výroèní zpráva / annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroèní zpráva / annual report"

Transkript

1 výroèní zpráva / annual report 2000

2 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu v Brnì Lesné. Ilustrace pou ité v této výroèní zprávì vytvoøily právì dìti, navštìvující toto centrum. Chìli bychom touto cestou podìkovat jak dìtem, tak i pedagogickému vedení, bez nich by tyto kresby, vystihující dìtský pohled na naši práci, vùbec nevznikly. Dìkujeme. The company S Brno, a.s. supports various kinds of socially beneficial not for profit activities. One such activity is its long co operation with the barrier free children's leisure centre in Lesná in Brno. The illustrations used in this annual report are the work of some of the children who visit this centre. We would like to take this opportunity of thanking the children and their teachers, without whom these drawings, which capture the child's view of our work, would never have been created. Thank you.

3

4 základní údaje o spoleènosti basic informations Název spoleènosti / Company name: S Brno, a.s. (Plc.) Sídlo spoleènosti / Registered office: Burešova 17, CZ Brno Tel.: (0) Fax: (0) Zalo ena / Established: Právní pøedchùdce / Legal predecessor: eleznièní stavitelství Brno, státní podnik, eleznièní stavitelství Brno, state enterprise zalo en v roce 1952 Established in 1952 IÈO / Company Registration Number: DIÈ / Tax Registration Number: Základní jmìní / Registered capital: Kè / CZK Akcie na majitele: ks akcií á Kè Bearer shares: 486,463 shares at 1,000 CZK per share 2

5 obsah/ contents Historie spoleènosti History of the company Slovo pøedsedy pøedstavenstva Note from the board chairman Zhodnocení roku generálním øeditelem General director s account Orgány akciové spoleènosti The bodies of the joint stock company Profily závodù Plants profiles Zpráva pøedstavenstva Report of the board of directors Zpráva dozorèí rady Report of the supervizory board Zpráva auditora Auditor s report Strategie dalšího rozvoje spoleènosti Strategy of the company s further development Spoleèenské aktivity Social activities Rozvaha Balance sheet Výkaz ziskù a ztrát Profit and loss account Pøehled o penì ních tocích Cash flow statement Pøíloha k úèetní závìrce Footnotes to the financial statements Prospekt cenného papíru Prospectus of security Èestné prohlášení Affidavit

6 historie spoleènosti Akciová spoleènost S Brno je pøímým nástupcem státního podniku eleznièní stavitelství Brno. Tento podnik byl zalo en v roce 1952 a jeho úkolem byla výstavba, opravy a modernizace eleznic tratí i budov v Èesko slovensku. Podnik eleznièní stavitelství Brno byl souèástí výrobnì hospodáøské jednotky (VHJ) eleznièného stavebníctva Bratislava. V osmdesátých letech zamìstnávalo eleznièní stavitelství Brno a 3200 zamìstnancù. Podnik realizoval mnoho významných staveb: zdvoukolejnìní trati Èeské Budìjovice Veselí nad Lu nicí doprovodné stavby pro výstavbu jaderné elektrárny Temelín mostní stavby na trati Støelice Okøíšky sanace tunelù Èremošné, Bratislava, Libøice, Skochovice, Davle, Špièák stavební práce na trati Brno Èeská Tøebová V roce 1991 byla VHJ zrušena a eleznièní stavitelství Brno asi tøi ètvrtì roku fungovalo jako samostatný státní podnik. Ke dni byl státní podnik transformován na akciovou spoleènost. Ta byla zaøazena do první vlny kupónové privatizace a po jejím skonèení získala více ne ètyøi tisíce konkrétních vlastníkù. Z obchodních dùvodù spoleènost pøijala v roce 1993 nový název S Brno, a.s. V roce 1994 pøijala vláda Èeské republiky rozhodnutí o modernizaci eleznièních koridorù. Díky dlouhodobým zkušenostem se stavbami pro eleznici se podaøilo akciové spoleènosti S Brno zaujmout pozici význam ného dodavatele v tomto projektu. V pozici vyššího dodavatele realizovala spoleènost tyto koridorové stavby: modernizace tra ového úseku Úvaly Poøíèany ( ) modernizace tra ového úseku Uhersko Choceò ( ) optimalizace tra ového úseku Brno Skalice ( ) modernizace tra ového úseku státní hranice Rakousko Bøeclav Vranovice ( ) modernizace tra ového úseku Bøeclav Hodonín ( ) modernizace tra ového úseku Pøerov Hranice (1999 plán ukonèení 2002) Od zahájení projektu eleznièních koridorù prošla spoleènost velmi bouølivým vývojem. Výkony spoleènosti pøed zahájením prací na koridoru byly necelých 800 miliónù Kè, v souèasné dobì produkuje spoleènost témìø 6 miliard Kè výkonù. Došlo k obrovské vnitøní pøemìnì spoleènosti pùvodní podnikatelská støediska byla postupnì sdru ována do divizí a na zaèátku roku 2000 došlo k nejvìtší vnitøní zmìnì byly vytvoøeny ètyøi oborové závody. V prùbìhu roku 2000 byl ustaven další subjekt závod pro výstavbu v zahranièí. Pøed závody byl postaven úkol plného rozvoje svìøeného segmentu trhu. Závody tak plní funkci obchodní, výrobní a ekonomickou funkci v tìchto segmentech trhu: závod 20 eleznièní stavitelství závod 30 silnièní stavitelství závod 40 pozemní stavby závod 50 energetické a ekologické stavby závod 60 zahranièní stavby 4

7 history of the company S Brno is a direct successor of the state owned enterprise eleznièní stavitelství Brno. eleznièní stavitelství Brno was established in 1952 as a Company specializing in railroad construction, particularly repair, recon struction and modernization of railroads in the Czech Republic. eleznièní stavitelství Brno was part of the so called VHJ eleznièné stavebníctvo Bratislava. During the 1980s, the latter enterprise had approximately 3,200 employees. Prior to privatization, major projects of eleznièní stavitelství Brno included: Construction of a double track line Èeské Budìjovice Veselí nad Lu nicí; Supplementary construction related to the Temelín nuclear plant; Bridges and supplementary constructions of the rail line Støelice Okøíšky; Renovation of tunnels in Èremošná, Bratislava, Libøice, Skochovice, Davle, Špièák Reconstruction of the Brno line Èeská Tøebová In 1991, eleznièné stavebníctvo Bratislava closed down and eleznièní stavitelství Brno became an independent state enterprise for a period of nearly one year. As at April 1, 1992, eleznièní stavitelství Brno was converted to a joint stock company, included in the first wave of the voucher privatization in the Czech Republic. After the privatization was completed, eleznièní stavitelství Brno had more than 4,000 individual owners. In 1993, the Company changed its name to S Brno, a.s. ( the Company ). In 1994, the Czech Government implemented a project to modernize its railway corridors. Due to the Company s extensive experience in railway construction, the Company became an important supplier for the modernization project. The Company is a general supplier of several areas of the construction associated with the railway corridor modernization as follows: The modernization of the Úvaly Poøíèany railroad track ( ) The modernization of the Uhersko Choceò railroad track ( ) The optimation of the Brno Skalice railroad track ( ) The modernization of the railroad track on the border between Austria and Bøeclav Vranovice ( ) The modernization of the Bøeclav Hodonín railroad track ( ) The modernization of the Pøerov Hranice railroad track (1999 planned completion in 2002). Since the railway corridor project, the Company has undergone a dramatic development. Prior to the corridor project, revenues were below CZK 800 million. Currently, the Company s annual revenues are nearly CZK 6 billion. The Company has also completed a huge internal reorganization. Original production units were initially established into divisions. In early 2000, four new plants were opened. Additionally, a plant dedicated to foreign construction projects was established to provide construction services to foreign markets. As a result of the reorganization, the Company s factories are organized into the following divisions where each plant manages its own sales, production and economic position in the following market segments: Plant 20 Railroad Constructions; Plant 30 Road Constructions; Plant 40 Ground Structures; Plant 50 Power and Environmental Structures; Plant 60 Foreign Structures. 5

8 slovo pøedsedy pøedstavenstva Vá ení akcionáøi, dámy a pánové, dovolte mi zhodnotit èinnost a výsledky naší akciové spoleènosti v roce Tak jako v minulém období, tak i v roce 2000 se naše spoleènost úspìšnì pohybovala na stavebním trhu Èeské republiky, i kdy v této oblasti je trvale mimoøádnì ostré konkurenèní prostøedí. Spoleènost velmi dobøe zvládla obchodní èinnost na úrovni øeditelství spoleènosti, výraznì podpoøenou našimi jednotlivými závody. Objem realizovaných zakázek se pøiblí il hranici 6 mld. Kè na tuzemském trhu, co pøedstavuje meziroèní nárùst okolo 20 %. Rovnì se podaøil úspìšný atak na zahranièní bulharský a øecký trh, kde byly zahájeny práce na rekonstrukcích eleznièních tratí a je zde reálný pøedpoklad získání dalších zakázek. Rozhodující objem prací provádí naše spoleènost v drá ním segmentu trhu, kde bylo realizováno za více ne 4 mld. Kè výkonù, pøièem klíèovými stavbami byly modernizace tratí Pøerov Hranice, Bøeclav Hodonín a Pardubice Uhersko. Tento pozitivní trend v oblasti obchodu se ale neodrá í stejnì kladnì do oblasti ekonomické, kde ukazatele rentabilit nedosahují všude plánovaných úrovní, a to pøedevším v oblasti pozemních a silnièních staveb. Zdrojem nízké produkce provozního hospodáøského výsledku je jednoznaènì nezvládnutí nákupu slu eb, kam bude v roce 2001 smìøovat tlak vedení spoleènosti, a to i prostøednictvím ji zavedeného controllingu, a dále útokem na radikální sni ování nákladù na všech úrovních spoleènosti. Za pozitivní fakt lze oznaèit dokonèení pøechodu na oborový systém øízení spoleènosti s výraznì vyšší delegovanou pravomocí i odpovìdností na závody se strukturováním podle hlavních oborových investorù. Tato specializace pøispìje k lepšímu vyu ití lidského potenciálu i všech dalších zdrojù, ke zlepšení kontaktu s partnery i vyšší efektivitì a konkurenceschopnosti. Ruku v ruce se specializací závodù i podnikového øeditelství šlo úsilí firmy pokraèovat v nastaveném integrovaném systému øízení, postupnì jej naplòovat a zaèít pøipravovat vedení pro zavádìní TQM. Závody 20 a 30 postupnì nastartovaly proces zavádìní EMS, závod 50 získal první certifikát EMS podle ÈSN EN ISO a pøipravil pilotní projekt pro MBP (management bezpeènosti práce). V oblasti TQM byly zahájeny postupné kroky školením TOP managementu, výbìrem a školením hodnotitelù a øadou dalších krokù s cílem být trvale v oblasti podnikatelské úspìšnosti na špici stavebních firem v ÈR, být plnì pøipraveni na vstup do EU. Souèástí této podnikatelské strategie bylo v roce 2000 i zalo ení Èeské asociace pro podnikatelskou úspìšnost EFQM, kde spoleènost patøí k zakládajícím èlenùm. To vše dokumentuje jednoznaèný smìr spoleènosti pøejít k výraznì vyššímu stupni øízení spoleènosti. V této souvislosti stojí pøed námi úkol propojit naši spoleènost na finanènì silnou skupinu, která by podpoøila hlavnì naši snahu získat zahranièní zakázky, pøípadnì vést dialog o mo nosti integrace v rámci èeského stavebního trhu. Rok 2001 z pozice ji zajištìných klíèových zakázek opravòuje k pomìrnì optimistickému pohledu na vývoj naší spoleènosti v dalším období. Jsem pøesvìdèen, e ve spolupráci s našimi dodavateli dosáhneme výraznìjších výsledkù ne v uplynulém období. Chtìl bych všem, kteøí pøispìli k rozvoji naší spoleènosti, podìkovat za vynalo ené úsilí. Ing. František Ledabyl pøedseda pøedstavenstva 6

9 note from the board chairman Dear shareholders, ladies and gentlemen, Let me briefly summarize the results of our Company s operations in Similar to the previous year, the Company s operation continued to be a successful in the Czech construction market, in spite of extremely heavy competition. The Company achieved very good results in sales activities on the headquarters level, supported strongly by the individual divisions. The volume of completed orders reached CZK 6 billion locally which represents a year on year increase of approximately 20%. The efforts to establish itself in Bulgarian and Greek markets brought first fruits: work has begun on the reconstruction of railroad tracks and chances for new assignments are very realistic. The major portion of work had been performed by our Company in the railroad segment with the revenues of over CZK 4 billion. The key project was the modernization of the Pøerov Hranice, Bøeclav Hodonín, and Pardubice Uhersko tracks. Unfortunately, the positive sales trend was not reflected in net operating income with the same intensity; profitability indicators did not reach the planned levels in all areas, particularly in the area of commercial, residential and road structures. The reason for the low results of operations was without any doubt the failure in subcontracting of services which should be the focus for the Company s management in 2001, using the already implemented control system as well as radical reduction of costs on all levels. Apositive development during 2000 was the transition to an industry driven management system with greater delegation of both authority and responsibility to the individual plants, structured by major industries. This specialization shall contribute to more effective utilization of human resources, capacity as well as of other sources, better facilition of contacts with clients and a strengthening of our competitiveness. The specialization of plants and corporate headquarters was followed by the Company s efforts to proceed with the implemented integrated management system and to make all steps necessary for the launch of TQM. Plant 20 and 30 commenced the implementation of EMS, Plant 50 was the first division to be granted the EMS certificate under the ÈSN EN ISO standard and to prepare a pilot project for WSM (work security management). The first steps were taken to TQM by training top management, selecting and training of evaluators, and a number of other actions, the objective of which was to maintain the leading position in the Czech construction market and to prepare for EU accession. As part of the business strategy, the Czech Association for Business Success was established, with the Company being one of its promoters. The above documents demonstrate the determination of the Company to adopt substantially more sophisticated management models. In this context, our task will be to connect our Company to a powerful financial group, that would particulary foster our effort to work on international projects or alternatively open negotiations on options for integration within the Czech construction market. The prospects in the year 2001 are rather optimistic with respect to key orders already contracted. I truly believe that with the assistance of our suppliers, we will succeed in achieving better results this year. I highly appreciate the efforts of those who contributed to our Company s development in Ing. František Ledabyl Chairman of the Board of Directors 7

10 zhodnocení roku generálním øeditelem Vá ení akcionáøi, vá ení obchodní partneøi, vá ení spolupracovníci, rok 2000 pøinesl naší spoleènosti celou øadu významných podnìtù, které se projevily na práci akciové spoleènosti S Brno i na jejích výsledcích. V národohospodáøské makroekonomické sféøe se projevily tyto základní faktory: Èeská republika a ministerstvo dopravy dále podporují, jako jeden z nejvá nìjších pøedpokladù pro vstup do Evropské unie, rozvoj dopravní infrastruktury v tomto pojetí nejen silnièní, ale i eleznièní, v zásadì v pomìru 2:1. k rozvoji infrastruktury byl zøízen Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury, který pøinesl prvek kontinuity do pøípravy a realizace významných infrastrukturních projektù tak, e nejsou tyto projekty závislé na kom pletním ka doroèním schvalování státního rozpoètu. Mìnová politika státu ji tøetí rok svými nástroji, pøedevším úrokovou sazbou, podporuje rozvoj podnikání a umo òuje realizovat i støednìdobé projekty developerského charakteru. zaèal urèitý rozvoj zpùsobený investièními pobídkami pro zahranièní investory, kteøí investují v ÈR a napomáhají tak rozvoji stavební produkce. vznikl Fond bydlení, který pravdìpodobnì bude iniciovat rozvoj nìkterých zásadních projektù v bytové politice. dochází k reálné privatizaci èeských bank, které sni ují svoji úvìrovou anga ovanost u subjektù patøících do problémovìjších odvìtví hospodáøství, ke kterým stavebnictví patøí se svojí nízkou mírou rentability a zu ují tak pøístup k úvìrovým zdrojùm financování. dochází k dalšímu proèiš ování stavebního trhu formou pøevzetí tuzemských firem kapitálovými partnery ze zahranièí, resp. definitivním ústupem nìkterých bývalých významných stavebních spoleèností, jako napø. Vojenské stavby, Vodní stavby, Armabeton, Konstruktiva nebo pøevzetím, jako napø. Vodní stavby Bohemia, IPS Praha, Metrostav. Dochází tak k vyprofilování významné pozice skupiny IPS (Skanska) oproti dalším kapitálovým skupinám. V podmínkách naší spoleènosti došlo k dalšímu nárùstu celkového objemu výkonù i výnosù, pøedevším v oblasti prací na eleznièní infrastruktuøe, ale i v oblasti pozemních staveb. V pracích na silnicích v oborech mostù a tunelù i v pracích elektro objem výkonù stagnoval. Došlo k významnému sní ení finanèních nákladù. V historii firmy opìt po dlouhé dobì naše spoleènost zaèala realizovat projekty v zahranièí prvním zájmem bylo Bulharsko a Øecko na Balkánì, ale pøipravujeme i další projekty v dalších balkánských zemích a v zemích východní a støední Evropy. Naše spoleènost si tímto udr ela svoji pozici mezi pìti nejvìtšími stavebními firmami podle mìøítka obratu, a to na ètvrtém místì. V hodnocení CZECH TOP 100 se spoleènost S Brno, a.s. umis uje pravidelnì na pøedních místech. Pøetrvávají problémy s nízkou celkovou rentabilitou výnosù spoleènosti, které jsou dány nízkou výtì ností oboru silnièního, mostního, tunelového a oboru pozemních staveb a dále pøetrvává pøevis stálých aktiv nad zdrojem jejich krytí vlastním jmìním. Podle jednotlivých segmentù našeho pùsobení na trhu: v oboru eleznièních staveb si naše firma udr ela øádovì tøetinový podíl pøi realizaci projektu modernizace eleznice v ÈR. Zaèala, a u sama nebo cestou dceøiných firem, rýsovat práce na tranzitních koridorech na Slovensku, Bulharsku a na vedlejších tratích v Øecku. Naše spoleènost si udr uje špièkovou technolo gickou úroveò a je tøeba øíci, e perspektiva tìchto oborù má dlouhodobý horizont. v oboru silnièních, mostních a tunelových prací je evidována urèitá stagnace, která byla dána pozdním zøízením Fondu dopravy, nefinancováním tìchto akcí ze státních rozpoètù a urèitou nepøipraveností staveb silnièního charakteru i znaènou konkurencí v tomto segmentu trhu. 8

11 general director s account Dear shareholders, business partners and fellow workers, A number of significant impulses could be perceived in 2000 that had an impact on the performance of S Brno and its results. The following basic factors played a major role in the macroeconomic environment: The Czech Republic and the Ministry of Transport further support, as one of the crucial preconditions for the European Union accession, development of transport infrastructure, both in the road and railway industry, at a 2:1 ratio. The State Fund of Transport Infrastructure Development was established, that added an element of continuity to the preparation and execution of important infrastructure projects to make them independent of the complex annual approval of the state revenue. The government s currency policy has been, for three years fostering the development of business with instruments such as the interest rate, thus enabling performance of medium term development projects. Investment incentives encourage foreign investors to operate in the Czech Republic and contribute to the development of building production. A Housing Fund was established that is likely to initiate the development of certain crucial housing projects. Czech banks that are privatized reduce their loan exposures with entities in high risk industries, such as construction, with its low profitability. Therefore, the access to financing via loan funding has been limited. Further, a clean up of the construction market occurred in the form of aquisition of local firms by foreign capital partners and retreat of some of the former significant building companies such as Vojenské stavby, Vodní stavby, Armabeton, Konstruktiva, or construction entities that were acquired such as Vodní stavby Bohemia, IPS Praha, Metrostav. A significant position has been taken by the IPS Group (Skanska) compared to other capital groups. Our Company further increased the aggregate volume of both outputs and revenues, particularly in the area of railroad infrastructure projects, but also in commercial and residential structures. The results in bridging and tunneling as well as electric assignments were stagnated year on year. Financial expenses were significantly reduced. Our firm entered into the foreign market the first countries to cooperate with us were Bulgaria and Greece, but we prepare other projects in the Balkans as well as in Central and Eastern Europe. Our Company managed to maintain its position as one of the five leading building companies, in terms of revenue, and regularly holds a leading position in the CZECH TOP 100. The Company has had to cope with consistent low profitability resulting from low yields of the road, bridge, tunnel and ground structure industry and higher ratio of fixed assets over equity. Our results in the individual market segments were as follows: Our firm maintained one third market share of the railroad modernization projects in the Czech Republic. The Company commenced, through its own devices or through subsidiaries, preparatory work on transit corridors in Slovakia, Bulgaria and on side tracks in Greece. Our Company employs premium quality technology and it should be mentioned that the prospects are very promising in the above industries. Activity was stagnant in road, bridging and tunneling projects resulting from delayed establishment of the Transport Fund, a failure to fund the projects from state revenue, and a certain lack of efforts in the preparation of road projects as well as from strong competition in this market segment. 9

12 v oblasti pozemních staveb naše spoleènost pøekonala hranici 1 mld. Kè a prezentovala se nìkolika významnými stavbami, a to byl pavilon V na Brnìnském výstavišti nebo série obchodních domù a další projekty. v oblasti energetických a ekologických staveb došlo opìt k historickému prùlomu, kdy se naše firma zaèala podílet na významných ekologických projektech, jako je èistírna odpadních vod v Brnì a alternativní formy vytápìní. Rovnì jsme zaèali propagovat moderní formy financování a modernizace systému vytápìní øízený energetický kontrakting. v oblasti dceøiných firem došlo k zásadnímu obratu u slovenských subjektù, kde se zaèíná projevovat urèitý rozvoj v pøípravì a realizaci staveb infrastrukturního charakteru na eleznici, na který se naše firmy soustøeïují. Došlo k zahájení developerských projektù, které by mìly slou it k lepšímu vyu ití majetku ÈD, s.o., kterým chce naše firma významnì pomoci pøi zhodnocení jejich dosud nevyu ívaného majetku. v oblasti systémù øízení byl definitivnì uplatnìn detailní zpùsob tvorby plánu a kontroly jeho plnìní formou controllingu, byl dokonèen proces certifikace ISO 9000 a zapoèata certifikace ve smyslu ochrany ivotního prostøedí ISO Naše spoleènost se pøihlásila k mo nostem prací ve smyslu standardù pou ívaných pro projekty NATO a speciálních programù. v oblasti personální byly stabilizovány vedoucí štáby øízení ètyø závodù, které naše spoleènost konstituovala ji na zaèátku roku Osvìdèil se oborový zpùsob øízení tìchto jednotek. Ing. Michal Štefl generální øeditel 10

13 Our Company exceeded CZK 1 billion in revenues related to commercial and residential structures. Major achievements included the V pavilion on the Brno fairgrounds, several department stores and other projects. In the area of power supply and environmental structures, the Company reached a historic milestone by participating in significant environmental projects such as the waste water treatment plant in Brno and alternative forms of heating. We also began promoting modern forms of funding and modernization of heating systems controlled power supply contracting. A vital change was made in the Slovak subsidiaries where a certain movement is being demonstrated in the preparation and performance of infrastructure oriented railroad projects that represent our firm s focus. Developer projects have been commenced that are to assist in achieving more effective utilization of ÈD, s.o. assets; it is the Company intention to assist in improvement of their yet unused assets. A detailed method of plan designing and monitoring of plan performance in the form of controlling was implemented in the area of management systems. The process of ISO 9000 certification had been completed and the process of ISO environmental certification was commenced. Our Company is registered as one capable of meeting standards applied to NATO projects and to special programs. In human resources, the management teams of the four plants that were established in the early 2000 were stabilized. The industry driven method of management, of each of the units, has proven to be useful. Ing. Michal Štefl Chief Executive Officer 11

14 orgány akciové spoleènosti the bodies of the join stock company pøedstavenstvo / board of directors Ing. František Ledabyl Ing. Michal Štefl Ing. Petr Hubacz Ing. František Formánek pøedseda / chairman 1. místopøedseda / 1st vice chairman 2. místopøedseda / 2nd vice chairman èlen / member dozorèí rada / supervisory board Ing. František Sekanina Ing. Stanislav Vrba Ing. Jaroslav Šandr Jiøí Cenek Leo Buèek Ing. Ivan Foltýn pøedseda / chairman èlen / member èlen / member èlen / member èlen / member èlen / member vedení spoleènosti / management Ing. Michal Štefl Ing. Hana Èernochová Ing. Petr Hubacz Ing. František Ledabyl generální øeditel / chief executive officer finanèní øeditelka / chief financial officer obchodní øeditel / sales director øeditel pro systémy øízení / director, management systems 12

15 organizaèní schéma spoleènosti organizational chart valná hromada general meeting dozorèí rada supervisory board pøedstavenstvo board of directors generální øeditel managing director systémy øízení control systems obchod a marketing business and marketing finanèní úsek finance divize slu by division services oborové závody / speciality works eleznièní stavitelství railway engineering mosan energetické a ekologické stavitelství power and environmental engineering pozemní stavitelství structural engineering centrum zahranièní stavby foreign structure center divize / divisions TAPS Brno silnice roads pozemní stavitelství Brno structural engineering Brno TAPS Ostrava mosty bridges pozemní stavitelství Ostrava structural engineering Ostrava dílny a doprava workshop and transport speciální technologie special technologies pozemní stavitelství Olomouc structural engineering Olomouc engineering podzemní stavitelství underground construction hlavní adresy / main addresses závod eleznièní stavitelství Railway Engineering Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod MOSAN MOSAN Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod Energetické a ekologické stavitelství Power and Environmental Engineering Plant Svìtlá 5, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod Pozemní stavitelství Structural Engineering Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) Centrum Zahranièní stavby Foreign Structure Center DEVE BAIR 2000 s.r.o. ul. Šándora Petofiho 25, Sofia Bulharsko / Bulgary 13

16

17

18 profily závodù Závod eleznièní stavitelství Závod eleznièní stavitelství se specializuje na obor eleznièního svršku a spodku. Ve struktuøe mateøské firmy, která má více ne ètyøicetiletou tradici, zaujímá vzhledem ke své èinnosti a finanènímu objemu prací nejvýznamnìjší postavení. Kvalitu prací divize dokazuje certifikace ÈSN EN ISO 9002 pro stavebnì montá ní práce eleznièního svršku a spodku a provádìní pozemních komunikací a postupná aplikace environmen tálního systému EMS ÈSN EN Základní èinnost závodu pøedstavují komplexní stavby a rekonstrukce eleznièního svršku a spodku nejen pro ÈD, ale i pro mimodrá ní odbìratele, stavby a rekonstrukce tramvajových drah a kolejových vleèek, engineering pro eleznièní stavby, zpracování technicko provozní dokumentace, zakázky, zavádìní moder ních, progresivních technologií eleznièního svršku a spodku, výkony a pronájem široké palety silnièní mecha nizace a tra ových strojù vèetnì jejich servisu, speciální technologické postupy eleznièního svršku a spodku, opravy motorových vozidel, stavebních a tra ových strojù, drobné stavební mechanizace. Organizaèní výrobní strukturu závodu tvoøí støediska øízení projektù, divize TAPS Brno, divize TAPS Ostrava a divize Dílny a doprava. Støediska øízení projektù se zabývají: øízením výstavby eleznièních koridorù v oblasti výrobní a dopravní koordinace controllingem ekonomiky stavby, odborným øízením subdodavatelù plnìním environmentálních prvkù stavby zastupováním smluvního dodavatele stavby vùèi institucím investora a státní správy Divize TAPS Brno a divize TAPS Ostrava provádìjí: snesení a demontá koleje a výhybek montá a pokládku kolejí a výhybek ta ení kolejového lo e bez snesení kolejového roštu zøízení kolejového lo e a úprava profilu úpravu geometrické polohy koleje a výhybek zøízení bezstykové koleje zøízení a úpravu drá ních stezek a pøilehlých ploch rekonstrukci a opravy pøejezdù a nástupiš modernizaci eleznièního svršku kontinuální linkou SUM 1000 pronájem speciálních eleznièních vozù øady Laas, Ua, Chopper, Sa provozování a pronájem tra ových strojù pro novostavby, rekonstrukce a údr bu eleznièního svršku a spodku opravárenskou èinnost, úpravu zemin zemní plánì stabilizace neúnosných zemin chemicky nebo mechanicky úpravu a ochranu svahù, záøezù a násypù zøízení pra cového podlo í konstrukèní sanaèní vrstvy v kombinacích štìrkopísek geokomponenty kamenné výsivky zøízení podkladových vrstev speciálních technologií AHM 800 R recyklace štìrkového lo e mobilní recyklaèní linkou Divize Dílny a doprava se zabývá pøedevším výkony nákladních automobilù, autojeøábù, tì ké stavební mechanizace a strojù a opravami motorových vozidel, staveb. strojù a drobných tra ových strojù (MUV 69, PUŠL 71). 16

19 plants profiles eleznièní stavitelství Plant The eleznièní stavitelství plant specializes in railway surfaces and sub surfaces. It has a dominant position in the forty year company structure due to its operation and financial volume of work. The high quality of the plant s work is demonstrated by its ÈSN EN ISO 9002 certificate for construction and assembly work in railway surfaces, sub surfaces and surface roads and gradual application of the EMS ÈSN EN environmental system. The plant s major operations are complex construction and reconstruction of railway surfaces and sub surfaces not only for ÈD but also for other customers, construction and reconstruction of tram lines and railway trains, engineering for railway structures including processing of operating and technical documentation, implementa tion of progressive technologies for railway surface and sub surface construction, leasing of complex road mechanization and track machines and their repairs and maintenance, providing expertise for the construction of railway surfaces and sub surfaces, repairs of motor vehicles, building and track machines and small building machines. The organization and production structure of the plant includes project management centers, TAPS Brno division, TAPS Ostrava division and Dílny a doprava (Workshops and Transport) division. The project management centers are engaged in: the management of railway corridor construction relating to production and transport coordination; Controlling of the economic aspects of commercial and residential building including professional management of subcontractors; Performance of the environmental elements of construction; Representation of construction suppliers with respect to investors and the central government. The TAPS Brno and TAPS Ostrava divisions are engaged in the following activities: Removal and dismantling of rails and sidings in stages; Installation and laying of rails and sidings in stages; Traction of the railway bed without the laying of the railroad grate; Creation of the railway bed and profile adjustment; Adjustment of the geometric position of the rails and sidings; Creation of long welded rails; Creation and maintenance of the railroad corridors and adjacent surfaces; Reconstruction and repairs of level crossings and platforms; Modernization of railroad surfaces with the SM 1000 continuous line; Lease of special Laas, Ua, Chopper and Sa railroad coaches; Operation and lease of track machines for new constructions, reconstruction and maintenance of railroad surfaces and sub surfaces; Repairs, cultivation of soil of the earth plain; Stabilization of non supporting soil in a chemical or mechanical manner; Adjustment and protection of slopes, trenches and embankments; Implementation of the constructional layers of substructure in combination with gravel sand, geo components, stone scatter; Implementation of bedding layers using road technologies and AHM 800R; Re cycling of gravel layer with a mobile recycling line. The Dílny a doprava division is primarily engaged in the operation of lorries, crane trucks, building mechanization and machines and in repairs of motor vehicles, building machines and small track machines (MUV 69, PUŠL 71). 17

20 Významné stavby byly realizovány pøedevším na stavbách I. a II. eleznièního koridoru: modernizace trati Poøíèany Úvaly modernizace trati Uhersko Choceò optimalizace trati Brno Skalice nad Svitavou optimalizace trati Skalice nad Svitavou Èeská Tøebová modernizace trati st. hranice Rakousko Bøeclav Vranovice modernizace trati Brno Vranovice modernizace trati Pøerov Hranice modernizace trati Hodonín Bøeclav prùjezd eleznièním uzlem Dìèín eleznièní stavby v zahranièí: projektové øízení modernizace tratí Bulharských eleznic Pro investièní výstavbu ÈD byly realizovány stavby: optimalizace trati Veselí nad Lu nicí Èeské Budìjovice elektrizace trati Pøerov Bøeclav elektrizace trati Olomouc Nezamyslice Brno elektrizace trati Pøerov Nezamyslice elektrizace trati Brno Holubice modernizace Severoèeského uhelného koridoru Most Obrnice, Postoloprty atec výstavba ONJ Praha obchvat eleznièního uzlu Èeská Lípa Pøi komplexní rekonstrukce tratí ÈD jde o stavby: rekonstrukce seøaïovací stanice Brno Malomìøice rekonstrukce st. Bøeclav KR S Šakvice Zajeèí Podivín Bøeclav KR S Bøeclav Znojmo KR S Vrané u Vltavy Èerèany Ledeèko KR S Dobronín Jihlava KR S Veselí na Moravì st. hranice Slovensko 18

ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 CONTENTS Background Information on the Company History of the Company Statement of the Board Chairman and CEO Company Bodies Organization Structure

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006. Annual Report OKMP corporation 2006. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2006 Annual Report OKMP corporation 2006 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová

PROSPERITY Programme. OP Enterprise and Innovation. Klára Hanušová PROSPERITY Programme OP Enterprise and Innovation Klára Hanušová Prosperity What the programme supports -- Establishment and further development of infrastructure required for industrial research, technological

Více

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů

ITICA. SAP Školení přehled 2012. Seznam kurzů ITICA SAP Školení přehled 2012 Seznam kurzů SAP Školení v roce 2012 Způsob realizace školení Naše školení jsou zaměřena především na cíl předvést obrovský a rozsáhlý systém SAP jako použitelný a srozumitelný

Více

Litosil - application

Litosil - application Litosil - application The series of Litosil is primarily determined for cut polished floors. The cut polished floors are supplied by some specialized firms which are fitted with the appropriate technical

Více

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS

AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU THE ROAD TO SUCCESS AMOSDESIGN CESTA K ÚSPĚCHU 1 / Moravská galerie Brno UPM expozice 2 / Soukromá rezidence Brno postel / Corian / Mendelova univerzita v Brně velká aula 4 / Soukromá rezidence Brno kuchyňský ostrov / Corian

Více

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC

PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC PROVÁDĚNÍ STAVEB OLOMOUC akciová společnost Společnost Provádění staveb Olomouc, a.s. vznikla změnou právní formy společnosti Provádění staveb Olomouc s.r.o., která byla zapsána do obchodního rejstříku

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

B1 MORE THAN THE CITY

B1 MORE THAN THE CITY B1 MORE THAN THE CITY INTRODUCTION ÚVOD B1 Budova B1 je součástí moderního kancelářského projektu CITY WEST a nově budované městské čtvrti Západní město, Praha 5 - Stodůlky. Tato lokalita kromě vynikající

Více

Varenská Office Centrum. Ostrava

Varenská Office Centrum. Ostrava Varenská Office Centrum Ostrava Varenská Office Center VARENSKÁ OFFICE CENTER nabízí moderní administrativní prostory v budově, která mezi lety 2006 a 2007 prošla kompletní, nákladnou rekonstrukcí pro

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012

OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OMNIPOL a. s. Zpráva 2012 Report 2012 OBSAH Část I. Skupina OMNIPOL Úvodní slovo předsedy představenstva společnosti OMNIPOL 6 Dceřiné společnosti 16 Konsolidovaná rozvaha 20 Konsolidovaný výkaz zisku

Více

Petr Bednář managing director

Petr Bednář managing director PRESENTATION Petr Bednář managing director Company profile Designing office Petr Bednář Tebeco was established in 2004. At the beginning the company was mainly focusing on mechanical-engineering consulting

Více

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA

GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA GUIDELINES FOR CONNECTION TO FTP SERVER TO TRANSFER PRINTING DATA What is an FTP client and how to use it? FTP (File transport protocol) - A protocol used to transfer your printing data files to the MAFRAPRINT

Více

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru!

ActiPack rozšířil výrobu i své prostory EMBAX 2016. Od ledna 2015 jsme vyrobili přes 59.000.000 lahviček či kelímků. Děkujeme za Vaši důvěru! ACTIPACK CZ, a.s. www.actipack.cz Newsletter 2/2015 ActiPack rozšířil výrobu i své prostory Vážení obchodní partneři, Závod prošel významnými audity od předních letošní rok byl ve znamení potravinářských

Více

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD

STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD CZECH TECHNICAL UNIVERSITY IN PRAGUE Faculty of transportation sciences Title of project STUDY EDITS FOR BETTER TRANSPORT IN THE CENTRE OF NÁCHOD 2006 Petr Kumpošt Basic information about town Náchod Náchod

Více

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC

AIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ČESKÁ REPUBLIKA CZECH REPUBLIC ŘÍZENÍ LETOVÉHO PROVOZU ČR, s.p. Letecká informační služba AIR NAVIGATION SERVICES OF THE C.R. Aeronautical Information Service Navigační 787 252 61 Jeneč A 1/14 20 FEB +420

Více

Kladenská továrna jak se stavěla

Kladenská továrna jak se stavěla 4000018 2015 Kladenská továrna jak se stavěla 2000 Byla vystavěna první část továrny v průmyslové zóně Kladno jih, tzv. Budova A. V dalších deseti letech docházelo k jejímu postupnému rozšiřování. 2006

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02

USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 USER'S MANUAL FAN MOTOR DRIVER FMD-02 IMPORTANT NOTE: Read this manual carefully before installing or operating your new air conditioning unit. Make sure to save this manual for future reference. FMD Module

Více

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012

Souhrnná zpráva Společenství INELSEV v roce 2012. Annual Report of the INELSEV Corporation in 2012 Souhrnná zpráva v roce 2012 Annual Report of the in 2012 Mateřská společnost / Mother Company INELSEV Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti /Main Subsidiaries INELSEV s.r.o. INELSEV Servis s.r.o. Vydána

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting

Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Enabling Intelligent Buildings via Smart Sensor Network & Smart Lighting Petr Macháček PETALIT s.r.o. 1 What is Redwood. Sensor Network Motion Detection Space Utilization Real Estate Management 2 Building

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s.

OKMP. Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007. Annual Report OKMP corporation 2007. Mateřská společnost. Mother company. OKMP Group a.s. OKMP Souhrnná zpráva Společenství OKMP 2007 Annual Report OKMP corporation 2007 Mateřská společnost Mother company OKMP Group a.s. Hlavní dceřiné společnosti Main subsidiaries INELSEV s.r.o. OKMP s.r.o.

Více

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann

Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Systém fasádní - Konstrukce VF50 a VF50RR. Hueck Hartmann Obě tyto konstrukce jsou klasické hliníkové rastrové fasády s přítlačnými a krycími profily s pohledovou šířkou 50 mm. Tepelná vložka je patentově

Více

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers.

První brněnská strojírna Velká Bíteš, a.s. was founded in 1950. E.g. sales people, purchasing clerks, development workers, designers. www.jazyky-bez-barier.cz - KNIHOVNA NÁHLED souboru / titulu Velká Bíteš a.s. (_velka_bites.jbb) Velká Bíteš a.s. Lekce: Pomalejší tempo řeči Cvičení: PBS Velká Bíteš, a.s. První brněnská strojírna Velká

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working

Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Bosch Group 2014bal network new and agile ways of working Michaela Lukešová Corporate Communications Robert Bosch odbytová s.r.o. 1 10.05.2013 Robert Bosch GmbH 2012. Všechna práva vyhrazena, také pro

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o.

Czech Republic. EDUCAnet. Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. Czech Republic EDUCAnet Střední odborná škola Pardubice, s.r.o. ACCESS TO MODERN TECHNOLOGIES Do modern technologies influence our behavior? Of course in positive and negative way as well Modern technologies

Více

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR

Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Metodika pro zadání veřejné zakázky formou DESIGN & BUILD pro dopravní stavby v ČR Jan Věžník, Deloitte 19. 5. 2015 Konference Projektování pozemních komunikací Přístup k zpracování metodiky Analytická

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report

ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report ING Bank, N. V., organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení / Economic Results Report 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Informace o hospodafiení banky 6 Obsah / Contents Basic data on the company

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART

Executive office furniture system LINEART. Systém manažerského nábytku LINEART Systém manažerského nábytku LINEART Executive office furniture system LINEART L i n e a r t Rozmístění zásuvek a polic ve skříních a komodách umožňuje pohodlné ukládání dokumentů a kancelářského sortimentu.

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

TechoLED H A N D B O O K

TechoLED H A N D B O O K TechoLED HANDBOOK Světelné panely TechoLED Úvod TechoLED LED světelné zdroje jsou moderním a perspektivním zdrojem světla se širokými možnostmi použití. Umožňují plnohodnotnou náhradu žárovek, zářivkových

Více

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8

Palmovka Business center +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Na Žertvách 2247/29, Prague 8 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease Palmovka Business center Na Žertvách 2247/29, Prague 8 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA

StandardLine DIMENSIONED SKETCH ROZMĚROVÁ ŘADA EN Standard dwelling and sanitary containers are used as temporary constructions. They can be also used for permanent constructions following some modification of containers. Variable options of insulation,

Více

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod

Izolační manipulační tyče typ IMT IMT Type Insulated Handling Rod KATALOG CATALOGUE 024/09/2011 IZOLAČNÍ MANIPULAČNÍ TYČ INSULATED HANDLING ROD TYP IMT KOVOVÁ MANIPULAČNÍ TYČ METALLIC HANDLING ROD TYP KMT ISO 9001:2009 ISO 14001:2005 Izolační manipulační tyče typ IMT

Více

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products

Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Energy news2 1 Energy vstupuje na trh veterinárních produktů Energy enters the market of veterinary products Doposud jste Energy znali jako výrobce a dodavatele humánních přírodních doplňků stravy a kosmetiky.

Více

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS

SGM. Smart Grid Management THE FUTURE FOR ENERGY-EFFICIENT SMART GRIDS WHO ARE WE? a company specializing in software applications for smart energy grids management and innovation a multidisciplinary team of experienced professionals from practice and from Czech technical

Více

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE

CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB IN THE UAE 18 TH AUGUST 2014, PRAGUE CZECH BUSINESS CLUB VE SPOJENÝCH ARABSKÝCH EMIRÁTECH 18. SRPNA 2014, PRAHA FOUNDATION OF THE CZECH BUSINESS CLUB Czech business community in the

Více

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace

Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace Téma 8. Náklady kapitálu. Kapitálová struktura a její optimalizace 1. Náklady kapitálu a jejich kvantifikace 2. Kapitálová struktura podniku 3. Působení finanční páky 4. Optimální kapitálová struktura

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic

Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic Využití systémů geotermálního vytápění v ČR Overview of geothermal heating systems in the Czech Republic 1 Mgr. Hana Jiráková, Ph.D. Možnosti využití geotermálních zdrojů v ČR (Geothermal energy use in

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet

Vybrané ukazatele z výroční zprávy. Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Selected Data of the Balance Sheet Vybrané ukazatele z výroční zprávy 25 Struktura prodeje: Srtructure of Sales: Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

1 Regional Economics and Policy

1 Regional Economics and Policy Regional Economics and Policy Jméno, příjmení, tituly:................................................................................. Datum:.................................................................................................................

Více

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová

Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Potřebujete mít vaše IS ve shodě s legislativou? Bc. Stanislava Birnerová Direct Account Manager sbirnerova@novell.com Komplexnost, Nátlak, Nulová tolerance Nařízení Business Continuity Interní hrozby

Více

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec

Svalová dystrofie. Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec Svalová dystrofie Prezentace technologických řešení registru Petr Brabec ABOUT IBA MU About IBA Academic institute -> Established in 2001 -> 45 employees -> 65 scientific projects Structure -> Data analysis

Více

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07.

Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07. Vybrané ukazatele z výroční zprávy 07 Selected data of the balance sheet 07 www.zvvz.cz Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém objemu vlastních dodávek: Skupiny výrobků

Více

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5

PALÁC ANDĚL +420 224 217 217. Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease. Radlická 3185/1C, Prague 5 Kancelářské prostory k pronájmu / Offices for lease PALÁC ANDĚL Radlická 3185/1C, Prague 5 +420 224 217 217 Knight Frank, spol. s r.o., Diamant building, Wenceslas Square 3, 110 00, Prague 1 E-mail: office@cz.knightfrank.com

Více

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC

Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC Národní informační den společných technologických iniciativ ARTEMIS a ENIAC 21. března 2011, Praha Pravidla a podmínky účasti v projektech ARTEMIS a ENIAC v ČR Úvod k finančním pravidlům JTIs (ARTEMIS

Více

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription

Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription Postup objednávky Microsoft Action Pack Subscription DŮLEŽITÉ: Pro objednání MAPS musíte být členem Microsoft Partner Programu na úrovni Registered Member. Postup registrace do Partnerského programu naleznete

Více

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram

Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Energy News 4 1 Čtvrtý Pentagram The fourth Pentagram Na jaře příštího roku nabídneme našim zákazníkům již čtvrtý Pentagram a to Pentagram šamponů. K zavedení tohoto Pentagramu jsme se rozhodli na základě

Více

Stabilizace břehů Bank Stabilization

Stabilizace břehů Bank Stabilization LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Stabilizace břehů Bank Stabilization doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Experimentální plochy - závlahová nádrž Bílovec - údolní nádrž Brno Experimental plots - Bilovec

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary )

NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) 1. NABÍDKA BUSINESS A MANAŽERSKÉHO PORADENSTVÍ - BMC Consulting Souhrnná www prezentace ( www BMC Offer Summary ) Text a dokument souhrnné www prezentace:nabídka NANAŽERSKÉHO A BUSINESS PORADENSTVÍ - BMC

Více

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015

Energy Saving Fund City of Litoměřice. Riga 25 th September 2015 Energy Saving Fund City of Litoměřice Riga 25 th September 2015 Overview Introduction - City of Litoměřice Main activities in the energy sector Support of solar system for citizens Reasons for ESF establishment

Více

Space handled with care+

Space handled with care+ Goodman Jažlovice Logistics Centre 8,295 sqm warehouse unit for lease Space handled with care+ Discover an 8,295 sqm warehouse unit for lease Goodman Jažlovice Logistics Centre Zděbradská 94, 251 01 Říčany

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

4Ever H A N D B O O K

4Ever H A N D B O O K 4Ever HANDBOOK Kancelářský systém 4Ever Úvod Základními stavebními komponenty podnoží jsou bočnice a podélné nosníky. Bočnice je tvořena nohami čtvercového průřezu 45 x 45 mm, spojovacím vodorovným bočním

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.

Zdeňka Lipovská. This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF. Porovnání Sokolovského hornického regionu s jinými hornickými regiony z akademického pohledu. The Sokolov Mining Region in Comparison with Other Mining Regions from the Academic Point of View Zdeňka Lipovská

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

Ostrava Hrušov Business Park. Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz

Ostrava Hrušov Business Park. Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz Marcela Tomášková tomaskova@spih.cz Partnerství pro České brownfieldy POLAND PRAGUE SLOVAKIA CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ - SITE DESCRIPTION Bývalé Hrušovské chemické závody (HCHZ) Former chemical plant Velikost

Více

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz

ENVIRONMENTAL EDUCATION IN. www.skola.obecpaseka.cz ENVIRONMENTAL EDUCATION IN www.skola.obecpaseka.cz RAINBOW SCHOOL and ECO-SCHOOL IN PASEKA Red color symbolize education. Orange color Yellow color Green color Azure color Blue color Violet color symbolize

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

EMOS Company. Energy changing our world

EMOS Company.  Energy changing our world EMOS Company A stable company, which has been in the electrical accessories market for 20 years Registered office: Přerov, Czech Republic 4 affiliated companies: Slovakia, Poland, Hungary and Slovenia

Více

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010

Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Vybrané ukazatele z Výroční zprávy ZVVZ GROUP konsolidované 2010 Selected data of the annual report of ZVVZ GROUP consolidated 2010 Struktura prodeje Podíl skupin výrobků a montážních prací na celkovém

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Podnikatelství (Podnik) Číslo předmětu: 5450333 Garantující institut: Garant předmětu: Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Lucie Krčmarská, Ph.D. Kredity:

Více

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz

External equity sources of finance. PDF byl vytvořen zkušební verzí FinePrint pdffactory http://www.fineprint.cz External equity sources of finance Sources of finance p Equity contributions, shares (external) - self-financing (internal) p Debt provisions (internal) - loans (external) - other external (government

Více

Bezpečnostní silniční bariéry

Bezpečnostní silniční bariéry april 2007 Headquarters: via resciani, 16 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy phone +39. 0376 685 1 fax +39. 0376 685 600 info@marcegaglia.com www.marcegaglia.com Sales offices and plants: strada Roveri,

Více

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually

Why PRIME? 20 years of Erasmus Programme Over 2 million students in total Annually What is PRIME? Problems of Recognition In Making Erasmus European-wide research project Conducted by ESN with the support of the European Commission Two editions: 1 st in 2009 Follow-up in 2010 Why PRIME?

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5

www.alu-sv.com BLATNÍKY A BEDNY NA NÁŘADÍ MUDGUARDS AND TOOLBOXES 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.1 CZ LATNÍKY A EDNY NA NÁŘADÍ 5.1 latníky 5.2 edny na nářadí 5.3 Kanystry na vodu a schránky na hasící přístroje 5.4 Zakládací klíny 5.5 Držáky rezervy a navijáky EN 5.1 Mudguards 5.2 Toolboxes 5.3 Plastic

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard

Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets and plate wheels to work s standard Řetězová kola a řetězové disky dle tovární normy Sprockets anlate wheels to work s standard ŘETĚY VMBERK ŘETĚY VMBERK aloženo 1952 Established in 1952 Firma Řetězy Vamberk je jedním z největších výrobců

Více

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING

USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING USING VIDEO IN PRE-SET AND IN-SET TEACHER TRAINING Eva Minaříková Institute for Research in School Education, Faculty of Education, Masaryk University Structure of the presentation What can we as teachers

Více

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008

Fytomineral. Inovace Innovations. Energy News 04/2008 Energy News 4 Inovace Innovations 1 Fytomineral Tímto Vám sdělujeme, že již byly vybrány a objednány nové lahve a uzávěry na produkt Fytomineral, které by měly předejít únikům tekutiny při přepravě. První

Více

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work

EXACT DS OFFICE. The best lens for office work EXACT DS The best lens for office work EXACT DS When Your Glasses Are Not Enough Lenses with only a reading area provide clear vision of objects located close up, while progressive lenses only provide

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz. Česká republika základní informace Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system

POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system POSTAVENÍ ZDRAVOTNICKÝCH SLUŽEB V SOCIÁLNÍM SYSTÉMU ČR Position of health services in the Czech social security system Marie Brandejsová Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zdravotně sociální

Více

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001

Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 STROJÍRENSKÁ TECHNOLOGIE PLZEŇ 2015 Inovace řízení a plánování činností s ohledem na požadavky ISO 9001 Kateřina Bícová, Josef Sklenička Fakulta strojní, ZČU v Plzni, Univerzitní 8, Plzeň 30614, E-mail:

Více

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň)

Britské společenství národů. Historie Spojeného království Velké Británie a Severního Irska ročník gymnázia (vyšší stupeň) Název vzdělávacího materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací oblast: Vzdělávací obor: Vzdělávací předmět: Tematická

Více

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk

1. pololetí školního roku 2013/2014. Jazyk a jazyková komunikace. Cizí jazyk. Anglický jazyk Název vzdělávacího Viktoriánská Anglie, Britské impérium materiálu: Číslo vzdělávacího materiálu: Autor vzdělávací materiálu: Mgr. Jarmila Iblerová Období, ve kterém byl vzdělávací materiál vytvořen: Vzdělávací

Více

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA

SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA Ing. Jan Šperger Zakládání staveb, a. s. SANAČNÍ A KOMPENZAČNÍ INJEKTÁŽE NA TUNELU MRÁZOVKA The grouting at the tunnel Mrázovka There were two grouting methods used at the tunnel Mrázovka. The first of

Více

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT

PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT PART 2 - SPECIAL WHOLESALE OFFER OF PLANTS SPRING 2016 NEWS MAY 2016 SUCCULENT SPECIAL WHOLESALE ASSORTMENT Dear Friends We will now be able to buy from us succulent plants at very good wholesale price.

Více

Výroèní zpráva. Annual Report

Výroèní zpráva. Annual Report Výroèní zpráva Annual Report 2002 Obsah Contents 23 16 Ekonomika a financování Results of Operations and Funding 28 2 Základní informace o spoleènosti Background Information of the Company Historie spoleènosti

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 Vodičkova 710/31, 110 00 Praha 1 POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl kladen na flexibilní

Více

MEDIA RESEARCH RATINGS

MEDIA RESEARCH RATINGS READERS OF MF DNES MEDIA RESEARCH RATINGS National media ratings research in the Czech Republic jointly requested by the publishers of dailies and magazines associated in the Publisher s Union (Unie vydavatelů)

Více

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging

Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Energy News1 1 Zelené potraviny v nových obalech Green foods in a new packaging Již v minulém roce jsme Vás informovali, že dojde k přebalení všech tří zelených potravin do nových papírových obalů, které

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více