MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb Výtlačok č. : Č.p.: ÚLogS 180-2/2012 SkZKMaKP Počet listov :

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb Výtlačok č. : Č.p.: ÚLogS 180-2/2012 SkZKMaKP Počet listov :"

Transkript

1 MINNISTERSTVO OBRANY SR Úrad logistiky a služieb Výtlačok č. : Č.p.: ÚLogS 180-2/2012 SkZKMaKP Počet listov : VÝZVA na predloženie cenovej ponuky zákazky s nízkou hodnotou, podľa 102 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z.z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na dodanie tovaru a súvisiacich služieb 1) Identifikácia verejného obstarávateľa : Názov : Ministerstvo obrany SR Úrad logistiky a služieb Sídlo : Kutuzovova 8, Bratislava Kontaktná osoba: Mgr. Ladislav VEČERA Telefón : , Fax: ) Predmet zákazky: Oprava a údržba lekárskych zariadení 3) Druh poskytovanej služby: Oprava a údržba lekárskych zariadení 4) Typ zmluvy : Samostatná objednávka 5) Miesto realizácie služby: Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou 5, Bratislava (Duklianske kasárne) 6) Termín realizácie služby : Do ) Opis predmetu zákazky: Viď príloha č. 1 8) Rozsah ponuky: Cenovú ponuku môže súťažiaci predložiť na jednotlivú časť predmetu zákazky, na viac častí prípadne na celý predmet zákazky. Cenová ponuka na vybranú časť( časti súťaže sú označené ako časť I až XIV v tabuľke vpravo hore) musí byť predložená na opravu a údržbu všetkých lekárskych zariadení určených tabuľkou na podanie cenovej ponuky ktorá tvorí prílohu k Výzve č.p.: ÚLogS-180-2/2012 SkZKMaKP

2 9) Lehota na predloženie cenovej ponuky a spôsob doručenia: Uchádzač vloží ponuku do samostatnej nepriehľadnej obálky. Obálka ponuky musí byť uzatvorená, prípadne zabezpečená proti nežiaducemu otvoreniu a označená údajmi: adresa verejného obstarávateľa, adresa uchádzača (jeho obchodné meno a adresa sídla alebo miesta podnikania), označenie Zákazka s nízkou hodnotou neotvárať, heslo Oprava a údržba lekárskych zariadení 2012 Ponuky je potrebné doručiť na adresu verejného obstarávateľa: Poštou : Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb MO SR, Kutuzovova 8, Bratislava, Osobne : Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb MO SR, Za kasárňou č. 5, Bratislava, budova č. 5, Pracovisko administratívnej bezpečnosti (podateľňa) miestnosť č. 122, v čase od , 10,30 11,30, 13,00 14,30 hod. Lehota na predkladanie ponúk uplynie: dňa 26. apríla 2012 o 11, 30 hod. Ponuka predložená po uplynutí lehoty nebude prijatá a bude vrátená uchádzačovi neotvorená. 10) Vyhodnotenie ponúk: Vyhodnotenie vykoná trojčlenná komisia určená na vyhodnotenie ponúk dňa o hod, bez účasti uchádzačov. Po vyhodnotení predložených cenových ponúk bezodkladne písomne resp. elektronicky všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali výsledok vyhodnotenia ponúk a úspešnému uchádzačovi oznámi, že jeho ponuku prijíma. Neúspešnému uchádzačovi oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky. 11) Podmienky účasti: - doklad o oprávnení podnikať pri predložení ponuky fotokópiu, pred podpisom zmluvy, alebo objednávky v origináli, alebo úradne overenej kópii, alebo úradne overenej kópii o zapísaní do zoznamu podnikateľov podľa 128 ods. 1 zák. č. 25/2006 Z. z. o verejnom obstarávaní v platnom znení, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase, - prípadne iné doklady preukazujúce odbornú a technickú spôsobilosť potrebnú na dodanie požadovaného predmetu zákazky. 12) Požadované obchodné podmienky dodania predmetu zákazky: - objednanú službu realizovať na adrese: Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb, Za kasárňou 5, Bratislava, t. č , - cenová ponuka je platná do , - cenovú ponuku požadujeme vypracovať podľa vzoru v prílohe č.1, pričom ceny musia byť konečné a musia byť platné od lehoty na predloženie cenovej ponuky do lehoty dodávky (fakturácie); do ceny je nutné započítať všetky náklady uchádzača vrátane nákladov na dopravu, - realizovať objednanú službu v lehote do 5 dní od obdržania písomnej objednávky do miesta plnenia ( objednávky podanej faxom), - po realizovaní vystaviť samostatný dodací list, na ktorom oprávnený zástupca potvrdí podpisom riadne prevedenie požadovanej služby,

3 - na požadovanú službu sa neposkytuje preddavok, platba bude vykonaná po riadnom splnení predmetu zákazky a po jeho prevzatí v mieste plnenia do 30 dní po obdržaní faktúry, - faktúru doručiť do 14 dní po doručení dodávky na adresu: Ministerstvo obrany SR, Úrad logistiky a služieb, Za kasárňou 5, Bratislava, - záruka na službu a uplatňovanie reklamácií podľa platných právnych noriem a platnej legislatívy. 13) Obsah ponuky: - doklad podľa bodu 11 tejto výzvy doklad preukazujúci splnenie podmienok účasti, - cenová ponuka na celý predmet zákazky, vypracovaná podľa prílohy č.1 k tejto výzve, ktorá musí byť podpísaná štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (v takom prípade oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. kópiou plnomocenstva), - prehlásenie uchádzača, že súhlasí s podmienkami vyhlasovateľa na dodanie tovaru uvedenými vo výzve č.p.: ÚLogS /2012 SkZKMaKP, prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo oprávnenou osobou konať za uchádzača ( oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou plnomocenstva), - prehlásenie uchádzača, že všetky technické parametre spĺňajú minimálne technické parametre požadované verejným obstarávateľom, prehlásenie musí byť podpísané štatutárnym orgánom uchádzača, alebo osobou oprávnenou konať za uchádzača (oprávnenie konať musí byť doložené originálom, resp. overenou kópiou (plnomocenstva). 14) Požiadavky na predloženie cenovej ponuky: Ponuka musí byť predložená podľa vzorov na predkladanie cenovej ponuky. Cenová ponuka môže byť predložená na jednotlivú časť predmetu zákazky, jednotlivé časti predmetu zákazky, celý predmet zákazky. Cenová ponuka na vybranú časť 1 14 musí byť predložená na opravu a údržbu všetkých lekárskych zariadení určených tabuľkou ktorá tvorí prílohu k Výzve č.p.: ÚLogS-180-2/2012 SkZKMaKP V stĺpci: uvedie ním ponúknutú cenu za jednotkové množstvo ( normohodina ). V riadku Celková cena, uvedie súčet cien za jednotlivé položky ktorú tvorí súčet cien za všetky položky jednotlivej časti na ktorú sa súťažiaci prihlásil, jednotlivé časti, alebo všetky časti súťaže uvedených v stĺpci:. 15) Kritéria na vyhodnotenie ponúk a pravidlá ich uplatnenia: Cenovú ponuku môže súťažiaci predložiť na jednotlivú časť predmetu zákazky, na viac častí prípadne na celý predmet zákazky. Cenová ponuka na vybranú časť( časti súťaže sú označené ako časť I až XIV v tabuľke vpravo hore) musí byť predložená na opravu a údržbu všetkých lekárskych zariadení určených tabuľkou na podanie cenovej ponuky ktorá tvorí prílohu k Výzve č.p.: ÚLogS-180-2/2012 SkZKMaKP Rozhoduje najnižšia cena v riadku celková cena za ktorá tvorí súčet cien za na všetky položky z danej časti ( posledný riadok ) cenovej ponuky. Do tabuľky uvádzať cenu konečnú výlučne len podľa požadovanej špecifikácie uvedenej v tabuľke vrátane všetkých nákladov na požadovanú službu i paušálne náklady na dopravu.

4 Vyhodnotenie: Úspešnou ponukou bude ponuka uchádzača s najnižšou celkovou cenou v tabuľke celková cena cenovej ponuky (celková cena je súčtom cien za jednotlivé položky cenovej ponuky ktorá tvorí posledný riadok tabuľky na predloženie cenovej ponuky). Ceny udávať na dve desatinné miesta. V prípade rovnosti cien rozhodne cena paušálne náklady za dopravu. 16) Ďalšie informácie verejného obstarávateľa: - proti rozhodnutiu verejného obstarávateľa pri postupe zadávania zákazky s nízkou hodnotou nie je možné podať žiadosť o nápravu, ani námietky v zmysle platného zákona o verejnom obstarávaní, - verejný obstarávateľ na vyhodnotenie ponúk zriadi trojčlennú komisiu, všetkým uchádzačom, ktorých ponuky sa vyhodnocovali, bude bezodkladne ( najneskôr do 5 dní odo dňa otvárania ponúk ) oznámený výsledok vyhodnotenia ponúk, úspešnému uchádzačovi sa oznámi, že jeho ponuka sa prijíma, neúspešnému uchádzačovi sa oznámi, že neuspel a dôvody neprijatia jeho ponuky, - víťazný uchádzač musí predložiť originál dokladu alebo jeho úradne osvedčenú kópiu podľa bodu 11, ktorým preukáže jeho aktuálnosť v danom čase, verejný obstarávateľ si vyhradzuje právo uzatvoriť objednávku s uchádzačom umiestneným v poradí za úspešným uchádzačom, ak s rôznych dôvodov nedôjde k uzatvoreniu zmluvy s úspešným uchádzačom, resp. úspešný uchádzač od nej odstúpi. Po prijatí úspešnej ponuky postupuje v súlade s ustanoveniami zák. č. 546/2010 Z.z., ktorým sa dopĺňa zák. č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony. Verejný obstarávateľ je aj oprávnený cenovú ponuku úspešného uchádzača verejne sprístupniť na svojej internetovej stránke, alebo na internetových stránkach iných ústredných orgánov štátnej správy. - vo veciach technických zákazky, k špecifikáciám, informácie podáva: Mgr. Ladislav VEČERA, tel.: , , fax ) Dôvody zrušenia zadania zákazky s nízkou hodnotou: - nebola predložená ani jedna ponuka, - ani jeden z uchádzačov nesplnil podmienky výzvy, - ani jedna z predložených ponúk nevyhovie požiadavkám verejného obstarávateľa, - zmenili sa okolnosti, za ktorých bola výzva zverejnená. Prílohy : Cenová ponuka k Výzve č.p.: ÚLogS-180-2/2012 V Bratislave dňa Ing. Juraj HALENÁR Riaditeľ Úradu logistiky a služieb MOSR

5 Časť I. P.č. Druhy prístroja Sterilizátor horko vzdušný HS 401 S 2. Žiarič gemicídny prietočný 3. Svietidlo vyšetrovacie- stojan SONITA 4. Lampa baktericídna mobilná PROLUX GM 30W 5. Vlhkomer/teplomer digitálny HUGER 6. Trepačka vibračná VORTEX REAX TOP 7. Prístroj destil. DE 61/1 par. 8. Vyvíjač pary VY 60A 9. Sterilizátor KOCHOV 10. Autoklav PS Sterilizátor parný PS Celková cena Súčet cien za položky 1-11:...

6 Časť II. P.č. Druhy prístroja Váhy analytické SAE Váha analytická typ 1801 MO 8 SARTORIUS 3. Váha osobná s výškomerom digitálna/th200rýchlováha digital. 4. Váhy analyt. AV IV S/ Váhy presné Celková cena Súčet cien za položky 1-5:...

7 Časť III. P.č. Druhy prístroja Spektrofotometer SPECORD UV VIS CECIL Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

8 Časť IV. P.č. Druhy prístroja Deionozátor -RODEM 7/3 2. Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

9 Časť V. P.č. Druhy prístroja Termostat JOUAN 2. Dávkovač JOUAN 3. Odstredivka JOUAN s chladením 4. Odstredivka Sigma Box hlboko mraziaci DENLEY do-80st.c CFC/ER Termostat bakteriologický BT120 MRCnaCO2 7. Termostat biologický 269 L 8. Inkubátor biologický WRB- Binder BED Chladnička MEDIKA Chladnička MEDIKA Box hlboko mraziaci VXE 570 JOUAN 12. Box MCS 12- mikrobiolog. bezpečnostný 13. Celková cena Súčet cien za položky 1-12:...

10 Časť VI. P.č. Druhy prístroja Analyzátor REFLOTRON IV 2. Celková cena Súčet cien za položky :...

11 Časť VII. P.č. Druhy prístroja Trepačka horizontálna MAXI MIX ROTARY CHAKER 2. Aeroskop MERCK RSC RIGH FLOW 3. AQUAMERCK+AQUAQUANT+SPEKTROQUANT 60 - bat a D-Tech 4. Mikrocentrifúga FORCE 7 - MOO Luminometer s prísluš. HY-Lite 2 Compact kit 6. ph-meter InoLab ph Level 2 s príslušenstvon 7. BTA GUARDIAN 8. Centrifuga MINI SPIN EPPENDORF typ 522 B Celková cena Súčet cien za položky 1-8:...

12 Časť VIII. P.č. Druhy prístroja Analyzátor ECA FLOW 150 GLP s vyhodnot. 2. Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

13 Časť IX. P.č. Druhy prístroja Laboratórny mikroskop inverzný IMS NIKON 2. Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

14 Časť X. P.č. Druhy prístroja Izotachoforéza EA Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

15 Časť XI. P.č. Druhy prístroja laboratórny mikroskop AXIOLAB ZEISS 2. laboratórny mikroskop AXIOVERT 25c 3. laboratórny mikroskop AXIOLAB FL 4. Celková cena Súčet cien za položky 1-3:...

16 Časť XII. P.č. Druhy prístroja LIGHT CYCLER PCR automat.sys.ident.nukl.kysel. 2. EPPENDORF PCR cyclr Mastercycler gradient 3. Celková cena Súčet cien za položky 1-2:...

17 Časť XIII. P.č. Druhy prístroja Integračný hlukomer Mediator s frekvečnou analýzou 2. Analyzátor plynov infr.b K s prísluš Umelé ucho s mikrofónom/typ 4153 W Kalibrátor hladiny zvuku typ Presný analyzátor zvuku Observer Celková cena Súčet cien za položky 1-5:...

18 Časť XIV. P.č. Druhy prístroja Odev ochranný OCHOM 99 INT/M2 2. Biovak GBV 20 s príslušenstvom 3. Stan AIRSHELTER s príslušenstvom 4. MIELE profesionál G 7735 CD desinfektor C 5. Celková cena Súčet cien za položky 1-4:...

19 Časť I. P.č. Druhy prístroja Sterilizátor horko vzdušný HS 401 S 2. Žiarič gemicídny prietočný 3. Svietidlo vyšetrovacie- stojan SONITA 4. Lampa baktericídna mobilná PROLUX GM 30W 5. Vlhkomer/teplomer digitálny HUGER 6. Trepačka vibračná VORTEX REAX TOP 7. Prístroj destil. DE 61/1 par. 8. Vyvíjač pary VY 60A 9. Sterilizátor KOCHOV 10. Autoklav PS Sterilizátor parný PS Celková cena Súčet cien za položky 1-11:...

20 Časť II. P.č. Druhy prístroja Váhy analytické SAE Váha analytická typ 1801 MO 8 SARTORIUS 3. Váha osobná s výškomerom digitálna/th200rýchlováha digital. 4. Váhy analyt. AV IV S/ Váhy presné Celková cena Súčet cien za položky 1-5:...

21 Časť III. P.č. Druhy prístroja Spektrofotometer SPECORD UV VIS CECIL Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

22 Časť IV. P.č. Druhy prístroja Deionozátor -RODEM 7/3 2. Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

23 Časť V. P.č. Druhy prístroja Termostat JOUAN 2. Dávkovač JOUAN 3. Odstredivka JOUAN s chladením 4. Odstredivka Sigma Box hlboko mraziaci DENLEY do-80st.c CFC/ER Termostat bakteriologický BT120 MRCnaCO2 7. Termostat biologický 269 L 8. Inkubátor biologický WRB- Binder BED Chladnička MEDIKA Chladnička MEDIKA Box hlboko mraziaci VXE 570 JOUAN 12. Box MCS 12- mikrobiolog. bezpečnostný 13. Celková cena Súčet cien za položky 1-12:...

24 Časť VI. P.č. Druhy prístroja Analyzátor REFLOTRON IV 2. Celková cena Súčet cien za položky :...

25 Časť VII. P.č. Druhy prístroja Trepačka horizontálna MAXI MIX ROTARY CHAKER 2. Aeroskop MERCK RSC RIGH FLOW 3. AQUAMERCK+AQUAQUANT+SPEKTROQUANT 60 - bat a D-Tech 4. Mikrocentrifúga FORCE 7 - MOO Luminometer s prísluš. HY-Lite 2 Compact kit 6. ph-meter InoLab ph Level 2 s príslušenstvon 7. BTA GUARDIAN 8. Centrifuga MINI SPIN EPPENDORF typ 522 B 2640 normohodin 9. Celková cena Súčet cien za položky 1-8:...

26 Časť VIII. P.č. Druhy prístroja Analyzátor ECA FLOW 150 GLP s vyhodnot. 2. Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

27 Časť IX. P.č. Druhy prístroja Laboratórny mikroskop inverzný IMS NIKON 2. Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

28 Časť X. P.č. Druhy prístroja Izotachoforéza EA Celková cena Súčet cien za položky 1 :...

29 Časť XI. P.č. Druhy prístroja laboratórny mikroskop AXIOLAB ZEISS 2. laboratórny mikroskop AXIOVERT 25c 3. laboratórny mikroskop AXIOLAB FL 4. Celková cena Súčet cien za položky 1-3:...

30 Časť XII. P.č. Druhy prístroja LIGHT CYCLER PCR automat.sys.ident.nukl.kysel. 2. EPPENDORF PCR cyclr Mastercycler gradient 3. Celková cena Súčet cien za položky 1-2:...

31 Časť XIII. P.č. Druhy prístroja Integračný hlukomer Mediator s frekvečnou analýzou 2. Analyzátor plynov infr.b K s prísluš Umelé ucho s mikrofónom/typ 4153 W Kalibrátor hladiny zvuku typ Presný analyzátor zvuku Observer Celková cena Súčet cien za položky 1-5:...

32 Časť XIV. P.č. Druhy prístroja Odev ochranný OCHOM 99 INT/M2 2. Biovak GBV 20 s príslušenstvom 3. Stan AIRSHELTER s príslušenstvom 4. MIELE profesionál G 7735 CD desinfektor C 5. Celková cena Súčet cien za položky 1-4:...

Záverečná monitorovacia správa

Záverečná monitorovacia správa 2007 2013 PROGRAM CEZHRANIČNEJ SPOLUPRÁCE SLOVENSKÁ REPUBLIKA ČESKÁ REPUBLIKA EURÓPSKA ÚNIA EURÓPSKY FOND REGIONÁLNEHO ROZVOJA SPOLOČNE BEZ HRANÍC Záverečná monitorovacia správa Operačný program cezhraničnej

Více

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1.

Predmetom zákazky je nákup odbornej literatúry pre potreby verejného obstarávateľa, podľa prílohy č. 1. . Identifikácia verejného obstarávateľa: Názov organizácie: Metodicko-pedagogické centrum IČO: 0064348 Ševčenkova 80 0 Bratislava Kontaktná osoba: Ing. Peter IVAN Telefón: 0/480944 E-mail: peter.ivan@mpc-edu.sk.

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA

REKLAMAČNÍ ŘÁD Všeobecná ustanovení Rozpor s kupní smlouvou 616 ZÁRUČNÍ DOBA OMINO 710 330x456x557 330x456x20 292x427x16 1x 1x 2 x1 3 x1 6 x4 22 x28 3mm 4mm 8x35mm 3,5x16mm 23 x6 60 x6 61 x18 4x10mm 15mm U 2 68 x12 71 x6 73 x12 12mm 7x50mm 5x40mm 80 x3 87 x6 92 x40 96 x4 340mm

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY ve smyslu ust. 1751 zák. č. 89/2012 Sb., občanský zákoník Společnost HDT impex s.r.o. (dále jen prodávající ), se sídlem Botanická 238/3, 362 63 Dalovice, zapsaná u Krajského

Více

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika

Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika. Pravidlá súťaže RotoProfiLiga Montážnik 2014 Slovenská republika Pravidla soutěže RotoProfiLiga Montážník 2014 Česká republika Článek I. Úvodní ustanovení 1. Tato Pravidla upravují průběh Soutěže nazvané RotoProfiLiga, kterou pořádá společnost ROTO střešní okna s.r.o.,

Více

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení)

Výzva k podání nabídky a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) a prokázání kvalifikace (Oznámení o zahájení zadávacího řízení) I) Identifikační údaje zadavatele: Název: Město Vimperk IČ: 002 50 805 Sídlo: Steinbrenerova 6, 385 17 Vimperk Zastoupený: Název: Městská

Více

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU

výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU V Praze dne 15. 11. 2012 c.j.: FZU/THS -774/2012 výzv A K PODÁNÍ NABÍDKY VEREJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky na verejnou zakázku malého rozsahu s názvem "Poskytování podpory

Více

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit

obsah CAD/CAM nástroje CAD/CAM nástroje imperial technické informace technické informácie CAD/CAM - 1 břit CAD/CAM - 1 brit nástroje nástroje www.rodentica.eu obsah technické informace technické informácie 2-1 břit - 1 brit 3-2 a 3 břity - 2 a 3 brity - 2 břity Dia-coat - 2 brity Dia-coat diamantové nástroje diamantové nástroje

Více

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí

SDĚLENÍ. Ministerstva zahraničních věcí Číslo předpisu: Název: Předpis publikovaný ve Sbírce mezinárodních smluv ČR 120/2001 Sb.m.s. Sdělení Ministerstva zahraničních věcí o sjednání Ujednání mezi Ministerstvem zahraničních věcí České republiky

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služeb zajišťujících bilanční diagnostiku Obecné zadání: Střední škola technická, Most Velebudice, Dělnická 21, příspěvková organizace vypisuje výběrové

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB INTERNETOVÉ STRÁNKY FREECLAIM.EU 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Obchodní společnost FreeClaim.eu, s. r. o., se sídlem Grösslingová 4, 811 09 Bratislava, IČO: 48

Více

Zníženie základného imania

Zníženie základného imania O000510 Ing. Vladimír Pajta, CSc. Rakovice 82, 922 08 Rakovice, Slovensko Aramis VP, s.r.o. Rakovice 82, 922 08 Rakovice 36 244 945 12937 Okresný súd Trnava oznamuje (oznamujú) podľa 147 ods. 1 Obchodného

Více

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2

OBECNÉ ZMĚNY...2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 ESO9 PAM verze 4.5 Změny a novinky OBECNÉ ZMĚNY....2 ZMĚNY V KLIENTSKÉ KOMPONENTĚ PRO INTERNET EXPLORER 7 A VYŠŠÍ... 2 MZDY 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY CZ... 2 LEGISLATIVNÍ ZMĚNY SK... 2 MZDOVÉ SLOŽKY CZ... 3

Více

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY

TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ ŘEŠENÍ PRO KERAMICKÉ FASÁDY TECHNICKÉ RIEŠENIA PRE KERAMICKÉ FASÁDY Během své historie se Keraben S.A. dostal na

Více

Dotace a investiční pobídky

Dotace a investiční pobídky Dotace a investiční pobídky Deloitte Operační program V současné době Ministerstvo životního prostředí ve spolupráci s Ministerstvem pro místní rozvoj připravuje návrh nového Operačního programu Životní

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Č.j. 1187/08-130100-13 Zadávací dokumentace Zajištění záručního a pozáručního servisu kopírovacích strojů CŘ Olomouc (1) Celní ředitelství Olomouc se sídlem Blanická 19, 772 71 Olomouc, IČ 71214011 Čl.

Více

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže

Statut a pravidla soutěže. Magnum - Prolíbej se do Paříže Statut a pravidla soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže Smyslem tohoto statutu je úprava pravidel soutěže Magnum - Prolíbej se do Paříže pro Českou a Slovenskou republiku (dále jen soutěž ). Tento statut

Více

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek na poskytnutí KONTOKORENTNÍHO ÚVĚRU-zadávací dokumentace I. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ZADAVATELI Název zadavatele: statutární město Liberec Sídlo: Nám. Dr. E. Beneše 1, 460 59 Liberec 1 IČ:

Více

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let.

Pribeh a cil hry. Herni material. Priprava hry. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Druhá postřehová hra rychlá jako blesk pro 2 8 hráčů od osmi let. Pribeh a cil hry Duchová v koupelně je samostatná hra, která se dá hrát zvlášť, ale i dohromady se známou hrou Duch! To vytváří novou úroveň

Více

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27

Hudba a film TIMELINE 5 - Livret - CZ.indd 1 16/05/2014 09:14:27 Hudba a film Ve zkratce... Když je hráč na tahu, musí se snažit umístit jednu ze svých karet na správné místo na časové ose (= Timeline). Zahraje-li kartu správně, bude před sebou mít o jednu kartu méně.

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, o.p.s. Fakulta ekonomických studií Lukáš Baumruk Radka Hlavnová Markéta Maříková Popište, analyzujte a zhodnoťte dosavadní vývoj a současný stav jednotek kolektivního investování,

Více

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013.

1+1>2. Obsah. Novela zákona o verejnom obstarávaní. Nová úprava pracovnělékařské péče. Medzinárodné ocenenie v Legal500 NEWSLETTER 1 2013. NEWSLETTER 1 2013 Obsah Novela zákona o verejnom obstarávaní Nová úprava pracovnělékařské péče Medzinárodné ocenenie v Legal500 1+1>2 To je sice podivná matematika, ale funguje. Poznal to každý, kdo žije

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Dodávka laboratorních lednic II 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV

Více

WP 2. Návod k použití

WP 2. Návod k použití WP 2 CZ Návod k použití Obecné Tento spotřebič je pouze pro použití v domácnosti a nikoliv pro komerční využití. Přečtěte si pokyny a odložte si je na bezpečném místě. Při předání spotřebiče další osobě

Více

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012

Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 Vyhláška rektorky č. 6/2011-2012 VYHLÁŠENÍ PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů, o. p. s. (dále jen VŠMVVP) pro akademický rok 2012/2013 Na základě zákona č. 111/1998 Sb. o

Více

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte.

NÁVOD NA POUŽITÍ. Nástěnné meteohodiny Professor RS6S. Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. NÁVOD NA POUŽITÍ CZ Nástěnné meteohodiny Professor RS6S Přečtěte si, prosím, pozorně tento návod k obsluze a poté jej uschovejte. TECHNICKÉ PARAMETRY: Napájení: Hodinový strojek - 1x 1,5V AA/LR6 baterie

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.11.2011. Česká republika Ministerstvo obrany. Nákup navigace. Nákup navigace 1 / 6

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 15.11.2011. Česká republika Ministerstvo obrany. Nákup navigace. Nákup navigace 1 / 6 Česká republika Ministerstvo obrany Nákup navigace Nákup navigace 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh výdaje: Movitý Způsob evidence: Decentrální

Více

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS

STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS STRUCTURING, FORM and CONTENT of CONCLUSIVE DOCUMENTATION for SELECTED TECHNOLOGICAL EQUIPMENTS of NUCLEAR POWER PLANTS Struktura, forma a obsah průkazné dokumentace pro vybraná technologická zařízení

Více

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb

Zadávací podmínky výběrového řízení na dodávku lektorských služeb TENTO PROJEKT JE SPLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY. Projekt: Kvalifikační kurz pro pracovníky v sociálních službách Registrační číslo projektu: CZ.0.3.07/1.1.01./1217

Více

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ Profesní seskupení Společná Vize: bezpečnost práce na staveništi o.s. KATALOG DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ ODBORNĚ ZPŮSOBILÝCH OSOB V OBLASTI BOZP v České i Slovenské republice PŘEHLED ODBORNÝCH VZDĚLÁVACÍCH AKCÍ

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku výpočetní a kancelářské techniky Zadavatel: Gender Studies, o. p. s. Sídlem: Klimentská 17 110 00 Praha 1 Kancelář: Gorazdova 20 120 00 Praha 2 IČO: 25737058 Tel.: 224 915 666 nebo 224 913 350 Fax: 224 915 666 e-mail: gender.info@ecn.cz

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA POZNÁVACÍ ZÁJEZD DO LONDÝNA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s.

Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská republika z.s. MESTSKÝ ÚRAD V ŽILINE Materiál na rokovanie Mestského zastupiteľstva v Žiline Číslo materiálu: /2015 K bodu programu NÁVRH na schválenie Súhlasu s členstvom Mesta Žilina v sieti CIVINET Česká a Slovenská

Více

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt

Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Seznam povinných příloh k žádosti o FP na mikroprojekt Poř. č. Popis 1 2a) Rozpočet mikroprojektu Dokumentace o organizaci (čeští žadatelé) Podrobný rozpočet mikroprojektu předložený na formuláři předepsaném

Více

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006

PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS. Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 PROGRAM SOCRATES II./ERASMUS Závěrečná zpráva ze studijního pobytu akademický rok 2005/2006 Tato zpráva musí být předána zahraničnímu oddělení Vaší domácí VŠ do 30 dnů po ukončení studijního pobytu. Erasmus

Více

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje

Sídlištní 136/24, 165 03 PRAHA 6 - Lysolaje VÝZVA PRO ZADÁNÍ VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ustanovení 12 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. a dle 18 odst. 5 a ve smyslu 21 odst. 1 písm. d) ve spojení s 34 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,

Více

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3

cenová nabídka dopravy pro území ČR a SR dle přílohy č. 3 Zadávací podmínky Označení Zadavatel Název žadatele: Právní forma: výběrové řízení na dodavatele filtrů IČ: 46979697 DIČ: Sídlo: Kontaktní osoba Jméno: Adam Příjmení: Email: Společnost s ručením omezeným.

Více

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00

Obecné zadání: Zadavatelem zakázky je: IQ Roma servis, o. s. Cejl 49, Brno 602 00 IČ: 65341511 Poštovní adresa: Hybešova 41, Brno 602 00 Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na výrobu propagačních předmětů pro realizaci projektu Iniciativy společenství Equal: IQ servis systém pro úspěšné uplatnění Romů na trhu práce Obecné zadání: IQ

Více

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.

Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa. Město Lysá nad Labem Odbor správy majetku a investic Husovo náměstí 23, 289 22 Lysá nad Labem 325 510 266 325 552 066; e mail :blazek@mestolysa.cz Č.j 1084/2015 V Lysé nad Labem 16.9.2015 Vyřizuje : Blažek

Více

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké)

PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA. STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... ANO / NE (v případě, že ne uveďte jaké) PŘIHLÁŠKA PRO STUDENTA STUDENT Příjmení a jméno:... Bydliště:... Datum narození:... Číslo pasu:...věk v průběhu pobytu:... Kouříte? Držíte dietu? Jíte všechno maso? ANO / NE ANO / NE (v případě, že ano

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE jedná se o zadávací řízení zadávané postupem mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, pro výběr zhotovitele veřejné zakázky malého rozsahu na stavební práce zveřejněnou

Více

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU

Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU Speciální analýzy březen 2004 Poznámky ke vstupu ČR a SR do EU (se zřetelem na rakouské podnikatelské prostředí) Jan Jedlička EU Office České spořitelny & EU OFFICE Česká spořitelna, a.s. Olbrachtova 1929/62

Více

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích

pojištění majetku Národní technické knihovny v Praze 6 Dejvicích 50º6'14.083"N, 14º23'26.365"E Národní technická knihovna National Technical Library Č.j.: NTK/451/09-8 Vyřizuje: Ing. Maštera V Praze dne: 10. 12. 2009 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky

v y z ý v á I. Vymezení předmětu plnění veřejné zakázky Výzva k podání cenové nabídky k účasti ve zjednodušeném podlimitním zadávacím řízení na stavební zakázku podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, na realizaci akce: Rekonstrukce

Více

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu

NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP Roudnice n. L. s.r.o. zvýšením odbornosti zdravotnického a nezdravotnického personálu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR DODAVATELE PRO IMPLEMENTACI ISO 14001:2004, ISO 18001:1999, NÁRODNÍCH AKREDITAČNÍCH STANDARDŮ A PROVEDENÍ INTERNÍCH AUDITŮ NÁZEV PROJEKTU Zvýšení konkurenceschopnosti PNsP

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název zakázky: Předmět zakázky: Datum vyhlášení zakázky: Název/ obchodní firma zadavatele: Sídlo zadavatele: Operační program

Více

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek

Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava. VÝZVA k podání nabídek Soukromá vyšší odborná škola sociální Matky Boží 15, 586 01 Jihlava VÝZVA k podání nabídek I. NÁZEV ZAKÁZKY Certifikace počítačové gramotnosti ECDL II. ZADAVATEL ZAKÁZKY Soukromá vyšší odborná škola sociální,

Více

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014

Bulletin BBH. Právní aktuality. Finanční trh a obchodní společnosti. březen & duben 2014 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti březen & duben 2014 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy... 2 2. Investiční fondy... 2 3. Bankovnictví a platební systémy... 3

Více

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P

Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY. Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY MC 8N, 8P Návod k instalaci a obsluze BEZTLAKÉ ELEKTRICKÉ OHŘÍVAČE VODY Návod na inštaláciu a obsluhu BEZTLAKOVÉ OHRIEVAČE VODY! NÍZKOTLAKOVÁ BATÉRIA NĺZKOTLAKÁ BATERIE 20 PAP MC 8N, 8P CZ Obsah Technické údaje...11

Více

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky

2/2014. a KARTOGRAFICKÝ GEODETICKÝ. Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky GEODETICKÝ a KARTOGRAFICKÝ obzor obzor Český úřad zeměměřický a katastrální Úrad geodézie, kartografie a katastra Slovenskej republiky 2/2014 Praha, únor 2014 Roč. 60 (102) o Číslo 2 o str. 25 44 Katedra

Více

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek

Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov. Směrnice rady města č. 1/2005. O zadávání zakázek Město Broumov Třída Masarykova 239, 550 01 Broumov Směrnice rady města č. 1/2005 O zadávání zakázek Čl. I. Úvodní ustanovení 1) Touto směrnicí se stanovuje postup města, jeho orgánů a organizačních složek,

Více

Zahraniční konkursy. Motto:

Zahraniční konkursy. Motto: Zahraniční konkursy 1 Omšenie 30. 09. 2013 JUDr. Zdeněk Krčmář Motto: 2 Cooperův zákon o zákonech: Nové zákony s sebou nesou nové právní nedostatky. Artur Bloch: Murphyho zákon 1 Krčmář Rakouská judikatura

Více

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012

Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Česká republika Ministerstvo obrany Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 Odvoz a likvidace nebezpečného odpadu 2012 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: DLS - Poptávkové řízení dlouhodobá smlouva Nákup

Více

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA

POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA POZNÁVACÍ ZÁJEZD SKOTSKA Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu ve Skotsku. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY. Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE V PRAZE (ÚHKT) Sídlo: U Nemocnice 2094/1, 128 20 Praha 2 IČ / DIČ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ NA ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky: Systém na přípravu čisté WFI vody 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: ÚSTAV HEMATOLOGIE A KREVNÍ TRANSFUZE

Více

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz

Zadávací dokumentace. Outsourcing odborných služeb provozu ICT Úřadu městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz k veřejné zakázce malého rozsahu v souladu s 6, 12 odst. 3 a 18 odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Název zakázky veřejné Outsourcing odborných služeb

Více

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení

Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka. Zadávací dokumentace výběrového řízení Dodávání léků pro klienty Domova pro seniory Zastávka Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadavatel Domov pro seniory Zastávka se sídlem Sportovní 432, Zastávka, PSČ 664 84 právní forma zadavatele příspěvková

Více

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu

GZ-48 GZ-70. Termoelektrická chladnička. Návod k použití Návod na obsluhu GZ-48 GZ-70 CZ SK Termoelektrická chladnička Termoelektrická chladnička Návod k použití Návod na obsluhu 1 Děkujeme Vám za koupi tohoto výrobku. Před použitím Vaší nové chladničky si prosím přečtěte tento

Více

s implementaci Digitální dividendy"

s implementaci Digitální dividendy Název a sídlo zadavatele: Ceská republika - Ceský telekomunikacní úrad se sídlem Praha 9, Sokolovská 219, PSC 225 02 IC: 70 1069 75 DIC: CZ70106975 (není plátcem DPH) Zastoupený: PhDr. Pavel Dvorák, predseda

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42

Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Konečný příjemce OP RLZ odbor 42 Zadávací dokumentace pro projekt dodávky služeb hrazený z projektu na administraci nadregionálního grantového schématu Priorita 2 Sociální integrace a rovnost příležitostí

Více

ANGLIČTINA ve Velké Británii

ANGLIČTINA ve Velké Británii ANGLIČTINA ve Velké Británii Vážení rodiče, dovolujeme si Vám nabídnout pro Vaše dítě možnost zúčastnit se jazykového pobytu v Anglii. Největším přínosem takovýchto pobytů je bezpochyby překonání strachu

Více

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky

I. Vymezení předmětu veřejné zakázky Městská část Praha 20, se sídlem Úřad městské části, Jívanská 647, 193 21 Praha - Horní Počernice, IČ: 002 40 192, zastoupena Hanou Moravcovou, starostkou, vyzývá k podání nabídky na níže specifikovanou

Více

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784

ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, Londýnská 34, 120 00 www.londynska.cz, internet@londynska.cz tel: 224 254 784 ZÁKLADNÍ ŠKOLA, Praha 2, V Ý Z V A k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu č. 002/2013 1. Zadavatel Název: Základní škola, Praha 2, Londýnská 34 Adresa: Londýnská 782/34, 120 00 Praha 2 IČ:

Více

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu V Praze dne 26.7.2013 č. j. FZU/ELI-800/2013 Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého rozsahu Předkládám Vám výzvu k podání nabídky ve výběrovém řízení pro veřejnou zakázku malého rozsahu na dodávky

Více

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK

SPECIALISTA NA KOVOVÝ A PRŮMYSLOVÝ NÁBYTEK Kartotéky Skříně Šatníky Dílenský nábytek Školní nábytek Trezory Regály Stolové kontejnery Kancelářský nábytek Žebříky a schůdky Manipulační technika Odpadové hospodářství a další ke každému nákupu nad

Více

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012

BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 BV LAW ZPRAVODAJ PROSINEC 2012 Aktuální změny v soutěžním právu Zákon o obchodních korporacích aneb odkud začít Přemístění sídla společnosti v rámci EU Insolvenční řízení může přesáhnout hranice jednoho

Více

příloha A obchodní podmínky

příloha A obchodní podmínky příloha A obchodní podmínky veřejná zakázka ICT a mobilní dotyková zařízení pro projekt INTERES pro ZŠ Morkovice o o o o o krycí list nabídky návrh smlouvy příloha č. 1 smlouvy technická specifikace příloha

Více

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající

BLIŽŠÍ PODMÍNKY. výběrového řízení. na odprodej nemovitostí v k.ú. Žlutice. I. Vyhlašovatel a prodávající Státní oblastní archiv v Plzni Sedláčkova 44 306 12 Plzeň váš dopis zn.: ze dne: naše zn.: SOAP/002-0931/2015 vyřizuje: Ing. Kasíková, Ing. Šimáně tel: 377 222 480 373 740 108 e-mail: kasikova@soaplzen.cz

Více

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o.

Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Všeobecné obchodní podmínky pro prodej zboží a služeb KUBYX trade s.r.o. Obchodní společnost KUBYX trade s.r.o. je zhotovitelem potisků na textilie, v rámci této své činnosti poskytuje kupujícím buď pouze

Více

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz

Vranovská 45, Brno 614 00. Mgr. Katarína Klamková statutární zástupkyně Tel: 608 820 637 E-mail: katarina.klamkova@iqrs.cz Výzva k podání nabídek na veřejnou zakázku malého rozsahu - dodávka návrhu a výroby audiovizuálních spotů projektu Roma MATRIX (č. JUST/2012/FRAC/AG/2624), který je realizován s finanční podporou z programu

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL13255/2015/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 Vyřizuje: Petr Klinecký Tel.:

Více

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko

Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1, 539 23 Hlinsko Adresa pracoviště: Poděbradovo náměstí 1, Hlinsko, vchod B Č.j.: HL16263/2014/OIMM Spis. znak skart. znak/lhůta: 91.1-V/5 nebo V/10 Vyřizuje: Petr Klinecký

Více

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE

PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE podle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE O VEŘEJNÉ ZAKÁZCE A ZADAVATELI 1.1. Název veřejné zakázky: Vybavení laboratoře

Více

Tvorba informační koncepce SVS

Tvorba informační koncepce SVS Č. j. SVS/2015/086869-G Zadavatel 1 : Česká republika - Státní veterinární správa Se sídlem: Slezská 7, 120 56 Praha 2 IČ: 00018562 DIČ: není plátcem daně Výzva k podání nabídky na veřejnou zakázku malého

Více

Zadávací dokumentace výběrového řízení

Zadávací dokumentace výběrového řízení Zadávací dokumentace výběrového řízení I. Název zakázky: II. Zadavatel: Ing. Martin Brožek, Mělnická 383/38, Libiš, 277 11 a Bc. Jana Brožková, Kostelec u Křížků 46, Kostelec u Křížků, 251 68 Ve věcech

Více

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011

Vyhlásená súťaž Česko dátum zverejnenia: 2.9.2011 Fakultní nemocnice Brno Excimer laser Předmětem veřejné zakázky je dodávka excimer laseru (laserového systému pro provádění refrakčních zákroků v oftalmologii) pro Oční kliniku Fakultní nemocnice Brno.

Více

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku

Dřevěné kuželky Drevené kolky. Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku Dřevěné kuželky Drevené kolky Skvělá venkovní hra z Finska Vynikajúca hra z Fínska, ktorá sa hrá vonku 8 590228 004154 96589 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m 7 9 8 5 11 12 6 3 10 4 1 2 3-4 m Hra Mölkky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách V Praze dne 2. 10. 2012 č.j.: FZU/THS 615/2012 VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY VEŘEJNÉ ZAKÁZKY MALÉHO ROZSAHU dle ust. 6 a 12, odst. 3 zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakázkách Zasíláme Vám výzvu k podání nabídky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB

VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB VÝZVA K PODÁNÍ CENOVÉ NABÍDKY NA DODÁVKU SLUŽEB ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VÝBĚROVÉMU ŘÍZENÍ NA DODÁVKU SLUŽEB OPERATIVNÍ LEASING I. Název a stručný popis zakázky: Dodávka služeb operativní leasing na devíti

Více

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM

EBMNEWS02. Aktuální dění ve skupině společností EBM EBMNEWS02 Aktuální dění ve skupině společností EBM Úvodní slovo Vážení priatelia, znovu sa pripomíname s našim newsletterom, aby sme vás v krátkosti informovali o dianí v našich spoločnostiach EBM-Expert

Více

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov

Identifikační údaje zadavatele. Otín 37, 594 01 Velké Meziříčí. Osoba pověřená výkonem zadavatelských činností. Nová 326, 675 03 Budišov PODMÍNKY K PODÁNÍ NABÍDEK VE VÝBĚROVÉM ŘÍZENÍ VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK zadání veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky podle Závazných pokynů pro žadatele a příjemce podpory v OPŽP Název veřejné zakázky:

Více

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů

Crystal Quality automatické nahrávání hovorů CZ Crystal Quality automatické nahrávání hovorů 1 CZ Vážený zákazníku, děkujeme Vám za důvěru, kterou jste nám projevil nákupem tohoto výrobku. Nákup ústředny Crystal Quality byl zcela jistě dobrou volbou

Více

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB

KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB KUPNÍ SMLOUVA KS 12/069/PB podle zák. 513/1991 Sb. 262 odst.1 a následujících dle obchodního zákoníku, uzavřená mezi dvěma smluvními stranami: 1. Kupující: Střední průmyslová škola stavební, Ostrava, příspěvková

Více

WELL USB-M3K, USB IP telefon

WELL USB-M3K, USB IP telefon WELL USB-M3K, USB IP telefon Návod ke snadné instalaci Návod k jednoduchej inštalácii Uživatelská příručka / Návod pre uživatelov CZ Vážený zákazníku, děkujeme za Váš nákup a věříme, že budete s produktem

Více

Pořízení techniky na snížení prašnosti

Pořízení techniky na snížení prašnosti PÍSEMNÁ ZPRÁVA ZADAVATELE dle 85 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Podlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ust.

Více

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í

Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský. Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í Ústřední kontrolní a zkušební ústav zemědělský Hroznová 63/2, 656 06 Brno, IČ: 00020338 O Z N Á M E N Í o konání výběrového řízení čís. 2/2009-VŘ 2. kolo na zjištění zájemce o koupi nemovitostí v katastrálním

Více

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně

Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Technické sítě Brno, akciová společnost Výběrové řízení na poskytovatele financování obnovy VO ve městě Brně Stručný popis zakázky nebo nákupu(ů) : Předmětem veřejné zakázky je uzavření úvěrové smlouvy

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY. NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY NETEX, spol. s r.o. I. OBECNÁ USTANOVENÍ 1. Tyto všeobecné obchodní podmínky (dále jen VOP ) společnosti NETEX, spol. s r.o., sídlem Děčín Děčín VIII Dolní Oldřichov, Na Hrázi

Více

Nákup sportovního materiálu z FKSP

Nákup sportovního materiálu z FKSP Česká republika Ministerstvo obrany Nákup sportovního materiálu z FKSP Nákup sportovního materiálu z FKSP 1 / 6 Výběrové řízení Typ VŘ: POP - Poptávkové řízení jednorázové Nákup x odprodej: Nákup Druh

Více

březen 2012 Vážení čtenáři,

březen 2012 Vážení čtenáři, březen 2012 Vážení čtenáři, jedním ze základních požadavků podnikatelů na daňový a potažmo celý právní systém je stabilita. Časté změny způsobují, že se podnikatelé namísto vlastního podnikání musí věnovat

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE ZADÁVANÉ DLE ZÁKONA Č. 137/2006 SB., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Mixážní

Více

Přímé vyřízení opravy

Přímé vyřízení opravy Pickup Service Přímé vyřízení opravy Bosch Service Center PT 1 Přímé vyřízení opravy Základní informace o službě On-line vytvoření formuláře objednávky opravy v Bosch Service Center PT. On-line vytvoření

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídky Zadávací dokumentace Registrační číslo projektu: 11/013/4210a/231/000041 CPV: 36144000-2 (Výstavní zařízení) Název veřejné zakázky: Prácheňsko všemi smysly Druh veřejné

Více

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty.

III. Předmět zakázky. c, Nabídky podané po uplynutí lhůty nebudou do výběrového řízení zahrnuty. Zadávací dokumentace k zakázce Rozvoj obecných dovedností zaměstnanců společnosti SATUM CZECH s.r.o. Podmínky výběrového řízení jsou stanoveny v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ

Více

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015

VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 VYHLÁŠENÍ VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ na přidělení dotací z Fondu kultury Zlínského kraje na podporu kulturních aktivit a akcí, které se uskuteční v roce 2015 I. Vyhlašovatel programu Zlínský kraj, Tř. T. Bati 21,

Více

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Magdalena Krejsarová Tel.: 267 994 313 Fax: 272 936 597 E-mail: verejnazakazka@sfzp.cz Datum: 9. 9. 2008 Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách

Více

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015

Kým začne leto. dvořák hager & partners advokátska kancelária NEWSLETTER 2 2015 advokátska kancelária Kým začne leto CZ: Změna posuzování spotřebitelských soutěží ze strany ministerstva financí SK: Lex Váhostav dobrá správa pre veriteľov? EU: Rozsudek k odebrání řidičských oprávnění

Více