Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů. Obsah Strana

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů. Obsah Strana"

Transkript

1 Strana 3 Obsah Strana Úvod 4 I. Všeobecně. 4 II. Podmínky realizace.. 4 1) Charakter místa uložení. 4 2) Minimální krycí vrstva. 5 III. Podkladní a vyrovnávací vrstvy 5 1) Typy podkladních vrstev. 5 2) Montáž podkladních a vyrovnávacích vrstev. 5 3) Vrstva kročejové nebo tepelné izolace 6 IV. Samonivelační potěr CEMP. 6 1) Pracovní podmínky pokládky CEMP. 6 2) Strojní zařízení 6 3) Ochranné pomůcky a nářadí 6 4) Pomůcky na zkoušku konzistence směsi 7 5) Pracovní četa 7 6) Přípravné práce 8 7) Síla vrstvy potěru 8 8) Lití směsi. 8 9) Dilatace potěru 9 10) Montáž dalších vrstev 9 V. Technické požadavky na hotové CEMP... 9 VI. Zkoušky. 10 VII. Poruchy, ostatní doporučení. 10,11 Přílohy: 1) Protokolu ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru na bázi materiálu MFC Portland 2) Návrhové tloušťky vrstvy litého potěru MFC Portland

2 Strana 4 ÚVOD Tento technologický postup (dále TP) určuje způsob provádění a kontroly litých cementových potěrů (dále CEMP), které slouží jako podklad pod podlahoviny v bytové a občanské výstavbě a v průmyslové výstavbě s charakterem občanské výstavby. CEMP se aplikuje na podkladní vrstvy, jejichž způsob provádění je rovněž stanoven tímto TP. I. Všeobecně 1) TP jsou závazné pro zpracovatele CEMP dodaného na stavby systémem aplikačních návěsu např. TransMIX. 2) Veškeré konstrukce a práce realizované podle těchto TP musí odpovídat zásadám bezpečné práce a být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. 3) O průběhu stavby musí být stavbyvedoucím nebo mistrem vedeny přehledné záznamy ve stavebním deníku. 4) Dosažení předpokládaných technických parametrů CEMP je závislé na dodržování pracovních podmínek a postupů při zpracování daných zásadami dodavatele. II. Podmínky realizace 1) Charakter místa uložení Prostory, ve kterých se budou realizovat CEMP musí být uzavřené a vyčištěné. Musí být ukončeno: - provádění mokrých procesů např. omítky, betonáže atd. - montáž a odzkoušení ústředního topení, včetně ukotvení rozvodů v podlaze - montáž rozvodu zdravotní techniky a plynu včetně utěsnění všech prostupů a jejich ukotvení k podlaze - montáž oken a ocelových dveřních zárubní, okna musí být zasklená a uzavřená (spodní rozpěru ocelových zárubní je vhodné odstranit ) - rozvody elektroinstalace pokud jsou vedené v podlaze nutno ukotvit k podkladu - zálivky styků panelů a úpravy stěn a stropů pod finální úpravy povrchů - zatmelené všechny otvory, obedněny a zatmeleny všechny prostory určené k provedení CEMP minimálně do výšky nivelety CEMP

3 Strana 5 - zamezit komínovému efektu (utěsnění střechy, uzavření schodiště, výtahové šachty atd.) 2) Minimální krycí vrstva potěry CEMP mohou být aplikovány pouze při zajištění krycí vrstvy min. 45 mm nad veškerými rozvody umístěnými ve skladbě podlahy. Lokální oslabení síly vrstvy potěru může mít za následek vznik trhlin na povrchu potěru. III. Podkladní a vyrovnávací vrstvy 1) Typy podkladních vrstev a) Bez podkladní vrstvy (lití přímo na nosnou vrstvu) tzv. potěr spojovací b) Podkladní vrstva je tvořena vyrovnávací výplňovou vrstvou oddělena separační vrstvou od podkladu tzv. potěr na dělící vrstvě c) Podkladní a vyrovnávací vrstva je tvořena tlumící a separační vrstvou tzv. potěr plovoucí 2) Montáž podkladních a vyrovnávacích vrstev U všech typů litých CEMP se na všechny vystupující konstrukce (zdi, sloupy, odpadní potrubí atd.) instaluje krajový pás z pěnového polyetylénu (vždy v příslušné tloušťce k dané ploše min. 5 mm), který těsně opisuje tvary těchto konstrukcí. V případě vytápěných potěrů činí minimální tl. krajového pásu 10 mm! Instalace se provádí přisponkovaním nebo přilepením. a) Podkladní vrstva (nejčastěji betonová mazanina) musí být suchá, čistá, nosná a je řádně napenetrovaná (2 x penetračním nátěrem). b) Jako vyrovnávací výplňovou vrstvu lze použít: 1. lehčený beton (pěnobeton, polystyrenbeton spod.), který je ukládán na suchou a očištěnou podkladní vrstvu pomocí mobilního šnekového čerpadla a tlakových hadic do příslušné nivelety, která je zajišťována hadicovou vodováhou a stavitelnými kozičkami. Srovnání výplňové vrstvy je prováděno trubkovými hradítkem. Na takto provedenou výplňovou vyrovnávací vrstvu je po technologické přestávce nutné k zajištění pochůznosti a částečného zatížení uložena separační vrstva tvořená: - celoplošně slepenou PE folií - celoplošně svařenou vrstvou separačního papíru potaženého PE folií 2. zhutněný sypký materiál (recyklát, štěrkopísek, umělá lehčená kameniva apod.) Takto použitý suchý materiál je srovnán a zhutněn do příslušné nivelety. Na takto provedenou vyrovnávací vrstvu je uložena separační vrstva tvořená celoplošně slepenou PE folií.

4 Strana 6 3) Vrstva kročejové nebo tepelné izolace (pěnový polystyren, pěnový polyetylén) Na suchou a očištěnou podkladní vrstvu je ukládána celoplošně vrstva izolace v určené skladbě, tvořená: a) pěnovým polystyrenem používá se polystyren s kročejovým útlumem např. EPS T 3500 a T 4000 a podlahovým polystyrenem min. třídy min. EPS 100Z nebo EPS100S. V případě použití dvou a více vrstev tohoto materiálu jsou desky ukládány se vzájemným přesahem, přičemž vrstva s vyšší stlačitelností je ukládána na spod. Na takto provedenou vrstvu je uložena separační vrstva tvořená celoplošně slepovanou folií nebo celoplošně svařenou vrstvou separačního papíru potaženého PE folií. Tato vrstva musí zabránit možnosti podlití CEMP pod separační, vyrovnávací nebo izolační vrstvu. b) pěnovým polyetylénem pásy tohoto materiálu (Mirelon, Ethafoam, Izoflex, apod.) jsou ukládány na suchý, očištěný a pevný podklad a vzájemně slepeny lepicí páskou. V případě uložení dvou a více vrstev jsou tyto uloženy v navzájem kolmém směru. Tato vrstva je těsně napojena na krajový pás, čímž je zabráněno podtečení CEMP a tím spojení s podkladem. IV. Samonivelační potěr CEMP 1) Pracovní podmínky pokládky CEMP Teplota vzduchu i konstrukce v době lití a zrání CEMP musí být minimálně +5 C a maximálně +30 C. Prostory, ve kterých se uskutečňuje lití, musí být v době lití a min. 48 hodin po jeho ukončení uzavřené, aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání potěru vlivem proudění vzduchu či přímým slunečním zářením. Po 48 hodinách lze prostory s hotovými CEMP nárazově odvětrávat, aby se postupně snížila vlhkost na hranici umožňující lepení povlakových podlahovin. 2) Strojní zařízení Pro výrobu a dopravu směsi CEMP se používá speciální zařízení mobilní míchací a dopravní návěs TransMIX. Přeprava hotové směsi probíhá pomocí tlakových hadic do místa lití, vzdáleného v závislosti na výkonu čerpadla, obvykle 120 m vodorovně nebo 50 m svisle, případně v kombinaci.

5 Strana 7 3) Ochranné pomůcky a nářadí Pracovníci čety musí být mimo standardní pracovní oděv vybaveni těmito ochrannými pomůckami: - vysoké gumové boty (obsluha čerpadla, pokladač směsi a pracovník provádějící konečnou úpravu povrchu) - pracovní obuv (každý člen čety) - gumové rukavice (obsluha čerpadla) - ochranné rukavice (každý člen čety) - ochranné brýle nebo štít (obsluha čerpadla, pokladač směsi) a nářadím společným pro pracovní četu: - zednické nářadí - lopata - hadicová vodováha - tužka a metr - koště s násadou - hradítka z kovové trubky různých délek 800 až 3000 mm - výškově stavitelné kozičky pro stanovení výšek v ploše 4) Pomůcky na zkoušku konzistence směsi - Hägermannův trychtýř - nádoba na odběr vzorků - tabulka skla rozměrů 300 x 300 mm - měřítko s dělením stupnice po milimetrech potřebné délky 5) Pracovní četa 1 pracovník práce s vodováhou Zajišťuje přenášení váhorysu určeného odběratelem na všechna místa uložení směsi CEMP pomocí speciální vodováhy a výškově stavitelných koziček v půdorysném rozpětí max. 1,2 m. 1 pracovník pokladač směsi Provádí pokládku směsi CEMP v potřebném množství podle výškově nastavených koziček a tím určuje rychlost čerpání směsi. 1 pracovník obsluha přepravních hadic V průběhu čerpání směsi zajišťuje manipulaci s hadicemi tak, aby nebránily plynulému nalévání a aby nedošlo k jejich zlomení v obloucích a následnému ucpání. 1 pracovník konečná úprava povrchu

6 Strana 8 Provádí rovnání a hutnění uložené směsi pomocí trubkových kovových hradítek potřebných délek vždy min. 2 x ve vzájemně kolmém směru. 6) Přípravné práce Podklady, na které se aplikují CEMP, musí být vyčištěné od částic, které by mohly po dobu lití vyplavat na povrch CEMP. Před litím CEMP se zkontroluje utěsnění všech prostupů, otvorů a styků. Na všech plochách se podle počtu dostupných stavitelných koziček nastaví výška roviny litého CEMP, jejich rozmístěním v ploše v modulech max 1,2 m. Uložením hadic dopravního zařízení do nejvzdálenějšího místa lití se ukončí přípravné práce. 7) Síla vrstvy potěru Minimální síla vrstvy potěru činí 45 mm! V závislosti na plánovaném zatížení (kn/m2) a stlačitelnosti podkladních vrstev se určí min. sílu vrstvy potěru pro daný provoz projektant např. dle ČSN Podlahy - Společná ustanovení. U vytápaných potěrů činí minimální krytí topných kabelů min. 45 mm a stlačitelnost podkladních může být max. 5 mm. Před aplikací CEMP musí být topný systém odzkoušen a naplněn vodou netemperovat! 8) Lití směsi Lití CEMP se uskutečňuje volným vytékáním směsi z dopravní hadice vždy od nejvzdálenějšího místa lití směrem ke vchodu. Konec hadice je nutno držet těsně nad povrchem, abychom vyloučili vznik bublin a odstřikování směsi na okolní konstrukce a již uloženou směs. Rozlévání směsi má být plynulé bez větších přestávek, aby spojení jednotlivých dávek proběhlo v co nekratší době. Množství nalévané směsi je dáno výškou nastavených koziček. - po dosažení potřebné výšky jsou kozičky odstraněny a použity na další plochy k zajištění plynulosti přípravy nivelety - takto nalitá směs CEMP je ihned zhutněna a srovnána pomocí trubkových kovových hradítek potřebné délky a to vždy min. 2 x ve vzájemně kolmém směru - ihned po zhutnění je na povrch potěru vždy aplikován rovnoměrně ochranný postřik v dostatečném množství (cca 0,15 L/m2) - takto povrchově upravená směs CEMP se ponechá v klidu a bez dalšího zásahu tuhnout a tvrdnout min. 48 hod. za dodržování pracovních podmínek pokládky (dokonalé uzavření prostoru) - po dosažení pochůznosti (24-48 hod dle podmínek) se potěr CEMP nechá pozvolně vysychat za občasného větrání. Nejpozději do 48 hod. se provedou dilatační řezy.

7 Strana 9 - po vytvrdnutí potěru CEMP se provede odstranění přesahujícího krajového pásu z pěnového PE. Těsně před aplikací nášlapné vrstvy je nutné provést přebroušení povrchu za účelem odstranění šlemu. V případě lepených vrstev je vhodné povrch ošetřit penetrací 9) Dilatace Při provádění litého CEMP musí být dodrženy následující pravidla: - maximální délka strany potěru 6 m - maximální velikost dilatačního pole 35 m2 - maximální poměr stran 3:1 - přiznat konstrukční spáry podkladu - dilatovat jednotlivé topné okruhy. V rizikových místech jako jsou např. dveře, průchody, ostré hrany atd. se doporučuje provést dilataci vložením profilu popř. řezem do 48 hod. 10) Montáž dalších vrstev - možnost překrytí potěru CEMP dalšími podlahovými krytinami je podmíněno jeho zbytkovou vlhkostí. Mezní hodnoty jsou stanoveny zvláštními předpisy (např. ČSN EN ) nebo výrobcem krytiny. Pro měření zbytkové vlhkosti doporučujeme použít CM přístroj nebo gravimetricky. Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru v době pokládky nášlapné vrstvy dle ČSN : Nášlapná vrstva Nejvyšší dovolená vlhkost nevytápěného potěru v % Nejvyšší dovolená vlhkost potěru s podlahovým vytápěním v % Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 4,5% Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % 4,5 % Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 3,5 % Paropropustná textilie 5,0 % 4,5 % PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 3,0 % Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny 2,5 % 2,0 %

8 Strana 10 V. Technické požadavky na hotové CEMP - mezní odchylky rovinatosti CEMP specifikuje ČSN EN Podlahy společná ustanovení. Před aplikací tenkovrstvých krytin s vyšším požadavkem na rovinatost a hladkost podkladu (např. PVC, marmoleum, vinyl apod.) je vhodné povrch CEMP stěrkovat samonivelačním stěrkou. V případě přímého lepení dlažby je vhodné použít flexibilní lepící tmel např. třídy C2TE. Před aplikací CEMP doporučujeme požadavky na kvalitu povrchu a rovinatosti CEMP konzultovat objednatelem či investorem. VI. Zkoušky Průkazní zkoušky - ověřením kvality dodávané směsi CEMP před jejím převzetím a zpracováním je pro odběratele splnění podmínek zkoušky roztékavosti pomocí Hägermannova trychtýře, které odpovídají průměru koláče v toleranci mm - zkoušky pevnosti v tlaku provádí dodavatel směsi CEMP podle vlastního technologického postupu (ISO 9001) a jsou v ceně materiálu - další průkazné zkoušky provede dodavatel na objednání odběratele a za úhradu. VI. Poruchy, ostatní doporučení 1) Trhliny v potěru Při dodržení technologického postupu pokládky a následného ošetřování, vykazuje potěr v průběhu zrání pouze omezenou míru smrštění, která je zpravidla ošetřena v rámci řízených dilatací a krajovým dilatačním pásem. V případě nedodržení předepsaných postupů nebo vlivem nevhodných klimatických podmínek v průběhu zrání, mohou v potěru vzniknout divoké smršťovací trhliny. Tyto trhliny nesnižují kvalitu potěru ani nemají vliv na jeho užitné vlastnosti. Před pokládkou finální povrchové úpravy je však nutné tyto trhliny sanovat vhodným způsobem např. vyplnění jemným tmelem nebo tzv. sešitím ocelovými sponami s následným zalitím epoxidovým tmelem. - doporučený postup sešití trhlin: a) trhlinu v celé délce prořízneme kotoučovou bruskou do hloubky cca 1/3 síly vrstvy potěru. V případě vytápěného potěru je nutné dát pozor na poškození trubek!

9 Strana 11 b) proříznutí drážek pro ocelové spony kolmo na trhlinu ve vzdálenosti cca 20 cm. Hloubka drážky by měla umožnit osazení spony pod cca 5 mm od horní hrany potěru c) vysátí prachu a drobných nečistot s následným vložením ocelových spon d) zalití trhliny i spon nízkoviskózním epoxidovým tmelem s následným posypem povrchu křem. pískem frakce 0,3 0,8 mm. e) druhý den povrch s přebytkem písku jemně přebrousíme a vysajeme 2) Miskovitý efekt Pokud je potěr ponechán delší dobu bez ochranného nástřiku (např. po přebroušení) či nášlapné vrstvy, může dojít k jeho dodatečnému dotvarování vlivem tzv. přeschnutí (vlhkost potěru poklesne pod 2-1% hmotnostně popř. dojde k výraznému rozdílu vlhkosti potěru spodní / horní hrana). Takový potěr je poté výrazně náchylnější na změnu klimatických podmínek - změna teplot vzduchu, oslunění, spuštění vytápění apod. Po zakrytí nášlapnou vrstvou je potěr vůči těmto prudkým změnám klimatu chráněn a k objemovým změnám již buď nedochází, nebo pouze velmi pomalu a potěr je již vyrovná bez vzniku trhlin a dalšího dotvarování. V případě vzniku miskovitého efektu (nejčastěji u stěn a v dilatacích) doporučujeme po dosažení požadované zbytkové vlhkosti vyvýšená místa zbrousit do roviny a co nejdříve provést pokládku podlahové krytiny. 3) Urychlení schnutí potěru pomocí podlahového topení, první topná zkouška potěru. V případě, že je CEMP aplikován na systém podlahového vytápění, lze jeho vysychání urychlit spuštěním topení. Topení lze zahájit nejdříve 21 dnů od pokládky potěru a je nutné dodržet postup stanovený v Protokolu ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru na bázi materiálu MFC Portland. Topnou zkoušku je nutné provést vždy ještě před pokládkou finální povrchové úpravy. Před zahájením topení doporučujeme povrch potěru jemně přebrousit za účelem odstranění těsnícího nástřiku a urychlení rovnoměrného vysychání.

10 Protokol ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru na bázi materiálu MFC Portland Investor: Stavba : Topenářská firma: Stavbyvedoucí: Systém podlahového topení: Pokládka potěru dne: Fáze 1. Ohřev (kombinace funkčního vytápění a vytápění pro řádné vyschnutí potěru) zahájen dne: (nejdříve 21 dnů po pokládce potěru). Upozornění: Během fáze vytápění za účelem vysušení potěru řádně nárazově odvětrávat (bez působení průvanu)! Datum Vstupní teplota ºC Podpis 1. den Ohřev na + 25ºC na vstupu, bez nočního poklesu 2. den Ohřev na + 30ºC na vstupu, bez nočního poklesu 3. den Ohřev na + 35ºC na vstupu, bez nočního poklesu 4. den Ohřev na + 40ºC na vstupu, bez nočního poklesu 5. den Ohřev na + 45ºC na vstupu, bez nočního poklesu 6. den Ohřev na + 45ºC na vstupu, bez nočního poklesu Od 7. dne Poslední den * vyzrálost potěru je závislá na druhu podlahové krytiny Fáze 2. Zkouška vyschnutí potěru (zkouška fólií)**: Maximální vstupní teplota udržována na + 45ºC, vypnutý noční pokles teploty až do docílení požadované hodnoty zbytkové vlhkosti (zkouška pomocí fólie a CM přístroje) Dosaženo vyzrálosti* potěru pro pokládku NV Datum Zkouška fólií - potěr suchý ANO/NE Podpis ** nenahrazuje měření CM přístrojem před zahájením pokládky podlahové krytiny Fáze 3. Pokles vstupní teploty: den den Datum Vstupní teplota ºC Podpis Pokles vstupní teploty na + 35ºC Pokles vstupní teploty na + 25ºC Fáze 4. Zkouška CM přístrojem. Podlahová krytina typ: Datum Měření CM přístrojem (%) Podpis Místo/datum Podpis (investor, topenář, architekt nebo projektant)

11 Návrhové tloušťky vrstev litého potěru MFC Portland 020 a MFC Portland 030 1) Spojovací potěr Min. tloušťka vrstvy potěru činí 40 mm. a) podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost a únosnost. Nesmí obsahovat nečistoty, které by bránily pevnému spojení. Savé podklady je nutné předem ošetřit penetrací. b) min. doporučená tloušťka vrstvy potěru MFC Portland 020 (030) z hlediska snadné pokládky a následného zrání činí 45 mm. V případě aplikace potěru v menší tloušťce (viz. tabulka) doporučujeme před aplikací kontaktovat výrobce potěru. 2) Potěr na separační vrstvě Min. tloušťka vrstvy potěru: MFC Portland mm, MFC Portland mm. a) podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost a únosnost. Separační vrstva musí být aplikována jako vodotěsná vana, spoje svařeny nebo přelepeny. b) v případě plošného zatížení nad 3,5 kn / m2 je nutné jmenovitou tloušťku potěru navýšit oproti uvedeným hodnotám o 5 mm c) min. doporučená tloušťka vrstvy potěru MFC Portland 020 (030) z hlediska snadné pokládky a následného zrání činí 45 mm. V případě aplikace potěru v menší tloušťce (viz. tabulka) doporučujeme před aplikací kontaktovat výrobce potěru. 3) Potěr na izolační vrstvě Jmenovitá minimální tloušťka vrstvy potěru Stlačitelnost izolační vrstvy Provozní zatížení v kn/m 2 Účel použití 5 mm > 5mm do 10 mm Portland 020 Portland 030 Portland 020 Portland 030 1,5 byty 45 mm 40 mm c) 50 mm 45 mm 2,0 kanceláře, nemocniční pokoje 45 mm 40 mm c) 50 mm 45 mm 3,5 garáže (<2,5t) 55 mm 50 mm 60 mm 55 mm 5,0 školní třídy, prodejny, knihovny 65 mm 55 mm 70 mm 60 mm 7,5 dílny s lehkým provozem dle statického návrhu a) uvedené hodnoty v tabulce jsou minimální a je nutné je dodržet v celé ploše potěru b) u izolačních vrstev > 30 mm je nutné jmenovitou tloušťku potěru navýšit oproti uvedeným hodnotám o 5 mm c) min. doporučená tloušťka vrstvy potěru MFC Portland 020 (030) z hlediska snadné pokládky a následného zrání činí 45 mm. V případě aplikace potěru v menší tloušťce (viz. tabulka) doporučujeme před aplikací kontaktovat výrobce potěru. 4) Topný potěr Minimální krytí trubek podlahového vytápění činí 45 mm. a) stlačitelnost podkladních vrstev činí max. 5 mm b) dle předpisu provést postupný ohřev potěru v /10/2013

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

) nadimenzuje podle pravidla:

) nadimenzuje podle pravidla: V ROBEK Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. a na staveniště je

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU

REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU REALIZACE TERASY S LEPENOU DLAŽBOU SKLADBY STŘEŠNÍCH TERAS SE PROVÁDÍ V RŮZNÝCH MATERIÁLOVÝCH A KONSTRUKČNÍCH ŘEŠENÍCH. V TOMTO ČLÁNKU SE ZAMĚŘÍME NA TERASY, KDE PROVOZNÍ SOUVRSTVÍ JE POLOŽENO NA JEDNOPLÁŠŤOVÉ

Více

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE

EPOXY SYSTÉMY STAVEBNÍ CHEMIE EPOSTYL 215 AS Antistatická nátěrová podlahovina CHARAKTERISTIKA: EPOSTYL 215 AS je epoxidová dvousložková antistatická nátěrová podlahovina (vrchní vrstva), vyhovující požadavkům ČSN EN 1081 a ČSN 34

Více

PROJEKT : INVESTOR : DATUM :

PROJEKT : INVESTOR : DATUM : PROJEKT : STAVEBNÍ ÚPRAVA ZÁHRADNÍHO DOMKU, HOSTIVICE INVESTOR : PROJEKTANT ČÁSTI : DATUM : NÁZEV VÝKRES : MĚŘÍTKO : STUPEŇ PROJEKTU : FORMÁT : ČÍSLO VÝKRESU : Technická zpráva Předložená projektová dokumentace

Více

K 21 Podhledy Knauf Fireboard

K 21 Podhledy Knauf Fireboard K 21 08/2007 K 21 Podhledy Knauf K 215 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 225 - Knauf (Rp a 120) - traverzový strop K 214 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora K 224 - Knauf (EI 60 a ) - zdola i shora

Více

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru

Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Změny v projekčních předpisech požární bezpečnosti staveb Způsoby ochran stavebních konstrukcí před účinky požáru Praha, 13.4.2005 Ing. Vilém Stanke 1 Ocelové nosné konstrukce Ocel je nehořlavá stavební

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR

PREZENTACE CETRIS. Přednášející: Glos Martin. Obchodní manažer ČR, SR PREZENTACE CETRIS Přednášející: Glos Martin Obchodní manažer ČR, SR Složení cementotřískové desky CETRIS Hlavní přednosti desek CETRIS Fyzikálně mechanické vlastnosti Lineární roztažnost při změně vlhkosti.

Více

Montované stěny fermacell 1 S 32

Montované stěny fermacell 1 S 32 Montované stěny fermacell 1 S 32 požární odolnost : EI 90 DP1 )* Popis Nenosné dvojité konstrukce stěn s protipožární odolností, splňující vysoké požadavky útlumu zvuku. Oblast uplatnění těchto nenosných

Více

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S

MONTOVANÉ TECHNOLOGIE. Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ TECHNOLOGIE Petr Braniš 3.S MONTOVANÉ SKELETOVÉ STAVBY U MONTOVANÉHO SKELETU JE ROZDĚLENA: nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) výplňová část - stěny PODLE UŽITNÉHO ZATÍŽENÍ SE SKELETY

Více

Kontrolní a zkušební plán

Kontrolní a zkušební plán Kontrolní a zkušební plán Montáže kontaktního zateplovacího systému weber therm v souladu s ČSN 73 29 01 Provádění vnějších tepelně izolačních kompozitních systémů (ETICS) Stavba : Prováděcí firma : Datum

Více

Ochranné nátěrové hmoty

Ochranné nátěrové hmoty Ochranné nátěrové 4 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si

PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PR Č LÁ NKY Pomá há me Vá m, vybrát si PODLAHOVÉ TOPENÍ SPRÁVNÝ SYSTÉM PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ MUSÍ DODRŽET NĚKOLIK PRAVIDEL Vybrali jste si do své novostavby či rekonstrukce podlahové vytápění a nevíte,

Více

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz

TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok. www.kb-blok.cz TVAROVKY PlayBlok tvar ovky PlayBlok tvar ovky WallFishBlok PlayBlok a WallFishBlok NOVINKA! KB PlayBlok zkosení hrany po celém obvodu pohledové plochy výška zkosení 7 mm označení povrchové úpravy v kódu

Více

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003

Zateplovací systémy Baumit. Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 Zateplovací systémy Baumit Požární bezpečnost staveb PKO č. 10-024 PKO č. 11-003 www.baumit.cz duben 2011 Při provádění zateplovacích systémů je nutno dodržovat požadavky požárních norem, mimo jiné ČSN

Více

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková

Revitalizace prostor ústavu 423, obj.b Technická zpráva ing. Jiřina Dvořáková Ve specifikaci v souladu se zákonem o veřejných zakázkách č. 137/2006 bylo ve vyjímečných případech pro dostatečně přesný a srozumitelný popis použito odkazu na typový výrobek, ten je možné dle tohoto

Více

se systémovou výhodou

se systémovou výhodou Podlahy Knauf 06/2008 Podlahy Knauf se systémovou výhodou Lze obkládat již po 24 hodinách Šetří energii Optimální pro podlahové topení Nejlepší tepelná izolace Hygienicky snadno udržovatelné Nejlepší zvuková

Více

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON

SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON SCHÖNOX EPOXIDOVÉ NÁTĚRY NA BETON nátěrové a podlahové systémy na polymerové bázi Ochrana betonových povrchů Vynikající přídržnost k podkladu Snadná údržba Vysoká životnost

Více

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S

Montované technologie. Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované technologie Technologie staveb Jan Kotšmíd,3.S Montované železobetonové stavby U montovaného skeletu je rozdělena nosná část sloupy, průvlaky a stropní panely) a výplňová část (stěny): Podle

Více

I N O V A C E S P R O F I L E M

I N O V A C E S P R O F I L E M I N O V A C E S P R O F I L E M C Střešní terasy Konstrukční skladby 0-00 Z praxe pro praxi Jméno Schlüter-Systems představuje již od roku inteligentní řešení konstrukcí balkonů a teras. Tehdy objevil

Více

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace

Před montáží: Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci. Důležité a zásadní informace Před montáží: Důležité a zásadní informace Palubky před montáží neskladujte na přímém slunci Před samotnou montáží proveďte předběžné sestavení a vizuální srovnání vzhledu. Příprava a položení základu:

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ

ZÁKLADNÍ INFORMACE SLOŽENÍ MATERIÁLU VZHLED SKLADOVÁNÍ LIKVIDACE ODPADŮ ZÁKLADNÍ INFORMACE Krytina Eternit je vyráběna v souladu s evropskou harmonizovanou normou EN 492: Vláknocementové desky a tvarovky, která stanovuje požadavky na vláknocementové desky pro střešní krytinu

Více

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení

F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení str. 1 /6 F.1.1. Architektonické a stavebně technické řešení Identifikace stavby : Název akce: Úpravy hlediště kinosálu Místo akce: Chotěboř, Tyršova 256, 583 01, Chotěboř Objednatel : CEKUS Chotěboř,

Více

Sanace teras na objektu bytového domu

Sanace teras na objektu bytového domu POPIS Sanace teras na objektu bytového domu Praha Ke Stírce 1844 Bytový dům o čtyřech podlažích postavený na začátku 21. století je situován v ulici Ke Stírce v městské části Praha - Kobylisy. Dům je konstruován

Více

BH02 Pozemní stavitelství

BH02 Pozemní stavitelství BH02 Pozemní stavitelství Zastřešení budov B) Ploché střechy Střecha = nosná střešní konstrukce + střešní plášť (nenosná konstrukce - 1 a více) Dle sklonu střechu dělíme na -plochá (sklon 1 až 5 )- ČSN

Více

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing.

Pozemní stavitelství II. Podlahy. Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Pozemní stavitelství II. Podlahy Zpracoval: Zdeněk Peřina, Ing. Základnífunkce a požadavky Podlaha je konstrukce uložená na vrchníploše podkladu za účelem dosažení technických (estetických) vlastností

Více

Konference Podlahy 2014

Konference Podlahy 2014 Konference Podlahy 2014 Tematický okruh: Název: Autor. Podlahy na terasách, balkónech a v exteriéru Zásady navrhování keramických dlažeb na balkónech a terasách Jiří Pavlíček Henkel ČR, spol. s r.o., U

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu.

ACO Stavební prvky. ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby. Návod k použití. 0153.33.08_V5.1 08/2011 edice Překlad z německého originálu. Návod k použití ACO ShowerDrain E-line - Liniové žlaby 0..08_V. 08/0 edice Překlad z německého originálu Montáž u vstupu do sprchového koutu (žlab s horizontální přírubou) Montáž u stěny ve sprchovém koutu

Více

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou

Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Na co si dát pozor při provedení výměny výplní otvorů odbornou firmou Tento článek vznikl na základě zvyšující se poptávky po provedení technického dozoru při výměně výplní otvorů. Jedná se o případy,

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita V. 2 Inovace a zkvalitnění výuky směřující k rozvoji odborných kompetencí žáků středních škol Téma V. 2.24 Zateplování budov minerálními deskami

Více

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní

Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Připravenost staveniště pro montáž vnitřních dřevěných dveří a zárubní Všeobecné podmínky Tento technický popis upravuje požadavky na stavební připravenost staveniště pro vnitřní dřevěné dveře(dále jen

Více

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY

PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY NÁZEV STAVBY: KANCELÁŘSKÉ PROSTORY V PODKROVÍ MÍSTO STAVBY: SEDLÁČKOVA 13, PLZEŇ Podklad pro výkaz výměr: PROJEKT PRO PROVEDENÍ STAVBY VÝKAZ VÝMĚR datum: 20.7.2014 Stavba: 0,00 Část: Poznámky Poznámky

Více

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.

Vodotěsné izolace spodní stavby. Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email. Vodotěsné izolace spodní stavby Ing. Marek Novotný, Ph.D., soudní znalec Ing. Ivan Misar, Ph.D. 537 +420 724 258 500 marek.novotny.izolace@email.cz 1 Ochrana objektů před spodní vodou Tento Zvodotěsnění

Více

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S

Geus okna, a.s. ISO 9001:2001 1 / 5. U Nikolajky 912, 150 00 Praha 5 - Smíchov Účinnost od: 1.1.2008. Technologický postup montáže oken OS 04 S ISO 9001:2001 1 / 5 V následujících bodech je popsán postup montáže oken do stavby. Jedná se o základní body, které mohou být modifikovány v závislosti na připravenosti a rozměrových tolerancích stavebního

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

STRUČNÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ

STRUČNÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ STRUČNÉ ZÁSADY PRO NAVRHOVÁNÍ A MONTÁŽ PODLAHOVÉHO VYTÁPĚNÍ Slouží jako podklad pro zajištění připravenosti stavby s informacemi o montáži, technologických postupech a převzetí podlahového vytápění. V

Více

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE

SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Thin - Set SYSTÉMOVÉ ŘEŠENÍ REKONSTRUKCE BALKONŮ EXCEL MIX CHYTRÁ STAVEBNÍ CHEMIE Rekonstrukce balkonů Rekonstrukce balkonů je nedílnou součástí oprav a zateplování budov. Správné a systémové řešení balkonů

Více

Přednáška 10 Ploché střechy

Přednáška 10 Ploché střechy BH 02 Nauka o pozemních stavbách Přednáška 10 Přednášející: Ing. Radim Kolář, Ph.D. 1. 12. 2014 ÚVOD Ústav pozemního stavitelství 1 ÚVOD ÚVOD Střecha střešní konstrukce odděluje vnitřní (chráněné) prostředí

Více

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7.

O nás 3. Používané materiály a skladby 4. Difúzně otevřená konstrukce 5. Difúzně uzavřená konstrukce 6. Ukázky realizací v USA a ČR 7. Obsah O nás 3 Používané materiály a skladby 4 Difúzně otevřená konstrukce 5 Difúzně uzavřená konstrukce 6 Ukázky realizací v USA a ČR 7 Typové domy 10 Kontaktní údaje 17 O nás VALA DŘEVOSTAVBY s.r.o. vyvíjí,

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.zacnetesetrit.cz Podporujeme program Zelená úsporám Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické

Více

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY

TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY TECHNICKÝ LIST BETONOVÉ DLAŽEBNÍ BLOKY UNI -DEKOR Uni-dekor 6, Uni-dekor 6 kraj, Uni-dekor 8 průmyslově vyráběné betonové dlažební bloky na bázi cementu a plniva (kameniva) modifikované ekologicky nezávadnými

Více

Montážní návod. T2Reflecta. topných

Montážní návod. T2Reflecta. topných T2Reflecta Systém topných desek Montážní návod Dodavatel: Raychem HTS s.r.o. Novodvorská 82 142 00 Praha 4 Tel.: 241009215-7 Fax: 241009219 PVacek@tycothermal.com www.tycothermal.com Návod pro návrh a

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Střední průmyslová škola stavební Střední odborná škola stavební a technická Ústí nad Labem, příspěvková organizace tel.: 477 753 822 e-mail: sts@stsul.cz www.stsul.cz POZEMNÍ STAVITELSTVÍ Témata k profilové

Více

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny.

Je ale nezbytné. A pak je to na nás - aby byla dřevostavba dobře a odborně zpracovaná a aby vlastnosti, které od domu očekáváte byly splněny. d ř e v o s t a v b y Dřevěný dům životní styl Stavební společnost ných objektů. RENO Vám nabízí 13 let zkušeností se stavbami dřevě- Vyrábíme a dodáváme pro Vás rodinné domy, rekreační objekty,penziony,

Více

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013

Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 Katalog obytných a sanitárních kontejnerů 2013 V PEGAS CONTAINER s.r.o. vyrábíme a montujeme: obytné kontejnery sanitární kontejnery speciální kontejnery stavby z obytných a sanitárních modulů a kontejnerů

Více

THERMO reflexní tepelná izolace podlah

THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace podlah THERMO reflexní tepelná izolace IZOL Splňuje charakteristiky dle ČSN EN 1264 ENERGETICKY EFEKTIVNÍ IZOLAČNÍ KONSTRUKCE PODLAH +++ THERMO REFLEXNÍ tepelná izolace

Více

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol

Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol Technický postup rekonstrukce balkonů, teras a lodžií. epoxidovými systémy Polycol 1 Obsah: 1. Úvod str.. 3 2. Příčiny poškození str.. 4 3. Doporučené řešení varianty oprav str.. 5-14 4. Seznam použitých

Více

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY

PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY PODLAHY A TRÁMOVÉ STROPY Tepelné, zvukové a protipožární izolace www.rockwool.cz Plovoucí podlaha základ zvukové pohody v interiéru Proč používat tepelné a akustické izolace? Tepelné izolace používáme

Více

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky

Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky Pokládka & pokyny na údržbu, záruční podmínky BerryAlloc Click Vinyl Kdekoli. Navždy. www.berryalloc.com (1/4) 1. Obecné pokyny PureLoc je LVT podlaha pro domácí užití a je vyroben dle normy EN 649T. PureLoc

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY

TECHNICKÁ ZPRÁVA OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY Investor Město Jiříkov Projekt číslo: 767-13 Stran: 8 Stavba MATEŘSKÁ ŠKOLA JIŘÍKOV Příloh: 0 Místo stavby Jiříkov STAVEBNĚ KONSTRUKČNÍ ŘEŠENÍ OCELOVÉ KONSTRUKCE MATEŘSKÉ ŠKOLY MĚSTO JIŘÍKOV - JIŘÍKOV

Více

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle -

ZŠ Na Líše 936/16, P4, k.ú. Michle - DESIGN BY ing.arch. Stojan D. PROJEKT - SERVIS Ing.Stojan STAVEBNÍ PROJEKCE INVESTOR MČ Praha 4 Táborská 350/32, Praha 4 KONTROLOVAL ODP.PROJEKTANT Ing. Stojan Z. Ing. Stojan Z. MÍSTO STAVBY Na Líše 936/16,

Více

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU

ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU ENERGETICKÁ OPTIMALIZACE PAVILONU ŠKOLNÍ JÍDELNY - ŽDÍREC NAD DOUBRAVOU Technická zpráva 1.Identifikační údaje Název stavby: Energetická optimalizace školní jídelny Ždírec nad Doubravou Místo stavby: Kraj:

Více

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice

TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích. Institute of Technology And Business In České Budějovice TVORBA TECHNICKÉ DOKUMENTACE Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace

Více

Podlahové vytápění a chlazení. Nejuniverzálnější systém pro novostavby a rekonstrukce. Revoluční technologie Inovativní materiály Švédská kvalita

Podlahové vytápění a chlazení. Nejuniverzálnější systém pro novostavby a rekonstrukce. Revoluční technologie Inovativní materiály Švédská kvalita Podlahové vytápění a chlazení Nejuniverzálnější systém pro novostavby a rekonstrukce Revoluční technologie Inovativní materiály Švédská kvalita Systém OPTIHeat OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Úvodem. Vážení stavebníci!

Úvodem. Vážení stavebníci! Úvodem Vážení stavebníci! Dostává se Vám do rukou dřevocementová tvárnice velkého formátu pro suché zdění výrobek, který splňuje všechny požadavky na moderní a ekologické stavění, je šetrný k přírodním

Více

- zásady návrhu - základní skladby

- zásady návrhu - základní skladby DVOUPLÁŠŤOVÉPLOCHÉSTŘECHY - zásady návrhu - základní skladby Ing. Tomáš PETŘÍČEK e-mail: petricek.t@fce.vutbr.cz 03/2012, Brno snímek: 1 ZÁKLADNÍ INFORMACE Plochá střecha - sklon střešní roviny < 5 Z hlediska

Více

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS

TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS TECHNICKÉ DETAILY PROVÁDĚNÍ STX.THERM SANA Zdvojení ETICS Obsah 1) Výpočet celkové délky kotvy Spiral Anksys... 3 2) Zdvojení ETICS - založení s odskokem soklové izolace... 4 3a) Zdvojení ETICS - napojení

Více

pasivní dům v Hradci Králové

pasivní dům v Hradci Králové pasivní dům v Hradci Králové o b s a h p r o j e k t základní popis poloha architektonické modely architektonický koncept parametrický model studie výsledný návrh vizualizace skladby detaily vytápění,

Více

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2

Typy pokládky: 1. Bez lepení - v případě, že se v místnosti nepočítá s větším pohybem (malé posilovny, kanceláře, cena pokládky: 50 Kč / m 2 1. Podklad Doporučená pokládka Ujistěte se, že podklad je pevný, rovný, suchý a čistý, bez trhlin, prachu a neobsahuje cizorodé látky (např. zbytky malty, olej atd.), které by snižovaly přilnavost. Pro

Více

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA

PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ A CHLAZENÍ NEJUNIVERZÁLNĚJŠÍ SYSTÉM PRO NOVOSTAVBY A REKONSTRUKCE REVOLUČNÍ TECHNOLOGIE INOVATIVNÍ MATERIÁLY ŠVÉDSKÁ KVALITA SYSTÉM OPTIHEAT OPTIHeat je ucelený systém teplovodního vytápění

Více

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE

Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: STANICE DOBRUŠKA - PŘÍSTAVBA GARÁŽE Pristavba hasicske zbrojnice Dobruska PP.doc SEZNAM PŘÍLOH: ST.1 - SEZNAM PŘÍLOH, TECHNICKÁ ZPRÁVA STATIKY ST.2 - STATICKÝ VÝPOČET ST.3 - VÝKRES TVARU A SKLADBY STROPNÍCH DÍLCŮ ST.4 - PRŮVLAK P1 VÝZTUŽ

Více

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO

BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO BYTOVÝ DŮM U MILOSRDNÝCH 849/6 PRAHA 1 STARÉ MĚSTO PROJEKTANT: PALLADIO PROGETTI, spol. s r.o. STÁVAJÍCÍ TRÁMOVÉ STROPY Stávající stropní trámy byly posíleny oboustrannými příložkami (tloušťka 50 mm).

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8

Konstrukce balkonů a teras. Varianty 1-8 Konstrukce balkonů a teras Varianty 1-8 KONSTRUKCE BALKONŮ A TERAS KONSTRUKČNÍ SKLADBA 1 Podlahová konstrukce se Schlüter -DITRA Kontaktní izolace separace ve spojení vyrovnání tlaku vodní páry nad nosným,

Více

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3

2013 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 31111 ZDI A STĚNY PODPĚR A VOLNÉ Z DÍLCŮ BETON M3 8 290 Kč - dodání dílce požadovaného tvaru a vlastností, jeho skladování, doprava a osazení do definitivní polohy, včetně komplexní technologie výroby

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY

APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY APLIKAČNÍ MANUÁL IZOLAČNÍ FÓLIE JUNIFOL - HALY Obsah: Vlastnosti fólie Junifol... 2 Ochrana staveb proti radonu z podloží... 3 Volba tloušťky fólie Junifol... 4 Příprava podloží... 5 Realizace těsnícího

Více

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY

SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY SKLADBY PRO PLOCHÉ STŘECHY PŘEHLED OVĚŘENÝCH A CERTIFIKOVANÝCH SKLADEB PLOCHÝCH STŘECH Z HLEDISKA: TEPELNÉ OCHRANY BUDOV ZDRAVOTNÍ NEZÁVADNOSTI Z HLEDISKA VÝSKYTU VLHKOSTI UVNITŘ I NA POVRCHU KONSTRUKCÍ

Více

Energetická efektivita

Energetická efektivita Energetická efektivita / jak ji vnímáme, co nám přináší, jak ji dosáhnout / Saint-Gobain Construction Products CZ a.s. Divize ISOVER Počernická 272/96 108 03 Praha 10 Ing. Libor Urbášek Energetická efektivita

Více

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA

NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA INVESTOR: Vladimíra Tučková, Nová Ves 109, 691 23, Pohořelice NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU NA PARCELE Č. 4544/123 V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ HUSTOPEČE U BRNA VYTAPĚNÍ Obsah projektu : Technická zpráva Výkresová

Více

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop

HAGODECK COMPOSITE Pokrokový šachtový poklop Stav 03/2014 Interceramica, spol. s r.o. Přemyslova 969 CZ 337 01 Rokycany Tel. 371724652 Fax 371723005 E-mail: interceramica@interceramica.cz www.interceramica.cz www.poklopy.cz www.hago.at Šachtové poklopy

Více

Zdění. Lité podlahy. Ploché střechy. Výplně

Zdění. Lité podlahy. Ploché střechy. Výplně Zdění Lité podlahy Ploché střechy Výplně KDO JSME MY A KDO JSTE VY Společnost TBG Pražské malty, s.r.o. vznikla v roce 2000 jako součást skupin HeidelbergCement Group a DDM Group, se zaměřením na výrobu

Více

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA

Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA Nová řešení protipožárních detailů ETICS s osvědčením pro zateplovací systém STX.THERM ALFA STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ NOVÉ JEDNODUCHÉ ŘEŠENÍ pracné použití minerální vlny, možnost vzniku trhlin bez pásů z minerální

Více

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu

Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Revitalizace střešního pláště výrobního objektu Ústí nad Labem Black&Decker POPIS Výrobní a skladovací hala pro elektrické nářadí se nachází v průmyslové zóně Trmice Ústí nad Labem v nedaleké blízkosti

Více

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE

36-47-M/01-2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE Maturitní témata - obor 36-47-M/01 Stavebnictví Zaměření: Pozemní stavitelství 2013/2014 STAVEBNÍ KONSTRUKCE profilová část maturitní zkoušky ústní zkouška před zkušební komisí 1. Staticky určité konstrukce

Více

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1

SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 SADA DODATEČNÝCH INFORMACÍ K ZADÁVACÍM PODMÍNKÁM Č. 1 dle 49 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název veřejné zakázky Druh veřejné zakázky Druh zadávacího

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍCH OPRAV OBSAH: 1 ÚVODNÍ INFORMACE...2 1.1 Účel projektu...2 1.2 Projekční podklady...2 1.3 Použitá odborná literatura, ČSN a předpisy...2 1.4 Údaje o staveništi...2 1.5 Zhodnocení

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista

Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Správné návrhy tepelné izolace plochých střech a chyby při realizaci Pavel Přech projektový specialista Návrhy skladeb plochých střech Úvod Návrhy skladeb,řešení Nepochůzná střecha Občasně pochůzná střecha

Více

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část

Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část KERAMICKÉ STROPY HELUZ MIAKO Stropní nosníky základní technické údaje PNG 72 3762-4. část základní technické údaje a použití Keramické stropy HELUZ MIAKO jsou tvořené cihelnými vložkami HELUZ MIAKO a keramobetonovými

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

w w w. ch y t r a p e n a. c z

w w w. ch y t r a p e n a. c z CHYTRÁ PĚNA - střešní systém EKO H ROOF Jedním z mnoha využití nástřikové izolace Chytrá pěna EKO H ROOF jsou ploché střechy. Náš střešní systém je složen ze dvou komponentů, které jsou aplikovány přímo

Více

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY HALY STŘECHY OPLÁŠTĚNÍ KOMPLETNÍ ŘEŠENÍ STAVBY REALIZACE O NÁS Firma ZEMAN PEM se věnuje realizaci halových staveb, ocelových konstrukcí a opláštění. Budujeme průmyslové objekty, sportovní haly, výstavní

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Zákazník 6 HP 1 Trnovanská 1299/čž 415 01 Teplice ROZDĚLOVNÍK Číslo projektu Číslo dokumentu List Rev. BP2340112 ZT.01 1 z 8 0 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ název akce: investor: ÚPRAVA

Více

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling

PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling PODKLADY PRO DIMENZOVÁNÍ NOSNÉHO BEDNĚNÍ PODLAH A REGÁLŮ Z DESEK OSB/3 Sterling Objednavatel: M.T.A., spol. s r.o., Pod Pekárnami 7, 190 00 Praha 9 Zpracoval: Ing. Bohumil Koželouh, CSc. znalec v oboru

Více