Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost"

Transkript

1 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. schvaluje kritéria pro výběr projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení. II. ukládá 1. předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost 1. zajistit zapracování kritérií pro výběr projektů operačního programu Praha Konkurenceschopnost do Operačního manuálu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 2. předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost 1. zajistit informování veřejnosti a potenciálních příjemců o kritériích pro výběr projektů operačního programu Praha Konkurenceschopnost Bc. Markéta Reedová předsedkyně SMV

2 SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ OPPK Prosinec 2007

3 Proces výběru projektových žádostí Zajišťuje Výzva k předložení projektových žádostí FEU MHMP - zveřejnění výzvy - konání seminářů a workshopů pro žadatele - konzultace projektových záměrů Délka trvání Min. 4 týdny Zajišťuje Délka trvání Formální posouzení FEU MHMP 4 týdny - posouzení všech projektových žádostí podle kritérií formálního posouzení - 7 formálních kritérií, kde je přípustná náprava - 5 formálních kritérií, kde není přípustná náprava, při nesplnění je žádost vyřazena Zajišťuje Délka trvání Věcné hodnocení FEU MHMP 4 týdny - hodnocení všech projektových žádostí, které splnily kritéria formálního posouzení - každou žádost hodnotí nezávisle na sobě dva projektoví manažeři na základě posudku nezávislého experta - žádost musí dosáhnout hranice 50 bodů, sestaven seznam projektů dle dosaženého bodového hodnocení - pokud je bodové hodnocení nižší než 50 bodů je žádost vyřazena Zajišťuje Délka trvání Analýza rizik a ex-ante kontrola FEU MHMP 6 týdnů - analýza rizik je provedena u všech projektů, které v hodnocení dosáhly 50 bodů - ex-ante kontrola je provedena u vybraných projektů na základě analýzy rizik, současně je provedena kontrola způsobilých výdajů - po provedené kontrole ex-ante (doporučení/nedoporučení realizace projektu) bude aktualizován seznam projektů dle bodového hodnocení Zajišťuje Délka trvání Výbor Evropských fondů ZHMP členové Výboru 2 týdny - projednává souhrnnou informaci o výběru projektových žádostí v rámci příslušné výzvy - kontroluje, zda-li bylo postupováno transparentně a v souladu s pracovními postupy - doporučuje Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy maximální výše způsobilých výdajů projektů na základě doporučení FEU MHMP - doporučuje Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit projektové žádosti - může navrhnout dočasné pozastavení schvalovacího procesu projektové žádosti - projednává všechny projektové žádosti, u kterých byl dočasně pozastaven schvalovací proces Zajišťuje Délka trvání Rada hl. m. Prahy členové Rady HMP 2 týdny - odsouhlasuje podporu pro projekty doporučené k financování Výborem Evropských fondů ZHMP - může navrhnout dočasné pozastavení schvalovacího procesu projektové žádosti Zajišťuje Zastupitelstvo hl. m. Prahy členové ZHMP - schvaluje podporu pro projekty doporučené k financování - může dočasně pozastavit schvalovací proces projektové žádosti Délka trvání 2 týdny Kritéria pro výběr projektů operačního programu 2 (celkem 14)

4 Věcné hodnocení V následujících tabulkách jsou uvedena kritéria hodnocení projektů OPPK. Jedná se o kritéria společná pro všechny oblasti podpory OPPK a tzv. specifická kritéria, která se liší dle zaměření dané oblasti podpory OPPK. Výsledný počet bodů projektu se vypočítá dle následujícího vzorce: 0,667 * společná kritéria + 0,333 * specifická kritéria = výsledný počet bodů Společná kritéria 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Počet doložených (jakýchkoli) již (z)realizovaných projektů (každá doložená reference á = 0,5 bodu) Typový soulad věcné stránky předloženého projektu s doloženými referencemi projektů (jde o projekty, které svým zaměřením odpovídají typům projektů uvedených v projektové příručce pro danou oblast podpory). Odpovídá-li 1 projekt = 1 b, odpovídají-li min. 2 projekty = 2 b. Finanční rozsah u všech doložených referencí projektů je min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu Realizace projektu s dotací z veřejných prostředků (české dotační programy, předvstupní nástroje Phare, ISPA, Sapard aj., stačí doložit min. u 1 projektu, a to jako předkladatel nebo partner) a z fondů EU Žadatel podle předložených referencí nemá dostatečné zkušenosti s řízením projektů (reference nedoložil nebo nejsou relevantní) Žadatel předloží max. 4 reference o již realizovaných projektech. Za relevantní projekty lze považovat jen ty, které svým charakterem odpovídají předkládanému projektu (zaměření na silnice / sítě / budovy / nákup vybavení) a které lze zařadit mezi typové projekty v rámci daného opatření. Žadatel může doložit i ty projekty, na jejichž realizaci se podílel ve spolupráci s externím subjektem. V takovém případě je ale nutné uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení projektu, kontrola realizace a financování nákladů projektu). Dále může žadatel uvést projekty i jiných předkladatelů projektů, na kterých se již dříve podílel, za předpokladu finanční účasti žadatele v min. rozsahu 10 % (dle podílu na rozpočtu projektu). 1.2 Organizační a projektové zajištění projektu Žadatel doložil organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční (přípravnou), investiční a provozní fázi projektu s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu popis týmu. Tým má vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky pro svoji činnost. Členové projektového týmu mají zkušenosti s přípravou a realizací projektů, které svým zaměřením odpovídají typu a finanční náročnosti předkládaného projektu. Žadatel stanoví postup v souladu se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Žadatel neprokázal, že má vytvořen realizační tým Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (předinvestiční - přípravná, investiční a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita ), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit. Při hodnocení se zohlední i vytvoření administrativních, technických a finančních podmínek pro činnost projektového týmu. Dále je brán v úvahu i přístup žadatele k zadávání zakázek externímu subjektu, zda-li postupuje Kritéria pro výběr projektů operačního programu 3 (celkem 14)

5 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,. V případě, že bude projektový tým složen jen z interních zdrojů je hodnoceno, zda-li dokáže žadatel s vlastními zdroji zabezpečit všechny činnosti potřebné pro přípravu a realizaci projektu a srozumitelně popíše celou organizaci jednotlivých činností. 1.3 Finanční hodnocení žadatele Hodnocení založeno na speciální metodice pro finanční hodnocení žadatele. Finanční hodnocení bude založeno na posouzení finančních a dalších výkazů žadatele dle jejich povinnosti předložit je v rámci povinných příloh. Přitom bude respektován typ organizace předkládající projekt (podnikatelé, NNO, veřejné subjekty). 2.1 Je projekt v souladu s rozvojovými programy či strategiemi regionálního či místního charakteru? Projekt je v souladu s rozvojovými programy, Strategickým plánem hlavního města Prahy nebo jinými strategickými dokumenty HMP či MČ. Projekt podporuje minimálně jeden ze strategických a explicitně preferovaných cílů uvedených v koncepcích rozvoje města/ městské části Projekt je naprosto nerelevantní, jeho realizace nepřispívá k rozvoji daného regionu Každou vazbu na programy, koncepce a strategie (stačí uvést jen názvy programů, priorit a strategických cílů) rozepíše žadatel zvlášť se zaměřením na přínos tohoto projektu k dosažení očekávaných výstupů. Hodnocena bude výstižnost a přesnost dané vazby (není účelem kopírování strategií, ale konkretizace vazby). Dále žadatel zdůvodní přínos svého projektu v analýze trhu a marketingové strategii. 2.2 Jaká je vazba projektu na jiné aktivity (zrealizované či předložené projekty v rámci OPPK, v rámci ostatních OP, jiné soukromé nebo veřejné investiční aktivity)? Projekt navazuje na jiné rozvojové projekty zrealizované nebo předložené v rámci předchozích kol výzev (vlastní či jiných žadatelů, realizované v rámci OPPK, jiného OP, jiného dotačního programu na národní, regionální nebo místní úrovni) za každý projekt á = 0,5 b, Projekty na sebe přímo navazují nebo se vzájemně doplňují. Projekt je provázán s jiným předloženým v rámci téže výzvy či připravovaným investičním či neinvestičním projektem v regionu NUTS II Praha. V odůvodněným případech také v NUTS II Střední Čechy. Jedná se o projekty vlastní či jiného žadatele a každý projekt á = 1 b. Projekty na sebe přímo navazují nebo se vzájemně doplňují Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty Žadatel popíše přímou vazbu předkládaného projektu na jiné projekty a aktivity zejména: - vlastních projektů již zrealizovaných či předložených v rámci jiných OP nebo Fondu soudržnosti, nebo jiných dotačních programů na národní, regionální nebo místní úrovni - zrealizovaných vlastních investičních a neinvestičních aktivit - aktivity jiných subjektů související s investičním a jiným rozvojem regionu,. Myšleny jsou přitom pouze aktivity a projekty přímo související, které jsou podmíněné realizací projektu, nebo které podmiňují (umožňují) realizaci projektu 2.3 Jakým způsobem je při přípravě a realizaci projektu respektován princip partnerství? Žadatel uvádí jasný výčet partnerů podílejících se na předkládaném projektu (včetně základních informací o organizaci a jejích pracovnících) Žadatel vymezuje zapojení partnera/ů (u něhož/nichž bylo partnerství doloženo smlouvou/dohodou) do projektu (finančně, materiálně či odbornými službami) v předinvestiční (např. realizaci analýzy/definování cílů a aktivit projektového záměru, zpracování projektové žádosti), v investiční a provozní fázi. (lze získat max. 1b za partnerství v rámci 1 fáze). Partnerství je doloženo smlouvou nebo dohodou o partnerství Kritéria pro výběr projektů operačního programu 4 (celkem 14)

6 Žadatel partnery projektu neuvádí Žadatel popíše konkrétní způsob spolupráce s partnery v rámci předkládaného projektu, a to v době přípravy, při samotné realizaci projektu a následném provozu. Zásadně odliší partnery od subdodavatelů, kteří se budou na projektu podílet na komerční bázi (ti nejsou považováni za partnery!). Formálně žadatel prokáže tuto spolupráci dokladem o partnerství dvoustranný akt (smlouva, prohlášení o partnerství, dohoda nebo jiné formy spolupráce). 3.1 Rozpočet projektu Rozpočet zahrnuje všechny aktivity, které budou v projektu realizovány Jasnost, relevantnost a přiměřenost nákladových položek rozpočtu je odůvodněná v podrobném komentáři k rozpočtu (žadatel uvede jak způsobilé, tak i nezpůsobilé výdaje) Rozpočet projektu respektuje stanovené procentuální limity pro určité typy způsobilých výdajů (např. projektová dokumentace, neinvestiční náklady) Hodnocení bude založeno na posouzení věcné a technické kvality SP, resp. CBA. Dle velikosti projektu jsou povinně zpracovávány následující povinné přílohy: Do 90 mil. Kč Základní struktura Studie proveditelnosti (SP) Nad 90 mil. Kč Základní struktura SP + CBA 3.3. Efektivnost Z projektu jasně vyplývá zhodnocení a návratnost vynaložených finančních prostředků Realizace zhodnocení finančních prostředků z projektu není patrná Byly správně použity vstupní údaje pro výpočet ukazatelů Výstupní hodnoty projektu neodpovídají hodnotám vstupním Jsou správně ohodnoceny všechny přínosy projektu? Pro výpočet ukazatelů byly použity předepsané veličiny, ukazatel IRR, NPV, Doba návratnosti Projekt nepoužívá pro výpočet finanční rentability daných ukazatelů Žadatel prokáže finanční bonitu projektu. K tomu použije hodnotící ukazatele, které napomohou k zobrazení celkové rentability projektu. Cílem je dokázat efektivnost projektu z finančního hlediska Technická proveditelnost Žadatel prokázal a doložil zvolení navrženého technického/technologického postupu včetně využití nejlepší dostupné techniky/technologie Není doložen technický/technologický postup ani využití nejlepší dostupné techniky/technologie Žadatel vzhledem k charakteru projektu vysvětlí, proč zvolil navrhovaný technický/technologický postup a prokáže využití nejlepší dostupné techniky/technologie 4.2. Reálnost harmonogramu Realizace projektu respektuje podmínku rozdělení do etap, ověřitelnosti resp. kontrolovatelnosti ukončení dané etapy Harmonogram je reálný a odpovídá charakteru jednotlivých aktivit Projekt nerespektuje stanovený harmonogram Žadatel dokládá/vysvětluje reálnost harmonogramu vzhledem k sezónnosti prací, dodržení zákonných lhůt (např. výběrové řízení, vydání kolaudačního rozhodnutí) a lhůt určeným v harmonogramu činností dle Projektové příručky, časovou provázanost aktivit v rámci realizace projektu Rizika a předpoklady realizace projektu Žadatel identifikuje všechna možná rizika, která mohou ohrozit realizaci a udržitelnost projektu, uvede pravděpodobnost jejich výskytu a míru jejich negativního dopadu na projekt (právní faktor Kritéria pro výběr projektů operačního programu 5 (celkem 14)

7 vlastnické vztahy, veřejné zakázky, personálně organizační zajištění, technický faktor, finanční faktor nezískání dotace, prostředků na spolufinancování a provozní rizika nedostatečná poptávka po službách) Žadatel rovněž uvede způsoby a varianty vedoucí k odstranění nebo omezení následků rizikových oblastí Jsou uvedeny podmínky/předpoklady, za kterých bude projekt úspěšný Žadatel prokazuje, že existuje reálná pravděpodobnost, že budou tyto podmínky splněny, resp. se zabývá tím, jak tyto podmínky/předpoklady naplnit Projekt se nezmiňuje o rizikových faktorech Pozornost soustředí na popis rizik a předpokladů úspěšné realizace projektu a navrhne řešení k odstranění nebo minimalizaci rizik Marketing Projekt má kvalitně zpracovaný marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace), vychází z kvalitní výchozí analýzy Projekt nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix nebo marketingový mix není úplný. Projekt vychází z kvalitní výchozí analýzy. Projekt nemá zpracovaný marketingový mix. V žádosti uvede žadatel stručně a výstižně všechny podstatné části předkládaného projektu (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. Popíše provázanost návrhu projektu pomocí marketingového mixu. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři) Provázanost projektu Popis projektu je vnitřně provázaný a v žádných částech projektu nebyly nalezeny rozpory (soulad mezi definicí cílů, výstupy projektu, popisem projektu, monitorovacími indikátory,přílohami k projektové žádosti aj.) V popisu projektu a v přiložených dokumentech se vyskytují podstatné rozpory V žádosti uvede žadatel jasně a výstižně všechny podstatné části předkládaného projektu (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři) Poptávka po projektu Potřeba realizace projektu je prokazatelně doložena Projekt odráží potřeby obyvatelstva dané lokality Projekt je zaměřen obecně a není zdůvodněna podpora/užitek z jeho realizace Žadatel prokáže potřebnost projektu pro danou oblast (odůvodněnost realizace projektu doloží např. dotazníkovým šetřením, veřejným průzkumem, sociologickými šetřeními atd.) 6.1. Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované v projektu udržitelné? (kdo a jak zajistí údržbu, opravy, reinvestice, sezónní údržbu včetně adekvátních částek) Žadatel v projektu deklaruje administrativní zajištění provozu a údržby výstupů projektu Žadatel v projektu deklaruje finanční zajištění provozu a údržby výstupů projektu Z finančního plánu je patrné personální zajištění provozu a z jakých zdrojů bude žadatel financovat provoz údržbu. Žadatel v žádosti nepodává o provozu, údržbě a zajištěním finančních zdrojů dostatečné informace Žadatel podrobně popíše, jak bude projekt pokračovat (udržovat výstupy) po skončení podpory Kritéria pro výběr projektů operačního programu 6 (celkem 14)

8 z programu a jakým způsobem bude financován (zdroj financování). 7.1 Jaký má projekt vliv na udržitelný rozvoj? (Projekt explicitně počítá s realizací opatření pro minimalizaci zdravotních a bezpečnostních rizik, projekt prokazatelně způsobí významné a měřitelné čisté zlepšení kvality ŽP) Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (ovzduší, voda, využívání alternativních zdrojů, sídelní vegetace, informovanost obyvatel o ochraně ŽP) Projekt přispěje alespoň k 1 zlepšení uvedených v žádosti Projekt je k ŽP neutrální Žadatel popíše jednotlivé vlivy projektu, které budou mít na jednotlivé složky životního prostředí, definuje negativní dopady a způsob jejich řešení. Bodové ohodnocení lze získat jen za popis vlivu projektu na danou oblast. 7.2 Jak projekt přispívá k naplňování rovných příležitostí? Projekt obsahuje opatření/aktivity na podporu rovnocenného zacházení a potlačování diskriminace osob a tato opatření/aktivity jsou v projektu smysluplně popsány Projekt přispívá k sociální integraci a zaměstnanosti diskriminací ohrožených osob v regionu (přispívá k sociální integraci = 1 bod, k zaměstnanosti = 1 bod) a tento přínos je v projektu smysluplně popsán Projekt podporuje rovné postavení mužů a žen Žadatel v žádosti popíše vlivy projektu na rovné příležitosti. Bodové ohodnocení lze získat jen za popis vlivu projektu na danou oblast. Specifická kritéria Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Úspora času cestujících v systému Pražské integrované dopravy PID 1.1 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID 20 % (včetně) a více 1.2 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID od 15 % (včetně) do 20 % 1.3 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID od 5 % (včetně) do 15 % 1.4 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID o méně než 5 % 2. Míra naplnění indikátoru Délka nové nebo modernizované tramvajové trati 2.1 Vybudování nové tramvajové trati v délce 500 m a více nebo Modernizace tramvajové trati v délce 700 m a více 2.2 Vybudování nové tramvajové trati v délce od 100 (včetně) do 500 m nebo Modernizace tramvajové trati v délce od 200 (včetně) do 700 m Kritéria pro výběr projektů operačního programu 7 (celkem 14)

9 2.3 Vybudování nové tramvajové trati v délce do 100 m nebo Modernizace tramvajové trati v délce do 200 m 2.4 Projekt se netýká výstavby ani modernizace tramvajové trati 3. Míra naplnění indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek 3.1 Vybudování nové cyklostezky v délce 1000 m (včetně) 3.2 Vybudování nové cyklostezky v délce od 300 m (včetně) do 1000 m 3.3 Vybudování nové cyklostezky v délce do 300 m 3.4 Projekt se netýká vybudování nové cyklostezky 4. Atraktivita Pražské integrované dopravy 4.1 Propojení více druhů dopravy a zároveň preferenční opatření ve prospěch povrchové veřejné dopravy 4.2 Propojení více druhů dopravy, nebo zřízení nového informačního systému pro cestující 4.3 Preferenční opatření ve prospěch povrchové veřejné dopravy 4.4 Projekt se netýká propojení více druhů dopravy, preferenčních opatření ve prospěch povrchové dopravy ani informačních systémů pro cestující 5. Bezbariérová přístupnost PID 5.1 Vybudování nových bezbariérových přístupů v PID, které umožní bezbariérové propojení více druhů veřejné dopravy, nebo bezbariérový přístup stanice metra 5.2 Vybudování nových bezbariérových přístupů v PID 5.3 Projekt se netýká nové bezbariérové přístupnosti v PID 6. Plusové kriterium - Dopravní dostupnost nových lokalit prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí 6.1 Dojde k rozšíření sítě veřejné dopravy nebo cyklostezek do nových lokalit (s doloženou poptávkou) a zároveň se zlepší dopravní spojení Prahy s regionem Střední Čechy Oblast podpory Přínos pro občany a veřejnou správu 1.1 Projekt přispěje k aplikaci nových produktů ICT a zefektivní procesu řízení města ve vztahu k občanům Způsob dosažení daných výstupů je v projektu jasně popsán a je doložen přínos pro občany. 1.2 Projekt přispěje k aplikaci nových produktů ICT a zefektivní proces řízení města ve vztahu k občanům. Způsob dosažení daných výstupů není jasně popsán a doložení přínosu pro občany není v projektu specifikováno. 1.3 Doložení přínosu pro občany není v projektu specifikováno. Kritéria pro výběr projektů operačního programu 8 (celkem 14)

10 2. Inovační charakter z hlediska použité technologie 2.1 Uvedení nového inovovaného produktu/procesu, který vede ke zlepšení kvality poskytovaných služeb města, způsob dosažení výsledku je jasně popsán. 2.2 Rozšíření portfolia produktů/procesu nebo zlepšení kvality produktů/procesů, které rozšíří stávající segment, způsob dosažení inovace není jasně popsán 2.3 Projekt neuvádí inovovaný výrobek, nerozšiřuje portfolio 3. Informace a komunikace veřejné správy s občany 3.1 Projekt je zaměřen na zrychlení/zefektivnění přístupu občanů a veřejné správy k informacím, projekt toto jasně dokládá 3.2 Projekt prokazatelně zajišťuje přenos/přínos toku informací mezi občany a veřejnou správou 3.3 Projekt neprokazuje spolehlivost přenosu informací mezi občany a veřejnou správou a zefektivnění přístupu občanů k informacím 4. Míra naplnění indikátoru 4.1 Podíl domácností připojených k vysokorychlostnímu internetu (ve vztahu počet obyvatel připojených k internetu k ploše nově zasíťovaného území) 4.2 Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy 4.3 Počet elektronických podání k městské správě Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Revitalizovaná území, vodní plochy a nádrže 1.1 Plocha revitalizovaného území je m 2 a více 1.2 Plocha revitalizovaného území je až m Plocha revitalizovaného území je menší než m Projekt neřeší revitalizaci území nebo plocha revitalizovaného území je nevýznamná 2 Protipovodňová opatření 2.1 Plocha nově chráněných území proti povodním je větší než m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.2 Plocha nově chráněných území proti povodním je až m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.3 Plocha nově chráněných území proti povodním je menší než m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.4 Projekt není zaměřen na protipovodňovou ochranu nebo plocha nově chráněných území proti povodním není doložena (analýzou, studií) 3. Zvýšení kvality životního prostředí 3.1 Projekt odstraní dlouhodobou a významnou ekologickou zátěž životního prostředí. Projekt obsahuje analýzu míry dopadů ekologické zátěže. Kritéria pro výběr projektů operačního programu 9 (celkem 14)

11 3.2 Projekt odstraní dlouhodobou a významnou ekologickou zátěž životního prostředí. Projekt neobsahuje analýzu míry dopadů ekologické zátěže. 3.3 Projekt zvyšuje estetickou urbanistickou nebo užitnou hodnotu území 3.4 Projekt neodstraňuje ekologickou zátěž životního prostředí 4. Využití stávajících ploch v souladu s rozvojovými strategiemi 4.1 Projekt řeší komplexně revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov, dokládá návaznost na strategie a rozvojové plány 4.2 Projekt řeší revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov a dokládá návaznost na strategie a rozvojové plány. 4.3 Projekt řeší revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov a nedokládá návaznost na strategie a rozvojové plány 4.4 Projekt neřeší revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov 5. Existence navazujícího investičního záměru naplňujícího specifické cíle oblasti podpory Navazující investiční záměr existuje minimálně ve fázi pravomocného územního rozhodnutí 5.2 Navazující investiční záměr má rozpracovanou přípravnou dokumentaci či probíhá územní řízení 5.3 Navazující investiční záměr existuje minimálně ve fázi studie 5.4 Není relevantní navazující investiční záměr 6. Hlučnost a protipovodňová ochrana území 6.1 Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o více než 10 % a toto snížení dokládá analýzou nebo Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města vybudováním nových protipovodňových prvků v dosud nechráněných lokalitách a dokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP 6.2 Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o 5 až 10 % (včetně) a více ale toto snížení nedokládá analýzou nebo Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města modernizací existujících protipovodňových prvků a dokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP 6.3 Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o méně než 5 % ale toto snížení nedokládá analýzou nebo Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města ale nedokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP 6.4 Projekt neřeší protipovodňovou ochranu území ani snižování hlučnosti Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Úspory energie 1.1 Výše úspor energie a energetických surovin o více než 30 % z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu Kritéria pro výběr projektů operačního programu 10 (celkem 14)

12 1.2 Výše úspor energie a energetických surovin v rozmezí 20 až 30 % (včetně) z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu 1.3 Výše úspor energie a energetických surovin od 2 (včetně) do 20 % (včetně) z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu 1.4 Výše úspor energie a energetických surovin je méně než 2 % 2. Míra naplnění indikátoru Zvýšení kapacit na výrobu energie z OZE 2.1 Instalovaný výkon OZE větší než 20 kw 2.2 Instalovaný výkon OZE 5 až 20 kw (včetně) 2.3 Instalovaný výkon OZE do 5 kw (včetně) 3. Poměr OZE k neobnovitelným zdrojům energie (NOZE) 3.1 Předpokládaný poměr zajištěné energie OZE a NOZE bude po realizaci projektu 50:50 a lepší 3.2 Předpokládaný poměr zajištěné energie z OZE a NOZE bude po realizaci projektu 21:79 až 49: Předpokládaný poměr zajištěné energie z OZE a NOZE bude po realizaci projektu do 20:80 4. Plusové kritérium - Osvětový charakter projektu 4.1 Prokazatelná osvětová hodnota projektu Vysvětlení: body pro projekty jsou za propagaci využití OZE a vzdělávání občanů a mládeže v této oblasti. Formou doložení může být dostatečně podrobný informační materiál vztahující se k danému projektu, který bude např. volně přístupný občanům (příklad: fotovoltaický článek na střeše školy poskytující elektrickou energii pro svícení na chodbě s náležitými informačními materiály sloužící jednak pro výrobu OZE a navíc pro environmentální a technické vzdělávání mládeže apod. Oblast podpory Spolupráce s institucemi VaV (výzkumné instituce, AV ČR a její ústavy) či VŠ (doložena smlouvami,dohodami o partnerství nutnost písemného doložení) v souvislosti s náplní projektu 1.1 kontrakt na společném výzkumu 1.2 kontrakt v oblasti související s aktivitami v projektu (např. publikační činnost, poradenská činnost atd.) 2. Spolupráce se soukromým sektorem, resp. firmami při výzkumu a vývoji (doložena smlouvami,dohodami o partnerství nutnost písemného doložení) v souvislosti s náplní projektu 2.1 kontrakt na společném výzkumu 2.2 kontrakt v oblasti související s aktivitami v projektu (např. publikační činnost, poradenská činnost atd.) 3. Finanční spoluúčast žadatele zajištěná spoluprací s dalšími subjekty 3.1 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (nad 8 %) Kritéria pro výběr projektů operačního programu 11 (celkem 14)

13 3.2 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (6 8 % včetně) 3.3 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (4 6 % včetně) 3.4 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (2 4 % včetně) 3.5 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (do 2 % včetně) 3.6 Bez kontraktu v souvislosti s finanční spoluúčastí 4. Existence dlouhodobé koncepce organizace žadatele v oblasti řešené projektem 4.1 Žadatel realizuje projekt dle vlastního inovačního plánu/strategie 4.2 Žadatel nemá inovační plán/strategii organizace, ale plán vznikl v souvislostí s realizací projektu a je popsán ve studii proveditelnosti 4.3 Žadatel nemá inovační plán/strategii organizace, není popsán ve studii proveditelnosti 5. Jak projekt reaguje na situaci na trhu/v oblasti činnosti žadatele 5.1 Uvedení nového inovovaného produktu, služby nebo procesu, které vede k otevření nových trhů, je specifikován přínos pro hl. m. Prahu 5.2 Rozšíření portfolia výrobků, služeb nebo zlepšení kvality výrobků, které rozšíří stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu Pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada zastarávajících produktů). Projekt bude obsahovat stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu Projekt neuvádí vazbu na situaci na trhu, není specifikován přínos pro Prahu 6. Míra naplnění indikátorů 6.1 Projekt jasně prokazuje vznik pracovních míst ve výzkumu a vývoji. 6.2 Projekt nevytvoří pracovní místa ve VaV 6.3 Vytvořená nová nebo modernizovaná kapacita pro VaV 6.4 Projekt nevytvoří kapacitu pro VaV 6.5 Provozní plocha nových nebo modernizovaných kapacit pro V a V 6.6 Počet podpořených nově založených podniků 7. Plusové kritérium 7.1 Ochrany duševního vlastnictví - žadatel realizuje projekt, který už má zajištěnu ochranu duševního vlastnictví (podaný patent apod.) nebo popisuje způsob ochrany duševního vlastnictví Oblast podpory Prostředí pro podnikatele 1.1 Projekt systematicky řeší podporu zlepšení přístupu služeb pro podnikatelské subjekty a zlepšuje prokazatelně podnikatelské prostředí (např. specializovaná centra se zaměřením na inovační podnikání, na pořízení a přenos technologie k dosažení inovací apod.); projekt má prokazatelně skupinový efekt. Kritéria pro výběr projektů operačního programu 12 (celkem 14)

14 1.2 Projekt přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí; efekty jeho realizace směřují pouze k jednomu nebo jen k několika podnikatelům. 1.3 Projekt je prezentován jako příspěvek ke zlepšení podnikatelského prostředí, průkaz je však proveden pouze rámcově. 1.4 Projekt má minimální nebo žádný efekt pro podnikatelské prostředí 2. Využití pracovních sil 2.1 Projekt vytvoří nové pracovní příležitosti, které budou v převážném rozsahu zajištěny osobami ohroženými sociální exkluzí, odpovídající stanoveným kritériím (např. osoby s délkou evidence nezaměstnanosti více než 1 rok, matky s dětmi, tělesně postižení a další osoby se změněnou pracovní schopností apod.). 2.2 Projekt vytvoří nová pracovní místa, v rozsahu (počtu) odpovídajícímu nákladům na projekt, resp. na jedno pracovní místo. 2.3 Projekt nevytváří podmínky pro vznik nových pracovních míst nebo náklady na jedno zřízené pracovní místo překračující stanovený limit. 3. Vazba projektu k indikátorům a cílům oblasti podpory 3.1 Projekt je zaměřen na podporu konkrétních (tj. průzkumem poptávky určených) ekonomických subjektů, je provedena analýza potřebnosti, udržitelnosti a pozitivních výkonových dopadů realizace projektu na budoucí činnost subjektu, která je v souladu se specifickými cíli a příslušnými indikátory oblasti podpory 3.2 Projekt je zaměřen na podporu konkrétních ekonomických subjektů a je v souladu se specifickými cíli a přispívá částečně k naplnění příslušných indikátorů oblasti podpory; analýza dopadů projektu není provedena dostatečně 3.3 Projekt není zaměřen na podporu ekonomických subjektů 4. Plusové kritérium 4.1 Projekt má výrazný přínos pro ekologii 4.2 Projekt má přínos pro ekologii, resp. uváděný výrazný přínos není prokazatelně doložen 4.3 Projekt má výrazný přínos pro zlepšení služeb cestovního ruchu 4.4 Projekt přispívá k revitalizaci nebo regeneraci kulturní památky (zapsané v Seznamu kulturních nemovitých památek) 4.5 Projekt bude realizován na specifickém území (tj. na revitalizovaném území, v památkové zóně, památkově chráněném objektu atd. nebo na sídlišti) Oblast podpory Míra naplnění indikátoru 1.1 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku (např. zvýšení tržby) nad průměrem indikátor, tj. nad 20 % 1.2 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu % Kritéria pro výběr projektů operačního programu 13 (celkem 14)

15 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu 5-10 % Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu 0-5 % 2. Inovační charakter Výstup projektu (výrobek, služba nebo proces) má velmi dobrou inovační úroveň, která je včetně konkrétních kontrolních postupů dostatečně popsána v dokumentaci Inovační hodnota výstupu projektu (výrobek, služba nebo proces) je pouze průměrná, popř. avizovaná výrazná inovační hodnota není v projektu jednoznačně popsaná 2.3 Inovační hodnota výstupu projektu existuje, ale je minimální. 2.4 Inovační hodnota projektu není prokázána 3. Jak projekt reaguje na situaci na trhu/v oblasti činnosti žadatele 3.1 Uvedení nového výrobku, služby nebo procesu, které vede k otevření nových trhů, je specifikován přínos pro hl. m. Prahu 3.2 Rozšíření portfolia výrobku, služby nebo zlepšení kvality výrobků, které rozšíří stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 3.3 Pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada zastarávajících produktů). Projekt bude obsahovat stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 3.4 Projekt neuvádí vazbu na situaci na trhu, není specifikován přínos pro Prahu 4. Strategie řízení a rozvoje ICT ve firmě 4.1 Žadatel poskytl popisy strategie řízení a strategie rozvoje ICT; dokumenty na sebe navazují, projekt plně realizuje záměry strategie rozvoje ICT. 4.2 Žadatel poskytl pouze popis strategie rozvoje ICT a projekt ji prokazatelně naplňuje. 4.3 Nedoložena žádná strategie rozvoje ICT v podniku. 5. Plusové kritérium 5.1 Bonus za OKEČ 72 (činnosti v oblasti výpočetní techniky) 5.2 Projekt má výrazný přínos pro ekologii 5.3 Projekt má omezený přínos pro ekologii, popř. avizovaný výrazný přínos není prokazatelně doložen 5.4 Projekt zajišťuje pracovní příležitosti pro osoby s problémovým umístěním na trhu práce 5.5 Projekt přispívá k revitalizaci nebo regeneraci kulturní památky (zapsané v Seznamu kulturních nemovitých památek) 5.6 Projekt podporuje rozvoj cestovního ruchu 5.7 Projekt bude realizován na specifickém území (tj. na revitalizovaném území, v památkové zóně, památkově chráněném objektu atd. nebo na sídlišti) Kritéria pro výběr projektů operačního programu 14 (celkem 14)

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 5 MANUÁL PRO HODNOCENÍ PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.3 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 46 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. PODMÍNKA NESTRANNOSTI

Více

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Zhodnocení možností aplikace integrovaného plánu rozvoje města v rámci Operačního programu Praha Konkurenceschopnost se zapracováním dosavadních zkušeností s realizací integrovaných plánů rozvoje měst

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST

PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST PROJEKTOVÁ PŘÍRUČKA Operační program PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST Verze: 5.3 Datum účinnosti: 30. 7. 2014 PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Evropský fond pro regionální rozvoj OBSAH ČÁST A ZÁKLADNÍ

Více

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ a OPERAČNÍ PROGRAM ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ PRO VODU, VZDUCH A PŘÍRODU Implementační dokument verze schválená na MV OPŽP per rollam dne 16. 10. 2014, zveřejněno dne 24. 10. 2014 MINISTERSTVO ŽIVOTNÍHO PROSTŘEDÍ

Více

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST

C. IMPLEMENTAČNÍ ČÁST PROGRAM ROZVOJE ÚSTECKÉHO KRAJE Zpracovatel: SPF Group, v.o.s. Masarykova 129/106 400 01 Ústí nad Labem Datum: červen 2013 OBSAH Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Projektový cyklus a akční plán... 4 2.1 Akční plán...

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze: 1.1 ze dne 15. 5. 2014 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ ROZVOJ Staroměstské náměstí 6 110 15 Praha 1 E-mail: nok@mmr.cz Vydáno inisterstvem

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu:

Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA. 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby státní správy BETA 1. Název programu: Program veřejných zakázek ve výzkumu, experimentálním vývoji a inovacích pro potřeby

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015

PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA PROGRAM REALIZACE STRATEGICKÉ KONCEPCE HL. M. PRAHY NA OBDOBÍ 2009-2015 Zpracoval Útvar rozvoje hl. m. Prahy, Odbor strategické koncepce ve spolupráci s odbory Magistrátu hl. m. Prahy

Více

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací

Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací III. Návrh programu Národní program udržitelnosti I na podporu výzkumu, experimentálního vývoje a inovací 1. Název programu Národní program udržitelnosti I (dále jen Program NPU I ) 2. Identifikační kód

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb

Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 1.2 Rozvoj a dostupnost ICT služeb Oblast podpory 3.1 Rozvoj inovačního prostředí a partnerství mezi základnou výzkumu a vývoje a praxí 16.2.2009 Struktura semináře Obecné informace o programu

Více

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část

Pravidla pro žadatele a příjemce. obecná část Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání Pravidla pro žadatele a příjemce obecná část VERZE: VYDAL: DATUM PLATNOSTI: DATUM ÚČINNOSTI: 1 Řídící orgán OP VVV dnem zveřejnění na webových stránkách MŠMT

Více

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32

Příručka pro žadatele a příjemce. Verze 1.32 Příručka pro žadatele a příjemce Verze 1.32 Verze 1.32 Příručky pro žadatele a příjemce Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod, schválená dne 3. 4. 2013, je účinná pro výzvy vyhlašované od

Více

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020

Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro koordinaci Metodický pokyn pro řízení výzev, hodnocení a výběr projektů v programovém období 2014 2020 Verze: 1.0 listopad 2013 Ministerstvo pro místní

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY na veřejnou zakázku ANALÝZY A SYSTÉMOVÁ PŘÍPRAVA zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v

Více

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ

MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ III. MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Podklad pro přípravu Dohody o partnerství pro programové období 2014 2020 - Vymezení programů a další postup při přípravě České republiky pro efektivní čerpání fondů

Více

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21

Obsah: Je připravena smlouva o financování 21 Obsah: PŘÍPRAVA PROJEKTU 2 Nápad na papíře - Projektový záměr/fiche 3 Jak zaplatit realizaci? Vytipování finančních zdrojů 6 Kde a jak zažádat o peníze? Příprava žádosti o grant/dotaci/úvěr 10 Žádost,

Více

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ

METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ MINISTERSTVO PRO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Národní orgán pro pro koordinaci METODICKÝ POKYN K ROZVOJI LIDSKÝCH ZDROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014-2020 A V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2007-2013 Verze: 1 Červen 2014 MINISTERSTVO

Více

Řešení problematiky veřejné podpory

Řešení problematiky veřejné podpory Řešení problematiky veřejné podpory v Regionálním operačním programu regionu soudržnosti JIHOZÁPAD Aktualizace duben 2014 PBA Group, s.r.o. Sídlo firmy: Záhřebská 33, 120 00, Praha 2, Česká republika,

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA

PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR ve spolupráci s hlavním městem Prahou PROGRAMOVÝ DODATEK K JEDNOTNÉMU PROGRAMOVÉMU DOKUMENTU PRO CÍL 3 REGIONU NUTS 2 HLAVNÍ MĚSTO PRAHA Schváleno Monitorovacím

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020

METODICKÝ POKYN PRO VYUŽITÍ INTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAMOVÉM OBDOBÍ 2014 2020 ETODCKÝ POKYN PRO VYUŽTÍ NTEGROVANÝCH NÁSTROJŮ V PROGRAOVÉ OBDOBÍ 2014 2020 Verze 1.0 ČERVENEC 2014 etodický pokyn pro využití integrovaných nástrojů v programovém období 2014 2020 NSTERSTVO PRO ÍSTNÍ

Více

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY. Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU ČESKÉ REPUBLIKY Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Verze programového dokumentu OP PIK vložená do elektronického systému Evropské komise

Více