U¾ivatelská pøíruèka vydání

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "U¾ivatelská pøíruèka 93538323 1. vydání"

Transkript

1 Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka vydání

2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-4NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese declaration_of_conformity/. Copyright Nokia Corporation V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno pouze po pøedchozím písemném svolení spoleèností Nokia. Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníkù. Nokia tune je ochranná známka spoleènosti Nokia Corporation. Bantumi je ochranná známka spoleènosti Nokia Corporation. US Patent No and other pending patents. T9 text input software Copyright (C) Tegic Communications, Inc. All rights reserved. Includes RSA BSAFE cryptographic or security protocol software from RSA Security. Nokia se øidí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádìt zmìny a vylep¹ení u v¹ech výrobkù popsaných v tomto dokumentu bez pøedchozího oznámení. Spoleènost Nokia není za ¾ádných okolností zodpovìdná za jakoukoli ztrátu dat nebo pøíjmù ani za zvlá¹tní, náhodné, následné èi nepøímé ¹kody zpùsobené jakýmkoli zpùsobem. Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromì zákonných po¾adavkù se ve vztahu k pøesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují ¾ádné vyjádøené ani pøedpokládané záruky vèetnì, nikoli v¹ak pouze, pøedpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný úèel. Spoleènost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez pøedchozího upozornìní tento dokument revidovat nebo ukonèit jeho platnost. Dostupnost urèitých produktù se mù¾e li¹it podle oblastí. Obra»te se na nejbli¾¹ího prodejce spoleènosti Nokia / 1. vydání

3 Obsah Obsah... 3 PRO VA I BEZPEÈNOST... 8 Snadno a rychle Volání Funkce volání Poslání textové zprávy Funkce Telefonního seznamu Zamknutí a uvolnìní klávesnice Pøístup k funkcím menu procházením Seznam funkcí menu Obecné informace títky v prodejním balení Pøístupové kódy Zaèínáme Klávesy a konektory Pohotovostní re¾im Instalace SIM karty a baterie Nabíjení baterie Zapnutí a vypnutí telefonu Pokroèilé funkce volání Konferenèní hovor Volby v prùbìhu hovoru Pokroèilé funkce telefonního seznamu Obsah

4 Obsah Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se jménem Zmìna standardního èísla Kopírování telefonních seznamù Odeslání a pøijmutí vizitky Zrychlená volba Hlasová volba Pøidání hlasového záznamu Volání pomocí hlasového záznamu Pøehrání, zmìna nebo vymazání hlasového záznamu Èísla slu¾eb Má èísla Skupiny volajících Funkce menu Zprávy (Menu 1) Psaní textu Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pou¾ití prediktivního vkládání textu Pou¾ití tradièního zadávání textu Tipy pro psaní textu Volby pro odesílání zprávy ablony textových a obrázkových zpráv Ètení zprávy a odpovìï na zprávu Slo¾ky Pøijaté a Odesílané Vymazání zpráv Chat Slo¾ka Archív a Mé slo¾ky Hlasové zprávy Informativní zprávy Editor pøíkazù slu¾by

5 Nastavení zpráv Výpis volání (Menu 2) Seznamy posledních hovorù Èítaèe a mìøièe volání Profily (Menu 3) Nastavení (Menu 4) Budík Nastavení èasu Hodiny Automatická úprava datumu a èasu Nastavení volání Pøesmìrování hovorù Zrychlená volba Slu¾ba pro hovory na lince Informace o volání Poslat mé èíslo Linka pro odchozí hovory Nastavení telefonu Jazyk Informace o buòce Pozdrav Volba sítì Potvrdit funkce slu¾eb SIM Aktivace nápovìdy Spoøiè displeje Kontrast displeje Tón pøi aktivaci Nastavení tónù Nastavení pøíslu¹enství Obsah 5

6 Obsah Nastavení modemu GPRS Nastavení zabezpeèení Obnovení nastavení z výroby Hry (Menu 5) Zahájení hry Slu¾by her a nastavení her Kalkulaèka (Menu 6) Pøevod mìn Úkoly (Menu 7) Kalendáø (Menu 8) Vytvoøení poznámky v kalendáøi Upozoròuje-li telefon na poznámku IÈ port (Menu 9) Bluetooth (Menu 10) Pou¾ití Bluetooth Nastavení Bluetooth Nastavení párování Dal¹í funkce (Menu 11) Hlasový záznamník Nahrávání Seznam nahrávek Hlasové pøíkazy Mìøiè pro odpoèítávání Stopky Sledování èasu a mìøení mezièasù Mìøení èasu kola Zobrazení nebo vymazání èasù Mobilní Internetové slu¾by, WAP (Menu 12) Procházení stránkami slu¾by WAP

7 Obecná vodítka pro pou¾ití kláves telefonu Pou¾ití slu¾eb WAP Nastavení WAP Ruèní zadání informací o nastavení slu¾by Nastavení vzhledu WAP prohlí¾eèe Nastavení naèítání Zabezpeèení spojení WAP Indikátor zabezpeèení Modul zabezpeèení Zálo¾ky Pøijmutí zálo¾ky Pøijaté slu¾by Slu¾by SIM (Menu 13) Faxová a datová komunikace Komunikaèní aplikace a ovladaèe modemu PC Suite Nastavení modemu GPRS - General Packet Radio Service HSCSD - High Speed Circuit Switched Data Pou¾ití aplikací pro datovou komunikaci Pokyny k pou¾ívání baterií Nabíjení a vybíjení PÉÈE A ÚDR BA DÙLE ITÉ BEZPEÈNOSTNÍ INFORMACE Obsah 7

8 PRO VA I BEZPEÈNOST PRO VA I BEZPEÈNOST Seznamte se s tìmito jednoduchými pravidly. Jejich poru¹ování mù¾e být nejenom nebezpeèné, ale i protizákonné. Podrobnìj¹í bezpeènostní informace naleznete v této pøíruèce. Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. BEZPEÈNOST SILNIÈNÍHO PROVOZU PØEDEV ÍM Za jízdy nedr¾te telefon v ruce. INTERFERENCE Pøi provozu bezdrátového telefonu mù¾e docházet k interferencím, které nepøíznivì ovlivòují jeho funkci. BÌHEM POBYTU VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAØÍZENÍCH TELEFON VYPNÌTE Dodr¾ujte v¹echna místní pravidla a naøízení. V blízkosti lékaøských pøístrojù a zaøízení telefon v¾dy vypnìte. V LETADLE TELEFON V DY VYPNÌTE Bezdrátové telefony mohou v letadle zpùsobit interference. VYPNÌTE PØI DOPLÒOVÁNÍ PALIVA Nepou¾ívejte telefon na èerpací stanici. Nepou¾ívejte jej v blízkosti pohonných hmot a jiných hoølavin. V BLÍZKOSTI MÍST, KDE JE PROVÁDÌN ODSTØEL, TELEFON VYPNÌTE Telefon nepou¾ívejte v blízkosti míst, kde je provádìn odstøel. Dodr¾ujte pøíslu¹ná pravidla a naøízení. 8

9 TELEFON POU ÍVEJTE ZPÙSOBEM, PRO KTERÝ JE KONSTRUOVÁN Pou¾ívejte jej pouze v normální poloze. Zbyteènì se nedotýkejte jeho antény. KVALIFIKOVANÝ SERVIS Instalovat a opravovat telefon a jeho pøíslu¹enství smí pouze kvalifikovaný servis. PØÍSLU ENSTVÍ A BATERIE Pou¾ívejte pouze schválené pøíslu¹enství a baterie. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. ODOLNOST PROTI VODÌ Telefon není odolný vùèi vodì. Udr¾ujte pøístroj v suchém prostøedí. ZÁLO NÍ KOPIE Nezapomeòte zálohovat v¹echna dùle¾itá data. PRO VA I BEZPEÈNOST PØIPOJENÍ K JINÉMU ZAØÍZENÍ Pøed pøipojením k jinému zaøízení si peèlivì pøeètìte bezpeènostní informace v u¾ivatelské pøíruèce tohoto zaøízení. Nepøipojujte nekompatibilní produkty. VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Zadejte telefonní èíslo (vèetnì smìrového pøedèíslí) a stisknìte. Pro ukonèení hovoru stisknìte. Pro pøijmutí hovoru stisknìte. TÍSÒOVÁ VOLÁNÍ Zkontrolujte, zda je telefon zapnut a zda se nachází v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Vyma¾te displej potøebným poètem stisknutí tlaèítka (napøíklad pro ukonèení hovoru, ukonèení funkce menu apod.). Zadejte èíslo tísòového volání s stisknìte. Udejte svou polohu. Hovor neukonèujte, dokud k tomu nejste vyzváni. 9

10 PRO VA I BEZPEÈNOST Sí»ové slu¾by a pøíslu¹enství Bezdrátový telefon, popisovaný v této pøíruèce, je schválen pro pou¾ití v sítích EGSM 900 a GSM Provoz ve dvou frekvenèních pásmech je funkce závislá na síti. Informace o pou¾itelnosti a o pøedplacení této funkce získáte u místního operátora sítì. Slu¾by obsa¾ené v této pøíruèce se nazývají Sí»ové slu¾by. Jsou to speciální slu¾by, které si uzpùsobujete prostøednictvím operátora sítì. Pøed tím, ne¾ nìkteré z tìchto slu¾eb sítì vyu¾ijete, je musíte pøedplatit u Va¹eho provozovatele sí»ových slu¾eb a získat od nìj informace o jejich pou¾ívání. Poznámka: Nìkteré sítì nemusejí podporovat v¹echny speciální znaky konkrétních jazykù nebo slu¾by. Pøed pou¾itím s tímto pøístrojem zkontrolujte èíslo modelu nabíjeèky. Tento pøístroj smí být pøi pou¾ívání napájen pouze nabíjeèkami ACP-7, ACP-8, ACP 12 a LCH-9. Výstraha: Pou¾ívejte pouze baterie, nabíjeèky a pøíslu¹enství schválené výrobcem telefonu. Pou¾ívání jiných typù mù¾e zpùsobit zru¹ení osvìdèení nebo záruk, vztahujících se na telefon a mù¾e být i nebezpeèné. Informace o dostupnosti schválených zaøízení získáte u Va¹eho prodejce. Jestli¾e odpojujete napájecí kabel od libovolného pøíslu¹enství, v¾dy uchopte a zatáhnìte za konektor, ne za kabel. 10

11 Snadno a rychle Tato struèná pøíruèka vysvìtluje základní funkce mobilního telefonu Nokia Informace o dal¹ích funkcích naleznete v kapitolách 3 a¾ 6. Volání Pøed prvním voláním si pøeètìte kapitolu Instalace SIM karty a baterie, kde najdete informace o vlo¾ení SIM karty, instalování a nabíjení baterie a o zapnutí telefonu. 1. Zadejte pøedèíslí a telefonní èíslo a poté stisknìte 2. Stisknutím ukonèíte hovor. Snadno a rychle Funkce volání Pøijmutí hovoru: Stisknìte nebo otevøete pøístroj. Ukonèení / odmítnutí hovoru: Stisknìte nebo zavøete pøístroj. Po otevøení pøístroje mù¾ete do pøibli¾nì 1 sekundy stisknout nebo Ticho, abyste ukonèili vyzvánìní bez pøijmutí hovoru. Nastavení hlasitosti sluchátka: V prùbìhu hovoru stisknìte tlaèítka pro procházení. Volání Va¹í hlasové schránky: Podr¾te stisknuté tlaèítko. Vyzve-li telefon k zadání èísla hlasové schránky, zadejte jej a stisknìte OK. Zrychlená volba: Nejdøíve pøiøaïte tel. èíslo tlaèítku zrychlené volby (viz stranu 30). Poté stisknìte po¾adované tlaèítko zrychlené volby a. 11

12 Snadno a rychle Pøijmutí hovoru na lince: Nejprve aktivujte funkci Slu¾ba hovorù na lince (viz stranu 26). Poté mù¾ete hovor na lince pøijmout stisknutím. První hovor je dr¾en. Stisknutím ukonèíte aktivní hovor. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Pokroèilé funkce volání na stranì 26. Poslání textové zprávy Mù¾ete psát a upravovat textové zprávy, které mohou obsahovat a¾ 160 znakù. 1. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Psát zprávu. 2. Napi¹te zprávu. Viz Psaní textu na stranì 35. Viz rovnì¾ ablony textových a obrázkových zpráv na stranì Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat. 4. Zadejte tel. èíslo pøíjemce nebo vyhledejte tel. èíslo v seznamu a stisknìte OK pro odeslání zprávy. Poznámka: Pøi odeslání zpráv pøes sí»ové støedisko zpráv se na displeji telefonu mohou zobrazit slova "Zpráva odeslána". Tím je indikováno, ¾e zpráva byla odeslána telefonem na èíslo støediska zpráv, naprogramované v telefonu. Neznamená to, ¾e zpráva byla pøijata zamý¹leným pøíjemcem. Podrobnìj¹í informace o SMS slu¾bách získáte u operátora sítì. Podrobnìj¹í informace naleznete v kapitole Zprávy (Menu 1) na stranì 35. Funkce Telefonního seznamu Ulo¾ení jmen a tel. èísel: V pohotovostním re¾imu zadejte tel. èíslo. Stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it. Zadejte po¾adované jméno a stisknìte OK. 12

13 Do interního telefonního seznamu je mo¾né ulo¾it nìkolik set jmen s tel. èísly a textovými poznámkami. Celkový poèet jmen, která je mo¾né ulo¾it, závisí na délce jmen, èísel a textových polo¾ek. Telefon podporuje SIM karty, do kterých je mo¾né ulo¾it a¾ 250 jmen a tel. èísel. Jména a tel. èísla ulo¾ená v pamìti SIM karty jsou indikována ikonou. Hledání jména: Stisknìte a zadejte první znak(y) hledaného jména. Vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. Procházejte zobrazením detailù zvoleného jména. Upravení jména, tel. èísla nebo textové polo¾ky: Vyhledejte jméno (a tel. èíslo), které chcete upravit, a stisknìte Detaily. Vyberte jméno, tel. èíslo nebo textovou polo¾ku, kterou chcete upravit, a stisknìte Volby. Zvolte Upravit jméno, Upravit èíslo nebo Upravit info, upravte jméno, tel. èíslo nebo textovou poznámku a stisknìte OK. Vymazání jmen a tel. èísel: Stisknìte Jména a zvolte Vymazat. Zvolte Postupnì pro postupné vymazání jmen a tel. èísel nebo Vymazat v¹e pro vymazání v¹ech jmen a tel. èísel z telefonního seznamu najednou. Zvolíte-li Vymazat v¹e, musíte vymazání potvrdit zadáním bezpeènostního kódu. Volba nastavení telefonního seznamu: Stisknìte Jména a zvolte Nastavení. Pro zvolení pou¾ívaného telefonního seznamu vyberte Volba pamìti: Telefon a SIM, Telefon nebo SIM karta. Upozoròujeme, ¾e pøi zvolení Telefon a SIM budou jména a tel. èísla ukládána do pamìti telefonu. Zvolte Zobrazení seznamu a vyberte zpùsob, jakým bude telefon zobrazovat informace. Chcete-li zobrazit poèet jmen, které je je¹tì mo¾né do zvoleného telefonního seznamu ulo¾it, zvolte Stav pamìti. Snadno a rychle 13

14 Snadno a rychle Zamknutí a uvolnìní klávesnice Zamknutí a uvolnìní klávesnice V pohotovostním re¾imu zamknete nebo odemknete klávesnici stisknutím Menu nebo Uvolnit a poté do 1 sekundy. Je-li klávesnice zamknuta, je v horní èásti displeje zobrazen symbol. Poznámka: Je-li zapnuta funkce blokování klávesnice, je mo¾né provádìt volání na èísla tísòových volání, která jsou ulo¾ená v telefonním pøístroji (napø. 112 nebo jiná oficiální èísla tísòových volání). Zadejte èíslo tísòového volání a stisknìte. Èíslo je zobrazeno a¾ po zadání v¹ech èíslic. Pøístup k funkcím menu procházením 1. Stisknìte Menu. Vyhledejte po¾adované menu a zvolte jej, napøíklad Nastavení, stisknutím Zvolit. 2. Obsahuje-li menu dílèí menu, zvolte stejným zpùsobem po¾adované, napøíklad Nastavení volání. 3. Zvolte po¾adované nastavení. 4. Pro návrat na pøedchozí úroveò stisknìte Zpìt a pro ukonèení menu stisknìte Odejít. 14

15 Seznam funkcí menu 1. Zprávy 1. Psát zprávu 2. Pøijaté 3. Chat 4. Odesílané 5. Archív 6. ablony 7. Mé slo¾ky 8. Smazat zprávy 9. Hlasové zprávy 10.Informativní zprávy 11.Editor pøíkazù slu¾by 12.Nastavení zpráv 2. Výpis volání 1. Nepøijaté hovory 2. Pøijaté hovory 3. Volaná èísla 4. Smazat seznamy posled. hovorù 5. Délka hovorù 6. Ceny hovoru 7. Èítaè dat GPRS 8. Mìøiè spojení GPRS 3. Profily 1. Normální 2. Tichý 3. Jednání 4. Venku 5. Pager 4. Nastavení 1. Budík 2. Nastavení èasu 3. Nastavení volání 4. Nastavení telefonu 5. Nastavení tónù 6. Nastavení pøíslu¹enství 1 7. Nastavení modemu GPRS Snadno a rychle 1. Je zobrazeno, pokud je pou¾íváno pøíslu¹enství telefonu. 15

16 Snadno a rychle 8. Nastavení zabezpeèení 9. Obnovit nastavení z výroby 5. Hry 6. Kalkulaèka 7. Úkoly 8. Kalendáø 9. Infraèervený 10.Bluetooth 11.Dal¹í funkce 1. Hlasový záznamník 2. Hlasové pøíkazy 3. Mìøiè pro odpoèítávání 4. Stopky 12.Slu¾by 1. Domù 2. Zálo¾ky 3. Pøijaté slu¾by 4. Nastavení 5. Jdi na adresu 6. Smazat pamì» 13.Slu¾by SIM 1 1. Je zobrazeno pouze v pøípadì, ¾e jej podporuje SIM karta. 16

17 1. Obecné informace títky v prodejním balení títky obsahují informace dùle¾ité pro servis a pro úèely související s podporou zákazníka. títek nalepte na záruèní kartu. títek nalepte do karty Nokia Club Invitation Card, dodané v prodejním balení. Obecné informace Pøístupové kódy Bezpeènostní kód (5 èíslic): Bezpeènostní kód chrání telefon pøed neoprávnìným pou¾itím. Tento kód je dodán spolu s telefonem. Pøednastavený kód je Zmìòte kód a aktivujte vy¾adování bezpeènostního kódu telefonem, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 56. Nový kód uchovejte v tajnosti a ulo¾te jej oddìlenì od telefonu. PIN kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN kód (zkratka pro osobní identifikaèní èíslo) chrání SIM kartu pøed neoprávnìným pou¾itím. PIN kód je obyèejnì dodáván se SIM kartou. Informace o nastavení telefonu tak, aby pøi ka¾dém zapnutí vy¾adoval PIN kód, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 56. PIN2 kód (4 a¾ 8 èíslic): PIN2 kód mù¾e být dodaný s nìkterými SIM kartami a je vy¾adován pøi otevírání nìkterých funkcí, jako napøíklad poèítadla cen hovorù. Kódy PUK a PUK2 (8 èíslic): PUK kód (zkratka pro osobní odblokovací klíè) je vy¾adován pro zmìnu zablokovaného PIN kódu. PUK2 kód je vy¾adován pøi zmìnì zablokovaného PIN2 kódu. Nejsou-li kódy dodány se SIM kartou, po¾ádejte o nì Va¹eho operátora sítì. 17

18 Obecné informace Heslo pro blokování: Toto heslo je vy¾adováno pøi pou¾ívání funkce Slu¾ba blokování hovorù, viz Nastavení zabezpeèení na stranì 56. Heslo získáte u Va¹eho operátora sítì. 18

19 2. Zaèínáme Klávesy a konektory Následuje popis základních funkcí tlaèítek telefonu. Dal¹í informace naleznete dále v této u¾ivatelské pøíruèce. Vypínací tlaèítko (na vrcholu telefonu) - podr¾ení stisknutého tlaèítka zapíná nebo vypíná telefon. Tlaèítka pro procházení a slou¾í pro procházení jmény a tel. èísly ulo¾enými v telefonním seznamu. Funkce výbìrových tlaèítek a je závislá na doprovodném textu uvedeném nad nimi. 1 - Konektor nabíjeèky 2 - Konektor headsetu 3 - Vypínaè telefonu 4 - Infraèervený (IÈ) port Zaèínáme 19

20 Zaèínáme Pohotovostní re¾im Je-li telefon pøipraven pro pou¾ití a na displeji nejsou u¾ivatelem zadány ¾ádné znaky, nachází se telefon v pohotovostním re¾imu. V pohotovostním re¾imu jsou k dispozici výbìrové klávesy Menu a Jména. xxxxindikuje celulární sí», ve které se telefon v souèasné chvíli pou¾ívá. Pøedstavuje sílu signálu celulární sítì v místì, na kterém se nacházíte. Èím je signál silnìj¹í, tím je sloupec vy¹¹í. Indikuje úroveò nabití baterie. Èím je baterie více nabitá, tím je sloupec vy¹¹í. Dal¹í indikátory jsou popisovány prùbì¾nì v této U¾ivatelské pøíruèce. Instalace SIM karty a baterie Ukládejte miniaturní SIM karty mimo dosah malých dìtí. SIM karta a její kontakty jsou náchylné na po¹kození po¹krábáním nebo ohnutím. Pøi manipulaci, vkládání a vyjímání s ní proto pracujte opatrnì. Pøed instalací SIM karty se v¾dy ujistìte, ¾e je telefon vypnutý, a poté vyjmìte baterii. 20

21 1. Chcete-li pøístroj otevøít, stisknìte uvolòovací západky na obou stranách posuvné èásti. Upozoròujeme, ¾e telefon je tøeba zavírat velmi opatrnì. Zaèínáme 2. Umístìte telefon zadní stranou k sobì a vhodným nástrojem stisknìte pojistku. Nástroj nesmí být pøíli¹ ostrý, aby nedo¹lo k po¹kození telefonu. Odsuòte kryt z telefon ve smìru ¹ipky. 21

22 Zaèínáme 3. Zdvihnìte baterii od telefonu. 4. Posunutím doprava uvolnìte dr¾ák SIM karty a poté jej zvednìte. Vlo¾te SIM kartu do telefonu. Ujistìte se, ¾e je SIM karta právnì zasunutá, a ¾e pozlacené kontakty smìøují dolù. 5. Sklopením dr¾áku SIM karty pøes SIM kartu a zasunutím dr¾áku smìrem doleva zajistìte SIM kartu na místo. 22

23 6. Nainstalujte baterii a zavøete zadní kryt tak, ¾e jej budete nasunovat na telefon, dokud nedosedne na místo. Zaèínáme Nabíjení baterie 1. Konektor nabíjeèky pøipojte do otvoru ve spodní èásti telefonu. 2. Pøipojte nabíjeèku do zásuvky el. napìtí. Je-li telefon zapnut, na displeji se krátce zobrazí text Nabíjím. Je-li baterie zcela vybitá, mù¾e trvat nìkolik minut, ne¾ se na displeji zobrazí indikátor nabíjení baterie nebo ne¾ bude mo¾né provádìt volání. Telefon je mo¾né pou¾ívat i s pøipojenou nabíjeèkou. Doba nabíjení závisí na typu pou¾ívané nabíjeèky a na pou¾ívané baterii. Napøíklad nabíjení baterie BLB-2 nabíjeèkou ACP-8 trvá 2 hodin a 30 minut. 23

24 Zaèínáme Zapnutí a vypnutí telefonu Podr¾te stisknuté vypínací tlaèítko. Upozoròujeme, ¾e pokud je na displeji telefonu zobrazeno Vlo¾te SIM, pøesto¾e je SIM karta správnì nainstalována, kontaktujte operátora sítì nebo provozovatele slu¾by. Tento telefon nepodporuje SIM karty pro napìtí 5 Voltù, mù¾e být tedy nutné kartu vymìnit. Vyzve-li telefon k zadání PIN kódu, zadejte PIN kód (zobrazí se jako ****) a stisknìte OK. Viz dále Po¾adavek na PIN kód v Nastavení zabezpeèení na stranì 56 a Pøístupové kódy na stranì 17. Vyzve-li telefon k zadání bezpeènostního kódu, zadejte bezpeènostní kód (zobrazí se jako *****) a stisknìte OK. Viz rovnì¾ Pøístupové kódy na stranì 17. Výstraha: Nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. 24

25 TIPY PRO EFEKTIVNÍ FUNKCI: Telefon má vestavìnou anténu. Stejnì jako u jiných pøístrojù pracujících na bázi rádiového pøenosu, nedotýkejte se antén, je-li pøístroj zapnutý. Kontakt s anténou ovlivòuje kvalitu pøíjmu a mù¾e zpùsobit, ¾e telefon bude pro provoz potøebovat vìt¹í pøíkon, ne¾ by jinak bylo zapotøebí. Nebudete-li se pøi hovoru dotýkat prostoru antény, bude zachován optimální výkon antény a doba provozu Va¹eho telefonu. Zaèínáme 25

26 Pokroèilé funkce volání 3. Pokroèilé funkce volání Základní funkce volání jsou popsány v kapitole Snadno a rychle na stranì 11. Konferenèní hovor Konferenèní hovor je sí»ová slu¾ba, která umo¾òuje pøipojení a¾ ¹esti osob do spoleèného konferenèního hovoru. 1. Zavolejte prvnímu úèastníkovi. 2. Pro zavolání novému úèastníkovi stisknìte Volby a zvolte Nový hovor. 3. Zadejte nebo vyhledejte v pamìti tel. èíslo nového úèastníka konferenèního hovoru a stisknìte Volat. První hovor je dr¾en. 4. Po pøijmutí nového hovoru pøipojte prvního úèastníka do konferenèního hovoru. Stisknìte Volby a zvolte Konference. 5. Pro pøidání dal¹ího úèastníka opakujte kroky 2 a¾ Chcete-li s jedním z úèastníkù hovoøit samostatnì: Stisknìte Volby a zvolte Soukromí. Vyhledejte po¾adovaného úèastníka a stisknìte OK. Zpìt do konference se pøipojte podle postupu uvedeného v kroku Pro ukonèení konferenèního hovoru stisknìte. 26

27 Volby v prùbìhu hovoru Stisknete-li v prùbìhu hovoru Volby, zobrazí se seznam následujících voleb sí»ových slu¾eb (jsou-li pro aktuální hovoru dostupné u provozovatele slu¾by a operátora): Ticho nebo Nahlas, Ukonèit hovor, Ukonèit v¹e, Jména, Menu a Pøidr¾et nebo Pøijmout, Nový hovor, Konference, Soukromí, Pøijmout a Odmítnout. Poslat DTMF - pro odeslání øetìzcù kmitoètových tónù, napøíklad hesel nebo èísel bankovních úètù. Zadejte øetìzec kmitoètových tónù nebo jej vyvolejte z telefonního seznamu a stisknìte OK. Opakovaným tisknutím tlaèítka mù¾ete zadat znaky pro èekání "w" a pauzu "p". Pøesunout je pou¾ito pro pøepínání mezi aktivním a dr¾eným hovorem, Pøepojit pro spojení dr¾eného a aktivního hovoru a odpojení se od obou hovorù a Nahrávat pro zahájení nahrávání. Pokroèilé funkce volání 27

28 Pokroèilé funkce telefonního seznamu 4. Pokroèilé funkce telefonního seznamu Základní funkce telefonního seznamu jsou popsány v kapitole Snadno a rychle na stranì 11. Ukládání více tel. èísel a textových polo¾ek se jménem Do interního telefonního seznamu mù¾ete ke ka¾dému jménu ulo¾it a¾ pìt tel. èísel a ètyøi krátké textové poznámky. První tel. èíslo ulo¾ené se jménem je automaticky nastaveno jako standardní èíslo a je indikováno ikonou. Po zvolení jména v telefonním seznamu, napøíklad pøi volání, je pou¾ito standardní èíslo (pokud nezvolíte jiné tel. èíslo). 1. Zajistìte, aby pou¾itá pamì» byla nastavena na Telefon nebo Telefon a SIM. 2. V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte jméno ulo¾ené v interním telefonním seznamu telefonu, ke kterému chcete pøidat nové èíslo nebo textovou polo¾ku, a stisknìte Detaily. 3. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat èíslo nebo Pøidat info. 4. Zvolte jeden z následujících typù èísel nebo textu: Normální je výchozí typ pou¾itý, jestli¾e není ¾ádné dal¹í èíslo nastaveno jako standardní èíslo. Dal¹í typy èísel jsou Mobilní, Domù, Kanceláø a Fax. Typy textu jsou , Webová adresa, Po¹t. adresa a Poznámka. Pro zmìnu typu èísla nebo textu zvolte v seznamu voleb Zmìnit typ. 5. Zadejte tel. èíslo nebo text a stisknutím OK je ulo¾te. 6. Pro návrat do pohotovostního re¾imu stisknìte Zpìt a poté Odejít. 28

29 Zmìna standardního èísla V pohotovostním re¾imu stisknìte nebo, vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Detaily. Vyhledejte èíslo, které chcete pou¾ít jako standardní èíslo. Stisknìte Volby a zvolte Jako výchozí. Kopírování telefonních seznamù Jména a tel. èísla je mo¾né kopírovat z pamìti telefonu do pamìti SIM karty a obrácenì. 1. Stisknìte Jména a zvolte Kopírovat. 2. Zvolte smìr kopírování Z telefonu na SIM kartu nebo Ze SIM karty na telefon. 3. Vyberte polo¾ku Postupnì, V¹e nebo Výchozí èísla. Zvolíte-li Postupnì, vyhledejte jméno, které chcete kopírovat, a stisknìte Kopie. Výchozí èísla je zobrazeno, pokud kopírujete z telefonu do SIM karty. Budou zkopírována pouze standardní èísla. 4. Volbou Zachovat pùv. nebo Pøesunout pùv. mù¾ete urèit, zda chcete zachovat nebo vymazat pùvodní jména a tel. èísla. Zvolíte-li V¹e nebo Výchozí èísla, stisknìte po zobrazení textu Zahájit kopírování? nebo Pøesunout tlaèítko OK. Pokroèilé funkce telefonního seznamu Odeslání a pøijmutí vizitky Je-li tato slu¾ba podporována sítí, mù¾ete prostøednictvím infraèerveného portu nebo zprávou OTA (Over The Air) odesílat a pøijímat kontaktní informace o osobách - vizitku. 29

30 Pokroèilé funkce telefonního seznamu Pøijmutí vizitky Ujistìte se, ¾e je telefon pøipraven pro pøenos dat pøes IÈ port, viz IÈ port (Menu 9) na stranì 62. U¾ivatel druhého telefonu nyní mù¾e odeslat jméno a tel. èíslo pøes stejné médium. Po obdr¾ení vizitky pøes IÈ port nebo zprávou OTA stisknìte Ukázat. Stisknìte Volby a zvolte Ulo¾it nebo Vyøadit. Odeslání vizitky Pomocí IÈ portu telefonu mù¾ete odeslat kontaktní informace v podobì vizitky do kompatibilního telefonu nebo jiného pøístroje, který podporuje standard vcard. 1. Vyhledejte v telefonním seznamu jméno a tel. èíslo, které chcete odeslat, stisknìte Volby a zvolte Odeslat vizitku. 2. Pro odeslání vizitky pøes IÈ port se ujistìte, ¾e je druhý telefon nebo PC nastaveno pro pøíjem dat pøes IÈ port, a zvolte Pøes IÈ. Pro odeslání vizitky v podobì zprávy OTA zvolte Pøes SMS. Zrychlená volba Informace o vytoèení èísla pomocí kláves zrychlené volby, viz kapitolu Snadno a rychle. Pøiøazení tel. èísla tlaèítku zrychlené volby Stisknìte Jména a zvolte Zrychl. volby. Vyhledejte po¾adovanou klávesu zrychlené volby a stisknìte Pøiøadit. Je-li tel. èíslo ji¾ pøiøazeno k tlaèítku, stisknìte Volby a nyní mù¾ete zobrazit, zmìnit nebo vymazat pøiøazené èíslo. 30

31 Stisknìte Hledat a zvolte nejprve jméno a poté tel. èíslo, které chcete pøiøadit. Hlasová volba Tel. èíslo mù¾ete vytoèit pouhým vyslovením hlasového záznamu, který byl pøiøazen k tel. èíslu. Mù¾ete ulo¾it a¾ deset hlasových záznamù. Hlasovým záznamem mù¾e být kterékoli vyslovené slovo(a), jako napøíklad jméno osoby. Pøed pou¾íváním této funkce si pøeètìte následující upozornìní: Hlasové záznamy nejsou závislé na jazyce. Jsou závislé pouze na hlase, kterým jsou namluveny. Hlasové záznamy jsou citlivé na okolní ruch. Zaznamenejte je a volejte s jejich pomocí pouze v tichém prostøedí. Pøi nahrávání hlasového záznamu nebo pøi volání pomocí hlasového záznamu dr¾te telefon v normální poloze u ucha. Velmi krátké záznamy nejsou dovoleny. Pou¾ijte del¹í záznamy a vyhnìte se pou¾ití podobných jmen pro rùzná èísla. Poznámka: Jméno musí být vysloveno naprosto stejnì, jako bylo vysloveno pøi jeho nahrávání. To mù¾e být obtí¾né napøíklad v hluèném prostøedí nebo v tísni. Nespoléhejte se tedy ve v¹ech pøípadech pouze na volání s pomocí hlasového záznamu. Pokroèilé funkce telefonního seznamu Pøidání hlasového záznamu Telefonní èísla, ke kterým chcete pøidat hlasový záznam, ulo¾te nebo pøekopírujte do interní pamìti telefonu. Hlasové záznamy mù¾ete pøiøadit i k tel. èíslùm v SIM kartì, ale pøi výmìnì SIM karty za jinou budete muset nejprve vymazat staré hlasové záznamy, ne¾ budete mít mo¾nost pøidat nové. 1. V pohotovostním re¾imu telefonu stisknìte nebo. 31

32 Pokroèilé funkce telefonního seznamu 2. Vyhledejte jméno, ke kterému chcete pøidat hlasový záznam, a stisknìte Detaily. Vyhledejte po¾adované tel. èíslo a stisknìte Volby. 3. Zvolte Pøidat záznam. 4. Stisknìte Start a zøetelnì vyslovte slovo(a), které(á) chcete ulo¾it jako hlasový záznam. Po zaznamenání se hlasový záznam pøehraje. 5. Po úspì¹ném ulo¾ení hlasového záznamu se zobrazí text Hlasový záznam ulo¾en, zazní pípnutí a za tel. èíslem s hlasovým záznamem se zobrazí ikona. Volání pomocí hlasového záznamu Pokud aplikace pou¾ívající GPRS odesílá nebo pøijímá data, nemù¾ete hlasovou volbu pou¾ít. Pro volání pomocí hlasového záznamu ukonèete aplikaci pou¾ívající GPRS spojení. 1. V pohotovostním re¾imu podr¾te stisknuté tlaèítko Jména. Zazní krátký tón a na displeji se zobrazí text Prosím, teï mluvte. 2. Zøetelnì vyslovte hlasový záznam. 3. Telefon pøehraje rozpoznaný záznam a poté po 1,5 vteøinì vytoèí tel. èíslo odpovídající hlasovému záznamu. Pou¾íváte-li headset, podr¾te pro zahájení volání pomocí hlasového záznamu stisknuté tlaèítko na headsetu. Pøehrání, zmìna nebo vymazání hlasového záznamu Stisknìte Jména a zvolte Hlas. záznamy. Vyhledejte jméno s po¾adovaným hlasovým záznamem a stisknìte Volby. Ve volbách mù¾ete zvolit pøehrání, vymazání nebo zmìnu hlasového záznamu. 32

33 Èísla slu¾eb Mù¾ete volat èísla slu¾eb Va¹eho provozovatele slu¾eb, pokud jsou ulo¾eny na SIM kartì. Stisknìte Jména a zvolte Èísla slu¾eb. Vyhledejte èíslo slu¾by a stisknutím jej vytoète. Má èísla Pokud to karta umo¾òuje, jsou telefonní èísla pøiøazená k Va¹í SIM kartì ulo¾ena v menu Má èísla. Chcete-li zobrazit èísla, stisknìte Jména a zvolte Má èísla. Vyhledejte po¾adované jméno nebo tel. èíslo a stisknìte Ukázat. Skupiny volajících Jména a tel. èísla ulo¾ená v telefonním seznamu mù¾ete uspoøádat do skupin volajících. Pro ka¾dou skupinu volajících mù¾ete nastavit, aby pøi pøíchozím hovoru z dané skupiny zaznìl urèitý vyzvánìcí tón a na displeji se zobrazil zvolený symbol (viz dále). Informace o nastavení telefonu tak, aby vyzvánìl pouze pøi pøíchozím hovoru z tel. èísel, nále¾ících do zvolené skupiny volajících, viz Ohlá¹ení v kapitole Nastavení tónù na stranì 53. Stisknìte Jména, zvolte Sk. volajících a zvolte po¾adovanou skupinu volajících. Zvolte Název skupiny, zadejte nový název skupiny volajících a stisknìte OK. Vyzvánìní pro skupinu a zvolte po¾adovaný vyzvánìcí tón. Standardní je vyzvánìcí tón zvolený pro aktuálnì vybraný profil. Logo skupiny a zvolte Zapnuto pro nastavení telefonu, aby zobrazoval logo skupiny. Logo mù¾ete rovnì¾ zobrazit (Ukázat), nebo poslat jako zprávu OTA (Poslat logo). Pokroèilé funkce telefonního seznamu 33

34 Pokroèilé funkce telefonního seznamu Èlenové skupiny. Pro pøidání jména do skupiny volajících stisknìte po zobrazení Pøidat jméno tlaèítko OK. Pokud jste ji¾ do skupiny pøidali jména a tel. èísla, stisknìte Volby, vyhledejte Pøidat jméno a stisknìte OK. Vyhledejte jméno, které chcete pøidat do skupiny, a stisknìte Pøidat. Pro odstranìní jména ze skupiny volajících vyhledejte po¾adované jméno a stisknìte Volby. Po zobrazení Odstranit jm. stisknìte tlaèítko OK. 34

35 5. Funkce menu Seznam funkcí menu naleznete na stranì 15. Zprávy (Menu 1) Mù¾ete zde èíst, psát a odesílat textové nebo obrázkové zprávy nebo ulo¾it Va¹e zprávy. V¹echny zprávy v pamìti telefonu jsou uspoøádány ve slo¾kách. Ne¾ budete mít mo¾nost odesílat textové nebo obrázkové zprávy, musíte ulo¾it èíslo støediska slu¾eb, viz Nastavení zpráv na stranì 45. Funkce menu Psaní textu Text mù¾ete zadávat, napøíklad pøi psaní zpráv, dvìma zpùsoby - tradièním zpùsobem nebo metodou nazvanou prediktivní vkládání textu. Pøi psaní textu je prediktivní vkládání textu indikováno ikonou a tradièní zpùsob ikonou v levém horním rohu displeje. Psaní velkých nebo malých znakù je indikováno ikonou Abc, abc nebo ABC vedle indikátoru re¾imu psaní. Zmìnu psaní malých nebo velkých písmen mù¾ete provést stisknutím. Èíselný re¾im je indikován ikonou 123. Mezi re¾imem psaní èísel a písmen mù¾ete pøepínat podr¾ením stisknutého tlaèítka. Zapnutí a vypnutí prediktivního vkládání textu Pøi psaní textu stisknìte Volby a zvolte Slovník. Pro zapnutí metody prediktivního vkládání textu zvolte v seznamu slovníkù po¾adovaný jazyk. Metoda prediktivního vkládání textu je dostupná pouze pro jazyky uvedené v seznamu. 35

36 Funkce menu Pro pøepnutí zpìt na re¾im tradièního zadávání textu zvolte Slovník vyp.. Tip: Pro rychlé zapnutí nebo vypnutí metody prediktivního vkládání textu stisknìte pøi psaní textu dvakrát tlaèítko. Pou¾ití prediktivního vkládání textu Znaky zadáváte v¾dy pouze jedním stisknutím tlaèítka. Tato metoda je zalo¾ena na spolupráci s vestavìným slovníkem, do kterého rovnì¾ mù¾ete pøidávat nová slova. 1. Psaní slova zaènìte tlaèítky a¾. Pro ka¾dé písmeno stisknìte odpovídající tlaèítko pouze jednou. Zobrazené slovo se zmìní po ka¾dém stisknutí tlaèítka. Napøíklad pro napsání slova Nokia (pøi zvoleném anglickém slovníku) stisknìte jednou pro N, jednou pro o, jednou pro k, jednou pro i a jednou pro a: Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu ní¾e. 2. Po dokonèení psaní slova potvrïte správnì zobrazené slovo stisknutím tlaèítka nebo vlo¾ením mezery tlaèítkem. Není-li slovo zobrazeno správnì, máte následující mo¾nosti: Opakovanì tisknìte, dokud se nezobrazí po¾adované slovo. Toto slovo potvrïte. Stisknìte Volby a zvolte Shodné. 36

37 Je-li za slovem zobrazen znak?, není slovo, které chcete napsat, ve slovníku. Pro pøidání slova do slovníku stisknìte Psaní, tradièním zpùsobem zadejte slovo a stisknìte Ulo¾it. Je-li slovník naplnìn, nahradí se novým slovem nejstar¹í pøidané slovo. 3. Zaènìte psát nové slovo. Psaní slo¾ených slov Zadejte první èást slova a potvrïte ji stisknutím. Napi¹te druhou èást slo¾eného slova a poté potvrïte slovo stisknutím nebo. Pou¾ití tradièního zadávání textu Opakovanì tisknìte tlaèítko ( a¾ ), dokud se nezobrazí po¾adovaný znak. Na tlaèítku nejsou vyznaèeny v¹echny znaky, které jsou po jeho stisknutí dostupné. Dostupné znaky jsou závislé na jazyce zvoleném v menu Jazyk, viz Jazyk na stranì 52. Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen podr¾te stisknuté tlaèítko s odpovídající èíslicí. Je-li následující po¾adovaný znak dostupný na stejném tlaèítku jako znak pøedchozí, vyèkejte, dokud se kurzor znovu nezobrazí, nebo stisknìte èi a zadejte dal¹í znak. Nejbì¾nìj¹í interpunkèní znaménka a speciální znaky jsou k dispozici po stisknutí tlaèítka. Podrobnìj¹í informace o psaní textu, viz Tipy pro psaní textu ní¾e. Tipy pro psaní textu Pro psaní textu mù¾ete pou¾ít rovnì¾ následující tlaèítka: Pro vlo¾ení mezery stisknìte. Pro pohyb kurzorem doleva nebo doprava stisknìte nebo. Funkce menu 37

38 Funkce menu Pro vymazání znaku nalevo od kurzoru stisknìte Smazat. Pro rychlej¹í vymazání znakù podr¾te tlaèítko Smazat stisknuté. Pro vlo¾ení speciálního znaku stisknìte pøi tradièním zadávání textu nebo pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu podr¾te stisknuté. Pøípadnì stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it symbol. Procházejte seznamem znakù a poté zvolte po¾adovaný znak stisknutím Vlo¾it. Pro rychlej¹í procházení seznamem stisknìte,, nebo a poté zvolte znak stisknutím. Pro vlo¾ení èíslice v re¾imu psaní písmen stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it èíslo. Zadejte po¾adované èíslo a stisknìte OK. Pro vlo¾ení jména nebo tel. èísla z telefonního seznamu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it jméno nebo Vlo¾it èíslo. Pro vlo¾ení slova pøi pou¾ívání prediktivního vkládání textu stisknìte Volby a zvolte Vlo¾it slovo. Metodou tradièního zadávání textu napi¹te slovo a stisknìte Ulo¾it. Slovo je pøidáno do slovníku. Volby pro odesílání zprávy Po napsání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat nebo Volby odeslání, chcete-li vybrat nìkterou z následujících mo¾ností: Více pøíjemcù. Pokud jste nastavili odeslání zprávy pro v¹echny po¾adované pøíjemce, ode¹lete zprávu stisknutím Hotovo. Pro odeslání zprávy pomocí profilu zprávy zvolte Profil posílání a poté vyberte po¾adovaný profil. 38

39 Napøíklad pokud zvolíte profil definovaný jako pøenos el. po¹ty, zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte el. adresu pøíjemce a stisknìte OK. Zadejte èíslo slu¾by el. po¹ty a zvolením Pøijmout jej potvrïte. Zpráva bude odeslána. Informace o definování profilu zprávy, viz Nastavení zpráv na stranì 45. ablony textových a obrázkových zpráv Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a ablony. Zobrazí se seznam textových ¹ablon (indikovaný ikonou ) a obrazových ¹ablon (indikovaný ikonou ). Telefon nabízí 10 ¹ablon obrazových zpráv. Do slo¾ky ablony je rovnì¾ mo¾né ulo¾it nové obrázky. Nabídku dal¹ích obrázkù naleznete na Internetové adrese spoleènosti Nokia, Poznámka: Tuto funkci je mo¾né pou¾ít pouze v pøípadì, ¾e je podporována operátorem sítì nebo poskytovatelem slu¾eb. Pøijímat a zobrazovat obrázkové zprávy mohou pouze telefony, které umo¾òují funkci obrázkových zpráv. Ka¾dá obrázková zpráva je vytvoøena z nìkolika textových zpráv. To znamená, ¾e odeslání jedné obrázkové zprávy mù¾e být dra¾¹í ne¾ odeslání jedné textové zprávy. Proto¾e obrazové zprávy jsou ulo¾eny do vnitøní pamìti telefonu, nemù¾ete je zobrazovat pøi pou¾ití SIM karty v jiném telefonu. Pøi psaní zprávy mù¾ete do zprávy vlo¾it ¹ablonu textové nebo obrázkové zprávy: Vlo¾ení textové ¹ablony: Stisknìte Volby. Zvolte Pou¾ít ¹ablonu a zvolte ¹ablonu, kterou chcete pou¾ít. Vlo¾ení obrázkové ¹ablony: Stisknìte Volby. Zvolte Pøipojit obr. a zvolte obrázek, který chcete zobrazit. Pro vlo¾ení obrázku do zprávy stisknìte Pøipojit. Funkce menu 39

40 Funkce menu Indikátor v záhlaví zprávy indikuje, ¾e byl pøipojen obrázek. Poèet znakù, které mù¾ete vlo¾it do zprávy, závisí na velikosti obrázku. Pro zobrazení textu i s obrázkem je¹tì pøed odesláním zprávy stisknìte Volby a zvolte Náhled. Ètení zprávy a odpovìï na zprávu Po pøijetí textové nebo obrazové zprávy se na displeji zobrazí indikátor s následným èíselným vyjádøením poètu nových zpráv a textem Pøijaté zprávy:. Blikající ikona indikuje, ¾e je pamì» pro zprávy zaplnìna. Pøed pøijímáním nebo odesíláním nové zprávy odstraòte nìkteré star¹í zprávy. 1. Stisknutím Ukázat zprávu okam¾itì zobrazíte nebo po stisknutí Odejít mù¾ete zprávu zobrazit pozdìji. Otevøení zprávy pozdìji: Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Pøijaté. 2. Je-li pøijato více zpráv, zvolte po¾adovanou zprávu. Nepøeètená textová zpráva je indikována ikonou pøed zprávou a nezobrazená obrázková zpráva je indikována ikonou. 3. V prùbìhu ètení nebo zobrazování zpráv stisknìte Volby. Pro ètenou zprávu mù¾ete zvolit nìkterou z voleb: vymazat, pøedat, upravit, pøesunout a pøejmenovat. Mù¾ete rovnì¾ zmìnit velikost pou¾itého písma ve zprávì. Zvolte Kopír. do kal. pro zkopírování zprávy do kalendáøe telefonu, kde bude pou¾ita jako upozoròovací poznámka pro aktuální den. Volbou Detaily zobrazíte napøíklad jméno a tel. èíslo odesílatele, pou¾ité støedisko slu¾eb, datum a èas odeslání zprávy. Volbou Pou¾ít èíslo vyberete èísla z aktuální zprávy. 40

41 Volbou Ulo¾it obrázek ulo¾íte obrázek do slo¾ky ablony. Volbou Odpovìdìt nebo Odpov. (text) mù¾ete odpovìdìt na zprávu. Zvolte Pùvodní text pro vlo¾ení pùvodní zprávy do odpovìdi nebo zvolte standardní odpovìdi, napøíklad Dekuji nebo Blahopreji, nebo zvolte ¹ablonu, kterou chcete pou¾ít, v polo¾ce ablona, nebo zvolte Prázd. displej. Konverzaci s druhou osobou mù¾ete zahájit rovnì¾ zvolením funkce Chat. Viz Chat na stranì Napi¹te svou odpovìï. 5. Stisknìte Volby, zvolte Poslat a stisknìte OK pro odeslání zprávy na zobrazené èíslo. Funkce menu Slo¾ky Pøijaté a Odesílané Po pøeètení textové nebo obrazové zprávy telefon zprávu ulo¾í do slo¾ky Pøijaté v menu Zprávy. Zprávy, které chcete ulo¾it pozdìji, mù¾ete ulo¾it do slo¾ky Odesílané nebo Archív. Vymazání zpráv Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Smazat zprávy. Pro vymazání v¹ech zpráv ve slo¾ce vyhledejte po¾adovanou slo¾ku a stisknìte OK. Po zobrazení textu Smazat v¹echny pøeètené zprávy ve slo¾ce? stisknìte OK. Pro vymazání v¹ech pøeètených zpráv ve v¹ech slo¾kách vyhledejte polo¾ku V¹e pøeètené a stisknìte OK. Po zobrazení textu Smazat pøeètené zprávy ve v¹ech slo¾kách? stisknìte OK. 41

42 Funkce menu Chat V této funkci mù¾ete konverzovat s okolím prostøednictvím textových zpráv. Zprávy odeslané nebo pøijaté v prùbìhu chatu nejsou ukládány. 1. Chat spustíte stisknutím Menu, zvolením Zprávy a Chat. Zadejte nebo v telefonním seznamu vyhledejte tel. èíslo osoby, se kterou chcete zahájit chat, a stisknìte OK. Jiný zpùsob zahájení chatu: Po pøijmutí zprávy ji zobrazte stisknutím Ukázat. Pro spu¹tìní chatu stisknìte Volby a zvolte Chat. 2. Zadejte svou pøezdívku pro chat a stisknìte OK. 3. Napi¹te chatovou zprávu, viz Psaní textu na stranì Pro odeslání zprávy stisknìte Volby a zvolte Poslat. 5. Odpovìï od partnera chatu je zobrazena nad Va¹í pùvodní zprávou. Pro odpovìï na zprávu stisknìte OK a opakujte krok 3. Pro zobrazení zpráv, které byly v aktuální relaci naposledy poslány nebo pøijaty, stisknìte Volby a zvolte Prùbìh chatu. Vámi odeslané zprávy jsou indikovány ikonou "<" a Va¹í pøezdívkou. Pøijaté zprávy jsou indikovány ikonou ">" a pøezdívkou odesílatele. Stisknutím Zpìt se vrátíte do psané zprávy. Chcete-li upravit svou pøezdívku, zvolte volbu Chat. jméno. Slo¾ka Archív a Mé slo¾ky Pro lep¹í organizování Va¹ich zpráv mù¾ete nìkteré zprávy pøesunout do slo¾ky Archív nebo pro Va¹e zprávy vytvoøit vlastní slo¾ky. Pøi ètení zpráv stisknìte Volby. Zvolte Pøesunout, vyhledejte slo¾ku, do které chcete pøesunout zprávy, a stisknìte OK. 42

43 Pro pøidání nebo vymazání slo¾ky stisknìte Menu, zvolte Zprávy a poté Mé slo¾ky. Stisknìte Volby a zvolte Pøidat slo¾ku. Vyhledejte slo¾ku, kterou chcete vymazat, stisknìte Volby a zvolte Zru¹it slo¾ku. Hlasové zprávy Hlasová schránka je sí»ová slu¾ba, kterou si budete muset zøejmì nejprve objednat. Podrobnìj¹í informace a tel. èíslo hlasové schránky získáte u poskytovatele slu¾by. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Hlasové zprávy. Zvolte Poslech hlasových zpráv - pro volání Va¹í hlasové schránky na tel. èísle, které je ulo¾eno v menu Èíslo hlasové schránky. Ka¾dá telefonní linka mù¾e mít své vlastní èíslo hlasové schránky, viz Linka pro odchozí hovory na stranì 51. Èíslo hlasové schránky - pro zadání nebo upravení èísla Va¹í hlasové schránky; zadejte jej a ulo¾te stisknutím OK. Je-li slu¾ba podporována sítí, bude indikátor oznamovat nové hlasové zprávy. Stisknutím Poslech vytoèíte èíslo Va¹í hlasové schránky. Funkce menu Informativní zprávy Tato sí»ová slu¾ba umo¾òuje pøíjem zpráv rùzného zamìøení (napøíklad zprávy o poèasí nebo dopravní situaci) od operátora. Informace o dostupných tématech a odpovídajících èíslech témat získáte u poskytovatele slu¾eb. 43

44 Funkce menu Je-li volba Spojení GPRS nastavena na V¾dy online, nebude mo¾né pøijímat informativní zprávy. V takovém pøípadì nastavte volbu Spojení GPRS na Podle potøeby, viz Pou¾ití slu¾eb WAP na stranì 72. Editor pøíkazù slu¾by Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a poté Editor pøíkazù slu¾by. Zadejte a ode¹lete Va¹emu poskytovateli slu¾by po¾adavky týkající se slu¾by (známé jako pøíkazy USSD), napøíklad pøíkazy pro aktivace sí»ových slu¾eb. 44

45 Nastavení zpráv Nastavení zpráv ovlivní odesílání zpráv. Stisknìte Menu, zvolte Zprávy a Nastavení zpráv. Je-li Va¹í SIM kartou podporováno více souborù profilù zpráv, zvolte po¾adovaný soubor. Ve volbì Èíslo støediska zpráv ulo¾íte tel. èíslo støediska zpráv. K odesílání textových a obrázkových zpráv musí být zadáno èíslo støediska zpráv. Toto èíslo získáte od Va¹eho poskytovatele slu¾eb. Zvolte Zprávy odeslány jako pro zvolení formátu zprávy nebo zvolte Platnost zprávy. Zvolte Standardní èíslo pøíjemce pro ulo¾ení standardního èísla pro odeslání zpráv v tomto profilu zpráv nebo zvolte Výpisy doruèených zpráv pro vy¾ádání výpisu o doruèení Va¹ich zpráv (sí»ová slu¾ba) nebo zvolte Pou¾ít GPRS pro nastavení GPRS jako preferovaného pøenosu SMS. Volbou Odp. pøes toté¾ støedisko umo¾níte pøíjemci Va¹í zprávy, aby Vám odepsal pøes Va¹e støedisko zpráv (sí»ová slu¾ba), a volbu Pøejmenovat profil posílání pou¾ijte pro zmìnu názvu zvoleného profilu zpráv. Soubory profilù zpráv jsou zobrazeny pouze v pøípadì, ¾e Va¹e SIM karta podporuje více ne¾ jeden soubor. Funkce menu Výpis volání (Menu 2) Telefon registruje tel. èísla nepøijatých, pøijatých a volaných èísel a pøibli¾nou délku a cenu Va¹ich hovorù. Telefon registruje nepøijaté a pøijaté hovory pouze v pøípadì, ¾e sí» podporuje tuto funkci, telefon je zapnutý a nachází se v oblasti pokryté slu¾bami sítì. Seznamy posledních hovorù Stisknìte Menu, zvolte Výpis volání a 45

46 Funkce menu Nepøijaté hovory pro zobrazení posledních deseti tel. èísel, ze kterých se k Vám nìkdo pokou¹el dovolat (sí»ová slu¾ba) Pøijaté hovory pro zobrazení posledních deseti tel. èísel, ze kterých jste naposledy pøijali hovor (sí»ová slu¾ba) Volaná èísla pro zobrazení posledních 20-i tel. èísel, která jste volali nebo se pokou¹eli volat Smazat seznamy posled. hovorù pro vymazání seznamù posledních hovorù. Zvolte, zda chcete vymazat v¹echna tel. èísla ve v¹ech seznamech posledních hovorù nebo pouze èísla v jednotlivých seznamech nepøijatých, pøijatých nebo volaných èísel. Tuto operaci nelze vrátit zpìt. Èítaèe a mìøièe volání Poznámka: Skuteèná èástka, uvedená na faktuøe od provozovatele sí»ových slu¾eb, se mù¾e li¹it, v závislosti na slu¾bách sítì, zaokrouhlování, poplatcích, atd. Stisknìte Menu a zvolte Výpis volání. Zvolte Délka hovorù a vyberte zobrazení pøibli¾ného trvání Va¹ich pøíchozích a odchozích hovorù v hodinách, minutách a vteøinách. Pro vynulování mìøièù je vy¾adován bezpeènostní kód. Ka¾dá tel. linka má vlastní mìøièe hovorù a jsou zobrazeny mìøièe zvolené linky. Viz Linka pro odchozí hovory na stranì 51. Ceny hovoru (sí»ová slu¾ba) a zvolte Jednotky posled. hovoru nebo Jednotky v¹ech hovorù pro kontrolu cen posledního nebo v¹ech hovorù. Zvolte Nastavení ceny hovoru a poté Vynulovat èítaèe nebo zvolte Ukázat ceny v pro nastavení telefonu pro zobrazení zbývajícího èasu volání v jednotkách, Jednotky nebo penì¾ité mìnì Mìna. Informace o cenách jednotek získáte u poskytovatele slu¾by. Pro omezení cen Va¹ich hovorù na 46

47 urèité mno¾ství jednotek nebo mìny zvolte Limit ceny hovoru. Pro nastavení ceny hovoru je vy¾adován PIN2 kód. Poznámka: Je-li limit jednotek nebo mìny vyèerpán, mù¾e být mo¾né provádìt pouze hovory na èísla tísòových volání pøedprogramovaná v telefonu (napø. 112 nebo jiné oficiální èíslo). Èítaè dat GPRS a zvolte, zda chcete zobrazit mno¾ství posledních pøijatých nebo odeslaných dat, dat pøijatých a odeslaných dat celkem nebo zda chcete vymazat èítaèe. Jednotkou èítaèù je bajt. Mìøiè spojení GPRS a zvolte, zda chcete zobrazit dobu trvání posledního spojení GPRS nebo celkové doby spojení GPRS. Mìøièe mù¾ete rovnì¾ vymazat. Funkce menu Profily (Menu 3) Telefon má rùzné skupiny nastavení, tzv. profily, ve kterých mù¾ete upravit tóny telefonu pro rùzné události a prostøedí. Pøi prvním pou¾ití telefonu upravte jeho profily podle Va¹eho po¾adavku a poté ji¾ jen aktivujte profil pro pou¾ití. Dostupné profily jsou Normální, Tichý, Jednání, Venku a Pager. Stisknìte Menu a zvolte Profily. Vyhledejte profil a stisknìte Zvolit. Pro aktivování profilu zvolte Aktivovat. Tip: Pro rychlé zvolení profilu stisknìte v pohotovostním re¾imu vypínací tlaèítko, vyhledejte profil, který chcete aktivovat, a stisknìte Zvolit. 47

48 Funkce menu Pro nastavení profilu, který má být aktivní po urèitou dobu v rozsahu 24 hodin, zvolte Doèasnì a nastavte èas. Po uplynutí doby nastavené u doèasného profilu se aktivuje pøedchozí profil, který nebyl nastaven jako doèasný. Pro upravení profilu zvolte Pøizpùsobit. Zvolte nastavení, které chcete upravit, a proveïte zmìny. U aktivního profilu je rovnì¾ mo¾né zmìnit nastavení tónù v menu Nastavení tónù, viz Nastavení tónù na stranì 53. Profil mù¾ete pøejmenovat v menu Název profilu. Profil Normální není mo¾né pøejmenovat. Nastavení (Menu 4) Budík Budík pou¾ívá formát èasu nastavený pro hodiny. Budík bì¾í, i kdy¾ je telefon vypnutý. Stisknìte Menu, zvolte Nastavení a poté Budík. Zadejte po¾adovaný èas buzení a stisknìte tlaèítko OK. Zobrazí se indikátor. Chcete-li zmìnit èas u nastaveného budíku, zvolte Zapnuto. Kdy¾ nastane èas pro buzení Telefon vydává výstra¾né zvuky a na displeji bliká text Buzení! spolu s èasem buzení. Stisknutím Stop buzení ukonèíte. Necháte-li buzení vyzvánìt po dobu jedné minuty nebo stisknete-li Dospat, buzení se na nìkolik minut pøeru¹í a poté se opìt obnoví. Nadejde-li èas pro spu¹tìní výstrahy v dobì, kdy je telefon vypnutý, telefon se sám zapne a zaène vydávat výstra¾ný tón. Stisknete-li Stop, telefon se zeptá, zda jej chcete aktivovat pro volání. Stisknìte Ne pro vypnutí telefonu nebo Ano pro zapnutí a umo¾nìní volat a pøijímat hovory. 48

49 Poznámka: Tlaèítkem Ano nezapínejte telefon tam, kde je pou¾ívání bezdrátových telefonù zakázáno nebo tam, kde je mo¾ný vznik interferencí a jiného nebezpeèí. Nastavení èasu Hodiny Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Nastavení èasu a poté Hodiny. Volbou Ukázat hodiny (Skrýt hodiny) bude v pohotovostním re¾imu v pravém horním rohu displeje zobrazen pøesný èas. Zvolte Nastavit èas, zadejte pøesný èas a stisknìte OK. Zvolte Formát èasu a nastavte 12-i nebo 24 hodinový formát èasu. Hodiny spolupracují rovnì¾ s funkcemi Zprávy, Výpis volání, Budík, doèasnými Profily a Kalendáø. Je-li z telefonu na del¹í dobu vyjmuta baterie, bude nutné hodiny znovu nastavit. Automatická úprava datumu a èasu Stisknìte Menu, zvolte Nastavení, Nastavení èasu a poté Autom. úprava data a èasu. Pro nastavení telefonu tak, aby automaticky aktualizoval èas a datum podle aktuální èasové zóny, zvolte Zapnuto. Pokud zvolíte Potvrdit, vyzve telefon pøed provedením aktualizace k jejímu potvrzení. Aktualizace data a èasu ovlivní budík, kalendáø a hlasový záznamník. Poznámky k výstrahám jsou nyní nastaveny na místní èas. Aktualizace mù¾e zpùsobit uplynutí (probìhnutí) nìkterých poznámek v kalendáøi. Funkce menu 49

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9355393 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9354353 4. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9354353 4. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHM-2NX shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9354290 2.

Více

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1. vydání Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9353157 1.

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220. 9356354 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6220 9356354 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-20 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110. 9240171 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 1110 9240171 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-70 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka. 9241720 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka 9241720 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-111 shoduje s ustanoveními následující smìrnice:

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220. 9231067 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3220 9231067 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RH-37 shoduje s ustanoveními následující

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696

Vaše uživatelský manuál NOKIA 650 http://cs.yourpdfguides.com/dref/822696 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170. 9234041 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6170 9234041 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-47 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820. 9310962 2. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6820 9310962 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt NHL-9 shoduje s ustanoveními následující

Více

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 CS

U¾ivatelská pøíruèka. 9353252 Issue 1 CS U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) 9353252 Issue

Více

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované produkty a názvy spoleèností mohou 9250575 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento produkt RH-93 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS

U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260. 9231832 2. vydání CS U¾ivatelská pøíruèka pro Nokia 6260 9231832 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-25 shoduje s ustanoveními následující

Více

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka

Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Podrobná u¾ivatelská pøíruèka Copyright 2003 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli formì je povoleno

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6230i 9236595 3. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-72 shoduje s ustanoveními následující

Více

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta s displejem Nokia CK-600 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9211132 2. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-23 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6280

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6280 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6280 9242051 2. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-78 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka

Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka Sada do auta Nokia CK-200 U¾ivatelská a instalaèní pøíruèka 9220821 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními po¾adavky

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1200 http://cs.yourpdfguides.com/dref/820847 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204659/3

Nokia Bluetooth Headset BH-209 9204659/3 Nokia Bluetooth Headset BH-209 1 5 2 3 4 7 8 6 11 9 10 9204659/3 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-97W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism U¾ivatelská pøíruèka Nokia 7900 Prism 9203846 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek RM-264 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími dùle¾itými

Více

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS

Zaèínáme. Nokia N81-3 1. vydání CS Zaèínáme Nokia N81-3 1. vydání CS Tlaèítka a èásti (zepøedu) Èíslo modelu: Nokia N81-3. Dále jen Nokia N81. 1 Tlaèítka her a 2 Slot pamì»ové karty 3 Výbìrová tlaèítka 4 Tlaèítka médií: Tlaèítko Dal¹í Tlaèítko

Více

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd.

This product includes software licensed from Symbian Software Ltd 1998-2005. Symbian and Symbian OS are trademarks of Symbian Ltd. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-12 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6080

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6080 U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6080 9253042 Vydání 1. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RM-166 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503

U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 U¾ivatelská pøíruèka pro stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-503 9203667 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-95W je ve shodì se základními po¾adavky

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro Bezdrátový headset se sponou (HS-21W) 9236278 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HS-21W

Více

U¾ivatelská pøíruèka

U¾ivatelská pøíruèka Vydaná elektronická pøíruèka odpovídá "Podmínkám a ustanovením u¾ivatelských pøíruèek Nokia, 7. èerven 1998" ( Nokia User s Guides Terms and Conditions, 7th June, 1998.) U¾ivatelská pøíruèka 9351444 Issue

Více

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti

2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Urèování polohy 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People, Nseries a N81 jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky spoleènosti Nokia Corporation. Ostatní zmiòované

Více

Bluetooth headset Nokia BH-108 9220723/1

Bluetooth headset Nokia BH-108 9220723/1 Bluetooth headset Nokia BH-108 1 2 3 4 5 6 7 8 9 9220723/1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-108 shoduje se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Nokia Bluetooth Headset BH-207 9253616/2

Nokia Bluetooth Headset BH-207 9253616/2 Nokia Bluetooth Headset BH-207 1 4 3 5 6 7 8 9253616/2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HS-86W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka

Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka Stereofonní Bluetooth headset Nokia BH-905 s aktivním potlaèováním ruchu U¾ivatelská pøíruèka 9216262 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobek BH-905

Více

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace

Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace Sada do auta Nokia CK-200 Struèná pøíruèka a bezpeènostní informace 9220823 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek CK-200 je ve shodì se základními

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka

Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka Hlasitý telefon Nokia HF-300 U¾ivatelská pøíruèka 9203868 1. vydání CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-34W je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS

Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka. 9203354 2. vydání CS Nokia 2760 U¾ivatelská pøíruèka 9203354 2. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-258 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními

Více

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka

Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka Nokia 6110 Navigator U¾ivatelská pøíruèka 9200364 3. vydání, CS PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-122 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10. 9233639 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka Sada do auta CK-10 9233639 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt HF-7 shoduje s ustanoveními následující

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. Nokia N71-1 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-67 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení

Více

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic

U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic U¾ivatelská pøíruèka Nokia 3120 classic 9207802 4. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e se výrobky RM-364, RM- 365 a RM-366 shodují se základními po¾adavky a dal¹ími

Více

Hlasitý telefon Nokia HF-210

Hlasitý telefon Nokia HF-210 Hlasitý telefon Nokia HF-210 2 3 4 5 9 1 6 7 8 Vydání 1.2 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ Spoleènost NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek HF-210 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6216 classic

U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6216 classic U¾ivatelská pøíruèka k pøístroji Nokia 6216 classic 1. vydání CS 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-531 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475

Vaše uživatelský manuál NOKIA 500 AUTO NAVIGATION http://cs.yourpdfguides.com/dref/821475 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro NOKIA 500 AUTO NAVIGATION. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce

Více

Share online 2.0 Nokia N76-1

Share online 2.0 Nokia N76-1 Share online 2.0 Nokia N76-1 BEZ ZÁRUKY Aplikace tøetích stran poskytované v pøístroji mohly být vytvoøeny a mohou být vlastnìny osobami nebo entitami, které nejsou spøíznìnými osobami a nemají ani jiný

Více

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU

MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU MODEM OPTIONS PRO TELEFON NOKIA 3650 Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9355538 Issue 1 Vydaná elektronická příručka odpovídá "Podmínkám a ustanovením uživatelských

Více

4. vydání CS, 9252086

4. vydání CS, 9252086 0434 PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento výrobek RM-133 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání

Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka. 9238694 1. vydání Redukce konektorù Nokia (CA-55) Instalaèní pøíruèka 9238694 1. vydání Copyright 2005 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné

Více

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491

Vaše uživatelský manuál PANASONIC EB-GD93 http://cs.yourpdfguides.com/dref/538491 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562

Vaše uživatelský manuál NOKIA TME-3 http://cs.yourpdfguides.com/dref/828562 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA

APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA STRUČNÁ PŘÍRUČKA PRO APLIKACI UŽIVATELSKÉHO ROZHRANÍ PRODUKTU NOKIA OBSERVATION CAMERA Copyright 2003 Nokia. All rights reserved Date: 28.11.03, ver. 1.0 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE SOFTWARU...1 3.

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt RM-43 shoduje s ustanoveními následující smìrnice: 1999/5/EC. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete

Více

Stereofonní headset Nokia HS-16 9202253/1

Stereofonní headset Nokia HS-16 9202253/1 Stereofonní headset Nokia HS-16 6 1 2 5 4 3 7 8 9202253/1 2007 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Reprodukce, pøenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho èásti v jakékoli

Více

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved.

Copyright 2006 Nokia. All rights reserved. PROHLÁ ENÍ O SHODÌ NOKIA CORPORATION tímto prohla¹uje, ¾e tento RM-43 je ve shodì se základními po¾adavky a dal¹ími pøíslu¹nými ustanoveními smìrnice 1999/5/ES. Kopii Prohlá¹ení o shodì naleznete na adrese

Více

Nokia E50 - Uživatelská příručka

Nokia E50 - Uživatelská příručka Nokia E50 - Uživatelská příručka 9248798 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento RM-170 / RM-171 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1

ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS. Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 ÚVODNÍ PŘÍRUČKA PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS Copyright 2003 Nokia. Všechna práva vyhrazena 9356501 Issue 1 Obsah 1. ÚVOD...1 2. INSTALACE PROGRAMU NOKIA MODEM OPTIONS...1 3. PŘIPOJENÍ TELEFONU NOKIA 6600

Více

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál

Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Gladiator RG300 - Uživatelský manuál Důležité upozornění! Přečtěte si důkladně tyto informace, abyste mohli používat telefon správným a bezpečným způsobem: mobilní telefon EVOLVE Gladiator RG300 získal

Více

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání

U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2. 9232494 1. vydání U¾ivatelská pøíruèka pro fotografický blesk Nokia PD-2 9232494 1. vydání PROHLÁ ENÍ O SHODÌ My, spoleènost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovìdnosti prohla¹ujeme, ¾e se produkt PD-2 shoduje s

Více

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave

Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Nastavení telefonu Samsung S8500 Wave Telefon Samsung S8500 Wave, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Mobilní telefon. Návod k použití

Mobilní telefon. Návod k použití Mobilní telefon Návod k použití Obsah ČESKY... 6 Bezpečnostní pokyny... 7 Část I. Začínáme... 8 Uvedení telefonu do provozu... 8 Vložení baterie... 8 Vložení SIM karty... 9 Vyjmutí SIM karty... 9 Nabíjení

Více

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka

Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka Nokia 5310 XpressMusic - Uživatelská příručka 9203510 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-303 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager

Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE. Manager Web n walk NÁVOD PRO UŽIVATELE Manager Obsah 03 Úvod 04 Požadavky na hardware a software 04 Připojení zařízení k počítači 05 Uživatelské rozhraní 05 Výběr sítě 06 Připojení k internetu 06 Nastavení možností

Více

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com

Printed in Korea Code No.:GH68-10939A Czech. 08/2006. Rev. 1.0. World Wide Web http://www.samsungmobile.com * Některé části této příručky se mohou lišit od provedení vašeho telefonu, v závislosti na instalovaném softwaru, poskytovateli služeb a zemi. * V závislosti na zemi se může provedení telefonu a příslušenství

Více

Párování a pøipojení adaptéru

Párování a pøipojení adaptéru Bezdrátový zvukový adaptér Nokia AD-47W Adaptér AD-47W vám umo¾òuje pøipojit kompatibilní headset podporující bezdrátovou technologii Bluetooth k poèítaèi (nebo jinému kompatibilnímu pøístroji). Takto

Více

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Easy Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Easy Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Vlastníte digitální telefon Alcatel Easy Reflexes. U½ivatelský konfort spojený

Více

Nokia 6300 - Uživatelská příručka

Nokia 6300 - Uživatelská příručka Nokia 6300 - Uživatelská příručka 9253362 4. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-217 je ve shodě se základními 0434 požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S

Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Nastavení telefonu Samsung i9000 Galaxy S Telefon Samsung i9000 Galaxy S, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání

Nokia 5140 - Uživatelská příručka. 9230313 1. vydání Nokia 5140 - Uživatelská příručka 9230313 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ "My, společnost NOKIA CORPORATION, v rámci své jediné odpovědnosti prohlašujeme, že se produkt NPL-5 shoduje s ustanoveními následující

Více

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání

Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 3.0 vydání Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu (sada) 2 3 6 1 4 5 8 7 9 10 11 3.0 vydání 12 13 15 14 16 17 18 20 19 21 22 2010 Nokia. V¹echna práva vyhrazena. Úvod Nabíjeèka telefonu Nokia k jízdnímu kolu

Více

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti

2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Chat 1. vydání 2008 Nokia. Všechna práva vyhrazena. Nokia, Nokia Connecting People a Nseries jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Nokia tune je zvuková

Více

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610)

Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth (BH-610) 1.0. vydání 2 Úvod Informace o headsetu Stereoheadset Nokia Essence Bluetooth BH-610 slouží k vyřizování hovorů bez pomoci rukou a poslechu hudby na cestách.

Více

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.

Příručka pro uživatele. Rádi vám vždy pomůžeme CD290 CD295. Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips. Rádi vám vždy pomůžeme Zregistrujte svůj výrobek a získejte podporu na adrese www.philips.com/welcome Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost Philips Otázky? Kontaktujte společnost

Více

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava

Pohotovostní režim: vstup do Fotoaparátu (lze změnit). V menu: pohyb nahoru. 4b Navigační tlačítko doprava myphone 3300 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Svítilna Lze zapnout/vypnout dlouhým stiskem tlačítka svítilny (11). 4a Navigační tlačítko

Více

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka

Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka Nokia 2330 classic - Uživatelská příručka 9214175 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ Společnost NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-512 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými

Více

V menu: pohyb nahoru.

V menu: pohyb nahoru. myphone HAMMER Návod Pozice Popis Funkce 1 Micro USB konektor Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2 HF

Více

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava.

Pohotovostní režim: vstup do Audio přehrávače. V menu: pohyb nahoru. Pohotovostní režim: vstup do Zpráv. V menu: pohyb doprava. myphone HAMMER 2 Návod Pozice Popis 1 Micro USB konektor Funkce Slouží k nabíjení a připojení datového kabelu. Krytka musí být vždy řádně upevněna a nepoškozena, aby byl telefon vodě a prachu odolný. 2

Více

Nastavení telefonu HTC Desire 200

Nastavení telefonu HTC Desire 200 Nastavení telefonu HTC Desire 200 Telefon HTC Desire 200, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud

Více

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic

Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Nastavení telefonu Nokia 6303 Classic Telefon Nokia 6303 Classic, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny.

Více

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9

Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Nastavení telefonu Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9 Telefon Samsung P7300 Galaxy Tab 8.9, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

SGH-X461 Uživatelská příručka

SGH-X461 Uživatelská příručka SGH-X461 Uživatelská příručka Důležitá bezpečnostní upozornění Pokud je nebudete dodržovat, může to být nebezpečné, nebo dokonce nezákonné. Vždy řiďte bezpečně Nepoužívejte mobilní telefon během řízení

Více

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use.

This is the Internet version of the user's guide. Print only for private use. Obsah Obsah Začínáme....................... 5 Sestavení telefonu, karta SIM, baterie, uskutečnění hovoru. Seznámení s telefonem........... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, zadávání znaků, služba

Více

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa

1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa CPA Halo 13 Návod Pozice Popis Funkce 1 Displej Barevný LCD displej. 2 Sluchátko Reproduktor pro telefonování. 3 Levá funkční klávesa Pohotovostní režim: vstup do Menu. V menu: stiskněte pro potvrzení

Více

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků.

Sony Ericsson T630. Obsah. Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Obsah Sony Ericsson T630 Seznámení s telefonem 4 Funkce tlačítek, rychlá volba funkcí, zadávání písmen a znaků. Osobní nastavení telefonu 17 Stažení nastavení nebo výběr nastavení na telefonu. Telefonování

Více

Prùvodce obecnîmi nastaveními

Prùvodce obecnîmi nastaveními Provozní pokyny Prùvodce obecnîmi nastaveními 1 2 3 4 5 6 Pøipojení zaøízení Systémová nastavení Nastavení kopírky Nastavení tiskárny Nastavení rozhraní Ostatní nástroje uôivatele Neô zaènete zaøízení

Více

CZ 118 1 0 18 tutti t

CZ 118 1 0 18 tutti t CZ 1180 tutti Návod k telefonu myphone 1180 CZ Děkujeme Vám za nákup mobilního telefonu myphone. Abyste zakoupený telefon využili co nejlépe, doporučujeme Vám přečtení tohoto návodu k obsluze. Tento telefon

Více

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use.

This is the Internet version of the user s guide Print only for private use. Obsah Seznámení s telefonem...................... 4 Ikony................................. 9 Přehled systému menu.................. 12 Telefonování............................. 16 Zprávy..................................

Více

Samsung Mobile. Příručka k funkcím

Samsung Mobile. Příručka k funkcím Příručka k funkcím Úvod O této příručce k funkcím mobilních telefonů Samsung V této online příručce jsou obsaženy obecné informace o funkcích, se kterými se můžete setkat v různých modelech mobilních telefonů

Více

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511

Vaše uživatelský manuál NOKIA 1616 http://cs.yourpdfguides.com/dref/2449511 Můžete si přečíst doporučení v uživatelské příručce, technickém průvodci, nebo průvodci instalací pro. Zjistíte si odpovědi na všechny vaše otázky, týkající se v uživatelské příručce (informace, specifikace,

Více

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Mobile Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Mobile Reflexes Alcatel OmniPCX Office OK ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Provozní podmínky howtoc Tento schválený telefon typu DECT je urèen k pou½ití spolu se soukromým automatickým pøepojovaèem

Více

Uživatelská User manual příručka

Uživatelská User manual příručka Uživatelská User manual příručka Tab speed VF-1397 Obsah 1 Vaše zařízení...1 1.1 Tlačítka a konektory...1 1.2 Začínáme...4 1.3 Úvodní obrazovka...7 2 Zadávání textu... 17 2.1 Používání klávesnice na obrazovce...

Více

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel First Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel First Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Vlastníte digitální telefon Alcatel First Reflexes. Tento telefon s velmi jednoduchou

Více

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2

Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Nastavení telefonu Samsung S6500 Galaxy Mini 2 Telefon Samsung S6500 Galaxy Mini 2, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb

Více

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD

Alcatel Advanced Reflexes. Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Alcatel Advanced Reflexes Alcatel OmniPCX Office ARCHITECTS OF AN INTERNET WORLD Jak pou½ívat tuto u½ivatelskou pøíruèku? +RZ Digitální telefon Alcatel Advanced Reflexes. Velký displej, navigátor a znaková

Více

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS

Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Nastavení telefonu ZTE KIS PLUS Telefon ZTE KIS PLUS, zakoupený v prodejní síti společnosti T-Mobile Czech Republic a.s., má potřebné parametry pro použití T-Mobile služeb již přednastaveny. Pokud je potřeba

Více

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21

Obsah. Sony Ericsson W810i. Začínáme... 4. Připojení... 63. Seznámení s telefonem... 10. Další funkce... 73. Telefonování... 21 Obsah Začínáme... 4 Sestavení, karta SIM, baterie, zapnutí, menu po spuštění, hovory. Seznámení s telefonem... 10 Přehled telefonu, používání systému menu, ikony, zadávání znaků, menu činností, správce

Více

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD

Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Návod pro připojení telefonu Nokia 9210i přes infračervený port pro Windows 2000 /XP instalace programu PC Suite a modemu - HSCSD Nepřipojujte telefon k počítači, budete k tomu vyzváni později 1. Instalace

Více

Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka

Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka Nokia 2720 fold - Uživatelská příručka 9216118 2.0. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Nabíjení baterie 5 Anténa 6 Headset 6 Magnety a magnetická pole 6 Tlačítka

Více

Nokia E65 - Uživatelská příručka

Nokia E65 - Uživatelská příručka Nokia E65 - Uživatelská příručka 9255241 1. vydání PROHLÁŠENÍ O SHODĚ NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento výrobek RM-208 je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními

Více

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020

Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 Návod k obsluze satelitního lokalizátoru GUARDYS PGT5020 CZ Obsah 1. Funkce 2. Aplikace 3. Popis HW jednotky 4. Specifikace 5. Použití 5.1. Instalace SIM karty 5.2. Baterie a napájení 5.3. Upozornìní na

Více

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu...

Obsah. DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7. Rozbalení... 9. Vá telefon... 10. Zaãínáme... 17. Funkce volání... 25. Vkládání textu... Obsah DÛleÏitá bezpeãnostní upozornûní... 7 Rozbalení... 9 Vá telefon... 10 Popis telefonu... 10 Hlavní displej... 13 Vnûj í displej... 16 Servisní svûtlo... 16 Zaãínáme... 17 VloÏení/vyjmutí SIM karty...

Více

Nokia 2690 - Uživatelská příručka

Nokia 2690 - Uživatelská příručka Nokia 2690 - Uživatelská příručka 2. vydání 2 Obsah Obsah Bezpečnost 4 Začínáme 5 Instalace karty SIM a baterie 5 Vyjmutí karty SIM 5 Vložení karty microsd 5 Vyjmutí karty microsd 6 Nabíjení baterie 6

Více

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání.

Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. Mobilní telefon s funkcí určení polohy a možností vzdálené správy a ovládání. C100 Rychlý návod k použití Česky Děkujeme Vám za zakoupení mobilního telefonu ALIGATOR. Prosíme, prostudujte si tento rychlý

Více