výroèní zpráva / annual report

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "výroèní zpráva / annual report"

Transkript

1 výroèní zpráva / annual report 2000

2 Firma S Brno, a.s. podporuje rùzné druhy neziskových spoleèensky prospìšných aktivit. Mezi nì patøí i dlouhodobá spolupráce s dìtským Bezbarierovým centrem volného èasu v Brnì Lesné. Ilustrace pou ité v této výroèní zprávì vytvoøily právì dìti, navštìvující toto centrum. Chìli bychom touto cestou podìkovat jak dìtem, tak i pedagogickému vedení, bez nich by tyto kresby, vystihující dìtský pohled na naši práci, vùbec nevznikly. Dìkujeme. The company S Brno, a.s. supports various kinds of socially beneficial not for profit activities. One such activity is its long co operation with the barrier free children's leisure centre in Lesná in Brno. The illustrations used in this annual report are the work of some of the children who visit this centre. We would like to take this opportunity of thanking the children and their teachers, without whom these drawings, which capture the child's view of our work, would never have been created. Thank you.

3

4 základní údaje o spoleènosti basic informations Název spoleènosti / Company name: S Brno, a.s. (Plc.) Sídlo spoleènosti / Registered office: Burešova 17, CZ Brno Tel.: (0) Fax: (0) Zalo ena / Established: Právní pøedchùdce / Legal predecessor: eleznièní stavitelství Brno, státní podnik, eleznièní stavitelství Brno, state enterprise zalo en v roce 1952 Established in 1952 IÈO / Company Registration Number: DIÈ / Tax Registration Number: Základní jmìní / Registered capital: Kè / CZK Akcie na majitele: ks akcií á Kè Bearer shares: 486,463 shares at 1,000 CZK per share 2

5 obsah/ contents Historie spoleènosti History of the company Slovo pøedsedy pøedstavenstva Note from the board chairman Zhodnocení roku generálním øeditelem General director s account Orgány akciové spoleènosti The bodies of the joint stock company Profily závodù Plants profiles Zpráva pøedstavenstva Report of the board of directors Zpráva dozorèí rady Report of the supervizory board Zpráva auditora Auditor s report Strategie dalšího rozvoje spoleènosti Strategy of the company s further development Spoleèenské aktivity Social activities Rozvaha Balance sheet Výkaz ziskù a ztrát Profit and loss account Pøehled o penì ních tocích Cash flow statement Pøíloha k úèetní závìrce Footnotes to the financial statements Prospekt cenného papíru Prospectus of security Èestné prohlášení Affidavit

6 historie spoleènosti Akciová spoleènost S Brno je pøímým nástupcem státního podniku eleznièní stavitelství Brno. Tento podnik byl zalo en v roce 1952 a jeho úkolem byla výstavba, opravy a modernizace eleznic tratí i budov v Èesko slovensku. Podnik eleznièní stavitelství Brno byl souèástí výrobnì hospodáøské jednotky (VHJ) eleznièného stavebníctva Bratislava. V osmdesátých letech zamìstnávalo eleznièní stavitelství Brno a 3200 zamìstnancù. Podnik realizoval mnoho významných staveb: zdvoukolejnìní trati Èeské Budìjovice Veselí nad Lu nicí doprovodné stavby pro výstavbu jaderné elektrárny Temelín mostní stavby na trati Støelice Okøíšky sanace tunelù Èremošné, Bratislava, Libøice, Skochovice, Davle, Špièák stavební práce na trati Brno Èeská Tøebová V roce 1991 byla VHJ zrušena a eleznièní stavitelství Brno asi tøi ètvrtì roku fungovalo jako samostatný státní podnik. Ke dni byl státní podnik transformován na akciovou spoleènost. Ta byla zaøazena do první vlny kupónové privatizace a po jejím skonèení získala více ne ètyøi tisíce konkrétních vlastníkù. Z obchodních dùvodù spoleènost pøijala v roce 1993 nový název S Brno, a.s. V roce 1994 pøijala vláda Èeské republiky rozhodnutí o modernizaci eleznièních koridorù. Díky dlouhodobým zkušenostem se stavbami pro eleznici se podaøilo akciové spoleènosti S Brno zaujmout pozici význam ného dodavatele v tomto projektu. V pozici vyššího dodavatele realizovala spoleènost tyto koridorové stavby: modernizace tra ového úseku Úvaly Poøíèany ( ) modernizace tra ového úseku Uhersko Choceò ( ) optimalizace tra ového úseku Brno Skalice ( ) modernizace tra ového úseku státní hranice Rakousko Bøeclav Vranovice ( ) modernizace tra ového úseku Bøeclav Hodonín ( ) modernizace tra ového úseku Pøerov Hranice (1999 plán ukonèení 2002) Od zahájení projektu eleznièních koridorù prošla spoleènost velmi bouølivým vývojem. Výkony spoleènosti pøed zahájením prací na koridoru byly necelých 800 miliónù Kè, v souèasné dobì produkuje spoleènost témìø 6 miliard Kè výkonù. Došlo k obrovské vnitøní pøemìnì spoleènosti pùvodní podnikatelská støediska byla postupnì sdru ována do divizí a na zaèátku roku 2000 došlo k nejvìtší vnitøní zmìnì byly vytvoøeny ètyøi oborové závody. V prùbìhu roku 2000 byl ustaven další subjekt závod pro výstavbu v zahranièí. Pøed závody byl postaven úkol plného rozvoje svìøeného segmentu trhu. Závody tak plní funkci obchodní, výrobní a ekonomickou funkci v tìchto segmentech trhu: závod 20 eleznièní stavitelství závod 30 silnièní stavitelství závod 40 pozemní stavby závod 50 energetické a ekologické stavby závod 60 zahranièní stavby 4

7 history of the company S Brno is a direct successor of the state owned enterprise eleznièní stavitelství Brno. eleznièní stavitelství Brno was established in 1952 as a Company specializing in railroad construction, particularly repair, recon struction and modernization of railroads in the Czech Republic. eleznièní stavitelství Brno was part of the so called VHJ eleznièné stavebníctvo Bratislava. During the 1980s, the latter enterprise had approximately 3,200 employees. Prior to privatization, major projects of eleznièní stavitelství Brno included: Construction of a double track line Èeské Budìjovice Veselí nad Lu nicí; Supplementary construction related to the Temelín nuclear plant; Bridges and supplementary constructions of the rail line Støelice Okøíšky; Renovation of tunnels in Èremošná, Bratislava, Libøice, Skochovice, Davle, Špièák Reconstruction of the Brno line Èeská Tøebová In 1991, eleznièné stavebníctvo Bratislava closed down and eleznièní stavitelství Brno became an independent state enterprise for a period of nearly one year. As at April 1, 1992, eleznièní stavitelství Brno was converted to a joint stock company, included in the first wave of the voucher privatization in the Czech Republic. After the privatization was completed, eleznièní stavitelství Brno had more than 4,000 individual owners. In 1993, the Company changed its name to S Brno, a.s. ( the Company ). In 1994, the Czech Government implemented a project to modernize its railway corridors. Due to the Company s extensive experience in railway construction, the Company became an important supplier for the modernization project. The Company is a general supplier of several areas of the construction associated with the railway corridor modernization as follows: The modernization of the Úvaly Poøíèany railroad track ( ) The modernization of the Uhersko Choceò railroad track ( ) The optimation of the Brno Skalice railroad track ( ) The modernization of the railroad track on the border between Austria and Bøeclav Vranovice ( ) The modernization of the Bøeclav Hodonín railroad track ( ) The modernization of the Pøerov Hranice railroad track (1999 planned completion in 2002). Since the railway corridor project, the Company has undergone a dramatic development. Prior to the corridor project, revenues were below CZK 800 million. Currently, the Company s annual revenues are nearly CZK 6 billion. The Company has also completed a huge internal reorganization. Original production units were initially established into divisions. In early 2000, four new plants were opened. Additionally, a plant dedicated to foreign construction projects was established to provide construction services to foreign markets. As a result of the reorganization, the Company s factories are organized into the following divisions where each plant manages its own sales, production and economic position in the following market segments: Plant 20 Railroad Constructions; Plant 30 Road Constructions; Plant 40 Ground Structures; Plant 50 Power and Environmental Structures; Plant 60 Foreign Structures. 5

8 slovo pøedsedy pøedstavenstva Vá ení akcionáøi, dámy a pánové, dovolte mi zhodnotit èinnost a výsledky naší akciové spoleènosti v roce Tak jako v minulém období, tak i v roce 2000 se naše spoleènost úspìšnì pohybovala na stavebním trhu Èeské republiky, i kdy v této oblasti je trvale mimoøádnì ostré konkurenèní prostøedí. Spoleènost velmi dobøe zvládla obchodní èinnost na úrovni øeditelství spoleènosti, výraznì podpoøenou našimi jednotlivými závody. Objem realizovaných zakázek se pøiblí il hranici 6 mld. Kè na tuzemském trhu, co pøedstavuje meziroèní nárùst okolo 20 %. Rovnì se podaøil úspìšný atak na zahranièní bulharský a øecký trh, kde byly zahájeny práce na rekonstrukcích eleznièních tratí a je zde reálný pøedpoklad získání dalších zakázek. Rozhodující objem prací provádí naše spoleènost v drá ním segmentu trhu, kde bylo realizováno za více ne 4 mld. Kè výkonù, pøièem klíèovými stavbami byly modernizace tratí Pøerov Hranice, Bøeclav Hodonín a Pardubice Uhersko. Tento pozitivní trend v oblasti obchodu se ale neodrá í stejnì kladnì do oblasti ekonomické, kde ukazatele rentabilit nedosahují všude plánovaných úrovní, a to pøedevším v oblasti pozemních a silnièních staveb. Zdrojem nízké produkce provozního hospodáøského výsledku je jednoznaènì nezvládnutí nákupu slu eb, kam bude v roce 2001 smìøovat tlak vedení spoleènosti, a to i prostøednictvím ji zavedeného controllingu, a dále útokem na radikální sni ování nákladù na všech úrovních spoleènosti. Za pozitivní fakt lze oznaèit dokonèení pøechodu na oborový systém øízení spoleènosti s výraznì vyšší delegovanou pravomocí i odpovìdností na závody se strukturováním podle hlavních oborových investorù. Tato specializace pøispìje k lepšímu vyu ití lidského potenciálu i všech dalších zdrojù, ke zlepšení kontaktu s partnery i vyšší efektivitì a konkurenceschopnosti. Ruku v ruce se specializací závodù i podnikového øeditelství šlo úsilí firmy pokraèovat v nastaveném integrovaném systému øízení, postupnì jej naplòovat a zaèít pøipravovat vedení pro zavádìní TQM. Závody 20 a 30 postupnì nastartovaly proces zavádìní EMS, závod 50 získal první certifikát EMS podle ÈSN EN ISO a pøipravil pilotní projekt pro MBP (management bezpeènosti práce). V oblasti TQM byly zahájeny postupné kroky školením TOP managementu, výbìrem a školením hodnotitelù a øadou dalších krokù s cílem být trvale v oblasti podnikatelské úspìšnosti na špici stavebních firem v ÈR, být plnì pøipraveni na vstup do EU. Souèástí této podnikatelské strategie bylo v roce 2000 i zalo ení Èeské asociace pro podnikatelskou úspìšnost EFQM, kde spoleènost patøí k zakládajícím èlenùm. To vše dokumentuje jednoznaèný smìr spoleènosti pøejít k výraznì vyššímu stupni øízení spoleènosti. V této souvislosti stojí pøed námi úkol propojit naši spoleènost na finanènì silnou skupinu, která by podpoøila hlavnì naši snahu získat zahranièní zakázky, pøípadnì vést dialog o mo nosti integrace v rámci èeského stavebního trhu. Rok 2001 z pozice ji zajištìných klíèových zakázek opravòuje k pomìrnì optimistickému pohledu na vývoj naší spoleènosti v dalším období. Jsem pøesvìdèen, e ve spolupráci s našimi dodavateli dosáhneme výraznìjších výsledkù ne v uplynulém období. Chtìl bych všem, kteøí pøispìli k rozvoji naší spoleènosti, podìkovat za vynalo ené úsilí. Ing. František Ledabyl pøedseda pøedstavenstva 6

9 note from the board chairman Dear shareholders, ladies and gentlemen, Let me briefly summarize the results of our Company s operations in Similar to the previous year, the Company s operation continued to be a successful in the Czech construction market, in spite of extremely heavy competition. The Company achieved very good results in sales activities on the headquarters level, supported strongly by the individual divisions. The volume of completed orders reached CZK 6 billion locally which represents a year on year increase of approximately 20%. The efforts to establish itself in Bulgarian and Greek markets brought first fruits: work has begun on the reconstruction of railroad tracks and chances for new assignments are very realistic. The major portion of work had been performed by our Company in the railroad segment with the revenues of over CZK 4 billion. The key project was the modernization of the Pøerov Hranice, Bøeclav Hodonín, and Pardubice Uhersko tracks. Unfortunately, the positive sales trend was not reflected in net operating income with the same intensity; profitability indicators did not reach the planned levels in all areas, particularly in the area of commercial, residential and road structures. The reason for the low results of operations was without any doubt the failure in subcontracting of services which should be the focus for the Company s management in 2001, using the already implemented control system as well as radical reduction of costs on all levels. Apositive development during 2000 was the transition to an industry driven management system with greater delegation of both authority and responsibility to the individual plants, structured by major industries. This specialization shall contribute to more effective utilization of human resources, capacity as well as of other sources, better facilition of contacts with clients and a strengthening of our competitiveness. The specialization of plants and corporate headquarters was followed by the Company s efforts to proceed with the implemented integrated management system and to make all steps necessary for the launch of TQM. Plant 20 and 30 commenced the implementation of EMS, Plant 50 was the first division to be granted the EMS certificate under the ÈSN EN ISO standard and to prepare a pilot project for WSM (work security management). The first steps were taken to TQM by training top management, selecting and training of evaluators, and a number of other actions, the objective of which was to maintain the leading position in the Czech construction market and to prepare for EU accession. As part of the business strategy, the Czech Association for Business Success was established, with the Company being one of its promoters. The above documents demonstrate the determination of the Company to adopt substantially more sophisticated management models. In this context, our task will be to connect our Company to a powerful financial group, that would particulary foster our effort to work on international projects or alternatively open negotiations on options for integration within the Czech construction market. The prospects in the year 2001 are rather optimistic with respect to key orders already contracted. I truly believe that with the assistance of our suppliers, we will succeed in achieving better results this year. I highly appreciate the efforts of those who contributed to our Company s development in Ing. František Ledabyl Chairman of the Board of Directors 7

10 zhodnocení roku generálním øeditelem Vá ení akcionáøi, vá ení obchodní partneøi, vá ení spolupracovníci, rok 2000 pøinesl naší spoleènosti celou øadu významných podnìtù, které se projevily na práci akciové spoleènosti S Brno i na jejích výsledcích. V národohospodáøské makroekonomické sféøe se projevily tyto základní faktory: Èeská republika a ministerstvo dopravy dále podporují, jako jeden z nejvá nìjších pøedpokladù pro vstup do Evropské unie, rozvoj dopravní infrastruktury v tomto pojetí nejen silnièní, ale i eleznièní, v zásadì v pomìru 2:1. k rozvoji infrastruktury byl zøízen Státní fond rozvoje dopravní infrastruktury, který pøinesl prvek kontinuity do pøípravy a realizace významných infrastrukturních projektù tak, e nejsou tyto projekty závislé na kom pletním ka doroèním schvalování státního rozpoètu. Mìnová politika státu ji tøetí rok svými nástroji, pøedevším úrokovou sazbou, podporuje rozvoj podnikání a umo òuje realizovat i støednìdobé projekty developerského charakteru. zaèal urèitý rozvoj zpùsobený investièními pobídkami pro zahranièní investory, kteøí investují v ÈR a napomáhají tak rozvoji stavební produkce. vznikl Fond bydlení, který pravdìpodobnì bude iniciovat rozvoj nìkterých zásadních projektù v bytové politice. dochází k reálné privatizaci èeských bank, které sni ují svoji úvìrovou anga ovanost u subjektù patøících do problémovìjších odvìtví hospodáøství, ke kterým stavebnictví patøí se svojí nízkou mírou rentability a zu ují tak pøístup k úvìrovým zdrojùm financování. dochází k dalšímu proèiš ování stavebního trhu formou pøevzetí tuzemských firem kapitálovými partnery ze zahranièí, resp. definitivním ústupem nìkterých bývalých významných stavebních spoleèností, jako napø. Vojenské stavby, Vodní stavby, Armabeton, Konstruktiva nebo pøevzetím, jako napø. Vodní stavby Bohemia, IPS Praha, Metrostav. Dochází tak k vyprofilování významné pozice skupiny IPS (Skanska) oproti dalším kapitálovým skupinám. V podmínkách naší spoleènosti došlo k dalšímu nárùstu celkového objemu výkonù i výnosù, pøedevším v oblasti prací na eleznièní infrastruktuøe, ale i v oblasti pozemních staveb. V pracích na silnicích v oborech mostù a tunelù i v pracích elektro objem výkonù stagnoval. Došlo k významnému sní ení finanèních nákladù. V historii firmy opìt po dlouhé dobì naše spoleènost zaèala realizovat projekty v zahranièí prvním zájmem bylo Bulharsko a Øecko na Balkánì, ale pøipravujeme i další projekty v dalších balkánských zemích a v zemích východní a støední Evropy. Naše spoleènost si tímto udr ela svoji pozici mezi pìti nejvìtšími stavebními firmami podle mìøítka obratu, a to na ètvrtém místì. V hodnocení CZECH TOP 100 se spoleènost S Brno, a.s. umis uje pravidelnì na pøedních místech. Pøetrvávají problémy s nízkou celkovou rentabilitou výnosù spoleènosti, které jsou dány nízkou výtì ností oboru silnièního, mostního, tunelového a oboru pozemních staveb a dále pøetrvává pøevis stálých aktiv nad zdrojem jejich krytí vlastním jmìním. Podle jednotlivých segmentù našeho pùsobení na trhu: v oboru eleznièních staveb si naše firma udr ela øádovì tøetinový podíl pøi realizaci projektu modernizace eleznice v ÈR. Zaèala, a u sama nebo cestou dceøiných firem, rýsovat práce na tranzitních koridorech na Slovensku, Bulharsku a na vedlejších tratích v Øecku. Naše spoleènost si udr uje špièkovou technolo gickou úroveò a je tøeba øíci, e perspektiva tìchto oborù má dlouhodobý horizont. v oboru silnièních, mostních a tunelových prací je evidována urèitá stagnace, která byla dána pozdním zøízením Fondu dopravy, nefinancováním tìchto akcí ze státních rozpoètù a urèitou nepøipraveností staveb silnièního charakteru i znaènou konkurencí v tomto segmentu trhu. 8

11 general director s account Dear shareholders, business partners and fellow workers, A number of significant impulses could be perceived in 2000 that had an impact on the performance of S Brno and its results. The following basic factors played a major role in the macroeconomic environment: The Czech Republic and the Ministry of Transport further support, as one of the crucial preconditions for the European Union accession, development of transport infrastructure, both in the road and railway industry, at a 2:1 ratio. The State Fund of Transport Infrastructure Development was established, that added an element of continuity to the preparation and execution of important infrastructure projects to make them independent of the complex annual approval of the state revenue. The government s currency policy has been, for three years fostering the development of business with instruments such as the interest rate, thus enabling performance of medium term development projects. Investment incentives encourage foreign investors to operate in the Czech Republic and contribute to the development of building production. A Housing Fund was established that is likely to initiate the development of certain crucial housing projects. Czech banks that are privatized reduce their loan exposures with entities in high risk industries, such as construction, with its low profitability. Therefore, the access to financing via loan funding has been limited. Further, a clean up of the construction market occurred in the form of aquisition of local firms by foreign capital partners and retreat of some of the former significant building companies such as Vojenské stavby, Vodní stavby, Armabeton, Konstruktiva, or construction entities that were acquired such as Vodní stavby Bohemia, IPS Praha, Metrostav. A significant position has been taken by the IPS Group (Skanska) compared to other capital groups. Our Company further increased the aggregate volume of both outputs and revenues, particularly in the area of railroad infrastructure projects, but also in commercial and residential structures. The results in bridging and tunneling as well as electric assignments were stagnated year on year. Financial expenses were significantly reduced. Our firm entered into the foreign market the first countries to cooperate with us were Bulgaria and Greece, but we prepare other projects in the Balkans as well as in Central and Eastern Europe. Our Company managed to maintain its position as one of the five leading building companies, in terms of revenue, and regularly holds a leading position in the CZECH TOP 100. The Company has had to cope with consistent low profitability resulting from low yields of the road, bridge, tunnel and ground structure industry and higher ratio of fixed assets over equity. Our results in the individual market segments were as follows: Our firm maintained one third market share of the railroad modernization projects in the Czech Republic. The Company commenced, through its own devices or through subsidiaries, preparatory work on transit corridors in Slovakia, Bulgaria and on side tracks in Greece. Our Company employs premium quality technology and it should be mentioned that the prospects are very promising in the above industries. Activity was stagnant in road, bridging and tunneling projects resulting from delayed establishment of the Transport Fund, a failure to fund the projects from state revenue, and a certain lack of efforts in the preparation of road projects as well as from strong competition in this market segment. 9

12 v oblasti pozemních staveb naše spoleènost pøekonala hranici 1 mld. Kè a prezentovala se nìkolika významnými stavbami, a to byl pavilon V na Brnìnském výstavišti nebo série obchodních domù a další projekty. v oblasti energetických a ekologických staveb došlo opìt k historickému prùlomu, kdy se naše firma zaèala podílet na významných ekologických projektech, jako je èistírna odpadních vod v Brnì a alternativní formy vytápìní. Rovnì jsme zaèali propagovat moderní formy financování a modernizace systému vytápìní øízený energetický kontrakting. v oblasti dceøiných firem došlo k zásadnímu obratu u slovenských subjektù, kde se zaèíná projevovat urèitý rozvoj v pøípravì a realizaci staveb infrastrukturního charakteru na eleznici, na který se naše firmy soustøeïují. Došlo k zahájení developerských projektù, které by mìly slou it k lepšímu vyu ití majetku ÈD, s.o., kterým chce naše firma významnì pomoci pøi zhodnocení jejich dosud nevyu ívaného majetku. v oblasti systémù øízení byl definitivnì uplatnìn detailní zpùsob tvorby plánu a kontroly jeho plnìní formou controllingu, byl dokonèen proces certifikace ISO 9000 a zapoèata certifikace ve smyslu ochrany ivotního prostøedí ISO Naše spoleènost se pøihlásila k mo nostem prací ve smyslu standardù pou ívaných pro projekty NATO a speciálních programù. v oblasti personální byly stabilizovány vedoucí štáby øízení ètyø závodù, které naše spoleènost konstituovala ji na zaèátku roku Osvìdèil se oborový zpùsob øízení tìchto jednotek. Ing. Michal Štefl generální øeditel 10

13 Our Company exceeded CZK 1 billion in revenues related to commercial and residential structures. Major achievements included the V pavilion on the Brno fairgrounds, several department stores and other projects. In the area of power supply and environmental structures, the Company reached a historic milestone by participating in significant environmental projects such as the waste water treatment plant in Brno and alternative forms of heating. We also began promoting modern forms of funding and modernization of heating systems controlled power supply contracting. A vital change was made in the Slovak subsidiaries where a certain movement is being demonstrated in the preparation and performance of infrastructure oriented railroad projects that represent our firm s focus. Developer projects have been commenced that are to assist in achieving more effective utilization of ÈD, s.o. assets; it is the Company intention to assist in improvement of their yet unused assets. A detailed method of plan designing and monitoring of plan performance in the form of controlling was implemented in the area of management systems. The process of ISO 9000 certification had been completed and the process of ISO environmental certification was commenced. Our Company is registered as one capable of meeting standards applied to NATO projects and to special programs. In human resources, the management teams of the four plants that were established in the early 2000 were stabilized. The industry driven method of management, of each of the units, has proven to be useful. Ing. Michal Štefl Chief Executive Officer 11

14 orgány akciové spoleènosti the bodies of the join stock company pøedstavenstvo / board of directors Ing. František Ledabyl Ing. Michal Štefl Ing. Petr Hubacz Ing. František Formánek pøedseda / chairman 1. místopøedseda / 1st vice chairman 2. místopøedseda / 2nd vice chairman èlen / member dozorèí rada / supervisory board Ing. František Sekanina Ing. Stanislav Vrba Ing. Jaroslav Šandr Jiøí Cenek Leo Buèek Ing. Ivan Foltýn pøedseda / chairman èlen / member èlen / member èlen / member èlen / member èlen / member vedení spoleènosti / management Ing. Michal Štefl Ing. Hana Èernochová Ing. Petr Hubacz Ing. František Ledabyl generální øeditel / chief executive officer finanèní øeditelka / chief financial officer obchodní øeditel / sales director øeditel pro systémy øízení / director, management systems 12

15 organizaèní schéma spoleènosti organizational chart valná hromada general meeting dozorèí rada supervisory board pøedstavenstvo board of directors generální øeditel managing director systémy øízení control systems obchod a marketing business and marketing finanèní úsek finance divize slu by division services oborové závody / speciality works eleznièní stavitelství railway engineering mosan energetické a ekologické stavitelství power and environmental engineering pozemní stavitelství structural engineering centrum zahranièní stavby foreign structure center divize / divisions TAPS Brno silnice roads pozemní stavitelství Brno structural engineering Brno TAPS Ostrava mosty bridges pozemní stavitelství Ostrava structural engineering Ostrava dílny a doprava workshop and transport speciální technologie special technologies pozemní stavitelství Olomouc structural engineering Olomouc engineering podzemní stavitelství underground construction hlavní adresy / main addresses závod eleznièní stavitelství Railway Engineering Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod MOSAN MOSAN Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod Energetické a ekologické stavitelství Power and Environmental Engineering Plant Svìtlá 5, Brno Tel.: (0) Fax: (0) E mail: závod Pozemní stavitelství Structural Engineering Plant Burešova 17, Brno Tel.: (0) Fax: (0) Centrum Zahranièní stavby Foreign Structure Center DEVE BAIR 2000 s.r.o. ul. Šándora Petofiho 25, Sofia Bulharsko / Bulgary 13

16

17

18 profily závodù Závod eleznièní stavitelství Závod eleznièní stavitelství se specializuje na obor eleznièního svršku a spodku. Ve struktuøe mateøské firmy, která má více ne ètyøicetiletou tradici, zaujímá vzhledem ke své èinnosti a finanènímu objemu prací nejvýznamnìjší postavení. Kvalitu prací divize dokazuje certifikace ÈSN EN ISO 9002 pro stavebnì montá ní práce eleznièního svršku a spodku a provádìní pozemních komunikací a postupná aplikace environmen tálního systému EMS ÈSN EN Základní èinnost závodu pøedstavují komplexní stavby a rekonstrukce eleznièního svršku a spodku nejen pro ÈD, ale i pro mimodrá ní odbìratele, stavby a rekonstrukce tramvajových drah a kolejových vleèek, engineering pro eleznièní stavby, zpracování technicko provozní dokumentace, zakázky, zavádìní moder ních, progresivních technologií eleznièního svršku a spodku, výkony a pronájem široké palety silnièní mecha nizace a tra ových strojù vèetnì jejich servisu, speciální technologické postupy eleznièního svršku a spodku, opravy motorových vozidel, stavebních a tra ových strojù, drobné stavební mechanizace. Organizaèní výrobní strukturu závodu tvoøí støediska øízení projektù, divize TAPS Brno, divize TAPS Ostrava a divize Dílny a doprava. Støediska øízení projektù se zabývají: øízením výstavby eleznièních koridorù v oblasti výrobní a dopravní koordinace controllingem ekonomiky stavby, odborným øízením subdodavatelù plnìním environmentálních prvkù stavby zastupováním smluvního dodavatele stavby vùèi institucím investora a státní správy Divize TAPS Brno a divize TAPS Ostrava provádìjí: snesení a demontá koleje a výhybek montá a pokládku kolejí a výhybek ta ení kolejového lo e bez snesení kolejového roštu zøízení kolejového lo e a úprava profilu úpravu geometrické polohy koleje a výhybek zøízení bezstykové koleje zøízení a úpravu drá ních stezek a pøilehlých ploch rekonstrukci a opravy pøejezdù a nástupiš modernizaci eleznièního svršku kontinuální linkou SUM 1000 pronájem speciálních eleznièních vozù øady Laas, Ua, Chopper, Sa provozování a pronájem tra ových strojù pro novostavby, rekonstrukce a údr bu eleznièního svršku a spodku opravárenskou èinnost, úpravu zemin zemní plánì stabilizace neúnosných zemin chemicky nebo mechanicky úpravu a ochranu svahù, záøezù a násypù zøízení pra cového podlo í konstrukèní sanaèní vrstvy v kombinacích štìrkopísek geokomponenty kamenné výsivky zøízení podkladových vrstev speciálních technologií AHM 800 R recyklace štìrkového lo e mobilní recyklaèní linkou Divize Dílny a doprava se zabývá pøedevším výkony nákladních automobilù, autojeøábù, tì ké stavební mechanizace a strojù a opravami motorových vozidel, staveb. strojù a drobných tra ových strojù (MUV 69, PUŠL 71). 16

19 plants profiles eleznièní stavitelství Plant The eleznièní stavitelství plant specializes in railway surfaces and sub surfaces. It has a dominant position in the forty year company structure due to its operation and financial volume of work. The high quality of the plant s work is demonstrated by its ÈSN EN ISO 9002 certificate for construction and assembly work in railway surfaces, sub surfaces and surface roads and gradual application of the EMS ÈSN EN environmental system. The plant s major operations are complex construction and reconstruction of railway surfaces and sub surfaces not only for ÈD but also for other customers, construction and reconstruction of tram lines and railway trains, engineering for railway structures including processing of operating and technical documentation, implementa tion of progressive technologies for railway surface and sub surface construction, leasing of complex road mechanization and track machines and their repairs and maintenance, providing expertise for the construction of railway surfaces and sub surfaces, repairs of motor vehicles, building and track machines and small building machines. The organization and production structure of the plant includes project management centers, TAPS Brno division, TAPS Ostrava division and Dílny a doprava (Workshops and Transport) division. The project management centers are engaged in: the management of railway corridor construction relating to production and transport coordination; Controlling of the economic aspects of commercial and residential building including professional management of subcontractors; Performance of the environmental elements of construction; Representation of construction suppliers with respect to investors and the central government. The TAPS Brno and TAPS Ostrava divisions are engaged in the following activities: Removal and dismantling of rails and sidings in stages; Installation and laying of rails and sidings in stages; Traction of the railway bed without the laying of the railroad grate; Creation of the railway bed and profile adjustment; Adjustment of the geometric position of the rails and sidings; Creation of long welded rails; Creation and maintenance of the railroad corridors and adjacent surfaces; Reconstruction and repairs of level crossings and platforms; Modernization of railroad surfaces with the SM 1000 continuous line; Lease of special Laas, Ua, Chopper and Sa railroad coaches; Operation and lease of track machines for new constructions, reconstruction and maintenance of railroad surfaces and sub surfaces; Repairs, cultivation of soil of the earth plain; Stabilization of non supporting soil in a chemical or mechanical manner; Adjustment and protection of slopes, trenches and embankments; Implementation of the constructional layers of substructure in combination with gravel sand, geo components, stone scatter; Implementation of bedding layers using road technologies and AHM 800R; Re cycling of gravel layer with a mobile recycling line. The Dílny a doprava division is primarily engaged in the operation of lorries, crane trucks, building mechanization and machines and in repairs of motor vehicles, building machines and small track machines (MUV 69, PUŠL 71). 17

20 Významné stavby byly realizovány pøedevším na stavbách I. a II. eleznièního koridoru: modernizace trati Poøíèany Úvaly modernizace trati Uhersko Choceò optimalizace trati Brno Skalice nad Svitavou optimalizace trati Skalice nad Svitavou Èeská Tøebová modernizace trati st. hranice Rakousko Bøeclav Vranovice modernizace trati Brno Vranovice modernizace trati Pøerov Hranice modernizace trati Hodonín Bøeclav prùjezd eleznièním uzlem Dìèín eleznièní stavby v zahranièí: projektové øízení modernizace tratí Bulharských eleznic Pro investièní výstavbu ÈD byly realizovány stavby: optimalizace trati Veselí nad Lu nicí Èeské Budìjovice elektrizace trati Pøerov Bøeclav elektrizace trati Olomouc Nezamyslice Brno elektrizace trati Pøerov Nezamyslice elektrizace trati Brno Holubice modernizace Severoèeského uhelného koridoru Most Obrnice, Postoloprty atec výstavba ONJ Praha obchvat eleznièního uzlu Èeská Lípa Pøi komplexní rekonstrukce tratí ÈD jde o stavby: rekonstrukce seøaïovací stanice Brno Malomìøice rekonstrukce st. Bøeclav KR S Šakvice Zajeèí Podivín Bøeclav KR S Bøeclav Znojmo KR S Vrané u Vltavy Èerèany Ledeèko KR S Dobronín Jihlava KR S Veselí na Moravì st. hranice Slovensko 18

ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA

ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA 2001 ANNUAL REPORT / VÝROÈNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT 2001 CONTENTS Background Information on the Company History of the Company Statement of the Board Chairman and CEO Company Bodies Organization Structure

Více

Ready for your business

Ready for your business Ready for your business MANUFACTURING & LOGISTICS CENTRE Excellent position Europe - EU CZ - Chropyně Berlin 625 km Krakow 250 km Praha 250 km VÝROBNÍ & LOGISTICKÝ AREÁL CHROPYNĚ Munich 650 km Wien 190

Více

Drags imun. Innovations

Drags imun. Innovations Energy news 2 Inovace Innovations 1 Drags imun V příštích plánovaných výrobních šaržích dojde ke změně balení a designu tohoto produktu. Designové změny sledují úspěšný trend započatý novou generací Pentagramu

Více

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern.

rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní stability. Spoleènosti tvoøí fakticky koncern. 1. Úvodní slovo Vážení akcionáøi a obchodní partneøi, rok 2001 byl pro spoleènosti SaM silnice a mosty a.s se sídlem v Èeské Lípì, Dìèínì a Varnsdorfu úspìšným rokem z hlediska hospodaøení, rozvoje a finanèní

Více

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street

OBSAH CONTENT. 02 03 Pohled západní z ulice Pobřežní Western view from Pobřežní Street 03 OBSAH CONTENT 04 HISTORIE RUSTONKY HISTORY OF RUSTONKA 07 O PROJEKTU ABOUT THE PROJECT 08 LOKALITA LOCALITY 09 SPÁDOVÁ OBLAST Catchment Area 10 SITUACE LAYOUT 11 TABULKA PLOCH TABLE OF AREAS 12 2. PODZEMNÍ

Více

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+

Goodman Mladá Boleslav Logistics Centre. 35 000 sqm of logistics space for development. Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav 35 000 sqm of logistics space for development Drive your business+ Goodman Mladá Boleslav Plazy 129, 293 01 Plazy/Mladá Boleslav, Česká Republika Flexibilní logistické a výrobní

Více

Vánoční sety Christmas sets

Vánoční sety Christmas sets Energy news 7 Inovace Innovations 1 Vánoční sety Christmas sets Na jaře tohoto roku jste byli informováni o připravované akci pro předvánoční období sety Pentagramu koncentrátů a Pentagramu krémů ve speciálních

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

Project Life-Cycle Data Management

Project Life-Cycle Data Management Project Life-Cycle Data Management 1 Contend UJV Introduction Problem definition Input condition Proposed solution Reference Conclusion 2 UJV introduction Research, design and engineering company 1000

Více

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development

Table of contents. 5 Africa poverty reduction. Africa's growth. Africa - productivity. Africa - resources. Africa development Africa Table of contents 1 Africa's growth 2 Africa - productivity 3 Africa - resources 4 Africa development 5 Africa poverty reduction 6 Africa Trade opportunities Africa's growth Different approaches

Více

N a b í d k a O f f e r

N a b í d k a O f f e r www.inpark.cz N a b í d k a O f f e r Pronájem PREZENTAČních, skladových a kancelářských prostor IN PARK Ostrava - Vítkovice RENTAL OF THE BUSINESS AND storage premises IN PARK Ostrava - Vítkovice Podnikatelský

Více

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren.

Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Str. 1 O ČEM SE MLUVÍ - MY DĚLÁME Značka FVE CZECH byla založena podnikateli a odborníky z oblasti využití sluneční energie pro výstavbu fotovoltaických elektráren. Vyhledání nejvhodnějších lokalit. Jak

Více

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.

HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC. ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville. HOTEL ZLI!ÍN A NEW PROJECT FOR SALE IN PRAGUE 5 ZLI!ÍN, CZECH REPUBLIC ARCHITECT: ALFAVILLE, spol. s r.o. Ing.arch. Marek Todl www.alfaville.cz Project of a new hotel with restaurant in Prague - Zlicin.

Více

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1

ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 ČESKÁ TECHNICKÁ NORMA ICS 03.120.10 Květen 2010 Systémy managementu kvality Požadavky ČSN EN ISO 9001 OPRAVA 1 01 0321 idt EN ISO 9001:2008/AC:2009-07 idt ISO 9001:2008/Cor.1:2009-07 Corrigendum Tato oprava

Více

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003

SMES-EU D&H-5P Workshop 1. Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 Prague November 2003 V Praze listopadu 2003 SMES-EU D&H-5P Workshop 1 The presentation includes comments and observations made during the Czech Republic Workshop of November 2003.

Více

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV

STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Title of project STUDY EDITS MAIN ROADS IN ČESKÝ KRUMLOV Alexandra Holubová Faculty of transportation sciences Czech Technical University in Prague Czech Republic 2006 TRAFFIC IN REGION The town Český

Více

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů.

Klepnutím lze upravit styl Click to edit Master title style předlohy nadpisů. nadpisu. Case Study Environmental Controlling level Control Fifth level Implementation Policy and goals Organisation Documentation Information Mass and energy balances Analysis Planning of measures 1 1

Více

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located

LOCATION Koruna palace is situated in one of the most prestigious area of Prague central business district. The building is located R E P R E Z E N T A T I V N Í K A N C E L Á Ř E K P R O N Á J M U V á c l a v s k é n á m ě s t í 1, 1 0 0 0 0 P r a h a 1 P A L Á C K O R U N A LOKALITA Palác Koruna se nachází na prestižní adrese v centru

Více

1) Personal data / Osobní údaje

1) Personal data / Osobní údaje Central European Studies Středoevropská studia EXECUTIVE MBA EXECUTIVE MBA APPLICATION FORM PŘIHLÁŠKA KE STUDIU University of St. Francis Vysoké učení technické v Brně 500 Wilcox Street Fakulta podnikatelská

Více

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif

Eurogranites 2015 Variscan Plutons of the Bohemian Massif Accommodation & meeting point 1: Hotel Luník on Friday, 3 July, 17.30 (1) Prague public transport (MHD) by red metro line C get off at I. P. Pavlova station further on foot according to map below, ~ 5

Více

Základní škola Marjánka

Základní škola Marjánka Základní škola Marjánka Historie školy The school history Roku 1910 začíná v budově na Marjánce vyučování v pěti postupných ročnících s pěti paralelními třídami. The Marjanka elementary school was established

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ)

ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) ROZVAHA V PLNÉM ROZSAHU KE DNI 31. 12. 2006 (V CELÝCH TISÍCÍCH KČ) Minimální závazný výčet informací podle vyhlášky č. 500/2002 Sb., ve znění pozdějších předpisů. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč.

Více

Bezpečnostní silniční bariéry

Bezpečnostní silniční bariéry april 2007 Headquarters: via resciani, 16 46040 Gazoldo Ippoliti, Mantova - Italy phone +39. 0376 685 1 fax +39. 0376 685 600 info@marcegaglia.com www.marcegaglia.com Sales offices and plants: strada Roveri,

Více

Rezidenční development o marketingu nově

Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční development o marketingu nově Rezidenční developement o marketingu nově Péče o klienta. Jak dostat klienta k prodejci. Klienti jsou zkušenější. Péče o klienta Tento marketingový aspekt je zatím

Více

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný.

VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS. Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1 Bc. Martin Valný. Číslo projektu Ćíslo CZ.1.07/1.5.00/34.0394 VY_22_INOVACE_24_AJ_4_6_DOPIS Škola Autor Název Téma hodiny Předmět Ročník/y/ Střední odborná škola a Střední odborné učiliště, Hustopeče, Masarykovo nám. 1

Více

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary

23-25. 10. 2013. Výstaviště Praha - Holešovice Prague Exhibition Grounds. www.pragoalarm.cz www.pragosmart.cz. 20 th anniversary 20. ROČNÍK MEZINÁRODNÍHO VELETRHU ZABEZPEČení a požární ochrany 20 th INTERNATIONAL FAIR OF SECURITY & FIRE PREVENTION 20 th anniversary tradition & innovation 2. ročník veletrhu chytrého bydlení, šetrných

Více

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001

Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 Nationale-Nederlanden Ïivotní poji Èovna, organizaãní sloïka Zpráva o v sledcích hospodafiení 2001 / Economic Results Report 2001 2001 Základní údaje o spoleãnosti 5 Rozvaha aktiv a pasiv 6 Kontaktní místa

Více

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto

Slatina. Nová Slatina. Retail Park Brno. zelene mesto Nová Lokalita Brno, Řípská ulice Areál bývalých kasáren, 4 km východně od centra města. Location Brno, Řípská street Site of former barracks, 4 km from the centre of Brno. Dané území má strategickou pozici

Více

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS

OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY STEEL CONSTRUCTIONS AND TECHNOLOGICAL UNITS OCELOVÉ KONSTRUKCE A TECHNOLOGICKÉ CELKY vyrábí ve svých výrobních dílnách technologické celky a ocelové konstrukce, včetně opracování technologických ploch, montáže podsestav a sestav, montáže hydrauliky,

Více

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1

CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 ANNEX A CENTRAL GOVERNMENT AUTHORITIES 1 Ministerstvo dopravy Ministerstvo financí Ministerstvo kultury Ministerstvo obrany Ministerstvo pro místní rozvoj Ministerstvo práce a sociálních věcí Ministerstvo

Více

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz

Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Vachova 5 602 00 BRNO Czech Republic Telefon / Phone +420 542 211 648 Fax +420 542 212 169 Email Website office@alfahelicopter.cz www.alfahelicopter.cz Provozní základny HEMS / HEMS Bases: Brno Karkulínova

Více

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek

CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek CzechPOINT@office a konverze na úřadech Martin Řehořek Novell Professional Services ČR, s.r.o. mrehorek@novell.com Agenda CzechPOINT@office Lokální administrátor Autorizovaná konverze na žádost Autorizovaná

Více

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.:

Příloha č. 3 k vyhlášce č. 153/2008 Sb. Příloha k čj.: Příloha k čj.: Žádost povolení k jednorázovému (opakovanému) vývozu, dovozu a tranzitu výbušnin *) Application permit for single (multiple) export, import and tranzit of the explosives *) A. Identifikační

Více

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY

INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY INVESTIČNÍ PŘÍLEŽITOST INVESTMENT OPPORTUNITY Modletice, D1 Roztylská 1860/1, Praha 11 - Chodov PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI THE INVESTMENT OPPORTUNITY PŘEDSTAVENÍ PŘÍLEŽITOSTI Objekt Roztylská 1 je kancelářská

Více

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz

CZECH REPUBLIC. Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks. www.topatoys.cz T O P A Dřevěné obrázkové kostky Wooden picture blocks www.topatoys.cz Popelka Cinderella Product number 302 11 Snehurka ˇ Snow White Product number 302 04 Dřevěné obrázkové kostky pro děti 2 Wooden picture

Více

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let

Myšák Gallery. Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let Vodičkova 710/31 kanceláře k pronájmu offices to let POPIS Tato budova nabízí moderní kancelářské prostory a obchodní prostory o celkové rozloze 7.400 m2 splňující mezinárodní standardy. Velký důraz byl

Více

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů

O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Ladislav Müller IBM GTS 9.2.2010 O jedné metodě migrace velkých objemů dat aneb cesta ke snižování nákladů Proč takové téma Objemy zpracovávaných dat rychle rostou Úkoly, které jsou při menším objemu dat

Více

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE

V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ ROTARY KLUB PARDUBICE V E S K Á / 2 0 1 2 FOTO KATEŘINA KNAPOVÁ Vážení přátelé, v rukou držíte kalendář, který vznikl díky Rotary klubu Pardubice. Dovolte, abych Vás seznámila s genezí tohoto nevšedního díla. Rotary International

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o.

Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Moloko ateliér s.r.o. Ateliér pro komunikaci a reklamu SPECIALIZACE firemní časopisy PŘEDSTAVENÍ Na reklamním trhu působíme od roku 1995, nejprve jako agentura Monte Cristo s.r.o, kterou spolumajitelé

Více

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST

TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST TRACK BASES PROFESSIONAL -DATASHEET TRAŤOVÁ PODLOŽÍ PROFESSIONAL -DATOVÝ LIST 7.9.2014 TABLE OF CONTENT/ OBSAH Perfect shape of the rail track base We spent time to develop high level of quality Perfektní

Více

Important Disclosures

Important Disclosures Important Disclosures No offer or solicitation to buy or sell securities, securities derivatives, futures products or offexchange foreign currency (forex) transactions of any kind, or any type of trading

Více

The global leader in door opening solutions

The global leader in door opening solutions Cylinder CYLINDRICKÉ locks VLOŽKY 2011 The global leader in door opening solutions Cylindrické Cylinder locks vložky with se increased zvýšenou protection ochranou pro for entrance vstupní dveře doors

Více

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák

Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Mít, nebo nemít e-shop? Pavel Špryňar, Josef Dvořák Trendy v online prodeji 67% Webrooming Populace dnes používá smartphone nebo tablet Showrooming 69 % 50% Letos historicky poprvé smartphony přestihly

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Daně a odvody zaměstnanců :

Daně a odvody zaměstnanců : www.pwc.com Daně a odvody zaměstnanců : -zaměstnanost -motivace k aktivitě -spotřeba domácností -konkurenceschopnost ekonomiky -demografický vývoj CERGE-EI, Říjen 2013 Peter Chrenko Obsah 1. Dopady platných

Více

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.

POPIS TUN TAP. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky. (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi. Vysvetlivky: Modre - překlad Cervene - nejasnosti Zelene -poznamky POPIS TUN TAP (Chci si ujasnit o kterem bloku z toho schematu se mluvi.) VAS MODEL OpenVPN MUJ MODEL funkce virtuálního sítového rozhrani

Více

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství

12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006. ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk. RNDr. Pavel Punčoch. Ministerstvo zemědělství 12. Magdeburský seminář Český Krumlov 2006 Rámcová směrnice vodní politiky ES (2000/60/ES) a vodohospodářsk ské služby RNDr. Pavel Punčoch ochář,, CSc. Ministerstvo zemědělství 12 th Magdeburger seminar

Více

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM

Činžovní Dům. V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Činžovní Dům V Kolkovně 5, Praha 1, Staré Město INFORMAČNÍ MEMORANDUM Jeden z nejatraktivnějších činžovních domů v centru Prahy s velkým potenciálem pro vybudování luxusní rezidence. Neopakovatelná příležitost

Více

CZ.1.07/1.5.00/34.0527

CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Projekt: Příjemce: Digitální učební materiály ve škole, registrační číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0527 Střední zdravotnická škola a Vyšší odborná škola zdravotnická, Husova 3, 371 60 České Budějovice

Více

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN

LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN LU!EBNÍ ZÁVODY DRASLOVKA a.s., KOLÍN V rámci pøípravy projektu byla provedena analýza budov rozsáhlého areálu chemického závodu a na základì výbìrových kritérií vyhodnoceno 5 objektù jako nejvhodnìjší

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ

ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ CONFLICT OF INTEREST POLICY ZÁSADY UPRAVUJÍCÍ KONFLIKT ZÁJMŮ TeleTrade - DJ International Consulting Ltd August 2013 Srpen 2013 2011-2015 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd 1/5 1. Introduction 1.1

Více

- 1 2 1 2 3 4 3 4 5 5 For further information please contact your local Epson office or visit www.epson-europe.com EPSON Europe B.V. Otto-Hahn-Str. 4 D-40670 Meerbusch Tel. +49 (0)1805/377661 All features

Více

EURO přeshraniční platba

EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba EURO přeshraniční platba je platební příkaz splňující následující kriteria: Je předložen elektronicky Je požadováno standardní provedení (tj. nikoliv urgentní nebo expresní) Částka

Více

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014

Realitní trh 2014. Stavební fórum. Tomas Seidl, 10.12.2014 Realitní trh 2014 Stavební fórum Tomas Seidl, 10.12.2014 Agenda Rezidenční trh 3 Kancelářský trh 9 Maloobchodní trh 14 Hotelový trh 17 2014 Deloitte Central Europe 2 Rezidenční trh Vývoj bytové výstavby

Více

Úvodní slovo pøedsedy

Úvodní slovo pøedsedy Výroèní zpráva Obèanské sdružení K srdci klíè Úvodní slovo pøedsedy Vážení pøátelé, kolegové, ètenáøi této výroèní zprávy Dokument, který právì držíte v rukou, popisuje události, které ovlivnily èinnost

Více

Foundation of banks in the Czech Republic

Foundation of banks in the Czech Republic Foundation of banks in the Czech Republic Pavlína Haltofová 1 Abstract Foundations and civic associations are non-governmental, non-profit organizations, which account for the majority of NGOs in the Czech

Více

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9

HARFA OFFICE PARK KANCELÁŘE K PRONÁJMU OFFICE TO LET ČESKOMORAVSKÁ, PRAHA 9 POPIS PROJEKTU Harfa Office Park je projekt skládající z kancelářské budovy o výměře cca 20.000m2 a nákupního centra o výměře 49.000m2 (přes 160 obchodů). Kancelářská byla kolaudována v Q1/2011 a nákupní

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs

Research infrastructure in the rhythm of BLUES. More time and money for entrepreneurs Research infrastructure in the rhythm of BLUES More time and money for entrepreneurs 1 I. What is it? II. How does it work? III. References Where to find out more? IV. What is it good for? 2 I. What is

Více

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision

Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor. Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision G 3PRAGUE Tunelářské odpoledne 3/313 Organizace a řízení tunelových staveb a stavební dozor Tunnel Seminar Organization and Control of Tunnel Projects and Construction Supervision 2.11.213 Praha, Hotel

Více

VGP PARK OLOMOUC developed by

VGP PARK OLOMOUC developed by NEW INDUSTRIAL SITE NOVÁ INDUSTRIÁLNÍ ZÓNA VGP PARK OLOMOUC developed by VGP PARK OLOMOUC LOCATION SPECIFICATIONS Class A semi-industrial buildings in a prime industrial zone at the southern border of

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: 545-0206 Garantující institut: Garant předmětu: Investice a investiční rozhodování Institut ekonomiky a systémů řízení RNDr. Radmila Sousedíková,

Více

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF

POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF V Praze dne 17.3.2015 In Prague on 17 March 2015 POZVÁNKA NA ŘÁDNOU VALNOU HROMADU INVITATION TO ORDINARY GENERAL MEETING OF společnosti Cigler Marani Architects, a.s., IČ: 26489431, se sídlem Moulíkova

Více

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period

Balance Sheet. Rozvaha. AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Rozvaha Balance Sheet AKTIVA Běžné účetní období Minulé úč. období ASSETS Current Financial Period Last Financial Period Brutto Korekce Netto Netto Gross Adjustment Net Net 4. Pořizovaný krátkodobý finanční

Více

More experts for the Czech and Slovak financial markets

More experts for the Czech and Slovak financial markets More experts for the Czech and Slovak financial markets Prague, November 26, 2009 After fulfilling rigorous professional and ethical requirements, 13 investment professionals from the Czech Republic and

Více

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ.

SPOLEČNOST SATPO NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. NAŠE SPOLEČNOST JE ZKUŠENÝM RÁDCEM PŘI VÝBĚRU NOVÉHO BYDLENÍ. SPOLEČNOST SATPO SATPO Realitní činnost zaměřenou na zprostředkování prodeje a nákup rezidenčních nemovitostí na českém trhu jsme zahájili

Více

Téma 7. Investiční rozhodování

Téma 7. Investiční rozhodování Téma 7. Investiční rozhodování 1. Kapitálové rozpočty výdajů a očekávaných peněžních příjmů z investic 2. Hodnocení efektivnosti investičních projektů 3. Investice do dlouhodobého finančního majetku a

Více

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege.

Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Vašepřánířídínašecesty. Yourwishesguideouroutes. IhreWünschelenkenunsereWege. Dopravní a logistické služby Transportation

Více

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu

Zkontrolujte na webových stránkách zkušebny*, která certifikát vystavila: Jestli nejde o certifikát vytvořený nebo upravený například ve photoshopu ů t á k fi i t r e c r o Soub oratoří b a l h c í ušebn k z ELine h K c ý l e s ž i á v l á e z nez né kab a v o r u t k pro stru KELine KE Line komponenty Cat.6A, Cat.7, Cat.7A Postup při vyhodnocování

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

The Park V PARKU www.thepark.cz

The Park V PARKU www.thepark.cz POPIS PROJEKTU Prestižní projekt nabízí kanceláře špičkové kvality. Mezi naše nájemníky patří: IBM, BP, Accenture, Computer Associates, Honeywell, Dell, Sun Microsystem, Sony a další. DESCRIPTION The prestigious

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT

VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT VÝROČNÍ ZPRÁVA ANNUAL REPORT OBSAH CONTENTS Základní údaje o společnosti General information about the Company 2 Historie společnosti History of the Company 5 Slovo předsedy představenstva a generálního

Více

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013)

CIP (2007 2013) Proč program CIP? Časové vymezení a rozpočet. Cíle CIPu 26/10/2012. Podpora politik k dosažení cíle: CIP (2007 2013) CIP (2007 2013) Competitiveness and Innovation Framework Programme CIP (2007 2013) Zkušenosti českých podniků v programu (podnikání a inovace, financování) Ing. Tomáš Skuček 31. října 2012 Podpora politik

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: Číslo šablony: Název materiálu: Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 CZ.1.07/1.5.00/34.0410 II/2 Parts of a computer IT English Ročník: Identifikace materiálu: Jméno

Více

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S.

PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. PROFIL STAVEBNÍ SPOLEČNOSTI TRIGEMA BUILDING A.S. PROFILE OF THE CONSTRUCTION COMPANY TRIGEMA BUILDING A.S. VIZE / VISION Od skromných začátků jsme se propracovali mezi přední společnosti stavebního trhu

Více

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek

Certain Security Holders of KIT digital, Inc. represented by Lubomír Andrejsek Lubomir Andrejsek (la@btb.cz) Eberlova 1482 / 17 155 00 Praha Czech Republic Telephone: +420 603 449 134 Facsimile: +420 251 612 831 Hearing Date: August 5, 2013, at 9:30 a.m. Objection Deadline: July

Více

Responsible Care a ChemLog

Responsible Care a ChemLog RESPONSIBLE Responsible Care a ChemLog Ladislav Špaček Svaz chemického průmyslu ČR Product Stewardship a REACH, 3. 6. 2011, Bešeňová (SK) 1 RESPONSIBLE SCHP ČR R = 1 z 55 národnn rodních asociací RESPONSIBLE

Více

Citis SN h a n d b o o k

Citis SN h a n d b o o k handbook Kancelářský systém Úvod Pevná varianta stolového systému CITIS je vhodná do běžného administrativního provozu pro vybavování všech druhů kanceláří, call center, zasedacích či školicích místností

Více

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES

READERS OF MAGAZINE DOMA DNES READERS OF MAGAZINE DOMA DNES PROFILE OF THE MAGAZINE Motto: With us you will feel better at home We write about all that makes home feel like a home We write about healthy and attractive environment for

Více

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162

Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 Rozvoj vzdělávání žáků karvinských základních škol v oblasti cizích jazyků Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.07/02.0162 ZŠ ZŠ Dělnická Určeno pro žáky 8. a 9. ročníků Sekce základní Předmět zeměpis

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into

The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into The following is intended to outline our general product direction. It is intended for information purposes only, and may not be incorporated into any contract. It is not a commitment to deliver any material,

Více

Bank Stability of Reservoirs

Bank Stability of Reservoirs LLP IP Erasmus No. 11203-1660/KOSICE03 Bank Stability of Reservoirs Ing. Viktor Šulc doc. Dr. Ing. Miloslav Šlezingr Brno University of Technology, Faculty of Civil Engineering Department of Water Structures

Více

Innovation Infrastructure of the Zlín Region

Innovation Infrastructure of the Zlín Region Innovation Infrastructure of the Zlín Region Vážené dámy, vážení pánové, současná politika Evropské unie a potažmo i České republiky přeje snahám o vytváření příznivého podnikatelského prostředí v regionech.

Více

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S.

RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. RGCML Zpráva o hřišti Ochranná přikrývka greenu 14 Stuart Burridge, přel P.S. Koncem minulé sezony bylo rozhodnuto vyzkoušet jednu ochrannou přikrývku na green. Princip greenové přikrývky je jednoduchý.

Více

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015

CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 CENÍK Kancelářské stoly NEW EASY (k cenám se připočítává 21 % DPH) platný od 28.4.2015 Dodací lhůty a podmínky: * 4-5 týdnů po objednání * zabezpečujeme dopravu na místo určení na náklady zákazníka * při

Více

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky

Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky ABN AMRO STRUCTURED INVESTMENTS FUNDS Unaudited Semi-Annual Report 2008 / Neauditovaná pololetní zpráva 2008 English / Česky Société d investissement à capital variable 46, Avenue J.F. Kennedy L-1855

Více

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu

Seznam použité literatury. Zdroje z internetu Seznam použité literatury [1] Interní dokumenty KODIS [2] MILETÍN, J. Autodoprava. PRAHA: Verlag Dashöfer, 2001. [3] HÓTOVÁ, R a kol. Účetnictví. OSTRAVA: VŠB-TU, 2005. ISBN 80-248-0837-4. [4] Úplné znění

Více

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY

INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY Solutions for Demanding Business INTEGRACE AIS SE ZÁKLADNÍMI REGISTRY egovernment 20:10, Mikulov 2012 Petr Čermák, Josef Krtil Září 2012 AGENDA Asseco Central Europe Zkušenosti a výzvy velkých integračních

Více

ANGLICKÝ JAZYK Advertising

ANGLICKÝ JAZYK Advertising ANGLICKÝ JAZYK Advertising www.ssgbrno.cz Vytvořila: Mgr. Jana Macenauerová Adverstising Strana: 1 Škola Ročník 4. ročník (SOŠ, SOU) Název projektu Interaktivní metody zdokonalující proces edukace na SŠG

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena

Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena Copyright 2003 MA Management, a.s., všechna práva vyhrazena VISION MAM je společnost, která na vysoké úrovni poskytuje služby v oblasti investičního bankovnictví. MAM provides high-quality services in

Více

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group

Steven Knight Managing Director. accompanied by Libor Nečas Investment Manager. The Castle Trust Group The Castle Trust Group Government of Gibraltar Financial Services Conference Prague, Tuesday 18 November 2008 Steven Knight Managing Director accompanied by Libor Nečas Investment Manager The Castle Trust

Více

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E

www.jungmannova15.cz FACT SHEET Location Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E FACT SHEET Location Address: GPS: City location: Jungmannova 26/15, Prague 1, 110 00, CZ +50 4 45.952 N, +14 25 19.434 E City centre, 2 minutes from Wencleslaw square Rentable area Total rentable area:

Více

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY

INSTITUT KLINICKÉ A EXPERIMENTÁLNÍ MEDICÍNY Annual report 2012 General Information Name Address Czech Stem Cells Registry (CSCR ) Český registr dárců krvetvorných buněk Institute for Clinical and Experimental Medicine Pavilon Z4 Vídeňská 1958/9

Více