Zásadní připomínky SZP ČR k věcným záměrům zákonů o systému veřejného zdravotního pojištění. 1.) Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zásadní připomínky SZP ČR k věcným záměrům zákonů o systému veřejného zdravotního pojištění. 1.) Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění"

Transkript

1 Zásadní připomínky SZP ČR k věcným záměrům zákonů o systému veřejného zdravotního pojištění 1.) Věcný záměr zákona o veřejném zdravotním pojištění K bodu 1.1. Předmět úpravy nutno doplnit definici veřejného zdravotního pojištění, včetně bezplatného čerpání a zajištění dostupnosti zdravotních služeb v rozsahu stanoveném zákonem zásadní K bodu 1.3. Přechod na nový právní režim Bez předložení věcného záměru transformačního zákona nelze objektivně připomínkovat znění předložených návrhů. To, že neexistuje věcný záměr transformace, považujeme za vážnou chybu předkladatelů. Pro zabezpečení kontinuity právní způsobilosti původní a nové právnické osoby (zdravotní pojišťovny) je nezbytné zpracovat zákon o transformaci zdravotních pojišťoven zásadní K bodu Definice nároku pojištěnce Opět neřešeno na podmínky Armády ČR zásadní K bodu Rozlišení odvodů na veřejné zdravotní pojištění a pojistného Zmínka o cenové konkurenci, kterou je tento článek odůvodňován, postrádá souvislost s ostatním textem. Vyplývá, že bude požadováno důsledné oddělení i finančních toků veřejných peněz a soukromých peněz zdravotní pojišťovny. Z návrhu zákony nevyplývá určení okamžiku, kdy se z odvodů stává pojistné. Navrhovaná formulace může vést k právnímu výkladu, že dokud jsou peníze veřejné, jejich kontrola podléhá NKÚ zásadní K bodu Sankce pro neplatiče Ustanovení tohoto bodu je nutné rozpracovat. Půjde o zcela nový institut a uvažování plátců, které bude velkou překážkou uplatnění tohoto návrhu, a zásadní připomínku máme k té skutečnosti, že dojde k nerovnováze mezi zaměstnancem a samoplátcem. Bez právního

2 zakotvení výběru pojistného na rodné číslo by vznikaly technicky komplikované procesy zásadní K bodu 1.5. Zachovávané principy stávající právní úpravy Považujeme za nezbytné uvést, že zůstávají zachovány také principy zdravotního pojištění a péče poskytované vojákům ve smyslu shora uvedených předpisů a stávající úpravy uvedené v zák. č. 48/1997 Sb.- zásadní Současně text poslední věty posledního odstavce nekoresponduje s návrhem pod K bodu 3. Zdroje veřejného zdravotního pojištění K bodu Návrh předpokládá možnost přenesení výkonu kontroly na třetí osoby. Toto ustanovení je v přímém rozporu s částí 6.4 věcného záměru zákona o zdravotních pojišťovnách. Tato svěřená pravomoc by měla být vykonávána výhradně zdravotními pojišťovnami bez možnosti převodu na třetí osoby zásadní K bodu Kontrola výběru a vymáhání placení odvodů Ustanovení v tomto bodu je v rozporu uvedeném ve věcném záměru zákona o dohledu nad zdravotními pojišťovnami. Zde se naopak kontrolní kompetence ministerstvům zdravotnictví a financí odebírají a předávají Úřadu s odůvodněním sjednotit výkon kontroly na horizontální úrovni zásadní Proti shora vyjádřenému záměru jde však o záměr přerozdělovat i sankční příjmy zdravotních pojišťoven, které byly dosud používány pro tvorbu fondu prevence to byla velmi zřetelná motivace zdravotních pojišťoven důsledně kontrolovat plátce pojistného. Sankce při neefektivním plnění povinností takovou motivaci velmi těžko nahradí zásadní K bodu Sankce za porušování povinností platit odvody a přirážky k odvodům Zákon předpokládá, že výnosem zdravotní pojišťovny bude jen část sankcí, pokut a penále. Zbývající část bude zahrnuta do přerozdělování. tento záměr je v rozporu se záměrem vytvářet kromě možných sankcí ze strany Úřadu také nástroj pozitivní motivace k řádnému zajištění kontrolní činnosti. Z textu tohoto ustanovení také není zcela zřejmé, zda stejný režim

3 bude uplatněn i na přirážky k pojistnému.sankce při neefektivním plnění povinností motivaci ZP nenahradí - zásadní K bodu 3.3. Přerozdělování Přenechat výpočet přerozdělování na Úřad bude poměrně komplikované. Doporučujeme svěřit jeho výkon některé z institucí, které si pro zabezpečení společných a pomocných činností zřizují zdravotní pojišťovny - zásadní K bodu 4. Účastníci veřejného zdravotního pojištění K bodu 4.2. Vznik a zánik účasti na veřejném zdravotním pojištění Účast pojištěnce v konkrétním zdravotním plánu některé ze zdravotních pojišťoven nerozporujeme, ovšem kalkulace zdravotního plánu bude vycházet z pojistné matematiky a určitého pravděpodobnostního modelu rizika jeho selhání v případě otevřeného plánu budou podstatně vyšší než v případě segmentovaného plánu zásadní Upozorňujeme na nezbytnost specifické úpravy ve vazbě na činnost Armády ČR a poměry vojáků - zásadní K bodu Hrazení zdravotních služeb u smluvních a nesmluvních poskytovatelů (včetně poskytovatelů z členských zemí EU i ze třetích zemí) Důsledkem navrhovaného ustanovení může být vyšší cena hrazené neodkladné péče nesmluvním poskytovatelům oproti smluvním a následný tlak na vyšší cenu hrazené zdravotní péče zejména u menších zdravotních pojišťoven - zásadní K bodu 5.4. Další práva pojištěnce Pokud chceme zajistit vyvážené nastavení zdravotního plánu, je třeba upravit režim přechodu pojištěnce mezi zdravotními plány. Zároveň je nutné zákonem definovat pojem neodkladné zdravotní služby. Chybí bariéra přechodu mezi zdravotními plány, např. stanovení dvou či tříleté doby, po jejímž uplynutí by bylo možné čerpat výhody z příslušného zdravotního plánu zásadní Od zdravotnických zařízení se očekává podle věcného záměru podstatně vyšší spolupráce se zdravotní pojišťovnou. Určitým problémem může být nárůst administrativy.

4 Práva pojištěnce jsou řešena podrobně, avšak povinnosti pojištěnců nejsou prokazatelně definovány. Navrhovaná úprava je nevyvážená, chybí kapitola, která by tyto povinnosti definovala - zásadní Zvážit specifickou úpravu pro vojáky. K bodu 6. Provozování veřejného zdravotního pojištění K bodu Bonusy pro pojištěnce Přílišná regulace produktů zdravotních pojišťoven povede k omezení konkurence (v neprospěch pojištěnce) - zásadní K bodu 6.3. Další povinnosti a oprávnění zdravotní pojišťovny při provozování zdravotního plánu Navržené ustanovení je neakceptovatelné. Nelze využívat (rozdělovat) vnitropodnikový hospodářský výsledek, ten je jeden za organizaci jako celek. Dále doporučujeme zvážit, zda administrativní náročnost a nákladnost dalších povinností zdravotních pojišťoven nepřeváží očekávaný efekt z této činnosti. Některé z informací, které je pojišťovna povinna zveřejňovat, jsou nedostupné - zásadní K bodu 7.4. Jednání o smlouvě Věcný záměr není vyrovnaný, nedovoluje stejné chovaní zdravotním pojišťovnám a zdravotnickým zařízením. Formulace nejsou jednoznačné. Doporučujeme respektovat skutečnost, že obsah smluv je stanoven a v současné době realizován na základě nově uzavíraných rámcových smluv. Navrhujeme zvážit možná alternativní řešení, včetně úpravy smluvní volnosti. Dochází ke zrušení dohodovacího řízení k rámcovým smlouvám, avšak na straně druhé je umožněno poskytovatelům sdružovat se za účelem společného vyjednávání. Zákon by však měl současně zabránit případným kartelovým dohodám - zásadní K bodu 9. Centrální registr pojištěnců Nutno poukázat na skutečnost, že v Armádě ČR působí složky, jejichž zaměstnanci vyžadují speciální režim utajení ve vazbě na vedení údajů o nich, nelze je vést v klasickém

5 registru pojištěnců - ochrana jejich utajení atd., doposud zabezpečováno VoZP ČR v režimech podléhajících zvláštní úpravě - zásadní K bodu 10. Společná ustanovení Navrhujeme desetiletou promlčecí dobu (analogicky k předpisům sociálního pojištění) zásadní K části E. Předpokládaný hospodářský a finanční dosah navrhované úpravy Nelze souhlasit s neutralitou očekávaných dopadů. Rozhodně porostou administrativní a transakční náklady účastníků zdravotního pojištění (včetně spoluúčasti pojištěnců na nákladech zdravotní péče) - zásadní Poznámka Upozorňujeme na skutečnost, že většina z předložených věcných záměrů vůbec nepoukazuje, neřeší vazbu uvedených předkládaných norem zejména na zákony. č. 220/1999 Sb.o průběhu základní nebo náhradní služby a vojenských cvičeních a o některých právních poměrech vojáků v záloze a 221/1999 Sb., o vojácích z povolání. Považujeme proto za nezbytné předmětnou agendu do věcných záměrů zákonů dopracovat - zásadní

6 2/ Věcný záměr zákona o zdravotních pojišťovnách K bodu C. Návrh věcného řešení K bodu 1. ÚVOD Je nezbytné zpracovat zásady transformace zdravotních pojišťoven současně se zákonem o zdravotních pojišťovnách a zákonu o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami zásadní V návrhu zákona předpokládaný centrální výběr zdravotního pojištění nelze akceptovat. Vzhledem ke specifičnosti této oblasti, která se nedá srovnat s výběrem daní (dovýběr daní je podstatně nižší než dovýběr zdravotního pojištění) zásadně návrh odmítáme. Postupná individualizace smluvních vztahů je s tímto záměrem v zásadním rozporu. zásadní K bodu 3.1. Provozování veřejného zdravotního pojištění Zamýšlené omezení činnosti zdravotních pojišťoven na výhradně zdravotní pojištění doporučujeme upravit tak, aby nevznikla pochybnost, že každá z pojišťoven v souvislosti s provozováním veřejného zdravotního pojištění je oprávněna provádět činnosti, které souvisejí s jejími povinnostmi řádného hospodáře (odprodej nepotřebného majetku, pronájem prostor apod.) zároveň doporučujeme vypustit větu: Zdravotní pojišťovna nesmí zakládat další zásadní K bodu Licence Z návrhu není zřejmé, zda akciová společnost bude založena s veřejnou nabídkou nebo bez veřejné nabídky akcií, kromě dokumentů požadovaných k návrhu na zápis musí být dodrženy i postupy vyžadované obchodním zákoníkem; jinak je nutné toto vyloučit. Je nezbytná precizace postupu zásadní K bodu Regulace provozních nákladů a rozdělení zisku Celá problematika tvorby zisku, jeho zdanění a rozdělování je v tomto materiálu pojata způsobem, který neodpovídá našemu právnímu řádu. Akciová společnost bude vykazovat, zdaňovat a rozdělovat jeden hospodářský výsledek, ať už pochází z jednoho nebo

7 více zdrojů (činností). Hospodářský výsledek lze použít pro úhradu ztráty z minulých let, k rozdělení akcionářům, nebo k navýšení základního jmění. zásadní K bodu 4.6. Příspěvek na činnost Úřadu Úřad jako orgán státní správy musí být plně financován ze státního rozpočtu - připomínka zásadní. Upozorňujeme na to, že je nepřípustné a zcela nesystémové navržené financování úřadu, vytvořeného jako centrální orgán státní správy, kde není možné v rámci jeho nezávislosti a objektivnosti požadovat a stanovovat povinnost příspěvku ze strany zdravotních pojišťoven (dohledový orgán nad bankami a finančními ústavy nepožaduje také příspěvky od těchto subjektů či obchodníků s cennými papíry). K bodu 5. DOHLED NAD ZDRAVOTNÍMI POJIŠŤOVNAMI K bodu 5.2. Předchozí souhlas Úřadu Převod plánu nebo jeho části by měl být definován jako převod části podniku, což z textu tohoto ustanovení není zcela zřejmé. Je nezbytné převádět pohledávky, závazky, rezervy a dopracovat proceduru převodu podniku zásadní K bodu 5.6. Opatření a sankce Úřadu Nucený správce by měl být opět charakterizován alespoň jako likvidátor z důvodu odbornosti i podjatosti zásadní K bodu 6.2. Odnětí licence Rozpor s textem bod písm. b), kde licence zaniká nebude-li proveden zápis do obchodního rejstříku do 90 dnů od doručení licence (tady navrhovatel nemůže ovlivnit rozhodovací činnost rejstříkové soudu a v případě průtahů tohoto orgánu mu licence ze zákona zanikne). Úřad zahájí správní řízení a odejme licenci do 90 dnů od doručení licence, nepodala-li zdravotní pojišťovna žádost na zapsání do obchodního rejstříku, tzn. podá-li pojišťovna návrh na zapsání do obchodního rejstříku např. 85 den po doručení, zbývá 5 dní rejstříkovému soudu k zapsání společnosti do obchodního rejstříku, jinak licence zaniká. zásadní K bodu 6.3. Likvidace zdravotní pojišťovny a přechod pojištěnců zdravotní pojišťovny při likvidaci převádějící zdravotní pojišťovny

8 Stejně jako všechny předložené věcné záměry ostatních zákonů i tento vůbec neřeší a nepředjímá zvláštní situaci a postavení vojáků ve vazbě na nemožnost zákonné volby zdravotní pojišťovny, a poskytování zdravotní péče těmto osobám ve vazbě na zák. č. 220/1999 a zejména 221/1999 Sb., o vojácích z povolání, kdy tuto stanoví ministerstvo obrany v dohodě s ministerstvem zdravotnictví a je poskytováno převážně v zařízeních vojenských, tj. situace u tzv. přechodu pojištěnců losem mezi ostatní zdravotní plány se jeví jako zcela lichá až absurdní vzhledem ke specifice daného pojistného kmene. Přechod pojištěnců likvidované zdravotní pojišťovny losem poměrně mezi ostatní zdravotní plány není popsán, aby mohl být pochopen, s ohledem na specifický kmen pojištěnců VoZP ČR je nemyslitelné, aby tito pojištěnci byli rozlosováni mezi jiné zdravotní pojišťovny zásadní K části E. Hospodářský a finanční dosah navrhované právní úpravy,její sociální dopady a dopad na životní prostředí ad. 4.6 Obdobná zásadní připomínka týkající se odvádění příspěvků na činnost úřadu, jako u

9 3/ Věcný záměr zákona o Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami K části C. Návrh věcného řešení K bodu 1 Přijetím navrhovaného záměru by došlo k narušení nezávislosti orgánu na subjektu, který kontroluje. Vhodnější by bylo zpoplatnění povolovacích úkonů podle sazebníku správních poplatků zásadní K bodu 2 Provádění výkonné činnosti zdravotního pojištění Úřadem, považujeme za nesystémové. Tzn. zejména činnosti v oblasti přerozdělování a odvodů na v. z. p. a vedení centrálního registru pojištěnců zásadní Nelze prokázat, že zřízením úřadu dojde ke snížení administrativní zátěže a nákladů pojišťoven spojených s komunikací a výkaznictvím. Při uvažovaném počtu zaměstnanců Úřadu naopak administrativní zátěž zdravotních pojišťoven opět významně vzroste zásadní

10 4/ Návrh věcného záměru zákona o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování K bodu 3.3. Nesouhlasíme, aby odborný zástupce garantoval poskytování zdravotních služeb ve zdravotnickém zařízení v případě, že nemá způsobilost k samostatnému výkonu zdravotnického povolání alespoň v jednom z oborů odborné zdravotní péče, kterou poskytuje ZZ formou zdravotních služeb. zásadní Zcela je v celém textu věcného záměru u jednotlivých bodů opomíjen stav poskytování zdravotní péče u vojáků z povolání a žáků voj. škol, kde základní péči ve smyslu stávající právní úpravy (viz 11 odst. 3 zák. č. 48/1997 Sb.) poskytuje posádkové zařízení Armády ČR. Tato zařízení nelze vůbec podřadit pod zamýšlený pojem zdravotnického zařízení, pokud tak nepředpokládá prováděcí předpis; v této souvislosti také poukazujeme na obsah vyhlášky Ministerstva obrany č. 285/1999 Sb., o poskytování zdravotní péče ve vojenských zdravotnických zařízeních; předložený návrh věcného záměru je nutné ve spolupráci s Ministerstvem obrany do jednotlivých bodů upravit a doplnit tak, aby uvedenou agendu ve vazbě na specifika výkonu a činnosti Armády ČR řešil - připomínka zásadní, a to i ve vazbě na obsah třetího odstavce písm. D., kdy se předpokládá prověření dalších zákonů, které by mohly být dotčeny navrhovanou právní úpravou. V Praze dne Rada Svazu zdravotních pojišťoven ČR

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech)

PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) k materiálu Ministerstva životního prostředí ČR Návrh zákona o odpadech a o změně některých zákonů (zákon o odpadech) V Praze dne 31. března 2009 Č.j.: 60/9000/2009 A. Připomínky k Důvodové zprávě 1. Připomínka

Více

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle

Důvodová zpráva. Obecná část. I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) l. Důvod předložení a cíle Důvodová zpráva Obecná část I. Závěrečná zpráva z hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad (RIA) 1.1 Název l. Důvod předložení a cíle Zákon o dohledu nad hospodařením politických stran a politických

Více

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod

Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy. I. Úvod Příloha IV - Materiál Ochrana spotřebitele při poskytování finančních služeb v ČR přehled právní úpravy I. ÚVOD...VIII II. OBECNĚ K OCHRANĚ SPOTŘEBITELE A JEJÍ PRÁVNÍ ÚPRAVĚ...VIII III. ÚPRAVA OCHRANY

Více

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002

ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 ZPRÁVA O ČINNOSTI ÚŘADU PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ZA ROK 2002 BRNO květen 2003 OBSAH I. ÚVOD...3 II. LEGISLATIVNÍ ČINNOST ÚŘADU 1. NOVELY ZÁKONA O ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK...7 2. STAV PŘÍPRAVY

Více

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ

HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ HOSPODAŘENÍ ZÁKLADNÍCH ORGANIZACÍ, DANĚ A ÚČETNICTVÍ (Zdroj: JINDRA PLESNÍKOVÁ, specialistka na daně, úsek odborové politiky OS KOVO) Obsah 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ PRINCIPY HOSPODAŘENÍ... 3 3 ZDROJE FINANČNÍCH

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST

DŮVODOVÁ ZPRÁVA. Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST 1 DŮVODOVÁ ZPRÁVA k návrhu zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů A. OBECNÁ ČÁST Předkládaný návrh zákona o spotřebitelském úvěru a o změně některých zákonů (dále jen zákon ) je transpozicí

Více

Organizační složky a příspěvkové organizace

Organizační složky a příspěvkové organizace Organizační složky a příspěvkové organizace Význam veřejnoprávních organizací při zajišťování veřejných služeb pro občany Veřejné statky (služby) pro občany stále většinou zabezpečují veřejnoprávní neziskové

Více

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje

PŘEDSEDA VLÁDY. vyhlašuje PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 143/2001 Sb., o ochraně hospodářské soutěže a o změně některých zákonů (zákon o ochraně hospodářské soutěže), jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 340/2004

Více

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část

ODŮVODNĚNÍ. A. Obecná část ODŮVODNĚNÍ A. Obecná část Zpracování odůvodnění návrhu vyhlášky o podrobnostech výkonu spisové služby (dále jen návrh vyhlášky ) vychází z čl. 2 bodu 2. 3 Obecných zásad pro hodnocení dopadů regulace (RIA),

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2009 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : Ročník 2009 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 4. září 2009 Cena Kč 56, O B S A H : 284. Zákon o platebním styku 285. Zákon, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona

Více

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY

SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY SYSTÉMOVÝ POHLED NA ZDRAVOTNICTVÍ JAKO DŮLEŽITÉ VÝCHODISKO JEHO REFORMY Jozef Kubinyi, Jiří Kofránek Anotace Autoři prezentují svůj pohled na základní prvky koncepce reformy zdravotnictví, která vychází

Více

5 Vybrané organizace neziskového sektoru

5 Vybrané organizace neziskového sektoru 66 5 Vybrané organizace neziskového sektoru Vybaví si mi hlavně obava na straně decizních struktur moci, tj. finančních úřadů, ministerstev či vlády, že neziskové organizace jsou tunelem, kudy unikají

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE

MĚSTO KROMĚŘÍŽ. SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE MĚSTO KROMĚŘÍŽ SMĚRNICE č. 3/2014 ZÁSADY PRO ŘÍZENÍ PŘÍSPĚVKOVÝCH ORGANIZACÍ MĚSTA KROMĚŘÍŽE Zpracoval: JUDr. František Dočekal, Ph.D., tajemník Městského úřadu Kroměříž Miroslav Marinčák vedoucí oddělení

Více

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ

NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Ministerstvo financí České republiky Informační materiál NOVÁ PRÁVNÍ ÚPRAVA DANĚ Z NABYTÍ NEMOVITÝCH VĚCÍ Majetkové daně, daň silniční poplatky a oceňování prosinec 2012 1 INFORMAČNÍ MATERIÁL Z OBLASTI

Více

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

1. OBECNÁ ČÁST. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Důvodová zpráva 1. OBECNÁ ČÁST Závěrečná zpráva o hodnocení dopadů regulace podle obecných zásad RIA k návrhu novely zákona č. 458/2000 Sb. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje

Více

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

ZÁKON o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací Strana 2928 Sbírka zákonů č. 211 / 2009 Částka 63 211 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu a vývoje z veřejných prostředků a o změně některých souvisejících zákonů

Více

Analýza aktuálního stavu veřejné správy

Analýza aktuálního stavu veřejné správy III. Analýza aktuálního stavu veřejné správy Ministerstvo vnitra 1. Ústřední státní správa... 3 1. 1 Současný stav... 4 1. 2 Nedostatky ústřední státní správy... 5 1. 2. 1 Organizace orgánů státu v území...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1

Materiál zpracovaný Univerzitou Karlovou určeno k diskusi NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 NÁMĚTY PRO NOVELIZACI ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 1 A. Typologie vysokých škol 1. Členění vysokých škol na veřejné, státní a soukromé zůstane zachováno. Členění vysokých škol na vysoké školy univerzitní

Více

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona:

I. Obecná část. SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje. Název návrhu zákona: IV. Důvodová zpráva I. Obecná část SHRNUTÍ ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY RIA 1. Základní identifikační údaje Název návrhu zákona: Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb., kterým se mění zákon č. 56/2001 Sb.,

Více

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci

Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci Koaliční smlouva o vytvoření koalice rozpočtové odpovědnosti, vlády práva a boje proti korupci uzavřená mezi Občanskou demokratickou stranou zastoupenou předsedou Petrem Nečasem stranou TOP 09 zastoupenou

Více

Obsah: bsah:...................................................................................................................................

Obsah: bsah:................................................................................................................................... III.A Shrnutí legislativních změn, jejichž provedení je navrhováno k posílení účinnosti zákona o svobodném přístupu k informacím a k odstranění jeho aplikačních nedostatků Zpracovalo Ministerstvo vnitra

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst

Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Veřejná podpora na úrovni statutárních měst Oživení, o. s. ve spolupráci s Fondem Otakara Motejla Praha, říjen 2013 DOTACE A VEŘEJNÁ PODPORA V ČESKÉM PRÁVNÍM ŘÁDU... 3 Úvod... 3 Pojem dotace... 3 Dotace

Více

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE

VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÁ PODPORA: OTÁZKY SPOJENÉ S POSUZOVÁNÍM EXISTENCE VEŘEJNÉ PODPORY, JEJÍ SLUČITELNOSTI SE SMLOUVOU O ZALOŽENÍ ES A PROCEDURÁLNÍ POSTUPY (STRUČNÝ PŘEHLED KOMUNITÁRNÍ ÚPRAVY) Zpracovatelé: Část A: Mgr.

Více

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP)

POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) POVOLENÍ K ČINNOSTI OBCHODNÍKA S CENNÝMI PAPÍRY (LOCP) LOCP: Změnový list OBSAH 1. ÚČEL A POVAHA MATERIÁLU... 1 2. PŮSOBNOST... 2 3. ÚVOD... 4 4. K PROCESNÍM OTÁZKÁM... 5 4.1. OBECNÉ... 5 4.1.1. Účastníci

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU

PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU ODBORNÁ ŠKOLENÍ A VZDĚLÁVÁNÍ PRACOVNÍKŮ ÚZEMNÍ VEŘEJNÉ SPRÁVY PRO OBLAST CESTOVNÍHO RUCHU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU VEŘEJNÁ PODPORA PRO CESTOVNÍ RUCH V PODMÍNKÁCH EU Zpracoval:

Více