RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol"

Transkript

1 RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad

2 OBSAH 1. Úvod Konstrukce nejvýznamnějších světových rankingů Academic Ranking of World Universities tzv. šanghajský žebříček (ARWU 2009) Výběr univerzit Kritéria hodnocení a váhy Popis indikátorů Zdroje dat World Univeristy Rankings Times Higher Education (THE 2010) CHE Excellence Metodika První výběr Výsledky prvního kola Hloubková analýza Výhled do budoucnosti RANKINGS - charakteristiky, kritické pohledy, potenciální přínos Cílové skupiny (uživatelé) rankingů Tvůrci žebříčků (league tables) Institucionální ranking a ranking oborový Národní a mezinárodní rozměr rankingu Metodické nedostatky při užití smíšeného celkového indikátoru Problém vytváření žebříčků Publikace a citační databáze. Oborová a regionální jednostrannost (zaujatost) Nespecifikované a nestálé metodologie Kritické zhodnocení globálních rankingů ARWU (Shanghai s Jiao Tong University s (SJTU) Academic Ranking of World Universities) rozbor indikátorů THE (Times Higher Education Ranking) HEEACT (The Higher Education Evaluation and Accreditation Council, Taiwan Využití a efekt rankingů Požadavky studentů Veřejné financování Závody ve zbrojení ve vysokém školství Koncept kvality a nebezpečí pro diverzitu Narůstající výkonový rozdíl mezi institucemi Hra o výsledky Ranking a vnitřní řízení Potenciál rankingů k pozitivnímu vlivu Shrnutí a doporučení Přílohy Příklad srovnání postavení stejných univerzit v Academic Ranking of World Universities (ARWU) a Times Higher Education Supplement THE Srovnání prvních 20 vysokých škol v THE 2009 a Příklady velkých meziročních posunů mezi THE 2009 a Porovnání prvních 20 vysokých škol mezi ARWU, THE, QS

3 1. Úvod Následující text se snaží osvětlit pohled na vytváření žebříčků univerzit, z nichž některé se v několika posledních letech staly poměrně prestižní záležitostí. Přestože je obecně známo, že ohodnocení velmi komplexní instituce, kterou je nepochybně každá vysoká škola, jedním číslem je velmi problematická záležitost a diskuse o negativních i případně pozitivních vlivech žebříčků je složitá a rozporuplná, umístění univerzity na žebříčku je považováno za prestižní, protože žebříčky mají v některých případech značný vliv ve společnosti. Samotné univerzity výsledky rankingů sledují. V první části je předložen souhrn základních indikátorů, definic a základních postupů ke zpracování žebříčku vysokých škol pro tři ze známých rankingů, považovaných i v ČR za důležité. Druhá část obsahuje volné zpracování základních souhrnných informací úvodní kapitoly studie U_multirank (zabývá se inventurou existujících rankingů včetně kritických názorů i jejich případných pozitivních dopadů), která je prvním výstupem projektu řešeného konsorciem významných evropských institucí (Center for Higher Education Development, Center for Higher Education Policy Studies, CWTS University of Leiden, INCENTIM Katholic University of Leuven, Observatoire des Science et des Techniques, European Foundation of Management Development, European Federation of National Engineering Associations) financovaného Evropskou komisí. Základním úkolem tohoto projektu je navrhnout způsob hodnocení evropských vysokých škol, které by přinášelo vhodné, spolehlivé a srozumitelné informace všem jejich uživatelům, aniž by integrovala do jednoho ukazatele všechny sledované indikátory a dovolila tak sledovat výrazně diverzifikované cíle jednotlivých vysokých škol a jejich různé profily. Závěrečná shrnutí a doporučení poukazují na možná negativa působení rankings a na možná východiska pro Univerzitu Karlovu. Přílohy pak ilustrují kritické body uvedených rankings na příkladech srovnání mezi nimi navzájem a meziročně. 3

4 2. Konstrukce nejvýznamnějších světových rankingů 2.1. Academic Ranking of World Universities tzv. šanghajský žebříček (ARWU 2009) - UK v roce 2010 na 253. místě Výběr univerzit ARWU hodnotí univerzity, které mají laureáty Nobelovy ceny, držitele oborových medailí, vysoce citované výzkumníky, nebo články publikované v časopisech Nature a Science. Dále univerzity s významným množstvím článků zanesených v Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI). Celkově je hodnoceno z cca vysokých škol na světě více než 1000 univerzit a 500 nejlepších je zveřejněno na webových stránkách Kritéria hodnocení a váhy Univerzity jsou hodnoceny podle několika indikátorů akademických nebo výzkumných výkonů včetně absolventů a zaměstnanců, kteří získali Nobelovu cenu nebo oborové medaile (Fields Medals), vysoce citovaných výzkumníků, článků publikovaných v časopisech Nature a Science, článků zařazených do hlavních citačních indexů a akademického výkonu instituce převedenéjho na počet zaměstnanců. Přidělení bodů probíhá následujícím způsobem: instituce, která je v rámci daného indikátoru nejlepší, dostane 100 bodů. Další instituce dostanou poměrnou část nejvyššího ohodnocení. Pro případné úpravy indikátorů se používají standardní statistické metody. Body získané za každý indikátor jsou váženy (viz procenta u jednotlivých indikátorů), čímž se dojde k celkovému počtu bodů příslušné instituce. Instituci, která získala nejvyšší počet bodů, je přiděleno skóre 100 bodů. Skóre ostatních institucí se vypočítá procentuálně (vůči této nejlepší instituci). Umístění instituce na žebříčku tudíž odráží počet institucí, které jsou v žebříčku nad ní Popis indikátorů 1. Kritérium: kvalita vzdělávání Indikátor: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu a oborové medaile Váha: 10 % Definice: Celkový počet absolventů instituce, kteří získali Nobelovu cenu a oborové medaile. Absolventi jsou definováni jako ti, kdo na příslušné instituci obdrželi bakalářský, magisterský nebo doktorský titul. Jsou jim přiděleny různé váhy podle toho, v jakém období titul získali: 100 % pro období po roce 1991, 90 % pro období , 80 % pro období , a tak dále až k hodnotě 10 % pro období Pokud někdo získal více než jedno ocenění, jeho instituce je počítána pouze jednou. 2. Kritérium: kvalita zaměstnanců instituce Indikátor: zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu a oborové medaile Váha: 20 % Definice: Celkový počet zaměstnanců instituce, kteří získali Nobelovu cenu za fyziku, chemii, medicínu a ekonomii a oborové medaile za matematiku. Zaměstnanci jsou definováni jako ti, kdo pracovali na dané instituci v době, kdy získali ocenění. Jsou jim 4

5 přiděleny různé váhy podle toho, v jakém období cenu získali: 100 % pro období po roce 2001, 90 % pro období , 80 % pro období , 70 % pro období a tak dále až k hodnotě 10 % pro období Pokud je držitel ocenění spjat s více institucemi, každé z nich je připsána poměrná část podle počtu institucí. V případě Nobelovy ceny, která je sdílena více držiteli, je mezi ně váha rozdělena podle jejich podílu na ocenění. 3. Kritérium: kvalita zaměstnanců instituce Indikátor: vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích Váha: 20 % Definice: Počet vysoce citovaných výzkumníků ve 21 kategoriích. Tito výzkumníci jsou ti nejčastěji citovaní v příslušné kategorii. Definice kategorií jsou k dohledání na internetových stránkách Thomson ISI. 4. Kritérium: výzkumné výstupy Indikátor: články publikované v časopisech Nature a Science (Na instituce, které se zaměřují na humanitní a společenskovědní discipliny, jako třeba London School of Economics, není tento indikátor aplikován, ale jeho váha je přenesena na ostatní indikátory.) Váha: 20 % Definice: Počet publikací v časopisech Nature a Science mezi lety 2004 a Aby se odlišil přínos jednotlivých autorů, prvnímu anebo korespondujícímu autorovi (jeho instituci) je připsáno 100 % celkové hodnoty, druhému autorovi 50 %, dalšímu autorovi 25 % a ostatním autorům po 10 %. Berou se v úvahu pouze publikace typu 'Article' a 'Proceedings Paper'. 5. Kritérium: výzkumné výstupy Indikátor: Publikace zanesené v Science Citation Index-expanded a Social Science Citation Index Váha: 20 % Definice: Celkový počet publikací zanesených v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index v roce Berou se v úvahu pouze publikace typu 'Article' a 'Proceedings Paper'. 6. Kritérium: Velikost instituce (resp. výkon převedený na hlavu) Indikátor: Akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců Váha: 10 % Definice: Vážené skóre prvních pěti indikátorů dělené počtem akademických zaměstnanců pracujících na dané instituci na plný úvazek. Pro ARWU 2009 byl počet akademických zaměstnanců na plný úvazek získán od institucí v USA, Velké Británii, Francii, Kanadě, Japonsku, Itálii, Číně, Austrálii, Nizozemsku, Švédsku, Švýcarsku, Belgii, Jižní Koreji, Česku, Slovinsku, Novém Zélandě etc Zdroje dat Indikátor Laureáti Nobelovy ceny Oborové medaile Vysoce citovaní Zdroj dat 5

6 Indikátor výzkumníci Publikace v Nature a Science Články zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index Ostatní Zdroj dat Počet akademických zaměstnanců. Data jsou získávána od národních agentur jako jsou ministerstva školství, statistické úřady, asociace univerzit, rektorské konference. Zdroj: Academic Ranking of World Universities. Ranking Methodology [online]. [cit ]. Dopstupno z www: World Univeristy Rankings Times Higher Education (THE 2010) UK v roce 2010 na 267. místě V letošním roce přistoupil Times Higher Education k vypracování nové metodologie, která byla po dobu deseti měsíců konzultována s experty na globální vysoké školství, aby byla získána zpětná vazba. Namísto společnosti Quality and Success 1 spolupracuje na vypracování rankings nyní THE se společností ISI Thomson 2. Výsledky zveřejněné v září 2010 odrážejí změny v metodologii (a tím řadu značných jinak nevysvětlitelných posunů jednotlivých institucí). Ranking je založen na 13 indikátorech (z nichž 6 je ze staré metodologie) seskupených do pěti kategorií: Výuka studijní prostředí (30 % z celkového skóre) Výzkum objem, příjem a reputace (30 %) Citace výzkumný vliv (32,5 %) Příjem z průmyslu inovace (2,5 %) Mezinárodní prostředí vyučující a studenti (5 %) Metodika 1 Společnost QS v roce 2010 zveřejnila vlastní ranking, který v hlavních směrech vychází z předchozích THE rankings. 2 Provozovatel známé a respektované databáze vědeckých časopiseckých publikací (a dalších výstupů Web of Science) 6

7 Pro výpočet celkového výsledku byly vytvořeny Z-skóry pro každý datový soubor. Tento krok standardizoval odlišné typy dat a umožnil jejich srovnání, což je nezbytné všude, kde se kombinují rozdílné informace a vytváří se jejich pomocí jediný žebříček či stupnice. Do žebříčku nebyly zahrnuty univerzity, které nemají pregraduální studenty (undergraduates), pokud produkují méně než 50 výzkumných článků za rok, anebo pokud vyučují pouze jediný obor. Novou zásadou žebříčku THE je, že všechny univerzity, které se v žebříčku umístily, aktivně spolupracovaly při sběru dat. Pouze několik institucí se na projektu nechtělo podílet (ani po opakovaných pozváních). Instituce zahrnuté v žebříčku poskytly a ověřily svá data. Pokud instituce neposkytly informace z určité oblasti, byly tyto kolonky zanechány prázdné. Na jaře 2010 se konal celosvětový výzkum reputace. Získáno bylo celkově odpovědí. Výsledky tvoří 34,5 % z celkového skóre žebříčku (15 % v rámci kategorie výuka a 19,5 % v kategorii výzkum). Příjem z průmyslu inovace (2,5 %) Tato kategorie pokrývá oblast přenosu znalostí a je měřena jen jedním indikátorem: poměr výzkumného příjmu z průmyslu a počtu akademických pracovníků. Do budoucna je plánováno tuto kategorii doplnit dalšími indikátory (nakolik jsou uživatelé ochotni za výzkum platit, schopnost univerzit nalézt finanční zdroje na komerčním trhu). 7

8 Čísla, která instituce uváděly k tomuto indikátoru, byla velice nestejnorodá, proto mu bylo pro rok 2010 přiděleno pouze 2,5 % z celkového skóre. Do budoucna se počítá po zkvalitnění metodiky s výrazně větší vahou. Výuka studijní prostředí (30 %) Tato široká kategorie zahrnuje pět dílčích indikátorů a poskytuje tak přehled o studijním prostředí jednotlivých institucí z hlediska studentů i akademiků. Hlavní indikátor využívá výsledky reputačního výzkumu (Academic Reputation Survey), který provádí Thompson Reuters. Respondenty jsou zkušení akademici z celého světa a předmětem výzkumu je prestiž institucí z hlediska jejich výzkumné a vzdělávací aktivity. V roce 2010 se pracuje se odpověďmi, vzorek je reprezentativní z hlediska oboru a geografické polohy institucí. Výsledky výzkumu zahrnují 50 % skóre v rámci kategorie výuka a 15 % z celkového skóre žebříčku. Kategorie měří také počet přijatých studentů (undergraduates) vůči počtu akademických zaměstnanců (protože je tento indikátor používán jen jako náhrada za kvalitu výuky, zahrnuje pouze 4,5 % z celkového skóre žebříčku). Zde je vidět velký rozdíl oproti předchozí metodice, která tomuto indikátoru přidělovala 20 %. Kategorie výuka zjišťuje také poměr udělených titulů Ph.D. a bakalář, kterému náleží 2,25 % z celkového skóre. Předpokládá se, že na institucích s větším poměrem doktorandů je prostředí, které studenty silněji vede k výzkumu (což ocení studenti všech stupňů studia). Rovněž se zohledňuje počet udělených titulů Ph.D. v poměru k počtu akademických pracovníků instituce (6 % z celkového skóre). Posledním indikátorem této kategorie je poměr institucionálního příjmu vůči počtu akademických pracovníků (2,25 % z celkového skóre). Tento údaj poskytuje přehled o infrastruktuře instituce a o jejím vybavení, které poskytuje vyučujícím a studentům. Citace výzkumný vliv (32,5%) Tato kategorie zastupuje kvalitu výzkumu na jednotlivých institucích (ačkoliv je její měření prostřednictvím citací kontroverzní každopádně existuje zřejmý vztah mezi počtem citací a výzkumnou produkcí). Data byla získána z periodik z databáze Thomson Reuters' Web of Science a byla sebrána pro každou univerzitu za období Na rozdíl od staré metodiky byla tato data normalizována, aby se zohlednily rozdíly mezi jednotlivými obory. Výzkum objem, příjem a reputace (30 %) Největší indikátor této kategorie je opět založen na výzkumu reputace, zahrnuje 19,5 % z celkového skóre. 5,25 % z celkového skóre závisí na výzkumném příjmu instituce (v poměru vůči počtu zaměstnanců). Tato čísla mohou být ovlivněna národními politikami a ekonomickou situací, ale výzkumný příjem je zásadní pro rozvoj výzkumu, proto se s tímto indikátorem pracuje. Dalším indikátorem je objem výzkumu v poměru k počtu zaměstnanců. Započítávají se články publikované v časopisech zanesených v databázi Thomson Reuters, indikátor má váhu 4,5 % z celkového skóre. Posledním indikátorem této kategorie je výzkumný příjem z veřejných zdrojů v poměru k celkovému příjmu instituce (0,75 % z celkového skóre). Mezinárodní prostředí vyučující a studenti (5 %) Poslední kategorie přihlíží k diverzitě v akademické obci (nakolik je instituce globální). Klíčem ke globálnímu úspěchu instituce je schopnost přitáhnout nejlepší vyučující z celého světa. Proto je v rámci této kategorie přidělováno 60 % váhy poměru mezinárodních a 8

9 domácích vyučujících, což tvoří 3 % celkového skóre. Podobně i poměr mezinárodních studentů ku domácím vypovídá o globální konkurenceschopnosti instituce. Tento indikátor dostává 40 % váhy, tedy 2 % z celkového skóre THE 2010 původní návrh V létě 2010 byl na internetových stránkách THE k dispozici návrh nové metodiky žebříčku. Skutečné indikátory použité v roce 2010 se však od tohoto návrhu odlišují pravděpodobně došlo ke změnám na základě konzultací s mnoha experty, o nichž autoři žebříčku THE hovoří. V několika případech došlo ke změně váhy jednotlivých indikátorů anebo byly indikátory přiřazeny do jiné kategorie. Nejvýraznější je v tomto směru indikátor citace, který byl v návrhu zařazen do kategorie výzkum, zatímco v realizované metodice vystupuje jako samostatný indikátor (či kategorie) s velmi vysokým ohodnocením: 32,5 %. V návrhu mu bylo přiděleno pravděpodobně menší procento, ale nebylo již přesně určeno citace tvořily součást kategorie výzkum, která zahrnovala celkově 55 %. Velká změna nastala také v případě indikátoru výzkumný příjem z průmyslu (inovace), kterému bylo v návrhu přiděleno 10 %, ale nakonec se váha výrazně snížila na 2,5 %. V realizované metodice byla oproti návrhu snížena také váha mezinárodního prostředí instituce z 10 % na 5 %. Naopak zvýšena byla váha kategorie výuka návrh 25 %, realizovaná metodika 30 %. Zdroje: [1] BATY, Phil. Rankings 09: Talking points. Times Higher Education [online]. [cit ]. Dostupno z www: 9

10 [2] The Ranking Forum of Swiss Universities. Times Higher Education Supplement (THES) [online]. [cit ]. Dostupno z www: CHE Excellence 2009 Nová varianta pouze německého žebříčku CHE se soustředí i na ostatní evropské univerzity. V roce 2007 byl žebříček sestaven pro obory biologie, chemie, matematika a fyzika; v dalších kolech byly hodnoceny ještě politické vědy, ekonomie, psychologie. Účelem není říci, která univerzita je nejlepší, ale odhalit, které pracoviště je nejlepší vzhledem k určitému indikátoru. Žebříček se zabývá výhradně jednotlivými disciplinami, nikoliv celými univerzitami, a chce poskytnout pohled na jednotlivé instituce z různých perspektiv (včetně pohledu studentů). Vedle hodnocených kritérií poskytuje žebříček také další informace, které nejsou hodnoceny: fakulty, podmínky přístupu, detaily o akademických programech, specifické výzkumné skupiny Metodika První výběr V prvním kroku byly evropské vysoké školy vybírány na základě čtyř indikátorů z roku 2007 a pěti indikátorů z roku Aby mohla být škola do žebříčku zařazena, musela získat alespoň tři hvězdičky v roce 2007 a dvě hvězdičky v roce Instituce získala hvězdičku, pokud dosáhla alespoň 50 % nejlepšího výkonu v příslušném indikátoru (např. 50 % z největšího počtu publikací). Sdílení hvězdiček tudíž závisí na tvaru distribuce; např. publikace pokud existuje malý počet institucí s vysokým počtem publikací, distribuce je strmá (špičatá), a tudíž je zde náročnější získat hvězdičku, než u distribucí plošších. Klasifikace je založena na následujících indikátorech: 1. Počet publikací na web of science (indikátor velikosti/rozsahu) Popis: Jedná se o počet publikací nalezených na web of science s ohledem na instituci a obor: biologie, chemie, matematika a fyzika následované politickými vědami, ekonomií a psychologií. Publikační roky byly pro přírodní vědy a matematiku a roky také pro ostatní obory. Tento indikátor byl vybrán pro obě kola: 2007 i 2009 a byl míněn jako indikátor velikosti (rozsahu), který popisuje celkový vliv vědeckého pracoviště. Hvězdičku dostávají ty instituce, které mají největší publikační výstup; tedy ty, které měly alespoň 50 % publikací z nejvyššího počtu publikací. Zařazeny sem byly univerzity, které měly alespoň 3000 publikací na web of science v letech (resp ) napříč všemi obory. 2. Citace (v porovnání s mezinárodním standardem) (indikátor ohlasu) Popis: Indikátor porovnává průměrné počty citací, které má příslušné pracoviště (CPP), s mezinárodní referenční hodnotou (FCSm). Tuto metodu vyvinul Anthony van Raan a CWTS (Centre for Science and Technology Studies of Leiden University) jako měřítko viditelnosti jednotlivých pracovišť v porovnání s mezinárodním standardem. Sebecitování se nezapočítává, aby poměr nebyl ovlivněn různým sebecitačním chováním. Tento indikátor byl vybrán pro obě kola: 2007 i

11 Pokud je poměr CPP/FCSm (=crown indicator) nad (nebo pod) hodnotou 1,0, znamená to, že články daného pracoviště jsou citovány častěji (nebo méně často), než přůměrná publikace v příslušném oboru. FCSm ustavuje celosvětový průměr v určitém oboru nebo v kombinaci oborů. Tímto způsobem lze získat údaje o pozici pracoviště v mezinárodním měřítku a o jeho vlivu v porovnání se světovým průměrem. Tento světový průměr se počítá pro celkový počet článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem. Indikátor se soutředí na recepční vliv jednotlivých pracovišť v rámci vědecké komunity. Hvězdičku získavají univerzity s nejvyšším citačním ukazatelem (musí získat alespoň 50 % nejvyšší hodnoty). V případě biologie byly spojeny tři obory, takže průměrný indikátor byl o něco nižší, proto byla pro biologii stanovena hranice 0,9. 3. Vynikající výzkumníci Popis: Indikátor má rozpoznat instituce s vynikajícími výzkumníky. Započítavají se pouze ti výzkumníci, kteří stále vyučují na dané instituci. Thomson Scientific poskytuje seznam vysoce citovaných výzkumníků (250 nejčastěji citovaných výzkumníků v určitém obodbí). Navíc se sem započítávají také držitelé Nobelovy ceny a oborových medailí za matematiku. Tento indikátor byl použit v kole roku Ukázalo se však, že tento indikátor byl příliš těsně spjat s indikátorem citačním, proto se od jeho používání v roce 2009 ustoupilo. 4. Počet projektů v programu Marie Curie (indikátor evropské dimenze) Popis: Tento indikátor měří aktivitu v rámci Evropy. Šestý rámcový program (Human Resources and Mobility) je založen na financování vzdělávání a mobility výzkumníků. Tyto aktivity jsou zaměřeny na vývoj a předávání výzkumných kompetencí, upevňování a rozšiřování profesionální perspektivy vzkumníků a na podporování excelence v evropském výzkumu. Tento indikátor byl použit v kole roku Data pocházejí z databáze Evropské komise Cordis (http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm). V úvahu byly brány následující oblasti vždy s ohledem na jejich finanční vliv a dostupnost/dosažitelnost (např. EXC jsou velmi ojedinělé, ale silně financované; zatímco EIF nebo IIF jsou vcelku početné, ale podstatně méně financované). o Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF) o Marie Curie Incoming International Fellowships (IIF) o Marie Curie Research Training Networks (RTN) o Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training (EST) o Marie Curie Excellence Grants (EXT) o Marie Curie Chairs (EXC) Indikátor zdůrazňuje evropskou dimenzi jednotlivých pracovišť. Všechny oblasti aktivit nebyly hodnoceny stejně: váhu jedna mají oblasti EIF a IIF, váhu dvě mají oblasti RTN a EST, váhu tři mají oblasti EXT a EXC. Metoda pro přidělování hvězdiček se podobá metodě pro vytváření skupin u publikačního indikátoru. Pro přidělení hvězdičky byly dostatečné tři body u oborů biologie, chemie a matematika. V případě fyziky byly nutné body čtyři. Indikátor byl použit pouze v roce 2007, protože v roce 2009 nebyl program Marie Curie dostatečně pokryt analyzovanými akademickými obory. 5. Studentská mobilita (dimenze evropské mobility) Popis: Indikátor měří, jaké příležitosti pro účast na mobilitě mají postgraduální studenti, a zároveň je evropskou komponentou. Společně s dalšími evropskými komponentami by měl tvořit protiváhu k chybějícímu evropskému aspektu programů Marie Curie, které 11

12 nemohly být použity pro jednotlivé obory v roce 2009 kvůli omezenému počtu případů (výskytů). Tento indikátor byl použit v kole roku Hvězdičku dostávají instituce, které realizují největší objem studentské mobility (zahrnují alespoň 80 % z maximálního objemu mobility). V oboru ekonomie stačilo pro získání hvězdičky 35 studentů, v politických vědách 30 a v psychologii 16 studentů. 6. Mobilita vyučujících (dimenze evropské mobility a výuky) Popis: Podobně jako u studentů, lze také zjišťovat, kolik vyučujících bylo vysláno do zahraničí v rámci programu Erasmus (v úvahu se bere dlouhobobější působení, nikoliv jednorázové přednášky). Indikátor kombinuje evropskou perspektivu a perspektivu výuky. Tento indikátor byl použit v kole roku Hvězdičku získávají instituce, které realizují největší objem mobility vyučujících (zahrnují alespoň 80 % z maximálního objemu mobility). Minimální počet pro získání hvězdičky za mobilitu vyučujících byl pro všechny obory počet tři (v roce 2009). 7. Erasmus-Mundus-Master Popis: Evropská unie nabízí finanční podporu vybraným studijním programům (master s programmes). Všechny procházejí důkladným prověřovacím procesem a konkurence mezi těmito programy o získání grantu je veliká. Programy jsou obvykle velice interdisciplinární a někdy může být započítáno pouze jedno pracoviště participující na programu EM, protože ostatní pracoviště nepokryla ty obory, které zde byly zkoumány. Tento indikátor byl použit v kole roku Hvězdička byla přidělena, pokud pracoviště participovalo na programu EM. 8. Knižní citace Popis: Poprvé byl učiněn pokus analyzovat nejen citace článků, ale také knih. CWTS Leiden se ujal tohoto úkolu, protože tvůrci žebříčku byli přesvědčeni, že ve splečenskovědních oborech analyzovaných v roce 2009 budou hrát knihy zásadní roli. Ačkoliv se ukázalo nemožným provést analýzu přesně srovnatelnou s citacemi článků (kvůli nedostatkům v dostupných databázích), bylo možné identifikovat určité množství vysoce citovaných knih, které jsou považovány za významné v tom kterém oboru. Avšak kvůli nedostatku dat nebyly tyto údaje použity jako samostatný indikátor, ale pouze jako pomocný indikátor k indikátoru citačnímu. Tento indikátor byl použit v kole roku V roce 2007 bylo pro zařazení do excelentní skupiny nutné získat tři ze čtyř hvězdiček. V roce 2009 bylo nutné získat alespoň jednu hvězdičku ze dvou výzkumně orientovaných indikátorů (publikace a citace) a další hvězdičku z jednoho ze zbývajících tří indikátorů (mobilita astudentů a vyučujících, Erasmus Mundus). Pokud v roce 2009 univerzita získala tři hvězdičky za ne-výzkumné indikátory, byla rovněž zařazena do skupiny excelence Výsledky prvního kola V roce 2007 bylo do skupin excelence vybráno 66 institucí; 33 v oboru biologie, 25 v oboru chemie, 24 v oboru fyzika a 20 v oboru matematika. V roce 2009 bylo do žebříčku přidáno 75 institucí; jako excelentní bylo označeno 51 univerzit v oboru politické vědy, 69 v oboru ekonomie a 59 v oboru psychologie. V České republice se do skupiny excelence dostaly dvě univerzity, UK a VŠE; obě za obory ekonomie a politické vědy a dohromady získaly sedm hvězdiček za ekonomii a pět za politické vědy. UK získala v oboru ekonomie hvězdičky za tyto indikátory: publikace, studentská i učitelská mobilita, Erasmus Mundus master a naopak neuspěla v indikátorech citace a vysoce 12

13 citované knihy. V oboru politické vědy získala UK hvězdičky za studentskou i učitelskou mobilitu, Erasmus Mundus master a neuspěla v případě publikací, citací a vysoce citovaných knih. Oba obory jsou z Fakulty sociálních věd. UK se již nezapojila do hloubkové analýzy neposkytla příslušná data [3]. VŠE získala za obor ekonomie tři hvězdičky (publikace, studentská mobilita, Erasmus Mundus master) a za politické vědy dvě (publikace, Erasmus Mundus master). Zapojila se i do hloubkové analýzy [4]. Následující tabulka uvádí počty univerzit ve skupině excelence podle jednotlivých oborů a procentuální údaje o tom, kolik univerzit se zapojilo do druhého kola hloubkové analýzy. Obor (rok publikace) Univerzity zahrnuté do výzkumu Univerzity, které vyplnily dotazník Biologie (2007) (65,2%) Chemie (2007) (68%) Ekonomie (2009) (49,3%) Matematika (2007) (52,6%) Fyzika (2007) (70,8%) Politické vědy (2009) (52,9%) Psychologie (2009) (62,7%) Hloubková analýza Univerzity vybrané pro hloubkovou analýzu byly osloveny na centrální úrovni, z níž měla být jmenována kontaktní osoba pro projekt (žebříček CHE Excellence). Oslovována byla obvykle také zahraniční oddělení univerzit. Některé univerzity pověřily jedinou kontaktní osobu na celý projekt, jinde jich bylo určeno více pro každý obor zvlášť; v různých případech se jednalo jak o akademiky, tak o administrátory. Druhým krokem žebříčku byla tedy hloubková analýza vybraných institucí a jejich detailní prezentace (podmínky studia, programy a další kritéria). Aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita těchto výstupů a povědomí o interkulturních rozdílech, byla vybrána skupina institucí z různých zemí a akademických oborů, která otestovala dotazníky a metody v roce Jelikož se vzdělávací a výzkumné systémy v rámci Evopy podstatně odlišují, žebříček CHE Excellence se zaměřuje právě na tyto aspekty výzkumu. Testovací partneři byli vybráni podle sady indikátorů (včetně úrovně jejich výkonu v co nejvíce zkoumaných oblastech) a podle regionální příslušnosti, aby se mohly snadněji identifikovat kulturní rozdíly mezi různými univerzitními systémy. V roce 2009 nebylo nutné tento test opakovat, ale dotazníky byly dány k posouzení odborníkům z příslušných oborů. V další fázi projektu byla analyzována data, která se sebrala od institucí a ze studentských šetření, a podle jejich validity a kompletnosti byly jednotlivým pracovištím přiděleny hvězdičky za konkrétní indikátory. Ostatní data byla prezentována bez přidělení hvězdiček. Hvězdičky se přidělovaly za indikátory splňující následující kritéria: Alespoň 50 % institucí bylo schopno poskytnout spolehlivá a důvěryhodná data. Poskytnutá data lze pokládat za mezinárodně srovnatelná (do určité míry). Například se ukázalo, že financování nemůže být indikátorem; rozpočtové systémy, způsoby výpočtu nákladů na zaměstnance apod. se příliš lišily. Studentská hodnocení se brala v potaz, pouze pokud bylo ve vzorku pro každý indikátor alespoň deset studentů. Hvězdičky byly nakonec přidělovány na základě těchto indikátorů: 13

14 1. Studentské posouzení (magisterská a doktorská úroveň): celková situace, aspekty výuky a kurzů, poradenské služby, počítačová vybavenost, laboratoře, knihovna. Doktorandi posuzovali aspekty více zaměřené na výzkum, např. možnost zapojit se do akademické komunity prostřednictvím účasti na konferencích nebo publikování článků (v obou letech 2007, 2009). Studentský výzkum byl proveden pomocí elektronického dotazníku. Respondenti posuzovali určité výroky na šestibodové škále s krajními hodnotami zcela souhlasím a vůbec nesouhlasím. Jednotlivá pracoviště byla porovnávána podle svého průměrného hodnocení (rozmezí 1 6). Univerzity, které měly interval spolehlivosti celý nalevo od celkového průměru, byly označeny jako horní skupina, naopak univerzity s intervalem spolehlivosti zcela napravo od celkového průměru tvoří spodní skupinu. Ostatní tvoří skupinu prostřední. Příkladem je následující graf ukazuje situaci pro obor chemie; celkový průměr je těsně pod hodotou 2, horní skupina obsahuje dvě a spodní skupina tři univerzity, zbytek je v prostřední skupině. 2. Procento zahraničních vyučujících s doktorátem (v obou letech 2007, 2009). 3. Procento zahraničních doktorských a magisterských studujících (v obou letech 2007, 2009). 14

15 4. Procento žen mezi zaměstnanci a studujícími doktorských a magisterských programů (pouze 2007). 5. Genderová rovnováha. Odchylka od podílu 1:1 (který je považován za ideál) ve skupině zaměstnanců a studujících doktorských a magisterských programů (pouze 2009). 6. Počet vědeckých oborově specifických periodik, která jsou předplacena v knihovně (tištěná nebo elektronická) (pouze 2009). 7. Počet členství v redakčních radách hlavních vědeckých periodik na deset vědeckých pracovníků (pouze 2009). 8. Počet renomovaných vědeckých ocenění získaných zaměstnanci (pouze politické vědy). 9. Počet mezinárodních konferencí pořádaných příslušným pracovištěm v posledních pěti letech (pouze politické vědy). 10. Vědečtí pracovníci působící na letních školách procento za rok (pouze politické vědy). V letech 2007 a 2009 byla získána data odlišné kvality v roce 2007 hodně dat chybělo nebo bylo dodáno v takové podobě, která neumožňovala srovnání, tudíž mnoho aspektů nemohlo být v žebříčku porovnáno. Jednou z přidaných hodnot hloubkové analýzy žebříčku je zjišťování výzkumných kategorií; každé pracoviště bylo požádáno, ať vyjmenuje své výzkumné skupiny (týmy) a přiřadí jim jednu nebo více výzkumných kategorií (identifikováno bylo více než 2000 výzkumných skupin). Tento krok umožňuje studentům vybrat si takové pracoviště, které se specializuje na určitý podobor. Pro zájemce o studium je důležitější odborné zaměření příslušného pracoviště, než celkový výkon fakulty Výhled do budoucnosti Žebříček CHE Excellence představuje první a zároveň zkušební přístup k identifikování univerzit, které jsou excelentní v určitých oborech. Jeho metody musely být vyvinuty a testovány; první kolo ukázalo, že je potřeba tyto metody upravit pro kola následující. Obzvláště zajímavé (ačkoliv ne překvapující) bylo zjištění, že zformulovat přesné znění jednotlivých indikátorů v dotaznících bylo ještě obtížnější, než se předpokládalo (zejména v oblasti financování, rozpočtu a označení akademických pozic); bylo třeba mnoho pojmů vysvětlovat. Podle filozofie CHE se tyto úpravy objevily již v roce 2008/2009 ve výzkumu politických věd, ekonomie a psychologie a bude se v nich i nadále pokračovat ve spolupráci s analyzovanými institucemi. Zdroje: [1] CHE Ranking. CHE Excellence Ranking Methods [online]. [cit ]. Dostupno z www: [2] BERGHOFF, Sonja, BRANDENBURG, Uwe, CARR, Diane, HACHMEISTER, Cort- Denis, LEICHSENRING Hannah, ZIEGELE, Frank: Identifying the Best: The CHE ExcellenceRanking for Natural Sciences, Economics, Political Science and Psychology in Europe [online]. Gütersloh: CHE Centre for Higher Education Development, 2009 [cit

16 08-17]. Dostupno z www: [3] Zeit online. Excellence ranking. Universities. Univerzita Karlova v Praze [online]. [cit ]. Dostupno z www: [4] Zeit online. Excellence ranking. Universities. Vysoká škola ekonomická v Praze [online]. [cit ]. Dostupno z www: 16

17 3. RANKINGS - charakteristiky, kritické pohledy, potenciální přínos 3 Přestože jsou rankingy a z nich vyplývající žebříčky (league tables) diskutabilní a sporná záležitost, v současné době existují a mají velký vliv na politiky i na vysoké školy všech úrovní ve všech zemích. Většina rankingů se zaměřuje především výzkumnou činnost vysokých škol a vlády se snaží podporovat ve svých zemích rozvoj univerzit světové úrovně ( world-class ). Koncentrace na úsilí vyniknout ve výzkumu může však vést ke ztrátě zájmu a o další činnosti vysokoškolských systémů a o jejich podporu. Nicméně pro univerzitu výzkumného typu mohou poskytovat využitelnou reflexi. V ekonomických termínech není vysoké školství zboží hledání/vyhledání, u něhož lze určit kvalitu předem, ale jde o zboží zkušeností, kde lze kvalitu posoudit až právě podle získaných zkušeností, někdy je dokonce označována jako zboží víry. Otázkou je, zda student, který je považován za jednoho z důležitých spotřebitelů informací z rankingů, může zhodnotit znalosti a dovednosti studiem získané, protože zjistit míru nově nabytých znalostí je obecně obtížné. Světové žebříčky se objevují až v posledních letech, například Academic Ranking of World Universities (ARWU, Šanghaj Jiao Tong University) byl poprvé proveden v roce 2003 a podobně je tomu i v ostatních případech: Times Higher Education/QS World Ranking (THE), bibliometrický Leiden Ranking (Center for Science and Technology Studies, University of Leiden) a ranking prováděný Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT). Vznik rankingů je zdůvodňován stále větší konkurencí mezi světovými vysokými školami, avšak k tomu je nutné poznamenat, že rankingy samy přispívají k tomu, aby konkurence byla stále intenzivnější (Federkeil 2006). Frans van Vought (CHEPS, University of Enschede) zdůrazňuje, že žebříčky se zabývají prakticky pouze jedním modelem vysoké školy, kterým je mnohooborová výzkumná univerzita. Nerespektují to, že vysoké školy se zabývají řadou různých činností a mají tudíž velmi diverzifikovaná poslání, cíle a profily. Důsledkem je to, že žebříčky vytvářejí/podporují vertikální stratifikaci vysokých škol, namísto horizontální diverzifikace, která je v rozvoji vysokého školství očekávána (Ulrich Teichler, 2007). Dodává, že proto je potřeba tvořit nástroje transparentnosti, které respektují vertikální i horizontální diverzitu vysokých škol a různé formy excelence, které se na nich rozvíjejí. Vysvětlení terminologie, kterou užívá výše zmíněná studie Nástroj transparentnosti je souhrnné označení zahrnující různé možnosti, které poskytují vhled do diverzity vysokého školství. Klasifikace je systematické roztřídění mezi různými třídami a charakteristikami institucí, bez zamýšlené tvorby jejich pořadí/preferencí. Rankingy jsou nástroje pro vertikální třídění užívající kvantitativní indikátory. Většina rankingů užívá žebříčky ( ligové tabulky ), kterými jsou jednorozměrné seznamy začínající nejlepším a končící nejhorším subjektem a označují každý z nich diskrétní pozicí, která udává zdánlivě stejný odstup jednoho subjektu od druhého. Rankingy a žebříčky srovnávají vysoké školy do pořadí jednu po druhé podle toho, jak naplňují určitá kriteria. Na první pohled tedy umožňují zjistit, která škola je na které pozici. 3 Volně převzato ze studie U-Multirank, Interim Progress Report, zpracované v rámci projektu Design and Testing the Feasibility of a Multi-dimensional Global University Ranking Poznámka ke zdrojům uváděným v textu: V textu jsou citovány pouze ty zdroje (a uvedeny jako seznam vybrané literatury), kde jsou volně přeložené citace ze studie. Rozsáhlý seznam použité literatury pro zpracování studie lze získat na adrese kde je studie zveřejněna. 17

18 Mnohorozměrné rankingy třídí instituce do skupin a od jednorozměrných žebříčků se výrazně odlišují. Zajišťování kvality je jiným nástrojem transparentnosti, který poskytuje informace uživatelům vysokých škol. Zajišťování kvality na jedné straně a rankingy a klasifikace na straně druhé se vzájemně doplňují Cílové skupiny (uživatelé) rankingů Původní cílovou skupinou žebříčků byli studenti a národní rankingy se rozvíjely proto, aby poskytovaly informace pro studenty a jejich rodiče. Jejich vznik je doprovázen potřebou najít rovnováhu mezi nutnou redukcí komplexních informací (pro základní skupinu uživatelů, tj. pro studenty) a úmyslem poskytovat sofistikované a dobře zpracované informace pro vysokoškolský sektor jako takový (Federkeil 2006). Žebříčky (národní) nejsou zaměřeny na potřeby všech studentů, resp. různé skupiny studentů mají různé zájmy a žebříčky se tomu přizpůsobují. Některé mají úmysl oslovit studenty, kteří se chystají poprvé vstoupit na vysokou školu, a dát jim tudíž požadované základní informace (CHE), jiné se soustřeďují na vyspělé studenty s cílem zlepšit jejich rozhled v tom, kde a jak získávat další znalosti (Financial Times). Cílem žebříčků mohou být například studenti zajímající se o studium zaměřené na životní prostředí (interested in green values) nebo o etické modely podnikání. Zcela jiné požadavky mají skupiny studentů se spotřebními motivacemi (zajímají se o kampus, jeho vybavení, materiální podmínky studia apod.) a skupiny studentů s motivy investičními (charakteristické pro studenty vracející se ke studiu po určité praxi). Řada výzkumných studií z oblasti rankingu potvrzuje výše uvedené, a to že i jedna cílová skupina, kterou jsou například studenti jako zákazníci/uživatelé vysokého školství, potřebuje pro své rozhodování vícerozměrné informace, protože motivace studentů k výběru určitého studijního programu, instituce i její lokality jsou velmi různorodé. Vhodné informace mohou být velmi důležité i v sociální oblasti, kde mohou pomoci zmírnit dopady sociální stratifikace. Pro stejnou cílovou skupinu, tedy pro studenty, jsou důležité i žebříčky zaměřené na různé oblasti/obory činností vysokých škol například žebříčky pro ekonomické školy nebo programy MBA apod. Mezinárodní oborové žebříčky se objevily nejprve v těch oborech, které jsou mezinárodně integrované například ekonomická studia (business studies), a až později se začínají objevovat i v oborech dalších (CHE Excellence ranking). Významné mezinárodní žebříčky nejsou na rozdíl od národních zaměřeny na určitou (explicitně definovanou) skupinu uživatelů, ale spíše na širší veřejnost uvnitř i vně vysokého školství. ARWU byl ranking původně zaměřený na srovnání výkonu čínských univerzit ve vědních a technologických oborech a na srovnání čínského národního školství se světovým. Cílovou skupinou byli tudíž řídící pracovníci (čínské ministerstvo školství a vědy). Leidenský ranking hledá různá srovnání v oblasti výzkumu a je zdrojem informací pro cílovou skupinu vedoucích pracovníků vysokoškolských institucí a podobně jako ARWU naplňuje specifické informační potřeby pracovníků institucí a jejich vedení. Širší cílová skupina uživatelů vysokého školství a veřejnost přijímá výsledky rankingů velmi dobře, protože poskytované informace jsou jednoduché a pro zákazníka vhodné. Prestiž, která je pozicí vysoké školy na žebříčku určená, může být efektivním a atraktivním indikátorem kvality pro ty, kteří nemají čas, potřebu nebo další zdroje k pátrání po informačních detailech. Takovou cílovou skupinou jsou například manažeři vysokých škol, kteří dobrou reputaci poskytovanou prostřednictvím rankingu potřebují, protože zákazníci podle ní jednají dobrá prestiž přináší lepší přístup k finančním prostředkům, je atraktivní pro dobré pracovníky i pro dobře připravené uchazeče o studium apod. 18

19 3.2. Tvůrci žebříčků (league tables) Většina národních žebříčků je zpracována médii. Jenom výjimečně existují žebříčky zpracované vysokými školami samotnými (například v ekonomii), ale jejich odezva ve veřejnosti obvykle není velká. Také jenom minoritní část rankingů je zpracovávána nezávislou neziskovou organizací, jako například CHE (Centre for Higher Education Development, SRN), Studychoice 123 (Holandsko) nebo Perspektywy Foundation (Polsko). Dalších několik žebříčků vytvářejí oficiální národní instituce, například HEEACT (Higher Education Evaluation and Accreditation Council, Taiwan) nebo Nigerian Rectors Conference. Mezinárodní rankingy jsou naopak většinou záležitostí akademických institucí, THE je mezi nimi výjimka. Tvůrci národních rankingů jsou často úzce propojeni s národními autoritami (např. HEEACT, SK123) a také akademické instituce zabývající se globálními/mezinárodními rankingy jsou většinou instituce veřejné Institucionální ranking a ranking oborový Pod termínem oborový ranking se obvykle rozumí zaměření na menší součásti instituce, jako jsou fakulty, ústavy apod., které se soustřeďují na jednotlivé oblasti vědění, případně na interdisciplinární obory jako jsou třeba ekonomická studia; ranking se také může týkat přímo určitých výzkumných programů. Většina globálních rankingů se zabývá institucemi, i když jak ARWU tak THE publikují (v poslední době) také žebříčky v širších oborech. Naopak například Financial Times se zabývá pouze studiem ekonomiky. Také některé národní rankingy jsou zaměřeny na instituce (například Perspektywy), ale daleko více sledují budoucí studenty jako důležitou cílovou skupinu. Zpracovávají proto informace o studijních možnostech, které mohou vyhovět individuálním potřebám studentů a nevěnují příliš mnoho pozornosti organizaci vysokých škol ani jejich výzkumné činnosti (například CHE nebo SK 123). Zveřejnění průměrné hodnoty sledovaných indikátorů pro celou instituci je problematické, protože ignoruje vnitřní diverzitu a různou kvalitu součástí/oborů a schová výrazné silné stránky instituce, ale též stránky slabé. Ze srovnání kvality dvou oborů univerzit umístěných mezi první stovkou THE žebříčku bylo prokázáno, že pouze velmi malé procento vysokých škol vykazuje stejně vysokou kvalitu všech svých činností (která není ani možná ani žádaná) a diverzifikované profily jednotlivých součástí mohou být někdy strategickým záměrem. Na druhé straně vláda a/nebo vedoucí pracovníci v oblasti vysokého školství mohou mít legitimní zájem na určité charakteristice, která platí pro instituce jako celek, protože na této úrovni rozhodují. Naopak rankingy zaměřené na obory mohou ovlivňovat rozhodování na úrovni řízení instituce, případně na úrovni jednotlivých odborníků. Tento typ rankingů je důležitý i pro manažery, protože průměr je pro řízení nepoužitelný neukazuje, zda je průměrné všechno nebo naopak zda jsou některé obory vysoce nadprůměrné, zatímco výkony jinde jsou velmi slabé. Jak už bylo výše řečeno, ranking v jednotlivých oborech využijí dobře pro svá rozhodování i studenti, ale také akademičtí pracovníci. Ze tří základních činností vysokých škol vzdělávání, výzkum a služba společnosti, vybírají některé rankingy především činnost vzdělávací, jiné se soustřeďují téměř výhradně na činnost výzkumnou. Národní rankingy s cílem poskytovat informace především studentům například CHE nebo SK123, se logicky soustřeďují na vzdělávání. Naopak původním cílem ARWU (informace o postavení čínských univerzit ve výzkumu a vývoji) i cílem současným je informovat o výzkumu a vývoji s působností pro univerzity celého světa. Také THE ranking i mezinárodní Leidenský žebříček informuje především o výzkumném výkonu. Významné globální rankingy a následně vytvářené žebříčky jsou tedy zaměřeny téměř výhradně na 19

20 výzkumnou činnost vysokých škol a využívají dostupná a dobře měřitelná data. Vzdělávací funkce vysokých škol a jejich třetí role je v případě těchto rankingů zcela potlačena. Velmi závažné je to, že přestože uvedené globální rankingy využívají jenom limitovaný počet indikátorů výzkumu a vývoje, o nichž jsou dostupná měřitelná data, vytvářejí ve veřejnosti dojem, že se zabývají celkovou kvalitou instituce. Podobně se chovají i některé národní rankingy, mezi nimi jako příklad velmi úzkého zaměření jmenujme Ecole de Mines, který využívá pouze jeden indikátor, a to počet absolventů (alumni) zaujímajících posty vedoucích řídících pracovníků v 500 podnicích Fortune Global. Globální žebříčky (ARWU, THE, HEEACT) slouží také jako předvýběr pro hodnocení některých oborů, což ovšem následně z žebříčku oborů vylučuje některé menší jednooborové vysoké školy, které se právě vzhledem ke své specializaci mezi prvních 200, resp. 500 top univerzit nedostaly. Tento problém se netýká národních rankingů, které většinou zahrnují všechny domácí univerzity a tudíž není žádná z nich předem z případného předvýběru vyřazena Národní a mezinárodní rozměr rankingu Rankingy a žebříčky na národní úrovni mívají obvykle jednoznačněji určenou cílovou skupinu než rankingy globální. První žebříčky byly publikovány v USA a jejich hlavním účelem bylo srovnat všechny vysoké školy ve všech amerických státech a dát tak studentům souhrnnou informaci o možnostech studia kdekoliv v této zemi. Zajímavé poznámka se může týkat srovnání národního a mezinárodního rankingu v USA a Evropě národní ranking v USA pokrývá srovnatelné množství institucí jako by tomu bylo v případě rankingu mezinárodního v rámci EHEA, který tvoří vysokoškolské systémy 46 zemí. Podobně jako v USA také ranking CHE zahrnuje všechny vysoké školy všech spolkových zemí v Německu a poskytuje informace zejména potenciálním studentům. Mezinárodní současné žebříčky porovnávají instituce, a protože vytvářejí povědomí o reputaci jednotlivých institucí, jsou velmi rozporuplným a diskutovaným tématem. Nejvýznamnější jsou v tomto smyslu žebříčky ARWU a THE. Ostatní jsou jednoznačnější ve stanovení svých limitovaných rozsahů a dopadů, jejich záměrem je informovat především o výzkumných výkonech a ve srovnání s předcházejícími dvěma rankingy vyvolávají méně zájmu i diskusí. Některé národní rankingy reagují na rozvoj internacionalizace a mobility studentů a rozšiřují proto svoji působnost na instituce dalších zemí (například CHE zahrnuje kromě německých institucí také instituce Rakouska, Švýcarska a Nizozemí). Excellence Ranking CHE se zatím zaměřuje na malý počet oborových oblastí, ale srovnává je na výzkumně orientovaných univerzitách různých evropských zemí Metodické nedostatky při užití smíšeného celkového indikátoru Klasický model žebříčku je založen na jednom složeném (celkovém) indikátoru, který je vypočítán z vážených indikátorů příslušným rankingem sledovaných. V narůstající komplexitě vysokoškolských systémů (jednotlivých vysokých škol), může být tento přístup označen jako destilování složité skutečnosti do zvládnutelné formy. Přestože je metodika využití jednoho integrovaného indikátoru v rankingu velmi častá, může vést k příliš velkému zjednodušení skutečnosti a k prezentování klamného průměru místo jednotlivých indikátorů. Váhu jednotlivých indikátorů obvykle určují autoři rankingů, i když se v nedávné době objevila též možnost, aby v interaktivním rankingu rozhodli o váze indikátorů uživatelé žebříčku. Kritika užívání jednoho celkového indikátoru má několik aspektů: Přiřazení váhy jednotlivým indikátorům by vyžadovalo konceptuální model, který by na základě argumentů umožnil stanovit relativní důležitost a prioritu těchto indikátorů. Vzhledem k tomu, že neexistují ani teoretické ani empirické argumenty pro přiřazení 20

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková

Ústřední knihovna ČVUT. Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Ústřední knihovna ČVUT Mgr. Lenka Němečková PhDr. Marta Machytková Mgr. Věra Pilecká Mgr. Ilona Trtíková Závisí na kvalitě vzdělávací a VaV činnosti Jaké faktory jsou měřitelné? Publikované výsledky VaV

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU

SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU SOUČASNÉ TRENDY VE VĚDĚ A VÝZKUMU Michal Tvrdoň Proděkan pro vědu a výzkum ÚVOD Během posledních 5 let zásadní změny v hodnocení VaV (metodika 2004 = 6 stran textu, metodika 2012= 50 stran textu) Důraz

Více

Závěrečná práce. Lucie Daňková. Indikátory v bibliometrických zprávách výzkumných jednotek v rámci pilotního ověření.

Závěrečná práce. Lucie Daňková. Indikátory v bibliometrických zprávách výzkumných jednotek v rámci pilotního ověření. Závěrečná práce Lucie Daňková Indikátory v bibliometrických zprávách výzkumných jednotek v rámci pilotního ověření. Úvod Jako účastník kurzu Hodnocení vědy v teorii a praxi v rámci IPn Metodiky Efektivní

Více

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY

CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY CO JE SINGAPORE? SINGAPORE S SUCCESS STORY 1. Co je Singapore? - stát s 4,5 mil obyvatel (v roce 2001 měl podobné HDP jako ČR) - infrastrukturní - vzdělanostní - průmyslový - multikulturní HUB GLOBÁLNÍ

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání

Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání Dotazníkové šetření pro příjemce (veřejné vysoké školy - pedagogické fakulty) v rámci výzvy 02_16_038 - Pregraduální vzdělávání I. Cíle výzkumu V rámci výzvy Pregraduální vzdělávání budou organizována

Více

Impaktované časopisy. Citační index

Impaktované časopisy. Citační index Impaktované časopisy Jedním z přístupů k hodnocení vědecké práce jsou scientometrické ukazatele. Jejich základní východiska jsou prostá: Každý autor používá při vzniku článku, příspěvku do sborníku aj.

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

Čísla, fakta, statistiky

Čísla, fakta, statistiky Čísla, fakta, statistiky Čísla a grafy, které jsou na této stránce, představují základní údaje o Univerzitě Karlově. Potvrzují, že Univerzita Karlova je mnohooborovou, výzkumně orientovanou otevřenou institucí,

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru

Aktualizace Dlouhodobého záměru Aktualizace Dlouhodobého záměru Filozofické fakulty Masarykovy univerzity na rok 2016 2 1 Diverzifikace a otevřenost studijní nabídky 1.1 Analyzovat příčiny neúspěšně ukončených studií, rozvíjet cílené

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU

Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování. Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Úvod do studia a života na vysoké škole - vysoká škola, věda, hodnocení a financování Informace pro nové studenty Přírodovědecké fakulty JU Materiál pro úvodní kurz FBI 003 na Přírodovědecké fakultě JU

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.:

7. RP EU. Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: Národní kontakt : Ing. Emil Kraemer, PhD Technologické centrum AV ČR Tel.: 234 006 112 kraemer@tc.cas.cz 1 Celkový rozpočet (2007-2013) = 4,7 miliardy (ve srovnání s 6. RP EU jsou roční rozpočty přibližně

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství

Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství Předpoklady Struktura studia Přihlášky Poradenství Masterský studijní obor datové & webové inženýrství představuje ve studijním konceptu fakulty informatiky

Více

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013

Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Institucionální rozvojový plán Ostravské univerzity pro rok 2013 Ostravská univerzita předkládá Institucionální rozvojový plán pro rok 2013, plně vycházející z aktivit stanovených v Aktualizaci dlouhodobého

Více

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice

Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Přehled nejvýznamnějších grantových agentur v České republice Grantová agentura ČR (GA ČR) www.gacr.cz projekty základního výzkumu trvání 1 5 let prakticky všechny obory možnost zapojení několika institucí

Více

Univerzity jako zdroje inovací?

Univerzity jako zdroje inovací? Univerzity jako zdroje inovací? Aleš Vlk Agentura CZECHINVEST 4.5. 2006 Brno Role inovací při rozvoji konkurenceschopných klastrů Obsah prezentace Vybraná fakta o inovacích Případová studie Twente Universiteit

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

SCIENTOMETRIE: HODNOCENÍ VĚDY

SCIENTOMETRIE: HODNOCENÍ VĚDY SCIENTOMETRIE: HODNOCENÍ VĚDY Pracuje se třemi veličinami: Citační index, Impakt factor, h-index Citační index Citační index (nebo také citační ohlas) určitého odborného článkůje je dán počtem prací v

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2017 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2017 Verze: 1 Platnost: 1. 1. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu

Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu Expanze českého vysokého školství a uplatnění absolventů na pracovním trhu REFLEX a jiné ochutnávky Jan Koucký REFLEX 2013: uplatnění absolventů vysokých škol Seminář MŠMT, SVP PedF UK a vysokých škol.

Více

Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu. Iva Prochásková Univerzita Pardubice

Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu. Iva Prochásková Univerzita Pardubice Možnosti využití databáze Scopus pro hodnocení vědeckého výkonu Iva Prochásková Univerzita Pardubice 27. 5. 2010 INFORUM 2010 O čem bude řeč Scopus v Česku Význam zařazení primárního zdroje do databáze

Více

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU

Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU Institucionální rozvojový plán Filozofická fakulta JU 2013 Institucionální rozvojový plán FF JU č. 1 Myšlenková mapa tvůrčí činnosti pro novější ústavy Filozofické fakulty JU č. 2 Příprava studijního oboru

Více

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková

České školství v mezinárodním srovnání Ing. Kateřina Tomšíková České školství v mezinárodním srovnání 2015 Ing. Kateřina Tomšíková OECD Organizace pro ekonomickou spolupráci a rozvoj OECD Organisation for Economic Co-operation and Development Světová organizace sdružující

Více

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium

Doktorské studium na FPH VŠE. Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium Doktorské studium na FPH VŠE Martin Lukeš proděkan pro vědu, výzkum a doktorské studium 3.10.2016 1 1. Proč studovat doktorské studium Chtít přicházet věcem (korektním a metodicky správným způsobem) na

Více

Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.

Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc. Hodnocení projektů a návody pro žadatele - IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Ing. Emil Kraemer, PhD. Tel.: 234 006 112 E-mail: kraemer@tc.cz 1 Hodnocení projektů IEF, IOF, IIF (Akce Marie Curie) Doporučený

Více

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP

PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP Pedagogická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Směrnice děkana PF UJEP Ústí n. L. č. 2/2015 PODPORA INTERNÍCH VĚDECKÝCH A TVŮRČÍCH GRANTŮ PRACOVIŠŤ PF UJEP I. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

Více

Akademická obec a akademici

Akademická obec a akademici Akademická obec a akademici (poznámky k tématu semináře) M. Malý Akademický pracovník zákonná ustanovení 3 Akademická obec vysoké školy Akademičtí pracovníci a studenti vysoké školy tvoří akademickou obec

Více

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně

Roční hodnocení práce studentů doktorských studijních programů na FSI VUT v Brně Vysoké učení technické v Brně Fakulta strojního inženýrství Datum vydání: 7. 7. 01 Čj.:S57/13900/01 Za věcnou stránku odpovídá: prof. Ing. Rudolf Foret CSc., proděkan Závaznost: všechny součásti FSI Vydává:

Více

Erasmus+: Jean Monnet

Erasmus+: Jean Monnet Erasmus+: Jean Monnet Jean Monnet Projekty pro podporu vynikající úrovně výuky a výzkumu v oblasti studií EU. evropská komparativní studia evropská komunikační a info. studia evropská studia ekonomie,

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services

Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services Mission of NTK s Bibliometrics Support and Services part 2 Alena Pavelová Bibliometrics Working Group National Library of Technology Bibliometrická pracovní skupina NTK 2 Bibliometrická pracovní skupina

Více

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01

ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 OSUDEK k _ZPRAVA_2011_1M0538_10182 of 3 23.3.2012 12:07 ODBORNÝ OPONENTNÍ POSUDEK ZÁVĚREČNÉ ZPRÁVY 2011 PROJEKTU 1M0538 OP01 1. ZHODNOCENÍ PRŮBĚHU ŘEŠENÍ, VÝSLEDKŮ A SPLNĚNÍ CÍLŮ PROJEKTU CELÉ OBDOBÍ 1.1.

Více

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2011-2015 pro rok 2013 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické

Více

Institucionální rozvojový plán

Institucionální rozvojový plán Institucionální rozvojový plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 30. 10. 2012 Institucionální rozvojový

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Vztah sběru dat a. Marek Vecka 1. LF UK a VFN

Vztah sběru dat a. Marek Vecka 1. LF UK a VFN Vztah sběru dat a hodnocení vědecké práce Marek Vecka 1. LF UK a VFN Sběr r dat I. Specifita z pohledu produkce dat - tvorba primárn rní informace - unit of analysis - co se mám sbírat? II. Zpracování

Více

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období

Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta mezinárodních vztahů Strategický záměr vzdělávací a tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Mise Základní misí Fakulty mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY

Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Aktivita mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji na podporu mobility výzkumných pracovníků a pracovnic MOBILITY Identifikační údaje aktivity, její členění, termín vyhlášení, doba trvání Název aktivity

Více

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu

Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jak dál v hodnocení a financování vědy: doporučení mezinárodního auditu Jitka Moravcová MŠMT 4.10.2012 1 Individuální projekt národní MŠMT 1.1.2010 31.12.2012 Cíl projektu Vytvořit efektivní systém veřejné

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií

Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Mezinárodní výzkum dospělých Programme for the International Assessment of Adult Competencies Dovednosti dospělých v prostředí informačních technologií Lucie Kelblová PIAAC Mezinárodní výzkum vědomostí

Více

Institucionální plán pro rok 2014

Institucionální plán pro rok 2014 Institucionální plán pro rok 2014 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc., rektor Projednáno AS VŠCHT Praha 29. 10. 2013 1 Institucionální plán Vysoké školy chemicko-technologické v Praze pro r. 2014

Více

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy

Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy pracovní skupina Akreditační komise pro neuniverzitní vysoké školy & sekretariát Akreditační komise Dotazník pro zpracování vlastní hodnotící zprávy neuniverzitní vysoké školy schváleno Akreditační komisí

Více

Učitelé matematiky a CLIL

Učitelé matematiky a CLIL ŠULISTA Marek. Učitelé matematiky a CLIL. Učitel matematiky. Jednota českých matematiků a fyziků, 2014, roč. 23, č. 1, s. 45-51. ISSN 1210-9037. Učitelé matematiky a CLIL Úvod V České republice došlo v

Více

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy

Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Diverzifikace vysokého školství nové výzvy Michal Karpíšek Seminář Hodnocení kvality vysokých škol Telč, 28. dubna 2011 Obsah Diverzifikace Postřehy za zahraničních zkušeností Poznámky k diverzifikaci

Více

CO MOŽNÁ NEVÍTE O INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH THOMSON REUTERS DAVID HORKÝ INFOS 2015, STARÁ LESNÁ DUBEN 2015

CO MOŽNÁ NEVÍTE O INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH THOMSON REUTERS DAVID HORKÝ INFOS 2015, STARÁ LESNÁ DUBEN 2015 CO MOŽNÁ NEVÍTE O INFORMAČNÍCH ZDROJÍCH THOMSON REUTERS DAVID HORKÝ INFOS 2015, STARÁ LESNÁ DUBEN 2015 Citační databáze Web of Science SELEKTIVNÍ ALE KOMPLEXNÍ Multidisciplinární pokrytí umožňuje analyzovat

Více

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr

UNICORN COLLEGE. Dlouhodobý záměr UNICORN COLLEGE 2010 Unicorn College, V Kapslovně 2767/2, Praha 3, 130 00 Hlavní projekt: Unicorn College Projekt: Název: Autor: Jiří Kleibl, Jan Čadil, Marek Beránek Naše značka: Kontakt: UCL/DZ2010 E-mail:

Více

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek

Chaloupková Štěpánka. Čížek Radek Chaloupková Štěpánka Čížek Radek * 27. května 1931, Chicago, Illinois, USA V současnosti je považován za jednoho ze špičkových a nejznámějších autorit v oboru marketingu Spolupracoval s celou řadou úspěšných

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ

REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY V REGIONÁLNÍM ROZVOJI ZEMĚ, JEJICH POJETÍ, IDENTIFIKACE A HODNOCENÍ Series on Advanced Economic Issues Faculty of Economics, VŠB-TU Ostrava Alois Kutscherauer Hana Fachinelli Jan Sucháček Karel Skokan Miroslav Hučka Pavel Tuleja Petr Tománek REGIONÁLNÍ DISPARITY DISPARITY

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4.

Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. Směrnice děkana č. 1/2012 Habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na Fakultě sportovních studií MU (ve znění účinném od 1. 4. 2014) Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách

Více

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání

Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Záměr výzvy ESF výzva pro vysoké školy Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání Účelem zveřejnění toho záměru je včas informovat potencionální žadatele o možnostech a zaměření připravované výzvy

Více

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí

Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Metodika sestavování klíčových indikátorů životního prostředí pro oblast financování ochrany životního prostředí Výstup projektu Enviprofese

Více

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne )

(Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne ) Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2009 (Návrh schválený Vědeckou radou SU OPF dne 6. 10.

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o.

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. DLOUHODOBÝ ZÁMĚR vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti VŠAPs na období 2016 2020 a aktualizace pro rok 2016 Praha,

Více

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech

Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech Longitudinální výzkum účastníků NSZ v letech 2010-2016 Tisková zpráva Společnost Scio mezi lety 2010 a 2016 realizovala longitudinální výzkum, jehož respondenty byli řešitelé testu Obecných studijních

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$

2!#$ &'()&)'#! )*'*&+$ 0123425267 9 951 5 793 722 2 51 2!"#$ &'()&)'#! )*'*&+$,9-.2 / 01 26526 123451212 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie

SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie SP Lidé 7. RP - Akce Marie Curie Anna Mittnerová Členka Programového výboru 7.RP LIDÉ Vysoká škola chemicko-technologická Petra Perutková NCP pro granty ERC a akce Marie Curie Technologické centrum AV

Více

HREA Excellence Award 2013

HREA Excellence Award 2013 HREA Excellence Award 2013 I. Základní informace o projektu 2. kategorie společnost nad 500 zaměstnanců Název projektu: Kariérní plánování v centru sdílených služeb Siemens, s.r.o. Career@GSS Předkladatel

Více

Zpětné vazby na studentově cestě

Zpětné vazby na studentově cestě Zpětné vazby na studentově cestě 1 Obsah prezentace Podstata a problémy zpětných vazeb Zpětné vazby na cestě: -Uchazeč -Student -Absolvent Závěr 2 Co je to zpětná vazba? Zpětná vazba je REAKCE způsobující

Více

Grantové možnosti a příležitosti 2015

Grantové možnosti a příležitosti 2015 OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ Institut interdisciplinárního výzkumu Grantové možnosti a příležitosti 2015 Informační workshop IIV 26.6.2015 COST a COST CZ COST (European Cooperation in Science

Více

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička

INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP. Jiří Měřička INŽENÝRSKÁ PEDAGOGIKA A IGIP ENGINEERING PEDAGOGY AND IGIP Jiří Měřička ČR Masarykův ústav vyšších studií ČVUT v Praze E-mail: mericjir@fel.cvut.cz 1. ÚVOD Propojení humanitních a technických věd je potřebné

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků

Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Systém stimulace k výzkumné činnosti studentů a mladých akademických a výzkumných pracovníků Preambule Univerzita chápe nadané studenty a talentované akademické pracovníky jako jeden z pilířů svého rozvoje.

Více

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007

Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Filozofická fakulta Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem Příkaz děkanky FF UJEP Ústí nad Labem č. 3/2007 Hodnocení vědecko-výzkumné a pedagogické činnosti akademických pracovníků Filozofické

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta zpráva o průběhu a co z toho plyne...

Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta zpráva o průběhu a co z toho plyne... Hodnocení výzkumné a odborné činnosti pracovišť AV ČR za léta 2010 2014 zpráva o průběhu a co z toho plyne... Eva Zažímalová, XLVIII. zasedání Akademického sněmu AV ČR, 21. 4. 2016 Proč jsme se hodnotili

Více

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ

PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ PŘÍSTUPY VZDĚLÁVACÍCH INSTITUCÍ KE SLEDOVATELNOSTI, DOSTUPNOSTI A SHODĚ S POŽADAVKY V ODBORNÉM VZDĚLÁVÁNÍ Plura, J., Nenadál, J. Katedra kontroly a řízení jakosti FMMI VŠB-TU Ostrava ÚVOD V období od srpna

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ŠETŘENÍ Název šetření: Podoba formuláře: Roční šetření o výzkumu a vývoji Výkaz o výzkumu a vývoji VTR 5 01 je distribuován ve dvou mutacích podle sektorů provádění VaV: mutace (a)

Více

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací

IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací IPn Metodika - Efektivní systém hodnocení a financování výzkumu, vývoje a inovací Ing. Viera Hudečková, Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy České republiky, expert klíčové aktivity Informační

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

pro účely rozpočtu 1/9

pro účely rozpočtu 1/9 pro účely rozpočtu 1/9 Současný stav na FJFI Výstupy jsou hodnoceny v celkem 57 položkách (ve všech děleno na cizojazyčné a české, resp. na zahraniční/mezinárodní a tuzemské), s bodovým hodnocením v rozsahu

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ

VÝSLEDKY VÝZKUMU. indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ VÝSLEDKY VÝZKUMU indikátor ECI/TIMUR A.1 SPOKOJENOST OBYVATEL S MÍSTNÍM SPOLEČENSTVÍM V PROSTĚJOVĚ Realizace průzkumu, zpracování dat a vyhodnocení: Střední odborná škola podnikání a obchodu, spol. s r.o.

Více

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace

Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Dílčí závěry analýzy příčin nízkého zapojení států EU-13 do rámcových programů EU pro výzkum, vývoj a inovace Michal Pazour, alteruje Vlastimil Růžička Kulatý stůl k interim hodnocení Horizontu 2020 Technologické

Více

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky

METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky METODY FUNDRAISINGU V ČESKÉ REPUBLICE LÉTO 2008 Deborah Edward, Ph.D., LBJ School of Public Affairs Předběžné výsledky Pracovní shrnutí Při své návštěvě v červenci 2008 provedla Deborah Edward, která vyučuje

Více

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM

Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Rozšíření možností vědeckého zkoumání: PŘIDÁNÍ KNIH DO WEB OF SCIENCE SM Slovenská bibliografická konferencia, november 2011 Ing. David Horký Country Manager Central & Eastern Europe david.horky@thomsonreuters.com

Více

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016

VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 VYHLÁŠENÍ A ZÁSADY PRO PODPORU STUDENTSKÝCH VĚDECKÝCH KONFERENCÍ PRO ROK 2016 I. VYHLÁŠENÍ Na základě směrnice č. 30R/2012 Grantový systém (dále jen směrnice ) a v souladu s Pravidly pro poskytování účelové

Více

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI)

Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) Hodnocení Velkých Infrastruktur (VI) www.metodika.reformy-msmt.cz Popis problematiky VI Velké výzkumné infrastruktury (VI) slouží vědecké komunitě reagují na její požadavky dlouhodobě podporují kvalitní

Více

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013

HODNOCENÍ. Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK. pro akademický rok 2012/2013 HODNOCENÍ Aktualizace Dlouhodobého záměru FF UK pro akademický rok 2012/2013 1) Studium a) Pokračovat v kvalitativním hodnocení pedagogické činnosti, včetně reálných dopadů na akreditační proces a fungování

Více

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů

IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů IV.4 Mobilita kvalifikovaných lidských zdrojů Základem pro monitorování pohybu kvalifikovaných lidských zdrojů ve vědě a technologiích na mezinárodní úrovni je souhrnná publikace OECD - Science, Technology

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období Aktualizace pro rok 2018 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti na období 2016 2020 Aktualizace pro rok 2018 Verze: 4 Platnost: 1. 9. 2017 Zpracovali: RNDr. Josef

Více

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti

Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti Otevřená věda III popularizace přírodovědných oborů a komunikace výzkumu a vývoje ve společnosti OVIII - cíle Zajistit kvalifikované lidské zdroje pro vědu a výzkum (VaV pracovníky, pedagogy, studenty)

Více

Partnerství s PEF MENDELU

Partnerství s PEF MENDELU Partnerství s PEF MENDELU C h a r a k t e r i s t i k a fa k u lt y Prestižní studium praktické a flexibilní studium vysoká zaměstnanost absolventů nejlepší ekonomická fakulta na Moravě* třetí nejlepší

Více

Národní licence pro měřicí nástroj[e]?

Národní licence pro měřicí nástroj[e]? Národní licence pro měřicí nástroj[e]? Konference KRE 2014 Strategické řízení výzkumu a role bibliometrických údajů martin.svoboda@techlib.cz Obsah Strategické řízení výzkumu Publikační činnost a co dál

Více

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011

FULBRIGHTOVA STIPENDIA. Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTOVA STIPENDIA Univerzita Palackého, Olomouc 8. listopadu 2011 FULBRIGHTŮV PROGRAM Poslání: Podporovat vzájemné porozumění mezi národy prostřednictvím výměn v oblasti vzdělávání. 1946 americký

Více

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti

Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Aktualizace dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, umělecké a další tvůrčí činnosti Ústavu zdravotnických studií TUL na období 2008 1. Úvod Tato aktualizace rozpracovává a upřesňuje

Více

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky

H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky H2020, Společenská výzva 6, struktura a novinky Michal Pacvoň, Národní kontakt pro Společenskou výzvu 6 Evropa v měnícím se světě Národní kontakt pro program Věda se společností a pro společnost pacvon@tc.cz

Více

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce

Název Autor Vedoucí práce Oponent práce POSUDEK BAKALÁŘSKÉ / MAGISTERSKÉ PRÁCE VEDOUCÍ PRÁCE Název Autor Vedoucí práce Oponent práce Preference uživatelů marihuany: indoor versus outdoor Veronika Havlíčková Ing. Jiří Vopravil, Ph.D. Mgr. Jaroslav

Více

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok

Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací, výzkumné a umělecké činnosti Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné na rok 2010 Karviná 2009 1. Úvod Aktualizace Dlouhodobého záměru

Více