Návrh ZÁKON ze dne o statusu veřejné prospěšnosti

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh ZÁKON ze dne.. 2013 o statusu veřejné prospěšnosti"

Transkript

1 I. Návrh ZÁKON ze dne o statusu veřejné prospěšnosti Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1 (1) Tento zákon upravuje podmínky, za kterých může veřejně prospěšná právnická osoba 1 soukromého práva nabýt status veřejné prospěšnosti 2 (dále jen status ) a s ním spojené zvláštní výhody. (2) Účelem zákona je podpořit zvýšení důvěry v právnické osoby, které vykonávají veřejně prospěšnou činnost, a zlepšení jejich postavení ve společnosti. Tím není dotčen zvláštní zájem státu na podpoře občanských organizací vytvářených z iniciativy občanů. Podmínky pro nabytí statusu 2 (1) Status může být zapsán jen takové právnické osobě, která v souladu se zakladatelským právním jednáním, bezprostředně a nesobecky vykonává veřejně prospěšnou činnost. (2) Status nelze zapsat právnické osobě veřejného práva zřízené jiným právním předpisem. 3 (1) Právo na zápis statusu má právnická osoba, a) která přímo vykonává veřejně prospěšnou činnost v souladu se zakladatelským právním jednáním a způsobem uvedeným v občanském zákoníku 3, b) jejíž zakladatelské právní jednání určí 1. předmětem hlavní činnosti výlučně veřejně prospěšnou činnost, která může být i výdělečná, nezakazuje-li to výslovně jiný zákon upravující právní poměry právnické osoby, 2. v případě nadace se smíšeným účelem výši zisku po zdanění určeného na dobročinný účel, okruh osob určených jednotlivě či jinak a způsob rozdělení zisku určeného na dobročinný účel mezi určené osoby, 3. že výše vypořádacího podílu je nejvýše nominální hodnota vkladu, 4. že výše podílu na likvidačním zůstatku je nejvýše nominální hodnota vkladu a zbylý likvidační zůstatek se použije výlučně na výkon veřejně prospěšné činnosti, 5. že se zřizuje kontrolní orgán právnické osoby, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník zákona č. 89/2012 Sb.

2 c) která vykonává podnikatelskou činnost pouze jako vedlejší činnost výlučně pro podporu své hlavní činnosti; to neplatí pro sociální družstvo podle jiného právního předpisu 4, d) která nerozděluje zisk z výdělečné hlavní činnosti ani vedlejší podnikatelské činnosti po zdanění osobě, která je jejím zakladatelem, členem jejího orgánu nebo jejím zaměstnancem, ani osobě jim blízké, ledaže se jedná o nadaci se smíšeným účelem; nadace se smíšeným účelem může rozdělit nejvýše jednu třetinu zisku po zdanění osobám určeným v zakladatelském právním jednání, e) která má ve sbírce listin uveřejněnu výroční zprávu alespoň za dvě účetní období předcházející dni podání žádosti o zápis statusu, obsahující kromě náležitostí stanovených jiným právním předpisem upravujícím účetnictví také 1. přehled o všech zdrojích příjmů právnické osoby a jejich použití na veřejně prospěšnou činnost nebo svůj další rozvoj, 2. přehled nákladů na vlastní správu a mzdy včetně počtu zaměstnanců a dobrovolníků podle jiného zákona 5 k poslednímu dni uplynulého účetního období, 3. souhrnnou sumu tří nejvyšších ročních příjmů členů voleného orgánu, zaměstnanců nebo dobrovolníků za uplynulé účetní období obdržených v souvislosti s působením v právnické osobě, f) jejíž zakladatelé, členové statutárního orgánu a členové kontrolního orgánu jsou bezúhonní; za bezúhonného se pro účely tohoto zákona nepovažuje ten, kdo byl pravomocně odsouzen pro úmyslný trestný čin, trestný čin hospodářský a proti majetku 6, pokud se na něho nehledí, jako by nebyl odsouzen, a g) která nemá nedoplatky na dani ke dni podání návrhu na přiznání statusu. (2) Účetní závěrka není povinnou součástí výroční zprávy podle odstavce 1 písmene e) veřejně prospěšné právnické osoby, jejíž obrat v uplynulém účetním období nepřesahuje šedesátinásobek částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu. Členem kontrolního orgánu právnické osoby nesmí být osoba, která je a) členem statutárního orgánu nebo likvidátorem, b) osobou blízkou k členovi statutárního orgánu, nebo c) v pracovním nebo obdobném poměru vůči právnické osobě. 4 Veřejně prospěšná činnost 5 (1) Veřejně prospěšná činnost je poskytována za stejných podmínek pro všechny předem neurčenému počtu příjemců z řad veřejnosti, s cílem přispívat k dosahování obecného blaha. Hlavním účelem výkonu veřejně prospěšné činnosti není vytváření zisku. (2) Veřejně prospěšnou činností je zejména činnost a její podpora v oblasti a) humanitární a rozvojové pomoci a spolupráce, a násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích). 5 Zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě). 6 Hlava V a VI části druhé zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 2

3 b) charitativní činnosti, c) komunitního nebo lokálního rozvoje, d) odstraňování diskriminace založené na rozdílech rasy, etnika, pohlaví, náboženství, či jiné zákonem zakázané diskriminace, e) ochrany dětí a mládeže, f) ochrany kulturního dědictví a péče o ně, g) ochrany občanských a lidských práv, h) ochrany ohrožených nebo zraněných živočichů a jiných biologických druhů a péče o ně, i) ochrany spotřebitele, j) ochrany zdraví a lékařské péče, k) ochrany životního prostředí, l) péče o kultivaci mezilidských vztahů, m) podpory nebo ochrany osob se zdravotním postižením a znevýhodněných osob, n) pomoc při přírodních a jiných katastrofách a podobných událostech, o) pomoci uprchlíkům, p) poskytování nadačních příspěvků na veřejně prospěšnou činnost, q) práce s dětmi a mládeží, r) provozování amatérského sportu a tělovýchovy, s) rozvoje demokracie a posilování právního státu, t) sociálního, kulturního a hospodářského rozvoje, u) sociálních služeb, v) školství, w) úsilí směřující k odstranění chudoby, x) vědy, vývoje a výzkumu, y) vyznávání náboženské víry a poskytování duchovní pomoci, z) vzdělávání, školení a osvěty, nebo za) zdravotnictví. (3) Znevýhodněnou osobou podle odstavce 2 písm. m) je zejména a) člověk chorobně závislý na požívání alkoholu, užívání psychotropních látek nebo podobných přípravků či jedů nebo chorobně závislý na hráčské vášni představující závažnou duševní poruchu, b) člověk, jehož práva a zájmy jsou ohroženy trestnou činností jiné osoby, c) člověk propuštěný z ústavního zařízení či léčení v době jeho znovuzačlenění do společnosti, d) člověk propuštěný z výkonu trestu v době jeho znovuzačlenění do společnosti, e) člověk se sníženou pracovní schopností, f) člověk v důchodovém věku, g) člověk zdravotně, sociálně nebo kulturně znevýhodněný, h) člověk znevýhodněný v přístupu k bydlení, i) člověk znevýhodněný v přístupu k práci nebo dlouhodobě nezaměstnaný, j) příslušník vyloučené lokality nebo komunity, k) rodiče dítěte v dlouhodobě nepříznivém zdravotního stavu, nebo l) rodiče na mateřské nebo rodičovské dovolené nebo po jejím uplynutí při návratu do práce. 6 Veřejně prospěšnou činností není činnost právnické osoby zaměřená 3

4 a) na podporu politické strany nebo politického hnutí podle jiného právního předpisu včetně podpory jejich volební kampaně, nebo b) výlučně na společníky nebo zakladatele právnické osoby a na osoby, které jsou s ní spřízněny, za účelem uspokojení soukromých zájmů a potřeb těchto osob. 7 Zápis statusu (1) O přiznání statusu rozhoduje soud. Podkladem pro zápis statusu do veřejného rejstříku je rozhodnutí soudu, kterým soud přizná status právnické osobě, která doloží soudu splnění podmínek podle 2 až 4 tohoto zákona. Status zapíše na návrh právnické osoby do veřejného rejstříku ten, kdo vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána, a to nejpozději do pěti pracovních dnů ode dne podání návrhu. (2) Neprovede-li ten, kdo veřejný rejstřík vede, zápis statusu ve lhůtě podle odstavce 1, považuje se navrhovaný zápis za provedený dnem následujícím po uplynutí této lhůty. Zápis se promítne do veřejného rejstříku do dvou dnů ode dne, kdy se takový zápis považuje podle věty první za provedený. Práva a povinnosti právnické osoby se statusem 8 Právnické osobě se statusem náleží výhody podle jiných právních předpisů, zejména nepřímé výhody podle zákona upravujícího daně z příjmů. 9 Právnická osoba se statusem může být svěřenským správcem svěřenského fondu, souvisí-li účel svěřenského fondu s činností právnické osoby. 10 (1) Právnická osoba se statusem účtuje odděleně o nákladech a výnosech spojených s hlavní činností, vedlejší činností, provozem obchodního závodu a se svojí správou. (2) Dosahuje-li obrat právnické osoby se statusem v uplynulém účetním období osmisetosmdesátinásobku částky životního minima jednotlivce podle jiného právního předpisu, podléhá účetní závěrka ověření auditorem. 11 Nejsou-li pro to důvody zvláštního zřetele hodné, nesmí právnická osoba se statusem poskytnout zálohu, zápůjčku nebo úvěr osobě blízké, členu kontrolního orgánu nebo zaměstnanci nebo poskytnout zajištění dluhu těchto osob. 12 Právnická osoba se statusem může nabýt majetek od osoby uvedené v 11 nejvýše za obvyklou cenu nebo na takovou osobu převést svůj majetek nejméně za obvyklou cenu. 4

5 13 Právnická osoba se statusem se nesmí podílet na majetkové podpoře činnosti politické strany nebo politického hnutí podle jiného právního předpisu. 14 (1) Neuveřejní-li právnická osoba se statusem výroční zprávu podle 3 ve sbírce listin nejpozději do konce účetního období následujícího po účetním období, za které měla být výroční zpráva uveřejněna, neposkytne se jí výhoda za účetní období, za které výroční zprávu neuveřejnila. To platí i tehdy, uvede-li ve výroční zprávě nepravdivé, neúplné nebo hrubě zkreslené údaje. (2) Ten, kdo vede veřejný rejstřík, do něhož je právnická osoba zapsána, vyzve právnickou osobu, aby odstranila nedostatek podle odstavce 1, a pokud právnická osoba nedostatek ani v přiměřené lhůtě neodstraní, vyrozumí bez zbytečného odkladu o této skutečnosti příslušného správce daně a soud. Následky zahájení řízení o odnětí statusu a pozbytí statusu 15 (1) Zahájení řízení o odnětí statusu zapíše do veřejného rejstříku, do něhož je právnická osoba zapsána, ten, kdo veřejný rejstřík vede. Po dobu řízení o odnětí statusu se neposkytnou výhody spojené se statusem. (2) Nebude-li právnické osobě status odňat, má právnická osoba právo na poskytnutí výhod za dobu řízení o odnětí statusu. (3) Byl-li právnické osobě status odňat, zaniká nárok na výhody ke dni zahájení řízení o odnětí statusu. 16 Vzdá-li se právnická osoba statusu nebo o jeho odnětí rozhodne soud, vrátí právnická osoba prostředky plynoucí z výhod jí poskytnutých, u kterých neprokáže, že byly použity pro veřejně prospěšnou činnost. 17 Výmazem statusu z veřejného rejstříku zaniká správa svěřenského fondu podle Náhrada újmy za neoprávněný návrh 5

6 Právnická osoba má proti navrhovateli právo na náhradu újmy, která jí vznikla zahájením řízení o odnětí statusu. Žalobu musí právnická osoba podat nejpozději do šesti měsíců ode dne, kdy jí bylo doručeno rozhodnutí, na základě kterého nebude status odňat. Nebyla-li žaloba na náhradu újmy podána včas, právo na náhradu újmy zaniká. Společná a přechodná ustanovení 19 Podá-li právnická osoba, která vznikne po dni nabytí účinnosti tohoto zákona, návrh na přiznání statusu do jednoho roku od svého vzniku, ustanovení 3 odst. 1 písm. e) se pro účely řízení o přiznání statusu nepoužije. 20 Dojde-li k přeměně právnické osoby se statusem, musí nástupnická právnická osoba doložit splnění podmínek pro nabytí statusu do 3 měsíců ode dne účinnosti přeměny, jinak soud rozhodne o odnětí statusu. Ustanovení 16 platí obdobně. ČÁST DRUHÁ ÚČINNOST 21 Tento zákon nabývá účinnosti dnem 1. ledna

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva

Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Zvýšení transparentnosti právnických osob v důsledku rekodifikace soukromého práva Občanský zákoník Zákon o statusu veřejné prospěšnosti Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Účinnost

Více

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů

227/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů 227/1997 Sb. ZÁKON ze dne 3. září 1997 o nadacích a nadačních fondech a o změně a doplnění některých souvisejících zákonů (zákon o nadacích a nadačních fondech) Změna: 210/2002 Sb. Změna: 257/2004 Sb.

Více

2.4.2015. Liberec. (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce. V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost

2.4.2015. Liberec. (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce. V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost Liberec (pro Krajskou organizaci ČUS Libereckého kraje) Ing. Pavel Lampa daňový poradce 1 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost www.pavellampa.cz 2 Struktura přednášky 55 přednáška + 10 přestávka

Více

Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová. Ing. Pavel Lampa daňový poradce

Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová. Ing. Pavel Lampa daňový poradce Lipová, Chřibská, Staré Křečany, Růžová Ing. Pavel Lampa daňový poradce 1 V hřejivém světle Lampy je Vaše skvělá budoucnost www.pavellampa.cz 2 Struktura přednášky 55 přednáška + 10 přestávka +.. Obsah

Více

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení

ČÁST PRVNÍ Úvodní ustanovení 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích ve znění zákonů č. 533/2006 Sb., č. 296/2007 Sb., č. 379/2007 Sb., č. 110/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 427/2010

Více

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb.

Neoficiální aktualizované znění ke dni 22. února 2010. 341/2005 Sb. 341/2005 Sb. ZÁKON ze dne 28. července 2005 o veřejných výzkumných institucích (účinnost 13. září 2005) se změnami a doplňky provedenými s účinností dnem zákonem č. 533/2006 Sb. vyhlášení (7. prosince

Více

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Vládní návrh. ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ Vládní návrh ZÁKON ze dne 2005 o veřejných výzkumných institucích Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Tento zákon upravuje ČÁST PRVNÍ ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy a) způsob zřízení,

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS

NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Nett - nezávislý think tank pro občanskou společnost NOVÝ OBČANSKÝ ZÁKONÍK A ZMĚNY PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ & OPS Seminář pro Nadaci Via, duben 2013, Praha A. Úvod Stručný přehled historie formování legislativy

Více

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1

NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY. dr. Malíková 1 NEZISKOVÉ ORGANIZACE KLASIFIKACE, CHARAKTERISTIKA, VYMEZENÍ PRO ÚČETNÍ ÚČELY dr. Malíková 1 Neziskové organizace (non-profit organization) Hlavním předmětem jejich činnosti není podnikání (tj. výroba nebo

Více

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob

Návrh ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ. Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob III. Návrh ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob ČÁST PRVNÍ Veřejný rejstřík právnických a fyzických osob 1 Vymezení veřejného rejstříku (1) Veřejnými rejstříky právnických

Více

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y

P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P A R L A M E N T Č E S K É R E P U B L I K Y P o s l a n e c k á s n ě m o v n a 2005 4. volební období 810/b komplexní pozměňovací návrh k návrhu poslanců Jaroslava Krákory, Vojtěcha Filipa, Pavla Kováčika,

Více

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

ZÁKON. ze dne. 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: V l á d n í n á v r h ZÁKON ze dne. 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

304/2013 Sb. ZÁKON. ze dne 12. září 2013. o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 304/2013 Sb. ZÁKON ze dne 12. září 2013 o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ VEŘEJNÉ REJSTŘÍKY PRÁVNICKÝCH A FYZICKÝCH OSOB

Více

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě)

198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) 198/2002 Sb. ZÁKON ze dne 24. dubna 2002 o dobrovolnické službě a o změně některých zákonů (zákon o dobrovolnické službě) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ DOBROVOLNICKÁ SLUŽBA

Více

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO

Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO Průvodce novým občanským zákoníkem pro NNO NOZ nabyl účinnosti! CO TEĎ? Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.............. 4 Veřejné rejstříky právnických osob.................. 6 Jaké další změny čekají

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Systém ASPI - stav k 2.7.2014 do částky 51/2014 Sb. a 14/2014 Sb.m.s. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních korporacích - poslední stav textu 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech

Více

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s.

Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Statut Informační středisko Mikuláš, o.p.s. Část I. Základní ustanovení Čl. 1 Úvodní ustanovení Informační středisko Mikuláš, o.p.s. byla založena zakládací smlouvou ze dne 27. 1. 2005. Čl. 2 Název a sídlo

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Strana 1370 Sbírka zákonů č. 90 / 2012 90 ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2012 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : Ročník 2012 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 34 Rozeslána dne 22. března 2012 Cena Kč 204, O B S A H : 90. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Strana 1370

Více

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb.

Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Sbírka zákonů ČR Předpis č. 90/2012 Sb. Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Ze dne 25.01.2012 Částka 34/2012 Účinnost od 01.01.2014 http://www.zakonyprolidi.cz/cs/2012-90

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE

90/2012 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA

Více

90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA I

90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA I 90/2012 Sb. ZÁKON ze dne 25. ledna 2012 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Obchodní korporace HLAVA

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. III. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl

Více

(3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu.

(3) Stát neodpovídá za závazky České televize a Česká televize neodpovídá za závazky státu. 483/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 7. listopadu 1991 o České televizi ve znění zákonů č. 36/1993 Sb., č. 253/1994 Sb., č. 301/1995 Sb., č. 39/2001 Sb., č. 231/2001 Sb., č. 82/2005 Sb., č. 127/2005

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

ZÁKON ze dne 16. února 1994. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením

ZÁKON ze dne 16. února 1994. o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením 42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním příspěvkem a o změnách některých zákonů souvisejících s jeho zavedením Změna: 61/1996 Sb. Změna: 15/1998 Sb. Změna: 170/1999

Více

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994

42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 stav k 30.6.2009 do částky 59/2009 Sb. a 22/2009 Sb.m.s. Změny 42/1994 Sb. stav k 31.12.2009 X stav k 31.12.2011 [31.12.2011] 42/1994 Sb. ZÁKON ze dne 16. února 1994 o penzijním připojištění se státním

Více

(zákon o vysokých školách),

(zákon o vysokých školách), Úplné znění zákona o vysokých školách - nepublikované ve Sbírce zákonů listopad 2010 ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZÁKONA Č. 111/1998 SB., O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A O ZMĚNĚ A DOPLNĚNÍ DALŠÍCH ZÁKONŮ (zákon o vysokých školách),

Více

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE.

N ávrh. ZÁKON ze dne... 2011. o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE. N ávrh ZÁKON ze dne... 2011 o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE Hlava I Díl 1 Společná

Více