Zpráva o šetření ve věci pana J.V.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zpráva o šetření ve věci pana J.V."

Transkript

1 I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně ( 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet do spisu vedeného v řízení o trestném činu či správním deliktu ( 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), případně požádat o dobrovolnou spolupráci soukromé osoby, které byly přítomny vzniku škodní události. II. Pojišťovna jedná v rozporu s povinností provést šetření bez zbytečného odkladu ( 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), pokud vyčkává na výsledky řízení o správním deliktu souvisejícím se škodní událostí a sama škodní událost řádně neprošetří. V Brně dne 28. července 2014 Sp. zn.: 7383/2013/VOP/JHO Zpráva o šetření ve věci pana J.V. A - Předmět šetření Dne 31. října 2013 se na mě obrátil pan J.V. (dále jen stěžovatel ). Žádal o prověření postupu České národní banky (dále také jen ČNB ) při výkonu dohledu nad pojišťovnou XY (dále jen pojišťovna ). Stěžovatel se obrátil na ČNB se stížností na způsob vyřízení pojistné události týkající se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 1 Podle ustanovení 14 zákona č. 349/1999 Sb., o veřejném ochránci práv, ve znění pozdějších předpisů, jsem zahájil šetření za účelem prověření, zda ČNB vykonala řádně dohled nad pojišťovnou, konkrétně nad způsobem vyřizování pojistné události. Z podnětu stěžovatele vyplynulo, že pojišťovna vyčkávala na výsledky řízení o přestupku, který souvisel se škodní událostí. 2 Na základě pověření veřejné ochránkyně práv Mgr. Anny Šabatové, Ph.D., jsem se ujal také vyhodnocení výsledků šetření, neboť veřejná ochránkyně práv využila své možnosti, dané jí 2 odst. 4 zákona o veřejném ochránci práv, přenést na mě některé oblasti své působnosti, do které spadají i postupy ČNB při výkonu dozoru. B - Skutková zjištění Stěžovatel namítal nečinnost pojišťovny v průběhu vyřizování pojistné události, ze dne 18. ledna 2012, týkající se pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Obrátil se proto podnětem ze dne 17. července 2013 na ČNB k výkonu dohledu nad pojišťovnou. 1 Dle zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), ve znění pozdějších předpisů. 2 Při šetřeném přestupku spáchaném dne 18. ledna 2012 byl poškozen automobil stěžovatele.

2 Z podnětu vyplynulo, že pojišťovna při vyřizování pojistné události vyčkávala na rozhodnutí Magistrátu města Brna (dále jen magistrát ) v řízení o přestupku a sama nečinila dostatečné kroky ke zjištění odpovědnosti za vzniklé poškození vozidla stěžovatele. Stěžovatel uvedl, že pojišťovna poté, co obdržela vyjádření magistrátu, že přestupkové řízení bylo zastaveno z důvodu uplynutí lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek, stěžovateli sdělila, že pojistnou událost odkládá bez výplaty pojistného plnění z důvodu neprokázání nároku poškozeného. Uvedla, že ani z dokumentů získaných ze správního spisu nešlo dovodit odpovědnost pojištěného za vzniklé poškození vozidla stěžovatele. ČNB ve vyjádření ze dne 5. června 2013 stěžovateli sdělila, že postup pojišťovny prověřila a došla k závěru, že pojišťovna nebyla nečinná. V souhrnu jednotlivých kroků pojišťovny v dané věci, které ČNB ve vyjádření popsala, je uvedeno, že pojišťovna dne 14. února 2012 žádala magistrát o zaslání konečného rozhodnutí v přestupkovém řízení. Poté pojišťovna o něj požádala ještě opakovaně. Magistrát reagoval až v únoru 2013, kdy pojišťovně zaslal rozhodnutí Krajského úřadu Jihomoravského kraje, kterým tento nadřízený orgán zrušil rozhodnutí magistrátu a řízení zastavil z důvodu zániku odpovědnosti za daný přestupek. V dané věci jsem měl pochybnosti o závěru ČNB, že pojišťovna nebyla nečinná. Obrátil jsem se proto na ČNB se žádostí o posouzení, zda pojišťovna při šetření škodní události podle zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla postupovala bez průtahů, kdy primárně sama neposoudila, který řidič způsobil újmu, a vyčkávala na rozhodnutí správního orgánu v přestupkovém řízení. 3 Poukázal jsem na ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 4, dle něhož pojišťovna mohla již v průběhu přestupkového řízení nahlížet do spisu a pořizovat z něho výpisy ve věci týkající se škodní události či požádat přestupkový orgán o údaje o dopravní nehodě. 5 3 A to zejména s ohledem na ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Pojistitel je povinen provést šetření škodné události bez zbytečného odkladu. Ve lhůtě do 3 měsíců ode dne, kdy bylo oprávněnou osobou uplatněno právo na plnění z pojištění odpovědnosti, je pojistitel povinen a) ukončit šetření pojistné události a sdělit poškozenému výši pojistného plnění podle jednotlivých nároků poškozeného včetně způsobu stanovení jeho výše, jestliže nebyla zpochybněna povinnost pojistitele plnit z pojištění odpovědnosti a nároky poškozeného byly prokázány, nebo b) podat poškozenému písemné vysvětlení k těm jím uplatněným nárokům, které byly pojistitelem zamítnuty nebo u kterých bylo plnění pojistitele sníženo, anebo u kterých nebylo možno ve stanovené lhůtě ukončit šetření. Plnění pojistitele je splatné do 15 dnů, jakmile pojistitel skončil šetření nutné k zjištění rozsahu jeho povinnosti plnit nebo jakmile pojistitel obdržel pravomocné rozhodnutí soudu o své povinnosti poskytnout pojistné plnění. 4 Ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla: Není-li ohroženo řízení o trestném činu podle zvláštního právního předpisu nebo projednávání správního deliktu, sděluje orgán činný v trestním řízení nebo orgán projednávající správní delikt pojistiteli nebo Kanceláři údaje o dopravní nehodě v rozsahu podle zvláštního právního předpisu, popřípadě mu umožní nahlížet do spisu a pořizovat z něho výpisy ve věci týkající se škodné události. 5 V rozsahu dle ustanovení 123 odst. 2 zákona č, 361/2000 S., provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů: (2) Evidence dopravních nehod obsahuje a) údaje o účastnících dopravní nehody, b) údaje o vozidlech, která měla účast na dopravní nehodě, c) údaje o místu a době dopravní nehody, d) údaje o příčinách dopravní nehody. 2

3 B.1 Vyjádření České národní banky ČNB ve svém vyjádření ze dne 6. března 2014 zopakovala, že z podkladů, které získala v dané věci, bylo zřejmé, že pojišťovna reagovala zcela přiměřeně. Provedla kroky ke stanovení právního základu rozhodného pro výplatu pojistného plnění: - dne 31. ledna 2012 provedla prohlídku poškozeného vozidla a provedla fotodokumentaci; - dne 3. února 2012 zajistila od Policie ČR Potvrzení o účasti o dopravní nehodě (tento dokument však nelze použít při stanovení odpovědnosti za škodu, pouze konstatuje místo a čas dopravní nehody a její účastníky); - dne 14. února 2012 zajistila relaci Policie ČR ze zdrojů České kanceláře pojistitelů (v této relaci byla informace, že věc byla oznámena magistrátu k rozhodnutí); - dne 14. února 2012 se obrátila na magistrát se žádostí o poskytnutí rozhodnutí v předmětné věci, avšak magistrát na žádost nereagoval; - současně vyzvala pojištěného, aby pojistnou událost oznámil a podal k ní své vysvětlení; pojištěný sdělil, že za celou událost nese odpovědnost jiné třetí vozidlo a nárok poškozeného nepovažoval za oprávněný; - dne 16. dubna 2012 pojišťovna dle ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla sdělila stěžovateli jakožto poškozenému, že nemůže ukončit šetření škodní události, neboť uplatněný nárok na náhradu škody dosud nebyl prokázán, jelikož není k dispozici konečné rozhodnutí správního orgánu o zavinění dopravní nehody (řízení stále probíhá), přičemž závěry z tohoto řízení budou podstatné pro posouzení nároku stěžovatele; - počátkem října 2012 pojišťovna opětovně žádala o zaslání konečných výsledků z přestupkového řízení, ani na tuto žádost magistrát nereagoval. ČNB uvedla, že ke dni odeslání informace dle ustanovení 9 odst. 3 písm. a) zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla pojišťovna neměla objektivně zjištěné informace, resp. informace, které měla k dispozici, byly v daný okamžik rozporné. Nebyla tak splněna jedna z podmínek uvedeného ustanovení, neboť v daném případě byla zpochybněna povinnost pojistitele plnit a nároky pojišťovna neměla za prokázané. Protože neexistovali svědci dopravní nehody, kteří by mohli objasnit skutečnosti, týkající se dopravní nehody, ČNB uvedla, že další okolnosti mohly být šetřeny jen orgány, které mají vyšetřovací pravomoc a mohou vyslýchat účastníky nehody a i vytěžovat např. příslušníky Policie ČR jako svědky. Dále ČNB konstatovala, že objasnit, kde leží odpovědnost, by v daném případě nepomohlo ani nahlédnutí do spisu. ČNB proto dospěla k závěru, že pro prokázání nároku pojišťovna musela vyčkat pravomocného rozhodnutí v přestupkovém řízení, neboť na základě zjištěných informací si o vině či nevině, a tedy i o oprávněnosti či neoprávněnosti nároku, nemohla učinit závěr sama a ani spis sám jiné než doposud známé informace neobsahoval. Postup dle ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je, dle vyjádření ČNB, nutné chápat jako právo pojišťovny, nikoliv 3

4 povinnost vynutitelnou orgánem veřejnoprávního dohledu. Otázka využití tohoto práva (a okamžiku využití) je věcí samotné pojišťovny (rozhodnutí o využití toto oprávnění se odvíjí od úrovně znalostí a informací v každém jednotlivém případě). ČNB má za to, že jen obtížně může pojišťovnám, pokud jednají v rámci zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, vytýkat, zda a kdy využijí předmětného oprávnění. Navíc upozorňuje, že není pojišťovnám hierarchicky nadřízena a není ani jejich metodickým orgánem v soukromoprávních záležitostech. ČNB v postupu pojišťovny, která neaplikovala postup dle ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, nespatřuje pochybení. V daném případě pojišťovna využila svého oprávnění nahlédnout do spisu v jiném okamžiku, a to když se dozvěděla o zastavení přestupkového řízení. Pokud pojišťovna měla za to, že její povinnost plnit byla zpochybněna dle ustanovení 9 odst. 3 písm. a) předmětného zákona, nelze jí tuto pochybnost vytýkat (obviněný z přestupku svoji vinu popíral, nebyli ani žádní očití svědci, poškozený při výslechu v září 2012 v rámci řízení přiznal, že důvody uváděné obviněným jsou možné). Ani výslechy policistů koncem listopadu 2012 nepostavily okolnosti nehody najisto. Nadto ani magistrát v přestupkovém řízení nedospěl k závěru o odpovědnosti druhého účastníka za dopravní nehodu a ani nahlédnutí do spisu z přestupkového řízení by v tomto období nepřineslo informace, zda je či není nezpochybnitelný nárok na pojistné plnění. C - Hodnocení věci zástupcem ochránkyně Zákon o veřejném ochránci práv mi ukládá povinnost působit k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených ve zmíněném zákoně, pokud je v rozporu s právem, neodpovídá principům demokratického právního státu a dobré správy 6, jakož i před jejich nečinností, a tím přispívat k ochraně základních práv a svobod. Z tohoto pohledu a na základě provedeného šetření hodnotím v následujících bodech i napadaný postup ČNB. C.1 K oprávnění pojišťovny postupovat dle 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ČNB uvedla, že postup upravený v ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 7 je nutné chápat jako právo pojišťovny, nikoliv povinnost vynutitelnou orgánem veřejnoprávního dohledu. S tímto názorem nesouhlasím. Podle ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví 8 pojišťovna je povinna při výkonu své činnosti jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. Ustanovení 9 6 Blíže k principům dobré správy: Veřejný ochránce práv. Principy dobré správy [online]. Brno: Kancelář veřejného ochránce práv [cit ]. Dostupné z: 7 Tzn. žádat orgán činný v trestním řízení či orgán projednávající správní delikt o údaje o dopravní nehodě, případně nahlížet do spisu a pořizovat z něho výpisy. 8 Ustanovení 6 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů: Pojišťovna nebo zajišťovna je oprávněna provozovat pouze pojišťovací nebo zajišťovací činnost a činnosti s ní související povolené jí příslušným orgánem dohledu, je povinna jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně, zejména neprovádět tyto činnosti způsobem, který poškozuje majetek jí svěřený třetími osobami nebo ohrožuje její bezpečnost a stabilitu nebo bezpečnost a stabilitu osob s ní propojených. Za tímto účelem je tuzemská 4

5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, mimo jiné, stanoví postup pojišťovny při šetření škodní události. Vyplývá z něj povinnost provést šetření bez zbytečného odkladu (odst. 3 předmětného ustanovení). A dále uvádí některá oprávnění, která pojišťovna v rámci šetření může využít (je oprávněna žádat o údaje o dopravní nehodě orgán činný v trestním řízení či orgán projednávající správní delikt, případně je oprávněna nahlížet do jejich spisu a pořizovat z něj výpisy ve věci týkající se škodní události). Ačkoliv zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla výslovně nestanoví, že pojišťovna při šetření škodní události je povinna využít svých výše uvedených oprávnění, je patrné, že tato oprávnění slouží jako jeden z prostředků, jak pojišťovna může zajistit, aby šetření proběhlo v souladu se zákonem, tedy s odbornou péčí a obezřetností. Pojišťovna je proto nejen oprávněna postupovat dle ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, ale i povinna, pokud to vyžaduje řádné šetření škodní události. Jedině takový postup může naplnit povinnost pojišťovny jednat s odbornou péčí a postupovat obezřetně. Zároveň povinnost provést šetření škodní události bez zbytečného odkladu klade na pojišťovnu požadavek, aby svých oprávnění v rámci šetření využila rovněž bez zbytečného odkladu a nečekala na výsledky řízení o přestupku či trestném činu, který souvisel se škodní událostí. 9 Jestliže pojišťovna bezdůvodně vyčkává na výsledek přestupkového řízení bez toho, aby se pokusila řádně prošetřit škodní událost, porušuje svou povinnost stanovenou v 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tedy provést šetření škodní události bez zbytečného odkladu. Současně je nutné připomenout, že přestupkové řízení a šetření škodní události má odlišný účel. V přestupkovém řízení se posuzuje odpovědnost za spáchání přestupku jako porušení veřejnoprávní povinnosti. 10 Naproti tomu v případě šetření škodní události jde o posouzení soukromoprávní odpovědnosti za škodu způsobenou provozem dopravních prostředků (ustanovení 2927 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník 11 ). Je zřejmé, že oba procesy spolu souvisí (posuzují shodný skutek), přesto nelze pominout, že se řídí jinými kritérii a jinými procesními pravidly. Závěr jednoho postupu proto není nutně determinující pro závěry druhého postupu. Dodávám, že vyčkávání pojišťoven na výsledek správního řízení, které je často úmyslně prodlužováno jeho účastníky (za účelem jeho pozdějšího zastavení pro uplynutí lhůty pro zánik odpovědnosti za přestupek), může mít za následek i zhoršení postavení poškozené osoby při uplatňování náhrady škody. pojišťovna, pojišťovna z třetího státu, tuzemská zajišťovna a zajišťovna z třetího státu povinna vytvořit a po celou dobu své činnosti udržovat funkční a efektivní řídicí a kontrolní systém, pravidelně z něj vyhodnocovat informace a včas přijímat odpovídající opatření. 9 Uvedené závěry nevyvrací ani tvrzení ČNB, že v daném případě by pojišťovna nezískala potřebné údaje ani při dřívějším nahlédnutí do správního spisu, jelikož potřebné údaje nebyly ve spise obsaženy. Situace v konkrétní věci nemůže vytvářet obecné pravidlo pro postup pojišťoven. Zda spis správního orgánu obsahuje důkazy, které jsou pro ni využitelné v šetření škodní události, pojišťovna zjistí pouze uplatněním svého oprávnění dle 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. 10 Přestupkem je zaviněné jednání, které porušuje nebo ohrožuje zájem společnosti a je za přestupek výslovně označeno v tomto nebo jiném zákoně, nejde-li o jiný správní delikt postižitelný podle zvláštních právních předpisů anebo o trestný čin. (ustanovení 2 odst. 1 zákona 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů) 11 Obdobně ustanovení 427 zákona č. 40/1964 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, účinný do 31. prosince

6 ČNB dále uvedla, že pojišťovna není oprávněna vyslýchat svědky, proto i v případě, kdy by ze spisu zjistila relevantní údaje o svědcích, nemůže jejich výslech provést sama. K tomuto závěru si dovolím zčásti oponovat. Pojišťovna je soukromoprávní subjekt, tudíž je oprávněna činit vše, co zákon nezakazuje. 12 Obecně jsou však soukromé subjekty při výkonu svých práv omezeny právy ostatních soukromých subjektů 13 (např. pojišťovna nemůže přinutit soukromou osobu ke sdělení informací proti její vůli). Souhlasím proto s názorem ČNB, že pojišťovna nemůže vyslechnout svědky ve smyslu správního řádu či jiných procesních právních předpisů 14 a ani využít mechanismy, kterými tyto předpisy umožní zajistit průběh řízení (předvedení, pořádková pokuta aj.). Přesto je pojišťovna oprávněna získat údaje od účastníků nehody (jejichž identifikaci může získat nahlédnutím do správního spisu), pokud je poskytnou dobrovolně. 15 Shrnuji, že šetření škodní události provedené v souladu se zákonem, tedy s odbornou péčí a obezřetně (ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví), vyžaduje, aby pojišťovna využila veškerá svá oprávnění. Mezi tato oprávnění patří i právo nahlížet do spisu vedeného v řízení o trestném činu či správním deliktu (ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), případně požádat o dobrovolnou spolupráci osoby, které byly škodní události přítomny. Současně požadavek na provedení šetření škodní události bez zbytečného odkladu vyžaduje, aby pojišťovna svá oprávnění pro zajištění řádného šetření pojistné události využila také bez zbytečného odkladu. C.2 Postavení České národní banky jako dohledového orgánu nad dodržováním zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ČNB vykonává dohled v pojišťovnictví dle zákona o pojišťovnictví. Ustanovení 84 odst. 1 uvedeného zákona stanoví, že ČNB vykonává dohled zejména v zájmu ochrany pojistníků, pojištěných a oprávněných osob a v zájmu zachování finanční stability pojišťoven a zajišťoven. Předmětem dohledu vůči osobám podle ustanovení 84 odst zákona o pojišťovnictví je dodržování tohoto zákona a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících (viz ustanovení 85 odst. 1 zákona o pojišťovnictví 17 ). 12 Na rozdíl od státní moci, která může být uplatňována pouze v případech, v mezích a způsoby, která stanoví zákon. Srov. čl. 2 odst. 2 a 3 Listiny základních práv a svobod. 13 Srov. např. ustanovení 3 odst. 2 písm. a) a b) zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník. 14 Např. zákona č. 141/1961 Sb., o trestním řízení soudním (trestní řád), ve znění pozdějších předpisů. 15 Tímto způsobem však nemůže poskytnout údaje příslušník Policie ČR, jelikož je vázán mlčenlivostí (ustanovení 115 zákona č. 273/2008 Sb., o Policii České republiky, ve znění pozdějších předpisů). Údaje od příslušníků Policie ČR, kteří byli na místě nehody, může pojišťovna získat nahlédnutím do spisu v předmětném trestním či správním řízení. 16 Ustanovení 84 odst. 2 zákona o pojišťovnictví: Dohledu v pojišťovnictví podléhají pojišťovny a zajišťovny, které na území České republiky provozují pojišťovací nebo zajišťovací činnost, a to v rozsahu stanoveném tímto zákonem, osoby, které vykonávají pro pojišťovnu nebo zajišťovnu činnost v jiném než pracovním poměru (dále jen osoby činné pro pojišťovnu nebo zajišťovnu ), a další fyzické a právnické osoby, pokud tak stanoví tento zákon nebo jiný právní předpis. 17 Ustanovení 85 odst. 1 zákona o pojišťovnictví: (1) Předmětem dohledu České národní banky vůči osobám podle ustanovení 84 odst. 2 je dodržování tohoto zákona a jiných právních předpisů v rozsahu, v jakém se vztahují k provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících, zejména a) soulad provozovaných činností s uděleným povolením nebo právem zakládat pobočky nebo svobodou dočasně poskytovat služby, 6

7 Zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla je, podle mého názoru, zákonem, který upravuje provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti a činností s nimi souvisejících (např. upravuje právě postup pojišťovny při šetření škodní události). Předpis tudíž spadá mezi tzv. jiné právní předpisy, na které odkazuje výše citovaný 85 odst. 1 zákon o pojišťovnictví. Domnívám se proto, že ČNB je povinna vykonávat dohled nejen nad dodržováním zákona o pojišťovnictví, ale rovněž zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla v rozsahu stanoveném v 85 odst. 1 zákona o pojišťovnictví. ČNB je tedy povinna vykonávat dohled i nad porušením povinnosti stanovené v 6 zákona pojišťovnictví ve spojení s ustanovením 9 odst. 3 a 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. Pokud ČNB při výkonu dohledu zjistí porušení povinnosti, která se vztahuje k provozování pojišťovací nebo zajišťovací činnosti, anebo činností s nimi souvisejících, stanovené zákonem o pojišťovnictví nebo jiným právním předpisem, má uložit podle ustanovení 95 zákona o pojišťovnictví této pojišťovně povinnost odstranit nedostatky a určit k tomu přiměřenou lhůtu. Pokud tuto povinnost pojišťovna nesplní, může být naplněna skutková podstata správního deliktu dle ustanovení 120 odst. 2 písm. c) zákona o pojišťovnictví 18, za který ČNB uloží pokutu až do výše ,- Kč 19. C.3 Hodnocení postupu České národní banky Dle mého přesvědčení ČNB nepostupuje správně, pokud nevykonává dohled nad tím, zda pojišťovna využívá oprávnění stanovené v 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla při šetření škodní události v případě, kdy je to nezbytné pro řádné prošetření škodní události, čímž pojišťovna může porušovat svoji povinnost postupovat s odbornou péčí a obezřetně (ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví). Zároveň ČNB nepostupuje správně, pokud schvaluje postup pojišťovny, která uvedená oprávnění nevyužívá bez zbytečného odkladu (a naopak bezdůvodně vyčkává na výsledky správního či trestního řízení), čímž pojišťovna porušuje svou povinnost prošetřit škodní událost bez zbytečného odkladu (ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla). b) hospodaření tuzemské pojišťovny nebo tuzemské zajišťovny z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků a pojišťovny z třetího státu nebo zajišťovny z třetího státu z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků z její činnosti na území České republiky; v případě pojišťovny z třetího státu také z hlediska zabezpečení splnitelnosti jejích závazků z její činnosti na území jiných členských států, jestliže je Česká národní banka orgánem dohledu podle ustanovení 35, c) způsob tvorby a použití technických rezerv, finanční umístění a solventnost tuzemské pojišťovny, pojišťovny z třetího státu, tuzemské zajišťovny nebo zajišťovny z třetího státu, d) plnění povinností uložených rozhodnutím České národní banky, e) vedení účetnictví, f) řídicí a kontrolní systém, g) doplňkový dohled nad činností pojišťovny ve skupině. 18 Ustanovení 120 odst. 2 zákona o pojišťovnictví: Pojišťovna nebo zajišťovna se dopustí správního deliktu tím, že [ ] c) ve stanovené lhůtě nesplní povinnosti uložené jí podle ustanovení 95, 110, 111 nebo 113 Českou národní bankou při výkonu dohledu, [ ] 19 Ustanovení 120 odst. 5 zákona o pojišťovnictví. 7

8 D - Závěry I. Je-li pojišťovna povinna šetření škodní události provést s odbornou péčí a obezřetně (ustanovení 6 zákona o pojišťovnictví), je povinna k tomu využít veškerá svá oprávnění. Mezi tato opatření patří i právo nahlížet do spisu vedeného v řízení o trestném činu či správním deliktu (ustanovení 9 odst. 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), případně požádat o dobrovolnou spolupráci soukromé osoby, které byly přítomny vzniku škodní události. II. Pojišťovna jedná v rozporu s povinností provést šetření bez zbytečného odkladu (ustanovení 9 odst. 3 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla), pokud vyčkává na výsledky řízení o správním deliktu souvisejícím se škodní událostí a sama škodní událost řádně neprošetří. Na základě výše popsaných zjištění a úvah jsem ve smyslu ustanovení 18 odst. 1 zákona o veřejném ochránci práv dospěl k přesvědčení, že se Česká národní banka dopouští pochybení, jestliže nevykonává dohled nad postupem pojišťovny dle ustanovení 9 odst. 3 a 5 zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla ve spojení s ustanovením 6 zákona o pojišťovnictví. Zprávu o šetření zasílám Ing. Miroslavu Singerovi, Ph.D., guvernérovi České národní banky, a žádám, aby se v zákonné lhůtě 30 dnů od jejího doručení vyjádřil ke zjištěným pochybením a informoval mě o přijatých opatřeních k nápravě. Zpráva shrnuje mé dosavadní poznatky, které mohou být podkladem pro závěrečné stanovisko. Zprávu zasílám rovněž stěžovateli. JUDr. Stanislav K ř e č e k zástupce veřejné ochránkyně práv Po vydání zprávy o šetření ČNB přehodnotila svůj postoj. Dospěla k závěru, že její postup nebyl správný, a dokonce odporoval internímu metodickému pokynu. ČNB sdělila, že doplní šetření ve věci stěžovatele ve smyslu metodiky v souladu se závěry ochránce, a navíc s ohledem na hledisko dodržení odborné péče pojišťovny o své klienty. 8

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření

Zpráva o šetření. ve věci podnětu Ing. R. L., zastupujícího společnost D. C., s. r. o. A - Předmět šetření Plná moc, která neobsahuje omezení, představuje pověření k jednání v plném rozsahu (neomezeně) se všemi správci daně bez ohledu na to, zda obsahuje výslovný text se všemi správci daně, a bez ohledu na

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Odsouzená osoba nemá právní nárok na předání k výkonu trestu odnětí svobody dle Úmluvy o předávání odsouzených osob. I když je vyslovení souhlasu odsuzujícího státu s předáním výsledkem jeho volné úvahy,

Více

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV

VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV VEŘEJNÝ OCHRÁNCE PRÁV ČINNOST VEŘEJNÉHO OCHRÁNCE PRÁV Veřejný ochránce práv ( ochránce") působí k ochraně osob před jednáním úřadů a dalších institucí uvedených v zákoně, pokud je v rozporu s právem,

Více

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami

Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami EIOPA-BoS-12/069 CS Obecné pokyny k vyřizování stížností pojišťovnami 1/7 1. Obecné pokyny Úvod 1. Podle článku 16 nařízení o orgánu EIOPA (European Insurance and Occupational Pensions Authority, Evropského

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ

ZÁKON. ze dne 2. února 2006. o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ 57 ZÁKON ze dne 2. února 2006 o změně zákonů v souvislosti se sjednocením dohledu nad finančním trhem ČÁST DESÁTÁ Změna zákona o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných

Více

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ

209/1997 Sb. ZÁKON. ze dne 31. července 1997. o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů ČÁST PRVNÍ 209/1997 Sb. ZÁKON ze dne 31. července 1997 o poskytnutí peněžité pomoci obětem trestné činnosti a o změně a doplnění některých zákonů Změna: 265/2001 Sb. Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky:

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Nesprávné stanovení data vzniku invalidity posudkovým lékařem je nesprávným postupem orgánů sociálního zabezpečení podle zákona o důchodovém pojištění. Pokud tedy nově stanovené datum vzniku invalidity

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 *UOHSX003PX9M* UOHSX003PX9M ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S347/2011-12616/2011/540/ZČa V Brně dne: 5.9.2011 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže jako orgán příslušný podle

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 *UOHSX004A81J* UOHSX004A81J ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S231/2012/VZ-9890/2012/540/PVé V Brně dne 14. srpna 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 6 Ads 104/2007-72 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Milady Tomkové a soudců JUDr. Bohuslava Hnízdila

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2015. o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Návrh VYHLÁŠKA ze dne 2015 o předkládání výkazů pojišťovnami a zajišťovnami České národní bance Česká národní banka stanoví podle 41 odst. 3 zákona č. 6/1993 Sb., o České národní bance, ve znění zákona

Více

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních

A.) Oznámení o skutečnostech nasvědčujících tomu, že byl spáchán trestný čin B.) Žádost oznamovatele o vyrozumění o učiněných opatřeních Okresní státní zastupitelství Ústí nad Labem/Krajské státní zastupitelství Ústí nad Labem doručeno datovou schránkou Oznamovatel: Oživení, o.s. sídlem Lublaňská 18, 120 00 Praha předseda sdružení Mgr.

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona

Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Základní principy návrhu zakotvení právní úpravy leniency a narovnání do zákona Program leniency, který je dnes obsažen toliko v oznámení Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (dále jen Úřad ), 1 by měl

Více

Zpráva o průběhu šetření

Zpráva o průběhu šetření Za situace, kdy z doložených výplatních lístků zaměstnance bylo patrné, že mzda byla zaměstnavatelem vždy v předchozích měsících zasílána převodem na účet, měl úřad práce přihlédnout k výpisu z bankovního

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze,, IČ: Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala

Více

Průběžná zpráva o výsledku šetření

Průběžná zpráva o výsledku šetření I. Nepřijme li podnikatel reklamaci v provozovně či sídle své společnosti, porušuje tím 19 odst. 1 zákona o ochraně spotřebitele a má být za toto jednání postihnut Českou obchodní inspekcí, neboť se dopustil

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š.

Zpráva o šetření. ve věci pana R.Š. Přestupek proti majetku podvodem ( 50 odst. 1 písm. a/ přestupkového zákona) lze spáchat též úmyslným neuskutečněním přislíbeného plnění nemajetkového charakteru, pokud v důsledku takového jednání vznikne

Více

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001

Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Č. j. S 30/01-151/1346/01-Hr V Brně dne 10. dubna 2001 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 16.2.2001 podle 57 odst. 1 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných zakázek,

Více

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004

254/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 13. dubna 2004 254/2004 Sb. ZÁKON ze dne 13. dubna 2004 o omezení plateb v hotovosti a o změně zákona č. 337/1992 Sb., o správě daní a poplatků, ve znění pozdějších předpisů Změna: 303/2008 Sb. Změna: 281/2009 Sb. Změna:

Více

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv

Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv V Brně dne 3. prosince 2013 Sp. zn.: 7637/2012/VOP/JSV Závěrečné stanovisko veřejného ochránce práv ve věci měšťanského domu U Tří andělů, k.ú. Hradčany, Praha 1 A - Obsah podnětu Dne 27. 11. 2012 se na

Více

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti

Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti - 1 - Kontroly zaměřené na nelegální práci, sankce a související prohřešky s kontrolou na pracovišti Od 1. dubna 2012 byl výrazně zpřísněn dohled na zjišťování nelegální práce, tak jak ji nově definuje

Více

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5

POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 POBOČKA OSTRAVA NÁDRAŽNÍ 4 702 00 OSTRAVA 1 V Ostravě dne 26. 11. 2014 Č. j.: 2014/059372/CNB/768 Příkaz č. 15/2014 Počet stran: 5 Hotel Dlouhé Stráně, s.r.o. IČ 48391310 Rejhotice 72 788 11 Loučná nad

Více

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor

*MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Doručeno dne: 7. 1. 2015 *MVCRX028BDR4* MVCRX028BDR4 prvotní identifikátor Odbor veřejné správy, dozoru a kontroly náměstí Hrdinů 1634/3 Praha 4 140 21 Č. j. MV-170926-4/ODK-2014 Praha 6. ledna 2015 ROZHODNUTÍ

Více

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová

Zástupkyně veřejného ochránce práv RNDr. Jitka Seitlová I. Dle zákona o regulaci reklamy je zakázána nejen reklama, jejíž zákaz je upraven v samotném zákoně o regulaci reklamy, ale také veškerá reklama, jejíž protizákonnost vyplývá z jiných právních předpisů.

Více

Závěrečné stanovisko

Závěrečné stanovisko V Brně dne 17. srpna 2010 Sp. zn.: 5299/2008/VOP/PPO Závěrečné stanovisko ve věci podnětu pana X. Y. vydané podle ustanovení 18 odst. 2 zákona o veřejném ochránci práv A - Závěry ze zprávy o výsledku šetření

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE *UOHSX007DC95* UOHSX007DC95 ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0455/2015/VZ-21452/2015/522/DMa Brno 5. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č.

Více

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů

Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Co dělat, když se stane pracovní úraz? Část 1.: Evidence pracovních úrazů Tomáš Neugebauer 2015 Dovolte mi představit se Jmenuji se Tomáš Neugebauer a problematikou bezpečnosti a ochrany zdraví při práci

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail:info@uoou.cz Tento materiál byl zpracován po konzultacích s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004 Zpřístupňování a zveřejňování

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 8 Afs 162/2006-36 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové a soudců JUDr. Jakuba Camrdy a JUDr.

Více

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Otázky platné od 1.1.2014. Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

rozhodnutí č. REM/5/ :

rozhodnutí č. REM/5/ : Rada Českého telekomunikačního úřadu jako příslušný správní orgán podle 107 odst. 8 písm. b) bodu 5 zákona č. 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu

Zpráva o šetření. ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu V Brně dne 15. ledna 2009 Sp. zn.: 2794/2008/VOP/ZV Zpráva o šetření ve věci Ing. I.Š. A - Obsah podnětu Na veřejného ochránce práv se obrátil Ing. Š., bytem Brno (dále jen stěžovatel ), se stížností na

Více

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů

Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů Kontrolní otázky podle zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání, ve znění pozdějších předpisů 1. Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon), ve znění pozdějších předpisů,

Více

Závěrečná zpráva o šetření

Závěrečná zpráva o šetření Jestliže příjemce důchodu řádně splnil svou ohlašovací povinnost a přeplatek důchodu následně vznikl na základě zavinění ČSSZ (průtahy v řízení o odnětí dávky), nemá ČSSZ právo na vrácení přeplatku, který

Více

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005

Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Č. j. VZ/S204/05-154/5819/05-Der V Brně dne 8. prosince 2005 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 15.11.2005 z vlastního podnětu podle 96 odst. 1 zákona č. 40/2004 Sb.,

Více

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K.

Zpráva o šetření. ve věci pana R. K. Okresní správa sociálního zabezpečení si při rozhodování o výplatě dávek nemocenského pojištění může sama učinit úsudek o tom, zda byl pojištěnec účastník rvačky či nikoliv, pokud pro takový závěr má dostatek

Více

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví)

Aktualizované znění. 363/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 21. prosince 1999. o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) Aktualizované znění 363/1999 Sb. ZÁKON ze dne 21. prosince 1999 o pojišťovnictví a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojišťovnictví) částka 112 Sbírky zákonů ročník 1999 rozeslána 30. prosince

Více

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby

Kniha úrazů. Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby Kniha úrazů Pro firmu (pracoviště) Zavedena : Den Měsíc Rok Podpis odpovědné osoby POVINNOSTI ZAMĚSTNAVATELE PŘI VZNIKU PRACOVNÍHO ÚRAZU S účinností od 01.01.2011 vstoupilo v platnost nařízení vlády (NV)

Více

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00

IČO: 00064581 se sídlem: Mariánské nám. 2, Praha 1, PSČ: 110 00 Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í :

U S N E S E N Í. t a k t o : Žádný z účastníků n e m á právo na náhradu nákladů řízení o kasační stížnosti. O d ů v o d n ě n í : č. j. 3 Ads 30/2006-49 U S N E S E N Í Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a JUDr. Marie Součkové v právní věci žalobce: JUDr.

Více

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013

Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Základní škola a Mateřská škola Sudice, příspěvková organizace Směrnice k vyřizování stížností Č.j.: Účinnost od: 2. 9. 2013 Spisový znak: Skartační znak: Změny: Tato směrnice ruší všechny předcházející

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o V Brně dne 7. července 2011 Sp. zn.: 898/2011/VOP/DS Zpráva o šetření veřejného ochránce práv o postupu Obecního úřadu Velké Přílepy a Krajského úřadu Středočeského kraje v řízení o odstranění stavby rekonstrukce

Více

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR.

Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: posta@uoou.cz Tento materiál byl zpracován na základě konzultací s MV ČR. STANOVISKO č. 2/2004 leden 2004, aktualizace červenec

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 3 Ads 91/2006-54 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedy JUDr. Jaroslava Vlašína a soudců JUDr. Milana Kamlacha a

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ. Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 *UOHSX004JUOT* UOHSX004JUOT ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.:úohs-s532/2012/vz-20960/2012/511/kče V Brně dne 22. října 2012 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112

Více

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu

Poučení rodičů nezl. dítěte/dětí ve smyslu rodičovské odpovědnosti a odpovědnosti za výchovu Standard č. 13: Vyřizování a podávání stížností Kriterium 13a: Orgán sociálně právní ochrany má zpracována pravidla pro podávání, vyřizování a evidenci stížností v podobě srozumitelné pro všechny klienty

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y 9 As 20/2014 50 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátu složeném z předsedkyně JUDr. Barbary Pořízkové a soudců JUDr. Radana Malíka a JUDr.

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu

ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY. č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ÚPLNÉ ZNĚNÍ NAŘÍZENÍ VLÁDY č. 201/2010 Sb., o způsobu evidence úrazů, hlášení a zasílání záznamu o úrazu ze dne 31. května 2010 jak vyplývá ze změn provedených nařízením vlády č. 170/2014 Sb. Vláda nařizuje

Více

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE

ADVOKÁTNÍ KANCELÁŘ ATTORNEYS AT LAW RECHTSANWÄLTE Krajské ředitelství policie hlavního města Prahy Kongresová 2 140 00 Praha 4 V Praze dne 7. 1. 2012 Oznamovatel: LeeToo SE IČO: 24841404 se sídlem Praha 9, Cidlinská 788/8, PSČ 198 00 jednající Rastsislauem

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2008 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : Ročník 2008 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 44 Rozeslána dne 25. dubna 2008 Cena Kč 35, O B S A H : 134. Zákon o přijetí úvěrů Českou republikou od Evropské investiční banky na financování národních

Více

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006

Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Rozhodnutí nabylo právní moci dne 18.1.2007. Č.j.: S383/2006-22587/2006/540-Der V Brně dne 21. prosince 2006 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona č. 137/2004 Sb., o veřejných

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı

Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Štěpánská 15 120 00 Praha 2 V Praze dne 17. ledna 2012 Na mitky proti rozhodnutı zadavatele o vylouc enı z u c asti v zada vacı m r ı zenı podle 110

Více

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y

R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y č. j. 5 As 104/2008-45 ČESKÁ REPUBLIKA R O Z S U D E K J M É N E M R E P U B L I K Y Nejvyšší správní soud rozhodl v senátě složeném z předsedkyně JUDr. Lenky Matyášové, Ph.D. a soudců JUDr. Jakuba Camrdy,

Více

Dávky pěstounské péče v praxi VOP

Dávky pěstounské péče v praxi VOP Dávky pěstounské péče v praxi VOP Mgr. Eva Hilšerová, právnička oddělení rodiny, zdravotnictví a práce Příjemce a realizátor projektu: Kancelář veřejného ochránce práv Působnost a činnost ochránkyně Ochrana

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. prosince 2014 Č. j.: 2014/066817/CNB/580 Příkaz č. 16/2014 Počet stran:

Více

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006

ROZHODNUTÍ. Č.j.:VZ/S075/DO-VP/2006/550-Ná V Praze dne 5.5.2006 R063 ze dne 4. 12. 2006 nabylo právní moci dne 7. prosince 2006 - změna - zrušeno, Úřad není věcně příslušný k rozhodnutí o návrhu ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE 601 56 Brno, Joštova 8 ROZHODNUTÍ

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po

b) čtvrtletně apředkládá do 45 kalendářních dnů po Strana 7038 Sbírka zákonů č. 433 / 2009 433 VYHLÁŠKA ze dne 24. listopadu 2009 ozpůsobu předkládání, formě a náležitostech výkazů pojišťovny a zajišťovny Česká národní banka stanoví podle 136 odst. 1 písm.

Více

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013

Správní trestání. JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Správní trestání JUDr. Jana Jurníková, Ph.D. Medlov 2013 Obecná východiska Správní delikt a soudní delikt - judikatura: trestnost správních deliktů se řídí obdobnými principy jako trestnost trestných činů

Více

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole

552/1991 Sb. ZÁKON. o státní kontrole 552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ze dne 6. prosince 1991 o státní kontrole Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb. Změna: 392/2005 Sb. Změna: 501/2004 Sb.,

Více

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

552/1991 Sb. ZÁKON České národní rady ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Systém ASPI - stav k 26.11.2012 do částky 145/2012 Sb. a 49/2012 Sb.m.s. Obsah a text 552/1991 Sb. - poslední stav textu Změna: 166/1993 Sb. Změna: 148/1998 Sb. Změna: 132/2000 Sb. Změna: 274/2003 Sb.

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Sekce dohledu nad finančním trhem Odbor kontroly odborné péče Husova 10 305 67 Plzeň V Plzni dne 3. února 2015 Č. j.: 2015/010790/CNB/580 Příkaz č. 1/2015 Počet stran: 6 Počet

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Jihlava, Jungmannova 6, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 19. SMĚRNICE K VYŘIZOVÁNÍ STÍŽNOSTÍ Č.j.: Spisový znak Skartační znak 901 /2013 A.1. A10 Vypracoval: Schválil:

Více

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv

Zpráva o šetření veřejného ochránce práv I. Mezi nástroje regulace na úseku stavebního řádu patří také omezení doby platnosti stavebního povolení a stanovení lhůty k dokončení povolené stavby. II. Důkazní nouze není bez dalšího důvodem, aby stavební

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE

SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE Rok 2008 SBÍRKA VNITŘNÍCH PŘEDPISŮ MAGISTRÁTU MĚSTA ČESKÉ BUDĚJOVICE 4/2008 SMĚRNICE Rady města České Budějovice ze dne 23. 4. 2008 o evidování a vyřizování škodních událostí Vydává Zpracoval Projednáno

Více

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983

ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY. Ročník 1983. Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 1983 Uverejnené: 18.02.1983 Účinnosť od: 01.04.1983 12 V Y H L Á Š K A m i n i s t e r s t v a f i n a n c í Č e s k é s o c i a l i s t i c k é r e p u b l

Více

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ

Částka 3 Ročník 2002. Vydáno dne 22. února 2002. O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ Částka 3 Ročník 2002 Vydáno dne 22. února 2002 O b s a h : ČÁST OZNAMOVACÍ 4. Úřední sdělení České národní banky ze dne 13. února 2002 k ustanovení 411 zákona č. 21/1992 Sb., o bankách, ve znění zákona

Více

Zpráva o šetření podnětu obce H.

Zpráva o šetření podnětu obce H. I. Překážka na pozemní komunikaci, kterou představuje kámen utržený ze skály, není překážkou umístěnou (tedy na komunikaci položenou z něčí vůle), ale jde o důsledek živelní pohromy. Je to především vlastník

Více

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM

POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ ÚKOLŮ VYPLÝVAJÍCÍCH ZE ZÁKONA Č. 106/1999 SB., O SVOBODNÉM PŘÍSTUPU K INFORMACÍM Základní umělecká škola, Šumperk, Žerotínova 11 Sídlo: 787 01 Šumperk, Žerotínova 11 Identifikační číslo 00852333 Zřizovatel Olomoucký kraj IČO 60609460 Vnitřní předpis č.: VP12/2010 POKYN ŘEDITELE K ZAJIŠTĚNÍ

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KLIENTSKÝ KLUB ČESKÉ POJIŠŤOVNY

PRAVIDLA VĚRNOSTNÍHO PROGRAMU KLIENTSKÝ KLUB ČESKÉ POJIŠŤOVNY Obsah 1. Preambule... 2 2. Pro koho je Program určen... 2 2.1. Vznik nároku na čerpání výhod Programu... 2 2.2. Úrovně Programu a nárok na čerpání výhod daných úrovní... 2 2.3. Zánik nároku na čerpání

Více

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání

Správní právo dálkové studium. XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání Správní právo dálkové studium XIV. Živnostenský zákon živnostenské podnikání - pramen právní úpravy je zákona č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání (živnostenský zákon) ŽZ upravuje (předmět právní

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ *UOHSX007L4UW* UOHSX007L4UW ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE ROZHODNUTÍ Č. j.: ÚOHS-S0583/2015/VZ-32722/2015/513/IHl Brno: 8. října 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Změna: 307/1999 Sb. Změna: 56/2001 Sb. Změna: 320/2002

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz

Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz Pplk. Sochora 27, 170 00 Praha 7, Tel.: 234 665 111, Fax: 234 665 444; e-mail: o @uoou.cz STANOVISKO č. 1/2007 červen 2007 Stanovisko k aplikaci práva na ochranu osobních údajů při poskytování informací

Více

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013

listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 listopad 2013 MONITORING SOUDNÍCH ROZHODNUTÍ 2013 AKTUÁLNÍ TÉMA Možnost přezkumu rozhodčích doložek i v probíhajících exekucích Stanovisko občanskoprávního a obchodněprávního kolegia Nejvyššího soudu ČR

Více

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o.

Advokátní kanceláří Klára Samková s.r.o. Advokátní kancelář Klára Samková s. r. o. zapsaná u Městského soudu v Praze, Mgr. Martina R. BLAHOUŠOVÁ Mgr. Petra GERLICHOVÁ Mgr. Petra HRUBÁ Mgr. Petra KOŽNEROVÁ Mgr. Eva FOLTÝNOVÁ JUDr. Michala MAŠÍNOVÁ

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě

P Ř Í K A Z N A M Í S T Ě NA PŘÍKOPĚ 28 115 03 PRAHA 1 Samostatný odbor dohledu nad drobnými distributory finančních produktů Hořická 1652 502 00 Hradec Králové Ve Špindlerově Mlýně dne 12. října 2015 Č. j.: 2015/108720/CNB/580

Více

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ

ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ *UOHSX007DZ4D* UOHSX007DZ4D ÚŘAD PRO OCHRANU HOSPODÁŘSKÉ SOUTĚŽE PŘÍKAZ Č. j.: ÚOHS-S0467/2015/VZ-23863/2015/543/JWe Brno, 19. srpna 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle 112 zákona

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015

USNESENÍ. Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 *UOHSX0072045* UOHSX0072045 USNESENÍ Č. j.: ÚOHS-S193/2015/VZ-11020/2015/512/PMu Brno: 11. května 2015 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže příslušný podle ustanovení 112 odst. 1 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999

Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Č.j.: S 77/99-150/1419/99-jl V Brně dne 18. června 1999 Úřad pro ochranu hospodářské soutěže ve správním řízení zahájeném dne 14.6.1999 z vlastního podnětu podle 57 zákona č. 199/1994 Sb., o zadávání veřejných

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský

Veřejný ochránce práv JUDr. Pavel Varvařovský Znemožnění provedení sociálního šetření k ověření skutečností pro nárok na dávky pomoci v hmotné nouzi ze strany klienta nemůže být důvodem pro zamítnutí žádostí o dávky pomoci v hmotné nouzi, pakliže

Více