a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11"

Transkript

1 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová, Sylvie Pokorná, Vladimír Žanta, Dana Zálepová, Pavel Michek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. I. Indráček Omluveni: Ing. Antonín Pusztai, Marek Pieter, Ing. Eva Směšná Neomluveni: Karel Vokál Schůzi zahájil a řídil starosta města Jaroslav Kořínek. Zasedání bylo svoláno a vyhlášeno ve smyslu 92 odst. 1 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích a jednacího řádu ZM. Konstatoval, že na zasedání je přítomno 11 členů ZM, což je nadpoloviční většina a zasedání je tudíž usnášení schopné. a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 b) Zapisovatelkou dnešního zasedání byla jmenována Dana Neumannová, pracovnice MěÚ Desná. c) Byli navrženi ověřovatelé zápisu Ing. Michek Pavel, Ing. Jaroslav Juřík Hlasování pro 11 d) Byla navržena návrhová komise ve složení Pokorná Sylvie, Zálepová Dana Hlasování pro 11 e) Starosta sdělil, že zápis ze 4. zasedání ze dne byl vyložen u Mgr. Antonína Bělonožníka, tajemníka MěÚ, nikdo k němu nevznesl připomínky, a proto byl vyhlášen za schválený. f) Rada města doporučuje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. Hlasování pro 11 Usnesení 1a Zastupitelstvo města schvaluje, aby ke každému bodu programu byla diskuze zvlášť a samostatné hlasování. g) Rada města navrhuje ZM k projednání dne tento program zasedání: 1) Zahájení 2) Majetkoprávní záležitosti - prodej domu Polubenská č.p směna, prodej pozemků dle návrhů rady města 3) Schválení smluv na realizaci veřejných zakázek - Výměna oken na panelových domech v Desné I - Přestavba vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil 4) Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo č. H101/09/ ) Rozpočtové opatření č. 2/2013 6) Dohoda o spolupráci mezi městem Desná a Policií ČR 1

2 7) Informace starosty 8) Diskuze 9) Závěr Návrh na doplnění programu zastupitelstva města dne Přednesl tajemník MěÚ: Na posledním zasedání zastupitelstva města se projednával dodatek č. 1. k úvěrové smlouvě na pokrytí nákladů na zateplení ZŠ, kterým se prodlužovala doba splatnosti části úvěru splátkou z prostředků dotace ve výši ,- Kč do I přes proběhnuvší jednání na Státním fondu životního prostředí ČR a příslib na urychlené uvolnění přiznané dotace je možné, že se tak do nestane. Po dohodě s naší úvěrovou společností by bylo vhodné nechat na zářijovém zastupitelstvu schválit dodatek č. 2, kterým by se splátka výše uvedené dotace posunula o dva měsíce, tj. do V případě, že by se nepodařilo dotaci do obdržet, nemuseli bychom narychlo svolávat zastupitelstvo ke schválení daného dodatku. Pokud však dotaci obdržíme do konce září, pak uzavření daného dodatku bude bezpředmětné a na následujícím zasedání zastupitelstva uvedené usnesení o schválení dodatku zrušíme. Text dodatku je totožný s tím, co jsme schvalovali dne , liší se pouze v čísle dodatku a datu na konci bodu I. Navrhuje tedy navržený program zasedání zastupitelstva města doplnit o bod schválení Dodatku č. 2. k úvěrové smlouvě na pokrytí nákladů na zateplení základní školy s tím, že ostatní body se posunou a přečíslují. p. Indráček se informoval o možnosti včasného zaplacení, na což pan starosta reagoval, že ho smlouva umožňuje Usnesení 1b Zastupitelstvo města schvaluje doplnění bodu programu zasedání zastupitelstva města dne pod názvem: Schválení Dodatku č. 2. k úvěrové smlouvě na pokrytí nákladů na zateplení základní školy s tím, že ostatní body programu budou posunuty a přečíslovány. Pan starosta navrhuje doplnit do programu ještě jeden bod. Jedná se o půjčku pro MAS rozvoj Tanvaldska. Vzhledem tomu, že jsme členové a v současné době by MASky měly dostat zelenou v možnostech získávání peněz na různé projekty, navrhuji půjčku schválit stejně tak, jako to schválili i ostatní obce mikroregionu, které jsou členy MAS. Půjčka obce činí ,- Kč do na realizaci projektu Získávání dovedností, animace a provádění. Tento projekt musí MASka absolvovat, aby následně mohla zažádat o dotace. Dotace je 100%, ale je nutné předfinancování. Desná je členem, byla by možnost získání peněz na různé projekty. Uvedený bod navrhuji do stávajícího programu doplnit za bod týkající se schválení Dodatku č.2 k úvěrové smlouvě. 2

3 p. Zálepová se informovala, jestli se jedná se o částku ,- Kč p. tajemník potvrdil, že se jedná o ,- Kč, bez absolvování tohoto projektu by MAS nemohla žádat o dotace p. Zálepová se zajímá, kdo jsou členové MAS p. starosta promítl členy MAS, a vysvětlil na jakém základě skupina pracuje. Všichni, kdo bydlí na území jednotlivých obcí mohou žádat o přiznání dotace (památky, obnova venkova apod.) Usnesení 1c Zastupitelstvo města schvaluje doplnění bodu programu 5. zasedání zastupitelstva města o bod Schválení bezúročné půjčky občanskému sdružení Rozvoj Tanvaldska. Po doplnění tohoto bodu jednání bude program následující 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní záležitosti - prodej domu Polubenská č.p směna, prodej pozemků dle návrhů rady města 4) Schválení smluv na realizaci veřejných zakázek - Výměna oken na panelových domech v Desné I - Přestavba vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil 5) Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo č. H101/09/ ) Rozpočtové opatření č. 2/2013 7) Schválení Dodatku č. 2. k úvěrové smlouvě na pokrytí nákladů na zateplení základní školy 8) Schválení bezúročné půjčky občanskému sdružení Rozvoj Tanvaldska. 9) Dohoda o spolupráci mezi městem Desná a Policií ČR 10) Informace starosty 11) Diskuze 12) Závěr Hlasování pro program 11 Usnesení 1d Zastupitelstvo města schvaluje program zasedání: 1) Zahájení 2) Kontrola usnesení 3) Majetkoprávní záležitosti - prodej domu Polubenská č.p směna, prodej pozemků dle návrhů rady města 4) Schválení smluv na realizaci veřejných zakázek - Výměna oken na panelových domech v Desné I - Přestavba vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil 5) Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo č. H101/09/ ) Rozpočtové opatření č. 2/2013 7) Schválení Dodatku č. 2. k úvěrové smlouvě na pokrytí nákladů na zateplení základní školy 8) Schválení bezúročné půjčky občanskému sdružení Rozvoj Tanvaldska. 3

4 9) Dohoda o spolupráci mezi městem Desná a Policií ČR 10) Informace starosty 11) Diskuze 12) Závěr 2) Kontrola usnesení provedl starosta Jaroslav Kořínek 4. zasedání ze dne Bod 1 je standardní tedy splněn Vedení Národní sítě zdravých měst jsme oznámili rozhodnutí zastupitelstva o vystoupení z organizace splněn. Body 2.2. a 2.3. se týkají uzavření smlouvy na pojištění města smlouvy podepsány, bod splněn. Bod 2.4. Reklamace světelných přechodů firma informována o rozhodnutí ZM, jsme s ní v kontaktu, oprava zatím neprovedena. Bod 2.5 standardní tedy splněn. Bod 3.1. Smlouva podepsána 3.2. Zrušení usnesení splněno 3.3. Záměr na směnu pozemků zveřejněn dnes bude projednána samotná směna 4. Rekonstrukce sociálních zařízení ve zdravé mateřské škole provedena předáno do užívání 5. Žádost na Ministerstvo financí ČR byla podána, podmínkou uvolnění peněz je smlouva s dodavatelem prací dnes je na programu dodatek ke stávající smlouvě Hospodaření města za rok 2012 schváleno, nápravné opatření - Proúčtování opravných položek bude provedeno na konci roku k Závěrka schválena splněno 6.3. Rozpočtové opatření provedeno bod splněn 6.4. Autorské příspěvky odeslány splněno 6.5. Příspěvek z aukce odeslán splněno 6.6. Dodatek podepsán splněno 6.7. Finanční dar obci Bílý Potok předán splněno 7.1. Oznámení o stanovisku k chemickému posypu odesláno, čekáme na rozhodnutí splněno Posledním bodem byly informace starosty splněno Hlasování pro 11 Usnesení 2 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o provedené kontrole usnesení. 3) Majetkoprávní záležitosti 4

5 3.1) Cesta k řadovým garážím u nádraží ČD na hranici k.ú. Desná a k.ú.tanvald (mapa č.1, 1a) Město Tanvald iniciovalo společnou schůzku ve věci obnovení místní komunikace pč.1932/10 a 1932/5 v k.ú. Tanvald (uloženo usn. RM Tanvald č.162/2013 ze dne )- přístupová cesta ke garážím u vlakového nádraží, problém-oplocení našeho těsně sousedícího pozemku zasahuje na pozemek města Tanvald v místech, kde má být uvedená komunikace. Dne proběhla společná schůzka na místě (p. Onderka, p. Černý, p. Holcová). Stávající cesta se nachází na pozemku drah, budování nové = kácení, likvidace zahrady, kůlen. Nově: Tanvald v této záležitosti obnovil jednání se společností SŽDC (Správa železniční dopravní cesty) žádost na vykoupení pozemku, na kterém je současná cesta. Související otázka rekonstrukce mostu. Z jednání starostů obou měst p. Poláka a p. Kořínka vyplynul také požadavek ze strany města Tanvaldu na spolufinancování opravy mostu přes Bílou Desnou (U Frantíka). RM projednala dne nedoporučila uvolnění peněz z rozpočtu města na uvedenou opravu mostu. Hlasování pro 11 Usnesení 3.1 Zastupitelstvo města Desná neschvaluje uvolnění finančních prostředků z rozpočtu města na opravu mostu přes Bílou Desnou v lokalitě Tanvald-Žďár a podporuje záměr města Tanvald na obnovu komunikace u nádraží ČD Desná. 3.2) Žádost o koupi části cca 3 m2 z parcely pč. 647 v k.ú. Desná I (mapa č.2, 2a) Z minulého jednání ZM bod vyřazen pro neúplnost (Katastr. úřadem neschválený GP) Paní Z. N. požádala jménem pana R. M. S. z Nizozemska o koupi části cca 3 m2 z pozemku pč.647 v k.ú. Desná I - kryté stání pro osobní automobily zasahuje na pozemek města - u domu če.64, ulice Na Malé Straně. Vyjádření SÚ: Pozemek pč. 647 je využíván jako ostatní plocha, ostatní komunikace. Zaměřená část pozemku (dle přípravného zákresu GP) s přidělením čísla pozemku ppčk.647/2 pro tento účel využívána nebyla a stavební úřad souhlasí s jejím prodejem tak, jak je v geometrickém plánu vyznačena. MH- bez námitek. Paní N.nyní doložila Povolení ke sjezdu na místní komunikaci vydané odborem místního a bytového hospodářství (p.žák) dne Navržená cena: 1.600,- Kč (3x500,- Kč/m ,- Kč výpis z LV + 0,- daň z převodu nem.) Rada města doporučuje ZM schválit prodej za navrženou cenu. Usnesení 3.2 Zastupitelstvo města schvaluje prodat pozemek pč. 647/2 v k.ú. Desná I o výměře 3m2 dle geometrického plánu č /2013 ze dne panu R. M. S., Nizozemsko, za cenu 1.600,- Kč. 3.3) Žádost o koupi objektu čp. 72 v k.ú. Desná III (mapa č.3, znalecký posudek) Paní P. S., bytem Polubenská 72 Desná III (již 15 let bydlí ve shora jmenovaném objektu), nyní se svým přítelem panem J. H. požádali o jeho odkoupení. Návrhy na prodej bytových domů v majetku města byly předloženy na jednání RM a ZM za bytové hospodářství panem Žákem. Zveřejnění záměru na prodej bylo schváleno ZM dne pod bodem Záměr byl řádně zveřejněn na úřední desce ve dnech 30. května až 15. června

6 Vypracování znaleckého posudku pro stanovení ceny nemovitosti bylo zadáno panu J.V.. Posudek vyhlášková cena je k dispozici (viz příloha). RM na svém jednání dne pod bodem 247/13 doporučila ZM prodat objekt za 75 % z ceny stanovené znaleckým posudkem (Pozn. Cena doporučená pro nájemníky domu - podle platných pravidel) - Plán bytového fondu města Desná , schválen ZM dne Prodává se objekt i s pozemkem a příslušenstvím, které tvoří kůlna, vrtaná studna a přípojka vody. Odhadované stáří objektu je 150 let, stav odpovídá stáří a průměrné údržbě. Návrh na stanovení ceny: 75% z ceny znaleckého posudku + cena za vypracování posudku + daň z převodu nemovitosti. Nezahrnuta cena za vypracování průkazu energetické náročnosti budovy průkaz není nutný (prodej nájemníkům, ve smlouvě bude uvedeno, že je jim energ. náročnost známa) Celková cena včetně pozemku a příslušenství byla stanovena ve výši Kč. Za vypracování znaleckého posudku bylo fakturováno 3 653,- Kč Výpočet: 75% z uvedené odhadní ceny = ,- Kč , ,- x 0,04 = daň z převodu nemovitosti , ,- Kč p. Indráček co nás vede k tomu prodat to za 75%, proč se to vůbec prodává, kdo byl iniciátor oni nebo město? p. P.M. domnívá se, že ZM rozhodlo, že dům se přesune jen do objektů určených k prodeji, nepamatuje si a na poslední ZM byl, že by se o tom hlasovalo, že se to bude prodávat. Na ZM by se mělo jednat, jakým způsobem se bude prodávat. p. tajemník na RM byly navrženy 3 domy k prodeji, následně ZM usnesením 4.4 ze 3. zasedání ZM ze dne (hlasování všichni pro, jen p. Směšná proti) odsouhlasilo zveřejnění záměru na prodej p. Indráček - se zajímá, za kolik prodává obec stavební pozemky, jestli to je 21,- Kč /1m2 p. starosta ,- Kč/1m2 p. Juřík technický stav tohoto domu, odpovídá ceně. Ať se vyjádří p. Žák, je to naprosto v pořádku. Pro město vyloženě ztrátové. Pro trvale bydlící je sleva 25 % p. tajemník z minulého jednání je jasné, že se vše projednalo cituje ze zápisu p. P.M. si stěžuje, že mu chybí ten mezikrok p. Šikola konstatuje, přihlásil se místní zájemce, bude dům i pozemek udržovat, souhlasí s prodejem p. starosta navrhuje prodat za 75%, je lepší, aby se o to někdo staral, město na to nemá peníze p. P.M. souhlasí s tím, že město má prodat objekty, o které se nestará, ale ptá se, proč on platil za jeho pozemek 400,- Kč/1 m2, p. Holcová stavební pozemek vychází z vyhláškových cen, které respektujeme p. P.M. měl sice jiného znalce, ale myslí si, že situace je stejná p. Pokorná konstatuje, že byly stejné podmínky prodeje, nebyl to jen pozemek p. Z.J. navrhuje zkontrolovat výměru pozemků, respektovat vyhlášku města p. tajemník jediná vyhláška je cenová mapa, je tu nepsané pravidlo, že máme rozmezí cen 250,- až 500,- Kč za stavební parcelu. Cen je několik, tabulková, tržní, vyhlášková apod. Nebyl tu požadavek na tržní cenu. 6

7 p. Indráček prodávat by se mělo za cenu tržní, proč se jednou prodává tak a jednou tak p. tajemník parcely v katastru bývají zaneseny různě p. tajemník - je na nás, jestli jí považujeme za příslušenství nebo jí oddělíme jako samostatný pozemek. Je to součást nemovitosti v tomto případě. p. Pokorná dříve se prodal dům bez pozemku, a potom se prodával pozemek podle odhadu p. tajemník vždy se prodávala nemovitost s příslušnou parcelou. Sousední přilehlé pozemky se prodávaly zvlášť. p. tajemník v tomto případě je parcela větší p. P.M. si myslí, že pan tajemník nemá pravdu p. starosta znalecký posudek je jasný, byl by rád, kdyby se nemovitost prodala, bohužel město na údržbu svých domů nemá finance. Lidé tam bydlící se o nemovitost budou starat lépe. p. Juřík navrhuje usnesení v tomto znění schválit Hlasování pro 8, proti - 1 Indráček, zdržel - 2 Horčičková, Zálepová Usnesení 3.3 Zastupitelstvo města schvaluje prodat bytový dům čp. 72 včetně příslušenství a pozemku pč. 950 o výměře 1069 m2 v k.ú. Desná III, paní P.S. bytem, Desná a panu J. H. bytem Jablonec nad Nisou, za cenu ,- Kč odvozenou z ceny stanovené znaleckým posudkem č. 2434/029/ ) Žádost o koupi pozemku pč o výměře 176 m2 v k.ú. Desná I (mapka č.4) Manželé J. a J. Š., bytem Kosmonosy, jsou vlastníky rekreačního domu v Desné I (na pozemku pč.1263) a přilehlých pozemků pč a pč. 688/3. Žádají o koupi pozemku pč.1260 (trvalý travní porost), který užívají a o kterém se mylně domnívali, že patří jim. Pozemek od prvopočátku udržují. V roce 2007 kupovali pozemek pč. 688/3 za účelem zcelení v domnění, že jde o pozemek pč (Pozn.: pozemek pč.688/3 o výměře 195 m2 prodán za cenu ,- Kč) Jedná se o objekt k rekreaci za můstky vpravo, spojka k ul. Výletní Zjištěno omezení vlastnického práva věcné břemeno vedení potrubí (pro majitele pozemku pč.1263 s objektem k bydlení čp.55 - manž. Š a pozemku pč.1261 s objektem k bydlení čp.83 manž. K), souvisí s odběrem vody ze studny, která je na pozemku pč.1257 (Lesy ČR) Za úřad provedeno místní šetření jedná se z větší části o velmi svažitý terén ve velmi těsném sepjetí s okolními pozemky, přístup na sousední pozemky Lesů ČR a Města přes tento pozemek není možný, nebo jen s velkými obtížemi. Pozemek je velmi pěkně opečovaný a udržovaný. Stanovisko SÚ uvádí, že dle platného úz. plánu je uvedená parcela určena pro výstavbu nízkopodlažního bydlení Hlasování pro 10, zdržel se 1 Indráček Usnesení 3.4 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek pč o výměře 176 m2 v k.ú. Desná I manželům J. a J. Š. z Kosmonos. 3.5) Žádost o koupi pozemku pč v k.ú. Desná III (mapka č.5, 5a) Manželé J. a L. Š., bytem Červený Újezd, požádali o koupi pozemku, který těsně sousedí s jejich pozemkem za účelem zcelení. Jedná se o malý pozemek u místní komunikace (ul. Na Novině), vedený v KN jako trvalý travní porost o výměře 28 m2. Stanovisko SÚ: dle platného územního plánu je tato parcela určena pro výstavbu venkovského 7

8 a rekreačního bydlení. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve dnech Stanovisko SÚ bylo výchozí při stanovení ceny za pozemek (dle platného ceníku je cena za stavební pozemek v rozmezí ,- Kč/m2) Návrh ceny: v rozmezí 7 280,- Kč až ,- Kč př. výpočtu 28 x 250,- Kč = 7 000,- Kč + 280,- Kč daň z převodu nem. 28 x 500,- Kč = ,- Kč + 560,- Kč daň z převodu nem. Usnesení 3.5 Zastupitelstvo města schvaluje prodat pozemek pč o výměře 28 m2 v k.ú. Desná III manželům J. a L. Š., bytem Červený Újezd, za cenu ,- Kč. 3.6) Směna části 556 m2 z pozemku č. 46/1 o celkové výměře m2 v majetku města Desná za část 471 m2 z pozemku č. 47/1 o celkové výměře m2 v majetku Tělovýchovné jednoty Desná vše v k.ú. Desná I (mapka č.6) Na pořad jednání se vrací již dříve projednaný bod. Provedena oprava postupu nejprve záměr. Záměr byl zveřejněn na úřední desce ve dnech Nyní po zveřejnění záměru znovu předkládáme návrh na schválení vlastní směny. Rozhodnutí o směně shora uvedených pozemků vzešlo ze vzájemných jednání zástupců města a TJ Desná. Využit již dříve vypracovaný geometrický plán. p. Michek TJ nebude hlasovat Želinský, Žanta, Michek Hlasování pro 8, nehlasovali 3 Želinský, Michek, Žanta Usnesení 3.6 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku pč. 46/3 o výměře 556 m2 ve vlastnictví města Desná za pozemek č. 47/7 o výměře 471m2 ve vlastnictví TJ Desná vše v k.ú. Desná I vyměřeno geometrickým plánem č /2012 ze dne ) Směna pozemku č. 430 o výměře 112m2 v majetku města Desná za část cca 100 m2 z pozemku č. 429 o celkové výměře 623m2 v majetku Jizerská porcelánka s.r.o. vše v k.ú. Desná I (mapka č.7) Na základě jednání mezi zástupci města a představiteli JIPO o možnosti směny shora uvedených pozemků bylo schváleno zveřejnění záměru o směně (usnesení č.3.13 ZM ze dne ). Představitelé JIPO souhlasili s tím, aby po směně pozemků bylo smluvně věcným břemenem ošetřeno právo přejezdu přes ppčk. 429 a 430, přes které již v dané chvíli přejezd probíhá a nadále bude probíhat - přístup k panelovým domům č.p.331 a 332 ve vlastnictví města Desná za účelem údržby. Rada města doporučila zastupitelstvu města a ZM schválilo zveřejnění záměru směnit ppčk.430 za část z ppčk.429 v k.ú. Desná I. Záměr byl zveřejněn ve dnech Dále bylo zadáno vypracování geometrického plánu pro rozdělení pozemku a vyznačení věcného břemene. Geometrickým plánem č.761-3/2013 ze dne byl pozemek č. 429 rozdělen na část 429/1 o výměře 532 m2 a část 429/2 o výměře 91 m2 (pro směnu). Rada města svým usnesením 248/13 ze dne doporučila ZM směnu schválit. p. starosta nebude hlasovat Hlasování pro - 10, nehlasoval 1 Kořínek Usnesení 3.7 8

9 Zastupitelstvo města schvaluje směnu pozemku pč. 430 o výměře 112m2 v majetku města Desná za pozemek pč. 429/2, vyměřený geometrickým plánem č /2013 ze dne , o výměře 91 m2 v majetku Jizerská porcelánka s.r.o. vše v k.ú. Desná I. Podmínkou je právo přejezdu přes pozemky pč.429 a pč. 430 ve prospěch pozemku 427/2 ve vlastnictví města Desná. 3.8) Žádost o koupi pozemku pč. 486 a části z pozemku pč. 505 vše v k.ú. Desná III (mapka č.8 ) Slečna P. K., bytem Desná, požádala o koupi pozemku pč 486 o výměře 40 m2 (trvalý travní porost) a části cca 240 m2 z pozemku pč.505 (trvalý travní porost) o celkové výměře 5357 m2 vše v k.ú. Desná III. Obě parcely bezprostředně sousedí s nemovitostí s objektem k bydlení, kterou dříve od města zakoupil p. M. K. - otec, dalším vlastníkem je sestra žadatelky P.L.. Žadatelka chce pozemky zakoupit za účelem rozšíření zázemí domu a pro vybudování zahrádky. RM žádost projednala a nedoporučuje pozemek k prodeji z důvodů zamýšlené výstavby parkoviště pro sousední objekt čp. 149 (bývalá školka). Případný prodej až po realizaci záměru. Hlasování pro 7, Zdržel se - 4 Zálepová, Pokorná, Juřík, Šikola Návrh usnesení Zastupitelstvu města neschvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek pč. 486 o výměře 40 m2 a část cca 240 m2 z pozemku pč. 505 vše v k.ú. Desná III. p. tajemník návrh neprošel p. Indráček co se teď stane, když to neprošlo p. Indráček - podává další návrh že se to zveřejní Hlasování o návrhu: pro 0, proti 7, zdržel se - 4 Zálepová, Pokorná, Juřík, Šikola Návrh usnesení Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek pč. 486 o výměře 40 m2 a část cca 240 m2 z pozemku pč. 505 vše v k.ú. Desná III. Návrh nebyl přijat. 3.9) Žádost o koupi pozemku pč v k.ú. Desná III-Novina (mapa č.9, 9a, 10) Pan a paní P. jménem pana L (syna) požádali o koupi pozemku pč 1912 o výměře 1355 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Desná III, který se nachází bezprostředně nad jeho pozemky pč. 1911, 1910 a 1909 s objektem k bydlení čp Pozemek dle svých možností udržují. Současně žádají, aby v případě prodeje bylo při stanovení ceny zohledněno, že na pozemku je mokřina a jsou zde velké balvany. Rada města doporučuje ZM schválit záměr prodat. Stanovisko SÚ: Dle platného územního plánu se jedná o nezastavitelnou plochu volné krajiny. K prodeji pozemku nemá námitek. Hlasování pro 8, proti -1 Indráček, zdržel se 2 Mojšová, Zálepová Usnesení 3.8 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek pč o výměře 1355 m2 v k.ú. Desná III panu D. L. z Prahy. 3.10) Žádost o koupi pozemku pč v k.ú. Desná III- Novina (mapa č.10, 9, 9a) 9

10 Manželé S. požádali o koupi pozemku pč o výměře 130 m2 (trvalý travní porost) v k.ú. Desná III. V žádosti uvádějí, že se jedná o cestu k jejich pozemku pč Na pozemku je zřízeno věcné břemeno chůze a jízdy (přístup k rekr. objektu čp. 462 p. L., P). Rada města nedoporučuje ZM schválit záměr prodat - přístupová cesta. Stanovisko SÚ: Dle územního plánu se jedná o nezastavitelnou plochu, ale je zde vymezeno věcné břemeno chůze a jízdy, které dále pokračuje přes pozemek 1908 a umožňuje příjezd a přístup ke 3 objektům (če. 462, čp. 284 a čp. 172) Prodejem pozemku by do budoucna mohlo dojít k problémům s přístupem. Z tohoto důvodu SÚ prodej nedoporučuje. Usnesení 3.9 Zastupitelstvo města neschvaluje zveřejnit záměr prodat pozemek pč. 1937o výměře 130 m2 v k.ú. Desná III. 3.11) Koupě stavby na pozemku pč v k.ú. Desná III (mapa č.11) Pan P. Š. si požádal o koupi stavby, která stojí na jeho pozemku pč Tento pozemek (zastavěná plocha nádvoří 14 m2) si zakoupil v roce 2008 a domníval se, že je to i se stavbou (dříve patřilo telekomunikacím, nyní v majetku města Desná). Stavba nebyla do prodeje zahrnuta a je nadále ve vlastnictví města. Tuto skutečnost zjistil p. Š. při vyřizování žádosti o koupi pozemku 1715/2 v okolí domu čp. 899 od Státního pozemkového úřadu nelze dříve vyřídit, než bude vypořádáno. Pan Š. objekt na svém pozemku využívá jako sklad. Usnesení 3.10 Zastupitelstvo města schvaluje zveřejnit záměr prodat stavbu na pozemku pč v k.ú. Desná III panu P.Š. z Desné. Pan starosta uvítal nadporučíka Hlubučka, uvedl návrh dohody o vzájemné spolupráci mezi městem Desná a Policií ČR a přesunul tento bod před bod č. 4. 9) Dohoda o spolupráci mezi městem Desná a Policií ČR Předkládá starosta města informuje, že proběhla schůzka s představiteli Policie ČR, kteří nás požádali o uzavření předložené dohody o spolupráci. Uvedená dohoda je sepisována se všemi městy a obcemi v regionu. p. Hlubuček jedná se o spolupráci mezi MP Desná a policií ČR. Obsahuje body, které jsou potřeba realizovat. Je vše podloženo zákonem. Vše se děje ve spolupráci s MP, předávání si informací ohledně pátrání a přestupků, konání akcí apod. Tam, kde jsou zřízeny MP by tato dohoda měla být uzavřena. p. starosta koordinační schůzky 1x za 14 dní p. Hlubuček schůzky jsou potřeba, urychlí to komunikaci p. Indráček proč se podepisuje taková smlouva, když to funguje i tak, ale je-li to potřeba podepsat tak je pro Hlasování pro 10, nehlasoval 1 Juřík Usnesení 9 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Dohody o vzájemné spolupráci při zabezpečování místních záležitostí veřejného pořádku uzavřenou mezi městem Desná a Policií ČR, územní odbor Jablonec nad Nisou a pověřuje starostu města jejím podpisem. 10

11 4) Schválení smluv na realizaci veřejných zakázek 4.1) Přestavba vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil Paní Vedralová předkládá zastupitelstvu návrh smlouvy o dílo na přestavbu vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil. Vozidlo bylo zakoupeno v březnu letošního roku se záměrem nahradit stávající dopravní automobil Avia sloužící Jednotce sboru dobrovolných hasičů Desná. Dodavatel přestavby byl vybrán výběrovým řízením. Přímo bylo osloveno 5 dodavatelů, jeden nás kontaktoval za účelem doplnění informací na základě výzvy na profilu zadavatele. Z celkového počtu 6 firem nás 3 informovali, že se výběrového řízení za daných podmínek nezúčastní, zpracovanou nabídku dodala pouze firma Progres servis Sibřina, s.r.o. Předmětem této smlouvy je přestavba automobilu Ford Tranzit ve vlastnictví města na požární zásahové vozidlo, a to dle technických požadavků, uvedených ve výzvě k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu, které jsou přílohou smlouvy. Přestavba spočívá ve vytvoření výsuvného modulu s možností vyjmutí a samostatného postavení mimo nákladový prostor a s možností umístění hasičského materiálu, dále regálová zástavba v nákladovém prostoru vozidla pro uložení a přepravu dalšího potřebného materiálu. Součástí přestavby je polep vozidla dle vyhlášky č. 53/2010 Sb., dodávka světelného a výstražného zařízení, včetně zápisu do TP vozidla, úprava střešního nosiče a montáž držáků savic a žebříku na střechu vozidla. Celková cena, včetně DPH je ,- Kč. Doba plnění je 10 týdnů od podpisu této smlouvy. Poskytnutá záruka na veškeré zařízení je 60 měsíců, tj. 5 let. Dodavatel zajišťuje záruční i pozáruční servis v sídle firmy, v případě potřeby výjezdem technika na určené místo. Financování této přestavby bylo plánováno z rozpočtu města a v paragrafu 5512 Požární ochrana bylo vyčleněno ,- Kč na uvedenou přestavbu. Další prostředky získal zástupce sboru dobrovolných hasičů, který dohodl s firmou Preciosa Ornela finanční dar ,- Kč účelově vázaný na uvedenou přestavbu. Stejnou částkou se rozhodl přispět i Sbor dobrovolných hasičů Desná III. V letošním roce byla podána žádost na částku ,- Kč do Dotačního fondu Libereckého kraje, a podařilo se získat dotaci Kč (tato částka musí být 60 % skutečných nákladů, jinak se musí poměrná část dotace vrátit). p. Indráček se zajímá, kolik by stál jako nový, proč se auto nekupuje přímo upravené p. Vedralová nové stálo 730 tis. Kč, na to byla získána dotace, kterou jsme museli vyčerpat p. Michek hasičské auto takhle upravené se neprodává p. starosta vše to vzniklo z toho, že takto byly nastavené dotace Usnesení 4.1 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření smlouvy s firmou Progres servis Sibřina s.r.o. o přestavbě vozidla Ford Tranzit na zásahový požární automobil a pověřuje starostu města jejím podpisem. Vzhledem k pozdějšímu příchodu předkladatelky bodu 4.2 paní Bešťákové pan starosta posunul uvedený bod na konec dnešního jednání. 5) Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo č. H101/09/07028 V příloze paní Bešťáková předkládá k projednání návrh Dodatku č. 12 Smlouvy o dílo 11

12 č. H101/09/07028 na stavbu Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách. Jedná se o III. etapu, která řeší rekonstrukci sociálního zařízení v pavilonu B a C. Na této etapě se město podílí vlastním podílem ve výši ,- Kč, částka ,- Kč bude hrazena z Ministerstva financí ČR. Pavilon B 1. stupeň o třech podlažích, na každém podlaží dojde k vybudování: 10 x WC + 8 x umyvadlo 1x WC pro imobilní 1x WC pro učitele 1 x úklidová komora Rekonstrukcí dojde k navýšení 12 ks umyvadel + 3x WC pro imobilní. Pavilon C 2. stupeň o čtyřech podlažích, na každém podlaží dojde k vybudování: 10 x WC + 8 x umyvadlo 1x WC pro imobilní 1x WC pro učitele 1 x úklidová komora Rekonstrukcí dojde k navýšení 16 ks umyvadel + 4 x WC pro imobilní. Předpokládaný termín realizace akce (termín je závislý na vydání rozhodnutí o přidělení dotace): Zahájení: září 2013 Ukončení: prosinec 2013 p. starosta upřesňuje, můžeme si vybrat, jaké WC budeme chtít, pohlídat tyto věci, aby to nebyl krok zpátky, je potřeba sociálky opravit, jinak hrozí ze strany hygieny zavření školy. Nemáme jiné finanční prostředky na opravu vlastními silami. p. Indráček zajímá ho cena, rozpočet má, některé WC jsou závěsné, některé klasické kombi, koukal na internet, nejlevnější WC je nižší než cena, kterou udáváme. Otázka, jestli by dodavatel nemohl aktualizovat ceník? p. Bešťáková byl odhlasován dodatek č. 1, už se o tom mělo jednat dříve ne teď p. Indráček rozpočet je nějak nastaven p. Z.J. mluvilo se o kontrole cen na rekonstrukci školy, neudělalo se. Je proti závěsným WC, nevydrží nápor dětí. Chce zkontrolovat běžné hlavní položky. p. Indráček reaguje na závěsné WC, jsou lepší - vydrží a úklid je jiný p. Bešťáková v tělocvičně jsou také a fungují dobře p. starosta ještě není 100% jistota, že budou p. starosta udělejme sociálky a potom vše zrekapitulovat a dělat po menších etapách v naší režii, dle finančních možnosti p. Z.J. rozhoduje se za město a ne za sebe laxní přístup p. Michek se domnívá - ve smlouvě je doložka o ceně, která se nemění, Syner si nesmí navyšovat cenu. Pokud tam ta doložka je, nedá se s tím nic dělat. Jestli je šance dostat dotaci, je to jediná šance dodělat školu, aby se nezavřela. Do budoucna je možno smlouvu vypovědět. p. starosta stavební dozor bude finance hlídat, a pokud ušetříme, budou použity na dodělání něčeho potřebného. Prověříme s paní Andělovou. Hlasování pro - 10, zdržel se 1 Indráček Usnesení 5 Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 12 Smlouvy o dílo č. H101/09/07028 na stavbu 12

13 Rekonstrukce Základní školy v Desné v Jizerských horách týkající se rekonstrukce sociálního zařízení v pavilonu B a C základní školy uzavřený mezi firmou Syner s.r.o., Dr. Milady Horákové 580/7, Liberec a městem Desná a pověřuje starostu města jeho podpisem. 6) Rozpočtové opatření č. 2/2013 Pan tajemník vysvětluje, jakým způsobem budou financovány plánované investiční akce města. Vzhledem k tomu, že ještě nemáme podepsány příslušné dotační smlouvy, budou tyto prostředky zařazeny do rozpočtu příslušným rozpočtovým opatřením až po jejich skutečném připsání na účet města. Dnes jde tedy pouze o podání informací. 6.1) Přestavba hasičského vozidla Ford Transit Kombi Van V rozpočtu města je na nákup vozidla Ford a jeho přestavbu vyčleněno ,-Kč (paragraf požární ochrana, položka dopravní prostředky) Zatím bylo čerpáno z rozpočtu ,-Kč (na nákup vozidla ,-Kč a na dovybavení nosičem na žebřík ,-Kč). Na přestavbu zbývá v rozpočtu ,-Kč. Dle smlouvy o dílo bude přestavba provedena za ,-Kč. Přiznaná dotace na přestavbu z KÚLK (při výši přestavby minimálně ,-Kč) je ,-Kč. Z toho vyplývá, že z rozpočtu města by mělo být hrazeno cca ,-Kč. 6.2) Výměna oken v panelových domech v Desné I 1. etapa (čp. 327 a 328) V rozpočtu města je na výměnu oken vyčleněno ,-Kč (paragraf bytové hospodářství, položka opravy a udržování) Ve smlouvě o dílo činí výše úhrady za 1. etapu ,-Kč. 6.3) Rekonstrukce sociálního zařízení v ZŠ Desná Je žádáno o dataci ve výši ,-Kč, přičemž spoluúčast města je cca ,-Kč. V rozpočtu města nebyly na rekonstrukci prostředky vyčleněny. Lze použít prostředky z rozpočtu ve výši ,-Kč, které byly určeny na rekonstrukci budovy MěÚ Desná (paragraf 6171, položka 6121) a peněžní prostředky získané prodejem domu Polubenská čp.72 ve výši cca ,- Kč (prodejní cena po odpočtu daně z převodu nemovitosti). p. Juřík k bodu 2 výměna oken se informuje - kdy to začne, když se to schválí? p. starosta odpovídá - začátkem listopadu p. Pokorná konstatuje - je to lepší firma, než ta předešlá p. Z.J. se zajímá, kolik stála ta první výměna, aby to mohl porovnat p. starosta tato smlouva je na tři domy Hlasování pro 10, nehlasoval 1 Šikola Usnesení 6 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci vedoucí ekonomického odboru MěÚ týkající se financování přestavby hasičského vozidla Ford Tranzit, výměny oken na panelových domech v Desné I a rekonstrukce sociálních zařízení v základní škole. 7) Schválení Dodatku č. 2. k úvěrové smlouvě na pokrytí nákladů na zateplení základní školy Informuje tajemník MěÚ, který uvedl, že informace podal již při návrhu na zařazení bodu na pořad dnešního zasedání. 13

14 p. starosta uvolnění dotace je nyní odvislé jen na rychlosti vyřízení administrativních pracovníků SFŽP ČR Usnesení 7 Zastupitelstvo města schvaluje Dodatek č. 2 ke Smlouvě o úvěru č.10766/11/lcd ze dne uzavřený mezi městem Desná a Českou spořitelnou a.s, kterým dochází k posunutí termínu u mimořádné splátky z dotace SFŽP na projekt "115D ,CZ.1.02/3.2.00/ " na a pověřuje starostu města jeho podpisem. 8) Schválení bezúročné půjčky občanskému sdružení Rozvoj Tanvaldska. Vzhledem tomu, že jsme členové a v současné době by MASky měly dostat zelenou v možnostech získávání peněz na různé projekty, navrhuji půjčku schválit stejně tak, jako to schválily i ostatní obce mikroregionu, které jsou členy MAS. Půjčka obce činí ,- Kč do na realizaci projektu Získávání dovedností, animace a provádění. Tento projekt musí MASka absolvovat, aby následně mohla zažádat o dotace. Dotace je 100%, ale je nutné předfinancování. Desná je členem, byla by možnost získání peněz na různé projekty. Usnesení 8 Zastupitelstvo města schvaluje uzavření Smlouvy o půjčce mezi městem Desná a občanským sdružením Rozvoj Tanvaldska, na základě které město poskytne sdružení bezúročnou půjčku ve výši ,- Kč s termínem splatnosti do a současně pověřuje starostu města jejím podpisem. 9) Dohoda o spolupráci mezi městem Desná a Policií ČR Bod přesunut za bod 3 10) Informace starosty 10.1) Zdravá MŠ Desná I Byla dokončena rekonstrukce sociálního zařízení a následně došlo k odpadnutí římsy levé čelní strany až po vstupní trakt. Naštěstí při pádu nedošlo ke zranění žádných osob, i když škodu utrpěla vozidla parkující před objektem. Vedení města ihned vyzvalo firmu BREX s.r.o., která prováděla stavební práce na objektu, aby přijala opatření k nápravě. Zároveň jsme jim odeslali reklamaci na provedenou práci (ještě je v záruce). Postup dalších opatření jsme konzultovali s panem právníkem ing. Vlastislavem Vlčkem, MBA z Liberce. V současné době je situace taková, že čekáme na znalecký posudek, který jsme zadali firmě Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. (ing. K. Čapek a ing. A. Havlíček). Následně, jestliže bude chyba na straně firmy BREXU, jim bude na základě znaleckého posudku odeslána výzva k nastoupení odstranění škody. Následně by i škodné události byly hrazeny s pojištění firmy BREX. p. Indráček zaplatí pojišťovna kompenzaci za zničená auta? p. starosta ano, ale pokud bude vina na straně zhotovitele zateplení, pojišťovny si to vyřídí mezi sebou 14

15 10.2) Veřejnoprávní smlouva MP v Harrachově Činnost MP bude vyžadován zejména v období vánočních svátků, jarních a letních prázdnin. Činnost se bude týkat preventivních kontrol (2-3x do měsíce), kontrol parkování mimo vyhrazená místa, kontroly úhrady parkování na placených místech. Na vyžádání odchyt psů a jejich čipování. Měření rychlosti na území Harrachova nebude prováděno. Předpokládaná činnost MP je odhadována rovněž na cca max 32 hod/ měsíc. Plavy již činnost MP po pořízení zpomalovacích semaforů již nevyužívají s výjimkou Letů na saních vůbec. Albrechtice vzhledem k pořízení kamerového systému a plánovanému pořízení zpomalovacích retardérů využití omezí na minimum. V současné době využívají max. 32hod/měsíc. Kořenov činnost MP je stanovena cca na 70 hod/měsíc. 10.3) Turistický rozvoj regionu zástupci - Lesy ČR, s.p., Povodí Labe, s.p., CHKO Jizerské hory, obce Albrechtice v Jiz h., Desná, Tanvald Obnova technické památky PROTRŽENÁ PŘEHRADA Bílá Desná (2016 bude 100let) - odlesnění okolních lesních pozemků za účelem zpřístupnění památky - nyní (výstražné tabulky) - stavebně technické vyspravení protržené hráze a dalších objektů vodního díla na pozemcích Povodí Labe, vícejazyčných informační tabule, naučné stezky v areálu technické památky včetně nové lávky přes Bílou Desnou, útulna pro turisty - značená naučná cesta z Desné po stopách katastrofické události (hradí město) Turisticko sportovní aktivity TANVALDSKÝ ŠPIČÁK - obnova skalní vyhlídky Špičák (odlesnění a úprava přístupové stezky a zajištění bezpečnostního ochozu vyhlídky) - okružní cesta okolo Tanvaldského Špičáku (oprava stávajících cest, cca 5 km) - výstavba tratě pro horská kola Bike Spirál- Tanvaldský Špičák (Cyklistická stezka v délce cca 7,5km, šíře do 1,5m) Okruh přehrada Souš - pobíhá úprava stávající pravobřežní cesty Lesy ČR. Při jednáních se zástupci dohodli, že stavba bude nadále posuzována s cílovým záměrem zaokruhování přehrady Souš. Okruh bude zařazen do ÚP libereckého kraje, proto i v našem ÚP by se měl okruh zachovat. - vzhledem k náročnosti projednávání takovéhoto řešení v celku, bylo rozhodnuto, že se pokusí zástupci regionu projednat realizaci záměru v časových etapách. - Součástí by mělo být i zprůchodnění hráze pro turisty 10.4) Cyklotoulky Dne proběhlo natáčení v Desné společně s Bedřichovem. Protržená Přehrada, skokanské můstky, Riedlova hrobka, Riedlova vila, sportovní areál a vodopády na Černé Desné. Vysílání bude v září 1x premiéra a 3x repríza. Zároveň máme možnost využít roční prezentace na webovém portálu 10.5) Slavnosti města Desná a Srdečné pozvání všech na Slavnosti. 10.6) Seminář podnikatelů v cestovním ruchu a doprovodných aktivit 15

16 Město Desná ve spolupráci s kulturní komisí pořádá 18. září od 16 hodin v Riedlově vile informačně koordinační seminář zaměřený na rozvoj a organizaci cestovního ruchu. 10.7) Činnost města pro občany p. Z.J. požádal před ZM o informaci - co se udělalo za poslední dobu pro Desnou Starosta informoval o záležitostech, které se mu společně se zaměstnanci města podařilo vyřešit za poslední dobu. Informoval o projektu revitalizace Protržené přehrady, vodopádů na Černé Desné, rekonstrukci sociálního zařízení ve Zdravé mateřské škole Desná, předání daru obci Bílý Potok, přestavbě interiéru Riedlovy vily, přípravě nové webové prezentace města, aj.. Usnesení 10 Zastupitelstvo města bere na vědomí informaci starosty o a) provozu Zdravé mateřské školy v Desné I. b) uzavření veřejnoprávní smlouvy s městem Harrachov o zajištění činnosti městské policie na k.ú. Harrachov c) plánovaném turistickém rozvoji regionu d) natáčení pořadu o Desné v rámci projektu Cyklotoulky e) přípravě Slavností města Desná ve dnech f) přípravě Semináře podnikatelů v cestovním ruchu a doprovodných aktivit g) činnosti města pro občany 11) Diskuze p. Pokorná zajímá se, jak dopadla stížnost - most Sladká Díra p. Žák vrátilo se to z Tanvaldu a je to zpátky na městě, do budoucna není možnost ho rozšířit. Je nutná domluva, jinak bude most odstraněn. p. Indráček jak je to z p. Havelkou? Může platební rozkaz vyšumět? Je to hodnota v penězích a podle toho s tím nakládat. p. starosta kontaktujeme p. Zadákovou, zatím se neozvala. Neodpovídá na . p. tajemník není platební rozkaz, je tam jen přiznání pohledávky, promlčené to není. p. starosta projednat vymáhání s p. Josífkem p. Indráček zápis z KK, přidělení grantů přizváni lidé z KK nebyl nikdo přizván p. tajemník bylo to dle pravidel, rada rozhodla a odsouhlasila. To by se musely předělat pravidla. p.. Michek dát do zápisu, aby se tím rada zabývala na příštím zasedání RM, jestli se budou měnit pravidla nebo ne p. Mojšová nesouhlasí s výsledkem ankety, SK je pro nákup 2 cvičících prvků strojů p. starosta není to jen si něco pořídit, ale také se o to starat. Zvážili jsme to, zájem není. Navrhuje finance dát do údržby stávajících prvků a dětských hřišť p. starosta v Bílém potoce mají například jen jeden cvičící stroj p. Z.J. pozitivní věc, zajištěn hřbitovní domek proti krádeži a trochu opravena zeď. Jak je reagováno na příspěvky z besed? Webové stránky úvodní stránka není hezká, ová adresa není prokliknutelná. Nelze projevit názor občanů, chtěl by to dát do původní podoby. Zápisy ze ZM jsou nedokonalé a spousta věcí vypuštěna navrhuje snížit plat p. tajemníkovi a p. Vedralové. Životní prostřední v Desné je v katastrofálním stavu p. Vedralová slibuje, ale nedodržuje. Překročeny normy radonu, polétavý prach prověřit brždění kamionů, jestli není karcinogenní. Jak je to s poplatky malých psů. Navrhuje zvážit a snížit. Zmapovat stav města nepoužívané budovy, vytvořit komisi a řešit tento problém 16

17 pronajmout, prodat a použít peníze na opravu ostatních - umořit dluh. Vadí mu krátký čas k připomínkování. Připomíná 81 bodů pro Desnou. p. Pokorná zajímá se, jak dopadlo místní šetření u p. Lauera, vlek bylo zaplaceno? p. starosta ano je to vyřízeno p. Indráček připomíná - v lednu radnice zmapuje pozemky na katastru města, bude se řešit rámci pracovní skupiny. Hlídejme si to. p. starosta p. Holcová to hlídá a pracuje sama, ostatní členové pracovní skupiny nepracují (Pusztai, Směšná, Medřický, Mojšová) p. tajemník pokud to není v restituci, sdělení je vyvěšeno na úřední desce Přesunutý bod ) Výměna oken na panelových domech Desná Údolní č.p , č.p a č.p V příloze najdete smlouvy o dílo na výše uvedenou akci. Návrh smlouvy byl konzultován s panem advokátem JUDr. Břetislavem Kuncem. K realizaci první části smlouvy dojde v listopadu tohoto roku. Město má na rok 2013 na tuto akci vyhrazeny prostředky ve výši ,- Kč v rozpočtu města. p. Z.J. se zajímá, jestli jsou ve smlouvě uvedeny podmínky realizace jednotlivých etap? p. Bešťáková pokud se převezme smlouva, tak se bude realizovat. Pokud dojde k problémům ve firmě, bude pokračovat firma další. p. Z.J. chce upřesnit předání staveniště ve smlouvě (jedná se o druhé a další etapy) p. Šikola smlouva je ověřena právníkem, a nevidí důvod do ní dále zasahovat p. Indráček konstatuje Window Holding má sídlo na Maltě, zastupuje ho 1 člen představenstva, (je potřeba 3) je tam insolvence, je možná, že je společnost před konkurzem, nešel by do toho, zajímá se, jak budeme vymáhat záruční servis? p. Michek když se dělalo VŘ tak byly všechny doklady v pořádku, byly přiloženy výpisy z Obchodního rejstříku p. Bešťáková vše jsou originály a je to v pořádku p. tajemník my jsme při hodnocení nabídek nezjistili nesrovnalosti, jinak bychom je vyloučili p. Bešťáková můžeme po nich požadovat vysvětlení p. Indráček upřesňuje, že je to kvůli záruce 10 let p. Michek navrhuje přerušit zasedání na dva dny a zjistit informace p. Bešťáková donesla cenovou nabídku této firmy p. Indráček navrhuje neschválit a udělat nové VŘ p. Michek pokud je představenstvo nefunkční, lze z toho uvažovat, že firma je nefunkční p. Michek se ptá, ze kdy jsou poslední reference p. Bešťáková z roku 2012 objem zakázek 1,3 mil atd., 8 staveb z roku Poslední zakázka z července p. tajemník tím, že si promluvíme s firmou, můžou se pochybnosti vyvrátit a pokračovat v zakázce p. Zálepová pokud jsou opakované zakázky, nebude to riziko p. Z.J. navrhuje odvolat zasedání a dokončit příští týden, zjistit informace p. Z.J. se ptá, jestli mají nějaké zakázky v roce 2013? p. Indráček navrhuje, pokud se ukáže, že je poslední 3 roky mínus, šel by od toho p. starosta pozveme na zasedání jejich zástupce a ten podá vysvětlení p. Bešťáková je to v jejich zájmu, aby doložily výsledky a měl by se dostavit. 17

18 p. Indráček chtěl by doložit ekonomické výsledky za rok 2011 a 2012, vysvětlit reklamaci10 let a kde se okna vyrábějí p. starosta navrhuje vybrat 5 posledních zakázek, zjistit jaké jsou reference p. starosta ve 20,50 hodin navrhuje přerušit jednání do pátku v 14 hodin Pokračuje jednání ZM dne hodin Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová, Sylvie Pokorná, Vladimír Žanta, Dana Zálepová, Pavel Michek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. I. Indráček, Marek Pieter, Karel Vokál Omluveni: Ing. Antonín Pusztai, Ing. Eva Směšná Přítomno 13 členů zastupitelstva Ing. Máša za firmu Window Holding p. Bešťáková dostala za úkol zavolat Ing. Mášovi, jelikož jednání bylo přerušeno, doložení dokumentů a účast na dnešním jednání. Ing. Máša požadované dokumenty zaslal a je na jednání přítomen. Paní Bešťáková obvolala firmy, které byly naprosto spokojeny s firmou Window Holding. Je ostatními doporučena. Letos zakázka v Železném Brodě, paneláky, a tam bylo vše v pořádku, bez problému. Prověřovala možnost zrušení VŘ a tato možnost neexistuje. Firma neporušila zákon a právem vyhrála a my jsme povinni podepsat smlouvu a zadat zakázku. Jen v případě, že by firma odstoupila sama, postoupila by další firma v pořadí. p. starosta VŘ probíhalo v pořádku a s nadstandardní péčí, a byl by pro, abychom se dohodli a smlouvu podepsali p. Michek navrhuje, ať promluví Ing. Máša Ing. Máša obchodní ředitel pro veřejné zakázky Společnost vznikla sloučením tří společností na trhu Vekra Okna, Otherm Husinec, TWW Zašová. Spojením vznikl jeden gigant. Působí na trhu od roku 1992, úplně od počátku co se plastová okna dělají. Vekra dělá zakázky komplexně, včetně výroby, montáží. Zařazení do ISO 9000, jedna z hlavních referencí je spokojený zákazník. Firmě se daří - mají objednávky na 2,5 měsíce dopředu. p. Máša zodpovídá naše tři otázky: 1. 1 člen zastupitelstva ano, zákon se tím neporušuje 2. účetní uzávěrku, rozvaha, výnosy a ztráty (za loňský rok záporný výsledek) 3. reference Jiráskovo náměstí ŽB paneláky (ještě nejsou hotové, pracuje se nyní) A dodává, že jsou ryze česká firma, nezabývají se dovozem, vše si vyrábí. Jsou jako firma iniciátory stránek zaručeně česká okna (garance). Výrobci se hlídají mezi sebou, mají zájem o české výrobky. p. Pieter byli vybráni ve velké konkurenci, určitě by ostatní poukazovali na nedostatky, už by se to dávno ukázalo, pohledávky a závazky - pohledávky jsou vyšší než závazky. Z jeho podhledu tam není žádné riziko. Je pro podpis. p. Indráček oponuje, že nemají předsedu, ale člena, a zajímá se, proč odstoupili ti 2 členové 18

19 p. Máša jsou tam akcie, odstupují, je to jejich taktika p. Indráček se ptá na zavření jednoho výrobního závodu p. Máša ano částečně se výroba omezila, měli 5 výrobní závodů, (4 funkční). Mají obrat 1,5 miliardy. p. Pieter jsme ve fázi, která nám nepřísluší. Máme podepsat smlouvu a poskytnutá součinnost je z jejich strany. Garanci, jestli společnost bude fungovat nebo ne nikdo neví. U všech firem to bude stejné. p. Michek konstatuje, ve středu byly vzneseny dotazy p. Indráčka, byly zodpovězeny, bude hlasovat pro p. Indráček má obavu, že firma nebude fungovat ani rok Hlasování pro - 12, proti 1 Indráček Usnesení 4.2 Zastupitelstvo města schvaluje smlouvu o dílo na akci Výměna oken na panelových domech Desná Údolní č.p , č.p a č.p mezi firmou Window Holding a.s., Hlavní 456, Lázně Toušeň a městem Desná a pověřuje starostu města jejím podpisem. 12) Závěr Jednání bylo ukončeno ve 14,30 hodin Zápis ověří: Ing. Jaroslav Juřík. Ing. Pavel Michek Jaroslav Kořínek starosta Petr Šikola místostarosta 19

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 3. zasedání rady města konané dne 19. 2. 2014 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Pavel Michek, Josef Želinský, Marek Pieter Mgr. A. Omluveni:

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II

U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II U S N E S E N Í která byla přijata na 1. zasedání rady města konané dne 14.1.2015 na MěÚ v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Ivan Indráček, Ing. Pavel Michek, JUDr. Jaroslav Müller

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 14 Z Á P I S z 6. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 22.6. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Jaroslav Juřík, Ing. Antonín Pusztai, Ing.

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Marek Pieter, Jaroslav Kořínek, Ing. Pavel Michek Hlasování pro 12 Z Á P I S z 12. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 14.12. 2011 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Marek Pieter, Ing. Jaroslav Juřík, Petr Šikola, Sylvie Pokorná, Jana Mojšová,

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 14

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 14 Z Á P I S ze 7. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 15.9.2014 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II. Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Ing. Antonín Pusztai, Ing. Ivan Indráček, Jana

Více

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009

Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Z á p i s z 33. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Rajhradice, konaného dne 24.6.2009 Zahájeno: 18.15 hod. Ukončeno: 19.50 hod. Přítomni: Omluveni: P. Nevídal, V. Černý, Ing. F. Homola, K. Baka, Z.

Více

Město Trutnov - městský úřad

Město Trutnov - městský úřad Město Trutnov - městský úřad NÁVRH NA USNESENÍ 4b3 Jednání porady vedení : 19.1.2015 Odbor rozvoje Zpracoval : Ing. Miroslava Šormová 16.2.2015 a majetku města Pro jednání rady města dne : 26.1.2015 23.2.2015

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011

Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Litíč konaného dne 1. listopadu 2011 Obec Litíč Dvůr Králové nad Labem 544 01 okres Trutnov Královéhradecký kraj Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Litíč Přítomni: Zdeněk Komberec, Petr Jirásek, Jana Vršecká, Roman Bartošek, Lenka Eliášová,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Obec Slapy Zastupitelstvo obce Slapy Zahájení v 18,10 hod Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Slapy, konaného dne 08.12.2010, od 19:00 hodin v Restauraci u Neužilů Přítomni: Ing. František Neužil, František

Více

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky.

Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Zápis číslo 24 ze zasedání zastupitelstva obce Kamenec u Poličky, konaného dne 23. 4. 2014 v sále Obecního úřadu v Kamenci u Poličky. Přítomni: Petr Šváb, Jan Kadidlo, Luboš Kadidlo, Ing. Bohumil Novák,

Více

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté:

Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Omluveni: Hosté: 1 Zápis - 25. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 6.5.2014. Přítomni: Kuthanová Jana, Hušek Josef, Pavlíková Helena, Petr Černý, Rejfek Otakar, Renata Festová, Jan Hojda. Omluveni: Novák Milan,

Více

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ

Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Zápis ze 7. zasedání Zastupitelstva Města Sedlec-Prčice konaného dne 18. 12. 2012 od 18.00 hod. v zasedací místnosti MěÚ Přítomni: při zahájení celkem 12 členů Omluveni: Jan Fára, František Hrma, Václav

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 9

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 9 Z Á P I S ze 4. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 28.5.2014 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Zuzana Horčičková, Sylvie Pokorná, Ing. Jaroslav

Více

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009

Zápis obsahuje usnesení č. 696 / 2009 710 / 2009 Město Týnec nad Labem Masarykovo náměstí č.p. 1 PSČ 281 26 Týnec nad Labem okres Kolín Z á p i s č. : 13-2009 z 13. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 3. 12. 2009 od 18. 00 hodin

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 26.8.2011 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů (Roman Svoboda omluven), 6 občanů, 2 hosté.

Více

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26

Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Městský úřad Týnec nad Labem Masarykovo nám. čp. 1, PSČ 281 26 Z á p i s č. : 9-2008 z 9. zasedání Zastupitelstva města Týnce nad Labem, konaného dne 17.7. 2008 od 17.00 hodin v kanceláři starosty Města

Více

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12

Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p. Jeřábek, p.halák, p.pelikán,p.,,svoboda R. p. Krédl- dostavil se později k bodu č.12 Z á p i s č. 2 z veřejného zasedání zastupitelstva Obce Rozsochatec, které se konalo v pondělí 22.dubna 2013 od 18.30 hod. ve velké zasedací síni obecního úřadu Přítomni: p. Havelka, p. Svoboda D., p.

Více

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu.

Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zápis č. 10 ze zasedání zastupitelstva obce Služátky konaného dne 11. 11. 2011 ve Služátkách čp. 8 - místnost obecního úřadu. Zahájení zasedání dne 11. 11. 2011 v 19.00 hod. Počet přítomných členů dle

Více

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné.

Dle prezenční listiny je přítomno 6 členů zastupitelstva obce, zastupitelstvo je usnášeníschopné. ZÁPIS č.312014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetčice, které se konalo v úterý dne 13.5 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní kg. Soňa Štossová, Ph.D., Silvie

Více

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech

Zápis č. 6/2013. ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Zápis č. 6/2013 ze zasedání zastupitelstva obce, které se konalo dne 9. 9. 2013 od 18.00 hod na OÚ v Tuklatech Přítomni: Petr Jenšovský, Ing. Martina Procházková, Ing. Pavel Jelínek, Mgr. Vladimír Libovický,

Více

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN

MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN MĚSTYS NAČERADEC ZÁPIS Z 22. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTYSE ZE DNE 18. PROSINCE 2013 KONANÉHO VE ŠKOLNÍ JÍDELNĚ V NAČERADCI OD 17,30 HODIN Přítomni: dle prezenční listiny (přítomno 12 členů zastupitelstva,

Více

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu.

Přítomni : J.Chvostová, P.Kudrle, M.Šejna, J.Hůla, P. Vittek, M.Komrska, M.Šafránek, - doloženo prezenční listinou v příloze zápisu. Zápis z jednání ZO Předslavice 30.1.2015 Navržený program: 1. Zahájení 2. Určení dvou ověřovatelů zápisu 3. Projednání inventarizace majetku, závazků a pohledávek k 31.12.2014 4. Návrh na rozpočtové opatření

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 21. 11. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015

Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Zápis ze schůze Rady města Vimperk dne 27.04.2015 Přítomni: Ing. Jaroslava Martanová, Ing. Jiří Cais, Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Karel Hudeček, Stanislav Hlava Hosté: Zdeněk Ženíšek, tajemník Martina

Více

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010

Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Zápis z 8. zasedání obecního zastupitelstva konaného dne 9. 8. 2010 Přítomni: Bursa Radek Dudková Eva Durda Jiří Bc. Choutka Václav Mališová Jana Ing. Veverková Jitka Omluveni: Novák Vilém Zapisovatelkou

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í

ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í ZASTUPITELSTVO MĚSTA ŠLUKNOV U S N E S E N Í z 28. řádného zasedání zastupitelstva města konaného dne 25. února 2010 Zastupitelstvo města na svém jednání projednalo návrh programu: 1. Zahájení zasedání

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE RUSÍN ZE DNE 28.6. 2010 V 17.00 HODIN V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Přítomni : Kubánek Jaroslav, Krnáč Jan, Chlebík Jiří a Kučavík Martin Omluvena: Návratová Dagmar Do návrhové

Více

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z dvacátého třetího zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 21.01.2013 od 15.30 hod. v sále MěKS Vimperk Přítomni: Omluveni: Ing. Bohumil Petrášek, Mgr. Dagmar Rückerová, Mgr. Karel Střeleček,

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin

Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Zápis a usnesení z 4. veřejného zasedání Zastupitelstva obce Královské Poříčí, konaného dne 22.4.2015 od 16.00 hodin Přítomno dle presenční listiny 6 zastupitelů, zastupitelé pan ing. Gebauer, pan Kováč

Více

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008

Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 Usnesení z jednání Rady Města Nová Bystřice, konaného dne 15. 9. 2008 311. RM doporučuje ZM schválení Smlouvy o společném postupu zadavatelů ve věci PD na akci rekonstrukce části Žižkovy ulice. 312. RM

Více

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015

Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zápis ze 4. zasedání obecního zastupitelstva ze dne 23.2. 2015 Zasedání zahájila v 18. 00 hodin a řídila starostka Jana Mališová, přivítala zastupitele a hosty z řad veřejnosti a konstatovala, že zastupitelstvo

Více

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010

Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 Usnesení z veřejného zasedání OZ obce Borová Lada č. 02 ze dne 26.11.2010 1) Zastupitelstvo Obce Borová Lada rozhodlo, že v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu,

Více

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

Zápis. z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 22.6.2012 od 20.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 6 zastupitelů ( Roma Svoboda omluven), 2 občané, 1 host

Více

Město Broumov určeno Radě města č.: 4

Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Město Broumov určeno Radě města č.: 4 Majetkové záležitosti k jednání dne: 22.12.2010 předkladatel SMM Ing. Marie Mikulenková projednáno MK dne: 6.12.2010 předloženo RM dne: 17.12.2010 Komentář: 1) Žádost

Více

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz

MĚSTO PROSEČ. Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč. Elektronická verze: www.mestoprosec.cz MĚSTO PROSEČ Pravidla pro pronajímání pozemků ve vlastnictví města Proseč Číslo: P/02/2012 Originál: Kancelář úřadu Elektronická verze: www.mestoprosec.cz Platnost od: 20. 12. 2012 Účinnost od: 1. 1. 2013

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012

Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Zápis ze schůze Rady města Vimperk ze dne 18.06.2012 Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Bohumil Petrášek, Ing. Jaroslava Martanová, Mgr. Dagmar Rűckerová, Luboš Drenčeni Věra Vávrová Zdeněk Ženíšek, tajemník

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 z 19. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 17. 6. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila 19.

Více

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod.

Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. Zápis a usnesení 42. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE SMILOVICE konaného dne 18.8.2014 v 16 30 hod. PŘÍTOMNI zastupitelé: Miroslav Nogol, Jan Ondraczka, Petr Riedel, Jindřich Mackowski, Tomáš Kubala, Petra

Více

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program:

ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA. Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015. Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny. Program: ZASEDÁNÍ OBECNÍHO ZASTUPITELSTVA Číslo: 2015/5/1 Datum: 12.5.2015 Přítomni/omluveni: dle prezenční listiny Program: 1. Informace o průběhu rekonstrukce Zateplení OU Jarošov 2. Žádost o odkoupení obecního

Více

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2

víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40 Počet přítomných členů: 15 (dle prezenční listiny) Počet omluvených členů: 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTA CHROPYNĚ ZÁPIS Č. 14 z mimořádného veřejného plenárního zasedání konaného dne 25. května 2009 Místo zasedání: víceúčelový sál chropyňského zámku Začátek a konec jednání: 15:00 15:40

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 26/2013, konané dne 4. prosince 2013 Schůzi Rady města zahájil v 8: 10 hodin Radovan Klusák místostarosta města Tišnova. Přítomno: 4 členi - RM je usnášeníschopná.

Více

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod.

Zápis č. 3/2014. veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Zápis č. 3/2014 veřejného zasedání zastupitelstva města konaného dne 17. 04. 2014 v obřadní síni Městského úřadu v 17 30 hod. Přítomni: dle prezenční listiny Omluveni: Viktor Dobrev, Žofia Vorlová, Josef

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 22. 8. 2013 od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 7/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 6. 9. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk

Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Zápis z jedenáctého zasedání Zastupitelstva města Vimperk, konaného dne 12. 11. 2007 od 15.00 hod. v sále MěKS Vimperk Usnesení č. 172 Zastupitelstvo města bere na vědomí přehled plnění usnesení ze dne

Více

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky

Informace o přijatých usneseních z 33. schůze Rady města Šluknov konané dne 21. listopadu 2011 v kanceláři starostky Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

10. VÝPIS Z USNESENÍ

10. VÝPIS Z USNESENÍ ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 10. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 28.02.2008 272/2008 10. ZM V schvaluje vnitřní předpis města č. 6/2008 - Jednací

Více

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014.

Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Zápis z 23. zasedání Zastupitelstva obce Švábov konaného dne 27. 6. 2014. Jednání se konalo v sále Obecního domu Vily ve Švábově 37. Zasedání bylo zahájeno v 18:00 hodin a skončeno ve 20:15 hodin. Jednání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č.

Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Bod č. Z Á P I S o průběhu II. zasedání Zastupitelstva obce Omice, konaného dne 12.května 2014 na Obecním úřadě v Omicích Starostka Libuše Štěpánská zahájila II. zasedání zastupitelstva obce Omice (dále jen zastupitelstvo

Více

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I

Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I Podkladové materiály pro jednání 4. zasedání zastupitelstva města, které se bude konat 24.04.2014 ve Společenském domě Střelnice v Děčíně I 1 materiál do jednání zastupitelstva města dne: 24.04.2014 ZM

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22. května 2008 Místostarosta p.k.koch přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.k.koch, p.l.ludvík, p.j.cikhardtová, p.k.schwarz, p.m.topinková,

Více

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení

Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení Obec Výrava, Výrava 116, 50303 Smiřice Zápis č. 8-05/2015 a přijatá usnesení z 8. zasedání zastupitelstva obce konaného ve středu 27. 5. 2015, v zasedací místnosti obecního úřadu, zahájeno v 19:00 hod.

Více

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu

OBEC HUSLENKY. Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Přítomní: Omluveni: Začátek: Zápis ze 14. zasedání zastupitelstva obce Huslenky, konaného dne 10. 12. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu Surala Oldřich, Mgr. Helena Jurčíková, Ing. Radomír Kořenek,

Více

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ

Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Č. j. 13/02/2012 - ZO - Z Zápis Z 13. zasedání zastupitelstva obce Dolní Bečvy konaného dne 8. 2. 2012 v zasedací síni OÚ Program: 1. Program obnovy vesnice Dolní Bečva 2. Rozpočtové opatření č. 1 3. Různé

Více

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě.

z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Zápis z veřejného zasedání zastupitelstva obce Syřenov, které se konalo dne 9.4.2010 od 19.00 hod. v místním pohostinství Na Klepandě. Přítomno: 5 zastupitelů (B.Holeček a R Svoboda omluveni), 12 občanů,

Více

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice

U S N E S E N Í. ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice U S N E S E N Í ze 69. schůze Rady města Hranice, konané dne 14.08.2013 od 14.30 hod. na MěÚ Hranice Přítomni: Miroslav Picka, František Jurčák,PhDr. Hana Levá,Zdeňka Heišteinová,František Černý Usnesení

Více

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011

Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 Město Hustopeče, se sídlem Dukelské nám. 2, Hustopeče Zastupitelstvo města Hustopeče Usnesení ze 7. zasedání zastupitelstva města Hustopeče ze dne 15. prosince 2011 I. ZM PROJEDNALO: 1. Zahájení 2. Sdělení

Více

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice

U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice U S N E S E N Í 11. zasedání Zastupitelstva města Hranice, konaného dne 8.11. 2007 od 16.OO hod. v zasedací místnosti MěÚ Hranice Usnesení č. 136 165 Usnesení č. 136/07 Zastupitelstvo města Hranice schvaluje

Více

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice

PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice 4. PODKLADY NA JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA TURNOVA které se uskuteční dne 28.4.2011 v 17,00 hodin v sále KC Střelnice Program odboru správy majetku: 1. Prodej pozemku p.č. 1660/14 a 1660/17 v k.ú. Turnov

Více

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013

Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zápis ze zasedání OZ 27.12.2013 Zasedání Zastupitelstva obce Hejná, bylo zahájeno v 19.00 starostou obce Vlastimilem Šatrou. Starosta přivítal přítomné a konstatoval, že zasedání bylo řádně svoláno. Informace

Více

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1.

Zápis č. 4/2015. ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně. Program: 1. Zápis č. 4/2015 ze schůze zastupitelstva obce, která se konala dne 26. 8. 2015 od 17.30 hodin v Restauraci v Hlavně Program: 1. Zahájení 2. Ověření zápisu a ustanovení ověřovatelů 3. Kontrola usnesení

Více

Město Týnec nad Sázavou

Město Týnec nad Sázavou Město Týnec nad Sázavou K Náklí 404, 257 41 Týnec nad Sázavou RADA MĚSTA TÝNEC NAD SÁZAVOU Z á p i s č. 6/2015 z jednání rady města Týnce nad Sázavou konaného dne 30. 3. 2015 Přítomní členové rady: Omluveni:

Více

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce

2. ZO seznámili MVDr. Karešová starostka obce Máslojedy a ing.hanuš tvůrce územního plánu obce Máslojedy s vizí odkanalizování obce 1 21. zasedání Zastupitelstva obce Hořiněves dne 22.2.2010. Přítomni: Kuthanová Jana, Pavlíková Helena, Černý Petr, Hátle Vítězslav, Rejfek Otakar, Milan Novák Omluveni: Němeček René, Festová Renata Hosté:

Více

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012

ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Bytové družstvo U Arény Ostrava Vítkovice, Sovova 1340/14, PSČ 703 00 IČ: 26829681 Zapsáno u Krajského soudu v Ostravě v oddílu Dr 1746 http://bd-u-areny.unas.cz ZÁPIS Z ČLENSKÉ SCHŮZE č. 2/2012 Datum

Více

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin

Obec Veliká Ves. Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Obec Veliká Ves Zasedání zastupitelstva obce Veliká Ves Číslo: 4/2014 Datum konání: 18. 6. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Hanykýř Omluveni: p.

Více

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013.

Předsedkyně finančního výboru přečetla zprávu finančního výboru č. 4 ze dne 2.3.2013. Zápis číslo 23/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 10.4.2013 Přítomni: starosta - Josef Hloužek, Petr Smejsík členové - Pavel Říhák, Pavel Nezhyba, Ing. Jaroslav Řezáč, Ing.

Více

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice,

o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, Z Á P I S o průběhu 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice, konaného dne 14. 01. 2013 v Těšeticích Starosta obce zahájil 1. zasedání Zastupitelstva obce Těšetice (dále jen zastupitelstvo ) v 18,00 hod.

Více

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012

z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 z 64. schůze Rady města Rumburk, konané dne 3. května 2012 1. Schválení programu Usnesení č. 1055/2012 Rada města Rumburka projednala a schválila doplněný program 64. schůze rady města. 2. Kontrola plnění

Více

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012

Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zápis z 4. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 12. 9. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 4. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu

Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Z Á P I S z 28. zasedání zastupitelstva obce Rychnov na Moravě konaného dne 25. 08. 2014 v zasedací místnosti obecního úřadu Začátek jednání: 18 : 00 hodin Přítomni zastupitelé: 8 Omluveni zastupitelé:

Více

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014

Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova. Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova konané dne 29. ledna 2014 Veřejné zasedání Zastupitelstva města Harrachova bylo zahájeno v Základní škole Harrachov dne 29.01.2014 v 17:04 hodin a ukončeno

Více

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.

OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka. Z Á P I S OBEC JEVIŠOVKA 691 83 Jevišovka 98 ze 18. zasedání zastupitelstva Obce Jevišovka Tel. 519519161 konaného dne 15. 5. 2014 www.jevisovka.cz Starostka obce Jevišovka p.božena Bošiaková zahájila

Více

Program: Kontrola plnění usnesení ZM

Program: Kontrola plnění usnesení ZM Město Ostrov Usnesení z 6. řádného zasedání Zastupitelstva města Ostrov konaného v řádném termínu ve středu 26. září 2012 od 15.00 hod. ve velkém sále Domu kultury Ostrov Program: 1. Kontrola plnění usnesení

Více

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013

Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Usnesení ze zasedání Zastupitelstva města Napajedla č. 15 konaného dne 19. června 2013 Projednání předkládaných zpráv: 1. Žádost společnosti E.ON Česká republika, s.r.o. o prodej pozemku pod trafostanicí

Více

2. Majetkové záležitosti

2. Majetkové záležitosti - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Přítomni: Omluveni: Z á p i s z 75.

Více

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod.

Obec Třanovice. Zápis. z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE. konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Obec Třanovice Zápis z X. zasedání ZASTUPITELSTVA OBCE TŘANOVICE konaného dne 21.11.2011 v 17 00 hod. Přítomno dle presenční listiny 10 členů ZO Třanovice, 5 omluveno 5 občanů Zahájení Zasedání Zastupitelstva

Více

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice

Z á p i s. ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Z á p i s ze 45. zasedání zastupitelstva Obce Bratčice, konaného dne 25.09.2014 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Bratčice Přítomni: dle prezenční listiny Zasedání zahájil a řídil starosta

Více

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy

Město Abertamy, Farní 2,362 35 Abertamy Farní 2,362 35 Abertamy Město Abertamy, U S N E S E N Í z 31. zasedání zastupitelstva města Abertamy, které se uskutečnilo dne 03.12.2008 od 17,00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Abertamy Jednání řídil:

Více

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství

Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Zápis z 21. zasedání Zastupitelstva obce Libňatov, které se konalo dne 15. 4. 2014 od 19.30 hodin v místním pohostinství Přítomni: Jindrová Milena, Kosina Aleš, Ing. Kubasa Jiří, Pich Jaroslav, Pichová

Více

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí

Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Zápis a usnesení ze 19. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 12.3.2014 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 9 zastupitelů. Zastupitelstvo

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Pístina, konaného dne 29.11.2012, od 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Pístina. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Pístina (dále též jako

Více

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov

Informace o přijatých usneseních ze 2. zasedání Zastupitelstva města Šluknov Zveřejněna je upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov, konaného dne 3.9.2013 od 19.oo hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Kohoutov (dále též jako zastupitelstvo ) bylo zahájeno

Více

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta

Omluveni: Ing. Vlasák - místostarosta - Upravená verze dokumentu z důvodu dodržení přiměřenosti rozsahu zveřejňovaných osobních údajů dle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění Z á p i s z 20. jednání Rady města

Více

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0

HLASOVÁNÍ : PRO 5, PROTI 0, ZDRŽEL SE HLASOVÁNÍ 0 ---------------------------------------------------------------------------------------------------- Účast dle prezenční listiny: Mgr. Luboš Žilka, RNDr. Lucie Jirsáková, Josef Čadík, Petr Hrdý (příchod

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Obec Loučka, Loučka č.76, 783 22 Cholina IČO: 00576247 e-mail: obec.loucka@volny.cz Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Loučka č. 6 / 2015, které se konalo dne 9. 9. 2015 Přítomni : Leo Kordas, Marcela

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013

Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Zápis z řádného jednání zastupitelstva obce Spojil č.4/2013 ze dne 25. června 2013 Přítomni: Jan Křivka, Miluše Telecká,, Ing. Boris Fukátko, Ing. Jan Meloun, Petr Kment, MVDr. Svatopluk Rozsypal, Libor

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 16. prosince 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.l.ludvík, p.k.koch, p.p.drda, p.m.topinková, p.k.schwarz, p.d.skanderová,

Více

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen

Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen Čj. 110909/182 Datum: 9. 9. 2011 Zápis z 11. zasedání Zastupitelstva Obce Kámen ze dne 6. 9. 2011 Přítomno 7 členů zastupitelstva obce: podle prezenční listiny Omluveni: 0 Hosté: Josef Roubík Místo: kancelář

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce č. 1/2008 Zastupitelstvo obce Těchobuz se konalo 28.2.2008 v 19.00 hodin v budově Obecního úřadu Těchobuz. Mimo jiné byly projednávány projekty vodovod, kanalizace

Více

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě.

Z Á P I S. z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Z Á P I S z jednání zastupitelstva Obce Modrava konaného dne 29.12.2010 v Modravě. Termín konání zasedání byl určen a zveřejněn starostou obce na úřední desce OÚ Modrava dne 22.12.2010 Jednání zastupitelstva

Více

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012

č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 1 č.j. 4/2012 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 31. 5. 2012 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 31.5.2012 18:00 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 31.5.2012 20:17

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC

ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC MĚSTSKÝ OBVOD LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. ZASTUPITELSTVO MĚSTA LIBEREC 29. 10. 2009 IV. MAJETKOPRÁVNÍ OPERACE MO LIBEREC - VRATISLAVICE N.N. NÁVRHY USNESENÍ: 1. Prodej budov 1) Zastupitelstvo města po

Více

MMB2012000000504. Návrh usnesení:

MMB2012000000504. Návrh usnesení: MMB2012000000504 tt Rada města Brna ZM6/ /$/ Z6/016. zasedání Zastupitelstva města Brna konané dne 19.6.2012 Název: Návrh prodeje pozemku p.č. 3630 v k.ú. Černá Pole Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže

Více

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č.

Zápis. ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. Zápis ze zasedání Městského zastupitelstva Buštěhrad (MěZ), které se konalo dne 14.1.2015 od 17.30 hod. v sídle MěÚ Buštěhrad, Revoluční 1 č. 1/2015 Č.j. 16/2015/1 Přítomni: Daniela Javorčeková, Magda

Více