Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i."

Transkript

1

2 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. Článek 1 Úvodní ustanovení Vydávám tuto směrnici na základě právních úprav legislativy související obecně s bezpečností práce, silniční dopravou a pracovně-právními vztahy zaměstnanců FZÚ. Směrnice řeší používání všech druhů motorových vozidel na pracovních cestách a povinnosti zaměstnanců, u nichž je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu. Směrnice je součástí dalších opatření ředitele FZÚ, kterým se stanoví organizace práce a pracovních postupů, které je zaměstnavatel povinen zajistit při provozování dopravy dopravními prostředky ve smyslu vládního nařízení č. 168/2002 Sb. Článek 2 Všeobecné povinnosti řidičů (1) Dle 349 Zákoníku práce nařizuji povinné školení a ověření znalostí z předpisů souvisejících s dopravou a bezpečností práce pro všechny zaměstnance, kteří řídí jakékoliv motorové vozidlo ve prospěch zaměstnavatele, ať služební či soukromé. Jedná se především o zákon č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě, ve změně zákonem 150/2000 Sb., zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, zákon č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů a vybraná ustanovení technických předpisů ze zákona č. 56/2001 Sb., o podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích. (2) Školení má platnost po dobu 1 roku. Školení je organizováno pravidelně na základě výzvy vedoucího Oddělení zásobování & dopravy. Školení mimo zajištěný termín může zaměstnanec absolvovat v kterémkoliv zařízení, které má pro toto školení oprávnění dle zákona č. 247/2000 Sb., o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů nebo po dohodě s vedoucím útvaru dopravy s externími spolupracovníky. (3) Dle 87 odst 1) písm. b) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, je každý řidič, který řídí motorové vozidlo v pracovněprávním vztahu, povinen se pravidelně podrobovat lékařské prohlídce. Této povinnosti je řidič povinen se podrobit dle 87 odst. 2) tohoto zákona před zahájením výkonu této činnosti a pak pravidelně do dovršení 50 let věku každé dva roky a po dovršení 50 let věku každoročně. Seznam zaměstnanců, kteří splňují podmínku lékařského osvědčení pro řízení motorových vozidel je uveden v Příloze č. 2 směrnice S/4, o autoprovozu. (4) Dle 87 odst. 6) zákona č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, hradí lékařskou prohlídku zaměstnavatel, resp. nositel příslušné zakázky. Potvrzení o vykonané lékařské prohlídce může vystavit pouze posuzující lékař. Pod pojmem posuzující lékař se rozumí lékař zařízení závodní preventivní péče nebo registrovaný praktický lékař. Podmínkou je potvrzení na formuláři FZÚ-DOPR-4-0, uvedeného jako Příloha č. 1. (5) Použít soukromé vozidlo pro služební účely je možno pouze v naléhavých případech a to především pokud není k dispozici služební vozidlo nebo v případě, kdy by vyslání řidiče z povolání na déle trvající cestu bylo neefektivní. (6) Pokud zaměstnanec použije soukromé vozidlo ke služebním účelům bez povolení, neodpovídá FZÚ žádným způsobem za důsledky takové jízdy (havárie, úraz a pod.) a zaměstnanci nepřísluší nárok na náhradu příslušející při povolené jízdě. (7) K vyúčtování služební cesty (dále jen SC) dojde v souladu se zákoníkem práce, ve znění pozdějších úprav a v cenách odpovídajících termínu vykonané služební cesty. (8) Při předkládání podkladů k vyúčtování SC předkládá zaměstnanec jednorázově před první jízdou fotokopii části TP použitého vozidla, ze které lze vyčíst spotřebu pohonných hmot ( dále jen PH). Směrnice ředitele FZÚ S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 3/2

3 Fyzikální ústav AV ČR, v. v. i. (11) Žadateli bude vyhověno a povolena jízda pouze v tom případě, že splnil všechny podmínky tohoto rozhodnutí. Článek 3 Povinnosti řidičů, kteří řídí služební vozidlo (1) Zásady pro řízení služebních vozidel FZÚ jsou obsaženy v Příloze č. 3 směrnice S/4, O autoprovozu. (2) Na základě výše uvedených zásad pověřuji vedoucího Oddělení zásobování a dopravy uzavíráním těchto dohod. Seznam pracovníků a služebních vozidel je uveden v Příloze č. 1 směrnice S/4, o autoprovozu. (3) Zmocňuji vedoucího Oddělení zásobování a dopravy a jím pověřené pracovníky uvedené v Příloze č.2, aby parafovali žádosti o provedení pravidelné lékařské prohlídky a objednávali žadatele na školení řidičů. Článek 4 Závěrečná ustanovení (1) Se zásadami této směrnice jsou povinni se seznámit všichni vedoucí pracovníci provozující dopravní činnost ve prospěch FZÚ nebo se na ní nepřímo podílí formou požadavků a zaměstnanci, kteří používají všechny druhy motorových vozidel na pracovních cestách a u nichž je řízení vozidla předmětem pracovního vztahu (2) Tato směrnice S/6 nabývá účinnosti dnem vydání. (3) Vydáním této směrnice se ruší Směrnice ředitele FZÚ č. 3/2007 ze dne V Praze dne Seznam příloh: Příloha č. 1 - Formulář FZÚ-DOPR-4-0 Lékařská prohlídka řidiče Příloha č. 2 - Seznam zaměstnanců oprávněných zastupovat vedoucího útvaru dopravy Příloha č. 3 - Postup při dopravní nehodě Příloha č. 4 - Postup při závadě vozidla Příloha č. 5 - První pomoc při cestě Směrnice ředitele FZÚ S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 3/3

4

5 Příloha č. 2 Směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1. Seznam pracovníků v oblasti povolování služebních cest Václav Zukal Lucie Libichová Zdenka Příhodová vedoucí útvaru dopravy pro všechny úkony uvedené v této směrnici zást. vedoucího útvaru dopravy pro všechny úkony uvedené v této směrnici zást. vedoucího útvaru dopravy pro všechny úkony uvedené v této směrnici Příloha č.2 směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1/1

6 Příloha č. 3 Směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1. Postup při dopravní nehodě (1) Zastavte vozidlo. Nejrychleji zastavte a zatáhněte ruční brzdu. Udělejte to vždy i při banální nehodě. (2) Vypněte motor vozidla. Pokud motor ještě běží, vypněte ho, Zabráníte tím hrozbě požáru! (3) Zapněte výstražná světla. Učiňte tak vždy, když se vozidlo stalo překážkou provozu na pozemní komunikaci! Rozsvícením blikačů upozorníte ostatní řidiče na problémy na silnici! (4) Oblečte si výstražnou vestu. Naučte se mít výstražnou vestu po ruce v kabině řidiče, hledáním ztrácíte čas! Na silnici vás ostatní řidiči mnohem lépe a dříve uvidí! (5) Ujistěte se, zda neuniká palivo. Vystupte a zjistěte, zda z auta neunikají pohonné hmoty. V případě úniku paliva se doporučuje odpojit akumulátor. Pokud uniká benzín, je riziko výbuchu vysoké! (6) Co dělat, pokud dojde k požáru? Pokud auto hoří, pokuste se hlavně zachránit ostatní účastníky nehody a utečte co nejrychleji do bezpečí mimo silnici! (7) Je někdo zraněný? Ujistěte se jak moc, posuďte rozsah zranění. Jestliže to bude třeba, poskytněte první pomoc, zavolejte tísňové telefonní číslo 112 nebo 155, požádejte o příjezd rychlé záchranné služby, popište místo nehody stručně a výstižně! (8) Umístěte výstražný trojúhelník. Umístěte ho na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, v obci může být tato vzdálenost i kratší, na dálnici a silnici pro motorová vozidla nejméně 100 m. Umístění trojúhelníku je povinné a za opomenutí hrozí pokuta! (9) Snížená viditelnost. Pokud nedošlo k poškození světel a nemuseli jste odpojit akumulátor, ponechte za snížené viditelnosti rozsvícená obrysová nebo parkovací světla a to alespoň na straně přivrácené ke středu vozovky. (10) Zavolejte policii, je-li to nutné. Pokud jste nezavolal linku 112, ale pouze 155, neprodleně ohlaste dopravní nehodu neprodleně policii na linku 158. Policii volejte vždy pokud dojde ke zranění nebo usmrcení osoby, hmotná škoda je zřejmě vyšší než 50 tis. Kč (včetně přepravovaných věcí), v případě, že je škoda nižší, ale účastníci se nedohodli na zavinění a nebo vznikla škoda na majetku třetí osoby (leasingová společnost, autopůjčovna, poškození světla veřejného osvětlení, soukromého plotu a j.). (11) Ošetřete oběti nehody. Nejprve ošetřete ty, kteří jsou v bezvědomí nebo prudce krvácejí! (12) V autě zůstal člověk, Pokud to jde, je vhodné se zraněným příliš nehýbat. Jestliže to vyžaduje situace, například hrozba požáru, je lepší člověka vyndat i za cenu, že hrozí zhoršení zranění. Pamatujte, že nejdůležitější je zachování životních funkcí! (13) S autem raději nehýbejte. Pokud bude nehodu šetřit policie, s autem raději nehýbejte. Je-li to nutné, musí se situace a stopy vyznačit na vozovce (křída, písek, úlomek cihly, sprej, oblázky dle možností a počasí). Pouze pokud by auto výrazně bránilo provozu nebo bylo třeba z pod vozidla vyprostit zraněného, označte původní polohu dodatečně. (14) Odejděte ze silnice, je to bezpečnější. Na příjezd pomoci a policistů raději čekejte mimo silnici, nejlépe za svodidly. Obzvláště to platí na dálnicích a silnicích s hustým provozem nebo za snížené viditelnosti. V žádném případě nezůstávejte v autě a raději ani nepostávejte v jeho blízkosti! (15) Na místě nehody řiďte dopravu. Pokud jsou poškozená auta v nepřehledném úseku, jste oprávněni zastavovat projíždějící vozidla a řídit provoz. (16) Vzdálení z místa nehody. Pokud je nutné vzdálit se z místa nehody kvůli poskytnutí nebo přivolání první pomoci nebo ohlášení dopravní nehody, musí se účastník nehody vrátit zpět na místo nehody! (17) Vyměňte si osobní údaje. Účastníci dopravní nehody jsou povinni si navzájem vyměnit osobní údaje. Opište si údaje z občanského průkazu nebo pasu, registrační značku vozidla a číslo pojistky povinného ručení a adresu pojistitele. Doporučuje se mít předem částečně vyplněný formulář Záznam o dopravní nehodě. (18) Zdokumentujte situaci. Pokud máte na místě mobilní telefon s fotoaparátem nebo fotoaparát, pořiďte si snímky z místa nehody. Při případném odvolacím řízení by se mohly hodit! (19) Spolupracujte s policií. Policisté jsou povinni zjistit u účastníků autonehody, zda nejsou pod vlivem alkoholu, případně jiných návykových látek a zkontrolovat doklady. Pokud nejste přímo tázáni, neuvádějte, že se jedná o vaši služební cestu! Na závěr vyšetřování vypracují policisté dokument, který vám dají přečíst a podepsat. Nechte si vše důkladně vysvětlit! Protokol podepište pouze v tom případě, že s ním bezvýhradně souhlasíte nebo se k závěru můžete na témže listě vyjádřit. V každém případě si zapište číslo protokolu! (20) Postup, když škoda je pod 50 tis. Kč. Postupujete stejně jako v bodě 17), navíc se domluvíte s ostatními na zavinění nehody, sepíšete o ní záznam a všichni ho podepíšete. Zajistíte si totožnost případných svědků. (21) Konečně můžete odjet. Pokud je vozidlo schopné odjet, pokračujete nejkratší cestou do servisu, kde si necháte vozidlo odborně zkontrolovat. V případě nepojízdného vozidla voláte nonstop odtahovou službu: ÚAMK 1230, ABA 1240, Odtah Praha Příloha č 3 směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1/1

7 Příloha č. 4 Směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1. Postup při poruše automobilu. Pokud jedete po silnici a vaše vozidlo najednou vypoví službu, postupujte podle následujících bodů: (1) Zastavte vozidlo. Pokud vám to provoz dovolí, odbočte na bezpečné místo mimo vozovku, zastavte a zatáhněte ruční brzdu. (2) Vypněte motor vozidla. Pokud motor ještě běží, vypněte ho. (3) Zapněte výstražná světla. Učiňte tak vždy, když se vozidlo stalo překážkou provozu na pozemní komunikaci! Rozsvícením blikačů upozorníte ostatní řidiče na problémy na silnici! (4) Oblečte si výstražnou vestu. Naučte se mít výstražnou vestu po ruce v kabině řidiče, hledáním ztrácíte čas! Na silnici vás ostatní řidiči mnohem lépe a dříve uvidí! (5) Běžte od vozu. Nezůstávejte ve vozidle vy ani spolucestující, vystupte a zjistěte, zda z auta neunikají pohonné hmoty. V případě úniku paliva se doporučuje odpojit akumulátor. (6) Umístěte výstražný trojúhelník. Pokud není vozidlo bezpečně mimo vozovku, označte ho výstražným trojúhelníkem. Umístěte ho na okraj vozovky tak, aby byl pro přijíždějící řidiče včas a zřetelně viditelný a to ve vzdálenosti nejméně 50 m, v obci může být tato vzdálenost i kratší, na dálnici a silnici pro motorová vozidla nejméně 100 m. Umístění trojúhelníku je povinné a za opomenutí hrozí pokuta! (7) Snížená viditelnost. Pokud nedošlo k poškození akumulátoru, ponechte za snížené viditelnosti rozsvícená obrysová nebo parkovací světla a to alespoň na straně přivrácené ke středu vozovky. (8) Zavolejte pojišťovně. Pokud usoudíte, že poruchu svépomocí neodstraníte nebo si s ní nevíte rady vůbec, obraťte se na zákaznickou linku pojišťovny u níž máte havarijní pojistku nebo povinné ručení. S havarijní pojistkou máte nárok na příjezd mechanika, který se pokusí o opravu na místě. Jinak pojišťovna zařídí odtah do servisu. (9) Nové auto. Většina prodejců vozidel nabízí majitelům vozidel v době záruky asistenční služby, které zahrnují příjezd a práci mechanika, případně odtah v rámci konkrétní značky vozidla. Kontakt byste měly požadovat při koupi nebo bývá v servisní knížce. (10) Odtah na laně. Jestliže nemáte sjednaný nárok na pomoc od pojišťovny nebo značkového servisu, pokuste se zavolat někomu známému a zkuste auto odtáhnout na laně. Má to však smysl pouze v případě, že se nebude jednat o velkou vzdálenost. (11) Volejte odtahovou. Pokud by byl odtah na laně příliš náročný, zavolejte odtahovou některé z asistenčních služeb. Cena za příjezd je až Kč, naložení do 300 Kč, kilometrovné do 20 Kč. POMOC NONSTOP v České republice ÚAMK 1230 General Assistance ABA 1240 Kooperativa Assistance ACA 1213 Škoda Assistance ČP Assistance Ford Assistance Allianz-Elvia A Renault Assistance AutoExner OdtahPraha Příloha č.4 směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1/1

8 Příloha č. 5 Směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1. Zásady první pomoci. (1) Bezvědomí, zástava dechu. Zjistěte, zda postižený reaguje na oslovení a zda reaguje na dotykový podnět. Pokud ne, zahajte resuscitaci. Uvolněte dýchací cesty, tedy u člověka ležícího bez podložení hlavy zakloňte hlavu, vysuňte čelist vzhůru a otevřete ústa, tím se uvolní dýchací trubice. Zahajte srdeční masáž. Stlačujte hrudník uprostřed mezi prsními bradavkami napjatýma rukama, síla vychází z celé horní poloviny těla, pohyb vychází z kyčlí. Stlačte hrudník 30x s frekvencí 100 za minutu a pak proveďte dva vdechy. Nepřetržitá srdeční masáž je důležitější než dýchání z úst do úst! Sledujte, jestli postižený dýchá a má puls. Pokud není podezření na porušení míchy, uložte zraněného do stabilizované polohy. (2) Zlomeniny. S otevřenou zlomeninou zacházejte jako s jakoukoliv jinou ránou, překryjte ji sterilním obvazem a zafixujte. V žádném případě se nesnažte zlomeninu napravit vlastními silami! (3) Krvácení, Tepenné krvácení, kdy vystřikuje z rány krev, se staví tlakem prstu těsně nad zraněnou tepnou, přiložte sterilní a přes něj tlakový obvaz. Škrtidlo pouze při amputaci končetiny! 2. Jak správně přivolat záchrannou službu. Linka 112 a 155. Přesné informace poskytnuté dispečerovi jsou důležité k tomu, aby mohl situaci dobře vyhodnotit a rozhodnout se pro nejvhodnější postup. Zároveň by vám měl poradit, jak máte pokračovat až do doby, než přijede sanitka. (1) Jméno a adresa. Ne vždy je možno udat adresu. Rozhlédněte se po orientačních bodech, jako je benzínová pumpa, vzpomeňte si na jméno poslední vesnice nebo kilometrovník na dálnici. (2) Speciální události Dispečer potřebuje také informaci o tom, jestli se neděje něco mimořádného, jako je třeba únik chemikálií, aby mohl přivolat specialisty nebo hasiče. (3) Počet zraněných. Nahlaste počet a věk poraněných a odhadněte závažnost jejich zranění. Pokud jsou vám známy choroby, kterými postižení trpí, upozorněte na ně. (4) Nezavěšujte! Telefon musíte položit vždy jako poslední! (5) Pozor na chyby! Zraněným nikdy nepodávejte jídlo, pití a léky! Příloha č.5 směrnice S/6, o podmínkách použití vozidla pro služební účely 1/1

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven

POJISTI SI SVÉ AUTO. Průvodce havarijním pojištěním. Česká asociace pojišťoven POJISTI SI SVÉ AUTO Průvodce havarijním pojištěním Česká asociace pojišťoven Gemini B, Na Pankráci 1724/129, 140 00 Praha 4, Česká republika Tel.: + 420 222 350 150, fax: + 420 221 413 400 E-mail: info@cap.cz,

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2011 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

Praktické rady klientům

Praktické rady klientům Sdružené pojištění vozidla 7506 10/2009 Praktické rady klientům 1. Jak postupovat v případě dopravní nehody? Neprodleně zastavte vozidlo a zabezpečte místo nehody (zapněte varovná světla a umístěte výstražný

Více

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011

(První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 (První pomoc, jak jí možná neznáte) 1. verze textu, vydáno 1.11.2011 Tato publikace by určitě mohla být přínosná pro zdravotníky nebo jiné absolventy kurzů první pomoci, kteří si chtějí oživit své teoretické

Více

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu

PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu PřílohU č. 32 OŘ MěÚ Stříbro s m ě r n i c e o autoprovozu Dle ustanovení 102 odst. 2 písm. o) zákona 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, schvaluje tuto směrnici jako

Více

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody:

Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Co dělat, jste - li účastník nebo svěděk dopravní nehody: Podle zákona 361/2000 Sb. o provozu na pozemních komunikacích: Zastavte vozidlo v dostatečné vzdálenosti, vypněte zapalování a všechny osoby, které

Více

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

247/2000 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 2000 ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ o získávání a zdokonalování odborné způsobilosti k řízení motorových vozidel a o změnách některých zákonů Změna: 478/2001 Sb. (část) Změna: 478/2001 Sb. Změna: 175/2002 Sb. Změna: 320/2002 Sb. Změna: 411/2005

Více

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor

Úvodem POZOR! Závěrem Vám přeji spokojenost s předloženými testy a držím palce všem testovaným. Autor Úvodem Soubor testových otázek k přezkušování obsluhovatelů motorových vozíků vychází z dlouholeté praxe a různých testů používaných v dřívější době,upravených s ohledem na vývoj legislativy v dané oblasti.

Více

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů

ZÁKON Č. 361/2000 Sb., www.ibesip.cz. (zákon o silničním provozu) o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů ZÁKON Č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích a o změně některých zákonů (zákon o silničním provozu) Videa s dopravní tematikou Ilustrační obrázky a fotografie Komentář k vybraným ustanovením

Více

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková

Pří PP. Příručka první pomoci. MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Pří PP Příručka první pomoci [Část C: Jak učit základy první pomoci] MUDr. Ondřej Franěk & Mgr. Pavla Trčková Příručka byla vytvořena v projektu: CZ.1.07/1.3.06/03.0005 Záchrana života na vlastní kůži

Více

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011

PRVNÍ POMOC - SKRIPTA výukový materiál pro kurzy první pomoci LK ČHS verze 11/2011 POSTUP PŘI NEHODĚ BĚHEM PŘÍCHODU K MÍSTU NEHODY Než se dostanete na místo nehody (někdy to bude pár vteřin, jindy zase desítky minut) snažte se zjistit o nehodě co nejvíce informací: A) Hrozí nějaké nebezpečí?

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo.

PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY. Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. PRVNÍ POMOC INFORMACE / POSTUPY / AKTIVITY Vytvoøme pro dìti bezpeèné prostøedí. Nauème dìti, jak se chovat, aby k úrazu nedošlo. Tato publikace je vydávána jako součást projektu Vzdělávání pedagogů v

Více

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT

CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT CIT 2/2009 RODINNÉ POJIŠTĚNÍ PRO CESTY A POBYT RÁMCOVÁ POJISTNÁ SMLOUVA /POJISTKA č. CIT 2/2009 Úplné znění Rámcové pojistné smlouvy/pojistky č. CIT 2/2009 ve znění následných dodatků Smlouvu uzavírají

Více

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla )

PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) PRAVIDLA CHOVÁNÍ 3. STRAN NA PRACOVIŠTÍCH SKUPINY VEOLIA VODA VE VZTAHU K BOZP, PO A OŽP (dále jen Pravidla ) 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Pravidel Účelem Pravidel je přispět k zajištění maximální bezpečnosti

Více

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo

Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech. PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Jak si zachránit život a zdraví při mimořádných událostech PhDr. Zdeňka Kubíčová, Ph.D., Miloslav Beňo Praha, 2006 1 Vážené paní učitelky a učitelé, pracovníci Národního institutu a Hasičského záchranného

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009

všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009 všeobecné pojistné podmínky pro cestovní pojištění řidiče VPPCP-Ř 86026/2009 ze dne 1. července 2009 I. ČÁST SPOLEČNÁ USTANOVENÍ Článek 1. Úvodní ustanovení 1.Cestovní pojištění řidiče je pojištění soukromé

Více

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě

Jak postupovat při dopravní nehodě. Záznam o dopravní nehodě Jak postupovat při dopravní nehodě Záznam o dopravní nehodě Dopravní nehoda (dále jen DN ) je událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo střet která se stala nebo byla započata

Více

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999

159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 159/1999 Sb. ZÁKON ze dne 30. června 1999 o některých podmínkách podnikání a o výkonu některých činností v oblasti cestovního ruchu a o změně zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších

Více

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním.

Prosíme vás, abyste si tyto informace osvojili; dodržením uvedených doporučení se vyhnete zbytečným nedorozuměním. Diners Club CS, s. r. o. organizační složka Široká 36/5, 110 00 Praha 1 Česká republika Tel.: +420 255 712 712 Fax: +420 255 712 719 customer.service@dinersclub.cz www.dinersclub.cz Vážený kliente, spolu

Více

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014

Pojistné podmínky. Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 Pojistné podmínky Pojištění pro cesty a pobyt v Evropské unii (k Eurokartě) 01/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pojištění pro cesty a

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Autor: Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.:

Více

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty

Pojistné podmínky pro jednorázové cesty Pojistné podmínky pro jednorázové cesty POJISTNÉ PODMÍNKY POJIŠTĚNÍ NA JEDNORÁZOVÉ CESTY (PP-AM-1103) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY 1. ÚVOD 1.1. My (ve všech odvozených tvarech) nebo pojistitel představuje

Více

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV

PŮJČOVNA OBYTNÝCH AUT HOLEŠOV I. OBECNÁ A ÚVODNÍ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen jako VSP ) upravují právní vztahy vznikající mezi pronajímatelem a nájemcem při pronájmu vozidel a jsou

Více

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH

BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH BEZPEČNOST A OCHRANA ZDRAVÍ DĚTÍ A ŽÁKŮ VE ŠKOLÁCH Ví vaše škola a její zřizovatel o změnách v této oblasti? V srpnu 2005 zrušilo Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (dále jen MŠMT) svým opatřením

Více

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení

Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26. Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy České republiky Č.j.: 14 269/2001-26 Pracovní řád pro zaměstnance škol a školských zařízení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vydává podle 58 písm.

Více

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí

Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Copyright MV-GŘ HZS ČR Ministerstvo vnitra generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. MV- 52763-6/PO-2008 Metodika pro zřizování jednotek sborů dobrovolných hasičů obcí Praha 2009 0 Obsah:

Více