TRI BAND GPRS telefon SGH-V200

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "TRI BAND GPRS telefon SGH-V200"

Transkript

1 * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. TRI BAND GPRS telefon SGH-V200 ELECTRONICS World Wide Web Printed in Korea Code No.: GH A Czech. 03/2003. Rev. 1.0

2 Obsah DÛleÏité bezpeãnostní pokyny... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon Rozmístûní tlaãítek Displej Servisní kontr Zaãínáme Instalace SIM karty Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Funkce volání Volání Nastavení hlasitosti Pfiijmutí hovoru ProhlíÏení zme kan ch hovorû Rychlé pfiepnutí do tichého reïimu V bûr funkcí a moïností Pfiíklad: Nastavení jazyka displeje Telefonní seznam UloÏení ãísla se jménem PouÏití moïností telefonního seznamu Vyhledání ãísla v telefonním seznamu Úpravy skupiny volajících Rychlé vytáãení Kontrola stavu pamûti Zadávání textu Zmûna reïimu zadávání textu PouÏívání reïimu T PouÏití reïimû velk ch/mal ch znakû PouÏití PouÏití ãíselného reïimu

3 Obsah Obsah MoÏnosti v prûbûhu hovoru PodrÏení hovoru Vypnutí mikrofonu Vypnutí/odesílání tónû tlaãítek Vyhledání ãísla v telefonním seznamu PouÏití sluïeb SMS Pfiijmutí druhého hovoru Vytvofiení konferenãního hovoru PouÏití menu DosaÏení funkcí menu pomocí posunování Pfiístup k funkcím menu pomocí zkratek Seznam funkcí menu Textové zprávy Pfiijaté (Nabídka 1.1) Odeslané (Nabídka 1.2) Napsat novou (Nabídka 1.3) ablony (Nabídka 1.4) Nastavení (Nabídka 1.5) Moje objekty (Nabídka 1.6) Stav pamûti (Nabídka 1.7) Hlasová po ta (Nabídka 1.8) Vysílání (Nabídka 1.9) Obrazové zprávy Pfiijaté (Nabídka 2.1) Odeslané (Nabídka 2.2) Napsat novou (Nabídka 2.3) Vymazat v echny (Nabídka 2.4) Nastavení (Nabídka 2.5) Profil MMS (Nabídka 2.6) Záznamy hovorû Prome k. hovory (Nabídka 3.1) Pfiijaté hovory (Nabídka 3.2) Odchozí hovory (Nabídka 3.3) Smazat v e (Nabídka 3.4) Doba hovoru (Nabídka 3.5) Cena hovoru (Nabídka 3.6) Fotoaparát Vyfotit a odeslat (Nabídka 4.1) Nové foto (Nabídka 4.2) Moje fotografie (Nabídka 4.3) Nastavení zvuku Tón vyzvánûní (Nabídka 5.1) Hlasitost vyzv. (Nabídka 5.2) Typ upozornûní (Nabídka 5.3) Tón klávesnice (Nabídka 5.4) Tón zpráv (Nabídka 5.5) Tón krytu (Nabídka 5.6) Zapnutí/vypnutí (Nabídka 5.7) Dal í tón (Nabídka 5.8) Nastavení tel Aktivace infra-portu (Nabídka 6.1) Moje nastavení (Nabídka 6.2) Pozdrav (Nabídka 6.3) Vlastní ãíslo (Nabídka 6.4) Jazyk (Nabídka 6.5) Zabezpeãení (Nabídka 6.6) Nastavení displeje (Nabídka 6.7) Dal í nastavení (Nabídka 6.8) Zkratky (Nabídka 6.9) Resetovat nastavení (Nabídka 6.10) Organizátor Kalendáfi (Nabídka 7.1) Seznam úkolû (Nabídka 7.2) Datum a ãas (Nabídka 7.3) Budík (Nabídka 7.4) Kalkulaãka (Nabídka 7.5) Pfievodník mûn (Nabídka 7.6)

4 Obsah SíÈové sluïby Pfiesmûrování hovoru (Nabídka 8.1) Zákaz hovoru (Nabídka 8.2) Hovor ãeká (Nabídka 8.3) V bûr sítû (Nabídka 8.4) ID volajícího (Nabídka 8.5) Uzavfiená uïivat. skupina (CUG) (Nabídka 8.6) Volba pásma (Nabídka 8.7) Funbox Hry (Nabídka 9.1) ProhlíÏeã WAP (Nabídka 9.2) Stahování (Nabídka 9.3) e ení problémû Pfiístupové kódy Heslo telefonu PIN PUK PIN PUK Ochrana zdraví a bezpeãnostní informace Vystavení elektromagnetickému záfiení (SAR informace) Bezpeãnostní opatfiení pfii pouïití baterií Bezpeãnost na silnicích Provozní prostfiedí Potenciálnû v bu ná prostfiedí TísÀová volání Dal í dûleïitá bezpeãnostní upozornûní Péãe a údrïba Seznam pouïit ch názvû Rejstfiík

5 DÛleÏité bezpeãnostní pokyny NeÏ zaãnete mobilní telefon pouïívat, pfieãtûte si tyto bezpeãnostní pokyny. NedodrÏení tûchto pokynû mûïete b t nebezpeãné nebo nelegální. Podrobnûj í informace o bezpeãnosti naleznete v ãásti Ochrana zdraví a bezpeãnostní informace na stranû 127. VÏdy dodrïujte dopravní pfiedpisy Za jízdy netelefonujte z mobilního telefonu, kter drïíte v ruce; vûz nejprve zaparkujte. Pfii tankování vypnûte NepouÏívejte telefon u ãerpací stanice (pfii doplàování paliva) nebo v blízkosti paliv ãi chemikálií. NepouÏívejte v letadle Mobilní telefony mohou zpûsobovat ru ení. PouÏívání telefonû v letadle je nelegální a nebezpeãné. Vypnûte v nemocnicích Telefon vypínejte v blízkosti zdravotnick ch pfiístrojû. DodrÏujte v echna omezení a pfiíkazy. Ru ení V echny mobilní telefony jsou citlivé na ru ení, které mûïe ovlivnit jejich provoz. Zvlá tní nafiízení DodrÏujte v echna nafiízení a omezení, která v dané oblasti platí. VÏdy telefon vypínejte pokud je jeho pouïití zakázáno nebo kdyby mohl zpûsobit ru ení nebo pokud je jeho pouïívání nebezpeãné (napfiíklad v nemocnici). 7

6 DÛleÏité bezpeãnostní pokyny Vystavení záfiení o radiové frekvenci Tento telefon odpovídá poïadavkû Evropské unie (EU) na vystavení záfiení o radiov ch frekvencích (RF). Pro dodrïení tohoto souladu pouïívejte pouze pfiíslu enství dodávané nebo schválené firmou Samsung. Pfii pouïití neschváleného pfiíslu enství mûïe dojít k nedodrïení tûchto poïadavkû. PouÏívejte s rozumem PouÏívejte pouze v normální poloze (pfiitisknuté k uchu). Pokud je telefon zapnut, vyvarujte se zbyteãného kontaktu s anténou. Pfiíslu enství a baterie PouÏívejte pouze pfiíslu enství a baterie schválené firmou Samsung. Odborn servis Telefon smí instalovat nebo opravovat pouze kvalifikovaní servisní technici. Rozbalení V krabici naleznete: Telefon Baterie Zdífika pro náhlavní soupravu Cestovní nabíjeãku Návod k pouïití CD-ROM se softwarem Datov kabel Navíc si od prodejce Samsung mûïete k va emu telefonu pofiídit následující pfiíslu enství: Zdífika pro náhlavní soupravu Jednoduchá sada hands-free Standardní nebo tenké baterie Adaptér do automobilové zásuvky KoÏenné pouzdro 8 9

7 Vá telefon Vá telefon Rozmístûní tlaãítek Následující vyobrazení ukazují nejdûleïitûj í prvky va eho telefonu. Sluchátko Tlaãítko Popis Pfii prohlíïení menu pro pohyb mezi poloïkami menu a pamûtí telefonního seznamu. V základním reïimu umoïàuje pfiím pfiístup na oblíbené menu; více o zkratkách viz strana 100. Displej Pfii prohlíïení menu pro pfiechod na pfiedchozí úroveà menu a pro v bûr souãasného menu. Pfii zadávání textu pro pohyb kurzoru doleva a doprava. Tlaãítko fotoaparátu Kontextové tlaãítko (levé) Zdífika pro náhlavní soupravu Tlaãítko vytáãení/ potvrzení nabídky Tlaãítka nastavení hlasitosti/procházení nabídkou Tlaãítko vymazání/ oprav IrDA port Tlaãítka zvlá tních funkcí Anténa Navigaãní tlaãítka Kontextové tlaãítko (pravé) ProhlíÏet WAP prohlíïeãe Tlaãítko zapnutí/ vypnutí/opu tûní nabídky Tlaãítka písmen a ãísel Mikrofon (kontextová tlaãítka) V základním reïimu umoïàuje pfiím pfiístup na oblíbené menu; více o zkratkách viz strana 100. Vykonávají funkce uvedené v textu nad nimi (na spodní fiádce displeje). V základním reïimu, pro rychl pfiístup do menu Fotoaparát umoïàujícího pouïívat fotoaparát vestavûn ve va em telefonu. V základním reïimu rychle spustí pfiímo prohlíïeã WAP (Wireless Application Protocol). Modul fotoaparátu Pfiední displej Servisní kontrolka VymaÏe znaky na displeji. Pfii prohlíïení menu pfiejde na pfiedchozí úroveà menu

8 Vá telefon Vá telefon Tlaãítko Popis (pokraãování) Volání nebo pfiijetí hovoru. Pokud stisknete v základním reïimu, vyvolá poslední volané nebo pfiijaté ãíslo. Pfii prohlíïení menu vybere funkci menu nebo uloïí zadanou informaci (napfiíklad jméno) do telefonu nebo do pamûti SIM. Displej Uspofiádání displeje Displej se skládá ze tfií ãástí. Ikony Ukonãí hovor. Pokud drïíte stisknuté, zapne a vypne telefon. Pfii prohlíïení menu pro pfiechod do základního reïimu a pro zru ení zadávan ch údajû. Pokud drïíte stisknuté v základním reïimu zpfiístupní va í hlasovou schránku. Pro zadání ãíslic, písmen a nûkter ch speciálních znakû. Zadání speciálních znakû. Provádí rûzné funkce. (na stranû telefonu) Bûhem hovoru nastaví hlasitost ve sluchátku. V základním reïimu nastaví hlasitost tlaãítek. Pfii prohlíïení menu pro pohyb mezi poloïkami menu a pamûtí telefonního seznamu. Oblast Menu První fiádka Prostfiední fiádky Poslední fiádka Jméno Popis Textová a grafická oblast Indikaãní oblast pro kontextová tlaãítka Zobrazí se rûzné ikony (viz strana 14). Zobrazí se zprávy, pokyny a v echny údaje, které zadáváte (napfiíklad volané ãíslo). UkáÏe, které funkce jsou právû pfiifiazeny dvûma kontextov m tlaãítkûm

9 Vá telefon Vá telefon Ikony Ikona Popis Ikona Popis (pokraãování) Ukazuje sílu pfiijatého signálu. âím je poãet sloupeãkû vût í, tím je signál silnûj í. Zobrazí se, pokud je aktivní reïim ticho. Zobrazí se bûhem hovoru. Zobrazí se, pokud jste pfiipojeni k síti GPRS. Zobrazí se, pokud jste mimo dosah své domácí sítû a pokud se pfiihlásíte do jiné sítû. Napfiíklad, pfii cestách v zahraniãí. Zobrazí se, pokud jste v tichém reïimu nebo pokud máte nastavené menu Typ upozornûní (Nabídka 5.3), tak, aby telefon pfii pfiijetí hovoru zaãal vibrovat; dal í podrobnosti naleznete na strana 87. Zobrazí se, kdyï pfiijmete novou textovou zprávu. Zobrazí se, kdyï pfiijmete novou hlasovou zprávu. Zobrazí se pfii zadávání textu a ukáïe souãasn reïim zadávání textu. Zobrazí se, pokud nastavíte budík. Ukazuje stav va í baterie. âím více sloupeãkû vidíte, tím vût í kapacita baterie zb vá. Zobrazí se, pokud je aktivní port IrDA. Podrobnosti, viz strana 91. Osvûtlení pozadí Osvûtlení pozadí zaji Èuje osvûtlení displeje a klávesnice. Pfii stisknutí, kteréhokoliv tlaãítka, ãi otevfiení krytu se na urãitou dobu rozsvítí osvûtlení pozadí, v závislosti na volbû Osvûtlení pozadí (Nabídka 6.7.2) v nabídce menu. Poté se ztlumí a nakonec se po jedné minutû vypne. Pokud chcete zadat dobu, po kterou má b t pozadí osvûtleno, nastavte ji v menu Osvûtlení pozadí (Nabídka 6.7.2); viz strana 97 ohlednû dal ích podrobností. MÛÏete si také nastavit, aby telefon osvûtlil pozadí pouze bûhem pfiedem zadané doby pomocí menu Autom. osvûtlení (Nabídka 6.7.3); viz strana 98 ohlednû dal ích podrobností. Vnûj í displej Vnûj í displej je na krytu va eho telefonu. Tento displej zobrazí upozornûní na pfiíchozí hovor nebo na zprávu a objeví se tam ãas, na kter je nastaveno buzení

10 Vá telefon Zaãínáme Servisní kontr. Servisní kontrolka je umístûna na krytu pod pfiedním displejem. Bliká, pokud máte pfiístup ke sluïbám. Aktivaci nebo deaktivaci pouïívání servisní kontrolky mûïete nastavit v menu Servisní kontr. (Nabídka 6.7.4); viz strana 98 ohlednû dal ích podrobností. Instalace SIM karty KaÏd úãastník mobilní sítû obdrïí zásuvnou SIM kartu, která obsahuje podrobnosti o zvolen ch sluïbách, o va em kódu PIN, o moïn ch doplàkov ch sluïbách atp. DÛleÏité! Zásuvnou SIM kartu a její kontakty lze snadno po kodit po krábáním nebo ohnutím, proto buìte pfii zacházení, vkládání nebo vyndávání karty velmi opatrní. V echny SIM karty mûjte mimo dosah mal ch dûtí. 1. Pokud je to nutné, vypnûte telefon stisknutím tlaãítka, dokud se nezobrazí obrázek vypnutí. 2. Vyjmûte baterie. Zatímto úãelem: Servisní kontrolka ➀ Stisknûte pojistku nad baterií a drïte ji v této poloze. ➁ PosuÀte a zvednûte baterii dle obrázku

11 Zaãínáme Zaãínáme 3. ZasuÀte SIM kartu do drïáku SIM karty tak, aby karta byla do drïáku pevnû zasunuta. Zkontrolujte, zda je zkosen roh karty vpravo nahofie a zda pozlacené konektory karty smûfiují k telefonu. 5. ZasuÀte baterii smûrem k horní stranû telefonu dokud neusly íte kliknutí. Zkontrolujte, zda je baterie správnû vloïena a teprve pak telefon zapnûte. Nabíjení baterie Poznámka: KdyÏ potfiebujete SIM kartu vyjmout, posuàte ji jak ukázáno a vyjmûte ji z drïáku. Vá telefon je napájen akumulátorovou Li-iontovou baterií. S telefonem se dodává cestovní nabíjeãka. PouÏívejte pouze schválené baterie a nabíjeãky. Dal í podrobnosti zjistíte u prodejce Samsung. Telefon lze pouïívat i bûhem nabíjení, ale pak bude nabíjení pomalej í. Poznámka: Pfied prvním pouïitím telefonu musíte baterii plnû nabít. Vybitá baterie se plnû nabije asi za 200 minut. 1. Pokud je baterie zasunuta v telefonu, pfiipojte konektor cestovní nabíjeãky ke spodní ãásti telefonu. 4. VloÏte baterii zpátky. Dbejte na to, abyste vyrovnali v stupky na baterii s odpovídajícími dráïkami v telefonu

12 Zaãínáme Zaãínáme 2. Pfiipojte nabíjeãku do bûïné zásuvky elektrického napûtí. 3. AÏ nabíjení skonãí, nabíjeãku vytáhnûte ze zásuvky a odpojte od telefonu stisknutím ediv ch pojistek na obou stranách konektoru a vytaïením konektoru. Zapnutí a vypnutí telefonu 1. Otevfiete telefon. 2. DrÏte stisknuté, dokud se telefon nezapne. 3. Vyzve-li telefon k zadání hesla, zadejte heslo a stisknûte kontextové tlaãítko OK. Heslo je z v roby nastaveno na Podrobnosti, viz dále strana Vyzve-li telefon k zadání kódu PIN, zadejte PIN a stisknûte kontextové tlaãítko OK. Podrobnosti, viz dále strana 125. Poznámka: Nevyjímejte baterii od telefonu, aniï byste pfii jejím nabíjení odpojili nabíjeãku. Pokud to udûláte, mûïe dojít k po kození telefonu. Telefon zaãne hledat va í síè a pokud ji najde, zobrazí se na obou displejích základní obrazovka, jak je ukázáno níïe. Nyní mûïete volat nebo hovor pfiijmout. Indikátor vybití baterie Pokud je baterie slabá a umoïàuje jiï jen nûkolik minut hovoru, usly íte varovn tón a na displeji se v pravideln ch intervalech zobrazí: Poskytovatel sluïeb 05:17 Sob 02 íj 05:17 Sob/02 **Varování** Dochází baterie Menu Jméno Poznámka: Jazyk na displeji je z v roby nastaven na angliãtinu. Pokud chcete jazyk zmûnit, pouïijte menu Jazyk (Nabídka 6.5); podrobnosti viz dále strana 94. Menu Jméno 5. KdyÏ chcete telefon vypnout, drïte stisknuté tlaãítko dokud se neobjeví obrázek vypnutí. V pfiípadû, Ïe je baterie pfiíli slabá, telefon se automaticky vypne

13 Funkce volání Ukonãení hovoru Funkce volání Volání Pokud je zobrazena základní obrazovka, zadejte smûrové a telefonní ãíslo a stisknûte tlaãítko. Poznámka: Pokud jste zvolili moïnost Autom. opakování v menu Dal í nastavení (Nabídka 6.8), vytoãí se ãíslo automaticky aï desetkrát, pokud osoba, které voláte neodpovídá, nebo jiï hovofií; viz strana 99 ohlednû dal ích podrobností. Mezinárodní volání 1. Stisknûte a drïte stisknuté tlaãítko. Objeví se znak Zadejte mezinárodní pfiedãíslí, smûrové ãíslo a telefonní ãíslo a stisknûte tlaãítko. AÏ skonãíte hovor, stisknûte krátce tlaãítko. Vytoãení posledního volaného ãísla Telefon ukládá volaná, pfiijatá nebo nepfiijatá ãísla pokud se volající identifikuje; dal í podrobnosti, viz Záznamy hovorû na stranû 80. Pokud chcete znovu vytoãit libovolné z tûchto ãísel, postupujte následovnû. 1. Pokud jste zadali nûjak znak, vymaïte displej tak, Ïe alespoà jednu sekundu podrïíte stisknuté tlaãítko. 2. Stisknûte tlaãítko a zobrazí se seznam posledních ãísel v tom pofiadí, ve kterém se hovory uskuteãnily. 3. âísly mûïete procházet pomocí tlaãítek a dokud se poïadované ãíslo nezv razní. Oprava ãísla Pro vymazání... poslední zobrazené ãíslice jakoukoliv dal í ãíslice v ãísle Udûlejte... stisknûte tlaãítko. stiskem tlaãítka nebo pfiesuàte kurzor tûsnû napravo od ãíslice, kterou chcete vymazat. Stisknout tlaãítko. Chybûjící ãíslici mûïete snadno vloïit stisknutím odpovídajícího tlaãítka. celého displeje drïte tlaãítko stisknuté déle neï jednu sekundu. 4. Poduk chcete zvolit... vytoãení zv raznûného ãísla úpravu zv raznûného ãísla Je trûba... stisknout tlaãítko. stisknout kontextové tlaãítko Editovat a zmûàte ãíslo jak je trûba, postupujte podle Oprava ãísla na stranû 22, kde naleznete podrobnosti

14 Funkce volání Funkce volání Volání s pomocí telefonního seznamu âasto volaná telefonní ãísla si mûïete pomocí telefonního seznamu uloïit spolu se jménem na SIM kartu nebo do pamûti telefonu. Potom staãí jen zvolit poïadované jméno a pfiifiazené ãíslo se vyvolá. Dal í podrobnosti o funkci Telefonního seznamu, viz strana 33. Nastavení hlasitosti Pfiijmutí hovoru KdyÏ vás nûkdo volá, telefon zaãne zvonit a na obou displejích se objeví tato obrazovka. nnnnnnnn nnnnnnn Pokud chcete nastavit hlasitost sluchátka, pouïijte v prûbûhu hovoru tlaãítka na levé stranû telefonu. Pfiijm. Odmít. Stisknûte tlaãítko pro zv ení a tlaãítko pro sníïení hlasitosti. V základním reïimu, pokud je telefon otevfien, mûïete pomocí tûchto tlaãítek nastavit hlasitost kláves. 24 Pokud lze volajícího identifikovat, objeví se na displeji telefonní ãíslo nebo jméno volajícího (pokud je máte uloïené v telefonním seznamu). 1. Pokud je tfieba, otevfiete telefon. Stisknûte tlaãítko, nebo kontextové tlaãítko Pfiijm. a odpovûzte na pfiíchozí hovor. Pokud jste zvolili moïnost Tlaãítka pfiijmutí v menu Dal í nastavení (Nabídka 6.8), mûïete hovor pfiijmout stisknutím libovolného tlaãítka kromû tlaãítka a kontextového tlaãítka Odmít. (viz strana 99). Pokud jste zvolili moïnost Aktivní kryt v menu Dal í nastavení (Nabídka 6.8), mûïete hovor pfiijmout pouh m otevfiením telefonu (viz strana 99). Poznámka: Pokud chcete odmítnout pfiíchozí hovor, stisknûte a drïte stisknutá tlaãítka hlasitosti na levé stranû telefonu aniï byste telefon otevfieli. 2. Hovor ukonãete zavfiením telefonu nebo stisknutím tlaãítka. Poznámka: Hovor mûïete pfiijmout i pokud právû pouïíváte telefonní seznam, nebo pokud pouïíváte menu. 25

15 Funkce volání Funkce volání ProhlíÏení zme kan ch hovorû Pokud nemûïete z jakéhokoliv dûvodu pfiijmout hovor, mûïete zjistit, kdo vás volal (za pfiedpokladu, Ïe je tato sluïba dostupná), abyste mohli této osobû zavolat zpût, je-li to nutné. Poãet zme kan ch hovorû se ukáïe na základní obrazovce ihned poté, co byl hovor zme kán. Pokud si chcete zme kan hovor ihned prohlédnout, postupujte následovnû. 1. Pokud je telefon zavfien, otevfiete jej. 2. Stisknûte kontextové tlaãítko Prohl.. Pokud je ãíslo posledního zme kaného hovoru dostupné, zobrazí se na displeji. 3. Poduk chcete zvolit... Stisknûte... procházet zme kané hovory tlaãítko nebo. zavolat zobrazené ãíslo tlaãítko. upravit nebo odstranit ãíslo zme kaného hovoru kontextové tlaãítko Vybrat (viz dal í strana). Úprava ãísla zme kaného hovoru Poznámka: Pokud ãíslo zme kaného hovoru není dostupné, volba Edit. ãíslo se nezobrazí. 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Volby. 2. Stisknûte tlaãítko nebo a vyberte volbu Edit. ãíslo. 3. Stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. 4. Upravte ãíslo jak je tfieba. 5. Poduk chcete zvolit... Stisknûte... zavolat ãíslo tlaãítko. uloïit ãíslo Smazání zme kaného hovoru kontextové tlaãítko UloÏit a zadejte jméno a poïadované umístûní (pro dal í podrobnosti viz strana 33). 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Volby. 2. Pokud je tfieba, stisknûte tlaãítko nebo a vyberte volbu Smazat. 3. Stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. Pokud chcete opustit funkce Prome k hovory, mûïete kdykoliv stisknout tlaãítko. Poznámka: Funkci Prome k hovory mûïete kdykoliv otevfiít, pokud zvolíte moïnost menu Prome k. hovory (Nabídka 3.1); pro dal í podrobnosti, viz strana

16 Funkce volání Rychlé pfiepnutí do tichého reïimu Tich reïim pouïijte kdykoliv je tfieba b t ohledupln a pokud si pfiejete, aby telefon neru il Ïádn mi zvuky, napfiíklad v divadle. V základním reïimu mûïete telefon rychle pfiepnout do tichého reïimu, staãí jen stisknout a drïet stisknuté tlaãítko tak dlouho, dokud se na displeji neobjeví zpráva tich reïim a ikona vibrací ( ). V tichém reïimu se následovnû zmûní zvuková nastavení telefonu. V bûr funkcí a moïností Vá telefon nabízí fiadu funkcí, které vám umoïní pfiizpûsobit si telefon va im potfiebám. Tyto funkce jsou uspofiádány v menu a v dílãích menu, které jsou pfiístupné pfiesoznaãená kontextová tlaãítka a. KaÏdé menu a dílãí menu umoïàuje prohlíïet a mûnit nastavení konkrétní funkce. Úloha kontextov ch tlaãítek se mûní podle aktuálního kontextu; znaãka na spodní fiádce displeje, nad kaïd m tlaãítkem ukazuje aktuální úlohu. Pfiíklad: Volby Typ upozornûní (Nabídka 5.3) Tón klávesnice (Nabídka 5.4) Tón SMS (Nabídka 5.5.1) Nové nastavení Vibrace VYP Pouze svûlto Poskytovatel sluïeb 05:17 Sob 02 íj Pokud chcete tich reïim opustit a obnovit pfiedchozí zvukové nastavení, drïte znovu stisknuté tlaãítko dokud se neobjeví Tich reïim ukonãit. Ikona vibrací ( ) zmizí z displeje. Menu Jméno Stiskem levého kontextového tlaãítka zobrazíte reïim hlavního menu. Stiskem pravého kontextového tlaãítka zobrazíte funkci telefonního seznamu

17 V bûr funkcí a moïností V bûr funkcí a moïností Pfiíklad: Nastavení jazyka displeje Pokud si chcete zobrazit rûzné dostupné funkce/ moïnosti a vybrat tu, které poïadujete, postupujte následovnû. 1. Stisknûte pfiíslu né kontextové tlaãítko. 2. Poduk chcete zvolit... Stisknûte Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Menu a otevfiete menu. Poskytovatel sluïeb 05:17 Sob 20 íj volbu: zobrazené funkce nebo zv raznûné moïnosti zobrazení dal í funkce nebo zv raznûní dal í moïnosti v seznamu pohyb zpût na pfiedchozí funkci nebo moïnost v seznamu kontextové tlaãítko Vybrat nebo tlaãítko. tlaãítko, nebo tlaãítko na levé stranû telefonu. tlaãítko nebo tlaãítko na levé stranû telefonu. Menu Jméno 2. Pro pohyb mezi menu stisknûte tlaãítko nebo, dokud se neobjeví menu Nastavení tel.. Nastavení zvuku pfiesunutí o jednu úroveà zpût ve struktufie tlaãítko, kontextové tlaãítko nebo tlaãítko. Organizátor Vybrat 6 opu tûní struktury, beze zmûny nastavení tlaãítko. 3. Pokud chcete vybrat menu Nastavení tel., stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat nebo tlaãítko. Nûkteré funkce mohou vyïadovat zadání hesla nebo kódu PIN. Zadejte poïadovan kód a stisknûte kontextové tlaãítko OK. Nastavení tel. Aktivace infr... Moje nastav... Pozdrav Vlastní ãíslo Jazyk Zabezpeãení Vybrat 6.1 Pokud je název menu pfiíli dlouh pro zobrazení na displeji, název se pfii zv raznûní bude posunovat

18 V bûr funkcí a moïností 4. Pohybujte se mezi dílãími menu pomocí tlaãítek nebo, dokud se nedostanete na dílãí menu Jazyk. 32 Nastavení tel. Aktivace infr... Moje nastav... Pozdrav Vlastn âe tina Jazyk Zabezpeãení Vybrat 6.5 Ukazuje aktuální nastavení 5. MoÏné jazyky si mûïete zobrazit stisknutím kontextového tlaãítka Vybrat nebo tlaãítka. Aktuální nastavení je zv raznûno. Jazyk êìëëkàâ âe tina Românva Slovensky Sloven ãina Automaticky Vybrat Aktuální jazyk 6. Pohybujte se v seznamu jazykû pomocí tlaãítka nebo dokud se poïadovan jazyk nezv razní. 7. Stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat nebo tlaãítko pro potvrzení va eho v bûru. 8. Stisknûte dvakrát tlaãítko nebo a opusète strukturu menu. Telefonní seznam Telefonní ãísla a k nim odpovídající jména si mûïete uloïit do pamûti va í SIM karty. Navíc mûïete uloïit aï 500 ãísel do pamûti telefonu. Aãkoliv jsou SIM karta a pamûè telefonu fyzicky oddûlené, pfii pouïití se chovají jako jeden celek, kter se naz vá telefonní seznam. UloÏení ãísla se jménem Existují dva zpûsoby jak uloïit ãíslo: Pomocí kontextového tlaãítka UloÏit v základním reïimu Pomocí moïnosti Nová poloïka v menu Telefonní seznam UloÏení ãísla v základním reïimu Jakmile zaãnete zadávat ãíslo, objeví se nad lev m kontextov m tlaãítkem UloÏit, které umoïní uloïit ãíslo do telefonního seznamu. 1. Zadejte ãíslo, které chcete uloïit. Poznámka: Pokud pfii zadávání ãísla udûláte chybu, mûïete ji opravit pomocí tlaãítka. Dal í podrobnosti, viz strana Pokud jste si jisti, Ïe zadané ãíslo je správné, stisknûte kontextové tlaãítko UloÏit. 3. Vyberte ikonu, která oznaãí kategorii ãísla, které chcete uloïit. K dispozici jsou tfii kategorie: âíslo mobilního telefonu âíslo do zamûstnání Soukromé ãíslo Kategorii ãísla mûïete vybrat stisknutím tlaãítka nebo, a potom kontextov m tlaãítkem Vybrat. 33

19 Telefonní seznam Telefonní seznam UloÏení ãísla pomocí menu Telefonní seznam 4. Vyberte pamûè, do které má b t ãíslo uloïeno (PamûÈ telefonu nebo PamûÈ karty) a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. Poznámka: Pokud pouïijete jin telefon, v echna ãísla uloïená v pamûti va í SIM karty budou automaticky k dispozici i v novém telefonu, zatímco v echna ãísla uloïená v pamûti telefonu budete muset uloïit znovu. 5. Zadejte jméno a stisknûte kontextové tlaãítko OK. Maximální délka jména závisí na va í SIM kartû. Podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana Pokud ãíslo a jméno nechcete uloïit do nabízeného místa, stisknutím tlaãítka ãíslo místa vymaïte a zadejte ãíslo poïadovaného místa stisknutím tlaãítek s ãísly. 7. Stisknûte kontextové tlaãítko OK a jméno a ãíslo uloïte. Po uloïení se na telefonu zobrazí právû zadané jméno nebo poloïka telefonního seznamu. 8. Poduk chcete zvolit... Stisknûte... pouïití moïností zadávání návrat na základní obrazovkutlaãítko kontextové tlaãítko Volby. tlaãítko. 1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Jméno. 2. PosuÀte na Nová poloïka stisknutím tlaãítka nebo a potom stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. 3. Vyberte ikonu, která oznaãí kategorii ãísla, které chcete uloïit. Poznámka: V tomto kroku mûïete také zvolit ikonu elektronické po ty ( ). Tak mûïete uloïit ovou adresu místo telefonního ãísla. 4. Vyberte telefonu pamûè, do které má b t ãíslo uloïeno (Telefon nebo Kartu) a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. 5. Zadejte jméno a stisknûte kontextové tlaãítko OK. Maximální délka jména závisí na va í SIM kartû. Podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana Zadejte ãíslo nebo ovou adresu a stisknûte kontextové tlaãítko UloÏit. 7. Pokud ãíslo a jméno nechcete uloïit do nabízeného místa, stisknutím tlaãítka ãíslo místa vymaïte a zadejte ãíslo poïadovaného místa stisknutím tlaãítek s ãísly. 8. Stisknûte kontextové tlaãítko OK a jméno a ãíslo uloïte. Po uloïení se na telefonu zobrazí právû zadané jméno nebo poloïka telefonního seznamu

20 Telefonní seznam Telefonní seznam 9. Poduk chcete zvolit... Stisknûte... pouïití moïností zadávání návrat na základní obrazovkutlaãítko kontextové tlaãítko Volby. tlaãítko. PouÏití moïností telefonního seznamu Pokud máte vybranou libovolnou poloïku telefonního seznamu, stisknûte kontextové tlaãítko Volby a zobrazí se moïnosti této poloïky. Poduk chcete zvolit... volbu zv raznûnou moïnost zv raznûní jiné moïnosti Stisknûte... kontextové tlaãítko Vybrat nebo tlaãítko. tlaãítko nebo dokud se nezv razní poïadovaná moïnost. K dispozici jsou následující volby. VloÏit: umoïàuje vloïit zvolené ãíslo do normálního reïimu volání. Tuto moïnost pouïijte napfiíklad pro volání ãísla podobného tomu, které je v telefonním seznamu nebo pro volání jiné linky ve stejné ústfiednû. Pokud chcete upravit ãíslo, pouïijte tlaãítko ; dal í podrobnosti, viz strana 22. Pokud chcete vytoãit ãíslo, stisknûte tlaãítko. Editovat: umoïàuje upravit zprávu. Vyberte Jedna poloïka pro zmûnu jednoho ãísla ve vybráném jménu. Pokud zmûníte jméno, ãíslo se uloïí zvlá È. Vyberte V echny poloïky pro zmûnu jména záznamu. Vymazat: umoïàuje z telefonního seznamu vymazat zvolené jméno a ãíslo. Budete poïádáni pro potvrzení odstranûní jména a ãísla (ãísel); potvrìte stisknutím kontextového tlaãítka Ano. Kopírovat: umoïàuje zkopírovat zvolené ãíslo na jiné místo. Tuto moïnost pouïijte pro uloïení ãísla podobného ãíslu, které je jiï v pamûti; vyberte umístûní pro nové ãíslo. Jakmile jej zkopírujete, proveìte editaci jména a ãísla. Skupina vol.: umoïàuje vám pfiifiadit poloïku ke skupinû volajících. Pokud vás pak nûkdo z té skupiny zavolá, telefon vás pfiíslu n m zpûsobem upozorní. MÛÏete zvolit jednu z deseti moïn ch skupin. Pokud chcete poloïku ze skupiny odstranit, zvolte moïnost Bez skupiny. Dal í podrobnosti o tom, jak zmûnit vlastnosti skupiny volajících, viz strana 39. Pfiidat poloïku: umoïàuje k vybranému jménu pfiidat nové ãíslo jiné kategorie (mobil, do zamûstnání, soukrom nebo ) k aktuálnû vybranému jménu. Záznam v telefonním seznamu mûïe obsahovat jméno a aï ãtyfii ãísla, jedno ãíslo v kaïdé kategorii. Vyhledání ãísla v telefonním seznamu Po utfiídûní ãísel v telefonním seznamu v nich mûïete hledat dvûma zpûsoby: Podle jména Podle skupiny volajících Hledání ãísla podle jména 1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Jméno

21 Telefonní seznam Telefonní seznam 2. Stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat kdyï je zv raznûna moïnost Hledání. Budete vyzváni k zadání jména. 3. Zadejte zaãátek jména, které chcete vyhledat. Zobrazí se poloïky telefonního seznamu, poãínaje první poloïkou, která vyhovuje va emu zadání. Tato poloïka je také zv raznûna. 4. Poduk chcete zvolit... Stisknûte... zobrazení zv raznûné poloïky kontextové tlaãítko Prohl.. vybrání jiné poloïky tlaãítko nebo dokud poïadovanou poloïku nezv razníte. vyhledání jména, které zaãíná na jiné písmeno tlaãítko pro vymazání jiï zadan ch ãísel a poté stisknûte tlaãítko s poïadovan m písmenem. 5. Jakmile poïadovanou poloïku naleznete, mûïete stisknout tlaãítko a zaãít volání ãísla nebo stisknout kontextové tlaãítko Volby a pfiejít na moïnosti poloïek telefonního seznamu; dal í podrobnosti, viz strana 36. Hledání ãísla podle skupiny volajících 1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Jméno. 2. Pfiejdûte na Hledání skupiny stisknutím tlaãítka nebo a poté stisknutím kontextového tlaãítka Vybrat. 3. Pfiejdûte na poïadovanou skupinu stisknutím tlaãítka nebo a poté stisknutím kontextového tlaãítka Prohl.. Zobrazí se seznam poloïek telefonního seznamu zvolené skupiny volajících. 4. Poduk chcete zvolit... zobrazit zv raznûnou poloïku Stisknûte Jakmile poïadovanou poloïku naleznete, mûïete stisknout tlaãítko a zaãít volání ãísla nebo stisknout kontextové tlaãítko Volby a pfiejít na moïnosti poloïek telefonního seznamu; dal í podrobnosti, viz strana 36. Úpravy skupiny volajících kontextové tlaãítko Prohl.. vybrání jiné poloïky tlaãítko nebo dokud poïadovanou poloïku nezv razníte. 1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Jméno. 2. Pfiejdûte na Úpravy skupiny stisknutím tlaãítka nebo a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. 3. Zadejte zaãátek názvu poïadované skupiny nebo projdûte seznamem skupin stisknutím tlaãítka nebo. 4. Jakmile se skupina, kterou chcete upravovat zvárazní, stisknûte kontextové tlaãítko Volby

22 Telefonní seznam Telefonní seznam 5. Vyberte si poïadované moïnosti a zmûàte jejich nastavení. K dispozici jsou následující volby. Tón vyzvánûní: umoïàuje zvolit vyzvánûcí tón, kter bude ohla ovat pfiíchozí hovory od ãlenû této skupiny. Tón SMS: umoïàuje zvolit vyzvánûcí tón, kter bude ohla ovat pfiijetí textov ch zpráv od ãlenû této skupiny. Grafika: umoïàuje zvolit grafickou ikonu, která se zobrazí, kdyï vám nûkdo z této skupiny zavolá. Náz. skupiny: umoïàuje vám pfiifiadit jméno skupinû; dal í podrobnosti o tom, jak zadávat znaky, viz strana AÏ skonãíte se zmûnou nastavení, stisknûte tlaãítko nebo tlaãítko. Rychlé vytáãení Pokud máte telefonní ãísla uloïena v SIM kartû, mûïete nastavit aï osm poloïek rychlého vytáãení, tato ãísla pak mûïete kdykoliv snadno vytáãet pouh m stisknutím pfiifiazeného tlaãítka ãísel. Nastavení poloïek rychlého vytáãení 1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Jméno. 2. Pfiejdûte na Rychlé vytáãení stisknutím tlaãítka nebo a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. 3. Zvolte tlaãítko, kterému chcete pfiifiadit rychlé vytáãení (tlaãítka aï ) a stisknûte kontextové tlaãítko OK. Poznámka: Pokud má jiï tlaãítko pfiifiazené ãíslo, objeví se kontextové tlaãítko Volby namísto kontextového tlaãítka OK. Pfiejdûte na krok Zvolte poïadovanou poloïku telefonního seznamu ze seznamu a stisknûte kontextové tlaãítko Prohl.. 5. Pokud má poloïka více neï jedno ãíslo, zvolte ãíslo stisknutím tlaãítka nebo a stisknûte kontextové tlaãítko Vybrat. 6. AÏ zvolenému tlaãitku pfiifiadíte ãíslo, po stisknutí kontextového tlaãítka Volby jsou k dispozici ãtyfii moïnosti. Zmûnit: umoïní zvolenému tlaãítku pfiifiadit jiné ãíslo. Vymazat: umoïní odstranit nastavení, zvolenému tlaãítku nebude pfiifiazeno Ïádné ãíslo. Vymazat v e: umoïàuje odstranit nastavení v ech tlaãítek, k Ïádnému tlaãítku pak nebude pfiifiazeno Ïádné ãíslo. âíslo: zobrazí ãíslo pfiifiazené tlaãítku. 7. AÏ skonãíte nastavování této moïnost, stisknûte tlaãítko nebo. Rychlé vytáãení z telefonního seznamu Pokud chcete rychle vytoãit ãísla pfiifiazená tlaãítkûm oz, stisknûte a drïte stisknuté odpovídající tlaãítko. Poznámka: PamûÈ ãíslo 1 je vyhrazena ãíslu va í hlasové po ty

23 Telefonní seznam Kontrola stavu pamûti MÛÏete si zkontrolovat kolik jmen a ãísel máte jiï uloïen ch v telefonním seznamu (pamûti na SIM kartû a v telefonu) nebo kolik zb vá praêdn ch poloïek. 1. Pokud je zobrazena základní obrazovka, stisknûte kontextové tlaãítko Jméno. 2. Vyberte moïnost Stav pamûti. 3. Stisknete tlacítko nebo pro zobrazení poãtu záznamu na kartû a v pamûti telefonu ve vztahu k celkové kapacitû kaïdé z tûchto pamûtí. Zadávání textu Pfii pouïívání telefonu budete ãasto potfiebovat zadávat text. Na pfiíklad, pfii ukládání jména do telefonního seznamu, pfii vytváfiení vlastního pozdravu nebo pfii zadávání poloïek v diáfii. Alfanumerické znaky mûïete zadat pomocí klávesnice telefonu. Telefon umoïàuje tyto reïimy zadávání textu. ReÏim T9 Tento reïim umoïàuje zadávat slova pouze pomocí jednoho stisku tlaãítka na písmeno. KaÏdému tlaãítku na klávesnici je pfiifiazeno více písmen - kdyï jednou stisknete tlaãítko, mûïou se zobrazit písmena J, K nebo L. ReÏim T9 automaticky porovnává stisknutá tlaãítka s vnitfiním slovníkem pouïitého jazyka a urãuje správné slovo. Tak je k zadávání tfieba mnohem ménû stiskû tlaãítek neï pfii pouïití tradiãních reïimû zadávání mal ch a velk ch znakû. ReÏimy velk ch/mal ch znakû Tyto reïimy umoïàují zadat písmeno opakovan m stisknutím tlaãítka oznaãeného poïadovan m písmenem. Stisknûte tlaãítko jednou, dvakrát, tfiikrát nebo ãtyfiikrát, dokud se poïadované písmeno nezobrazí. ReÏim symbolû Tento reïim umoïàuje zadávat symboly, jak jsou napfiíklad ãárky. ReÏim ãísel Tento reïim umoïàuje zadávat ãísla

24 Zadávání textu Zadávání textu Zmûna reïimu zadávání textu Pokud jste v políãku, ve kterém lze zadávat znaky, na displeji uvidíte indikátor reïimu zadávání textu. Pfiíklad: KdyÏ vytváfiíte textovou zprávu Indikátor reïimu zadávání textu PouÏívání reïimu T9 Inteligentní reïim T9 zadávání textu umoïàuje zadání libovolného znaku pomocí jediného tlaãítka. Tento reïim zadání textu pouïívá zabudovan slovník. 1. Pokud jste v prediktivním reïimu zadávání textu T9, zaãnûte zadávat slovo stiskem tlaãítek aï. Pro kaïdé písmeno stisknûte kaïdé tlaãítko pouze jednou. Pfiíklad: Pokud chcete zadat AHOJ v reïimu T9, stisknûte,, a. Na displeji se objeví slovo, které zadáváte. MÛÏe se mûnit s kaïd m znakem, kter stisknete. Volby Dokonãete zadávání celého slova a teprve pak je zaãnûte upravovat nebo odstraàovat písmena. Pokud chcete zvolit... Stisknûte kontextové tlaãítko dokud... reïim T9 zobrazí se. Viz strana 45. reïim velk ch písmen zobrazí se A. Viz strana 47. reïim mal ch písmen zobrazí se a. Viz strana 47. reïim ãísel zobrazí se 1. Viz strana Pokud je slovo správné, zaãnûte zadávat nové slovo. V opaãném pfiípadû stisknûte opakovanû tlaãítko, nebo a zobrazí se vám moïné alternativy zadávaného slova. Pfiíklad: Slova OD a NE mají stejnou posloupnost,. Telefon zobrazí nejpouïívanûj í variantu jako první. 4. KaÏdé slovo ukonãete mezerou stisknutím tlaãítka. reïim symbolû zobrazí se. Viz strana

25 Zadávání textu Zadávání textu PouÏití reïimû velk ch/mal ch znakû KdyÏ chcete zadat teãky, ãárky nebo stfiedníky, stisknûte klávesu. ReÏim T9 pouïívá gramatická pravidla, která zaji Èují, Ïe se pouïívá správná interpunkce. Pfiíklad: je pouïit jednou, aby se zobrazilo interpunkãní znaménko: Pokud chcete v reïimu T9 zmûnit velikost písmene, pouïijte tlaãítko. Existují dvû typy velikosti písma: Malá písmena Velká písmena Kurzorem mûïete pohybovat pomocí tlaãítek a. Pokud chcete odstranit písmena, stisknûte tlaãítko. Displej se vymaïe, kdyï stisknete a budete drïet stisknuté tlaãítko. Pro zadání textu pouïijte tlaãítka aï. 1. Stisknûte tlaãítko oznaãené pfiíslu n m písmenem: - Jednou pro první písmeno - Dvakrát pro druhé písmeno - A tak dále 2. Ostatní písmena zadejte obdobn m zpûsobem. Poznámka: Pokud zmáãknete jiné tlaãítko, pfiesune se kurzor doprava. Pokud chcete zadat stejné písmeno dvakrát nebo jiné písmeno na stejné klávese, staãí jen chvíli poãkat aï se kurzor automaticky pfiesune doprava a pak mûïete zadat dal í písmeno. V následující tabulce naleznete dal í informace o dostupn ch znacích. Tlaãítko Mezera Znaky v pofiadí, v jakém se zobrazují Velká písmena Malá písmena Pokud chcete vloïit mezeru, stisknûte tlaãítko

26 Zadávání textu Kurzorem mûïete pohybovat pomocí tlaãítek a. Pokud chcete odstranit písmena, stisknûte tlaãítko. Displej se vymaïe, kdyï stisknete a budete drïet stisknuté tlaãítko. PouÏití reïimu symbolû V reïimu symbolû mûïete do textové zprávy vkládat symboly. OK 918 Pomocí navigaãních tlaãítek se pfiesuàte na poïadovan symbol a potom stisknûte kontextové tlaãítko OK a zv raznûn symbol vloïte do va í zprávy. PouÏití ãíselného reïimu V reïimu ãísel mûïete do textové zprávy vkládat ãísla (napfiíklad telefonní ãíslo). Stisknûte tlaãítko odpovídající poïadovan m ãíslicím a pak ruãnû pfiepnûte zpátky do pfiíslu ného reïimu zadávání textu. 48

27 MoÏnosti v prûbûhu hovoru Vá telefon má fiadu funkcí, které mûïete pouïít i v prûbûhu hovoru. PodrÏení hovoru Aktuální hovor mûïete kdykoliv podrïet. V prûbûhu jednoho hovoru mûïete zaãít jin hovor (pokud tuto sluïbu podporuje va e síè). Jeden z tûchto dvou hovorû je aktivní a druh je drïen a mezi tûmito hovory mûïete pfiepínat. Pokud chcete hovor podrïet, staãí stisknout kontextové tlaãítko PodrÏet. Hovor mûïete kdykoliv znovu aktivovat stisknutím kontextového tlaãítka Obnovit. Pokud chcete uskuteãnit hovor v prûbûhu jiného hovoru, postupujte následovnû. 1. Zadejte telefonní ãíslo, které chcete vytoãit nebo jej vyhledejte v telefonním seznamu. 2. Stisknûte tlaãítko a vytoãte druh hovor. První hovor bude automaticky podrïen. Nebo: 1. PodrÏte souãasn hovor stisknutím kontextového tlaãítka PodrÏet. 2. Uskuteãnûte druh hovor obvykl m zpûsobem. Mezi obûma hovory mûïete pfiepínat stisknutím kontextového tlaãítka Prohod.. Aktuální hovor je podrïen a drïen hovor je znovu aktivován a mûïete pokraãovat v hovoru s druhou stranou. AÏ skonãíte, ukonãete kaïd hovor jak je bûïné, stisknutím tlaãítka. 49

28 MoÏnosti v prûbûhu hovoru MoÏnosti v prûbûhu hovoru Vypnutí mikrofonu Mikrofon telefonu mûïete doãasnû vypnout, druhá strana vás pak neusly í. Pfiíklad: Pfiejete si nûco fiíct jiné osobû v místnosti, ale nechcete, aby vás sly ela druhá strana. Pokud chcete mikrofon doãasnû vypnout, postupujte následovnû. 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Volby. 2. Stisknûte tlaãítko a zv raznûte moïnost Mikrof. vyp. 3. Stisknûte kontextové tlaãítko OK. Druhá strana vás jiï nemûïe sly et. Pokud chcete mikrofon znovu zapnout, postupujte následovnû. 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Volby. 2. Je-li to nutné, stisknûte tlaãítko a zv raznûte moïnost Mikrof. zap. 3. Stisknûte kontextové tlaãítko OK. Druhá strana vás opût usly í. Vypnutí/odesílání tónû tlaãítek Tyto moïnosti dovolují zapnout a vypnout tóny tlaãítek. Pokud je zvolena moïnost Tichá tl., telefon nebude pfiená et tóny tlaãítek. To umoïní pouïít tlaãítka bûhem hovoru, aniï by vás ru ily nepfiíjemné tóny tlaãítek. Poznámka: Pokud komunikujete s telefonními záznamníky nebo s poãítaãov mi telefonními systémy, musíte zvolit moïnost Odesílat tl.. Vyhledání ãísla v telefonním seznamu Bûhem hovoru mûïete hledat ãíslo v telefonním seznamu. 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Volby. 2. Stisknûte tlaãítko a zv raznûte moïnost Tel. seznam. 3. Stisknûte kontextové tlaãítko OK. Zobrazí se poloïky telefonního seznamu. 4. Zadejte jméno, které chcete najít. Pokud zadáte zaãátek jména, zobrazí se poloïky telefonního seznamu, poãínaje první poloïkou, která vyhovuje va emu zadání. Tato poloïka je také zv raznûna. 5. Pokud si chcete prohlédnout zv raznûnou poloïku, stisknûte kontextové tlaãítko Prohl.. Dal í podrobnosti o funkci Telefonního seznamu, viz stranû

29 MoÏnosti v prûbûhu hovoru MoÏnosti v prûbûhu hovoru PouÏití sluïeb SMS Pokud bûhem hovoru obdrïíte zprávu SMS (Short Message Service), zaãne na displeji blikat ikona zprávy ( ). MoÏnost SluÏby SMS umoïàuje vyuïití této funkce. Dal í podrobnosti o sluïbû SMS, viz stranû 62. Pfiijmutí druhého hovoru Hovor mûïete pfiijmout i v prûbûhu jiï probíhajícího hovoru (pokud tuto sluïbu podporuje va e síè) a pokud máte nastavenou poloïku menu Hovor ãeká (Nabídka 8.3) na Aktivovat (viz stranû 114). Na pfiíchozí hovor vás upozorní tón ãekajícího hovoru. Pokud chcete bûhem hovoru pfiijmout druh hovor, postupujte následovnû. 1. Stisknûte tlaãítko a pfiijmûte pfiíchozí hovor. První hovor bude automaticky podrïen. 2. Mezi obûma hovory mûïete pfiepínat stisknutím kontextového tlaãítka Prohod.. Pokud chcete drïen hovor ukonãit, stisknûte kontextové tlaãítko Volby a zvolte moïnost Zavûsit podr.. 3. Pokud chcete ukonãit aktuální hovor, stisknûte tlaãítko. Vytvofiení konferenãního hovoru Konferenãní hovor je síèová sluïba, která umoïàuje navzájem propojit aï est lidí, ktefií se tak mohou najednou zúãastnit konferenãního hovoru. Dal í podrobnosti vám podá vá poskytovatel sluïeb. Vytvofiení konferenãního hovoru 1. Prvního úãastníka zavolejte obvykl m zpûsobem. 2. Druhého úãastníka také zavolejte obvykl m zpûsobem. První hovor bude automaticky podrïen. 3. Pokud chcete aby se první úãastník pfiipojil ke konferenãnímu hovoru, stisknûte kontextové tlaãítko Volby a zvolte moïnost Pfiipojit. 4. Pokud chcete ke konferenãnímu hovoru pfiipojit dal í osobu, zavolejte ji obvykl m zpûsobem a potom stisknûte kontextové tlaãítko Volby a zvolte moïnost Konference. Pfiíchozí volající mûïete pfiidávat tak, Ïe pfiijmete hovor a stisknete Volby a potom Konference. Opakujte, pokud je tfieba. Soukrom rozhovor s jedním úãastníkem 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Volby a vyberte moïnost Vybrat jedno. Objeví se seznam v ech úãastníkû. 2. Vyberte poïadovanou osobu stisknutím tlaãítka nebo a potom kontextového tlaãítka Vybrat nebo tlaãítka

30 MoÏnosti v prûbûhu hovoru 3. Zvolte moïnost Soukromé. Nyní mûïete s touto osobou mluvit soukromû. Ostatní úãastníci mohou pokraãovat ve spoleãné konverzaci. 4. Pokud se chcete vrátit ke konferenãnímu hovoru, stisknûte kontextové tlaãítko Volby a zvolte Konference. V ichni úãastníci konferenãního hovoru se nyní mohou navzájem sly et. Vylouãení jednoho úãastníka 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Volby a vyberte moïnost Vybrat jedno. Objeví se seznam v ech úãastníkû. 2. Vyberte poïadovanou osobu stisknutím tlaãítka nebo a potom kontextového tlaãítka Vybrat nebo tlaãítka. 3. Zvolte Odebrat. PouÏití menu Telefon nabízí fiadu funkcí, kter mi mûïete telefon pfiizpûsobit va im potfiebám. Tyto funkce jsou uspofiádány v menu a v dílãích menu. Menu a dílãí menu lze zobrazit posunováním pomocí navigaãních tlaãítek nebo pouïitím zkratek. DosaÏení funkcí menu pomocí posunování 1. V základním reïimu stisknûte kontextové tlaãítko Menu a pfiejdûte do oblasti menu. 2. Posunujte pomoci tlaãítka nebo aï se dostanete na poïadované hlavní menu, napfiíklad na Nastavení tel.. Do menu vstoupíte kontextov m tlaãítkem Vybrat nebo tlaãítkem. 3. Pokud menu obsahuje dílãí menu, napfiíklad Jazyk, mûïete se na nûj dostat posunováním pomocí tlaãítka nebo a stisknutím kontextového tlaãítka Vybrat. Pokud menu, které jste si vybrali obsahuje dal í poloïky, opakujte stejn postup. Hovor s tímto úãastníkem se ukonãí, ale mûïete pokraãovat v rozhovoru s ostatními úãastníky. 4. Konferenãní hovor ukonãete zavfiením hovoru nebo stisknutím tlaãítka. 4. Poduk chcete zvolit... pohybujte se mezi menu potvrìte vybraná nastavení Stisknûte... tlaãítko nebo nebo pouïijte tlaãítka a na levé stranû telefonu. Vybrat nebo kontextové tlaãítko. vraète se na úroveà pfiedchozího menu opu tûní menu bez zmûny nastavení kontextové tlaãítko tlaãítko. tlaãítko. nebo 54 55

31 PouÏití menu PouÏití menu Pfiístup k funkcím menu pomocí zkratek PoloÏky menu (menu, dílãí menu a poloïky) mají ãísla a lze se na nû rychle dostat pomocí ãísel jejich zkratek. âísla zkratek se zobrazí v pravém spodním rohu displeje vedle kontextového tlaãítka. Staãí stisknout kontextové tlaãítko Menu a zadat poïadované ãíslo. Poznámka: âísla pfiifiazená kaïdé poloïce menu jsou uvedena v seznamu na stranû 57. Nemusí se zcela shodovat s ãísly menu na va em telefonu. Ty závisí na tom, které sluïby podporuje va e SIM karta. Pfiíklad: Pfiístup na poloïku Jazyk 1. Stisknûte kontextové tlaãítko Menu. 2. Stisknûte pro Nastavení telefonu. 3. Stisknûte pro Jazyk. Pfiímo se zobrazí dostupné jazyky. Seznam funkcí menu Následující obrázek ukazuje dostupnou strukturu menu a jsou zde také uvedeny: âísla pfiifiazená kaïdé poloïce Stránky, na kter ch naleznete popis kaïdé funkce Poznámka: Pokud pouïíváte kartu SIM AT, která poskytuje doplàkové sluïby, po stisknutí kontextového tlaãítka Menu, kter m se dostanete do oblasti menu se nejprve zobrazí menu SIM AT (0). Dal í podrobnosti naleznete v dokumentaci k va í SIM kartû. 1. Textové zprávy (viz stranû 62) 1.1 Pfiijaté 1.2 Odeslané 1.3 Napsat novou 1.4 ablony 1.5 Nastavení Nastavení 1 * Nastavení 2 * Nastavení 3 * Nastavení 4 * Nastavení 5 * Spol. nastav. 1.6 Moje objekty Moje melodie MÛj obrázek Moje animace Vymazat v echny 1.7 Stav pamûti PamûÈ SIM PamûÈ TELEFONU PamûÈ CB Smazat v e 1.8 Hlasová po ta Pfiipojit na hlasovou po tu âíslo hlasového serveru 1.9 Vysílání âíst Pfiijem Seznam kanálû Jazyk 2. Obrazové zprávy (viz stranû 73) 2.1 Pfiijaté 2.2 Odeslané 2.3 Napsat novou 2.4 Vymazat v echny Pfiijaté Odeslané * Zobrazí se jen pokud je podporována va i SIM kartou

32 PouÏití menu PouÏití menu Obrázové zprávy (pokraãování) 2.5 Nastavení Skr t ID Zpráva o doruãení Pfieãíst odpovûd' Automatické staïení 2.6 Profil MMS 3. Záznamy hovorû (viz stranû 80) 3.1 Prome k. hovory 3.2 Pfiijaté hovory 3.3 Odchozí hovory 3.4 Smazat v e Prome k. hovory Pfiijaté hovory Odchozí hovory 3.5 Doba hovoru Doba posl. hovoru Celkem odesláno Celkem pfiijato Vynulování ãasovaãû 3.6 Cena hovoru* Cena pos. hovoru Celkem cena Max. cena Vynulování poãitadel Nastavit max. cenu Cena/Jednotka 4. Fotoaparát (viz stranû 83) 4.1 Vyfotit a odeslat 4.2 Nové foto 4.3 Moje fotografie 5. Nastavení zvuku (viz stranû 86) 5.1 Tón vyzvánûní 5.2 Hlasitost vyzv. 5.3 Typ upozornûní Pouze svûtlo Melodie Vibrace Vibr+Melod 5. Nastavení zvuku (pokraãování) 5.4 Tón klávesnice VYP Cool Piáno Tón Pípnutí 5.5 Tón zpráv Tón SMS Tón SMSCB 5.6 Tón krytu VYP Future Crystal 5.7 Zapnutí/vypnutí VYP Klasick Radostn 5.8 Dal í tón Chybov tón Minutové oznámení Tón spojení 6. Nastavení tel. (viz stranû 91) 6.1 Aktivace infra-portu 6.2 Moje nastavení Obrázek na pozadí Nastavení menu 6.3 Pozdrav 6.4 Vlastní ãíslo âíslo âíslo âíslo Jazyk 6.6 Zabezpeãení Kontrola PIN Zmûnit PIN Zámek tel Zmûnit heslo Zámek SIM ReÏim FDN * Zmûnit PIN2* * Zobrazí se pouze, pokud ji podporuje va e SIM karta. 59

33 PouÏití menu PouÏití menu Nastavení tel. (pokraãování) 6.7 Nastavení displeje Jas Osvûtlení pozadí Autom. osvûtlení Servisní kontr Grafické logo 6.8 Dal í nastavení Autom. opakování Aktivní kryt Tlaãítka pfiijmutí 6.9 Zkratky Tl. nahoru Tl. dolû Tl. vpravo Tl. vlevo 6.10 Resetovat nastavení 7. Organizátor (viz stranû 101) 7.1 Kalendáfi 7.2 Seznam úkolû 7.3 Datum a ãas Nastavit ãas Nastavit datum Svûtov ãas Formát ãasu 7.4 Budík Jeden budík Denní budík Ranní volání Odstr. budík Auto. Zapnutí 7.5 Kalkulaãka 7.6 Pfievodník mûn 8. SíÈové sluïby (viz stranû 110) 8.1 Pfiesmûrování hovoru Pfiesmûrovat vïdy Obsazeno Îádná odpovûì Mimo dosah Zru it v e 8. SíÈové sluïby (pokraãování) 8.2 Zákaz hovoru V e odchozí Mezinárodní Mezinárodní mimo domû V e pfiíchozí Pfiíchozí v zahraniãí Zru it v e Zmûnit heslo pro zákaz 8.3 Hovor ãeká Hlasové hovory Datové hovory Zru it v e 8.4 V bûr sítû Automaticky Ruãnû 8.5 ID volajícího V chozí Skr vat ã Odesílat ã. 8.6 Uzavfiená uïivat. skupina Seznam odkazû Pfiístup mimo V chozí skupina Deaktivovat * 8.7 Volba pásma GSM 900/ GSM Funbox (viz stranû 119) 9.1 Hry Stíhaãka X SpaceWar Moje zvífie 9.2 ProhlíÏeã WAP 9.3 Stahování Zvuky Obrázky * Zobrazí se pouze pokud je aktivní funkce Uzavfiená uïivatelská skupina. 61

34 Textové zprávy Funkce SMS (Short Message Service) je síèovou sluïbou a va e síè ji nemusí podporovat. Zprávy mûïete posílat také pomocí textov ch, faxov ch, ov ch a pagerov ch systémû, za pfiedpokladu, Ïe va e síè tyto sluïby podporuje. Pokud chcete odeslat textovou zprávu po telefonu, musíte od svého poskytovatele sluïeb získat ãíslo stfiediska SMS. Pokud se objeví ikona zprávy ( ), pfii ly vám nové textové zprávy. Pokud je pamûè pro zprávy plná, objeví se chybové hlá ení a Ïádné nové zprávy nemûïete pfiijímat. Pokud chcete staré zprávy odstranit, pouïijte volbu Smazat v kaïdé schránce na zprávy a smaïte staré zprávy. Pfiijaté (Nabídka 1.1) Tato schránka se pouïívá se pro uloïení obdrïen ch zpráv. KdyÏ vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se vám seznam zpráv ve schránce s telefonním ãísly, nebo jmény odesilatelû, pokud je máte uloïena v telefonním seznamu. 1. Zvolte poïadovanou zprávu a po stisknutí kontextového tlaãítka Prohl. se zobrazí obsah zprávy. 2. Pokud chcete procházet obsahem, stisknûte tlaãítko nebo. 3. Pokud chcete procházet pfiedchozími, nebo následujícími zprávami, stisknûte tlaãítko nebo. Textové zprávy Bûhem ãtení zprávy si po stisknutí kontextového tlaãítka Volby mûïete zvolit tyto moïnosti. Smazat: umoïàuje vymazat zprávu. Odeslat: umoïàuje opûtovné odeslání zprávy. Dal í podrobnosti o posílání zpráv, viz stranû 65. Odepsat: umoïàuje odpovûdût odesílateli pomocí textové zprávy. Volat zpût: umoïàuje zavolat odesílateli. Odstr. ãíslo: umoïàuje vám vyjmout URL adresu, nebo ové adresy, nebo telefonní ãísla z textu zprávy tak, abyste je mohli uloïit v pamûti va eho telefonu. Posunout: umoïàuje vám pfiesunout zprávu do z pamûti SIM karty do pamûti telefonu, ãi naopak. Vybrat objekty: umoïàuje vám do telefonu ukládat objekty, které mohou b t souãástí zpráv (zvuky nebo obrázky) do pamûti va eho telefonu. Objekty pak mûïete pouïít pfii psaní zpráv; podrobnosti, viz stranû 66. Odeslané (Nabídka 1.2) Tato schránka se pouïívá pro uloïení odeslan ch zpráv nebo zpráv, které ode lete. KdyÏ vstoupíte do tohoto menu, zobrazí se vám ve schránce zprávy s telefonním ãísly pfiíjemcû, nebo se jmény, pokud je máte zadaná ve va em telefonním seznamu. 1. Zvolte zprávu ze seznamu a stisknûte kontextové tlaãítko Prohl. pro ãtení zprávy

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití

SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití * Obsah uveden v tomto návodu nemusí pfiesnû souhlasit s va ím telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na va em poskytovali sluïeb. SGH-S300 ProhlíÏeã WAP Návod k pouïití ELECTRONICS World

Více

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G

UÎIVATELSK MANUÁL C1150 C1150 UÎIVATELSK MANUÁL P/N : MMBB0181214(1.0) G C1150 â E S K Y SLOVENSKY ENGLISH C1150 UÎIVATELSK MANUÁL UÎIVATELSK MANUÁL C1150 UÎIVATELSK MANUÁL Pfieãtûte si tento návod peãlivû je tû pfied pouïíváním svého nového mobilního telefonu. Uchovejte si

Více

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE

LSP-40L. Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE LSP-40L Dfiíve neï zaãnete pouïívat tento telefonní pfiístroj, prostudujte si prosím peãlivû tuto pfiíruãku. P ÍRUâKA PRO UÎIVATELE DÛleÏité informace Obsah DÛleÏité informace Gratulujeme Vám, Ïe jste

Více

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226

Vaše uživatelský manuál LG LSP-40L http://cs.yourpdfguides.com/dref/2737226 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

UÏivatelská pfiíruãka

UÏivatelská pfiíruãka UÏivatelská pfiíruãka Stanice Premium Reflexes Vám umoïní snadn a rychl pfiístup ke v em sluïbám a funkcím systému Alcatel 4400. POPIS STANICE V této uïivatelské pfiíruãce naleznete: " kompletní popis

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení BlackBerry ID Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu

Více

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61

TRZ 12-2. Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28. Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 OSW Polski 2 âesky 9 Slowensko 15 Magyar 21 Slovensky 28 Hrvatski 34 Latviski 41 Eesti keel 47 Lietuvi klb. 54 По русски 61 Obsah Technické údaje: 1 Údaje o regulátoru 9 2 Instalace 10 3 Obsluha 11 Bezpeãnostní

Více

GPRS TELEFON SGH-E300

GPRS TELEFON SGH-E300 * Obsah uvedený v tomto návodu nemusí přesně souhlasit s vaším telefonem, v závislosti na nainstalovaném softwaru nebo na vašem poskytovateli služeb. GPRS TELEFON SGH-E300 World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Více

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P

Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Ovládání IP telefonů Well T22P a T26P Výrobce: Typ zařízení: Well Well T22P, Well T26P Firmware: 7.60.30.5, 6.60.30.5 Služba: VoIP CTX / Voice Connect (Virtuální ústředna / Neomezená linka) Datum: 2.11.2011

Více

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení

Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení 1 5. 6. 7. 8. Kontakty Upravení kontaktu - změna údájů Přidání fotky ke kontaktu Založení nového kontaktu Kopírování ze SIM karty do telefonu Základní nastavení telefonu Zapnutí telefonu a PIN Vložení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. 9. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu - změna

Více

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4.

2. SMS a MMS. 3. Základní nastavení telefonu. Nastavení střediska zpráv Nastavení MMS Nastavení tónů Upozornění o doručení SMS. 4. 1 z 33 Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení střediska

Více

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM

TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM TG8411_8421FX(cz-cz)_QG.fm Page 1 Monday, March 2, 2009 10:18 AM Model č. KX-TG8411FX/KX-TG8412FX KX-TG8421FX Stručný průvodce Chcete-li zařízení použít ve vaší zemi, nejprve změňte nastavení regionu na

Více

Ovládací prvky telefonu

Ovládací prvky telefonu A370 Začínáme Obsah Obsah... 2 Ovládací prvky telefonu... 3 Uvedení do provozu... 5 Zapnutí a vypnutí telefonu.. 8 Nabíjení telefonu... 9 Nouzové volání... 11 Telefonování... 12 Svítilna... 14 Zámek klávesnice...

Více

P800 Návod k pouïití

P800 Návod k pouïití P800 Návod k pouïití 2 Obsah Úvod...7 Zaãínáme... 9 Základní funkce... 20 Telefon... 39 Kontakty... 54 Zprávy... 64 Internet... 76 Kalendáfi... 85 Úkoly... 89 Zápisník... 92 Hry... 95 Hlasové poznámky...

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3.

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. 1 z 33 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně

Více

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC

VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC DIGITÁLNÍ DIKTAFON VN-120 VN-240 VN-480 VN-120PC VN-240PC VN-480PC CZ NÁVOD ! @ # $ % ^ & * ( ) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 3 CZ Dûkujeme vám za zakoupení DIGITÁLNÍHO DIKTAFONU OLYMPUS. Názvy dílû! Zdífika pro mikrofon

Více

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to!

Vložení SIM karty. Vložení paměťové karty. Zapnutí tabletu a PIN. 2 z 22. SIM kartu vložíte do šuplíku a zasunete ho zpět. Tak a je to! 1 z 22 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 5. 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Znaãka, barvy a písmo

Znaãka, barvy a písmo Znaãka, barvy a písmo kliknûte zde nápovûda pouïitím tlaãítek se pohybujte v pfiíslu né sekci jednotlivá loga najdete uloïena na CDromu znaãky âeského TELECOMU z manuálu lze tisknout, je v ak tfieba pfiihlédnout

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání

2. Kontakty. 1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty. 3. Volání Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Zapnutí telefonu a PIN Vložení paměťové karty Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání Nastavení

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN. 2. Kontakty. 3. Volání 1 z 31 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Volání

Více

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání

1. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. 2. Kontakty. 3. Nastavení volání 1 z 27 Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky Nastavení volání Nastavení

Více

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení

2. Internet. 1. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play. 3. Zabezpečení Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení internetu Zap./Vyp.

Více

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410

Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Třípásmový TELEFON GPRS SGH-D410 Obsah Důležitá bezpečnostní upozornění... 8 Rozbalení... 10 Váš telefon... 11 Popis telefonu... 11 Displej... 14 Servisní světlo... 17 Fotoaparát... 17 Začínáme... 18 Vložení

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty a baterky Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení 1 6. 7. 8. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí telefonu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky

Více

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové

Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové 1 5. 6. 7. 8. Volání Hlasitý hovor Zobrazení kontaktů při volání Nastavení hlasitosti hovoru Zobrazení klávesnice při volání Přidržení hovoru Číslo hlasové schránky Nastavení vyzvánění SMS a MMS Nastavení

Více

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a

Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu v Google Play Vyhledání a stažení aplikace Internet Nastavení internetu v ČR Nastavení internetu v zahraničí Přihlášení a odhlášení Wi-Fi sítě Zapnutí / Vypnutí přístupového

Více

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení)

Obsah. Pfiíslu enství (souãást balení) Bez ÀÛrov telefonní pfiístroj DECT Obsah Návod k pouïití Model KX-TD7580 Pfiíprava telefonu......................................................... 2 Po zapnutí..............................................................

Více

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování

Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování 1 5. 6. 7. 8. 9. Nastavení SMS a MMS imessage Nastavení tónů Nastavení MMS Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty První zapnutí telefonu. Kontakty Kopírování ze SIM karty do telefonu Založení nového

Více

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě

Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě 1 5. 6. 7. 8. Aplikace Vyhledání a stažení aplikace Založení účtu v Google Play Internet Nastavení e-mailu Zap./Vyp. přístupového bodu Přihlášení do Wi-Fi sítě Zap./Vyp. internetu v zahraničí Nastavení

Více

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení...

OBSAH. MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení na odtahové... 2 Obrázky... 3 Filtr na zachycení mastnoty... 4 Îárovka osvûtlení... V e s t a v n é s p o t ř e b i č e K u c h y ň s k é o d s a v a č e p a r C F T 1 6 1 N á v o d n a m o n t á ž,, p o u ž i t í a ú d r ž b u OBSAH MontáÏ... 1 Ovládání... 2 Zmûna filtraãního provedení

Více

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G

Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Nastavení tabletu Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G Tablet Prestigio MultiTab 4 ULTRA QUAD 8.0 3G, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití

Více

AURATON 30 AURATON TH-3

AURATON 30 AURATON TH-3 AURATON 30 AURATON TH-3 (s externím ãidlem 2,5 m) ELEKTRONICK TERMOSTAT NÁVOD K OBSLUZE Termostaty fiady AURATON 30 (TH-3) jsou urãeny pro teplotní kontrolu vytápûcího systému. Termostat má na v bûr ze

Více

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD...

DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... DIGITAL VOICE RECORDER WS-100/ WS-200S CZ NÁVOD... 2 DK BETJENINGSVEJLEDNING... 20 NL HANDLEIDING... 38 PT INSTRUÇÕES... 56 SK NÁVOD... 74 CZ Zaãínáme NÁVOD Názvy dílû Konektor sluchátek Kontrolka záznamu/

Více

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34

NÁVOD K OBSLUZE. merit - 34 NÁVOD K OBSLUZE merit - 34 LACOSTE Legenda znaãky LACOSTE se zaãala psát v Bostonu v roce 1932, kdyï se René Lacoste, hvûzda tenisu 20. let dvacátého století, vsadil s kapitánem francouzského daviscupového

Více

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí

Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí 1 6. 7. 8. Aplikace Založení účtu Microsoft a stažení aplikace Internet Nastavení e-mailu Připojení/odpojení Wi-Fi sítě Nastavení internetu v zahraničí Nastavení internetu v ČR Zap./Vyp. přístupového bodu

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

GSM ALARM - základní sada Návod k použití

GSM ALARM - základní sada Návod k použití GSM ALARM - základní sada Návod k použití První spuštění a základní nastavení: Před vložením SIM karty do GSM alarmu, je potřeba ji připravit v mobilním telefonu: 1. Odstraňte PIN 2. Vymažte všechny telefonní

Více

Nastavení telefonu Samsung S5610

Nastavení telefonu Samsung S5610 Nastavení telefonu Samsung S5610 Telefon Samsung S5610, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace:

Nejjednodušší volání přes Internet. SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP. Kroky potřebné pro konfiguraci: Doplňkové informace: SIPY základní nastavení Siemens Gigaset A580IP Tento dokument obsahuje stručný návod pro zprovoznění telefonní služby Sipy na telefonu Siemens Gigaset A580IP. Slouží pouze jako pomůcka pro bleskovou konfiguraci.

Více

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE

AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C NÁVOD K OBSLUZE AURATON 2020 TX Plus BEZDRÁTOV PROGRAMOVATELN REGULÁTOR TEPLOTY S T DENNÍM PROGRAMEM A S TEPLOTNÍM ROZSAHEM 0,25 C 10:11 23 C 2 NÁVOD K OBSLUZE Strana: 2 Dûkujeme Vám, Ïe jste si koupili ná bezdrátov termostat.

Více

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com

Průvodce novými funkcemi. www.htc.com www.htc.com Informace o právech k duševnímu vlastnictví Copyright 2009 HTC Corporation. Všechna práva vyhrazena. Microsoft, Windows a Windows Mobile jsou registrované obchodní značky nebo obchodní značky

Více

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze

SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze SCICAN DATA LOGGER Návod k obsluze 95-109762 Rev 2.0. Copyright 2010 SciCan. V echna práva vyhrazena. www.scican.com SciCan Data Logger Instalace SciCan Data Logger na vašem zařízení Statim......2 Odstraňování

Více

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní.

Prosím mějte na paměti, že z bezpečnostních důvodů byste měli změnit Internetový přístupový kód každých 60 dní. Před přihlášením - HLAVNÍ MENU Přihlášení do banky Přihlášení s Internetovým přístupovým kódem 1. Vepište své Zákaznické ID do kolonky 'identifikátor uživatele'. (Vaše Zákaznické ID je 8-místný číslovat

Více

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití

GSM 103 Mikrokamera. Návod na použití GSM 103 Mikrokamera Návod na použití Děkujeme Vám za zakoupení tohoto produktu. Před jeho použitím si prosím pečlivě přečtěte tento návod. Vzhled produktu: Ovládání přístroje: A) Volání pro MMS, nahrávání

Více

Nastavení telefonu Sony Xperia L

Nastavení telefonu Sony Xperia L Nastavení telefonu Sony Xperia L Telefon Sony Xperia L, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je

Více

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star

Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Nastavení telefonu Samsung S5230 Star Telefon Samsung S5230 Star, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S

Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Nastavení telefonu Sony Ericsson Xperia Arc S Telefon Sony Ericsson Xperia Arc S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již

Více

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda

Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Nastavení služby GSM pro fotopast UM535 Panda Fotopast.cz s.r.o. Francouzká 815 25229 Dobřichovice IČ: 29128749 www.fotopast.cz strana 1 1. Vložte SD kartu a SIM kartu do fotopasti. 2. Přepněte přepínač

Více

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in China Code No.:GH68-10914A Czech. 09/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ

S S. Pohon pro rolety a mark zy VariEco-868. MontáÏ CZ Pohon pro rolety a mark zy VariEco868 Tento návod uschovejte! Po zabudování trubkového motoru upevnûte pro elektrikáfie tento návod na kabelu. Funkce zafiízení: Uvedení pohonu do provozu pomocí montáïního

Více

Notebook Acer TravelMate série 230/280

Notebook Acer TravelMate série 230/280 Notebook Acer TravelMate série 230/280 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série 230/280 Návod k obsluze Copyright 2002. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30

UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 Handheld Acer n30 UÏivatelská pfiíruãka pro kapesní poãítaã Acer n30 AUTORSKÁ PRÁVA Copyright 2004 Acer Inc. nebo pfiidruïené spoleãnosti V echna práva vyhrazena Vyti tûno v âeské republice UÏivatelská

Více

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE

NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL TECHNICKÁ DOKUMENTACE NÁVOD K OBSLUZE EASYSTART SELECT CS NÁVOD K OBSLUZE MONTÁŽNÍ POKYNY OVLÁDACÍ PRVEK PRO NEZÁVISLÁ TOPENÍ EBERSPÄCHER A WORLD OF COMFORT 2 TOPNÉ PŘÍSTROJE VOZIDEL

Více

Elektronický slovník. Návod k použití

Elektronický slovník. Návod k použití Návod k použití Tento elektronický "mluvící" slovník zastupuje novou generaci kapesních elektronických zařízení vyznačujících se širokou využitelností, kompaktní velikostí, nízkou hmotností, a přesto poskytujících

Více

Nastavení telefonu Nokia C2-01

Nastavení telefonu Nokia C2-01 Nastavení telefonu Nokia C2-01 Telefon Nokia C2-01, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

KONKA Q3. Návod k použití

KONKA Q3. Návod k použití KONKA Q3 Návod k použití Poslední revize: 12. 6. 2013 OBSAH: VAROVÁNÍ... 3 PŘÍSLUŠENSTVÍ... 3 POPIS TELEFONU... 3 POPIS ZOBRAZENÝCH IKON... 4 INSTALACE SIM KARTY A BATERIE... 4 ZAPNUTÍ A VYPNUTÍ PŘÍSTROJE...

Více

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení

Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení 1 6. 7. Základní nastavení telefonu Vložení SIM karty Vložení paměťové karty Zapnutí tabletu a PIN Kontakty Kopírování ze SIM karty do tabletu Založení nového kontaktu Upravení kontaktu včetně fotky SMS

Více

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem

Lex22660. LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Lex22660 LexCom Home. Nejpružnější domácí síť pro rozvod TV signálu, telefonu a dat jedním kabelem Zabudovaná flexibilita Lex23150 Jakmile je jednou síè LexCome Home souãástí domácnosti, je velmi jednoduché

Více

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU

C-2/D-230 DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT NÁVOD NA OBSLUHU DIGITÁLNÍ FOTOAPARÁT C-2/D-230 NÁVOD NA OBSLUHU CZ NeÏ zaãnete fotoaparát pouïívat, pfieãtûte si pozornû tento návod. Doporuãujeme, abyste se pfied fotografováním dûleïit ch snímkû seznámili se v emi funkcemi

Více

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD

K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD K ÍÎOVKA, KTERÁ NIKDY NEKONâÍ NÁVOD CZ CZ Hra pro: 2-4 hráãe Délka hry: 45 minut Hra obsahuje: 1 herní plán 101 písmeno ze silného kartonu 4 plastové stojánky 32 záznamové tabulky 1 látkov sáãek 1 návod

Více

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí

MHD v mobilu. Instalace a spuštění. Co to umí MHD v mobilu Aplikace MHD v mobilu umí zobrazovat offline (bez nutnosti připojení) jízdní řády MHD na obrazovce mobilního telefonu. Aplikaci pro konkrétní město je možné stáhnout z našich stránek zdarma.

Více

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka

SE560. Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu. Uživatelská příručka SE560 Dvoucestný zabezpečovací systém do automobilu Uživatelská příručka Obsah Funkce a možnosti zabezpečovacího systému... 3 Nastavitelné parametry zabezpečovacího systému... 4 Funkce tlačítek dálkového

Více

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD

KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD KXT709 UŽIVATELSKÝ NÁVOD zjednodušený Instalace 1. Připojte kroucenou šňůru do zdířky sluchátka a druhý konec šňůry do zdířky na boční straně telefonu. 2. Připojte telefonní kabel do zdířky na spodní straně

Více

Notebook Acer TravelMate série C110

Notebook Acer TravelMate série C110 Notebook Acer TravelMate série C110 Uživatelská příručka Notebook Acer TravelMate série C110 Návod k obsluze Copyright 2003. Acer Incorporated. V echna práva vyhrazena. UÏivatelská pfiíruãka k notebooku

Více

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400

Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Uživatelská příručka UBIQUAM U-400 Bezpečnostní upozornění NEPOUŽÍVEJTE tento přístroj během řízení auta. Telefonování během řízení auta je zakázané. Ověřte si zákony

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Nastavení telefonu Nokia 700

Nastavení telefonu Nokia 700 Nastavení telefonu Nokia 700 Telefon Nokia 700, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje:

Úvod. iroká kála pfiíslu enství zahrnuje: Úvod Existuje celá fiada uïivatelû mobilních radiostanic. KaÏd má své specifické potfieby, poïadavky a pracuje v rûzn ch podmínkách. Spoleãnost Motorola dodává kompletní fie ení a nabízí irok v bûr mikrofonû,

Více

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL

GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL GPS NAVIGATION SYSTEM QUICK START USER MANUAL CZECH Začínáme Při prvním použití navigačního softwaru se automaticky spustí proces počátečního nastavení. Postupujte následovně: Zvolte jazyk programu. Pokud

Více

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE

DN-C615. CD/MP3 P EHRÁVAâ NÁVOD K OBSLUZE CD/MP3 P EHRÁVAâ DN-C615 NÁVOD K OBSLUZE SÉRIOVÉ âislo... PROSÍME VÁS, ABYSTE SI POZNAMENALI SÉRIOVÉ âíslo ZE ZADNÍ STùNY P Í- STROJE A V BUDOUCNU SE NA Nù ODVOLÁVALI. CAUTION RISK OF ELECTRIC SHOCK DO

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE

T-Mobile Internet. Manager. pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE T-Mobile Internet Manager pro Windows NÁVOD PRO UŽIVATELE Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu

Více

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje.

Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a. kamerou DVR-156. Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním. použitím přístroje. Diktafon s pamětí 4GB, FM rádiem, LCD displejem a kamerou DVR-156 Přečtěte si laskavě tento Návod k použití před prvním použitím přístroje. Úvod S tímto profesionálním diktafonem zaznamenáte naprosto čistý

Více

GL100 Uživatelský návod

GL100 Uživatelský návod GL100 Uživatelský návod GL100P rev. 1.0. 1 www.eurosat.cz Popření odpovědnosti: Firma neodpovídá za jakékoliv škody, finanční ztráty či právní spory týkající se majetku či osob, vzniklé v souvislosti se

Více

GPS tracker RYK-8G012 (TD300)

GPS tracker RYK-8G012 (TD300) GPS tracker RYK-8G012 (TD300) Důležité upozornění: Dříve, než si pořídíte SIM kartu do vašeho GPS trackeru, přečtěte si následující: Pro SIM kartu musí být aktivovány (zapnuty) tyto funkce (služby): hlasové

Více

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM

GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM GPS NAVIGAC NÍ SYSTÉM PRU VODCE RYCHLÝM SPUŠTE NÍM NAVIGACE ÚVODNÍ STRANA C ESKY Začínáme Při prvním použití navigace se automaticky spustí počáteční nastavení. Postupujte následovně: Vyberte jazyk programu.

Více

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC

Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Nastavení telefonu Windows Phone 8S by HTC Telefon Windows Phone 8S by HTC, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další

2.1.2 V následujícím dialogovém okně zvolte Instalovat ze seznamu či daného umístění. stiskněte tlačítko Další Autodiagnostika ROBEKO Diagnostický kabel VAG1 VAGR1 Instalace pro operační systémy Windows 1. Úvod : Před použitím kabelu je nutné nejprve nainstalovat příslušné ovladače v operačním systému Vašeho počítače.

Více

OBSAH OBSAH. BusinessPhone 250 - Basic Telephone BusinessPhone 50 - Basic Telephone

OBSAH OBSAH. BusinessPhone 250 - Basic Telephone BusinessPhone 50 - Basic Telephone OBSAH OBSAH strana Popis...4 Příchozí hovory...6 Odchozí hovory...7 V průběhu hovorů...9 Směrování hovorů...14 Informace...18 Interní vzkazy...22 Systém poštovní schránky...24 Zkrácená čísla...28 Skupinové

Více

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453

Návod k pouïití. Humidoru. ZKes 453 Návod k pouïití Humidoru ZKes 453 Mnohokrát dûkujeme za va i dûvûru Gratulujeme Vám ke koupi tohoto humidoru. Koupí tohoto produktu, kter se vyznaãuje tím, Ïe se snadno obsluhuje, je naprosto spolehliv

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935

JABRA PRO 935. Návod k Použití. jabra.com/pro935 JABRA PRO 935 Návod k Použití jabra.com/pro935 2,014 GN Netcom A/S. Všechna práva vyhrazena. Jabra je registrovaná ochranná známka společnosti GN Netcom A/S. Všechny ostatní ochranné známky v ní obsažené

Více

TouchGuard Online pochůzkový systém

TouchGuard Online pochůzkový systém TouchGuard Příprava telefonu a instalace aplikace Administrátorský manuál TTC TELEKOMUNIKACE, s.r.o. Třebohostická 987/5 100 00 Praha 10 tel.: 234 052 111 fax.: 234 052 999 e-mail: ttc@ttc.cz http://www.ttc-telekomunikace.cz

Více

3. Využití. 4. Specifikace

3. Využití. 4. Specifikace Úvod Děkujeme, že jste si vybrali náš GPS tracker 01. V tomto manuálu se dozvíte, jak zařízení správně používat. Přečtěte si tento manuál pečlivě dříve, než začnete zařízení používat. Informace a specifikace

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

A300. Mobilní telefon. Návod k použití

A300. Mobilní telefon. Návod k použití A300 Mobilní telefon Návod k použití Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento návod k použití Vašeho telefonu. Bezpečnostní pokyny Nezapínejte a nepoužívejte

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka

WELL 8820IP. VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2. Uživatelská příručka WELL 8820IP VoIP telefon, 2xEth., SIP, H.323, MGCP, IAX2 Uživatelská příručka OBSAH 1 POPIS TELEFONU WELL 8820IP 3 1.1 VZHLED TELEFONU WELL 8820IP...3 1.1.1 Přední panel a klávesnice... 3 1.1.2 Zadní pohled...

Více

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11

Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10. Úvod... 11 Zkratky a úplné názvy pfiedpisû pouïit ch v publikaci... 10 Úvod... 11 1 Novela zákona o DPH od 1. 4. 2011... 13 1 Oblasti, kter ch se t ká novela zákona o DPH... 19 2 Zmûny zákona o DPH spoãívající ve

Více

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM

REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM REGIONÁLNÍ INFORMAâNÍ SYSTÉM KOMUNITNÍCH SLUÎEB MùSTA ÚSTÍ NAD LABEM www.socialni-sluzby-usti.cz Dvacet nov ch informaãních kioskû s vefiejn m pfiístupem k internetu Vám mimo jiné poskytne informace o

Více

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942

SPA IP telefon VoIp. Voice. Uživatelská přiručka. Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 VoIp Voice Uživatelská přiručka Modely: SPA921, SPA922, SPA941, SPA942 Autorská práva a ochrané známky Veškeré změny mohou být zpracovány bez upozornění. Linksys je obchodní a ochraná známka společnosti

Více