Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol"

Transkript

1 Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol DYNAMIKA ZMĚN VE VYUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY U ŠKOL VEDLA KE ZVÝŠENÍ OBAV O BEZPEČNOST DOPRAVY VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH A ZNAMENALA, ŽE NYNÍ VYŠŠÍ POČET SOUKROMÝCH VOZIDEL SOUPEŘÍ O PROSTOR S AUTOBUSY, JÍZDNÍMI KOLY A CHODCI. TATO STUDIE SE ZABÝVÁ OTÁZKAMI BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBLASTECH ŠKOL VE STÁTĚ IOWA PROSTŘEDNICTVÍM POZOROVÁNÍ NA MÍSTĚ, SHROMAŽĎOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT A ROZHOVORŮ VEDENÝCH SE ŠKOLAMI, POLICEJNÍMI SLOŽKAMI A DOPRAVNÍMI INŽENÝRY. AUTORKY: HILLARY N. ISEBRANDS, P.E. A SHAUNA L. HALLMARK, PH.D. ÚVOD Úroveň aktivit v rámci školních zón v dnešní době představuje problém nejen pro školy samotné, ale též pro představitele policejních složek a odborníky na dopravu. Procentuální podíl dětí vyzvedávaných ze školy nebo přivážených do školy v soukromých vozidlech se zvýšil na přibližně 50 % 1. V roce % dětí ze základních škol do školy chodilo pěšky nebo jezdilo na kole, 36 % jich dojíždělo do školy školním autobusem a pouze 12 % dětí dojíždělo osobním vozidlem 2. S rostoucím objemem dopravního provozu v oblasti škol a kolem těchto oblastí v době vyzvedávání a svážení dětí dochází též k nárůstu počtu potenciálních kolizí mezi vozidly a chodci. Když různé druhy dopravy soupeří o stejný prostor, tím spíše v prostředí neodpovídajícího dopravního řízení a dozoru může být výsledkem takové situace nebezpečné prostředí. Velký počet příjezdových komunikací ke školám a parkovišť u škol nebyl navržen tak, aby tyto komunikace a parkoviště byly schopny zvládnout velký počet vozidel přivážejících a vyzvedávajících žáky z hlediska plynulosti dopravního provozu a parkování. Kromě toho velký počet městských škol (postavených před rokem 1980) nemá příjezdové komunikace či parkoviště, jež by bylo možno používat pro vyzvedávání a svážení. V důsledku toho jsou přilehlé ulice lemovány parkujícími vozidly. Rovněž může docházet k tomu, že přilehlé ulice nejsou schopny zvládnout zvýšené objemy dopravy kvůli vyššímu počtu soukromých vozidel přijíždějících ke školám. Jedna studie odhadovala, že % ranních kongescí je zaviněna tím, že v dané době rodiče svážejí své děti do školy 3. Aby bylo možno zdokumentovat a řešit bezpečnostní a provozní problémy kolem školních zón a poskytnout zdroje pro dopravní inženýry i představitele škol, byla zpracována studie zaměřená na kvantifikaci běžných problémů školních zón a stanovení nejlepších praktik pro první a druhý stupeň základních škol v Iowě. Během uvedené studie bylo navštíveno dvacet škol v 11 školních obvodech státu Iowa, přičemž tyto školy zahrnovaly 16 základních škol prvního stupně a 4 základní školy druhého stupně. Počet žáků zapsaných na základních školách prvního stupně se pohyboval od 260 po 575 a počet žáků a studentů na základních školách druhého stupně / nižším stupni středních škol se pohyboval v rozmezí od 400 do 983. Pozorování byla provedena během doby ranního svážení a odpoledního vyzvedávání dětí. Studijní tým rovněž vynaložil úsilí na návštěvu většiny škol při dvou samostatných příležitostech. Studijní tým prováděl návštěvy na místě, shromažďoval data a vedl rozhovory ve školách, s policejními orgány a s dopravními inženýry. Studie na místě v typickém případě zahrnovaly následující aspekty: podrobné zmapování školního prostoru; pozorování dopravních toků na místě, situace v oblasti parkování a přístupových možností; zjišťování bezpečnostních a provozních problémů na místě; zaznamenávání řízení dopravy na přilehlých komunikacích mimo vlastní místo; zjišťování bezpečnostních a provozních problémů na přilehlých komunikacích; a shromažďování dat o počtu vozidel projíždějících na přístupových komunikacích.

2 Mělo by se poznamenat, že autorky termínem rodiče v celém tomto článku rozumějí osoby, které přivážejí a vyzvedávají děti ve školních zónách. Autorky používají termín pro usnadnění zápisu a potvrzují, že v mnoha případech se tato činnost týká jiných poskytovatelů automobilové dopravy nebo odpovědných dospělých osob. OBECNÉ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI DOPRAVY A DOPRAVNÍHO PROVOZU Podle očekávání se nestalo, že by nějaké dvě školy měly přesně stejné dopravní charakteristiky nebo příjezdové a odjezdové modely, což znamená, že každé školní pozorování bylo jedinečné. Níže uvedený výčet zahrnuje obecně pozorované dopravní a bezpečnostní problémy u škol: kolize chodců a vozidel, jak v místě školy, tak mimo toto místo na přilehlých veřejných komunikacích; parkování (a ponechání automobilů bez dozoru) na značených přechodech pro chodce, v místech se zákazem stání, v pruzích pro požární vozidla a v místech pro tělesně postižené osoby; parkování vedle sebe a blokování přístupu u dalších vozidel; vysazování nebo nabírání dětí na ulici, ponechávání dětí, aby se propletly skrz dopravní provoz; vysazování nebo nabírání dětí na straně směřující do ulice nebo do parkovišť namísto strany směřující k chodníku; rodiče neberou ohled na monitorování dospělými osobami a na požadavky škol, aby se zapojili do bezpečnostních akcí; žádné monitorování dospělými osobami; bezpečnost na místě řízená členy studentské bezpečnostní hlídky; porušování dalších dopravních značek, jako např. zákaz odbočení vlevo nebo jednosměrná ulice ; kombinace různých druhů dopravy; a děti proplétající se mezi dopravním provozem na ulici a na školních nádvořích. A. Čekání ve frontě na místě B. Vyzvedávání dětí na parkovišti C. Parkování na značeném přechodu D. Rodič vysazující dítě v prostoru pro autobusy E. Rodiče parkující v místě se zákazem stání F. Rodiče a žáci proplétající se mezi pohybujícími se kolonami vozidel Obrázek 1. Dopravní a bezpečnostní problémy v blízkosti škol Problémy v blízkosti škol (na místě)

3 V blízkosti škol (včetně přístupových komunikací a parkovišť) byla zpozorována řada obecných problémů. Větší část těchto problémů se omezovala na doby příjezdu a odvážení dětí. Obrázek 1 uvádí příklady některých problémů, jež byly pozorovány v blízkosti škol. Školní parkoviště a oblasti pro výstup/nástup dětí byly velmi často zahlceny kongescemi kvůli velkému počtu soukromých vozidel, jež se pokoušela získat přístup ke školnímu nádvoří. V mnoha případech nebyla zařízení na místě a to ani v případě nových škol schopna uspokojit velkou poptávku, což mělo za následek dopravní kongesce a kolony tvořící se na místě. Tyto kongesce a kolony přispěly k řadě problémů. Vozidla čekající v koloně často blokovala jiná soukromá vozidla a v některých případech dokonce i školní autobusy, jímž bránila v přístupu k bodům výstupu a nástupu nebo ve výjezdu ze školního nádvoří. Čekající vozidla rovněž představovala body možných kolizí mezi vozidly a chodci, případně cyklisty. V mnoha případech rodiče, kteří uvízli v takových kolonách, vysadili své děti uprostřed parkovišť, na ulici v blízkosti školy nebo u podniků přiléhajících ke škole. To často vedlo k tomu, že děti musely přecházet ulice se silným dopravním provozem a musely se proplétat mezi pohybujícími se vozidly v daném místě, aby měly přístup ke škole. Rovněž bylo poměrně často pozorováno, že rodiče nedbají dopravního značení (ať již se jedná o značky silniční nebo značky na chodnících). Vozidla byla zaparkovaná v prostorách pro tělesně postižené, v pruzích pro požární vozidla a v zónách se zákazem státní. Rodiče často vysazovali a nabírali děti v zónách vyhrazených pouze pro autobusy a v mnoha případech ignorovali žádosti představitelů školy o to, aby vysazovali a nabírali děti v určených místech. Dalším poměrně běžným problémem v místech škol byla nepřiměřená rychlost. Přestože skutečné rychlosti nebyly u škol zaznamenávány, bylo zpozorováno zjevné nedodržování povolené rychlosti v prostorách před školami u řady hodnocených škol. Byla zpozorována tendence rodičů nabrat své děti a rychle se dostat zpět do příslušného pruhu, aniž by tito rodiče brali v úvahu další chodce a cyklisty vyskytující se v daném prostoru. Tato nepřiměřená rychlost může být rovněž důsledkem toho, že jiní řidiči využívají školní nádvoří jako určitou zkratku. Problémy na ulicích Problémy, k nimž dochází mimo vlastní prostor školy na přilehlých ulicích, byly obdobné jako problémy vznikající na místě; nicméně problémy spojené s tímto širším prostorem měly též vliv na dopravu, která není přímo spojena se školou. Obvykle bezpečnostní a provozní problémy na ulicích jsou uvedeny na obrázku 2. Běžným problémem byly například kolony na ulicích přiléhajících k prostoru školy, jež vznikaly v důsledku vlivu kongescí tvořících se v prostoru u školy. V jednom případě byly zpozorovány fronty 16 vozidel na přilehlé ulici. U jiné školy se doprava pravidelně zahlcovala na dvouproudé silnici před školou. Bylo zpozorováno, že řidiči projíždějí frontami až 13 vozidel čekajících na vjezd do školního areálu, protože fronta před školou blokovala vozovku až na 20 minut. Kolize mezi vozidly a chodci či cyklisty byly běžné jak na křižovatkách, tak na úsecích mezi křižovatkami. V některých případech docházelo k přecházení těchto úseků mezi křižovatkami z toho důvodu, že na křižovatkách nebyla zřízena vyznačená místa k přechodu, jak je vidět na obrázku 3. V některých případech rodiče umožňovali a dokonce se účastnili nebezpečného chování ze strany chodců, když přecházeli na nevyznačených místech. Kromě toho bylo zpozorováno, že rodiče vysazují děti z vozidel na té straně vozovky, která je vzdálenější k chodníku, nebo že dokonce zastaví uprostřed ulice a nutí tak děti, aby přecházely středový pás. Kolize byly rovněž běžným jevem na křižovatkách. Na neřízených křižovatkách děti často skákaly před projíždějícími vozidly, než aby počkaly, až nic nepojede. Na křižovatkách se značkou Stůj, dej přednost v jízdě děti neprováděly kontrolu dopravy z protisměru. Na řízených křižovatkách měly tendenci přecházet v protisměru nebo ve směru křižovatky, když svítila zelená. Rovněž byly zpozorovány takové dopravní přestupky jako nepřiměřená rychlost nebo parkování na zákazu státní. Nepřiměřená rychlost na ulicích ve školních zónách je zvláště nebezpečná v důsledku přítomnosti dětí a mladých cyklistů bez doprovodu, u nichž může existovat snížená pravděpodobnost věnování potřebné pozornosti a pro které může být též obtížnější vyhodnotit rychlosti přibližujících se vozidel než v případě dospělých osob. Rovněž bylo často pozorovaným jevem, že rodiče parkují v místech se zákazem stání a v místech vyhrazených pro autobusy a před požárními hydranty to

4 vše jsou činnosti, které by si většina lidí v typickém případě nedovolila v centrální obchodní oblasti ze strachu z pokuty. A. Vozidla projíždějící v protisměrném pruhu, aby se vyhnula kongescím spojeným se školní dopravou B. Děti vrhající se před pohybující se vozidlo C. Vozidlo zaparkované na ulici v místě se zákazem stání Obrázek 2. Dopravní a bezpečnostní problémy na ulici Obrázek 3. Autobusy, chodci a osobní auta soupeřící o stejný prostor ŘEŠENÍ PRO DOPRAVNÍ BEZPEČNOST A PROVOZNÍ PROBLÉMY Odpovědnost poskytnout bezpečnou školní zónu a zajistit pro školní mládež výuku v teoretické i praktické rovině v oblasti bezpečných návyků je sdílena rodiči, školami, městy, policejními orgány a dětmi samotnými. Z tohoto důvodu by snaha udržet školní zóny bezpečné měla být týmovým úsilím. Tato řešení byla vytvořena studijním týmem prostřednictvím diskusí s odborníky z oblasti školství a dopravy: vytvoření výboru pro bezpečnost školní dopravy; pravidelná komunikace s rodiči a žáky zaměřená na očekávání v oblasti bezpečnosti školních zón; organizace strukturovaného postupu pro příjezd do školy a odjezd ze školy; vhodná skladba jednotlivých druhů dopravy; zajištění monitorování dospělými osobami za účelem pomoci při zvládnutí špičkových časů příjezdu a vyzvednutí dětí; spolupráce s městem zaměřená na údržbu značení chodníků v blízkosti škol a zajištění zřetelného a konzistentního dopravního značení a značení přechodů; zákaz určitých manévrů spojených s odbočováním či otáčením; vyznačení a údržba všech přechodů, které by měly být využívány žáky škol; zvážení využití dospělých hlídek na přechodech pro silnice s vysokým objemem dopravy; projednání alternativního řízení dopravy na příslušných ulicích s městem (jako jsou například značky přikazující Zůstaň ve vozidle ); nové uspořádání příjezdových komunikací a/nebo parkovišť tak, aby došlo k lepšímu usnadnění dopravního provozu;

5 využití opatření pro zklidnění dopravy na místech u školy (jako jsou například zpomalovací retardéry). Výbor pro bezpečnost školní dopravy Pro vytvoření výboru pro bezpečnost školní dopravy je možno použít několik odlišných přístupů. Tento výbor je možno vytvořit na úrovni školních obvodů, na úrovni jednotlivých škol nebo na obou těchto úrovních. Dopravní a bezpečnostní otázky, které by měly být v této souvislosti projednány, zahrnují zejména stížnosti, dopravní přestupky, obavy o bezpečnost, kongesce, problémy spojené s autobusovou dopravou, využití bezpečnostních hlídek a hlídek pro přechod vozovky. Školy vystupující ve studii, které měly výbor pro bezpečnost školní dopravy, byly lépe připraveny na řešení těchto problémů a měly zavedeny postupy pro práci s touto problematikou a vyřizování požadavků přicházejících ze strany škol, policejních složek a veřejnosti. Výbor pro bezpečnost školní dopravy na úrovni školního obvodu by měl zahrnovat (přinejmenším) inspektora školního obvodu, městského dopravního inženýra, policejního důstojníka, ředitele dopravy pro školní obvod, zástupce pro údržbu školního obvodu a alespoň jednoho ředitele školy. Na úrovni škol by pak mezi příslušnými účastníky měli být (přinejmenším) ředitel, učitelé, rodiče, úředník odpovědný za zdroje v příslušném školním obvodu, pracovník školní údržby a zástupce studentské bezpečnostní hlídky, bude-li to třeba. Aby tyto výbory mohly efektivně pracovat, doporučuje se, aby se jejich členové setkávali jednou za měsíc nebo jednou za čtvrt roku. Je rovněž důležité, aby měl daný výbor prostředky pro komunikaci se všemi školami v daném obvodě nebo se sdružením rodičů a učitelů ohledně jednání a rozhodnutí učiněných na příslušných zasedáních (jako např. distribuce zápisů z jednání nebo zahrnutí zpravodaje/oběžníku do školního prostředí). Doporučuje se, aby všichni členové výboru pro bezpečnost školní dopravy vedli kontaktní list pro bezpečnost dopravy, který bude uvádět kontaktní bod pro různé problémy (například vyznačení přechodů na přilehlé ulici by bylo odpovědností města; otázky související se studenty a studentskými bezpečnostními hlídkami by byly směrovány na školu). Tato skupina by měla být omezena na přibližně osm členů, aby bylo možno podpořit efektivitu. Komunikace s rodiči a opatrovníky Podle School Transportation and Traffic Safety Guidebook (Příručka školní dopravy a dopravní bezpečnosti) ze státu Missouri spadá základní odpovědnost za bezpečnost dětí na rodiče 4. Konečná odpovědnost spočívá v rukou rodičů, když vysazují a vyzvedávají své děti. Bez rodičovského působení, pokynů, dohledu a spolupráce jsou postupy zaměřené na bezpečnost školní dopravy neodpovídající. Rodiče nebudou moci posílit bezpečné chování, pokud sami nepochopí a nebudou dodržovat příslušné postupy nebo dopravní značení na silnicích. Komunikace a vzdělávání pro rodiče jsou zrovna tak důležité jako v případě dětí. Bylo zpozorováno, že dospělí jsou hlavními pachateli přestupků ve školních zónách ve státě Iowa. Chování rodičů jakožto řidičů a chodců je jedním z největších problémů pro školy. Bylo zpozorováno, že rodiče volají na své děti přes ulice s hustým provozem, nepoužívají přechody, parkují na přechodech a na příjezdových komunikacích nedodržují předepsanou rychlost. Pozorované a zdokumentované chování rodičů u škol v Iowě bylo takovým problémem, že příslušné modely chování byly projednávány na fakultě Iowské státní univerzity (katedra psychologie), aby bylo možno získat patřičný náhled do sociálního chování těchto lidí. Studijní tým se snažil reagovat otázkou: Jak je možno oslovit rodiče, kteří porušují dopravní předpisy a vytvářejí nebezpečné prostředí ve školních zónách? Jedním řešením bylo stanovení několika úrovní informací pro komunikaci s rodiči, jak je uvedeno v tabulce 1. Město Richmond v Britské Kolumbii (Kanada) poskytuje dopravě bezpečnostní brožuru, která upozorňuje lidi v obci na bezpečnostní doporučení a předpisy 5. Několik bezpečnostních problémů, jímž čelí město Richmond, bylo též zpozorováno u škol v Iowě. Město projednává následující problémy ve svých školních zónách: zákaz odbočování ve tvaru písmene U, zákaz couvání do kopce, zabránění přejíždění přes parkoviště a příprava na neočekávané události. Rovněž poskytuje

6 interpretaci regulační dopravní kontroly spolu s právními důsledky nedodržování příslušných předpisů.

7 Úroveň Zvyšování povědomí Tabulka 1. Úrovně informovanosti rodičů pro sdělování významu dopravní bezpečnosti Zajišťování stálého upomínání Vytváření tlaku ze strany dalších rodičů Donucovací prostředky Činnosti Projednávání očekávání při zápisu do školy. Projednávání očekávání při schůzkách rodičů s učitelem. Zahrnutí doporučení/připomínání dopravně bezpečnostních aspektů do měsíčních zpravodajů. Zajištění definic pro řízení dopravy a značení chodníků a příslušná očekávání. Zajištění dohledu ze strany dospělých (pracovníci a/nebo dobrovolníci). Konfrontace s pachateli přestupků formou okamžitého pohovoru nebo aplikací příslušného upozornění na jejich čelní sklo. Dokumentace pachatelů, kteří porušují předpisy opakovaně. Zapojení sdružení rodičů a učitelů do jednání s pachateli, kteří porušují předpisy opakovaně. Získání pravomoci od policejního oddělení k nahlášení pachatelů porušování předpisů a vystavení stvrzenky na pokutu. Vyžádání pravidelné přítomnosti ve školních zónách (například jednou za měsíc u každé školy). Řešení zaměřená na školní prostor (na místě) Níže uvedený text a obrázek 4 pojednávají o řešeních v oblasti provozních aspektů a bezpečnosti u prostoru v blízkosti školy. Místa pro vysazování a vyzvedávání dětí by měla být vybírána tak, aby minimalizovala pro děti počet přechodů drah, kudy jezdí autobusy a soukromá vozidla. Pokud to bude možné, měly by děti vystupovat z vozidel a nastupovat do vozidel na pravé straně (strana u chodníku) a z vozidla rovnou na chodník. Vozidla by měla být směrována do míst pro vysazování / nástup dětí za použití značení na vozovce a chodníkách, pomocí kuželů, značek nebo pracovníků hlídek monitorujících bezpečnost dětí. Tyto informace je rovněž možno sdělovat prostřednictvím školních zpravodajů. Strukturované postupy pro výstup dětí z vozidel se značně mění. Určitý strukturovaný plán a politika budou podporovat důsledné chování ze strany žáků a budou poskytovat určitý prostředek pro výchovu rodičů a podporu neustálého zlepšování dopravního toku před školou a po škole. Několik škol má zavedený systém pro nástup žáků do pěti až deseti vozidel současně a tuto nástupní oblast volí spíše u zadního prostoru školy než vepředu. Školy shromažďují děti na jednom místě uvnitř školní budovy, a poté používají megafon a příruční krátkovlnné vysílačky s přijímačem pro sdělení, čí rodiče jsou na řadě. S tím, jak jsou žáci vyvoláváni, rychle opouštějí budovu a nastupují do vozidel v prostoru s dohledem. Školy jsou díky tomuto systému schopny provést nástup sta žáků za dobu kratší než 15 minut. Autobusy a osobní automobily sdílející stejný nástupní a výstupní prostor mohou způsobovat kolize. Tyto dva druhy dopravy zajišťovaly přepravu pro 80 až 85 žáků do školy a ze školy podle zjištění dané studie. Navíc děti využívají tento stejný prostor, když běží do školy nebo přecházejí v rychlosti přes příjezdové komunikace, ulice nebo parkoviště, aby se vydaly na kole nebo pěšky domů. Řešení pro zmírnění některých z těchto bezpečnostních problémů zahrnovala oddělení nástupních a výstupních zón autobusů od automobilové dopravy; určení výstupních dveří specifických pro určitý druh dopravy; odstupňování výstupů podle druhu dopravy; a podpora rodičů pro sdílení automobilů a pěší doprovázení jejich dětí do školy. Všechna tato doporučení by měla být zvážena jakožto součást strukturovaného plánu pro příjezd a odjezd dětí pro každou školu. Řešení aplikovaná na komunikacích Velký počet pozorování a řešení pro problémy na místě se též vztahuje na problémy, jež byly zpozorovány na komunikacích. Řešení, jež se výlučně vztahují na dopravu na komunikacích, a

8 bezpečnostní problémy jsou projednávány v níže uvedeném textu a na obrázku 5. Zajištění důsledného a viditelného řízení dopravy na ulicích přiléhajících ke školám napomůže zcela jistě chodcům a řidičům s tím, jak se budou přibližovat ke školní zóně. Viditelnější školní zóny je rovněž možno zajistit udržováním značení, chodníků a přechodů spolu s příslušným označením na vozovkách; využíváním vysoce viditelného značení, přítomností dospělých osob monitorujících dopravní provoz a hlídek na přechodech a prostřednictvím dalších opatření vedoucích ke zklidnění dopravy. A. Vyznačení / vymezení míst pro vysazení dětí B. Kontrola míst pro vyzvedávání dětí, kdy jsou žáci uvolněni, jakmile pro ně přijede auto C. Řízení nástupu do vozidel s monitorováním a nástupem vždy do 6 až 8 vozidel najednou D. Vyznačení používání pruhů na příjezdové komunikaci E. Oddělení různých druhů dopravy F. Dvojitá řada vozidel s tím, jak se přibližují k řízenému prostoru pro vyzvednutí dětí Obrázek 4. Dopravně bezpečnostní řešení na místě A. Zklidnění dopravy zpomalovací retardéry B. Blikající výstražné znamení spouštěné pomocí tlačítka C. Značení upozorňující na přechod pro chodce umístěná na vozovce D. Časovače s odpočítáváním času pro světelná znamení pro chodce E. Značky upozorňující na uložení dvojité pokuty ve školních zónách F. Dospělá hlídka dbající na bezpečnost přechodu Obrázek 5. Dopravně bezpečnostní řešení na vozovce Značky a značení na vozovce by měly být udržovány pravidelným způsobem (alespoň jednou za rok) a pokud možno by měla být prováděna kontrola dopravních značek a značení na vozovce ve

9 školních zónách vždy na začátku školního roku, a poté periodicky, aby bylo zajištěno, že tyto značky jsou v dobrém stavu ve všech prostředích (den, noc, vlhko). Omezená rychlost v blízkosti škol je poměrně standardním jevem; řidiči však ne vždy dodržují příslušné rychlostní limity. Zajištění doplňujícího dopravního značení ve školní zóně může nabídnout další upomínku řidičům, která je upozorní na to, aby zpomalili. Označení radaru měřícího rychlost a pracujícího v reálném čase, který blikajícím způsobem zobrazuje rychlosti vozidel, je stále oblíbenějším jevem ve školních zónách, stejně tak jako značky upozorňující na to, že ve školních zónách se ukládá dvojnásobná pokuta. Časovače odpočítávající čas na přechodech u řízených křižovatek a též na přechodech, které se nacházejí na úsecích mezi křižovatkami, jsou považovány za přínosné pro žáky, neboť si mohou odhadnout, zda budou mít dost času na bezpečný přechod ulice. Vyškolené dospělé osoby působící jako hlídky na přechodech rovněž poskytují studentům další podporu při přecházení vozovky s hustým dopravním provozem. KOMUNIKACE MEZI ŠKOLAMI, RODIČI, MĚSTY, POLICEJNÍMI SLOŽKAMI A ŽÁKY ZAMĚŘENÁ NA OČEKÁVÁNÍ V OBLASTI CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH JE KRITICKÝM FAKTOREM PRO DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU A BEZPEČNOSTI VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH ZÁVĚR Změna v dynamice dopravy na prvním stupni základních škol ve státě Iowa si vyžádala pozorovací studii zaměřenou na bezpečnost školních zón, jejímž úkolem je stanovení provozních a bezpečnostních aspektů, jakož i poskytnutí řešení daných problémů. Počty žáků přijíždějících do škol a odjíždějících ze škol osobními vozidly se zvýšily na přibližně 50 % z pouhých 12 % před 30 lety. Díky tomuto nárůstu dopravního objemu došlo též ke zvýšení počtu kolizí mezi vozidly a chodci a tato situace způsobila školám, rodičům, dopravním inženýrům a policejním složkám značné obavy. Dochází k dopravním a bezpečnostním problémům na místě i na vozovkách, přičemž tyto problémy jsou důsledkem tohoto pohybu, pokud jde o různé druhy dopravy. Komunikace mezi školami, rodiči, městy, policejními složkami a žáky zaměřená na očekávání v oblasti chování ve školních zónách je kritickým faktorem pro dosažení úspěchu a bezpečnosti ve školních zónách. Bezpečnostní problémy, jež byly zpozorovány nejčastěji, zahrnovaly přecházení žáků na nevyznačených přechodech; výstup a nástup žáků na straně vozidla orientované do silnice; skutečnost, že všechny druhy dopravy (autobus, chodci, vozidla) sdílejí stejný prostor; a dopravní přestupky. Kromě těchto charakteristických prvků chování žáků a řidičů je rovněž skutečností, že velký počet škol neměl zavedeny strukturované postupy pro příjezd či odjezd žáků a neměl vytvořený výbor pro bezpečnost školní dopravy, který by napomáhal řešit problémy před zahájením školního vyučování a po jeho skončení. Pro různé dopravně provozní a dopravně bezpečnostní problémy byla doporučena široká řada řešení, včetně oddělení různých druhů dopravy, vytvoření strukturovaného schématu pro příjezd a odjezd pro rodiče a žáky (vyznačená místa pro vysazení a nástup pro každý druh dopravy; monitorování nástupu a výstupu); a pravidelná komunikace s rodiči a žáky ohledně školních očekávání pro doby před zahájením školního vyučování a po jeho skončení.

10 PODĚKOVÁNÍ Výzkumný tým by chtěl vyjádřit svůj dík Tomu Welchovi a odboru dopravního provozu při Ministerstvu dopravy státu Iowa za financování tohoto projektu. Rovněž bych chtěl vyjádřit svůj dík následujícím představitelům škol, zástupcům policejních složek, členům řídicích výborů, technickým styčným pracovníkům a pracovníkům shromažďujícím data: Xiaojia Liu, Tim Simodynes, Eric Petersen, Wes Philips, Carol Allgood, Mary Geise, Terry Voy, policejnímu oddělení Marion, policejnímu oddělení Ames, všem školním obvodům a dále těmto osobám: Duane Smith, Leslie Hart, Kevin Woodard, Veronica Dark a Meg Gerrard. Literatura 1. Ministerstvo dopravy USA, Národní správa pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA). Safe Routes to School. (Bezpečné cesty do škol) Federální správa silnic. Transportation Characteristics of School Children. (Dopravní charakteristiky školních dětí), zpráva č. 4, studie osobní dopravy na federální úrovni, Washington, DC, USA, červenec 1972, 3. NHTSA, poznámka 1 výše. 4. Bezpečnostní centrum státu Missouri, Centrální univerzita státu Missouri. School Transportation and Traffic Safety Guidebook for Local Agencies. (Příručka školní dopravy a dopravní bezpečnosti pro místní úřady), Ministerstvo dopravy státu Missouri, Město Richmond, Britská Kolumbie, Kanada. K dispozici na HILLARY N. ISEBRANDS P.E., výzkumná inženýrka působící ve Středisku pro dopravní výzkum a výchovu (CTRE) při Iowské státní univerzitě a doktorandka v oboru stavebního (dopravního) inženýrství u Iowské státní univerzity. Dříve pracovala jako projektantka silnic a vedoucí projektu pro Ayres Associates v Eau Claire, WI, USA. Je členkou etického týmu ITE a studijní členkou ITE. SHAUNA L. HALLMARK Ph.D., mimořádná profesorka stavebního inženýrství na Iowské státní univerzitě a výzkumná inženýrka u CTRE při Iowské státní univerzitě. Její specializací je dopravní inženýrství a kvalita vzduchu v dopravě. Název v originálu: School Zone Safety and Operational Problems at Existing Elementary Schools Zdroj: ITE journal, březen 2007, s Překlad: Petr Zavadil Jazyková korektura: ODIS

Dopravní značky 7. část

Dopravní značky 7. část Dopravní značky 7. část Vodorovné dopravní značky Umístění a provedení vodorovných dopravních značek (1) Vodorovné dopravní značky jsou vyznačeny na pozemní komunikaci. (2) Vodorovné dopravní značky jsou

Více

dopravní politika měst

dopravní politika měst Doprava v klidu dopravní politika měst 5. cvičení parkovací politika strategie a nástroje druhy regulace Park and Ride bezplatné parkování? Parkovací politika Parkování mají na starosti především místní

Více

60a Užívání osobního přepravníku

60a Užívání osobního přepravníku 60a Užívání osobního přepravníku (1) Na osobním přepravníku se samovyvažovacím zařízením nebo obdobném technickém zařízení (dále jen osobní přepravník ) se lze na chodníku, stezce pro chodce, stezce pro

Více

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy

Letovice. Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky. I/43 směr Svitavy Silnice I/43, II/365 a III/3744 Okružní křižovatka a přilehlé úseky okružní křižovatka + upravený úsek I/43 směr Svitavy I/43 směr Brno Letovice 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář PRŮVODNÍ ZPRÁVA Obsah : 1. Identifikační údaje stavby... 2 2. Odůvodnění stavby a jejího umístění 3. Základní údaje o stavbě 4. Závěr......... 3 3 7 Praha 11 / 2006 Sestavil : Jiří Cihlář 11 / 2006 strana

Více

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití

Vodorovné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 8 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Vodorovné dopravní značky 1. Podélné čáry V la Vlb Podélná čára souvislá Značka se pouz1va zejména k oddělení jízdních pruhů s protisměrným provozem, k oddělení

Více

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD

Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů. Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Připravované legislativní změny v oblasti provozu cyklistů Ing. Josef Pokorný ředitel odboru provozu silničních vozidel MD Úvod Cíl prezentace seznámení s aktuálním stavem přípravy novely zákona o silničním

Více

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE

ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU 1.1.B ZVÝRAZNĚNÍ ZAČÁTKU OBCE DOPRAVNÍ OSTRŮVEK S VYCHÝLENÍM JEDNOHO SMĚRU Umístění Rozměr Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 7. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 7 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Požadavky vyplývající z vyhlášky 398/2009 Sb. Vyhláška o obecných technických

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

Dopravní značky 10. část

Dopravní značky 10. část Dopravní značky 10. část SPECIÁLNÍ OZNAČENÍ VOZIDEL A OSOB (1) Speciální označení vozidel jsou a) "Označení vozidla přepravujícího osobu těžce postiženou nebo těžce pohybově postiženou" (č. O 1), O1 67

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne.

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6. 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. C-28082006-114316-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Je vozka, který řídí potahové vozidlo, řidičem? a) Ano. b) Ne. 2) [2 b.] Řidič nesmí ohrozit chodce: a) Pouze při otáčení nebo couvání.

Více

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY

ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č. 12/2007

Více

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina

Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina Analýza nehodovosti a návrh bezpečnostních opatření v obci Šebrov-Kateřina (výtah ze studie) Centrum dopravního výzkumu, v.v.i. 2009 Předmětem smlouvy bylo provedení analýzy nehodovosti a návrh bezpečnostních

Více

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy

Základní škola Litultovice, příspěvková organizace DOPRAVNÍ VÝCHOVA. Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy DOPRAVNÍ VÝCHOVA Projednáno a schváleno na pedagogické radě dne 1. září 2014. Schválila rada školy PLÁN DOPRAVNÍ VÝCHOVY PRO ZŠ LITULTOVICE. Cílem výuky dopravní výchovy na naší škole je naučit žáky bezpečně

Více

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení

Nadace Partnerství. Příklady úspěšných řešení Nadace Partnerství Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Podpora opatření pro snížení nehodovosti v obcích Příklady úspěšných řešení Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY 1. Výstražné dopravní značky SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. A 1a Zatáčka vpravo A 1b Zatáčka vlevo A 2a Dvojitá zatáčka, první vpravo A 2b Dvojitá zatáčka, první vlevo A

Více

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava

Dopravní stavitelství Přednáška 4. Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Dopravní stavitelství Přednáška 4 Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Odstavné a parkovací plochy silničních vozidel ČSN 73 6056 - březen 2011

Více

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích

Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Nadace Partnerství Podpora zklidňování dopravy ve městech a obcích Sídlo nadace Údolní 33 602 00 Brno Tel.: 515 903 111 Fax 515 903 110 Kancelář v Praze Krátká 26 100 00 Praha 10 Tel./Fax: 274 816 727

Více

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR

Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie. Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR Policejní prezidium ČR Ředitelství služby dopravní policie Bezpečnost silničního provozu v obcích a možnosti jejího ovlivňování ze strany Policie ČR plk. Ing. Tomáš LERCH Vývoj dopravní nehodovosti za

Více

autobusového nádraží v Kroměříži DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD,

autobusového nádraží v Kroměříži DOPRAVNĚ - PROVOZNÍ ŘÁD, I. Úvodní ustanovení K zajištění plynulého a bezpečného provozu, ochraně majetku a bezpečnosti cestujících a dalších uživatelů v prostorách autobusového nádraží v Kroměříži (dále jen AN), a k zajištění

Více

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje

IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje IX. Setkání starostů a místostarostů Královehradeckého kraje CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Zkušenosti zvyšující bezpečnost dopravy v obcích Ing. Radim Striegler VLIV UTVÁŘENÍ KOMUNIKACE NA BEZPEČNOST

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Hradecké semafory otázky a odpovědi

Hradecké semafory otázky a odpovědi Hradecké semafory otázky a odpovědi V úterý 30.6.2015 proběhla za účasti cyklistické veřejnosti, politického vedení města a médií happeningová akce s cílem upozornit na nebezpečné semafory pro cyklisty

Více

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný

Jak chránit obce před kamiony. Zklidňování dopravy. Petr Pokorný Jak chránit obce před kamiony Zklidňování dopravy Petr Pokorný DEFINICE Zklidňování dopravy je termín označující proces tvorby takových městských komunikací, které svým utvářením podporují snižování rychlosc

Více

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují.

Přednost na kruhových objezdech: vozidla vstupující na kruhový objezd musí dát přednost v jízdě vozidlům, která se na něm již pohybují. MOLDÁVIE Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích Jízda na pravé straně, předjíždění po levé straně. Předjíždění a míjení Všechna vozidla musí být předjížděna výhradně po levé straně vozovky,

Více

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina

VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina VII. Setkání starostů a místostarostů Kraje Vysočina CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Praktické zkušenosti zvyšování bezpečnost dopravy v obcích Ing. Eva Simonová Centrum dopravního výzkumu Veřejno-výzkumná

Více

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY

CYKLISTICKÁ DOPRAVA PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY PŘEVEDENÍ CYKLISTŮ Z JÍZDNÍHO PRUHU (HDP) NA STEZKU PRO CYKLISTY 60% 3.1.1.A Technické parametry Umístění dle potřeby Rozměr délka 10 m, šířka 3 m, Materiál Nutné bezpečnostní prvky Doplňkové bezpečnostní

Více

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov

ČERNÁ HORA. II/377, směr Rájec-Jestřebí. Černá Hora. I/43, směr Brno. II/377, směr Rájec-Jestřebí. II/377, směr Černá Hora, Tišnov I/43 x II/377 Okružní křižovatka I/43, směr Svitavy okružní křižovatka II/377, směr Tišnov II/377, směr Rájec-Jestřebí Černá Hora I/43, směr Brno 1. Celková situace Sledovaná čtyřramenná okružní křižovatka

Více

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky

DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky 2 Základní předpisy pro křižovatky DOPRAVNÍ CESTA I. Křižovatky Úvod do problematiky Zákon č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích (Silniční zákon) Vyhláška č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních

Více

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28

MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 M ATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJ Ů MATERIÁL PRO RADU MĚSTA č. 28 DNE: 02.11.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 415/2015/OD NÁZEV: Přechod pro chodce Okružní dolní ANOTACE: V tomto materiálu je uveden výsledek opětovného měření

Více

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY

SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY SVISLÉ DOPRAVNÍ ZNAČKY Příloha č. 3 k vyhlášce č. 30/2001 Sb. 1. Výstražné dopravní značky 2. Značky upravující přednost 3. Zákazové dopravní značky 4. Příkazové dopravní značky C 1 Kruhový objezd C

Více

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II

DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II DOPRAVNÍ VÝCHOVA - TESTOVÉ OTÁZKY II 1) Cyklista odbočující vlevo, musí dát přednost v jízdě a) všem vozidlům jedoucím v obou směrech b) jen protijedoucím tramvajím a motorovým vozidlům c) všem protijedoucím

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 7 BRATRSKÁ ZÁKLADNÍ ŠKOLA V RAJSKÉ ULICI Pro o.s. Pražské matky zpracoval: Ing. Zbyněk Laube, dopravní inženýr Bc. Martin Čáp Studie vznikla za finanční

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H :

SBÍRKA ZÁKONŮ. Ročník 2010 ČESKÁ REPUBLIKA. Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : Ročník 2010 SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÁ REPUBLIKA Částka 89 Rozeslána dne 30. srpna 2010 Cena Kč 30, O B S A H : 246. Nařízení vlády, kterým se mění nařízení vlády č. 464/2005 Sb., kterým se stanoví technické

Více

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů:

Dopravní značky. Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích (o silničním provozu), ve znění pozdějších předpisů: Mezi povinnosti účastníka provozu na pozemních komunikacích ( 4) patří mimo jiné c) řídit

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. října Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden září Policie České

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití

Výstražné dopravní značky. Název, význam a užití Příloha č. 1 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Výstražné dopravní značky Číslo A la Zatáčka vpravo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový oblouk) vpravo, jehož A lb Zatáčka vlevo Značka upozorňuje na zatáčku (směrový

Více

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní

Řešení přechodů pro chodce. Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní Řešení přechodů pro chodce Ing. Bc. Dagmar Kočárková, Ph.D. ČVUT v Praze Fakulta dopravní 1. ÚVOD v obcích 70 % dopravních nehod na vládní úrovni Dopravní politika + strategické dokumenty (Národní strategie

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Návrhové prvky KŘIŽ 04 Úrovňové Rozhledy.ppt 2 Související předpis ČSN 73 6102 Projektování křižovatek na pozemních komunikacích, listopad 2007 kapitola 5.2.9

Více

Dopravní nehodovost v roce 2012

Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Martin Červíček policejní prezident Dopravní nehodovost v roce 2012 plk. Mgr. Tomáš Kužel náměstek policejního prezidenta pro vnější

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna.

Dodatkové tabulky. Název, význam a užití. Vzdálenost Tabulka vyznačuje vzdálenost k místu, od kterého platí značka, pod níž je tabulka umístěna. Příloha č. 6 k vyhlášce č. 294/2015 Sb. Dodatkové tabulky Číslo El Počet Tabulka doplňuje příslušnou značku vyznačující zpravidla nebezpečí nebo jinou informaci o údaj o jejich počtu. E2a Tabulka vyznačuje

Více

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH

Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH Přednáška č.12 ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY NA MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍCH PRVKY MÍSTNÍCH KOMUNIKACÍ PRO ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Rozdělení: - psychologické prvky - fyzické prvky - prvky na křižovatkách 1. PSYCHOLOGICKÉ PRVKY

Více

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY

ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) 4.1.A ZASTÁVKA HROMADNÉ DOPRAVY MIMO JÍZDNÍ PRUH (ZÁLIVOVÁ) Technické parametry Umístění na komunikaci kde je návrhová rychlost větší než 80 km.h -1

Více

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové

Okružní křižovatka U Koruny v Hradci Králové OBSAH Obsah... 1 KLÍČOVÁ DATA... 2 ZÁSADNÍ Rozpory s platnými technickými předpisy... 3 Ostatní závady... 12 1 OKRUŽNÍ KŘIŽOVATKA U KORUNY V HRADCI KRÁLOVÉ Ing. Pavel Řehák, 2015 Tento dokument popisuje

Více

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR

5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR 5. Není nutno čekat na nehody Ing. Jiří Ambros, CDV, Vlasta Michková, ŘSD ČR Abstrakt: Bezpečnost silničního provozu na vybraných místech se tradičně hodnotí prostřednictvím nehodovosti. Na potřebné množství

Více

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016

S T A T I S T I K A. nehodovosti na pozemních komunikacích v ČR. za období leden až srpen 2016 S T A T I S T I K A ovosti na pozemních komunikacích v ČR za období leden až srpen 2016 Leden až srpen 2016 rozdíl stejné období roku 2015 POČET NEHOD 63.937 zvýšení o 3.939 = 6,6 % USMRCENO 353 snížení

Více

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská

2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6. Pražská ulice - úsek Úzká (nám. Republiky) - Sokolská 2.6.1. Stávající stav Úsek komunikace ilustruje následující letecký snímek (zdroj: mapy.cz) se zakreslením příčných profilů s označením 6.1. až

Více

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda:

KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení. Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: KŘIŽOVATKY Úrovňové křižovatky (neokružní). Společná ustanovení KŘIŽ 02 Úrovňové obecně.ppt 2 Uspořádání úrovňové křižovatky závisí na tom, zda: přednost v jízdě není upravena dopravním značením (platí

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků:

Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Pokuty a bodové hodnoty dopravních přestupků: Přestupky za 1 bod: Nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický

Více

Dopravní značky 1. část

Dopravní značky 1. část Dopravní značky 1. část Rozdělení a význam svislých dopravních značek Výstražné značky (1) Výstražné značky jsou a) "Zatáčka vpravo" (č. A 1a) a "Zatáčka vlevo" (č. A 1b), které upozorňují na směrový oblouk,

Více

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství

150921_11_01 Odbor dopravy a silničního hospodářství Odbor dopravy a silničního hospodářství nám. J. M. Marků 12 Lanškroun - Vnitřní Město 563 01 Lanškroun www.lanskroun.eu Čj.: MULA 31309/2015 Počet listů dokumentu: 5 Počet listů příloh: 15 Spisový znak:

Více

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí:

3) [2 b.] Řidič při vjíždění na pozemní komunikaci z místa ležícího mimo pozemní komunikaci musí: B-28082006-113130-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: B 1 z 7 1) [2 b.] Je jezdec na koni, který se pohybuje po pozemní komunikaci, řidičem a platí pro něj povinnosti a práva účastníků provozu na pozemních

Více

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích?

1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? C_E-28082006-114430-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C+E 1 z 7 1) [2 b.] Je cyklista řidičem se všemi právy a povinnostmi účastníka provozu na pozemních komunikacích? a) Ne. b) Ano. 2) [2 b.] Řidič nesmí

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 7. listopadu Počet stran: 8 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za období leden říjen Policie

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Pracovní verze pro1. připomínky. Srpen 2014. Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ 1 ZÁKLADNÍ POJMY 1.1 Všeobecně V této části jsou stanoveny zásady pro užití, provedení a umístění

Více

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů

Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence. Nehodovost cyklistů Policejní prezidium ČR Oddělení tisku a prevence Rok 214 zavinění dopravní nehody Viník, zavinění nehody rok 214 v porovnání s 213 Počet nehod rozdíl Počet usmrcených rozdíl Počet těžce zraněných rozdíl

Více

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE

BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE BM03 MĚSTSKÉ KOMUNIKACE 3. týden Rozhledy, přechody pro chodce a místa pro přecházení, zastávky autobusu Miroslav Patočka kancelář C330 email: patocka.m@fce.vutbr.cz Martin Novák kancelář C331 email: novak.m@fce.vutbr.cz

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích

LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích LOTYŠSKO Pravidla silničního provozu Pravidla na silnicích V Lotyšsku se jezdí vpravo. Předjíždění a míjení Předpisy jsou v souladu s Úmluvou o silničním provozu z roku 1968. Většina lotyšských komunikací

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ

Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Část E ORIENTAČNÍ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ OBSLUŽNÝCH DOPRAVNÍCH ZAŘÍZENÍ Naformátováno: Vlevo: 2,5 cm, Vpravo: 2,25 cm, Nahoře: 2 cm, Dole: 2,5 cm, Šířka: 21 cm, Výška: 29,7 cm, Vzdálenost zápatí od okraje: 1,55

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče

MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče MĚSTSKÝ ÚŘAD HUSTOPEČE Dukelské nám. 2/2, 693 17 Hustopeče SPISOVÁ ZN.: dop/1618/15/393 Č.J.: MUH/ 18532/15/393 VYŘIZUJE: TEL.: E-MAIL: DATUM: 29.04.2015 ODBOR DOPRAVY Hana Řeháková 519441098 rehakova.dopravni@hustopece-city.cz

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem

Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Zastupitelstvo města Lysá nad Labem Žádost o vyřešení bezpečnosti na přechodu pro chodce v ulici ČSA konané dne 30.03.2016 Zpráva se předkládá z důvodu: dopisu paní Mgr. K. Kaňkové z 24.02.2016 Zprávu

Více

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR

POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT. plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru Správy Jmk PČR POLICIE ČESKÉ REPUBLIKY POMÁHAT A CHRÁNIT Praha Hotel Praha Praha, 29 29. dubna dubna. 2008 2 Konference 2. o bezpečnosti silničního provozu v obcích plk. Mgr. Karel Pospíšil vedoucí operačního odboru

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Základní škola a Mateřská škola Dlouhý Most, okres Liberec, příspěvková organizace Dlouhý Most 102, 463 12 Liberec

Více

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech

Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Finanční podpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Tel./fax: 274 816 727 http:// Základní grantový program Podpora aktivit ve prospěch životního prostředí, s důrazem na aktivní

Více

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6

C ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 C-28082006-114347-00001 ZKUŠEBNÍ TEST PRO SKUPINU: C 1 z 6 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na všech pozemních komunikacích

Více

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N

Přestupek Pokuta Zákaz činnosti Bloková pokuta Body Zadržení ŘP Platná (P) Návrh (N) P N P N P N P N Řízení motorového vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost z důvodu požití alkoholu nebo jiné návykové látky ( 125c odst. 1 písm. c)) Odmítnutí podrobit se vyšetření na alkohol nebo jiné návykové látky

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 část 3 - Dopravní značky,světelné signály, dopravní zařízení 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 12 301. Tato značka zakazuje: + a) Vjezd vozidel, jejichž okamžitá hmotnost přesahuje vyznačenou mez. b) Vjezd šestinápravovým

Více

DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ DOPADŮ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V LÍBEZNICÍCH

DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ DOPADŮ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V LÍBEZNICÍCH DOPRAVNĚ-INŽENÝRSKÉ POSOUZENÍ DOPADŮ DOPRAVNÍCH OPATŘENÍ V LÍBEZNICÍCH 13-3-056 Obsah Popis posuzovaných fází dopravních omezení Provedené dopravní průzkumy Posouzení pomocí mikrosimulace dopravního proudu

Více

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012

o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 o ovosti na pozemních komunikacích v České republice v období leden až srpen 2012 Policie ČR za prvních 8 měsíců letošního roku šetřila celkem 52 566, při kterých bylo 452 osob usmrceno, 2 002 osob těžce

Více

Dopravní značky 4. část

Dopravní značky 4. část Dopravní značky 4. část Příkazové značky (1) Příkazové značky jsou a) "Kruhový objezd" (č. C 1), která přikazuje jízdu po křižovatce s kruhovým objezdem ve směru šipek na značce zobrazených; značka je

Více

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA

PROJEKT DOPRAVNÍ VÝCHOVA Základní škola,dětský domov,školní družina a Školní jídelna,vrbno p.pradědem nám.sv.michala 17, příspěvková organizace,psč: 793 26, tel./fax 554 751 720,fax.ředitel. 554 753 162 IČO:00852619;účet: 4438771/0100

Více

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích.

1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. S11A 1. Správně vybavené jízdní kolo Dokresli jízdní kolo na obrázku a nakresli mu i výbavu. Výbavu jízdního kola najdeš v rámečcích. zadní brzdy zvonek zadní odrazka přední brzdy přední odrazka odrazky

Více

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D.

Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188. Ing. Michal Dorda, Ph.D. Kapacita neřízených úrovňových křižovatek TP 188 Ing. Michal Dorda, Ph.D. Literatura k problematice Tato prezentace byla zpracována podle: TP 188 Posuzovaní kapacity neřízených úrovňových křižovatek. V

Více

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ

Správa veřejného statku města Plzně. Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ Správa veřejného statku města Plzně úsek koncepce a dopravního inženýrství Ověření průjezdu tahu Mikulášská, Slovanská, Nepomucká v různých režimech řízení SSZ vyhodnocení dopravního průzkumu konaného

Více

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016

INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za leden 2016 POLICEJNÍ PREZIDIUM ČESKÉ REPUBLIKY Ředitelství služby dopravní policie Praha 9. února 2016 Počet listů: 6 INFORMACE o nehodovosti na pozemních komunikacích v České republice za Policie České republiky

Více

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil

Úrazy dětí v dopravě. Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje. plk. Ing. Leoš Tržil Úrazy dětí v dopravě Policie České republiky Krajské ředitelství policie Jihomoravského kraje plk. Ing. Leoš Tržil V letech 1993 2015 zemřelo na českých silnicích celkem 751 dětí nejčastěji umíraly v osobních

Více

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu:

Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Přestupky - zákon č. 361/2000 Sb., o silničním provozu: Novela zákona o silničním provozu zákonem č. 133/2011 Sb., zavedla s účinností od 1. 8. 2011 mimo jiné i nové 125c, 125d a 125e pod názvem Správní

Více

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu

3. cvičení. příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Obytné zóny 3. cvičení příklady základní pojmy charakteristika atributy obytných zón provozní podmínky principy návrhu Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Příklady obytných zón!? Základní pojmy

Více

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích

UNIVERZITA PARDUBICE. Vyhodnocení opatření realizovaných v rámci cyklistické dopravy na ulici Jahnova v Pardubicích UNIVERZITA PARDUBICE Dopravní fakulta Jana Pernera Vyhodnocení opatření realizovaných Vypracovala: Ing. Michaela Ledvinová, Ph.D. Pardubice, listopad 2013 Úvod Z průzkumů cyklistické dopravy provedených

Více

Městský úřad Český Brod Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod

Městský úřad Český Brod Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Městský úřad Český Brod Odbor dopravy a obecní živnostenský úřad náměstí Husovo 70 282 01 Český Brod Č.j.: MUCB 12904/2015/OD/Ka V Českém Brodě dne 11.5. 2015 SPIS : Č.j.: MUCB 8809/2015/OD/Ka Oprávněná

Více

Pravidla silničního provozu Silniční pravidla Jezdí se na pravé straně a předjíždí se na levé straně.

Pravidla silničního provozu Silniční pravidla Jezdí se na pravé straně a předjíždí se na levé straně. BULHARSKO Pravidla silničního provozu Silniční pravidla Jezdí se na pravé straně a předjíždí se na levé straně. Předjíždění a míjení Pravidla jsou podle ustanovení úmluv o silničním provozu. Stojící tramvaj

Více

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20

M{ZD{ 6 203920_14R1_MAZ6_V2_COVERS.indd 1-3 25/03/2015 11:59:20 M{ZD{ 6 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 1 2 3 7 6 4 5 18 19 SKYACTIV TECHNOLOGY 20 21 6 1 7 5 2 4 3 8 22 23 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. II/215 - ul. Hlavní třída Průtah městem včetně dopravních opatření. Mariánské Lázně Průtah městem včetně dopravních opatření II/215, směr Velká Hleďsebe 215 Sledovaná část průtahu II/215 Mariánské Lázně Chebská křižovatka II/230, směr Bečov nad Teplou Úšovická křižovatka 230 1. Celková

Více

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích

Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích Vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a která s účinností od 1. ledna 2016 nahradí vyhlášku č. 30/2001 Sb. Umístění svislých dopravních značek upravuje

Více

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích

Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích Praktické poznatky z činnosti dopravní policie v obcích 2 3 Název prezentace, nadpis prezentace l jméno příjmení Počet usmrcených osob v roce 2012 Policie ČR v roce 2012 šetřila 81 404 nehod, při kterých

Více

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita.

DODATKOVÉ TABULKY. Počet (č. E 1) Dodatková tabulka Počet (č. E 1) vyznačuje počet ve vazbě na dopravní značku, pod níž je dodatková tabulka užita. DODATKOVÉ TABULKY Podle 63 odst. 1 písm. f) zákona o silničním provozu dodatkové tabulky zpřesňují, doplňují nebo omezují význam dopravní značky, pod kterou jsou umístěny Počet (č. E 1) Dodatková tabulka

Více

Bezpečnostní povrch zkracující brzdnou dráhu vozidel. Rocbinda. www.udrzbasilnic.cz

Bezpečnostní povrch zkracující brzdnou dráhu vozidel. Rocbinda. www.udrzbasilnic.cz Bezpečnostní povrch zkracující brzdnou dráhu vozidel Rocbinda www.udrzbasilnic.cz Základními funkcemi bezpečnostní protismykové úpravy povrchu vozovek (BPÚ) jsou: zkrácení brzdné dráhy vozidel optické

Více

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech

Celkový počet evidovaných nehod za 1. pololetí v letech Statistiky nehodovosti zahrnují pouze ty dopravní nehody, které vyšetřovala Policie České republiky. Pro srovnání vývoje některých ukazatelů nehodovosti a následků uvádíme také údaje za minulé roky. Statistické

Více

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti

DOPRAVNÍ STUDIE. Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti DOPRAVNÍ STUDIE Studie počtu a rychlostí vozidel s ohledem na dodržování maximální povolené rychlosti Dodavatel: společnost DOSIP Servis, s. r.o., se sídlem Okříšky, Krahulov 37, 675 21 Okříšky, IČ : 27720713,

Více