ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ANGLIČTINA. Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz. Pavel Rakyta"

Transkript

1 ANGLIČTINA Učební texty angličtiny specializované na drážní provoz Pavel Rakyta Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.

2

3 Obsah Předmluva lekce Sloveso be, členy lekce Sloveso have got / have, vazba would like lekce Číslovky, vyjadřování času lekce There is / are, some, any, no, zájmena lekce Opakování lekce Přítomný prostý čas I lekce Přítomný prostý čas II., stupňování přídavných jmen lekce Přítomný prostý čas III lekce Rozkazovací způsob lekce Opakování lekce Přítomný průběhový čas I lekce Přítomný průběhový čas III., vyjadřování budoucnosti I lekce Vyjadřování budoucnosti II lekce Podmínkové věty I., časové věty lekce Opakování lekce Modální slovesa I., can/could lekce Modální slovesa II., must/may lekce Minulý čas slovesa be, minulý prostý čas I lekce Minulý čas II., otázka, zápor lekce Opakování lekce Minulý průběhový čas lekce Trpný rod lekce Modální slovesa III., should, might, vazba had better, could lekce Podmínkové věty II., nereálná podmínka pro přítomnost lekce Opakování lekce Vztažné věty, nepřímé otázky lekce Předpřítomný čas prostý lekce Předpřítomný průběhový čas lekce Opakování lekce Komunikace se zákazníkem I lekce Komunikace se zákazníkem II lekce Komunikace se zákazníkem III lekce Komunikace se zákazníkem IV lekce Komunikace se zákazníkem V lekce Praxe v anglicky mluvících zemích I lekce Praxe v anglicky mluvících zemích II.... Klíč ke cvičením... Seznam použité literatury...

4

5 Předmluva Vážení kolegové, do rukou se Vám dostává učebnice pro rozšíření Vašich znalostí anglického jazyka pro práci na železnici. Tato pomůcka společně se slovníkem slouží jako výukový materiál v intenzivním jazykovém kurzu anglického jazyka zaměřeného na železniční přepravu. Z této učebnice budete čerpat slovní zásobu, obraty i inspiraci k procvičování a prohlubování Vašich jazykových dovedností. Považuji za nutné zdůraznit, že učebnice není primárně koncipována jako gramatická učebnice. Gramatika je samozřejmě její nedílnou součástí, ale je zredukována na nezbytné minimum, abychom se vyhnuli přílišnému zahlcení studentů spoustou výjimek či látkou, kterou již považuji za příliš pokročilou. Spousta gramatických jevů v této učebnici řešena není a v případě nutnosti je nutné jejich nastudování za pomoci lektora. Tato učebnice obsahuje 36 lekcí, z nichž většina je rozdělena na tři části slovní zásoba, gramatika a konverzace. Sekce slovní zásoby slouží k osvojení nezbytných železničních frází a výrazů, sekce gramatická se zaměřuje na jednotlivé gramatické okruhy a konverzační část komunikativní formou procvičuje osvojenou slovní zásobu a gramatiku dané lekce. Posledních sedm lekcí učebnice se již plně soustředí na nejrůznější typy situací, které mohou nastat v oblasti železniční přepravy a také studenty seznamuje s praxí v anglicky mluvících zemích. Najdete zde vzorové dialogy a modelové situace za účelem procvičování ve dvojicích nebo ve skupině. Přeji Vám příjemné studium, chuť do dalšího rozšiřování poznatků, příjemnou práci s naší učebnicí, bezvadné vztahy s Vašimi kolegy a tvořivou atmosféru v průběhu kurzu. Za mimořádnou ochotu a obětavost při tvorbě učebnice chci poděkovat kolegům a přátelům, kteří se na její přípravě a vzniku podíleli radami, doplněním, korekturou a grafickými úpravami, jmenovitě: PhDr. Martina Bílá DVI, a.s., odborné rady a podněty, korektura Pavel Sedláček, DVI, a.s. typografická úprava, připomínky Mgr. Zuzana Hofová, Veronika Janotová lektorky AJ, rady a připomínky Jamie Keddy, Alan Orr rady a připomínky V Mělníku dne 28. července 2013 Pavel Rakyta 3

6 4

7 1. lekce Sloveso be, členy SLOVNÍ ZÁSOBA 1. Doplňte významy slovíček. S lektorem procvičte správnou výslovnost. a) ticket e) railway station b) ticket office f) late c) clerk g) train chief d) conductor h) train driver 2. Najděte pět slov. l a t e y d t u i l o s k m c w t d c d k u r f l d e l a y e f t j i e r g p l n z k a n e q y 3. Doplňte slovíčka do vět. ticket office clerk single ticket platform depot job train drivers good suitcase together a) What is your? I m a. b) I d like a to Prague main train station, please. c) What number is my? It is number 4. d) Where is Pepa? I think he is in a. e) This hamburger is not. f) This is too heavy. g) We are not here. h) We aren t, we are conductors. 4. Vytvořte slova. a) zechc c b) utaessic s _ c) tastoin s d) enwedek w e) ssob b _ f) cnducsroot c g) pedot d h) aehyv h 5

8 Sloveso be GRAMATIKA Základní pomocné sloveso v anglickém jazyce je sloveso be. Jeho dokonalá znalost je nezbytná ke zvládnutí pokročilejší anglické gramatiky. Následující gramatická cvičení slouží k procvičení všech tvarů slovesa be. Kladná věta: Zápor: Otázka: Krátká odpověď: podmět + be (am, is, are) I am a student. She s a director. podmět + be + not They re not at work She isn t good at cooking. be + podmět? Are you a teacher? Is he on the train? Yes, I am. No, I m not. 1. Do cvičení doplňte vhodné tvary slovesa be v kladném tvaru či záporném tvaru. Vzor: Mary is not (not) a lawyer, she is a police officer. a) They (not) in London, they in Ashford. b) Paul (not) a ticket inspector, he a conductor. c) We (not) English, we Australian. d) The railway station (not) near here, the station far from here. e) I (not) from Mělník, I from Kolín. f) This (not) the first class, this the second class. g) Tickets expensive. h) The ticket office over there. 2. Procvičte si zkrácený tvar slovesa be v kladném i záporném tvaru. V záporném tvaru jsou možné dva způsoby. Dbejte na správnou výslovnost. a) He is not. b) She is. c) It is not. d) I am. e) We are not. f) They are not. g) I am not. h) It is. i) We are. j) They are. k) She is not. 6

9 3. Vytvořte otázky za pomocí slovesa be a odpovězte na otázky. Vzor: you Czech? Yes,. Are you Czech? Yes, I am. a) (she) at home? No,. b) What your name?. c) Where you from?. d) the railway station near here? Yes,. e) How old they? 25. f) What (her) name? Mary. g) it here? No,. h) What your job? a train driver. 4. Přeložte věty do angličtiny. Vzor: Ta zastávka je daleko odsud. The stop is far from here. a) Jakub není na nádraží. b) Ten lístek je příliš drahý. c) Mám se dobře. A co ty? d) Pokladna je uzavřená. e) Jsme tady spolu. f) Nejsme turisté. g) Není to drahé. h) Nejsme odtud. Členy Nedílnou součástí anglického jazyka jsou členy. Členy se pojí s podstatnými jmény a rozlišujeme člen nulový, neurčitý a určitý. V této kapitole se ve stručnosti zaměříme na základní použití neurčitého a určitého členu. S lektorem proberte všechny základní způsoby používání členů v AJ. 1. Tam, kde je to nutné, doplňte člen neurčitý nebo určitý. Vzor: I am train driver. I am a train driver. a) He s teacher. b) I m from Czech Republic. c) I have got car. car is new. d) I am at home. e) I am at work. f) 14:25 train to Prague. g) I have got brother and two sisters h) We like trains. 7

10 2. Ve větách označte špatně použité členy. Vzor: The train number 676 is on the platform 7. a) They are a good people. b) His name is the Pavel. c) They come from the France. d) They are the conductors. e) I have got a new book and a book is boring. f) His house is the nice. g) They are good a students. h) We like the dogs and the cats. KONVERZACE 1. Procvičte si základní fráze v AJ a použijte také sloveso be. Stručně se představte a dalšího studenta se zeptejte And what about you? A co ty? Vzor: Hello, my name is Josef. I m from Česká Třebová and what about you? I am Jarka and I m from Česká Třebová, too etc. 2. Pomocí otázek se slovesem be se ptejte svého souseda na základní informace o něm, o jeho rodině atp. Otázky si zapište. Vzor: What is your name? How old are you? What is your wife s name? 3. Ve dvojicích vymyslete co nejvíce otázek zjišťovacích pomocí slovesa be a procvičte si krátké odpovědi. Vzor: Q: Are you a student? A: Yes, I am. Q: Are they happy? A: No, they re not. 4. Ve dvojicích znovu prostudujte slovní zásobu z úvodní části lekce a pokuste se co nejvíce výrazů vysvětlit anglicky. Vzor: A railway station is a building with ticket offices. 8

11 2. lekce Sloveso have got / have, vazba would like SLOVNÍ ZÁSOBA 1. Doplňte významy slovíček. a) departure b) arrival c) first d) second e) class f) coach g) couchette h) track 2. Doplňte slovíčka do textu. departure luggage delay seat reservation announcement time arrival information centre a) Regular is at 7:45 a.m. b) Our train has a twenty minute. c) Regular is at 7:48 a.m. d) The is in front of the railway station. e) What is it? It s 7:44. We are late! f) Listen carefully to the. g) I haven t got any. h) I d like a in the first class, please. 3. Vytvořte slova. a) dauretp d b) rgelrau r c) onmey m d) eresionatrv r e) rac c f) oachc c g) ealdy d h) lassc c 4. S lektorem proberte dny v týdnu a měsíce v roce. Výrazy zapište. Dny Měsíce 9

12 Have got / have GRAMATIKA Další ze základních sloves, jenž existuje v anglickém jazyce je sloveso have, a jeho druhý tvar have got. Se svým lektorem porovnejte obě varianty slovesa mít a rozeberte změny v gramatice. V britské angličtině typicky potkáme sloveso have got jako přesný ekvivalent českého mít, vlastnit. V americké angličtině se naopak v tomto významu používá samostatné have jako běžné významové sloveso, tzn. zápor a otázku tvoří pomocí slovesa do. Následující příklady jsou tedy správně v obou případech, v praxi uslyšíte obě varianty. V praxi není příliš časté používat samotné haven t či hasn t bez got pro vyjadřování záporů, proto v řeči preferujte varianty haven t got / hasn t got / don t have / doesn t have. Více k používání pomocného slovesa do v otázkách a záporech se dozvíme v následujích lekcích. Překlad slovesa mít, vlastnit have got nebo have Britská angličitna I haven t got a dog. He hasn t got any money. Have you got a first class ticket? Has he got a good job? Americká angličtina I don t have a dog. He doesn t have any money. Do you have a first class ticket? Does he have a good job? 1. Procvičte a napište si zkrácené tvary slovesa have got. Dbejte na správnou výslovnost. a) We have got. b) They have got. c) She has got. 2. Převeďte zkrácené tvary slovesa have got zpět do plné formy. a) He s got. b) We ve got. c) They ve got. d) It has got. e) I have not got. f) He has got. d) He hasn t got. e) We haven t got. f) It s got. 3. Doplňte vhodné tvary slovesa have / have got v kladném či záporném tvaru. Vzor: We (not) a ticket. We haven t / haven t got / don t have a ticket. a) I a big suitcase. b) She (not) a job. c) We a night shift on Saturday. d) She a big family. e) They (not) a job at the station in Rumburk. f) Josef a good job in the depot. g) She a weekend job. h) We a computer at work. 10

13 4. Tvořte otázky v přítomnosti pomocí slovesa have / have got. Vzor: (you) a ticket? Have you got / Do you have a ticket? a) What (you) for lunch today? b) (they) a house or a flat? c) (you) a lot of books at home? d) (you) any change? e) (we) enough time? f) (they) a single ticket or a return ticket to Pardubice? g) (she) a job at the train station? h) (he) a suitcase? Vazba would like Vazba would like je užitečné slovní spojení, jež se hodí, když se o něco žádá či se něco nabízí. Vazba samotná se skládá z modálního slovesa would (bys, bych atp.) a slovesa like (mít rád). Ve spojení těchto dvou slov se vazba ovšem překládá jako rád bych, dal bych si atp. Vazba would like je pro všechny osoby stejná. Příklad: I d like a beer, please Dal bych si pivo, prosím. I d like a return ticket to Kopřivnice, please. Chtěl bych zpáteční jízdenku do Kopřivnice, prosím. Would you like some coffee? Dal by sis kávu? Would you like a cup of tea? Dal by sis šálek čaje? Pozor! Studenti při použití vazby často vynechají would nebo zkrácený tvar d a použijí pouze like, např.: I like a return ticket to Most. Taková věta však nedává smysl, samotné like používáte v případě, že chcete říct, že máte něco rádi, či rádi něco děláte, např.: I like swimming. I like coffee atp. 1. Ze zpřeházených slovíček vytvořte kladné oznamovací věty či otázky. Vzor: I / ice-cream / d / like / please I d like an ice-cream, please. a) would / like / a / single / I / ticket / Brno / to / please b) like / return / a / to / Zábřeh / would / I c) like / would / you / a / cup / of / tea? d) travelling / like / I e) likes / John / shopping / going f) would / like / you / tea / some? g) John / shopping / likes h) Josef / going / likes / work / to 11

14 KONVERZACE 1. Jeden po druhém vyjmenujte věci, které máte doma. Vzor: I have got a car. I have got a dog etc. 2. Zapište či zapamatujte si věci, které má váš soused. Převeďte věty do 3. osoby jednotného čísla. Vzor: Karel has got a car and a cat. Maruška has a house and she has a daughter, too. 3. Ve dvojicích si procvičte použití vazby would like. Vzor: A: Would you like some tea? B: No, thank you. / Yes, please. 4. Zapište si pět předmětů denní potřeby (např. pero, počítač, auto atd.) a pomocí have you got či do you have se na ně zeptejte svého partnera. Otázky si zapište. Vzor: A: Have you got a car? B: Yes, I have. 12

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel

Elementary. Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1. Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová. English for work, socializing & travel English for work, socializing & travel Elementary Stručný přehled gramatiky pro úroveň A1 Ing. Ivan Hrbek Mgr. Tereza Vogeltanzová Bohemian Ventures výhradní distributor vydavatelství Pearson pro Českou

Více

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno

GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace. Alena Kuzmová. 2011 Computer Press Brno GET TALKING! Intenzivní kurz anglické konverzace Alena Kuzmová 2011 Computer Press Brno ????????????? Get Talking! intenzivní kurz anglické konverzace ALENA KUZMOVÁ Computer Press, a. s., 2011. Vydání

Více

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé)

Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Sbírka aktivit pro kurz jazyka anglického k učebnici New English File Pre-Intermediate (vhodné pro dospělé) Autoři: Mgr. Karin Burkartová Bc. Lenka Heczková Mgr. Simona Martínková Mgr. Vladimíra Pavlíková

Více

Předmět: Anglický jazyk

Předmět: Anglický jazyk 5.1.2 Obor: Cizí jazyk Předmět: Anglický jazyk Charakteristika předmětu anglický jazyk 1. stupeň Vzdělávací oblast Jazyk a jazyková komunikace, obor Cizí jazyk, se realizuje v předmětu anglický jazyk a

Více

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK

STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK STANDARDY ANGLICKÝ JAZYK Vypracovala skupina pro přípravu standardů z anglického jazyka ve složení: Vedoucí: Mgr. Štěpánka Legemzová, ZŠ Angel, Praha 12 Koordinátor za VÚP: Členové: Mgr. Kamila Sladkovská,

Více

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ

Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk. Výukový materiál. zpracovaný v rámci projektu. EU Peníze SŠ Střední škola obchodu, řemesel a služeb Žamberk Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu EU Peníze SŠ Registrační číslo projektu:cz.1.07/1.5.00/34.0130 Šablona: III/2 Ověřeno ve výuce dne: 3. 1. 2013

Více

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault.

1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Don Sparling 1 According to * According to me, he should leave. * According to me, he s crazy. * According to his opinion, it was John s fault. Angličtina používá according to, když jde o informaci získanou

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2014/2015 ANGLICKÝ JAZYK Zpracoval: CENTRUM PRO ZJIŠŤOVÁNÍ VÝSLEDKŮ VZDĚLÁVÁNÍ Schválil: Ministerstvo školství, mládeže

Více

Anglická slovesa The English verbs

Anglická slovesa The English verbs Anglická slovesa The English verbs Sloveso v angličtině může vyjadřovat činnost (to read číst, to swim plavat ), stav (to existexistovat, to lie ležet ) nebo proces (to die zemřít, to go on pokračovat).

Více

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období

11. Charakteristika druhého vzdělávacího období 11. Charakteristika druhého vzdělávacího období Do 2. vzdělávacího období vstupuje žák vybaven vědomostmi a dovednostmi ze všech primárních vzdělávacích oblastí. Připravenost žáků k učení je v tomto období

Více

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?)

Unit 2. Unit 3. Známe se? (Setkali jsme se už někdy?) English 2 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk

Reálné gymnázium a základní škola města Prostějova 5.3 Učební osnovy: Anglický jazyk Podle těchto učebních osnov se vyučuje ve třídách 1.N a 2.N šestiletého gymnázia od školního roku 2013/2014. Zpracování osnovy předmětu Anglický jazyk koordinovala Mgr. Renata Horáková. Časová dotace Nižší

Více

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE

INSPIROMAT. Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE Resumé NÁPADY, RADY A TIPY PRO VÝUKU ANGLICKÉHO A NĚMECKÉHO JAZYKA NA ZÁKLADNÍ A STŘEDNÍ ŠKOLE INSPIROMAT Výstupy projektu Progress CZ.1.07/1.3.44./01.0038 prosinec 2014 PRŮVODCE UČITELE Průvodce učitele

Více

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu.

V případě potřeby je možno konzultovat konkrétní problém s vyučujícím daného kurzu. Unit 7 Přítomný čas prostý a přítomný čas průběhový Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva: 1 hodina Telínová, A., kolektiv autorů: Eurolingua English 2 (kapitola

Více

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání

KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY. Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání KATALOG POŽADAVKŮ ZKOUŠEK SPOLEČNÉ ČÁSTI MATURITNÍ ZKOUŠKY platný od školního roku 2009/2010 ANGLICKÝ JAZYK ZÁKLADNÍ ÚROVEŇ OBTÍŽNOSTI Zpracoval: Schválil: Centrum pro zjišťování výsledků vzdělávání Ministerstvo

Více

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY

STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ. Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY STŘEDNÍ ŠKOLA - CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY TECHNICKÉ KROMĚŘÍŽ Nábělkova 539, 767 01 Kroměříž UČEBNÍ OSNOVY VŠEOBECNĚ VZDĚLÁVACÍCH PŘEDMĚTŮ A EKONOMIKY čtyřletých oborů středního vzdělání s maturitní zkouškou

Více

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k)

VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) VZOROVÝ TEST ANGLICKÝ JAZYK ú roveň A1 (Cizí jazyk 5. roč ňí k, Dalš í čizí jazyk 9. roč ňí k) Společná část základní úroveň; poslech s porozuměním úloha 1 V prvním oddílu poslechové části testu žáci uslyší

Více

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol

Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM PEDAGOGICKÁ FAKULTA CENTRUM JAZYKOVÉ PŘÍPRAVY Sylaby kurzů cizího jazyka pro profesní potřeby učitelů základních a středních škol Grantový projekt podporovaný

Více

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011)

SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) SYLABY PŘEDMĚTŮ bakalářského studijního oboru Aplikovaná informatika - Informační technologie (aktualizace k 16. 5. 2011) Administrativní a prezentační systémy... 2 Algoritmizace I... 3 Algoritmizace II...

Více

michael's story / 1 / meeting lisa

michael's story / 1 / meeting lisa michael's story / 1 / meeting lisa hello. my name is michael and I would like to tell you about a girl I know. she lives in california now but we used to spend a lot of time together when she was a teacher

Více

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky

Zvuková stránka jazyka. Jazykové příručky Předmět: Český jazyk a literatura Ročník 6. Výstup podle RVP Výstup podle ŠVP Téma Učivo Přesahy, vazby, průřezová témata, poznámky Mluvnice Rozlišuje spisovný jazyk a obecnou češtinu a zdůvodní jejich

Více

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple

Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý. Past Simple and Present Perfect Simple Minulý čas prostý a předpřítomný čas prostý Past Simple and Present Perfect Simple International Express Pre-Intermediate, U 7 UJAZ FEKT VUT v Brně Tvoření minulého času prostého Pravidelná slovesa sloveso

Více

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce

MATURITNÍ ZKOUŠKA. z anglického jazyka Písemná práce MATURITNÍ ZKOUŠKA z anglického jazyka Písemná práce Tato příručka je spolufinancována Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Maturitní zkouška z anglického jazyka písemná práce Zpracoval kolektiv

Více

Jazyk a jazyková komunikace

Jazyk a jazyková komunikace školní vzdělávací program Školní vzdělávací program Věřit si a znát (v11) Věřit si a znát Jazyk a jazyková komunikace HIDDEN TEXT TO MARK THE BEGINNING OF THE TABEL OF CONTENTS Obsah 1 2 Jazyk a jazyková

Více

přepsat docela unavený včera italský

přepsat docela unavený včera italský Unit 1 1)Opakování mluvnice - present simple, past simple 2) Subject pronouns, object pronouns, possessive adjectives Čas k prostudování učiva: 7 hodin včetně konzultací Čas potřebný k ověřování učiva:

Více

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura

Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Vzdělávací oblast: Jazyk a jazyková komunikace Vyučovací předmět : Český jazyk a literatura Charakteristika vyučovacího předmětu 1. stupeň Obsahové, časové a organizační vymezení Vyučovací předmět Český

Více

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě

Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji. Slezská univerzita v Opavě Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu v oblasti vzdělávání pedagogů v Moravskoslezském kraji Slezská univerzita v Opavě Vzdělávací centrum v Krnově 2011 Krok za krokem projektem Rozvoj e-learningu

Více

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77

ENGLISH 3 UNIT 1 INTRODUCTIONS & SOCIAL LIFE PARTY AT ROCK CLUB 77 ENGLISH 3 Vážení studenti! Prosím netrapte se biflováním níže uvedených textů. Tyto budou v plném rozsahu zpracovány, vysvětleny a aktivně procvičovány v rámci vašeho kurzu. Pokud najdete chuť a čas, uvařte

Více

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky

Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Školní vzdělávací program pro jazykovou školu s právem státní jazykové zkoušky Pilotní verze 2008 JANUA LINGUARUM RESERATA aneb BRÁNA JAZYKŮ OTEVŘENÁ (zpracováno podle RVP pro JŠ s právem SJZ) Mottem našeho

Více

ZÁJMENA SOME, ANY, NO SOME Je to neurčité zájmeno, které můžeme použít jako podstatné jméno, přídavné jméno nebo zájmeno. Má stejný tvar pro jednotné i množné číslo. Překládáme ho jako NĚJAKÝ, NĚJACÍ,

Více