RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol"

Transkript

1 RANKING světové a evropské žebříčky vysokých škol Základní přehled problematiky a perspektivy pro UK Centrum pro studium vysokého školství, v. v. i. pro Univerzitu Karlovu Praha, listopad

2 OBSAH 1. Úvod Konstrukce nejvýznamnějších světových rankingů Academic Ranking of World Universities tzv. šanghajský žebříček (ARWU 2009) Výběr univerzit Kritéria hodnocení a váhy Popis indikátorů Zdroje dat World Univeristy Rankings Times Higher Education (THE 2010) CHE Excellence Metodika První výběr Výsledky prvního kola Hloubková analýza Výhled do budoucnosti RANKINGS - charakteristiky, kritické pohledy, potenciální přínos Cílové skupiny (uživatelé) rankingů Tvůrci žebříčků (league tables) Institucionální ranking a ranking oborový Národní a mezinárodní rozměr rankingu Metodické nedostatky při užití smíšeného celkového indikátoru Problém vytváření žebříčků Publikace a citační databáze. Oborová a regionální jednostrannost (zaujatost) Nespecifikované a nestálé metodologie Kritické zhodnocení globálních rankingů ARWU (Shanghai s Jiao Tong University s (SJTU) Academic Ranking of World Universities) rozbor indikátorů THE (Times Higher Education Ranking) HEEACT (The Higher Education Evaluation and Accreditation Council, Taiwan Využití a efekt rankingů Požadavky studentů Veřejné financování Závody ve zbrojení ve vysokém školství Koncept kvality a nebezpečí pro diverzitu Narůstající výkonový rozdíl mezi institucemi Hra o výsledky Ranking a vnitřní řízení Potenciál rankingů k pozitivnímu vlivu Shrnutí a doporučení Přílohy Příklad srovnání postavení stejných univerzit v Academic Ranking of World Universities (ARWU) a Times Higher Education Supplement THE Srovnání prvních 20 vysokých škol v THE 2009 a Příklady velkých meziročních posunů mezi THE 2009 a Porovnání prvních 20 vysokých škol mezi ARWU, THE, QS

3 1. Úvod Následující text se snaží osvětlit pohled na vytváření žebříčků univerzit, z nichž některé se v několika posledních letech staly poměrně prestižní záležitostí. Přestože je obecně známo, že ohodnocení velmi komplexní instituce, kterou je nepochybně každá vysoká škola, jedním číslem je velmi problematická záležitost a diskuse o negativních i případně pozitivních vlivech žebříčků je složitá a rozporuplná, umístění univerzity na žebříčku je považováno za prestižní, protože žebříčky mají v některých případech značný vliv ve společnosti. Samotné univerzity výsledky rankingů sledují. V první části je předložen souhrn základních indikátorů, definic a základních postupů ke zpracování žebříčku vysokých škol pro tři ze známých rankingů, považovaných i v ČR za důležité. Druhá část obsahuje volné zpracování základních souhrnných informací úvodní kapitoly studie U_multirank (zabývá se inventurou existujících rankingů včetně kritických názorů i jejich případných pozitivních dopadů), která je prvním výstupem projektu řešeného konsorciem významných evropských institucí (Center for Higher Education Development, Center for Higher Education Policy Studies, CWTS University of Leiden, INCENTIM Katholic University of Leuven, Observatoire des Science et des Techniques, European Foundation of Management Development, European Federation of National Engineering Associations) financovaného Evropskou komisí. Základním úkolem tohoto projektu je navrhnout způsob hodnocení evropských vysokých škol, které by přinášelo vhodné, spolehlivé a srozumitelné informace všem jejich uživatelům, aniž by integrovala do jednoho ukazatele všechny sledované indikátory a dovolila tak sledovat výrazně diverzifikované cíle jednotlivých vysokých škol a jejich různé profily. Závěrečná shrnutí a doporučení poukazují na možná negativa působení rankings a na možná východiska pro Univerzitu Karlovu. Přílohy pak ilustrují kritické body uvedených rankings na příkladech srovnání mezi nimi navzájem a meziročně. 3

4 2. Konstrukce nejvýznamnějších světových rankingů 2.1. Academic Ranking of World Universities tzv. šanghajský žebříček (ARWU 2009) - UK v roce 2010 na 253. místě Výběr univerzit ARWU hodnotí univerzity, které mají laureáty Nobelovy ceny, držitele oborových medailí, vysoce citované výzkumníky, nebo články publikované v časopisech Nature a Science. Dále univerzity s významným množstvím článků zanesených v Science Citation Index-Expanded (SCIE) a Social Science Citation Index (SSCI). Celkově je hodnoceno z cca vysokých škol na světě více než 1000 univerzit a 500 nejlepších je zveřejněno na webových stránkách Kritéria hodnocení a váhy Univerzity jsou hodnoceny podle několika indikátorů akademických nebo výzkumných výkonů včetně absolventů a zaměstnanců, kteří získali Nobelovu cenu nebo oborové medaile (Fields Medals), vysoce citovaných výzkumníků, článků publikovaných v časopisech Nature a Science, článků zařazených do hlavních citačních indexů a akademického výkonu instituce převedenéjho na počet zaměstnanců. Přidělení bodů probíhá následujícím způsobem: instituce, která je v rámci daného indikátoru nejlepší, dostane 100 bodů. Další instituce dostanou poměrnou část nejvyššího ohodnocení. Pro případné úpravy indikátorů se používají standardní statistické metody. Body získané za každý indikátor jsou váženy (viz procenta u jednotlivých indikátorů), čímž se dojde k celkovému počtu bodů příslušné instituce. Instituci, která získala nejvyšší počet bodů, je přiděleno skóre 100 bodů. Skóre ostatních institucí se vypočítá procentuálně (vůči této nejlepší instituci). Umístění instituce na žebříčku tudíž odráží počet institucí, které jsou v žebříčku nad ní Popis indikátorů 1. Kritérium: kvalita vzdělávání Indikátor: absolventi instituce, kteří získali Nobelovu cenu a oborové medaile Váha: 10 % Definice: Celkový počet absolventů instituce, kteří získali Nobelovu cenu a oborové medaile. Absolventi jsou definováni jako ti, kdo na příslušné instituci obdrželi bakalářský, magisterský nebo doktorský titul. Jsou jim přiděleny různé váhy podle toho, v jakém období titul získali: 100 % pro období po roce 1991, 90 % pro období , 80 % pro období , a tak dále až k hodnotě 10 % pro období Pokud někdo získal více než jedno ocenění, jeho instituce je počítána pouze jednou. 2. Kritérium: kvalita zaměstnanců instituce Indikátor: zaměstnanci instituce, kteří získali Nobelovu cenu a oborové medaile Váha: 20 % Definice: Celkový počet zaměstnanců instituce, kteří získali Nobelovu cenu za fyziku, chemii, medicínu a ekonomii a oborové medaile za matematiku. Zaměstnanci jsou definováni jako ti, kdo pracovali na dané instituci v době, kdy získali ocenění. Jsou jim 4

5 přiděleny různé váhy podle toho, v jakém období cenu získali: 100 % pro období po roce 2001, 90 % pro období , 80 % pro období , 70 % pro období a tak dále až k hodnotě 10 % pro období Pokud je držitel ocenění spjat s více institucemi, každé z nich je připsána poměrná část podle počtu institucí. V případě Nobelovy ceny, která je sdílena více držiteli, je mezi ně váha rozdělena podle jejich podílu na ocenění. 3. Kritérium: kvalita zaměstnanců instituce Indikátor: vysoce citovaní výzkumníci ve 21 širokých oborových kategoriích Váha: 20 % Definice: Počet vysoce citovaných výzkumníků ve 21 kategoriích. Tito výzkumníci jsou ti nejčastěji citovaní v příslušné kategorii. Definice kategorií jsou k dohledání na internetových stránkách Thomson ISI. 4. Kritérium: výzkumné výstupy Indikátor: články publikované v časopisech Nature a Science (Na instituce, které se zaměřují na humanitní a společenskovědní discipliny, jako třeba London School of Economics, není tento indikátor aplikován, ale jeho váha je přenesena na ostatní indikátory.) Váha: 20 % Definice: Počet publikací v časopisech Nature a Science mezi lety 2004 a Aby se odlišil přínos jednotlivých autorů, prvnímu anebo korespondujícímu autorovi (jeho instituci) je připsáno 100 % celkové hodnoty, druhému autorovi 50 %, dalšímu autorovi 25 % a ostatním autorům po 10 %. Berou se v úvahu pouze publikace typu 'Article' a 'Proceedings Paper'. 5. Kritérium: výzkumné výstupy Indikátor: Publikace zanesené v Science Citation Index-expanded a Social Science Citation Index Váha: 20 % Definice: Celkový počet publikací zanesených v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index v roce Berou se v úvahu pouze publikace typu 'Article' a 'Proceedings Paper'. 6. Kritérium: Velikost instituce (resp. výkon převedený na hlavu) Indikátor: Akademický výkon instituce převedený na počet jejích zaměstnanců Váha: 10 % Definice: Vážené skóre prvních pěti indikátorů dělené počtem akademických zaměstnanců pracujících na dané instituci na plný úvazek. Pro ARWU 2009 byl počet akademických zaměstnanců na plný úvazek získán od institucí v USA, Velké Británii, Francii, Kanadě, Japonsku, Itálii, Číně, Austrálii, Nizozemsku, Švédsku, Švýcarsku, Belgii, Jižní Koreji, Česku, Slovinsku, Novém Zélandě etc Zdroje dat Indikátor Laureáti Nobelovy ceny Oborové medaile Vysoce citovaní Zdroj dat 5

6 Indikátor výzkumníci Publikace v Nature a Science Články zanesené v Science Citation Index-Expanded a Social Science Citation Index Ostatní Zdroj dat Počet akademických zaměstnanců. Data jsou získávána od národních agentur jako jsou ministerstva školství, statistické úřady, asociace univerzit, rektorské konference. Zdroj: Academic Ranking of World Universities. Ranking Methodology [online]. [cit ]. Dopstupno z www: World Univeristy Rankings Times Higher Education (THE 2010) UK v roce 2010 na 267. místě V letošním roce přistoupil Times Higher Education k vypracování nové metodologie, která byla po dobu deseti měsíců konzultována s experty na globální vysoké školství, aby byla získána zpětná vazba. Namísto společnosti Quality and Success 1 spolupracuje na vypracování rankings nyní THE se společností ISI Thomson 2. Výsledky zveřejněné v září 2010 odrážejí změny v metodologii (a tím řadu značných jinak nevysvětlitelných posunů jednotlivých institucí). Ranking je založen na 13 indikátorech (z nichž 6 je ze staré metodologie) seskupených do pěti kategorií: Výuka studijní prostředí (30 % z celkového skóre) Výzkum objem, příjem a reputace (30 %) Citace výzkumný vliv (32,5 %) Příjem z průmyslu inovace (2,5 %) Mezinárodní prostředí vyučující a studenti (5 %) Metodika 1 Společnost QS v roce 2010 zveřejnila vlastní ranking, který v hlavních směrech vychází z předchozích THE rankings. 2 Provozovatel známé a respektované databáze vědeckých časopiseckých publikací (a dalších výstupů Web of Science) 6

7 Pro výpočet celkového výsledku byly vytvořeny Z-skóry pro každý datový soubor. Tento krok standardizoval odlišné typy dat a umožnil jejich srovnání, což je nezbytné všude, kde se kombinují rozdílné informace a vytváří se jejich pomocí jediný žebříček či stupnice. Do žebříčku nebyly zahrnuty univerzity, které nemají pregraduální studenty (undergraduates), pokud produkují méně než 50 výzkumných článků za rok, anebo pokud vyučují pouze jediný obor. Novou zásadou žebříčku THE je, že všechny univerzity, které se v žebříčku umístily, aktivně spolupracovaly při sběru dat. Pouze několik institucí se na projektu nechtělo podílet (ani po opakovaných pozváních). Instituce zahrnuté v žebříčku poskytly a ověřily svá data. Pokud instituce neposkytly informace z určité oblasti, byly tyto kolonky zanechány prázdné. Na jaře 2010 se konal celosvětový výzkum reputace. Získáno bylo celkově odpovědí. Výsledky tvoří 34,5 % z celkového skóre žebříčku (15 % v rámci kategorie výuka a 19,5 % v kategorii výzkum). Příjem z průmyslu inovace (2,5 %) Tato kategorie pokrývá oblast přenosu znalostí a je měřena jen jedním indikátorem: poměr výzkumného příjmu z průmyslu a počtu akademických pracovníků. Do budoucna je plánováno tuto kategorii doplnit dalšími indikátory (nakolik jsou uživatelé ochotni za výzkum platit, schopnost univerzit nalézt finanční zdroje na komerčním trhu). 7

8 Čísla, která instituce uváděly k tomuto indikátoru, byla velice nestejnorodá, proto mu bylo pro rok 2010 přiděleno pouze 2,5 % z celkového skóre. Do budoucna se počítá po zkvalitnění metodiky s výrazně větší vahou. Výuka studijní prostředí (30 %) Tato široká kategorie zahrnuje pět dílčích indikátorů a poskytuje tak přehled o studijním prostředí jednotlivých institucí z hlediska studentů i akademiků. Hlavní indikátor využívá výsledky reputačního výzkumu (Academic Reputation Survey), který provádí Thompson Reuters. Respondenty jsou zkušení akademici z celého světa a předmětem výzkumu je prestiž institucí z hlediska jejich výzkumné a vzdělávací aktivity. V roce 2010 se pracuje se odpověďmi, vzorek je reprezentativní z hlediska oboru a geografické polohy institucí. Výsledky výzkumu zahrnují 50 % skóre v rámci kategorie výuka a 15 % z celkového skóre žebříčku. Kategorie měří také počet přijatých studentů (undergraduates) vůči počtu akademických zaměstnanců (protože je tento indikátor používán jen jako náhrada za kvalitu výuky, zahrnuje pouze 4,5 % z celkového skóre žebříčku). Zde je vidět velký rozdíl oproti předchozí metodice, která tomuto indikátoru přidělovala 20 %. Kategorie výuka zjišťuje také poměr udělených titulů Ph.D. a bakalář, kterému náleží 2,25 % z celkového skóre. Předpokládá se, že na institucích s větším poměrem doktorandů je prostředí, které studenty silněji vede k výzkumu (což ocení studenti všech stupňů studia). Rovněž se zohledňuje počet udělených titulů Ph.D. v poměru k počtu akademických pracovníků instituce (6 % z celkového skóre). Posledním indikátorem této kategorie je poměr institucionálního příjmu vůči počtu akademických pracovníků (2,25 % z celkového skóre). Tento údaj poskytuje přehled o infrastruktuře instituce a o jejím vybavení, které poskytuje vyučujícím a studentům. Citace výzkumný vliv (32,5%) Tato kategorie zastupuje kvalitu výzkumu na jednotlivých institucích (ačkoliv je její měření prostřednictvím citací kontroverzní každopádně existuje zřejmý vztah mezi počtem citací a výzkumnou produkcí). Data byla získána z periodik z databáze Thomson Reuters' Web of Science a byla sebrána pro každou univerzitu za období Na rozdíl od staré metodiky byla tato data normalizována, aby se zohlednily rozdíly mezi jednotlivými obory. Výzkum objem, příjem a reputace (30 %) Největší indikátor této kategorie je opět založen na výzkumu reputace, zahrnuje 19,5 % z celkového skóre. 5,25 % z celkového skóre závisí na výzkumném příjmu instituce (v poměru vůči počtu zaměstnanců). Tato čísla mohou být ovlivněna národními politikami a ekonomickou situací, ale výzkumný příjem je zásadní pro rozvoj výzkumu, proto se s tímto indikátorem pracuje. Dalším indikátorem je objem výzkumu v poměru k počtu zaměstnanců. Započítávají se články publikované v časopisech zanesených v databázi Thomson Reuters, indikátor má váhu 4,5 % z celkového skóre. Posledním indikátorem této kategorie je výzkumný příjem z veřejných zdrojů v poměru k celkovému příjmu instituce (0,75 % z celkového skóre). Mezinárodní prostředí vyučující a studenti (5 %) Poslední kategorie přihlíží k diverzitě v akademické obci (nakolik je instituce globální). Klíčem ke globálnímu úspěchu instituce je schopnost přitáhnout nejlepší vyučující z celého světa. Proto je v rámci této kategorie přidělováno 60 % váhy poměru mezinárodních a 8

9 domácích vyučujících, což tvoří 3 % celkového skóre. Podobně i poměr mezinárodních studentů ku domácím vypovídá o globální konkurenceschopnosti instituce. Tento indikátor dostává 40 % váhy, tedy 2 % z celkového skóre THE 2010 původní návrh V létě 2010 byl na internetových stránkách THE k dispozici návrh nové metodiky žebříčku. Skutečné indikátory použité v roce 2010 se však od tohoto návrhu odlišují pravděpodobně došlo ke změnám na základě konzultací s mnoha experty, o nichž autoři žebříčku THE hovoří. V několika případech došlo ke změně váhy jednotlivých indikátorů anebo byly indikátory přiřazeny do jiné kategorie. Nejvýraznější je v tomto směru indikátor citace, který byl v návrhu zařazen do kategorie výzkum, zatímco v realizované metodice vystupuje jako samostatný indikátor (či kategorie) s velmi vysokým ohodnocením: 32,5 %. V návrhu mu bylo přiděleno pravděpodobně menší procento, ale nebylo již přesně určeno citace tvořily součást kategorie výzkum, která zahrnovala celkově 55 %. Velká změna nastala také v případě indikátoru výzkumný příjem z průmyslu (inovace), kterému bylo v návrhu přiděleno 10 %, ale nakonec se váha výrazně snížila na 2,5 %. V realizované metodice byla oproti návrhu snížena také váha mezinárodního prostředí instituce z 10 % na 5 %. Naopak zvýšena byla váha kategorie výuka návrh 25 %, realizovaná metodika 30 %. Zdroje: [1] BATY, Phil. Rankings 09: Talking points. Times Higher Education [online]. [cit ]. Dostupno z www: 9

10 [2] The Ranking Forum of Swiss Universities. Times Higher Education Supplement (THES) [online]. [cit ]. Dostupno z www: CHE Excellence 2009 Nová varianta pouze německého žebříčku CHE se soustředí i na ostatní evropské univerzity. V roce 2007 byl žebříček sestaven pro obory biologie, chemie, matematika a fyzika; v dalších kolech byly hodnoceny ještě politické vědy, ekonomie, psychologie. Účelem není říci, která univerzita je nejlepší, ale odhalit, které pracoviště je nejlepší vzhledem k určitému indikátoru. Žebříček se zabývá výhradně jednotlivými disciplinami, nikoliv celými univerzitami, a chce poskytnout pohled na jednotlivé instituce z různých perspektiv (včetně pohledu studentů). Vedle hodnocených kritérií poskytuje žebříček také další informace, které nejsou hodnoceny: fakulty, podmínky přístupu, detaily o akademických programech, specifické výzkumné skupiny Metodika První výběr V prvním kroku byly evropské vysoké školy vybírány na základě čtyř indikátorů z roku 2007 a pěti indikátorů z roku Aby mohla být škola do žebříčku zařazena, musela získat alespoň tři hvězdičky v roce 2007 a dvě hvězdičky v roce Instituce získala hvězdičku, pokud dosáhla alespoň 50 % nejlepšího výkonu v příslušném indikátoru (např. 50 % z největšího počtu publikací). Sdílení hvězdiček tudíž závisí na tvaru distribuce; např. publikace pokud existuje malý počet institucí s vysokým počtem publikací, distribuce je strmá (špičatá), a tudíž je zde náročnější získat hvězdičku, než u distribucí plošších. Klasifikace je založena na následujících indikátorech: 1. Počet publikací na web of science (indikátor velikosti/rozsahu) Popis: Jedná se o počet publikací nalezených na web of science s ohledem na instituci a obor: biologie, chemie, matematika a fyzika následované politickými vědami, ekonomií a psychologií. Publikační roky byly pro přírodní vědy a matematiku a roky také pro ostatní obory. Tento indikátor byl vybrán pro obě kola: 2007 i 2009 a byl míněn jako indikátor velikosti (rozsahu), který popisuje celkový vliv vědeckého pracoviště. Hvězdičku dostávají ty instituce, které mají největší publikační výstup; tedy ty, které měly alespoň 50 % publikací z nejvyššího počtu publikací. Zařazeny sem byly univerzity, které měly alespoň 3000 publikací na web of science v letech (resp ) napříč všemi obory. 2. Citace (v porovnání s mezinárodním standardem) (indikátor ohlasu) Popis: Indikátor porovnává průměrné počty citací, které má příslušné pracoviště (CPP), s mezinárodní referenční hodnotou (FCSm). Tuto metodu vyvinul Anthony van Raan a CWTS (Centre for Science and Technology Studies of Leiden University) jako měřítko viditelnosti jednotlivých pracovišť v porovnání s mezinárodním standardem. Sebecitování se nezapočítává, aby poměr nebyl ovlivněn různým sebecitačním chováním. Tento indikátor byl vybrán pro obě kola: 2007 i

11 Pokud je poměr CPP/FCSm (=crown indicator) nad (nebo pod) hodnotou 1,0, znamená to, že články daného pracoviště jsou citovány častěji (nebo méně často), než přůměrná publikace v příslušném oboru. FCSm ustavuje celosvětový průměr v určitém oboru nebo v kombinaci oborů. Tímto způsobem lze získat údaje o pozici pracoviště v mezinárodním měřítku a o jeho vlivu v porovnání se světovým průměrem. Tento světový průměr se počítá pro celkový počet článků publikovaných v časopisech s impakt faktorem. Indikátor se soutředí na recepční vliv jednotlivých pracovišť v rámci vědecké komunity. Hvězdičku získavají univerzity s nejvyšším citačním ukazatelem (musí získat alespoň 50 % nejvyšší hodnoty). V případě biologie byly spojeny tři obory, takže průměrný indikátor byl o něco nižší, proto byla pro biologii stanovena hranice 0,9. 3. Vynikající výzkumníci Popis: Indikátor má rozpoznat instituce s vynikajícími výzkumníky. Započítavají se pouze ti výzkumníci, kteří stále vyučují na dané instituci. Thomson Scientific poskytuje seznam vysoce citovaných výzkumníků (250 nejčastěji citovaných výzkumníků v určitém obodbí). Navíc se sem započítávají také držitelé Nobelovy ceny a oborových medailí za matematiku. Tento indikátor byl použit v kole roku Ukázalo se však, že tento indikátor byl příliš těsně spjat s indikátorem citačním, proto se od jeho používání v roce 2009 ustoupilo. 4. Počet projektů v programu Marie Curie (indikátor evropské dimenze) Popis: Tento indikátor měří aktivitu v rámci Evropy. Šestý rámcový program (Human Resources and Mobility) je založen na financování vzdělávání a mobility výzkumníků. Tyto aktivity jsou zaměřeny na vývoj a předávání výzkumných kompetencí, upevňování a rozšiřování profesionální perspektivy vzkumníků a na podporování excelence v evropském výzkumu. Tento indikátor byl použit v kole roku Data pocházejí z databáze Evropské komise Cordis (http://cordis.europa.eu/fp6/projects.htm). V úvahu byly brány následující oblasti vždy s ohledem na jejich finanční vliv a dostupnost/dosažitelnost (např. EXC jsou velmi ojedinělé, ale silně financované; zatímco EIF nebo IIF jsou vcelku početné, ale podstatně méně financované). o Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF) o Marie Curie Incoming International Fellowships (IIF) o Marie Curie Research Training Networks (RTN) o Marie Curie Host Fellowships for Early Stage Research Training (EST) o Marie Curie Excellence Grants (EXT) o Marie Curie Chairs (EXC) Indikátor zdůrazňuje evropskou dimenzi jednotlivých pracovišť. Všechny oblasti aktivit nebyly hodnoceny stejně: váhu jedna mají oblasti EIF a IIF, váhu dvě mají oblasti RTN a EST, váhu tři mají oblasti EXT a EXC. Metoda pro přidělování hvězdiček se podobá metodě pro vytváření skupin u publikačního indikátoru. Pro přidělení hvězdičky byly dostatečné tři body u oborů biologie, chemie a matematika. V případě fyziky byly nutné body čtyři. Indikátor byl použit pouze v roce 2007, protože v roce 2009 nebyl program Marie Curie dostatečně pokryt analyzovanými akademickými obory. 5. Studentská mobilita (dimenze evropské mobility) Popis: Indikátor měří, jaké příležitosti pro účast na mobilitě mají postgraduální studenti, a zároveň je evropskou komponentou. Společně s dalšími evropskými komponentami by měl tvořit protiváhu k chybějícímu evropskému aspektu programů Marie Curie, které 11

12 nemohly být použity pro jednotlivé obory v roce 2009 kvůli omezenému počtu případů (výskytů). Tento indikátor byl použit v kole roku Hvězdičku dostávají instituce, které realizují největší objem studentské mobility (zahrnují alespoň 80 % z maximálního objemu mobility). V oboru ekonomie stačilo pro získání hvězdičky 35 studentů, v politických vědách 30 a v psychologii 16 studentů. 6. Mobilita vyučujících (dimenze evropské mobility a výuky) Popis: Podobně jako u studentů, lze také zjišťovat, kolik vyučujících bylo vysláno do zahraničí v rámci programu Erasmus (v úvahu se bere dlouhobobější působení, nikoliv jednorázové přednášky). Indikátor kombinuje evropskou perspektivu a perspektivu výuky. Tento indikátor byl použit v kole roku Hvězdičku získávají instituce, které realizují největší objem mobility vyučujících (zahrnují alespoň 80 % z maximálního objemu mobility). Minimální počet pro získání hvězdičky za mobilitu vyučujících byl pro všechny obory počet tři (v roce 2009). 7. Erasmus-Mundus-Master Popis: Evropská unie nabízí finanční podporu vybraným studijním programům (master s programmes). Všechny procházejí důkladným prověřovacím procesem a konkurence mezi těmito programy o získání grantu je veliká. Programy jsou obvykle velice interdisciplinární a někdy může být započítáno pouze jedno pracoviště participující na programu EM, protože ostatní pracoviště nepokryla ty obory, které zde byly zkoumány. Tento indikátor byl použit v kole roku Hvězdička byla přidělena, pokud pracoviště participovalo na programu EM. 8. Knižní citace Popis: Poprvé byl učiněn pokus analyzovat nejen citace článků, ale také knih. CWTS Leiden se ujal tohoto úkolu, protože tvůrci žebříčku byli přesvědčeni, že ve splečenskovědních oborech analyzovaných v roce 2009 budou hrát knihy zásadní roli. Ačkoliv se ukázalo nemožným provést analýzu přesně srovnatelnou s citacemi článků (kvůli nedostatkům v dostupných databázích), bylo možné identifikovat určité množství vysoce citovaných knih, které jsou považovány za významné v tom kterém oboru. Avšak kvůli nedostatku dat nebyly tyto údaje použity jako samostatný indikátor, ale pouze jako pomocný indikátor k indikátoru citačnímu. Tento indikátor byl použit v kole roku V roce 2007 bylo pro zařazení do excelentní skupiny nutné získat tři ze čtyř hvězdiček. V roce 2009 bylo nutné získat alespoň jednu hvězdičku ze dvou výzkumně orientovaných indikátorů (publikace a citace) a další hvězdičku z jednoho ze zbývajících tří indikátorů (mobilita astudentů a vyučujících, Erasmus Mundus). Pokud v roce 2009 univerzita získala tři hvězdičky za ne-výzkumné indikátory, byla rovněž zařazena do skupiny excelence Výsledky prvního kola V roce 2007 bylo do skupin excelence vybráno 66 institucí; 33 v oboru biologie, 25 v oboru chemie, 24 v oboru fyzika a 20 v oboru matematika. V roce 2009 bylo do žebříčku přidáno 75 institucí; jako excelentní bylo označeno 51 univerzit v oboru politické vědy, 69 v oboru ekonomie a 59 v oboru psychologie. V České republice se do skupiny excelence dostaly dvě univerzity, UK a VŠE; obě za obory ekonomie a politické vědy a dohromady získaly sedm hvězdiček za ekonomii a pět za politické vědy. UK získala v oboru ekonomie hvězdičky za tyto indikátory: publikace, studentská i učitelská mobilita, Erasmus Mundus master a naopak neuspěla v indikátorech citace a vysoce 12

13 citované knihy. V oboru politické vědy získala UK hvězdičky za studentskou i učitelskou mobilitu, Erasmus Mundus master a neuspěla v případě publikací, citací a vysoce citovaných knih. Oba obory jsou z Fakulty sociálních věd. UK se již nezapojila do hloubkové analýzy neposkytla příslušná data [3]. VŠE získala za obor ekonomie tři hvězdičky (publikace, studentská mobilita, Erasmus Mundus master) a za politické vědy dvě (publikace, Erasmus Mundus master). Zapojila se i do hloubkové analýzy [4]. Následující tabulka uvádí počty univerzit ve skupině excelence podle jednotlivých oborů a procentuální údaje o tom, kolik univerzit se zapojilo do druhého kola hloubkové analýzy. Obor (rok publikace) Univerzity zahrnuté do výzkumu Univerzity, které vyplnily dotazník Biologie (2007) (65,2%) Chemie (2007) (68%) Ekonomie (2009) (49,3%) Matematika (2007) (52,6%) Fyzika (2007) (70,8%) Politické vědy (2009) (52,9%) Psychologie (2009) (62,7%) Hloubková analýza Univerzity vybrané pro hloubkovou analýzu byly osloveny na centrální úrovni, z níž měla být jmenována kontaktní osoba pro projekt (žebříček CHE Excellence). Oslovována byla obvykle také zahraniční oddělení univerzit. Některé univerzity pověřily jedinou kontaktní osobu na celý projekt, jinde jich bylo určeno více pro každý obor zvlášť; v různých případech se jednalo jak o akademiky, tak o administrátory. Druhým krokem žebříčku byla tedy hloubková analýza vybraných institucí a jejich detailní prezentace (podmínky studia, programy a další kritéria). Aby byla zajištěna nejvyšší možná kvalita těchto výstupů a povědomí o interkulturních rozdílech, byla vybrána skupina institucí z různých zemí a akademických oborů, která otestovala dotazníky a metody v roce Jelikož se vzdělávací a výzkumné systémy v rámci Evopy podstatně odlišují, žebříček CHE Excellence se zaměřuje právě na tyto aspekty výzkumu. Testovací partneři byli vybráni podle sady indikátorů (včetně úrovně jejich výkonu v co nejvíce zkoumaných oblastech) a podle regionální příslušnosti, aby se mohly snadněji identifikovat kulturní rozdíly mezi různými univerzitními systémy. V roce 2009 nebylo nutné tento test opakovat, ale dotazníky byly dány k posouzení odborníkům z příslušných oborů. V další fázi projektu byla analyzována data, která se sebrala od institucí a ze studentských šetření, a podle jejich validity a kompletnosti byly jednotlivým pracovištím přiděleny hvězdičky za konkrétní indikátory. Ostatní data byla prezentována bez přidělení hvězdiček. Hvězdičky se přidělovaly za indikátory splňující následující kritéria: Alespoň 50 % institucí bylo schopno poskytnout spolehlivá a důvěryhodná data. Poskytnutá data lze pokládat za mezinárodně srovnatelná (do určité míry). Například se ukázalo, že financování nemůže být indikátorem; rozpočtové systémy, způsoby výpočtu nákladů na zaměstnance apod. se příliš lišily. Studentská hodnocení se brala v potaz, pouze pokud bylo ve vzorku pro každý indikátor alespoň deset studentů. Hvězdičky byly nakonec přidělovány na základě těchto indikátorů: 13

14 1. Studentské posouzení (magisterská a doktorská úroveň): celková situace, aspekty výuky a kurzů, poradenské služby, počítačová vybavenost, laboratoře, knihovna. Doktorandi posuzovali aspekty více zaměřené na výzkum, např. možnost zapojit se do akademické komunity prostřednictvím účasti na konferencích nebo publikování článků (v obou letech 2007, 2009). Studentský výzkum byl proveden pomocí elektronického dotazníku. Respondenti posuzovali určité výroky na šestibodové škále s krajními hodnotami zcela souhlasím a vůbec nesouhlasím. Jednotlivá pracoviště byla porovnávána podle svého průměrného hodnocení (rozmezí 1 6). Univerzity, které měly interval spolehlivosti celý nalevo od celkového průměru, byly označeny jako horní skupina, naopak univerzity s intervalem spolehlivosti zcela napravo od celkového průměru tvoří spodní skupinu. Ostatní tvoří skupinu prostřední. Příkladem je následující graf ukazuje situaci pro obor chemie; celkový průměr je těsně pod hodotou 2, horní skupina obsahuje dvě a spodní skupina tři univerzity, zbytek je v prostřední skupině. 2. Procento zahraničních vyučujících s doktorátem (v obou letech 2007, 2009). 3. Procento zahraničních doktorských a magisterských studujících (v obou letech 2007, 2009). 14

15 4. Procento žen mezi zaměstnanci a studujícími doktorských a magisterských programů (pouze 2007). 5. Genderová rovnováha. Odchylka od podílu 1:1 (který je považován za ideál) ve skupině zaměstnanců a studujících doktorských a magisterských programů (pouze 2009). 6. Počet vědeckých oborově specifických periodik, která jsou předplacena v knihovně (tištěná nebo elektronická) (pouze 2009). 7. Počet členství v redakčních radách hlavních vědeckých periodik na deset vědeckých pracovníků (pouze 2009). 8. Počet renomovaných vědeckých ocenění získaných zaměstnanci (pouze politické vědy). 9. Počet mezinárodních konferencí pořádaných příslušným pracovištěm v posledních pěti letech (pouze politické vědy). 10. Vědečtí pracovníci působící na letních školách procento za rok (pouze politické vědy). V letech 2007 a 2009 byla získána data odlišné kvality v roce 2007 hodně dat chybělo nebo bylo dodáno v takové podobě, která neumožňovala srovnání, tudíž mnoho aspektů nemohlo být v žebříčku porovnáno. Jednou z přidaných hodnot hloubkové analýzy žebříčku je zjišťování výzkumných kategorií; každé pracoviště bylo požádáno, ať vyjmenuje své výzkumné skupiny (týmy) a přiřadí jim jednu nebo více výzkumných kategorií (identifikováno bylo více než 2000 výzkumných skupin). Tento krok umožňuje studentům vybrat si takové pracoviště, které se specializuje na určitý podobor. Pro zájemce o studium je důležitější odborné zaměření příslušného pracoviště, než celkový výkon fakulty Výhled do budoucnosti Žebříček CHE Excellence představuje první a zároveň zkušební přístup k identifikování univerzit, které jsou excelentní v určitých oborech. Jeho metody musely být vyvinuty a testovány; první kolo ukázalo, že je potřeba tyto metody upravit pro kola následující. Obzvláště zajímavé (ačkoliv ne překvapující) bylo zjištění, že zformulovat přesné znění jednotlivých indikátorů v dotaznících bylo ještě obtížnější, než se předpokládalo (zejména v oblasti financování, rozpočtu a označení akademických pozic); bylo třeba mnoho pojmů vysvětlovat. Podle filozofie CHE se tyto úpravy objevily již v roce 2008/2009 ve výzkumu politických věd, ekonomie a psychologie a bude se v nich i nadále pokračovat ve spolupráci s analyzovanými institucemi. Zdroje: [1] CHE Ranking. CHE Excellence Ranking Methods [online]. [cit ]. Dostupno z www: [2] BERGHOFF, Sonja, BRANDENBURG, Uwe, CARR, Diane, HACHMEISTER, Cort- Denis, LEICHSENRING Hannah, ZIEGELE, Frank: Identifying the Best: The CHE ExcellenceRanking for Natural Sciences, Economics, Political Science and Psychology in Europe [online]. Gütersloh: CHE Centre for Higher Education Development, 2009 [cit

16 08-17]. Dostupno z www: [3] Zeit online. Excellence ranking. Universities. Univerzita Karlova v Praze [online]. [cit ]. Dostupno z www: [4] Zeit online. Excellence ranking. Universities. Vysoká škola ekonomická v Praze [online]. [cit ]. Dostupno z www: 16

17 3. RANKINGS - charakteristiky, kritické pohledy, potenciální přínos 3 Přestože jsou rankingy a z nich vyplývající žebříčky (league tables) diskutabilní a sporná záležitost, v současné době existují a mají velký vliv na politiky i na vysoké školy všech úrovní ve všech zemích. Většina rankingů se zaměřuje především výzkumnou činnost vysokých škol a vlády se snaží podporovat ve svých zemích rozvoj univerzit světové úrovně ( world-class ). Koncentrace na úsilí vyniknout ve výzkumu může však vést ke ztrátě zájmu a o další činnosti vysokoškolských systémů a o jejich podporu. Nicméně pro univerzitu výzkumného typu mohou poskytovat využitelnou reflexi. V ekonomických termínech není vysoké školství zboží hledání/vyhledání, u něhož lze určit kvalitu předem, ale jde o zboží zkušeností, kde lze kvalitu posoudit až právě podle získaných zkušeností, někdy je dokonce označována jako zboží víry. Otázkou je, zda student, který je považován za jednoho z důležitých spotřebitelů informací z rankingů, může zhodnotit znalosti a dovednosti studiem získané, protože zjistit míru nově nabytých znalostí je obecně obtížné. Světové žebříčky se objevují až v posledních letech, například Academic Ranking of World Universities (ARWU, Šanghaj Jiao Tong University) byl poprvé proveden v roce 2003 a podobně je tomu i v ostatních případech: Times Higher Education/QS World Ranking (THE), bibliometrický Leiden Ranking (Center for Science and Technology Studies, University of Leiden) a ranking prováděný Higher Education Evaluation and Accreditation Council of Taiwan (HEEACT). Vznik rankingů je zdůvodňován stále větší konkurencí mezi světovými vysokými školami, avšak k tomu je nutné poznamenat, že rankingy samy přispívají k tomu, aby konkurence byla stále intenzivnější (Federkeil 2006). Frans van Vought (CHEPS, University of Enschede) zdůrazňuje, že žebříčky se zabývají prakticky pouze jedním modelem vysoké školy, kterým je mnohooborová výzkumná univerzita. Nerespektují to, že vysoké školy se zabývají řadou různých činností a mají tudíž velmi diverzifikovaná poslání, cíle a profily. Důsledkem je to, že žebříčky vytvářejí/podporují vertikální stratifikaci vysokých škol, namísto horizontální diverzifikace, která je v rozvoji vysokého školství očekávána (Ulrich Teichler, 2007). Dodává, že proto je potřeba tvořit nástroje transparentnosti, které respektují vertikální i horizontální diverzitu vysokých škol a různé formy excelence, které se na nich rozvíjejí. Vysvětlení terminologie, kterou užívá výše zmíněná studie Nástroj transparentnosti je souhrnné označení zahrnující různé možnosti, které poskytují vhled do diverzity vysokého školství. Klasifikace je systematické roztřídění mezi různými třídami a charakteristikami institucí, bez zamýšlené tvorby jejich pořadí/preferencí. Rankingy jsou nástroje pro vertikální třídění užívající kvantitativní indikátory. Většina rankingů užívá žebříčky ( ligové tabulky ), kterými jsou jednorozměrné seznamy začínající nejlepším a končící nejhorším subjektem a označují každý z nich diskrétní pozicí, která udává zdánlivě stejný odstup jednoho subjektu od druhého. Rankingy a žebříčky srovnávají vysoké školy do pořadí jednu po druhé podle toho, jak naplňují určitá kriteria. Na první pohled tedy umožňují zjistit, která škola je na které pozici. 3 Volně převzato ze studie U-Multirank, Interim Progress Report, zpracované v rámci projektu Design and Testing the Feasibility of a Multi-dimensional Global University Ranking Poznámka ke zdrojům uváděným v textu: V textu jsou citovány pouze ty zdroje (a uvedeny jako seznam vybrané literatury), kde jsou volně přeložené citace ze studie. Rozsáhlý seznam použité literatury pro zpracování studie lze získat na adrese kde je studie zveřejněna. 17

18 Mnohorozměrné rankingy třídí instituce do skupin a od jednorozměrných žebříčků se výrazně odlišují. Zajišťování kvality je jiným nástrojem transparentnosti, který poskytuje informace uživatelům vysokých škol. Zajišťování kvality na jedné straně a rankingy a klasifikace na straně druhé se vzájemně doplňují Cílové skupiny (uživatelé) rankingů Původní cílovou skupinou žebříčků byli studenti a národní rankingy se rozvíjely proto, aby poskytovaly informace pro studenty a jejich rodiče. Jejich vznik je doprovázen potřebou najít rovnováhu mezi nutnou redukcí komplexních informací (pro základní skupinu uživatelů, tj. pro studenty) a úmyslem poskytovat sofistikované a dobře zpracované informace pro vysokoškolský sektor jako takový (Federkeil 2006). Žebříčky (národní) nejsou zaměřeny na potřeby všech studentů, resp. různé skupiny studentů mají různé zájmy a žebříčky se tomu přizpůsobují. Některé mají úmysl oslovit studenty, kteří se chystají poprvé vstoupit na vysokou školu, a dát jim tudíž požadované základní informace (CHE), jiné se soustřeďují na vyspělé studenty s cílem zlepšit jejich rozhled v tom, kde a jak získávat další znalosti (Financial Times). Cílem žebříčků mohou být například studenti zajímající se o studium zaměřené na životní prostředí (interested in green values) nebo o etické modely podnikání. Zcela jiné požadavky mají skupiny studentů se spotřebními motivacemi (zajímají se o kampus, jeho vybavení, materiální podmínky studia apod.) a skupiny studentů s motivy investičními (charakteristické pro studenty vracející se ke studiu po určité praxi). Řada výzkumných studií z oblasti rankingu potvrzuje výše uvedené, a to že i jedna cílová skupina, kterou jsou například studenti jako zákazníci/uživatelé vysokého školství, potřebuje pro své rozhodování vícerozměrné informace, protože motivace studentů k výběru určitého studijního programu, instituce i její lokality jsou velmi různorodé. Vhodné informace mohou být velmi důležité i v sociální oblasti, kde mohou pomoci zmírnit dopady sociální stratifikace. Pro stejnou cílovou skupinu, tedy pro studenty, jsou důležité i žebříčky zaměřené na různé oblasti/obory činností vysokých škol například žebříčky pro ekonomické školy nebo programy MBA apod. Mezinárodní oborové žebříčky se objevily nejprve v těch oborech, které jsou mezinárodně integrované například ekonomická studia (business studies), a až později se začínají objevovat i v oborech dalších (CHE Excellence ranking). Významné mezinárodní žebříčky nejsou na rozdíl od národních zaměřeny na určitou (explicitně definovanou) skupinu uživatelů, ale spíše na širší veřejnost uvnitř i vně vysokého školství. ARWU byl ranking původně zaměřený na srovnání výkonu čínských univerzit ve vědních a technologických oborech a na srovnání čínského národního školství se světovým. Cílovou skupinou byli tudíž řídící pracovníci (čínské ministerstvo školství a vědy). Leidenský ranking hledá různá srovnání v oblasti výzkumu a je zdrojem informací pro cílovou skupinu vedoucích pracovníků vysokoškolských institucí a podobně jako ARWU naplňuje specifické informační potřeby pracovníků institucí a jejich vedení. Širší cílová skupina uživatelů vysokého školství a veřejnost přijímá výsledky rankingů velmi dobře, protože poskytované informace jsou jednoduché a pro zákazníka vhodné. Prestiž, která je pozicí vysoké školy na žebříčku určená, může být efektivním a atraktivním indikátorem kvality pro ty, kteří nemají čas, potřebu nebo další zdroje k pátrání po informačních detailech. Takovou cílovou skupinou jsou například manažeři vysokých škol, kteří dobrou reputaci poskytovanou prostřednictvím rankingu potřebují, protože zákazníci podle ní jednají dobrá prestiž přináší lepší přístup k finančním prostředkům, je atraktivní pro dobré pracovníky i pro dobře připravené uchazeče o studium apod. 18

19 3.2. Tvůrci žebříčků (league tables) Většina národních žebříčků je zpracována médii. Jenom výjimečně existují žebříčky zpracované vysokými školami samotnými (například v ekonomii), ale jejich odezva ve veřejnosti obvykle není velká. Také jenom minoritní část rankingů je zpracovávána nezávislou neziskovou organizací, jako například CHE (Centre for Higher Education Development, SRN), Studychoice 123 (Holandsko) nebo Perspektywy Foundation (Polsko). Dalších několik žebříčků vytvářejí oficiální národní instituce, například HEEACT (Higher Education Evaluation and Accreditation Council, Taiwan) nebo Nigerian Rectors Conference. Mezinárodní rankingy jsou naopak většinou záležitostí akademických institucí, THE je mezi nimi výjimka. Tvůrci národních rankingů jsou často úzce propojeni s národními autoritami (např. HEEACT, SK123) a také akademické instituce zabývající se globálními/mezinárodními rankingy jsou většinou instituce veřejné Institucionální ranking a ranking oborový Pod termínem oborový ranking se obvykle rozumí zaměření na menší součásti instituce, jako jsou fakulty, ústavy apod., které se soustřeďují na jednotlivé oblasti vědění, případně na interdisciplinární obory jako jsou třeba ekonomická studia; ranking se také může týkat přímo určitých výzkumných programů. Většina globálních rankingů se zabývá institucemi, i když jak ARWU tak THE publikují (v poslední době) také žebříčky v širších oborech. Naopak například Financial Times se zabývá pouze studiem ekonomiky. Také některé národní rankingy jsou zaměřeny na instituce (například Perspektywy), ale daleko více sledují budoucí studenty jako důležitou cílovou skupinu. Zpracovávají proto informace o studijních možnostech, které mohou vyhovět individuálním potřebám studentů a nevěnují příliš mnoho pozornosti organizaci vysokých škol ani jejich výzkumné činnosti (například CHE nebo SK 123). Zveřejnění průměrné hodnoty sledovaných indikátorů pro celou instituci je problematické, protože ignoruje vnitřní diverzitu a různou kvalitu součástí/oborů a schová výrazné silné stránky instituce, ale též stránky slabé. Ze srovnání kvality dvou oborů univerzit umístěných mezi první stovkou THE žebříčku bylo prokázáno, že pouze velmi malé procento vysokých škol vykazuje stejně vysokou kvalitu všech svých činností (která není ani možná ani žádaná) a diverzifikované profily jednotlivých součástí mohou být někdy strategickým záměrem. Na druhé straně vláda a/nebo vedoucí pracovníci v oblasti vysokého školství mohou mít legitimní zájem na určité charakteristice, která platí pro instituce jako celek, protože na této úrovni rozhodují. Naopak rankingy zaměřené na obory mohou ovlivňovat rozhodování na úrovni řízení instituce, případně na úrovni jednotlivých odborníků. Tento typ rankingů je důležitý i pro manažery, protože průměr je pro řízení nepoužitelný neukazuje, zda je průměrné všechno nebo naopak zda jsou některé obory vysoce nadprůměrné, zatímco výkony jinde jsou velmi slabé. Jak už bylo výše řečeno, ranking v jednotlivých oborech využijí dobře pro svá rozhodování i studenti, ale také akademičtí pracovníci. Ze tří základních činností vysokých škol vzdělávání, výzkum a služba společnosti, vybírají některé rankingy především činnost vzdělávací, jiné se soustřeďují téměř výhradně na činnost výzkumnou. Národní rankingy s cílem poskytovat informace především studentům například CHE nebo SK123, se logicky soustřeďují na vzdělávání. Naopak původním cílem ARWU (informace o postavení čínských univerzit ve výzkumu a vývoji) i cílem současným je informovat o výzkumu a vývoji s působností pro univerzity celého světa. Také THE ranking i mezinárodní Leidenský žebříček informuje především o výzkumném výkonu. Významné globální rankingy a následně vytvářené žebříčky jsou tedy zaměřeny téměř výhradně na 19

20 výzkumnou činnost vysokých škol a využívají dostupná a dobře měřitelná data. Vzdělávací funkce vysokých škol a jejich třetí role je v případě těchto rankingů zcela potlačena. Velmi závažné je to, že přestože uvedené globální rankingy využívají jenom limitovaný počet indikátorů výzkumu a vývoje, o nichž jsou dostupná měřitelná data, vytvářejí ve veřejnosti dojem, že se zabývají celkovou kvalitou instituce. Podobně se chovají i některé národní rankingy, mezi nimi jako příklad velmi úzkého zaměření jmenujme Ecole de Mines, který využívá pouze jeden indikátor, a to počet absolventů (alumni) zaujímajících posty vedoucích řídících pracovníků v 500 podnicích Fortune Global. Globální žebříčky (ARWU, THE, HEEACT) slouží také jako předvýběr pro hodnocení některých oborů, což ovšem následně z žebříčku oborů vylučuje některé menší jednooborové vysoké školy, které se právě vzhledem ke své specializaci mezi prvních 200, resp. 500 top univerzit nedostaly. Tento problém se netýká národních rankingů, které většinou zahrnují všechny domácí univerzity a tudíž není žádná z nich předem z případného předvýběru vyřazena Národní a mezinárodní rozměr rankingu Rankingy a žebříčky na národní úrovni mívají obvykle jednoznačněji určenou cílovou skupinu než rankingy globální. První žebříčky byly publikovány v USA a jejich hlavním účelem bylo srovnat všechny vysoké školy ve všech amerických státech a dát tak studentům souhrnnou informaci o možnostech studia kdekoliv v této zemi. Zajímavé poznámka se může týkat srovnání národního a mezinárodního rankingu v USA a Evropě národní ranking v USA pokrývá srovnatelné množství institucí jako by tomu bylo v případě rankingu mezinárodního v rámci EHEA, který tvoří vysokoškolské systémy 46 zemí. Podobně jako v USA také ranking CHE zahrnuje všechny vysoké školy všech spolkových zemí v Německu a poskytuje informace zejména potenciálním studentům. Mezinárodní současné žebříčky porovnávají instituce, a protože vytvářejí povědomí o reputaci jednotlivých institucí, jsou velmi rozporuplným a diskutovaným tématem. Nejvýznamnější jsou v tomto smyslu žebříčky ARWU a THE. Ostatní jsou jednoznačnější ve stanovení svých limitovaných rozsahů a dopadů, jejich záměrem je informovat především o výzkumných výkonech a ve srovnání s předcházejícími dvěma rankingy vyvolávají méně zájmu i diskusí. Některé národní rankingy reagují na rozvoj internacionalizace a mobility studentů a rozšiřují proto svoji působnost na instituce dalších zemí (například CHE zahrnuje kromě německých institucí také instituce Rakouska, Švýcarska a Nizozemí). Excellence Ranking CHE se zatím zaměřuje na malý počet oborových oblastí, ale srovnává je na výzkumně orientovaných univerzitách různých evropských zemí Metodické nedostatky při užití smíšeného celkového indikátoru Klasický model žebříčku je založen na jednom složeném (celkovém) indikátoru, který je vypočítán z vážených indikátorů příslušným rankingem sledovaných. V narůstající komplexitě vysokoškolských systémů (jednotlivých vysokých škol), může být tento přístup označen jako destilování složité skutečnosti do zvládnutelné formy. Přestože je metodika využití jednoho integrovaného indikátoru v rankingu velmi častá, může vést k příliš velkému zjednodušení skutečnosti a k prezentování klamného průměru místo jednotlivých indikátorů. Váhu jednotlivých indikátorů obvykle určují autoři rankingů, i když se v nedávné době objevila též možnost, aby v interaktivním rankingu rozhodli o váze indikátorů uživatelé žebříčku. Kritika užívání jednoho celkového indikátoru má několik aspektů: Přiřazení váhy jednotlivým indikátorům by vyžadovalo konceptuální model, který by na základě argumentů umožnil stanovit relativní důležitost a prioritu těchto indikátorů. Vzhledem k tomu, že neexistují ani teoretické ani empirické argumenty pro přiřazení 20

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ

STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ STAV A TRENDY HODNOCENÍ VÝZKUMU V ZAHRANIČÍ František Hronek 1. ÚVOD Cílem této studie je podat informace o aktuálním stavu a trendech hodnocení (evaluace) v zahraničí. Podrobněji je uvedena problematika

Více

Absolventi vysokých škol:

Absolventi vysokých škol: Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim Ryška a Martin Zelenka 2011 2 Absolventi vysokých škol: hodnocení vzdělání, uplatnění na trhu práce, kompetence Radim

Více

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení

Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Klesající výsledky českého základního a středního školství: fakta a řešení Obsah Úvod proč vznikla tato zpráva?... 1 Shrnutí... 3 Cíle a metodika... 7 1. Proč něco měnit... 11 1.1 Výsledky... 11 1.1.1

Více

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová

Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami. Radomila Soukalová Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Radim Bačuvčík VeRBuM 2012 Současná role komunikace vysoké školy s cílovými skupinami Radomila Soukalová Tento projekt je

Více

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ

VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ S T U D I E B Y L A S P O L U F I N A N C O V Á N A E V R O P S K Ý M S O C I Á L N Í M F O N D E M A S T Á T N Í M R O Z P O Č T E M Č E S K É R E P U B L I K Y VYŠŠÍ ODBORNÉ ŠKOLY NA ROZCESTÍ Analýza

Více

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY

STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY STAV GENDEROVÉ ROVNOSTI A NÁVRH STŘEDNĚDOBÉHO STRATEGICKÉHO PLÁNU V OBLASTI GENDEROVÉ ROVNOSTI V RESORTU MINISTERSTVA ŠKOLSTVÍ, MLÁDEŽE A TĚLOVÝCHOVY OBSAH: 1 1. ÚVOD... 4 2. RÁMCOVÉ VYMEZENÍ GENDEROVÉ

Více

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu

Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra managementu firem a institucí Řízení vztahů se zákazníky a tvorba hodnoty a přidané hodnoty produktu Bakalářská práce Autor: Petr Pavlas Bankovní management

Více

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti

Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Spolupráce vysokých škol a firem globální perspektivy i lokální zkušenosti Tomáš Pitner, Dan Tovarňák Masarykova univerzita, Fakulta informatiky Úvodem Velká část podstatných informací k hlavním problémům

Více

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON)

Technologické centrum Akademie věd ČR. Sociologické nakladatelství (SLON) Technologické centrum Akademie věd ČR Sociologické nakladatelství (SLON) analýza inovačního potenciálu krajů České republiky Ondřej Pokorný, Miroslav Kostić, Vladislav Čadil Ondřej Valenta, Lenka Hebáková,

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze k 13. 3. 2015 CCI 2014CZ05M2OP001 Název Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Verze 1.2 První rok 2014 Poslední rok 2020 Způsobilý od 1. 1. 2014

Více

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání

Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Vzdělávací program jako základní kategorie dalšího profesního vzdělávání Předkládá: sdružení NVF, BIVŠ, KPMG Zpracovali: Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, Dr.Sc. PhDr. Zdeněk Palán, Ph.D. a kolektiv Největší

Více

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie)

Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy III. Národní výzkumná a inovační strategie pro inteligentní specializaci České republiky (Národní RIS3 strategie) ZPRACOVANÁ KE DNI 26. 11. 2014 se zapracovanými

Více

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE

ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE ÚTVAR ROZVOJE HL. M. PRAHY Odbor strategické koncepce ZÁKLADNA VĚDY, VÝZKUMU A VÝVOJE V HL. M. PRAZE Analýza současného stavu Zpracoval Ing. Jakub Pechlát spolupráce Ing. Jiří Mejstřík Prosinec 2006 Tato

Více

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze

Cestovní ruch pro všechny. Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Cestovní ruch pro všechny Kolektiv autorů Katedry cestovního ruchu VŠE v Praze Praha 2008 Cestovní ruch pro všechny Vydalo: Ministerstvo pro místní rozvoj ČR, Praha 2008 Staroměstské nám. 6, 110 15 Praha

Více

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let

Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Hodnotové orientace dětí ve věku 6-15 let Výzkumný tým: Mgr. Miroslav Bocan, garant výzkumu, NIDM Mgr, Hana Maříková, výzkumná pracovnice, NIDM Mgr. Adam Spálenský,

Více

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy

OBSAH. 1.2 Reforma veřejné správy v globálním kontextu. 1.2.1 Úloha státu a veřejné správy 1.2.2 Mezinárodní tendence v reformování veřejné správy OBSAH Předmluva Kap.1 ZÁKLADNÍ VÝCHODISKA 1.1 Cíl a metodika analýzy 1.1.1 Účel a cíl 1.1.2 Soustředění na hlavní nedořešené problémy 1.1.3 Přizpůsobení metodiky účelu a možnostem 1.1.4 Návazné práce a

Více

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze,

Acta Politologica 6, 1, 56-70. ISSN 1803-8220. Internetový recenzovaný časopis vydává Fakulta sociálních věd Univerzity Karlovy v Praze, www.acpo.cz INTERNETOVÝ RECENZOVANÝ ČASOPIS 2014 Vol. 6 No. 1 ISSN 1803 8220 HAVLÍK, Vratislav KOTRBOVÁ, Jana ŠPOTTOVÁ, Kristina (2014). Cílená proměna magistrátů českých velkoměst jako základ úspěchu?

Více

Vysoké školství ve Finsku

Vysoké školství ve Finsku Vysoké školství ve Finsku Jan Kovařovic a Jan Koucký Praha, prosinec 2011 ISBN 978 80 7290 529 4 2 Tato práce je první z řady připravovaných studií, jejichž cílem je porovnat, jak v některých evropských

Více

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR

Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ. Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál a kol. ŠKOLY NA CESTĚ KE KVALITĚ Systém podpory autoevaluace škol v ČR Školy na cestě ke kvalitě Systém podpory autoevaluace škol v ČR Martin Chvál, Karel Černý, Hana Košťálová, Erika Mechlová,

Více

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07

Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Závěrečná zpráva o řešení projektu HR162/07 Zmapování dostupnosti a podmínek pobytu dětí v jeslích, mateřských školách, školních družinách a obdobných zařízeních a jiných neinstitucionálních forem péče

Více

Erasmus+ Příručka k programu

Erasmus+ Příručka k programu Erasmus+ Příručka k programu V případě rozdílných významů mezi jednotlivými jazykovými verzemi má anglická verze přednost před ostatními verzemi. Verze 3 (2015): 16/12/2014 OBSAH ÚVOD... 6 ČÁST A OBECNÉ

Více

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020

Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Strategie vzdělávací politiky České republiky do roku 2020 Obsah SHRNUTÍ... 3 1 ÚVOD: PROČ POTŘEBUJE ČESKÁ REPUBLIKA NOVOU STRATEGII VZDĚLÁVACÍ POLITIKY... 4 2 VIZE... 8 3 STRATEGICKÉ PRIORITY... 12 3.1

Více

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky

Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Cílené další profesní vzdělávání: konkrétní cíl konkrétní výsledky Sborník příspěvků z konference k projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů Editoři Jakub Trojan a Pavla Zdráhalová Brno 2012 Cílené

Více

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.)

RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) RESORTNÍ PROGRAM VÝZKUMU A VÝVOJE MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ III. (RPV III.) Obsah: 1. Východiska programu.. 1 2. Cíle programu 7 3. Termín a vyhlášení a doba trvání programu.. 9 4. Základní struktura

Více

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze

Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání. Fond dalšího vzdělávání. Finální verze Strategie MPSV pro oblast dalšího vzdělávání Fond dalšího vzdělávání Finální verze Tato zpráva je výstupem ze zakázky "Strategické vyhodnocení pro oblast dalšího vzdělávání" financované z projektu technické

Více

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu

Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Klasifikace ubytovacích zařízení jako způsob podpory kvality služeb v cestovním ruchu Ing. Petr Houška a kolektiv Tato publikace byla vytvořena pro projekt Školení a vzdělávání pracovníků v cestovním ruchu

Více

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky Finální verze Leden 2015 Resumé Metodika pro benchmarking udržitelné tvorby pracovních míst v krajích České republiky

Více

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací

Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací MASARYKOVA UNIVERZITA V BRNĚ FAKULTA SOCIÁLNÍCH STUDIÍ Katedra sociální politiky a sociální práce Profil humanitárního pracovníka pohledem českých humanitárních organizací Diplomová práce Autor: Jan Říkovský

Více

Zdraví ve všech politikách

Zdraví ve všech politikách Zdraví ve všech politikách Zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu DOPRAVA, ÚZEMNÍ PLÁNOVÁNÍ A ZDRAVÍ 1 Titul: Zdraví ve všech politikách - zpráva odborné skupiny k tematickému okruhu doprava, územní

Více

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu

Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Ústav podnikové ekonomiky a managementu Řízení změn v podniku Veronika Gajdošíková Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že jsem tuto práci vypracovala

Více