4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9"

Transkript

1 Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti počítačové kurzy Zadavatel: Česká republika - Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Oznamuji vám, že zadavatel proved změnu zadávacích podmínek. 1) Mění se znění bodu 3 čl. 5 zadávací dokumentace, a to takto: Nabídková cena bude rovna součinu ceny plnění za jednoho účastníka bez DPH* a předpokládaného počtu účastníků a bude uvedena ve specifikaci příslušné části předmětu plnění a v bodu 3 článku II. rámcové smlouvy. Dodavatel stanoví cenu plnění za jednoho účastníka v souladu s metodikou ke stanovení ceny plnění za účastníka dle přílohy č. 3 zadávací dokumentace. 2) Zrušuje se bod 2 čl. 10 zadávací dokumentace. 3) Mění se znění bodu 4 čl. 13 zadávací dokumentace, mění se odd. III.2.3 oznámení o zakázce, a to takto: Technické kvalifikační předpoklady K prokázání splnění technických kvalifikačních předpokladů dodavatele pro plnění veřejné zakázky zadavatel požaduje seznam významných služeb poskytnutých dodavatelem v posledních 3 letech s uvedením jejich rozsahu a doby poskytnutí (reference). Minimální rozsah služeb stanovuje zadavatel s ohledem na druh, rozsah a složitost předmětu plnění veřejné zakázky na jeden rekvalifikační kurz pro každý typ rekvalifikačního kurzu vymezeného v příloze č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění vymezeného touto zadávací dokumentací. způsob prokázání: dodavatel předloží seznam významných služeb (referencí) v členění dle vzoru uvedeném v příloze č. 10 zadávací dokumentace, přílohou seznamu musí být osvědčení vydané veřejným zadavatelem, pokud byla služba poskytnuta tomuto zadavateli, nebo osvědčení vydané jinou osobou, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli, nebo čestné prohlášení dodavatele, pokud byla služba poskytována jiné osobě než veřejnému zadavateli a není-li současně možné osvědčení od této osoby získat z důvodů spočívajících na její straně 4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9 5) Příloha č. 3 zadávací dokumentace se nahrazuje tímto textem: Metodika ke stanovení ceny plnění za účastníka Cena plnění za účastníka vychází z níže uvedených položek: Č.ř. Položka Obsah

2 1. Přímý materiál celkem 1a potřebná výbava účastníků rekvalifikace (max. do 2000 Kč na jednoho účastníka) 1b osobní ochranné pracovní prostředky, mycí, čistící a dezinfekční prostředky a ochranné nápoje poskytnuté účastníkům rekvalifikace 1c použitý výukový a výcvikový materiál 2. Přímé mzdy a odměny zaměstnanců celkem 2a organizační pracovníci (v pracovním poměru, na dohodu o pracovní činnosti) 2b pedagogičtí pracovníci - učitelé, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři aj. (v pracovním poměru, na dohodu o pracovní činnosti) 2c organizační pracovníci (na dohodu o provedení práce) Výbava, kterou obdrží účastníci kurzu do vlastnictví - např.: učebnice, skripta, studijní texty, sešity, psací potřeby, učební pomůcky, diskety, nástroje apod. Výbava, která je účastníkům zapůjčena na dobu konání kurzu. Kalkulují se jen náklady na opotřebení. Ochranné pracovní prostředky podle typu profese předepsané z hygienických a bezpečnostních hledisek - např.: ochranná přilba, čepice, šátek, ochranné brýle, montérky, pracovní plášť, zástěra, pracovní rukavice, pracovní obuv - s pevnou špičkou, protiskluzová apod. Předepsaný oděv jiného charakteru (uniformy), který neplní účel bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, např. u číšníků a servírek, se nepovažuje za ochranné pracovní prostředky a hradí si jej účastníci z vlastních prostředků. Ochranné pracovní prostředky, které jsou účastníkům zapůjčeny na dobu konání kurzu. Kalkulují se jen náklady na opotřebení a údržbu (praní, čištění). Suroviny a materiál, který se spotřebuje ve výuce - např.: dřevo, kovy, textil, barva, obvazy, potraviny, elektrody, papír do tiskárny, fixy, formuláře - testy, příklady, pracovní sešity, které se vyplňují ve výuce apod. Mzdy pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru ke rekvalifikačnímu zařízení nebo pracují pro něj na dohodu o pracovní činnosti a zabezpečují organizaci výuky - např.: zasílání pozvánek, příprava učebního plánu (rozvrh hodin), zabezpečování lektorů a náležitostí spojených s jejich odměnami, zabezpečování učeben a jejich nájmů, zabezpečování odborného výcviku a praxí u zaměstnavatelů, příprava pomůcek do teoretické a praktické přípravy, vedení agendy kurzu (třídní kniha, prezence), příprava závěrečných zkoušek, dozor při samostatné práci účastníků bez lektora, vyhotovování protokolu o závěrečných zkouškách, vystavení osvědčení a jejich evidence apod. Nadstandardně - informace o možnostech následného pracovního uplatnění absolventů kurzu, kontaktování zaměstnavatelů. Z této položky se dále kalkuluje odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. Předpokládá se, že organizační pracovníci mají na starosti více kurzů, proto obvykle nelze kalkulovat na jeden kurz jejich plnou mzdu. Mzdy a odměny pedagogických pracovníků - učitelů, lektorů, instruktorů, mistrů odborného výcviku, zkušebních komisařů - kteří jsou v pracovním poměru k rekvalifikačnímu zařízení nebo pracují pro něj na dohodu o pracovní činnosti. Z této položky se dále kalkuluje odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. Položka se kalkuluje jako počet hodin na organizační práce x průměrná hodinová sazba. Obdobně jako v řádcích 2a, 2b s tím rozdílem, že se jedná o organizační a pedagogické činnosti zajišťované pro rekvalifikační

3 Č.ř. Položka Obsah 2d pedagogičtí pracovníci učitelé, lektoři, instruktoři, mistři, zkušební komisaři aj. (na dohodu o provedení práce) zařízení na dohodu o provedení práce, a tudíž se z této položky nekalkuluje odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení. Poznámka ke mzdovým nákladům: Lektorská činnost vlastníka rekvalifikačního zařízení, jde-li o fyzickou osobu, se kalkuluje v řádku 3c a odměny lektorům, kteří podnikají v lektorské činnosti a svůj výkon rekvalifikačnímu zařízení fakturují, se uvádějí v položce "subdodávky odborných činností" v řádku 3g. Součet pedagogických hodin kalkulovaných v řádcích 2b, 2d, 3c a 3g se rovná rozsahu přípravy a zkoušek, případně plus počet hodin navíc na přípravu dělenou do skupin nebo na přípravu zabezpečovanou větším počtem pedagogických pracovníků současně. 3. Ostatní přímé náklady celkem 3a odvod pojistného na zdravotní pojištění a na sociální zabezpečení 34 % ze součtu řádků 2a+2b 3b organizační činnost vlastníka rekvalifikačního zařízení, jde-li o fyzickou osobu 3c vlastní lektorská činnost majitele rekvalifikačního zařízení - živnostníka 3d odvod pojistného na zdravotní pojištění a sociální zabezpečení vlastníka rekvalifikačního zařízení, jde-li o fyzickou osobu 22,05 % ze součtu řádků 3b+3c 3e cestovné osob podílejících se na zabezpečení rekvalifikace 3f nájmy a půjčovné ( např.prostory, vyučovací technika) Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění organizačních a pedagogických pracovníků, kteří jsou v pracovním poměru ke rekvalifikačnímu zařízení nebo pro něj pracují na základě dohody o pracovní činnosti. Jedná se o položku, kterou odvádí zaměstnavatel (rekvalifikační zařízení). Podíl se vypočte ze součtu řádků 2a + 2b a v současné době činí 34%. Jestliže rekvalifikaci zabezpečuje živnostník (majitel rekvalifikačního zařízení) a zároveň vykonává činnost organizačního pracovníka nebo v kurzu přednáší, nevyplácí sám sobě mzdu, avšak odměnu za jeho práci nutno z hlediska posouzení nákladů rovněž kalkulovat. Doporučuje se v tomto případě uvést odměnu za organizační práci živnostníka do řádku 3b a za lektorské hodiny do řádku 3c. Pro účely kalkulace se výpočet provede sazbami platnými pro odvod zdravotního pojištění a sociálního zabezpečení z rozdílu mezi tržbami a náklady živnostníka, tj. (součet ř. 3b+3c) x procento vyměřovacího základu x (procento odvodu na sociální zabezpečení + procento odvodu na zdravotní pojištění). Cestovné (tj. jízdné, stravné, ubytování) externích lektorů. Cestovné zaměstnanců spojené se zabezpečováním rekvalifikace. Nelze zde kalkulovat jízdné zaměstnanců rekvalifikačního zařízení z místa bydliště do místa výkonu práce podle pracovní smlouvy (jízdy do práce). Nájmy za prostory použité k teoretické a praktické přípravě - např. učebny, cvičné dílny, cvičné kuchyně apod. Tyto nájmy mohou mít charakter nákladů skutečně hrazených rekvalifikačním zařízením externímu pronajímateli nebo charakter kalkulace nájmu prostor vlastněných rekvalifikačním zařízením. Náklady na použití vyučovací techniky - např. zpětný projektor, video, videokamera, počítače včetně software použitého v přípravě; trenažéry, stroje, nástroje a zařízení použité v praktické přípravě apod.

4 Č.ř. Položka Obsah 3g subdodávky odborných činností (např. činnost lektorů, zkušebních komisařů) 3h pojištění odpovědnosti za škodu na zdraví účastníků rekvalifikace Tyto náklady mohou mít povahu půjčovného, které hradí rekvalifikační zařízení jiné organizaci, nebo nákladů na odpisy, údržbu a opravy vlastní vyučovací techniky. Vyučovací techniku nelze kalkulovat v plné pořizovací hodnotě na jeden kurz. Pokud se didaktická pomůcka plně opotřebuje v průběhu kurzu, kalkuluje se v řádku 1c "použitý výukový a výcvikový materiál". Náklady na použití vyučovací techniky mohou být zahrnuty do nájmů příslušných prostor. Např. náklady na použití počítačové učebny jsou kalkulovány včetně výpočetní techniky a software, obdobně u dílen pro praktickou přípravu. V těchto případech se náklady na použití vyučovací techniky zvlášť neuvádějí. Odměny pedagogických pracovníků, provozujících lektorskou činnost jako živnost. V těchto odměnách se zpravidla zohledňuje skutečnost, že z rozdílu mezi svými tržbami a náklady rovněž odvádějí příspěvek na sociální zabezpečení a zdravotní pojištění. Náklady na práce a služby poskytované a fakturované rekvalifikačnímu zařízení externími dodavateli, které jsou nezbytné k zabezpečení rekvalifikace. Například: Metodický dozor organizace, která vydává kvalifikační doklady; náklady na zkoušky a vydání kvalifikačních dokladů externí (oprávněnou) organizací. Exkurze, odborná praxe. Ozvučení sálu, natáčení videa - např. při výcviku rétoriky, aj. Jedná se o pojištění odpovědnosti rekvalifikačního zařízení za případnou škodu na zdraví účastníka rekvalifikace, která by se mu přihodila v průběhu rekvalifikace z viny organizace. Tj. nejedná se o úrazové pojištění účastníků rekvalifikace. 3i jiné ostatní přímé náklady Jiné přímé náklady - například poštovné, pokud lze stanovit, jako přímý náklad (zasílání pozvánek). Do kalkulace nelze zahrnovat náklady na občerstvení, náklady na zabezpečování účastníků do kurzu - např. inzeráty, propagace kurzu, náklady na zpracování projektu kurzu ani na jeho akreditaci. 4. Režijní náklady vynaložené při provádění rekvalifikace Z režijních nákladů vysledovaných nebo zkalkulovaných celkově za určité období provozu rekvalifikačního zařízení (obvykle za rok) se stanoví podíl připadající na daný rekvalifikační kurz. (Podíl se může stanovovat např. procentem z přímých mezd nebo procentem z tržeb.) Režie zahrnuje náklady, které jsou nutné pro provoz rekvalifikačního zařízení, avšak nelze je stanovit přímo na rekvalifikační kurz (nejsou zahrnuty v kalkulaci přímých nákladů), např. náklady na energie a vodu, poplatky za telefony, poštovné a různé služby, náklady na opravy, údržbu a úklid, odpisy hmotného a nehmotného majetku, daň z nemovitostí, pojistné, mzdy pracovníků nepodílejících se přímo na rekvalifikačním kurzu, nájemné a leasing apod. 5. Náklady na dílčí části rekvalifikace, Náklady na ucelené části rekvalifikace nebo dílčí kurzy které pro rekvalifikační zařízení zabezpečované komplexně jiným rekvalifikačním zařízením -

5 Č.ř. Položka Obsah zajišťuje jiné rekvalifikační zařízení 6. Náklady pro výpočet zisku (součet řádků 1 až 4) 7. Zisk. % z částky v řádku 6 (max. 15 % ) 8. Náklady na jednoho účastníka rekvalifikace bez DPH (součet řádků 5 až 7) např.: rekvalifikační zařízení zabezpečující rekvalifikaci na profesi "sekretářka" si objedná kurz psaní strojem u jiného rekvalifikačního zařízení; obdobně jako ucelená subdodávka se může vyskytnout kurz obsluhy osobního počítače apod. Náklady si kalkuluje subdodavatel včetně zisku, takže tato položka se nezahrnuje do základu pro výpočet zisku v řádku 6. Základ pro výpočet zisku. Zisk se stanovuje přiměřeně procentem z řádku 5 "Celkové náklady", maximálně však do výše 15%. 6) Upřesnění k bodu 2a čl. II. rámcové smlouvy: Text rámcové smlouvy bodu 2a, článku II. je třeba zopakovat tolikrát, kolik typů rekvalifikačních kurzů je uvedeno v příloze č. 1 smlouvy - Specifikace předmětu plnění (označeny nechť jsou vzestupnou číselnou řadou). 7) Mění se znění bodu 1 čl. III. rámcové smlouvy ve všech dílčích částech, a to takto: Konkrétní rekvalifikační kurzy budou realizovány v souladu s touto rámcovou smlouvou na základě jednotlivých Dohod o provedení rekvalifikace, které stanoví konkrétní počet účastníků rekvalifikačního kurzu, termín zahájení a ukončení rekvalifikačního kurzu a celkovou cenu rekvalifikačního kurzu, přičemž budou vycházet z podmínek této rámcové smlouvy a obecně platných právních předpisů. Závazný text těchto Dohod stanoví v souladu s touto rámcovou smlouvou zadavatel. Přílohou těchto Dohod o provedení rekvalifikace bude jmenný seznam účastníků rekvalifikace. Součástí a přílohou těchto Dohod bude také kalkulace nákladů, zpracovaná dodavatelem na formuláři a podle metodiky stanovené zadavatelem. 8) Změna obsahu Přílohy č. 8 zadávací dokumentace Požadavky na obsah nabídky, a to takto: Požadavky na obsah nabídky identifikační údaje doplněná a č. 4 zadávací dokumentace obsah nabídky (doporučeno) pokud dodavatel podává nabídku na část 1 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 1 doplněná a č. 1a zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 1 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 1 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 1 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace

6 pokud dodavatel podává nabídku na část 2 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 2 doplněná a č. 1b zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 2 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 2 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 2 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 3 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 3 doplněná a č. 1c zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 3 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 3 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 3 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 4 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 4 doplněná a č. 1d zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 4 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 4 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 4 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 5 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 5 doplněná a č. 1e zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 5 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 5 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 5 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 6 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 6 doplněná a č. 1f zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 6 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 6 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 6 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 7 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 7 doplněná a č. 1g zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 7 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 7 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 7 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace

7 pokud dodavatel podává nabídku na část 8 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 8 doplněná a č. 1h zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 8 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 8 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 8 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace pokud dodavatel podává nabídku na část 9 předmětu veřejné zakázky, pak předloží: rámcová smlouva na část 9 doplněná a č. 1i zadávací dokumentace specifikace předmětu plnění pro část 9 doplněná a nabídka zabezpečení rekvalifikace pro část 9 doplněná a subdodavatelské schéma pro část 9 doplněná příloha č. 5 zadávací dokumentace 9) Mění se Příloha č. 10 zadávací dokumentace Seznam významných služeb, a to takto: SEZNAM VÝZNAMNÝCH SLUŽEB POSKYTNUTÝCH DODAVATELEM V POSLEDNÍCH 3 LETECH pořadové číslo položky Min. jedna služba rekvalifikační kurz rozsah služby (dle typu rekvalifikačního kurzu vymezeného v příloze č. 1 smlouvy Specifikace předmětu plnění) doba poskytnutí (rok) 10) Mění se znění odd. IV.3.3. oznámení o zakázce, a to takto: Lhůta pro doručení žádostí o dokumentaci nebo pro přístup k dokumentaci: , čas 23:59 hod. 11) Mění se znění odd. IV.3.4. oznámení o zakázce, a to takto: Lhůta pro doručení nabídek: , čas 10:00 hod. 12) Mění se znění odd. IV.3.8. oznámení o zakázce, a to takto: Podmínky pro otevírání obálek, datum , čas 08:00 hod. pozn. změny týkající se oznámení o zakázce budou uveřejněny ve lhůtách stanovených správcem IS VZ US

4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9

4) Vypouští se příloha č. 3 Kalkulace nákladů rekvalifikace pro část 1 až 9 obchodních podmínek pro část 1 až 9 Veřejná zakázka: Rekvalifikace a poradenské činnosti péče o tělo Zadavatel: Česká republika - Úřad práce v Opavě Věc: Dodatečná informace Oznamuji vám, že zadavatel provedl změnu zadávacích podmínek. 1)

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Statut Akreditační komise Centra vzdělanosti Libereckého kraje Příloha 4 Metodika finančního zabezpečení kurzu dalšího vzdělávání Metodika je vypracována Národním ústavem odborného vzdělávání Praha: METODICKÝ

Více

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKACE

NABÍDKA ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKACE NABÍDKA ZABEZPEČENÍ REKVALIFIKACE Příloha č. 8 Název rekvalifikační zařízení ( zaměstnavatele) 1) : Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice:

Více

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů

Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Zadávací dokumentace k výběrovému řízení na dodávku služby: Zajištění rekvalifikačních kurzů Obecné zadání: Regionální vzdělávací a informační středisko Vladař vypisuje zadání na dodávku služby na zajištění

Více

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4

Přílohy Příloha 1 Příloha 2 Příloha 3 Příloha 4 Přílohy Příloha 1 Evropský sociální fond Příloha 2 Aktivní politika zaměstnanosti po vstupu do EU Příloha 3 Nabídka zabezpečení rekvalifikace - formulář Příloha 4 Kalkulace nákladů rekvalifikace - formulář

Více

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

METODIKA KALKULACE NÁKLADŮ KURZU DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ METODICKÝ MATERIÁL METODIKA DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Jana Bydžovská Vladimír Krajčík NÚOV Praha 2004 Název a sídlo centra celoživotního vzdělávání: Název kurzu: Délka kurzu, počet hodin: 2 1. Přímý materiál

Více

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI

NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI NABÍDKA PROVEDENÍ PORADENSKÉ ČINNOSTI Název odborného zařízení: Název: IČ: Telefon: Fax: E-mail: www stránky: Adresa sídla nebo místa podnikání: Obec: Část obce: Ulice: Č.p. Č.orient. PSČ: Oprávněný zástupce

Více

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013.

Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. IČ:00302970 Příloha č. 1 k opatření obecné povahy čj. 22402/2006-16330 Výpočet (kalkulace) cen pro vodné a stočné pro rok 2013. Vlastník popřípadě provozovatel: Obec Malá Morava Dílčí část se samostatnou

Více

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518 VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105 odst.

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA. ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst. 7, 77 odst. 1, 78 odst. 9, 81 odst. 5, 105

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Příloha č. 1: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE v souladu s Metodickým pokynem pro zadávání zakázek v OP LZZ ve verzi 1.3 platné od 15. 10. 2009 Požadavky a podmínky pro zpracování nabídky na zakázku: Výběrové řízení

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Výzva k podání nabídek do výběrového řízení - zadávací podmínky Název zakázky Lektorské zajištění akreditovaných kurzů Základy podnikání a Účetnictví a daňová evidence 1. Identifikační údaje zadavatele

Více

Minimální rozsah rekvalifikace bez zkoušek (počet hodin)

Minimální rozsah rekvalifikace bez zkoušek (počet hodin) Příloha č. 1: Specifikace a technické podmínky jednotlivých rekvalifikací Část 1.: Počítačová gramotnost dle sylabu ECDL pro okres Děčín 1.1 1.2 1.3 Obsluha PC dle ECDL 3 moduly (M2, M3, M7) Obsluha PC

Více

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul

Identifikační číslo (vyplní právnická osoba): Titul Platnost k 15. 10. 2012 ŽÁDOST O AKREDITACI rekvalifikačního programu směřujícího k čisté rekvalifikaci (druhá záložka tabulky hodinových dotací) Formulář pro zpracování žádosti o akreditaci podle vyhlášky

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Ministerstvo práce a sociálních věcí stanoví podle 69 odst.

Více

Zadavateli byly dne a doručeny celkem 3 žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci: Dotazy uchazeče č.

Zadavateli byly dne a doručeny celkem 3 žádosti o dodatečné informace k zadávací dokumentaci: Dotazy uchazeče č. Dodatečné informace k zadávacím podmínkám Zadavatel veřejné zakázky zadávané v nadlimitním řízení dle zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, (dále jen Zákon ) Komponenty projektu

Více

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace

Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Zadávací dokumentace Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: EDUKOL vzdělávací a poradenské sdružení s.r.o. Sídlo: Křemelná 30, 783 36 Křelov Doručovací

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00/56.0729. Máchova 628, 757 01 Valašské Meziříčí Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o.

Zajištění úklidových služeb Vítkov. Národní muzeum, příspěvková organizace zřízená MK. GORDION, s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE MALÉHO ROZSAHU Název veřejné zakázky: Zajištění úklidových služeb Vítkov 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE ZADAVATELE Obchodní firma nebo název / obchodní firma nebo jméno a

Více

ZADAVACÍ DOKUMENTACE

ZADAVACÍ DOKUMENTACE ZADAVACÍ DOKUMENTACE Základní škola Děčín II, Kamenická 1145, p.o. jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost výzvu pro předložení

Více

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ

www.zlinskedumy.cz Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ Název projektu Číslo projektu Název školy Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Vzdělávací obor Tematický okruh Inovace výuky prostřednictvím šablon pro SŠ CZ.1.07/1.5.00/34.0748

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Příloha č. 1 Výzvy k podání nabídek ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Podmínky a požadavky na zpracování nabídky Předmětem zakázky je dodávka kurzu pro 1 učitele v zahraničí (Anglie, Malta) a jednoho pobytu pro

Více

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek

Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Kontaktní osoba: Michaela Machálková Tel.: 267 994 323 Fax: 272 936 386 E-mail: michaela.machlakova@sfzp.cz Název veřejné zakázky: Organizační podpora při zadávání veřejných zakázek Zadávací dokumentace

Více

Výběrové řízení zakázka na službu

Výběrové řízení zakázka na službu Výběrové řízení zakázka na službu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k předložení nabídky na službu spočívající v zajištění jazykových kurzů Název zakázky: Datum vyhlášení zakázky: 24. září 2009 Zajištění jazykových

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Zjednodušené výběrové řízení s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů v platném znění Název zakázky: REALIZACE VZDĚLÁVACÍCH

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ ZAKÁZKA NA SLUŽBY: Realizace vzdělávacích kurzů pro zaměstnance společnosti Abex Substráty, a.s. Zadavatel Obchodní firma: ABEX Substráty a.s. Sídlem: Žabeň 203, 739

Více

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1

Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Výzva k podání nabídek, na kterou se nevztahuje postup pro zadávací řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách 1 Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění) Název zakázky Druh zakázky

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Úřad práce ČR IČO: 72496991 Sídlo/místo podnikání: Dobrovského 1278/25 170 00 Praha

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Registrační číslo projektu: Název projektu: CZ.1.04/3.3.05/75.00296 Uč

Více

V Olomouci dne 7. prosince Dodatečné informace 7. Vážený uchazeči,

V Olomouci dne 7. prosince Dodatečné informace 7. Vážený uchazeči, Dodatečné informace 7 ZADAVATEL: Česká republika Úřad práce České republiky Se sídlem: Karlovo náměstí 1359/1, 128 01 IČ: 72496991 zastoupený: JUDr. Jiřím Kubešou Pověřená osoba pro organizační zajištění

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE výběrového řízení - zakázka na služby: Výběr dodavatele jazykových kurzů pro společnost DAKO-CZ, a.s. Zadavatel Obchodní firma: DAKO CZ, a.s. sídlem: Budovatelů 323, Třemošnice, PSČ

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDEK DO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ ZADÁVACÍ PODMÍNKY Název zakázky Dodávka jazykového vzdělávání pro zaměstnance společností Copy General a Copy General Onsite Services 1. Identifikační údaje

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Komplexní program vzdělávání zaměstnanců ostrahy a hlídací

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební

Více

ČOV Tři Studně provoz

ČOV Tři Studně provoz Pro kalendářní rok: Návrh 2013 1. Vlastník vodovodu nebo kanalizace: A. Právnická osoba: Obchodní firma nebo název: Sídlo: Tři Studně 25, 592 04 Fryšava Identifikační číslo, bylo-li přiděleno: 842214 Statutární

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na http://opvk.kraj-jihocesky.cz/) Číslo zakázky (bude doplněno v případě GP ZS) 1 10/2010/1.1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Jan Rambousek Telefon: 267 994 559 Fax: 272 936 695 E-mail: jan.rambousek@sfzp.cz Datum: ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen

Více

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY

SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Příloha č. 1 k Zadávací dokumentaci č.j. MV-104618-5/VZ-2015 SPECIFIKACE VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Jedná se o veřejnou zakázku na služby v aplikovaném výzkumu, vývoji a inovacích podle 2 odst. 2 písm. g) zákona

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek)

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. pro veřejnou zakázku malého rozsahu. Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro veřejnou zakázku malého rozsahu Dodávka projekční techniky (Příloha k výzvě k podání nabídek) Obsah: 1. Zadavatel 2. Vymezení předmětu zakázky 3. Místo a termín plnění 4. Podmínky

Více

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu ,

Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu , Zadávací dokumentace Výzva k podání nabídky na plnění veřejné zakázky malého rozsahu 1. Název veřejné zakázky Název veřejné zakázky Evidenční číslo VZ VZ 2016/200/27 Druh zadávacího řízení Zajištění správy

Více

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace

Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výzva na vypracování cenové nabídky na dodávku služby od 200 000 do 400 000 Kč bez DPH - zadávací dokumentace Výukový program zaměřený na vzdělávací program v rámci projektu Vzdělávání pracovníků CSS 1.

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON )

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) ZADÁVACÍ DOKUMENTACE K VEŘEJNÉ ZAKÁZCE DLE UST. 6 ZÁKONA Č. 137/2006 Sb., O VEŘEJNÝCH ZAKÁZKÁCH, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ (DÁLE JEN ZÁKON ) 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Název veřejné zakázky: Návrh stavby

Více

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE

Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE Střední odborná škola logistická a střední odborné učiliště Dalovice Hlavní 114, 362 63 DALOVICE ve smyslu 6 zák. č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákona) 1)

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název

Více

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o.

Identifikační údaje. Realizace vzdělávacích kurzů pro zvýšení adaptability zaměstnanců ve společnosti LEGIE GUARD service s.r.o. ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Výzva k podání nabídek do výběrového řízení Identifikační údaje Název zakázky: Název operačního programu: Vzdělávání LEGIE GUARD OP Lidské zdroje a zaměstnanost Název projektu: Realizace

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Výzkumně vzdělávací areál PdF UP Technický dozor investora a koordinátor BOZP ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky na služby zadávané jako veřejná zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon o veřejných zakázkách),

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1.1.00 /56.1758

Více

Hnojník 351-353 Revitalizace bytového domu

Hnojník 351-353 Revitalizace bytového domu ZADÁVACÍ DOKUMENTACE STAVBY k veřejné zakázce Hnojník 351-353 Revitalizace bytového domu Obsah čl. 1. Informace o zadavateli čl. 2. Úvodní informace čl. 3. Předmět veřejné zakázky čl. 4. Podmínky a požadavky

Více

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky:

Zadavatel: Zadavatel ve smyslu zákona: územní samosprávný celek - 2 odst. 2 písm. c) zákona Právní forma: Název zakázky: Výzva k podání nabídky v souladu se zákonem 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, s Pokyny pro zadávání veřejných zakázek Regionálního operačního programu NUTS II Severovýchod a Směrnicí č. 3 Rady Královéhradeckého

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Pro podlimitní výběrové řízení na nákup služeb. Název zakázky: Rekvalifikační kurzy v rámci projektu S Krakonošem proti krizi Registrační číslo projektu: CZ.1.04/2.1.01/44.00086 Podmínky

Více

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně

VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU. ZŠ Jiráskova, klimatizace v učebnách výpočetní techniky a v serverovně VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA VEŘEJNOU ZAKÁZKU MALÉHO ROZSAHU NA DODÁVKU Zadavatel: Základní škola Benešov, Sídlo:, PSČ 256 01 IČ: 75033062 Kontakt: na emailové adrese NÁZEV ZAKÁZKY ZŠ Jiráskova, klimatizace

Více

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice

Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY A K PROKÁZÁNÍ SPLNĚNÍ KVALIFIKACE na veřejnou zakázku na stavební práce s názvem Rekonstrukce kotelny ZŠ Mysločovice zadávanou jako zakázka malého rozsahu mimo režim zákona č. 137/2006

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových IČO: 69797111 Sídlo/místo podnikání:

Více

Písemná zpráva zadavatele

Písemná zpráva zadavatele Název veřejné zakázky: Písemná zpráva zadavatele Rekvalifikace Středočeský kraj II Část veřejné zakázky: 41 Rozšíření řidičských oprávnění, profesní průkaz - Rakovník Zadavatel: Česká republika Úřad práce

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace 17. května Střední průmyslová škola, Jedovnice, Na Větřáku 463 Zadávací dokumentace Podpora dalšího vzdělávání pedagogů v SPŠ Jedovnice realizováno v rámci projektu Další vzdělávání pracovníků škol a školských

Více

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru

FÚ pro hlavní město Prahu generální oprava oběžného výtahu - páternosteru VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY NA PODLIMITNÍ VEŘEJNOU ZAKÁZKU Česká republika Generální finanční ředitelství (dále jen zadavatel ) tímto vyzývá k podání nabídky na veřejnou zakázku (dále též VZ ) na stavební práce

Více

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky

Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace. Počítačové kurzy pro servisní techniky Výzva k předložení nabídky a prokázání kvalifikace Zakázka na služby Počítačové kurzy pro servisní techniky 1. Identifikační údaje zadavatele Název zadavatele: IMPROMAT CZ spol. s r. o. Sídlo: U Hellady

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Vzdělávání zaměstnanců STAFIKO stav, s.r.o. Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.01446 Název zakázky: Zvýšení kvalifikace, odbornosti a dovednosti zaměstnanců Výběrové řízení

Více

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ČÁST PRVNÍ PRACOVNÍ REHABILITACE OSOB SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM stav k 16. 2.2015 518/2004 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. září 2004, kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti Změna: 507/2005 Sb. Změna: 452/2008 Sb. Změna: 390/2011 Sb. Změna: 340/2014 Sb. Ministerstvo

Více

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10

Veřejná zakázka Zajištění provozu lékařské zubní pohotovosti pro děti a dorost na území m.č. Praha 10 Základní údaje zadávací dokumentace k veřejné zakázce zadané v zadávacím řízení dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Veřejná zakázka Zajištění

Více

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa:

Identifikační údaje zadavatele: Státní fond životního prostředí České republiky IČ: 00020729 Adresa sídla: Korespondenční adresa: Kontaktní osoba: Jan Sůva Telefon: 267 994 333 Fax: 272 936 597 E-mail: jan.suva@sfzp.cz č.j. SFZP 072269/2012 Datum: 30. 3. 2012 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných

Více

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK

PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK Výzva k podání nabídky na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu dle zákona č.137/2006 Sb. PROVOZOVÁNÍ ELEKTRONICKÉHO SYSTÉMU PRO ZADÁVÁNÍ VEŘEJNÝCH ZAKÁZEK VEŘEJNÝ ZADAVATEL STATUTÁRNÍ MĚSTO DĚČÍN A)

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace k veřejné zakázce: Poradenství a zadavatelské činnosti pro veřejné zakázky při realizaci regionálních individuálních projektů, národních individuálních projektů a aktivní politiky

Více

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO

Komplexní zajištění služeb v oblasti BOZP a PO Výzva k podání nabídky k veřejné zakázce malého rozsahu k veřejné zakázce zadávané dle 18 odst. 3 dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) Název

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti

ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY. č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ÚPLNÉ ZNĚNÍ VYHLÁŠKY č. 518/2004 Sb., kterou se provádí zákon č. 435/2004 Sb., o zaměstnanosti ze dne 23. září 2004, jak vyplývá ze změn provedených vyhláškami č. 507/2005 Sb., č. 452/2008 Sb., č. 390/2011

Více

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení

Pravidla ES pro národní regionální pomoc z roku 1998 Nařízení Komise ES č. 68/2001 o aplikaci čl. 87 a 88 Smlouvy o založení ES na podporu školení INVESTIČNÍ PODPORA PRO TECHNOLOGICKÁ CENTRA LEGISLATIVNÍ RÁMEC Usnesení vlády ze dne 5.června 2002, č. 573 k zabezpečení realizace Rámcového programu pro podporu strategických služeb a Rámcového programu

Více

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů)

Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů) Číslo zakázky (bude doplněno MŠMT v případě IP, v případě 41/2011 GP ZS) 1 Spisové číslo veřejné zakázky VZ/15/OSR/11

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE k zakázce s názvem: Výběrové řízení na vzdělávání zaměstnanců společnosti TrustPort, a.s. v oblasti měkkých dovedností část B Registrační číslo projektu: CZ.1.04/1.1.02/35.00395 1.

Více

Zadávací dokumentace

Zadávací dokumentace Zadávací dokumentace Podklad pro zpracování nabídek veřejné zakázky Dodávka notebooků a softwaru a vytvoření výukového softwaru, která se týká projektu s registračním číslem CZ.1.07/1.1.06/01.0111 Rozšířená

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek Tel.: 267 994 410 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz Zadávací dokumentace dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách (dále jen Zákon ) Název

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Výběrové řízení na dodavatele akreditovaného rekvalifikačního kurzu Údržba veřejné zeleně Služba Datum vyhlášení

Více

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK

Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E. na zakázku s názvem. Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Z A D Á V A C Í D O K U M E N T A C E na zakázku s názvem Dodávka vzdělávacích služeb k projektu OP VK Druh zakázky: služby Název projektu a registrační číslo projektu: Klíč k profesnímu rozvoji pedagogů

Více

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ

ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ Název projektu: Vzděláváním k dlouhodobé prosperitě Registrační číslo projektu: CZ.04.1.03/4.1.13.1/2433 ZADÁVACÍ PODMÍNKY VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ s uveřejněním dle Příručky pro příjemce finanční podpory projektů

Více

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin

Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin Úřad vlády České republiky Odbor lidských práv a ochrany menšin 17. srpna 2016 ROZPOČET PROJEKTU návod k vyplnění Rozpočet projektu uvádí plánované náklady celého projektu a zvlášť náklady hrazené z dotace

Více

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné. služba

Předmět veřejné zakázky (služba/dodávka/stavební práce) : Datum vyhlášení veřejné. služba Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE pro výběr dodavatele vzdělávacích kurzů Zaměstnavatelského svazu důlního a naftového průmyslu společenstvo těžařů ČR Dělnické profese svařování Výběrové řízení není řízením podle zákona

Více

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou

Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávací dokumentace na VZ Dodávka potravin pro školské organizace ve Veselí nad Moravou Zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení ve smyslu 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: C143209 Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.3.00/51.0036

Více

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon )

dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen zákon ) Kontaktní osoba: Leo Matušek / Jana Lánská Tel.: 267 994 410 / 267 994 310 Fax: 272 936 597 E-mail: Leo.matusek@sfzp.cz / jana.lanska@sfzp.cz ZADÁVACÍ DOKUMENTACE dle ustanovení 44 zákona č. 137/2006 Sb.,

Více

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem

V Praze dne.července 2008 Čj.: MV-60179-1/ORR-2008 Počet listů: 5 Přílohy: 1/20. zadávanou ve zjednodušeném podlimitním řízení podle ZVZ s názvem ČESKÁ REPUBLIKA - MINISTERSTVO VNITRA Nad Štolou 936/3 170 34 Praha 7 Zastoupená: Ing. Světlanou Kubíkovou vrchní ředitelkou sekce veřejné správy poštovní schránka P.O.BOX 155/VZ 140 21 PRAHA 4 V Praze

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky ZADÁVACÍ DOKUMENTACE veřejné zakázky Zajištění úklidových prací a úklidových prostředků včetně dezinfekce v příspěvkové organizaci Centrum sociálních služeb Praha 2 1. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY Zajištění úklidových

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Zadání zakázky dle Metodického pokynu pro zadávání zakázek pro příjemce finanční podpory projektů operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost Název zakázky: Identifikace: Název

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE. Název zakázky: Zajištění zahraničních jazykových pobytů ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZŠ Hustopeče, Nádražní 4, okres Břeclav, příspěvková organizace, Nádražní 4, 69301 Hustopeče se sídlem Nádražní 4, 693 01 Hustopeče, jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou

Více

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu:

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo projektu CZ.1.07/1. 1.00/56.1860 Název projektu: Výzva k podání nabídek (pro účely uveřejnění na www.msmt.cz nebo www stránkách krajů pro zadávání zakázek z prostředků finanční podpory OP VK, které se vztahují na případy, pokud zadavatel není povinen

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE 1. Vymezení předmětu zakázky Předmětem zakázky je restaurátorský průzkum vnějších a vnitřních omítek a provedení restaurátorských prací omítek a náhrobní desky u nemovité kulturní

Více

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb.

VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. VÝZVA A ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZAKÁZKY MIMO REŽIM ZÁKONA č. 137/2006 Sb. Identifikační údaje zadavatele: Zadavatel ve smyslu zákona: veřejný zadavatel Právní forma: obec Název a sídlo zadavatele: Městys

Více

Výzva k podání nabídek

Výzva k podání nabídek Výzva k podání nabídek Číslo veřejné zakázky (bude doplněno poskytovatelem dotace) 1 Název programu: Registrační číslo projektu Název projektu: Název veřejné zakázky: Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE ZADÁVACÍ DOKUMENTACE Základní škola a Mateřská škola Děčín IV, Máchovo náměstí 688/11, příspěvková organizace jako zadavatel vyhlašuje v souladu s Příručkou pro příjemce Operačního programu Vzdělávání

Více

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu

VÝZVA. k podání nabídky na stavební práce veřejné zakázky malého rozsahu Město Králíky Velké náměstí 5 561 69 KRÁLÍKY WWW.KRALIKY.EU Odbor výstavby a technické správy Vyřizuje: Jan Čuma Telefon: +420465670751 E-mail: j.cuma@kraliky.eu Počet listů dokumentů: 3 Počet listů příloh:

Více

Kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně a zkoušky z dílčí kvalifikace v projektu Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183.

Kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně a zkoušky z dílčí kvalifikace v projektu Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183. Veřejná zakázka malého rozsahu Kvalifikační kurz Údržba veřejné zeleně a zkoušky z dílčí kvalifikace v projektu Zelený Rumburk CZ.1.04/3.3.05/96.00183. Zadavatel: zastoupený: Město Rumburk, Tř. 9. května

Více

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí

Operační program Lidské zdroje a zaměstnanost. Meziříčí Číslo zakázky (bude doplněno MPSV při uveřejnění): Název zakázky: Předmět zakázky (služba, dodávka nebo stavební práce): Datum vyhlášení zakázky: 11. 4. 2012 Název programu: Registrační číslo projektu:

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: Vězeňská služba České republiky IČO: 00212423 Sídlo/místo podnikání: Soudní 1672/1a

Více

IX. Rozpočet projektu

IX. Rozpočet projektu IX. Rozpočet projektu Kód Název nákladu Jednotka 0 OSOBNÍ NÁKLADY 0 438 893,00 7,74 0,00 0.0 Platy, odměny z dohod a pojistné.0.0.0.0.0.0.0.03.0.04.0.05.0.06.0.07.0.08.0.09.0.0.0..0..0.3.0.4.03.03.0.03.0.04.0.0

Více

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501

MINISTERSTVO FINANCÍ. Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 MINISTERSTVO FINANCÍ Odbor 45 Realizace ekologických závazků vzniklých při privatizaci Ing. Radmila Musilová vedoucí oddělení 4501 Letenská 15 118 10 Praha 1 Telefon: 257 041 111 Fax: 257 042 788 ID datové

Více

Výzva k podání nabídky

Výzva k podání nabídky Výzva k podání nabídky Vyhlašujeme výběrové řízení na dodavatele 1 níže uvedených vzdělávacích a školících aktivit z grantového projektu Uplatnění a rozvoj zaměstnanců ve strojírenské firmě, registrační

Více

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu

Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Výzva k podání nabídky včetně zadávací dokumentace na veřejnou zakázku malého rozsahu Zadavatel Úřední název zadavatele: LOM PRAHA s.p. IČO: 00000515 Sídlo/místo podnikání: Tiskařská 270/8 10800 Praha

Více

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz

Zadávací podmínky. pavlik@czechtourism.cz Zadávací podmínky Označení Standardy a metodika projektu Odborná školení a vzdělávání zakázky: pracovníků územní veřejné správy v oblasti cestovního ruchu Zadavatel Název žadatele: Česká republika, Ministerstvo

Více

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH.

1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ. Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5 000 000 Kč bez DPH. Příloha č. 10 Část 1: Rekvalifikační kurzy v oblasti manipulačních vozíků rozsah bez zkoušek 1.1 Obsluha manipulačních vozíků (VZV) 60 ZŠ Předpokládaná cena plnění této části veřejné zakázky do výše 5

Více