Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download ""

Transkript

1 STATUT QUALITY FOR LIFE obecně prospěšné společnosti (dle 13 odst. 1, písm. a) Zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů) Platnost od 20.ledna 2009

2 Část první Úvodní ustanovení Čl. 1 Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 Název obecně prospěšné společnosti zní: QUALITY FOR LIFE 1.2 Sídlem obecně prospěšné společnosti je: Edvarda Beneše 2254/56, Plzeň 1.3 IČ obecně prospěšné společnosti je: čl. 2 Účel obecně prospěšné společnosti 2.1 Účelem obecně prospěšné společnosti je všestranně přispívat ke zlepšování a rozvoji osobností studentů a zvýšení kvality života seniorů a handicapovaných občanů. Svým působením se obecně prospěšná společnost snaží o rozvoj a uplatňování základních lidských práv a humanitárních zásad a deklaruje svou snahu přispět k rozvoji osobností studentů a zvýšení kvality života seniorů a handicapovaných občanů. Prvořadým zájmem zřizovatele a cílem obecně prospěšné společnosti je naplňování výše uvedeného účelu, přičemž v této souvislosti obecně prospěšná společnost uskutečňuje činnost : podpora všestranného rozvoje osobnosti studentů zahraniční stáže, pobyty v naší republice stipendijní stimulace studentů prospěchově vynikajících; sociální výpomoc studentům; kulturně výchovné, vzdělávací a informační služby; projektové činnosti sociální výpomoc seniorům a pečovatelská činnost zaměřená na seniory a handicapované občany 2.2 Pro plnění shora uvedeného účelu obecně prospěšná společnost zejména: (a) soustřeďuje peněžní, materiální a další prostředky a zajišťuje jejich koncepční a ekonomické využití, čímž představuje všestrannou finanční i materiální pomoc a podporu takových aktivit a činností, jež jsou s jejím posláním v souladu a účinně jej naplňují; (b) podporuje projekty, které pomáhají studentům, seniorům a handicapovaným občanům; (c) organizuje společenské, kulturní, sportovní, vzdělávací a jiné obecně prospěšné akce; (d) spolupracuje s dalšími obecně prospěšnými organizacemi a osobami, kterým není lhostejný živost studentů, seniorů a handicapovaných občanů; (e) poskytuje jednorázové příspěvky na charitativní a humanitární pomoc; (f) poskytuje příspěvky na projekty podporující a propagující činnost obecně prospěšné společnosti zaměřenou ve prospěch studentů, seniorů a handicapovaných občanů.

3 Čl. 3 Poskytování příspěvků obecně prospěšné společnosti 3.1 Příspěvky mohou být poskytovány fyzickým osobám, v rámci vlastních charitativních a humanitárních aktivit nebo projektů obecně prospěšné společnosti, a právnickým osobám, jejichž činnost souvisí s činnostmi, které v rozsahu účelu obecně prospěšné společnosti přispívají k naplnění jejich cílů. Podmínkou poskytování příspěvků je dodržování rovného přístupu ke všem žadatelům o příspěvek. 3.2 Příspěvek může být poskytnut: (a) formou poskytnutí hotovostních či bezhotovostních finančních prostředků na základě vyhodnocení přihlášek v provedeném výběrovém řízení na konkrétní projekt (schvaluje na návrh ředitele správní rada obecně prospěšné společnosti) ; (b) formou poskytnutí hotovostních či bezhotovostních finančních prostředků (schvaluje na návrh ředitele správní rada obecně prospěšné společnosti); formou poskytnutí konkrétních věcí či služeb (schvaluje na návrh ředitele správní rada obecně prospěšné společnosti); formou zajištění realizace určitých dodávek služeb či věcí (schvaluje na návrh ředitele správní rada obecně prospěšné společnosti); (c) jakoukoli jinou formou shledanou v konkrétním případě shledá vhodnou či účelnou. (schvaluje na návrh ředitele správní rada obecně prospěšné společnosti); 3.3 O poskytnutí příspěvku právnické osobě, která je uvedena v bodě 3.1. výše, rozhoduje správní rada výhradně na základě vyhlášeného výběrového řízení. 3.4 V případě, že se o příspěvku rozhoduje na základě výběrového řízení, je správní rada obecně prospěšné společnosti povinna do tří (3) měsíců po uzavření výběrového řízení vyrozumět žadatele o tom, zda mu bude poskytnut příspěvek či nikoliv. V případě výběrového řízení, pokud to bude s ohledem na počet účastníků výběrového řízení hospodárné, správní rada vyrozumí všechny účastníky řízení o výsledcích výběrového řízení, jinak oznámí výsledky výběrového řízení pouze vítězným uchazečům. 3.5 Příspěvek nelze poskytnout členům správní rady nebo členům dozorčí rady nebo osobám jim blízkým, jakož ani právnickým osobám, ve kterých je člen správní rady či člen dozorčí rady statutárním orgánem nebo členem statutárního nebo kontrolního orgánu. 3.7 Přehled poskytnutých příspěvků bude zveřejňován ve výroční zprávě obecně prospěšné společnosti k 30.červnu. 3.8 Příspěvek poskytnutý obecně prospěšnou společností v souladu s účelem, pro který byla obecně prospěšná společnost zřízena, je osoba, které byl poskytnut, povinna použít v souladu s podmínkami stanovenými obecně prospěšné společnosti; jinak je povinna tento příspěvek vrátit nebo vrátit náhradu v penězích ve lhůtě stanovené obecně prospěšné společnosti. Osoba, které byl příspěvek poskytnut, je povinna na požádání obecně prospěšné společnosti prokázat, jakým způsobem a k jakému účelu byl užit.

4 3.9. Pro poskytování příspěvků obecně prospěšnou společností vydává ředitel OPS vnitřní prováděcí předpisy, které nejsou v rozporu se statutem OPS a jsou v souladu se zákony ČR a směrnicemi státních orgánů ČR a EU. Čl. 4 Územní působnost obecně prospěšné společnosti 4.1 Obecně prospěšná společnost vyvíjí svoji činnost na území České republiky. 4.2 Pokud je to potřeba k naplnění účelu obecně prospěšné společnosti, může obecně prospěšná společnost realizovat své záměry i mimo území uvedené v bodě 4.1. Část druhá Majetek obecně prospěšné společnosti Čl. 5 Jmění obecně prospěšné společnosti ke dni 01. lednu Jmění obecně prospěšné společnosti ke dni 1.ledna 2009 činí ,- Kč (slovy: sedm milionů korun českých). Jmění je tvořeno peněžními prostředky uloženými na bankovních účtech obecně prospěšné společnosti. 5.2 Zřizovatelem obecně prospěšné společnosti je: PaedDr. Ilona Mauritzová, Ph.D., trvale bytem Janáčkova 23, Plzeň, Česká republika, PSČ: , r.č /1588. Čl. 6 Zdroje obecně prospěšné společnosti 6.1 Prostředky pro realizaci svého účelu a zajištění své činnosti bude obecně prospěšná společnost získávat zejména z následujících zdrojů: (a) dary právnických a fyzických osob věnované obecně prospěné společnosti; (b) příjmy plynoucí z hospodaření s majetkem obecně prospěšné společnosti; (c) výnosy z veřejných sbírek, loterií, tombol, kulturních, společenských, sportovních, vzdělávacích a obdobných akcí pořádaných v souladu s platnými právními předpisy; (d) granty a projekty od tuzemských i zahraničních subjektů;

5 (e) příjmy z pronájmu nemovitostí; (f) dary a příspěvky zřizovatele; (g) příjmy z ostatních činností v souladu s platnými právními předpisy. Čl. 7 Používání prostředků obecně prospěšné společnosti 7.1 Prostředky obecně prospěšné společnosti lze použít pouze k realizaci účelu, pro který byla zřízena, a to zejména na: (a) finanční zajištění činnosti obecně prospěšné společnosti a krytí nákladů souvisejících se správou obecně prospěšné společnosti; (b) poskytování příspěvků obecně prospěšné společnosti v souladu s tímto statutem; (c) odměny za práci pro obecně prospěšnou společnost vykonanou na základě smlouvy; (d) náhrady cestovních výdajů podle platných předpisů. 7.2 Majetek obecně prospěšné společnosti nesmí být zástavou ani předmětem jiného zajištění závazku. Část III Orgány a jednání obecně prospěšné společnosti Čl. 9 Orgány obecně prospěšné společnosti 9.1 Orgány obecně prospěšné společnosti jsou: (a) správní rada, (b) dozorčí rada, (c) ředitel obecně prospěšné společnosti. Čl. 10 Správní rada 10.1 Správní rada spravuje majetek obecně prospěšné společnosti, řídí její činnost a rozhoduje o všech záležitostech obecně prospěšné společnosti svěřených ji zákonem. Správní rada je statutárním orgánem obecně prospěšné společnosti.

6 10.2 Do výlučné působnosti správní rady náleží: (a) vydat statut obecně prospěšné společnosti a rozhodovat o jeho změnách, a to vždy do šesti měsíců ode dne vzniku podstatných změn týkajících se údajů ve statutu; (b) schvalovat rozpočet na kalendářní rok a jeho změny a zejména stanovovat náklady na vlastní činnost (správu) obecně prospěšné společnosti; (c) schvalovat roční účetní závěrku a výroční zprávu o činnosti a hospodaření obecně prospěšné společnosti, to vše po vyjádření dozorčí rady; (d) rozhodovat o sloučení obecně prospěšné společnosti s jinou obecně prospěšnou společností; (e) schvalovat podmínky a kritéria pro udělování příspěvků a rozhodovat o formě poskytnutí příspěvků; (f) rozhodovat o zvýšení či snížení jmění; (g) jmenovat a odvolávat ředitele obecně prospěšné společnosti a dohlížet na jeho činnost a stanovit mu mzdu; (h) schvalovat záměry pro činnost obecně prospěšné společnosti pro příslušný rok; (i) vydávat vnitřní organizační předpisy obecně prospěšné společnosti; (j) schvalovat změny zakládací listiny v souladu se zákonem o obecně prospěšných společnostech; (k) rozhodovat o zrušení obecně prospěšné společnosti a určit obecně prospěšnou společnost, které nabídne likvidační zůstatek; (l) dbát na zachování účelu, pro který byla obecně prospěšná činnost založena; (m) rozhodovat o předmětu a rozsahu doplňkových činností obecně prospěšné společnosti nad rámec vymezený v zakládací listině; (n) s písemným souhlasem zakladatele udělovat souhlas k prodeji nemovitého majetku obecně prospěšné společnosti nebo s jeho pronájmem na dobu delší jednoho roku; (o) rozhodovat o dalších otázkách, které do působnosti správní rady svěřuje zakládací listina Správní rada má ke dni celkem 3 členy. Funkční období členů správní rady je tříleté, opětovné zvolení za člena správní rady je možné. Počet členů správní rady musí být vždy lichý, maximálně 15 členů. Správní rada zasedá řádně nejméně čtyřikrát ročně Členy první správní rady jmenuje a odvolává zakladatelka. Členy správní rady byli jmenování: (a) Jan Hacker, trvale bytem U Borského parku 2557/30, Plzeň, PSČ , r.č /1404, předseda správní rady; (b) Jaroslava Vacíková, trvale bytem Pod Košutkou 12, Plzeň, PSČ: , r.č 52512/049,člen správní rady; (c) Mgr. Miloslava Rutová, trvale bytem Sporná 15, Plzeň, PSČ: , r.č /189; člen správní rady Další členy správní rady jmenuje a odvolává zakladatelka obecně prospěšné společnosti, a to i v případě, že funkce člena správní rady zanikne před uplynutím funkčního období.

7 10.6 Členem správní rady nemůže být fyzická osoba, (a) pokud je v pracovně právním vztahu k obecně prospěšné společnosti ona nebo osoba jí blízká; (b) pokud je příjemcem příspěvku poskytovaného obecně prospěšnou společností ona nebo osoba jí blízká; (c) pokud je členem statutárního nebo dozorčího orgánu právnické osoby, které je poskytován obecně prospěšnou společností příspěvek Člen správní rady může být pouze fyzická osoba, která je bezúhonná a která je způsobilá k právním úkonům. Funkce člena správní rady je neslučitelná s funkcí člena dozorčí rady a funkcí ředitele obecně prospěšné společnosti Členství ve správní radě zaniká: (a) uplynutím funkčního období; (b) úmrtím; (c) odvoláním; (d) odstoupením. V případě odvolání končí funkce dnem uvedeným v odvolání. V případě odstoupení končí funkce dnem, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno zakladatelce, nebo kdy byl člen správní rady odvolán zakladatelkou Členové správní rady volí ze svého středu předsedu a místopředsedu správní rady. V případě nepřítomnosti předsedy přechází povinnosti předsedy správní rady uvedené níže na místopředsedu správní rady Předseda správní rady svolává a řídí zasedání správní rady. Požádá-li člen správní rady předsedu správní rady o mimořádné zasedání, je povinností předsedy zasedání svolat do čtrnácti dnů ode dne, kdy mu byla žádost doručena, jinak je žadatel o svolání správní rady oprávněn svolat správní radu sám Pozvánka na zasedání správní rady musí obsahovat: (a) výslovné označení, že se jedná o pozvánku na zasedání správní rady; (b) místo a dobu konání zasedání správní rady; (c) program jednání Pozvánka na zasedání správní rady musí být členům správní rady řádně odeslána nejpozději sedm (7) dní před dnem konání zasedání správní rady. Se souhlasem všech členů správní rady se může zasedání správní rady konat i bez řádné nebo řádně rozeslané pozvánky Členové správní rady jsou povinni se účastnit činnosti správní rady a řádně plnit úkoly správní radou jim uložené Správní rada je usnášeníschopná za přítomnosti nadpoloviční většiny všech svých členů. K rozhodnutí správní rady je třeba souhlasu nadpoloviční většiny přítomných členů, nestanoví-li zákon nebo tento statut jinak. Hlasovací právo členů správní rady je rovné, každý člen správní rady má jeden hlas. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy, v případě jeho nepřítomnosti hlas předsedajícího zasedání správní rady.

8 10.15 Hlasování správní rady je veřejné, pokud správní rada nerozhodne jinak s výjimkou hlasování o personálních otázkách, které je vždy tajné. Člen správní rady může navrhnout, ke kterému bodu bude hlasování tajné Správní rada může přijímat rozhodnutí hlasováním per rollam. Návrh věci k rozhodnutí per rollam zašle předseda správní rady, v jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady nebo ředitel obecně prospěšné společnosti na základě pokynu předsedy resp. místopředsedy členům správní rady obecně prospěšné společnosti. Rozhodnutí je schváleno dnem, kdy je obecně prospěšné společnosti doručeno souhlasné stanovisko posledního člena, kterým je dosaženo souhlasu nadpoloviční většiny všech členů. Rozhodnutí přijaté per rollam podepisuje předseda správní rady nebo v případě jeho nepřítomnosti místopředseda správní rady Na nejbližším zasedání správní rady informuje její předseda o rozhodnutích přijatých per rollam od posledního zasedání správní rady. Usnesení schválené per rollam se může stát na návrh člena správní rady předmětem nového projednání na nejbližším zasedání s výjimkou rozhodnutí, kterými byla založena práva nebo povinnosti třetích osob O zasedání správní rady včetně přijetí rozhodnutí per rollam se pořizují písemné zápisy, které podepisuje předseda a alespoň jeden další člen správní rady. Čl. 11 Jednání jménem obecně prospěšné společnosti 11.1 Jménem obecně prospěšné společnosti jednají všichni členové správní rady společně. Podepisování za obecně prospěšnou společnost se děje tak, že k názvu obecně prospěšné společnosti připojí všichni členové správní rady své podpisy. Čl. 12 Dozorčí rada 12.1 Dozorčí rada je kontrolním orgánem obecně prospěšné společnosti První členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatelka. Členy dozorčí rady byli jmenováni: (a) PhDr. Zdeněk Levý, trvale bytem Znojemská 6, Plzeň, PSČ: , r.č /037, předseda dozorčí rady; (b) Bc. Jiří Hanzlíček, trvale bytem Nepomucká 2, Plzeň, PSČ: , r.č /2054, člen dozorčí rady; (c) Jiří Racek, trvale bytem Sporná 15, Plzeň, PSČ: , r.č /130, člen dozorčí rady Další členy dozorčí rady jmenuje a odvolává zakladatelka, a to i v případě, že funkce člena dozorčí rady zanikne před uplynutím funkčního období.

9 12.4 Dozorčí rada zejména: (a) kontroluje plnění podmínek stanovených pro poskytování příspěvků a správnost účetnictví vedeného obecně prospěšnou společností; (b) přezkoumává roční účetní závěrku a výroční zprávu; (c) dohlíží na to, zda obecně prospěšná společnost vyvíjí činnost v souladu s právními předpisy, zakladatelskou listinou a statutem obecně prospěšné společnosti; (d) upozorňuje správní radu na zjištěné nedostatky a podává návrhy na jejich odstranění; (e) nejméně jedenkrát ročně podává zprávu správní radě o výsledcích své kontrolní činnosti; (f) podává správní radě návrhy na odvolání ředitele; (g) svolává mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti; (h) upozorňuje správní radu na porušení zákonů, ustanovení zakládací listiny nebo statutu, na nehospodárné postupy, popřípadě další nedostatky v činnosti obecně prospěšné společnosti Dozorčí rada má 3 členy. Počet členů dozorčí rady musí být vždy lichý, maximálně 7 členů. Pro členství v dozorčí radě platí obdobně ustanovení o správní radě bod Funkční období členů dozorčí rady je tříleté. Opětovné zvolení za člena dozorčí rady je možné Členové dozorčí rady jsou v souvislosti s výkonem své kontrolní činnosti dozorčí rady oprávněni zejména: (a) nahlížet do účetních knih a jiných dokladů týkajících se obecně prospěšné společnosti; (b) svolat mimořádné jednání správní rady, jestliže to vyžadují zájmy obecně prospěšné společnosti a neučiní-li tak předseda správní rady Členové dozorčí rady jsou povinni se účastnit činnosti dozorčí rady a řádně plnit úkoly dozorčí radou jim uložené Členství v dozorčí radě zaniká: (a) uplynutím funkčního období; (b) úmrtím; (c) odvoláním; (d) odstoupením V případě zániku členství odvoláním zaniká členství dnem určeným uvedeným v odvolání. V případě odstoupení končí funkce dnem, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno zakladatelce Členové dozorčí rady volí a odvolávají ze svého středu předsedu. Předseda dozorčí rady svolává a řídí její činnost a zasedání. Dozorčí rada zasedá dle potřeby. Požádá-li člen dozorčí rady předsedu dozorčí rady o mimořádné zasedání, je povinností předsedy zasedání svolat.

10 12.12 Dozorčí radu svolává: (a) předseda dozorčí rady; (b) nadpoloviční většina členů dozorčí rady; (c) správní rada; (d) ředitel Pro svolávání, usnášení schopnost a hlasování dozorčí rady platí obdobně ustanovení bodů 10.13, a až Funkce člena dozorčí rady je neslučitelná s funkcí člena správní rady a funkcí ředitele obecně prospěšné společnosti. V případě odvolání končí funkce dnem uvedeným v odvolání. V případě odstoupení končí funkce dnem, kdy písemné oznámení o odstoupení bylo doručeno zakladatelce, nebo kdy byl člen dozorčí rady odvolán zakladatelkou. Čl. 13 Ředitel obecně prospěšné společnosti 13.1 Ředitel je výkonným orgánem obecně prospěšné společnosti, pokud správní rada o jeho jmenování rozhodne. V případě že není jmenován, vykonává veškerou jeho činnost správní rada. Ředitel jedná jménem obecně prospěšné společnosti na základě generální plné moci udělené mu správní radou Ředitel zejména: (a) odpovídá za realizaci usnesení správní rady; (b) připravuje jednání správní rady; (c) zúčastňuje se s hlasem poradním zasedání správní rady; (d) stanoví vnitřní organizační strukturu kanceláře obecně prospěšné společnosti; (e) řídí, koordinuje a kontroluje činnost obecně prospěšné společnosti v majetkové, ekonomické a personální oblasti; (f) předkládá správní radě průběžně zprávu o hospodaření obecně prospěšné společnosti, zpracovává roční účetní závěrku za předchozí rok, správní radě dále předkládá návrh výroční zprávy a návrh finančního plánu na kalendářní rok; (g) v souladu s usneseními správní rady uzavírá a vypovídá smlouvy zejména v oblasti pracovně právní, občansko právní a obchodně právní; (h) připravuje pro správní radu (či jí jmenované poradní grémium) podklady pro konkursní řízení na poskytnutí příspěvku obecně prospěšné společnosti; (i) řídí provozní kancelář. (j) připravuje správní radě návrhy na poskytování finančních příspěvků 13.3 Za svoji činnost odpovídá ředitel podle obecně závazných předpisů. V souvislosti s výkonem funkce ředitele je mezi obecně prospěšnou společností a ředitelem uzavřena pracovní, mandátní nebo jiná obdobná smlouva Ředitel obecně prospěšné společnosti je jmenován a odvoláván správní radou. Funkční období ředitele není omezené, opakované jmenování je možné Ředitel nemůže být členem správní ani dozorčí rady.

11 Část čtvrtá Ostatní ustanovení Čl. 14 Výroční zpráva a účetnictví obecně prospěšné společnosti 14.1 Obecně prospěšná společnost vede účetnictví v souladu s obecně závaznými právními předpisy v jejich platném znění, a to zejména: - podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech, - podle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, - podle zákona č. 586/1992 Sb., o daních z příjmů, - podle zákona č. 588/1992 Sb., o dani z přidané hodnoty, - podle zákona č. 593/1992 Sb., o rezervách pro zjištění základu daně z příjmů, - podle vyhlášky 504/2002 Obecně prospěšná společnost zpracovává za kalendářní rok účetní závěrku vždy do následujícího roku. Účetní závěrka musí být ověřena auditorem Obecně prospěšná společnost zpracovává výroční zprávu za každý kalendářní rok vždy do následujícího roku. Výroční zpráva musí obsahovat údaje uvedené v 19 zákona o obecně prospěšných společnostech. Čl. 15 Zrušení a zánik obecně prospěšné společnosti 15.1 Obecně prospěšná společnost se zrušuje: (a) uplynutím doby, na kterou byla založena; (b) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o dosažení účelu obecně prospěšné společnosti, po předchozím souhlasu dozorčí rady; (c) dnem uvedeným v rozhodnutí správní rady o zrušení obecně prospěšné společnosti; (d) rozhodnutím správní rady o sloučení s jinou obecně prospěšnou společností dnem uvedeným ve smlouvě o sloučení; (e) rozhodnutím soudu o zrušení obecně prospěšné společnosti dnem uvedeným v tomto rozhodnutí, jinak dnem nabytí právní moci tohoto rozhodnutí; (f) rozhodnutím o úpadku, nebo zamítnutím insolvenčního návrhu proto, že majetek obecně prospěšné společnosti nepostačuje k úhradě nákladů insolvenčního řízení Rozhodnutí podle odstavce 15.1 písm. (b,c,d) musí správní rada oznámit zakladatelce nejméně dva měsíce přede dnem, ke kterému má být obecně prospěšná společnost zrušena, jinak toto rozhodnutí pozbude platnosti Likvidace obecně prospěšné společnosti probíhá podle 7 až 9 zákona o obecně prospěšných společnostech.

12 Čl. 16 Závěrečná ustanovení 16.1 Záležitosti výslovně neupravené tímto statutem a právní poměry obecně prospěšné společnosti se řídí zejména zákonem o obecně prospěšných společnostech, resp. dalšími zákony tento zákon novelizujícími, resp. nahrazujícími, zakladatelskou listinou a tímto statutem O změnách statutu rozhoduje správní rada prostou většinou hlasů. s výjimkou rozhodování správní rady o změně statutu v části III. článku 11 (jednání jménem obecně prospěšné společnosti), kdy rozhoduje správní rada všemi hlasy členů správní rady Tento statut byl schválen správní radou obecně prospěšné společnosti dne 20.ledna 2009.

STATUT Nadace Sirius

STATUT Nadace Sirius STATUT Nadace Sirius 1.1 Název nadace zní: Nadace Sirius. 1.2 Sídlem nadace je Thunovská 12, Praha 1. 1.3 IČ nadace je: 284 18 808. Část I. Úvodní ustanovení 1. Název a sídlo nadace 2. Účel nadace 2.1

Více

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015

STATUT NADACE ČEZ. ve znění ke dni 27. 1. 2015 STATUT NADACE ČEZ ve znění ke dni 27. 1. 2015 Společnost ČEZ, a. s., se sídlem Praha 4 Duhová 2/1444, IČ: 45274649, založila nadační listinou ze dne 25. 7. 2002 Nadaci Duhová energie. Nadace byla zřízena

Více

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU

Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Úplné znění STATUTU NADACE ČLOVĚK ČLOVĚKU Dne 30. 3. 2006 založili zřizovatelé Ing. Michal Šnobr, nar. 25. 5. 1970, r. č. 700525/1693, trvale bytem Zvolenská 134, 386 01 Strakonice a Ing. Martin Batěk,

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA STATUT NADAČNÍHO FONDU VERONIKA se sídlem nám. 1. máje 25, Ráječko 679 02, Zapsáno v nadačním rejstříku dne 30. března 2009 Krajským soudem v Brně, oddíl N, vložka 337 I. ZŘIZOVATEL NADAČNÍHO FONDU 1.

Více

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů)

Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Statut Nadačního fondu PRO KNIHOVNU ( 4 zákona č. 227/1997 Sb., ve znění pozdějších předpisů) Ing. Arch. Jan Kasl, r.č. 511231/021, narozen 31.12. 1951, trvalý pobyt Eliášova 762/48, 160 00, Praha 6; Doc.

Více

STATUT. I. Úvodní ustanovení

STATUT. I. Úvodní ustanovení STATUT Obecně prospěšné společnosti Úspěšné dítě, o.p.s. (dále jen společnost) I. Úvodní ustanovení 1.1. Úspěšné dítě, o.p.s. je obecně prospěšnou společností založenou podle zákona č. 248/1995 Sb. ve

Více

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti

STATUT. Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. je. I. Základní ustanovení. Jméno a sídlo společnosti STATUT obecně prospěšné společnosti Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s. I. Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost Jihočeská společnost pro ochranu přírody a myslivost o.p.s.

Více

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín

Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Statut nadačního fondu Střední průmyslové školy Zlín Čl. I. Název: Nadační fond Střední průmyslové školy Zlín Sídlo: Střední průmyslová škola Zlín, třída T. Bati 4187 IČO: 292 70 031 Čl. II. Účel Cílem

Více

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU STATUT CENTRA EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU Preambule Centrum ekonomických studií Vysoké školy ekonomie a managementu, o.p.s. bylo založeno s vědomím významu výzkumné činnosti

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti. Čl. I. Obecná ustanovení 1 STATUT obecně prospěšné společnosti Čl. I. Obecná ustanovení 1) Obecně prospěšná společnost Dobrodiní o.p.s. se sídlem 734 01 Karviná Ráj, U Lesa 713 byla založena Zakládací smlouvou ze dne 14.10.2003.

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI

STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI STATUT NADAČNÍHO FONDU - NADAČNÍ FOND LUDĚK PRO LIDI A. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Článek I. Název a sídlo nadačního fondu 1.1 Název nadačního fondu je: Nadační fond Luděk pro Lidi (dále rovněž jako nadační fond

Více

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:...

VZOR. Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... VZOR Statut..., o. p. s. se sídlem..., IČ:... Čl. 1 Úvodní ustanovení 1.... (název vč. zkratky právní formy)...(dále jen společnost ) vznikla dne... zápisem do rejstříku obecně prospěšných společností

Více

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení

Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI. Článek I. Úvodní ustanovení Statut obecně prospěšné společnosti SIRIRI 1. Název společnosti: SIRIRI Článek I. Úvodní ustanovení 2. Sídlo: Karmelitská 18, 118 00 Praha 1 - Malá Strana 3. Zakladatelé: Provinční delegatura Řádu bosých

Více

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení

NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT. Článek 1 Úvodní ustanovení NADAČNÍ FOND ADEODATUS STATUT Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Nadační fond je samostatnou právnickou osobou založenou podle 394 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku. 2. Nadační fond Adeodatus

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s.

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. Zakládací listina obecně prospěšné společnosti Vendelínek, o.p.s. (dále jen "Společnost") 1. ZAKLADATELÉ, NÁZEV A SÍDLO SPOLEČNOSTI 1.1 Zakladatelem Společnosti je: společnost Josefínka s.r.o., IČ: 246

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA

STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA STATUT NADAČNÍHO FONDU VEOLIA Společnost Vivendi Water Česká republika s.r.o. se sídlem Praha 1, Pařížská 11, 110 00, IČ 49679821, zřídila dne 30. 4. 2003 rozhodnutím o založení nadačního fondu jediným

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, Na Tržišti 727, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8.6.2011 založené na základě zákona

Více

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U

... A l z h e i m e r... N A D A Č N Í H O F O N D U ... A l z h e i m e r... S T A T U T N A D A Č N Í H O F O N D U I. ZÁKLADNÍ USTANOV ENÍ Článek 1 Zřízení nadačního fondu Nadační fond (dále jen Fond) vznikl na základě zakladatelské listiny ze dne 8.2.2011.

Více

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s.

II. Název společnosti Název společnosti je: Místní akční skupina Svazku obcí Blatenska, o.p.s. Úplné znění zakladatelské listiny Místní akční skupiny Svazku obcí Blatenska, o.p.s., se sídlem Blatná, J.P. Koubka 4, PSČ 388 01, IČ 26081822 ve znění platném ke dni 8. 6. 2011 založené na základě zákona

Více

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka

STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka STATUT Nadačního fondu kardinála Miloslava Vlka Čl. 1 Název nadačního fondu Název nadačního fondu zní: Nadační fond kardinála Miloslava Vlka (dále jen "nadační fond"). Čl. 2 Sídlo nadačního fondu Sídlem

Více

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé:

VZOR. Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: VZOR Smlouva o zřízení nadace (nadační listina) Zřizovatelé: 1. Název (právnické osoby):... Sídlo... IČ:... zapsaná do obchodního rejstříku vedeného soudem v..., odd..., vložka... jednající panem:... a

Více

Nadační fond Jendy Rajmana

Nadační fond Jendy Rajmana Statut nadačního fondu Nadační fond Jendy Rajmana I. Všeobecná ustanovení čl. l Nadační fond Jendy Rajmana (dále jen "fond") byl zřízen zakladatelem ing. Pavlem Hančarem, bytem v Hořicích, Riegrova 1048,

Více

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace

Statut Nadace Experientia. Část první Úvodní ustanovení. Čl. I Název a sídlo Nadace. Čl. II Zřizovatelé Nadace Statut Nadace Experientia Část první Úvodní ustanovení Čl. I Název a sídlo Nadace 1. Název Nadace zní: Nadace Experientia (dále jen "Nadace"). 2. Sídlo Nadace: Flemingovo nám. 2, 166 10 Praha 6. 1. Zřizovateli

Více

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s.

Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ÚPLNÉ ZNĚNÍ ZAKLÁDACÍ LISTINY obecně prospěšné společnosti Osmileté gymnázium Buďánka, o.p.s. ČÁST PRVNÍ Základní ustanovení Článek 1 Zakladatel Mensa České republiky, sdružení občanů, registrované Ministerstvem

Více

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 2 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Blanský les - Netolicko o.p.s. Mírové náměstí 208, 384 11 Netolice IČ: 26080575 DODATEK Č. 2 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Čl. I. Zakladatel společnosti ZAKLÁDACÍ LISTINA obecně prospěšné společnosti ve smyslu ustanovení zák. č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů (dále jen ZOPS ) (jak vyplývá ze změn

Více

STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie. Preambule. Statut. Část I. Čl. 1 Název nadace

STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie. Preambule. Statut. Část I. Čl. 1 Název nadace STATUT NADACE Nadace Východočeská onkologie Preambule JUDr. Nataša Brožová, Praha, zřídila nadační listinou dne 10.11.2003 za účelem podpory a pomoci při zavádění nových léčebných a diagnostických metod

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE

STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE STATUT NADAČNÍHO FONDU MEZINÁRODNÍ FORUM MLÁDEŢE PREAMBULE Vycházíme ze zájmu podporovat mezinárodní spolupráci uměleckých škol a souborů, dětské a mládežnické sportovní spolky tak, aby docházelo k motivací

Více

STATUT UNINOVA o.p.s.

STATUT UNINOVA o.p.s. STATUT UNINOVA o.p.s. A. Obecně prospěšná společnost UNINOVA o.p.s. (dále jen "Společnost") byla založena v souladu se zákonem č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení

ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL. Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 1. Úvodní ustanovení ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUT NADACE AGEL Část I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1.1. Název nadace: NADACE AGEL Článek 1. Úvodní ustanovení 1.2. Sídlo nadace: Prostějov, Mathonova 291/1, PSČ: 796 04 1.3. Identifikační číslo

Více

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD

Zakládací listina. kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost ČLÁNEK II. DOBA TRVÁNÍ A VKLAD Zakládací listina kterou byla níže uvedeného dne, měsíce a roku založena obecně prospěšná společnost Zakladatel: Sjednocená organizace nevidomých a slabozrakých ČR se sídlem Na Harfě 9, poštovní přihrádka

Více

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada

Statut F-nadace lánek I Základní ustanovení lánek II el nadace lánek III Správce nadace lánek IV Správní rada Statut F-nadace (úplné znění ke dni 30.4.2009) Článek I Základní ustanovení 1. Název nadace je F-nadace (dále jen nadace ), IČO 60449837. Nadace vznikla registrací u Obvodního úřadu v Praze 3 dne 25. července

Více

Zakládací listina Asistence, o.p.s.

Zakládací listina Asistence, o.p.s. Čl. I Úvodní ustanovení 1. Zakladatel: Zakládací listina Asistence, o.p.s. Mgr. Stupková Vlasta, rodné číslo: 516023/240, bytem Na Zástřelu 43, 162 00 Praha 6 2. Název společnosti zní Asistence, o.p.s.

Více

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18.

Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Statut Nadace Divoké husy ve znění Dodatku č. 18. Část I. Úvodní ustanovení Vznik Nadace Nadace Divoké husy byla založena v roce 1997 dále uvedenými zřizovateli. 17.2.1997 byla zapsána v registru nadací

Více

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb

Zakládací listina obecně prospěšné společnosti. Čl. I Název a sídlo společnosti. Čl. II Druh poskytovaných služeb Zakládací listina obecně prospěšné společnosti MAS. Čl. I Název a sídlo společnosti 1. Název zní: MAS ---------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Dodatek č. 1 k Zakládací smlouvě obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Třeboňsko o.p.s. Dukelská 145, 379 01 Třeboň IČ: 26075679 DODATEK Č. 1 K ZAKLÁDACÍ SMLOUVĚ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

Více

Domácí hospic Jordán, o.p.s.

Domácí hospic Jordán, o.p.s. Domácí hospic Jordán, o.p.s. O B S A H S T A N O V ČÁST PRVNÍ Obecná ustanovení Čl. I : Základní ustanovení Čl. II: Druh obecně prospěšné společnosti ČÁST DRUHÁ Členství a členské poměry Čl. III: Vznik

Více

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II.

I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- II. ZAKLÁDACÍ LISTNA KYKLOP o.p.s. I. Název a sídlo a zakladatel obecně prospěšné společnosti: --------------------------- 1. Název obecně prospěšné společnosti je: KYKLOP o.p.s ----------------------------------

Více

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014)

STANOVY. SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) STANOVY SPOLKU KLUB PŘI MATEŘSKÉ ŠKOLE V ŘEVNICÍCH, z.s. (úplné znění platné od 22. listopadu 2014) 1 Obsah: Článek Název Strana I. Název, právní forma, sídlo 3 II. Cíl činnosti 3 III. Orgány 4 IV. Členská

Více

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec)

Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Stanovy sdružení Ledovec, o.s. (dříve Sdružení Ledovec) Úplné znění, platné a účinné od 17. října 2008 Článek 1 Úvodní ustanovení Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení, založeného podle zákona

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy

Stanovy obecně prospěšné společnosti MAS Mikulovsko o.p.s. Stanovy Stanovy obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. zkrácený název MAS Mikulovsko o.p.s. I) Základní ustanovení Obecně prospěšná společnost MAS Mikulovsko o.p.s. je založena na

Více

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule

STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE. Preambule STANOVY ASOCIACE NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ V ČESKÉ REPUBLICE Preambule Asociace NNO ČR (dále jen Asociace) vzniká jako zájmové sdružení právnických osob z potřeby prosazovat společné zájmy všech

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2 Statut sdružení. Čl. 3 Cíl činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Čl. 1. Název a sídlo Název: Dobrotety (dále jen sdružení ) Sídlo: Slávy Horníka 23/200, 150 00 Praha 5 Působnost: celé území České republiky Čl. 2 Statut sdružení Občanské sdružení

Více

STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF

STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF STATUT NADACE PRO ČESKÝ GOLF Preambule Dobrovolné občanské sdružení Česká golfová federace (dále jen ČGF), se sídlem: 150 00 Praha 5, Strakonická ul. č.p. 2860/4, zastoupené prezidentem JUDr. Milanem Veselým

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Ing. et Bc. Ondřej Kracman Zakladatelka Mgr. Martina Jedličková Zakladatel

Více

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

STANOVY. Autisté jihu, spolek. Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ STANOVY Autisté jihu, spolek Čl. 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Při vědomí potřebnosti zkvalitnění života našich dětí s poruchou autistického spektra (dále jen PAS) jsme se rozhodli založit tento spolek. Spolek

Více

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích,

Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association. se sídlem v Dalovicích, Česká sledge hokejová asociace Czech sledge hockey association se sídlem v Dalovicích, S T A N O V Y S D R U Ž E N Í LISTOPAD 2011 Článek 1 : Obchodní jméno a sídlo sdružení 1.1. Obchodní jméno sdružení

Více

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú.

Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Zakládací listina Ústav lékového průvodce, z.ú. Preambule Ústav lékového průvodce, z.ú. chce být respektovaným zprostředkovatelem informací a rádcem pacientů, lékařů a dalších zdravotníků, plátců, státní

Více

Zápis o průběhu schůze

Zápis o průběhu schůze Zápis o průběhu schůze rady rodičů Spolku rodičů při ZŠ T. G. Masaryka Bystřice pod Hostýnem, IČ 26992752, konané dne 18.srpna 2014 ve školní družině ZŠ TGM v Bystřici pod Hostýnem 1) Zahájení Schůzi rady

Více

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s.

Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Stanovy Sdružení Zvoneček Praha, z.s. Čl. 1 Název spolku Název spolku zní: Sdružení Zvoneček - Praha, z.s. (dále jen Spolek ). Čl. 2 Sídlo Sídlo Spolku je: Komenského nám. 9/400, 130 00 Praha 3. Čl. 3

Více

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. :

Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Zakladatelé společnosti Help-in, o.p.s. : Ing. Miroslav GERYK, rodné číslo.., trvale bytem.., Petr HOVADÍK, rodné číslo, trvale bytem., rozhodli takto : Celý dosavadní text Zakládací smlouvy o zřízení

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Collegium Bohemicum, o.p.s. Čl.I Úvodní ustanovení 1. Dne 19.10.2006 uzavřeli zakladatelé: - Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem se sídlem Hoření 13,

Více

S T A T U T. Nadačního fondu. Adopce památek

S T A T U T. Nadačního fondu. Adopce památek S T A T U T Nadačního fondu Adopce památek 2014 Praha Česká republika 1 STATUT Nadačního fondu Adopce památek Ing. arch. Jiřina Vinterová, nar. 3. 4. 1983, bytem Musílkova 488/12, 150 00 Praha 5 (dále

Více

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s.

Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Stanovy Unie studentu Vysoke s koly ekonomicke v Praze, z.s. Článek 1 Název a sídlo 1. Název: Unie studentů Vysoké školy ekonomické v Praze, z.s. (dále jen Unie ) 2. Sídlo: náměstí Winstona Churchilla

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624. I. Název a sídlo sdružení. II. Právní postavení sdružení. III. Cíle činnosti sdružení STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ UMLAUFOVINY IČO: 22732624 I. Název a sídlo sdružení 1. Název občanského sdružení zní: Občanské sdružení Umlaufoviny 2. Sídlem sdružení je: Kuršova 9, Brno, PSČ: 635 00 II. Právní

Více

STATUT NADAČNÍHO FONDU BĚLOBRÁDEK

STATUT NADAČNÍHO FONDU BĚLOBRÁDEK STATUT NADAČNÍHO FONDU BĚLOBRÁDEK ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Nadační fond Bělobrádek byl zřízen zakládací listinou ze dne 22. července 2014 č. NZ 477/2014 (dále jen jako nadační fond nebo Nadační fond, případně

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI Čl. I. Zakladatelé, založení a vznik obecně prospěšné společnosti 1.1 Zakladateli obecně prospěšné společnosti jsou: Mgr. et Bc. Andrea Krákorová, RČ 725915/0899,

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C 7. zasedání zastupitelstva města dne: 4. 9. 2014 Bod pořadu jednání: Nové znění Zakládací smlouvy obecně prospěšné společnosti Spacium, o.p.s. v roce 2014 Zpracovala:

Více

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení

Čl. 1. Název a sídlo. Čl. 2. Statut sdružení Čl. 1. Název a sídlo Název: Občanské sdružení Janus (dále jen sdružení ) Sídlo: Popkova 1005, 664 34 Kuřim Čl. 2 Statut sdružení 1. Sdružení je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného

Více

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9

ŘÁD. j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í. s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 j a b l o n k a. c z o b č a n s k é s d r u ž e n í ORGANIZAČNÍ ŘÁD s í d l o s d r u ž e n í J a b l o n e c k á 7 1 3, 1 9 0 0 0 P r a h a 9 P r a h a 2 0 0 3 1 1 OBSAH 1 OBSAH... 2 2 ÚVOD...3 2.1 VZNIK

Více

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER

Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER Stanovy občanského sdružení KLUB PATHFINDER I. Název a sídlo 1. V právních vztazích občanské sdružení vystupuje pod názvem KLUB PATHFINDER (dále jen sdružení). 2. Sídlem sdružení je Praha 2, ul. Londýnská

Více

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl.

Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti. zakládací smlouvu. Čl. I. Název a sídlo společnosti. Čl. II. Doba trvání společnosti. Čl. Zakládací smlouva obecně prospěšné společnosti Zakladatel: Tomáš Feřtek Zakladatel: Zdeněk Slejška Zakladatelka: Lucie Slejšková jako zakladatelé obecně prospěšné společnosti uzavřeli níže uvedeného dne,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI LABYRINT BOHEMIA, o. p. s., Košická 6, Liberec, PSČ 460 12 Dnešního dne, měsíce a roku uzavřely zakladatelky paní Radmila Kořínková, r. č. 565830/0516, bytem

Více

Zakládací listina ústavu ADVAITA, z. ú.:

Zakládací listina ústavu ADVAITA, z. ú.: Zakládací listina ústavu ADVAITA, z. ú.: Článek I. Zakladatelé ústavu a jejich vklady 1. Zakladateli ústavu jsou: MUDr. David Adameček, datum narození 29. 3. 1970, bytem Ruprechtická 1219/60, 460 01 Liberec

Více

Stanovy občanského sdružení Star Aliance

Stanovy občanského sdružení Star Aliance Stanovy občanského sdružení Star Aliance Čl. I. Základní ustanovení 1. název občanského sdružení zní: Star Aliance (dále jen Sdružení), jež je dobrovolným, nezávislým a neziskovým sdružení osob. 2. Sdružení

Více

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015

STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 STANOVY SPOLKU RODIČŮ A PŘÁTEL MATEŘSKÉ ŠKOLY NA DLOUHÉM LÁNU, PRAHA 6 ÚPLNÉ ZNĚNÍ KE DNI 2015 I. Základní ustanovení 1) Název spolku: Spolek rodičů a přátel MŠ Na Dlouhém lánu, Praha 6 Identifikační číslo

Více

Stanovy Spolku přátel Třeboně

Stanovy Spolku přátel Třeboně Stanovy Spolku přátel Třeboně strana 1 Stanovy Spolku přátel Třeboně Článek 1. Název a sídlo 1. Název občanského sdružení je: Spolek přátel Třeboně ( dále jen Spolek ) 2. Sídlem Spolku přátel Třeboně je:

Více

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100

Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Nadační fond Československé obce legionářské Legie 100 Účelem nadace je: Sběr finančních příspěvků určených na podporu a realizaci aktivit zabezpečovaných v rámci projektu Legie 100. Základní údaje: Nadační

Více

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II.

Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Článek I. Článek II. Stanovy Kulturního a rodinného centra CoByDup, z.s. Název spolku: Kulturní a rodinné centrum CoByDup, z.s. (dále jen spolek ), Zkráceně: KRC CoByDup, z.s. Sídlo: Toužimská 244/42, 197 00 Praha 9-Kbely

Více

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb.

ZAKLÁDACÍ LISTINA. Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. ZAKLÁDACÍ LISTINA Centrum inkluze o.p.s. ve znění změn v souladu se zákonem č.231/2010 Sb. Článek I. Zakladatelé společnosti 1. Zakladatelkami společnosti Centrum inkluze o.p.s. jsou: Mgr. Lucie Stanjurová,

Více

Stanovy Veslařského klubu Vajgar

Stanovy Veslařského klubu Vajgar Stanovy Veslařského klubu Vajgar Čl. 1 Název a sídlo Název: Veslařský klub Vajgar, z.s. (dále též klub ) Sídlo: Nábřeží Ladislava Stehny 847/II, 377 01 Jindřichův Hradec Čl. 2 Statut klubu 1. Veslařský

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení

STATUT. obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení STATUT obecně prospěšné společnosti Místní akční skupina Pomalší o.p.s. I. Základní ustanovení Místní akční skupina Pomalší o.p.s. je založená na základě zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech,

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZAKLÁDACÍ SMLOUVA OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI dle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech I. Název a sídlo obecně prospěšné společnosti 1.1 název: České zdravotnické fórum, o.p.s. 1.2

Více

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s.

Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Statut obecně prospěšné společnosti Centrum Paraple, o.p.s. Pomáháme vozíčkářům po poranění míchy najít cestu dál. Centrum Paraple poskytuje poradenské a sociálně-rehabilitační služby lidem s poškozením

Více

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789

STANOVY. DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 STANOVY DĚTI KŘIVOKLÁTSKA, z.s. 270 23 KŘIVOKLÁT 93 IČO 70847789 1 Stanovy Děti Křivoklátska, z.s. zapsaného spolku Článek I. Základní ustanovení 1. Děti Křivoklátska, z. s. (dále jen zapsaný spolek )

Více

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s.

Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. Statut obecně prospěšné společnosti International Education and Consultation Centre, o. p. s. I. Úvodní ustanovení 1. Dne 15. července 2003 uzavřeli zakladatelé: 1. Ing. Iva Kršňáková bytem Benešova 474,

Více

Zakládací listina Nadačního fondu Uran

Zakládací listina Nadačního fondu Uran Zakládací listina Nadačního fondu Uran prof. MUDr. Marek Babjuk, CSc. datum narození: 16. 4. 1961 bydliště: Střešovická 1011/37, Praha 6, PSČ: 162 00 a MUDr. Štěpán Veselý, Ph.D. datum narození: 12. 9.

Více

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč

S T A N O V Y S P O L K U Rybářský spolek Proseč My, níže podepsaní Jan Tomášek, nar. 12.5.1980, bytem Proseč 381, 539 44 a Petr Pešek, nar. 24.5.1979, bytem Proseč 251, 539 44 a Karel Javůrek, nar. 9.8.1976, bytem M.Švabinského 388, Litomyšl 570 01

Více

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. Zakladatel Mgr. Radim Fiala RČ: 720916/1597 trvale bytem: Žižkova 236, 390 01 Tábor

ZAKLÁDACÍ SMLOUVA. Zakladatel Mgr. Radim Fiala RČ: 720916/1597 trvale bytem: Žižkova 236, 390 01 Tábor ZAKLÁDACÍ SMLOUVA O ZALOŽENÍ OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech Zakladatel Mgr. Radim Fiala RČ: 720916/1597 trvale bytem: Žižkova 236, 390 01

Více

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu.

STANOVY. Page 1 of 7. 2. Sdružení je dobrovolné, nezávislé a nepolitické, sdružuje členy na základě společného zájmu. STANOVY RODINNÉ CENTRUM LEŤÁNEK, O.S. Čl. I. Úvodní ustanovení 1. Rodinné centrum Leťánek, o.s. (dále jen sdružení ) je právnickou osobou a vzniká dnem registrace Ministerstvem vnitra České republiky.

Více

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií

Stanovy zájmového sdružení právnických osob. Asociace nezávislých dodavatelů energií Stanovy zájmového sdružení právnických osob Asociace nezávislých dodavatelů energií 1 Název, sídlo a právní forma zájmového sdružení 1.1 Název sdružení zní: Asociace nezávislých dodavatelů energií, dále

Více

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení )

Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Stanovy Občanského sdružení bubakov.net (dále jen sdružení ) Článek 1 Název sdružení 1. Název sdružení zní: Občanské sdružení bubakov.net 2. Sídlo sdružení je: Obětí okupace 510, 271 01 Nové Strašecí.

Více

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI

K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI K L A S T R A Q U A R I U S o.p.s. STATUT OBECNĚ PROSPĚŠNÉ SPOLEČNOSTI ZMĚNA č. 1 / 2007 I. Úvodní ustanovení V souladu se zákonem číslo 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s.

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. přijaté v souladu se zákonem č. 83/1990 Sb. o sdružování občanů, v platném znění 1. Název a sídlo 1.1. Název sdružení je: DEJME DĚTEM ŠANCI o.s. (dále

Více

Sdružení VIA. Stanovy

Sdružení VIA. Stanovy Sdružení VIA Stanovy I. Název, poslání a sídlo sdružení 1. Sdružení VIA dále jako sdružení je občanským sdružením, hlásícím se svým programem k činnosti Nadace VIA. Sdružení je nezisková, nepolitická a

Více

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely

Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely Stanovy spolku Čl. I Název a sídlo Spolek rodičů a přátel školy Praha Kbely má sídlo v Praze 9 Kbely, na adrese Albrechtická 732, 197 00 Čl. II Účel spolku Spolek

Více

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky

STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky STANOVY Spolek rodičů a přátel Duhovky I. Název a sídlo, působnost a charakter spolku 1) Spolek rodičů a přátel Duhovky je nezávislým spolkem, zejména rodičů a jiných zákonných zástupců účastníků zájmového

Více

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8

S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 S T A T U T Nadačního fondu obětem holocaustu ve znění dodatků č. 1-8 Čl. I. Název a sídlo nadačního fondu 1. Název nadačního fondu zní: Nadační fond obětem holocaustu 2. Sídlo nadačního fondu: Maiselova

Více

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku

KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek. Stanovy spolku KLUB PŘÁTEL ŠKOLY ZŠ TIŠNOV, spolek Stanovy spolku Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Klub přátel školy ZŠ Tišnov, spolek (dále jen spolek ) je nezávislým a samosprávným svazkem fyzických osob, zejména rodičů

Více

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení

Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů. Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení Stanovy Hospicového občanského sdružení Cesta domů Článek I. Název, sídlo a působnost sdružení 1) Hospicové občanské sdružení Cesta domů (dále jen sdružení ) je dobrovolným sdružením občanů a právnických

Více

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s.

Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Statut společnosti Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. Preambule Společnost Centrum pro současné umění - Praha, o.p.s. je zapsána v rejstříku obecně prospěšných společností vedeném Krajským obchodním

Více

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept)

Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Statut Olivovy dětské léčebny, o.p.s. (úplné nové znění - koncept) Článek I. Základní pojmy a ustanovení 1. Název společnosti je Olivova dětská léčebna, o.p.s., sídlo společnosti je Olivova 224, 251 01

Více

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut)

STATUT. obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) STATUT obecně prospěšné společnosti HELP IN, o. p. s. (dále Statut) vydaný na základě zák. č. 231/2010 Sb., kterým se mění zákon č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění

Více

Svazek obcí Panství hradu Veveří

Svazek obcí Panství hradu Veveří Svazek obcí Panství hradu Veveří. Hvozdec 16, 66471 Veverská Bítýška IČ: 71217371 Dodatek č. 1, kterým se mění S T A N O V Y Svazku obcí Panství hradu Veveří a vyhlašuje se jejich aktuální úplné znění

Více

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno

STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ. Dobrovolnické centrum Kladno STANOVY OBČANSKÉHO SDRUŽENÍ Dobrovolnické centrum Kladno Čl. I. Název a sídlo sdružení Název občanského sdružení: Dobrovolnické centrum Kladno, o. s. (dále jen Sdružení ). Sídlo sdružení od 1.6.2011: ulice

Více

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut)

Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Statut společnosti Archaia Olomouc o.p.s. (dále jen statut) Preambule Archaia Olomouc o.p.s. je česká nestátní nezisková organizace s právním statutem obecně prospěšné společnosti. Posláním společnosti

Více

Úplné znění STANOVY SPOLKU. Etické fórum České republiky, z.s.

Úplné znění STANOVY SPOLKU. Etické fórum České republiky, z.s. Úplné znění STANOVY SPOLKU Etické fórum České republiky, z.s. Preambule Posláním Etického fóra České republiky, z.s. je výchova občana dbalého základních lidských a občanských práv a svobod, vědomého si

Více

Stanovy obecně prospěšné společnosti

Stanovy obecně prospěšné společnosti Stanovy obecně prospěšné společnosti A. ÚVODNÍ USTANOVENÍ Článek I. Založení společnosti 1) Zakládací smlouvou ze dne 22. 04. 2005 byla zaloţena obecně prospěšná společnost EUTIS, o.p.s. (dále jen "společnost").

Více

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení

Statut. Okresní hospodářské komory Olomouc. Část první Základní ustanovení Statut Okresní hospodářské komory Olomouc Část první Základní ustanovení čl. 1 1. Okresní hospodářská komora Olomouc (dále jen Komora) je ustavena na základě zákona č. 301/1992 Sb. v platném znění o Hospodářské

Více

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům

II. Den vyhotovení projektu změny právní formy. III. Zvláštní výhody poskytované společností statutárnímu orgánu nebo jeho členům II. Den vyhotovení projektu změny právní formy Den, k němuž byl vyhotoven projekt změny právní formy je 31.12.2014 (třicátého prvního prosince roku dva tisíce čtrnáct). III. Zvláštní výhody poskytované

Více