Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol"

Transkript

1 Bezpečnost školních zón a provozní problémy u současných základních škol DYNAMIKA ZMĚN VE VYUŽÍVÁNÍ RŮZNÝCH DRUHŮ DOPRAVY U ŠKOL VEDLA KE ZVÝŠENÍ OBAV O BEZPEČNOST DOPRAVY VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH A ZNAMENALA, ŽE NYNÍ VYŠŠÍ POČET SOUKROMÝCH VOZIDEL SOUPEŘÍ O PROSTOR S AUTOBUSY, JÍZDNÍMI KOLY A CHODCI. TATO STUDIE SE ZABÝVÁ OTÁZKAMI BEZPEČNOSTI DOPRAVY V OBLASTECH ŠKOL VE STÁTĚ IOWA PROSTŘEDNICTVÍM POZOROVÁNÍ NA MÍSTĚ, SHROMAŽĎOVÁNÍ DOPRAVNÍCH DAT A ROZHOVORŮ VEDENÝCH SE ŠKOLAMI, POLICEJNÍMI SLOŽKAMI A DOPRAVNÍMI INŽENÝRY. AUTORKY: HILLARY N. ISEBRANDS, P.E. A SHAUNA L. HALLMARK, PH.D. ÚVOD Úroveň aktivit v rámci školních zón v dnešní době představuje problém nejen pro školy samotné, ale též pro představitele policejních složek a odborníky na dopravu. Procentuální podíl dětí vyzvedávaných ze školy nebo přivážených do školy v soukromých vozidlech se zvýšil na přibližně 50 % 1. V roce % dětí ze základních škol do školy chodilo pěšky nebo jezdilo na kole, 36 % jich dojíždělo do školy školním autobusem a pouze 12 % dětí dojíždělo osobním vozidlem 2. S rostoucím objemem dopravního provozu v oblasti škol a kolem těchto oblastí v době vyzvedávání a svážení dětí dochází též k nárůstu počtu potenciálních kolizí mezi vozidly a chodci. Když různé druhy dopravy soupeří o stejný prostor, tím spíše v prostředí neodpovídajícího dopravního řízení a dozoru může být výsledkem takové situace nebezpečné prostředí. Velký počet příjezdových komunikací ke školám a parkovišť u škol nebyl navržen tak, aby tyto komunikace a parkoviště byly schopny zvládnout velký počet vozidel přivážejících a vyzvedávajících žáky z hlediska plynulosti dopravního provozu a parkování. Kromě toho velký počet městských škol (postavených před rokem 1980) nemá příjezdové komunikace či parkoviště, jež by bylo možno používat pro vyzvedávání a svážení. V důsledku toho jsou přilehlé ulice lemovány parkujícími vozidly. Rovněž může docházet k tomu, že přilehlé ulice nejsou schopny zvládnout zvýšené objemy dopravy kvůli vyššímu počtu soukromých vozidel přijíždějících ke školám. Jedna studie odhadovala, že % ranních kongescí je zaviněna tím, že v dané době rodiče svážejí své děti do školy 3. Aby bylo možno zdokumentovat a řešit bezpečnostní a provozní problémy kolem školních zón a poskytnout zdroje pro dopravní inženýry i představitele škol, byla zpracována studie zaměřená na kvantifikaci běžných problémů školních zón a stanovení nejlepších praktik pro první a druhý stupeň základních škol v Iowě. Během uvedené studie bylo navštíveno dvacet škol v 11 školních obvodech státu Iowa, přičemž tyto školy zahrnovaly 16 základních škol prvního stupně a 4 základní školy druhého stupně. Počet žáků zapsaných na základních školách prvního stupně se pohyboval od 260 po 575 a počet žáků a studentů na základních školách druhého stupně / nižším stupni středních škol se pohyboval v rozmezí od 400 do 983. Pozorování byla provedena během doby ranního svážení a odpoledního vyzvedávání dětí. Studijní tým rovněž vynaložil úsilí na návštěvu většiny škol při dvou samostatných příležitostech. Studijní tým prováděl návštěvy na místě, shromažďoval data a vedl rozhovory ve školách, s policejními orgány a s dopravními inženýry. Studie na místě v typickém případě zahrnovaly následující aspekty: podrobné zmapování školního prostoru; pozorování dopravních toků na místě, situace v oblasti parkování a přístupových možností; zjišťování bezpečnostních a provozních problémů na místě; zaznamenávání řízení dopravy na přilehlých komunikacích mimo vlastní místo; zjišťování bezpečnostních a provozních problémů na přilehlých komunikacích; a shromažďování dat o počtu vozidel projíždějících na přístupových komunikacích.

2 Mělo by se poznamenat, že autorky termínem rodiče v celém tomto článku rozumějí osoby, které přivážejí a vyzvedávají děti ve školních zónách. Autorky používají termín pro usnadnění zápisu a potvrzují, že v mnoha případech se tato činnost týká jiných poskytovatelů automobilové dopravy nebo odpovědných dospělých osob. OBECNÉ PROBLÉMY V OBLASTI BEZPEČNOSTI DOPRAVY A DOPRAVNÍHO PROVOZU Podle očekávání se nestalo, že by nějaké dvě školy měly přesně stejné dopravní charakteristiky nebo příjezdové a odjezdové modely, což znamená, že každé školní pozorování bylo jedinečné. Níže uvedený výčet zahrnuje obecně pozorované dopravní a bezpečnostní problémy u škol: kolize chodců a vozidel, jak v místě školy, tak mimo toto místo na přilehlých veřejných komunikacích; parkování (a ponechání automobilů bez dozoru) na značených přechodech pro chodce, v místech se zákazem stání, v pruzích pro požární vozidla a v místech pro tělesně postižené osoby; parkování vedle sebe a blokování přístupu u dalších vozidel; vysazování nebo nabírání dětí na ulici, ponechávání dětí, aby se propletly skrz dopravní provoz; vysazování nebo nabírání dětí na straně směřující do ulice nebo do parkovišť namísto strany směřující k chodníku; rodiče neberou ohled na monitorování dospělými osobami a na požadavky škol, aby se zapojili do bezpečnostních akcí; žádné monitorování dospělými osobami; bezpečnost na místě řízená členy studentské bezpečnostní hlídky; porušování dalších dopravních značek, jako např. zákaz odbočení vlevo nebo jednosměrná ulice ; kombinace různých druhů dopravy; a děti proplétající se mezi dopravním provozem na ulici a na školních nádvořích. A. Čekání ve frontě na místě B. Vyzvedávání dětí na parkovišti C. Parkování na značeném přechodu D. Rodič vysazující dítě v prostoru pro autobusy E. Rodiče parkující v místě se zákazem stání F. Rodiče a žáci proplétající se mezi pohybujícími se kolonami vozidel Obrázek 1. Dopravní a bezpečnostní problémy v blízkosti škol Problémy v blízkosti škol (na místě)

3 V blízkosti škol (včetně přístupových komunikací a parkovišť) byla zpozorována řada obecných problémů. Větší část těchto problémů se omezovala na doby příjezdu a odvážení dětí. Obrázek 1 uvádí příklady některých problémů, jež byly pozorovány v blízkosti škol. Školní parkoviště a oblasti pro výstup/nástup dětí byly velmi často zahlceny kongescemi kvůli velkému počtu soukromých vozidel, jež se pokoušela získat přístup ke školnímu nádvoří. V mnoha případech nebyla zařízení na místě a to ani v případě nových škol schopna uspokojit velkou poptávku, což mělo za následek dopravní kongesce a kolony tvořící se na místě. Tyto kongesce a kolony přispěly k řadě problémů. Vozidla čekající v koloně často blokovala jiná soukromá vozidla a v některých případech dokonce i školní autobusy, jímž bránila v přístupu k bodům výstupu a nástupu nebo ve výjezdu ze školního nádvoří. Čekající vozidla rovněž představovala body možných kolizí mezi vozidly a chodci, případně cyklisty. V mnoha případech rodiče, kteří uvízli v takových kolonách, vysadili své děti uprostřed parkovišť, na ulici v blízkosti školy nebo u podniků přiléhajících ke škole. To často vedlo k tomu, že děti musely přecházet ulice se silným dopravním provozem a musely se proplétat mezi pohybujícími se vozidly v daném místě, aby měly přístup ke škole. Rovněž bylo poměrně často pozorováno, že rodiče nedbají dopravního značení (ať již se jedná o značky silniční nebo značky na chodnících). Vozidla byla zaparkovaná v prostorách pro tělesně postižené, v pruzích pro požární vozidla a v zónách se zákazem státní. Rodiče často vysazovali a nabírali děti v zónách vyhrazených pouze pro autobusy a v mnoha případech ignorovali žádosti představitelů školy o to, aby vysazovali a nabírali děti v určených místech. Dalším poměrně běžným problémem v místech škol byla nepřiměřená rychlost. Přestože skutečné rychlosti nebyly u škol zaznamenávány, bylo zpozorováno zjevné nedodržování povolené rychlosti v prostorách před školami u řady hodnocených škol. Byla zpozorována tendence rodičů nabrat své děti a rychle se dostat zpět do příslušného pruhu, aniž by tito rodiče brali v úvahu další chodce a cyklisty vyskytující se v daném prostoru. Tato nepřiměřená rychlost může být rovněž důsledkem toho, že jiní řidiči využívají školní nádvoří jako určitou zkratku. Problémy na ulicích Problémy, k nimž dochází mimo vlastní prostor školy na přilehlých ulicích, byly obdobné jako problémy vznikající na místě; nicméně problémy spojené s tímto širším prostorem měly též vliv na dopravu, která není přímo spojena se školou. Obvykle bezpečnostní a provozní problémy na ulicích jsou uvedeny na obrázku 2. Běžným problémem byly například kolony na ulicích přiléhajících k prostoru školy, jež vznikaly v důsledku vlivu kongescí tvořících se v prostoru u školy. V jednom případě byly zpozorovány fronty 16 vozidel na přilehlé ulici. U jiné školy se doprava pravidelně zahlcovala na dvouproudé silnici před školou. Bylo zpozorováno, že řidiči projíždějí frontami až 13 vozidel čekajících na vjezd do školního areálu, protože fronta před školou blokovala vozovku až na 20 minut. Kolize mezi vozidly a chodci či cyklisty byly běžné jak na křižovatkách, tak na úsecích mezi křižovatkami. V některých případech docházelo k přecházení těchto úseků mezi křižovatkami z toho důvodu, že na křižovatkách nebyla zřízena vyznačená místa k přechodu, jak je vidět na obrázku 3. V některých případech rodiče umožňovali a dokonce se účastnili nebezpečného chování ze strany chodců, když přecházeli na nevyznačených místech. Kromě toho bylo zpozorováno, že rodiče vysazují děti z vozidel na té straně vozovky, která je vzdálenější k chodníku, nebo že dokonce zastaví uprostřed ulice a nutí tak děti, aby přecházely středový pás. Kolize byly rovněž běžným jevem na křižovatkách. Na neřízených křižovatkách děti často skákaly před projíždějícími vozidly, než aby počkaly, až nic nepojede. Na křižovatkách se značkou Stůj, dej přednost v jízdě děti neprováděly kontrolu dopravy z protisměru. Na řízených křižovatkách měly tendenci přecházet v protisměru nebo ve směru křižovatky, když svítila zelená. Rovněž byly zpozorovány takové dopravní přestupky jako nepřiměřená rychlost nebo parkování na zákazu státní. Nepřiměřená rychlost na ulicích ve školních zónách je zvláště nebezpečná v důsledku přítomnosti dětí a mladých cyklistů bez doprovodu, u nichž může existovat snížená pravděpodobnost věnování potřebné pozornosti a pro které může být též obtížnější vyhodnotit rychlosti přibližujících se vozidel než v případě dospělých osob. Rovněž bylo často pozorovaným jevem, že rodiče parkují v místech se zákazem stání a v místech vyhrazených pro autobusy a před požárními hydranty to

4 vše jsou činnosti, které by si většina lidí v typickém případě nedovolila v centrální obchodní oblasti ze strachu z pokuty. A. Vozidla projíždějící v protisměrném pruhu, aby se vyhnula kongescím spojeným se školní dopravou B. Děti vrhající se před pohybující se vozidlo C. Vozidlo zaparkované na ulici v místě se zákazem stání Obrázek 2. Dopravní a bezpečnostní problémy na ulici Obrázek 3. Autobusy, chodci a osobní auta soupeřící o stejný prostor ŘEŠENÍ PRO DOPRAVNÍ BEZPEČNOST A PROVOZNÍ PROBLÉMY Odpovědnost poskytnout bezpečnou školní zónu a zajistit pro školní mládež výuku v teoretické i praktické rovině v oblasti bezpečných návyků je sdílena rodiči, školami, městy, policejními orgány a dětmi samotnými. Z tohoto důvodu by snaha udržet školní zóny bezpečné měla být týmovým úsilím. Tato řešení byla vytvořena studijním týmem prostřednictvím diskusí s odborníky z oblasti školství a dopravy: vytvoření výboru pro bezpečnost školní dopravy; pravidelná komunikace s rodiči a žáky zaměřená na očekávání v oblasti bezpečnosti školních zón; organizace strukturovaného postupu pro příjezd do školy a odjezd ze školy; vhodná skladba jednotlivých druhů dopravy; zajištění monitorování dospělými osobami za účelem pomoci při zvládnutí špičkových časů příjezdu a vyzvednutí dětí; spolupráce s městem zaměřená na údržbu značení chodníků v blízkosti škol a zajištění zřetelného a konzistentního dopravního značení a značení přechodů; zákaz určitých manévrů spojených s odbočováním či otáčením; vyznačení a údržba všech přechodů, které by měly být využívány žáky škol; zvážení využití dospělých hlídek na přechodech pro silnice s vysokým objemem dopravy; projednání alternativního řízení dopravy na příslušných ulicích s městem (jako jsou například značky přikazující Zůstaň ve vozidle ); nové uspořádání příjezdových komunikací a/nebo parkovišť tak, aby došlo k lepšímu usnadnění dopravního provozu;

5 využití opatření pro zklidnění dopravy na místech u školy (jako jsou například zpomalovací retardéry). Výbor pro bezpečnost školní dopravy Pro vytvoření výboru pro bezpečnost školní dopravy je možno použít několik odlišných přístupů. Tento výbor je možno vytvořit na úrovni školních obvodů, na úrovni jednotlivých škol nebo na obou těchto úrovních. Dopravní a bezpečnostní otázky, které by měly být v této souvislosti projednány, zahrnují zejména stížnosti, dopravní přestupky, obavy o bezpečnost, kongesce, problémy spojené s autobusovou dopravou, využití bezpečnostních hlídek a hlídek pro přechod vozovky. Školy vystupující ve studii, které měly výbor pro bezpečnost školní dopravy, byly lépe připraveny na řešení těchto problémů a měly zavedeny postupy pro práci s touto problematikou a vyřizování požadavků přicházejících ze strany škol, policejních složek a veřejnosti. Výbor pro bezpečnost školní dopravy na úrovni školního obvodu by měl zahrnovat (přinejmenším) inspektora školního obvodu, městského dopravního inženýra, policejního důstojníka, ředitele dopravy pro školní obvod, zástupce pro údržbu školního obvodu a alespoň jednoho ředitele školy. Na úrovni škol by pak mezi příslušnými účastníky měli být (přinejmenším) ředitel, učitelé, rodiče, úředník odpovědný za zdroje v příslušném školním obvodu, pracovník školní údržby a zástupce studentské bezpečnostní hlídky, bude-li to třeba. Aby tyto výbory mohly efektivně pracovat, doporučuje se, aby se jejich členové setkávali jednou za měsíc nebo jednou za čtvrt roku. Je rovněž důležité, aby měl daný výbor prostředky pro komunikaci se všemi školami v daném obvodě nebo se sdružením rodičů a učitelů ohledně jednání a rozhodnutí učiněných na příslušných zasedáních (jako např. distribuce zápisů z jednání nebo zahrnutí zpravodaje/oběžníku do školního prostředí). Doporučuje se, aby všichni členové výboru pro bezpečnost školní dopravy vedli kontaktní list pro bezpečnost dopravy, který bude uvádět kontaktní bod pro různé problémy (například vyznačení přechodů na přilehlé ulici by bylo odpovědností města; otázky související se studenty a studentskými bezpečnostními hlídkami by byly směrovány na školu). Tato skupina by měla být omezena na přibližně osm členů, aby bylo možno podpořit efektivitu. Komunikace s rodiči a opatrovníky Podle School Transportation and Traffic Safety Guidebook (Příručka školní dopravy a dopravní bezpečnosti) ze státu Missouri spadá základní odpovědnost za bezpečnost dětí na rodiče 4. Konečná odpovědnost spočívá v rukou rodičů, když vysazují a vyzvedávají své děti. Bez rodičovského působení, pokynů, dohledu a spolupráce jsou postupy zaměřené na bezpečnost školní dopravy neodpovídající. Rodiče nebudou moci posílit bezpečné chování, pokud sami nepochopí a nebudou dodržovat příslušné postupy nebo dopravní značení na silnicích. Komunikace a vzdělávání pro rodiče jsou zrovna tak důležité jako v případě dětí. Bylo zpozorováno, že dospělí jsou hlavními pachateli přestupků ve školních zónách ve státě Iowa. Chování rodičů jakožto řidičů a chodců je jedním z největších problémů pro školy. Bylo zpozorováno, že rodiče volají na své děti přes ulice s hustým provozem, nepoužívají přechody, parkují na přechodech a na příjezdových komunikacích nedodržují předepsanou rychlost. Pozorované a zdokumentované chování rodičů u škol v Iowě bylo takovým problémem, že příslušné modely chování byly projednávány na fakultě Iowské státní univerzity (katedra psychologie), aby bylo možno získat patřičný náhled do sociálního chování těchto lidí. Studijní tým se snažil reagovat otázkou: Jak je možno oslovit rodiče, kteří porušují dopravní předpisy a vytvářejí nebezpečné prostředí ve školních zónách? Jedním řešením bylo stanovení několika úrovní informací pro komunikaci s rodiči, jak je uvedeno v tabulce 1. Město Richmond v Britské Kolumbii (Kanada) poskytuje dopravě bezpečnostní brožuru, která upozorňuje lidi v obci na bezpečnostní doporučení a předpisy 5. Několik bezpečnostních problémů, jímž čelí město Richmond, bylo též zpozorováno u škol v Iowě. Město projednává následující problémy ve svých školních zónách: zákaz odbočování ve tvaru písmene U, zákaz couvání do kopce, zabránění přejíždění přes parkoviště a příprava na neočekávané události. Rovněž poskytuje

6 interpretaci regulační dopravní kontroly spolu s právními důsledky nedodržování příslušných předpisů.

7 Úroveň Zvyšování povědomí Tabulka 1. Úrovně informovanosti rodičů pro sdělování významu dopravní bezpečnosti Zajišťování stálého upomínání Vytváření tlaku ze strany dalších rodičů Donucovací prostředky Činnosti Projednávání očekávání při zápisu do školy. Projednávání očekávání při schůzkách rodičů s učitelem. Zahrnutí doporučení/připomínání dopravně bezpečnostních aspektů do měsíčních zpravodajů. Zajištění definic pro řízení dopravy a značení chodníků a příslušná očekávání. Zajištění dohledu ze strany dospělých (pracovníci a/nebo dobrovolníci). Konfrontace s pachateli přestupků formou okamžitého pohovoru nebo aplikací příslušného upozornění na jejich čelní sklo. Dokumentace pachatelů, kteří porušují předpisy opakovaně. Zapojení sdružení rodičů a učitelů do jednání s pachateli, kteří porušují předpisy opakovaně. Získání pravomoci od policejního oddělení k nahlášení pachatelů porušování předpisů a vystavení stvrzenky na pokutu. Vyžádání pravidelné přítomnosti ve školních zónách (například jednou za měsíc u každé školy). Řešení zaměřená na školní prostor (na místě) Níže uvedený text a obrázek 4 pojednávají o řešeních v oblasti provozních aspektů a bezpečnosti u prostoru v blízkosti školy. Místa pro vysazování a vyzvedávání dětí by měla být vybírána tak, aby minimalizovala pro děti počet přechodů drah, kudy jezdí autobusy a soukromá vozidla. Pokud to bude možné, měly by děti vystupovat z vozidel a nastupovat do vozidel na pravé straně (strana u chodníku) a z vozidla rovnou na chodník. Vozidla by měla být směrována do míst pro vysazování / nástup dětí za použití značení na vozovce a chodníkách, pomocí kuželů, značek nebo pracovníků hlídek monitorujících bezpečnost dětí. Tyto informace je rovněž možno sdělovat prostřednictvím školních zpravodajů. Strukturované postupy pro výstup dětí z vozidel se značně mění. Určitý strukturovaný plán a politika budou podporovat důsledné chování ze strany žáků a budou poskytovat určitý prostředek pro výchovu rodičů a podporu neustálého zlepšování dopravního toku před školou a po škole. Několik škol má zavedený systém pro nástup žáků do pěti až deseti vozidel současně a tuto nástupní oblast volí spíše u zadního prostoru školy než vepředu. Školy shromažďují děti na jednom místě uvnitř školní budovy, a poté používají megafon a příruční krátkovlnné vysílačky s přijímačem pro sdělení, čí rodiče jsou na řadě. S tím, jak jsou žáci vyvoláváni, rychle opouštějí budovu a nastupují do vozidel v prostoru s dohledem. Školy jsou díky tomuto systému schopny provést nástup sta žáků za dobu kratší než 15 minut. Autobusy a osobní automobily sdílející stejný nástupní a výstupní prostor mohou způsobovat kolize. Tyto dva druhy dopravy zajišťovaly přepravu pro 80 až 85 žáků do školy a ze školy podle zjištění dané studie. Navíc děti využívají tento stejný prostor, když běží do školy nebo přecházejí v rychlosti přes příjezdové komunikace, ulice nebo parkoviště, aby se vydaly na kole nebo pěšky domů. Řešení pro zmírnění některých z těchto bezpečnostních problémů zahrnovala oddělení nástupních a výstupních zón autobusů od automobilové dopravy; určení výstupních dveří specifických pro určitý druh dopravy; odstupňování výstupů podle druhu dopravy; a podpora rodičů pro sdílení automobilů a pěší doprovázení jejich dětí do školy. Všechna tato doporučení by měla být zvážena jakožto součást strukturovaného plánu pro příjezd a odjezd dětí pro každou školu. Řešení aplikovaná na komunikacích Velký počet pozorování a řešení pro problémy na místě se též vztahuje na problémy, jež byly zpozorovány na komunikacích. Řešení, jež se výlučně vztahují na dopravu na komunikacích, a

8 bezpečnostní problémy jsou projednávány v níže uvedeném textu a na obrázku 5. Zajištění důsledného a viditelného řízení dopravy na ulicích přiléhajících ke školám napomůže zcela jistě chodcům a řidičům s tím, jak se budou přibližovat ke školní zóně. Viditelnější školní zóny je rovněž možno zajistit udržováním značení, chodníků a přechodů spolu s příslušným označením na vozovkách; využíváním vysoce viditelného značení, přítomností dospělých osob monitorujících dopravní provoz a hlídek na přechodech a prostřednictvím dalších opatření vedoucích ke zklidnění dopravy. A. Vyznačení / vymezení míst pro vysazení dětí B. Kontrola míst pro vyzvedávání dětí, kdy jsou žáci uvolněni, jakmile pro ně přijede auto C. Řízení nástupu do vozidel s monitorováním a nástupem vždy do 6 až 8 vozidel najednou D. Vyznačení používání pruhů na příjezdové komunikaci E. Oddělení různých druhů dopravy F. Dvojitá řada vozidel s tím, jak se přibližují k řízenému prostoru pro vyzvednutí dětí Obrázek 4. Dopravně bezpečnostní řešení na místě A. Zklidnění dopravy zpomalovací retardéry B. Blikající výstražné znamení spouštěné pomocí tlačítka C. Značení upozorňující na přechod pro chodce umístěná na vozovce D. Časovače s odpočítáváním času pro světelná znamení pro chodce E. Značky upozorňující na uložení dvojité pokuty ve školních zónách F. Dospělá hlídka dbající na bezpečnost přechodu Obrázek 5. Dopravně bezpečnostní řešení na vozovce Značky a značení na vozovce by měly být udržovány pravidelným způsobem (alespoň jednou za rok) a pokud možno by měla být prováděna kontrola dopravních značek a značení na vozovce ve

9 školních zónách vždy na začátku školního roku, a poté periodicky, aby bylo zajištěno, že tyto značky jsou v dobrém stavu ve všech prostředích (den, noc, vlhko). Omezená rychlost v blízkosti škol je poměrně standardním jevem; řidiči však ne vždy dodržují příslušné rychlostní limity. Zajištění doplňujícího dopravního značení ve školní zóně může nabídnout další upomínku řidičům, která je upozorní na to, aby zpomalili. Označení radaru měřícího rychlost a pracujícího v reálném čase, který blikajícím způsobem zobrazuje rychlosti vozidel, je stále oblíbenějším jevem ve školních zónách, stejně tak jako značky upozorňující na to, že ve školních zónách se ukládá dvojnásobná pokuta. Časovače odpočítávající čas na přechodech u řízených křižovatek a též na přechodech, které se nacházejí na úsecích mezi křižovatkami, jsou považovány za přínosné pro žáky, neboť si mohou odhadnout, zda budou mít dost času na bezpečný přechod ulice. Vyškolené dospělé osoby působící jako hlídky na přechodech rovněž poskytují studentům další podporu při přecházení vozovky s hustým dopravním provozem. KOMUNIKACE MEZI ŠKOLAMI, RODIČI, MĚSTY, POLICEJNÍMI SLOŽKAMI A ŽÁKY ZAMĚŘENÁ NA OČEKÁVÁNÍ V OBLASTI CHOVÁNÍ VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH JE KRITICKÝM FAKTOREM PRO DOSAŽENÍ ÚSPĚCHU A BEZPEČNOSTI VE ŠKOLNÍCH ZÓNÁCH ZÁVĚR Změna v dynamice dopravy na prvním stupni základních škol ve státě Iowa si vyžádala pozorovací studii zaměřenou na bezpečnost školních zón, jejímž úkolem je stanovení provozních a bezpečnostních aspektů, jakož i poskytnutí řešení daných problémů. Počty žáků přijíždějících do škol a odjíždějících ze škol osobními vozidly se zvýšily na přibližně 50 % z pouhých 12 % před 30 lety. Díky tomuto nárůstu dopravního objemu došlo též ke zvýšení počtu kolizí mezi vozidly a chodci a tato situace způsobila školám, rodičům, dopravním inženýrům a policejním složkám značné obavy. Dochází k dopravním a bezpečnostním problémům na místě i na vozovkách, přičemž tyto problémy jsou důsledkem tohoto pohybu, pokud jde o různé druhy dopravy. Komunikace mezi školami, rodiči, městy, policejními složkami a žáky zaměřená na očekávání v oblasti chování ve školních zónách je kritickým faktorem pro dosažení úspěchu a bezpečnosti ve školních zónách. Bezpečnostní problémy, jež byly zpozorovány nejčastěji, zahrnovaly přecházení žáků na nevyznačených přechodech; výstup a nástup žáků na straně vozidla orientované do silnice; skutečnost, že všechny druhy dopravy (autobus, chodci, vozidla) sdílejí stejný prostor; a dopravní přestupky. Kromě těchto charakteristických prvků chování žáků a řidičů je rovněž skutečností, že velký počet škol neměl zavedeny strukturované postupy pro příjezd či odjezd žáků a neměl vytvořený výbor pro bezpečnost školní dopravy, který by napomáhal řešit problémy před zahájením školního vyučování a po jeho skončení. Pro různé dopravně provozní a dopravně bezpečnostní problémy byla doporučena široká řada řešení, včetně oddělení různých druhů dopravy, vytvoření strukturovaného schématu pro příjezd a odjezd pro rodiče a žáky (vyznačená místa pro vysazení a nástup pro každý druh dopravy; monitorování nástupu a výstupu); a pravidelná komunikace s rodiči a žáky ohledně školních očekávání pro doby před zahájením školního vyučování a po jeho skončení.

10 PODĚKOVÁNÍ Výzkumný tým by chtěl vyjádřit svůj dík Tomu Welchovi a odboru dopravního provozu při Ministerstvu dopravy státu Iowa za financování tohoto projektu. Rovněž bych chtěl vyjádřit svůj dík následujícím představitelům škol, zástupcům policejních složek, členům řídicích výborů, technickým styčným pracovníkům a pracovníkům shromažďujícím data: Xiaojia Liu, Tim Simodynes, Eric Petersen, Wes Philips, Carol Allgood, Mary Geise, Terry Voy, policejnímu oddělení Marion, policejnímu oddělení Ames, všem školním obvodům a dále těmto osobám: Duane Smith, Leslie Hart, Kevin Woodard, Veronica Dark a Meg Gerrard. Literatura 1. Ministerstvo dopravy USA, Národní správa pro bezpečnost silniční dopravy (NHTSA). Safe Routes to School. (Bezpečné cesty do škol) Federální správa silnic. Transportation Characteristics of School Children. (Dopravní charakteristiky školních dětí), zpráva č. 4, studie osobní dopravy na federální úrovni, Washington, DC, USA, červenec 1972, 3. NHTSA, poznámka 1 výše. 4. Bezpečnostní centrum státu Missouri, Centrální univerzita státu Missouri. School Transportation and Traffic Safety Guidebook for Local Agencies. (Příručka školní dopravy a dopravní bezpečnosti pro místní úřady), Ministerstvo dopravy státu Missouri, Město Richmond, Britská Kolumbie, Kanada. K dispozici na HILLARY N. ISEBRANDS P.E., výzkumná inženýrka působící ve Středisku pro dopravní výzkum a výchovu (CTRE) při Iowské státní univerzitě a doktorandka v oboru stavebního (dopravního) inženýrství u Iowské státní univerzity. Dříve pracovala jako projektantka silnic a vedoucí projektu pro Ayres Associates v Eau Claire, WI, USA. Je členkou etického týmu ITE a studijní členkou ITE. SHAUNA L. HALLMARK Ph.D., mimořádná profesorka stavebního inženýrství na Iowské státní univerzitě a výzkumná inženýrka u CTRE při Iowské státní univerzitě. Její specializací je dopravní inženýrství a kvalita vzduchu v dopravě. Název v originálu: School Zone Safety and Operational Problems at Existing Elementary Schools Zdroj: ITE journal, březen 2007, s Překlad: Petr Zavadil Jazyková korektura: ODIS

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ

Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ Čtvrtá část DOPRAVNÍ ŘEŠENÍ V předkládané dokumentaci jsou zapracovány připomínky veřejnoprávních organizací z projednávání studie Doprava, Světovar II 07/2012. V této podobě bylo dopravní řešení odsouhlaseno.

Více

Nadace Partnerství a její dopravní program

Nadace Partnerství a její dopravní program a její dopravní program Ing.Petr Šmíd / Tel./fax: 274 816 727 3 základní témata Posilování občanské společnosti - Škola pro udržitelný život - Vzdělávací programy Ochrana přírody - Strom života Udržitelný

Více

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288

401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 401 ZŠ Jilemnice Komenského 288 Základní škola v Jilemnici na ulici Komenského je umístěna ve dvou budovách v těsné blízkosti středu města. Budova I. stupně přímo sousedí s pěší zónou tak, že děti přicházející

Více

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb.

Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. Okruhy požadovaných změn zákona 361/2000 Sb. 1. Témata, ve kterých je shoda 1.A. JÍZDNÍ PRUH PRO CYKLISTY (VÍCEÚČELOVÝ) Novela zákona sice definuje nově jízdní pruh pro cyklisty, avšak bez doplnění přednosti

Více

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ

METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ METODIKA PRO ŘEŠENÍ ZÓN 30 V BRNĚ Metodická část Brněnské komunikace a.s. Útvar dopravního inženýrství LISTOPAD 2014 ZÁKLADNÍ ÚDAJE Název: Metodika pro řešené zón 30 v Brně Metodická část Objednatel materiálu:

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 2 ZÁKLADNÍ ŠKOLA V ULICI SÁZAVSKÁ zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 4 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY 3.1 PROSTOR

Více

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy

ŘIDIČOVA KNIHOVNA. Mezinárodní dopravní předpisy ŘIDIČOVA KNIHOVNA Mezinárodní dopravní předpisy MEZINÁRODNÍ DOPRAVNÍ PŘEDPISY Téma se zabývá mezinárodními dopravními předpisy z pohledu bezpečné účasti řidiče v provozu na pozemních komunikacích se zřetelem

Více

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy

Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Projekt Základní školy Praha 3, Lupáčova v roce 2010 Bezpečné cesty do školy Partneři školy MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 3: zřizovatel školy, odpovědnost za bezpečnostní situaci, opatření vyplývající z realizovaných

Více

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce

Duben měsíc bezpečných obcí. souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí souhrnné vyhodnocení dopravně - bezpečnostní akce Základní údaje o akci Dopravně bezpečnostní akce Duben měsíc bezpečných obcí měla za úkol ve vybraných městech a obcích celé

Více

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2)

Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Podpora rozvoje cyklistické dopravy v Pardubicích Projekt Central MeetBike (3CE343P2) Tento projekt je realizován prostřednictvím programu CENTRAL EUROPE, který je spolufinancován ERDF. Úvodní slovo Jízda

Více

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264

ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 201 ZŠ Nová Ves nad Nisou č.p. 264 Základní škola v Nové Vsi nad Nisou se nachází přímo u silnice III/28733, která kromě obsluhy Nové Vsi nad Nisou představuje i alternativní spojení Jablonce a Smržovky

Více

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů

BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II. Prostředí sídelních útvarů Líšeňská 33a 636 00 Brno BEZPEČNÉ USPOŘÁDÁNÍ POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ - Bezpečné uspořádání pozemních komunikací II Prostředí sídelních útvarů - komunikace zde mají jiné funkce než v extravilánu Tel: 549 429

Více

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011

Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 Změna zákona o silničním provozu č. 361/2000 Sb., s účinností od 1.8.2011 v 2 se doplňuje písmeno mm), které zní: mm) kolonou vozidel se rozumí souvislý proud více vozidel, u kterého nelze předjíždět každé

Více

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před

c) řidič nesmí ohrozit nebo omezit, v případě potřeby je řidič povinen i zastavit vozidlo před 11070001 Povinností přepravované osoby je: a) neohrožovat svým chováním bezpečnost provozu na pozemních komunikacích, zejména neomezovat řidiče v bezpečném ovládání vozidla. b) pomáhat řidiči dle jeho

Více

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ

HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Anotace: HRA NA SCHOVÁVANOU V DOPRAVĚ = HLEDÁNÍ DOPRAVNÍHO ZNAČENÍ Ing. Petra Pydychová1 S otázkou bezpečnosti a plynulosti silničního provozu se setkáváme dnes a denně. K dosažení výše uvedeného by v

Více

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici

PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici PLÁN ŠKOLNÍ MOBILITY ZŠ Ladislava Coňka v Písnici Název školy: Základní škola s rozšířenou výukou jazyků Adresa: Ladislava Coňka 40/3, Praha 4- Písnice, 142 00 Statutární zástupce: Mgr. Michaela Pažoutová

Více

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov

Školní plán mobility. Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Školní plán mobility Základní škola Kadaň, Na Podlesí 1480, okres Chomutov Obsah 1. Úvod... 3 1.1. Použité zkratky... 3 1.2. Informace o škole... 3 1.3. Důvody ke vzniku ŠPM... 3 1.4. Hlavní cíle... 4

Více

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ

ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ ALARM PREVENCE ÚRAZŮ V DOPRAVĚ Leden 2009 Číslo projektu: 1F44/L/058/050 Zadavatel: Ministerstvo dopravy Styčný pracovník: Ing. Blanka Sunkovská Datum: leden 2009 Zodpovědný řešitel: Mgr. Iva Provalilová

Více

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD

PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD PROJEKT BEZPEPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY LOKALITA: PRAHA 3 ZÁKLADNÍ ŠKOLA NA NÁMĚSTÍ JIŘÍHO Z PODĚBRAD zpracoval: Ing. Zbyněk Laube 1 OBSAH KAPITOLA STRANA 1.0 ÚVOD 3 2.0 VÝSLEDKY MAPOVÁNÍ 3 3.0 OBECNÉ PODMÍNKY

Více

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace

Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická - aktualizace Dopravně inženýrské posouzení dopravního napojení investičního záměru na ulici Březnická Zpracovatel: Vedoucí projektu: ATELIÉR DPK, s.r.o. Žižkova 5 602 00 Brno Ing. Petr Soldán Říjen 2007 Obsah: 1 ÚVOD...

Více

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22

M{ZD{ CX-3 204210_15R1_CX3_V3_COVERS.indd 1-3 29/05/2015 16:22:22 M{ZD{ CX-3 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 1 1 2 2 3 5 2 4 3 16 17 SKYACTIV TECHNOLOGY 18 19 6 1 7 5 2 4 3 8 20 21 NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO NA SILNICI Každá Mazda, kterou vyrobíme, je vybavena celou škálou

Více

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d)

7 --- 2.500 20.000 6 měs. - 1 rok 125c / 1b) 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1c) 7 --- 7 --- 25.000 50.000 1-2 roky 125c / 1d) Přestupek (zkráceně) Přestupek Body Řízení pod vlivem alkoholu (nad 0,3 promile) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol, návykové látky) Řízení ve stavu vylučujícím způsobilost (alkohol a návykové

Více

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití

500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 část 1 - Pravidla provozu a jejich užití 500420 odd. Vzdělávání - Tramvaje PRAVIDLA SILNIČNÍHO PROVOZU - soubor otázek str. 1 101. Křižovatka je místo: + a) V němž se pozemní komunikace protínají nebo spojují. b) Kde se dva jízdní pruhy sbíhají

Více

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a)

Informativní značky. Okruh (č. IP 1a) Informativní značky Podle 63 odst. 1 písm. e) zákona o silničním provozu svislé informativní dopravní značky poskytují účastníku provozu na pozemních komunikacích nutné informace, slouží k jeho orientaci

Více

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud

35a. Ztráta dobré pověsti. (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud 35a Ztráta dobré pověsti (1) Podnikatel v silniční dopravě provozované velkými vozidly nebo odpovědný zástupce ztrácí dobrou pověst, pokud a) se nepovažuje za bezúhonného podle živnostenského zákona, nebo

Více

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU

NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU NADACE PARTNERSTVÍ - PROJEKT NA ZELENOU Název projektu AUTA JEZDÍ SEM A TAM, NA PŘECHODU POZOR DÁM!!! Dopravní studie OBSAH STUDIE: 1. Průvodní zpráva: 1.1 Identifikační údaje 1.2 Předmět studie, zájmová

Více

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1

Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva. Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY. Stupeň : STUDIE. Ve Valašském Meziříčí 09/2014. A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : A1 - Průvodní technická zpráva Akce : PROJEKT BEZPEČNĚ DO ŠKOLY Stupeň : STUDIE Ve Valašském Meziříčí 09/2014 A1 Průvodní zpráva Strana 1 Obsah : 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE STAVBY A INVESTORA 3 1A

Více

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ

TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE ZÁVĚR V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ. Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 ÚVOD INTENZITY DOPRAVY KAPACITNÍ POSOUZENÍ TECHNICKÉ PODMÍNKY A SOFTWARE V OBORU DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ Ing. Jan Martolos, EDIP s.r.o. 1/39 CÍL PŘEDNÁŠKY seznámit s aktuálními TP v oblasti dopravního inženýrství, použití TP v projektování, možnosti

Více

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE

STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE STANISLAV KAWULOK Vendryně 931, 739 94 Tel.: +420 558 334 482 e-mail: projekt@csk-invest.cz A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA STUDIE Ing. Marek Kawulok kontrola Ing. Veronika Siwková zpracovatel Červenec 2011 OBSAH STUDIE:

Více

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234

111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 111 ZŠ Dětřichov Dětřichov 234 Základní škola v Dětřichově se nachází přímo na průtahu III/03513. Silnice III/03513 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Dětřichova

Více

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015

USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 USNESENÍ Z 3. JEDNÁNÍ VÝBORU PRO DOPRAVU A BEZPEČNOST ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 13 KONANÉHO DNE 16. 3. 2015 Přítomni: Předseda: Místopředseda: Členové: Tajemník: Omluven: Hosté: Ing. Zobal Josef Aleš Mareček

Více

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D.

v Praze Fakulta dopravní Ústav řídicí techniky a telematiky Aktuální stav a rozvoj ITS hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Aktuální stav a rozvoj ITS pro řízení dopravy na území hl. města Prahy Doc. Ing. Bc. Tomáš Tichý, Ph.D. Obsah prezentace Rozvoj dopravy v ČR a v Praze

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Lokalizace krizových míst město Český Brod. Lokalizace krizových míst. město Český Brod PRŮVODNÍ ZPRÁVA Lokalizace krizových míst město Český Brod 1 1. Křižovatka ulic Zborovská Krále Jiřího Jana Kouly Problém: Křižovatka U výkupu je příliš rozlehlá a nenutí svým stavebním uspořádáním řidiče

Více

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor

Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Městský úřad Příbor odbor investic a správy majetku náměstí Sigmunda Freuda 19 74258 Příbor Datum: 7. 10. 2014 Věc: Obousměrný provoz jízdních kol v ul. Hřbitovní - město Příbor Vážená paní /vážený pane,

Více

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ

Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ Město Dubí NAŘÍZENÍ MĚSTA DUBÍ o vymezení místních komunikací pro účely organizování dopravy na území města za cenu sjednanou v souladu s cenovými předpisy. Rada města Dubí se usnesla dne 20.července 2001

Více

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ

Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ Přednáška č. 9 AUTOBUSOVÁ NÁDRAŽÍ 1. Pojmy a definice Řešení autobusových nádraží v ČR upravuje ČSN 73 6075 Navrhovanie autobusových staníc. Při navrhování autobusových nádraží se přiměřeně uplatní pravidla

Více

Průkaz účastníka silničního provozu

Průkaz účastníka silničního provozu Průkaz účastníka silničního provozu Jméno účastníka: Město původu: Zde nakreslete fotografii Pracovní zařazení: Vydal úřad pro ové aktivity v Praze. Patisk zakázán. Vydáno dne 5. 6. 2015... Platnost do

Více

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240

301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 301 ZŠ Dubnice Dubnice 240 Základní škola v Dubnici se nachází přímo na průtahu silnice III/27241. Silnice III/27241 slouží nejenom pro obsluhu přilehlého území, ale zároveň umožňuje propojení Stráže pod

Více

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007

Obj. prací č.9/2007 110/284/07 - Mo Ing. Medek /221197112 14.5.2007 ÚSTAV DOPRAVNÍHO INŽENÝRSTVÍ HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY Magistrát hl. m. Prahy odbor dopravy Jungmannova 29/35 110 00 Praha 1 VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA Obj. prací č.9/2007

Více

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY

SYSTÉM PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVY Měření úsekové Detekce jízdy na Pokročilé noční Laserový rychlosti červenou vidění rychloměr ě Měření dojezdových dob Smyčkový rychloměr Klasifikace vozidel Automatické čtení SPZ/RZ Vyhodnocovací software

Více

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků

Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků Otázky: Regulační a institucionální rámec pro trh EU s doručováním balíků 1) Pro účely této zelené knihy je pojem balík vymezen v nejširším smyslu a rozumí se jím veškeré zásilky s hmotností do 30 kg včetně.

Více

Vypracování dopravní studie Studie

Vypracování dopravní studie Studie Obsah O B S AH : 1 IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE:... 3 1.1 OZNAČENÍ STAVBY... 3 1.2 STAVEBNÍK / OBJEDNATEL... 3 1.3 ZHOTOVITEL DOKUMENTACE... 3 2 VŠEOBECNĚ... 3 3 PODKLADY... 4 4 INTENZITY DOPRAVY... 4 5 NEHODOVOST...

Více

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693

Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Školní plán mobility Mateřské školy Chrudim 2 Na Valech 693 Zpracovala: Ing. Blanka Mrázková Gabriela Hrubá V Chrudimi, 24. 11. 2012 Obsah Úvod... 3 1. Stručná charakteristika školy... 3 2. Dotazníkové

Více

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích

Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských aglomeracích Možnosti inteligentního rozvoje dopravy v městských m aglomeracích ch Seminář Mgr. Robert Spáčil, Ph.D.D. vedoucí oddělen lení životního prostřed edí Úvodem Doprava je jednou z podmínek rozvoje obcí, měst,

Více

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ

STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ České vysoké učení technické v Praze FAKULTA DOPRAVNÍ http://www.fd.cvut.cz STUDIE ÚPRAVY OKOLÍ GYMNÁZIA ELIŠKY KRÁSNOHORSKÉ Listopad 2010 Odpovědný řešitel: Řešitel: Ing. Josef Kocourek, Ph.D. Ing. Tomáš

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY. Základní škola a Mateřská škola, Bílá Třemešná, okres Trutnov. Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Děti a žáci Základní školy a Mateřské školy v Bílé Třemešné Identifikační údaje Školní plán mobility ZŠ a MŠ Bílá Třemešná Organizace: Adresa: Ředitel školy: Bílá Třemešná 313, 544

Více

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015

Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě 15. 3. - 15. 6. 2015 Dlouho připravovaná rekonstrukce okružní křižovatky u Slávie v Náchodě bude zahájena 15. března 2015. V rámci oprav dojde k rekonstrukci

Více

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY

Informace. o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY Informace o stavu bodového systému v České republice PŘESTUPKY A TRESTNÉ ČINY IV. Q 2008 Struktura uváděných informací Návod Ministerstva dopravy jak nedostat body... 2 Bodované přestupky a trestné činy

Více

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty)

Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) Plán zimní údržby pro místní komunikace města Hlinska a jeho přilehlé místní částí (Chlum, Srní, Čertovina, Blatno, Kouty) textová část Plán zimní údržby je vypracován pro místní komunikace, jejichž vlastníkem

Více

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ

DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ DOPRAVNÍ PODNIK MĚSTA DĚČÍNA, A. S. PROVOZNÍ ŘÁD AUTOBUSOVÉHO NÁDRAŽÍ V DĚČÍNĚ - projednáno v představenstvu společnosti Dopravní podnik města Děčína, a. s., (dále jen DpmD) dne 20. 8. 2002 - schváleno

Více

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít:

[2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: [2 b.] Řidič smí v provozu na pozemních komunikacích užít: 1) [2 b.] Zákon o silničním provozu upravuje pravidla provozu: a) Jen na dálnicích a silnicích pro motorová vozidla. b) Na dálnicích, silnicích, místních komunikacích a účelových komunikacích. c) Na všech

Více

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing.

TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY. Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. Ing. CENTRUM DOPRAVNÍHO VÝZKUMU, v.v.i. TEMPO 30 PLOŠNÉ ZKLIDŇOVÁNÍ DOPRAVY Zkušenosti a doporučení k zavádění Zón 30 v ČR Ing. Eva Simonová Projekt MD č. CG711-081-120 Představení projektu TEMPO 30 Identifikační

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 4. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Ve čtvrtém ročníku jsou žáci většinou již ve věku, kdy by

Více

Změny v zákonech platné od 1.8.2011

Změny v zákonech platné od 1.8.2011 AUTOSLUŽBY MIRDA s.r.o. www.autosluzbymirda.cz smolab@ndc.cz 724 746 158 Změny v zákonech platné od 1.8.2011 Jakákoliv situace, ať je sebehorší, má schopnost se zhoršit. Zákon č. 361/2000 Sb. Norma trvale

Více

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4

Objednatel stavby Název investora: Ředitelství silnic a dálnic ČR, Závod Praha Adresa investora: Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Stavba Název stavby: Silniční okruh kolem Prahy, Jihozápadní segment, úsek č. 512 D1 Jesenice Vestec Název objektu: SO 173 - Dopravní opatření během výstavby jiná

Více

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy

Jezdit bez povinného ručení je hazard! Statistiky a grafy Statistiky a grafy 1 A. Celkový počet nepojištěných škod a jejich vztah k pojištěným škodám (POV = pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) kalendářní rok evidované nepojištěné škody počet evidovaných

Více

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI

INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI INTELIGENTNÍ SYSTÉM ŘÍZENÍ DOPRAVY V MĚSTSKÉ OBLASTI Architektura městského telematického systému Architektura městského telematického systému Řízení dopravy ve městech Pro řízení dopravy ve městech v

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY Mateřská škola, základní škola a střední škola pro sluchově postižené Valašské Meziříčí www.val-mez.cz IČO: 00843598 Právní forma : příspěvková organizace Bankovní účet: č. ú. 94-2551680267

Více

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec)

Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Využití telematiky ke snížení dopravní zátěže a emisí, validita a aktuálnost dopravních informací (projekty města Liberec) Ing. Zdeněk Pliška, vedoucí technického rozvoje ELTODO EG, a. s., 1930 Technický

Více

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení.

Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Cyklista a chodec Cyklista i chodec jsou účastníky silničního provozu, proto musí dodržovat předpisy, značky, doporučení a nařízení. Jak se chovat na pozemních komunikacích? 1.Cyklista i chodec se musí

Více

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně

Věc: Odevzdání petice pro zachování přechodu přes ulici Údolní v Brně Zastupitelstvo městské části Brno-Střed Brno Příloha: 86 listů petičních archů Vážení zastupitelé, v rámci rekonstrukce ulice Úvoz v létě 2014 byl zrušen jeden z přechodů na světelné křižovatce Úvoz -

Více

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ

MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ MĚSTSKÁ MOBILITA DNES Z POHLEDU SAMOSPRÁVY MĚST SEMILY CESTY MĚSTY 16. ZÁŘÍ 2014 VYPRACOVAL: ING. JIŘÍ RUTKOVSKÝ Cíle příspěvku o městské mobilitě Informovat o problematice mobility Nastínit možné varianty

Více

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz

Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ. www.mestozlin.cz Bezpečnostní systémy - rychlostní kamery Identifikace SPZ a RZ Město Zlín Jednou z možností monitorování a řízení dopravy v obcích je automatické snímání silničního provozu Monitorování dopravy vozidel

Více

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu

Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Zákazové dopravní značky zákazy vjezdu Komentář k významu dopravních značek je převzat z publikace LEITNER, M., LUKÁŠEK, V., KOPECKÝ, Z.: Zákon o provozu na pozemních komunikacích: a předpisy prováděcí

Více

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí

I. Zajištění ochrany a bezpečnosti diplomatických misí Ministerstvo zahraničních věcí ČR Diplomatický protokol listopad 2012 www.mzv.cz/protokol I. Ochrana a bezpečnost diplomatických misí II. III. IV. Policejní asistence během recepce konané u příležitosti

Více

117 - ZŠ Liberec Lužická 7

117 - ZŠ Liberec Lužická 7 117 - ZŠ Liberec Lužická 7 Základní škola v Liberci na ulici Lužická je součástí Jedličkova ústavu. Vzhledem k jejímu charakteru a z něho plynoucího zvýšeného podílu dětí s pohybovým, případně jiným handicapem,

Více

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ

Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ Přednáška č. 4 PŘÍSTUPY PRO PĚŠÍ 1. Všeobecné požadavky, pojmy a definice Zastávky a stanice MHD musí mít vyřešenu návaznost na pěší trasy. Přechody pro chodce se umístí do vhodného místa umožňujícího

Více

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014

Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Podněty občanů doručené v měsíci prosinci 2014 Jízda vozidel po chodníku a stání vozidel na trávě, O.-Výškovice Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Poškozování majetku, O.-Moravská Ostrava Stacionární

Více

Dopravní telematika - systém pro řešení dopravních kongescí v Yorku

Dopravní telematika - systém pro řešení dopravních kongescí v Yorku Dopravní telematika - systém pro řešení dopravních kongescí v Yorku Peter Evely, z yorkské městské rady York byl založen před více než dvěma tisíci lety a jeho historie byla silně ovlivněna Římany, kteří

Více

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz

Adresa: Kontaktní osoba: Ing. Jiří Počta Nábř. L. Svobody 12/ Telefon: 225131503 110 15 Praha 1 Fax: E-mail: jiri.pocta@mdcr.cz Návrh výzkumné potřeby státní správy pro zadání veřejné zakázky na projekt z programu veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA Předkladatel - garant

Více

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY

ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ŠKOLNÍ PLÁN MOBILITY ZŠ HRANICE, okres Cheb 2014 / 2015 Zpracoval : Mgr. Radmila Benešová Charakteristika školy Jsme malá škola v malém nejzápadnějším městě České republiky. Ze tří stran jsme obklopeni

Více

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03)

IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY. ze dne 9. června 1997. o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) IV. PŘEKLADY TEXTŮ V GESCI MINISTERSTVA FINANCÍ (GŘC) USNESENÍ RADY ze dne 9. června 1997 o příručce pro společné celní kontrolní akce (97/C 193/03) RADA EVROPSKÉ UNIE, s ohledem na význam zlepšování účinnosti

Více

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem

DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem DOPRAVNÍ ZNAČKY s komentářem BESIP 2013 Výstražné dopravní značky Podle 63 odst. 1 písm. a) zákona o silničním provozu svislé výstražné dopravní značky upozorňují na místa, kde účastníku provozu na pozemních

Více

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6

102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 102 ZŠ Liberec Barvířská 38/6 Základní škola Barvířská v Liberci se nachází v těsné blízkosti historického jádra obce. Hlavní přístupy ke škole vedou přes průsečnou křižovatku ulic Barvířská, Resslova

Více

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8

Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 13 5 001 Objednatel: Městská část Praha 8 Odbor dopravy Zenklova 35 180 48 Praha 8 ANALÝZA VLIVU NOVÉ ORGANIZACE DOPRAVY A ZÓNY 30 NA ÚZEMÍ KARLÍNA V PRAZE 8 DOPRAVNÍ STUDIE Zhotovitel: AF-CITYPLAN s.r.o.,

Více

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě

PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě PERSPEKTIVA STATICKÉ DOPRAVY V OSTRAVĚ Příklad ankety o dopravě Doc. Ing. Miloslav Řezáč, Ph.D. Katedra dopravního stavitelství, Fakulta stavební, VŠB-TU Ostrava Orientační vymezení koncentrované obytné/smíšené

Více

Provozní řád podzemního parkování budovy

Provozní řád podzemního parkování budovy Příloha č. 3 Provozní řád podzemního parkování budovy Rezidence Riegrovy sady Bytové a administrativní centrum na náměstí W, Churchilla v Praze 2 1. etapa Rezidence Riegrovy sady Předpoklady, za kterých

Více

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony

Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Programy Nadace Partnerství pro obce a regiony Stezky Greenways Soutěže cesty Městy a Město stromů Granty, asistence Daniel Mourek Ondřej Fábera Nadace Partnerství Pomáháme pečovat o životní prostředí,

Více

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér

Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Podrobné zpracování výsledků ankety k projektu Újezd bez bariér Následně budou zpracovány výstupy s návrhem opatření Tištěná podoba letáku - 12 respondentů Cílová skupina projektu: - rodiče dětí, kteří

Více

Dopravní omezení v době konání MS

Dopravní omezení v době konání MS Dopravní omezení v době konání MS Dopravní opatření respektují požadavky na bezpečnost a dopravní obsluhu v souvislosti s konáním mistrovství. Týkají se přemisťování přímých účastníků sportovních disciplin,

Více

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ

SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Základní škola a Mateřská škola Doudleby Doudleby 2, 370 07 České Budějovice IČ 75000849 Směrnice 25 SMĚRNICE K POŽÁRNÍ OCHRANĚ Povinnosti naší organizace na úseku požární ochrany jsou dány zejména těmito

Více

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují: DOPRAVNÍ VÝCHOVA V 5. A 6. ROČNÍKU Cyklista jako účastník provozu na pozemních komunikacích Výuka dopravní výchovy v těchto ročnících je zaměřena na osvojení základních dovedností a návyků, které směřují:

Více

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu

Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Dopravně bezpečnostní posouzení projektu Obec Kanice, zvýšení bezpečnosti silničního provozu Březen 2015 OBSAH Obsah... 2 1. Identifikační údaje... 3 2. Úvod... 4 3. Popis lokality... 5 4. Dopravně bezpečnostní

Více

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH

30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ČÁST PRVNÍ PRAVIDLA PROVOZU NA POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH 30/2001 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva dopravy a spojů ze dne 10. ledna 2001, kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních komunikacích a úprava a řízení provozu na pozemních komunikacích Změna: 153/2003

Více

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV)

VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) VZOR DOKUMENTACE O OCHRANĚ PŘED VÝBUCHEM (DOV) 1.vydání 2014 Obsah seznam vzorů Volně dostupný obsah Obsah dostupný po uhrazení publikace Úvod Může Dokumentaci o ochraně před výbuchem, ve smyslu nařízení

Více

Zobrazení informací o stavu spojení

Zobrazení informací o stavu spojení Zobrazení informací o stavu spojení Můžete si prohlédnout informace o stavu spojení mezi tímto přijímačem a vozidlem. Mezi tato spojení patří informace GPS a signály parkování. Zobrazení informací o stavu

Více

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi.

Tento dokument je obsahově identický s oficiální tištěnou verzí. Byl vytvořen v systému TP online a v žádném případě nenahrazuje tištěnou verzi. MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VZOROVÉ LISTY STAVEB POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ VL 3 KŘIŽOVATKY SCHVÁLENO MD OPK Č.J. 18/2012-120-TN/1 ZE DNE 1. 3. 2012 S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2012 SE SOUČASNÝM

Více

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD.

Tento dokument je součástí systému TP online. Byl vytvořen zpracovatelem v elektronické podobě shodné se schváleným zněním MD. TP 85 MINISTERSTVO DOPRAVY ODBOR POZEMNÍCH KOMUNIKACÍ ZPOMALOVACÍ PRAHY TECHNICKÉ PODMÍNKY Schváleno MD - OPK č.j. 535/2013-120-STSP/1 ze dne 31.7.2013 s účinností od 1.8.2013 Nabytím účinnosti se ruší

Více

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia

Pokyn. ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Pokyn ředitele služby dopravní Policie ČR policejního prezidia Ročník 2005 dne 21. prosince 2005 Číslo : 4 ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Více

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU

KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU KOMUNIKACE PRO CYKLISTY V INTRAVILÁNU Ing. Tomáš Petr www.petr-projekt.eu Strana 1/19 Obsah 1. Úvod... 3 2. Návrh cyklistických tras... 4 3. Způsoby vedení komunikace pro cyklisty... 5 3.1 Jednosměrná

Více

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech

Nadace Partnerství. Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Nadace Partnerství Finančnípodpora dopravních projektů v obcích a regionech Ing. Radek Patrný Nadace Partnerství/Dopravní program Krátká26, Tel./fax: e-mail: radek.patrny@nap.cz http:///doprava Nadace

Více

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY:

E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E. ZÁSADY ORGANIZACE VÝSTAVBY: E.1. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ STAVENIŠTĚ: Staveniště se nachází v centrální části města Liberce na pozemcích p.č. 897/1 a 897/2 a je obklopeno stávající vesměs obytnou zástavbou.

Více

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích.

Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. DOPRAVNÍ VÝCHOVA VE 3. ROČNÍKU Chodec jako účastník provozu na pozemních komunikacích. Učivo dopravní výchovy ve 3. ročníku především navazuje, rozšiřuje a prohlubuje znalosti z předchozích ročníků. Seznamuje

Více

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu

LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu LED světelná zařízení pro dopravu a architekturu Vysoká kvalita, spolehlivost a hlavně - vynikající viditelnost - hlavní přednosti LED dopravních zařízení. Slouží jako doplňující prvek zvyšující bezpečnost,

Více

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU

DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU Road Traffic Technology DETEKCE DOPRAVY KLASIFIKACE VOZIDEL MONITORING DOPRAVNÍHO PROUDU BTTT modul SČÍTÁNÍ A KLASIFIKACE DOPRAVY BLUETOOTH MODUL PRO MONITOROVÁNÍ DOPRAVNÍHO PROUDU A DOJEZDOVÝCH ČASŮ Technologie

Více

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh

P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011. Návrh P a r l a m e n t Č e s k é r e p u b l i k y POSLANECKÁ SNĚMOVNA 2011 6. volební období 463 Návrh poslanců Václava Cempírka a Jany Kaslové na vydání zákona, kterým se mění zákon č. 361/2000 Sb., o provozu

Více

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

01MDS. http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html 01MDS Modely dopravních systémů (úvodní přednáška) Milan Krbálek Katedra matematiky Fakulty jaderné a fyzikálně inženýrské, ČVUT v Praze http://www.krbalek.cz/for_students/mds/mds.html

Více

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov)

LIPŮVKA (Brno-Venkov) ROUSÍNOV (Brno-Venkov) VYŠKOV (Brno-Venkov) KUŘIM (Brno-Venkov) BO Brno a okolí Každý měsíc na jiné místě Kromě klasického vylepení nabízí naše nové billboardové plochy možnost navěšení billboadrového banneru, díky němuž můžete být dle vlastního uvážení vidět každý

Více

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE

PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE 10-12 PRAHA BEZPEČNÉ CESTY DO ŠKOLY ZŠ LUPÁČOVA, PRAHA 3 - ŽIŽKOV DOPRAVNĚ INŽENÝRSKÁ STUDIE LISTOPAD 2010 ANOTACE Projekt Bezpečné cesty do školy je zaměřen na zmapování všech přístupových cest do školy

Více