NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ. STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s."

Transkript

1 NÁVRH NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV akciové společnosti Comitia Medical a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Comitia Medical a.s (dále jen,,společnost ). 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: : Praha II. Internetové stránky společnosti Na adrese: jsou umístěny internetové stránky společnosti, kde jsou uveřejňovány pozvánky na valnou hromadu a uváděny další údaje pro akcionáře. III. Předmět podnikání Předmětem podnikání (činností) společnosti je: 1. výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákonu 2. pronájem nemovitostí, bytů a nebytových prostor IV. Základní kapitál 1. Základní kapitál akciové společnosti činí ,- Kč, slovy: deset milionů korun českých, a je rozdělen na 20, slovy dvacet, kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě ,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, každá a 80, slovy osmdesát, kusů kmenových akcií na jméno o jmenovité hodnotě ,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých. 2. Základní kapitál je tvořen kmenovými akciemi na jméno vydanými v podobě listinných cenných papírů. 3. Základní kapitál je splacen v plné výši. 4. Základní kapitál společnosti může být zvýšen nebo snížen v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami. V. Zvýšení a snížení základního kapitálu 1. Na postup při zvyšování a snižování základního kapitálu se, není-li stanoveno jinak, použijí příslušná ustanovení zákona o obchodních korporacích. 2. O zvýšení základního kapitálu rozhoduje valná hromada nebo představenstvo pověřené dle 511 zákona o obchodních korporacích. 3. Zvýšení základního kapitálu může být provedeno jednak upsáním nových akcií dle 474 zákona o obchodních korporacích, dále je možné provést zvýšení základního kapitálu z vlastních zdrojů společnosti dle 495 ZOK nebo je možné zvýšit základní kapitál podmíněně dle 505 ZOK 4. Zvýšení základního kapitálu je účinné ke dni zápisu jeho nové výše do obchodního rejstříku. 5. Usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu upisováním akcií obsahuje náležitosti stanovené v 475 ZOK. 6. Představenstvo podá bez zbytečného odkladu návrh na zápis usnesení valné hromady o zvýšení základního kapitálu do obchodního rejstříku. Návrh na zápis usnesení valné hromady může být spojen s návrhem na zápis nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. Na upisování akcií při zvýšení základního kapitálu a splácení emisního kurzu akcií se přiměřeně použijí ustanovení ZOK o emisním kurzu a založení společnosti. 7. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení o snížení základního kapitálu se uvedou náležitosti v 516 ZOK. 8. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. 1(10)

2 9. O snížení základního kapitálu rozhoduje valná hromada. V usnesení o snížení základního kapitálu se uvedou náležitosti v 516 ZOK. 10. Účinky snížení základního kapitálu nastávají okamžikem zápisu nové výše základního kapitálu do obchodního rejstříku. VI. Akcie 1. Akcie je cenný papír, s nímž jsou spojena práva akcionáře podílet se podle zákona a těchto stanov společnost na jejím řízení, jejím zisku a na likvidačním zůstatku při zániku společnosti. 2. Společnost vede seznam akcionářů. Seznam akcionářů obsahuje označení druh akcie, její jmenovitou hodnotu, obchodní firmu nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, která je akcionářem, číslo bankovního účtu akcionáře, popřípadě číselné označení akcie, adresu elektronické pošty pro zasílání pozvánek na valnou hromadu, případně dalších písemností a změny těchto údajů. Akcie jako listina musí obsahovat náležitosti stanovené v 259 odst. 1 zákona o obchodních korporacích. 3. Akcie na jméno mají listinou podobu a jsou neomezeně převoditelné. 4. Listinná akcie na jméno je převoditelná rubopisem a předáním. V rubopisu se uvede firma nebo název a sídlo právnické osoby nebo jméno a bydliště fyzické osoby, na níž se akcie převádí, jakož i den převodu akcie. O rubopisu platí obdobné předpisy upravující směnky. 5. K účinnosti převodu akcie na jméno vůči společnosti se vyžaduje zápis o změně v osobě akcionáře v seznamu akcionářů. Společnost provede zápis týkající se změny v osobě akcionáře bez zbytečného odkladu poté, co jí bude taková změna prokázána. 6. Společnost je oprávněna podle podle 524 občanského zákoníku vydat vlastníkům listinných akcií hromadnou listinu nahrazující tyto jednotlivé akcie. Hromadná listina musí obsahovat náležitosti v 524 odst. 1 včetně jeho čísla a v 262 zákona o obchodních korporacích. Vlastník hromadné listiny má právo na její výměnu za jednotlivé cenné papíry nebo jiné hromadné listiny, a to písemnou formou, přičemž společnost je povinna provést tuto výměnu do 60 dní (slovy: šedesáti), ode dne, kdy o to akcionář písemně požádal a vyměňované akcie nebo hromadné listiny předložil. Akcionář nemá nárok na náhradu nákladů řízení, které mu vznikly v souvislosti s uplatněním jeho práva na výměnu této hromadném listiny ze jednotlivé akcie nebo jiné hromadné listiny. VII. Orgány společnosti 1. Společnost zvolila dualistický systém vnitřní struktury. 2. Společnost má tyto orgány: A. Valná hromada B. Představenstvo C. Dozorčí rada A. Valná hromada VIII. Postavení a působnost valné hromady 1. Valná hromada je nejvyšším orgánem společnosti. Akcionář se zúčastňuje valné hromady osobně nebo v zastoupení na základě plné moci. Plná moc k zastupování na valné hromadě může být vystavena pouze pro zastupování na konkrétní, v plné moci specifikované, valné hromadě, nebo musí být v plné moci uvedeno, že je udělena k zastupování na více valných hromadách. 2. Do působnosti valné hromady náleží: a) rozhodování o změně stanov, nejde-li o změnu v důsledku zvýšení základního kapitálu představenstvem (ve smyslu ustanovení 511 a násl. ZOK) nebo o změnu, ke které došlo na základě jiných právních skutečností, b) rozhodování o změně výše základního kapitálu nebo o pověření představenstva nebo o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči Společnosti proti pohledávce na splacení emisního kursu, c) rozhodování o vydání vyměnitelných nebo prioritních dluhopisů, d) volba a odvolání členů představenstva a jejích náhradníků a pořadí v jakém nastoupí do funkce člena představenstva, e) volba a odvolání členů dozorčí rady a jejích náhradníků a pořadí v jakém nastoupí do funkce člena dozorčí rady, 2(10)

3 f) schvalování smlouvy o výkonu funkce a plnění podle 61 zákona o obchodních korporacích, g) schválení řádné, mimořádné, konsolidované i mezitímní účetní závěrky, rozhodnutí o rozdělení zisku nebo o úhradě ztráty, h) rozhodování o registraci účastnických cenných papírů Společnosti podle zvláštního právního předpisu a o zrušení jejich registrace, ch) rozhodování o zrušení Společnosti s likvidací, jmenování a odvolání likvidátora, včetně výše jeho odměny, a schválení návrhu na rozdělení likvidačního zůstatku, i) rozhodnutí o její fúzi, převodu jmění na jednoho akcionáře, rozdělení nebo změně právní formy, j) schválení převodu nebo zastavení závodu nebo takové jeho části, která by znamenala podstatnou změnu dosavadní struktury závodu nebo podstatnou změnu v předmětu podnikání nebo činnosti společnosti, k) schválení smlouvy o tichém společenství, včetně schválení jejích změn a jejího zrušení, l) rozhodování o pachtu závodu Společnosti nebo jeho části tvořící samostatnou organizační složku, m) udělování pokynů představenstvu a schvalování zásad činnosti představenstva, nejsou-li v rozporu s právními předpisy; valná hromada může zejména zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu Společnosti, n) rozhodování o dalších otázkách, které zákon nebo tyto stanovy svěřují valné hromadě. IX. Účast na valné hromadě 1. Každý akcionář je oprávně účastnit se valné hromady, hlasovat na ní, má právo požadovat a dostat na ní vysvětlení záležitostí týkajících se společnosti, je-li takové vysvětlení potřebné pro posouzení předmětu jednání valné hromady a uplatňovat návrhy a protinávrhy. Akcionář má právo i na vysvětlení dle předchozí věty i ohledně záležitosti týkajících se osob ovládaných společností. 2. Jednání valné hromady se rovněž účastní členové představenstva a dozorčí rady. 3. Valná hromada se koná nejméně jednou za účetní období. Řádnou účetní závěrku projedná valná hromada nejpozději do 6 měsíců od posledního dne předcházejícího účetního období. 4. Valnou hromadu svolává představenstvo, popřípadě jeho člen, pokud se představenstvo na jejím svolání bez zbytečného odkladu neusneslo a zákon stanoví povinnost valnou hromadu svolat, nebo pokud představenstvo není dlouhodobě schopné se usnášet. Svolavatel nejméně 30 dnů přede dnem konání valné hromady uveřejní pozvánku na valnou hromadu na internetových stránkách společnosti a současně ji zašle akcionářům na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. 5. Pozvánka na valnou hromadu musí obsahovat: a) obchodní firmu a sídlo společnosti, b) místo, datum a hodinu konání valné hromady, c) označení, zda se svolává řádná nebo náhradní valná hromada, d) pořad jednání valné hromady včetně uvedení osoby, je-li navrhována jako člen orgánu společnosti, e) rozhodný den k účasti na valné hromadě, pokud byl určen a vysvětlení jeho významu pro hlasování na valné hromadě, f) návrh usnesení valné hromady a jeho zdůvodnění; není-li předkládán návrh usnesení, obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti, současně společnost na svých stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejnění návrhy akcionářů na usnesení valné hromady, g) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře k pořadu valné hromady, je-li umožněno korespondenční hlasování, které nesmí být kratší než 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, Není-li předkládán návrh usnesení podle odstavce písm. f), obsahuje pozvánka na valnou hromadu vyjádření představenstva společnosti ke každé navrhované záležitosti; současně společnost na svých internetových stránkách bez zbytečného odkladu po jejich obdržení uveřejní návrhy akcionářů na usnesení valné hromady. Ve svém sídle společnost umožní každému akcionáři, aby ve lhůtě uvedené v pozvánce na valnou hromadu nahlédnul zdarma do návrhu změny stanov. Na toto právo společnost akcionáře upozorní v pozvánce na valnou hromadu. 6. Pokud s tím budou souhlasit všichni akcionáři, může se valná hromada konat i bez splnění požadavků stanovených zákonem pro svolání valné hromady. 3(10)

4 7. Představenstvo je povinno svolat valnou hromadu bez zbytečného odkladu zjistí-li, že celková ztráta společnosti na základě jakékoliv účetní závěrky dosáhla takové výše, že při jejím uhrazení z disponibilních zdrojů společnosti by neuhrazená ztráta dosáhla poloviny základního kapitálu nebo to lze s ohledem na všechny okolnosti očekávat, nebo z jiného vážného důvodu. 8. Představenstvo svolá na žádost kvalifikovaného akcionáře, splňuje-li požadavky uvedené v 366 ZOK, valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a stanovami tak, aby se konala nejpozději do 40 dnů ode dne, kdy mu byla doručena žádost o svolání; lhůta pro uveřejnění a zaslání pozvánky na valnou hromadu se v tomto případě zkracuje na 15 dnů. Představenstvo není oprávněno navržený pořad valné hromady měnit. Představenstvo je oprávněno navržený pořad valné hromady doplnit pouze se souhlasem osob, která o svolání valné hromady požádala. 9. Vyžadují-li to zájmy společnosti může valnou hromadu svolat také dozorčí rada. X. Jednání valné hromady 1. Valná hromada zvolí předsedu, zapisovatele, ověřovatele zápisu a osobu nebo osoby osoby pověřené sčítáním hlasů (dále jen orgány valné hromady ). Návrh na volbu orgánů valné hromady předkládá představenstvo. Protinávrh může podat kterýkoliv akcionář. Nejdříve se hlasuje o návrhu představenstva. Pokud s tím souhlasí všichni přítomní akcionáři, lze hlasovat o návrhu orgánů valné hromady souhrnně. Jednání valné hromady řídí zvolený předseda. Do doby zvolení předsedy řídí jednání valné hromady svolavatel nebo jím určená osoba. Totéž platí, pokud předseda valné hromady nebyl zvolen. Nebude-li zvolen zapisovatel, ověřovatel zápisu nebo osoba pověřená sčítáním hlasů, určí je svolavatel valné hromady. Valná hromada může rozhodnout, že předsedou valné hromady a ověřovatelem zápisu bude jedna osoba. Valná hromada může rozhodnout, že předseda valné hromady provádí rovněž sčítání hlasů, neohrozí-li to řádný průběh valné hromady. 2. Zapisovatel vyhotoví zápis o valné hromadě do 15 dnů od jejího ukončení. Zápis podepisuje zapisovatel, předseda zasedání valné hromady nebo svolavatel a zvolení ověřovatelé zápisu. Zápis o valné hromadě obsahuje náležitosti uvedené v ustanovení 423 odst. 2 zákona o obchodních korporacích. K zápisu se přiloží předložené návrhy, prohlášení a listina přítomných. Akcionář má právo požádat představenstvo o vydání kopie zápisu z valné hromady nebo jeho části za celou dobu existence společnosti. Kopie zápisu nebo jeho části se pořizuje na náklady akcionáře. Nejsou-li zápis nebo jeho část uveřejněny ve lhůtě dle bodu 2. na internetových stránkách společnosti, pořizuje se jejich kopie na náklady společnosti. 3. Hlasuje se aklamací, a to nejprve o návrhu představenstva a pokud nebude schválen, hlasuje se následně o protinávrzích v pořadí, v jakém byly podány. 4. Účast na valné hromadě s využitím elektronických prostředků. 4.1 Akcionář má právo účastnit se, hlasovat a rozhodovat na valné hromadě také s využitím elektronických prostředků, umožňujících například přímý dálkový přenos valné hromady obrazem a zvukem nebo přímou dvousměrnou komunikaci mezi valnou hromadou a akcionářem. Představenstvo společnosti zajišťuje takovýto způsob účasti akcionáře na valné hromadě např. prostřednictvím telefonického videohovoru, či prostřednictvím jiných sítí elektronických komunikací, které umožňují on-line přenos zvuku a obrazu, např. prostřednictvím sítě Internet a služby Skype. 4.2 Akcionář, který se hodlá účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků sdělí tuto skutečnost představenstvu společnosti. Takovéto oznámení musí být písemné a musí být doručeno společnosti nejméně pět pracovních dnů před dnem konání valné hromady. V tomto oznámení musí být uvedeno, zda se akcionář bude účastnit valné hromady osobně či zda bude zastoupen zmocněncem, v případně právnické osoby kdo bude jednat jejím jménem. K oznámení musí být přiloženo zmocnění k zastupování, či v případě právnické osoby pověření, nebude-li jednat jménem právnické osoby její statutární orgán. 4.3 V oznámení musí být rovněž uveden způsob jakým se hodlá akcionář valné hromady účastnit (včetně technických parametrů pro spojení prostřednictvím sítí elektronických komunikací) a telefonní číslo s aktivovanou službou SMS zpráv, na kterém bude akcionář k zastižení po celou dobu trvání valné hromady, prostřednictvím kterého bude prováděna autentizace akcionáře. 4.4 Představenstvo sdělí akcionáři, který zaslal oznámení dle bodu 4.2, nejméně tři dny před konáním valné hromady, zda je akcionářem uvedený způsob účasti na valné hromadě technicky možný, případně upřesní s akcionářem technické podmínky spojení mezi valnou hromadou a 4(10)

5 akcionářem. V případě, že akcionářem navržený způsob účasti na valné hromadě není představenstvo schopno technicky zajistit, navrhne akcionáři jiný způsob účasti na valné hromadě s využitím jiných elektronických prostředků. 4.5 V rámci prezence akcionářů na valné hromadě proběhne také autentizace akcionáře účastnícího se valné hromady prostřednictvím elektronických prostředků. Po navázání spojení mezi valnou hromadou a akcionářem vyzve pověřený člen představenstva akcionáře, aby uvedl své jméno, příjmení a datum narození, v případě právnické osoby i obchodní firmu či název právnické osoby a identifikační číslo, bylo-li jí přiděleno, jménem které jedná, či kterou zastupuje (stejně tak v případě zmocněnce) a počet a čísla akcií, kterými disponuje. Pověřený člen představenstva poté zašle na telefonní číslo uvedené v oznámení dle bodu 4.2 zprávu, kterou je povinen akcionář jako součást své autentizace nahlas přečíst. Po přečtení zprávy sdělí pověřený člen představenstva akcionáři text zprávy, kterou akcionář zašle zpět na telefonní číslo, ze které autentizační textovou zprávu obdržel (odpovědní autentizační zpráva). 4.6 Autentizace akcionáře je úspěšná a akcionář je oprávněn se účastnit valné hromady s využitím elektronických prostředků a je považován za přítomného na valné hromadě pokud: a) jeho totožnost potvrdí nejméně dva valné hromadě přítomní členové představenstva, a zároveň, b) nahlášený počet a čísla akcií odpovídají zápisu v seznamu akcionářů, a zároveň c) akcionář správně přečte zaslanou autentizační textovou zprávu, a zároveň d) pověřený člen představenstva potvrdí, že akcionář zaslal na příslušné telefonní číslo odpovědní autentizační zprávu. V případě, že se spojení s akcionářem nepodaří navázat, či v případě, že autentizace akcionáře nebude úspěšná, považuje se akcionář za nepřítomného na valné hromadě. Tyto skutečnosti uvede zapisovatel v listině přítomných valné hromady. 4.7 Představenstvo zajišťuje spojení s akcionářem po celou dobu trvání valné hromady, v případě, že se spojení přeruší, oznámí toto představenstvo okamžitě valné hromadě s tím, že valná hromada se na nezbytně nutnou dobu přerušuje. V případě, že se podaří spojení obnovit, provede představenstvo novou autentizaci akcionáře a v případě úspěšné autentizace akcionáře zasedání valné hromady pokračuje. V případě, že se nepodaří spojení s akcionářem navázat do 15 (patnácti) minut od oznámení přerušení spojení s akcionářem, považuje se akcionář od okamžiku nahlášení přerušení spojení za nepřítomného na valné hromadě. O této skutečnosti musí být učiněn záznam do zápisu o konání valné hromady. 4.8 Náklady společnosti spojené se zajištěním účasti akcionáře na valné hromadě s využitím elektronických prostředků hradí akcionář, který byl tímto způsobem valné hromady účasten. 4.9 Pro případ, že by se akcionář, jeho zmocněnec, či pověřená osoba účastnil valné hromady zároveň osobně, platí že práva akcionáře je na valné hromadě oprávněna vykonávat ta osoba, která se za akcionáře oprávněně účastní valné hromady osobně. 5. Korespondenční hlasování na valné hromadě. 5.1 Akcionář je oprávněn hlasovat na valné hromadě prostřednictvím odevzdání svých hlasů před konáním valné hromady nebo v jejím průběhu bez toho, aby byl osobně přítomen v místě konání valné hromady. 5.2 V případě, že akcionář hodlá hlasovat na valné hromadě prostřednictvím korespondenčního hlasování, je povinen nejpozději do ukončení prezence akcionářů na valné hromadě v den konání valné hromady, zaslat do místa konání valné hromady dle pozvánky na valnou hromadu k rukám představenstva společnosti oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě. Toto oznámení musí obsahovat: a) jméno a příjmení akcionáře, jeho datum narození a bydliště, v případě právnické osoby obchodní firmu či název právnické osoby, identifikační číslo, sídlo a údaj o zápisu v obchodním rejstříku, je-li v něm právnická osoba zapsána, b) údaj zda jedná akcionář osobně, či zda za něj jedná zmocněnec, v případě právnické osoby údaj o osobě (osobách) jednají za ni, či osobě (osobách) pověřené jednat za ni na valné hromadě, c) údaj o počtu a číslech akcií odpovídající zápisu v seznamu akcionářů, d) sdělení, jak akcionář hlasuje k jednotlivým návrhům usnesení a kolika hlasy k jednotlivým návrhům usnesení hlasuje. 5(10)

6 5.3 Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě musí být písemné a musí být podepsáno akcionářem, či osobou oprávněnou za něj jednat, či jej zastupující, přičemž podpis akcionáře, či osoby oprávněné za něj jednat, či jej zastupující, musí být úředně ověřen. Součástí tohoto oznámení musí být zmocnění pro zmocněnce akcionáře, která akcionáře zastupuje či pověření osoby pověřené jednat za akcionáře právnickou osobu. 5.4 Alternativně může být oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě zasláno společnosti elektronickou poštou a opatřeno elektronickým podpisem (kvalifikovaným certifikátem) dle příslušných právních předpisů, nebo může být společnosti doručeno do její datové schránky. 5.5 Řádné a řádně zaslané oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě znamená, že akcionář je považován za přítomného na valné hromadě. Při hlasování přítomných akcionářů na valné hromadě předseda valné hromady vždy přečte z oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě jakým způsobem akcionář hlasuje k danému návrhu usnesení valné hromady. V případě, že oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování nemá veškeré požadované náležitosti, konstatuje toto pověřený člen představenstva a akcionář se považuje za nepřítomného zasedání valné hromady. 5.6 Oznámení o výkonu práva ke korespondenčnímu hlasování na valné hromadě tvoří přílohu zápisu o konání valné hromady. XI. Rozhodování valné hromady 1. Valná hromada je schopna se usnášet, pokud jsou přítomní akcionáři vlastnící akcie, jejich jmenovitá hodnota přesahuje 30%, slovy: třicet procent, základního kapitálu společnosti. 2. Není-li valná hromada schopna se usnášet, svolá představenstvo bez zbytečného odkladu náhradní valnou hromadu, a to novou pozvánkou 15, slovy: patnácti, dnů před konáním náhradní valné hromady. Pozvánka musí být zaslána akcionářům nejpozději do 15, slovy: patnácti, dnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada se musí kont do 6, slovy,: šesti, týdnů ode dne, na který byla svolána původní valná hromada. Náhradní valná hromada musí mít nezměněný pořad jednání a je schopna usnášení bez ohledu na počet přítomných akcionářů a výši jmenovité hodnoty jejich akcií. 3. Záležitosti, které nebyly zařazeny do navrhovaného pořadu jednání valné hromady, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech akcionářů společnosti. 4. Hlasovací právo náležející akcii se řídí její jmenovitou hodnotou, a to tak, že na každých ,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, připadá jeden hlas, s akcií o jmenovité hodnotě ,- Kč, slovy: jednostotisíc korun českých, je tedy při hlasování na valné hromadě spojen jeden hlas. 5. Valná hromada rozhoduje většinou hlasů přítomných akcionářů, pokud zákon o obchodních korporacích nebo stanovy nevyžadují většinu jinou. Hlasování na valné hromadě, či mimo ni probíhá tak, že akcionáři uplatňují všechny své hlasy či jejich část najednou bez ohledu na jmenovitou hodnotu akcií, se kterou je ten který hlas spojen. Pro přijetí rozhodnutí valné hromady je tak rozhodný absolutní počet hlasů, kterými akcionáři pro příslušný návrh usnesení hlasovali. 6. O záležitostech podle čl. VIII. odst. 2 písm. a), b), c) a m), o rozhodnutí, v jehož důsledku se mění stanovy, rozhodnutí o pověření představenstva zvýšit základní kapitál, o možnosti započtení peněžité pohledávky vůči společnosti proti pohledávce na splacení emisního kurzu a o zrušení společnosti s likvidací a rozhodnutí o rozdělení likvidačního zůstatku rozhoduje valná hromada alespoň dvěma třetinami (2/3) hlasů přítomných akcionářů. Rozhoduje-li valná hromada o zvýšení, či snížení základního kapitálu, vyžaduje se souhlas i alespoň dvou třetin hlasů přítomných akcionářů každého druhu akcií, které společnost vydala nebo místo nichž byly vydány zatímní listy, jejichž práva jsou tímto rozhodnutím dotčena. Rozhodnutí valné hromady o skutečnostech podle tohoto odstavce a o dalších skutečnostech, jejichž účinky nastávají až zápisem do obchodního rejstříku, se osvědčuje veřejnou listinou. Obsahem veřejné listiny je také schválený text změny stanov, jsou-li měněny. 7. K rozhodnutí valné hromady o změně druhu nebo formy akcií, o změně práv spojených s určitým druhem akcií, o omezení převoditelnosti akcií na jméno nebo zaknihovaných akcií a o vyřazení účastnických cenných papírůz obchodování evropském regulovaném trhu se vyžaduje i souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů majících tyto akcie. 8. O vyloučení nebo o omezení přednostního práva na získání vyměnitelných a prioritních dluhopisů, o umožnění rozdělení zisku jiným osobám než akcionářům dle 34 odst. 1 zákona o obchodních 6(10)

7 korporacích, o vyloučení nebo o omezení přednostního práva akcionáře při zvyšování při zvyšování základního kapitáluupisováním nových akcií a o zvýšení základního kapitálu nepeněžitým vklady rozhoduje valná hromada alespoň třemi čtvrtinami (3/4) přítomných akcionářů. Jestliže společnost vydala více druhů akcií, vyžaduje se k rozhodnutí valné hromady i souhlas alespoň tří čtvrtin (3/4) hlasů přítomných akcionářů u každého druhu akcií, ledaže se tato rozhodnutí vlastníků těchto akcií nedotknou. 9. K rozhodnutí valné hromady o spojení akcií se vyžaduje i souhlas všech akcionářů, jejich akcie se mají spojit. 10. Rozhodování per rollam se připouští. Osoba oprávněná ke svolání valné hromady zašle všem akcionářům návrh rozhodnutí. Návrh rozhodnutí obsahuje a) text navrhovaného rozhodnutí a jeho zdůvodnění, b) lhůtu pro doručení vyjádření akcionáře určenou stanovami, jinak 15 dnů; pro začátek jejího běhu je rozhodné doručení návrhu akcionáři, c) podklady potřebné pro jeho přijetí. Nedoručí-li akcionář ve lhůtě podle předchozího odstavce osobě oprávněné ke svolání valné hromady souhlas s návrhem usnesení, platí, že s návrhem nesouhlasí. Vyžaduje-li tento zákon, aby rozhodnutí valné hromady bylo osvědčeno veřejnou listinou, má rozhodnutí akcionáře formu veřejné listiny, ve které se uvede i obsah návrhu rozhodnutí valné hromady, kterého se vyjádření týká. Rozhodná většina se počítá z celkového počtu hlasů všech akcionářů. Výsledek rozhodování per rollam, včetně dne jeho přijetí, oznámí osoba oprávněná svolat valnou hromadu způsobem stanoveným ZOK a těmito stanovami pro svolání valné hromady všem akcionářům bez zbytečného odkladu. B. Představenstvo XII. Postavení a působnost představenstva 1. Představenstvo je statutárním orgánem, jemuž přísluší obchodní vedení společnosti. 2. Představenstvo rozhoduje o všech záležitostech, pokud nejsou zákonem nebo stanovami vyhrazeny do působnosti valné hromady nebo dozorčí rady. Při své činnosti se řídí zásadami a pokyny schválenými valnou hromadou, pokud jsou v souladu s platnými právními předpisy a stanovami. 3. Představenstvu přísluší zejména zajišťovat řádné vedení účetnictví společnosti, předkládat valné hromadě ke schválení řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popřípadě i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrady ztráty. Představenstvo zašle akcionáři účetní závěrku ve lhůtě nejméně 30 (slovy: třicet) dnů přede dnem konání valné hromady na adresu elektronické pošty uvedenou v seznamu akcionářů. Dále představenstvu přísluší svolat valnou hromadu v souladu s ustanoveními těchto stanov. 4. Společnost zastupuje při jednání za ní každý člen představenstva samostatně. XIII. Složení, funkční období členů a jednání představenstva 1. Představenstvo společnosti má tři členy. Členem představenstva může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. 46 ZOK 2. Členy představenstva volí a odvolává valná hromada. Funkční období člena představenstva je 5, slovy: pět, let. v případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce. Představenstvo, jehož počet členů neklesl pod polovinu, může jmenovat náhradní členy do příštího zasedání valné hromady, nenastoupí,-li do funkce žádný ze zvolených náhradníků. Funkce člena představenstva zaniká volbou nového člena představenstva, nejpozději však uplynutím 3, slovy: tří, měsíců od skončení jeho funkční období. Opětovná volba člena představenstva je možná. 3. Členové představenstva volí ze svého středu předsedu. 4. Člen představenstva může odstoupit ze své funkce, a to písemným oznámením této skutečnosti doručeným valné hromadě nebo představenstvu; nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě končí jeho funkce uplynutím jednoho měsíce od doručení odstoupení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Jestliže člen představenstva, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na 7(10)

8 zasedání valné hromady, končí výkon funkce tímto oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada společnosti na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce. 5. Pokud člen představenstva zemře, odstoupí z funkce,je odvolán nebo jinak skoční jeho funkční období, musí valná hromada do 2, slovy: dvou, měsíců zvolit nového člena představenstva. Nebude-li z tohoto důvodu představenstvo schopno plnit své funkce, jmenuje chybějící členy nebo člena představenstva soud na návrh osoby, jež na tom osvědčí právní zájem, a to na dobu, než budou zvoleni noví členové nebo člen valnou hromadou společnosti, jinak může soud i bez návrhu zrušit společnost a nařídit její likvidaci. 6. Členům představenstva přísluší za výkon jejich funkcí odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce. Vztah člena představenstva ke společnosti, zejm. výši odměny za výkon funkce upravuje smlouva o výkonu funkce dle 59 a násl. ZOK. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou povahu a musí být schválena valnou hromadou. XIV. Zasedání představenstva 1. Představenstvo zasedá podle potřeb společnosti, nejméně však jednou za tři měsíce. Předseda je povinen svolat zasedání představenstva vždy, pokud o to požádá některý člen představenstva. 2. Zasedání představenstva svolává jeho předseda písemnou pozvánkou, v níž uvede místo, datum a hodiny konání a program zasedání. Pozvánka musí být členům doručena zpravidla 5, slovy: pět, kalendářních dnů před zasedáním na adresu, elektronické pošty, kterou člen představenstva předsedovi představenstva za tímto účelem písemně oznámí. Pokud s tím souhlasí všichni členové představenstva, lze jeho zasedání svolat i telefonicky. V takovém případě však musí zápis z jednání takto svolaného představenstva obsahovat skutečnost, že jednání bylo svoláno telefonicky. Zasedání se koná zpravidla v sídle společnosti, jinak v místě uvedeném na pozvánce. Nesvolá-li předseda představenstva zasedání bez zbytečného odkladu, může jej svolat jakýkoliv člen představenstva společnosti nebo dozorčí rada. 3. O průběhu zasedání představenstva a přijatých rozhodnutích se pořizuje zápis, které podepisuje předseda představenstva a zapisovatel. Přílohou zápisu je seznam přítomných. V zápisu z jednání představenstva musí být jmenovitě uvedení členové představenstva, kteří hlasovali proti jednotlivým rozhodnutím představenstva nebo se zdrželi hlasování; u neuvedených členů představenstva se má za to, že hlasovali pro přijetí rozhodnutí.. 4. Účast člena představenstva na zasedání je nezastupitelná. 5. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo člen pověřený předsedou. 6. Účelně vynaložené náklady spojené se zasedání i s další činností představenstva nese společnost. XV. Způsob rozhodování představenstva 1. Představenstvo je usnášeníschopné, je-li na zasedání přítomna nadpoloviční většina jeho členů, přičemž rozhoduje většinou hlasů všech svých členů, v případě rovnosti rozhoduje hlas předsedy představenstva. Každý člen představenstva má jeden hlas. 2. Představenstvo může rozhodovat také písemnou formou. Návrh rozhodnutí musí předseda představenstva zaslat všem členům představenstva se žádostí o schválení návrhu ve lhůtě, která nesmí být kratší než 3 (slovy: tři) dny. Takový návrh se považuje za přijatý, schválí-li jej písemně všichni členové představenstva. 3. Zasedání představenstva řídí jeho předseda nebo člen pověřený předsedou. XVI. Povinnosti členů představenstva 1. Členové představenstva jsou povinni vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejich prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. 2. Práva a povinnosti členů představenstva jsou blíže upravena ve smlouvě o výkonu funkce. 3. Členové představenstva jsou povinni respektovat omezení týkající se zákazu konkurence a střet zájmů, které pro ně vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména 54, 411 ZOK). 8(10)

9 C. Dozorčí rada XVII. Postavení a působnost dozorčí rady 1. Dozorčí rada je kontrolním orgánem společnosti, který dohlíží na výkon působnosti představenstva a činnosti společnosti. 2. Do působnosti dozorčí rady náleží zejména: a) nahlížet do všech dokladů a záznamů týkajících se činnosti společnosti, b) kontrolovat, zda účetní záznamy jsou řádně vedeny v souladu se skutečností a zda se podnikatelská či jiná činnost společnosti uskutečňuje v souladu s právními předpisy, stanovami a pokyny valné hromady, c) účastnit se valné hromady společnosti a seznámit valnou hromadu s výsledky své kontrolní činnosti. d) přezkoumávat řádnou, mimořádnou a konsolidovanou, popř. i mezitímní účetní závěrku a návrh na rozdělení zisku nebo úhrad ztráty a předkládá své vyjádření valné hromadě, e) určit svého člena, který zastupuje společnost v řízení před soudy a jinými orgány proti členu představenstva, f) zakázat členovi představenstva určité právní jednání, je-li to v zájmu společnosti, g) svolávat mimořádnou valnou hromadu, jestliže to vyžadují zájmy společnosti. XVIII. Složení, volba a funkční období členů dozorčí rady 1. Dozorčí rada společnosti má jednoho člena. 2. Členem dozorčí rady může být jen osoba, která splňuje podmínky stanovené v ust. 46 a 451 ZOK. Člen dozorčí rady nesmí být zároveň členem představenstva společnosti, prokuristou nebo osobou oprávněnou podle zápisu v obchodním rejstříku jednat za společnosti. 3. Funkční období člena dozorčí rady je 5, slovy: pět let. V případě rozporu mezi stanovami a smlouvou o výkonu funkce platí délka funkčního období sjednaná ve smlouvě o výkonu funkce. Členy dozorčí rady volí a odvolává valná hromada. Opětovná volba členů dozorčí rady je možná. 4. Dozorčí rady volí svého předsedu a odvolává jej. 5. Člen dozorčí rady může odstoupit ze své funkce, a to písemným prohlášením doručeným představenstvu a dozorčí radě, nesmí tak učinit v době, která je pro společnost nevhodná. V takovém případě funkce člena člena dozorčí rady skončí uplynutím jednoho měsíce od doručení nebo předání prohlášení. Má-li být výkon funkce ukončen k jinému datu, musí o takové žádosti odstupujícího člena rozhodnout valná hromada. Jestliže člen dozorčí rady, který odstupuje z funkce, oznámí své odstoupení na valné hromadě, končí výkon funkce tímto oznámením odstoupení z funkce na valné hromadě, pokud valná hromada společnosti na žádost odstupujícího člena neurčí jiný okamžik zániku funkce. 6. Pokud člen dozorčí rady zemře, odstoupí z funkce, je odvolán nebo jinak skončí jeho funkční období, musí valná hromada, do 2, slovy: dvou měsíců zvolit nového člena dozorčí rady. 7. Členu dozorčí rady přísluší za výkon jejich funkce odměna stanovená smlouvou o výkonu funkce. Vztah člena dozorčí rady ke společnosti, zejm. výši odměny za výkon funkce upravuje smlouva o výkonu funkce dle 59 a násl. ZOK. Smlouva o výkonu funkce musí mít písemnou povahu a musí být schválena valnou hromadou. XIX. Povinnosti členů dozorčí rady 1. Člen dozorčí rady je povinen vykonávat svou působnost s péčí řádného hospodáře a zachovávat mlčenlivost o důvěrných informacích a skutečnostech, jejichž prozrazení třetím osobám by mohlo způsobit společnosti škodu. Tím nejsou nijak dotčena oprávnění člena dozorčí rady vyplývající z kontrolní působnosti tohoto orgánu společnosti. 2. Povinnost mlčenlivosti podle odst. 1 trvá i po skončení členství v tomto orgánu společnosti. 3. Člen dozorčí rady je taktéž povinen respektovat omezení týkající se zákazu konkurence, která pro něj vyplývají z příslušných ustanovení obecně závazných právních předpisů (zejména 451 ZOK). XX. Zrušení a likvidace společnosti 1. Společnost zaniká ke dni výmazu z obchodního rejstříku. Zániku společnosti předchází její zrušení s likvidací nebo bez likvidace, přechází-li její jmění na právního nástupce. Likvidace se rovněž 9(10)

10 nevyžaduje, zrušuje-li se společnost z důvodů uvedených v ust. 173 občanského zákoníku a nemá-li žádný majetek, přičemž se nepřihlíží k věcem, právům, pohledávkám nebo jiným majetkovým hodnotám vyloučeným z podstaty. 2. Společnost se zrušuje: a) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí bylo přijato, dochází-li ke zrušení společnosti s likvidací, b) dnem uvedeným v rozhodnutí soudu o zrušení společnosti, jinak dnem, kdy toto rozhodnutí nabude právní moci, c) dnem uvedeným v rozhodnutí valné hromady, pokud dochází k zániku společnosti v důsledku fúze, převodu jmění na akcionáře nebo v důsledku rozdělení, jinak dnem, kdy toto rozdělení bylo přijato, d) zrušením konkursu na majetek společnosti po splnění rozvrhového usnesení nebo zrušením konkursu z důvodu, že majetek úpadce nepostačuje k úhradě nákladů konkursu. 3. Valná hromada může zrušit své rozhodnutí o zrušení společnosti a jejím vstupu do likvidace, a to až do doby, než bylo započato s rozdělováním likvidačního zůstatku. 4. Soud může rozhodnout o zrušení společnosti a o její likvidaci v případech uvedených v ust. 93 ZOK nebo v jiných případech stanovených zákonem. 5. Způsob provedení likvidace společnosti a postup při jejím provádění se řídí příslušnými ustanoveními obecně závazných právních předpisů, zejména ust. 169 a násl. občanského zákoníku a 549 a násl. ZOK. 6. Likvidátora jmenuje valná hromada, nestanoví-li zákon jinak. Rozhoduje-li valná hromada o zrušení společnosti s likvidací, jmenuje likvidátora současně s tímto rozhodnutím. Současně s jmenováním likvidátora rozhodne valná hromada i o jeho odměně. Likvidátor, který nebyl jmenován soudem, může být valnou hromadou odvolán a nahrazen jiným likvidátorem. 7. Likvidační zůstatek se rozdělí mezi akcionáře v poměru splacených jmenovitých hodnot jejich akcií. Nárok na vyplacení podílu na likvidačním zůstatku vzniká akcionáři vrácením listinných akcií společnosti předložených na výzvu likvidátora. XXI. Přechodná a závěrečná ustanovení 1. V případě, kdy příslušný zákon nebo tyto stanovy vyžadují zveřejnění určitých skutečností, zveřejňuje je společnost na internetových stránkách společnosti, pokud ze zákona nebo těchto stanov nevyplývá něco jiného. 2. Akcionářům jsou veškerá oznámení zasílána na poslední ovou adresu uvedenou v Seznamu akcionářů. 3. Vznik, právní poměry a zánik společnosti, jakož i všechny právní vztahy vyplývající ze stanov společnosti a pracovněprávní i jiné vztahy uvnitř společnosti, se řídí obecně závaznými právními předpisy České republiky. 4. Společnost se podřídila zákonu o obchodních korporacích jako celku postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona o obchodních korporacích. 5. V případě, že se některé ustanovení těchto stanov vzhledem k platnému právnímu řádu, nebo vzhledem k jeho změnám, ukáže neplatným, zůstávají ostatní ustanovení stanov touto skutečností nedotčena. Namísto dotyčného ustanovení nastupuje buď ustanovení příslušného obecně závazného právního předpisu, pokud tento předpis upravuje danou záležitost kogentně nebo ustanovení takového předpisu, které je svou povahou a účelem nejbližší zamýšlenému účelu ustanovení stanov, nebo není-li takového ustanovení právního předpisu nebo, není-li takového předpisu, způsob řešení, jenž je v obchodním styku obvyklý. Pokud změna stanov nabývá účinnosti zápisem do obchodního rejstříku, pak do doby takové účinnosti platí ohledně takovéhoto ustanovení dosavadní znění stanov. Jestliže je zřejmé, že nové ustanovení nenabude účinnosti, předloží představenstvo věc nejbližší valné hromadě po tomto zjištění k dalšímu rozhodnutí. Nepřijme-li valná hromada jiné rozhodnutí, platí znění takovéhoto ustanovení ve stavu před rozhodnutím o změně, která nenabyla účinnosti. 10(10)

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s.

Stanovy akciové společnosti. MAM Group a.s. Stanovy akciové společnosti MAM Group a.s. 1. FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: MAM Group a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo společnosti, je: Praha.

Více

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s.

Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Stanovy akciové společnosti REENGINE CZ a.s. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: REENGINE CZ a.s. ------------------------------------------ 2. Sídlo společnosti:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Příloha pozvánky: STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Firma a sídlo 1. Obchodní firma společnosti zní: AHARP a.s. ------- ---- 2. Obec, v níž je umístěno sídlo: Praha. --- --- 2 Internetová stránka Na adrese:

Více

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------

------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ------------------------------------------------------ Stanovy ------------------------------------------------------ ---------------------------------------------- akciové společnosti ---------------------------------------------

Více

Pozvánka na valnou hromadu

Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na valnou hromadu Pozvánka na jednání valné hromady obchodní společnosti RAVY CZ a.s., která se bude konat dne 27.6.2014 od 10.00 hodin v notářské kanceláři JUDr. Edity Volné, Rumunská 655/9,

Více

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního

předkládat návrhy rozhodnutí jedinému akcionáři s dostatečným časovým předstihem. Jediný akcionář může určit lhůtu, v níž mu má být návrh konkrétního S T A N O V Y A K C I O V É S P O L E Č N O S T I DEVO INVEST a.s. 1. Obchodní firma 1.1. Obchodní firma společnosti zní: DEVO INVEST a.s. -------------------------------------- 2. Sídlo společnosti 2.1.

Více

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti -----------------------------------------------------------------

Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- Návrh znění stanov společnosti JIRASGAMES, a.s. Stanovy I. Obchodní firma a sídlo společnosti ----------------------------------------------------------------- 1. Obchodní firma společnosti zní: JIRASGAMES,

Více

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost )

Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) Stanovy akciové společnosti CTR Libčice a.s. (dále též jen společnost ) ------------------------------------------------------------- I. ------------------------------------------------------------ ------------------------------------------------

Více

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka

Strojintex IDP, a.s. Stanovy Akciové společnosti Strojintex IDP, a.s. Firma a sídlo společnosti Strojintex IDP, a.s. Internetová stránka Dosavadní znění stanov společnosti Strojintex IDP, a.s. se nahrazuje celé tímto novým textem: -------------------------------------------------------------------------------------------------- --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. CENTROPOL HOLDING, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL HOLDING, a.s. Úplné znění ke dni 1. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL HOLDING, a.s. (dále jen společnost

Více

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov.

Návrh změn stanov. Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Návrh změn stanov Článek II. se mění a nově zní takto : Obchodní firma společnosti zní : Opavice a.s. Sídlem společnosti je Dolní Benešov. Článek III. se mění a nově zní takto : Zemědělství, včetně prodeje

Více

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s.

S t a n o v y Česká spořitelna penzijní společnosti, a.s. ČÁST I OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti je Česká spořitelna penzijní společnost, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlem společnosti je Praha. Předmětem

Více

Jednací a hlasovací řád valné hromady

Jednací a hlasovací řád valné hromady Jednací a hlasovací řád valné hromady Tento jednací a hlasovací řád byl vydán k upřesnění postupu jednání valné hromady podle č. VII. A stanov a. s., byl schválen valnou hromadou dne 15.05.2014 a platí

Více

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s.

Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. Stanovy akciové společnosti SPORT PARK a.s. 1. Firma, sídlo a trvání společnosti -------------------------------------------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: SPORT PARK a.s. (dále

Více

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171

Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 Strana první Stanovy Vodní zdroje GLS Praha a.s. IČO: 45273171 1Článek I. Základní ustanovení 1.1. Firma společnosti : Vodní zdroje GLS Praha a.s. ---------------------------------------------------------

Více

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

1. Firma společnosti zní: REFLECTA Development a.s. - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: článek I. Základní ustanovení (1) Obchodní firma zní: CZ STAVEBNÍ HOLDING, a.s.

Více

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------

Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. l OBCHODNÍ FIRMA Obchodní firma společnosti zní: VULKAN akciová společnost ------------------------------------ Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: Praha ------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ).

Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1. Firma a sídlo společnosti Stanovy společnosti VRL Praha a.s. 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VRL Praha a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Praha. 2. Internetová

Více

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti.

STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Článek 2. Sídlo Společnosti. STANOVY akciové společnosti TOOL SERVICE, a. s. Článek 1. Obchodní firma Společnosti. Obchodní firma Společnosti zní: TOOL SERVICE, a. s. Článek 2. Sídlo Společnosti. Sídlo Společnosti je umístěno v obci:

Více

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti

STANOVY. Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s. Část první Základní ustanovení. Článek 1 Založení akciové společnosti STANOVY Akciové společnosti Údržba pozemků, a.s Část první Základní ustanovení Článek 1 Založení akciové společnosti ----- Akciová společnost byla založena bez veřejné nabídky akcií na základě zakladatelské

Více

akciové společnosti Kalora a.s.

akciové společnosti Kalora a.s. STANOVY akciové společnosti Kalora a.s. V aktuálním znění přijatém valnou hromadou konanou dne 14.6.2002. Upravené dle zákona č.90/2012 Sb. a schválené valnou hromadou dne 20.6.2014 Obsah: Díl první: Díl

Více

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích

Termín obchodního zákoníku nahradit termínem zákoně o obchodních korporacích JUDr. Richard Třeštík, advokát se sídlem v Ústí nad Labem, Masarykova 43 tel./fax: 475 210 986, mob. tel.: 602 105 585, e-mail: trestik@aktrestik.cz, IČO 66202060, zapsán v seznamu advokátů ČAK pod č.

Více

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu

Oddíl I. Základní ustanovení. Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti. Článek 2 Předmět podnikání. Článek 3 Výše základního kapitálu NÁVRH NOVÉHO ÚPLNÉHO ZNĚNÍ STANOV PRO VALNOU HROMADU DNE 26.6.2014 Stanovy akciové společnosti Oddíl I. Základní ustanovení Článek 1 Obchodní firma a sídlo společnosti 1) Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE. Obchodní firma, sídlo společnosti STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CHEMPEX-HTE I. Základní ustanovení 1 Obchodní firma, sídlo společnosti 1. Obchodní firma (dále jen firma ) společnosti zní: CHEMPEX - HTE, a.s. (dále jen společnost ). 2. Sídlo

Více

1 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Založení a účel společnosti Společnost je právnickou osobu, která byla založena zakladateli za účelem podnikání na základě zakladatelské smlouvy ze dne 10.11.1999 2. Obchodní

Více

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6.

S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava. (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. S T A N O V Y AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Jilana, a.s. Malý Beranov 6, 586 03 Jihlava (schválené valnou hromadou konanou dne 24. 6. 2014) 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: JILANA,

Více

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s.

STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. STANOVY AKRO investiční společnost, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: AKRO investiční společnost, a.s. (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - Stanovy společnosti Nemocnice Říčany a.s. ČÁST PRVNÍ POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění:

STANOVY. přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: STANOVY přijaté akcionáři ve smyslu ustanovení zákona č. 90/2012 Sb., zákona o obchodních korporacích, v následujícím znění: (1) Obchodní firma zní: Fastport a.s. (2) Sídlem společnosti jsou Pardubice.

Více

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona

Článek II. Předmět podnikání! Předmětem podnikání společnosti je: Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 až 3 živnostenského zákona Akciová společnost Zemědělská kooperace ZEKO a.s. byla založena notářským zápisem osvědčenou zakladatelskou smlouvou zemědělských družstev v Budíkově, Hořicích, Jiřicích, Senožatech, Želivi a Školního

Více

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady.

na 30.6. 2015 v 9:00 hod. v sídle společnosti Registrace akcionářů bude probíhat od 8:00 hodin do 8:45 hodin v místě konání valné hromady. Oznámení Představenstvo společnosti Kromexim a. s. Kroměříž se sídlem Kroměříž, Hulínská 3445, IČ: 499 693 31 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1209 svolává

Více

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014

Stanovy akciové společností. SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Stanovy akciové společností SPORTZONE, a.s. navrhované znění stanov ke schválení na valné hromadě dne 16. 12. 2014 Článek 1 Založení akciové společnosti Akciová společnost SPORTZONE, a.s. (dále jen společnost

Více

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému---------

-------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- -------stanovy akciové společnosti------- ----------v dualistickém systému--------- Článek 1 - Firma a sídlo společnosti -------------------------- 1.1. Obchodní firma společnosti zní: STAVEBNÍ PODNIK

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, I. Základní ustanovení. II. Akcionáři STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI od 22.5.2014 Star Development Corporation, a.s., IČ 25080253, zapsána v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4320 I. Základní ustanovení 1.1 Obchodní

Více

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s.

P O Z V Á N K A. na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti. SWISSGREEN, a.s. P O Z V Á N K A na řádnou valnou hromadu obchodní společnosti IČ: 292 71 797, se sídlem: Brno, Hlaváčkova 2976/2, Královo Pole, PSČ 612 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně,

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s.

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ. DAV, a.s. POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU AKCIONÁŘŮ Představenstvo akciové společnosti DAV, a.s. se sídlem na adrese Ostrava-Vítkovice, Zengrova 19, IČO: 005 75 381, zapsané v oddíle B, č. vl. 81 obchodního rejstříku,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI KOMTERM, A.S. v souladu s ustanovením 250 a násl. zákona číslo 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích) 1. OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14, a.s., IČ: 256 22 684 příloha č. 1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14, a.s. -------------------------

Více

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost

STANOVY T.I.S.C. akciová společnost STANOVY T.I.S.C. akciová společnost Čl. I 1. T.I.S.C. akciová společnost vznikla 17.6.2002 (dále jen společnost ). 2. Společnost je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl

Více

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost )

STANOVY. akciové Společnosti VHS Development a.s. 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále jen Společnost ) Příloha č. 3 pozvánky na valnou hromadu společnosti VHS Development a.s. STANOVY akciové Společnosti VHS Development a.s. 1. OBCHODNÍ FIRMA, SÍDLO A TRVÁNÍ 1.1. Obchodní firma: VHS Development a.s. (dále

Více

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE

S T A N O V Y. SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE S T A N O V Y SFINX, a. s. ČESKÉ BUDĚJOVICE (Valná hromada SFINX, a. s. dne 30.6.2015) Článek I. Vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost SFINX, a. s. (dále jen společnost ) byla založena jednorázově

Více

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti

svolává řádnou valnou hromadu, která se bude konat dne 29.6. 2015 od 09:00 hodin v sídle společnosti 1 Představenstvo akciové společnosti ELROZ a. s. se sídlem Plesná, Průmyslová čp. 278, PSČ 351 35, IČ: 497 89 431, společnost zapsaná v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Plzni,oddíl B., vložka

Více

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV

STANOVY. obchodní společnosti. KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV STANOVY obchodní společnosti KYHOS, a. s. zapsané v OR vedeném MS v Praze v oddílu B, vložka 234, IČ: 00565393 NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV Část první Obecná ustanovení Článek 1 Vznik akciové společnosti Tyto

Více

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s.

Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. Stanovy akciové společnosti VLT Brno, a.s. 1. Firma a sídlo společnosti : 1.1. Obchodní firma společnosti zní: VLT Brno, a.s. (dále jen společnost ) 1. 1.2. Obec, v níž je umístěno sídlo, je: Brno 2. Internetová

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti TAUER ELEKTRO a.s., IČ: 25921100, se sídlem Svitavy, Milady Horákové 357/4, PSČ 568 02, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci

Více

------------------------------------------------------------ Stanovy-------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ------------------------------------------------------------ Stanovy------------------------------------------------------------- ----------------------------------------------------- akciové společnosti

Více

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ----------------------------------------------------------------------

Čl. 2 SÍDLO SPOLEČNOSTI Sídlem společnosti je: obec Říčany. ---------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti v platném znění se mění tak, že se celý jejich dosavadní text vypouští a nahrazuje novým textem následujícího znění:---------------------------------------------- Čl. l OBCHODNÍ FIRMA

Více

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení

NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení NOVÉ ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI BusLine a.s. Hlava I. Úvodní ustanovení 1 Firma společnosti Firma společnosti zní: BusLine a.s. -----------------------------------------------------------------------

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti LBtech a.s., IČ: 150 35 808, se sídlem Litomyšl, Moravská 786, PSČ 570 01, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Hradci Králové,

Více

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s.

Návrh. STANOV akciové společnosti. Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Vodohospodářská zařízení Šumperk, a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Obchodní firma, sídlo a předmět podnikání 1. Obchodní firma: Vodovody a kanalizace Chrudim, a.s. 2. Sídlo

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014. 1. Všeobecná ustanovení STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI ice - industrial services a.s. (dále jen společnost ) v úplném znění ke dni 28. Srpna 2014 1. Všeobecná ustanovení 1.1 Obchodní firma společnosti zní: ice industrial services

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti Plemenáři Brno, a.s. Představenstvo společnosti Plemenáři Brno, a.s., IČ 46995404, se sídlem Brno, Optátova 708/37, PSČ 637 00, zapsané v obchodním rejstříku Krajského

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Správa majetku Praha 14 a.s., IČ: 256 22 684 Příloha č.1 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: Správa majetku Praha 14 a.s. -----------------------------

Více

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha.

1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 1. Firma a sídlo společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: PURUM KRAFT a.s. (dále jen společnost ). 1.2. Sídlo společnosti je Praha. 2. Internetová stránka 2.1. Na adrese: www.purumkraft.cz jsou

Více

Úněšovský statek a.s.

Úněšovský statek a.s. stanovy akciové společnosti Úněšovský statek a.s. I. Založení a vznik akciové společnosti Akciová společnost Úněšovský statek a.s. je obchodní korporací dle zákona o obchodních korporacích Společnost zachází

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s.

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ STANOV SPOLEČNOSTI RENTERA, a.s. 1. Obchodní firma zní: RENTERA, a.s. 2. Sídlo společnosti je na adrese: Praha. Článek 1 Firma a sídlo společnosti Článek 2 Předmět podnikání společnosti Předmětem

Více

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu

Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 (text ve znění navržených změn) Legenda: Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

S T A N O V Y. III. Základní kapitál - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - S T A N O V Y Zemědělská společnost Zhoř a.s. ČÁST PRVNÍ I. POVINNÉ NÁLEŽITOSTI STANOV - - - - - - - - - - - - - - - - - - - I. Firma a sídlo společnosti - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Více

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s.

Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Pozvánka na valnou hromadu společnosti KV-Svítidla a. s. Valná hromada společnosti se bude konat dne 16. 12. 2014 v 13 00 hod. v kanceláři JUDr. Machové na adrese Moskevská 946/10 360 01 Karlovy Vary Program:

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI CENTROPOL ENERGY, a.s. Úplné znění ke dni 13. ledna 2015 Článek 1 Podřízení se zákonu o obchodních korporacích Akciová společnost CENTROPOL ENERGY, a.s. (dále jen společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU společnosti Triangl, a.s. se sídlem: Praha 9 - Letňany, Beranových 65, PSČ 199 02, IČ: 281 61 050, která je zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U

Ř Á D N O U V A L N O U H R O M A D U K rukám akcionářů obchodní korporace zároveň zveřejněno na www.podripskarealitni.cz Představenstvo obchodní korporace Podřipská realitní, a.s. IČ: 01389998, se sídlem: Roudnice nad Labem, Hornická 2475,

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI MISTR PLYNAŘ, a.s., IČ: 281 99 791 I. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní: MISTR PLYNAŘ, a.s. --------------------------------------- 2. Sídlo

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i E4U a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti E4U, a.s. (dále jen

Více

I. Úvodní ustanovení

I. Úvodní ustanovení I. Úvodní ustanovení Obchodní společnost ACP Traductera, a. s., IČ 27 19 82 86 je původní obchodní společností ACP Traductera, s. r. o. se sídlem Jindřichův Hradec, Na Piketě 173, PSČ 377 01, IČ 27 19

Více

1. Firma, sídlo a trvání společnosti

1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1. Firma, sídlo a trvání společnosti 1.1. Obchodní firma společnosti zní: I N T E G R O a.s. (dále jen společnost ).---------- 1.2. Sídlem společnosti je: Kladruby čp. 81, PSČ 338 08.-------------------------------------

Více

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

Představenstvo společnosti. INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 18. června 2014

Více

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y

Návrh změny stanov. ve formě nového úplného znění stanov. určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y Návrh změny stanov ve formě nového úplného znění stanov určený řádné valné hromadě společnosti svolané na den 24. října 2014 S T A N O V Y a k c i o v é s p o l e č n o s t i VS DOMY a.s., se sídlem ve

Více

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s.

Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. Stanovy akciové společnosti Bobrava a.s. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a právní základ společnosti 1.1 Společnost (dále jen "společnost") je právnickou osobou, obchodní korporací, která byla založena

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s.

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI. AQUATIS a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI AQUATIS a.s. 1 O B S A H I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1. Založení a právní základ společnosti 2. Obchodní firma a sídlo společnosti 3. Předmět podnikání (činnosti) společnosti 4.

Více

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik

STANOVY. ČÁST I. Založení a vznik STANOVY obchodní společnosti Moravská společnost pro kapitálové investice, a.s. ČÁST I. Založení a vznik Čl.1 ZALOŽENÍ SPOLEČNOSTI 1) Investiční privatizační fond s názvem "Moravský investiční fond, akciová

Více

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s.

STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. STANOVY SPOLEČNOSTI B.I.R.T. GROUP, a.s. I. Obchodní firma a sídlo společnosti Obchodní firma zní: B.I.R.T. GROUP, a.s. Sídlo společnosti: Praha. Společnost je právnickou osobou způsobilou mít v mezích

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

STANOVY. DALTEK GROUP a.s.

STANOVY. DALTEK GROUP a.s. Strana první. STANOVY akciové společnosti DALTEK GROUP a.s. Čl. 1 Základní ustanovení Odd. 1 OBCHODNÍ FIRMA A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1. Obchodní firma společnosti zní DALTEK GROUP, a.s. -------------------------------------------------------

Více

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva

V Praze dne 13.5.2014. Mgr. Lucie Ticháčková předseda představenstva Představenstvo společnosti Energold a.s. se sídlem Praha 1, Krakovská 1307/22, PSČ 110 00, IČO:24136646, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. 17328 (dále jako společnost

Více

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s.

S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. S T A N O V Y akciové společnosti ZEPO Bohuslavice, a.s. Příloha č. 1 Článek I. Založení akciové společnosti Akciová společnost ZEPO Bohuslavice, a.s. (dále jen společnost) byla založena zakladatelskou

Více

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s.

Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Návrh stanov akciové společnosti ENFIN CZ a.s. Akciová společnost ENFIN CZ a.s. (dále jen společnost ) se postupem dle ust. 777 odst. 5 zákona č. 90/2012 Sb. o obchodních korporacích (dále jen Zákon o

Více

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti

STANOVY. Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI. Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti STANOVY Společnosti Zámecká kolonáda a.s. ( Společnost ) I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O SPOLEČNOSTI Článek 1 Obchodní firma a sídlo Společnosti (1) Obchodní firma Společnosti zní: Zámecká kolonáda a.s. (2) Sídlo

Více

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s.

STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. STANOVY akciové společnosti Marienbad Waters a.s. Čl. 1 STANOVY A VZNIK AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1. Tyto stanovy jsou dokumentem akciové společnosti (dále společnost ), která vznikla zápisem do obchodního rejstříku

Více

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o.

Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. Projekt změny právní formy společnosti Investium s.r.o. IČ 02271915 se sídlem Brno, Příkop 843/4, Zábrdovice, PSČ 602 00 zapsané v obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, v oddílu C, vložka

Více

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s.

Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. Návrh změn stanov AGROCHOV STARÁ PAKA a.s. V souladu se zákony č. 89 a 90/2012 Sb., navrhne dozorčí rada a představenstvo valné hromadě tuto změnu stanov AGROCHOV STARÁ PAKA: 1. Článek 2. bod 2. vymazat

Více

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Úplné znění stanov společnosti. MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. Úplné znění stanov společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s. účinné ke dni 20.6.2014 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ 1. OBECNÉ Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti MRAZÍRNY PLZEŇ DÝŠINA a.s.

Více

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení

Návrh představenstva pro jednání valné hromady dne 24.11.2014. STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení STANOVY společnosti BKP GROUP, a.s. ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Článek 1 Akciová společnost 1.1. Tyto stanovy upravují právní poměry společnosti BKP GROUP, a.s. (dále jen Společnost ). 1.2. Společnost

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Praha 6 Bubeneč, Terronská 947/49, PSČ 160 00, IČO 246 56 062 zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 16102 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU Představenstvo společnosti

Více

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s.

S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. S t a n o v y a k c i o v é s p o l e č n o s t i Vysočina Vyklantice, a.s. ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti Tyto stanovy upravují právní poměry obchodní společnosti Vysočina

Více

zákona o obchodních korporacích.

zákona o obchodních korporacích. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI LEIS, a.s. 1. Základní ustanovení 1.1 Vznik společnosti 1.1.1 Akciová společnost LEIS, a.s. (dále jen společnost ) byla založena zakladatelskou listinou ze dne 10. 5. 1999.

Více

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. -------------------------------------------------------------------

Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo. Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Stanovy a.s. Čl. 1 Firma a sídlo Firma společnosti zní: Online nákupy a.s. ------------------------------------------------------------------- Sídlem společnosti je: Ostrava. ---------------------------------------------------------------------------------

Více

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930

INC, a.s. Představenstvo společnosti. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 Představenstvo společnosti INC, a.s. se sídlem Jirny, Tovární 19, PSČ 250 90, IČ: 256 06 328 zapsaná u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 4930 svolává ŘÁDNOU VALNOU HROMADU na den 21. září 2015 od

Více

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II.

Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s. I. Založení akciové společnosti Článek 1. Článek 2. Článek 3. Článek 4 II. Stanovy akciové společnosti AGRO NAČEŠICE a.s I. Založení akciové společnosti Článek 1 Obchodní společnost AGRO NAČEŠICE a.s. se sídlem Načešice 3, 538 03 Heřmanův Městec, okres Chrudim (dále jen společnost)

Více

Stanovy společnosti RMV trans, a.s.

Stanovy společnosti RMV trans, a.s. Stanovy společnosti RMV trans, a.s. 1. Základní ustanovení ------------------------------------------------------------------------- 1.1. Firma společnosti zní: RMV trans, a.s. --------------------------------------------------

Více

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI Strana první 1. Firma a sídlo společnosti I. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1.1. Obchodní firma společnosti zní: EKOKLIMA akciová společnost (dále jen společnost ). ----------------------------------------------------------------------------------

Více

5 Internetové stránky --------------------------------------------------------------------------

5 Internetové stránky -------------------------------------------------------------------------- Stanovy společnosti BusLine a.s. Návrh změn pro valnou hromadu konanou 27. 2. 2015 Legenda: Nově navržený text stanov Návrh na vypuštění textu stanov Varianty návrhu Hlava I. Úvodní ustanovení ---------------------------------------------------------------------

Více

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI

FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI FILINGER a.s. STANOVY AKCIOVÉ SPOLEČNOSTI 1 Vznik společnosti Společnost FILINGER a.s. je založena zakladatelskou listinou ze dne 7. listopadu 1997 a rozhodnutí zakladatelů o založení společnosti ze dne

Více

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ----------------------------------------------- STANOVY --------------------------------------------- I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1. Obchodní firma a sídlo společnosti 1. Obchodní firma společnosti zní:

Více

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti

STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Čl. 1 Založení a vznik společnosti STANOVY AG Skořenice, akciová společnost I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Čl. 1 Založení a vznik společnosti Akciová společnost AG Skořenice, akciová společnost (dále jen společnost ) byla založena rozhodnutím 201

Více

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4.

1. Zahájení valné hromady a kontrola schopnosti usnášení; 2. Volba orgánů valné hromady; 3. Schválení změny stanov společnosti; 4. Představenstvo společnosti BN LEASING, a.s., IČO 61672726, se sídlem Benešov, Tyršova 2070, zapsané u Městského soudu v Praze oddíl B, vložky 3472, svolává řádnou valnou hromadu společnosti, která se bude

Více

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s.

Návrh STANOV. akciové společnosti. Kameníček a.s. Návrh STANOV akciové společnosti Kameníček a.s. strana první Článek 1 Založení společnosti, zápis do obchodního rejstříku a vznik společnosti Akciová společnost (dále jen společnost ) je právnickou osobou,

Více