Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Školní vzdělávací program. Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny"

Transkript

1 Školní vzdělávací program Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny Obchodní akademie M/02Obchodní akademie Verze z Platnost

2

3 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu Identifikační údaje oboru Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školy Profil absolventa Podmínky realizace ŠVP Spolupráce se sociálními partnery Začlenění průřezových témat Učební plán Přehled rozpracování obsahu vzdělávání v RVP do ŠVP Ročníkový Učební osnovy Jazykové vzdělávání a komunikace Vzdělávání a komunikace v českém jazyce - jazyk Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - němčina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - španělština Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - němčina Konverzace v 1. cizím jazyce - angličtina Konverzace v 1. cizím jazyce - němčina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - španělština Konverzace v 1. cizím jazyce - španělština Společenskovědní vzdělávání Občanská nauka Dějepis Psychologie Společenské vědy Přírodovědné vzdělávání Fyzika Chemie Biologie a ekologie Matematické vzdělávání Matematika Cvičení z matematiky 233 Strana 3 z 404

4 4.5. Estetické vzdělávání Literatura Vzdělávání pro zdraví Tělesná výchova Vzdělávání v informačních a komunikačních technologiích Informační technologie Cvičení na počítačích Odborné vzdělávání Písemná a elektronická komunikace Ekonomika Účetnictví Hospodářský zeměpis Ekonomie Apikovaná ekonomie Právo Účetnictví na počítači Statistika Finance a daně Školní projekty Hodnocení žáků a autoevaluace školy 398 Strana 4 z 404

5 1. Identifikační údaje Název vzdělávacího programu: Obchodní akademie Motivační název: Předkladatel: Název školy Obchodní akademie generála Fr. Fajtla Louny IZO IČ Adresa Osvoboditelů 497, Louny Ředitel Ing. Miloslav Bouda Koordinátor PaedDr. Ing. Václav Jukl Kontakty Telefon www Fax nemáme Zřizovatel: Název Ústecký kraj IČ Kontakt Adresa Velká Hradební 3118/48, Ústí nad Labem Telefon Fax www Strana 5 z 404

6 2. Charakteristika vzdělávacího programu 2.1. Identifikační údaje oboru Kód a název oboru M/02Obchodní akademie Stupeň vzdělání Střední vzdělání s maturitní zkouškou Délka studia 4 Forma studia denní forma vzdělávání Platnost od 2.2. Charakteristika školního vzdělávacího programu Charakteristika školního vzdělávacího programu 2. Charakteristika školního vzdělávacího programu 2.1. Podmínky pro přijetí ke studiu Přijímání ke studiu je v souladu s 60 zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů a s vyhláškou č. 671/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Hlavní podmínkou je absolvování základního vzdělání Zdravotní způsobilost Potvrzení zdravotní způsobilosti uchazeče se nevyžaduje Celkové pojetí vzdělávání v daném oboru Studium v oboru Obchodní akademie je koncipováno jako součást celoživotně pojatého systému vzdělávání, které je vnímáno jako cesta i nástroj rozvoje lidské osobnosti. Pojetí vzdělávacího programu je zaměřeno nejen na osvojování teoretických poznatků, ale zejména na rozvíjení klíčových a občanských kompetencí a zohlednění individuálních vzdělávacích potřeb žáků. Cílem je připravit žáka na život v rovině osobní, občanské i pracovní v podmínkách dynamicky se měnícího světa. Z toho vyplývá, že hlavním záměrem vzdělávání v tomto oboru je realizovat 4 základní cíle: - učit se poznávat; - učit se pracovat a jednat; - učit se být; - učit se společně žít. Vzhledem k tomu, že současný svět se stále více globalizuje a mezinárodní vztahy a mezinárodní obchod jsou mnohem intenzívnější než dříve, je kladen velký akcent na jazykové vzdělávání. Během celého studia se žáci intenzívně zdokonalují nejen ve svém mateřském jazyce, ale také ve dvou cizích jazycích. V prvním cizím jazyce rozvíjejí dále jazykové kompetence, které získali na základní škole, s druhým cizím jazykem se seznamují od základů. Ve čtvrtém ročníku je žákům ještě přiřazen předmět konverzace v cizím jazyce. Tento systém garantuje, že na konci studia dosáhnou takové úrovně ovládání jazyka, která je vyžadována dle Společného evropského referenčního rámce, a která umožní úspěšné složení maturitní zkoušky. Strana 6 z 404

7 V systému vzdělávání hraje zásadní roli také získávání kompetencí v oblasti informačních a komunikačních technologií. Žáci jsou systematicky vedeni k získávání schopnosti vyjadřovat se v písemné i ústní formě, naučit se na uživatelské úrovni používat počítač, pracovat s jeho základním a aplikačním programovým vybavením, ale i s dalšími prostředky informačních a komunikačních technologií. Kromě výuky předmětů informační technologie a písemná a elektronická komunikace k získávání těchto kompetencí výrazně přispívají i další vyučovací předměty, ve kterých žáci využívají výpočetní techniku. Jsou to především účetnictví na počítači, aplikovaná ekonomie, cvičení na počítačích, cizí jazyky a odborná praxe ve 2., 3. a 4. ročníku. Klíčový význam pro získání odborného vzdělání mají vyučovací předměty, ve kterých žáci v praxi používají znalosti získané v teoretických předmětech. Jedná se především o aplikovanou ekonomii, kde je částečně simulována činnost bankovního sektoru. Tato výuka je pravidelně doplňována doprovodnými aktivitami, jako je účast v soutěžích nadace Junior Achievement a na celostátních soutěžích odborného ekonomického charakteru. Během celého studia jsou žáci vedeni k samostatné práci, a to formou referátů, individuálních nebo týmových projektů či vypracování evaluačních zpráv z odborné praxe. Provádějí také výzkum trhu, spolupracují se sociálními partnerty, zúčastňují se různých charitativních akcí. Celkově je výuka koncipována tak, aby žáci přirozenou a jejich věku přiměřenou cestou získali všechny klíčové a odborné kompetence obsažené v RVP. Zároveň jsou do jednotlivých předmětů začleněna i průřezová témata, která jsou rozvíjena v závislosti na povaze předmětu. Způsob začlenění průřezových témat je konkretizován v učebních plánech jednotlivých vyučovacích předmětů. Průřezová témata jsou realizována jednak přímým začleněním do vzdělávacího obsahu předmětů nebo jsou obsahem dalších aktivit školy Organizace výuky Výchovně vzdělávací proces je organizován formou čtyřletého denního studia podle zákona č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů (školský zákon). Délka školního vyučování je 40 týdnů, ve 4. ročníku 37 týdnů. Součástí jsou sportovní kurzy, exkurze, praxe, kulturně výchovné akce (besedy, přednášky, výchovné pořady, filmová a divadelní představení, charitativní akce, apod.) a další aktivity vyplývající z ročního plánu školy. Převážná část výuky probíhá v rámci vyučovacích hodin. Pokud to povaha předmětu vyžaduje, jsou žáci rozděleni do skupin v počtu maximálně 17. Jedná se především o výuku cizích jazyků, informačních technologií, účetnictví, písemné a elektronické komunikace. Některé odborné i všeobecně vzdělávací předměty se vyučují v odborných učebnách, kde je žákům i vyučujícím k dispozici odpovídající technické vybavení. Kromě klasických vyučovacích hodin se do výuky zařazují i další organizační formy, a to především sportovní kurzy a odborná praxe. V rámci tělesné výchovy a výchovy ke zdraví probíhají v 1. ročníku lyžařské výcvikové kurzy a ve 3. rčoníku kurz sportovně turistický. Žáci 2. a 3. ročníků absolvují odbornou praxi ve firmách a organizacích regionu, kde si reálně ověří a uplatní své teoretické znalosti. Škola s firmami a organizacemi uzavírá smlouvy o zabezpečení praxe, aby tím byla realizována témata v návaznosti na probírané v odborných předmětech. Žáci 4. ročníků absolvují odbornou učební praxi zpracováním odborné práce v návaznosti na praktickou maturitní zkoušku. ŠVP je koncipován tak, aby žáci získávali v jednotlivých předmětech komplexní znalosti na vysoké úrovni a mohli je úspěšně uplatňovat v soutěžích, a to ve školních, regionálních i národních kolech. Strana 7 z 404

8 Jazyková výuka je doplňována exkurzemi do SRN, Rakouska, Švýcarska a Anglie. Tyto aktivity umožňují žákům, aby si v autentickém jazykovém prostředí procvičili své jazykové kompetence. V rámci estetické výchovy žáci navštěvují například muzea a divadla v Lounech, Mostě, Praze, Národní památník v Terezíně a Městskou knihovnu v Lounech. V oblasti přírodovědného vzdělávání jsou organizovány exkurze do Zooparku Chomutov a Elektrárny Počerady. Ekonomické vzdělávání doplňují návštěvy peněžních ústavů, a to především České národní banky a přednášky bankovních odborníků. Systém exkurzí je průběžně vyhodnocován a podle potřeby aktualizován Hodnocení žáků a diagnostika Hodnocení žáků je realizováno na základě školního řádu, který se v této oblasti řídí 69 školského zákona a 3 a 4 vyhlášky MŠMT č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Základní formou hodnocení je klasifikace vyjádřená známkou podle stupnice výborný až nedostatečný, kritéria hodnocení jsou zakotvena v ŠVP (dosažení klíčových kompetencí) a školním řádu. Hlavní důraz je kladen na informativní a výchovnou funkci hodnocení, u žáků je rozvíjena schopnost autoevaluace. Klasifikace jednotlivých žáků je veřejná, žáci mají právo se k hodnocení vyjádřit Vzdělávání žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a žáků mimořádně nadaných Žáci se speciálními vzdělávacími potřebami jsou ve škole evidováni. V průběhu studia jsou vzdělávací potřeby zajišťovány formou individuální integrace podle vyhlášky č. 73/2005 Sb., ve znění pozdějších předpisů. Pro každého žáka se specifickými poruchami učení je sestaven individuální vzdělávací plán, kde jsou obecně uvedeny metodické přístupy k jednotlivým žákům; nemají však speciálně upravené tématické plány, ani nejsou uvolněni ze žádných předmětů, neboť jsou schopni náplň jednotlivých předmětů zvládnout. Metodické přístupy se týkají úpravy pracovního tempa žáků, forem zkoušení - dle poruchy nebo postižení je preferováno buď zkoušení ústní, nebo písemné, přesné vyznačení úkolů ke zkoušení, zadávání samostatných prací. Standardní klasifikace je doplňována o slovní zdůvodnění a je zohledněna individuální vzdělávací potřeba žáka. V návaznosti na spolupráci se školským poradenským zařízením budou zohledněny výše uvedené potřeby a nadání poskytnutím vhodných podmínek, které budou součástí prevence školní neúspěšnosti. Žáci mohou využít konzultací k případnému vysvětlení či prohloubení učiva. Při vzdělávání žáků je základem spolupráce s rodiči, individuální přístup k žákům s podpořením sebedůvěry Způsob ukončování vzdělávání Vzdělávání je ukončeno maturitní zkouškou. Dokladem o dosažení středního vzdělávání je vysvědčení o maturitní zkoušce. Žák koná standardizovanou a profilovou maturitní zkoušku. Jedna z profilových zkoušek má praktickou formu. Konání maturitní zkoušky se řídí školským zákonem a vyhláškou o ukončování studia. Strana 8 z 404

9 2.3. Charakteristika školy Charakteristika školy Velikost školy a její umístění Obchodní akademie generála Františka Fajtla Louny je škola s více jak 120letou tradicí (založena v r Ing. Františkem Mohlem). Od nese škola současný název. Do té doby prošla vývojem pod různými názvy - zimní hospodářská škola, 1letá hospodyňská škola, zemská zimní rolnická škola, lidová škola zemědělská, základní odborná škola rolnická, 2letá rolnická škola, 2letá zemědělská účetnická škola, 4letá zemědělská technická škola, střední zemědělská technická škola, střední ekonomická škola, obchodní akademie a střední zemědělská škola až k současnému názvu. Škola se nachází v centru Loun, nedaleko autobusového i vlakového nádraží, čímž je zajištěna dopravní obslužnost. Vybavení školy Škola má v hospodářské správě majetek Ústeckého kraje. Patří do něj 3 školní budovy (hlavní budova Š1 Osvoboditelů 497, budova Š2 Poděbradova 599, budova Š4 Poděbradova v ní je umístěna školní jídelna s kapacitou 320 strávníků). Dále do majetku patří budova Poděbradova 634, kterou užívá PPP a zařízení pro DVPP Teplice - pracoviště Louny, 3 bytovky (bydlí v nich současní a bývalí zaměstnanci školy), garáž a zahrada o výměře m2. Pro potřeby výuky jsou učebny postupně modernizovány, pro výuku je celkem k dispozici 19 učeben, z toho 7 učeben odborných (4 učebny PC v síti s připojením na internet pro výuku informačních technologií a písemné a elektronické komunikace, 2 učebny pro výuku cizích jazyků a 1 učebna pro výuku českého jazyka a literatury a dějepisu). Ve škole je k dispozici knihovna. Stravování je zajištěno ve školní jídelně (v ní se stravují i žáci a zaměstnanci Gymnázia Václava Hlavatého Louny a Speciální základní školy Louny). Pitný režim žáků je zajištěn 3 automaty. Škola nemá vlastní tělocvičnu, výuka je realizována na sportovištích Základní školy Přemyslovců Louny, sokolovně Louny a ve Fittnes centru Louny. Charakteristika pedagogického sboru Ve škole vyučuje 24 většinou interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce. Věkový průměr je přibližně 44 let. Dbáme na dodržení plné kvalifikovanosti učitelů a další systématické vzdělávání pedagogických pracovníků. Ve škole působí výchovný poradce a metodik preventivních programů. Celý pedagogický sbor je schopný týmové práce a je přístupný inovacím. Vzdělávací program umožňuje pedagogům rozvíjet tvořivý styl práce, zapojovat odlišné metodické postupy s ohledem na věkové zvláštnosti žáků, využívat diferencovaného vyučování, kooperativních metod. Neomezuje učitele při uplatnění časových i metodických odlišností, které vycházejí z efektivních způsobů výuky. Uplatňované organizační formy představují podporu experimentů, seminářů, besed, vyučování se zaměřením na handicapované žáky s možností indiviuální práce i kooperace ve skupinách. Spolupráce se sociálními partnery, dlouhodobé projekty, mezinárodní spolupráce Spolupráce se sociálními partnery je nedílnou součástí chodu školy. Škola velmi úzce spolupracuje s Pedagogickou fakultou ČZU v Praze (je cvičnou školou s certifikovaným statutem), Úřadem práce v Lounech, s peněžními ústavy v Lounech, Pedagogickopsychologickou poradnou a zařízením pro DVPP Teplice - pracoviště Louny, Městským úřadem Louny a obecními úřady Lenešice a Dobroměřice. Další spolupráce je navázána i s firmami Strana 9 z 404

10 a institucemi, ve kterých žáci vykonávají odbornou praxi. Mezi ostatní sociální partnery patří také firmy a instituce, ve kterých pracují naši absolventi a pomocí zpětné vazby může škola operativně reagovat na podněty z praxe a zařazovat je co nejrychleji do výuky. Snažíme se o mezinárodní spolupráci s partnerskými školami v SRN, v poslední době jsme navázali kontakty s KiEZ Sebnitz, vzdělávací agenturou v SRN. Strana 10 z 404

11 2.4. Profil absolventa Uplatnění absolventa Absolvent tohoto oboru vzdělání se uplatní na trhu práce především v profesích s ekonomickým, administrativním a obchodně podnikatelským zaměřením, a to například v následujících pozicích: ekonom, účetní, pracovník středního managementu, asistent, sekretářka, obchodní zástupce, referent ve státní správě, bankovní a pojišťovací pracovník, atd. Žák je také připraven pokračovat ve studiu na vysokých a vyšších odborných školách. Úspěšné zakončení tohoto oboru vzdělání zároveň vytváří předpoklady i pro realizaci vlastních podnikatelských aktivit. Výsledky vzdělávání Kompetence absolventa Vzdělání v tomto oboru směřuje v souladu s cíli středního odborného vzdělávání k tomu, aby si žáci vytvořili v návaznosti na základní vzdělávání a na úrovni odpovídající jejich schopnostem a studijním předpokladům řadu klíčových a odborných kompetencí. V praxi to znamená, že absolventi jsou schopni: - získat pozitivní vztah k učení a vzdělávání - dokázat pochopit zadání úkolu či identifikovat podstatu problému, získat informace, vyhodnotit je, prezentovat řešení a ověřit správnost postupu - používat různé metody myšlení a vhodně volit prostředky a způsoby pro úspěšné vyřešení daného problému - pracovat nejen individuálně, ale i spolupracovat v týmu - získávat znalosti při školním vyučování, ale také z dalších informačních zdrojů - průběžně získávat informace o možnostech svého dalšího vzdělávání v oboru - formulovat a vyjadřovat své myšlenky a názory logicky a srozumitelně v písemné i mluvené formě - zpracovávat administrativní písemnosti, pracovní dokumenty i jiné texty na běžná i odborná témata - dosáhnout také úrovně znalosti nejméně jednoho cizího jazyka, která umožní nejen komunikovat, ale také se pracovně uplatnit v cizojazyčném prostředí - chápat důležitost dobré znalosti cizích jazyků pro uplatnění na pracovním trhu i v soukromém životě, být motivováni ke zdokonalování svých jazykových dovedností v rámci celoživotního vzdělávání - hodnotit reálně své fyzické a duševní možnosti a na tomto základě si stanovovat cíle a priority přiměřené osobním schopnostem - dokázat pracovat týmově, odpovědně plnit zadané úkoly, objektivně hodnotit postoje, jednání a výsledky práce ostatních lidí v týmu - mít odpovědný vztah ke svému zdraví, dodržovat zásady zdravého životního stylu - dodržovat zákony, respektovat práva ostatních, aktivně vyjadřovat svůj nesouhlas s jakoukoli diskriminací a xenofobií Strana 11 z 404

12 - ctít tradice a hodnoty svého národa, uvědomovat si svoji vlastní kulturní, národní a osobní identitu v rámci multikulturního kontextu současného světa - orientovat se v politickém a společenském dění u nás i ve světě - jednat a chovat se v souladu s morálními principy a zásadami společenského chování - odpovědně přistupovat k vlastní profesní budoucnosti a růstu, to znamená nejen svědomitě studovat, ale také si uvědomovat význam celoživotního učení, sledovat možnosti uplatnění, pracovní, platové a další podmínky na trhu práce a aktuální změny ve svém oboru - orientovat se v právech a povinnostech zaměstnavatelů a zaměstnanců, dokázat využít poradenských a zprostředkovatelských služeb, vhodným způsobem komunikovat s potencionálním zaměstnavatelem - chápat podstatu podnikatelské činnosti, mít přehled o právních, ekonomických, administrativních a dalších předpokladech podnikání - funkčně využívat matematické dovednosti v různých životních situacích (používat pojmy kvantifikujícího charakteru, efektivně aplikovat matematické postupy při řešení praktických úkolů v běžném životě, používat, ale také vytvářet různé formy grafického znázornění - tabulky, grafy, schémata, apod.) - pracovat s osobním počítačem a používat další prostředky informačních a komunikačních technologií - ovládat běžné základní a aplikační programové vybavení, orientovat se v nových aplikacích a umět je využívat - vyhledávat informace na internetu i v dalších médiích, dokázat kriticky posoudit věrohodnost získaných informací - komunikovat elektronickou poštou a pracovat s dalšími prostředky on-line a off-line komunikace - orientovat se v právní úpravě účetnictví, dokázat efektivně vyhledávat v jednotlivých právních normách - orientovat se v daňových zákonech, dokázat efektivně vyhledávat zejména v zákoně o daních z příjmů a v zákoně o dani z přidané hodnoty - využívat účetních i daňových právních předpisů při řešení konkrétních praktických situací - vypočítávat povinnost k daním z příjmů, dani z přidané hodnoty, sociálnímu a zdravotnímu pojištění - orientovat se v právní úpravě pracovněprávních a závazkových vztahů, vyhledávat příslušné právní předpisy a pracovat s nimi - provádět základní výpočty spojené s nákupem a skladováním zásob - provádět výpočty odpisů, výpočty využití kapacity dlouhodobého majetku a efektivnosti investic - zpracovávat podklady a písemnosti při sjednávání a ukončování pracovního poměru - provádět základní mzdové výpočty (výpočet hrubé mzdy, srážek ze mzdy, čisté mzdy, částky k výplatě, sociálního a zdravotního pojištění) - zpracovávat doklady související s evidencí zásob, dlouhodobého majetku, zaměstnanců, nákupu a prodeje Strana 12 z 404

13 - zpracovávat doklady související s hotovostním a bezhotovostním platebním stykem - účtovat o zásobách, dlouhodobém majetku, krátkodobém finančním majetku, pohledávkách, závazcích, vlastním kapitálu, nákladech a výnosech - provádět účetní uzávěrku a účetní závěrku - sestavovat rozpočty a kalkulace - provádět základní hodnocení efektivnosti činnosti podniku - vyhotovovat typické písemnosti v normalizované úpravě - provádět průzkum trhu, využívat marketingové nástroje k prezentaci podniku a jeho produktů - uplatnit poznatky psychologie prodeje při jednání s obchodními partnery při nákupu i prodeji - vhodným způsobem reprezentovat firmu a spoluvytvářet její image na veřejnosti - orientovat se v činnostech bank a pojišťoven - dokázat efektivně hospodařit se svými finančními prostředky - provádět reálný odhad výsledku řešení zadaných praktických úkolů - osvojit si základní vědomosti a dovednosti potřebné pro rozvíjení vlastních podnikatelských aktivit Způsob ukončování studia Studium oboru vzdělání M/02 Obchodní akademie je ukončeno maturitní zkouškou podle 78 a 79 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů. Společná část maturitní zkoušky se skládá z komplexní zkoušky z českého jazyka a cizího jazyka a z didaktického testu z volitelného předmětu. Žáci mají možnost výběru z následující nabídky: matematika, společenskovědní základ nebo informatika. V profilové části maturity budou žáci konat ústní zkoušky z ekonomiky a účetnictví, písemnou formu bude mít praktická maturitní zkouška. V případě zájmu mohou žáci skládat nepovinnou maturitní zkoušku (maximálně tři), možnosti volby jsou stanoveny ředitelem školy na základě nabídky MŠMT. Po úspěšném vykonání všech částí maturitní zkoušky žáci obdrží vysvědčení o maturitní zkoušce. Strana 13 z 404

14 2.5. Podmínky realizace ŠVP Podmínky realizace ŠVP Materiální podmínky: Škola má k realizaci vzdělávacího programu k dispozici školní budovy v ulici Osvoboditelů 497, Poděbradova 599 a Poděbradova 639. Bezbariérový přístup není zajištěn. Pro zajištění stravování slouží školní jídelna v objektu Poděbradova 639. Pro výuku ŠVP - Obchodní akademie slouží 12 univerzálních učeben, které jsou vybaveny školním nábytkem. Ze speciálních učeben využívá vzdělávací program učebny pro práci s počítačem v oblasti operačních systémů a kancelářských aplikací, pro výuku informačních technologií, písemné a elektronické komunikace a ekonomických aplikací. Přednášky a prezentace pro žáky jsou uskutečňovány v odborných učebnách informačních technologií, které jsou vybaveny prezentační technikou. Cizí jazyky jsou vyučovány v učebnách vybavených didaktickou technikou a didaktickými pomůckami pro výuku jazyků. Škola nedisponuje vlastní tělocvičnou, výuka tělesné výchovy je zajišťována pronájmem Sokolovny Louny a hřištěm Základní školy Přemyslovců 2209, Louny. Prostory pro osobní hygienu splňují normy. Podmínky BOZP: Učebny musí splňovat platné zákony, normy a směrnice. Personální podmínky: Ve škole vyučuje 24 většinou interních učitelů včetně ředitele školy a jeho zástupce. Věkový průměr je přibližně 44 let. Dbáme na dodržení a postupné doplňování plné kvalifikovanosti učitelů a další systematické vzdělávání pedagogů. Z celkového počtu učitelů je plně kvalifikováno 21, tj. 87,5 %. Ve škole působí výchovný poradce a metodik preventivních programů. Celý pedagogický sbor je schopný týmové práce a je přístupný inovacím. Seznam pedagogických pracovníků Příjmení a jméno Vzdělání Aprobace Bouda Miloslav, Ing. VŠE Praha Odborné ekonomické předměty Betková Marcela OA Trutnov Španělský jazyk Drbohlavová Lenka, Ing. ČZU Praha Odborné ekonomické předměty Hnátek Jakub Gy Louny Tělesná výchova Jakešová Martina, Mgr. PF Ústí n/l Český jazyk německý jazyk Jukl Václav, PaedDr. Ing. VSŠT Lbc Matematika ekonomika Juklová Marie, PaedDr. UK Praha Český jazyk dějepis psychologie Kissová Charlotta, Ing. ČZU Praha Odborné ekonomické předměty Kernerová Iris, Mgr. TeU Lbc Matematika německý jazyk anglický jazyk Kolomiyets Nataliya PedInstKyjev Anglický jazyk Strana 14 z 404

15 Kubašková Petra, Mgr. PF Ústí n/l Německý jazyk dějepis Kuhnová Jaroslava, Mgr. PF Ústí n/l Písemná a elektronická komunikace občanská nauka ruský jazyk Milková Jana, Ing. VŠST Lbc Matematika informační technologie Neubertová Věra, Mgr. UK Praha Španělský jazyk Nikodem Stanislav, Ing. VŠZ Praha Odborné ekonomické předměty živočišná výroba Nováček Ivan, Ing. ČZU ČB Odborné ekonomické předměty živočišná výroba Novotná Miroslava, Ing. TeU Lbc Matematika informační technologie Peterková Jitka, Ing. VŠE Praha Informační technologie Pichertová Simona, Mgr. PF Ústí n/l Občanská nauka ruský jazyk anglický jazyk Plíšková Jana, Ing. PF Ústí n/l Odborné ekonomické předměty Slavíková Irena, PhDr. UK Praha Český jazyk německý jazyk Vitvarová Milena, Ing. VŠZ Praha Odborné ekonomické předměty Vorlová Hana, Mgr. UK Praha Český jazyk německý jazyk Vorlová Jena, Ing. VŠE Praha Odborné ekonomické předměty Vránová Eva, Ing. JČU ČB Odborné ekonomické předměty Zabloudilová Martina, Mgr. PF Plzeň Tělesná výchova občanská nauka Organizační podmínky: Průběh vzdělávání se řídí podle školské legislativy pro organizaci a průběh středního vzdělávání. Na počátku školního roku je smluvně potvrzena praxe 2. a 3. ročníků na pracovištích právnických a fyzických osob, které mají vztah ke vzdělávacímu programu Obchodní akademie. Při spolupráci jsou využívány firmy, které jsou dlouhodobě v databázi školy, ale žáci i firmy mají možnost dohodnout praxi individuálně a škola s nimi uzavře Smlouvu o zajištění praxe žáka. Odborný dohled zajišťuje pedagog školy. Jedním ze základních cílů ŠVP je příprava absolventů s odborným profilem pro pracovní a osobní život, k úspěšnému prosazení na trhu práce. Průřezová témata napříč předměty zprostředkovávají znalosti a dovednosti žáků k profesní orientaci se znalostmi informačních a komunikačních technologií. Získávané znalosti a dovednosti budou žáci ověřovat při akcích školy podle vyhlašovaných soutěží a olympiád, které navazují na výuku. ŠVP Obchodní akademie umožňuje vzdělávání a integraci žáků se zdravotním postižením. Podmínky bezpečnosti práce a ochrany zdraví při vzdělávacích činnostech: Při výuce a při činnostech, které přímo souvisejí se vzděláváním, bude škola postupovat podle platných právních předpisů, bude dodržovat zásady hygieny a bezpečnosti práce, zajistí odborný dohled při řízených praxích žáků. Škola provádí pravidelná proškolení a instruování žáků o dodržování bezpečnosti a ochrany zdraví, o možném ohrožení zdraví při činnostech ve výuce nebo v přímé souvislosti s ní a seznámení se školním řádem vždy na počátku školního roku prokazatelným způsobem. Pravidelného školní BOZP se účastní i zaměstnanci školy. Strana 15 z 404

16 Ve škole působí výchovný poradce a metodik preventivních programů. Plán výchovného poradce a metodika prevence je veřejně přístupný a jsou stanoveny konzultační hodiny pro žáky i jejich rodiče nebo zákonné zástupce. Systémem pravidelných technických kontrol, údržby a revizí bude zabezpečen nezávadný stav objektů školy. Je zlepšováno pracovní prostředí podle hygienických norem postupným vybavováním učeben novým školním nábytkem. ŠVP vzdělávacího programu je v souladu s RVP Obchodní akademie, rozvrh hodin respektuje fyziologické a psychické potřeby žáků v podmínkách školy. Strana 16 z 404

17 2.6. Spolupráce se sociálními partnery Spolupráce se sociálním partnery Škola dlouhdobě spolupracuje s firmami a institucemi regionu, které mají vztah k obsahu tohoto vzdělávacího programu. Jejich připomínky a návrhy k odbornému profilu absolventa a inovaci obsahu učiva jednotlivých odborných předmětů budou zapracovány do ŠVP. Instituce jako sociální partneři školy: Městský úřad Louny, obecní úřady regionu, Finanční úřad Louny, Správa sociálního zabezpečení, Všeobecná zdravotní pojišťovna, Úřad práce Louny a firmy podnikatelské sféry. Pracoviště těchto institucí jsou využívána k vykonávání řízených praxí žáků. Cílem spolupráce se sociálními partnery je minimalizace nezaměstnaných absolventů. Rodiče i žáci mohou ovlivňovat obsah ŠVP přes Školskou radu. Se všemi sociálními partnery budou pravidelné konzultace jednou ročně, aby tak bylo možné zapracovat jejich připomínky a inovace do ŠVP. Součástí hodnocení ŠVP bude i pravidelné dotazníkové šetření pro žáky, rodiče, zákonné zástupce a pedagogické pracovníky. Strana 17 z 404

18 2.7. Začlenění průřezových témat Občan v demokratické společnosti Výchova k demokratickému občanství se zaměřuje na vytváření a upevňování takových postojů a hodnotové orientace žáků, které jsou potřebné pro fungování a zdokonalování demokracie. Nejde však pouze o postoje, hodnoty a jejich preference, ale také o budování občanské gramotnosti žáků, tj. osvojení si faktické, věcné a normativní stránky jednání odpovědného aktivního občana. Výchova k demokratickému občanství se netýká jen společenskovědní oblasti vzdělávání, v níž se nejvíce realizuje, ale prostupuje celým vzděláváním a nezbytnou podmínkou její realizace je také demokratické klima školy, otevřené k rodičům a k širší občanské komunitě v místě školy. Pokrytí předmětem Fyzika Dějepis Biologie a ekologie Ekonomika Účetnictví Informační technologie Cvičení z matematiky Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - angličtina Konverzace v 1. cizím jazyce - angličtina Účetnictví na počítači Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - němčina Apikovaná ekonomie Právo Písemná a elektronická komunikace Finance a daně Občanská nauka Vzdělávání a komunikace v českém jazyce - jazyk Společenské vědy Tělesná výchova Matematika Hospodářský zeměpis Literatura Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - němčina Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - španělština Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - španělština Strana 18 z 404

19 Konverzace v 1. cizím jazyce - španělština Psychologie Integrace ve výuce 1. ročník Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - španělština 1. Základy cizího jazyka Člověk a životní prostředí Udržitelný rozvoj patří mezi priority EU včetně naší republiky. Nezbytným předpokladem jeho realizace je příprava budoucí generace k myšlení a jednání v souladu s principy udržitelného rozvoje, k vědomí odpovědnosti za udržení kvality životního prostředí a jeho jednotlivých složek a k úctě k životu ve všech jeho formách. Průřezové téma Člověk a životní prostředí se podílí na zvyšování gramotnosti pro udržitelnost rozvoje a přispívá k realizaci jednoho z pěti základních směrů rozvoje lidských zdrojů. Environmentální vzdělávání a výchova poskytuje žákům znalosti a dovednosti potřebné pro pochopení principu udržitelnosti, podněcuje aktivní integrovaný přístup k realitě a ovlivňuje etické vztahy k prostředí. V souvislosti s jejich odborným vzděláváním poukazuje na vlivy pracovních činností na prostředí a zdraví a využívání moderní techniky a technologie v zájmu udržitelnosti rozvoje. Hlavním cílem průřezového tématu Člověk a životní prostředí je vést žáky k tomu aby: pochopili souvislosti mezi různými jevy v prostředí a lidskými aktivitami, mezi lokálními, regionálními a globálními environmentálními problémy chápali postavení člověka v přírodě a vlivy prostředí na jeho zdraví a život porozuměli souvislostem mezi environmentálními, ekonomickými a sociálními aspekty ve vztahu k udržitelnému rozvoji respektovali principy udržitelného rozvoje získali přehled o způsobech ochrany přírody, o používání technologických, ekonomických a právních nástrojů pro zajištění udržitelného rozvoje samostatně a aktivně poznávali okolní prostředí, získávali informace v přímých kontaktech s prostředím a z různých informačních zdrojů pochopili vlastní odpovědnost za své jednání a snažili se aktivně podílet na řešení environmentálních problémů osvojili si základní principy šetrného a odpovědného přístupu k životnímu prostředí v osobním a profesním jednání dokázali esteticky a citově vnímat své okolí a přírodní prostředí osvojili si zásady zdravého životního stylu a vědomí odpovědnosti za své zdraví Pokrytí předmětem Fyzika Biologie a ekologie Chemie Strana 19 z 404

20 Účetnictví Informační technologie Ekonomika Ekonomie Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - angličtina Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - angličtina Konverzace v 1. cizím jazyce - angličtina Účetnictví na počítači Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - němčina Apikovaná ekonomie Právo Písemná a elektronická komunikace Hospodářský zeměpis Finance a daně Občanská nauka Cvičení z matematiky Vzdělávání a komunikace v českém jazyce - jazyk Společenské vědy Tělesná výchova Matematika Literatura Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - němčina Vzdělávání a komunikace v 1. cizím jazyce - španělština Vzdělávání a komunikace v 2. cizím jazyce - španělština Konverzace v 1. cizím jazyce - španělština Psychologie Integrace ve výuce 1. ročník Informační technologie 4. Tabulkový procesor - MS Excel I Člověk a svět práce Hospodářský zeměpis 1. Hospodářské makroregiony světa Jedním ze základních cílů vymezených tímto rámcovým vzdělávacím programem je příprava takového absolventa, který má nejen určitý odborný profil, ale který se díky němu dokáže také úspěšně prosadit na trhu práce i v životě. Strana 20 z 404

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 63 41 M/02 Obchodní akademie Obchodní akademie, Plzeň, nám. T. G. Masaryka, 0 00 Plzeň Zřizovatel: Plzeňský kraj, Škroupova 8, 0 00 Plzeň ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM obor: 6 M/0 Obchodní akademie Platný od. září 0 počínaje. ročníkem,

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola elektrotechnická, Frenštát pod Radhoštěm, příspěvková organizace 18-20-M/01 Informační technologie 18-20-M/01Informační technologie Verze 1 z 30. 06. 2010 Platnost

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž

Školní vzdělávací program. Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Školní vzdělávací program Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Prodavač 66-51-H/01Prodavač Platnost 1.9.2011 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu 6 2.1. 2.2. 2.3.

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku STŘEDNÍ PRŮMYSLOVÁ ŠKOLA, KLATOVY, NÁBŘEŽÍ KPT. NÁLEPKY 362, 339 01 KLATOVY 3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM pro žáky a další uchazeče, kteří ukončili povinnou školní docházku Název školního vzdělávacího programu

Více

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace

Střední škola automobilní, mechanizace a podnikání, Krnov, příspěvková organizace školní vzdělávací program 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání - 2011 - Kopie 63-41-M/01 Ekonomika a podnikání Radost z uvažování a z chápání je nejkrásnějším darem přírody. [ Albert Einstein ] Střední škola

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program IČ: 61100412 Č. obj: 11103 Obchodní akademie 63-41-M/02 Obchodní akademie Příbram. příspěvková organizace Středočeského kraje Na Příkopech 104, 261 01 Příbram tel: 318 621 144

Více

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.

Podnikání. Školní vzdělávací program. Kód: 64-41-L/51. Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni. 1 Podnikání Kód: 64-41-L/51 Školní vzdělávací program Střední škola a Mateřská škola, o.p.s. Jarošova 23, 412 01, Litoměřice www.stredni.eu Školní vzdělávací program Podnikání 64-41-L/51 ŠVP zpracován

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: SOCIÁLNÍ ČINNOST- SOCIÁLNĚ VÝCHOVNÁ Obor vzdělání: 75-41-M/01Sociální činnost Obsah 1. Identifikační údaje...

Více

Informační technologie Výpočetní technika

Informační technologie Výpočetní technika ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Integrovaná střední škola Cheb Informační technologie Výpočetní technika 18-20-M/01 Verze: v1.0 1 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Profil absolventa... 4 2.1 Úvodní identifikační

Více

Obchodní akademie Teplice

Obchodní akademie Teplice OBCHODNÍ AKADEMIE, TEPLICE, POŠTOVNÍ 3, P. O. 415 40 Teplice, Poštovní 464/3 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM Obchodní akademie Teplice platný od 1. 9. 2009 počínaje 1. ročníkem Zpracoval: kolektiv pedagogických

Více

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE

Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Školní vzdělávací program OBCHODNÍ AKADEMIE Střední škola, základní škola a mateřská škola pro zrakově postižené, Brno, Kamenomlýnská 2 Název oboru vzdělávání: Obchodní akademie Kód: 63-41-M/02 OBSAH ÚVODNÍ

Více

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická

Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická Školní vzdělávací program Masarykova střední škola chemická 78-42-M/01Technické lyceum Verze z 11. 06. 2008 Platnost od 1. 9. 2009 Obsah 1. Identifikační údaje 5 2. Charakteristika vzdělávacího programu

Více

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence

Identifikační údaje o škole:... 3 Profil absolventa školního vzdělávacího programu... 4 Popis uplatnění absolventa v praxi... 4 Očekávané kompetence Labská hotelová střední odborná škola a Střední odborné učiliště Pardubice s. r. o. U Josefa 118, 530 09 Pardubice Školní vzdělávací program Obor vzdělání 68-43-M/01 68-43-M/01 Identifikační údaje o škole:...

Více

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie

Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace. Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie Střední průmyslová škola Emila Kolbena Rakovník, příspěvková organizace Školní vzdělávací program pro obor 18-20-M/01 Informační technologie ŠKOLA MATRIXU Strana 1 (celkem 169) 1 Obsah... 2 2 Identifikační

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ OBCHODNÍ AKADEMIE T. G. MASARYKA, KOSTELEC NAD ORLICÍ, KOMENSKÉHO 522 ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM INFORMATIKA V EKONOMICE SE ZAMĚŘENÍM NA PODNIKÁNÍ pro obor Informační technologie 18-20-M/01 OBSAH: 1. IDENTIFIKAČNÍ

Více

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum

Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum. RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum RVP: 78 42 M/02 Ekonomické lyceum Platnost: od 1. 9. 2010 1 2 Úvodní identifikační údaje Název a adresa školy: Obchodní akademie a Hotelová škola Havlíčkův Brod

Více

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ

ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ ŠKOLNÍ VZDĚLÁVACÍ PROGRAM 23-45-L/01 MECHANIK SEŘIZOVAČ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název školy Adresa školy Zřizovatel Ředitel školy Koordinátor pro tvorbu ŠVP E-mail Střední škola průmyslová, technická a automobilní

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Vyšší odborná a Střední průmyslová škola elektrotechnická Plzeň Koterovská 85, 326 00 Plzeň Školní vzdělávací program Informační technologie Informatika v ekonomice Informatika v cestovním ruchu Schválila

Více

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny

a Střední odborné učiliště, 530 09 Pardubice Polabiny Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Poděbradská 94, 530 09 Pardubice Polabiny IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název a adresa školy: Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Pardubice Polabiny,

Více

Provoz a ekonomika dopravy

Provoz a ekonomika dopravy školní vzdělávací program Provoz a ekonomika dopravy RVP 37-41-M/01 Provoz a ekonomika dopravy Provoz a ekonomika dopravy Střední odborná škola, Frýdek-Místek, příspěvková organizace Školní tým tvorby

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s.

Kompletní ŠVP. Střední škola technická AGC a.s. školní vzdělávací program Informační technologie - ZFS Denní forma vzdělávání ve zkráceném studiu Kompletní ŠVP 1 Identifikační údaje Název ŠVP Informační technologie - ZFS Motivační název Denní forma

Více

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE Školní vzdělávací program INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE obor 18-20-M/01 stupeň vzdělání délka studia forma studia platnost úplné střední odborné vzdělání s maturitou 4 roky denní forma vzdělávání od 1. 9. 2011

Více

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace

Školní vzdělávací program. Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace Školní vzdělávací program Střední škola, Opava, Husova 6, příspěvková organizace 69-51-H/01 Kadeřník "Náš zákaznický cíl, líbit se sobě a okolí" 69-51-H/01Kadeřník Verze 1. z 13. 01. 2009 Platnost 1.9.2009

Více

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY

Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Střední škola, Havířov-Prostřední Suchá, příspěvková organizace Školní vzdělávací program: KOSMETICKÉ SLUŽBY Obor vzdělání: 69-41-L/01 Kosmetické služby Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika

Více

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ

Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Školní vzdělávací program PODNIKÁNÍ Identifikační údaje : Název a adresa školy: Střední škola technická, gastronomická a automobilní, Chomutov, příspěvková organizace Pražská 702, 430 01 Chomutov Zřizovatel

Více

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové

Školní vzdělávací program. Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Školní vzdělávací program Vojenská střední škola a Vyšší odborná škola Ministerstva obrany v Moravské Třebové Podnikání DL studium, od 2011 64-41-L/51Podnikání Verze z 05. 09. 2011 Platnost 1.9.2011 Obsah

Více

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání

Školní vzdělávací program pro obor vzdělání STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA Černoleská 1997, 256 01 Benešov tel.: 317 723 084, fax: 317 726 121 e-mail: kancelar@sosbn.cz http://www.sosbn.cz Školní vzdělávací program pro obor vzdělání 75-41-M/01 Sociální činnost

Více

Sociální činnost. Školní vzdělávací program

Sociální činnost. Školní vzdělávací program Sociální činnost Školní vzdělávací program Č.j. 326/2011 Obsah 1. Identifikační údaje... 3 2. Charakteristika vzdělávacího programu... 3 2.1. Identifikační údaje oboru... 3 2.3. Charakteristika školy...

Více

Školní vzdělávací program

Školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Ekonomické lyceum Jindřichův Hradec Obchodní akademie T. G. Masaryka a Jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky Jindřichův Hradec Husova 156, PSČ 377 11 Zřizovatel: Obor:

Více