4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9"

Transkript

1 Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti počítačové kurzy Zadavatel: Česká republika - Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Oznamuji vám, že zadavatel proved změnu zadávacích podmínek. 1) Mění se znění bodu 3 čl. 5 zadávací dokumentace, a to takto: Nabídková cena bude rovna součinu ceny plnění za jednoho účastníka bez DPH* a předpokládaného počtu účastníků a bude uvedena ve specifikaci příslušné části předmětu plnění a v bodu 3 článku II. rámcové smlouvy. Dodavatel stanoví cenu plnění za jednoho účastníka v souladu s metodikou ke stanovení ceny plnění za účastníka dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. 2) Zrušuje se bod 2 čl. 10 zadávací dokumentace. 3) Mění se znění bodu 4 čl. 13 zadávací dokumentace, mění se odd. III.2.3 oznámení o zakázce, a to takto: Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (reference). Minimální rozsah služeb stanovuje zadavatel s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky na jeden rekvalifikační kurz pro každý typ rekvalifikačního kurzu vymezeného v příloze č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění vymezeného touto zadávací dokumentací. způsob prokázání: dodavatel předloží seznam významných služeb (referencí) v členění dle vzoru uvedeném v příloze č. 10 zadávací dokumentace, přílohou seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta tomuto zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9 5) Příloha č. 3 zadávací dokumentace se nahrazuje tímto textem: Metodika ke stanovení ceny plnění za účastníka Cena plnění za účastníka vychází z níže uvedených položek: Č.ř. Položka Obsah

2 1. Přímý materiál celkem 1a potřebná výbava účastníků rekvalifikace (max. do 2000 Kč na jednoho účastníka) 1b osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytnuté účastníkům rekvalifikace 1c použitý výukový a výcvikový materiál 2. Přímé mzdy a odměny zaměstnanců celkem 2a organizační pracovníci (v pracovním poměru, na dohodu o pracovní činnosti) 2b pedagogičtí pracovníci - učitelé, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři aj. (v pracovním poměru, na dohodu o pracovní činnosti) 2c organizační pracovníci (na dohodu o provedení práce) Výbava, kterou obdrží účastníci kurzu do vlastnictví - např.: učebnice, skripta, studijní texty, sešity, psací potřeby, učební pomůcky, diskety, nástroje apod. Výbava, která je účastníkům zapůjčena na dobu konání kurzu. Kalkulují se jen náklady na opotřebení. Ochranné pracovní prostředky podle typu profese předepsané z hygienických a bezpečnostních hledisek - např.: ochranná přilba, čepice, šátek, ochranné brýle, montérky, pracovní plášť, zástěra, pracovní rukavice, pracovní obuv - s pevnou špičkou, protiskluzová apod. Předepsaný oděv jiného charakteru (uniformy), který neplní účel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např. u číšníků a servírek, se nepovažuje za ochranné pracovní prostředky a hradí si jej účastníci z vlastních prostředků. Ochranné pracovní prostředky, které jsou účastníkům zapůjčeny na dobu konání kurzu. Kalkulují se jen náklady na opotřebení a údržbu (praní, čištění). Suroviny a materiál, který se spotřebuje ve výuce - např.: dřevo, kovy, textil, barva, obvazy, potraviny, elektrody, papír do tiskárny, fixy, formuláře - testy, příklady, pracovní sešity, které se vyplňují ve výuce apod. Mzdy pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru ke rekvalifikačnímu zařízení nebo pracují pro něj na dohodu o pracovní činnosti a zabezpečují organizaci výuky - např.: zasílání pozvánek, příprava učebního plánu (rozvrh hodin), zabezpečování lektorů a náležitostí spojených s jejich odměnami, zabezpečování učeben a jejich nájmů, zabezpečování odborného výcviku a praxí u zaměstnavatelů, příprava pomůcek do teoretické a praktické přípravy, vedení agendy kurzu (třídní kniha, prezence), příprava závěrečných zkoušek, dozor při samostatné práci účastníků bez lektora, vyhotovování protokolu o závěrečných zkouškách, vystavení osvědčení a jejich evidence apod. Nadstandardně - informace o možnostech následného pracovního uplatnění absolventů kurzu, kontaktování zaměstnavatelů. Z této položky se dále kalkuluje odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. Předpokládá se, že organizační pracovníci mají na starosti více kurzů, proto obvykle nelze kalkulovat na jeden kurz jejich plnou mzdu. Mzdy a odměny pedagogických pracovníků - učitelů, lektorů, instruktorů, mistrů odborného výcviku, zkušebních komisařů - kteří jsou v pracovním poměru k rekvalifikačnímu zařízení nebo pracují pro něj na dohodu o pracovní činnosti. Z této položky se dále kalkuluje odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. Položka se kalkuluje jako počet hodin na organizační práce x průměrná hodinová sazba. Obdobně jako v řádcích 2a, 2b s tím rozdílem, že se jedná o organizační a pedagogické činnosti zajišťované pro rekvalifikační

3 Č.ř. Položka Obsah 2d pedagogičtí pracovníci učitelé, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři aj. (na dohodu o provedení práce) zařízení na dohodu o provedení práce, a tudíž se z této položky nekalkuluje odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. Poznámka ke mzdovým nákladům: Lektorská činnost vlastníka rekvalifikačního zařízení, jde-li o fyzickou osobu, se kalkuluje v řádku 3c a odměny lektorům, kteří podnikají v lektorské činnosti a svůj výkon rekvalifikačnímu zařízení fakturují, se uvádějí v položce "subdodávky odborných činností" v řádku 3g. Součet pedagogických hodin kalkulovaných v řádcích 2b, 2d, 3c a 3g se rovná rozsahu přípravy a zkoušek, případně plus počet hodin navíc na přípravu dělenou do skupin nebo na přípravu zabezpečovanou větším počtem pedagogických pracovníků současně. 3. Ostatní přímé náklady celkem 3a odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení 34 % ze součtu řádků 2a+2b 3b organizační činnost vlastníka rekvalifikačního zařízení, jde-li o fyzickou osobu 3c vlastní lektorská činnost majitele rekvalifikačního zařízení - živnostníka 3d odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení vlastníka rekvalifikačního zařízení, jde-li o fyzickou osobu 22,05 % ze součtu řádků 3b+3c 3e cestovné osob podílejících se na zabezpečení rekvalifikace 3f nájmy a půjčovné ( např.prostory, vyučovací technika) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění organizačních a pedagogických pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru ke rekvalifikačnímu zařízení nebo pro něj pracují na základě dohody o pracovní činnosti. Jedná se o položku, kterou odvádí zaměstnavatel (rekvalifikační zařízení). Podíl se vypočte ze součtu řádků 2a + 2b a v současné době činí 34%. Jestliže rekvalifikaci zabezpečuje živnostník (majitel rekvalifikačního zařízení) a zároveň vykonává činnost organizačního pracovníka nebo v kurzu přednáší, nevyplácí sám sobě mzdu, avšak odměnu za jeho práci nutno z hlediska posouzení nákladů rovněž kalkulovat. Doporučuje se v tomto případě uvést odměnu za organizační práci živnostníka do řádku 3b a za lektorské hodiny do řádku 3c. Pro účely kalkulace se výpočet provede sazbami platnými pro odvod zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení z rozdílu mezi tržbami a náklady živnostníka, tj. (součet ř. 3b+3c) x procento vyměřovacího základu x (procento odvodu na sociální zabezpečení + procento odvodu na zdravotní pojištění). Cestovné (tj. jízdné, stravné, ubytování) externích lektorů. Cestovné zaměstnanců spojené se zabezpečováním rekvalifikace. Nelze zde kalkulovat jízdné zaměstnanců rekvalifikačního zařízení z místa bydliště do místa výkonu práce podle pracovní smlouvy (jízdy do práce). Nájmy za prostory použité k teoretické a praktické přípravě - např. učebny, cvičné dílny, cvičné kuchyně apod. Tyto nájmy mohou mít charakter nákladů skutečně hrazených rekvalifikačním zařízením externímu pronajímateli nebo charakter kalkulace nájmu prostor vlastněných rekvalifikačním zařízením. Náklady na použití vyučovací techniky - např. zpětný projektor, video, videokamera, počítače včetně software použitého v přípravě; trenažéry, stroje, nástroje a zařízení použité v praktické přípravě apod.

4 Č.ř. Položka Obsah 3g subdodávky odborných činností (např. činnost lektorů, zkušebních komisařů) 3h pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků rekvalifikace Tyto náklady mohou mít povahu půjčovného, které hradí rekvalifikační zařízení jiné organizaci, nebo nákladů na odpisy, údržbu a opravy vlastní vyučovací techniky. Vyučovací techniku nelze kalkulovat v plné pořizovací hodnotě na jeden kurz. Pokud se didaktická pomůcka plně opotřebuje v průběhu kurzu, kalkuluje se v řádku 1c "použitý výukový a výcvikový materiál". Náklady na použití vyučovací techniky mohou být zahrnuty do nájmů příslušných prostor. Např. náklady na použití počítačové učebny jsou kalkulovány včetně výpočetní techniky a software, obdobně u dílen pro praktickou přípravu. V těchto případech se náklady na použití vyučovací techniky zvlášť neuvádějí. Odměny pedagogických pracovníků, provozujících lektorskou činnost jako živnost. V těchto odměnách se zpravidla zohledňuje skutečnost, že z rozdílu mezi svými tržbami a náklady rovněž odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Náklady na práce a služby poskytované a fakturované rekvalifikačnímu zařízení externími dodavateli, které jsou nezbytné k zabezpečení rekvalifikace. Například: Metodický dozor organizace, která vydává kvalifikační doklady; náklady na zkoušky a vydání kvalifikačních dokladů externí (oprávněnou) organizací. Exkurze, odborná praxe. Ozvučení sálu, natáčení videa - např. při výcviku rétoriky, aj. Jedná se o pojištění odpovědnosti rekvalifikačního zařízení za případnou škodu na zdraví účastníka rekvalifikace, která by se mu přihodila v průběhu rekvalifikace z viny organizace. Tj. nejedná se o úrazové pojištění účastníků rekvalifikace. 3i jiné ostatní přímé náklady Jiné přímé náklady - například poštovné, pokud lze stanovit, jako přímý náklad (zasílání pozvánek). Do kalkulace nelze zahrnovat náklady na občerstvení, náklady na zabezpečování účastníků do kurzu - např. inzeráty, propagace kurzu, náklady na zpracování projektu kurzu ani na jeho akreditaci. 4. Režijní náklady vynaložené při provádění rekvalifikace Z režijních nákladů vysledovaných nebo zkalkulovaných celkově za určité období provozu rekvalifikačního zařízení (obvykle za rok) se stanoví podíl připadající na daný rekvalifikační kurz. (Podíl se může stanovovat např. procentem z přímých mezd nebo procentem z tržeb.) Režie zahrnuje náklady, které jsou nutné pro provoz rekvalifikačního zařízení, avšak nelze je stanovit přímo na rekvalifikační kurz (nejsou zahrnuty v kalkulaci přímých nákladů), např. náklady na energie a vodu, poplatky za telefony, poštovné a různé služby, náklady na opravy, údržbu a úklid, odpisy hmotného a nehmotného majetku, daň z nemovitostí, pojistné, mzdy pracovníků nepodílejících se přímo na rekvalifikačním kurzu, nájemné a leasing apod. 5. Náklady na dílčí části rekvalifikace, Náklady na ucelené části rekvalifikace nebo dílčí kurzy které pro rekvalifikační zařízení zabezpečované komplexně jiným rekvalifikačním zařízením -

5 Č.ř. Položka Obsah zajišťuje jiné rekvalifikační zařízení 6. Náklady pro výpočet zisku (součet řádků 1 až 4) 7. Zisk. % z částky v řádku 6 (max. 15 % ) 8. Náklady na jednoho účastníka rekvalifikace bez DPH (součet řádků 5 až 7) např.: rekvalifikační zařízení zabezpečující rekvalifikaci na profesi "sekretářka" si objedná kurz psaní strojem u jiného rekvalifikačního zařízení; obdobně jako ucelená subdodávka se může vyskytnout kurz obsluhy osobního počítače apod. Náklady si kalkuluje subdodavatel včetně zisku, takže tato položka se nezahrnuje do základu pro výpočet zisku v řádku 6. Základ pro výpočet zisku. Zisk se stanovuje přiměřeně procentem z řádku 5 "Celkové náklady", maximálně však do výše 15%. 6) Upřesnění k bodu 2a čl. II. rámcové smlouvy: Text rámcové smlouvy bodu 2a, článku II. je třeba zopakovat tolikrát, kolik typů rekvalifikačních kurzů je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění (označeny nechť jsou vzestupnou číselnou řadou). 7) Mění se znění bodu 1 čl. III. rámcové smlouvy ve všech dílčích částech, a to takto: Konkrétní rekvalifikační kurzy budou realizovány v souladu s touto rámcovou smlouvou na základě jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které stanoví konkrétní počet účastníků rekvalifikačního kurzu, termín zahájení a ukončení rekvalifikačního kurzu a celkovou cenu rekvalifikačního kurzu, přičemž budou vycházet z podmínek této rámcové smlouvy a obecně platných právních předpisů. Závazný text těchto Dohod stanoví v souladu s touto rámcovou smlouvou zadavatel. Přílohou těchto Dohod o provedení rekvalifikace bude jmenný seznam účastníků rekvalifikace. Součástí a přílohou těchto Dohod bude také kalkulace nákladů, zpracovaná dodavatelem na formuláři a podle metodiky stanovené zadavatelem. 8) Změna obsahu Přílohy č. 8 zadávací dokumentace Požadavky na obsah nabídky, a to takto: Požadavky na obsah nabídky identifikační údaje doplněná a č. 4 zadávací dokumentace obsah nabídky (doporučeno) pokud dodavatel podává nabídku na část 1 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 1 doplněná a č. 1a zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 1 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 1 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 1 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace

6 pokud dodavatel podává nabídku na část 2 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 2 doplněná a č. 1b zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 2 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 2 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 2 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 3 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 3 doplněná a č. 1c zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 3 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 3 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 3 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 4 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 4 doplněná a č. 1d zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 4 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 4 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 4 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 5 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 5 doplněná a č. 1e zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 5 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 5 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 5 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 6 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 6 doplněná a č. 1f zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 6 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 6 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 6 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 7 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 7 doplněná a č. 1g zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 7 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 7 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 7 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace

7 pokud dodavatel podává nabídku na část 8 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 8 doplněná a č. 1h zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 8 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 8 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 8 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 9 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 9 doplněná a č. 1i zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 9 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 9 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 9 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace 9) Mění se Příloha č. 10 zadávací dokumentace Seznam významných služeb, a to takto: SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM V POSLEDNÍCH 3 LETECH pořadové číslo položky Min. jedna služba rekvalifikační kurz rozsah služby (dle typu rekvalifikačního kurzu vymezeného v příloze č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění) doba poskytnutí (rok) 10) Mění se znění odd. IV.3.3. oznámení o zakázce, a to takto: Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentaci: , čas 23:59 hod. 11) Mění se znění odd. IV.3.4. oznámení o zakázce, a to takto: Lhůta pro doručení nabídek: , čas 10:00 hod. 12) Mění se znění odd. IV.3.8. oznámení o zakázce, a to takto: Podmínky pro otevírání obálek, datum , čas 08:00 hod. pozn. změny týkající se oznámení o zakázce budou uveřejněny ve lhůtách stanovených správcem IS VZ US

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ

METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ METODIKA UZNATELNÝCH NÁKLADŮ Uznatelný náklad projektu musí splňovat následující základní kritéria: Náklad musí být vynaložen na činnosti, které jsou v souladu s nařízením Evropské Komise (ES) č. 1784/1999

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Veřejná zakázka ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Veřejná zakázka Stěhovací služby Identifikace zadavatele: Česká republika Ministerstvo financí Letenská 15 P.O.BOX 77 118 10 Praha 1 IČ: 00006947 Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

Více

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera

PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera PUBLIKACE Finanční řízení projektů Manuál projektového manažera Kolektiv autorů 2012 Publikace vznikla v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost pod názvem Řízení financí

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Kancelářské potřeby a tonery ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen ZVZ ) Název veřejné zakázky: Kancelářské potřeby a tonery Druh zadávacího

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Zadavatel: Město Chrastava nám. 1. máje 1, 463 31 Chrastava IČ: 00262871 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE A POKYNY PRO ZPRACOVÁNÍ NABÍDKY Název veřejné zakázky: Zadavatel Název : Chrastava oprava komunikace Bílokostelecká

Více

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č.

POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. POKYNY PRO ŽADATELE O PODPORU v rámci Programu podpory obcí ležících v regionech národních parků, podle Příloh IV Směrnice MŽP č. 6/2010 Pokyny pro žadatele program podpory obcí ležících v regionech národních

Více

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14

Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace Stránka 1 z 14 Zadávací dokumentace pro nadlimitní veřejnou zakázku na služby zadávanou v otevřeném řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Komunální

Více

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015

Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Č. j.: MŠMT-26 533/2012-51 Programy státní podpory práce s dětmi a mládeží pro nestátní neziskové organizace na léta 2011 až 2015 Úvod Ministerstvo školství,

Více

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y

Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 O P A T Ř E N Í O B E C N É P O V A H Y Ministerstvo zemědělství Těšnov 17, 117 05 Praha 1 tel. 221 811 111 Spisová zn. 22402/2006-16330S Čj. 22402/2006-16330 Vyřizuje: JUDr. Ing. Zdeněk Strnad / Ing. Vladimír Chaloupka Telefon: 221 812 249

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ust. 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon nebo ZVZ ) sp. zn.: CN/1/CN/14 č. j.: 544/14/CN na veřejnou zakázku s názvem

Více

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY

Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Rozpočet projektu TENTO SEMINÁŘ JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY Obecné zásady Odhad celkových výdajů projektu (tzn. plán) v rámci realizace projektu bude

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k podlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY Obsah VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO ZHOTOVENÍ STAVBY... 1 PREAMBULE... 1 ČÁST I.... 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 Článek 1 : Úvodní ustanovení... 1 Článek

Více

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb

Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ve smyslu 44 a násl. zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon) Podlimitní veřejná zakázka Dodávka kancelářských potřeb zadávaná v otevřeném řízení podle 27 a násl.

Více

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko

Místní akční skupina mikulovsko o.p.s. Pronájem prostor kanceláře MAS Mikulovsko Zadávací dokumentace k zadávacímu řízení (zakázce) dle Pravidel PRV ČR 2007-2013 mimo režim zákona č. 137/2006 Sb. Zakázka: Zadavatel: Místní akční skupina Mikulovsko o.p.s. K Vápence 69, 69201 Mikulov

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, pro zpracování nabídky k nadlimitní veřejné zakázce na služby zadávané dle ust. 27 zákona v otevřeném řízení

Více

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY. Část A Základní ustanovení. Článek 1 Obecná ustanovení VŠEOBECNÉ PODMÍNKY Část A Základní ustanovení Článek 1 Obecná ustanovení 1. Všeobecné podmínky jsou nedílnou součástí Smlouvy o poskytnutí účelové podpory na řešení programového projektu (dále jen Smlouva

Více

Střední odborná škola Luhačovice

Střední odborná škola Luhačovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY (včetně zadávací dokumentace) Název zakázky: NÁKUP AUTOMOBILU 2015 Číslo zakázky: Forma zadání: VZ/2015/2/02 veřejná zakázka malého rozsahu 1. Identifikační údaje zadavatele: Název

Více

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH)

II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR. POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Příloha č. 2) k Pravidlům II. KLASICKÉ ZADÁVÁNÍ VZMR POSTUP PRO ZADÁVÁNÍ VZMR I. KATEGORIE (do předpokládané hodnoty zakázky 25.000,- Kč bez DPH) Působnost zadavatele plní: oprávněná osoba (ředitelé příspěvkových

Více

Příručka způsobilých výdajů

Příručka způsobilých výdajů Spolupráce klastry II. výzva Příručka způsobilých výdajů Úvodní poznámka: Příručka způsobilých výdajů pro žadatele v programu SPOLUPRÁCE - Klastry vychází z dokumentů: Výzva k předkládání projektů v rámci

Více

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński

Seznam změn č. 1. Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński Seznam změn č. 1 Směrnice pro žadatele Fondu mikroprojektů Euroregionu Těšínské Slezsko Śląsk Cieszyński 1. str. 3, bod 1 Seznam zkratek OPS OEÚS Odbor regionální přeshraniční spolupráce na MMR ČR plnící

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání

Dodávka 5 osobních užitkových vozidel pro přepravu handicapovaných občanů - opakované zadání Výzva k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace ve zjednodušeném podlimitním řízení na veřejnou zakázku na dodávky zadávaná podle 8 12 odstavec (2), 21 odst. (1) písm. f) a souvisejících zákona

Více

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH

Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07. v y d á v á. pro KSH,OSH respektive SDH Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska úsek mládeže Římská 45, Praha 2, 121 07 v y d á v á M E T O D I C K Ý P O K Y N pro KSH,OSH respektive SDH k čerpání dotací poskytnutých MŠMT ČR na základě rozhodnutí

Více

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby

KVALIFIKAČNÍ DOKUMENTACE nadlimitní veřejné zakázky na služby ------------------------------- MĚSTSKÁ ČÁST PRAHA 4 ZADAVATEL: se sídlem Praha 4, Antala Staška 2059/80b IČO: 00063584 ZÁSTUPCE ZADAVATELE dle 151 ZVZ ROWAN LEGAL, advokátní kancelář s.r.o., se sídlem

Více

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách

Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Zadávací dokumentace dle zákona o veřejných zakázkách č.137/2006 Sb., zákon o veřejných zakázkách Tato Zadávací dokumentace je vypracována jako podklad pro podání nabídek uchazečů veřejné zakázky na dodávky

Více

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013

Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ODBOR RÁMCE PODPORY SPOLEČENSTVÍ Pravidla způsobilých výdajů pro programy spolufinancované ze strukturálních fondů a Fondu soudržnosti na programové období 2007-2013 PLATNOST

Více