výroèní zpráva / annual report

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroèní zpráva / annual report"

Transkript

1 výroèní zpráva / annual report 2000

2 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu v Brnì Lesné. Ilustrace pou ité v této výroèní zprávì vytvoøily právì dìti, navštìvující toto centrum. Chìli bychom touto cestou podìkovat jak dìtem, tak i pedagogickému vedení, bez nich by tyto kresby, vystihující dìtský pohled na naši práci, vùbec nevznikly. Dìkujeme. The company S Brno, a.s. supports various kinds of socially beneficial not for profit activities. One such activity is its long co operation with the barrier free children's leisure centre in Lesná in Brno. The illustrations used in this annual report are the work of some of the children who visit this centre. We would like to take this opportunity of thanking the children and their teachers, without whom these drawings, which capture the child's view of our work, would never have been created. Thank you.

3

4 základní údaje o spoleènosti basic informations Název spoleènosti / Company name: S Brno, a.s. (Plc.) Sídlo spoleènosti / Registered office: Burešova 17, CZ Brno Tel.: (0) Fax: (0) Zalo ena / Established: Právní pøedchùdce / Legal predecessor: eleznièní stavitelství Brno, státní podnik, eleznièní stavitelství Brno, state enterprise zalo en v roce 1952 Established in 1952 IÈO / Company Registration Number: DIÈ / Tax Registration Number: Základní jmìní / Registered capital: Kè / CZK Akcie na majitele: ks akcií á Kè Bearer shares: 486,463 shares at 1,000 CZK per share 2

5 obsah/ contents Historie spoleènosti History of the company Slovo pøedsedy pøedstavenstva Note from the board chairman Zhodnocení roku generálním øeditelem General director s account Orgány akciové spoleènosti The bodies of the joint stock company Profily závodù Plants profiles Zpráva pøedstavenstva Report of the board of directors Zpráva dozorèí rady Report of the supervizory board Zpráva auditora Auditor s report Strategie dalšího rozvoje spoleènosti Strategy of the company s further development Spoleèenské aktivity Social activities Rozvaha Balance sheet Výkaz ziskù a ztrát Profit and loss account Pøehled o penì ních tocích Cash flow statement Pøíloha k úèetní závìrce Footnotes to the financial statements Prospekt cenného papíru Prospectus of security Èestné prohlášení Affidavit

6 historie spoleènosti Akciová spoleènost S Brno je pøímým nástupcem státního podniku eleznièní stavitelství Brno. Tento podnik byl zalo en v roce 1952 a jeho úkolem byla výstavba, opravy a modernizace eleznic tratí i budov v Èesko slovensku. Podnik eleznièní stavitelství Brno byl souèástí výrobnì hospodáøské jednotky (VHJ) eleznièného stavebníctva Bratislava. V osmdesátých letech zamìstnávalo eleznièní stavitelství Brno a 3200 zamìstnancù. Podnik realizoval mnoho významných staveb: zdvoukolejnìní trati Èeské Budìjovice Veselí nad Lu nicí doprovodné stavby pro výstavbu jaderné elektrárny Temelín mostní stavby na trati Støelice Okøíšky sanace tunelù Èremošné, Bratislava, Libøice, Skochovice, Davle, Špièák stavební práce na trati Brno Èeská Tøebová V roce 1991 byla VHJ zrušena a eleznièní stavitelství Brno asi tøi ètvrtì roku fungovalo jako samostatný státní podnik. Ke dni byl státní podnik transformován na akciovou spoleènost. Ta byla zaøazena do první vlny kupónové privatizace a po jejím skonèení získala více ne ètyøi tisíce konkrétních vlastníkù. Z obchodních dùvodù spoleènost pøijala v roce 1993 nový název S Brno, a.s. V roce 1994 pøijala vláda Èeské republiky rozhodnutí o modernizaci eleznièních koridorù. Díky dlouhodobým zkušenostem se stavbami pro eleznici se podaøilo akciové spoleènosti S Brno zaujmout pozici význam ného dodavatele v tomto projektu. V pozici vyššího dodavatele realizovala spoleènost tyto koridorové stavby: modernizace tra ového úseku Úvaly Poøíèany ( ) modernizace tra ového úseku Uhersko Choceò ( ) optimalizace tra ového úseku Brno Skalice ( ) modernizace tra ového úseku státní hranice Rakousko Bøeclav Vranovice ( ) modernizace tra ového úseku Bøeclav Hodonín ( ) modernizace tra ového úseku Pøerov Hranice (1999 plán ukonèení 2002) Od zahájení projektu eleznièních koridorù prošla spoleènost velmi bouølivým vývojem. Výkony spoleènosti pøed zahájením prací na koridoru byly necelých 800 miliónù Kè, v souèasné dobì produkuje spoleènost témìø 6 miliard Kè výkonù. Došlo k obrovské vnitøní pøemìnì spoleènosti pùvodní podnikatelská støediska byla postupnì sdru ována do divizí a na zaèátku roku 2000 došlo k nejvìtší vnitøní zmìnì byly vytvoøeny ètyøi oborové závody. V prùbìhu roku 2000 byl ustaven další subjekt závod pro výstavbu v zahranièí. Pøed závody byl postaven úkol plného rozvoje svìøeného segmentu trhu. Závody tak plní funkci obchodní, výrobní a ekonomickou funkci v tìchto segmentech trhu: závod 20 eleznièní stavitelství závod 30 silnièní stavitelství závod 40 pozemní stavby závod 50 energetické a ekologické stavby závod 60 zahranièní stavby 4

7 history of the company S Brno is a direct successor of the state owned enterprise eleznièní stavitelství Brno. eleznièní stavitelství Brno was established in 1952 as a Company specializing in railroad construction, particularly repair, recon struction and modernization of railroads in the Czech Republic. eleznièní stavitelství Brno was part of the so called VHJ eleznièné stavebníctvo Bratislava. During the 1980s, the latter enterprise had approximately 3,200 employees. Prior to privatization, major projects of eleznièní stavitelství Brno included: Construction of a double track line Èeské Budìjovice Veselí nad Lu nicí; Supplementary construction related to the Temelín nuclear plant; Bridges and supplementary constructions of the rail line Støelice Okøíšky; Renovation of tunnels in Èremošná, Bratislava, Libøice, Skochovice, Davle, Špièák Reconstruction of the Brno line Èeská Tøebová In 1991, eleznièné stavebníctvo Bratislava closed down and eleznièní stavitelství Brno became an independent state enterprise for a period of nearly one year. As at April 1, 1992, eleznièní stavitelství Brno was converted to a joint stock company, included in the first wave of the voucher privatization in the Czech Republic. After the privatization was completed, eleznièní stavitelství Brno had more than 4,000 individual owners. In 1993, the Company changed its name to S Brno, a.s. ( the Company ). In 1994, the Czech Government implemented a project to modernize its railway corridors. Due to the Company s extensive experience in railway construction, the Company became an important supplier for the modernization project. The Company is a general supplier of several areas of the construction associated with the railway corridor modernization as follows: The modernization of the Úvaly Poøíèany railroad track ( ) The modernization of the Uhersko Choceò railroad track ( ) The optimation of the Brno Skalice railroad track ( ) The modernization of the railroad track on the border between Austria and Bøeclav Vranovice ( ) The modernization of the Bøeclav Hodonín railroad track ( ) The modernization of the Pøerov Hranice railroad track (1999 planned completion in 2002). Since the railway corridor project, the Company has undergone a dramatic development. Prior to the corridor project, revenues were below CZK 800 million. Currently, the Company s annual revenues are nearly CZK 6 billion. The Company has also completed a huge internal reorganization. Original production units were initially established into divisions. In early 2000, four new plants were opened. Additionally, a plant dedicated to foreign construction projects was established to provide construction services to foreign markets. As a result of the reorganization, the Company s factories are organized into the following divisions where each plant manages its own sales, production and economic position in the following market segments: Plant 20 Railroad Constructions; Plant 30 Road Constructions; Plant 40 Ground Structures; Plant 50 Power and Environmental Structures; Plant 60 Foreign Structures. 5

8 slovo pøedsedy pøedstavenstva Vá ení akcionáøi, dámy a pánové, dovolte mi zhodnotit èinnost a výsledky naší akciové spoleènosti v roce Tak jako v minulém období, tak i v roce 2000 se naše spoleènost úspìšnì pohybovala na stavebním trhu Èeské republiky, i kdy v této oblasti je trvale mimoøádnì ostré konkurenèní prostøedí. Spoleènost velmi dobøe zvládla obchodní èinnost na úrovni øeditelství spoleènosti, výraznì podpoøenou našimi jednotlivými závody. Objem realizovaných zakázek se pøiblí il hranici 6 mld. Kè na tuzemském trhu, co pøedstavuje meziroèní nárùst okolo 20 %. Rovnì se podaøil úspìšný atak na zahranièní bulharský a øecký trh, kde byly zahájeny práce na rekonstrukcích eleznièních tratí a je zde reálný pøedpoklad získání dalších zakázek. Rozhodující objem prací provádí naše spoleènost v drá ním segmentu trhu, kde bylo realizováno za více ne 4 mld. Kè výkonù, pøièem klíèovými stavbami byly modernizace tratí Pøerov Hranice, Bøeclav Hodonín a Pardubice Uhersko. Tento pozitivní trend v oblasti obchodu se ale neodrá í stejnì kladnì do oblasti ekonomické, kde ukazatele rentabilit nedosahují všude plánovaných úrovní, a to pøedevším v oblasti pozemních a silnièních staveb. Zdrojem nízké produkce provozního hospodáøského výsledku je jednoznaènì nezvládnutí nákupu slu eb, kam bude v roce 2001 smìøovat tlak vedení spoleènosti, a to i prostøednictvím ji zavedeného controllingu, a dále útokem na radikální sni ování nákladù na všech úrovních spoleènosti. Za pozitivní fakt lze oznaèit dokonèení pøechodu na oborový systém øízení spoleènosti s výraznì vyšší delegovanou pravomocí i odpovìdností na závody se strukturováním podle hlavních oborových investorù. Tato specializace pøispìje k lepšímu vyu ití lidského potenciálu i všech dalších zdrojù, ke zlepšení kontaktu s partnery i vyšší efektivitì a konkurenceschopnosti. Ruku v ruce se specializací závodù i podnikového øeditelství šlo úsilí firmy pokraèovat v nastaveném integrovaném systému øízení, postupnì jej naplòovat a zaèít pøipravovat vedení pro zavádìní TQM. Závody 20 a 30 postupnì nastartovaly proces zavádìní EMS, závod 50 získal první certifikát EMS podle ÈSN EN ISO a pøipravil pilotní projekt pro MBP (management bezpeènosti práce). V oblasti TQM byly zahájeny postupné kroky školením TOP managementu, výbìrem a školením hodnotitelù a øadou dalších krokù s cílem být trvale v oblasti podnikatelské úspìšnosti na špici stavebních firem v ÈR, být plnì pøipraveni na vstup do EU. Souèástí této podnikatelské strategie bylo v roce 2000 i zalo ení Èeské asociace pro podnikatelskou úspìšnost EFQM, kde spoleènost patøí k zakládajícím èlenùm. To vše dokumentuje jednoznaèný smìr spoleènosti pøejít k výraznì vyššímu stupni øízení spoleènosti. V této souvislosti stojí pøed námi úkol propojit naši spoleènost na finanènì silnou skupinu, která by podpoøila hlavnì naši snahu získat zahranièní zakázky, pøípadnì vést dialog o mo nosti integrace v rámci èeského stavebního trhu. Rok 2001 z pozice ji zajištìných klíèových zakázek opravòuje k pomìrnì optimistickému pohledu na vývoj naší spoleènosti v dalším období. Jsem pøesvìdèen, e ve spolupráci s našimi dodavateli dosáhneme výraznìjších výsledkù ne v uplynulém období. Chtìl bych všem, kteøí pøispìli k rozvoji naší spoleènosti, podìkovat za vynalo ené úsilí. Ing. František Ledabyl pøedseda pøedstavenstva 6

9 note from the board chairman Dear shareholders, ladies and gentlemen, Let me briefly summarize the results of our Company s operations in Similar to the previous year, the Company s operation continued to be a successful in the Czech construction market, in spite of extremely heavy competition. The Company achieved very good results in sales activities on the headquarters level, supported strongly by the individual divisions. The volume of completed orders reached CZK 6 billion locally which represents a year on year increase of approximately 20%. The efforts to establish itself in Bulgarian and Greek markets brought first fruits: work has begun on the reconstruction of railroad tracks and chances for new assignments are very realistic. The major portion of work had been performed by our Company in the railroad segment with the revenues of over CZK 4 billion. The key project was the modernization of the Pøerov Hranice, Bøeclav Hodonín, and Pardubice Uhersko tracks. Unfortunately, the positive sales trend was not reflected in net operating income with the same intensity; profitability indicators did not reach the planned levels in all areas, particularly in the area of commercial, residential and road structures. The reason for the low results of operations was without any doubt the failure in subcontracting of services which should be the focus for the Company s management in 2001, using the already implemented control system as well as radical reduction of costs on all levels. Apositive development during 2000 was the transition to an industry driven management system with greater delegation of both authority and responsibility to the individual plants, structured by major industries. This specialization shall contribute to more effective utilization of human resources, capacity as well as of other sources, better facilition of contacts with clients and a strengthening of our competitiveness. The specialization of plants and corporate headquarters was followed by the Company s efforts to proceed with the implemented integrated management system and to make all steps necessary for the launch of TQM. Plant 20 and 30 commenced the implementation of EMS, Plant 50 was the first division to be granted the EMS certificate under the ÈSN EN ISO standard and to prepare a pilot project for WSM (work security management). The first steps were taken to TQM by training top management, selecting and training of evaluators, and a number of other actions, the objective of which was to maintain the leading position in the Czech construction market and to prepare for EU accession. As part of the business strategy, the Czech Association for Business Success was established, with the Company being one of its promoters. The above documents demonstrate the determination of the Company to adopt substantially more sophisticated management models. In this context, our task will be to connect our Company to a powerful financial group, that would particulary foster our effort to work on international projects or alternatively open negotiations on options for integration within the Czech construction market. The prospects in the year 2001 are rather optimistic with respect to key orders already contracted. I truly believe that with the assistance of our suppliers, we will succeed in achieving better results this year. I highly appreciate the efforts of those who contributed to our Company s development in Ing. František Ledabyl Chairman of the Board of Directors 7

10 zhodnocení roku generálním øeditelem Vá ení akcionáøi, vá ení obchodní partneøi, vá ení spolupracovníci, rok 2000 pøinesl naší spoleènosti celou øadu významných podnìtù, které se projevily na práci akciové spoleènosti S Brno i na jejích výsledcích. V národohospodáøské makroekonomické sféøe se projevily tyto základní faktory: Èeská republika a ministerstvo dopravy dále podporují, jako jeden z nejvá nìjších pøedpokladù pro vstup do Evropské unie, rozvoj dopravní infrastruktury v tomto pojetí nejen silnièní, ale i eleznièní, v zásadì v pomìru 2:1. k rozvoji infrastruktury byl zøízen Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury, který pøinesl prvek kontinuity do pøípravy a realizace významných infrastrukturních projektù tak, e nejsou tyto projekty závislé na kom pletním ka doroèním schvalování státního rozpoètu. Mìnová politika státu ji tøetí rok svými nástroji, pøedevším úrokovou sazbou, podporuje rozvoj podnikání a umo òuje realizovat i støednìdobé projekty developerského charakteru. zaèal urèitý rozvoj zpùsobený investièními pobídkami pro zahranièní investory, kteøí investují v ÈR a napomáhají tak rozvoji stavební produkce. vznikl Fond bydlení, který pravdìpodobnì bude iniciovat rozvoj nìkterých zásadních projektù v bytové politice. dochází k reálné privatizaci èeských bank, které sni ují svoji úvìrovou anga ovanost u subjektù patøících do problémovìjších odvìtví hospodáøství, ke kterým stavebnictví patøí se svojí nízkou mírou rentability a zu ují tak pøístup k úvìrovým zdrojùm financování. dochází k dalšímu proèiš ování stavebního trhu formou pøevzetí tuzemských firem kapitálovými partnery ze zahranièí, resp. definitivním ústupem nìkterých bývalých významných stavebních spoleèností, jako napø. Vojenské stavby, Vodní stavby, Armabeton, Konstruktiva nebo pøevzetím, jako napø. Vodní stavby Bohemia, IPS Praha, Metrostav. Dochází tak k vyprofilování významné pozice skupiny IPS (Skanska) oproti dalším kapitálovým skupinám. V podmínkách naší spoleènosti došlo k dalšímu nárùstu celkového objemu výkonù i výnosù, pøedevším v oblasti prací na eleznièní infrastruktuøe, ale i v oblasti pozemních staveb. V pracích na silnicích v oborech mostù a tunelù i v pracích elektro objem výkonù stagnoval. Došlo k významnému sní ení finanèních nákladù. V historii firmy opìt po dlouhé dobì naše spoleènost zaèala realizovat projekty v zahranièí prvním zájmem bylo Bulharsko a Øecko na Balkánì, ale pøipravujeme i další projekty v dalších balkánských zemích a v zemích východní a støední Evropy. Naše spoleènost si tímto udr ela svoji pozici mezi pìti nejvìtšími stavebními firmami podle mìøítka obratu, a to na ètvrtém místì. V hodnocení CZECH TOP 100 se spoleènost S Brno, a.s. umis uje pravidelnì na pøedních místech. Pøetrvávají problémy s nízkou celkovou rentabilitou výnosù spoleènosti, které jsou dány nízkou výtì ností oboru silnièního, mostního, tunelového a oboru pozemních staveb a dále pøetrvává pøevis stálých aktiv nad zdrojem jejich krytí vlastním jmìním. Podle jednotlivých segmentù našeho pùsobení na trhu: v oboru eleznièních staveb si naše firma udr ela øádovì tøetinový podíl pøi realizaci projektu modernizace eleznice v ÈR. Zaèala, a u sama nebo cestou dceøiných firem, rýsovat práce na tranzitních koridorech na Slovensku, Bulharsku a na vedlejších tratích v Øecku. Naše spoleènost si udr uje špièkovou technolo gickou úroveò a je tøeba øíci, e perspektiva tìchto oborù má dlouhodobý horizont. v oboru silnièních, mostních a tunelových prací je evidována urèitá stagnace, která byla dána pozdním zøízením Fondu dopravy, nefinancováním tìchto akcí ze státních rozpoètù a urèitou nepøipraveností staveb silnièního charakteru i znaènou konkurencí v tomto segmentu trhu. 8

11 general director s account Dear shareholders, business partners and fellow workers, A number of significant impulses could be perceived in 2000 that had an impact on the performance of S Brno and its results. The following basic factors played a major role in the macroeconomic environment: The Czech Republic and the Ministry of Transport further support, as one of the crucial preconditions for the European Union accession, development of transport infrastructure, both in the road and railway industry, at a 2:1 ratio. The State Fund of Transport Infrastructure Development was established, that added an element of continuity to the preparation and execution of important infrastructure projects to make them independent of the complex annual approval of the state revenue. The government s currency policy has been, for three years fostering the development of business with instruments such as the interest rate, thus enabling performance of medium term development projects. Investment incentives encourage foreign investors to operate in the Czech Republic and contribute to the development of building production. A Housing Fund was established that is likely to initiate the development of certain crucial housing projects. Czech banks that are privatized reduce their loan exposures with entities in high risk industries, such as construction, with its low profitability. Therefore, the access to financing via loan funding has been limited. Further, a clean up of the construction market occurred in the form of aquisition of local firms by foreign capital partners and retreat of some of the former significant building companies such as Vojenské stavby, Vodní stavby, Armabeton, Konstruktiva, or construction entities that were acquired such as Vodní stavby Bohemia, IPS Praha, Metrostav. A significant position has been taken by the IPS Group (Skanska) compared to other capital groups. Our Company further increased the aggregate volume of both outputs and revenues, particularly in the area of railroad infrastructure projects, but also in commercial and residential structures. The results in bridging and tunneling as well as electric assignments were stagnated year on year. Financial expenses were significantly reduced. Our firm entered into the foreign market the first countries to cooperate with us were Bulgaria and Greece, but we prepare other projects in the Balkans as well as in Central and Eastern Europe. Our Company managed to maintain its position as one of the five leading building companies, in terms of revenue, and regularly holds a leading position in the CZECH TOP 100. The Company has had to cope with consistent low profitability resulting from low yields of the road, bridge, tunnel and ground structure industry and higher ratio of fixed assets over equity. Our results in the individual market segments were as follows: Our firm maintained one third market share of the railroad modernization projects in the Czech Republic. The Company commenced, through its own devices or through subsidiaries, preparatory work on transit corridors in Slovakia, Bulgaria and on side tracks in Greece. Our Company employs premium quality technology and it should be mentioned that the prospects are very promising in the above industries. Activity was stagnant in road, bridging and tunneling projects resulting from delayed establishment of the Transport Fund, a failure to fund the projects from state revenue, and a certain lack of efforts in the preparation of road projects as well as from strong competition in this market segment. 9

12 v oblasti pozemních staveb naše spoleènost pøekonala hranici 1 mld. Kè a prezentovala se nìkolika významnými stavbami, a to byl pavilon V na Brnìnském výstavišti nebo série obchodních domù a další projekty. v oblasti energetických a ekologických staveb došlo opìt k historickému prùlomu, kdy se naše firma zaèala podílet na významných ekologických projektech, jako je èistírna odpadních vod v Brnì a alternativní formy vytápìní. Rovnì jsme zaèali propagovat moderní formy financování a modernizace systému vytápìní øízený energetický kontrakting. v oblasti dceøiných firem došlo k zásadnímu obratu u slovenských subjektù, kde se zaèíná projevovat urèitý rozvoj v pøípravì a realizaci staveb infrastrukturního charakteru na eleznici, na který se naše firmy soustøeïují. Došlo k zahájení developerských projektù, které by mìly slou it k lepšímu vyu ití majetku ÈD, s.o., kterým chce naše firma významnì pomoci pøi zhodnocení jejich dosud nevyu ívaného majetku. v oblasti systémù øízení byl definitivnì uplatnìn detailní zpùsob tvorby plánu a kontroly jeho plnìní formou controllingu, byl dokonèen proces certifikace ISO 9000 a zapoèata certifikace ve smyslu ochrany ivotního prostøedí ISO Naše spoleènost se pøihlásila k mo nostem prací ve smyslu standardù pou ívaných pro projekty NATO a speciálních programù. v oblasti personální byly stabilizovány vedoucí štáby øízení ètyø závodù, které naše spoleènost konstituovala ji na zaèátku roku Osvìdèil se oborový zpùsob øízení tìchto jednotek. Ing. Michal Štefl generální øeditel 10

13 Our Company exceeded CZK 1 billion in revenues related to commercial and residential structures. Major achievements included the V pavilion on the Brno fairgrounds, several department stores and other projects. In the area of power supply and environmental structures, the Company reached a historic milestone by participating in significant environmental projects such as the waste water treatment plant in Brno and alternative forms of heating. We also began promoting modern forms of funding and modernization of heating systems controlled power supply contracting. A vital change was made in the Slovak subsidiaries where a certain movement is being demonstrated in the preparation and performance of infrastructure oriented railroad projects that represent our firm s focus. Developer projects have been commenced that are to assist in achieving more effective utilization of ÈD, s.o. assets; it is the Company intention to assist in improvement of their yet unused assets. A detailed method of plan designing and monitoring of plan performance in the form of controlling was implemented in the area of management systems. The process of ISO 9000 certification had been completed and the process of ISO environmental certification was commenced. Our Company is registered as one capable of meeting standards applied to NATO projects and to special programs. In human resources, the management teams of the four plants that were established in the early 2000 were stabilized. The industry driven method of management, of each of the units, has proven to be useful. Ing. Michal Štefl Chief Executive Officer 11

14 orgány akciové spoleènosti the bodies of the join stock company pøedstavenstvo / board of directors Ing. František Ledabyl Ing. Michal Štefl Ing. Petr Hubacz Ing. František Formánek pøedseda / chairman 1. místopøedseda / 1st vice chairman 2. místopøedseda / 2nd vice chairman èlen / member dozorèí rada / supervisory board Ing. František Sekanina Ing. Stanislav Vrba Ing. Jaroslav Šandr Jiøí Cenek Leo Buèek Ing. Ivan Foltýn pøedseda / chairman èlen / member èlen / member èlen / member èlen / member èlen / member vedení spoleènosti / management Ing. Michal Štefl Ing. Hana Èernochová Ing. Petr Hubacz Ing. František Ledabyl generální øeditel / chief executive officer finanèní øeditelka / chief financial officer obchodní øeditel / sales director øeditel pro systémy øízení / director, management systems 12

15 organizaèní schéma spoleènosti organizational chart valná hromada general meeting dozorèí rada supervisory board pøedstavenstvo board of directors generální øeditel managing director systémy øízení control systems obchod a marketing business and marketing finanèní úsek finance divize slu by division services oborové závody / speciality works eleznièní stavitelství railway engineering mosan energetické a ekologické stavitelství power and environmental engineering pozemní stavitelství structural engineering centrum zahranièní stavby foreign structure center divize / divisions TAPS Brno silnice roads pozemní stavitelství Brno structural engineering Brno TAPS Ostrava mosty bridges pozemní stavitelství Ostrava structural engineering Ostrava dílny a doprava workshop and transport speciální technologie special technologies pozemní stavitelství Olomouc structural engineering Olomouc engineering podzemní stavitelství underground construction hlavní adresy / main addresses závod eleznièní stavitelství Railway Engineering Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod MOSAN MOSAN Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod Energetické a ekologické stavitelství Power and Environmental Engineering Plant Svìtlá 5, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod Pozemní stavitelství Structural Engineering Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) Centrum Zahranièní stavby Foreign Structure Center DEVE BAIR 2000 s.r.o. ul. Šándora Petofiho 25, Sofia Bulharsko / Bulgary 13

16

17

18 profily závodù Závod eleznièní stavitelství Závod eleznièní stavitelství se specializuje na obor eleznièního svršku a spodku. Ve struktuøe mateøské firmy, která má více ne ètyøicetiletou tradici, zaujímá vzhledem ke své èinnosti a finanènímu objemu prací nejvýznamnìjší postavení. Kvalitu prací divize dokazuje certifikace ÈSN EN ISO 9002 pro stavebnì montá ní práce eleznièního svršku a spodku a provádìní pozemních komunikací a postupná aplikace environmen tálního systému EMS ÈSN EN Základní èinnost závodu pøedstavují komplexní stavby a rekonstrukce eleznièního svršku a spodku nejen pro ÈD, ale i pro mimodrá ní odbìratele, stavby a rekonstrukce tramvajových drah a kolejových vleèek, engineering pro eleznièní stavby, zpracování technicko provozní dokumentace, zakázky, zavádìní moder ních, progresivních technologií eleznièního svršku a spodku, výkony a pronájem široké palety silnièní mecha nizace a tra ových strojù vèetnì jejich servisu, speciální technologické postupy eleznièního svršku a spodku, opravy motorových vozidel, stavebních a tra ových strojù, drobné stavební mechanizace. Organizaèní výrobní strukturu závodu tvoøí støediska øízení projektù, divize TAPS Brno, divize TAPS Ostrava a divize Dílny a doprava. Støediska øízení projektù se zabývají: øízením výstavby eleznièních koridorù v oblasti výrobní a dopravní koordinace controllingem ekonomiky stavby, odborným øízením subdodavatelù plnìním environmentálních prvkù stavby zastupováním smluvního dodavatele stavby vùèi institucím investora a státní správy Divize TAPS Brno a divize TAPS Ostrava provádìjí: snesení a demontá koleje a výhybek montá a pokládku kolejí a výhybek ta ení kolejového lo e bez snesení kolejového roštu zøízení kolejového lo e a úprava profilu úpravu geometrické polohy koleje a výhybek zøízení bezstykové koleje zøízení a úpravu drá ních stezek a pøilehlých ploch rekonstrukci a opravy pøejezdù a nástupiš modernizaci eleznièního svršku kontinuální linkou SUM 1000 pronájem speciálních eleznièních vozù øady Laas, Ua, Chopper, Sa provozování a pronájem tra ových strojù pro novostavby, rekonstrukce a údr bu eleznièního svršku a spodku opravárenskou èinnost, úpravu zemin zemní plánì stabilizace neúnosných zemin chemicky nebo mechanicky úpravu a ochranu svahù, záøezù a násypù zøízení pra cového podlo í konstrukèní sanaèní vrstvy v kombinacích štìrkopísek geokomponenty kamenné výsivky zøízení podkladových vrstev speciálních technologií AHM 800 R recyklace štìrkového lo e mobilní recyklaèní linkou Divize Dílny a doprava se zabývá pøedevším výkony nákladních automobilù, autojeøábù, tì ké stavební mechanizace a strojù a opravami motorových vozidel, staveb. strojù a drobných tra ových strojù (MUV 69, PUŠL 71). 16

19 plants profiles eleznièní stavitelství Plant The eleznièní stavitelství plant specializes in railway surfaces and sub surfaces. It has a dominant position in the forty year company structure due to its operation and financial volume of work. The high quality of the plant s work is demonstrated by its ÈSN EN ISO 9002 certificate for construction and assembly work in railway surfaces, sub surfaces and surface roads and gradual application of the EMS ÈSN EN environmental system. The plant s major operations are complex construction and reconstruction of railway surfaces and sub surfaces not only for ÈD but also for other customers, construction and reconstruction of tram lines and railway trains, engineering for railway structures including processing of operating and technical documentation, implementa tion of progressive technologies for railway surface and sub surface construction, leasing of complex road mechanization and track machines and their repairs and maintenance, providing expertise for the construction of railway surfaces and sub surfaces, repairs of motor vehicles, building and track machines and small building machines. The organization and production structure of the plant includes project management centers, TAPS Brno division, TAPS Ostrava division and Dílny a doprava (Workshops and Transport) division. The project management centers are engaged in: the management of railway corridor construction relating to production and transport coordination; Controlling of the economic aspects of commercial and residential building including professional management of subcontractors; Performance of the environmental elements of construction; Representation of construction suppliers with respect to investors and the central government. The TAPS Brno and TAPS Ostrava divisions are engaged in the following activities: Removal and dismantling of rails and sidings in stages; Installation and laying of rails and sidings in stages; Traction of the railway bed without the laying of the railroad grate; Creation of the railway bed and profile adjustment; Adjustment of the geometric position of the rails and sidings; Creation of long welded rails; Creation and maintenance of the railroad corridors and adjacent surfaces; Reconstruction and repairs of level crossings and platforms; Modernization of railroad surfaces with the SM 1000 continuous line; Lease of special Laas, Ua, Chopper and Sa railroad coaches; Operation and lease of track machines for new constructions, reconstruction and maintenance of railroad surfaces and sub surfaces; Repairs, cultivation of soil of the earth plain; Stabilization of non supporting soil in a chemical or mechanical manner; Adjustment and protection of slopes, trenches and embankments; Implementation of the constructional layers of substructure in combination with gravel sand, geo components, stone scatter; Implementation of bedding layers using road technologies and AHM 800R; Re cycling of gravel layer with a mobile recycling line. The Dílny a doprava division is primarily engaged in the operation of lorries, crane trucks, building mechanization and machines and in repairs of motor vehicles, building machines and small track machines (MUV 69, PUŠL 71). 17

20 Významné stavby byly realizovány pøedevším na stavbách I. a II. eleznièního koridoru: modernizace trati Poøíèany Úvaly modernizace trati Uhersko Choceò optimalizace trati Brno Skalice nad Svitavou optimalizace trati Skalice nad Svitavou Èeská Tøebová modernizace trati st. hranice Rakousko Bøeclav Vranovice modernizace trati Brno Vranovice modernizace trati Pøerov Hranice modernizace trati Hodonín Bøeclav prùjezd eleznièním uzlem Dìèín eleznièní stavby v zahranièí: projektové øízení modernizace tratí Bulharských eleznic Pro investièní výstavbu ÈD byly realizovány stavby: optimalizace trati Veselí nad Lu nicí Èeské Budìjovice elektrizace trati Pøerov Bøeclav elektrizace trati Olomouc Nezamyslice Brno elektrizace trati Pøerov Nezamyslice elektrizace trati Brno Holubice modernizace Severoèeského uhelného koridoru Most Obrnice, Postoloprty atec výstavba ONJ Praha obchvat eleznièního uzlu Èeská Lípa Pøi komplexní rekonstrukce tratí ÈD jde o stavby: rekonstrukce seøaïovací stanice Brno Malomìøice rekonstrukce st. Bøeclav KR S Šakvice Zajeèí Podivín Bøeclav KR S Bøeclav Znojmo KR S Vrané u Vltavy Èerèany Ledeèko KR S Dobronín Jihlava KR S Veselí na Moravì st. hranice Slovensko 18

Výroční zpráva I Annual Report 2012

Výroční zpráva I Annual Report 2012 I2 Výroční zpráva I Annual Report 2012 1 Presentation Section Prezentační část Company Profile The Past and the Present 4 Fundamental Company Data 6 Company Management and Company Organisational Structure

Více

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality

1969/ 2009. Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality 1969/ 2009 Solidní obchodní jednání Špičková technická úroveň Vysoká kvalita Solid business conduct Top technical level High quality Úvod Obchodní značka Pragoprojekt oslaví v roce 2009 čtyřicet let působení

Více

Roční zpráva Annual Report 2012

Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva Annual Report 2012 Roční zpráva společnosti Subterra a.s. za rok 2012 2012 Annual Report of Subterra a.s. Obsah / Contents Úvodní slovo generálního ředitele 4 Profi l společnosti 6 Hlavní

Více

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s.

20 05 Výroční zpráva Annual Report. Průmstav, a.s. 20 05 Výroční zpráva Annual Report Vaše stavební firma Your construction company Annual Report 2005 1 OBSAH CONTENTS Finanční a provozní ukazatele (2000 2005) 4 Profil společnosti 6 Úvodní slovo předsedy

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA 2009 ANNUAL REPORT 1 DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL MATERIÁLŮ PRO STAVEBNICTVÍ V ČR DEK IS THE LARGEST SUPPLIER OF BUILDING MATERIALS IN THE CZECH REPUBLIC DEK JE NEJVĚTŠÍ DODAVATEL PROJEKTŮ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT Tato zkrácená verze výroční zprávy společnosti za rok 2004 je určená pouze pro obchodní účely. This summary version of the company s annual report for the year 2004 is assigned

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p.

Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Výroční zpráva 2005 Annual Report Letiště Praha, s.p. Letiště Praha, s.p. Letiště Praha pulzující svět mezi nebem a zemí Prague Airport a pulsating world between Heaven and Earth Obsah Contents Profil

Více

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section

PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section PraÏská teplárenská a.s. V roãní zpráva Annual Report 2006 Prezentaãní ãást Presentation Section 06 Také rok 2006 byl pro PraÏskou teplárenskou a.s. úspû n. Podafiilo se splnit v echny stanovené cíle,

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008

VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2008 ANNUAL REPORT 2008 OBSAH TABLE OF CONTENT 4 OBSAH TABLE OF CONTENT OBSAH TABLE OF CONTENT 5 I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE I.1 Identifi kační údaje... 8 I.2

Více

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014

Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Zpráva o činnosti Regionální rozvojové agentury Pardubického kraje za rok 2014 Report on activities of the Regional Development Agency of the Pardubice Region for 2014 OBSAH / TABLE OF CONTENTS 1. Úvodní

Více

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST.

PODNIKÁNÍ VNÍMÁME JAKO SPOLEČENSKOU ODPOVĚDNOST. SBORNÍK COLLECTION ČESKÉ ENERGETICKÉ A EKOLOGICKÉ STAVBY PROJEKTY INOVACE 2009-2010 CZECH ENERGY AND ECOLOGY BUILDING PROJECT INNOVATION 2009-2010 HLAVNÍ OBOR PODNIKÁNÍ: pořádání odborných akcí pro ekonomicky

Více

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1

NEWS. Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 NEWS 2. podzim / autumn 2013 Čtvrtletník společnosti / Quarterly newsletter EDIFICE construction & consulting, s.r.o. 1 ČÍSLO TOHOTO VYDÁNÍ 3 757 500 000 Kč NUMBER OF THE ISSUE 3 757 500 000 CZK 2013:

Více

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why???

www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? www.ostrava.cz www.ostravainfo.cz Proč??? Why??? Proč??? Why??? Druhý nejsilnější rozvojový pól České republiky 2 nd fastest developing area of the Czech Republic Statutární město Ostrava, rozlohou 2.

Více

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2

2012/ 12 / 3. Èasopis Adiktologie / Adiktologie Journal Klinika adiktologie, 1. LF UK v Praze Apolináøská 4, 128 00 Praha 2 PROFESSIONAL JOURNAL FOR THE PREVENTION, TREATMENT OF, AND RESEARCH INTO ADDICTION VEDOUCÍ REDAKTOR / EDITOR-IN-CHIEF Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA Ústav klinické biochemie a laboratorní diagnostiky,

Více

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region

Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region 2014 Významné firmy Olomouckého kraje Important Companies of the Olomouc Region Olomoucký kraj Olomouc region Bílá Voda Záb eh Brodek u Konice Protivanov Hanušovice ŠUMPERK Mohelnice Loštice Konice Javorník

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014

Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR. inovace 2014 Asociace inovačního podnikání ČR Association of Innovative Entrepreneurship CR inovace 2014 21. mezinárodní sympozium s výstavou 2. 5. 12. 2014 21 st International Symposium and Exhibition December 2 5,

Více

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD

MICHAL GRAMBLIČKA, IVAN POMYKÁČEK, LENKA PIKHARTOVÁ, PETR ŠENK, RADEK BROKL. 14. ročník - č. 1/2005 INTRODUCTION ÚVOD VÍTKOVSKÉ TUNELY SOUČÁST STAVBY NOVÉ SPOJENÍ PRAHA HL. N., MASARYKOVO N. LIBEŇ, VYSOČANY, HOLEŠOVICE VÍTKOV TUNNELS PART OF THE PROJECT THE NEW CONNECTION BETWEEN THE PRAGUE MAIN STATION, MASARYK RAILWAY

Více

EDITORIAL EDITORIAL. 16. ročník - č. 2/2007

EDITORIAL EDITORIAL. 16. ročník - č. 2/2007 č.2 2007 ČASOPIS ČESKÉHO TUNELÁŘSKÉHO KOMITÉTU A SLOVENSKEJ TUNELÁRSKEJ ASOCIÁCIE ITA/AITES MAGAZINE OF THE CZECH TUNNELLING COMMITTEE AND SLOVAK TUNNELLING ASSOCIATION ITA/AITES EDITORIAL Je tomu jen

Více

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic

Průvodce inovačními službami Innovation Services Guidebook Česká republika / Czech Republic Česká republika / Czech Republic The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development Fund. 2 3 Úvod Introduction Tento vznikl za přispění

Více

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary

Praha / Prague. Research. Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007. Shrnutí. Executive Summary Research Praha / Prague Zpráva o trhu s nemovitostmi / Property Report 2006 / 2007 Obsah Hospodářství 2 Developerský trh 3 Rezidenční trh 4 Kancelářský trh 5 Investiční trh 7 Contents The Economy 10 Development

Více

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook

Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook Inovační systém České republiky Innovation System of Czech Republic průvodce/guidebook The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the European Regional Development

Více

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR

TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR TECHNOLOGICKÉ CENTRUM A INKUBÁTOR TECHNOLOGY CENTRE AND BUSINESS INCUBATOR VIZE / VISION Našim cílem je vytvořit příznivé prostředí pro inovační firmy a poskytovat jim služby a prostory umožňující spolupráci

Více

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice

Výroční zpráva. annual report. BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report BOHEMIA CARGO s.r.o. Chmelnická 98, 405 02 Děčín XII Vilsnice Výroční zpráva 2013 annual report Obsah Úvodní slovo 6 Profi l společnosti 8 Management společnosti 8 Členství

Více

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide

SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide SÍŤ A TRÉNINK MEDIÁTORŮ INOVACÍ Tréninková příručka NETWORK AND TRAINING MEDIATORS OF INNOVATION Training quide The project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme and is co-financed by the

Více

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6

HMMC News. Teambuilding v HMMC Teambuilding in HMMC. 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 08 / 2008 číslo 6 // issue 6 HMMC News MAGAZÍN SPOLEČNOSTI HMMC // HMMC INTERNAL NEWSLETTER Systém ERP spuštěn ERP System Running Docházkové terminály v provozu Attendance Terminals in Operation Teambuilding

Více

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech

Cooperatives of Employment and Services in Rural areas. Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Spolupráce v oblasti zaměstnanosti a služeb ve venkovských oblastech Cooperatives of Employment and Services in Rural areas Cíle a zaměření projektu

Více

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004

Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Výroční zpráva Vězeňské služby České republiky za rok 2004 Annual Report on the Activities of the Prison Service of the Czech Republic for 2004 Motto: V dobách nejnižší vzdělanosti hájila se spravedlnost

Více

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic

Minutes of the Interim Workshop Czech Republic Minutes of the Interim Workshop Czech Republic D6.8 of WP6 from Entranze Project 25 th June 2013, Prague Written by: Jiří Karásek, Petr Zahradník (SEVEn) The Energy Efficiency Center Minutes of the Interim

Více