Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření ve věci pana J.V."

Transkript

1 I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet do spisu vedeného v řízení o trestném činu či správním deliktu ( 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), případně požádat o dobrovolnou spolupráci soukromé osoby, které byly přítomny vzniku škodní události. II. Pojišťovna jedná v rozporu s povinností provést šetření bez zbytečného odkladu ( 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), pokud vyčkává na výsledky řízení o správním deliktu souvisejícím se škodní událostí a sama škodní událost řádně neprošetří. V Brně dne 28. července 2014 Sp. zn.: 7383/2013/VOP/JHO Zpráva o šetření ve věci pana J.V. A - Předmět šetření Dne 31. října 2013 se na mě obrátil pan J.V. (dále jen stěžovatel ). Žádal o prověření postupu České národní banky (dále také jen ČNB ) při výkonu dohledu nad pojišťovnou XY (dále jen pojišťovna ). Stěžovatel se obrátil na ČNB se stížností na způsob vyřízení pojistné události týkající se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 1 Podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, jsem zahájil šetření za účelem prověření, zda ČNB vykonala řádně dohled nad pojišťovnou, konkrétně nad způsobem vyřizování pojistné události. Z podnětu stěžovatele vyplynulo, že pojišťovna vyčkávala na výsledky řízení o přestupku, který souvisel se škodní událostí. 2 Na základě pověření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., jsem se ujal také vyhodnocení výsledků šetření, neboť veřejná ochránkyně práv využila své možnosti, dané jí 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv, přenést na mě některé oblasti své působnosti, do které spadají i postupy ČNB při výkonu dozoru. B - Skutková zjištění Stěžovatel namítal nečinnost pojišťovny v průběhu vyřizování pojistné události, ze dne 18. ledna 2012, týkající se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Obrátil se proto podnětem ze dne 17. července 2013 na ČNB k výkonu dohledu nad pojišťovnou. 1 Dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 2 Při šetřeném přestupku spáchaném dne 18. ledna 2012 byl poškozen automobil stěžovatele.

2 Z podnětu vyplynulo, že pojišťovna při vyřizování pojistné události vyčkávala na rozhodnutí Magistrátu města Brna (dále jen magistrát ) v řízení o přestupku a sama nečinila dostatečné kroky ke zjištění odpovědnosti za vzniklé poškození vozidla stěžovatele. Stěžovatel uvedl, že pojišťovna poté, co obdržela vyjádření magistrátu, že přestupkové řízení bylo zastaveno z důvodu uplynutí lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek, stěžovateli sdělila, že pojistnou událost odkládá bez výplaty pojistného plnění z důvodu neprokázání nároku poškozeného. Uvedla, že ani z dokumentů získaných ze správního spisu nešlo dovodit odpovědnost pojištěného za vzniklé poškození vozidla stěžovatele. ČNB ve vyjádření ze dne 5. června 2013 stěžovateli sdělila, že postup pojišťovny prověřila a došla k závěru, že pojišťovna nebyla nečinná. V souhrnu jednotlivých kroků pojišťovny v dané věci, které ČNB ve vyjádření popsala, je uvedeno, že pojišťovna dne 14. února 2012 žádala magistrát o zaslání konečného rozhodnutí v přestupkovém řízení. Poté pojišťovna o něj požádala ještě opakovaně. Magistrát reagoval až v únoru 2013, kdy pojišťovně zaslal rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterým tento nadřízený orgán zrušil rozhodnutí magistrátu a řízení zastavil z důvodu zániku odpovědnosti za daný přestupek. V dané věci jsem měl pochybnosti o závěru ČNB, že pojišťovna nebyla nečinná. Obrátil jsem se proto na ČNB se žádostí o posouzení, zda pojišťovna při šetření škodní události podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla postupovala bez průtahů, kdy primárně sama neposoudila, který řidič způsobil újmu, a vyčkávala na rozhodnutí správního orgánu v přestupkovém řízení. 3 Poukázal jsem na ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 4, dle něhož pojišťovna mohla již v průběhu přestupkového řízení nahlížet do spisu a pořizovat z něho výpisy ve věci týkající se škodní události či požádat přestupkový orgán o údaje o dopravní nehodě. 5 3 A to zejména s ohledem na ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen a) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše, jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky poškozeného byly prokázány, nebo b) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření. Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnění. 4 Ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Není-li ohroženo řízení o trestném činu podle zvláštního právního předpisu nebo projednávání správního deliktu, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán projednávající správní delikt pojistiteli nebo Kanceláři údaje o dopravní nehodě v rozsahu podle zvláštního právního předpisu, popřípadě mu umožní nahlížet do spisu a pořizovat z něho výpisy ve věci týkající se škodné události. 5 V rozsahu dle ustanovení 123 odst. 2 zákona č, 361/2000 S., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: (2) Evidence dopravních nehod obsahuje a) údaje o účastnících dopravní nehody, b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, c) údaje o místu a době dopravní nehody, d) údaje o příčinách dopravní nehody. 2

3 B.1 Vyjádření České národní banky ČNB ve svém vyjádření ze dne 6. března 2014 zopakovala, že z podkladů, které získala v dané věci, bylo zřejmé, že pojišťovna reagovala zcela přiměřeně. Provedla kroky ke stanovení právního základu rozhodného pro výplatu pojistného plnění: - dne 31. ledna 2012 provedla prohlídku poškozeného vozidla a provedla fotodokumentaci; - dne 3. února 2012 zajistila od Policie ČR Potvrzení o účasti o dopravní nehodě (tento dokument však nelze použít při stanovení odpovědnosti za škodu, pouze konstatuje místo a čas dopravní nehody a její účastníky); - dne 14. února 2012 zajistila relaci Policie ČR ze zdrojů České kanceláře pojistitelů (v této relaci byla informace, že věc byla oznámena magistrátu k rozhodnutí); - dne 14. února 2012 se obrátila na magistrát se žádostí o poskytnutí rozhodnutí v předmětné věci, avšak magistrát na žádost nereagoval; - současně vyzvala pojištěného, aby pojistnou událost oznámil a podal k ní své vysvětlení; pojištěný sdělil, že za celou událost nese odpovědnost jiné třetí vozidlo a nárok poškozeného nepovažoval za oprávněný; - dne 16. dubna 2012 pojišťovna dle ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sdělila stěžovateli jakožto poškozenému, že nemůže ukončit šetření škodní události, neboť uplatněný nárok na náhradu škody dosud nebyl prokázán, jelikož není k dispozici konečné rozhodnutí správního orgánu o zavinění dopravní nehody (řízení stále probíhá), přičemž závěry z tohoto řízení budou podstatné pro posouzení nároku stěžovatele; - počátkem října 2012 pojišťovna opětovně žádala o zaslání konečných výsledků z přestupkového řízení, ani na tuto žádost magistrát nereagoval. ČNB uvedla, že ke dni odeslání informace dle ustanovení 9 odst. 3 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojišťovna neměla objektivně zjištěné informace, resp. informace, které měla k dispozici, byly v daný okamžik rozporné. Nebyla tak splněna jedna z podmínek uvedeného ustanovení, neboť v daném případě byla zpochybněna povinnost pojistitele plnit a nároky pojišťovna neměla za prokázané. Protože neexistovali svědci dopravní nehody, kteří by mohli objasnit skutečnosti, týkající se dopravní nehody, ČNB uvedla, že další okolnosti mohly být šetřeny jen orgány, které mají vyšetřovací pravomoc a mohou vyslýchat účastníky nehody a i vytěžovat např. příslušníky Policie ČR jako svědky. Dále ČNB konstatovala, že objasnit, kde leží odpovědnost, by v daném případě nepomohlo ani nahlédnutí do spisu. ČNB proto dospěla k závěru, že pro prokázání nároku pojišťovna musela vyčkat pravomocného rozhodnutí v přestupkovém řízení, neboť na základě zjištěných informací si o vině či nevině, a tedy i o oprávněnosti či neoprávněnosti nároku, nemohla učinit závěr sama a ani spis sám jiné než doposud známé informace neobsahoval. Postup dle ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je, dle vyjádření ČNB, nutné chápat jako právo pojišťovny, nikoliv 3

4 povinnost vynutitelnou orgánem veřejnoprávního dohledu. Otázka využití tohoto práva (a okamžiku využití) je věcí samotné pojišťovny (rozhodnutí o využití toto oprávnění se odvíjí od úrovně znalostí a informací v každém jednotlivém případě). ČNB má za to, že jen obtížně může pojišťovnám, pokud jednají v rámci zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vytýkat, zda a kdy využijí předmětného oprávnění. Navíc upozorňuje, že není pojišťovnám hierarchicky nadřízena a není ani jejich metodickým orgánem v soukromoprávních záležitostech. ČNB v postupu pojišťovny, která neaplikovala postup dle ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nespatřuje pochybení. V daném případě pojišťovna využila svého oprávnění nahlédnout do spisu v jiném okamžiku, a to když se dozvěděla o zastavení přestupkového řízení. Pokud pojišťovna měla za to, že její povinnost plnit byla zpochybněna dle ustanovení 9 odst. 3 písm. a) předmětného zákona, nelze jí tuto pochybnost vytýkat (obviněný z přestupku svoji vinu popíral, nebyli ani žádní očití svědci, poškozený při výslechu v září 2012 v rámci řízení přiznal, že důvody uváděné obviněným jsou možné). Ani výslechy policistů koncem listopadu 2012 nepostavily okolnosti nehody najisto. Nadto ani magistrát v přestupkovém řízení nedospěl k závěru o odpovědnosti druhého účastníka za dopravní nehodu a ani nahlédnutí do spisu z přestupkového řízení by v tomto období nepřineslo informace, zda je či není nezpochybnitelný nárok na pojistné plnění. C - Hodnocení věci zástupcem ochránkyně Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených ve zmíněném zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy 6, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Z tohoto pohledu a na základě provedeného šetření hodnotím v následujících bodech i napadaný postup ČNB. C.1 K oprávnění pojišťovny postupovat dle 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ČNB uvedla, že postup upravený v ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 7 je nutné chápat jako právo pojišťovny, nikoliv povinnost vynutitelnou orgánem veřejnoprávního dohledu. S tímto názorem nesouhlasím. Podle ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví 8 pojišťovna je povinna při výkonu své činnosti jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. Ustanovení 9 6 Blíže k principům dobré správy: Veřejný ochránce práv. Principy dobré správy [online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv [cit ]. Dostupné z: 7 Tzn. žádat orgán činný v trestním řízení či orgán projednávající správní delikt o údaje o dopravní nehodě, případně nahlížet do spisu a pořizovat z něho výpisy. 8 Ustanovení 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů: Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je povinna jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Za tímto účelem je tuzemská 4

5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mimo jiné, stanoví postup pojišťovny při šetření škodní události. Vyplývá z něj povinnost provést šetření bez zbytečného odkladu (odst. 3 předmětného ustanovení). A dále uvádí některá oprávnění, která pojišťovna v rámci šetření může využít (je oprávněna žádat o údaje o dopravní nehodě orgán činný v trestním řízení či orgán projednávající správní delikt, případně je oprávněna nahlížet do jejich spisu a pořizovat z něj výpisy ve věci týkající se škodní události). Ačkoliv zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně nestanoví, že pojišťovna při šetření škodní události je povinna využít svých výše uvedených oprávnění, je patrné, že tato oprávnění slouží jako jeden z prostředků, jak pojišťovna může zajistit, aby šetření proběhlo v souladu se zákonem, tedy s odbornou péčí a obezřetností. Pojišťovna je proto nejen oprávněna postupovat dle ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale i povinna, pokud to vyžaduje řádné šetření škodní události. Jedině takový postup může naplnit povinnost pojišťovny jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. Zároveň povinnost provést šetření škodní události bez zbytečného odkladu klade na pojišťovnu požadavek, aby svých oprávnění v rámci šetření využila rovněž bez zbytečného odkladu a nečekala na výsledky řízení o přestupku či trestném činu, který souvisel se škodní událostí. 9 Jestliže pojišťovna bezdůvodně vyčkává na výsledek přestupkového řízení bez toho, aby se pokusila řádně prošetřit škodní událost, porušuje svou povinnost stanovenou v 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy provést šetření škodní události bez zbytečného odkladu. Současně je nutné připomenout, že přestupkové řízení a šetření škodní události má odlišný účel. V přestupkovém řízení se posuzuje odpovědnost za spáchání přestupku jako porušení veřejnoprávní povinnosti. 10 Naproti tomu v případě šetření škodní události jde o posouzení soukromoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (ustanovení 2927 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 11 ). Je zřejmé, že oba procesy spolu souvisí (posuzují shodný skutek), přesto nelze pominout, že se řídí jinými kritérii a jinými procesními pravidly. Závěr jednoho postupu proto není nutně determinující pro závěry druhého postupu. Dodávám, že vyčkávání pojišťoven na výsledek správního řízení, které je často úmyslně prodlužováno jeho účastníky (za účelem jeho pozdějšího zastavení pro uplynutí lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek), může mít za následek i zhoršení postavení poškozené osoby při uplatňování náhrady škody. pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, pravidelně z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření. 9 Uvedené závěry nevyvrací ani tvrzení ČNB, že v daném případě by pojišťovna nezískala potřebné údaje ani při dřívějším nahlédnutí do správního spisu, jelikož potřebné údaje nebyly ve spise obsaženy. Situace v konkrétní věci nemůže vytvářet obecné pravidlo pro postup pojišťoven. Zda spis správního orgánu obsahuje důkazy, které jsou pro ni využitelné v šetření škodní události, pojišťovna zjistí pouze uplatněním svého oprávnění dle 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 10 Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. (ustanovení 2 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 11 Obdobně ustanovení 427 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinný do 31. prosince

6 ČNB dále uvedla, že pojišťovna není oprávněna vyslýchat svědky, proto i v případě, kdy by ze spisu zjistila relevantní údaje o svědcích, nemůže jejich výslech provést sama. K tomuto závěru si dovolím zčásti oponovat. Pojišťovna je soukromoprávní subjekt, tudíž je oprávněna činit vše, co zákon nezakazuje. 12 Obecně jsou však soukromé subjekty při výkonu svých práv omezeny právy ostatních soukromých subjektů 13 (např. pojišťovna nemůže přinutit soukromou osobu ke sdělení informací proti její vůli). Souhlasím proto s názorem ČNB, že pojišťovna nemůže vyslechnout svědky ve smyslu správního řádu či jiných procesních právních předpisů 14 a ani využít mechanismy, kterými tyto předpisy umožní zajistit průběh řízení (předvedení, pořádková pokuta aj.). Přesto je pojišťovna oprávněna získat údaje od účastníků nehody (jejichž identifikaci může získat nahlédnutím do správního spisu), pokud je poskytnou dobrovolně. 15 Shrnuji, že šetření škodní události provedené v souladu se zákonem, tedy s odbornou péčí a obezřetně (ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví), vyžaduje, aby pojišťovna využila veškerá svá oprávnění. Mezi tato oprávnění patří i právo nahlížet do spisu vedeného v řízení o trestném činu či správním deliktu (ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), případně požádat o dobrovolnou spolupráci osoby, které byly škodní události přítomny. Současně požadavek na provedení šetření škodní události bez zbytečného odkladu vyžaduje, aby pojišťovna svá oprávnění pro zajištění řádného šetření pojistné události využila také bez zbytečného odkladu. C.2 Postavení České národní banky jako dohledového orgánu nad dodržováním zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ČNB vykonává dohled v pojišťovnictví dle zákona o pojišťovnictví. Ustanovení 84 odst. 1 uvedeného zákona stanoví, že ČNB vykonává dohled zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Předmětem dohledu vůči osobám podle ustanovení 84 odst zákona o pojišťovnictví je dodržování tohoto zákona a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících (viz ustanovení 85 odst. 1 zákona o pojišťovnictví 17 ). 12 Na rozdíl od státní moci, která může být uplatňována pouze v případech, v mezích a způsoby, která stanoví zákon. Srov. čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod. 13 Srov. např. ustanovení 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 14 Např. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 15 Tímto způsobem však nemůže poskytnout údaje příslušník Policie ČR, jelikož je vázán mlčenlivostí (ustanovení 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Údaje od příslušníků Policie ČR, kteří byli na místě nehody, může pojišťovna získat nahlédnutím do spisu v předmětném trestním či správním řízení. 16 Ustanovení 84 odst. 2 zákona o pojišťovnictví: Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny a zajišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem, osoby, které vykonávají pro pojišťovnu nebo zajišťovnu činnost v jiném než pracovním poměru (dále jen osoby činné pro pojišťovnu nebo zajišťovnu ), a další fyzické a právnické osoby, pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis. 17 Ustanovení 85 odst. 1 zákona o pojišťovnictví: (1) Předmětem dohledu České národní banky vůči osobám podle ustanovení 84 odst. 2 je dodržování tohoto zákona a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících, zejména a) soulad provozovaných činností s uděleným povolením nebo právem zakládat pobočky nebo svobodou dočasně poskytovat služby, 6

7 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je, podle mého názoru, zákonem, který upravuje provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících (např. upravuje právě postup pojišťovny při šetření škodní události). Předpis tudíž spadá mezi tzv. jiné právní předpisy, na které odkazuje výše citovaný 85 odst. 1 zákon o pojišťovnictví. Domnívám se proto, že ČNB je povinna vykonávat dohled nejen nad dodržováním zákona o pojišťovnictví, ale rovněž zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v rozsahu stanoveném v 85 odst. 1 zákona o pojišťovnictví. ČNB je tedy povinna vykonávat dohled i nad porušením povinnosti stanovené v 6 zákona pojišťovnictví ve spojení s ustanovením 9 odst. 3 a 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud ČNB při výkonu dohledu zjistí porušení povinnosti, která se vztahuje k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, anebo činností s nimi souvisejících, stanovené zákonem o pojišťovnictví nebo jiným právním předpisem, má uložit podle ustanovení 95 zákona o pojišťovnictví této pojišťovně povinnost odstranit nedostatky a určit k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud tuto povinnost pojišťovna nesplní, může být naplněna skutková podstata správního deliktu dle ustanovení 120 odst. 2 písm. c) zákona o pojišťovnictví 18, za který ČNB uloží pokutu až do výše ,- Kč 19. C.3 Hodnocení postupu České národní banky Dle mého přesvědčení ČNB nepostupuje správně, pokud nevykonává dohled nad tím, zda pojišťovna využívá oprávnění stanovené v 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla při šetření škodní události v případě, kdy je to nezbytné pro řádné prošetření škodní události, čímž pojišťovna může porušovat svoji povinnost postupovat s odbornou péčí a obezřetně (ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví). Zároveň ČNB nepostupuje správně, pokud schvaluje postup pojišťovny, která uvedená oprávnění nevyužívá bez zbytečného odkladu (a naopak bezdůvodně vyčkává na výsledky správního či trestního řízení), čímž pojišťovna porušuje svou povinnost prošetřit škodní událost bez zbytečného odkladu (ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). b) hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků a pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího státu z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků z její činnosti na území České republiky; v případě pojišťovny z třetího státu také z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků z její činnosti na území jiných členských států, jestliže je Česká národní banka orgánem dohledu podle ustanovení 35, c) způsob tvorby a použití technických rezerv, finanční umístění a solventnost tuzemské pojišťovny, pojišťovny z třetího státu, tuzemské zajišťovny nebo zajišťovny z třetího státu, d) plnění povinností uložených rozhodnutím České národní banky, e) vedení účetnictví, f) řídicí a kontrolní systém, g) doplňkový dohled nad činností pojišťovny ve skupině. 18 Ustanovení 120 odst. 2 zákona o pojišťovnictví: Pojišťovna nebo zajišťovna se dopustí správního deliktu tím, že [ ] c) ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené jí podle ustanovení 95, 110, 111 nebo 113 Českou národní bankou při výkonu dohledu, [ ] 19 Ustanovení 120 odst. 5 zákona o pojišťovnictví. 7

8 D - Závěry I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně (ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet do spisu vedeného v řízení o trestném činu či správním deliktu (ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), případně požádat o dobrovolnou spolupráci soukromé osoby, které byly přítomny vzniku škodní události. II. Pojišťovna jedná v rozporu s povinností provést šetření bez zbytečného odkladu (ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), pokud vyčkává na výsledky řízení o správním deliktu souvisejícím se škodní událostí a sama škodní událost řádně neprošetří. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že se Česká národní banka dopouští pochybení, jestliže nevykonává dohled nad postupem pojišťovny dle ustanovení 9 odst. 3 a 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve spojení s ustanovením 6 zákona o pojišťovnictví. Zprávu o šetření zasílám Ing. Miroslavu Singerovi, Ph.D., guvernérovi České národní banky, a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřil ke zjištěným pochybením a informoval mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k zástupce veřejné ochránkyně práv Po vydání zprávy o šetření ČNB přehodnotila svůj postoj. Dospěla k závěru, že její postup nebyl správný, a dokonce odporoval internímu metodickému pokynu. ČNB sdělila, že doplní šetření ve věci stěžovatele ve smyslu metodiky v souladu se závěry ochránce, a navíc s ohledem na hledisko dodržení odborné péče pojišťovny o své klienty. 8

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004

Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Č. j. VZ/S 105/04-152/4104/04-SH V Brně dne 16. srpna 2004 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 21. 6. 2004 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb.,

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole

Zpráva o šetření. ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole V Brně dne 2. června 2016 Sp. zn.: 7417/2015/VOP/DK Zpráva o šetření ve věci podnětu pana J. K. týkajícího se odhalení totožnosti podatele podnětu ke kontrole Dne 20. prosince 2015 se na veřejnou ochránkyni

Více

FLEET FESTIVAL ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY V DOPRAVĚ

FLEET FESTIVAL ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY V DOPRAVĚ FLEET FESTIVAL 22.10.2015 ODPOVĚDNOST ZA PŘESTUPKY V DOPRAVĚ Robert Kotál Dopravní akademie a.s. www.dopravni-akademie.cz www.defenzivnijizda.cz Nejjednodušší způsob, jak se dostat do konfliktu se zákonem,

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi) Česká televize Vážený pan generální ředitel Mgr. Jiří Janeček Kavčí hory 140 70 Praha 4 PRÁVNÍ STANOVISKO K OTÁZCE POSTAVENÍ ČLENŮ DOZORČÍ KOMISE (zřizované Radou České televize dle zákona o České televizi)

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Strana 4658 Sbírka zákonů č. 305 / 2016 Částka 119 305 VYHLÁŠKA ze dne 1. září 2016 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven

Obsah. pojištění. odvětví pro výkaznictví pojišťoven Zákon o pojišťovnictví č.277/2009 Sb. Úvod Obsah Hlavička zákona Část I. 1-3 Obecná ustanovení Část II. 4-83 Provozování činností v pojišťovnictví Část III. 84-125 Dohled v pojišťovnictví Část IV. 126-128

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno:

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: *UOHSX007BRSB* UOHSX007BRSB ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0420/2015/VZ-18299/2015/553/MBu Brno: 11. 8. 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ) příslušný podle

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ

215/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 2. dubna o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje ČÁST PRVNÍ 215/2004 Sb. ZÁKON ze dne 2. dubna 2004 o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory a o změně zákona o podpoře výzkumu a vývoje Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část) Změna: 109/2009 Sb.

Více

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Program leniency, který je dnes obsažen toliko v oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), 1 by měl

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX008DUXU* UOHSX008DUXU ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0276/2016/VZ-18185/2016/513/IHl Brno: 27. dubna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š. Přestupek proti majetku podvodem ( 50 odst. 1 písm. a/ přestupkového zákona) lze spáchat též úmyslným neuskutečněním přislíbeného plnění nemajetkového charakteru, pokud v důsledku takového jednání vznikne

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY

ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rádio Dobrý den, spol. s r.o. Papírová 537/0 46001 Liberec Sp. zn./ident.: 2013/343/zab/Rád Č.j.: FOL/4065/2013 Zasedání Rady č. 16-2013 / poř.č.: 44 ROZHODNUTÍ O ULOŽENÍ POKUTY Rada pro rozhlasové a televizní

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY

215/2004 Sb. ZÁKON ČÁST PRVNÍ NĚKTERÉ VZTAHY V OBLASTI VEŘEJNÉ PODPORY Systém ASPI - stav k 1.4.2014 do částky 21/2014 Sb. a 8/2014 Sb.m.s. 215/2004 Sb. - o úpravě některých vztahů v oblasti veřejné podpory - poslední stav textu Změna: 109/2009 Sb. Změna: 109/2009 Sb. (část)

Více

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh

226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh 226/2013 Sb. ZÁKON ze dne 20. června 2013 o uvádění dřeva a dřevařských výrobků na trh Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: 1 Předmět úpravy Tento zákon upravuje v návaznosti na přímo použitelný

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 Ol Jihlava Sp. zn. KO-01507/2016-ERU V Praze dne 11. února 2016 Č. j. 01507-3/2016-ERU v, PRIKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF

Ing. Martin Šebestyán MBA, ředitel SZIF (dřívě pověřený výkonem funkce ředitele SZIF), popřípadě další zaměstnanci SZIF Obvodní státní zastupitelství pro Prahu 1 doručeno datovou schránkou V Praze dne 13. února 2013 Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr. Martin Kameník adresa

Více

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura.

Návrh na zamítnutí návrhu podal dne 16. června 2015 poslanec Zbyněk Stanjura. Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším

Více

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16.

10. funkční období. (Navazuje na sněmovní tisk č. 352 ze 7. volebního období PS PČR) Lhůta pro projednání Senátem uplyne 16. 111 10. funkční období 111 Návrh zákona, kterým se mění zákon č. 58/1995 Sb., o pojišťování a financování vývozu se státní podporou a o doplnění zákona č. 166/1993 Sb., o Nejvyšším kontrolním úřadu, ve

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

Disciplinární řád pro studenty

Disciplinární řád pro studenty VYSOKÁ ŠKOLA MEZINÁRODNÍCH A VEŘEJNÝCH VZTAHŮ PRAHA Disciplinární řád pro studenty Článek 1 Úvodní ustanovení Disciplinární řád pro studenty Vysoké školy mezinárodních a veřejných vztahů Praha upravuje

Více

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002

Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Č. j.: S 243/01-151/348/02-če V Brně dne 22. ledna 2002 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.12.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ. Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 *UOHSX0080XUD* UOHSX0080XUD ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0033/2016/VZ-02268/2016/542/EŠu Brno 19. ledna 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava , v "v ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5,58601 Jihlava Sp. zn. KO-05265/2016-ERU V Ostravě dne 2. června 2016 Č. j. 05265-6/2016-ERU ROZHODNUTÍ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 162/2006-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr.

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s.

REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. REKLAMAČNÍ ŘÁD RSJ a.s. Strana 1 z 5 OBSAH: ČLÁNEK I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ STR. 3 ČLÁNEK II. UPLATNĚNÍ REKLAMACE STR. 3 ČLÁNEK III. POSOUZENÍ REKLAMACE STR. 4 ČLÁNEK IV. VYŘÍZENÍ REKLAMACE A INFORMOVÁNÍ

Více

Obec Ledce, IČ: , se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně

Obec Ledce, IČ: , se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně Obec Ledce, IČ: 258032, se sídlem Ledce 23, Ledce u Plzně 330 14 r Naše sp.zn.: 291/10 /uveďte v odpovědi/ Věc: poskytnutí informace dle ust. 14 odst. S písmo d) zák. č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5

Č. j. MV /OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 odbor bezpečnostní politiky a prevence kriminality Nad Štolou 3 Praha 7 170 34 Č. j. MV-136105-3/OBP-2015 Praha 5. října 2015 Počet listů: 5 Společné stanovisko odboru bezpečnostní politiky a prevence

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení

Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a. Zásada rovného zacházení V YZNAČ ENÍ NAVRHOVANÝCH ZMĚ N Platné znění zákona č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě a o změně souvisejících zákonů (zákon o pojistné smlouvě) 13a Zásada rovného zacházení Práva a povinnosti vznikající

Více

Systém ASPI - stav k do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.

Systém ASPI - stav k do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1. Systém ASPI - stav k 1.5.2008 do částky 47/2008 Sb. a 10/2008 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. - poslední stav textu nabývá účinnost až od 1. 1.2009 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění

Více

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava

ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, Jihlava , v "V ENERGETICKY REGULACNI URAD Masarykovo náměstí 5, 586 01 Jihlava Sp. zn. OSR-10227/2016-ERU V Ostravě 7. října 2016 Č.j.10227-3/2016-ERU PŘÍKAZ Energetický regulační úřad jako věcně příslušný správní

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Čl. 1 Přijímání stížností

Čl. 1 Přijímání stížností Gymnázium a Střední odborná škola, Moravské Budějovice, Tyršova 365, PSČ 676 19 Směrnice k vyřizování stížností, oznámení a podnětů a vyřizování žádostí o poskytnutí informací doručených Gymnáziu a Střední

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2 140 00 Praha 4 V Praze dne 7. 1. 2012 Oznamovatel: LeeToo SE IČO: 24841404 se sídlem Praha 9, Cidlinská 788/8, PSČ 198 00 jednající Rastsislauem

Více

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu Standard č. 13: Vyřizování a podávání stížností Kriterium 13a: Orgán sociálně právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů

POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů MATEŘSKÁ ŠKOLA OSTRAVA, Šafaříkova 9, příspěvková organizace POKYN ŘEDITELKY ŠKOLY k vyřizování stížností, oznámení a podnětů Název školy: Mateřská škola Ostrava, Šafaříkova 9, příspěvková organizace Pokyn

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 1 As 34/2016-35 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Kaniové a soudců JUDr. Filipa Dienstbiera a JUDr.

Více

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í

CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 R O Z H O D N U T Í CELNÍ ÚŘAD PRO KARLOVARSKÝ KRAJ 360 04 Karlovy Vary, Dubová 246/8 SPISOVÁ ZNAČKA 37749/2014-540000-12 VÁŠ DOPIS ZNAČKY NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE/LINKA KARLOVY VARY bez 37749-4/2014-540000-12 Janouškovec 1.

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007DZ4D* UOHSX007DZ4D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0467/2015/VZ-23863/2015/543/JWe Brno, 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

Zpráva o šetření ve věci užívání stavby rodinného domu

Zpráva o šetření ve věci užívání stavby rodinného domu V Brně dne 2. května 2016 Sp. zn.: 3348/2014/VOP/MKČ Zpráva o šetření ve věci užívání stavby rodinného domu Na veřejnou ochránkyni práv Mgr. Annu Šabatovou, Ph.D., se obrátil XXXXX, bytem XXXXX (dále jen

Více

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4

PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA. VII. volební období 414/4 PARLAMENT ČESKÉ REPUBLIKY POSLANECKÁ SNĚMOVNA VII. volební období 414/4 Pozměňovací a jiné návrhy k vládnímu návrhu zákona, kterým se mění zákon č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů,

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 3 Ads 99/2013-133 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Petra Průchy a soudců JUDr. Jaroslava Vlašína a JUDr. Jana

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005

Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Č. j. VZ/S75/05-154/2316/05-Gar V Brně 30. května 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 9.5.2005 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX0087QLG* UOHSX0087QLG ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0127/2016/VZ-11305/2016/533/HKu Brno: 18. března 2016 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 20/2014 50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu

Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu Způsoby ukončení spisů příslušná ustanovení trestního řádu 159a Odložení nebo jiné vyřízení věci (1) Nejde-li ve věci o podezření z trestného činu, státní zástupce nebo policejní orgán věc odloží usnesením,

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 6 Ads 35/2012-22 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedy JUDr. Bohuslava Hnízdila a soudkyň JUDr. Milady Tomkové a JUDr.

Více

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád )

PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) PRAVIDLA A POSTUPY PRO VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ A REKLAMACÍ (dále jen Reklamační řád ) Cíl vnitřního předpisu Cílem tohoto vnitřního předpisu je zajistit řádný postup pro vyřizování stížností a reklamací ve

Více

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB

CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB CHARTA OMBUDSMANA SKUPINY KB Čl. 1 Ombudsman Skupiny KB 1. Komerční banka, a.s. v roce 2004 zřídila institut nezávislého ombudsmana, mimořádného kontrolního institutu, pověřeného hledáním smírného řešení

Více

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001

Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Č.j.: S 172/01-151/4047/01-Hm V Brně dne 15. října 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16. 8. 2001 z vlastního podnětu podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o

Více

Zpráva o šetření ve věci pana J.P.

Zpráva o šetření ve věci pana J.P. Orgán pomoci v hmotné nouzi jedná nezákonně, pokud při stanovení výše doplatku na bydlení zohlední náklady za ubytování na ubytovně za 30 dnů i v měsících, které mají 31 dnů. V Brně dne 19. srpna 2013

Více