Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost"

Transkript

1 U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 4 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost Společný monitorovací výbor operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost I. schvaluje kritéria pro výběr projektů Operačního programu Praha Konkurenceschopnost ve znění uvedeném v příloze č. 1 tohoto usnesení. II. ukládá 1. předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost 1. zajistit zapracování kritérií pro výběr projektů operačního programu Praha Konkurenceschopnost do Operačního manuálu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost 2. předsedovi Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost 1. zajistit informování veřejnosti a potenciálních příjemců o kritériích pro výběr projektů operačního programu Praha Konkurenceschopnost Bc. Markéta Reedová předsedkyně SMV

2 SPOLEČNÝ MONITOROVACÍ VÝBOR OPERAČNÍCH PROGRAMŮ PRAHA ADAPTABILITA A PRAHA KONKURENCESCHOPNOST KRITÉRIA PRO VÝBĚR PROJEKTŮ OPPK Prosinec 2007

3 Proces výběru projektových žádostí Zajišťuje Výzva k předložení projektových žádostí FEU MHMP - zveřejnění výzvy - konání seminářů a workshopů pro žadatele - konzultace projektových záměrů Délka trvání Min. 4 týdny Zajišťuje Délka trvání Formální posouzení FEU MHMP 4 týdny - posouzení všech projektových žádostí podle kritérií formálního posouzení - 7 formálních kritérií, kde je přípustná náprava - 5 formálních kritérií, kde není přípustná náprava, při nesplnění je žádost vyřazena Zajišťuje Délka trvání Věcné hodnocení FEU MHMP 4 týdny - hodnocení všech projektových žádostí, které splnily kritéria formálního posouzení - každou žádost hodnotí nezávisle na sobě dva projektoví manažeři na základě posudku nezávislého experta - žádost musí dosáhnout hranice 50 bodů, sestaven seznam projektů dle dosaženého bodového hodnocení - pokud je bodové hodnocení nižší než 50 bodů je žádost vyřazena Zajišťuje Délka trvání Analýza rizik a ex-ante kontrola FEU MHMP 6 týdnů - analýza rizik je provedena u všech projektů, které v hodnocení dosáhly 50 bodů - ex-ante kontrola je provedena u vybraných projektů na základě analýzy rizik, současně je provedena kontrola způsobilých výdajů - po provedené kontrole ex-ante (doporučení/nedoporučení realizace projektu) bude aktualizován seznam projektů dle bodového hodnocení Zajišťuje Délka trvání Výbor Evropských fondů ZHMP členové Výboru 2 týdny - projednává souhrnnou informaci o výběru projektových žádostí v rámci příslušné výzvy - kontroluje, zda-li bylo postupováno transparentně a v souladu s pracovními postupy - doporučuje Radě hl. m. Prahy a Zastupitelstvu hl. m. Prahy maximální výše způsobilých výdajů projektů na základě doporučení FEU MHMP - doporučuje Radě hl. m. Prahy odsouhlasit a Zastupitelstvu hl. m. Prahy schválit projektové žádosti - může navrhnout dočasné pozastavení schvalovacího procesu projektové žádosti - projednává všechny projektové žádosti, u kterých byl dočasně pozastaven schvalovací proces Zajišťuje Délka trvání Rada hl. m. Prahy členové Rady HMP 2 týdny - odsouhlasuje podporu pro projekty doporučené k financování Výborem Evropských fondů ZHMP - může navrhnout dočasné pozastavení schvalovacího procesu projektové žádosti Zajišťuje Zastupitelstvo hl. m. Prahy členové ZHMP - schvaluje podporu pro projekty doporučené k financování - může dočasně pozastavit schvalovací proces projektové žádosti Délka trvání 2 týdny Kritéria pro výběr projektů operačního programu 2 (celkem 14)

4 Věcné hodnocení V následujících tabulkách jsou uvedena kritéria hodnocení projektů OPPK. Jedná se o kritéria společná pro všechny oblasti podpory OPPK a tzv. specifická kritéria, která se liší dle zaměření dané oblasti podpory OPPK. Výsledný počet bodů projektu se vypočítá dle následujícího vzorce: 0,667 * společná kritéria + 0,333 * specifická kritéria = výsledný počet bodů Společná kritéria 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele 1.1 Jaká je předchozí zkušenost žadatele s realizací (řízením) obdobného typu projektů? Počet doložených (jakýchkoli) již (z)realizovaných projektů (každá doložená reference á = 0,5 bodu) Typový soulad věcné stránky předloženého projektu s doloženými referencemi projektů (jde o projekty, které svým zaměřením odpovídají typům projektů uvedených v projektové příručce pro danou oblast podpory). Odpovídá-li 1 projekt = 1 b, odpovídají-li min. 2 projekty = 2 b. Finanční rozsah u všech doložených referencí projektů je min. 80 % celkové velikosti předpokládaných nákladů projektu Realizace projektu s dotací z veřejných prostředků (české dotační programy, předvstupní nástroje Phare, ISPA, Sapard aj., stačí doložit min. u 1 projektu, a to jako předkladatel nebo partner) a z fondů EU Žadatel podle předložených referencí nemá dostatečné zkušenosti s řízením projektů (reference nedoložil nebo nejsou relevantní) Žadatel předloží max. 4 reference o již realizovaných projektech. Za relevantní projekty lze považovat jen ty, které svým charakterem odpovídají předkládanému projektu (zaměření na silnice / sítě / budovy / nákup vybavení) a které lze zařadit mezi typové projekty v rámci daného opatření. Žadatel může doložit i ty projekty, na jejichž realizaci se podílel ve spolupráci s externím subjektem. V takovém případě je ale nutné uvést přesné zapojení žadatele (např. řízení projektu, kontrola realizace a financování nákladů projektu). Dále může žadatel uvést projekty i jiných předkladatelů projektů, na kterých se již dříve podílel, za předpokladu finanční účasti žadatele v min. rozsahu 10 % (dle podílu na rozpočtu projektu). 1.2 Organizační a projektové zajištění projektu Žadatel doložil organizační a projektové zajištění realizace projektu pro předinvestiční (přípravnou), investiční a provozní fázi projektu s jasným vymezením kompetencí a odpovědnosti jednotlivých členů týmu popis týmu. Tým má vytvořeny administrativní, technické a finanční podmínky pro svoji činnost. Členové projektového týmu mají zkušenosti s přípravou a realizací projektů, které svým zaměřením odpovídají typu a finanční náročnosti předkládaného projektu. Žadatel stanoví postup v souladu se zadáváním veřejných zakázek dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách. Žadatel neprokázal, že má vytvořen realizační tým Žadatel má vytvořen projektový tým pro všechny fáze projektu (předinvestiční - přípravná, investiční a provozní fáze) s jasným vymezením pozice a aktivit s tím spojených (např. celková koordinace projektu, finanční a právní záležitosti, technické zabezpečení, kontrolní a dozorová činnost, marketing a publicita ), včetně odpovědnosti za splnění těchto aktivit. Při hodnocení se zohlední i vytvoření administrativních, technických a finančních podmínek pro činnost projektového týmu. Dále je brán v úvahu i přístup žadatele k zadávání zakázek externímu subjektu, zda-li postupuje Kritéria pro výběr projektů operačního programu 3 (celkem 14)

5 v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,. V případě, že bude projektový tým složen jen z interních zdrojů je hodnoceno, zda-li dokáže žadatel s vlastními zdroji zabezpečit všechny činnosti potřebné pro přípravu a realizaci projektu a srozumitelně popíše celou organizaci jednotlivých činností. 1.3 Finanční hodnocení žadatele Hodnocení založeno na speciální metodice pro finanční hodnocení žadatele. Finanční hodnocení bude založeno na posouzení finančních a dalších výkazů žadatele dle jejich povinnosti předložit je v rámci povinných příloh. Přitom bude respektován typ organizace předkládající projekt (podnikatelé, NNO, veřejné subjekty). 2.1 Je projekt v souladu s rozvojovými programy či strategiemi regionálního či místního charakteru? Projekt je v souladu s rozvojovými programy, Strategickým plánem hlavního města Prahy nebo jinými strategickými dokumenty HMP či MČ. Projekt podporuje minimálně jeden ze strategických a explicitně preferovaných cílů uvedených v koncepcích rozvoje města/ městské části Projekt je naprosto nerelevantní, jeho realizace nepřispívá k rozvoji daného regionu Každou vazbu na programy, koncepce a strategie (stačí uvést jen názvy programů, priorit a strategických cílů) rozepíše žadatel zvlášť se zaměřením na přínos tohoto projektu k dosažení očekávaných výstupů. Hodnocena bude výstižnost a přesnost dané vazby (není účelem kopírování strategií, ale konkretizace vazby). Dále žadatel zdůvodní přínos svého projektu v analýze trhu a marketingové strategii. 2.2 Jaká je vazba projektu na jiné aktivity (zrealizované či předložené projekty v rámci OPPK, v rámci ostatních OP, jiné soukromé nebo veřejné investiční aktivity)? Projekt navazuje na jiné rozvojové projekty zrealizované nebo předložené v rámci předchozích kol výzev (vlastní či jiných žadatelů, realizované v rámci OPPK, jiného OP, jiného dotačního programu na národní, regionální nebo místní úrovni) za každý projekt á = 0,5 b, Projekty na sebe přímo navazují nebo se vzájemně doplňují. Projekt je provázán s jiným předloženým v rámci téže výzvy či připravovaným investičním či neinvestičním projektem v regionu NUTS II Praha. V odůvodněným případech také v NUTS II Střední Čechy. Jedná se o projekty vlastní či jiného žadatele a každý projekt á = 1 b. Projekty na sebe přímo navazují nebo se vzájemně doplňují Projekt je realizován individuálně bez užších vazeb na další projekty Žadatel popíše přímou vazbu předkládaného projektu na jiné projekty a aktivity zejména: - vlastních projektů již zrealizovaných či předložených v rámci jiných OP nebo Fondu soudržnosti, nebo jiných dotačních programů na národní, regionální nebo místní úrovni - zrealizovaných vlastních investičních a neinvestičních aktivit - aktivity jiných subjektů související s investičním a jiným rozvojem regionu,. Myšleny jsou přitom pouze aktivity a projekty přímo související, které jsou podmíněné realizací projektu, nebo které podmiňují (umožňují) realizaci projektu 2.3 Jakým způsobem je při přípravě a realizaci projektu respektován princip partnerství? Žadatel uvádí jasný výčet partnerů podílejících se na předkládaném projektu (včetně základních informací o organizaci a jejích pracovnících) Žadatel vymezuje zapojení partnera/ů (u něhož/nichž bylo partnerství doloženo smlouvou/dohodou) do projektu (finančně, materiálně či odbornými službami) v předinvestiční (např. realizaci analýzy/definování cílů a aktivit projektového záměru, zpracování projektové žádosti), v investiční a provozní fázi. (lze získat max. 1b za partnerství v rámci 1 fáze). Partnerství je doloženo smlouvou nebo dohodou o partnerství Kritéria pro výběr projektů operačního programu 4 (celkem 14)

6 Žadatel partnery projektu neuvádí Žadatel popíše konkrétní způsob spolupráce s partnery v rámci předkládaného projektu, a to v době přípravy, při samotné realizaci projektu a následném provozu. Zásadně odliší partnery od subdodavatelů, kteří se budou na projektu podílet na komerční bázi (ti nejsou považováni za partnery!). Formálně žadatel prokáže tuto spolupráci dokladem o partnerství dvoustranný akt (smlouva, prohlášení o partnerství, dohoda nebo jiné formy spolupráce). 3.1 Rozpočet projektu Rozpočet zahrnuje všechny aktivity, které budou v projektu realizovány Jasnost, relevantnost a přiměřenost nákladových položek rozpočtu je odůvodněná v podrobném komentáři k rozpočtu (žadatel uvede jak způsobilé, tak i nezpůsobilé výdaje) Rozpočet projektu respektuje stanovené procentuální limity pro určité typy způsobilých výdajů (např. projektová dokumentace, neinvestiční náklady) Hodnocení bude založeno na posouzení věcné a technické kvality SP, resp. CBA. Dle velikosti projektu jsou povinně zpracovávány následující povinné přílohy: Do 90 mil. Kč Základní struktura Studie proveditelnosti (SP) Nad 90 mil. Kč Základní struktura SP + CBA 3.3. Efektivnost Z projektu jasně vyplývá zhodnocení a návratnost vynaložených finančních prostředků Realizace zhodnocení finančních prostředků z projektu není patrná Byly správně použity vstupní údaje pro výpočet ukazatelů Výstupní hodnoty projektu neodpovídají hodnotám vstupním Jsou správně ohodnoceny všechny přínosy projektu? Pro výpočet ukazatelů byly použity předepsané veličiny, ukazatel IRR, NPV, Doba návratnosti Projekt nepoužívá pro výpočet finanční rentability daných ukazatelů Žadatel prokáže finanční bonitu projektu. K tomu použije hodnotící ukazatele, které napomohou k zobrazení celkové rentability projektu. Cílem je dokázat efektivnost projektu z finančního hlediska Technická proveditelnost Žadatel prokázal a doložil zvolení navrženého technického/technologického postupu včetně využití nejlepší dostupné techniky/technologie Není doložen technický/technologický postup ani využití nejlepší dostupné techniky/technologie Žadatel vzhledem k charakteru projektu vysvětlí, proč zvolil navrhovaný technický/technologický postup a prokáže využití nejlepší dostupné techniky/technologie 4.2. Reálnost harmonogramu Realizace projektu respektuje podmínku rozdělení do etap, ověřitelnosti resp. kontrolovatelnosti ukončení dané etapy Harmonogram je reálný a odpovídá charakteru jednotlivých aktivit Projekt nerespektuje stanovený harmonogram Žadatel dokládá/vysvětluje reálnost harmonogramu vzhledem k sezónnosti prací, dodržení zákonných lhůt (např. výběrové řízení, vydání kolaudačního rozhodnutí) a lhůt určeným v harmonogramu činností dle Projektové příručky, časovou provázanost aktivit v rámci realizace projektu Rizika a předpoklady realizace projektu Žadatel identifikuje všechna možná rizika, která mohou ohrozit realizaci a udržitelnost projektu, uvede pravděpodobnost jejich výskytu a míru jejich negativního dopadu na projekt (právní faktor Kritéria pro výběr projektů operačního programu 5 (celkem 14)

7 vlastnické vztahy, veřejné zakázky, personálně organizační zajištění, technický faktor, finanční faktor nezískání dotace, prostředků na spolufinancování a provozní rizika nedostatečná poptávka po službách) Žadatel rovněž uvede způsoby a varianty vedoucí k odstranění nebo omezení následků rizikových oblastí Jsou uvedeny podmínky/předpoklady, za kterých bude projekt úspěšný Žadatel prokazuje, že existuje reálná pravděpodobnost, že budou tyto podmínky splněny, resp. se zabývá tím, jak tyto podmínky/předpoklady naplnit Projekt se nezmiňuje o rizikových faktorech Pozornost soustředí na popis rizik a předpokladů úspěšné realizace projektu a navrhne řešení k odstranění nebo minimalizaci rizik Marketing Projekt má kvalitně zpracovaný marketingový mix (cena, produkt, distribuce, propagace), vychází z kvalitní výchozí analýzy Projekt nemá kvalitně zpracovaný marketingový mix nebo marketingový mix není úplný. Projekt vychází z kvalitní výchozí analýzy. Projekt nemá zpracovaný marketingový mix. V žádosti uvede žadatel stručně a výstižně všechny podstatné části předkládaného projektu (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. Popíše provázanost návrhu projektu pomocí marketingového mixu. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři) Provázanost projektu Popis projektu je vnitřně provázaný a v žádných částech projektu nebyly nalezeny rozpory (soulad mezi definicí cílů, výstupy projektu, popisem projektu, monitorovacími indikátory,přílohami k projektové žádosti aj.) V popisu projektu a v přiložených dokumentech se vyskytují podstatné rozpory V žádosti uvede žadatel jasně a výstižně všechny podstatné části předkládaného projektu (aktivity, investice) v jejich logickém i časovém členění. V popisu se zaměří na jednotlivé části i jejich vzájemnou provázanost a další vazby (finanční, dodavatelé, partneři) Poptávka po projektu Potřeba realizace projektu je prokazatelně doložena Projekt odráží potřeby obyvatelstva dané lokality Projekt je zaměřen obecně a není zdůvodněna podpora/užitek z jeho realizace Žadatel prokáže potřebnost projektu pro danou oblast (odůvodněnost realizace projektu doloží např. dotazníkovým šetřením, veřejným průzkumem, sociologickými šetřeními atd.) 6.1. Do jaké míry budou výstupy/výsledky navrhované v projektu udržitelné? (kdo a jak zajistí údržbu, opravy, reinvestice, sezónní údržbu včetně adekvátních částek) Žadatel v projektu deklaruje administrativní zajištění provozu a údržby výstupů projektu Žadatel v projektu deklaruje finanční zajištění provozu a údržby výstupů projektu Z finančního plánu je patrné personální zajištění provozu a z jakých zdrojů bude žadatel financovat provoz údržbu. Žadatel v žádosti nepodává o provozu, údržbě a zajištěním finančních zdrojů dostatečné informace Žadatel podrobně popíše, jak bude projekt pokračovat (udržovat výstupy) po skončení podpory Kritéria pro výběr projektů operačního programu 6 (celkem 14)

8 z programu a jakým způsobem bude financován (zdroj financování). 7.1 Jaký má projekt vliv na udržitelný rozvoj? (Projekt explicitně počítá s realizací opatření pro minimalizaci zdravotních a bezpečnostních rizik, projekt prokazatelně způsobí významné a měřitelné čisté zlepšení kvality ŽP) Projekt přispěje k alespoň 2 zlepšením uvedeným v žádosti (ovzduší, voda, využívání alternativních zdrojů, sídelní vegetace, informovanost obyvatel o ochraně ŽP) Projekt přispěje alespoň k 1 zlepšení uvedených v žádosti Projekt je k ŽP neutrální Žadatel popíše jednotlivé vlivy projektu, které budou mít na jednotlivé složky životního prostředí, definuje negativní dopady a způsob jejich řešení. Bodové ohodnocení lze získat jen za popis vlivu projektu na danou oblast. 7.2 Jak projekt přispívá k naplňování rovných příležitostí? Projekt obsahuje opatření/aktivity na podporu rovnocenného zacházení a potlačování diskriminace osob a tato opatření/aktivity jsou v projektu smysluplně popsány Projekt přispívá k sociální integraci a zaměstnanosti diskriminací ohrožených osob v regionu (přispívá k sociální integraci = 1 bod, k zaměstnanosti = 1 bod) a tento přínos je v projektu smysluplně popsán Projekt podporuje rovné postavení mužů a žen Žadatel v žádosti popíše vlivy projektu na rovné příležitosti. Bodové ohodnocení lze získat jen za popis vlivu projektu na danou oblast. Specifická kritéria Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Úspora času cestujících v systému Pražské integrované dopravy PID 1.1 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID 20 % (včetně) a více 1.2 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID od 15 % (včetně) do 20 % 1.3 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID od 5 % (včetně) do 15 % 1.4 Úspora času cestujících v důsledku nového či zlepšeného prvku PID o méně než 5 % 2. Míra naplnění indikátoru Délka nové nebo modernizované tramvajové trati 2.1 Vybudování nové tramvajové trati v délce 500 m a více nebo Modernizace tramvajové trati v délce 700 m a více 2.2 Vybudování nové tramvajové trati v délce od 100 (včetně) do 500 m nebo Modernizace tramvajové trati v délce od 200 (včetně) do 700 m Kritéria pro výběr projektů operačního programu 7 (celkem 14)

9 2.3 Vybudování nové tramvajové trati v délce do 100 m nebo Modernizace tramvajové trati v délce do 200 m 2.4 Projekt se netýká výstavby ani modernizace tramvajové trati 3. Míra naplnění indikátoru Délka nově vybudovaných cyklostezek 3.1 Vybudování nové cyklostezky v délce 1000 m (včetně) 3.2 Vybudování nové cyklostezky v délce od 300 m (včetně) do 1000 m 3.3 Vybudování nové cyklostezky v délce do 300 m 3.4 Projekt se netýká vybudování nové cyklostezky 4. Atraktivita Pražské integrované dopravy 4.1 Propojení více druhů dopravy a zároveň preferenční opatření ve prospěch povrchové veřejné dopravy 4.2 Propojení více druhů dopravy, nebo zřízení nového informačního systému pro cestující 4.3 Preferenční opatření ve prospěch povrchové veřejné dopravy 4.4 Projekt se netýká propojení více druhů dopravy, preferenčních opatření ve prospěch povrchové dopravy ani informačních systémů pro cestující 5. Bezbariérová přístupnost PID 5.1 Vybudování nových bezbariérových přístupů v PID, které umožní bezbariérové propojení více druhů veřejné dopravy, nebo bezbariérový přístup stanice metra 5.2 Vybudování nových bezbariérových přístupů v PID 5.3 Projekt se netýká nové bezbariérové přístupnosti v PID 6. Plusové kriterium - Dopravní dostupnost nových lokalit prostřednictvím dopravy šetrné k životnímu prostředí 6.1 Dojde k rozšíření sítě veřejné dopravy nebo cyklostezek do nových lokalit (s doloženou poptávkou) a zároveň se zlepší dopravní spojení Prahy s regionem Střední Čechy Oblast podpory Přínos pro občany a veřejnou správu 1.1 Projekt přispěje k aplikaci nových produktů ICT a zefektivní procesu řízení města ve vztahu k občanům Způsob dosažení daných výstupů je v projektu jasně popsán a je doložen přínos pro občany. 1.2 Projekt přispěje k aplikaci nových produktů ICT a zefektivní proces řízení města ve vztahu k občanům. Způsob dosažení daných výstupů není jasně popsán a doložení přínosu pro občany není v projektu specifikováno. 1.3 Doložení přínosu pro občany není v projektu specifikováno. Kritéria pro výběr projektů operačního programu 8 (celkem 14)

10 2. Inovační charakter z hlediska použité technologie 2.1 Uvedení nového inovovaného produktu/procesu, který vede ke zlepšení kvality poskytovaných služeb města, způsob dosažení výsledku je jasně popsán. 2.2 Rozšíření portfolia produktů/procesu nebo zlepšení kvality produktů/procesů, které rozšíří stávající segment, způsob dosažení inovace není jasně popsán 2.3 Projekt neuvádí inovovaný výrobek, nerozšiřuje portfolio 3. Informace a komunikace veřejné správy s občany 3.1 Projekt je zaměřen na zrychlení/zefektivnění přístupu občanů a veřejné správy k informacím, projekt toto jasně dokládá 3.2 Projekt prokazatelně zajišťuje přenos/přínos toku informací mezi občany a veřejnou správou 3.3 Projekt neprokazuje spolehlivost přenosu informací mezi občany a veřejnou správou a zefektivnění přístupu občanů k informacím 4. Míra naplnění indikátoru 4.1 Podíl domácností připojených k vysokorychlostnímu internetu (ve vztahu počet obyvatel připojených k internetu k ploše nově zasíťovaného území) 4.2 Počet nových plně elektrizovaných agend veřejné správy 4.3 Počet elektronických podání k městské správě Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Revitalizovaná území, vodní plochy a nádrže 1.1 Plocha revitalizovaného území je m 2 a více 1.2 Plocha revitalizovaného území je až m Plocha revitalizovaného území je menší než m Projekt neřeší revitalizaci území nebo plocha revitalizovaného území je nevýznamná 2 Protipovodňová opatření 2.1 Plocha nově chráněných území proti povodním je větší než m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.2 Plocha nově chráněných území proti povodním je až m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.3 Plocha nově chráněných území proti povodním je menší než m 2 a její výměra je doložena (analýzou, studií) 2.4 Projekt není zaměřen na protipovodňovou ochranu nebo plocha nově chráněných území proti povodním není doložena (analýzou, studií) 3. Zvýšení kvality životního prostředí 3.1 Projekt odstraní dlouhodobou a významnou ekologickou zátěž životního prostředí. Projekt obsahuje analýzu míry dopadů ekologické zátěže. Kritéria pro výběr projektů operačního programu 9 (celkem 14)

11 3.2 Projekt odstraní dlouhodobou a významnou ekologickou zátěž životního prostředí. Projekt neobsahuje analýzu míry dopadů ekologické zátěže. 3.3 Projekt zvyšuje estetickou urbanistickou nebo užitnou hodnotu území 3.4 Projekt neodstraňuje ekologickou zátěž životního prostředí 4. Využití stávajících ploch v souladu s rozvojovými strategiemi 4.1 Projekt řeší komplexně revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov, dokládá návaznost na strategie a rozvojové plány 4.2 Projekt řeší revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov a dokládá návaznost na strategie a rozvojové plány. 4.3 Projekt řeší revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov a nedokládá návaznost na strategie a rozvojové plány 4.4 Projekt neřeší revitalizaci území, vodních ploch nebo historických budov 5. Existence navazujícího investičního záměru naplňujícího specifické cíle oblasti podpory Navazující investiční záměr existuje minimálně ve fázi pravomocného územního rozhodnutí 5.2 Navazující investiční záměr má rozpracovanou přípravnou dokumentaci či probíhá územní řízení 5.3 Navazující investiční záměr existuje minimálně ve fázi studie 5.4 Není relevantní navazující investiční záměr 6. Hlučnost a protipovodňová ochrana území 6.1 Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o více než 10 % a toto snížení dokládá analýzou nebo Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města vybudováním nových protipovodňových prvků v dosud nechráněných lokalitách a dokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP 6.2 Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o 5 až 10 % (včetně) a více ale toto snížení nedokládá analýzou nebo Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města modernizací existujících protipovodňových prvků a dokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP 6.3 Projekt snižuje hlučnost v lokalitě o méně než 5 % ale toto snížení nedokládá analýzou nebo Projekt posiluje protipovodňovou ochranu města ale nedokládá návaznost na Koncepci výstavby protipovodňových opatření v HMP 6.4 Projekt neřeší protipovodňovou ochranu území ani snižování hlučnosti Oblast podpory Míra naplnění indikátoru Úspory energie 1.1 Výše úspor energie a energetických surovin o více než 30 % z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu Kritéria pro výběr projektů operačního programu 10 (celkem 14)

12 1.2 Výše úspor energie a energetických surovin v rozmezí 20 až 30 % (včetně) z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu 1.3 Výše úspor energie a energetických surovin od 2 (včetně) do 20 % (včetně) z původní celkové spotřeby energie (tedy před aplikací podporovaných projektů) na základě energetického auditu 1.4 Výše úspor energie a energetických surovin je méně než 2 % 2. Míra naplnění indikátoru Zvýšení kapacit na výrobu energie z OZE 2.1 Instalovaný výkon OZE větší než 20 kw 2.2 Instalovaný výkon OZE 5 až 20 kw (včetně) 2.3 Instalovaný výkon OZE do 5 kw (včetně) 3. Poměr OZE k neobnovitelným zdrojům energie (NOZE) 3.1 Předpokládaný poměr zajištěné energie OZE a NOZE bude po realizaci projektu 50:50 a lepší 3.2 Předpokládaný poměr zajištěné energie z OZE a NOZE bude po realizaci projektu 21:79 až 49: Předpokládaný poměr zajištěné energie z OZE a NOZE bude po realizaci projektu do 20:80 4. Plusové kritérium - Osvětový charakter projektu 4.1 Prokazatelná osvětová hodnota projektu Vysvětlení: body pro projekty jsou za propagaci využití OZE a vzdělávání občanů a mládeže v této oblasti. Formou doložení může být dostatečně podrobný informační materiál vztahující se k danému projektu, který bude např. volně přístupný občanům (příklad: fotovoltaický článek na střeše školy poskytující elektrickou energii pro svícení na chodbě s náležitými informačními materiály sloužící jednak pro výrobu OZE a navíc pro environmentální a technické vzdělávání mládeže apod. Oblast podpory Spolupráce s institucemi VaV (výzkumné instituce, AV ČR a její ústavy) či VŠ (doložena smlouvami,dohodami o partnerství nutnost písemného doložení) v souvislosti s náplní projektu 1.1 kontrakt na společném výzkumu 1.2 kontrakt v oblasti související s aktivitami v projektu (např. publikační činnost, poradenská činnost atd.) 2. Spolupráce se soukromým sektorem, resp. firmami při výzkumu a vývoji (doložena smlouvami,dohodami o partnerství nutnost písemného doložení) v souvislosti s náplní projektu 2.1 kontrakt na společném výzkumu 2.2 kontrakt v oblasti související s aktivitami v projektu (např. publikační činnost, poradenská činnost atd.) 3. Finanční spoluúčast žadatele zajištěná spoluprací s dalšími subjekty 3.1 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (nad 8 %) Kritéria pro výběr projektů operačního programu 11 (celkem 14)

13 3.2 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (6 8 % včetně) 3.3 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (4 6 % včetně) 3.4 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (2 4 % včetně) 3.5 Kontrakt v souvislosti s finanční spoluúčastí (do 2 % včetně) 3.6 Bez kontraktu v souvislosti s finanční spoluúčastí 4. Existence dlouhodobé koncepce organizace žadatele v oblasti řešené projektem 4.1 Žadatel realizuje projekt dle vlastního inovačního plánu/strategie 4.2 Žadatel nemá inovační plán/strategii organizace, ale plán vznikl v souvislostí s realizací projektu a je popsán ve studii proveditelnosti 4.3 Žadatel nemá inovační plán/strategii organizace, není popsán ve studii proveditelnosti 5. Jak projekt reaguje na situaci na trhu/v oblasti činnosti žadatele 5.1 Uvedení nového inovovaného produktu, služby nebo procesu, které vede k otevření nových trhů, je specifikován přínos pro hl. m. Prahu 5.2 Rozšíření portfolia výrobků, služeb nebo zlepšení kvality výrobků, které rozšíří stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu Pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada zastarávajících produktů). Projekt bude obsahovat stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu Projekt neuvádí vazbu na situaci na trhu, není specifikován přínos pro Prahu 6. Míra naplnění indikátorů 6.1 Projekt jasně prokazuje vznik pracovních míst ve výzkumu a vývoji. 6.2 Projekt nevytvoří pracovní místa ve VaV 6.3 Vytvořená nová nebo modernizovaná kapacita pro VaV 6.4 Projekt nevytvoří kapacitu pro VaV 6.5 Provozní plocha nových nebo modernizovaných kapacit pro V a V 6.6 Počet podpořených nově založených podniků 7. Plusové kritérium 7.1 Ochrany duševního vlastnictví - žadatel realizuje projekt, který už má zajištěnu ochranu duševního vlastnictví (podaný patent apod.) nebo popisuje způsob ochrany duševního vlastnictví Oblast podpory Prostředí pro podnikatele 1.1 Projekt systematicky řeší podporu zlepšení přístupu služeb pro podnikatelské subjekty a zlepšuje prokazatelně podnikatelské prostředí (např. specializovaná centra se zaměřením na inovační podnikání, na pořízení a přenos technologie k dosažení inovací apod.); projekt má prokazatelně skupinový efekt. Kritéria pro výběr projektů operačního programu 12 (celkem 14)

14 1.2 Projekt přispívá ke zlepšení podnikatelského prostředí; efekty jeho realizace směřují pouze k jednomu nebo jen k několika podnikatelům. 1.3 Projekt je prezentován jako příspěvek ke zlepšení podnikatelského prostředí, průkaz je však proveden pouze rámcově. 1.4 Projekt má minimální nebo žádný efekt pro podnikatelské prostředí 2. Využití pracovních sil 2.1 Projekt vytvoří nové pracovní příležitosti, které budou v převážném rozsahu zajištěny osobami ohroženými sociální exkluzí, odpovídající stanoveným kritériím (např. osoby s délkou evidence nezaměstnanosti více než 1 rok, matky s dětmi, tělesně postižení a další osoby se změněnou pracovní schopností apod.). 2.2 Projekt vytvoří nová pracovní místa, v rozsahu (počtu) odpovídajícímu nákladům na projekt, resp. na jedno pracovní místo. 2.3 Projekt nevytváří podmínky pro vznik nových pracovních míst nebo náklady na jedno zřízené pracovní místo překračující stanovený limit. 3. Vazba projektu k indikátorům a cílům oblasti podpory 3.1 Projekt je zaměřen na podporu konkrétních (tj. průzkumem poptávky určených) ekonomických subjektů, je provedena analýza potřebnosti, udržitelnosti a pozitivních výkonových dopadů realizace projektu na budoucí činnost subjektu, která je v souladu se specifickými cíli a příslušnými indikátory oblasti podpory 3.2 Projekt je zaměřen na podporu konkrétních ekonomických subjektů a je v souladu se specifickými cíli a přispívá částečně k naplnění příslušných indikátorů oblasti podpory; analýza dopadů projektu není provedena dostatečně 3.3 Projekt není zaměřen na podporu ekonomických subjektů 4. Plusové kritérium 4.1 Projekt má výrazný přínos pro ekologii 4.2 Projekt má přínos pro ekologii, resp. uváděný výrazný přínos není prokazatelně doložen 4.3 Projekt má výrazný přínos pro zlepšení služeb cestovního ruchu 4.4 Projekt přispívá k revitalizaci nebo regeneraci kulturní památky (zapsané v Seznamu kulturních nemovitých památek) 4.5 Projekt bude realizován na specifickém území (tj. na revitalizovaném území, v památkové zóně, památkově chráněném objektu atd. nebo na sídlišti) Oblast podpory Míra naplnění indikátoru 1.1 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku (např. zvýšení tržby) nad průměrem indikátor, tj. nad 20 % 1.2 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu % Kritéria pro výběr projektů operačního programu 13 (celkem 14)

15 Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu 5-10 % Projekt do 3 roku po ukončení přinese růst výkonnosti podniku v rozsahu 0-5 % 2. Inovační charakter Výstup projektu (výrobek, služba nebo proces) má velmi dobrou inovační úroveň, která je včetně konkrétních kontrolních postupů dostatečně popsána v dokumentaci Inovační hodnota výstupu projektu (výrobek, služba nebo proces) je pouze průměrná, popř. avizovaná výrazná inovační hodnota není v projektu jednoznačně popsaná 2.3 Inovační hodnota výstupu projektu existuje, ale je minimální. 2.4 Inovační hodnota projektu není prokázána 3. Jak projekt reaguje na situaci na trhu/v oblasti činnosti žadatele 3.1 Uvedení nového výrobku, služby nebo procesu, které vede k otevření nových trhů, je specifikován přínos pro hl. m. Prahu 3.2 Rozšíření portfolia výrobku, služby nebo zlepšení kvality výrobků, které rozšíří stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 3.3 Pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada zastarávajících produktů). Projekt bude obsahovat stávající tržní segment, je specifikován přínos pro Prahu 3.4 Projekt neuvádí vazbu na situaci na trhu, není specifikován přínos pro Prahu 4. Strategie řízení a rozvoje ICT ve firmě 4.1 Žadatel poskytl popisy strategie řízení a strategie rozvoje ICT; dokumenty na sebe navazují, projekt plně realizuje záměry strategie rozvoje ICT. 4.2 Žadatel poskytl pouze popis strategie rozvoje ICT a projekt ji prokazatelně naplňuje. 4.3 Nedoložena žádná strategie rozvoje ICT v podniku. 5. Plusové kritérium 5.1 Bonus za OKEČ 72 (činnosti v oblasti výpočetní techniky) 5.2 Projekt má výrazný přínos pro ekologii 5.3 Projekt má omezený přínos pro ekologii, popř. avizovaný výrazný přínos není prokazatelně doložen 5.4 Projekt zajišťuje pracovní příležitosti pro osoby s problémovým umístěním na trhu práce 5.5 Projekt přispívá k revitalizaci nebo regeneraci kulturní památky (zapsané v Seznamu kulturních nemovitých památek) 5.6 Projekt podporuje rozvoj cestovního ruchu 5.7 Projekt bude realizován na specifickém území (tj. na revitalizovaném území, v památkové zóně, památkově chráněném objektu atd. nebo na sídlišti) Kritéria pro výběr projektů operačního programu 14 (celkem 14)

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost (podle čl. 4, ost. 7 Jednacího řádu Společného monitorovacího výboru OPPA a OPPK procedurou

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 20 ze dne 2. prosince 2009 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu

Více

PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY

PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY PŘÍLOHA E PROJEKTOVÉ PŘÍRUČKY OPERAČNÍ PROGRAM PRAHA - KONKURENCESCHOPNOST HODNOTÍCÍ KRITÉRIA VERZE 1.7 7. 1. 2014 Evropský fond pro regionální rozvoj Praha a EU Investujeme do vaší budoucnosti KRITÉRIA

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 3 ze dne 5. prosince 2007 ke Kritériím pro výběr projektů Operačního programu Praha

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 44 ze dne 26. listopadu 2012 ke specifickým kritériím oblastí podpory 1.2 a 3.3

Více

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení

Hodnotitel uvede ke každému kritériu jasné a srozumitelné odůvodnění výsledku hodnocení. Body za Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifické kritérium pro podporované investiční aktivity 3.1.1 a 3.1.2 je kritérium kombinované,

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 4.1 Budování a rozvoj atraktivit a infrastruktury CR Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.3 Infrastruktura v oblasti rozvoje lidských zdrojů Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, spec. cíl aktivitu (Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení)

Sada hodnoticích kritérií pro PO 3 OP PPR, spec. cíl aktivitu (Realizace diferencovaných forem sociálního bydlení) Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifické kritérium pro podporovanou investiční aktivitu 3.1.3 je kombinované, tj. pokud získá

Více

Hodnotící kritéria bod Žadatel partnery projektu neuvádí. 1.5 Žadatel má zaveden systém řízení? Max. 5 bodů

Hodnotící kritéria bod Žadatel partnery projektu neuvádí. 1.5 Žadatel má zaveden systém řízení? Max. 5 bodů Hodnotící kritéria OBLAST PODPORY 1.2, 1.3, 2.1, 2.2, 3.1, 3.2, 4.1, 4.2, 4.3 (společná kritéria): I. FÁZE HODNOCENÍ PRACOVNÍKY OAP 30 % - 47 bodů 1. Schopnosti a zkušenosti žadatele Váha 20 % 1.1 Jaká

Více

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení.

Body za jednotlivá subkritéria. Způsob hodnocení. Příslušný hodnotitel. Název kritéria Název subkritéria Popis hodnocení. Všechna kritéria jsou hodnoticí, kritérium 7.2 Technická proveditelnost je kritérium kombinované, kritérium 3 Specifická kritéria pro specifický cíl 3.2 je kritérium kombinované, tj. pokud získá méně než

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 2.2 Investice pro zlepšení fyzické infrastruktury Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 391/96C, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP

POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS GRANTOVÁ SCHÉMATA SROP Moravskoslezský kraj POKYNY PRO ŽADATELE PŘÍLOHA C2 ZÁVAZNÉ OSNOVY PRO ZPRACOVÁNÍ STUDIE PROVEDITELNOSTI K AKCI PŘEDKLÁDANÉ DO GS JKS 28.6.2006 Strana 1 z 5 ZÁVAZNÁ OSNOVA STUDIE PROVEDITELNOSTI (SP) TITULNÍ

Více

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP

Praha a fondy EU. OP Praha - Konkurenceschopnost. Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Praha a fondy EU OP Praha - Konkurenceschopnost Prezentace pro MSP 23. 10. 2007 Odbor fondů EU MHMP Reforma politiky soudržnosti období 2000-2006 období 2007-2013 Cíl 1 Cíl 2 Cíl 3 Cíl Konvergence Cíl

Více

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od:

Hodnotící tabulka. Kritérium 1 platné od: Schváleno usnesením MV: č. 098/MV13/11. Kritérium 2 platné od: Příloha č. 3 Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory 2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb. Pro výzvu

Více

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2

Hodnotící tabulka. Příloha č. 2 Příloha č. 2 Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci dílčí oblasti podpory 2.2.4 Organizace a kooperace v cestovním ruchu, pro projekty zaměřené na celý region,

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ PŘEDLOŽENÝCH ŽÁDOSTÍ PŘÍLOHA 7 I. SUB-PROJEKTY A. POSOUZENÍ FORMÁLNÍCH NÁLEŽITOSTÍ kontrolní seznam Ano Ne Žádost je dodána v elektronické podobě v předepsaném formátu Žádost je

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Příloha č.2 - Výběrová kritéria

Příloha č.2 - Výběrová kritéria Příloha č.2 - Výběrová kritéria Program INOVACE-inovační projekty Výzva č. I Dělení výběrových kritérií Pro každý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu ANO/NE. Aby projekt

Více

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c

Hodnotící tabulky. Příloha č. 3c Příloha č. 3c Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 2 podpora prosperity regionu, 2.2.1 Výstavba, revitalizace a modernizace turistické infrastruktury,

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI

Více

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2

KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/ podoblast podpory V 20 VK 1.0_3.1.2 KRITÉRIA PRO VÝBĚR IPRÚ č. 20/2010 - podoblast podpory 3.1.2 V 20 VK 1.0_3.1.2 Revize. č. Předmět revize Strana Platné od Podpis a datum... 10 Verze č. 1 10 Za zpracovatelský tým Ověřil Schválil Jméno

Více

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti)

Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) Záměr projektu (Osnova studie proveditelnosti) A) Stručný souhrn obsahu projektu 1) Identifikace žadatele 2) Název projektu, odborné zaměření a jeho stručný popis, vč. souhrnu výstupů projektu (uvést hodnoty

Více

Monitorovací výbor Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovací výbor Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR číslo 1 ze dne 19. září 217 k projednání aktualizace kritérií pro prioritní osu (SC.2,.1.1 a.1.2,.1.) Operačního programu Praha

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 26. 1. 2016 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Specifický cíl 2.2 sociální podnikání Specifický

Více

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009

Jak financovat ICT projekty z EU fondů. Martin Dolný 6.-7.4.2009 Jak financovat ICT projekty z EU fondů Martin Dolný 6.-7.4.2009 Současná situace v čerpání EU fondů Pomalé čerpání Menší zájem, obava z komplikovanosti systému Krize Redefinice dotačních priorit Zneužívání

Více

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria

Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Příloha č. 2 - Výběrová kritéria Program INOVACE - Inovační projekt, Výzva č. IV - prodloužení Dělení výběrových kritérií Pro kaţdý projekt existují tyto typy kritérií: I. Binární kritéria - kritéria typu

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA

Platnost od: VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Příloha č. 3 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: (obec, okres, NUTS III - kraj): Požadovaná částka dotace (v tis. Kč): Výběrová kritéria jsou rozdělena

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA. PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva Příloha č. 4 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM ICT V PODNICÍCH 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu (NUTS III okres): Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské Název

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále.

Více

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z

Regionální operační program. Postupy čerpání dotací z Regionální operační program Střední Morava Postupy čerpání dotací z Evropské unie 1. Audit shody připravenost Úřadu Regionální rady k implementaci ROP Střední Morava a. Nyní probíhá reaudit b. Vliv na

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 12 ze dne 3. prosince 2008 k Evaluačnímu plánu Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 3.2 Rozvoj dopravní obslužnosti regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 354 222 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání

Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání Integrovaný regionální operační program SC 2.2 Sociální podnikání 22. 10. 2015 Hradec Králové Ing. Michaela Brožová Centrum pro regionální rozvoj České republiky Současný stav IROP Projednání PD IROP -

Více

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně.

2.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná pro projekty s celkovými výdaji do 10 mil. Kč včetně. Příloha č. 3a Hodnotící tabulky Bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy podpora prosperity regionu,.1.1 Rozvoj infrastruktury pro vzdělávání, oborová centra, platná

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK. Inovace

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK. Inovace Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Inovace Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B Připravenost

Více

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu

B.1 Potřebnost projektu - projekt nezakládající veřejnou podporu 22 1) Jasné a úplné doložení a zdůvodnění potřeby projektu Oblast podpory 3.1 Rozvoj urbanizačních center body A. Hodnocení žadatele 5 1) Zkušenosti žadatele s realizací projektu 3,5 Žadatel doložil zkušenosti minimálně ke 2 projektům a zároveň alespoň 2 projekty

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace

Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní inovace Příloha č. 5 Povinná osnova Podnikatelského záměru I. Produktová a procesní Titulní stránka Na titulní straně by měl být uveden název projektu, název programu, název žadatele, identifikační údaje zpracovatel,

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI ostravské

Více

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE

SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM SPECIFICKÁ PRAVIDLA PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE SPECIFICKÝ CÍL 2.2 KOLOVÁ VÝZVA Č. 11 PŘÍLOHA Č. 5 OSNOVA PODNIKATELSKÉHO PLÁNU Strana: 1 PLATNOST OD 19. 1. 2016 1.

Více

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci

Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Integrovaný plán rozvoje města Liberec atraktivní a kvalitní život v Liberci Pokyny pro vyplnění formuláře žádosti Název předkladatele: Uveďte oficiální název organizace Název projektu: Předpokládaný operační

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Ing. Marcela Tomášová m.tomasova@regionhranicko.cz 14. října 2008 Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání

Více

Příloha č. 4 - Kritéria pro hodnocení

Příloha č. 4 - Kritéria pro hodnocení Příloha č. 4 - Kritéria pro hodnocení Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria Připravenost žadatele k realizaci projektu

Více

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25)

Hodnotící tabulka. Pro výzvu (1.1-25) Příloha č. 2a Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy 1 Regionální infrastruktura a dostupnost, dílčí oblasti podpory 1.1.2 Bezpečnost na komunikacích, cyklo a

Více

Nízkouhlíkové technologie

Nízkouhlíkové technologie Příloha č. 3 - Kritéria pro hodnocení Specifického cíle 3.4 Nízkouhlíkové technologie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) OZE_Příloha č. 4d Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Malé vodní elektrárny) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč

2.1.2 Rozvoj infrastruktury sociálních služeb s celkovými výdaji na projekt do 10 mil. Kč Příloha č. a Hodnotící tabulka bodová hodnotící kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, dílčí oblasti podpory.1. Rozvoj infrastruktury sociálních služeb

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Jakub Černík regionální projektový manažer, Brno 24.2. 2016 Školicí střediska Výzva II

Více

Metodický manuál (5)

Metodický manuál (5) MAS Moravská cesta (Litovelsko-Pomoraví), o.s. Svatoplukova žadatele 16, Červenka, 784 01 www.moravska-cesta.cz IČO: 270 37 932 Číslo účtu: 1816129389/0800 Metodický manuál (5) Osnova projektu k 2. výzvě

Více

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy

Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů ITI pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem dopravy Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic ITI pro specifický cíl 1.2 IROP Kritéria pro závěrečné ověření způsobilosti

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Brněnské i Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Brněnské i

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) OZE_Příloha č. 4c Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK OZE (Teplo z biomasy) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací)

Více

Jak fungují evropské dotace

Jak fungují evropské dotace Jak fungují evropské dotace Jan Balek j.balek@regionhranicko.cz Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Základní principy získávání dotací Osnova prezentace:

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 32 V 42 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010

XXII. výzva. Žádosti o podporu v rámci prioritní osy 5 jsou přijímány od 16. srpna 2010 do 15. října 2010 XXII. výzva k podávání žádostí o poskytnutí podpory v rámci Operačního programu Životní prostředí podporovaných z Fondu soudržnosti a Evropského fondu pro regionální rozvoj. Ministerstvo životního prostředí

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Úspory energie Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární (vylučovací) kritéria

Více

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM

HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM HODNOTÍCÍ KRITÉRIA (BODOVÉ HODNOCENÍ) IPRM KRITERIUM 1. SOULAD S NADŘAZENÝMI DOKUMENTY, PARTNERSTVÍ A ZPRACOVÁNÍ IPRM. 1.1 Soulad s nadřazenými dokumenty 1.1.1 Jak IPRM vychází ze strategií a programových

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI ostravské aglomerace Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty ITI Název kritéria Aspekt

Více

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti

Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria pro hodnocení integrovaných projektů realizovaných prostřednictvím integrovaných územních investic (ITI) ITI Pražské metropolitní oblasti Kritéria formálních náležitostí pro integrované projekty

Více

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování

Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Registrační číslo projektu Žadatel Kód hodnotitele Datum zpracování Nenapravitelná kritéria 2.3 Žadatel splňuje definici oprávněného příjemce pro příslušný specifický cíl a výzvu ANO žadatel splňuje definici

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť)

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) SG II_Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Smart Grids II. (Přenosová síť) Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu ---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) oznamuje změny v 1. výzvě k předkládání žádostí o podporu

Více

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost

Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy. Podporujeme vaši budoucnost Příloha č. 1 Výzvy č. 89: Zvýšení kvality řízení, financování a good governance v úřadech územní veřejné správy Upřesnění výzvy v bodě 3.4 a specifikace podporovaných klíčových aktivit Cílem výzvy je v

Více

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů

Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů Osnova studie proveditelnosti pro projekt zakládání a rozvoje klastrů V rámci tohoto dokumentu se předpokládá využití informací a dat, zjištěných v rámci projektu Vyhledávání vhodných firem pro klastry

Více

Závazný výklad preferenčních kritérií

Závazný výklad preferenčních kritérií MAS Mikulovsko o.p.s. Strategický plán LEADER MAS Mikulovsko 2007 2013 Fiche 7 Rozvoj občanského vybavení a služeb v MAS Mikulovsko Povinná preferenční : Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Spolupráce Technologické platformy

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Spolupráce Technologické platformy Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Spolupráce Technologické platformy Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A B C D E Binární

Více

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín

Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava. Nezbytné podmínky pro dopracování projektu. Olomouc Zlín Regionální operační program regionu soudržnosti Střední Morava Nezbytné podmínky pro dopracování projektu Olomouc 29. 4. 2010 Zlín 30. 4. 2010 V rámci Etapy 2 Dopracování projektu žadatel dokládá: 1. Doklady

Více

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení

Příloha č. 7. Specifická subkritéria hodnocení Příloha č. 7 k výzvě č. 05, oblasti podpory 3.2, globálního grantu Podpora nabídky dalšího v Olomouckém kraji II Specifická subkritéria hodnocení 1 Níže je uveden přehled specifických subkritérií, vztahujících

Více

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING

KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Příloha č. 4 KRITÉRIA PRO HODNOCENÍ 1. VÝZVY K PROGRAMU PODPORY - MARKETING Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací) kritéria B Připravenost

Více

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková

Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková Projektovéřízení I. Ing. Romana Hanáková 1) Regionální politika 2) Strukturální fondy 3) Operační programy 2007 2013 4) Projektová žádost 5) Aktuální stav čerpání 6) Problémy s Operačními programy strana

Více

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015

Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Příloha č.: 11 Počet stran přílohy: 4 Hodnotící kritéria programu RRC/07/2015 Podpora vědy a výzkumu v Moravskoslezském kraji 2015 (dále jen program ) (schváleno usnesením rady kraje č. /. ze dne 14. 7.

Více

Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu

Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu Program INOVACE - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále. B)

Více

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost

Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost U S N E S E N Í Společného monitorovacího výboru operačních programů Praha Adaptabilita a Praha Konkurenceschopnost číslo 51 ze dne 22. srpna 2013 ke změně Operačního programu Praha Konkurenceschopnost

Více

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2

Změna dokumentu IPRM Sídliště, místo pro život č. 2 Kapitola 14. Způsob výběru 1 Řídící výbor IPRM IOP provede výběr IPRM v IOP transparentním a nediskriminačním způsobem při respektování pravidel národního a komunitárního práva. Řídící výbor bude dbát

Více

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov

Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Dotační příležitosti a příprava na nové dotační období 40. dny malých obcí, Prostějov Tomáš Vacenovský 31. října 2013 Obsah prezentace Aktuální dotační příležitosti pro obce OP Životní prostředí Norské

Více

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI---

---PŘESTUPNÍ UZLY V AGLOMERACI--- Magistrát města Pardubic (Zprostředkující subjekt ITI) jako zprostředkující subjekt ITI (Strategie integrované územní investice Hradecko-pardubické ) vyhlašuje 1. výzvu k předkládání žádostí o podporu

Více

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu

Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Příloha č. 4 Kritéria pro hodnocení 1. výzvy k programu podpory OP PIK Partnerství znalostního transferu Metodika bodování Kritéria pro hodnocení jsou rozdělena na pět základních částí: A Binární (vylučovací)

Více

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2

Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro specifický cíl 1.2 Specifická kritéria přijatelnosti pro integrované projekty IPRÚ pro SC 1.2 IROP - Zvýšení podílu udržitelných forem

Více

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

7 let ROP JV. 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod 7 let ROP JV 7 let IROP? Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Závěrečné výzvy programového období 2007 2013 Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2

Více

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields

oblasti podpory 2.3 podpora využívání Brownfields Příloha č. 3b Hodnotící tabulka Kritéria pro výběr projektů předkládaných v rámci prioritní osy Podpora prosperity regionu, oblasti podpory.3 podpora využívání Brownfields pro projekty s celkovými náklady

Více

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva

VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva Příloha č. 5 VÝBĚROVÁ KRITÉRIA PROGRAM SPOLUPRÁCE Technologické platformy 1. výzva ZÁKLADNÍ ÚDAJE Registrační číslo: Žadatel: Název projektu: Místo realizace projektu: Požadovaná částka (dotace): Kč Metodika

Více

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA

Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA Jednání MV OP VaVpI Operační program Podnikání a inovace POTENCIÁL, PROSPERITA v Praze dne 1.dubna 2008 Ing. Petr Porák Sekce strukturálních fondů, MPO Cíl programu POTENCIÁL podpora zavádění a zvyšování

Více

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického

Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického Evaluace hodnotících kritérií pro výběr projektů financovaných z Regionálního operačního programu NUTS 2 Jihovýchod včetně hodnocení Metodického pokynu pro hodnotitele a externí experty 1. Úvod Pracovní

Více

Výzva I programu podpory Technická pomoc

Výzva I programu podpory Technická pomoc MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Výzva I programu podpory Technická pomoc Název programu podpory Prioritní osa operačního

Více

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod

IROP. Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod IROP Mgr. Richard Hubl Úřad Regionální rady Jihovýchod Jsme na dotacích závislí? Podpořené projekty ROP JV a podpora brownfieldů Osa 2 Podpora udržitelného cestovního ruchu Celkem podpořeno 4 projektů

Více

SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP)

SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) SYSTÉM SCHVALOVÁNÍ PROJEKTŮ A VÝBĚROVÁ KRITÉRIA INTEGROVANÉHO REGIONÁLNÍHO OPERAČNÍHO PROGRAMU (IROP) Verze po zapracování připomínek z 1. zasedání Monitorovacího výboru IROP 1 Obsah 1. Postupy schvalování

Více

PŘÍLOHA Č. 12 MANUÁL PRO HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU

PŘÍLOHA Č. 12 MANUÁL PRO HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU PŘÍLOHA Č. 12 MANUÁL PRO HODNOCENÍ KVALITY PROJEKTŮ PRO OBLAST INTERVENCE 3.1 INTEGROVANÉHO OPERAČNÍHO PROGRAMU Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 0 Strana 1 z 15 OBSAH: 1. ÚVOD... 3 2. HODNOCENÍ

Více

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1

Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce PRIORITNÍ OSA 1 Příloha č. 2 k č. j.: 4469/M/12, 72511/ENV/12 Doklady požadované k Závěrečnému vyhodnocení akce Doklady, které jsou požadované pro jednotlivé prioritní osy k Závěrečnému vyhodnocení akce v Operačním programu

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015

Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 Vyhlášení centralizovaných rozvojových programů pro veřejné vysoké školy pro rok 2015 I. Vyhlášení Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy (dále jen ministerstvo ) vyhlašuje níže uvedené centralizované

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření 1. Název projektu. 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu záměru; 1.2. Cíle projektu 1.2.1.

Více

Osnova projektu pro podopatření

Osnova projektu pro podopatření Osnova projektu pro podopatření 1.3.3. 1. Název projektu 1.1. Stručný a výstižný název projektu - uveďte, stručný a výstižný název projektu, návaznost projektu k prioritě, opatření, podopatření a investičnímu

Více