Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013"

Transkript

1 Návrh závěrečného účtu Obce Brumov za rok 2013 ObecBRUMOV /podle 17 zákona Č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů! Název: Obec Brumov Sídlo: Brumov 98, IČO: Lomnice Obec Brumov je vedena 7 členy zastupitelstva: - starostka Ing. Jaroslava Sýsová - místostarosta Vlastislav Horák - člen zastupitelstva Pavel Kubíček - člen zastupitelstva JosefCulek do člen zastupitelstva Ing. Pavel Holcner - člen zastupitelstva Michal Hofírek od člen zastupitelstva Petr Merta - člen zastupitelstva Lubomír Pařízek Obec Brumov má 1 zaměstnance - účetní obce Eva Palinková Obec Brumov má 1 příspěvkovou organizaci - Základní škola Brumov Obec Brumov vede podvojné účetnictví, které se řídí zákonem Č. 563/1991 Sb., jehož poslední novela je provedena zákonem Č. 353/2001 s účinností od a je zpracováváno programem KEO. Rozpočtová skladba obce Brumov se řídí podle 2 odst.4 zákona Č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů podle 12 odst. 1 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech. Rozpočet obce Brumov ve výši ,- Kč byl schválen Zastupitelstvem obce jako vyrovnaný dne , vyvěšen od do , upravený rozpočet ke dni byl ve výši ,- Kč, plnění rozpočtu k bylo: rozpočet příjmů ,67 Kč, rozpočet výdajů ,47 Kč, rozpočet financování ,20 Kč. /čerpání příjmů a výdajů, financování r viz příloha Č. 2/ Stav ZBÚ vedeného v Komerční bance a.s. Tišnov k ,94 Kč k ,68 Kč Stav účtu vedeného u ČNBBrno k k o Kč ,46 Kč. Členství v Dobrovolných svazcích obcí Obec Brumov je členem dobrovolného svazku - Sdružení obcí pro realizaci plynofikace Halasovo Kunštácko se sídlem Hodonín č. 25, IČO svazku poskytla neinvestiční příspěvek na provoz v roce 2013 ve výši 8.000,- Kč, získala od nich neinvestiční příspěvek - rozdělení finančního zisku za rok 2013 ve výši ,50 Kč. )lk BI l \1( J'v I.) '111',0\!)g ) )., (I' lilo', lel..j)() < '\..j, c -rnai I: obec. brumov 'l/(;cl1lrll http obec )ruithl\,li m (;j

2 - Dobrovolného svazku obcí Lomnicko se sílem nám. Palackého 32, Lomnice, IČO svazku poskytla neinvestični příspěvek na provoz v roce 2013 ve výši 2.400,- Kč, podílela se na spolufinancování projektu.kompostéry pro mikroregion Lomnicko" ve výši ,- Kč. - Dobrovolného svazku obcí Tišnovsko se sídlem Radniční 14, Tišnov, IČO svazku poskytla neinvestični příspěvek na provoz v roce 2013 ve výši 2.350,- Kč. Hospodářská činnost obce Brumov Obec Brumov nevede žádnou vedlejší hospodářskou činnost, veškeré peněžní operace byly účtovány v rámci rozpočtu. Rozpočtové hospodaření obce Brumov dle tříd za rok 2013 Třída Skutečnost Rozpočet % Rozpočet % Rozdíl schválený upravený 1. Daňové příjmy , ,00 109, ,00 106, ,29 2. Nedaňové příjmy , ,00 141, ,00 96, ,54 3. Kapitálové příjmy , ,00 71, ,00 71, ,00 4. Přijaté transfery , , , ,00 143, ,50 Celkem příjmy , ,00 154, ,00113, ,75 5. Běžné výdaje , ,00 120, ,0086, ,53 6. Kapitálové výdaje , ,00 65, ,0060, ,00 Celkem výdaje , ,00114, ,0084, , Změna na ban.účt ,20 Celkem financování ,20 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, ,20 0,00 0, ,20 Zástavní práva - obec Brumov nemá. Věcná břemena - bylo zřízeno věcné břemeno z důvodu zřízení elektrického vedení u pozemků p.č a ostatní plocha - komunikace o výměře 9576 m 2 a p.č. 98/2 a 93/24 - ostatní plocha, orná plocha o výměře m 2. Hospodaření příspěvkové organizace Základní školy Brumov Základní škola Brumov hospodařila v roce 2013 s prostředky získanými od obce Brumov jako zřizovatele s částkou ,- Kč. Výsledek hospodařeni ve schval ovacím řízeni ZŠ Brumov za rok 2013 byl ve výši 4.785,65 Kč a byl převeden v plné výši do rezervniho fondu. Finanční prostředky budou použity v roce Poskytnuté příspěvky ostatním organizacím v obci Brumov ČSŽ - příspěvek ve výši 3.000,- Kč na dárkové balíčky pro děti na den dětí a na Mikulášskou besídku. JSDH Brumov - příspěvek na zakoupení DHDM, pohonné hmoty, opravu hasičského auta a nákup ostatních služeb ve výši ,- Kč. V roce 2013 se obci Brumov podařilo získat dotaci - na likvidaci škod způsobených bleskovou povodní v červnu 2013 v obci Brumov, na nákup výzbroje a výstroje pro JSDH Brumov, na zabezpečení akceschopnosti JSDH, na opravu hasičského auta CAS 32. V roce 2013 obec Brumov vykoupila pozemek u studny, která zásobuje obec pitnou vodou, byla provedena oprava požárni nádrže, oprava kaple, budování sběrného dvora, vybavení dvou Obec BRUMOV Brumov Lornnice tel.:., e-mai 1: obcc.brumov Il/]c<!ntrum.CI http: -obccbrurnov.cz

3 bytů nad Základní školou a pronájem těchto dvou bytů, byly částečně odstraněny škody způsobené bleskovou povodní v červnu Rozpočtové hospodaření: Během roku 2013 bylo schváleno 5 rozpočtových opatření, která měnila výši rozpočtu: Dne bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 1 - rozpočet příjmů se zvyšuje o ,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o ,- Kč - rozpočet výdajů se snižuje o 2.800,- Kč Upravený rozpočet činí Kč ,-. Dne bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 2 - rozpočet příjmů se zvyšuje ,- Kč, - rozpočet příjmů se snižuje o 8.500,- Kč - rozpočet výdajů se zvyšuje ,- Kč, - rozpočet výdajů se snižuje o 8.500,- Kč Upravený rozpočet činí Kč ,-. Dne bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření č. 3 - rozpočet výdajů se zvyšuje o 1.800,- Kč, - rozpočet výdajů se snižuje o 1.800,- Kč Upravený rozpočet činí Kč ,-. Dne bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 4 - rozpočet příjmů se zvyšuje ,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o ,- Kč. Upravený rozpočet činí Kč ,-. Dne bylo provedeno a schváleno rozpočtové opatření Č. 5 - rozpočet příjmů se zvyšuje o ,- Kč, - rozpočet výdajů se zvyšuje o ,- Kč. Upravený rozpočet činí Kč ,-. Rozpočet obce Brumov byl k vyrovnaný a Zastupitelstvem obce nebylo shledáno žádné pochybení. Vyúčtování finančních vztahů ke státnímu rozpočtu a ostatním rozpočtům veřejné úrovně: Obec Brumov přijala v roce 2013 následující dotace: Všechny dotace byly řádně vyúčtovány. Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Likvidaci škod po bleskové povodni 2013" v obci Brumov, ÚZ pol Dotace Kč ,- Čerpání Kč ,- Dodáno z vlastních prostředků 0,- Kč. Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Likvidaci škod po bleskové povodni 2013" v obci Brumov, ÚZ pol. 4122, s termínem čerpání do Dotace Kč ,- Dotace bude čerpána v roce Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Opravu hasičského auta T 148 CAS 32" - v obci Brumov v roce 2013, ÚZ pol Dotace Kč ,- Čerpání Kč ,- Dodáno z vlastních prostředků ,- Kč. Neinvestični dotace z rozpočtu JMK na "Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce Brumov na 2013", ÚZ pol Dotace Kč 6.990,- Čerpání Kč 7.099,- Dodáno z vlastních prostředků 109,- Kč. Neinvestiční dotace z rozpočtu JMK na "Výdaje na zabezpečení akceschopnosti JSDH obce Brumov na rok navýšení", ÚZ pol Dotace Kč ,- Čerpání Kč ,- Dodáno z vlastních prostředků 121- Kč. Obec RRUMOV Hrumov ~3 Lomnice rel.: '\41 o-mail: obec.brumovéeccnuum.cz http.vobccbrumov.cz

4 Neinvestiční dotace na Volby prezidenta České republiky v obci Brumov v roce 2013, ÚZ pol Dotace Kč ,- Čerpání Kč ,- Při závěrečném vyúčtování bylo vráceno JMK v roce ,- Kč. Neinvestiční dotace na Volby do Poslanecké sněmovny PČR v obci Brumov v roce 2013, ÚZ pol Dotace Kč ,- Čerpání Kč ,- Při ročním zúčtování bude vráceno JMK v roce ,- Kč. Informace o majetku obce Brumov Řádná inventarizace majetku, pohledávek a závazků byla provedena ke dni na základě příkazu starostky obce Brumov a je uložena na Obecním úřadě Brumov. Doplňující informace o majetku obce Brumov: Drobný dlouhodobý nehmotný majetek Ostatní dlouhodobý nehm. majetek Stavby Samostatné movité věci Drobný dlouhodobý hmotný majetek Pozemky Nedokončená dlouhodobý hmotný majetek Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek Cenné papíry Zásoby na skladě Finanční majetek - zákl. běžný účet - účet u ČNB Poskytnuté provozní zálohy Pohledávky Ostatní poplatky a daně Závazky Přijaté zálohy na dotace Dohadné účty pasivní Transfery a dotace Podrozvahové účty /DHDM/ 6.142,50 Kč ,60 Kč ,00 Kč ,96 Kč ,00 Kč ,50 Kč ,10 Kč ,68 Kč ,46 Kč ,00 Kč ,00 Kč ,55 Kč ,86 Kč ,91 Kč Doplňující informace k rozvaze: Pohyby nedokončeného dlouhodobého majetku: drobný dlouhodobý nehmotný majetek - účet stav k ,50Kč dlouhodobý nehmotný majetek - účet zařazení nového územního plánu, stav k ,- Kč nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek - účet stav k O Kč nedokončený dlouhodobý hmotný majetek - účet dětské hřiště ve výši ,50 Kč, stav k ,50 Kč Pohyby dlouhodobého hmotného majetku: stavby - účet stav k ,60 Kč samostatné movité věci a soubory movitých věcí - účet stav k ,- Kč Obec RRUMOV Brumov Lomnice tel.: +4: e-mai \: obec. bru 1ll0v(f/;Cl;:ntrulll.C7 hnp.r/obecbrumov.cz

5 Pohyby drobného hmotného dlouhodobého majetku - účet přírůstky - vybavení bytů, kancelářská stěna na OÚ, garáž na sběrné místo, zásahové obleky, požární vak, proudnice ve výši ,93 Kč, stav k ,96 Kč Pohyby pozemků - účet převody pozemků, nákup lesního pozemku rn2 za cenu ,- Kč,prodeje pozemků m2 za cenu ,- Kč, bezplatný převod pozemků m2 za cenu ,- Kč, stav k ,- Kč. Bankovní úvěry - obec nemá bankovní úvěr ani žádnou návratnou finační výpomoc Pohledávky - obec Brumov nemá k žádné pohledávky Závazky - obec Brumov nemá k žádné závazky Obec Brumov vlastní lesní pozemky o výměře m2, ohodnocení za m2. Celková hodnota lesní hmoty je k ,- Kč. Čerpáno ze sestavy Rozvaha - bilance za období 12/2013 lesní hmoty 57,- Kč Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Brumov za rok 2013 přezkoumané období: Přezkoumání bylo provedeno na základě žádosti obce Brumov v souladu se z.č. 420/2004 Sb. o přezkoumání hospodaření územně samosprávných celků a DSO. Uskutečnilo se dne za účasti pracovníků kontroly Krajského úřadu JMK - p. Jany Urbánkové, p. Ing. Jaroslavy Sýsové - starostky obce a Evy Palinkové, účetní obce Brumov. Navazovalo na dílčí přezkoumání ze dne Výsledek přezkoumání: Při přezkoumání nebyly zjištěny chyby a nedostatky. Připomínky k návrhu závěrečného účtu mohou občané uplatnit písemně ve lhůtě stanovené dnem vyvěšení, nebo ústně na zasedání Zastupitelstva obce Brumov. Přílohy: č.l - zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 č.2 - čerpání příjmů a výdajů, financování 2013 č.3 - sestava FIN 2-12 za období 12/2013 č.4 - výkaz zisku a ztrát za období 12/2013 č.5 - rozvaha za období 12/2013 č.6 - příloha účetní závěrky - komentář k vlastnímu hospodaření za r č.7 - sestava rozvaha ZŠ Brumov 12/2013 č.8 - sestava výkaz Zisku a ztrát ZŠ Brumov 12/2013 OBEO Přílohy jsou k nahlédnutí v kanceláři obce Brumov. ~'" * i1ir * Vypracovala: Za Zastupitelstvo obce Brumov \ ':jfi. Eva Palinková f!'(i.{i/n),') I Ing. Jaroslava Sýsová - starostka obce~ ~ (""'\ ~ v Brumově dne JLI Vyvěšeno na úřední desce: Sňato z úřední desky. UM- v V elektronické podobě byl závěrečný účet obce Brumov vyvěšen dne a je stále k nahlédnutí na Ohe; mu \ 1OV 13ru11l0\ 9R «t» 2' Lomnicc LeI. 4'0:; j o-mail: obcc.brumovvrccnuum.cz hup: obcchrumov C/

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU

Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU Závěrečný účet za rok 2014 OBEC NOVÁ VES NAD POPELKOU (podle 17 zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění platných předpisů) 1) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014

Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Návrh závěrečného účtu Obce Dušníky za rok 2014 Legislativa Obsah a náležitosti závěrečného účtu jsou dané paragrafem 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších

Více

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012

NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 Svazek obcí Moravia, 671 38 Višňové 212, okres Znojmo, IČ: 70947121, tel./fax: 515 339 130, e-mail: vladimir.korek@visnove.cz NÁVRH ZÁVĚREČNÉHO ÚČTU Svazku obcí Moravia za rok 2012 (dle 17 zákona č. 250/2000

Více

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu

O b e c O p a t o v i c e l. Návrh závěrečného účtu O b e c O p a t o v i c e l Návrh závěrečného účtu za rok 2013 1 Podle 17 zákona č. 250/200 Sb. o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů (v Kč) 1. Údaje o plnění příjmů a

Více

Návrh závěrečného účtu za rok 2014

Návrh závěrečného účtu za rok 2014 OBEC PODVEKY IČO 00498572 Návrh závěrečného účtu za rok 2014 V souladu s 17 zákona č. 250/2000 SB., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, v platném znění, předkládá obec Podveky Návrh závěrečného

Více

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013

Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 Závěrečný účet obce Pohorovice za rok 2013 V souladu se zákonem č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů ve znění pozdějších předpisů, dle 17, schválilo dne 20.6.2014 zastupitelstvo

Více

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010

Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2010 Návrh závěrečného účtu obce Košťálov za rok 2010 (zpracovaný na základě par. 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění

Více

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY

KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY KRAJSKÝ ÚŘAD KARLOVARSKÉHO KRAJE ODBOR KONTROLY Se sídlem: Karlovy Vary, Závodní 353/88, 360 06 Karlovy Vary Dvory, Česká republika Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Nebanice Přezkoumání se

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE MĚŠICE ZA ROK 2014 Obecné údaje: Název: Obec Měšice Sídlo: Hlavní 55, 250 64 Měšice Telefon. spojení: 283 980 330, 280 981 280 E-mail: mesice@mesice.org Právní forma: obec - územní

Více

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013

Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 'V Závěrečný účet obce Stipoklasy za rok 2013 ( 17 zákona č.250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů) 1.) Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2013 Schválený

Více

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) Závěrečný účet Obce Petrovičky za rok 2014 ( 17 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje jsou

Více

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013

Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Návrh závěrečného účtu obce Slup za rok 2013 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE SLUP ZA ROK 2013 Obec Slup účtovala v roce 2013 v platném rozsahu účetnictví v souladu se zákonem č. 563/1991 Sb., o účetnictví ve znění

Více

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh.

Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh. Obec Červené Janovice KEO 8.04 I Uc15e Červené Janovice 102 zpracováno: 03.05.2013 strana 1 Závěrečný účet za rok 2012 návrh p Ř Í J M Y - dle tříd Položka Skutečnost schválený % upravený Rozdíl Třída:

Více

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T

D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N Ý S V A Z E K O B C Í H O L I C K A Holubova 1, 534 14 Holice IČO: 709 63 355 Z Á V Ě R E Č N Ý Ú Č E T D O B R O V O L N É H O S V A Z K U O B C Í H O L I C K A Z A R O K 2 0 1 4 Předkládá:

Více

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162

Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 Městys Stádlec Stádlec čp. 150, 39162 IČ: 00252930, DIČ: CZ00252930, bank. spojení KB Tábor č.ú. 4420301/0100 Závěrečný účet městyse Stádlec (dále jen obec) za rok 2013 Zpracovaný na základě zákona č.

Více

Skutečnost-plnění k 31.12.2014

Skutečnost-plnění k 31.12.2014 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE LUPENICE ZA ROK 2014 ( 17 ZÁKONA Č. 250/2000 Sb., O ROZPOČTOVÝCH PRAVIDLECH ÚZEMNÍCH ROZPOČTŮ, VE ZNĚNÍ PLATNÝCH PŘEDPISŮ) Strana č. 1 Údaje o plnění příjmů a výdajů za rok 2014 (údaje

Více

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013

Zpráva č. 479/2013/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí, IČ: 70287201 za rok 2013 Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní DSO Mikroregion Luhačovské Zálesí Pozlovice, Hlavní 51 763 26 Luhačovice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 28. dubna 2014 Ing. Vít Sušila

Více

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013

Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 Závěrečný účet Dobrovolného svazku obcí Mariánská zahrada za rok 2013 ( 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů) 1. Údaje o plnění příjmů a výdajů

Více

Krajský úřad Zlínského

Krajský úřad Zlínského Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Bělov Bělov 77 768 21 Kvasice datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 16. dubna

Více

Krajský úřad Zlinského kraje

Krajský úřad Zlinského kraje Krajský úřad Zlínského kraje Odbor Kancelář ředitele Oddělení kontrolní Obec Študlov Študlov 142 756 12 Horní Lideč datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 21.2.2012 Ing. Antonín Putala

Více

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov

ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 obce BRUMOV, okres Brno-venkov Krajský úřad Jihomoravského kraje Odbor kontrolní a právni - odděleni přezkumu obcí Žerotínovo nám. 3/5 601 82 Brno SpZn.: S - JMK 49466/2013 OKP Č. j.: JMK 49466/2013 ZPRÁVA o výsledku přezkoumání hospodaření

Více

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014

Zpráva č. 102/2014/KŘ. o výsledku přezkoumání hospodaření DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota, IČ: 75104181 za rok 2014 Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní DSO Svazek obcí aglomerace Dolní Lhota Dolní Lhota 129 763 23 Dolní Lhota datum pověřená úřední osoba číslo jednací spisová značka 13. března 2015 Ing.

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Krajský úřad Libereckého kraje odbor kontroly Č.j: LK - 0121/13/Tr Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření dobrovolný svazek obcí Mikroregion Pojizeří, IČ: 69861285 za rok 2013 Přezkoumání se uskutečnilo

Více

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru

Předkládá: PaedDr. Zbyněk Šedivý předseda finančního výboru Závěrečný účet Zpráva o hospodaření města Krásná Lípa za rok 2013 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů Vypracoval: Finanční výbor ZM ve spolupráci

Více

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č.

Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly. číslo jednací KU2L 42306/2014. Zpráva č. Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Sdružení obcí pro rozvoj Baťova kanálu a vodní Odbor interního auditu a kontroly cesty na řece Moravě Oddělení kontrolní Masarykovo nám. č. 19

Více

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument

Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument - Krajský úřad Zlínského kraje Klasifikace: chráněný dokument Odbor interního auditu a kontroly Oddělení kontrolní Obec Vyškovec Vyškovec 65 68774 Starý Hrozenkov datum pověřená úřední osoba číslo jednací

Více

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014

KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 KOMENTÁŘ KE SCHVALOVANÉ ÚČETNÍ ZÁVĚRCE MĚSTA TŘEBONĚ ZA ROK 2014 Komentář k rozvaze A. Stálá aktiva V roce 2014 došlo k poklesu stálých aktiv z 2.332.423 tis. Kč na 2.316.135 tis. Kč. Dlouhodobý nehmotný

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014

Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Závěrečný účet MĚSTYSE NEDVĚDICE za rok 2014 Projednáno zastupitelstvem městyse dne: Vyvěšeno: Sejmuto: Úřední deska městyse Nedvědice Elektronická úřední deska www.nedvedice.cz Ing. Pavel Vejrosta starosta

Více

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014

Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Pazderna, IČ 00577073 za rok 2014 Elektronický podpis - 24.4.2015 KUMSX01HJOGC Certifikát autora podpisu : KRAJSKÝ ÚŘAD Jméno : Ing. Anna Dardová Vydal : PostSignum Qualified C... Platnost do : 30.7.2015 MORAVSKOSLEZSKÝ KRAJ Odbor kontroly

Více