NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS"

Transkript

1 Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha

2 A. Úvod Stručný přehled historie formování legislativy pro neziskový sektor, která předjímá podobu nového občanského zákoníku (NOZ) 1990 Zákon o sdružování občanů 83/1990 Sb., účinnost od , Zákon o obecně prospěšných společnostech 248/1995 Sb., v platném znění 231/2010 Sb., Účinnost od , 22

3 A. Úvod 1997 Zákon o nadacích a nadačních fondech 227/1997 Sb., v platném znění 158/2010 Sb. Účinnost od , Pajas: K problematice veřejné prospěšnosti studie pro RVNNO, červen zahájení prací na OZ návrh věcného záměru zákona (schválen v dubnu 2001)

4 A. Úvod 2002 První verze návrhu úpravy obecné (později veřejné) prospěšnosti 2004 Deverová, Pajas: Modelový zákon o veřejné prospěšnosti 2005 Občanský zákoník, Eliáš, Zuklínová (hlavní zpracovatelé) první konsolidovaná verze k veřejnému připomínkování

5 A. Úvod 2010 Novela Zákona o nadacích a nadačních fondech, 158/2010, účinnost Novela Zákona o obecně prospěšných společnostech, 231/2010, účinnost Nový občanský zákoník, 89/2012 Sb. Účinnost od , 3080

6 A. Úvod 2013 Zákon o změně právní formy občanského sdružení na obecně prospěšnou společnost, 89/2013 Sb., Účinnost od , 7

7 B. Jak se vyznat v NOZ

8 B. Jak se vyznat v NOZ

9 B1. Významový strom

10 B2. Obecná úprava fyzických a právnických osob. (1) Právní osobnost je způsobilost mít v mezích právního řádu práva a povinnosti.... (1) Má se za to, že každá svéprávná osoba má rozum průměrného člověka i schopnost užívat jej s běžnou péčí a opatrností a že to každý od ní může v právním styku důvodně očekávat.

11 B2. Obecná úprava fyzických a právnických osob. Obecná ustanovení 118 Právnická osoba má právní osobnost od svého vzniku do svého zániku. 119 Právnické osoby vedou spolehlivé záznamy o svých majetkových poměrech, i když nejsou povinny vést účetnictví podle jiného právního předpisu.

12 B2. Obecná úprava fyzických a právnických osob. 120 (1) Do veřejného rejstříku se o právnické osobě zapíše alespoň den jejího vzniku, den jejího zrušení s uvedením právního důvodu a den jejího zániku, jakož i její název, adresa sídla a předmět činnosti, jméno a adresa bydliště nebo sídla každého člena statutárního orgánu spolu s uvedením způsobu, jakým tento orgán právnickou osobu zastupuje, a údajů o dni vzniku nebo zániku jejich funkce.

13 B2. Účel právnické osoby Účel právnických osob 144 (1) Právnickou osobu lze ustavit ve veřejném nebo v soukromém zájmu. Tato její povaha se posuzuje podle hlavní činnosti právnické osoby. (2) Zákon stanoví, ke kterým účelům lze ustavit právnickou osobu jen při splnění zvláštních podmínek

14 B3. Vybrané principy NOZ Výklad NOZ: (i) Priorita ústavně-konformního výkladu (ii) Smysl předpisu je nadřazen gramatickému výkladu (iii)zákaz výkladu v rozporu s dobrými mravy (iv)zákaz výkladu vedoucímu ke krutosti a bezohlednosti urážející obyčejné lidské cítění

15 B3. Vybrané principy NOZ Zásady NOZ: (i) Smysl soukromého práva v ochraně důstojnosti, svobody a práva člověka brát se o vlastní štěstí a štěstí blízkých bez újmy druhým (ii) Svéprávnost znamená rozum průměrného člověka a schopnost jednat s běžnou péčí a opatrností v právním styku (iii)odborníci jednají s odbornou péčí (iv)povinnost poctivého jednání & presumpce poctivosti a dobré víry při jednání

16 B3. Vybrané principy NOZ Ochrana práv v NOZ: Princip legitimního očekávání: (i) mám právo očekávat, že soud rozhodne stejně v mém případě, jako v obdobném v minulosti význam judikatury/precedenty (i) Právo na přesvědčivé odůvodnění odchylky od rozhodovací praxe

17 B4. Změna odpovědnosti statutárního orgánu PO Členové veškerých orgánů PO: povinnost vykonávat funkci s odpovědností řádného hospodáře; OŘH: potřebná loajalita, znalosti a pečlivost pro výkon funkce; Porušení povinnosti OŘH: odpovědnost za škodu způsobenou PO + nově odpovědnost věřitelům, pokud (a) nenahradil škodu a (b) věřitel se nemůže na PO plnění domoci;

18 B5. Veřejná prospěšnost 146 Veřejně prospěšná je právnická osoba, jejímž posláním je přispívat v souladu se zakladatelským právním jednáním vlastní činností k dosahování obecného blaha, pokud na rozhodování právnické osoby mají podstatný vliv jen bezúhonné osoby, pokud nabyla majetek z poctivých zdrojů a pokud hospodárně využívá své jmění k veřejně prospěšnému účelu.

19 B5. Veřejná prospěšnost 147 Veřejně prospěšná právnická osoba má právo na zápis statusu veřejné prospěšnosti do veřejného rejstříku, pokud splní podmínky stanovené jiným právním předpisem. 148 Je-li ve veřejném rejstříku zapsán status veřejné prospěšnosti, vymaže jej ten, kdo veřejný rejstřík vede, pokud se právnická osoba statusu veřejné prospěšnosti vzdá, nebo pokud o jeho odnětí rozhodne soud. Výmazem z veřejného rejstříku status veřejné prospěšnosti zaniká. 150 Jen právnická osoba, jejíž status veřejné prospěšnosti je ve veřejném rejstříku zapsán, má právo uvést ve svém názvu, že je veřejně prospěšná.

20 B5. Veřejná prospěšnost Veřejně prospěšná soukromá právnická osoba Činnost k dosahování obecného blaha Bezúhonné osoby v orgánech PO/společníci/akcionáři PO Majetek z poctivých zdrojů Podmínky zápisu statutu veřejné prospěšnosti do rejstříku Bezprostřední a nesobecký výkon vpč Výkon činnosti dle definice NOZ Rovnost podmínek poskytování Předem neurčený počet příjemců Podnikání vedlejší činnost Zákaz transferu zisku Kontrolní orgán Alespoň 2 kvalifik. výroční zprávy Zapsaný statut Daňové úlevy Povinnost účtovat o rozdílných činnostech odděleně

21 B5. Veřejná prospěšnost Vyloučení z možnosti získat zapsaný statut VPČ Sociální družstvo Vzájemně prospěšný spolek Výjimka ze zákazu transferu zisku Nadace se smíšeným účelem

22 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS* 3041 (1) Právní povaha právnických osob upravených tímto zákonem se řídí ustanoveními tohoto zákona ode dne nabytí jeho účinnosti. Bylo-li přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona zahájeno řízení o zápisu právnické osoby do veřejného rejstříku, dokončí se podle dosavadních právních předpisů; odporuje-li však zakladatelské právní jednání učiněné přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona dosavadním právním předpisům, považuje se za platné, vyhovujeli ustanovením tohoto zákona.

23 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS (2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

24 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS (2) Ustanovení společenské smlouvy nebo statutu právnických osob uvedených v odstavci 1, která odporují donucujícím ustanovením tohoto zákona, pozbývají závaznosti dnem nabytí jeho účinnosti; právnická osoba přizpůsobí do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona společenskou smlouvu nebo statut úpravě tohoto zákona a doručí je orgánu veřejné moci, který vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána. Neučiní-li tak, příslušný orgán veřejné moci ji k tomu vyzve a stanoví ve výzvě dodatečnou přiměřenou lhůtu ke splnění této povinnosti; uplyne-li dodatečná lhůta marně, soud právnickou osobu na návrh orgánu veřejné moci nebo osoby, která na tom osvědčí právní zájem, zruší a nařídí její likvidaci.

25 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS 3042 Odporuje-li název právnické osoby ustanovením tohoto zákona, přizpůsobí právnická osoba svůj název požadavkům tohoto zákona do dvou let ode dne nabytí jeho účinnosti. Není povinna tak učinit tehdy, jsou-li pro to důležité důvody, zejména užívala-li právnická osoba svůj název dlouhodobě a je-li pro ni tak příznačný, že jeho zaměnitelnost nebo klamavost nelze rozumně předpokládat.

26 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS* 3045 (1) Sdružení podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za spolky podle tohoto zákona. Sdružení má právo změnit svoji právní formu na ústav nebo sociální družstvo podle jiného zákona. (2) Organizační jednotky sdružení způsobilé jednat svým jménem podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů, se považují za pobočné spolky podle tohoto zákona. Statutární orgán hlavního spolku podá do tří let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona návrh na zápis pobočného spolku, jinak posledním dnem této lhůty právní osobnost pobočného spolku zaniká.

27 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS* 3048 Až do účinnosti zákona o veřejném rejstříku, do něhož se zapisují spolky, podléhají spolky registraci podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů.

28 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS* 3049 (1) Nadace vzniklé podle dosavadních právních předpisů se považují za nadace vzniklé podle tohoto zákona; byla-li nadace zřízena závětí, použijí se 311 a 312, i když byla závěť pořízena přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, pokud řízení o dědictví nebylo ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona ukončeno. Byla-li nadace založena jinak než nadační listinou, zejména vydáním statutu, platí pro takové právní jednání a pro jeho změny ustanovení tohoto zákona o nadační listině v rozsahu náležitostí stanovených v 310 pro nadační listinu

29 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti transformace OS & OPS (2) Zakladatel nadace může zakladatelské právní jednání přizpůsobit úpravě nadační listiny podle tohoto zákona, pokud rozhodnutí, kterým zakladatelské právní jednání mění, doručí tomu, kdo vede veřejný rejstřík, u něhož je nadace zapsána, nejpozději však ve lhůtě dvou let ode dne nabytí účinnosti tohoto zákona. Zemřel-li nebo zanikl-li zakladatel přede dnem nabytí účinnosti tohoto zákona, může na návrh nadace změnit zakladatelské právní jednání soud. (3) Ustanovení odstavců 1 a 2 se obdobně použijí i pro nadační fondy

30 B6. Přechodná ustanovení NOZ : možnosti změny právní formy OS & OPS* 3050 Práva a povinnosti obecně prospěšných společností se i nadále řídí dosavadními právními předpisy. Obecně prospěšná společnost má právo změnit svoji právní formu na ústav, nadaci nebo nadační fond podle tohoto zákona; ustanovení tohoto zákona o přeměně právní formy právnických osob se použijí obdobně.

31 B6. Shrnutí možností změn právní formy u OS & OPS Od do os ops od os os ops ops os zs ops zú os zú ops nadace os sociální družstvo ops nadační fond (Nadace / nadační fond nadace / nadační fond podle NOZ)

32 B6. Shrnutí možností změn právní formy u OS & OPS Od do os ops od os os ops ops os zs ops zú os zú ops nadace os sociální družstvo ops nadační fond

33 C. Úprava spolků 217 (1) Hlavní činností spolku může být jen uspokojování a ochrana těch zájmů, k jejichž naplňování je spolek založen. Podnikání nebo jiná výdělečná činnost hlavní činností spolku být nemůže. (2) Vedle hlavní činnosti může spolek vyvíjet též vedlejší hospodářskou činnost spočívající v podnikání nebo jiné výdělečné činnosti, je-li její účel v podpoře hlavní činnosti nebo v hospodárném využití spolkového majetku. (3) Zisk z činnosti spolku lze použít pouze pro spolkovou činnost včetně správy spolku.

34 C. Úprava spolků/ orgány a jejich povinnosti 243 Orgány spolku jsou statutární orgán a nejvyšší orgán, případně kontrolní komise, rozhodčí komise a další orgány určené ve stanovách. Stanovy mohou orgány spolku pojmenovat libovolně, nevzbudí-li tím klamný dojem o jejich povaze. 244 Stanovy určí, je-li statutární orgán kolektivní (výbor) nebo individuální (předseda). Neurčí-li stanovy jinak, volí a odvolává členy statutárního orgánu nejvyšší orgán spolku

35 C. Úprava spolků/ orgány a jejich povinnosti Povinné orgány spolku - Statutární orgán - Nejvyšší orgán Nejvyšším orgánem je členská schůze, pokud stanovy neurčí jinak Stanovy mohou určit, že statutární orgán je i nejvyšším orgánem Statutární orgán i nejvyšší orgán se mohou nazývat libovolně, ledaže je název zavádějící

36 C. Úprava spolků/ orgány a jejich povinnosti Orgány spolku Povinné Nepovinné Statutární orgán Nejvyšší orgán Kontrolní komise Rozhodčí komise Jiné orgány

37 C. Úprava spolků/ stanovy Povinné náležitosti stanov název sídlo statutárního orgánu spolku účel spolku základní vymezení práv a povinností členů Stanovy lze měnit jen usnesením nejvyššího orgánu Stanovy je třeba uvést do souladu s NOZ do 3 let od účinnosti NOZ, jinak hrozí zrušení spolku

38 C. Úprava spolků/ stanovy Při revizi stanov je vhodné zaměřit se na: - Orgány spolku dle potřeb - Odměny členů za výkon funkce - Ručení za právní jednání pobočného spolku - Vznik členství, přechod členství, výši členských příspěvků, zánik členství - Vedení seznamu členů - Nakládání s majetkem v případě zániku

39 C. Úprava spolků/ hlavní činnost spolku Nesmí být výdělečná bez ohledu na zisk; Otázka definice zájmu a vyloučení ekonomické aktivity jako společného zájmu; Neurčitost definice zájmu jako důvod pro zrušení spolku; Nesmí být výdělečná bez ohledu na zisk; Otázka definice zájmu a vyloučení ekonomické aktivity jako společného zájmu;

40 D. Úprava ústavů/ principy organizace ústavů 402 Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. 403 Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

41 D. Úprava ústavů/ principy organizace ústavů 402 Ústav je právnická osoba ustavená za účelem provozování činnosti užitečné společensky nebo hospodářsky s využitím své osobní a majetkové složky. Ústav provozuje činnost, jejíž výsledky jsou každému rovnocenně dostupné za podmínek předem stanovených. 403 Provozuje-li ústav obchodní závod nebo jinou vedlejší činnost, nesmí být provoz na újmu jakosti, rozsahu a dostupnosti služeb poskytovaných v rámci hlavní činnosti ústavu. Zisk může ústav použít jen k podpoře činnosti, pro niž byl založen, a k úhradě nákladů na vlastní správu.

42 D. Úprava ústavů/ orgány Monokratický statutární orgán ředitel Správní rada - odvolává a jmenuje ředitele, - uděluje souhlas s vybranými úkony - schvaluje rozpočet, účetní závěrky a výroční zprávy

43 D. Úprava ústavů/ principy organizace ústavů Orgány ústavu Povinné Nepovinné Ředitel (Statutární orgán) Správní rada Dozorčí rada Jiné orgány

44 E. Úprava sociálních družstev/ principy organizace soc. družstva Sociální družstvo je obchodní korporací podnikatelem Poskytuje obecně prospěšné činnosti pro pracovní / sociální integraci znevýhodněných osob. Tuto činnost musí vykonávat po celou dobu své existence a nemůže ji měnit ani vykonávat jinou (pod sankcí nuceného zániku)

45 E. Úprava sociálních družstev/ principy organizace soc. družstva Není možný převod ani přechod podílu. Zákon výslovně neřeší, jakým způsobem bude naloženo s právem na vypořádací podíl zesnulého člena. Bude tedy nutné na takový případ pamatovat ve stanovách Povinné členské vklady/vytváří základní kapitál - minimální výše není určena - může být zkonzumováno Nárok na vypořádací podíl a podíl na likvidačním zůstatku

46 E. Úprava sociálních družstev/ principy organizace soc. družstva SD je obchodní korporací podnikatelem Poskytuje obecně prospěšné činnosti pro prac/soc integraci znevýhodněných: tuto činnost musí vykonávat po celou dobu své existence a nemůže ji měnit ani vykonávat jinou (pod sankcí nuceného zániku) Členem může být jen zaměstnanec/pracující dobrovolník/beneficient obecně prospěšné činnosti družstva. Může rozdělit zisk mezi své členy až do výše 33% celkového zisku.

47 E. Úprava sociálních družstev/orgány a jejich povinnosti Orgány družstva Povinné Nepovinné Členská schůze Představenstvo Kontrolní komise Jiné orgány

48 Transformace OPS na ústav

49 Rozdíly mezi ústavem a OPS plynoucí z výslovné úpravy ústavu Ústav provozuje společensky/hospodářsky užitečnou činnost nemusí se jednat o obecně prospěšnou činnost; Podnikání/výdělečná činnost ústavu: (a) jako OPS bez omezení podmínkou účinnějšího využití prostředků OPS; (b) zákaz podnikat na úkor kvality a dostupnosti hlavní činnosti

50 Rozdíly mezi ústavem a OPS plynoucí z výslovné úpravy ústavu Ústav vytváří základní jmění minimální výše není určena může být zkonzumováno Ústav nemusí povinně zřizovat dozorčí radu NOZ výslovně upravuje postup změny zakladatelské listiny ústavu

51 Rozdíly mezi ústavem a OPS vyplývající z podpůrného užití úpravy nadací Ústav se na rozdíl od OPS smí účastnit na podnikání jiných osob, nesmí být pouze neomezeně ručícím společníkem Ústav dále nesmí: převzít neomezené ručení za třetí osobu být založen za účelem podpory politických stran a politických hnutí Porušení zákazu je důvodem ke zrušení ústavu

52 Nakládání s likvidačním zůstatkem Ústav má větší svobodu v nakládání s likvidačním zůstatkem zakladatelská listina může stavit příjemce, či způsob naložení s likvidačním zůstatkem;

53 Závěr Hlavní přínosy transformace na ústav: větší volnost při podnikání/výdělečné činnosti možnost účasti na podnikání jiných osob možnost úpravy nakládání s likvidačním zůstatkem dobrovolnost zřizování dozorčí rady Nevýhody: Omezení striktně na provozování činností nemožnost neomezeného ručení nutnost vytvořit základní jmění

54 Transformace OPS na nadaci

55 Základní jmění Nadace musí vytvářet základní jmění / jistinu ve výši ,- Kč Převést majetek z jistiny lze jen se souhlasem vkladatele / dárce této věci. Jinak jen za protiplnění zahrnuté do jistiny Součást nadační jistiny nelze zastavit ani jinak použít k zajištění dluhu Porušování je důvodem ke zrušení nadace

56 Majetkové dispozice Nadace nesmí: být neomezeně ručícím společníkem v obchodní společnosti převzít neomezené ručení za třetí osobu být založena za účelem podpory politických stran a politických hnutí Porušování zákazu je důvodem pro zrušení

57 Majetkové dispozice Nadace nesmí: být neomezeně ručícím společníkem v obchodní společnosti převzít neomezené ručení za třetí osobu být založena za účelem podpory politických stran a politických hnutí Porušování zákazu je důvodem pro zrušení

58 Závěr Nevýhody transformace na nadaci: tvorba základního kapitálu omezení v nakládání se základním kapitálem změna orgánové struktury

59 Transformace OPS na nadační fond

60 Změna právní formy OPS na nadační fond Na nadační fondy se použije přiměřeně úprava nadací jen s následujícími rozdíly: NF nevytváří základní kapitál veškerý majetek NF lze zcizit majetek NF lze obezřetně investovat

61 Děkujeme za pozornost. K tématu transformace neziskových organizací a NOZ můžete najít více už v průběhu dubna 2013 na Jan Kroupa Josef Štogr Jiří Kučera Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE

FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE FUNKCE PRÁVA V ORGANIZACÍCH SLUŽEB SOCIÁLNÍ PRÁCE Kateřina Cilečková CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 1 Studijní opora je jedním z výstupů projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory:

Více

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení

Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská sdružení INFORMACE K NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU PRO SPORTOVNÍ ORGANIZACE OBČANSKÁ SDRUŽENÍ Připravila Legislativní rada ČOV v souvislosti s přijetím nového občanského zákoníku a z něho vyplývajících změn pro občanská

Více

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení

Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Nový občanský zákoník a jeho dopad na praxi ředitelů škol a školských zařízení Mgr. Pavla Katzová, Praha Obsah: 1. Úvod 2. Soukromé právo a veřejné právo 3. Základní zásady soukromého práva 4. Školy a

Více

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah

Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Spolky a jejich postavení dle nového Občanského zákoníku Obsah Změny oproti úpravě dle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů... 2 Systematika nového občanského zákoníku a spolky... 2 Obsah obecné

Více

PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU se srovnávací tabulkou

PŘIZPŮSOBENÍ NADACÍ A NADAČNÍCH FONDŮ NOVÉMU OBČANSKÉMU ZÁKONÍKU se srovnávací tabulkou Nový občanský zákoník přináší od 1.1.2014 významné změny v právní úpravě nadací a nadačních fondů - na jedné straně určitou liberalizaci a zpružnění, na druhé straně zvýšení odpovědnosti členů orgánů právnických

Více

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.

Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6. Vzdělávání úředníků státní správy a samosprávy v oblasti nového soukromého práva a doprovodné legislativy, reg. č. CZ.1.04/4.1.00/B6.00021 Právnické osoby Definice právnické osoby PO je organizovaný útvar,

Více

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy

Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Průvodce Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv autorů pod vedením JUDr. Hany Frištenské Fórum dárců, červen 2013 Průvodce novým Občanským zákoníkem pro nadace a nadační fondy Kolektiv

Více

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků)

Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Analýza právní úpravy občanských sdružení po účinnosti nového OZ (spolků) Mgr. Dominika Kovaříková Sdružování občanů je jedním ze základních lidských práv, zakotvených v Listině základních práv a svobod,

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji

METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Stránka 2 METODIKA TRANSFORMACE NNO v Karlovarském kraji Metodika transformace NNO vznikla za laskavé podpory Karlovarského kraje. Autorem Metodiky transformace je JUDr. Lenka Deverová a ANNA KK, o. s.

Více

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru

kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru kolektiv autorů Společenský a legislativní rámec neziskového sektoru Tato publikace byla vydána v rámci projektu 3 stupně řízení 3 kroky ke stabilitě, který byl spolufinancován Evropským sociálním fondem,

Více

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku

VZOR STANOV SPOLKU. dle právní úpravy nového občanského zákoníku VZOR STANOV SPOLKU dle právní úpravy nového občanského zákoníku Obecně k nové úpravě: Nová právní úprava vychází i nadále z principu, že spolky si mají své fungování upravit ve stanovách především podle

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Metodika - právní doporučení:

Metodika - právní doporučení: Metodika - právní doporučení: Návrh způsobu napojení organizační složky MAS na právnickou osobu obecně prospěšná společnost dle zákona č. 248/1995 Sb., ve znění pozdějších předpisů: ústav dle 402 až 418

Více

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII

NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII NEVÝDĚLEČNÉ ORGANIZACE V TEORII Nevýdělečné organizace v teorii VÁCLAV DOBROZEMSKÝ JAN STEJSKAL Vzor citace: DOBROZEMSKÝ, V.; STEJSKAL, J. Nevýdělečné organizace v teorii. Praha: Wolters Kluwer, 2015.

Více

Základy podnikání. obchodní právo

Základy podnikání. obchodní právo Základy podnikání obchodní právo 1. Obecná charakteristika obchodního práva 1.1. Pojem, postavení, příslušnost a působnost, zásady obchodního práva 1.2. Charakteristika podnikání, obchodní a živnostenský

Více

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina

STANOVY. Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013. Tento dokument je majetkem SBD Bílina STANOVY SBD Bílina Schválil: Shromáždění delegátů SBD Bílina na svém zasedání dne 4.12.2013 Tento dokument je majetkem SBD Bílina 1/24 Obsah: ČÁST I. - ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ... 3 Čl. 1... 3 Čl. 2... 3 ČÁST

Více

4. Neziskové organizace typologie

4. Neziskové organizace typologie 38 4. Neziskové organizace typologie Představím si svobodně myslící lidi, kteří se sdružují, aniž je nějaký úřad musel zmobilizovat. Kteří dávají dohromady své nápady, znalosti a síly, protože se jim protiví

Více

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. OD 1/1/2014 nabyl účinnost zákon č. 89/2012 sb., občanský zákoník, zákon o obchodních korporacíh č.90/2012 sb., z ákon o nabytí nemovitých věcí a zákon č. 304/2013 sb. o veřejných rejstřících právnických

Více

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ZÁKON č. 229/1992 Sb. ze dne 23. dubna 1992 o komoditních burzách Změna: 216/1994 Sb., 105/1995 Sb., 70/2000 Sb., 285/2005 Sb., 444/2005 Sb., 296/2007 Sb., 230/2008 Sb., 227/2009 Sb. Federální shromáždění

Více

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení

STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení STANOVY Lidového bytového družstva Praha 7 (schválené na shromáždění delegátů dne 26.11.2014) Část I. Základní ustanovení Čl. 1 1) Firma: Lidové bytové družstvo Praha 7. 2) Sídlo: Praha 7, U Uranie 12/1362,

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů.

Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nestátní neziskové organizace (NNO) jako právnické osoby z pohledu zákona číslo 89/2012 Sb., a dalších zákonů. Nový Občanský zákoník (NOZ), zákon číslo 89/2012 Sb. Změny u občanských sdružení a organizačních

Více