Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výroční zpráva Annual Report. Generali Pojišťovna a.s."

Transkript

1 Generali Pojišťovna a.s.

2 ční zpráva Annual Report í zpráva Annual Report Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company Obchodní firma: Generali Pojišťovna a.s. Sídlo: Praha 2, Bělehradská 132 IČ: Základní kapitál: Kč Akcionář: Generali PPF Holding B.V. Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, Netherlands Zápis do obchodního rejstříku: Počátek činnosti: Business Company: Generali Pojišťovna a.s. Registered Office: Praha 2, Bělehradská 132 ID: Registered Capital: 500,000,000 CZK Share Holder: Generali PPF Holding B.V. Strawinskylaan 933, 1077 Amsterdam, Netherlands Entry in the Commercial Register: Start of Business Activities:

3 Obsah Content Základní údaje o společnosti 2 Basic Information about the Company 2 Představenstvo 4 Board of Directors 4 Dozorčí rada 5 Supervisory Board 5 Úvodní slovo generálního ředitele 6 Introduction by the CEO 7 Zpráva představenstva o situaci 8 Situation Report by the Board of Directors 21 Produkty, služby a situace v klíčových oblastech 11 Products, Services and Situations in Key Areas 24 Zpráva dozorčí rady 34 Supervisory Board's Report 35 Zpráva auditora 36 Auditor s Report 40 Finanční výkazy 44 Financial Statements 50 Příloha účetní závěrky 56 Notes to the Financial Statements 90 Zpráva o vztazích mezi propojenými osobami 123 Report on the relations between related entities 126 Adresy, Addresses Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

4 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Představenstvo Board of Directors Ing. Štefan Tillinger předseda představenstva a generální ředitel Chairman of the Board of Directors and CEO Mgr. Roman Koch člen představenstva a ředitel úseku financí Member of the Board of Directors and Deputy CEO for Finance Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D. člen představenstva a ředitel úseku product management & operations Member of the Board of Directors and Deputy CEO for Product Management & Operations Ing. Pavel Mencl, MBA člen představenstva a ředitel úseku obchodní služba Member of the Board of Directors and Deputy CEO for Sales Během roku 2012 došlo k následujícím změnám: s účinností k ukončil své působení v představenstvu pan Ing. Jaroslav Mlynář, CSc., s účinností k byl zvolen členem představenstva pan Mgr. Jiří Střelický, M.A., Ph.D., s účinností k byl zvolen členem představenstva pan Ing. Pavel Mencl, MBA, s účinností k byl zvolen předsedou představenstva pan Ing. Štefan Tillinger. During the year of 2012, the following changes occurred: Mr. Jaroslav Mlynář resigned from the Board of Directors effective on 30th of September 2012, Mr. Jiří Střelický was elected member of the Board of Directors effective on 1st of August 2012, Mr. Pavel Mencl was elected member of the Board of Directors effective on 1st of August 2012 Mr. Štefan Tillinger, was elected Chairman of the Board of Directors effective on 1st of August

5 Dozorčí rada Supervisory Board předseda dozorčí rady Chairman of Supervisory Board Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. místopředseda dozorčí rady Member of Supervisory Board Dr. Lorenzo Kravina členka dozorčí rady Member of Supervisory Board Ing. Alžběta Polišenská Během roku 2012 došlo k následujícím změnám: s účinností k ukončila své působení v dozorčí radě Mag. Klára Starková, s účinností k byl zvolen členem dozorčí rady Ing. Jaroslav Mlynář, CSc., s účinností k rezignoval na funkci předsedy dozorčí rady Dr. Lorenzo Kravina, s účinností k byl zvolen místopředsedou dozorčí rady Dr. Lorenzo Kravina, s účinností k byl zvolen předsedou dozorčí rady Ing. Jaroslav Mlynář, CSc. During the year of 2012, the following changes occurred: Mrs. Klára Starková resigned from the Supervisory Board effective on 1st of October 2012, Mr. Jaroslav Mlynář was elected as member of the Supervisory Board effective on 1st of October 2012, Dr. Lorenzo Kravina resigned from Chairman of the Supervisory Board effective on 18th of October 2012, Dr. Lorenzo Kravina was elected Vice-Chairman of the Supervisory Board effective on 18th of October 2012, Mr. Jaroslav Mlynář, was elected Chairman of the Supervisory Board, effective on 19th of October Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

6 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Úvodní slovo generálního ředitele Pojišťovna Generali v loňském roce opět ukázala svou sílu a v dobré hospodářské kondici úspěšně překonala významné dopady ekonomické recese, jejíž dozvuky i loni nadále stále výrazně ovlivňovaly český pojistný trh. Výsledná, řečeno účetní terminologií, pozitivní černá čísla loňského roku jasně signalizují stabilitu naší společnosti, která i přes nepříznivé vlivy dokáže dlouhodobě generovat přidanou hodnotu pro své akcionáře, klienty i obchodní partnery. Efektivita při nakládání se svěřenými prostředky a hospodárnost jsou pro pojišťovnu Generali samozřejmostí, totéž se týká i péče a individuálního přístupu k potřebám klientů. Přes nelehkou makroekonomickou situaci jsme společně naplňovali své vize, dokázali jsme plnit vytčené cíle a činili další reálné kroky k postupné realizaci dlouhodobé strategie, jejímž nosným pilířem je komplexní péče o klienta. O to více jsou dosažené hospodářské výsledky cennější. Český pojistný trh vykazoval v průběhu roku výraznou dynamiku především v oblastech pojištění motorových vozidel, podnikatelského pojištění a běžně placeného životního pojištění. I přes tyto nepříznivé vlivy se pojišťovně Generali podařilo udržet významnou pozici. Díky podílu na trhu ve výši 6,8 % je čtvrtou největší pojišťovnou. V segmentu podnikatelského pojištění patří dokonce mezi tři nejsilnější hráče na trhu. Mezi výrazné úspěchy loňského roku patří pokračující efektivnější řízení rizikovosti kmene povinného ručení, které by v budoucnu mělo kromě vyšší ziskovosti přinést i dlouhodobější vazby s klienty. Nové životní pojištění se spořící složkou, která je jistým garantem stálosti vztahu klient pojišťovna, a tedy i nižší stornovosti, přineslo Ing. Štefan Tillinger generální ředitel, předseda představenstva své ovoce, když především díky němu několikanásobně vzrostlo průměrné pojistné u běžně placeného životního pojištění. Podařilo se nám zrevidovat a zatraktivnit i další produkty, a to zejména v oblasti havarijního, majetkového a podnikatelského pojištění. V těchto aktivitách budeme pokračovat i v letošním roce tak, abychom se pro naše klienty i obchodní partnery stali volbou číslo jedna, a to nejen z hlediska pojistné ochrany, ale také ohledně poskytované péče. Pro velice pozitivní výsledovku loňského roku byly klíčové zejména tři základní faktory: Obezřetná investiční politika, efektivní řízení provozních nákladů a technické výsledky vybraných druhů pojištění. Vzhledem k makroekonomickým poměrům platilo stejně jako v předchozích letech i v loňském roce, že výchozí situace nebyla vůbec jednoduchá. Společně jsme se ale opět dokázali semknout a jako jeden tým jsme dosáhli výborných hospodářských výsledků. Výrazným způsobem k nim přispěla vlastní obchodní služba a potvrdila tak stabilitu, o kterou se pojišťovna Generali dlouhodobě opírá. Současně nemohu opomenout vysokou produkci, kterou nám přinesla spolupráce s externími partnery. Uvnitř pojišťovny Generali se nám podařilo dále rozvíjet naši jedinečnou firemní kulturu, která se zakládá na silných vztazích a která z mého pohledu představuje naši strategickou konkurenční výhodu. Jménem vedení společnosti děkuji všem našim zaměstnancům, pojišťovacím agentům a makléřům za kvalitní práci, kterou pro Generali po celý rok odváděli. Poděkování patří také našim klientům, kteří naší společnosti svěřili nejen své finanční prostředky, ale především pojistnou ochranu svých životů a majetku. V neposlední řadě děkuji všem našim obchodním partnerům, kteří ve svém podnikání spoléhají na spolupráci se značkou Generali. Přeji pečující pojišťovně Generali další neméně úspěšný rok. Jsem hluboce přesvědčen o tom, že špičkové služby šité na míru klientům i obchodním partnerům jsou tou správnou cestou. Ing. Štefan Tillinger generální ředitel, předseda představenstva 6

7 Introduction by the CEO Last year, Generali once again showed its strength and successfully overcame the significant impacts of the economic recession in a good economic condition, the aftermath of which remained to strongly influence the Czech insurance market last year. Last year's resulting positive figures, or black digits in accounting terminology, clearly indicate the stability of our company which was able to generate added value for its shareholders, clients and business partners despite the adverse effects. For the Generali insurance company, efficiency in managing entrusted funds and economy are a matter of course, as are the care and individual approach to our clients' needs. Despite the difficult macroeconomic situation, we managed to fulfil our visions together and were able to meet our set targets and make other real steps towards the progressive implementation of our long-term strategy, the key to which is comprehensive client care. This makes the economic results achieved even more valuable. Throughout the year, the Czech insurance market showed a strong dynamics, particularly in the fields of motor vehicle insurance, business insurance and regular life insurance. Generali managed to maintain an important position, even despite these adverse influences. Our 6.8 % share of the market makes us the fourth largest insurance company. In the business insurance sector, we are even one of the three strongest players on the market. One of last year's success stories was the ever-more effective management of the risk-levels in the motor vehicle third party liability insurance portfolio which should not only bring higher profitability in the future, but also a longer lasting relationship with Ing. Štefan Tillinger CEO, Chairman of the Board of Directors the clients. New life insurance with a savings component that provides a certain guarantee of client-insurance company stability and thus a lower cancellation rate was particularly fruitful, since it resulted in a multiple increase of the average regular life insurance premium. We were able to revise and improve the attractiveness of other products, especially in motor, property and business insurance. We will continue our activities to become the number one choice for our clients and business partners - not only in insurance protection but, also the care provided. There are three essential factors in particular which were crucial for the very positive profit and loss account of the last year. A prudent investment policy, the efficient management of operating expenses, and the technical results of selected types of insurance. Given the macroeconomic situation, it was true that just like in previous years, the initial situation was not easy at all. Together, though, we managed to pull together as a team again and achieve excellent financial results. Business service contributed significantly to this, confirming the stability on which Generali builds in the long term. At the same time, I must recognise the high sales achieved through our cooperation with external partners. Inside Generali we continued to develop our unique corporate culture based on strong relationships and which, from my point of view, presents our strategic competitive advantage. On behalf of the company management, I would like to thank all our employees, insurance agents and brokers for the high quality of work they performed for Generali during the entire year. Our thanks also go out to our clients as well as to those who have entrusted us with not only their financial means but, first and foremost, with the protection of their lives and property through insurance. Last but not least, I would like to thank all our business partners who rely on cooperation with Generali to conduct their businesses. I wish our caring Generali insurance company another very successful year, and I am convinced that the superior services that we tailor to our client and business partners needs are the right path. Ing. Štefan Tillinger CEO, Chairman of the Board of Directors 7 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

8 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Zpráva představenstva o situaci Ekonomická situace Rok 2012 se nesl ve znamení výrazné dynamiky finančních trhů. Zejména americké akciové indexy se počátkem roku vezly na vlně optimismu. Jednání o záchranném balíčku pro Řecko, které bylo doprovázeno zapojením soukromých věřitelů, mělo negativní dopad na finanční trhy. Držitelé řeckých státních dluhopisů se museli vyrovnat s markantním snížením nominální hodnoty o více než polovinu. Hrozící krizi se podařilo odvrátit a evropské trhy na to kladně zareagovaly. Následovalo oživení, které doprovázel růst cen rizikových aktiv. Neuspokojivý výsledek řeckých voleb a politické události ve Francii však přinesly změnu trendu. Dluhopisové trhy zažívaly situaci, kdy se výnos dluhopisů periferních zemí vyšplhal na vysokou úroveň, která je z pohledu dlouhodobého financování neudržitelná, zatímco dluhopisy bezpečných zemí, jako je například Německo, se obchodovaly s extrémně nízkým, až záporným výnosem. K uklidnění situace na finančních trzích přispělo až prohlášení guvernéra Evropské centrální banky (ECB) o nutnosti použití všech dostupných prostředků pro záchranu Eura. Centrální banka představila program nákupů dluhopisů periferních zemí, které budou podmíněny realizací dodatečných úsporných opatření. Tato prohlášení ECB měla poté značný efekt na pokles výnosů dluhopisů periferních zemí. Na druhé straně Atlantiku byl prvořadým problémem fiskální útes, tedy automatická expirace daňových úlev a fiskální škrty. Po uklidnění politické situace zahájila americká centrální banka Fed třetí kolo kvantitativního uvolňování, které navázalo na snížení nezaměstnanosti. Rok 2012 nebyl z makroekonomického pohledu rokem jednoduchým, přesto jej lze označit za úspěšný. Katastrofické scénáře jako rozpad Eurozóny, neřízený krach Řecka nebo pád z fiskálního útesu v USA přestaly hrozit. Dluhová krize však není zdaleka zažehnána. Fiskální škrty prosazované v celé Evropě totiž utlumují spotřebu a Evropu tak zřejmě čeká ještě několik let slabého hospodářského růstu, který bude provázen vysokou nezaměstnaností. Pojišťovnictví Po několika letech průběžného růstu zůstal pojistný trh na hranici stagnace i v loňském roce. Jeho vývoj odpovídal průběžným trendům předchozího období stejně jako celkovému vývoji české ekonomiky. Předpis pojistného pojišťoven, které jsou členy České asociace pojišťoven, meziročně poklesl o jednu desetinu procenta. Zatímco celkový trh klesal, trh životního pojištění mírně rostl. Na rozdíl od předchozích let posílila v roce 2012 role životního pojištění jako dlouhodobého nástroje ochrany před možnými riziky díky nárůstu zájmu o běžně placené produkty před jednorázovým pojistným s primárním cílem zhodnocení prostředků. I přes tento pozitivní vývoj počet pojištěných osob napříč trhem nadále klesá. Celkový počet pojistných smluv se oproti předchozímu roku snížil o téměř 100 tisíc. Klesající trend z předchozích období pokračoval i v roce 2012 u neživotního pojištění. Určitá diferenciace se projevuje ve vývoji jednotlivých odvětví. U pojištění motorových vozidel je patrné zbrzdění poklesu předepsaného pojistného v průměru na 3,7 % z 7 % v roce. I přesto pojišťovny vybraly v tomto odvětví na pojistném o více než miliardu méně než v roce. Jedná se o vcelku očekávaný vývoj, protože pojistné sazby již dosáhly svého minima ekonomické rentability a logicky rostly. Na rozdíl od předchozích let se nepříznivě změnil trend v oblasti podnikatelského pojištění. Přestože růst v tomto segmentu činil začátkem roku 2012 více než 3 %, jeho dynamika průběžně zpomalovala a závěrem roku se zastavila na hranici 1,1 %. Vývoj obchodní činnosti Generali Pojišťovna a.s. Pojišťovně Generali se v roce 2012 opět podařilo udržet tržní postavení mezi pojišťovnami. I nadále je čtvrtou největší pojišťovnou na českém pojistném trhu. V oblasti životního pojištění je díky svému podílu na trhu ve výši 6,8 % součástí desítky největších životních pojistitelů. V neživotním pojištění je s tržním podílem ve výši 7,7 % čtvrtou nejsilnější pojišťovnou na trhu. Výborného výsledku dosahuje v oblasti podnikatelského pojištění. Podíl na trhu 8

9 ve výši 11,1 % ji posouvá na třetí místo mezi pojišťovnami, které tento typ pojištění nabízejí. K 31. prosinci 2012 pojišťovna Generali spravovala celkem více než pojistných smluv s kmenovým pojistným ve výši téměř 8,2 miliardy Kč. Celkové předepsané hrubé pojistné mírně kleslo na 8 105,4 milionu Kč oproti 8 649,5 milionu Kč v roce předcházejícím. V oblasti životního pojištění předepsané pojistné přesáhlo částku 2,8 miliardy Kč. Celkový předpis v neživotním pojištění činil 5,3 miliardy Kč. Technické rezervy se v naší pojišťovně stanovují tak, aby mohly být splněny všechny závazky pojišťovny vůči klientům v souladu s uznávanými pravidly pojistné matematiky. Rezervy jsou bezpečně kryty kapitálovými investicemi. Proti pojistně-technickým rezervám v rámci životního a neživotního pojištění v celkové výši 13,8 miliardy Kč stojí kapitálové investice v hodnotě 17,9 miliardy Kč. Naše investice se řídí zásadami nejvyšší jistoty, přiměřené rentability a zároveň dostatečné likvidity. Prostředky diverzifikujeme v rozptýleném portfoliu. Velká část investic byla směřována do státních dluhopisů, korunových eurobondů a termínovaných vkladů u prvotřídních bank. Naše uvážlivá investiční politika přinesla své výsledky i v roce 2012, kdy český pojistný trh výrazně ovlivnila doznívající ekonomická recese. Přes výrazné makroekonomické vlivy na český pojistný trh dosáhla pojišťovna Generali zisku ve výši 245,7 milionu Kč (oproti 576,6 milionu Kč v roce ) podle mezinárodních účetních standardů IFRS, a to především díky třem hlavním faktorům: Obezřetné investiční politice, efektivnímu řízení provozních nákladů a technickým výsledkům vybraných druhů pojištění. V dosavadním průběhu obchodů nenastaly žádné události, které by mohly ovlivnit plánovaný roční výsledek za rok Naší hlavní prioritou i nadále zůstává proklientská orientace. Pojišťovna Generali tomuto úkolu věnuje nemalé úsilí a finanční prostředky. Snažíme se zvyšovat objem předepsaného pojistného ve všech perspektivních pojistných odvětvích při nižší úrovni růstu nákladů. V příštích letech očekáváme zvyšující se hospodářské výsledky při zachování odpovídajícího růstu a upevňování tržní pozice. Závěrem bychom chtěli především svým zákazníkům a obchodním partnerům poděkovat za důvěru, kterou pojišťovně Generali projevili. Naše poděkování patří rovněž i všem zaměstnancům, výhradním i nevýhradním pojišťovacím agentům, pojišťovacím makléřům a všem, kteří denně přispívají k rozvoji naší společnosti. Náklady na pojistná plnění nepřekročily kalkulovanou částku a činily 4 977,6 milionu Kč. Poskytnutá pojistná plnění v neživotním pojištění včetně nákladů na likvidaci škod činila 2 805,3 milionu Kč. V životním pojištění dosáhla pojistná plnění částky 2 172,3 milionu Kč. neživotní životní Milion Kč Hrubé předepsané pojistné Životní 2 812, , , , , , , , , ,1 758,1 Neživotní 5 292, , , , , , , , , , ,9 Celkem 8 105, , , , , , , , , , ,0 9 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

10 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Struktura finančního majetku (v mil. Kč) 2012 % % 2010 % 2009 % Cenné papíry s pevným výnosem ,3 60,7% ,7 62,4% ,5 62,9% ,1 67,9% Cenné papíry s proměnlivým výnosem 1 172,2 6,6% 1 004,5 6,2% 1 500,8 8,5% 1 070,3 6,4% Depozita u bank 813,4 4,6% 843,0 5,2% 391,4 2,2% 742,2 4,4% Finanční umístění v podnikatelských seskupeních 85,4 0,5% 206,9 1,3% 208,1 1,2% 156,9 0,9% Pozemky a stavby 723,0 4,1% 717,1 4,4% 720,8 4,1% 716,4 4,3% Ostatní půjčky 5,4 0,0% 5,2 0,0% 7,7 0,0% 7,2 0,0% Ostatní finanční umistění (fin. deriváty) -98,5-0,6% -295,0-1,8% 37,7 0,2% -80,4-0,5% Finanční umístění životního pojištění, je-li nositelem investičního rizika pojistník 4 290,6 24,1% 3 643,7 22,4% 3 652,3 20,8% 2 736,7 16,4% Celkem ,7 100,0% ,2 100,0% ,3 100,0% ,4 100,0%

11 Produkty, služby a situace v klíčových oblastech Pojištění osob Životní pojištění Pojišťovna Generali patří mezi přední poskytovatele komplexního životního pojištění. Ve svém produktovém portfoliu nabízí od investičního, kapitálového a rizikového životního pojištění až po samostatně stojící nemocenské, úrazové či cestovní pojištění. Společnost Generali byla a je připravena vyhovět nejen individuálním potřebám, ale stejně tak i potřebám celé rodiny. Rok 2012 přinesl řadu produktových inovací, které se projevily v jednotlivých výsledcích každého produktu ze shora specifikované rodiny pojištění osob. Marketingová podpora věnovaná investičnímu životnímu pojištění se výrazně odrazila ve výši předepsaného pojistného, které s více než 43 tisíci smlouvami činilo přes půl miliardy korun. Předpis tohoto pojistného ve svém souhrnu představuje navýšení oproti předchozímu roku o 50 %. V prvním čtvrtletí roku 2012 vstoupilo na trh variabilní životní pojištění BeneFit EXTRA. Pojištění rozšířilo produktovou řadu investičního životního pojištění a oproti starším produktům současně nabídlo zavedení více pojištěných osob na jednu pojistnou smlouvu. Rozsah pojistné ochrany tvoří 21 doplňkových pojištění, která nabízejí širokou škálu pojistné ochrany životního, úrazového a nemocenského pojištění. BeneFit EXTRA nabízí prémii pro dlouhodobé smlouvy v podobě navýšení aktuální hodnoty podílového účtu o 5 %. Kmen se díky tomuto novému produktu rozšířil o necelých 6,5 tisíc smluv s průměrným ročním pojistným ve výši téměř 14 tisíc Kč. Dalším každoročním faceliftem prošel i stále oblíbenější produkt Allegro. Rizikové životní pojištění nabídlo rozšíření diagnóz závažných onemocnění, například v podobě dětského diabetu I. typu. Za rok 2012 evidujeme více než 12 tisíc nových smluv a 86 milionů Kč. Pojistný trh byl v roce 2012 zasažen legislativní úpravou genderové politiky Evropské unie v podobě sjednocení sazeb pojistného pro muže a ženy. Jako reakce na tuto skutečnost byly vytvořeny nové postupy pro stanovení rizikových sazeb pojistného v životním a nemocenském pojištění. Za zmínku stojí také téměř 45% nárůst v počtu smluv u skupinového životního pojištění, za kterým stojí zejména korporátní klientela a do ní dlouhodobě vkládaná odborná péče. Životní pojištění přineslo celkem nových pojistných smluv a celkové kmenové pojistné ve výši téměř 700 milionů Kč. Celkový kmen životního pojištění reprezentuje 2,7 miliardy Kč při počtu smluv. Úrazové pojištění Odvětví samostatného úrazového pojištění potvrdilo negativní trend z předchozího roku. Došlo jak k poklesu počtu pojistných smluv, tak i objemu předepsaného pojistného nejen u kolektivního úrazového pojištění, ale i u jednotlivců. Pojištění denních dávek netvořilo výjimku. Úrazové pojištění se stává spíše výsadou korporátní a zájmové klientely, která pojištění využívá jako formu benefitu. Retailová klientela si produkty úrazového pojištění našla v rámci životního rizikového pojištění jako formu doplňkových pojištění. Kmen úrazového pojištění zastupuje pojistné ve výši 104 milionů Kč a pojistných smluv. Cestovní pojištění Pojišťovna Generali jako první zareagovala na legislativní mezeru na trhu cestovního ruchu a veřejnosti nabídla unikátní pojištění finanční ztráty v důsledku insolvence cestovní kanceláře. Jen během prvních tří měsíců prodeje pojištění pro případ neuskutečnění zájezdu bylo uzavřeno více než smluv s tímto připojištěním. Ačkoliv cestovní pojištění zaznamenalo mírný pokles předepsaného pojistného, představovala jeho výše k hodnotu Kč. Stejně jako v loňském roce evidujeme 1,8 milionu kusů smluv. Nemocenské pojištění Nemocenské pojištění prošlo ve 3. čtvrtletí revoluční změnou v oblasti úpisu, kdy byly upraveny parametry pro akceptaci klienta dle jím vykonávaného povolání. Uvolnění v oblasti akceptace bylo vyváženo detailním šetřením při ověřování nároku na pojistné plnění v důsledku škodní události. Samostatné nemocenské pojištění i nadále zastupují denní dávky v případě pracovní neschopnosti a denní dávky při pobytu v nemocnici. Celkový kmen v nemocenském pojištění k se snížil na aktivních pojistných smluv s pojistným ve výši 22,5 milionů Kč. 11 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

12 ční zpráva Annual Report práva Annual Report Pojištění osob (v mil. Kč) 2012 % % 2010 % 2009 % Životní 2 812,5 90,6% 2 790,1 89,4% 2 835,0 89,5% 2 584,1 88,7% Úrazové 125,7 4,1% 143,3 4,6% 176,8 5,6% 191,2 6,6% Cestovní 142,8 4,6% 163,4 5,2% 132,3 4,2% 112,3 3,9% Denní dávky při nemoci 23,1 0,7% 24,0 0,8% 22,8 0,7% 24,1 0,8% Celkem 3 104,2 100,0% 3 120,8 100,0% 3 167,0 100,0% 2 911,7 100,0%

13 Pojištění majetku a ostatní neživotní pojištění Pojištění domácnosti Pojištění domácnosti je určeno široké veřejnosti a díky tomu se stává pomyslným klíčem ke klientovi. Produkt Domácnost s asistencí umožňuje přizpůsobit pojištění i nejnáročnějším potřebám klientů. Od roku 2007 je nabídka rozšířena o pojistný program Pojištění bez bariér, který se v rámci pojištění domácnosti zaměřuje na specifické potřeby klientů se zdravotním handicapem. Jedná se zejména o pojištění speciálních zdravotních pomůcek včetně jejich pojištění na území celé Evropy. Samozřejmou součástí pojištění domácnosti je asistenční služba Home Assistance. V roce 2009 bylo pojištění domácnosti rozšířeno o připojištění rozšířených asistenčních služeb, jejichž součástí je i právní asistence. V roce došlo k dalšímu rozšíření o připojištění jízdních kol mimo místo pojištění a jízdních kol ve společných prostorách a v roce 2012 o připojištění onemocnění klíšťovou encefalitidou a odpovědnosti za škodu způsobenou při výkonu práva myslivosti. Ke konci roku 2012 jsme měli uzavřeno více než 104 tisíc smluv s celkovým pojistným přesahujícím 139 milionů Kč. Škodní průběh se dlouhodobě udržuje na příznivé úrovni Pojištění rodinných domů a bytových jednotek Produkt Bydlení je určen zájemcům o pojištění rodinných domů a bytových jednotek z řad jednotlivých vlastníků nemovitostí, společenství vlastníků nebo developerů. V tomto odvětví je pod názvem produktu Víkend nabízeno rovněž i pojištění nemovitostí sloužících k individuální rekreaci včetně vnitřního vybavení. V roce 2008 byla nabídka rozšířena o pojistný produkt nazvaný Zahradní architektura, určený pro pojištění okrasných zahrad a jejich vybavení, zejména terénních úprav a porostů. Součástí pojištění rodinných domů a bytových jednotek se stala možnost bezplatného využívání služby Domovní asistence. V roce 2009 došlo u pojištění rodinných domů a bytových jednotek k rozšíření o připojištění rozšířených asistenčních služeb, jejichž součástí je i právní asistence. V roce bylo pojištění rodinných domů a bytových jednotek rozšířeno o možnost připojištění vandalismu a srážkové vody, v roce 2012 potom o připojištění poškození zateplených fasád destruktivní činností ptactva, hmyzu nebo hlodavců a o připojištění onemocnění klíšťovou encefalitidou. Výhodou všech těchto produktů je značná variabilita ohledně pojištěných nebezpečí a možnost rychle reagovat na rostoucí potřeby a zájmy klientů. V této oblasti se již také několik let úspěšně rozvíjí spolupráce s bankovním sektorem v rámci financování koupě nemovitosti prostřednictvím hypotečních úvěrů. Na konci roku 2012 bylo uzavřeno téměř 113 tisíc smluv s pojistným ve výši téměř 233 milionů Kč. Rovněž škodní průběh je u tohoto pojištění příznivý. Pojištění rodinného domu, bytové jednotky a domácnosti VARIO Pojištění Vario zahrnuje pojištění občanského majetku a odpovědnosti za škodu na jedné pojistné smlouvě a tím umožňuje jeho snadné a rychlé uzavření, zejména online. Produkt Vario disponuje širokou pojistnou ochranou, která umožňuje uspokojit většinu standardních pojistných potřeb široké veřejnosti. Součástí produktu Vario je rovněž asistenční služba Home Assistance. Produkt Vario byl do prodeje zaveden v roce. V roce 2012 byly provedeny úpravy, které dále zvýšily jeho variabilitu. Ke konci roku 2012 dosáhla výše předepsaného pojistného téměř 1,25 milionu korun. Pojištění obecního majetku Pojištění Region se za prahem druhé desítky let od počátku svého samostatného vývoje stalo ideálním nástrojem sloužícím k pokrytí rizik spjatých s majetkem a odpovědností obcí, měst a jiných celků, které disponují finančními prostředky z veřejných rozpočtů. Konkurenceschopnost si tento pojistný produkt udržuje zejména řadou aktualizací, které kontinuálně reflektují jak nové potřeby klientů v oblasti rozsahu pojištění, tak i požadavky související s vývojem ve státní správě. Rok 2012 byl v tomto segmentu pojistného trhu mimo jiné ovlivněn také novelou zákona o veřejných zakázkách, která rozšířila objem obchodů sjednávaných prostřednictvím administrativně náročnějšího institutu veřejných výběrových řízení, kdy si Generali udržuje své pozice i po změnách. Díky úpravám z předcházejících let je navíc pojištění obecního majetku stále vstřícnější směrem ke svým klientům a dokáže pružněji reagovat i na jejich ryze individuální požadavky. Pojištění Region pokrývá skladbou pojistných nebezpečí kompletní živelní pojištění, pojištění odcizení, vandalismu, strojů, elektroniky či odpovědnosti za škodu, a to v jedné komplexní a transparentní pojistné smlouvě. Předepsané pojistné na 872 smlouvách dosáhlo v tomto odvětví výše přesahující 82 milionů Kč, škodní průběh byl v roce 2012 stabilní. Pojištění podnikatelů V segmentu malá a střední podnikatelská rizika nabízí společnost Generali dva produkty TopGEN a Drobný podnikatel. 13 Výroční zpráva Ann Výroční zpr Výroční zpráv Výroční zpráva Annual R

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016

Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Obchodní a ekonomické ukazatele fondů penzijních společností za 1. pololetí 2016 Prezentace pro PT1 Praha 25.8.2016 ÚČASTNÍCI POČET ÚČASTNÍKŮ 6 000 000 5 000 000 4 000 000 3 000 000 2 000 000 1 000 000

Více

Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. generali.cz

Výroční zpráva Annual Report Generali Pojišťovna a.s. generali.cz Výroční zpráva Annual Report 2013 Generali Pojišťovna a.s. generali.cz 2 Generali Pojišťovna a.s. - Výroční zpráva / Annual Report 2013 Základní údaje o společnosti Basic Information about the Company

Více

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s.

Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Pololetní zpráva 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Vydána dne 28. srpna 2009 UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 UniCredit Bank Czech Republic, a.s., IČ 64948242,

Více

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s.

Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. Pololetní zpráva 2007 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Člen skupiny UniCredit Group Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá,

Více

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1

ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Vnitřní informace: Konsolidované neauditované výsledky skupiny ČSOB (IFRS) za 3. čtvrtletí 2009 Praha, 13. listopadu 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA DEVĚT MĚSÍCŮ ROKU 2009 ČISTÝ ZISK 9,188 MLD KČ 1 Hlavní

Více

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111

Československá obchodní banka, a. s. Radlická 333/150 150 57 Praha 5 tel.: +420 224 111 111 Praha, 8. srpna 2008 PRVNÍ POLOLETÍ 2008: SKUPINA ČSOB ROSTE A POSILUJE SVOU POZICI NA TRHU. 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 697 mld. Kč (11% růst) Objem úvěrů poskytnutých Skupinou

Více

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007

Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Tisková konference Volksbank CZ, a.s. Jindřišská věž, Praha, 23. 10. 2007 Výsledky hospodaření Volksbank v roce 2007 Prezentuje: Johann Lurf předseda představenstva Volksbank CZ, a.s. Základní ukazatele

Více

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1

SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2009 ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Praha, 11. února 2010 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK ČISTÝ ZISK 17,368 MLD. KČ 1 Hlavní informace: Čistý zisk vykázaný: 17,368 Čistý zisk udržitelný: 10,487 (-17 % meziročně) Provozní výnosy udržitelné:

Více

Představení společnosti

Představení společnosti Pojištění je nejlepší prevence... Představení společnosti www.zfpmakler.cz O společnosti Makléřská společnost ZFP Makléř, s.r.o. je specialistou na zprostředkování neživotního pojištění průmyslových a

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze?

Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Konferencia QUO VADIS 3. PILIER? Česká republika: III. pilíř po reformě a co zaměstnanecké penze? Hotel SOREA REGIA Bratislava 18. októbra 2016, JUDr. Vít Samek Změny ve III. pilíři 2012 až 2015: Transformace

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny na datech ke konci

Více

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost

Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost V Praze dne 19. Května 2015 Společnost Coface zahájila rok 2015 s vynikajícími výsledky: v 1. čtvrtletí zvýšila obrat i ziskovost Růst obratu: nárůst o 5,3 % při aktuálním rozsahu konsolidace a směnném

Více

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé,

Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, Výroční zpráva 2008 Výroční zpráva 2008 3 Vážení akcionáři a obchodní partneři, milí kolegové a přátelé, rok 2008 by se dal nazvat rokem velkých změn, které se nějakým způsobem dotkly asi každého státu

Více

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun

PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun MÍSTO / DATUM Praha /18. 4. 2014 PPF banka v roce 2013: bilanční suma poprvé v historii banky přesáhla 100 miliard korun Shrnutí: Bilanční suma PPF banky vzrostla v roce 2013 o 28 mld. Kč a ke k 31. 12.

Více

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR

Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba 340 mil. EUR Č. 28/2009 10. listopadu 2009 Vienna Insurance Group v 1. až 3. čtvrtletí 2009: Koncernové pojistné převýšilo 6 mld. EUR Solidní vývoj hospodářského výsledku - zisk (před zdaněním, konsolidovaný) zhruba

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F

PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Praha, 6. listopadu 2008 PRVNÍ TŘI ČTVRTLETÍ ROKU 2008: SKUPINA ČSOB VYKÁZALA 2,8 MLD. KČ ČISTÉHO ZISKU 1F Objem prostředků svěřených do péče Skupiny ČSOB: 714,1 mld. Kč (10% růst) Objem úvěrů poskytnutých

Více

ské politiky v současn asné ekonomické situaci

ské politiky v současn asné ekonomické situaci Aplikace hospodářsk ské politiky v současn asné ekonomické situaci VIII. Setkání představitelů významných podniků Jihočeského kraje Ing. Pavel Řežábek, Ph.D. člen bankovní rady a vrchní ředitel ČNB 12.

Více

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5

Pololetní zpráva 2008 UniCredit Leasing CZ, a.s. UniCredit Leasing CZ, a.s. Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Pololetní zpráva 2008 Radlická 14 / 3201 150 00 Praha 5 Společnost UniCredit Leasing CZ, as., IČ 15886492, se sídlem Radlická 14/3201, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti

Více

ERGO pojišťovna, a.s.

ERGO pojišťovna, a.s. ERGO pojišťovna, a.s. za rok 2015 Řádná valná hromada 27. dubna 2016 v Praze Obsah Orgány společnosti... 3 Zpráva dozorčí rady... 4 Úvodní slovo předsedy představenstva... 5 Ekonomika 2015... 6 Pojišťovnictví

Více

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012

RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 2012 RESEARCH TRH REZIDENČNÍCH NEMOVITOSTÍ V PRAZE ZPRÁVA O STAVU ZA ROK 212 25 26 27 28 29 21 211 212 213* 214* Dovolujeme si Vám nabídnout zprávu týkající se stavu na pražském rezidenčním trhu v roce 212.

Více

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR. Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007 Č. 04/2010 31. března 2010 Vienna Insurance Group v roce 2009 podle IFRS: Koncernové pojistné poprvé přesáhlo 8 mld. EUR Zisk (před zdaněním): 441,25 milionů EUR překonal vynikající výsledek roku 2007

Více

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč

Tisková zpráva. Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2010 čistý zisk 6 482 milionů Kč Praha, 4. srpna 2010 Skupina Komerční banky vytvořila za prvních šest měsíců roku 2010 čistý zisk ve výši 6 482 milionů

Více

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s.

Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008. společnosti. Credium, a.s. Pololetní zpráva o činnosti za období 1.1.2008 30.6.2008 společnosti Credium, a.s. OBSAH 1. Základní údaje o emitentovi... 3 1.1. Obchodní firma...3 1.2. Datum vzniku společnosti a registrace...3 1.3.

Více

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno

ČSAD Brno holding, a.s. Opuštěná 4, 602 00 Brno Opuštěná 4, 602 00 Brno Výroční zpráva za rok 2014 DrSc. Prof. Ing. Petr Němeček, Vážení akcionáři, Vážení obchodní partneři. Předkládáme Vám výroční zprávu akciové společnosti ČSAD Brno holding, a.s.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA NABÍDKA PRODUKTŮ. A je to pojištěno! 841 444 555 www.cpp.cz. o společnosti. pojištění. vozidel. cestovní. 841 444 555 www.cpp.cz NABÍDKA PRODUKTŮ ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA O společnosti Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group je univerzální pojišťovnou poskytující komplexní pojistné

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s.

Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Pololetní zpráva společnosti ZONER software, a.s. Za hospodářský rok 2009 (období od 1. 9. 2009 do 28. 2. 2010) Zpracoval: Ing. Milan Behro, předseda představenstva V Brně dne 30. 4. 2010 1 OBSAH 1. Základní

Více

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II.

BKB. BKB Metal, a.s. O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti BKB Metal, a.s. II. Výroční zpráva za rok 2013 O b s a h : I. Základní údaje a charakteristika společnosti II. III. Orgány společnosti Hlavní předmět činnosti společnosti IV. Výkony a zisky po zdanění v letech 1996 až 2013

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČESKÉ REPUBLIKY LISTOPAD 01 Samostatný odbor finanční stability 01 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 01 SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního sektoru v ČR, které byly provedeny

Více

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer

Webinář ČP INVEST. Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 1 Webinář ČP INVEST Srpen 2015 Praha Daniel Kukačka Portfolio manažer 2 Vývoj ekonomiky USA HDP se v 2Q 2015 zvýšil o 2,7 % po slabých 0,6 % v 1Q 2015 Predikce HDP za celý rok 2015 = 2,6 % Ekonomiku táhne

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR

Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR. Koncernové pojistné poprvé převýšilo 2,5 mld. EUR Č. 09/2010 20. května 2010 Vienna Insurance Group v 1. čtvrtletí 2010: Nejlepší čtvrtletí v dějinách podniku Zisk (před zdaněním) stoupl o 10,4 procenta na 133,44 mil. EUR Koncernové pojistné poprvé převýšilo

Více

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank

TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank TOGETHER WE CAN projekt interních koučů v UniCredit Bank Firma: UniCredit Bank Czech Republic, a.s. Na Příkopě 858/20 111 21 Praha 1 www.unicreditbank.cz Kontaktní osoba: Lenka Štěpánová Learning & Development

Více

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR

Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR Vladimíra Bartejsová, Manažerka investičních produktů Praha, 2. květen 2016 Agenda dnešního online semináře Přetrvávající nízkoúrokové prostředí v ČR 1. Politika

Více

Fitter, Focused, Further

Fitter, Focused, Further Tisková konference ING Bank ČR Fitter, Focused, Further Rolf-Jan Zweep CEO ING Bank ČR Generálníředitel Praha 22. dubna, 2008 Obsah ING Group & ING ING ČR Finanční výsledky ING Bank ČR 2007 Strategie ING

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank

Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank TISKOVÁ ZPRÁVA Praha, 22. května 2014: Bilanční tisková konference koncernu Oberbank AG Počtvrté za sebou nejlepší výsledek v historii koncernu Oberbank Podrobné výsledky: hospodářský výsledek po zdanění

Více

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC

MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC partner pro byznys inovace MORAVSKÁ VYSOKÁ ŠKOLA OLOMOUC Hlavní zaměření: Odborná specializace: EKONOMIKA a MANAGEMENT Inovační management Informační a komunikační technologie

Více

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti

Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti Z F P M a k l é ř, s. r. o. Pojištění průmyslových a podnikatelských rizik Vaší společnosti P ře d s t a v e n í s p o l e č n o s t i M S n á m i z ís k á t e akléřská společnost spolupracuje se všemi

Více

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability

ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD. Samostatný odbor finanční stability ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR LISTOPAD Samostatný odbor finanční stability 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY LISTOPAD 0 ZÁTĚŽOVÉ TESTY BANKOVNÍHO SEKTORU ČR (LISTOPAD 0) SHRNUTÍ Výsledky zátěžových testů bankovního

Více

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007

Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 Konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí 2007 30. květen 2007 PEGAS NONWOVENS SA s potěšením oznamuje své konsolidované neauditované finanční výsledky za první čtvrtletí roku 2007

Více

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

ING pojišťovna, a.s. K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení

Více

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN?

Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Informativní přehled 1 PROČ EU POTŘEBUJE INVESTIČNÍ PLÁN? Od propuknutí celosvětové hospodářské a finanční krize trpí EU nízkou úrovní investic. Ke zvrácení tohoto sestupného trendu a pro pevné navedení

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice

Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Employee Benefits 2010 Zaměstnanecké výhody v zotavující se ekonomice Jiří Běťák ředitel ING Employee benefits ČR Praha 29.7.2010 www.ing.cz Historie výzkumu v oblasti zaměstnaneckých výhod V červnu tohoto

Více

Údaje o DIRECT pojišťovně

Údaje o DIRECT pojišťovně ČTVRTLETNÍ ZPRÁVA K 30. 6. 2016 Údaje o DIRECT pojišťovně Obchodní firma: DIRECT pojišťovna, a.s. Sídlo: Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno www.direct.cz Identifikační číslo: 250 73 958 Vznik společnosti:

Více

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč

TISKOVÁ ZPRÁVA. Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku 6,2 mld. Kč Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel: +420 261 351 111 internet: www.csob.cz V Praze dne 29.7.2005 TISKOVÁ ZPRÁVA Banka ČSOB dosáhla v 1. pololetí 2005 zisku

Více

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s.

Čtvrtletní zpráva. Generali Pojišťovna a.s. Obsah Charakteristika Společnosti... 3 Akcionářská struktura Společnosti... 9 Údaje o struktuře Skupiny... 9 Finanční údaje o činnosti Společnosti... 12 2 Charakteristika Společnosti Základní informace

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK DUBEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 214 DUBEN 214 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF

Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Curych / Praha, 28. února 2014 Swiss Life v roce 2013 zvýšila čistý zisk na 784 milionů CHF a výnosy z pojistného o 4 % na 18 miliard CHF Skupina Swiss Life v roce 2013 znovu zvýšila svoji efektivnost

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav

Stav Půjčky Splátky Kurzové Změna Stav II. Státní dluh 1. Vývoj státního dluhu V 2013 došlo ke zvýšení celkového státního dluhu o 47,9 mld. Kč z 1 667,6 mld. Kč na 1 715,6 mld. Kč. Znamená to, že v průběhu 2013 se tento dluh zvýšil o 2,9 %.

Více

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í

Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í Z P R Á V A O H O S P O D A Ř E N Í CITCO Finanční trhy a.s. Obsah Úvodní slovo předsedy představenstva... 2 Profil společnosti... 3 Nejvýznamnější události roku 2004 a první poloviny roku 2005... 4 Hospodářské

Více

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon

Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Tisková zpráva Praha, 12. listopadu 2013 Výrazné zvýšení zisku a ziskovosti Společnost Henkel hlásí ve třetím čtvrtletí velmi dobrý výkon Přesvědčivý 4,2% organický růst obratu Obrat ovlivněný kurzovými

Více

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI

TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE PROVOZNĚ EKONOMICKÁ FAKULTA OBOR PROVOZ A EKONOMIKA KATEDRA OBCHODU A FINANCÍ TEZE K DIPLOMOVÉ PRÁCI Hodnocení efektivnosti mediální reklamy na obchodní činnost podniku

Více

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006

STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 STAVEBNÍ SPOŘENÍ V ROCE 2006 Stavební spoření je nedílnou součástí financování bytových potřeb v ČR Od roku 1993, kdy byly založeny první stavební spořitelny v České republice, se tento sektor významně

Více

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění

Tisková zpráva 15. 03. 2011. 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Tisková zpráva 15. 03. 2011 2010: Finanční oživení potvrzeno 2011: Strategická změna zaměření na úvěrové pojištění Setrvalý růst obratu Prudký pokles škodní kvóty Obnova dynamiky pozitivních výsledků Posílení

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2014 30. září 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Regulatorní informace

Regulatorní informace Skupina Komerční banky vykázala za první pololetí roku 2011 čistý zisk 5 478 milionů Kč Praha, 3. srpna 2011 Skupina Komerční banky vykázala za prvních šest měsíců roku 2011 čistý zisk ve výši 5 478 milionů

Více

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod

ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 CITCO Finanční trhy a.s. Deviza pro Váš obchod ZPRÁVA O HOSPODAŘENÍ 2006 Deviza pro Váš obchod Obsah Úvodní slovo výkonné ředitelky... 1 Profil společnosti... 2 Vývoj vybraných ekonomických ukazatelů... 4 Nejvýznamnější události roku 2006... 6 Hospodářské

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 16. 05. 2016 31. březen 2016 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2016 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing

TISKOVÁ KONFERENCE. Volksbank CZ, a.s. 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha. Marketing TISKOVÁ KONFERENCE Marketing 16. dubna 2008, Tančící dům, Praha Volksbank CZ, a.s. Obsah 2 Hospodářské výsledky Volksbank CZ v roce 2007 prezentuje: Johann Lurf, předseda představenstva 15 let Volksbank

Více

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...

Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány... Obsah: 1. PROFIL SPOLEČNOSTI...3 a. Identifikace společnosti...3 b. Údaje o základním kapitálu...3 c. Předmět podnikání:...3 d. Statutární orgány...3 f. Obchodní podíly v dalších společnostech:...4 g.

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 30. 04. 2015 31. prosinec 2014 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 12. 2014 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní

Více

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN

ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN ŠETŘENÍ O VÝVOJI ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK LEDEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 213 LEDEN 213 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Čtvrtletní šetření ČNB

Více

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření?

Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? Jak dál v rozvoji doplňkového penzijního spoření? JUDr. Vít Samek PT 1 Praha, MPSV, 21. května 2015 Odborná komise pro důchodovou reformu Mandát 2015 PT1 Odborné komise pro DR Analyzovat efektivitu státní

Více

Slovenská spořitelna:

Slovenská spořitelna: Případová studie Slovenská spořitelna: Microsoft Dynamics CRM pro správu klientů ze segmentu malých a středních podniků Jak jsme Slovenské spořitelně usnadnily a zefektivnily práci s klienty ze segmentu

Více

Finanční trhy, ekonomiky

Finanční trhy, ekonomiky Finanční trhy, ekonomiky Martin Pecka, (Portfolio Manager) Generali Investments CEE, investiční společnost, a.s. březen 2017 2 Obsah Nejdůležitější události uplynulého měsíce Přehled hlavních ekonomik

Více

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku

Tisková zpráva. BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku Tisková zpráva BASF: Podstatně vyšší zisky v odvětví chemických látek, segment Oil & Gas je výrazně pod úrovní čtvrtletí předchozího roku 1. srpna 2016 Silvia Tajbliková BASF spol. s.r.o. Tel: +421 2 58

Více

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi.

Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Praha, 12. února 2009 SKUPINA ČSOB VYKÁZALA ZA ROK 2008 ČISTÝ ZISK 1,034 MLD. KČ 1F Skupina ČSOB potvrzuje údaje zveřejněné v předběžných výsledcích z 22.1.2009 a doplňuje je podrobnými informacemi. Čistý

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013

Výsledky za rok 2012. Praha, 21. března 2013 Výsledky za rok 2012 Praha, 21. března 2013 Český pojistný trh neroste Vývoj celkového předpisu trhu, v miliardách Kč +1,3% -0,1% 114,5 116,1 115,7 115,5 Životní pojištění 41,2 42,7 46,6 47,4 Neživotní

Více

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN

ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN ŠETŘENÍ ÚVĚROVÝCH PODMÍNEK BANK ŘÍJEN Samostatný odbor finanční stability Sekce měnová a statistiky Odbor měnové politiky a fiskálních analýz 14 ŘÍJEN 14 1 I. ÚVOD A SHRNUTÍ Šetření úvěrových podmínek

Více

Interhotel Olympik, a. s.

Interhotel Olympik, a. s. Výroční zpráva společnosti Interhotel Olympik, a. s. k 31.12.2009 Obsah: Zpráva představenstva o podnikatelské činnosti společnosti a o stavu jejího majetku Zpráva auditora Rozvaha k 31.12.2009 Výkaz zisku

Více

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at

RISK je náš byznys. www.riskexperts.at RISK je náš byznys 1 Bezpečnost je základní potřebou Bezpečnost nemůže být jakkoli považována za izolovaný požadavek. Pochopení potenciálních rizik je základem pro zajištění bezpečnosti a zabezpečení.

Více

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010

Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Tisková zpráva Realistický pohled na pražský realitní rok 2010 Praha 9. prosince 2010 - Průměrné prodejní ceny bytu klesaly Staví se více malých bytů Ceny pozemků v Praze a nejbližším okolí stagnují nebo

Více

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1

ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Praha, 15. května 2008 SKUPINA ČSOB V 1. ČTVRTLETÍ 2008 ZAZNAMENALA ČISTÝ ZISK VE VÝŠI 2,525 MLD. KČ. 1 Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008 vykázaný: 2 525 mld. Kč (4% růst) Čistý zisk za 1. čtvrtletí 2008

Více

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný

Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti. Prosinec 2008 Ondřej Novotný Diskuzní setkání Stavebního Fóra Český realitní trh v roce 2008 / Komerční nemovitosti Prosinec 2008 Ondřej Novotný Obsah Představení King Sturge Ekonomická situace v České republice v roce 2008 Realitní

Více

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB

Ekonomická situace a výhled optikou ČNB KONEC ZLATÝCH ČASŮ ČESKÉHO EXPORTU? Ekonomická situace a výhled optikou ČNB Vojtěch Benda člen bankovní rady ČNB XIX. Exportní fórum, 9.-1.11.17 Mladé Buky In strategy it is important to see distant things

Více

BMW Group Česká republika

BMW Group Česká republika pro Média Group Česká Dr. Josef Reiter Generální ředitel, Group Česká Group Group je se značkami, MINI a Rolls-Royce jedním z nejúspěšnějších výrobců automobilů a motocyklů na světě. Je globální společností

Více

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR

Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR FÓRUM ČESKÉHO STAVEBNICTVÍ 2010 STAVEBNICTVÍ A RECESE Praha 3. března 2010 Ing. Václav Matyáš Svaz podnikatelů ve stavebnictví v ČR Obsah prezentace: Vývoj stavebnictví v roce 2009 a výhled zakázky Strategie

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA životní pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 09. 05. 2013 31. březen 2013 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 31. 03. 2013 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s.

Více

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte

Talisman. Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Talisman Skutečná ochrana vašeho dítěte Každý chce svým dětem dát to nejlepší, naučit je všechno důležité a potřebné, vybavit je do života a především je dostatečně

Více

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na

Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na Informace o společnosti AXA pojišťovna a.s. Zveřejneno na www.axa.cz 07. 11. 2012 30. září 2012 Informace o tuzemské pojišťovně podle stavu k 30. 09. 2012 Obchodní firma: AXA pojišťovna a.s. Právní forma:

Více

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu

Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu Podnikatelské prostředí v cestovním ruchu 8. ročník mezinárodní vědecké konference HOTELNICTVÍ, TURISMUS A VZDĚLÁVÁNÍ Vysoká škola hotelová v Praze Zdeněk Tůma Ondřej Špaček KPMG Česká republika 19. října

Více

Analýza pojistného trhu: Ve znamení mírného růstu

Analýza pojistného trhu: Ve znamení mírného růstu Ekonomické informace Analýza pojistného trhu: Ve znamení mírného růstu Pojistný obzor 2016/3 33 Ing. Jaroslav Urban / pojistný analytik / SUPIN Česká asociace pojišťoven (ČAP) po roce opět vydává výroční

Více

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010

Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 Telefónica O2 Czech Republic Finanční výsledky za rok 2010 18. února 2011 Telefónica O2 Czech Republic, a.s. oznamuje své auditované konsolidované finanční výsledky za rok 2010, připravené v souladu s

Více

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007

Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Výroční zpráva společnosti FINANCE Zlín, a.s. za rok 2007 Ve Zlíně dne 23. dubna 2008 Obsah 1. Profil společnosti 2. Vrcholové orgány společnosti a údaje o akcionářích 3. Údaje o vydaných cenných papírech

Více

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky

Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Vítáme Vás v České pojišťovně! Prezentace pro nové spolupracovníky Program Představení České pojišťovny Organizační struktura ČP Proces adaptace v ČP Komunikace a informace Společnosti ČP Group Generali

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více