o oceňování majetku), ve znění pozdějších předpisů pracovní úplné znění Vyhláška č. 441/2013 Sb., k provedení zákona o oceňování

Více

Ocenění nemovitostí č. 916462011

Ocenění nemovitostí č. 916462011 Ocenění nemovitostí č. 916462011 o ceně byt.jedn.č.97/1 vč.podílu 504/4926 na společných částech domu č.p.96,97 a pozemku st.431 v obci Velká Hleďsebe, k.ú.klimentov, okres Cheb. Objednatel posudku: Účel

Více

Odhad obvyklé ceny nemovitosti

Odhad obvyklé ceny nemovitosti Ing. Petr Křivánek - REKOD Komenského 716, Jemnice, 675 31 ICQ: 341 591 832, GSM: 724 217 609 E-mail: krivanek@rekod.cz Odhad obvyklé ceny nemovitosti číslo 157-088/2011 NEMOVITOST: Rodinný dům, č.p.247

Více

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová

Projekt založení realitní kanceláře. Bc. Jindřiška Kružicová Projekt založení realitní kanceláře Bc. Jindřiška Kružicová Diplomová práce 2013 ABSTRAKT Předmětem diplomové práce Projekt zaloţení realitní kanceláře je zpracování podnikatelského záměru, který sestává

Více

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8

Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Historický vývoj výstavby domů a jeho vliv na tržní ceny bytů v Praze 8 Diplomová práce Autor: Bc. Zdeněk Černošek Finance Vedoucí práce:

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek

Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví. Bakalářská práce. 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Bakalářská práce 2012 Michal Blažek Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Katedra finančního účetnictví a auditingu Studijní

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Majetkové daně, daň silniční a oceňování září 2014 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI OCEŇOVÁNÍ MAJETKU Nová právní

Více