PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PŘIPOMÍNKY. k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona"

Transkript

1 PŘIPOMÍNKY k materiálu Ministerstva spravedlnosti ČR Návrh nového obchodního zákona V Praze dne 30. října 2008 Č.j.: 152/091000/2008 A. Obecná připomínka k předkládanému materiálu Hospodářská komora České republiky navrhuje, aby připomínkové řízení k návrhu obchodního zákona nebylo uzavíráno do doby, než bude jasné, zda a v jaké podobě bude schválen návrh občanského zákoníku. Nepochybně bude mít konečná podoba občanského zákoníku vliv na překládaný zákon. Tuto připomínku považujeme za zásadní B. Zásadní připomínky k předkládanému materiálu 1. Připomínka k 13 odst. 2 Navrhujeme sjednotit terminologii důvodové zprávy a textu zákona a používat termín dluhy i v důvodové zprávě. Důvodová zpráva hovoří o závazcích a text zákona používá termín dluhy. 2. Připomínka k 18 odst. 2 Navrhujeme toto ustanovení vypustit. Domníváme se, že možnost dohodnout odlišně od zásady, že převodem nebo pachtem závodu zaniká prokura, případně, že nezaniká smrtí podnikatelem, může ohrozit práva třetích osob. Dáváme k úvaze, zda není možno toto řešit v obchodním rejstříku, jako povinnou součást zápisu, případně jako povinnou součást sbírky listin. zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze dne 17. června 1993, oddíl A, vložka 8179 Bankovní spojení: ČS, a.s. Praha 4, číslo účtu: /0800

2 3. Připomínka k 19 odst. 4 poslední věta Navrhujeme, aby podnikatel zveřejnil skutečnosti podle ustanovení 49 odst. 2 a v ostatních případech v tisku. Dále navrhujeme doplnit důsledky nečinnosti/sankce. Dále pak máme za to, že není jasný význam tohoto zveřejnění, tedy zda se má za to, že tento způsob zveřejnění má stejné důsledky jako zveřejnění ve sbírce listin, či nikoliv. Jsme toho názoru, že je problematické dávat možnost podnikateli obcházet zveřejnění údajů ve sbírce listin a zvláště pak, když není určen způsob zveřejnění a důsledky skutečnosti, že podnikatel přes své prohlášení skutečnosti nezveřejní. Jsme pak toho názoru, že třetí osoby by měly mít možnost se ve sbírce listin alespoň dozvědět, kde jsou tyto údaje zveřejněny. 4. Připomínka k 22 odst. 1 Navrhujeme do ustanovení doplnit dopad výmazu osoby, která je členem orgánu právnické osoby. Toto ustanovení řeší pouze zápisy nových osob. Neřeší však dopady jejich výmazu. Poukazujeme zejména na případy, kdy jejich výmaz není vždy řešen současným zápisem osob nových. Nejsme si jisti tím, zda 22 odst. 3 se na tuto oblast též vztahuje. 5. Připomínka k 26 odst. 1 (1) Do obchodního rejstříku se jako zapisované osoby zapisují : Jde o formální úpravu ve vazbě na další text, kde je tento výraz používán. 6. Připomínka k 27 (1) Do obchodního rejstříku se u zapisovaných osob zapíší : Viz výše. 7. Připomínka k 27 písm. c) právní forma zapisované právnické osoby, Stránka 2 z 5

3 Viz výše. 8. Připomínka k 27 písm. d) Navrhujeme ustanovení upřesnit v návaznosti na písmeno f). Zda se ustanovení týká pouze fyzické osoby, podnikatele, nebo každé fyzické osoby zapisované do obchodního rejstříku z jakéhokoliv důvodu. 9. Připomínka k 27 písm. f) Navrhujeme vypustit část písmena f za středníkem: f) jméno (označení) a bydliště (sídlo) osoby, která je členem statutárního orgánu právnické osoby, s uvedením způsobu, jak za právnickou osobu jedná, a den vzniku a zániku její funkce; je-li členem statutárního orgánu právnická osoba, též jméno a bydliště osob, které jsou členem jejího statutárního orgánu a jméno a bydliště osoby, kterou výkonem funkce člena statutárního orgánu pověřili, Pokládáme za nadbytečné, aby v případě členství právnické osoby byla součástí zápisu do obchodního rejstříku jména a bydliště osob, které jsou členem jejího statutárního orgánu. Toto pravidlo doporučujeme zavést jen pro případ, kdy se jedná o právnickou osobu v obchodním rejstříku nezapsanou. Máme za dostatečné, když je v rejstříku údaj o osobě, která je výkonem funkce člena statutárního orgánu pověřena. Údaje o právnické osobě zapsané v obchodním rejstříku jsou veřejně přístupné a byly by zde uváděny duplicitně. 10. Připomínka k 44 odst. 2 Navrhujeme do výčtu doplnit Evropskou družstevní společnost. Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost, komanditní společnost, společnost s ručením omezeným, akciová společnost, Evropská společnost, Evropské zájmové hospodářské sdružení a Evropská družstevní společnost. Jde o komplexní výčet. 11. Připomínka k dílu 6 67 a násl. Navrhujeme v ustanoveních podíl upravit tak, aby se tento díl nevztahoval na družstva. Jedná se o zcela specifickou oblast u družstva (kde je podíl nazýván družstevním podílem ), který je definován jako souhrn práv a povinností nelze tento podíl rozdělit, má Stránka 3 z 5

4 zvláštní úpravu přechodu a převodu podílu a jiné pojetí vypořádacího podílu. V opačném případě by bylo nutno u každého ustanovení připustit zvláštní úpravu. 12. Připomínka k 67 Navrhujeme definovat pojem účast společníka v obchodní korporaci. Definovat tento pojem je potřebné zejména pro výpočet podílu na likvidačním zůstatku. Je to kapitálová účast, nebo ještě něco dalšího? 13. Připomínka k 71 odst. 2 Navrhujeme ustanovení upravit následovně: (2) Výše vypořádacího podílu se určí z hodnoty obchodního majetku stanoveného na základě posudku znalce (dále jen hodnota obchodní korporace nebo hodnota společnosti ) ke dni zániku účasti společníka v ní, ledaže zákon stanoví jinak. Doplnění umožní zvláštní úpravu v družstvu. 14. Připomínka k 72 odst. 3 Navrhujeme toto ustanovení upravit. Doplnění s odkazem na připomínku k 67 a na její řešení. 15. Připomínka k 74 odst. 1 Navrhujeme upravit toto ustanovení následovně: (1) Smrtí fyzické osoby nebo zánikem právnické osoby přechází jejich podíl v obchodní korporaci na dědice nebo právního nástupce, ledaže společenská smlouva přechod zakáže, ledaže zákon stanoví jinak. Umožnit zvláštní úpravu nejen akciovým společnostem, ale též družstvům. 16. Připomínka k 76 odst. 1 Navrhujeme zde (nebo v 44) zavést legislativní zkratku pro osobní společnosti. Tento pojem je v zákoně použit poprvé a není nikde definován. 17. Připomínka k 76 odst. 3 Navrhujeme pro družstva vypustit slovo statutární. Stránka 4 z 5

5 Jsou zde i jiné kolektivní orgány. 18. Připomínka k 79 odst. 3 Navrhujeme vysvětlit pojem jiná rozumně pečlivá osoba. Jde o obtížně pochopitelný pojem. 19. Připomínka k 136 Navrhujeme ponechat výši základního kapitálu společníka společnosti s ručením omezeným ve stávající výši, tj ,- Kč. Domníváme se, že pokud by mělo dojít k výraznému snížení minimální výše základního kapitálu, je současně nutné, aby právní úprava poskytovala náhradní řešení v případě, že společníci nedostojí svým závazkům, a to zejména prostřednictvím zajišťovacích institutů; nabízí se např. objektivní odpovědnost zakladatelů za nevytvoření dostatečného kapitálu společnosti. Jsme přesvědčeni, že pokud cílem nové právní úpravy je zjednodušení procesu zakládání společnosti, pak navrhované snížení základního kapitálu není usnadnění nejdůležitějším. Daleko větším úskalím pro podnikatele je administrativní a časová náročnost spojená se založením společnosti. Navíc ve svém důsledku může dojít k podstatnému narušení důvěry mezi podnikateli, pokud možnost založení společnosti s minimálním základním kapitálem bude zneužita k jiným, než podnikatelským účelům. Navrhovaná právní úprava ke zneužití téměř vybízí, lze si představit např. založení společnosti jediným společníkem se základním kapitálem 1.000,- Kč se splaceným vkladem ve výši 300,- Kč a dále řetězové zakládání společností a vytvoření nepřehledných společenstevních seskupení ke škodě věřitelů. 20. Připomínka k 166 odst. 3 Navrhujeme ustanovení upravit následovně: (3) Společník se svého hlasovacího práva může v určené lhůtě od doručení návrhu vzdát. Jestliže se společník svého hlasovacího práva nevzdá a nedoručí-li své vyjádření k návrhu společnosti v určené lhůtě, platí, že s návrhem nesouhlasí. V případě hlasování per rollam by mělo být přípustné, aby ten kdo hlasuje per rollam se mohl hlasovacího práva v uvedené lhůtě při svém hlasování vzdát stejným způsobem, jakým hlasuje. Hlasování per rollam by měl zákon výslovně připustit i pro hlasování jiných orgánů než valné hromady, přičemž by mohlo být uvedeno, že se použije obdobně ustanovení o hlasování. Stránka 5 z 5

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější

o obchodních korporacích s komentářem obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje na nejvýznamnější Lucie Josková, Pavel Pravda Zákon o obchodních korporacích s komentářem s účinností od 1. 1. 2014 nahrazuje obchodní zákoník NOVĚ! obsahuje úpravu obchodních společností a družstev úvodní komentář upozorňuje

Více

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem:

Tento dokument byl sestaven a zveřejněn s laskavým přispěním a souhlasem těchto firem: VZOROVÁ SPOLEČENSKÁ SMLOUVA PRO S.R.O. Tento dokument obsahuje vzor společenské smlouvy určený pro společnosti s ručením omezeným, které se řídí zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (NOZ) a zákonem

Více

Nová společnost s ručením omezeným

Nová společnost s ručením omezeným Lucie Josková, Jan Šafránek Pěva Čouková, Pavel Pravda Markéta Pravdová Nová společnost s ručením omezeným PRÁVO ÚČETNICTVÍ DANĚ s. r. o. podle zákona o obchodních korporacích rozdíly oproti předchozí

Více

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK)

Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) Daňový a účetní bulletin 01/2014 Nový Občanský zákoník (NOZ), Zákon o obchodních korporacích (ZOK) 1.1.2014 dojde na 99% k tzv rekodifikaci soukromého práva, jejíž důsledky se projeví v celé řadě dalších

Více

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku

Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Právní úprava spolků dle nového občanského zákoníku Konkrétní doporučení pro sportovní organizace občanská sdružení Legislativní rada Českého olympijského výboru 2013 Právní úprava spolků dle nového občanského

Více

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti

Část I. Základní ustanovení. čl. l Založení a vznik akciové společnosti Návrh usnesení valné hromady akciové společnosti 1. zemědělská a.s. Chorušice akciová společnost se sídlem Chorušice č.p. 118 IČ: 46357238 svolané na den 20.6.2014 Společnost 1. zemědělská a.s. Chorušice

Více

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s.

Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích. Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Navrhované znění stanov s podrobením se zákonu o obchodních korporacích Stanovy akciové společnosti DGF a.s. Článek I Založení a vznik akciové společnosti 1. Akciová společnost DGF a.s. byla založena na

Více

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s.

Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Stanovy společnosti AGROSPOL, Malý Bor a.s. Část prvá 1. Založení akciové společnosti Akciová společnost AGROSPOL, Malý Bor a. s. (dále jen "společnost"), byla založena zakladatelskou smlouvou dne 23.

Více

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014

Úplné znění stanov akciové společnosti. Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Úplné znění stanov akciové společnosti Skalagro, a.s. ke dni 25.6.2014 Článek I Všeobecné údaje 1. Akciová společnost Skalagro, a.s. (dále jen - společnost) je právnickou osobou, která byla založena zakladatelskou

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník. Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb. 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY Jan Lasák a kolektiv ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ TEXTY ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH OBCHODNÍ ZÁKONÍK SROVNÁVACÍ

Více

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení

ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I. Díl 1 Společná ustanovení ČÁST PRVNÍ OBCHODNÍ KORPORACE HLAVA I Díl 1 Společná ustanovení 1 (1) Obchodními korporacemi jsou obchodní společnosti (dále jen společnost ) a družstva. (2) Společnostmi jsou veřejná obchodní společnost

Více

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob.

DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. DŮVODOVÁ ZPRÁVA A. OBECNÁ ČÁST IV. I. Závěrečná zpráva z hodnocení regulace dopadů (RIA) 1. DŮVOD PŘEDLOŽENÍ A CÍLE 1. 1. Název Zákon o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob. 1. 2. Definice

Více

Zákon č. 513/1991 Sb.

Zákon č. 513/1991 Sb. Zákon č. 513/1991 Sb. PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 264/1992 Sb., zákonem č. 591/1992 Sb., zákonem č. 600/1992

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník

513/1991 Sb. ZÁKON. ze dne 5. listopadu 1991. Obchodní zákoník 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU představenstvo společnosti Bestsport Services, a.s. se sídlem Praha 9, Českomoravská 2345/17, PSČ 190 00, IČ 242 15 171, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským

Více

*** Část druhá * Orgány společnosti

*** Část druhá * Orgány společnosti Stanovy obchodní společnosti SKALIČAN a.s. Část první Základní ustanovení Článek 1 Vznik společnosti a její právní forma 1. SKALIČAN a.s., (dále jen společnost ) vznikla dne 4.5.1992 zápisem do obchodního

Více

Obchodní podíl v s. r. o.

Obchodní podíl v s. r. o. Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra práva Obchodní podíl v s. r. o. Bakalářská práce Autor: Olga Zugarová Právní administrativa v podnikatelské sféře Vedoucí práce: Mgr. Kateřina Kuncová Praha

Více

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU Jednatelé společnosti Spojené slévárny, spol. s r.o. se sídlem Ostrava - Vítkovice, Ruská 2887/101, PSČ 706 02, IČ 602 02 505, zapsané v obchodním rejstříku u Krajského soudu

Více

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH)

SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) ZÁKON O OBCHODNÍCH SPOLEČNOSTECH A DRUŽSTVECH (ZÁKON O OBCHODNÍCH KORPORACÍCH) 2012 1 OBSAH: ČÁST PRVNÍ... 14 OBCHODNÍ KORPORACE... 14 HLAVA I... 14 Díl 1... 14 Společná ustanovení... 14 Díl 2... 16 Založení

Více

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku''

Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Bytová'družstva'po'1.'1.'2014,'podle'nového'občanského' zákoníku'' Podle přechodných ustanovení ZOK ( 777) se ve stanovách všech družstev ruší k 1. lednu 2014 všechna ustanovení, která jsou v rozporu s

Více

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti

S t a n o v y. akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1 Založení akciové společnosti S t a n o v y akciové společnosti Olympik Holding, a.s. I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek 1 Založení akciové společnosti 1. Akciová společnost Olympik Holding, a.s., IČO: 63998807, je universálním právním

Více

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK

ZÁKON OBCHODNÍ ZÁKONÍK Obchodní zákoník, účinnost od 1.7.2008 513 ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 OBCHODNÍ ZÁKONÍK jak vyplývá ze změn a doplnění provedených zákonem č. 600/1992 Sb., č. 264/1992 Sb., č. 591/1992 Sb., č. 286/1993

Více

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I

ČÁST PRVNÍ Změna zákona o daních z příjmů K části první - změna zákona o daních z příjmů. Čl. I 267 ZÁKON ze dne 21. listopadu 2014, kterým se mění zákon č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, ve znění pozdějších předpisů, a další související zákony Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991

513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 513/1991 Sb. ZÁKON ze dne 5. listopadu 1991 Obchodní zákoník Změna: 600/1992 Sb. Změna: 264/1992 Sb., 591/1992 Sb. (s přihlédnutím k 4/1993 Sb.) Změna: 286/1993 Sb. Změna: 156/1994 Sb. Změna: 84/1995 Sb.

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2011 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : Ročník 2011 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 145 Rozeslána dne 22. prosince 2011 Cena Kč 44, O B S A H : 413. Vyhláška, kterou se mění vyhláška č. 500/2002 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost

Osobní o.s. = veřejná obchodní společnost + komanditní společnost 1 2 3 4 5 6 KOMANDITNÍ SPOLEČNOST ZOK (ZÁKON 90/2012 Sb., O OBCHODNÍCH KORPROACÍCH) - 2014 2012-13 Michal Černý Ph.D. www.michalcerny.net Obchodní korporace Právní úprava obecná Z 90/2012 Sb., o obchodních

Více

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN

Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN Stanovy (úplné znění ke dni úprava dle ZOK) DRUŽSTVO LÉKÁREN 1 1. Družstvo je společenstvím neuzavřeného počtu osob. Je založeno na dobu neurčitou. 2. Družstvo je právnickou osobou a za porušení svých

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Bakalářská práce. Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Pedagogická fakulta Ústav pedagogiky a sociálních studií Bakalářská práce Veronika Mrtvá Vývoj právní úpravy zápisů obchodních společností do obchodního rejstříku Olomouc

Více