Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu"

Transkript

1 Program INOVACE II - Kritéria pro výběr projektu Pro každý projekt jsou tyto typy kritérií: A) Musí být splněno kritéria typu ANO/NE pokud všechna tato kritéria nejsou splněna, projekt nepostupuje dále. B) Bodová kritéria - Posouzení inovačních parametrů projektu - maximální počet bodů je 50, přičemž projekt musí obdržet minimálně 25 bodů, aby mohl být schválen A) Musí být splněno princip ANO/NE 1) Vliv realizace projektu na životní prostředí ANO neutrální nebo pozitivní vliv NE negativní vliv 2) Projekt musí splňovat následující podmínky (ANO/NE): a) musí využívat při realizaci výsledky výzkumu a vývoje vzniklé vlastní činností nebo ve spolupráci, či v podobě pořízení patentu, licence, transferů technologie při realizaci projektu, přičemž musí prokázat jejich vlastnictví např. smlouvou s výzkumným pracovištěm nebo smlouvou o jejich využití či nákupu; b) v případě využití výsledků výzkumu a vývoje vzniklých vlastní činností nebo ve spolupráci musí žadatel disponovat funkčním prototypem nebo vzorkem výrobku (potvrzeno vyjádřením nezávislého experta určeného Ministerstvem průmyslu a obchodu odborný posudek projektu); c) musí prokázat existenci mezery na trhu a reálnost zvoleného řešení jejího využití (potvrzeno vyjádřením nezávislého experta určeného Ministerstvem průmyslu a obchodu odborný posudek projektu ). 3) Proveditelnost inovačního projektu prokázaná předloženou studií proveditelnosti. odborný posudek NE - neproveditelný ANO proveditelný bez výhrad ANO s výhradami proveditelný s výhradami (např. kvůli většímu riziku z důvodu zavádění nových standardů ISO, nutnosti vyššího zvyšování kvalifikace zaměstnanců apod.) zároveň se nechá zpracovat expertní posudek 4) Finanční zdraví žadatele. - dosažení méně než 1odů NE - dosažení 1odů a více ANO Podmínkou pro žadatele je získání minimálně 1odů (z max. 2odů) z hodnotící zprávy o ekonomické situaci žadatele. Tento výstup se zpracovává pro žadatele na RKCI (regionálních kancelářích CzechInvestu) zdarma na základě vstupních dat od žadatele vyplněných do finančních výkazů (historie, výhled) a finančního plánu projektu. Nejvyšší váha bodování je dána na hodnocení historie žadatele tedy na rating. 1/5

2 4.1. Hodnocení finančního a nefinančního zdraví (rating) 0-1odů Rating žadatele v sobě zahrnuje hodnocení žadatele k datu podání žádosti na základě jeho dvouleté historie (poslední dvě uzavřená účetní období, dle daňového přiznání) a aktuálního čtvrtletí. Je koncipován tak, aby odrážel finanční a nefinanční situaci žadatele ve sledovaném období. Ratingová známka Body pro vstupní kritéria A 10 B+ 8 B 6 B- 4 C+ 2 C - C Hodnocení vazeb žadatele na další ekonomicky spjaté subjekty 0 - od Hodnotí subjekty ekonomicky spjaté skupiny (mateřské společnosti, dcery a další subjekty) a jejich vazby na problémové vnější podnikatelské subjekty (negativní informace typu konkurzy, likvidace, exekuce, dlužníci) a závažnost těchto výskytů. Ekonomicky spjaté skupiny Body pro vstupní kritéria Vyhovuje 1 Vyhovuje s výhradami 0 Nevyhovuje Ekonomické a finanční hodnocení realizovatelnosti projektu 0-9 bodů Finanční hodnocení realizovatelnosti projektu se zaměřuje přímo na projekt a na jeho realizovatelnost především z hlediska reálnosti využití vlastních zdrojů (včetně úvěrů, půjček, případně jiného typu financování) pro financování projektu. Hodnotí zda náklady na předložený projekt jsou na reálných základech (tvorba provozního CF). Hodnocení realizovatelnosti projektu Body pro vstupní kritéria Vyhovuje 9 Vyhovuje s výhradami 5 Nevyhovuje 0 B) Bodová kritéria inovační parametry projektu 1. INOVAČNÍ POTENCIÁL ŽADATELE a) Podíl čistého obratu 1 z nových nebo inovovaných výrobků / služeb uvedených na trh za poslední 3 roky z celkového čistého obratu Měření: průměrné % z celkového čistého obratu za poslední 3 roky 1 Pro účely programu: čistý obrat = tržby za prodej vlastních výrobků a služeb + tržby za prodej zboží 2/5

3 méně než 15% % - více než 30% - v případě že má tříletá statistika vzrůstající trend přidělí se další. b) Uskutečněné transfery technologií za poslední 3 roky ve formě využití patentu či nákupu / prodeje licence Měření: počet žádný transfer - alespoň jeden transfer - více jak jeden transfer - c) Spolupráce s VaV institucemi nebo VŠ za poslední 3 roky (doložená smlouvami) Měření: počty kontraktů žádný kontrakt alespoň jeden kontrakt dlouhodobý kontrakt na společném výzkumu d) Náklady na zvyšování kvalifikace zaměstnanců za poslední 3 roky Měření: % vynaložených nákladů z celkových mzdových nákladů firmy (průměr za tři roky) méně než 0,6% - 0,6 1,5% - více než 1,5% - e) Pravidelné průzkumy trhu, benchmarking, zjišťování potřeb zákazníků atd. Měření: % vynaložených nákladů z čistého obratu firmy (průměr za tři roky) méně než 1,5% - 1,5 3% - více než 3% - f) Vlastní R&D oddělení ve firmě Měření: (doloženo organizační strukturou) žádné R&D oddělení - (od. konstrukce, TPV, ) - (platí pouze pro MSP) fungující R&D oddělení - 2. TECHNICKÉ PARAMETRY INOVAČNÍHO PROJEKTU a) Míra inovace řešení původnost řešení. Při hodnocení se vychází z podrobného popisu řešení projektu, přičemž se posuzuje (jí): - zvolené řešení ve srovnání s běžnými standardy používanými v daném odvětví, 3/5

4 - užití vnitřních i vnějších zdrojů vedoucích k inovaci a ke způsobu jejich realizace, - důvody vedoucí k inovaci (ekonomické cíle, konkurenceschopnost výrobků, podíly na trhu, šetrnost k životnímu prostředí apod.) (doloženo podrobným popisem ve studii proveditelnosti dle předpsané osnovy) Měření: odborný posudek hodnotí se typ a stupeň novosti řešení s bodovým hodnocením Typ novosti řešení: "diferenciované" řešení, modifikace stávajícího řešení apod. technicky zlepšené řešení 1-3 b technicky nové řešení 4-5 b Stupeň novosti řešení: bez inovace nebo nové pro firmu nové v ČR 1 - nové v regionu (státy CEE 2, EU, atd.) 3-4 b nové ve světě 5 b b) Míra inovace produktu - kvalitativní i kvantitativní vyjádření vlastností nového výrobku nebo technologie a srovnání s běžnými standardy dostupnými na trhu. V případě inovace stávajícího výrobku nebo technologie pak kvalitativní i kvantitativní popis rozdílu oproti současnému stavu (doloženo podrobným popisem ve studii proveditelnosti dle předpsané osnovy) Měření: odborný posudek hodnotí se typ a stupeň novosti výsledného produktu s bodovým hodnocením Typ novosti výsledného produktu "diferenciovaný" produkt, modifikace stávajícího produktu apod. technicky zlepšený produkt 1-3 b technicky nový produkt 4-5 b Stupeň novosti výsledného produktu bez inovace nebo nový pro firmu nový v ČR 1 - nový v regionu ( státy CEE, EU, atd.) 3-4 b nový ve světě 5 b c) Není porušena ochrana cizího duševního vlastnictví Měření: ( např. i doloženo patentovou rešerší) žádné doložení, příp. žadatel neví o co jde doložena patentová rešerše nebo žadatel doloží že se jedná o veřejně dostupné duševní vlastnictví d) Je zajištěna ochrana případného budoucího duševního vlastnictví Měření: (doloženo popisem žadatele) žádné doložení, příp. žadatel neví o co jde 2 Státy CEE nové členské státy EU. 4/5

5 žadatel popisuje způsob ochrany duševního vlastnictví žadatel realizuje projekt který už má zajištěnu ochranu duševního vlastnictví (podaný patent apod.) e) Vycházelo se při přípravě projektu z průzkumů trhu nebo zjišťování konkrétních potřeb zákazníků Měření: (doloženo marketingovou studií, odborný posudek) pouhá pasivní reakce na situaci na trhu (udržení tržního podílu, náhrada zastarávajících produktů, snížení výrobních nákladů apod.) 0 vývoj produktů šetrných k životnímu prostředí, rozšíření výrobkového portfolia, zlepšení kvality výrobků 1 vývoj nových produktů které vedou k otevření nových trhů 3 b 3. MÍRA INOVACE ZAVÁDĚNÉHO VÝROBKU, TECHNOLOGIE, SLUŽBY a) Spolupráce na přípravě a/nebo realizaci projektu s V&V institucí nebo VŠ Měření: (doloženo kopií smlouvy ) žádná spolupráce měření vzorků, testy, konzultace apod. komplexní spolupráce se spol. výzkumným cílem a navíc je kladně hodnocen následující ukazatel 3 b b) Dohoda mezi partnery projektu která řeší využití případného duševního vlastnictví (patent, licence) Měření: (doloženo smlouvou mezi partnery) žádná dohoda smlouva mezi partnery řešící využití IP c) Klade realizace projektu nároky na další zvyšování kvalifikace nebo rekvalifikace zaměstnanců Měření: (doloženo popisem projektu) Žádné nároky nebo žadatel neuvádí Základní školení spojené s pořízenou technologií (uživatelské) Specifické vzdělávání nad rámec základního školení (školení v daném oboru, školení nad rámec uživatelského stupně) d) Vyžaduje realizace projektu implementaci nových standardů řízení jakosti nebo nových metod řízení Měření: (doloženo seznamem nových standardů) NE ANO e) Je projekt součástí jiného většího projektu nebo navazuje na další projekty v rámci dodavatelského nebo jiného hodnotového řetězce 5/5

6 Měření: (doloženo popisem jak projekt navazuje na další rozvoj a konkurenceschopnost žadatele) Projekt není součástí jiného většího projektu nebo nenavazuje na další projekty nebo žadatel neuvádí Žadatel zmiňuje případný vztah projektu k dalším projektům Žadatel popisuje vztah projektu k dalším projektům a dokládá konkrétní přínosy tohoto vztahu 6/5

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál

Operační program Podnikání a inovace. Program Potenciál Operační program Podnikání a inovace Dotační příležitosti pro inovační firmy Ing. Lenka Ondřejová CzechInvest Ostrava 26. 10. 2010 Inovační proces Inovace-ochrana práv průmyslového vlastnictví POTENCIÁL

Více

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS

Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Ministerstvo zemědělství Komplexní udržitelné systémy v zemědělství 2012-2018 KUS Program zemědělského aplikovaného výzkumu a experimentálního vývoje Zadání pro veřejnou soutěž Praha, červen 2014 Schváleno

Více

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce

II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI II. VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Spolupráce Identifikace výzvy Prioritní osa Číslo výzvy Spolupráce

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU ICT V PODNICÍCH VÝZVA II Praha květen 2010 Dokument je výhradním

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt

Více

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020

Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 Příloha 1 SEZNAM ROZVOJOVÝCH PROJEKTŮ RIS KRAJE VYSOČINA NA LÉTA 2013-2020 1. Přehled projektů Prioritní oblast A Inovační infrastruktura a transfer technologií Specifický cíl A1 Zřízení kontaktních míst

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Iva Ševčíková, Ředitelka regionální kanceláře pro Jihočeský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Regionální

Více

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie

Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy. Úspory energie MINISTERSTVO PRŮMYSLU A OBCHODU Řídící orgán OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST 2014 2020 Předběžná informace pro žadatele o parametrech výzvy Úspory energie Název programu

Více

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Příručka pro žadatele o finanční podporu z OP VK Vydal ŘO OP VK INVESTICE DO ROZVOJE VZDĚ LÁVÁNÍ Příručka pro žadatele o finanční podporu z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost VERZE:

Více

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP

Příručka. Evropské a národní programy podpor pro MSP Příručka Evropské a národní programy podpor pro MSP str. 1 EVROPSKÉ A NÁRODNÍ PROGRAMY PODPOR PRO MSP OD ROKU 2007 OBSAH 1. ÚVOD 2 ČÁST I. KLÍČ K EVROPSKÝM FINANCÍM PRO MALÉ A STŘEDNÍ PODNIKY V OBDOBÍ

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE. Pokyny k regionální státní podpoře na období 2014 2020 23.7.2013 Úřední věstník Evropské unie C 209/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE Pokyny k regionální státní podpoře na období (Text s významem pro EHP)

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce strukturálních fondů Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU NEMOVITOSTI VÝZVA II Praha říjen 2010 Dokument je výhradním

Více

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení

POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídící orgán OPPI POKYNY PRO ŽADATELE A PŘÍJEMCE DOTACE Z PROGRAMU INOVACE Inovační projekt VÝZVA IV II. prodloužení Praha - únor 2013-1 -

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační projekt Prioritní

Více

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE

(Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE 27.6.2014 CS Úřední věstník Evropské unie C 198/1 II (Sdělení) SDĚLENÍ ORGÁNŮ, INSTITUCÍ A JINÝCH SUBJEKTŮ EVROPSKÉ UNIE EVROPSKÁ KOMISE SDĚLENÍ KOMISE Rámec pro státní podporu výzkumu, vývoje a inovací

Více

Základní principy při zpracování a podávání projektů

Základní principy při zpracování a podávání projektů CENTRUM CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ JEZERKA O.P.S. Základní principy při zpracování a podávání projektů Studijní text Studijní text byl zpracován v rámci projektu Komplexní vzdělávací program pro lektory

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Ministerstvo průmyslu a obchodu České republiky Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ V RÁMCI OPPI Inovace Inovační projekt Identifikace výzvy Inovace Inovační

Více

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu

Hodnotící kritéria (bodování) pro oblast podpory 1.1 Podpora rozvojových pólů regionu Sídlo: Berní 2261/1, 400 01 Ústí nad Labem tel.: 475 240 600 www.nuts2severozapad.cz, www.europa.eu Pracoviště: Závodní 379/84A, 360 06 Karlovy Vary tel.: 353 502 624 e-mail: ridiciorgan@nuts2severozapad.cz

Více

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023

VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ. PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 VÝZVA K PŘEDKLÁDÁNÍ PROJEKTŮ PROGRAM ZÁRUKA 2015 až 2023 Číslo výzvy I. Datum vyhlášení výzvy 24. 2. 2015 Příjem žádostí Od 24. 2. 2015 do 31. 12. 2017 Systém sběru žádostí Kontinuální Obsah 1. CÍL PROGRAMU...

Více

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ

RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ 30.12.2006 CS Úřední věstník Evropské unie C 323/1 I (Informace) KOMISE RÁMEC SPOLEČENSTVÍ PRO STÁTNÍ PODPORU VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ (2006/C 323/01) Strana 1. ÚVOD...................................................................................................

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ZPRÁVA O VÝVOJI MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPOŘE V ROCE 2013 2014 ODDĚLENÍ POLITITKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU ODBOR INOVAČNÍHO

Více

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část

STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část STUDIE VEŘEJNÁ PODPORA V OBLASTI STRUKTURÁLNÍCH FONDŮ Obecná část PBA Group Prague-Brussels Advisory Group OBSAH: Použité pojmy a zkratky 3 Předmět zadání 4 Pojetí studie 4 Hodnocení 4 Obecná doporučení

Více

Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI. Podpora pre-seed aktivit. Hradec Králové, 21. 3. 2012

Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI. Podpora pre-seed aktivit. Hradec Králové, 21. 3. 2012 Výzva č. 6.3, PO 3, OP VaVpI Podpora pre-seed aktivit Hradec Králové, 21. 3. 2012 Úvod Proč podpora pre-seed aktivit? Hlavním cílem výzvy je podpora komercializace nadějných technologií a vynálezů s vysokým

Více

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020

ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU KONCEPCE PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ LET 2014 2020 2012 OBSAH ÚVOD... 3 PRINCIP PARTNERSTVÍ PŘI PŘÍPRAVĚ KONCEPCE MSP 2014+...

Více

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU

CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU CENTRUM EKONOMICKÝCH STUDIÍ VYSOKÉ ŠKOLY EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2007 ČERVEN 2008 NÁRODNÍHO ODBOJE 17, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM Obsah: 1. Úvod 2. Orgány CES VŠEM a jejich personální složení

Více

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního

Výběrová kritéria pro oblast podpory 2.4 Rozvoj infrastruktury základního, středního Rozvoj Regionální rada regionu soudržnosti Jihozápad 1 I. stupeň hodnocení a) hodnocení formálních náležitostí o žádost v tištěné podobě je předložena v požadovaném počtu vyhotovení, z nichž alespoň jedna

Více

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková

Psaní projektů EU. Ing. Mgr. Hana Janiková Psaní projektů EU Ing. Mgr. Hana Janiková O krok napřed Zvyšování kvality ve vzdělávání v Pardubickém kraji II. - reg. č. projektu CZ.1.07/1.1.28/02.0007 1 Obsah Slovníček nejdůležitějších pojmů... 3 1

Více

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl

Sborník. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve VaV. 1. díl Sborník projekt Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání ve vědě a výzkumu CZ.1.07/2.3.00/09.0134 Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. Sborník závěrečných prací projektu Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání

Více

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR

15. června 2012. Analýza možností poskytování. v ČR 15. června 2012 Analýza možností poskytování mikropůjček v ČR Obsah Manažerské shrnutí... 3 1 Úvod a cíle...7 2 Náš přístup... 9 3 Analýza stávajících možností drobných úvěrů v ČR... 11 3.1 Analýza poskytování

Více