Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009"

Transkript

1 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice v roce Jednání se zúčastnilo 10 zastupitelů, v průběhu zasedání se dostavil ještě p. Nováček. Zastupitelé Loskot, Mgr. Zimola a Bc. Garhofer byli předem omluveni, pan Musil se nedostavil. Po přivítání zastupitelů a přítomných občanů starosta konstatoval, že zápis z minulého jednání byl řádně ověřen a vyvěšen k nahlédnutí na ÚD městského úřadu a připomínky ze strany zastupitelů k němu vzneseny nebyly. Dále starosta přečetl program dnešního jednání navržený radou města. Vzhledem k tomu, že předsedové výborů neměli žádnou zprávu, navrhl jeho změnu spočívající ve vypuštění bodu 8. Zpráva výborů ZM. Žádné další připomínky k návrhu programu vzneseny již nebyly a upravený program jednání byl všemi hlasy schválen (hlasování: ). Dále starosta konstatoval, že většina projednávaných materiálů byla zastupitelům zaslána předem a tudíž se bude v průběhu jednání na tyto materiály odkazovat a prezentovat je především kvůli přítomným občanům. Schválený program jednání: 1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 2. Kontrola usnesení z minulého jednání ZM 3. Zpráva o činnosti za uplynulé období 4. Schválení přijetí dotací a grantů včetně projednání smluv 5. Zpráva o plnění rozpočtu města za měsíce I VII/ Rozpočtové změny č. 4/ Majetkové záležitosti 8. Různé 9. Závěr Zápisem byl pověřen tajemník úřadu, za ověřovatele zápisu byli navrženi a schváleni 8 hlasy Ing. Kovář a pí Strončeková. Tím byl naplněn jeho 1. bod. K bodu 2 - Kontrola usnesení Starosta provedl kontrolu všech usnesení z jednání minulého zastupitelstva s konstatováním, že byla splněna a blíže se zastavil u těchto usnesení : Usnesení č. 100/2009 : ZM schválilo Smlouvu o dílo č /09 s Firmou EUROVIA CS,a.s., na akci Rekonstrukce silnice III/12858 Nová Bystřice průtah, ulice Žižkova za smluvní cenu ,65 Kč. Starosta uvedl, že rekonstrukce probíhá dle schváleného harmonogramu, v současné době jsou hotovy nové přípojky, došlo k výměně uzávěrů, jsou položeny obrubníky a začíná se s dlážděním chodníků. V součinnosti se realizuje i nové veřejné osvětlení. 1

2 Usnesení č.102/2009 : ZM schválilo smlouvu o dílo na realizaci veřejné zakázky Zasíťování stavebních pozemků v lokalitě Za Mládkem s firmou Josef Jelínek za cenu dohodou ,--Kč. V této lokalitě byla provedena skrývka ornice v úseku budoucí komunikace a nyní se již buduje kanalizace. Vzhledem k tomu, že žádné další dotazy ze strany zastupitelů nebyly vzneseny, přednesl starosta návrh usnesení : Návrh usnesení : ZM bere na vědomí zprávu o plnění usnesení z minulého jednání ZM. K bodu 3 Zpráva o činnosti za uplynulé období Starosta připomenul zastupitelům, že na posledním jejich jednání schvalovali přijetí celé řady dotací z kraje a jedné od Jihočeské Silva Nortica. Rada proto uložila odboru majetku, aby v souladu se Směrnicí pro zadávání a evidenci veřejných zakázek malého rozsahu zrealizoval výběrová řízení na tyto akce. Byly osloveny zpravidla minimálně tři firmy a rada posoudila na svém jednání jednotlivé nabídky. V dalším jednání starosta zastupitele postupně seznamoval s jednotlivými výsledky VŘ a doporučeními rady. Vzhledem k tomu, že zastupitelé byli s nabídkami jednotlivých firem a výsledky VŘ průběžně prostřednictvím zápisů z rady seznamováni, příliš se tomuto bodu jednání nediskutovalo. Oprava 11 oken kaple v Albeři Byly osloveny a nabídku podaly tři firmy : Vitráž z Tábora, H. a A. Zahálkovi a Vitraje z Kašperských Hor. Cenově nejvýhodnější byla nabídka firmy H. a A. Zahálkovi za cenu cca ,--Kč, proto RM doporučuje uzavření smlouvy s touto firmou. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Antonín Zahálka,Tábor, jejímž předmětem je Oprava oken kostela v Albeři za cenu dohodou ,--Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Zateplení hasičské zbrojnice I zde byly osloveny tři firmy, které podaly nabídku : Ing. Jiří Mach, Montinvest CZ, s.r.o. a Radek Novák. Nejvýhodnější nabídku podala firma Radek Novák za ,24Kč. Tato firma prováděla i první etapu zateplení a také proto rada doporučuje ZM uzavření smlouvy s touto firmou. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Radek Novák, N.Bystřice, jejímž předmětem je zateplení hasičské zbrojnice v N.Bystřici II. etapa, za cenu dohodou ,24 Kč vč.dph a pověřuje starostu jejím podpisem. Výměna vrat v Hasičské zbrojnici I v tomto případě se jedná o veřejnou zakázku malého rozsahu, proto byly odborem majetku osloveny tři firmy : Gardon INT J. Hradec, s.r.o., Dragon JH s. r.o. a Izamo s. r. o. Cenově nejvýhodnější nabídku podala firma GARDON INT, s. r. o za ,--Kč, proto rada doporučuje ZM uzavření smlouvy s touto firmou. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou GARDON INT, s. r. o J. Hradec, jejímž předmětem je Výměna vrat v Hasičské zbrojnici N. Bystřice, za cenu ,--Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. 2

3 Zásahové obleky pro hasiče Rovněž v tomto případě odbor majetku oslovil tři firmy : HASBU spol. s r.o.č.budějovice, ZAHAS s. r. o. Lipník nad Bečvou a JVPO spol. s r.o. České Budějovice. Nejvýhodnější nabídku podala firma Zahas, která je výrobcem těchto obleků za cenu ,-Kč vč. DPH. Za tuto částku dojde k zakoupení 7 obleků. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku 7 kusů zásahových ochranných obleků pro hasiče s firmou ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou, za cenu dohodou ,--Kč vč.dph. Vybavení MŠ nábytkem Nabídku podaly tři firmy: Benjamín s.r.o. Buchlovice, HOČ Truhlářství s.r.o. Staré Město a Pinia s.r.o. Otrokovice. Cenově nejvýhodnější byla nabídka firmy Benjamín s.r.o. za ,-Kč vč. DPH další dvě nabídky byly o 30 a ,-Kč dražší. Proto rada po posouzení jednotlivých nabídek vybrala firmu Benjamín s.r.o. Buchlovice a doporučuje ZM uzavření kupní smlouvy s touto firmou. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 928/ s firmou Benjamín s. r. o Buchlovice, jejímž předmětem je dodávka a instalace nábytku do MŠ v N. Bystřici, za cenu dohodou ,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Splašková kanalizace v Rybní ulici Jedná se o zakázku malého rozsahu, kterou máme v rozpočtu města na tento rok ( počítaly jsme s částkou ,--Kč). Nabídku podaly tři firmy : Jaromír Mitáš, VALEK PVT s.r.o. J.Hradec a Josef Princ J.Hradec. Cenově nejvýhodnější byla nabídka firmy Jaromír Mitáš za cenu ,-Kč vč. DPH. Proto rada tuto firmu vybrala a doporučuje ZM u zavření Smlouvy o dílo s firmou Jaromír Mitáš. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jaromír Mitáš instalatér, N.Bystřice, jejímž předmětem je realizace akce Splašková kanalizace v Rybní ulici, za cenu dohodou ,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Hlasování : (p. Mitáš se zdržel hlasování) Oprava autobusových zastávek Senotín Nabídku podaly tři firmy : Petr Bednář, Jan Havlíček a Milan Kukač, radní se s nabídkami seznámili a jako nejvýhodnější vybrali nabídku firmy Tesařství Havlíček za ,-Kč vč. DPH a proto doporučují ZM uzavření smlouvy s touto firmou. Vzhledem k tomu, že dotace je ve výši ,- Kč a spolu s podílem města budou celkové náklady ,- Kč, bude opravena i vlaková zastávka Senotín, opravu provedou TS Města N. Bystřice s.r.o. Návrh usnesení: ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Tesařství Havlíček Jan, jejímž předmětem je Oprava autobusové zastávky v Senotíně za cenu dohodou ,--Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem. Prodloužení termínu dokončení žádosti o dotaci na KD Koruna Starosta seznámil zastupitele s pracemi na žádosti o dotaci na KD Koruna. Tuto žádost nám zpracovává firma G-projekt, které musíme dodávat podklady ke zpracování. Některé z nich nejsme schopni např. z důvodu dodržení zákonných termínů dodat v původně stanoveném termínu do konce měsíce července. ( např.stavební povolení). Dále starosta uvedl, že např. zabezpečení financování měl původně stačit úvěrový příslib, což je záležitost jedné návštěvy banky. Nakonec firma G-projekt po nás požaduje závazný úvěrový 3

4 příslib, na jehož zpracování banka potřebuje 2-3 týdny (finanční analýza rozpočtu města, schvalování na centrále v Praze apod.). Dále s ohledem na to, že chceme mít žádost co nejlépe zpracovanou navrhujeme, aby byl podepsán Dodatek ke smlouvě se zhotovitelem žádosti na prodloužení termínu zpracování o jeden měsíc tedy do konce srpna. Návrh na usnesení: ZM svaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky Zpracování žádosti do ROP na rekonstrukci KD Koruna s firmou G-PROJECT, s.r.o, který se týká prodloužení termínu dokončení nejpozději do a pověřuje starostu jeho podpisem. Návrh změny investora akce Starosta města seznámil zastupitele s dalším vývoje situace kolem možnosti získání dotace na rekonstrukci ŠJ. Podle nejnovějších informací by možná bylo vhodnější, aby žadatelem o tuto dotaci bylo Město místo základní školy. Vzhledem k tomu, že se jedná o naše zařízení, jehož provoz plně platíme, je z našeho pohledu úplně jedno, kdo o dotaci bude žádat. Z hlediska dotačních titulů je tato problematika však velice důležitá. Proto starosta navrhl zastupitelům přijetí takového usnesení, které by operativně mohlo změnit žadatele a investora ze školy na město. Zastupitelé tento krok podpořili a hlasovali pro usnesení. Návrh usnesení : ZM schvaluje změnu investora akce Rekonstrukce školní jídelny v N. Bystřici ze Základní školy a mateřské školy Nová Bystřice na Město Nová Bystřice a to v případě snazšího získání dotačního titulu na tuto akci. Hlasování : V 17,30 se dostavil na jednání zastupitelstva p. Nováček K bodu 4 Přijetí dotací a grantů Dotace na obnovu drobné sakrální stavby boží muka Zastupitelstvo kraje schválilo naši žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy drobné sakrální architektury v krajině 2009 o poskytnutí dotace na opravu božích muk na ppč. 2179/1 v k.ú. N. Bystřice (ve směru na Artolec). Výše dotace : ,-Kč, podíl města 61% (tj ,- Kč). Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy drobné sakrální architektury v krajině 2009 na opravu božích muk na ppč. 2179/1 v k.ú. N. Bystřice (ve směru na Artolec) ve výši ,- Kč. Dotace na obnovu drobné sakrální stavby kamenný kříž Dále zastupitelstvo kraje schválilo naši žádost o poskytnutí dotace z Programu obnovy drobné sakrální architektury v krajině 2009 o poskytnutí dotace na opravu kamenného kříže na ppč. 121/2 v k.ú. N. Vojířov. Výše dotace : ,-Kč, podíl města 38% (tj ,- Kč). Návrh usnesení : ZM schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy drobné sakrální architektury v krajině 2009 na opravu kamenného kříže na ppč. 121/2 v k.ú. N. Vojířov ve výši ,-Kč. K bodu 5 Zpráva o plnění rozpočtu města za měsíce I VII/2009 Zprávu o čerpání rozpočtu obdrželi zastupitelé předem, proto ji starosta promítal a komentoval především kvůli přítomným občanům. Ze zprávy vyplývá, že saldo příjmů a výdajů po konsolidaci činí ,48 Kč. Příjmové položky jsou naplňovány na úrovni 70%. Z rozhodujících výdajů za prvních sedm měsíců letošního roku lze vybrat zařízení kanceláře matriky za ,- Kč, budování zázemí TS v hodnotě ,77 Kč 4

5 či financování Oranžového hřiště v hodnotě ,- Kč. Dotace ke konci července činily cca 8,1 mil. Kč. Zastupitelé vzali informaci bez dalších dotazů na vědomí. K bodu 6 Rozpočtové změny č. 4/2009 Starosta promítl a zdůvodnil jednotlivé položky rozpočtových změn. Na straně příjmů došlo k nárůstu o ,- Kč především z důvodu přijatých dotací a příspěvků. Na straně výdajů pak došlo k jejich nárůstu také o ,- Kč především z důvodu realizací plánovaných akcí. Návrh usnesení : ZM schvaluje Rozpočtové změny č. 4/2009 ve výši ,- Kč na straně příjmů i výdajů. K bodu 7 Majetkové záležitosti Paní Marie Medková, manželé Vreckovi a p.trsek požádali opětovně o prodej pozemku pč. 146/1 zahrada o výměře 316 m2 v k.ú. N. Bystřice. Prodej tohoto pozemku projednávali zastupitelé na svém minulém zasedání a na přání žadatelů, kteří se jednání účastnili, jim pozemek prodán nebyl. Přesto si stejní žadatelé podali žádost novou, proto ji zastupitelé projednávali opětovně. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč. 146/1 zahrada o výměře 316 m2 v k.ú. N. Bystřice do podílového spoluvlastnictví pí Medkové, manželům Vreckovým a p. Trskovi za cenu dohodou 1 570,- Kč a další administrativní náklady spojené s převodem. Pan Roman Bartoš požádal město o prodej části pozemku pč. 183/14 trvalý travní porost o výměře cca 3400 m2 v k.ú. Klenová. Jedná se o pozemek, který sousedí s rybníkem, který žadatel vlastní. Důvodem žádosti je zabezpečení přístupu k rybníku. Vzhledem k tomu, že na sousední části pozemku počítá ÚP s výstavbou ČOV, doporučuje RM pozemek neprodávat. Návrh usnesení : ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 183/14 trvalý travní porost o výměře cca 3400 m2 v k.ú. Klenová. Pan Jan Bednář požádal o změnu územního plánu v k.ú. Albeř. Jde o pozemky a objekty v jeho vlastnictví a ve vlastnictví jeho firmy, které nyní slouží k výrobě světlíků a jsou v ÚP vedeny jako plochy a objekty určené pro zemědělskou výrobu. Na části pozemků by rád realizoval fotovoltaickou elektrárnu. Protože o podání návrhu na Zadání změny ÚP musí rozhodnout zastupitelstvo, předkládá rada žádost p. Bednáře k projednání zastupitelstvu. V následné diskusi zastupitelé p. Pokorný a pí Strončeková vyjádřili názor, že by bylo vhodnější iniciovat novou změnu ÚP až v okamžiku, kdy podnětů ke změnám bude více a ostatní zastupitelé s jejich názorem souhlasili. Návrh usnesení : ZM po projednání nesouhlasí s podáním návrhu na Zadání změny č.2 územního plánu města N. Bystřice. Ing. René Siwy požádal o prodej pozemku pč o výměře 1257 m2 v k.ú. N. Vojířov. Jedná se o pozemek, který sousedí s pozemkem žadatele, kde chce vybudovat zahradu. V průběhu zveřejnění záměru 5

6 prodeje se o koupi přihlásil další zájemce Petr Zimola. Proto rada doporučuje ZM pozemek prodat a stanovit budoucího kupujícího výběrovým řízením obálkovou metodou. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej pozemku pč o výměře 1257 m2 v k.ú. N. Vojířov minimálně za cenu dle cenové mapy 250,- Kč/m2 a ukládá RM stanovit budoucího kupujícího výběrovým řízením obálkovou metodou. František Sedlák a Vlasta Zimolová požádali o směnu svých pozemků s pozemky města. Pozemky žadatelů : ppč ostatní plocha o výměře 255 m2 ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2 ppč. 1551/13 lesní pozemek o výměře 800 m2 Pozemky města : část ppč ostatní plocha o výměře cca 333 m2 ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2 ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2 Vzhledem k tomu, že se žádný další zájemce po dobu zveřejnění záměru směny nepřihlásil, může zastupitelstvo tuto směnu schválit. Návrh usnesení : ZM souhlasí se směnou pozemků p. Sedláka a pí. Zimolové : ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky města : část ppč ostatní plocha o výměře cca 333 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov. Paní Tesařová požádala o prodej částí pozemků pč. 135 ost. plocha, 2247/2 ost. plocha a 134/4 zahrada o celkové výměře cca 1110 m2 vše v k.ú. N. Bystřice. RM schválila záměr prodeje částí těchto pozemků a žádný další zájemce se nepřihlásil. Proto rada doporučuje ZM prodej výše zmíněných pozemků pí Tesařové za cenu 10 Kč/m2 za části pozemků pč. 135 a 134/4 a 67,70 Kč/m2 za pč.2247/2 vše v k.ú. N. Bystřice. Návrh usnesení : ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 135 ost. plocha, 2247/2 ost. plocha a 134/4 zahrada o celkové výměře cca 1110 m2 vše v k.ú. N. Bystřice pí Tesařové za cenu dohodou 10 Kč/m2 u pozemků pč. 135 a 134/4 a 67,70 Kč/m2 u pozemku 2247/2 a další náklady spojené s převodem pozemku. K bodu 14 Různé V tomto bodě zodpověděl starosta dotaz pana Pokorného na připravovanou rekonstrukci KD Koruna, panu Nováčkovi dotaz týkající se pozemků u jejich domu. Pí Strončeková pochválila TS za organizaci úklidu města a pí. Malinová seznámila zastupitele s plánovanými kulturními akcemi. Vzhledem k tomu, že již žádné další přihlášky do diskuse nebyly, ukončil starosta v 18,40 hodin jednání zastupitelstva. 6

7 Usnesení z jednání Zastupitelstva Města Nová Bystřice, konaného dne ZM schvaluje upravený program jednání ZM schvaluje do funkce ověřovatelů zápisu Ing. Kováře a pí Strončekovou ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Antonín Zahálka,Tábor, jejímž předmětem je Oprava oken kostela v Albeři za cenu dohodou ,--Kč včetně DPH a pověřuje starostu jejím podpisem ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Radek Novák, N.Bystřice, jejímž předmětem je zateplení hasičské zbrojnice v N.Bystřici II. etapa, za cenu dohodou ,24 Kč vč.dph a pověřuje starostu jejím podpisem ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou GARDON INT, s. r. o J. Hradec, jejímž předmětem je Výměna vrat v Hasičské zbrojnici N. Bystřice, za cenu ,--Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy na dodávku 7 kusů zásahových ochranných obleků pro hasiče s firmou ZAHAS s.r.o. Lipník nad Bečvou, za cenu dohodou ,--Kč vč.dph ZM schvaluje uzavření Kupní smlouvy č. 928/ s firmou Benjamín s. r. o Buchlovice, jejímž předmětem je dodávka a instalace nábytku do MŠ v N. Bystřici, za cenu dohodou ,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Jaromír Mitáš instalatér, N.Bystřice, jejímž předmětem je realizace akce Splašková kanalizace v Rybní ulici, za cenu dohodou ,-Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem ZM schvaluje uzavření Smlouvy o dílo s firmou Tesařství Havlíček Jan, jejímž předmětem je Oprava autobusové zastávky v Senotíně za cenu dohodou ,--Kč vč. DPH a pověřuje starostu jejím podpisem ZM svaluje uzavření Dodatku č.1 ke Smlouvě o dílo na realizaci veřejné zakázky Zpracování žádosti do ROP na rekonstrukci KD Koruna s firmou G-PROJECT, s.r.o, který se týká prodloužení termínu dokončení nejpozději do a pověřuje starostu jeho podpisem ZM schvaluje změnu investora akce Rekonstrukce školní jídelny v N. Bystřici ze Základní školy a mateřské školy Nová Bystřice na Město Nová Bystřice a to v případě snazšího získání dotačního titulu na tuto akci ZM schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy drobné sakrální architektury v krajině 2009 na opravu božích muk na ppč. 2179/1 v k.ú. N. Bystřice (ve směru na Artolec) ve výši ,- Kč ZM schvaluje přijetí dotace z Programu obnovy drobné sakrální architektury v krajině 2009 na opravu kamenného kříže na ppč. 121/2 v k.ú. N. Vojířov ve výši ,-Kč ZM schvaluje Rozpočtové změny č. 4/2009 ve výši ,- Kč na straně příjmů i výdajů ZM schvaluje prodej pozemku pč. 146/1 zahrada o výměře 316 m2 v k.ú. N. Bystřice do podílového spoluvlastnictví pí Medkové, manželům Vreckovým a p. Trskovi za cenu dohodou 1 570,- Kč a další administrativní náklady spojené s převodem ZM neschvaluje prodej části pozemku pč. 183/14 trvalý travní porost o výměře cca 3400 m2 v k.ú. Klenová ZM po projednání nesouhlasí s podáním návrhu na Zadání změny č.2 územního plánu města N. Bystřice. 7

8 138. ZM schvaluje prodej pozemku pč o výměře 1257 m2 v k.ú. N. Vojířov minimálně za cenu dle cenové mapy 250,- Kč/m2 a ukládá RM stanovit budoucího kupujícího výběrovým řízením obálkovou metodou ZM souhlasí se směnou pozemků p. Sedláka a pí. Zimolové : ppč ostatní plocha o výměře 255 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 756 m2, ppč. 1551/13 lesní pozemek o výměře 800 m2, vše v k.ú. N. Vojířov, za pozemky města : část ppč ostatní plocha o výměře cca 333 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 1907 m2, ppč trvalý travní porost o výměře 107 m2, vše v k.ú. N. Vojířov ZM schvaluje prodej částí pozemků pč. 135 ost. plocha, 2247/2 ost. plocha a 134/4 zahrada o celkové výměře cca 1110 m2 vše v k.ú. N. Bystřice pí Tesařové za cenu dohodou 10 Kč/m2 u pozemků pč. 135 a 134/4 a 67,70 Kč/m2 u pozemku 2247/2 a další náklady spojené s převodem pozemku. V Nové Bystřici Ověřovatelé zápisu a usnesení: Vladimír Bláha, starosta města 8

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 3/2014 ze dne 19. 3. 2014 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 19. 3. 2014 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S

MĚSTO BLŠANY Z Á P I S -1- MĚSTO BLŠANY Z Á P I S ze zasedání Zastupitelstva města Blšany, které se uskutečnilo dne 15. 9. 2014 od 17:00 hod na Městském úřadě v Blšanech Přítomno: 8 členů zastupitelstva města Nepřítomno: 3 členi

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse

Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Zápis z 1. zasedání zastupitelstva městyse Chudenice konaného dne 15. 2. 2012 v zasedací místnosti městyse Přítomni: Bc. David J. Klíma, Mgr. Vladimír Svatoň, MUDr. Jana Srbová, Václava Soupírová, Karel

Více

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010

Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Zápis ze 41. jednání rady města Hluboká nad Vltavou konaného dne 11.10.2010 Přítomni: Omluveni: JUDr. Ladislav Dusil, Ing. Hana Hricová, Ing. Tomáš Jirsa, Ing. Josef Půr, Aleš Raus, Karel Vácha, Jan Piskač

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny.

Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Zápis č. 20/2014 o průběhu veřejného zasedání Zastupitelstva obce Česká, konaného dne 10.3.2014 v 19.00 hod. v zasedací místnosti obecní sokolovny. Starostka Ing. Jana Chiniová, předsedající veřejného

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA M ě s t o B y s t ř i c e n a d P e r n š t e j n e m ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ RADY MĚSTA Bystřice na Pernštejnem č. 2 /2010 konané dne 26.1.2010 v zasedací místnosti MěÚ Bystřice n.p. v 16:00 hodin Přítomni

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015.

MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. MĚSTO KOLÍN Výsledky projednání Zastupitelstva města Kolína z III. zasedání konaného dne 30.03.2015. Usnesení č. 67/2015 90/2015 Jedná se o upravenou verzi dokumentu z daného zasedání z důvodů dodržení

Více

U S N E S E N Í. č. 124-164

U S N E S E N Í. č. 124-164 U S N E S E N Í z 22. zasedání Zastupitelstva města Hranice dne : 19.12. 2013 místo : zasedací místnost MěÚ Hranice zahájení : 17.00 hod. ukončení : 20.40 hod. přítomni : Ing. Jan Hýbl (příchod 17.30),

Více

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu jedenáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 13. března 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013

Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zápis z jednání zastupitelstva obce Věžnice konaného dne 28. 8. 2013 Zahájení: 18:30 hod. Přítomní: Dle prezenční listiny Jednání zastupitelstva obce Věžnice bylo zahájeno starostou Ing. Josefem Málkem.

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011

Zápis. Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Praha Vinoř, č.j. 1694 /2011 Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva MČ Praha-Vinoř, konaného dne 8.9. 2011 v 18.00 hodin ve společenské místnosti v Chaltické ulici č.p. 539, Praha-Vinoř s tímto navrženým programem:

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více