VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK PANTOUR

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK PANTOUR"

Transkript

1 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK PANTOUR 1 Úvodní ustanovení vzniká uzavřením cestovní smlouvy. Obsah cestovní smlouvy je určen směnného kursu české koruny použitého pro stanovení ceny právo kdykoliv před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých 1.2 Všeobecné smluvní podmínky CK PANTOUR s.r.o. jsou touto smlouvou, těmito Podmínkami a zvláštními podmínkami zájezdů zájezdu nebo jednotlivé služby v průměru o více než 10%, pokud k služeb odstoupit od smlouvy dle článku VIII. těchto Podmínek, platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního umístěnými na popř. je-li součástí zájezdu i doprava, této změně dojde do 21. dne před zahájením zájezdu nebo právo na reklamaci vad a její vyřízení v souladu s čl. IX. těchto ruchu cestovní kanceláře Pantour s.r.o. se sídlem Koněvova tak i platnými Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a poskytnutím jednotlivé služby. Písemné oznámení o zvýšení ceny Podmínek, 118, Praha 3, IČ , zapsané v obchodním rejstříku zboží vydanými příslušnou přepravní společností zajišťující dopravu musí být zákazníkovi odesláno nejpozději 21 dní před zahájením právo na ochranu osobních dat a informací o cílech cest, které jsou Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka (dále jen v rámci zájezdu. zájezdu nebo poskytnutím jednotlivé služby na ovou adresu obsahem smlouvy příp. v dalších dokumentech, před nepovolanými Podmínky ). Cestovní kancelář Pantour s.r.o. Je oprávněna d)smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Pantour v případě uvedenou v cestovní smlouvě/ve smlouvě, pokud není uvedena, bude osobami, poskytovat zájezdy, popř. jednotlivé služby cestovního jednotlivých služeb vzniká uzavřením smlouvy. Obsah této smlouvy je zákazník informován doporučeným dopisem zaslaným na adresu u zájezdů právo na poskytnutí nejpozději 7 dnů před zahájením ruchu, na základě a v souladu s koncesní listinou vydanou určen touto smlouvou, těmito Podmínkami, a v případě dopravy bydliště uvedeného v cestovní smlouvě/ve smlouvě. Zákazník je zájezdu dalších písemných podrobných informací o všech rovněž i platnými Přepravními podmínkami pro cestující, zavazadla a povinen do 5 dnů od oznámení o zvýšení ceny zájezdu/jednotlivé skutečnostech, které jsou pro zákazníka důležité a které jsou CK 1.3 Všeobecné smluvní podmínky CK Pantour s.r.o. tvoří zboží vydanými příslušnou přepravní společností zajišťující dopravu. služby uhradit navýšení ceny zájezdu nebo jednotlivé služby. Při Pantour známy, pokud nejsou obsaženy již v cestovní smlouvě nebo nedílnou součást cestovní smlouvy nebo jiné smlouvy 5 Cenové a platební podmínky porušení tohoto závazku má CK Pantour právo od cestovní smlouvy v katalogu, který byl zákazníkovi předán, uzavřené mezi zákazníkem a CK Pantour s.r.o. e)zákazník je povinen uhradit cenu zájezdu před jeho zahájením a odstoupit. u zájezdů právo písemně prodejci oznámit, že se místo něho 2 Účastníci smluvního vztahu ceny jednotlivých služeb před jejich poskytnutím. Za zaplacení ceny se h)způsob výpočtu zvýšení ceny zájezdu nebo jednotlivé služby: zájezdu zúčastní jiná osoba uvedená v oznámení. V případě, že 1.2 Účastníky smluvního vztahu jsou: považuje podle formy úhrady den převzetí hotovosti či platby platební Při zvýšení ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot o částku zákazník toto právo na změnu v osobě účastníka zájezdu chce 1.3 CK Pantour, s.r.o. (dále jen CK Pantour ), kartou anebo den připsání platby na účet CK Pantour, popř. k tomu odpovídající zvýšené ceně na osobu s tím, že rozhodný den, ke uplatnit, je povinen dodržet postup dle odst. 2, písm. m) tohoto 1.4 zákazník, kterým může být jak fyzická tak právnická osoba zplnomocněného zástupce CK Pantour. Jakékoliv slevy nebo snížení kterému byla stanovena cena za dopravu je uveden na článku. (dále jen zákazník ). cen na zájezd nebo jednotlivou službu, které vstoupí v účinnost po j)k základním povinnostem zákazníka patří zejména: 3 Předmět smluvního vztahu uzavření smlouvy se zákazníkem, nemají vliv na cenu zájezdu nebo Při zvýšení plateb spojených s dopravou, např. letištních, poskytnout CK Pantour součinnost, která je potřebná k řádnému a) Tyto Podmínky upravují práva a povinnosti smluvních stran při jednotlivou službu, stanovenou ve smlouvě se zákazníkem. bezpečnostních a přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zabezpečení a poskytnutí služeb, především pravdivě a úplně uvádět prodeji: f)výše záloh a časový rozvrh plateb je stanoven, pokud se smluvní zájezdu nebo jednotlivé služby, je CK Pantour oprávněn CK Pantour požadované údaje v cestovní smlouvě/smlouvě,vč. zájezdů ( 1, odst. 1 zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění), strany nedohodnou jinak, takto: jednostranně zvýšit cenu zájezdu nebo jednotlivé služby o částku jakýchkoliv změn takových údajů a předložit další doklady k žádosti nebo g)u zájezdů je zákazník povinen při vzniku smluvního vztahu uhradit odpovídající zvýšené platbě na osobu. o udělení víz, ubytovacích, stravovacích, dopravních a jiných služeb jako zálohu v minimální výši 50 % předem stanovené celkové ceny; Při zvýšení směnného kursu české koruny použitého pro stanovení zajistit u osob mladších 15ti let doprovod a dohled dospělého jednotlivé služby dle individuálního požadavku zákazníka (dále jen doplatek je zákazník povinen uhradit nejpozději 30 dnů před ceny zájezdu nebo jednotlivé služby v průměru o více než 10 %, je účastníka, obdobně zajistit doprovod a dohled osob, jejichž zdravotní jednotlivé služby ). zahájením zájezdu. V případě vzniku smluvního vztahu ve lhůtě kratší CK Pantour oprávněn jednostranně zvýšit cenu zájezdu nebo stav to vyžaduje, (společně zájezd a jednotlivé služby dále také jen zájezd a jednotlivé než 30 dnů před zahájením zájezdu je zákazník povinen uhradit 100 % jednotlivé služby o částku odpovídající procentní výši změny kurzu předložit souhlas zákonného zástupce v případě, že zákazník starší služby nebo jen služby ) předem stanovené celkové ceny již při vzniku smluvního vztahu. Při služeb zaplacených v cizí měně. Rozhodný den, kdy byla stanovena 15ti let a mladší 18ti let hodlá uzavřít cestovní smlouvu/smlouvu na b) Pokud není dále výslovně stanoveno, že se příslušné právo nebo porušení tohoto závazku má CK Pantour právo od cestovní smlouvy cena služeb, je uveden na služby čerpané v zahraničí, povinnost týká pouze zájezdu nebo jednotlivých služeb, tak se dále odstoupit. 6 Práva a povinnosti zákazníka bez zbytečného odkladu sdělovat CK Pantour své stanovisko k uvedená ustanovení těchto Podmínek vztahují jak na zájezdy, tak i na u jednotlivých služeb je zákazník povinen uhradit 100 % celkové i)k základním právům zákazníka patří zejména: případným změnám v podmínkách a obsahu sjednaných služeb, jednotlivé služby. Pokud není výslovně stanoveno jinak, tak se dále ceny při vzniku smluvního vztahu. právo na řádné poskytnutí smluvně sjednaných a zaplacených převzít od CK Pantour doklady potřebné pro čerpání služeb a uvedená ustanovení těchto Podmínek vztahují na všechny zákazníky, CK Pantour má právo jednostranným úkonem zvýšit cenu zájezdu služeb, dostavit se ve stanoveném čase na místo určení (srazu, odjezdu tzn. jak na zákazníky (objednatele), kteří uzavřeli smlouvu přímo s CK nebo jednotlivé služby uvedenou v cestovní smlouvě/ve smlouvě v právo vyžadovat od prodejce či CK Pantour informace o všech apod.) se všemi požadovanými doklady, Pantour, tak i na zákazníky, v jejichž prospěch je smlouva uzavřena případě, že dojde ke zvýšení: skutečnostech, které jsou mu známy a které se dotýkají smluvně mít u sebe všechny doklady požadované pro vstup do příslušných (tzn. na další účastníky zájezdu nebo jednotlivé služby). ceny za dopravu včetně cen pohonných hmot, nebo sjednaných a zaplacených služeb, zemí pobytu i tranzit (platný cestovní doklad, víza, doklad o 4 Vznik smluvního vztahu plateb spojených s dopravou, např. letištních, bezpečnostních a právo být seznámen s případnými změnami ve smluvně sjednaných zdravotním pojištění apod. pokud je vyžadováno), příslušníci jiného c)smluvní vztah mezi zákazníkem a CK Pantour v případě zájezdů přístavních poplatků, které jsou zahrnuty v ceně zájezdu, nebo službách, státu než ČR jsou povinni se informovat o vízové povinnosti u 1

2 zastupitelských úřadů zemí, kam cestují a potřebná víza si obstarat, VI. odst. 4 těchto Podmínek, r)zrušení dohodnutých služeb: odstoupení ze strany zákazníka je ze strany CK Pantour stanovena na splnit očkovací, popř. další zdravotnické povinnosti při cestách do zabezpečit, aby všichni účastníci plnili základní povinnosti CK Pantour je oprávněn zrušit zájezd a jednotlivé služby před 5 dnů od doručení návrhu, a pokud do této doby zákazník zemí, pro které jsou stanoveny mezinárodními zdravotnickými zákazníků, které vyžadují jejich osobní součinnost a jejichž zahájením jejich čerpání, jestliže z objektivních důvodů nemůže neodstoupí, má se za to, že se změnou souhlasí. Jestliže změna předpisy, nositelem může být jen jednotlivý účastník. dodržet podmínky smlouvy. smlouvy (smluvních podmínek) vede ke zvýšení ceny zájezdu, je řídit se pokyny průvodce zájezdu nebo jiné CK Pantour určené 7 Povinnosti a práva CK Pantour Zrušit zájezd je CK Pantour dále oprávněn, jestliže před jeho zákazník povinen uhradit CK Pantour rozdíl v ceně zájezdu ve lhůtě osoby a dodržovat stanovený program, dodržovat předpisy platné v l)k právům a povinnostem zákazníků uvedeným v článku V. těchto zahájením nebude dosaženo minimálního počtu zákazníků u určené v návrhu na změnu smluvních podmínek. Při porušení tohoto navštívené zemi, vč. předpisů dopravců a ubytovatelů, Podmínek se vztahují odpovídající povinnosti a práva CK Pantour. takového zájezdu, který je pro všechny zájezdy stanoven počtem 35 závazku má CK Pantour právo od cestovní smlouvy odstoupit. počínat si tak, aby nedocházelo ke škodám na zdraví nebo majetku m)ck Pantour je povinen pravdivě a řádně informovat zákazníka o zákazníků, pokud není v katalogu nebo v jiné formě nabídky uveden Jestliže změna smluvních podmínek vede ke snížení ceny zájezdu, je na úkor ostatních zákazníků, dodavatelů služeb nebo CK Pantour a všech skutečnostech, týkajících se sjednaných služeb, které jsou pro jiný minimální počet zákazníků zájezdu. Jestliže CK Pantour zruší CK Pantour povinen buď snížit doplatek celkové ceny zájezdu, uhradit případnou škodu, kterou způsobil, zákazníka důležité a které jsou CK Pantour známy. zájezd z důvodu nedosažení minimálního počtu zákazníků, je pokud nebyl zákazníkem dosud uhrazen, nebo vrátit rozdíl v ceně zdržet se jednání, která by omezovala práva ostatních zákazníků, n)ck Pantour není povinen poskytnout zákazníkovi plnění nad rámec povinen tuto skutečnost zákazníkovi písemně oznámit nejpozději zájezdu v případě, že zákazník již uhradil celkovou cenu zájezdu. dbát o včasné a řádné uplatnění případných nároků vůči předem potvrzených a zaplacených služeb. však ve lhůtě do 7 dní před zahájením zájezdu. Jestliže zákazník nesouhlasí se změnou smluvních podmínek a ve dodavatelům služeb dle článku IX. těchto Podmínek, o)ck Pantour je povinen mít uzavřenou pojistnou smlouvu pro případ Jestliže CK Pantour zájezd nebo jednotlivé služby zruší, má lhůtě určené v návrhu na jejich změny od cestovní smlouvy odstoupí, v případě odstoupení od smlouvy je zákazník povinen takové úpadku dle zákona č. 159/1999 Sb. v platném znění, na základě níž zákazník právo požadovat, aby mu CK Pantour na základě nové má právo požadovat, aby mu CK Pantour na základě nové smlouvy odstoupení od smlouvy CK Pantour oznámit a zaplatit odstupné dle vzniká zákazníkovi, s nímž CK Pantour uzavřel cestovní smlouvu, smlouvy poskytl jiný zájezd nebo jednotlivé služby nejméně v poskytla jiný zájezd nejméně v kvalitě odpovídající původní cestovní článku VIII. těchto Podmínek, právo na plnění v případě pojistné události. CK Pantour je povinen v kvalitě odpovídající původní smlouvě, může-li CK Pantour takový smlouvě, může-li CK Pantour takový zájezd nabídnout. Jestliže v případě, že zákazník využije svého práva na oznámení změny v těchto případech předat zákazníkům současně s cestovní smlouvou zájezd či jednotlivé služby nabídnout. Nedojde-li v takovém případě dojde k uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě osobě účastníka zájezdu dle odst. 1, písm. h) tohoto článku je doklad pojišťovny, který obsahuje informace o uzavřeném pojištění, k uzavření nové smlouvy, je CK Pantour povinen bez zbytečného původní smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li povinen: zejména označení pojišťovny, podmínky pojištění a způsob oznámení odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny cena nových služeb cestovního ruchu nižší než již uskutečněné oznámení učinit písemně a doručit na prodejní místo, kde pojistné události. zájezdu nebo jednotlivých služeb podle zrušené smlouvy, aniž by byl platby, je CK Pantour povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez uzavřel smluvní vztah, p)náhradu škody vzniklou z porušení závazku CK Pantour ze zákazník povinen platit CK Pantour odstupné. Jestliže dojde k zbytečného odkladu vrátit. Nedojde-li k uzavření nové cestovní k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového smlouvy není CK Pantour povinen nahradit nad částku přesahující uzavření nové smlouvy, platby uskutečněné na základě původní smlouvy, je CK Pantour povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníka, že souhlasí s uzavřenou cestovní smlouvou a zda omezení v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je ČR smlouvy se považují za platby podle nové smlouvy. Je-li cena zákazníkovi vše, co od něho obdržel na úhradu ceny zájezdu podle souhlasí či nesouhlasí se zpracováváním jeho osobních vázána. V letecké přepravě se tak odpovědnost řídí Úmluvou o nového zájezdu nebo jednotlivých služeb nižší než již uskutečněné zrušené cestovní smlouvy, aniž by byl zákazník povinen platit CK údajů dle článku XI. těchto Podmínek, sjednocení některých pravidel v mezinárodní letecké dopravě ze dne platby, je CK Pantour povinen takto vzniklý rozdíl zákazníkovi bez Pantour odstupné. k oznámení přiložit podepsané prohlášení nového (tzv. Montrealskou úmluvou) a dále nařízením Evropského zbytečného odkladu vrátit. Je-li CK Pantour nucena z objektivních důvodů před zahájením zákazníka, že splňuje podmínky stanovené pro účast na parlamentu a Rady Evropské unie č. 2027/97, ve znění nařízení č. CK Pantour má dále právo zrušit zájezd nebo jednotlivé služby v čerpání jednotlivých služeb změnit podmínky smlouvy platí zájezdě, pokud jsou tyto podmínky definovány v cestovní 889/2002 ze dne 13. května 2002, které vychází z Montrealské úmluvy důsledku neodvratitelné události, které nemohl zabránit ani při ustanovení písm. a) tohoto článku obdobně. smlouvě nebo v katalogu. a vztahuje se jak na mezinárodní, tak na vnitrostátní leteckou dopravu. vynaložení veškerého úsilí, s)změny dohodnutých služeb v průběhu zájezdu a čerpání služeb V případě změny v osobě účastníka zájezdu dle tohoto ustanovení q)ck Pantour je oprávněn vyloučit zákazníka z přepravy, zájezdu Změny dohodnutých služeb před zahájením zájezdu a čerpání Jestliže po zahájení zájezdu nebo v průběhu čerpání jednotlivých původní a nový zákazník společně a nerozdílně odpovídají za nebo jednotlivé služeb, pokud svým jednáním a chováním narušuje služeb služeb, CK Pantour neposkytne služby nebo jejich podstatnou část zaplacení ceny zájezdu a úhradu nákladů, pokud CK Pantour v jejich chod, popř. hrozí nebezpečí, že by tato situace mohla nastat Je-li CK Pantour nucen z objektivních důvodů před zahájením řádně a včas nebo zjistí, že mu všechny služby nebo jejich souvislosti se změnou zákazníka vzniknou. (platí to i pro případy, kdy se zákazník vulgárně a hrubě vyjadřuje o zájezdu změnit smluvní podmínky, může navrhnout zákazníkovi podstatnou část nebude moci řádně a včas poskytnout, třebaže se k k)k povinnostem zákazníků právnických osob dále patří: CK Pantour nebo jejích zástupcích nebo dokonce fyzicky napadá změnu smluvních podmínek. Pokud navrhovaná změna smluvních tomu smlouvou zavázal, je CK Pantour povinen bez zbytečného seznámit své účastníky s těmito Podmínkami, jakož i s dalšími zástupce CK Pantour nebo ostatní zákazníky), popř. i v případech, že podmínek vede i ke změně ceny zájezdu, musí být v návrhu nová odkladu a bezplatně provést taková opatření, aby mohl zájezd informacemi, které od CK Pantour obdrží, zejména je pak v důsledku jednání zákazníka vznikne nebo hrozí škoda; vyloučena je cena uvedena. Navrhne-li CK Pantour změnu smluvních podmínek, pokračovat popř., aby zákazník mohl služby čerpat, zejména je informovat o rozsahu a kvalitě služeb, zejména přeprava osob v podnapilém stavu nebo pod vlivem má zákazník právo rozhodnout, zda bude se změnou smluvních povinen zabezpečit náhradní program a služby v rozsahu a kvalitě v případech, kdy předmětem je smluvního vztahu zájezd, seznámit omamných látek. podmínek souhlasit, nebo zda od cestovní smlouvy odstoupí. Není-li shodné nebo se přibližující původně dohodnutým podmínkám a dbát účastníky zájezdu s dokladem pojišťovny, který obdržel dle článku 8 Zrušení a změny dohodnutých služeb v oznámení CK Pantour stanoveno jinak, má se za to, že lhůta pro přitom na to, aby byl v nejvyšší možné míře docílen účel služeb a 2

3 zachováno zaměření zájezdu. jestliže nedojde k uzavření nové smlouvy dle ustanovení článku předem stanovené celkové ceny, reklamační protokol, resp. vydat písemné potvrzení o přijetí Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb VII. odst. 2 těchto Podmínek, 2 a méně dní % z předem stanovené celkové ceny. reklamace. zajistit jinak než prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve z důvodů porušení povinností CK Pantour vyplývajících ze U skupin nad 10 osob se k výše uvedeným lhůtám odstoupení od ii)zákazník je povinen poskytnout potřebnou součinnost k řešení smlouvě, je CK Pantour povinen vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. smlouvy. smlouvy připočítává vždy dalších 10 kalendářních dní. reklamace. V případech, kdy zákazník čerpá služby bez přítomnosti Pokud nelze pokračování zájezdu nebo čerpání jednotlivých služeb Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy zákazník doručí na z)nenastoupí-li zákazník na zájezd, či nevyčerpá-li jednotlivou službu průvodce CK Pantour či jiného CK Pantour pověřeného zástupce a zajistit ani prostřednictvím služeb nižší kvality než uvedené ve prodejní místo, kde zájezd nebo jednotlivé služby zakoupil. V bez předchozího odstoupení od smlouvy nebo z důvodu, že nesplnil poskytnutá služba má vady, je zákazník povinen dbát též o včasné a smlouvě nebo zákazník toto náhradní řešení nepřijme, je CK Pantour oznámení zákazník musí uvést jméno, příjmení, adresu, číslo povinnost dle čl. V. odst. 2, písm. e) až g) těchto Podmínek nebo řádné uplatnění nároků vůči dodavatelům/poskytovatelům služeb. povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně. V zájezdu/rezervace. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem dojde-li k vyloučení zákazníka v souladu s čl. VI. odst. 6 těchto jj)nastanou-li okolnosti, jejichž vznik, průběh a příp. následek není případě, že součástí zájezdu je i doprava, je CK Pantour povinen doručení oznámení. Podmínek, hradí 100 % předem stanovené celkové ceny. závislý na vůli, činnosti a postupu CK Pantour nebo okolnosti, které poskytnout zákazníkovi dopravu zpět na místo odjezdu nebo na jiné w)je-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení aa)předem stanovenou celkovou cenou se rozumí konečná prodejní jsou na straně zákazníka, na jejichž základě zákazník zcela nebo zčásti místo návratu, s nímž zákazník souhlasil, včetně nezbytného povinností CK Pantour stanovené smlouvou, nebo nedojde- li k cena zájezdu nebo jednotlivé služby včetně všech účastníkem nevyužije objednané, zaplacené a CK Pantour zabezpečené služby, náhradního ubytování a stravování. Pokud je doprava uskutečněna uzavření nové smlouvy dle odst. 2 písm. b) tohoto článku, je CK zakoupených fakultativních služeb (bez cestovního pojištění). nevzniká zákazníkovi nárok na vrácení zaplacené ceny nebo na slevu z jiným dopravním prostředkem, než kterým měla být uskutečněna Pantour povinen bez zbytečného odkladu vrátit zákazníkovi vše, co od bb)skutečně vzniklými náklady se rozumí provozní náklady CK ceny. podle smlouvy, je CK Pantour povinen: něho obdržel na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy, aniž by Pantour a smluvně sjednané nebo právním předpisem stanovené kk)v případě, že rozsah nebo kvalita poskytnutých služeb je v případě, že doprava je uskutečněna za nižší náklady, byl zákazník povinen platit CK Pantour odstupné. náhrady tuzemským a zahraničním dodavatelům služeb. objektivně nižší, než jak bylo sjednáno ve smlouvě, vzniká vrátit zákazníkovi rozdíl v ceně, x)není-li důvodem odstoupení zákazníka od smlouvy porušení cc)ck Pantour má právo odečíst odstupné od složené zálohy nebo zákazníkovi právo na reklamaci. v případě, že doprava je uskutečněna za vyšší náklady, povinnosti CK Pantour stanovené smlouvou nebo zákonem č. zaplacené ceny. ll)zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného rozdíl v ceně uhradit z vlastních prostředků. 159/1999 Sb. v platném znění, popř. není-li důvodem odstoupení dd)pro výpočet odstupného platí den, kdy nastaly účinky odstoupení. odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava, pokud možno na místě t)změny smluvních podmínek na základě přání zákazníka zákazníka neakceptace změny smluvních podmínek dle čl. VII. odst Reklamace samém. Uplatnění reklamace na místě samém umožní odstranění vady CK Pantour na žádost zákazníka, je-li to podle okolností možné, těchto Podmínek, nebo odstoupí-li CK Pantour od smlouvy před ee)v případě vadně poskytnutých nebo neposkytnutých služeb, jež okamžitě, zatímco s odstupem času se ztěžuje průkaznost i provádí změny podmínek/údajů sjednaných ve smlouvě. Provedení zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb z důvodu byly sjednány ve smlouvě s CK Pantour, vzniká zákazníkovi právo na objektivnost posouzení a řádného vyřízení reklamace. Uplatnění takových změn podléhá zaplacení poplatku ve výši a za podmínek níže porušení povinnosti zákazníkem podle těchto Podmínek, je zákazník reklamaci. reklamace může zákazník provést např. ústně nebo písemně, uvedených. Poplatky se účtují vždy za každou osobu včetně dětí. povinen zaplatit CK Pantour odstupné ve výši stanovené v odstavci 5 ff)uplatnění práva zákazníka z odpovědnosti za vady služeb nejpozději však do 3 měsíců od skončení zájezdu, není-li v právních Příslušné změny a výše poplatků: tohoto článku a CK Pantour je povinna vrátit zákazníkovi vše, co od poskytovaných CK Pantour (reklamace) musí být učiněno vážně, předpisech pro jejich uplatnění stanovena lhůta jiná. Změna jména a jiných osobních údajů vč. adresy zákazníka před něho obdržela na úhradu ceny služeb podle zrušené smlouvy. určitě a srozumitelně. mm)ck Pantour či jeho zástupce je povinna zákazníkovi vydat nástupem na zájezd nebo čerpáním jednotlivých služeb 100,- Kč y)výše odstupného je stanovena při odstoupení od smlouvy před gg)práva z odpovědnosti za vady služeb, jež byly sjednány ve písemné potvrzení o tom, kdy zákazník právo uplatnil, a dále potvrzení Zkrácení doby pobytu při zachování termínu a místa odjezdu/odletu nástupem na zájezd či zahájením čerpání jednotlivých služeb na osobu. smlouvě (reklamaci) má zákazník právo uplatnit u obchodního o datu a způsobu vyřízení reklamace případně písemné odůvodnění v tuzemsku do místa pobytu v zahraničí před nástupem na zájezd Výše odstupného činí při odstoupení od smlouvy před nástupem na zástupce CK Pantour. Prodávající vydá písemné potvrzení o tom, kdy zamítnutí reklamace. nebo čerpání jednotlivých služeb 200,- Kč 9 Odstoupení od smlouvy a odstupné u)ck Pantour je oprávněn před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb kromě jiných důvodů uvedených v těchto Podmínkách od smlouvy odstoupit i z důvodu zrušení zájezdu nebo z důvodu zrušení jednotlivých služeb. Písemné oznámení o odstoupení od smlouvy doručí CK Pantour zákazníkovi. Účinky odstoupení od smlouvy nastávají dnem doručení oznámení. v)zákazník má právo odstoupit od smlouvy kdykoli před zahájením zájezdu nebo čerpáním jednotlivých služeb, zájezd či čerpáním jednotlivé služby: 46 a více dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 1000,- Kč za osobu, 45 až 30 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 10 % z předem stanovené celkové ceny na osobu, minimálně však 1000,- Kč na osobu, 29 až 15 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 30 % z předem stanovené celkové ceny, 14 až 7 dní - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 70 % z předem stanovené celkové ceny, 6 až 3 dny - skutečně vzniklé náklady, nejméně však 80 % z zákazník reklamaci uplatnil, co je obsahem reklamace, jaký způsob nn)zákazníkovi se doporučuje při uplatňování reklamace prokázat vyřízení reklamace zákazník požaduje a dále potvrzení o datu a zakoupení služby, která je předmětem reklamace (stejnopisem způsobu vyřízení reklamace, případně písemné odůvodnění zamítnutí smlouvy, dokladem o úhradě zájezdu, jednotlivé služby či doplňkové reklamace. služby, apod.). hh)zákazník je povinen uplatnit reklamaci včas bez zbytečného oo)uplatní-li zákazník na místě v průběhu čerpání služeb právo z odkladu tak, aby mohla být sjednána náprava pokud možno v místě odpovědnosti za vady služeb, které mu jsou poskytovány nebo které poskytované služby, u průvodce CK Pantour nebo jiného CK Pantour mu již poskytnuty byly, je průvodce zájezdu, vedoucí provozovny pověřeného zástupce. Uplatnění reklamace může zákazník provést buď poskytující služby nebo jiný CK Pantour pověřený pracovník povinen ústně, nebo písemně s uvedením data, předmětu reklamace a jaký po potřebném prozkoumání skutkových a právních okolností způsob vyřízení reklamace zákazník požaduje. Průvodce zájezdu nebo rozhodnout o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří dnů. jiný CK Pantour pověřený zástupce je povinen sepsat se zákazníkem Vyřízení reklamace musí být provedeno nejpozději do 30 dnů od 3

4 prokazatelného uplatnění reklamace zákazníkem, pokud není se smlouvy, týkající se letecké dopravy, se řídí ustanoveními kontaktní údaje. CK Pantour se zavazuje shromažďovat, zpracovávat a poskytnutí a udělení souhlasu. zákazníkem dohodnuta lhůta jiná. mezinárodních dohod uzavřených ve Varšavě, Haagu, Guadalajaře a užívat uvedené údaje (zejména osobní údaje) týkající se zákazníků ddd)v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích pp) Doporučuje se písemné podání reklamace, ve kterém zákazník Montrealu, případně dalšími jinými závaznými právními předpisy. (účastníků) s jejich souhlasem a v souladu s právním řádem České osob podle ust. 50 zákona 40/1964 Sb., občanský zákoník, v platném uvede své osobní údaje, předmět reklamace a požadavek na způsob tt)ck Pantour neodpovídá za škodu, pokud byla způsobena republiky, zejména však v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o znění (dále jen obč. zák. ), podpisem smlouvy potvrzuje, že je těmito jejího vyřízení. Jestliže zákazník zároveň předá průvodci zájezdu, zákazníkem, třetí osobou, která není spojena s poskytováním zájezdu ochraně osobních údajů, zákonem č. 480/2004 Sb., o některých třetími osobami ve smlouvě uvedenými zmocněn k poskytnutí jejich vedoucímu provozovny nebo jinému CK Pantour pověřenému nebo neodvratitelnou událostí, které nemohlo být zabráněno ani při službách informační společnosti, zákonem č. 133/2000 Sb., o evidenci osobních údajů a k poskytnutí souhlasu se zpracováním jejich pracovníkovi písemnosti, popř. jiné podklady týkající se reklamace, vynaložení veškerého úsilí, které lze požadovat. obyvatel a rodných číslech, v jejich platném znění, a to za účelem: osobních údajů, zpřístupněním a předáváním jejich osobních údajů za bude tato skutečnost v reklamačním protokolu výslovně uvedena. uu)rozsah odpovědnosti CK Pantour při přepravě cestujících a řádného plnění příslušných právních předpisů a smlouvy, za účelem účelem a v rozsahu podle odst. 1 písm. a), příp. i souhlas či nesouhlas Reklamační protokol podepíše průvodce zájezdu, vedoucí provozovny zavazadel je limitován Přepravními podmínkami pro cestující, jejího uzavření a zajištění jejích změn, a dále za účelem zajištění se zpracováním a zpřístupněním jejich osobních údajů za účelem a v nebo jiný CK Pantour pověřený pracovník i zákazník. Zákazník obdrží zavazadla a zboží. Reklamaci zavazadel se doporučuje uplatnit a/nebo vymáhání plnění nebo práv z ní vyplývajících, rozsahu podle odst. 1 písm. b). jedno vyhotovení tohoto reklamačního protokolu. okamžitě po zjištění nejlépe přímo u příslušné přepravující letecké nabízení obchodu a služeb poskytovaných nebo zprostředkovaných eee)při podpisu smlouvy zákazník vyslovuje souhlas či nesouhlas s qq)zákazník je povinen poskytnout součinnost potřebnou k vyřízení společnosti. Pokud dojde ke škodě při přepravě, musí být tato CK Pantour. tím, aby v souladu s ustanovením 5 odst. 2 a násl. zákona č. reklamace, doporučuje se zejména podat informace, předložit doklady skutečnost nahlášena nejlépe ihned po příletu na příslušném místě na bbb)k účelu podle odst. 1 písm. a) jsou zpracovávány osobní údaje 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů, v platném znění, CK Pantour prokazující skutkový stav, specifikovat své požadavky co do důvodu a letišti, kde musí být sepsán protokol (tzv. P.I.R.), který je potřebný pro zákazníka v rozsahu titul, jméno, příjmení, datum narození, bydliště, zpracovával, shromažďoval a zpřístupňoval osobní údaje zákazníka, a výše apod. Umožňuje-li to povaha věci, musí zákazník umožnit přístup další jednání s leteckou společností. telefon, elektronický kontakt pro elektronickou poštu, příp. i jím v případě, že zákazník uzavírá smlouvu i ve prospěch třetích osob do prostoru, který mu byl pronajat k ubytování, aby se oprávněný vv)v otázkách zde vysloveně neuvedených platí ustanovení českých uvedenou jinou kontaktní adresu a č. pasu, datum jeho platnosti, kód podle ust. 50 obč. zák., také osobní údaje třetích osob ve smlouvě pracovník přesvědčil o oprávněnosti reklamace. platných právních předpisů zejména občanského zákoníku a zákona o vydávající země a pohlaví, pokud jsou požadovány k zajištění uvedených za účelem a v rozsahu podle odst. 3 tohoto článku. rr)v případech, kdy je reklamace posouzena jako zcela nebo z části některých podmínkách podnikání v oblasti cestovního ruchu, na jejichž příslušného víza nebo poskytovateli služeb. Poskytnuté osobní údaje fff)poskytnuté osobní údaje zákazníka v rozsahu a k účelu podle důvodná, spočívá vyřízení reklamace v bezplatném odstranění vady text se tímto odkazuje. zákazníka k tomuto účelu mohou být zpřístupněny zaměstnancům CK tohoto článku budou zpracovávány CK Pantour i zpracovatelem služby nebo v případech, kdy je to možné, i v poskytnutí náhradní ww)rovněž v této souvislosti platí pro smluvní vztah mezi CK Pantour, pověřenému zpracovateli a také předávány těm, kteří jsou automatizovaně i manuálně a v elektronické i tištěné formě. služby. Jinak CK Pantour poskytne přiměřenou slevu z ceny vadně Pantour a zákazníkem Zvláštní podmínky uvedené na oprávněni služby cestovního ruchu poskytovat v EU i mimo EU a ggg)při zpracovávání osobních údajů zákazníka je CK Pantour poskytnuté služby. Tím není dotčeno právo zákazníka v případech 11 Pojištění rovněž těm, co jsou oprávněni nabízet a prodávat služby poskytované povinen dbát, aby zákazník neutrpěl újmu na svých právech, zejména stanovených v právních předpisech či v případech výslovně xx)součástí zájezdů a jednotlivých služeb CK Pantour není pojištění nebo zprostředkované CK Pantour. Poskytnutí uvedených údajů ze právu na zachování lidské důstojnosti a dbát na ochranu před sjednaných s CK Pantour od smlouvy odstoupit. zákazníka pro cesty a pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi strany zákazníka je dobrovolné. Důsledkem neposkytnutí nezbytných neoprávněným zasahováním do jeho soukromého a osobního života. ss)ck Pantour nenese žádnou odpovědnost a neručí za úroveň, cenu, vzniknou náklady v souvislosti s odstoupením od smlouvy. osobních údajů k tomuto účelu je neuzavření smlouvy, popř. hhh)zákazník má právo přístupu k osobním údajům, právo na opravu případně vzniklou škodu u služeb a akcí nesjednaných v cestovní yy)zákazník má možnost uzavřít pojištění pro cesty a pobyt včetně neposkytnutí zájezdu nebo jednotlivé služby z důvodů na straně osobních údajů, jakož i další práva dle 21 citovaného zákona č. smlouvě, pořádaných jinými subjekty, které si zákazník objedná na pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady v souvislosti s zákazníka, tzn. z takového důvodu je CK Pantour oprávněna odstoupit 101/2000 Sb. v platném znění. místě samém u hotelu či jiné organizace. Za předmět reklamace se odstoupením od smlouvy prostřednictvím CK Pantour. CK Pantour na od smlouvy. Za tímto účelem jsou tyto osobní údaje zpracovávány po iii)součástí služeb je i občasné zasílání informačních ů o dalších taktéž nepovažují škody a majetkové újmy vzniklé zákazníkovi, které vyžádání zákazníka takovéto pojištění při uzavírání smlouvy dobu nezbytné nutnou pro řádné plnění povinností vyplývajících nabídkách ze strany CK Pantour na elektronickou adresu zákazníka jsou předmětem smluvní úpravy pojistného krytí pojišťovny na zprostředkuje. z příslušných právních předpisů, řádné plnění smlouvy a zajištění a nebo jeho kontaktní osoby, s čímž zákazník souhlasí. Tyto informační základě pojistné smlouvy o cestovním pojištění pro cesty a pobyt, ani zz)pokud zákazník nevyužije možnosti uzavřít pojištění pro cesty a vymáhání plnění a práv z ní vyplývajících pro CK Pantour včetně doby y mohou mít charakter obchodního sdělení podle zákona č. takové škody a majetkové újmy, které jsou z rozsahu pojistného krytí pobyt ani pojištění pro případ, že zákazníkovi vzniknou náklady s pro uplatnění a vyřízení reklamací nebo pro jejich uplatnění (využití) v 480/2004 Sb., zákon o některých službách informační společnosti, výslovně vyňaty, pokud odpovědnost CK Pantour není v těchto odstoupením od smlouvy prostřednictvím CK Pantour nebo pokud případných soudních řízeních. v platném znění. Zákazník má v souladu se zákonem právo kdykoliv případech dána ze zákona. Dojde-li k okolnostem, jejichž vznik, zákazník nebude ani individuálně pojištěn pro uvedené případy bere na ccc)za účelem uvedeným v odst. 1 písm. b) CK Pantour zpracovává další zasílání obchodních sdělení odmítnout, a to i prostřednictvím průběh a následek není závislý na činnosti a postupu CK Pantour (viz vědomí, že nese sám plnou odpovědnost, náklady a rizika s tím osobní údaje v rozsahu titul, jméno a příjmení, bydliště nebo jinou jednotlivého doručeného obchodního sdělení. Obchodním sdělením major) nebo k okolnostem na straně zákazníka, na základě kterých související. kontaktní adresu, telefon a elektronický kontakt. Za tímto účelem jsou nejsou informace technické, provozní a informace týkající se smlouvy zákazník zcela nebo zčásti nevyužije objednané, zaplacené a cestovní 12 Osobní údaje tyto osobní údaje zpracovávány ode dne jejich poskytnutí a udělení (včetně jejích příloh) a jejího plnění. Rovněž tak zákazník bere na kanceláří zabezpečené služby, nevzniká zákazníkovi nárok na úhradu aaa)ck Pantour zpracovává aktuální evidenci zákazníků (účastníků) souhlasu do doby odvolání zpracovávání osobních údajů pro tyto účely vědomí a souhlasí s tím, že mu mohou být zasílány informace o nebo slevu z ceny těchto služeb. Výše náhrady škody za závazky ze zájezdu nebo jednotlivé služby obsahující osobní, identifikační a ze strany zákazníka, nejdéle však po dobu 5 let ode dne jejich nabídkách CK Pantour, zejména katalogy zájezdů v listinné podobě do 4

5 jeho bydliště nebo na jinou uvedenou kontaktní adresu. 13 Pojištění CK Pantour pro případ úpadku CK Pantour je řádně pojištěna pro případ úpadku, a to v rozsahu a za podmínek stanovených zákonem č. 159/1999 Sb. v platném znění, a to u pojišťovny Generali, které bylo podle zvláštního předpisu uděleno povolení pro pojištění podle tohoto zákona. Podrobnosti tohoto pojištění jsou zákazníkovi k dispozici na a dále jsou mu poskytnuty při uzavření smlouvy. 14 Závěrečná ustanovení Tyto Podmínky jsou k dispozici na všech kontaktních místech CK Pantour určených pro styk s veřejností, u obchodního zástupce nebo na internetových stránkách V případě jakýchkoliv dotazů, připomínek apod. je možné kontaktovat CK Pantour na všech kontaktních místech CK Pantour nebo prostřednictvím elektronické pošty na ové adrese Tyto Podmínky vstupují v platnost a účinnost dne 3. června

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře White Grant s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

Účastníky smluvního vztahu jsou:

Účastníky smluvního vztahu jsou: Účastníky smluvního vztahu jsou: a) společnost HistoryPark s.r.o., Ledčice č.p. 222, 277 08 Ledčice, IČ: 030 08 193 (dále jen společnost ) b) zákazník, kterým může být jak fyzická, tak právnická osoba

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY QT TECHNIK spol. s r.o. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky společnosti QT Technik spol. s r.o. (dále jen "PODMÍNKY") jsou platné pro všechny pobyty společnosti QT

Více

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o.

Všeobecné podmínky icon plavby s.r.o. I) Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné podmínky jsou platné pro zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře icon plavby s r.o. se sídlem Rumunská 1798/1, Praha 2, PSČ 120 00, IČ: 27249786,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky společnosti Dutris, s.r.o. (dále jen "Podmínky") jsou platné pro všechny pobyty společnosti Dutris, s.r.o. se sídlem Primátorská

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také jako Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PHOTOTOURS.CZ (příloha č. 2 k závazné objednávce na fotografický workshop nebo fotografický kurz) ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Phototours.cz jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.)

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY (součástí cestovní smlouvy MIKI TRAVEL spol.s r.o.) Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří MIKI TRAVEL spol. s r.o. (pořadatelem zájezdu, dále jen CK) a zákazníkem (účastníkem zájezdu) se řídí ustanoveními zákonů č. 40/1964 Sb., č.159/1999 Sb., touto smlouvou

Více

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář :

SMLOUVA O ZÁJEZDU. Dodavatel, cestovní kancelář : SMLOUVA O ZÁJEZDU uzavřená podle 2521 a násl. o.z. a ve smyslu zákona č. 159/1999Sb. o některých podmínkách podnikání v cestovním ruchu, níže uvedeného dne, měsíce a roku mezi smluvními stranami, kterými

Více

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné

lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné lídři 27 let tiptravel.cz Všeobecné smluvní podmínky2016 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky TIP travel s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. 1.1 1.2 1.3 1.4 2.1 2.2 Část I. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky )

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Článek I ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Cestovní kanceláře Ing. Ladislav Jarý - VICTORIA se sídlem Cihlářská 26, 602 00 Brno, IČO 163 12 520 (dále jen CK VICTORIA)

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře OREX TRAVEL s.r.o. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO

Miroslav Slončík, gen. Svobody 56/32, Šumperk , IČO Pension restaurace Moravanka a Areál Srubů Větrný vrch Dolní Morava 561 69 Králíky tel: +420 731 172 765 email: info@dolnimorava.cz Smluvní podmínky (dále jen podmínky ) Miroslav Slončík, gen. Svobody

Více

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o.

Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Všeobecné podmínky pro účast na akcích pořádaných firmou INSPIRA s.r.o. Vzájemný smluvní vztah mezi INSPIRA, s.r.o. a zákazníkem vychází z ustanovení obchodního zákoníku o dodávce služeb v platném znění

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné smluvní podmínky Trends & Events s.r.o., se sídlem Tobrucká 713/25, 160 00 Praha 6, IČO 289 52 481 DIČ CZ28952481 jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky 1. Vznik smluvního vztahu 1.1 Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří, A.Ša s.r.o. se sídlem V Brance 83, 261 01 Příbram III (dále jen CK A.Ša s.r.o. s.r.o.) a zákazníkem (případně

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CA MICHAL VARGA 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen CA

Více

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice

Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice Lázně Lednice jsou poskytovatelem lázeňských a léčebných pobytů, procedur, ubytování, stravování a navazujících služeb. Všeobecné smluvní podmínky Lázní Lednice,

Více

Všeobecné a záruční podmínky 2012 Podmínky, za kterých cestovní kancelář CK Eva Šulcová, s.r.o. poskytuje svým klientům služby a programy v tuzemsku i v zahraničí, jsou stanoveny podle příslušných ustanovení

Více

Všeobecné obchodní podmínky. Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163

Všeobecné obchodní podmínky. Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163 Všeobecné obchodní podmínky Klub tátů, z.s. Luční 179, Všestary 25163 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Všeobecné obchodní podmínky se řídí ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších

Více

Všeobecné podmínky MT-TOUR

Všeobecné podmínky MT-TOUR Všeobecné podmínky MT-TOUR 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro všechny zájezdy a služby cestovního ruchu společnosti CK MT-TOUR, Ing. Michaela Červinková (dále jen CK MT-TOUR)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE Autoturist, a.s. ČLÁNEK I.Úvodní ustanovení Obchodní firma Autoturist, a.s., IČO: 45804800,

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře J&M Cruise, spol. s r.o. 1) Smluvní vztah Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří J&M Cruise, spol. s r.o. se sídlem Doksany 112, 411 82, IČ: 22800131 (dále

Více

Osobní a kontaktní údaje ostatních členů skupiny (minimální počet osob ve skupině je 10)

Osobní a kontaktní údaje ostatních členů skupiny (minimální počet osob ve skupině je 10) [1] Osobní a kontaktní údaje osoby zastupující skupinu (objednavatel) Titul Jméno Příjmení E-mailová adresa Telefonní spojení (mobil / pevná linka) Adresa Datum narození (dd/mm/rok) Osobní a kontaktní

Více

Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR

Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR Všeobecné smluvní podmínky FUNDIVING HR I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky firmy FUN DIVING. (dále jen FUN DIVING ) jsou platné pro všechny pobyty a služby v zahraničí poskytované firmou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky OK-TOURS a.s. jsou platné pro všechny zájezdy a pobyty, jejich pořadatelem je cestovní kanceláře

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE SURF DOVOLENÁ, S.R.O. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky Surf dovolená, s.r.o. jsou platné pro všechny zájezdy a jednotlivé služby cestovního

Více

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. Všeobecné obchodní podmínky Hotelu Termal Mušov a.s. čl. I Předmět všeobecných podmínek 1. Hotel Termal Mušov, a.s., Husova 200/16, Brno, PSČ 602 00, IČO: 27713229, zapsaná v OR KS v Brně, spis. značka

Více

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o.

Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Všeobecné podmínky CK MMM Tour s.r.o. Tyto podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy o zájezdu (dále jen smlouva) uzavřené mezi cestovní kanceláří MMM Tour s.r.o. se sídlem Olomoucká 774, 569 43 Jevíčko,

Více

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím.

a/ CA Michal Varga má právo na zaplacení ceny služeb před jejich poskytnutím. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH 1. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU a/ Smluvní vztah mezi cestovní agenturou Michal Varga, Palackého 650/16, 589 01 Třešť, IČ 88306852, DIČ: CZ 7403294382 (dále jen

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK GLOBTOUR GROUP a.s. pro zájezdy organizované CK GLOBTOUR GROUP a.s.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK GLOBTOUR GROUP a.s. pro zájezdy organizované CK GLOBTOUR GROUP a.s. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK GLOBTOUR GROUP a.s. pro zájezdy organizované CK GLOBTOUR GROUP a.s. Účastníci smluvního vztahu Pořadatel: Globtour Group a.s., se sídlem Lazarská 13/8, 120 00 Praha 2, IČO:27214052

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře America Tours v. o. s. (dále jen Podmínky) jsou platné pro všechny

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky **** společnosti S.M.K., a.s., IČ 49432036, se sídlem Skalní mlýn 96, 678 01 Blansko Všeobecné obchodní podmínky společnosti S.M.K., a.s. - Hotel Lotrinský**** (dále jen podmínky)

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře HORIZONT TRAVEL, s.r.o. pro ubytování v apartmánech Cihlářka Krkonoše Vážení zákazníci, děkujeme Vám za projevenou důvěru a za to, že jste vložili Vaši dovolenou

Více

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech

Všeobecné smluvní podmínky účasti na zájezdech Všeobecné smluvní podmínky účasti na ech Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Euroagentur Praha spol. s. r. o., se sídlem Praha 3, Na Jarově 13/1960, provozovna: Vodičkova 34, Praha 1, tel. 224

Více

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč

Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč Všeobecné podmínky Windsurfing Mácháč 1 Úvodní ustanovení Tyto Všeobecné a záruční podmínky pro poskytování služeb (dále jen Všeobecné podmínky) platí pro služby zajišťované firmou Windsurfing Mácháč,

Více

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o.

Obchodní podmínky VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY Private Concierge s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky pro služby poskytované Private Concierge s.r.o., se sídlem Bolzanova 1679/3, Praha, 110 00, zapsané v obchodním rejstříku

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY GREECE TOURS PRAGUE, spol. s r.o. I. Úvodní ustanovení: Tyto Všeobecné smluvní podmínky (dále jen VSP) upravují práva a povinnosti smluvních stran při prodeji zájezdů předem

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY: CESTOVÁNÍ PRO SENIORY 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky OK-TOURS a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby cestovního ruchu cestovní kanceláře

Více

., : 265212041/300 ČSOB

., : 265212041/300 ČSOB VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB Praha 2,

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří E.P.Travel s.r.o. (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN HADRIAN CESTOVNÍ AGENTURA HADRIAN, cestovní agentura Kateřina Demovičová Běhounkova 2534/67, 158 00 Praha 13 IČ: 76501191 VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CESTOVNÍ AGENTURY HADRIAN I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné

Více

ÚVOD I. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU

ÚVOD I. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU IV. CENOVÉ A PLATEBNÍ PODMÍNKY II. PŘEDMĚT SMLUVNÍHO VZTAHU III. VZNIK SMLUVNÍHO VZTAHU ÚVOD Všeobecné smluvní podmínky Surf School s.r.o.tvoří nedílnou součást smlouvy uzavřené mezi zákazníkem a Surf School s.r.o. I. ÚČASTNÍCI SMLUVNÍHO VZTAHU Účastníky smluvního vztahu jsou: a) Surf School

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky 1 Všeobecné obchodní podmínky 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ a) Všeobecné obchodní podmínky cestovní kanceláře EVENTBOX, s.r.o. (dále jen cestovní kancelář ) jsou platné pro všechny cesty, jejichž pořadatelem je

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., Tř. T. Bati 3244, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více

Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel

Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky AGROLEX s.r.o., provozovna AGL travel AGROLEX s.r.o. provozovna AGL travel cestovní kancelář se sídlem Ploskovická 959/19, 184 00, Praha 8 (dále jen

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o.

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. I. Úvodní ustanovení I.1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře MARINE TOUR s.r.o. se sídlem Praha 3, Vinohrady, Korunní 1961/109,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ENJOY TRAVEL s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Enjoy Travel s.r.o. jako pořadatel zájezdu (dále jen všeobecné podmínky ) upravují

Více

Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s.

Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s. Všeobecné smluvní podmínky Čedok a.s. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Čedok a.s. jsou platné pro všechny zájezdy, jejichž pořadatelem je cestovní kancelář Čedok a.s.

Více

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency

Cestovní kancelář Tour operator Travel agency VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE Účastníky smluvního vztahu (smluvní strany) jsou: I. Účastníci smluvního vztahu a) CK PRO, se sídlem Na Bučance 3, Praha 4, IČ: 61024511 (dále jen

Více

Všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří DESTINA TRAVEL s.r.o.

Všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří DESTINA TRAVEL s.r.o. Všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří DESTINA TRAVEL s.r.o. Tyto všeobecné podmínky pro cestující na zájezdech pořádaných Cestovní kanceláří Destina Travel s.r.o.

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK AQUARIUS ADRIATIC s.r.o. Tyto Smluvní podmínky pořadatele CK Aquarius Adriatic (dále CK nebo Aquarius Adriatic ) spolu s Důležitými informacemi uvedených na webových stránkách

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA

OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA OBCHODNÍ PODMÍNKY AGENTURNÍ ČÁSTI PORTÁLU OUTVIA 1. OBECNÁ USTANOVENÍ 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) upravují užití agenturní části internetového portálu Outvia dostupného na

Více

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK

Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Všeobecné obchodní a smluvní podmínky CK Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Ing. Karel Topič CK Australia Puzzle, Viva Travel, dovolenánapřání.cz, zapsaným v živnostenském rejstříku (pořadatelem zájezdu-dovolené,

Více

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné.

a) CK, která zájezdy nabízí a prodává přímo ve vlastním prodejním místě na straně jedné. Všeobecné podmínky CK Travel & Production s.r.o. Tyto Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Travel & Production s.r.o., Na Roudné 110, 301 00 Plzeň, IČ 263 76 016 (dále jen CK), jsou platné pro

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.6.2014 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydává společnost REDVEL s.r.o. tyto obchodní

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP VŠEOBECNÉ PODMÍNKY CK SURFTIP Cestovní kancelář CZECH SURF s.r.o. Buchlovská 9, Velehrad, 68706, tel: 776001109, crew@surf-trip.cz, www.surf-trip.cz, IČO: 03095444., Bankovní spojení : 265212041/300 ČSOB

Více

1.2 Kupující je fyzická či právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího.

1.2 Kupující je fyzická či právnická osoba, která uzavírá s prodávajícím kupní smlouvu prostřednictvím internetového obchodu prodávajícího. OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Všeobecná ustanovení 1.1 Tyto obchodní podmínky (dále jen obchodní podmínky ) Barbora Michálková Fialová, IČO: 74933566, se sídlem Na Draškách 323, Dobřejovice, 251 01 (dále jen prodávající

Více

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o Všeobecné smluvní podmínky zájezdů cestovní kanceláře Skalla CZ, s.r.o 1. Úvodní ustanovení Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Skalla CZ, s.r.o., IČ 25961292, se sídlem Hradec Králové 2, Ulrichovo nám.

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel

Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel Všeobecné smluvní podmínky CK Thien Truong An Vietnam Travel 1. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Thien Truong An Vietnam Travel (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě

Více

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek

Obchodní podmínky pro prodej vstupenek sídlo: Seifertova 571/5, 130 00 Praha 3 zápis společnosti v OR: Městský soud v Praze, spis. zn. C 236831 IČ: 03955354, DIČ CZ03955354 tel.: +420 777 200 258 e mail: mproductions@mproductions.cz www.mightysounds.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014

Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 Všeobecné podmínky Všeobecné a záruční podmínky účasti na zájezdech ve smyslu zák. 159/99 Sb. a NOZ 2014 I. Úvodní ustanovení 1) Tyto podmínky platí pro veškerou nabídku služeb prezentovanou v katalogu

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: Číslo projektu: Název projektu školy: Šablona III/2: EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Výuka s ICT na SŠ obchodní České

Více

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015

Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 Obchodní podmínky platné a účinné od 1.5.2015 1. Úvodní ustanovení 1.1 V souladu s ustanovením 1751 odst.1 zák. č. 89/2012 Sb. (Občanský zákoník) v platném znění vydáváme tyto obchodní podmínky, jež jsou

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky (dále jen smluvní podmínky ) organizace NA DLANI. o.p.s., tř. T. Bati 3244, Zlín (dále jen NA DLANI ) upravují vzájemné smluvní

Více

Čl. I.) Smlouva o zájezdu

Čl. I.) Smlouva o zájezdu VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I.) Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, s.r.o. - řecká cestovní kancelář - se sídlem

Více

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o

Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře Profi Trips s.r.o 1. Úvodní ustanovení 1.1. Všeobecné podmínky cestovní kanceláře (dále jen Podmínky) Profi Trips s.r.o., Pilínkovská 256, Liberec 23, IČO:

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE ZÁJEZDY PRO DĚTI S.R.O. 1. Úvodní ustanovení 1.1. Tyto všeobecné smluvní podmínky (dále jen podmínky) společnosti Zájezdy pro děti, s. r. o. jsou platné pro

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky jsou součástí každé smlouvy uzavřené se společností CZECH SPORT TRAVEL s.r.o. - provozovatelem cestovní

Více

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře

Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Závazné podmínky prodeje pobytů CK Pressburg s.r.o., cestovní kanceláře Tyto závazné podmínky upravují právní vztah mezi fyzickými a právnickými osobami a CK PRESSBURG s.r.o. (dále CK). Nedílnou součástí

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o.

Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. Všeobecné smluvní podmínky CK ČESKÉ KORMIDLO, s. r. o. I. Úvodní ustanovení 1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CK ČESKÉ KORMIDLO s.r.o. (dále jen podmínky) tvoří nedílnou součást smlouvy o

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky Obchodní společnost: Závlahy-Labe s.r.o. Se sídlem: Travčice 50, Litoměřice 41201 Identifikační číslo: 25029029 Zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústi

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. VŠEOBECNÉ PODMÍNKY PRODEJE ZÁJEZDŮ CESTOVNÍ KANCELÁŘE TEZIS S.R.O. se sídlem Štěpánská 648/29, 110 00 Praha 1, IČO 28956567 (dále jen TEZIS), zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo:

OBCHODNÍ PODMÍNKY. obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, identifikační číslo: OBCHODNÍ PODMÍNKY obchodní společnosti Belesa 21, s.r.o. se sídlem Vinohradská 3216/163, Praha 10, 100 00 identifikační číslo: 05223300 zapsané v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o.

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o. VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SMart GO s.r.o. I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti SMart GO s.r.o., se sídlem Koněvova 1107/54, 130 00 Praha 3

Více

Všeobecné smluvní podmínky _

Všeobecné smluvní podmínky _ Všeobecné smluvní podmínky _ Platné od 25. 5. 2018 1 Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky upravují poskytování služeb a definují vztah mezi firmou netpromotion group s.r.o. se sídlem Vodičkova

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY AUTOBUSOVÉ DOPRAVY MICHAL VARGA PLATNÉ OD 1.1. 2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Všeobecné smluvní podmínky jsou platné pro dopravu a služby autobusové dopravy Michal Varga, se

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY 1 Fiat 500126 VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY Internetového obchodu Fiat 500126 se sídlem Dělnická kolonie 107, Broumov 550 01 identifikační číslo (IČ): 02189852 prodej zboží prostřednictvím internetového

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY PRO ROK 2014 Tyto všeobecné smluvní podmínky jsou nedílnou součástí cestovní smlouvy (dále jen CS), která upravuje vztah mezi zákazníkem a cestovní kanceláří MAD MAT SPORT s.r.o

Více

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice

Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resort Lednice Všeobecné obchodní podmínky Spa Resortu Lednice s.r.o. (dále jen podmínky) upravují vzájemný smluvní vztah mezi Spa Resortem Lednice s.r.o. (dále jen Spa

Více

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán.

Kupující může objednávat zboží nabízené prodávajícím prostřednictvím internetového obchodu. Kupující je svoji objednávkou vázán. OBCHODNÍ PODMÍNKY Toto jsou závazné nákupní podmínky serveru www.tdifun.cz. Tyto obchodní podmínky popisují a upravují vzájemný smluvní vztah mezi prodávajícím (Zdeněk Hájek, Okružní 1754/5, 737 01 Český

Více

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o.

Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. Všeobecné podmínky k účasti na zájezdech pořádaných cestovní kanceláří Travel Planet, s.r.o. 1. Úvodní ustanovení Všeobecné smluvní podmínky CK Travel Planet jsou platné pro všechny zájezdy, pobyty a služby

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky

Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky Obchodní podmínky Cestovní kanceláře Marted s.r.o. pro smlouvy o zájezdu 1. Vznik smluvního vztahu, cena zájezdu, platební podmínky a podmínky realizace zájezdu Tyto obchodní podmínky jsou nedílnou součástí

Více

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414.

Daňové identifikační číslo: Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 193414. Obchodní firma: Sídlo: WEDA consulting s.r.o. Neumannova 1453/28, 156 00 Praha Identifikační číslo 24290564 Daňové identifikační číslo: CZ24290564 Společnost je zapsaná v obchodním rejstříku u Městského

Více

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany

KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany KUPNÍ SMLOUVA č... uzavřená dle ustanovení 2079 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění Smluvní strany Název: Univerzita Karlova, Pedagogická fakulta Sídlo: Magdalény Rettigové

Více

Všeobecné smluvní podmínky

Všeobecné smluvní podmínky Všeobecné smluvní podmínky I. Úvodní ustanovení 1) Sport-S, s.r.o. (dále jen Sport-S) je cestovní kanceláří na základě koncese ev. č. 350301-24021-00 podle zákona č.159/99 Sb. 2) Sport-S: a) organizuje

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY ÚČASTI NA POZNÁVACÍCH ZÁJEZDECH CK AEOLUS Platné od 1.1.2014 Čl. I. Smlouva o zájezdu 1. Účastníky smluvního vztahu jsou pořadatel - AEOLUS, řecká cestovní kancelář, s.r.o. -

Více

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o.

O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. O b c h o d n í p o d m í n k y c e s t o v n í k a n c e l á ř e S u n a t u r s. r. o. I. Úvodní ustanovení Cestovní kancelář Sunatur s.r.o. (dále jen "CK Sunatur") nabízí jak vlastní zájezdy, tj. zájezdy

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O.

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE IC TOUR S.R.O. Část I. Úvodní ustanovení 1.1 Všeobecné smluvní podmínky cestovní kanceláře IC TOUR s.r.o. (dále také Smluvní podmínky ) upravují, v souladu

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky SOSKA Tech s.r.o. se sídlem Nad Vavrouškou 694/9, Troja, 181 00 Praha 8 IČO: 055 56 546 zapsaná u Městského soudu v Praze pod sp. zn. C 265786 (dále jen Poskytovatel ) Obchodní

Více

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu

1. 1. 2015. ČL.I. Vznik smluvního vztahu 1. 1. 2015 ČL.I. Vznik smluvního vztahu Smluvní vztah mezi cestovní kanceláří Tempo Tours (dále jen CK) a zákazníkem vzniká na základě zákazníkem (příp. jeho pravomocným zástupcem) podepsané smlouvy o

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky Všeobecné obchodní podmínky VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY CESTOVNÍ KANCELÁŘE WECO-TRAVEL (CZ) S.R.O. KE SMLOUVĚ O ZÁJEZDU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Společnost Weco-Travel (CZ) s.r.o., se sídlem v Praze 8,

Více

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od

VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od VŠEOBECNÉ SMLUVNÍ PODMÍNKY CK EichlerBUS s.r.o. pro zájezdy a jiné služby CK organizované od 25.5.2018 Vážený kliente, dovolte nám, abychom Vás následovně seznámili s našimi všeobecnými smluvními podmínkami

Více

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce

Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce I. Úvodní ustanovení 1. Všeobecné smluvní podmínky CK Diamant club pro zájezdy na sportovní akce jsou platné pro všechny zájezdy

Více