Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů. Obsah Strana

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů. Obsah Strana"

Transkript

1 Strana 3 Obsah Strana Úvod 4 I. Všeobecně. 4 II. Podmínky realizace.. 4 1) Charakter místa uložení. 4 2) Minimální krycí vrstva. 5 III. Podkladní a vyrovnávací vrstvy 5 1) Typy podkladních vrstev. 5 2) Montáž podkladních a vyrovnávacích vrstev. 5 3) Vrstva kročejové nebo tepelné izolace 6 IV. Samonivelační potěr CEMP. 6 1) Pracovní podmínky pokládky CEMP. 6 2) Strojní zařízení 6 3) Ochranné pomůcky a nářadí 6 4) Pomůcky na zkoušku konzistence směsi 7 5) Pracovní četa 7 6) Přípravné práce 8 7) Síla vrstvy potěru 8 8) Lití směsi. 8 9) Dilatace potěru 9 10) Montáž dalších vrstev 9 V. Technické požadavky na hotové CEMP... 9 VI. Zkoušky. 10 VII. Poruchy, ostatní doporučení. 10,11 Přílohy: 1) Protokolu ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru na bázi materiálu MFC Portland 2) Návrhové tloušťky vrstvy litého potěru MFC Portland

2 Strana 4 ÚVOD Tento technologický postup (dále TP) určuje způsob provádění a kontroly litých cementových potěrů (dále CEMP), které slouží jako podklad pod podlahoviny v bytové a občanské výstavbě a v průmyslové výstavbě s charakterem občanské výstavby. CEMP se aplikuje na podkladní vrstvy, jejichž způsob provádění je rovněž stanoven tímto TP. I. Všeobecně 1) TP jsou závazné pro zpracovatele CEMP dodaného na stavby systémem aplikačních návěsu např. TransMIX. 2) Veškeré konstrukce a práce realizované podle těchto TP musí odpovídat zásadám bezpečné práce a být v souladu s platnými bezpečnostními předpisy a předpisy o ochraně životního prostředí. 3) O průběhu stavby musí být stavbyvedoucím nebo mistrem vedeny přehledné záznamy ve stavebním deníku. 4) Dosažení předpokládaných technických parametrů CEMP je závislé na dodržování pracovních podmínek a postupů při zpracování daných zásadami dodavatele. II. Podmínky realizace 1) Charakter místa uložení Prostory, ve kterých se budou realizovat CEMP musí být uzavřené a vyčištěné. Musí být ukončeno: - provádění mokrých procesů např. omítky, betonáže atd. - montáž a odzkoušení ústředního topení, včetně ukotvení rozvodů v podlaze - montáž rozvodu zdravotní techniky a plynu včetně utěsnění všech prostupů a jejich ukotvení k podlaze - montáž oken a ocelových dveřních zárubní, okna musí být zasklená a uzavřená (spodní rozpěru ocelových zárubní je vhodné odstranit ) - rozvody elektroinstalace pokud jsou vedené v podlaze nutno ukotvit k podkladu - zálivky styků panelů a úpravy stěn a stropů pod finální úpravy povrchů - zatmelené všechny otvory, obedněny a zatmeleny všechny prostory určené k provedení CEMP minimálně do výšky nivelety CEMP

3 Strana 5 - zamezit komínovému efektu (utěsnění střechy, uzavření schodiště, výtahové šachty atd.) 2) Minimální krycí vrstva potěry CEMP mohou být aplikovány pouze při zajištění krycí vrstvy min. 45 mm nad veškerými rozvody umístěnými ve skladbě podlahy. Lokální oslabení síly vrstvy potěru může mít za následek vznik trhlin na povrchu potěru. III. Podkladní a vyrovnávací vrstvy 1) Typy podkladních vrstev a) Bez podkladní vrstvy (lití přímo na nosnou vrstvu) tzv. potěr spojovací b) Podkladní vrstva je tvořena vyrovnávací výplňovou vrstvou oddělena separační vrstvou od podkladu tzv. potěr na dělící vrstvě c) Podkladní a vyrovnávací vrstva je tvořena tlumící a separační vrstvou tzv. potěr plovoucí 2) Montáž podkladních a vyrovnávacích vrstev U všech typů litých CEMP se na všechny vystupující konstrukce (zdi, sloupy, odpadní potrubí atd.) instaluje krajový pás z pěnového polyetylénu (vždy v příslušné tloušťce k dané ploše min. 5 mm), který těsně opisuje tvary těchto konstrukcí. V případě vytápěných potěrů činí minimální tl. krajového pásu 10 mm! Instalace se provádí přisponkovaním nebo přilepením. a) Podkladní vrstva (nejčastěji betonová mazanina) musí být suchá, čistá, nosná a je řádně napenetrovaná (2 x penetračním nátěrem). b) Jako vyrovnávací výplňovou vrstvu lze použít: 1. lehčený beton (pěnobeton, polystyrenbeton spod.), který je ukládán na suchou a očištěnou podkladní vrstvu pomocí mobilního šnekového čerpadla a tlakových hadic do příslušné nivelety, která je zajišťována hadicovou vodováhou a stavitelnými kozičkami. Srovnání výplňové vrstvy je prováděno trubkovými hradítkem. Na takto provedenou výplňovou vyrovnávací vrstvu je po technologické přestávce nutné k zajištění pochůznosti a částečného zatížení uložena separační vrstva tvořená: - celoplošně slepenou PE folií - celoplošně svařenou vrstvou separačního papíru potaženého PE folií 2. zhutněný sypký materiál (recyklát, štěrkopísek, umělá lehčená kameniva apod.) Takto použitý suchý materiál je srovnán a zhutněn do příslušné nivelety. Na takto provedenou vyrovnávací vrstvu je uložena separační vrstva tvořená celoplošně slepenou PE folií.

4 Strana 6 3) Vrstva kročejové nebo tepelné izolace (pěnový polystyren, pěnový polyetylén) Na suchou a očištěnou podkladní vrstvu je ukládána celoplošně vrstva izolace v určené skladbě, tvořená: a) pěnovým polystyrenem používá se polystyren s kročejovým útlumem např. EPS T 3500 a T 4000 a podlahovým polystyrenem min. třídy min. EPS 100Z nebo EPS100S. V případě použití dvou a více vrstev tohoto materiálu jsou desky ukládány se vzájemným přesahem, přičemž vrstva s vyšší stlačitelností je ukládána na spod. Na takto provedenou vrstvu je uložena separační vrstva tvořená celoplošně slepovanou folií nebo celoplošně svařenou vrstvou separačního papíru potaženého PE folií. Tato vrstva musí zabránit možnosti podlití CEMP pod separační, vyrovnávací nebo izolační vrstvu. b) pěnovým polyetylénem pásy tohoto materiálu (Mirelon, Ethafoam, Izoflex, apod.) jsou ukládány na suchý, očištěný a pevný podklad a vzájemně slepeny lepicí páskou. V případě uložení dvou a více vrstev jsou tyto uloženy v navzájem kolmém směru. Tato vrstva je těsně napojena na krajový pás, čímž je zabráněno podtečení CEMP a tím spojení s podkladem. IV. Samonivelační potěr CEMP 1) Pracovní podmínky pokládky CEMP Teplota vzduchu i konstrukce v době lití a zrání CEMP musí být minimálně +5 C a maximálně +30 C. Prostory, ve kterých se uskutečňuje lití, musí být v době lití a min. 48 hodin po jeho ukončení uzavřené, aby nedocházelo k nerovnoměrnému vysychání potěru vlivem proudění vzduchu či přímým slunečním zářením. Po 48 hodinách lze prostory s hotovými CEMP nárazově odvětrávat, aby se postupně snížila vlhkost na hranici umožňující lepení povlakových podlahovin. 2) Strojní zařízení Pro výrobu a dopravu směsi CEMP se používá speciální zařízení mobilní míchací a dopravní návěs TransMIX. Přeprava hotové směsi probíhá pomocí tlakových hadic do místa lití, vzdáleného v závislosti na výkonu čerpadla, obvykle 120 m vodorovně nebo 50 m svisle, případně v kombinaci.

5 Strana 7 3) Ochranné pomůcky a nářadí Pracovníci čety musí být mimo standardní pracovní oděv vybaveni těmito ochrannými pomůckami: - vysoké gumové boty (obsluha čerpadla, pokladač směsi a pracovník provádějící konečnou úpravu povrchu) - pracovní obuv (každý člen čety) - gumové rukavice (obsluha čerpadla) - ochranné rukavice (každý člen čety) - ochranné brýle nebo štít (obsluha čerpadla, pokladač směsi) a nářadím společným pro pracovní četu: - zednické nářadí - lopata - hadicová vodováha - tužka a metr - koště s násadou - hradítka z kovové trubky různých délek 800 až 3000 mm - výškově stavitelné kozičky pro stanovení výšek v ploše 4) Pomůcky na zkoušku konzistence směsi - Hägermannův trychtýř - nádoba na odběr vzorků - tabulka skla rozměrů 300 x 300 mm - měřítko s dělením stupnice po milimetrech potřebné délky 5) Pracovní četa 1 pracovník práce s vodováhou Zajišťuje přenášení váhorysu určeného odběratelem na všechna místa uložení směsi CEMP pomocí speciální vodováhy a výškově stavitelných koziček v půdorysném rozpětí max. 1,2 m. 1 pracovník pokladač směsi Provádí pokládku směsi CEMP v potřebném množství podle výškově nastavených koziček a tím určuje rychlost čerpání směsi. 1 pracovník obsluha přepravních hadic V průběhu čerpání směsi zajišťuje manipulaci s hadicemi tak, aby nebránily plynulému nalévání a aby nedošlo k jejich zlomení v obloucích a následnému ucpání. 1 pracovník konečná úprava povrchu

6 Strana 8 Provádí rovnání a hutnění uložené směsi pomocí trubkových kovových hradítek potřebných délek vždy min. 2 x ve vzájemně kolmém směru. 6) Přípravné práce Podklady, na které se aplikují CEMP, musí být vyčištěné od částic, které by mohly po dobu lití vyplavat na povrch CEMP. Před litím CEMP se zkontroluje utěsnění všech prostupů, otvorů a styků. Na všech plochách se podle počtu dostupných stavitelných koziček nastaví výška roviny litého CEMP, jejich rozmístěním v ploše v modulech max 1,2 m. Uložením hadic dopravního zařízení do nejvzdálenějšího místa lití se ukončí přípravné práce. 7) Síla vrstvy potěru Minimální síla vrstvy potěru činí 45 mm! V závislosti na plánovaném zatížení (kn/m2) a stlačitelnosti podkladních vrstev se určí min. sílu vrstvy potěru pro daný provoz projektant např. dle ČSN Podlahy - Společná ustanovení. U vytápaných potěrů činí minimální krytí topných kabelů min. 45 mm a stlačitelnost podkladních může být max. 5 mm. Před aplikací CEMP musí být topný systém odzkoušen a naplněn vodou netemperovat! 8) Lití směsi Lití CEMP se uskutečňuje volným vytékáním směsi z dopravní hadice vždy od nejvzdálenějšího místa lití směrem ke vchodu. Konec hadice je nutno držet těsně nad povrchem, abychom vyloučili vznik bublin a odstřikování směsi na okolní konstrukce a již uloženou směs. Rozlévání směsi má být plynulé bez větších přestávek, aby spojení jednotlivých dávek proběhlo v co nekratší době. Množství nalévané směsi je dáno výškou nastavených koziček. - po dosažení potřebné výšky jsou kozičky odstraněny a použity na další plochy k zajištění plynulosti přípravy nivelety - takto nalitá směs CEMP je ihned zhutněna a srovnána pomocí trubkových kovových hradítek potřebné délky a to vždy min. 2 x ve vzájemně kolmém směru - ihned po zhutnění je na povrch potěru vždy aplikován rovnoměrně ochranný postřik v dostatečném množství (cca 0,15 L/m2) - takto povrchově upravená směs CEMP se ponechá v klidu a bez dalšího zásahu tuhnout a tvrdnout min. 48 hod. za dodržování pracovních podmínek pokládky (dokonalé uzavření prostoru) - po dosažení pochůznosti (24-48 hod dle podmínek) se potěr CEMP nechá pozvolně vysychat za občasného větrání. Nejpozději do 48 hod. se provedou dilatační řezy.

7 Strana 9 - po vytvrdnutí potěru CEMP se provede odstranění přesahujícího krajového pásu z pěnového PE. Těsně před aplikací nášlapné vrstvy je nutné provést přebroušení povrchu za účelem odstranění šlemu. V případě lepených vrstev je vhodné povrch ošetřit penetrací 9) Dilatace Při provádění litého CEMP musí být dodrženy následující pravidla: - maximální délka strany potěru 6 m - maximální velikost dilatačního pole 35 m2 - maximální poměr stran 3:1 - přiznat konstrukční spáry podkladu - dilatovat jednotlivé topné okruhy. V rizikových místech jako jsou např. dveře, průchody, ostré hrany atd. se doporučuje provést dilataci vložením profilu popř. řezem do 48 hod. 10) Montáž dalších vrstev - možnost překrytí potěru CEMP dalšími podlahovými krytinami je podmíněno jeho zbytkovou vlhkostí. Mezní hodnoty jsou stanoveny zvláštními předpisy (např. ČSN EN ) nebo výrobcem krytiny. Pro měření zbytkové vlhkosti doporučujeme použít CM přístroj nebo gravimetricky. Nejvyšší dovolená vlhkost cementového potěru v době pokládky nášlapné vrstvy dle ČSN : Nášlapná vrstva Nejvyšší dovolená vlhkost nevytápěného potěru v % Nejvyšší dovolená vlhkost potěru s podlahovým vytápěním v % Kamenná nebo keramická dlažba 5,0 % 4,5% Lité podlahoviny na bázi cementu 5,0 % 4,5 % Syntetické lité podlahoviny 4,0 % 3,5 % Paropropustná textilie 5,0 % 4,5 % PVC, linoleum, guma, korek 3,5 % 3,0 % Dřevěné podlahy, parkety, laminátové podlahoviny 2,5 % 2,0 %

8 Strana 10 V. Technické požadavky na hotové CEMP - mezní odchylky rovinatosti CEMP specifikuje ČSN EN Podlahy společná ustanovení. Před aplikací tenkovrstvých krytin s vyšším požadavkem na rovinatost a hladkost podkladu (např. PVC, marmoleum, vinyl apod.) je vhodné povrch CEMP stěrkovat samonivelačním stěrkou. V případě přímého lepení dlažby je vhodné použít flexibilní lepící tmel např. třídy C2TE. Před aplikací CEMP doporučujeme požadavky na kvalitu povrchu a rovinatosti CEMP konzultovat objednatelem či investorem. VI. Zkoušky Průkazní zkoušky - ověřením kvality dodávané směsi CEMP před jejím převzetím a zpracováním je pro odběratele splnění podmínek zkoušky roztékavosti pomocí Hägermannova trychtýře, které odpovídají průměru koláče v toleranci mm - zkoušky pevnosti v tlaku provádí dodavatel směsi CEMP podle vlastního technologického postupu (ISO 9001) a jsou v ceně materiálu - další průkazné zkoušky provede dodavatel na objednání odběratele a za úhradu. VI. Poruchy, ostatní doporučení 1) Trhliny v potěru Při dodržení technologického postupu pokládky a následného ošetřování, vykazuje potěr v průběhu zrání pouze omezenou míru smrštění, která je zpravidla ošetřena v rámci řízených dilatací a krajovým dilatačním pásem. V případě nedodržení předepsaných postupů nebo vlivem nevhodných klimatických podmínek v průběhu zrání, mohou v potěru vzniknout divoké smršťovací trhliny. Tyto trhliny nesnižují kvalitu potěru ani nemají vliv na jeho užitné vlastnosti. Před pokládkou finální povrchové úpravy je však nutné tyto trhliny sanovat vhodným způsobem např. vyplnění jemným tmelem nebo tzv. sešitím ocelovými sponami s následným zalitím epoxidovým tmelem. - doporučený postup sešití trhlin: a) trhlinu v celé délce prořízneme kotoučovou bruskou do hloubky cca 1/3 síly vrstvy potěru. V případě vytápěného potěru je nutné dát pozor na poškození trubek!

9 Strana 11 b) proříznutí drážek pro ocelové spony kolmo na trhlinu ve vzdálenosti cca 20 cm. Hloubka drážky by měla umožnit osazení spony pod cca 5 mm od horní hrany potěru c) vysátí prachu a drobných nečistot s následným vložením ocelových spon d) zalití trhliny i spon nízkoviskózním epoxidovým tmelem s následným posypem povrchu křem. pískem frakce 0,3 0,8 mm. e) druhý den povrch s přebytkem písku jemně přebrousíme a vysajeme 2) Miskovitý efekt Pokud je potěr ponechán delší dobu bez ochranného nástřiku (např. po přebroušení) či nášlapné vrstvy, může dojít k jeho dodatečnému dotvarování vlivem tzv. přeschnutí (vlhkost potěru poklesne pod 2-1% hmotnostně popř. dojde k výraznému rozdílu vlhkosti potěru spodní / horní hrana). Takový potěr je poté výrazně náchylnější na změnu klimatických podmínek - změna teplot vzduchu, oslunění, spuštění vytápění apod. Po zakrytí nášlapnou vrstvou je potěr vůči těmto prudkým změnám klimatu chráněn a k objemovým změnám již buď nedochází, nebo pouze velmi pomalu a potěr je již vyrovná bez vzniku trhlin a dalšího dotvarování. V případě vzniku miskovitého efektu (nejčastěji u stěn a v dilatacích) doporučujeme po dosažení požadované zbytkové vlhkosti vyvýšená místa zbrousit do roviny a co nejdříve provést pokládku podlahové krytiny. 3) Urychlení schnutí potěru pomocí podlahového topení, první topná zkouška potěru. V případě, že je CEMP aplikován na systém podlahového vytápění, lze jeho vysychání urychlit spuštěním topení. Topení lze zahájit nejdříve 21 dnů od pokládky potěru a je nutné dodržet postup stanovený v Protokolu ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru na bázi materiálu MFC Portland. Topnou zkoušku je nutné provést vždy ještě před pokládkou finální povrchové úpravy. Před zahájením topení doporučujeme povrch potěru jemně přebrousit za účelem odstranění těsnícího nástřiku a urychlení rovnoměrného vysychání.

10 Protokol ohřevu podlahy pro řádné vyschnutí topného potěru na bázi materiálu MFC Portland Investor: Stavba : Topenářská firma: Stavbyvedoucí: Systém podlahového topení: Pokládka potěru dne: Fáze 1. Ohřev (kombinace funkčního vytápění a vytápění pro řádné vyschnutí potěru) zahájen dne: (nejdříve 21 dnů po pokládce potěru). Upozornění: Během fáze vytápění za účelem vysušení potěru řádně nárazově odvětrávat (bez působení průvanu)! Datum Vstupní teplota ºC Podpis 1. den Ohřev na + 25ºC na vstupu, bez nočního poklesu 2. den Ohřev na + 30ºC na vstupu, bez nočního poklesu 3. den Ohřev na + 35ºC na vstupu, bez nočního poklesu 4. den Ohřev na + 40ºC na vstupu, bez nočního poklesu 5. den Ohřev na + 45ºC na vstupu, bez nočního poklesu 6. den Ohřev na + 45ºC na vstupu, bez nočního poklesu Od 7. dne Poslední den * vyzrálost potěru je závislá na druhu podlahové krytiny Fáze 2. Zkouška vyschnutí potěru (zkouška fólií)**: Maximální vstupní teplota udržována na + 45ºC, vypnutý noční pokles teploty až do docílení požadované hodnoty zbytkové vlhkosti (zkouška pomocí fólie a CM přístroje) Dosaženo vyzrálosti* potěru pro pokládku NV Datum Zkouška fólií - potěr suchý ANO/NE Podpis ** nenahrazuje měření CM přístrojem před zahájením pokládky podlahové krytiny Fáze 3. Pokles vstupní teploty: den den Datum Vstupní teplota ºC Podpis Pokles vstupní teploty na + 35ºC Pokles vstupní teploty na + 25ºC Fáze 4. Zkouška CM přístrojem. Podlahová krytina typ: Datum Měření CM přístrojem (%) Podpis Místo/datum Podpis (investor, topenář, architekt nebo projektant)

11 Návrhové tloušťky vrstev litého potěru MFC Portland 020 a MFC Portland 030 1) Spojovací potěr Min. tloušťka vrstvy potěru činí 40 mm. a) podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost a únosnost. Nesmí obsahovat nečistoty, které by bránily pevnému spojení. Savé podklady je nutné předem ošetřit penetrací. b) min. doporučená tloušťka vrstvy potěru MFC Portland 020 (030) z hlediska snadné pokládky a následného zrání činí 45 mm. V případě aplikace potěru v menší tloušťce (viz. tabulka) doporučujeme před aplikací kontaktovat výrobce potěru. 2) Potěr na separační vrstvě Min. tloušťka vrstvy potěru: MFC Portland mm, MFC Portland mm. a) podklad musí vykazovat dostatečnou pevnost a únosnost. Separační vrstva musí být aplikována jako vodotěsná vana, spoje svařeny nebo přelepeny. b) v případě plošného zatížení nad 3,5 kn / m2 je nutné jmenovitou tloušťku potěru navýšit oproti uvedeným hodnotám o 5 mm c) min. doporučená tloušťka vrstvy potěru MFC Portland 020 (030) z hlediska snadné pokládky a následného zrání činí 45 mm. V případě aplikace potěru v menší tloušťce (viz. tabulka) doporučujeme před aplikací kontaktovat výrobce potěru. 3) Potěr na izolační vrstvě Jmenovitá minimální tloušťka vrstvy potěru Stlačitelnost izolační vrstvy Provozní zatížení v kn/m 2 Účel použití 5 mm > 5mm do 10 mm Portland 020 Portland 030 Portland 020 Portland 030 1,5 byty 45 mm 40 mm c) 50 mm 45 mm 2,0 kanceláře, nemocniční pokoje 45 mm 40 mm c) 50 mm 45 mm 3,5 garáže (<2,5t) 55 mm 50 mm 60 mm 55 mm 5,0 školní třídy, prodejny, knihovny 65 mm 55 mm 70 mm 60 mm 7,5 dílny s lehkým provozem dle statického návrhu a) uvedené hodnoty v tabulce jsou minimální a je nutné je dodržet v celé ploše potěru b) u izolačních vrstev > 30 mm je nutné jmenovitou tloušťku potěru navýšit oproti uvedeným hodnotám o 5 mm c) min. doporučená tloušťka vrstvy potěru MFC Portland 020 (030) z hlediska snadné pokládky a následného zrání činí 45 mm. V případě aplikace potěru v menší tloušťce (viz. tabulka) doporučujeme před aplikací kontaktovat výrobce potěru. 4) Topný potěr Minimální krytí trubek podlahového vytápění činí 45 mm. a) stlačitelnost podkladních vrstev činí max. 5 mm b) dle předpisu provést postupný ohřev potěru v /10/2013

Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů

Dokument stanovený společností. Technologický postup pro aplikaci litých cementových potěrů Strana 3 Obsah Strana Úvod 4 I. Všeobecně. 4 II. Podmínky realizace.. 4 1) Charakter místa uložení. 4 2) Minimální krycí vrstva. 5 III. Podkladní a vyrovnávací vrstvy 5 1) Typy podkladních vrstev. 5 2)

Více

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí

Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí Předpis pro montáž suchých podlahových konstrukcí 1. Oblast použití suchých podlahových systémů... 2 2. Podklad a příprava... 2 2.1. Podklad... 2 2.1.1. Masivní strop... 2 2.1.2. Nepodsklepené stropy nebo

Více

Čerstvé tekuté potěry

Čerstvé tekuté potěry Čerstvé tekuté potěry 2 Představení společnosti MFC - MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu

Více

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách

Litý cementový potěr. Evoluce v podlahách Litý cementový potěr Evoluce v podlahách je litý cementový podlahový potěr se samonivelační schopností. Díky svým unikátním vlastnostem umožňuje provádět podlahy s vysokou pevností, přesností a odolností.

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je litý samonivelační potěr na bázi cementového pojiva

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.cemflow.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.cemflow.cz Charakteristika produktu je je litý litý samonivelační potěr na na bázi cementového

Více

hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř

hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř hodnota bez tolerance instruktážní DVD uvnitř Funkce potěru Co je to KVK Anhydritový potěr? Výhody KVK Anhydritového potěru vysoká rychlost pokládky pracovní četa může dosáhnout výkonu až 1000 m 2 /den

Více

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou

Podlahy. podlahy. Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou podlahy Podlahy Akustické a tepelné izolace podlah kamennou vlnou Jediný výrobce a prodejce izolace se specializací pouze na kamennou vlnu v České republice. PROVĚŘENO NA PROJEKTECH Izolace ROCKWOOL z

Více

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYFLOW ANHYFLOW. Anhydritový litý potěr. ... efektivní řešení podlah Building the future TM Anhydritový litý potěr... efektivní řešení podlah Tekutá směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem. Vyráběna a dodávána v pevnostních třídách AE20, AE25 a AE30 (pevnost

Více

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18

Tloušťka (mm) 10 kg na (m 2 ) Plastifikátor (kg. m -2 ) 40 77 0,13 45 67 0,15 50 59 0,17 55 55 0,18 Je bezpodmínečně nutné brát do úvahy zásady a dodržovat příslušné normové předpisy a pravidla. POZOR! Důležitá je i kooperace prací topenářské, betonářské firmy a firmy pokládající krytinu. Plovoucí podlaha

Více

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají

Building the future TM POROFLOW. Lité izolační pěnobetony. ... izolují, vyplňují, vyrovnávají Building the future TM POROFLOW poroflow Lité izolační pěnobetony... izolují, vyplňují, vyrovnávají poroflow Lehká vyrovnávací, výplňová a izolační směs s výraznou samonivelační vlastností na bázi cementu

Více

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah

Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL. Anhydritové a sádrové lité potěry. ... efektivní řešení podlah Building the future TM ANHYLEVEL ALFALEVEL anhylevel Anhydritové a sádrové lité potěry... efektivní řešení podlah anhylevel Tekutá směs na bázi síranu vápenatého (), nebo na bázi alfasádry (AlfaLevel)

Více

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah

Anhydritové lité potěry. Spolehlivé řešení podlah Anhydritové lité potěry Spolehlivé řešení podlah Podlahový litý potěr na bázi anhydritu s výraznou samonivelační schopností. Více než 40 let zkušeností s použitím anhydritu přináší jednu z nejspolehlivějších

Více

Podlahové potěry. Kvalita od podlahy. Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení

Podlahové potěry. Kvalita od podlahy. Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení Podlahové potěry Kvalita od podlahy Rychlé zpracování Pro všechny podlahové konstrukce Vhodné pro podlahové topení Baumit suché směsi pro podlahy Baumit potěry jsou průmyslově vyrobené suché směsi splňující

Více

Stůjte na kvalitě! PODLAHOVÉ SYSTÉMY PROFI

Stůjte na kvalitě! PODLAHOVÉ SYSTÉMY PROFI PODLAHOVÉ SYSTÉMY PROFI Stůjte na kvalitě! Podlahové systémy nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Přehled produktů Lité sádrové potěry Profi

Více

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ České vysoké učení technické v Praze fakulta stavební TECHNOLOGICKÝ POSTUP PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ DANA HAJNOVÁ NIKOLA MOŠNEROVÁ DOMINIK SYROVÝ k 126 MGT 2012-2013 TECHNOLOGICKÝ POSTUP - PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ

Více

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y?

Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Jak é m a j í v ý h o d y? Co j s o u l i t é s a m o n i v e l a č n í p o t ě r y Anhyment? Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí

Více

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely:

BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje. Tloušťka lamely: Šířka lamely: BAMBUSOVÁ PODLAHA TWIST (P+D) 1 Technické údaje Tloušťka lamely: Šířka lamely: Délka lamely: Balení: 14 mm 96 mm 1840 mm 2,12m 2 /12ks Objemová hmotnost: 720 kg/m3 Součinitel tepelné vodivosti: 0,22 W/mK

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m)

pod krbem použít extrudovaný polystyren (v ploše 1,5 x 1m) SKLADBY PODLAH ------------------------------------------------------------------------------------------------- S01 PODLAHA 1.NP 3 VINYL DO LEPIDLA 7 PODLAHOVÉ DESKY HEAT-PAK -dvouvrstvá skladba lepená

Více

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT

podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou CREATE AND PROTECT T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E podlahy Podlahy Akustické izolace podlah kamennou vlnou T E P E L N É A P R O T I P O Ž Á R N Í I Z O L A C E CREATE AND PROTECT Izolace ROCKWOOL z

Více

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém

Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém Realizační technologický předpis pro vnější tepelně izolační kompozitní systém pro akci: Datum: Technologický předpis pro provádění ETICS V případě, že nejsou v tomto technologickém postupu stanoveny odlišné

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL VÝROBKU MFC Anhydrit 020(030)

APLIKAČNÍ MANUÁL VÝROBKU MFC Anhydrit 020(030) APLIKAČNÍ MANUÁL VÝROBKU 020(030) MFC - MORFICO s.r.o. Olbrachtova 1758 666 03 Tišnov Tel.: + 420 549 410 141 Fax: + 420 410 089 e-mail: morfico@morfico.cz www.morfico.cz Základní informace 020 (030) Rádi

Více

APLIKAČNÍ MANUÁL. MFC Anhydrit 020 (025,030) (TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE)

APLIKAČNÍ MANUÁL. MFC Anhydrit 020 (025,030) (TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE) APLIKAČNÍ MANUÁL (TECHNOLOGICKÝ POSTUP APLIKACE) MFC Anhydrit 020 (025,030) MFC - MORFICO s.r.o. Olbrachtova 1758 666 03 Tišnov Tel.: + 420 549 410 141 Fax: + 420 410 089 e-mail: morfico@morfico.cz www.morfico.cz

Více

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky

Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Pracovní postup Cemix: Samonivelační podlahové stěrky Obsah 1 Materiály pro podlahové konstrukce... 3 2 Typy a parametry samonivelačních stěrek...

Více

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH

PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH PRODUKTOVÝ LIST BAMBUSOVÝCH PODLAH TYP HORIZONTAL (P+D) 1 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou TYP VERTIKAL (P+D) 15 mm 96 mm 960 mm 2,21m 2 /24ks 7-vrstvý matný lak s UV ochranou

Více

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm

Skladby konstrukcí. PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Skladby konstrukcí PVC: - barevnost viz.projekt interiéru kladené do disperzního lepidla provedení včetně soklu se zaoblením rádius 50 mm Dlažby: - keramická dlažba formátu velikost dle výběru architekta

Více

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel 1/5 Výrobek: CemLevel je litý potěrový materiál s cementovým pojivem a kamenivem frakce 0-8 mm. Dále obsahuje vodu, příměs a přísady ovlivňující vlastnosti čerstvé i zatvrdlé směsi. Potěr je vyráběn jako

Více

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel

TECHNICKÝ LIST Cementový litý potěr CemLevel 1/6 Výrobek: Oblast použití: Cementový litý potěrový materiál je vyráběn tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic, s.r.o. Na staveniště je dodáván automíchači v tekuté konzistenci,

Více

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop

ELEGOHOUSE. Montovaná stropní konstrukce. Stropní systém. více než jen strop ELEGOHOUSE Stropní systém Montovaná stropní konstrukce více než jen strop Základní informace Systém ELEGOHOUSE je jedinečný způsob provádění stropů. Staticky nevyužité místo ve stropní konstrukci je vyplněno

Více

Suché stavební směsi 1

Suché stavební směsi 1 Suché stavební směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají

Lité izolační pěnobetony. Izolují, vyplňují, vyrovnávají Lité izolační pěnobetony Izolují, vyplňují, vyrovnávají POROFLOW POROFLOW je ideální materiál k přípravě spolehlivých podkladních vrstev podlah a plochých střech, ke stabilizaci bazénů a jímek, vyplnění

Více

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého

F146 01/2014. F146 - suchá podlaha pro každého F146 01/2014 F146 - suchá podlaha pro každého Co všechno potřebujete? 1. 2. 3. 4. Materiál 1. desky Knauf F146 2. tmel Fugenfüller Leicht 3. tmel Uniflott 4. minerální obvodový pásek 5. (podsyp) potřebné

Více

ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI

ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI ČERSTVÉ MALTOVÉ SMĚSI LITÉ PODLAHOVÉ SMĚSI Co Vám nabízíme Čerstvé maltové směsi MALMIX malty pro zdění malty pro vnitřní a vnější omítky Lité podlahové směsi ANHYMENT lité samonivelační potěry PORIMENT

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY

Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Montážní pokyny pro práci s materiály Wolf STROPY Pracovní postupy a doporučené skladby pro montáž zvukově izolačních desek Wolf na konstrukce stropů. CIUR a.s. Michal Řehulka CIUR a.s. 1.9.2013 Stropy

Více

odstín tmavě šedý dle vzorku předloženého při výběrovém řízení Litý potěr cementový

odstín tmavě šedý dle vzorku předloženého při výběrovém řízení Litý potěr cementový 2.NP P10-Z2 KERAMICKÁ DLAŽBA vlhký provoz Keramická dlažba 200x200, R12 (+skup. B pro chůzi naboso), spárovaná vodotěsným tmelem po obvodu s požlábkem včetně rohových profilů Lepící tmel na keramickou

Více

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli

Slepý rozpočet Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zúčastněné firmy Údaje o akci Údaje o zpracovateli Název: Provedení dodatečné izolace + sanační omítky - BD Třebechovice Zakázka: SKP: Zúčastněné firmy Dodavatel: Projektant: Investor: Údaje o akci Název: BD Třeb Založeno: 17.12014 Aktualizace: 4.2015

Více

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001 Pracovní postup Cemix: Cemix Samonivelační stěrka NIVELA EASY v kombinaci s podlahovým topením R979SY001

Více

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady

Zaručená přídržnost na anhydritových potěrech. Zásady Síranovápenaté potěry (anhydritové) mají dnes v pozemním stavitelství široké uplatnění v neposlední řadě z důvodu nízké ceny suroviny (odsíření elektráren). Vlastnosti jako dobrá rovinnost, bezesparé zpracování,

Více

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení

SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb. Technologické řešení SANACE TERASY A VSTUPŮ Západočeské divadlo Cheb Technologické řešení červenec 2013 Základní údaje: Název a místo stavby: Sanace terasy a oprava vstupů Západočeského divadla v Chebu Městský úřad Cheb -

Více

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním

Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Pracovní postup Cemix: Omítky se stěnovým vytápěním Obsah 1 Použití... 3 2 Varianty vytápění stěn... 3 3 Tepelně technické podmínky... 3 4 Skladba systému...

Více

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY

SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY SKLADBY KONSTRUKCÍ PODLAHY P1 PODLAHA V 1.NP STĚRKA POLYURETANOVÁ PODLAHOVÁ STĚRKA DLE VÝBĚRU ARCHITEKTA 5mm VYROVNÁVACÍ SAMONIVELAČNÍ STĚRKA BETONOVÁ MAZANINA CEMFLOW CT-30-F6, VYZTUŽENÁ KARI SÍTÍ 4/150/150

Více

Aktualizace OTSKP-SPK 2015

Aktualizace OTSKP-SPK 2015 položka popis mj exp cena 2015 711111 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY M2 101 Kč - nezahrnuje ochranné vrstvy, např. geotextilii 711112 IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI

Více

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L.

ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY ČÁSTEČNÉ ZATEPLENÍ BYTOVÉHO DOMU čp. 72, ul. Revoluční, Dvůr Králové n. L. STAVEBNÍ ŘEŠENÍ TECHNOLOGICKÝ POSTUP PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ

Více

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1...

1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3. 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... OBSAH: 1. identifikační údaje... 2 2. úvod... 3 3. přehled výchozích podkladů... 3 4. popis stavby... 3 4.1. Čerpací stanice ČSOV 2... 3 4.2. Výtlak V1... 4 4.2.1. Trasa... 4 4.2.2. Materiál... 5 4.2.3.

Více

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz

RYCHLOST BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST. www.anhyment.cz BEZ PŘÍPOJKY VODY BEZ EL. PROUDU JEDNODUCHOST REALIZACE VHODNÉ PRO PODLAHOVÉ VYTÁPĚNÍ HOSPODÁRNOST RYCHLOST www.anhyment.cz Anhyment Anhyment je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním

Více

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík

Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS. Ing. Vladimír Vymětalík Zlepšení tepelněizolační funkce ETICS Ing. Vladimír Vymětalík Způsoby řešení Provedení nového ETICS na původní podkladní konstrukci po předchozí demontáži kompletního stávajícího ETICS Provedení nového

Více

F 14 Suché sádrokartonové podlahy Knauf

F 14 Suché sádrokartonové podlahy Knauf F 0/009 F Suché sádrokartonové podlahy Knauf F - TUB - Jednoduché panely provedeny na pero a drážku F - TUB - Panely s nalepeným polystyrenem, provedení na pero a drážku F 6 - Skládaná ze dvou vrstev na

Více

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír

INZ 5 TDI. 2009-2010 Jan Kušnír INZ 5 TDI 2009-2010 Jan Kušnír TDI Ústřední vytápění Charakteristika systému: Systém: Materiál rozvodu: Spoje na potrubí: tlakový uzavřený, dvoutrubkový, teplovodní (do 110 C) měď, popř. plast (PP-R, PEX,

Více

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY

DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY DEKPANEL SPRÁVNÁ VOLBA PRO VAŠI DŘEVOSTAVBU MASIVNÍ DŘEVĚNÉ PANELY 1 PRINCIP SYSTÉMU DEKPANEL D Vnější tepelněizolační vrstva brání prostupu tepla stěnou a zajišťuje příjemné vnitřní prostředí v interiéru.

Více

PODLAHOVÉ TOPENÍ. www.topheating.cz

PODLAHOVÉ TOPENÍ. www.topheating.cz PODLAHOVÉ TOPENÍ www.topheating.cz Top heating je litá podlahová směs na bázi síranu vápenatého se samonivelačním účinkem, umožňující srovnání podlahových konstrukcí s tolerancí 2 mm na 2 m. Vytváří dokonale

Více

Slepý rozpočet stavby

Slepý rozpočet stavby Slepý rozpočet stavby Stavba: 1250 Rekonstrukce balkonů Líšeň Zhotovitel: IČO: DIČ: Objednatel: 60167 Statutární město Brno Dominikánské náměstí 1 Brno IČO: 44992785 DIČ: CZ44992785 Vypracoval: Základ

Více

22 LEVEL 20 R Samonivelační rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota

22 LEVEL 20 R Samonivelační rychletvrdnoucí vyrovnávací hmota Popis výrobku / charakteristika Cementová rychletvrdnoucí samonivelační hmota. K provádění vyrovnávacích vrstev bezprostředně svázaných s podkladem. Může být použita k vyrovnání podlah starých betonových

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Hrubá stavba.

Více

Technický list AnhyLevel

Technický list AnhyLevel 1/5 Výrobek: Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého AnhyLevel je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. a na

Více

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME

BUCHBERGER & P a M s.r.o. Řešení dilatačních spár. BUCHBERGER & P a M s.r.o. DILATATION PROFILSYSTEME Řešení dilatačních spár BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z výroby BUCHBERGER & P a M s. r. o. Ukázka z montáže 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár 1. Úvod Nedostatečné řešení dilatačních spár

Více

Technologický předpis

Technologický předpis Technologický předpis Podlahové potěry a stěrky Lité potěry na bázi síranu vápenatého Cementové potěry Samonivelizační podlahové stěrky Leden 2016 OBSAH: 1. Úvod........................................................................................................

Více

Termografická diagnostika pláště objektu

Termografická diagnostika pláště objektu Termografická diagnostika pláště objektu Firma AFCITYPLAN s.r.o. Jindřišská 17 Praha 1 Zkušební technik: Ing. Daniel Bubenko Telefon: EMail: +420 739 057 826 daniel.bubenko@afconsult. com Přístroj TESTO

Více

) nadimenzuje podle pravidla:

) nadimenzuje podle pravidla: V ROBEK Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic s.r.o. a na staveniště je

Více

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek

Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix Provádění hliněných malt a omítek Pracovní postupy Cemix - Provádění hliněných malt a omítek Obsah 1 Použití... 3 2 Skladba systému... 3 3 Postup provádění... 3 3.1 Zdění... 3 3.2

Více

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem.

Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. FILIP KOUDELKA 2.S Vestavba výtahu do stávající konstrukce zámku. Výtah bude v rozsahu 1.NP (přízemí) a 2.NP. Předmětem řešení je: Založit výtah s dojezdovým prostorem. Prostup výtahu zděnou klenbou do

Více

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ

2.1.3. www.velox.cz TECHNICKÉ VLASTNOSTI VÝROBKŮ Podrobné technické vlastnosti jednotlivých výrobků jsou uvedeny v následujících přehledných tabulkách, řazených podle jejich použití ve stavebním systému VELOX: desky (VELOX WS, VELOX WSD, VELOX WS-EPS)

Více

rozšířené uplatnění konstrukcí

rozšířené uplatnění konstrukcí rozšířené uplatnění konstrukcí Suché podlahy RigiStabil Nosné konstrukce dřevostaveb Suché podlahy RigiStabil s použitím sádrokartonových konstrukčních desek RigiStabil Skladby na trámovém stropě Skladby

Více

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí.

Ceresit CL 69 Ultra-Dicht. Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Ceresit CL 69 Ultra-Dicht Systémové řešení hydroizolace pro konstrukce zatížené vlhkostí. Rychlé a snadné zpracování, dokonale utěsněný podklad to je Ceresit CL 69 Ul Nikdy nebyly hydroizolační práce tak

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Technický list ANHYFLOW

Technický list ANHYFLOW 1/5 Výrobek: Oblast použití: Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti CEMEX Czech Republic k.s.

Více

Construction. Systém Sika AcouBond Lepení na housenku. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Č. 850 52 02 Autor: Sika CZ, s.r.o.

Construction. Systém Sika AcouBond Lepení na housenku. Metodická příručka. Sika CZ, s.r.o. Č. 850 52 02 Autor: Sika CZ, s.r.o. Metodická příručka Systém Sika AcouBond Lepení na housenku Sika CZ, s.r.o. Veškeré informace a pracovní postupy uváděné v této příručce vycházejí z momentálních znalostí a zkušeností a jsou platné za předpokladu,

Více

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015

MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 Technický list pro vnější tepelně izolační kompozitní systém ( ETICS ) s omítkou a s izolantem z expandovaného polystyrenu (EPS) MISTRAL TECTOTHERM EPS 2015 1) Základní údaje Vnější tepelně izolační kompozitní

Více

Elektrostaticky vodivá podlaha s drsným, protiskluzným povrchem, (dle OS 8) Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, polyuretanová

Elektrostaticky vodivá podlaha s drsným, protiskluzným povrchem, (dle OS 8) Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, polyuretanová Průmyslové podlahy Přehled podlahových systémů firmy CONICA CONIFLOOR AS-EP Elektrostaticky vodivá podlaha, s hladkým povrchem, (dle OS 8) CONIFLOOR AS-EP/R CONIFLOOR AS-PUR Elektrostaticky vodivá podlaha

Více

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP

Systém obkladu železobetonových stěn + 3 WS 1/AP Systém obkladu železobetonových stěn + Popis: Nenosné, jednostranné opláštění železobetonového panelu (tl. 140 mm i s omítkou) deskou fermacell 12,5 mm na akustických profilech fermacell. Systém je tvořen

Více

Technický list ALFAFLOW

Technický list ALFAFLOW 1/5 Výrobek: Oblast použití: Litý potěrový materiál na bázi síranu vápenatého (hemihydrát síranu vápenatého) je určený k použití do vnitřních podlah. Vyrábí se tzv. mokrou cestou na betonárnách společnosti

Více

PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8

PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 ZADÁVACÍ ŘÍZENÍ NA ZAKÁZKU S NÁZVEM PŘESTAVBA MODELOVACÍ HALY NA KNIHOVNU V 1.NP BUDOVY B V AREÁLU ÚSMH V HOLEŠOVIČKÁCH 41, PRAHA 8 DODATEČNÁ INFORMACE č. 12 Zadavatel: Ústav struktury a mechaniky hornin

Více

Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky

Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky Baumit Podlahové potěry a samonivelizační stěrky Technologický předpis Lité potěry na bázi síranu vápenatého Cementové potěry Samonivelizační stěrky Březen 2012 OBSAH: 1. Úvod...............................................................................................................................2

Více

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor

1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA STUDIE INTERIÉRU NECHVÍLOVA. Údaje o stavbě. Zpracovatel dokumentace. Investor 1.1 NECHVÍLOVA CÍLEM DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNÍ NÁVRHU STAVBY VČETNĚ ODBORNÉHO ODHADU INVESTIČNÍCH NÁKLADŮ. TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE DOKUMENTACI PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A DOKUMENTACI PRO OHLÁŠENÍ STAVBY.

Více

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice

VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT. Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice technická zpráva INVESTOR NÁZEV AKCE OBSAH VÝKRESU VYPRACOVAL ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. arch. Lukáš Krekáň Obec Olbramice, Prostorná 132, Olbramice, 742 83 Klimkovice NOVOSTAVBA ZÁZEMÍ SK SOKOL OLBRAMICE

Více

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m.

Spodní stavba. Hranice mezi v tabulce uvedenými typy hydrofyzikálního namáhání se doporučuje provést přetažením hydroizolace v rozsahu 0,3 m. Spodní stavba Ochrana před pronikání podpovrchové vody (zemní vlhkosti, prosakující vodě a podzemní vodě) do konstrukcí je prováděna převážně povlakovou tj. vodotěsnou hydroizolací a to převážně asfaltovými

Více

11. Omítání, lepení obkladů a spárování

11. Omítání, lepení obkladů a spárování 11. Omítání, lepení obkladů a spárování Omítání, lepení obkladů a spárování 11.1 Omítání ve vnitřním prostředí Pro tyto omítky platí EN 998-1 Specifikace malt pro zdivo Část 1: Malty pro vnitřní a vnější

Více

Definice a vlastnosti

Definice a vlastnosti www.poriment.cz Definice a vlastnosti Poriment je moderní lehký silikátový materiál vzniklý zatvrd nutím cementové pěny, vyráběný pomocí moderní, počítačem řízené technologie. Do některých typů je přidáván

Více

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ

KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ KOMPLETNÍ PŘEHLED PRODUKTŮ 1 Hlavní přednosti systému NORIT Sádrovláknité podlahové desky, předfrézované sádrovláknité desky pro teplovodní podlahové vytápění a další produkty pro suchou výstavbu.» nízká

Více

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus

1. Všeobecné informace: 2. Předpisy: 3. Výroba: 4. Zemní práce. 5. Základy a základová deska. Provedení: Standard Hrubá stavba plus Provedení: Standard Hrubá stavba plus Platnost: 1.1.2010-31.12.2010 - technické změny vyhrazeny 1. Všeobecné informace: Standardní vybavení rodinných domů je jeho základní provedení v dodávce Stavba na

Více

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY

JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Cemix WALL system JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Řešení pro omítání všech typů podkladů Jak zvolit vhodnou omítku pro interiér a exteriér JEDNOVRSTVÉ A DVOUVRSTVÉ OMÍTKOVÉ SYSTÉMY Omítky jsou

Více

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč

ELEGOHOUSE. Izolovaný základový systém. základový systém. inovativní řešení na klíč ELEGOHOUSE základový systém Izolovaný základový systém inovativní řešení na klíč Základová konstrukce je jednou z nejdůležitějších částí stavby. Vady základových konstrukcí se vždy výrazně promítají do

Více

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah

Příloha č. 101, SO 02, F1.1 Výpis skladeb a podlah P - VÝPIS PODLAH DLAŽBY P01 keramická dlažba - suchý provoz 150 anhydritový potěr - min. 20 MPa 38 P02 keramická dlažba - mokrý provoz 150 hydroizolace proti vodě stékající (MAPELASTIC) + skelná rohož

Více

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení

PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení PREFABRIKOVANÉ STROPNÍ A STŘEŠNÍ SYSTÉMY Inteligentní řešení STROPNÍ KERAMICKÉ PANELY POD - Stropní panely určené pro stropní a střešní ploché konstrukce, uložené na zdivo, průvlaky nebo do přírub ocelových

Více

TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO

TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO TECHNICKÝ LIST LITÉ SAMONIVELAČNÍ POTĚRY NA BÁZI SÍRANU VÁPENATÉHO Lité samonivelační potěry na bázi síranu vápenatého jsou vyráběny v souladu požadavky ČSN EN 13813 : 003. Charakteristika Lité potěry

Více

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky

Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Rekonstrukce lůžkového odd. muži 2. NP Psychiatrické kliniky Cena celkem 0,00 Celkem 79 nevyplněných položek Poř. Typ Alter. kód Popis MJ Výměra bez ztr. Ztratné Výměra Jedn. cena Cena SO_01: Stavební

Více

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy

Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Pozemní stavitelství Úpravy povrchů Podlahy Povrchové úpravy Ing. Jana Pexová 01/2009 Doporučená a použitá literatura Normy ČSN: ČSN 73 4301 Obytné budovy ČSN 73 0532 Akustika Ochrana proti hluku v budovách

Více

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem

Baumit Tepelně izolační systémy. Technické detaily pro provádění. Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Baumit Tepelně izolační systémy Technické detaily pro provádění Baumit EPS-F Baumit Mineral Baumit open a Baumit open S Baumit s obkladem Březen 009 www.baumit.cz Obsah:. Všeobecné zásady.. Montáž hmoždinek

Více

Suché cementové směsi

Suché cementové směsi Suché cementové směsi 1 Představení společnosti MFC MORFICO s.r.o. byla založena v roce 1991, jako stavební fi rma se specializací na povrchové úpravy průmyslových betonových podlah a ploch. Po dobu svého

Více

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ

POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ POUŽITÍ OSB SUPERFINISH VE STAVEBNICTVÍ 6 6 A1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ A2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 B1/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ B2/ KONSTRUKCE STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ 6 6 C/ KONSTRUKCE OBVODOVÉ

Více

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ

ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ ZÁKLADNÍ PĚTIDENNÍ ŠKOLENÍ Učební plán: 1. Den: 6 hodin 1) Zahájení Představení firmy Rigips, dceřinné společnosti největšího světového výrobce sádrokartonu nadnárodního koncernu Saint-Gobain. Historie

Více

Přirozeně lépe stavět. Kompletní podlahové systémy HASIT. www.hasit.cz. S y s t é m. Ein Unternehmen der FIXIT Gruppe

Přirozeně lépe stavět. Kompletní podlahové systémy HASIT. www.hasit.cz. S y s t é m. Ein Unternehmen der FIXIT Gruppe Přirozeně lépe stavět Kompletní podlahové systémy HASIT www.hasit.cz S y s t é m pokládání potěrů Ein Unternehmen der FIXIT Gruppe Druhy potěrů a jejich použití Cementový potěr (CT) je nejčastěji používaným

Více

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI

OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI OMÍTKOVÉ SYSTÉMY PROFI Profi omítky pro dokonalý vzhled Vaší stavby Omítkové směsi nejvyšší kvality Odborné poradenství a servis Spolehlivá systémová řešení Pro novostavby i renovace Omítky dle typu Vápenosádrové

Více

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ

D.1.1_ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ŘEŠENÍ 15 Stavba : RODINNÝ DŮM_novostavba,Habrůvka č.par.287/1 Objekty stavební : SO 01 _RODINNÝ DŮM -novostavba zast.plocha 134,00 m2 SO 02 _HOSPODÁŘSKÝ PŘÍSTŘEŠEK zast.plocha 24,00 m2 SO 03 _SJEZD připojení

Více

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva

ATELIER NÁŠ DŮM IRD DIVIŠ. Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD - DIVIŠ Stavebně konstrukční část 2.1 - Technická zpráva IRD DIVIŠ 2.1 - Technická zpráva OBSAH: 1. Konstrukční řešení 2. Technologický postup provádění spár prefabrikované stropní konstrukce z dílců

Více

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o.

Construction. Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor. Sika CZ, s.r.o. Construction Stříkané a stěrkové izolační systémy Sikalastic a Sikafloor Sika CZ, s.r.o. Oblasti použití Izolace spodní stavby, základů vlivy dešťová a podzemní voda, humusové kyseliny rozpouštěcí posypové

Více

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN

TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN TECHNICKÁ UNIVERZITA LIBEREC OBJEKT C SUTERÉN STAVEBNÍ OPRAVY A ÚPRAVY PROSTORU LABORATOŘÍ PRO KATEDRU CHEMIE Projekt pro výběr zhotovitele PROJEKT STAVBY Objednavatel : Projektant : Technická univerzita

Více