Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s."

Transkript

1 Generali Pojišťovna a.s.

2 ční zpráva Annual Report í zpráva Annual Report Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Bělehradská 132 IČ: Základní kapitál: Kč Akcionář: Generali PPF Holding B.V. Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, Netherlands Zápis do obchodního rejstříku: Počátek činnosti: Business Company: Generali Pojišťovna a.s. Registered Office: Praha 2, Bělehradská 132 ID: Registered Capital: 500,000,000 CZK Share Holder: Generali PPF Holding B.V. Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, Netherlands Entry in the Commercial Register: Start of Business Activities:

3 Obsah Content Základní údaje o společnosti 2 Basic Information about the Company 2 Představenstvo 4 Board of Directors 4 Dozorčí rada 5 Supervisory Board 5 Úvodní slovo generálního ředitele 6 Introduction by the CEO 7 Zpráva představenstva o situaci 8 Situation Report by the Board of Directors 21 Produkty, služby a situace v klíčových oblastech 11 Products, Services and Situations in Key Areas 24 Zpráva dozorčí rady 34 Supervisory Board's Report 35 Zpráva auditora 36 Auditor s Report 40 Finanční výkazy 44 Financial Statements 50 Příloha účetní závěrky 56 Notes to the Financial Statements 90 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 123 Report on the relations between related entities 126 Adresy, Addresses Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

4 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Představenstvo Board of Directors Ing. Štefan Tillinger předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and CEO Mgr. Roman Koch člen představenstva a ředitel úseku financí Member of the Board of Directors and Deputy CEO for Finance Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D. člen představenstva a ředitel úseku product management & operations Member of the Board of Directors and Deputy CEO for Product Management & Operations Ing. Pavel Mencl, MBA člen představenstva a ředitel úseku obchodní služba Member of the Board of Directors and Deputy CEO for Sales Během roku 2012 došlo k následujícím změnám: s účinností k ukončil své působení v představenstvu pan Ing. Jaroslav Mlynář, CSc., s účinností k byl zvolen členem představenstva pan Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D., s účinností k byl zvolen členem představenstva pan Ing. Pavel Mencl, MBA, s účinností k byl zvolen předsedou představenstva pan Ing. Štefan Tillinger. During the year of 2012, the following changes occurred: Mr. Jaroslav Mlynář resigned from the Board of Directors effective on 30th of September 2012, Mr. Jiří Střelický was elected member of the Board of Directors effective on 1st of August 2012, Mr. Pavel Mencl was elected member of the Board of Directors effective on 1st of August 2012 Mr. Štefan Tillinger, was elected Chairman of the Board of Directors effective on 1st of August

5 Dozorčí rada Supervisory Board předseda dozorčí rady Chairman of Supervisory Board Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. místopředseda dozorčí rady Member of Supervisory Board Dr. Lorenzo Kravina členka dozorčí rady Member of Supervisory Board Ing. Alžběta Polišenská Během roku 2012 došlo k následujícím změnám: s účinností k ukončila své působení v dozorčí radě Mag. Klára Starková, s účinností k byl zvolen členem dozorčí rady Ing. Jaroslav Mlynář, CSc., s účinností k rezignoval na funkci předsedy dozorčí rady Dr. Lorenzo Kravina, s účinností k byl zvolen místopředsedou dozorčí rady Dr. Lorenzo Kravina, s účinností k byl zvolen předsedou dozorčí rady Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. During the year of 2012, the following changes occurred: Mrs. Klára Starková resigned from the Supervisory Board effective on 1st of October 2012, Mr. Jaroslav Mlynář was elected as member of the Supervisory Board effective on 1st of October 2012, Dr. Lorenzo Kravina resigned from Chairman of the Supervisory Board effective on 18th of October 2012, Dr. Lorenzo Kravina was elected Vice-Chairman of the Supervisory Board effective on 18th of October 2012, Mr. Jaroslav Mlynář, was elected Chairman of the Supervisory Board, effective on 19th of October Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

6 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Úvodní slovo generálního ředitele Pojišťovna Generali v loňském roce opět ukázala svou sílu a v dobré hospodářské kondici úspěšně překonala významné dopady ekonomické recese, jejíž dozvuky i loni nadále stále výrazně ovlivňovaly český pojistný trh. Výsledná, řečeno účetní terminologií, pozitivní černá čísla loňského roku jasně signalizují stabilitu naší společnosti, která i přes nepříznivé vlivy dokáže dlouhodobě generovat přidanou hodnotu pro své akcionáře, klienty i obchodní partnery. Efektivita při nakládání se svěřenými prostředky a hospodárnost jsou pro pojišťovnu Generali samozřejmostí, totéž se týká i péče a individuálního přístupu k potřebám klientů. Přes nelehkou makroekonomickou situaci jsme společně naplňovali své vize, dokázali jsme plnit vytčené cíle a činili další reálné kroky k postupné realizaci dlouhodobé strategie, jejímž nosným pilířem je komplexní péče o klienta. O to více jsou dosažené hospodářské výsledky cennější. Český pojistný trh vykazoval v průběhu roku výraznou dynamiku především v oblastech pojištění motorových vozidel, podnikatelského pojištění a běžně placeného životního pojištění. I přes tyto nepříznivé vlivy se pojišťovně Generali podařilo udržet významnou pozici. Díky podílu na trhu ve výši 6,8 % je čtvrtou největší pojišťovnou. V segmentu podnikatelského pojištění patří dokonce mezi tři nejsilnější hráče na trhu. Mezi výrazné úspěchy loňského roku patří pokračující efektivnější řízení rizikovosti kmene povinného ručení, které by v budoucnu mělo kromě vyšší ziskovosti přinést i dlouhodobější vazby s klienty. Nové životní pojištění se spořící složkou, která je jistým garantem stálosti vztahu klient pojišťovna, a tedy i nižší stornovosti, přineslo Ing. Štefan Tillinger generální ředitel, předseda představenstva své ovoce, když především díky němu několikanásobně vzrostlo průměrné pojistné u běžně placeného životního pojištění. Podařilo se nám zrevidovat a zatraktivnit i další produkty, a to zejména v oblasti havarijního, majetkového a podnikatelského pojištění. V těchto aktivitách budeme pokračovat i v letošním roce tak, abychom se pro naše klienty i obchodní partnery stali volbou číslo jedna, a to nejen z hlediska pojistné ochrany, ale také ohledně poskytované péče. Pro velice pozitivní výsledovku loňského roku byly klíčové zejména tři základní faktory: Obezřetná investiční politika, efektivní řízení provozních nákladů a technické výsledky vybraných druhů pojištění. Vzhledem k makroekonomickým poměrům platilo stejně jako v předchozích letech i v loňském roce, že výchozí situace nebyla vůbec jednoduchá. Společně jsme se ale opět dokázali semknout a jako jeden tým jsme dosáhli výborných hospodářských výsledků. Výrazným způsobem k nim přispěla vlastní obchodní služba a potvrdila tak stabilitu, o kterou se pojišťovna Generali dlouhodobě opírá. Současně nemohu opomenout vysokou produkci, kterou nám přinesla spolupráce s externími partnery. Uvnitř pojišťovny Generali se nám podařilo dále rozvíjet naši jedinečnou firemní kulturu, která se zakládá na silných vztazích a která z mého pohledu představuje naši strategickou konkurenční výhodu. Jménem vedení společnosti děkuji všem našim zaměstnancům, pojišťovacím agentům a makléřům za kvalitní práci, kterou pro Generali po celý rok odváděli. Poděkování patří také našim klientům, kteří naší společnosti svěřili nejen své finanční prostředky, ale především pojistnou ochranu svých životů a majetku. V neposlední řadě děkuji všem našim obchodním partnerům, kteří ve svém podnikání spoléhají na spolupráci se značkou Generali. Přeji pečující pojišťovně Generali další neméně úspěšný rok. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že špičkové služby šité na míru klientům i obchodním partnerům jsou tou správnou cestou. Ing. Štefan Tillinger generální ředitel, předseda představenstva 6

7 Introduction by the CEO Last year, Generali once again showed its strength and successfully overcame the significant impacts of the economic recession in a good economic condition, the aftermath of which remained to strongly influence the Czech insurance market last year. Last year's resulting positive figures, or black digits in accounting terminology, clearly indicate the stability of our company which was able to generate added value for its shareholders, clients and business partners despite the adverse effects. For the Generali insurance company, efficiency in managing entrusted funds and economy are a matter of course, as are the care and individual approach to our clients' needs. Despite the difficult macroeconomic situation, we managed to fulfil our visions together and were able to meet our set targets and make other real steps towards the progressive implementation of our long-term strategy, the key to which is comprehensive client care. This makes the economic results achieved even more valuable. Throughout the year, the Czech insurance market showed a strong dynamics, particularly in the fields of motor vehicle insurance, business insurance and regular life insurance. Generali managed to maintain an important position, even despite these adverse influences. Our 6.8 % share of the market makes us the fourth largest insurance company. In the business insurance sector, we are even one of the three strongest players on the market. One of last year's success stories was the ever-more effective management of the risk-levels in the motor vehicle third party liability insurance portfolio which should not only bring higher profitability in the future, but also a longer lasting relationship with Ing. Štefan Tillinger CEO, Chairman of the Board of Directors the clients. New life insurance with a savings component that provides a certain guarantee of client-insurance company stability and thus a lower cancellation rate was particularly fruitful, since it resulted in a multiple increase of the average regular life insurance premium. We were able to revise and improve the attractiveness of other products, especially in motor, property and business insurance. We will continue our activities to become the number one choice for our clients and business partners - not only in insurance protection but, also the care provided. There are three essential factors in particular which were crucial for the very positive profit and loss account of the last year. A prudent investment policy, the efficient management of operating expenses, and the technical results of selected types of insurance. Given the macroeconomic situation, it was true that just like in previous years, the initial situation was not easy at all. Together, though, we managed to pull together as a team again and achieve excellent financial results. Business service contributed significantly to this, confirming the stability on which Generali builds in the long term. At the same time, I must recognise the high sales achieved through our cooperation with external partners. Inside Generali we continued to develop our unique corporate culture based on strong relationships and which, from my point of view, presents our strategic competitive advantage. On behalf of the company management, I would like to thank all our employees, insurance agents and brokers for the high quality of work they performed for Generali during the entire year. Our thanks also go out to our clients as well as to those who have entrusted us with not only their financial means but, first and foremost, with the protection of their lives and property through insurance. Last but not least, I would like to thank all our business partners who rely on cooperation with Generali to conduct their businesses. I wish our caring Generali insurance company another very successful year, and I am convinced that the superior services that we tailor to our client and business partners needs are the right path. Ing. Štefan Tillinger CEO, Chairman of the Board of Directors 7 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

8 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Zpráva představenstva o situaci Ekonomická situace Rok 2012 se nesl ve znamení výrazné dynamiky finančních trhů. Zejména americké akciové indexy se počátkem roku vezly na vlně optimismu. Jednání o záchranném balíčku pro Řecko, které bylo doprovázeno zapojením soukromých věřitelů, mělo negativní dopad na finanční trhy. Držitelé řeckých státních dluhopisů se museli vyrovnat s markantním snížením nominální hodnoty o více než polovinu. Hrozící krizi se podařilo odvrátit a evropské trhy na to kladně zareagovaly. Následovalo oživení, které doprovázel růst cen rizikových aktiv. Neuspokojivý výsledek řeckých voleb a politické události ve Francii však přinesly změnu trendu. Dluhopisové trhy zažívaly situaci, kdy se výnos dluhopisů periferních zemí vyšplhal na vysokou úroveň, která je z pohledu dlouhodobého financování neudržitelná, zatímco dluhopisy bezpečných zemí, jako je například Německo, se obchodovaly s extrémně nízkým, až záporným výnosem. K uklidnění situace na finančních trzích přispělo až prohlášení guvernéra Evropské centrální banky (ECB) o nutnosti použití všech dostupných prostředků pro záchranu Eura. Centrální banka představila program nákupů dluhopisů periferních zemí, které budou podmíněny realizací dodatečných úsporných opatření. Tato prohlášení ECB měla poté značný efekt na pokles výnosů dluhopisů periferních zemí. Na druhé straně Atlantiku byl prvořadým problémem fiskální útes, tedy automatická expirace daňových úlev a fiskální škrty. Po uklidnění politické situace zahájila americká centrální banka Fed třetí kolo kvantitativního uvolňování, které navázalo na snížení nezaměstnanosti. Rok 2012 nebyl z makroekonomického pohledu rokem jednoduchým, přesto jej lze označit za úspěšný. Katastrofické scénáře jako rozpad Eurozóny, neřízený krach Řecka nebo pád z fiskálního útesu v USA přestaly hrozit. Dluhová krize však není zdaleka zažehnána. Fiskální škrty prosazované v celé Evropě totiž utlumují spotřebu a Evropu tak zřejmě čeká ještě několik let slabého hospodářského růstu, který bude provázen vysokou nezaměstnaností. Pojišťovnictví Po několika letech průběžného růstu zůstal pojistný trh na hranici stagnace i v loňském roce. Jeho vývoj odpovídal průběžným trendům předchozího období stejně jako celkovému vývoji české ekonomiky. Předpis pojistného pojišťoven, které jsou členy České asociace pojišťoven, meziročně poklesl o jednu desetinu procenta. Zatímco celkový trh klesal, trh životního pojištění mírně rostl. Na rozdíl od předchozích let posílila v roce 2012 role životního pojištění jako dlouhodobého nástroje ochrany před možnými riziky díky nárůstu zájmu o běžně placené produkty před jednorázovým pojistným s primárním cílem zhodnocení prostředků. I přes tento pozitivní vývoj počet pojištěných osob napříč trhem nadále klesá. Celkový počet pojistných smluv se oproti předchozímu roku snížil o téměř 100 tisíc. Klesající trend z předchozích období pokračoval i v roce 2012 u neživotního pojištění. Určitá diferenciace se projevuje ve vývoji jednotlivých odvětví. U pojištění motorových vozidel je patrné zbrzdění poklesu předepsaného pojistného v průměru na 3,7 % z 7 % v roce. I přesto pojišťovny vybraly v tomto odvětví na pojistném o více než miliardu méně než v roce. Jedná se o vcelku očekávaný vývoj, protože pojistné sazby již dosáhly svého minima ekonomické rentability a logicky rostly. Na rozdíl od předchozích let se nepříznivě změnil trend v oblasti podnikatelského pojištění. Přestože růst v tomto segmentu činil začátkem roku 2012 více než 3 %, jeho dynamika průběžně zpomalovala a závěrem roku se zastavila na hranici 1,1 %. Vývoj obchodní činnosti Generali Pojišťovna a.s. Pojišťovně Generali se v roce 2012 opět podařilo udržet tržní postavení mezi pojišťovnami. I nadále je čtvrtou největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. V oblasti životního pojištění je díky svému podílu na trhu ve výši 6,8 % součástí desítky největších životních pojistitelů. V neživotním pojištění je s tržním podílem ve výši 7,7 % čtvrtou nejsilnější pojišťovnou na trhu. Výborného výsledku dosahuje v oblasti podnikatelského pojištění. Podíl na trhu 8

9 ve výši 11,1 % ji posouvá na třetí místo mezi pojišťovnami, které tento typ pojištění nabízejí. K 31. prosinci 2012 pojišťovna Generali spravovala celkem více než pojistných smluv s kmenovým pojistným ve výši téměř 8,2 miliardy Kč. Celkové předepsané hrubé pojistné mírně kleslo na 8 105,4 milionu Kč oproti 8 649,5 milionu Kč v roce předcházejícím. V oblasti životního pojištění předepsané pojistné přesáhlo částku 2,8 miliardy Kč. Celkový předpis v neživotním pojištění činil 5,3 miliardy Kč. Technické rezervy se v naší pojišťovně stanovují tak, aby mohly být splněny všechny závazky pojišťovny vůči klientům v souladu s uznávanými pravidly pojistné matematiky. Rezervy jsou bezpečně kryty kapitálovými investicemi. Proti pojistně-technickým rezervám v rámci životního a neživotního pojištění v celkové výši 13,8 miliardy Kč stojí kapitálové investice v hodnotě 17,9 miliardy Kč. Naše investice se řídí zásadami nejvyšší jistoty, přiměřené rentability a zároveň dostatečné likvidity. Prostředky diverzifikujeme v rozptýleném portfoliu. Velká část investic byla směřována do státních dluhopisů, korunových eurobondů a termínovaných vkladů u prvotřídních bank. Naše uvážlivá investiční politika přinesla své výsledky i v roce 2012, kdy český pojistný trh výrazně ovlivnila doznívající ekonomická recese. Přes výrazné makroekonomické vlivy na český pojistný trh dosáhla pojišťovna Generali zisku ve výši 245,7 milionu Kč (oproti 576,6 milionu Kč v roce ) podle mezinárodních účetních standardů IFRS, a to především díky třem hlavním faktorům: Obezřetné investiční politice, efektivnímu řízení provozních nákladů a technickým výsledkům vybraných druhů pojištění. V dosavadním průběhu obchodů nenastaly žádné události, které by mohly ovlivnit plánovaný roční výsledek za rok Naší hlavní prioritou i nadále zůstává proklientská orientace. Pojišťovna Generali tomuto úkolu věnuje nemalé úsilí a finanční prostředky. Snažíme se zvyšovat objem předepsaného pojistného ve všech perspektivních pojistných odvětvích při nižší úrovni růstu nákladů. V příštích letech očekáváme zvyšující se hospodářské výsledky při zachování odpovídajícího růstu a upevňování tržní pozice. Závěrem bychom chtěli především svým zákazníkům a obchodním partnerům poděkovat za důvěru, kterou pojišťovně Generali projevili. Naše poděkování patří rovněž i všem zaměstnancům, výhradním i nevýhradním pojišťovacím agentům, pojišťovacím makléřům a všem, kteří denně přispívají k rozvoji naší společnosti. Náklady na pojistná plnění nepřekročily kalkulovanou částku a činily 4 977,6 milionu Kč. Poskytnutá pojistná plnění v neživotním pojištění včetně nákladů na likvidaci škod činila 2 805,3 milionu Kč. V životním pojištění dosáhla pojistná plnění částky 2 172,3 milionu Kč. neživotní životní Milion Kč Hrubé předepsané pojistné Životní 2 812, , , , , , , , , ,1 758,1 Neživotní 5 292, , , , , , , , , , ,9 Celkem 8 105, , , , , , , , , , ,0 9 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

10 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Struktura finančního majetku (v mil. Kč) 2012 % % 2010 % 2009 % Cenné papíry s pevným výnosem ,3 60,7% ,7 62,4% ,5 62,9% ,1 67,9% Cenné papíry s proměnlivým výnosem 1 172,2 6,6% 1 004,5 6,2% 1 500,8 8,5% 1 070,3 6,4% Depozita u bank 813,4 4,6% 843,0 5,2% 391,4 2,2% 742,2 4,4% Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 85,4 0,5% 206,9 1,3% 208,1 1,2% 156,9 0,9% Pozemky a stavby 723,0 4,1% 717,1 4,4% 720,8 4,1% 716,4 4,3% Ostatní půjčky 5,4 0,0% 5,2 0,0% 7,7 0,0% 7,2 0,0% Ostatní finanční umistění (fin. deriváty) -98,5-0,6% -295,0-1,8% 37,7 0,2% -80,4-0,5% Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 4 290,6 24,1% 3 643,7 22,4% 3 652,3 20,8% 2 736,7 16,4% Celkem ,7 100,0% ,2 100,0% ,3 100,0% ,4 100,0%

11 Produkty, služby a situace v klíčových oblastech Pojištění osob Životní pojištění Pojišťovna Generali patří mezi přední poskytovatele komplexního životního pojištění. Ve svém produktovém portfoliu nabízí od investičního, kapitálového a rizikového životního pojištění až po samostatně stojící nemocenské, úrazové či cestovní pojištění. Společnost Generali byla a je připravena vyhovět nejen individuálním potřebám, ale stejně tak i potřebám celé rodiny. Rok 2012 přinesl řadu produktových inovací, které se projevily v jednotlivých výsledcích každého produktu ze shora specifikované rodiny pojištění osob. Marketingová podpora věnovaná investičnímu životnímu pojištění se výrazně odrazila ve výši předepsaného pojistného, které s více než 43 tisíci smlouvami činilo přes půl miliardy korun. Předpis tohoto pojistného ve svém souhrnu představuje navýšení oproti předchozímu roku o 50 %. V prvním čtvrtletí roku 2012 vstoupilo na trh variabilní životní pojištění BeneFit EXTRA. Pojištění rozšířilo produktovou řadu investičního životního pojištění a oproti starším produktům současně nabídlo zavedení více pojištěných osob na jednu pojistnou smlouvu. Rozsah pojistné ochrany tvoří 21 doplňkových pojištění, která nabízejí širokou škálu pojistné ochrany životního, úrazového a nemocenského pojištění. BeneFit EXTRA nabízí prémii pro dlouhodobé smlouvy v podobě navýšení aktuální hodnoty podílového účtu o 5 %. Kmen se díky tomuto novému produktu rozšířil o necelých 6,5 tisíc smluv s průměrným ročním pojistným ve výši téměř 14 tisíc Kč. Dalším každoročním faceliftem prošel i stále oblíbenější produkt Allegro. Rizikové životní pojištění nabídlo rozšíření diagnóz závažných onemocnění, například v podobě dětského diabetu I. typu. Za rok 2012 evidujeme více než 12 tisíc nových smluv a 86 milionů Kč. Pojistný trh byl v roce 2012 zasažen legislativní úpravou genderové politiky Evropské unie v podobě sjednocení sazeb pojistného pro muže a ženy. Jako reakce na tuto skutečnost byly vytvořeny nové postupy pro stanovení rizikových sazeb pojistného v životním a nemocenském pojištění. Za zmínku stojí také téměř 45% nárůst v počtu smluv u skupinového životního pojištění, za kterým stojí zejména korporátní klientela a do ní dlouhodobě vkládaná odborná péče. Životní pojištění přineslo celkem nových pojistných smluv a celkové kmenové pojistné ve výši téměř 700 milionů Kč. Celkový kmen životního pojištění reprezentuje 2,7 miliardy Kč při počtu smluv. Úrazové pojištění Odvětví samostatného úrazového pojištění potvrdilo negativní trend z předchozího roku. Došlo jak k poklesu počtu pojistných smluv, tak i objemu předepsaného pojistného nejen u kolektivního úrazového pojištění, ale i u jednotlivců. Pojištění denních dávek netvořilo výjimku. Úrazové pojištění se stává spíše výsadou korporátní a zájmové klientely, která pojištění využívá jako formu benefitu. Retailová klientela si produkty úrazového pojištění našla v rámci životního rizikového pojištění jako formu doplňkových pojištění. Kmen úrazového pojištění zastupuje pojistné ve výši 104 milionů Kč a pojistných smluv. Cestovní pojištění Pojišťovna Generali jako první zareagovala na legislativní mezeru na trhu cestovního ruchu a veřejnosti nabídla unikátní pojištění finanční ztráty v důsledku insolvence cestovní kanceláře. Jen během prvních tří měsíců prodeje pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu bylo uzavřeno více než smluv s tímto připojištěním. Ačkoliv cestovní pojištění zaznamenalo mírný pokles předepsaného pojistného, představovala jeho výše k hodnotu Kč. Stejně jako v loňském roce evidujeme 1,8 milionu kusů smluv. Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění prošlo ve 3. čtvrtletí revoluční změnou v oblasti úpisu, kdy byly upraveny parametry pro akceptaci klienta dle jím vykonávaného povolání. Uvolnění v oblasti akceptace bylo vyváženo detailním šetřením při ověřování nároku na pojistné plnění v důsledku škodní události. Samostatné nemocenské pojištění i nadále zastupují denní dávky v případě pracovní neschopnosti a denní dávky při pobytu v nemocnici. Celkový kmen v nemocenském pojištění k se snížil na aktivních pojistných smluv s pojistným ve výši 22,5 milionů Kč. 11 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

12 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Pojištění osob (v mil. Kč) 2012 % % 2010 % 2009 % Životní 2 812,5 90,6% 2 790,1 89,4% 2 835,0 89,5% 2 584,1 88,7% Úrazové 125,7 4,1% 143,3 4,6% 176,8 5,6% 191,2 6,6% Cestovní 142,8 4,6% 163,4 5,2% 132,3 4,2% 112,3 3,9% Denní dávky při nemoci 23,1 0,7% 24,0 0,8% 22,8 0,7% 24,1 0,8% Celkem 3 104,2 100,0% 3 120,8 100,0% 3 167,0 100,0% 2 911,7 100,0%

13 Pojištění majetku a ostatní neživotní pojištění Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti je určeno široké veřejnosti a díky tomu se stává pomyslným klíčem ke klientovi. Produkt Domácnost s asistencí umožňuje přizpůsobit pojištění i nejnáročnějším potřebám klientů. Od roku 2007 je nabídka rozšířena o pojistný program Pojištění bez bariér, který se v rámci pojištění domácnosti zaměřuje na specifické potřeby klientů se zdravotním handicapem. Jedná se zejména o pojištění speciálních zdravotních pomůcek včetně jejich pojištění na území celé Evropy. Samozřejmou součástí pojištění domácnosti je asistenční služba Home Assistance. V roce 2009 bylo pojištění domácnosti rozšířeno o připojištění rozšířených asistenčních služeb, jejichž součástí je i právní asistence. V roce došlo k dalšímu rozšíření o připojištění jízdních kol mimo místo pojištění a jízdních kol ve společných prostorách a v roce 2012 o připojištění onemocnění klíšťovou encefalitidou a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti. Ke konci roku 2012 jsme měli uzavřeno více než 104 tisíc smluv s celkovým pojistným přesahujícím 139 milionů Kč. Škodní průběh se dlouhodobě udržuje na příznivé úrovni Pojištění rodinných domů a bytových jednotek Produkt Bydlení je určen zájemcům o pojištění rodinných domů a bytových jednotek z řad jednotlivých vlastníků nemovitostí, společenství vlastníků nebo developerů. V tomto odvětví je pod názvem produktu Víkend nabízeno rovněž i pojištění nemovitostí sloužících k individuální rekreaci včetně vnitřního vybavení. V roce 2008 byla nabídka rozšířena o pojistný produkt nazvaný Zahradní architektura, určený pro pojištění okrasných zahrad a jejich vybavení, zejména terénních úprav a porostů. Součástí pojištění rodinných domů a bytových jednotek se stala možnost bezplatného využívání služby Domovní asistence. V roce 2009 došlo u pojištění rodinných domů a bytových jednotek k rozšíření o připojištění rozšířených asistenčních služeb, jejichž součástí je i právní asistence. V roce bylo pojištění rodinných domů a bytových jednotek rozšířeno o možnost připojištění vandalismu a srážkové vody, v roce 2012 potom o připojištění poškození zateplených fasád destruktivní činností ptactva, hmyzu nebo hlodavců a o připojištění onemocnění klíšťovou encefalitidou. Výhodou všech těchto produktů je značná variabilita ohledně pojištěných nebezpečí a možnost rychle reagovat na rostoucí potřeby a zájmy klientů. V této oblasti se již také několik let úspěšně rozvíjí spolupráce s bankovním sektorem v rámci financování koupě nemovitosti prostřednictvím hypotečních úvěrů. Na konci roku 2012 bylo uzavřeno téměř 113 tisíc smluv s pojistným ve výši téměř 233 milionů Kč. Rovněž škodní průběh je u tohoto pojištění příznivý. Pojištění rodinného domu, bytové jednotky a domácnosti VARIO Pojištění Vario zahrnuje pojištění občanského majetku a odpovědnosti za škodu na jedné pojistné smlouvě a tím umožňuje jeho snadné a rychlé uzavření, zejména online. Produkt Vario disponuje širokou pojistnou ochranou, která umožňuje uspokojit většinu standardních pojistných potřeb široké veřejnosti. Součástí produktu Vario je rovněž asistenční služba Home Assistance. Produkt Vario byl do prodeje zaveden v roce. V roce 2012 byly provedeny úpravy, které dále zvýšily jeho variabilitu. Ke konci roku 2012 dosáhla výše předepsaného pojistného téměř 1,25 milionu korun. Pojištění obecního majetku Pojištění Region se za prahem druhé desítky let od počátku svého samostatného vývoje stalo ideálním nástrojem sloužícím k pokrytí rizik spjatých s majetkem a odpovědností obcí, měst a jiných celků, které disponují finančními prostředky z veřejných rozpočtů. Konkurenceschopnost si tento pojistný produkt udržuje zejména řadou aktualizací, které kontinuálně reflektují jak nové potřeby klientů v oblasti rozsahu pojištění, tak i požadavky související s vývojem ve státní správě. Rok 2012 byl v tomto segmentu pojistného trhu mimo jiné ovlivněn také novelou zákona o veřejných zakázkách, která rozšířila objem obchodů sjednávaných prostřednictvím administrativně náročnějšího institutu veřejných výběrových řízení, kdy si Generali udržuje své pozice i po změnách. Díky úpravám z předcházejících let je navíc pojištění obecního majetku stále vstřícnější směrem ke svým klientům a dokáže pružněji reagovat i na jejich ryze individuální požadavky. Pojištění Region pokrývá skladbou pojistných nebezpečí kompletní živelní pojištění, pojištění odcizení, vandalismu, strojů, elektroniky či odpovědnosti za škodu, a to v jedné komplexní a transparentní pojistné smlouvě. Předepsané pojistné na 872 smlouvách dosáhlo v tomto odvětví výše přesahující 82 milionů Kč, škodní průběh byl v roce 2012 stabilní. Pojištění podnikatelů V segmentu malá a střední podnikatelská rizika nabízí společnost Generali dva produkty TopGEN a Drobný podnikatel. 13 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Výroční zpráva 2010. Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2010 Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Obsah O společnosti... 8 Charakteristika akcionáře... 9 Dozorčí rada a představenstvo... 11 Úvodní slovo předsedy dozorčí

Více

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50

OBSAH. Rozvaha... 44. Výkaz zisku a ztráty... 46. Přehled o změnách vlastního kapitálu... 50 V Ý R O Č N Í Z P R Á V A Certifikát LEED Platinum Je hodnocením především za úspornost budovy, ekologickou nenáročnost a vliv na okolí. V evropském měřítku lze v roce 2012 najít pouze 10 budov s platinovým

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2006 VÝROČNÍ ZPRÁVA ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s. VÝROČNÍ ZPRÁVA VÝROČNÍ ZPRÁVA ČPP ZA ROK 2006 ZÁKLADNÍ ÚDAJE O ČPP Obchodní firma Česká podnikatelská pojišťovna, a. s. Sídlo Budějovická 5, 140

Více

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013

Pojištění od A do Z. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2013 2012 2011 Hrubé předepsané pojistné 11,871 11,568 11,044 Životní pojištění 4,481 4,307 3,736 Neživotní pojištění 7,390 7,261

Více

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z

Allianz pojišťovna, a. s. Výroční. S vámi od A do Z Allianz pojišťovna, a. s. Výroční zpráva 2012 S vámi od A do Z Základní ekonomické údaje Vybrané ukazatele (v mil. Kč) 2012 2011 Změna 2012/2011 Hrubé předepsané pojistné 11 568 11 044 4,7 % Životní pojištění

Více

život v umění, umění v životě

život v umění, umění v životě život v umění, umění v životě výroční zpráva 2013 1 výroční zpráva 2013 2 KOOPERATIVA POJIŠŤOVNA, A.S., VIENNA INSURANCE GROUP VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 3 Obsah Úvodní slovo předsedy dozorčí rady 9 Úvodní slovo

Více

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah

Česká pojišťovna, a.s. Pololetní zpráva 2009. Obsah Pololetní zpráva 2009 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva Charakteristika společnosti Profil ČP a její pozice na českém pojistném trhu Základní informace o ČP Komentář k hospodářským výsledkům a

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2014 Výroční zpráva 2014 OBSAH Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group. Výroční zpráva Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Výroční zpráva 2009 2009 Zimní sportovní hry Pustevny 2009 Kapitálové životní pojištění HARMONIE Nejúspěšnější pojišťovnou v anketě makléřů Pojišťovna

Více

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s.

výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. výroční zpráva 2012 Wüstenrot pojišťovna a.s. základní ukazatele 2012 2011 v tis. Kč v tis. Kč Předepsané hrubé pojistné 348 108 323 112 Pojistná plnění 144 816 132 101 Technické rezervy netto 417 304

Více

Česká pojišťovna a.s.

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2013 Výroční zpráva 2013 Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Charakteristika Společnosti a skupiny Česká pojišťovna... 4 Nejvýznamnější události skupiny České pojišťovny... 6

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční banka, a.s. Charakteristika za období 2009 2013 Podle Mezinárodních standardů účetního výkaznictví (IFRS) Konsolidované údaje (mil. Kč) 2013 2012 1 2011 2010 2009 Finanční

Více

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2008 Annual Report UNIQA pojišťovna, a.s. 08 Základní údaje Summarized table tis. Kč / TCZK 2008 2007 2006 2005 2004 2003 2002 Předepsané pojistné / Written premium 4 378 188 3 783 261 3

Více

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma:

Radlická 333/150, Praha 5, PSČ 150 57, Česká republika Právní forma: V Ý R O Č N Í Z P R Á V A 2 0 1 1 0 8 09 1 0 11 12 13 14 Č e s k o s l o v e n s k á o b c h o d n í b a n k a, a. s. M M X I Obchodní firma: Československá obchodní banka, a. s. Sídlo: Radlická 333/150,

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s.

Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky. Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2009 Dlouhodobé vztahy se zákazníky a dalšími partnery patří k hlavním pilířům strategie Komerční banky Výroční zpráva 2009 Komerční banka, a.s. 2 700 Počet zákazníků celé Skupiny KB přesáhl 2,7 milionu.

Více

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s.

banky Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. banky am ac ms am hm mm rm vc ss pp lm mt op he af mt tt mp Výroční zpráva 2010 Komerční banka, a.s. charakteristika za období 2006 2010 Podle Mezinárodních standardů pro finanční výkaznictví (IFRS) Konsolidované

Více

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006

Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 Česká pojišťovna a.s. Výroční zpráva 2006 VČERA Česká pojišťovna v roce 2007 slaví 180 let své historie, její počátky se datují již od roku 1827. Nejprve poskytovala pouze požární pojištění, přibližně

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA

UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU JIŽNÍ MORAVA SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Marketing a management UPLATNĚNÍ MARKETINGOVÉHO MIXU V ČESKÉ POJIŠŤOVNĚ A.S. V REGIONU

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty

VÝROČNÍ ZPRÁVA. Banka inspirovaná klienty VÝROČNÍ ZPRÁVA 2013 Banka inspirovaná klienty Výroční zpráva 2013 Banka inspirovaná klienty 2 Obsah Klíčové ekonomické ukazatele 3 Seznamte se s Raiffeisenbank a.s. 4 Významné události roku 2013 5 Slovo

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2014 Konsolidované hospodářské výsledky * Česká spořitelna dosáhla jednoho z nejlepších výsledků ve své dlouhodobé

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013

Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a stavu jejího majetku za rok 2013 Konsolidované hospodářské výsledky V náročném ekonomickém prostředí prožila Česká spořitelna jeden z nejúspěšnějších

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s.

Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s. Komerční pojišťovna, a.s. Výroční zpráva 2013 Komerční pojišťovna, a.s., je univerzální pojišťovnou, která se zaměřuje na poskytování služeb především v oblasti

Více

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002

Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 Česká pojišťovna ZDRAVÍ a.s. Výroční zpráva Annual Report 2002 2 Obsah Profil společnosti 2 Základní ukazatele 2 Úvodní slovo předsedy představenstva 6 Statutární orgány a vedení společnosti 8 Přehled

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více