Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7"

Transkript

1 Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore7

2 POLSKI Instrukcja Obsługi Zdjęcia i ilustracje zawarte w instrukcji zostały umieszczone jedynie w celach poglądowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w instrukcji dla tego modelu urządzenia. 2

3 1. Urządzenie 1. POWER Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub włączyć lub wyłączyć ekran. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do menu wyłączania. 2. Port słuchawek Port wyjściowy, do którego można podłączyć słuchawki. 3. USB Możliwość podłączenia urządzenia pamięci masowej USB lub komputera, aby przesyłać dane (np. pliki muzyczne, wideo, zdjęcia). 4. Port zasilacza 5V Port umożliwiający ładowanie i zasilanie tabletu przy użyciu załączonego w zestawie zasilacza. 5. HDMI Port umożliwiający podłączenie do telewizora lub innego wyświetlacza. 6. Port karty MicroSD Port umożliwiający wsunięcie zewnętrznej karty pamięci microsd. 7. Przycisk Reset Naciśnij, aby zresetować system, gdy urządzenie "zawiesi się". 3

4 2. Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie tabletu Aby włączyć tablet: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (POWER), aż do momentu gdy ekran LCD włączy się. Poczekaj, aż załaduje się strona ekranu głównego (pulpit). Wówczas tablet jest już gotowy do użycia. Aby wyłączyć tablet: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (POWER), aż do momentu pojawienia się menu z opcją wyłączenia. 2. Kliknij przycisk OK na ekranie, aby wyłączyć tablet. 4

5 Włączanie i wyłączanie ekranu (tryb gotowości) Gdy tablet jest włączony, istnieje możliwość wyłączenia ekranu, w celu oszczędzania energii baterii. Aby to zrobić, naciśnij krótko przycisk Power. Naciśnij przycisk power ponownie, aby na powrót włączyć ekran. Uwaga: Aby oszczędzać energię akumulatora, istnieje możliwość ustawienia funkcji automatycznego wyłączania ekranu, gdy tablet nie jest w użyciu (od 15 sekund do 30 minut). Opcja ta (Wygaszanie ekranu) możliwa jest do ustawienia w Menu Wyświetlacza. Odblokowywanie ekranu Gdy ekran zgaśnie, po ponownym włączeniu należy go odblokować. Aby to zrobić, przeciągnij ikonkę kłódki przez szerokość ekranu, w stronę kolejnej kłódki. 5

6 Informacje o aplikacjach Aby otworzyć aplikację, kliknij daną ikonę aplikacji na pulpicie lub w starterze (Launcher). Dzięki Launcherowi dana aplikacja może zostać otwarta poprzez kliknięcie danej ikony bezpośrednio z widoku pulpitu. Widok Launchera: Uwaga: Powyższy ekran pokazany jest tylko dla celów poglądowych. Firma zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń ostatecznej listy dostępnych na tablecie aplikacji. Aplikacje fabryczne Dla wygody użytkownika, niektóre aplikacje zostały zainstalowane na tablecie wraz z oprogramowaniem systemowym. Są to: 6

7 Przeglądanie stron internetowych. Wykonywanie prostych działań matematycznych. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo. Sprawdzanie poczty . Odtwarzanie muzyki. Dostęp do menu Ustawienia, w celu dostosowania opcji tabletu. Instalacja aplikacji Można również pobrać i zainstalować dodatkowe aplikacje ze specjalnego sklepu aplikacji, przeglądarki internetowej, lub innych źródeł. Przed instalacją należy skonfigurować tablet tak, aby pozwalał na instalację aplikacji z nieznanych źródeł. Aby to zrobić, należy w menu ustawień aktywować opcję "Aplikacje z nieznanych źródeł". 7

8 Łączenie się z siecią Wi-Fi Na pasku powiadomień wyświetlane są ikony informujące o stanie połączenia Wi-Fi. Ikona informuje o tym, że w zasięgu urządzenia dostępna jest sieć Wi-Fi. Ikona informuje o tym, że urządzenie połączone jest z siecią Wi-Fi. Liczba kresek wskazuje siłę sygnału. [Brak ikony] W zasięgu urządzenia nie znajdują się żadne sieci Wi-Fi, bądź funkcja Wi-Fi w opcjach urządzenia jest wyłączona. 1. Włącz funkcję Wi-Fi (jeśli jest wyłączona) Aby włączyć Wi-Fi: A) Przejdź do widoku pulpitu: Wciśnij przycisk pulpitu (Home). B) Otwórz menu Ustawienia: W widoku pulpitu kliknij ikonę Launchera u góry ekranu, a następnie kliknij ikonę Ustawień. C) Otwórz menu Sieci bezprzewodowe: Przeciągnij ikonkę znacznika funkcji Wi-Fi do pozycji ON (Włączony). 8

9 Po włączeniu funkcji Wi-Fi tablet automatycznie wyszuka, a następnie wyświetli listę dostępnych sieci bezprzewodowych. Uwaga: Jeśli zostanie odnaleziona sieć, z którą tablet łączył się wcześniej, nastąpi automatyczne połączenie z tą siecią. Jeśli sieć, której szukasz nie znajduje się na liście znalezionych sieci, należy włączyć ponowne wyszukiwanie. Aby włączyć wyszukiwanie, kliknij przycisk Menu, a następnie Szukaj. 2. Wybierz dostępną sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć: W tym samym menu ustawień Wi-Fi 9powyżej) kliknij z listy tą sieć, z którą chcesz się połączyć. Jeśli sieć jest otwarta, tablet wyemituje komunikat z żądaniem potwierdzenia łączenia się z siecią. Kliknij Połącz, aby zatwierdzić. Jeśli sieć jest zabezpieczona (na co wskazuje ikona kłódki), pojawi się monit o podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających. Kliknij na pole hasła dostępu do sieci Wi-Fi, aby wyświetlić klawiaturę ekranową, a następnie użyj jej do wpisania właściwego hasła. Kliknij Połącz, aby zatwierdzić. 9

10 Po pomyślnym połączeniu z siecią Wi-Fi, na pasku powiadomień u dołu ekranu pojawi się wskaźnik sygnału Wi-Fi. Połączenia opcjonalne Podłączenie do komputera Podłącz tablet do komputera, aby przesyłać pliki. 1. Podłącz tablet do komputera. Za pomocą załączonego przewodu USB: Podłącz małą końcówkę przewodu do złącza USB 2.0 Hi-Speed tabletu. Podłącz większą końcówkę przewodu do dostępnego złącza USB 2.0 Hi-Speed komputera. 2. Po podłączeniu tabletu, kliknij ikonkę USB na panelu powiadomień. 3. Włącz pamięć masową 10

11 Kliknij przycisk Włącz pamięć masową USB, aby wyświetlić zawartość wbudowanej pamięci masowej tabletu. Po włączeniu użytkownik może kopiować pliki do lub z tabletu. Aby podłączyć tablet do telewizora: 1. Podłącz małą końcówkę przewodu HDMI do złącza mini HDMI tabletu. 2. Podłącz większą końcówkę przewodu HDMI do złącza HDMI telewizora. 3. Włącz telewizor i ustaw jego tryb wyświetlania na port HDMI, do którego podłączony jest tablet. Uwaga: Jeśli potrzebujesz pomocy przy ustawieniu trybu wyświetlania telewizora, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta telewizora. Jeśli w głośnikach telewizora nie słychać dźwięku z tabletu, może być konieczna odpowiednia konfiguracja ustawień HDMI telewizora. 11

12 ENGLISH User Manual We reserves the right to modify and improve the manual for this device. 12

13 1. Device 1. POWER Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off. Press and hold to access the Power Off menu. 2. Headphone Audio output connection for headphones. 3. USB Connect to a USB device or a computer to transfer data (e.g. music, video, photos, files). 4. DC IN 5V Change and power the tablet with included power adapter. 5. HDMI Connect to a TV or other displays. 6. MicroSD slot Load external microsd memory cards here. 7. RESET Press this button to reset the system when the device is halted. 13

14 2. Getting Started Turning the Tablet on or off To turn the tablet on: Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use. To turn tablet off: 1. Press and hold the Power key until the Device Options menu appears. 2. Touch OK on the screen to turn off the tablet. 14

15 Turning the Screen On or off (Sandby) When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on. Note: To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu. Unlocking the Screen When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon. 15

16 About Applications To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in. Launcher screen: Note: The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet. Preinstalled Applications Some applications have been installed on your tablet for you convenience. These applications include: 16

17 Browse the web. Perform simple mathematical operations. Take pictures or videos with the camera. Check your . Play music. Access the Settings menu to adjust the tablet s options. Installing Applications You can also download and install additional applications from the device s applications marketplace, the web browser, or other sources. The tablet must be set to allow installation of applications from non- Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu. 17

18 Connect a Wi-Fi network The Notification bar displays icons that indicate your tablet s Wi-Fi status. Notification that an open Wi-Fi network is in range. Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength). [no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi: A) Go to the Home screen: Press the Home key. B) Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon. C) Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status. When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks. 18

19 Note: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it. If you don t see your network on the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan. Select an available Wi-Fi network to connect to: In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list. If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch Connect to confirm. If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch Connect to confirm. When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the bottom of the screen will show a Wi-Fi signal indicator. 19

20 Optional Connections Connecting to a Computer Connect the tablet to a computer to transfer files. 1. Connect your tablet to the computer. With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port in the computer. 2. When you tablet is connected, tap the USB icon on the notification panel. 3. Mount the storage. 20

21 Touch button Turn on USB storage to mount the tablet s built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet. To connect the tablet to the TV: 1. Plug the small end of the HDMI cable into the mini HDMI connector on the tablet. 2. Plug the large end of the HDMI cable into the HDMI port in the TV. 3. Turn on the TV, and set its display mode to the HDMI port that the tablet is connected to. Note: If you need help setting the display mode of the TV, please refer to the documentation provided by the TV manufacturer. If there is no sound from the tablet on your TV, you may need to set the HDMI switch settings on the TV. 21

22 Český Uživatelský Manuál Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu/instrukci mají ilustrační charakter. Vyhrazujeme si právo provádět změny v tomto návodu/intrukci vzhledem k tomuto modelu. 22

23 1. Zařízení 1. Zapínání Zmáčkněte pro zapnutí nebo vypnutí displeje. Zmáčkněte a držte pro vypínací menu. 2. Sluchátka Zvukový výstup pro sluchátka. 3. USB Připojte k USB zařízení nebo počítači pro přenos dat (např. hudby, videa, fotek). 4. DC VSTUP 5V Napájejte tablet pomocí dodaného adaptéru. 5. HDMI Připojte k TV nebo jiné obrazovce. 6. MicroSD slot Vložte externí microsd paměťovou kartu zde. 7. RESET Zmáčkněte tlačítko pro reset systému, když se zařízení sekne. 23

24 2. Začínáme Zapnutí a vypnutí Tabletu Pro zapnutí tabletu je třeba: Zmáčkněte a držte Klávesu Zapínání, dokud se obrazovka nezapne. Počkejte, dokud se nezobrazí Domácí obrazovka; tablet je nyní připraven pro použití Pro vypnutí tabletu: 1. Zmáčkněte a držte Klávesu Zapínání dokud se nezobrazí Menu Nastavení Zařízení. 2. Zmáčkněte OK pro vypnutí tabletu. 24

25 Zapnutí nebo Vypnutí obrazovky zařízení (Pohotovostní režim) Když je tablet zapnutý, můžete vypnout obrazovku pro úsporu nabití baterie. Jednoduše zmáčknete klávesu Zapínání pro vypnutí obrazovku. Zmáčkněte klávesu Zapínání znovu pro opětovné zapnutí obrazovky. Poznámka: Pro uchování nabití baterie, můžete nastavit automatické vypnutí, když není tablet používán (mezi 15 sekundami a 30 minutami). Tato Obrazovka může být nalezena v menu Displej. Odemčení Obrazovky Když se obrazovka vypne, musíte odemknout obrazovku pro zapnutí. Pro odemčení obrazovky táhněte ikonou přes obrazovku. 25

26 O aplikacích Pro zapnutí aplikace, dotkněte se ikony na domácí obrazovce nebo v Launcheru, kam se můžete dostat pomocí ťuknutí na ikonu na pravém horním rohu na domácí obrazovce. Obrazovka Launcheru: Poznámka: Obrazovka ukázaná výše má pouze ilustrativní charakter. Můžete si upravovat a modifikovat a vylepšovat seznam aplikací na tabletu. Předinstalované aplikace Pro vaši spokojenost byly některé aplikace na tablet již předinstalovány. Tyto aplikace zahrnují: 26

27 Prohlížejte web. Provádějte jednoduché matematické apliakce. Foťte nebo natáčejte video. Zkontrolujte svůj . Přehrávejte hudbu. Vstupte do Nastavení a upravte si nastavení tabletu. Instalace Aplikace Můžete stáhnout a nainstalovat dodatečné aplikace z obchodu s aplikacemi, webového prohlížeče nebo z jiných zdrojů. Tablet musí být nastaven pro instalaci z jiných zdrojů než Google Obchodu. Neznámé zdroje mohou být povoleny v menu nastavení Aplikace. 27

28 Připojení k Wi-Fi síti Lišta s upozorněními zobrazuje ikony, které indikují status vašeho Wi-FI na tabletu. Upozornění že je dostupná Wi-Fi síť na dosah. Připojení k Wi-Fi síti (počet vln indikuje sílu signálu). [bez ikony] V dosahu není dostupná žádná Wi-Fi sít nebo Wi- Fi vysílač je vypnutý. 2. Zapněte Wi-Fi vysílač pokud již není zapnutý. Pro zapnutí Wi-Fi: A) Jděte na Domácí obrazovku: Zmáčkněte klávesu Home. B) Otevřete menu Nastavení: ťukněte na ikonu nahoře vpravo na domácí obrazovce pro to, abyste se dostali do launcheru, poté zmáčkněte tlačítko Nastavení. C) Otevřete menu Bezdrátové nastavení a sítě: Nastavte ikonu na status ZAPNUTO. Když je Wi-Fi zapnuté, tablet bude vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě. 28

29 Poznámka: Jestliže je síť, ke které jste připojeni nalezena potom se k ní připojte. Jestliže síť nevidíte v seznamu, můžete tablet přinutit k novému vyhledávání. Pro vyhledávání sítí zmákněte klávesu Menu a poté Skenování. 2. Vyberte dostupnou Wi-Fi síť ke které se chcete připojit: V stejném nastavení Wi-Fi menu ťukněte na síť v seznamu. Jestliže je síť otevřena, tablet se vás zeptá na potvrzení pro připojení k síti. Zmáčknete Připojit pro potvrzení. Jestliže je sít zabezpečení (Je indikováno ikonou Zámku), tablet se vás zeptá na heslo nebo jiné. Zmáčknete Bezdrátové heslo na pro zobrazení klávesnice na obrazovce a poté ji použijte pro napsání hesla. Zmáčkněte Připojit pro potvrzení. Když se úspěšně připojíte k Wi-Fi síti, zobrazí se Oznamovací lištave na spodní hraně obrazovky zobrazí se indikátor Wi-Fi signálu. 29

30 Další připojení Připojení k počítači Připojte tablet k počítači pro přenos souborů. 1. Připojte tablet k počítači. S dodávaným USB kabelem: Zapojte menší konec kabelu do USB 2.0 vysoko-rychlostního konektoru tabletu. Zapojte větší konec do dostupného vysoko-rychlostního USB 2.0 portu počítače. 2. Když je tablet připojený, zmáčknete USB ikonu na upozorňovacím panelu. 3. Připojte ukládací zařízení. 30

31 Ťukněte na tlačítko Zapnout USB disk pro připojení zabudovaného uloženého místa. Jakmile je připojeno můžete kopírovat soubory do nebo z tabletu. Pro připojení tabletu k TV: 1. Zapojte malý konec HDMI kabelu do mini HDMI konektoru na tabletu. 2. Zapojte větší konec HDMI kabelu do HDMI portu v TV. 3. Zapněte TV a nastavte displej mód na HDMI portu, takže dojde k připojení tabletu. Poznámka: Jestliže potřebujete pomoc s nastavením módu obrazovky TV, prosíme vás o prohlédnutí odpovídající dokumentace poskytnuté výrobcem TV. Jestliže se nepřenáší zvuk z tabletu do TV, možná bude potřeba přenastavit HDMI nastavení ve vašem televizoru. 31

32 Slovenčina Užívateľský Manuál Fotografie a ilustrácie obsiahnuté v tomto návode / inštrukciu majú ilustračný charakter. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v tomto návode / intrukci vzhľadom k tomuto modelu. 32

33 1. Zariadenie 1. Zapínanie Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie displeja. Stlačte a držte pre vypínacie menu. 2. Slúchadlá Zvukový výstup pre slúchadlá. 3. USB Pripojte k USB zariadení alebo počítači na prenos dát (napr. hudby, videa, fotiek). 4. DC VSTUP 5V Napájajte tabliet pomocou dodaného adaptéra. 5. HDMI Pripojte k TV alebo inej obrazovke. 6. MicroSD slot Vložte externú microsd pamäťovú kartu tu. 7. RESET Stlačte tlačidlo pre reset systému, keď sa zariadenie sekne. 33

34 2. Začíname Zapnutie a vypnutie Tabletu Pre zapnutie tabletu je potrebné: Stlačte a držte kláves Zapínanie, kým sa obrazovka nezapne. Počkajte, kým sa nezobrazí Domáce obrazovka; tabliet je teraz pripravený na použitie Pre vypnutie tabletu: 1. Stlačte a držte kláves Zapínanie kým sa nezobrazí Menu Nastavenie Zariadenie. 2. Stlačte OK pre vypnutie tabletu. 34

35 Zapnutie alebo Vypnutie obrazovky zariadenia (Pohotovostný režim) Keď je tablet zapnutý, môžete vypnúť obrazovku pre úsporu nabitie batérie. Jednoducho stlačíte kláves Zapínanie pre vypnutie obrazovku. Stlačte klávesu Zapínanie znovu pre opätovné zapnutie obrazovky. Poznámka: Pre uchovanie nabitie batérie, môžete nastaviť automatické vypnutie, keď nie je tablet používaný (medzi 15 sekundami a 30 minútami). Táto Obrazovka môže byť nájdená v menu Displej. Odomknutie obrazovky Keď sa obrazovka vypne, musíte odomknúť obrazovku pre zapnutie. Pre odomknutie obrazovky ťahajte ikonou cez obrazovku. 35

36 O aplikáciách Pre zapnutie aplikácie, dotknite sa ikony na domácej obrazovke alebo v Launcher, kam sa môžete dostať pomocou ťuknutie na ikonu na pravom hornom rohu na domácej obrazovke. Obrazovka Launcher: Poznámka: Obrazovka ukázaná vyššie má iba ilustratívny charakter. Môžete si upravovať a modifikovať a vylepšovať zoznam aplikácií na tabletu. Predinštalované aplikácie Pre vašu spokojnosť boli niektoré aplikácie na tablet už predinštalované. Tieto aplikácie zahŕňajú: 36

37 Prehliadajte web. Vykonávajte jednoduché matematické apliakce. Foťte alebo natáčajte video. Skontrolujte svoj . Prehrávajte hudbu. Vstúpte do Nastavenie a upravte si nastavenia tabletu. Inštalácia Aplikácie Môžete stiahnuť a nainštalovať dodatočné aplikácie z obchodu s aplikáciami, webového prehliadača alebo z iných zdrojov. Tablet musí byť nastavený pre inštaláciu z iných zdrojov ako Google Obchodu. Neznáme zdroje môžu byť povolené v menu nastavení Aplikácie. 37

38 Pripojenie k Wi-Fi sieti Lišta s upozorneniami zobrazuje ikony, ktoré indikujú stav vášho Wi-FI na tabletu. Upozornenie že je dostupná Wi-Fi sieť na dosah. Pripojenie k Wi-Fi sieti (počet vĺn indikuje silu signálu). [Bez ikony] V dosahu nie je dostupná žiadna Wi-Fi siet alebo Wi-Fi vysielač je vypnutý. 3. Zapnite Wi-Fi vysielač ak už nie je zapnutý. Pre zapnutie Wi-Fi: A) Choďte na Domáce obrazovku: Stlačte klávesu Home. B) Otvorte menu Nastavenie: ťuknite na ikonu vpravo hore na domácej obrazovke pre to, aby ste sa dostali do Launcher, potom stlačte tlačidlo Nastavenie. C) Otvorte menu Bezdrôtové nastavenie a siete: Nastavte ikonu na status ZAPNUTÉ. Keď je Wi-Fi zapnuté, tablet bude vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete. 38

39 Poznámka: Ak je sieť, ku ktorej ste pripojení nájdená potom sa k nej pripojte. Ak sieť nevidíte v zozname, môžete tabliet prinútiť k novému vyhľadávanie. Pre vyhľadávanie sietí zmákněte kláves Menu a potom Skenovanie. 2. Vyberte dostupnú Wi-Fi sieť ku ktorej sa chcete pripojiť: V rovnakom nastavení Wi-Fi menu ťuknite na sieť v zozname. Ak je sieť otvorená, tablet sa vás spýta na potvrdenie pre pripojenie k sieti. Stlačíte Pripojiť pre potvrdenie. Ak je siet zabezpečenia (Je indikované ikonou Zámku), tabliet sa vás spýta na heslo alebo iné. Stlačíte Bezdrôtové heslo na pre zobrazenie klávesnice na obrazovke a potom ju použite pre napísanie hesla. Stlačte Pripojiť pre potvrdenie. Keď sa úspešne pripojíte k Wi-Fi sieti, zobrazí sa Oznamovacia lištave na spodnej hrane obrazovky zobrazí sa indikátor Wi-Fi signálu. 39

40 Iné pripojenia Pripojenie k počítaču Pripojte tablet k počítaču pre prenos súborov. 1. Pripojte tabliet k počítaču. S dodávaným USB káblom: Zapojte menší koniec kábla do USB 2.0 vysoko-rýchlostného konektora tabletu. Zapojte väčší koniec do dostupného vysoko-rýchlostného USB 2.0 portu počítača. 2. Keď je tablet pripojený, stlačíte USB ikonu na upozorňovacím paneli. 3. Pripojte ukladacie zariadenie. 40

41 Ťuknite na tlačidlo Zapnúť USB disk pre pripojenie zabudovaného uloženého miesta. Akonáhle je pripojené môžete kopírovať súbory do alebo z tabletu. Pre pripojenie tabletu k TV: 1. Zapojte malý koniec HDMI kábla do mini HDMI konektora na tabletu. 2. Zapojte väčší koniec HDMI kábla do HDMI portu v TV. 3. Zapnite TV a nastavte displej mód na HDMI portu, takže dôjde k pripojenie tabletu. Poznámka: Ak potrebujete pomoc s nastavením módu obrazovky TV, prosíme vás o prehliadnutiu príslušnej dokumentácie poskytnutej výrobcom TV. Ak sa neprenáša zvuk z tabletu do TV, možno bude potrebné prenastaviť HDMI nastavenia vo vašom televízore. 41

42 We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Declaration of Conformity Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Tablet 7 BaseCore Brand and Model name: OV-BaseCore7 Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) LVD : EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 R&TTE : EN 62311:2008 Release date:

43

44 OV-BaseCore7

TAB-7830 QC TABLET 3G

TAB-7830 QC TABLET 3G TAB-7830 QC TABLET 3G download user manual from : www.akai-atd.com TAB-7830 QC TABLET 3G A világhálóhoz Wifi vagy SIM kártya (3G) segítségével csatlakozhat. Használati útmutató:www.akai-atd.com TAB-7830

Více

WL-5480USB. Quick Setup Guide

WL-5480USB. Quick Setup Guide Quick Setup Guide 1 Czech 7 Install Utility Software Note1: Before installing the utility software, DO NOT inserts the into your computer. If the adapter is inserted already, Windows will detect the adapter

Více

Mid Android M001, M002, M003

Mid Android M001, M002, M003 Mid Android M001, M002, M003 Uživatelská příručka 1 Uživatelská příručka...1 1. Obrázek zařízení...4 2. Základní informace...5 2.1 Nabíjení baterie...5 2.2 Použití SD karty...5 2.3 Vypnutí a zapnutí...5

Více

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka

DVRS02WIFI. Full HD sportovní kamera, WI-FI. Uživatelská příručka DVRS02WIFI Full HD sportovní kamera, WI-FI Uživatelská příručka Děkujeme Vám za zakoupení tohoto zařízení. Než začnete produkt používat, přečtěte si prosím pečlivě tento návod k maximalizaci jeho výkonu

Více

Microsoft Lync WEB meeting

Microsoft Lync WEB meeting User - documentation ENU and CZ version Microsoft Lync WEB meeting - Připojení k WEB meetingu prostřednictvím Microsoft Lync Date: 10. 5. 2013 Version: 0.2 ENU, CZ www.axiomprovis.cz Version description:

Více

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s OS Android. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s OS Android Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Stažení obslužné aplikace... 5 2.2. Připojení telefonu/tabletu k Wi-Fi HDD...

Více

TA 7300 Návod k použití tablet s dotykovým 7 displejem Návod Na použitie tablet s dotykovým 7 displejom user manual 7 touch screen tablet

TA 7300 Návod k použití tablet s dotykovým 7 displejem Návod Na použitie tablet s dotykovým 7 displejom user manual 7 touch screen tablet TA 7300 Návod k použití Návod na použitie User Manual tablet s dotykovým 7 DISPLEJEM tablet s dotykovým 7 displejom 7 Touch Screen Tablet Obsah Obsah.... 2 Funkce.... 2 Pohled na přístroj.... 3 Začínáme....

Více

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21

Uživatelská příručka. Xperia P TV Dock DK21 Uživatelská příručka Xperia P TV Dock DK21 Obsah Úvod...3 Přehled zadní strany stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Správce LiveWare...4 Upgradování aplikace Správce LiveWare...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál. Zařízení s ios. Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Zařízení s ios Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití powerbanky... 5 2.2. Nabíjení smartphonu prostřednictvím Power Connect...

Více

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK Instrukcja Obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK OV-Area 1. Zasilanie Rutera Istnieją 2 sposoby zasilania Rutera OV-Area (zwanego dalej w instrukcji, w skrócie, Ruterem): * Za pośrednictwem baterii. *

Více

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega

Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Instrukcja obsługi kamery samochodowej Omega Dziękujemy za zakup urządzenia. Proszę zapoznać się z instrukcją przed pierwszym uruchomieniem. Cechy urządzenia: 1. Sensor: CMOS 1.3Mpikseli 2. Kąt nagrywania:

Více

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním

Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním Blu-ray/DVD systém domácího kina BDV-L800 BDV-L800M CZ Začínáme Ahoj, toto je váš průvodce rychlým spuštěním BDV-L800 1 CZ Co je součástí dodávky Nastavení reproduktorů 2 Připojení TV 3 Připojení dalších

Více

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače

Začínáme. 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače quick start guide Začínáme 1 Nabijte přístroj připojením do síťové zásuvky. Pro nabíjení a přenos dat můžete připojit Kindle pomocí USB kabelu do Vašeho počítače USB/ NAPÁJECÍ PORT VYPÍNAČ INDIKÁTOR NABÍJENÍ

Více

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka

UMAX. VisionBook 10Wi. Uživatelská příručka UMAX VisionBook 10Wi Uživatelská příručka Součásti balení Součástí balení jsou: Tablet USB kabel Napájecí adaptér Klávesnice Uživatelská příručka Popis tabletu Horní pohled Pohled zleva Přední pohled Spodní

Více

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah

Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC. Čeština. Obsah Point of View TAB-P731N- Android 4.0 Tablet PC Čeština Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory...

Více

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750

Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Uživatelská příručka Hi-Res Audio/DNC Headset MDR-NC750 Obsah Začínáme...3 Úvod...3 Přehled... 3 Základy práce...4 Nošení náhlavní soupravy...4 Připojení náhlavní soupravy k vašemu zařízení... 4 Nastavení

Více

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál

ApoEye. Bezdrátová kamera Uživatelský manuál ApoEye Bezdrátová kamera Uživatelský manuál Nahrávací tlačítko Popis ovládacích prvků Mikrofon Indikátor stavu Micro SD Slot Reproduktor Micro USB port Očko pro šňůrku Video Photo Direct Cloud Mode Mode

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual PlayTab Pro Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 4 6. Tlačítka... 5 7. Nastavení Systému... 5 8. HDMI... 7 9. Instalace, odinstalace

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO M6

Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Uživatelský manuál - základ PiPO M6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC

CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC CE - Prohlášení Prohlašujeme, že TEAC MEDIA SYSTEMS IP-20 USB Telefon splňuje následující normy a dokumenty: EMC Directive 89/336 / EEC EN 55022 : 1998 + A1 : 2000 + A2 : 2003 EN 55024 : 1998 + A1 : 2001

Více

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL

Point of View Android 2.3 Tablet - User s Manual ProTab 2XXL Obsah 1. Úvod... 2 2. Příslušenství... 2 3. Technická specifikace... 3 4. Spouštění a vypínání... 4 5. Pracovní plocha... 5 6. Tlačítka... 5 7. APP zásuvky... 6 8. Nastavení systému... 6 9. Instalace,

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795

108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card. Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wlireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál P/N:065-1795 108Mbps Wireless 11G+ PCI-Card Instalační manuál > Zapněte váš počítač > Vložte Wireless 11G+ PCI-kartu do volného 32-bit PCI slotu. Instalace

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Digitální video kamera

Digitální video kamera Digitální video kamera Uživatelská příručka TDV-3120 Přehled produktů 1. Display tlačítko 2. LED On / Off tlačítko 3. Mód tlačítko 4. Spouštěcí tlačítko 5. Menu tlačítko 6. Tlačítko UP 7. Spouštěcí LED

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod

BDVR 05 Kamera do auta. Uživatelský návod BDVR 05 Kamera do auta Uživatelský návod Popis a funkce 1. Zapnutí Stisknutím tlačítka a podržením asi 3 sekundy kameru zapnete (nebo vypnete pokud je již zapnuta). Pokud při zapnuté kameře stisknete tlačítko

Více

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A5000. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A5000 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Uživatelský manuál - základ PiPO P9 (3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy a

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U6

Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Uživatelský manuál - základ PiPO U6 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádobrý 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

Mini PC ITV26. Návod k použití

Mini PC ITV26. Návod k použití Návod k použití Poslední revize: 13. 6. 2013 Obsah Spuštění... 3 Připojení napájení... 3 Připojení příslušenství... 3 Připojení televize... 3 Připojení myši... 4 Způsob použití... 4 Připojení k internetu...

Více

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1)

Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Roline USB 2.0 elektronický přepínač 2:1 (4:1) Katalogové číslo: 14.01.2335, 14.01.2336 Balení 1x 2-portový (14.01.2335) nebo 4-portový (14.01.2336) USB 2.0 elektronický přepínač 1x 1,8 m USB kabel typ

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2

Popis tlačítek a funkcí: Dálkový ovladač: CZ - 2 NÁVOD K POUŽITÍ CD/Radio přehrávač NÁVOD NA POUŽITIE Radio/CD prehrávač INSTRUCTION MANUAL CD/Radio player Popis tlačítek a funkcí: 1) Hlavní vypínač: krátký stisk zapne přístroj, opětovný krátký stisk

Více

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1

Git1 NÁVOD K OBSLUZE. Akční Kamera. www.gitupkamery.cz. Git1 Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE Git1 TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96655 SONY CMOS IMX322 Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 12MP (4032*3024)

Více

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka

GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka GOCLEVER TAB I70 Uživatelská příručka 1 Pohled zepředu: Světelný senzor Pohled zboku: MicroSD karta Napájení Host USB Port OTG USB Port Mini Sluchátka HDMI port USB host se používá především k připojení

Více

WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál

WDV5270 HD Lagoon Uživatelský manuál WDV5270 HD "Lagoon" Uživatelský manuál 1 Části videokamery: 1. LCD obrazovka 2. Voba režimu / posun vlevo 3. Přehrávání / Posun nahoru 4. Samospoušť / posun vpravo 5. MENU/potvrzeni volby (OK) 6. volba

Více

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1

Uživatelský manuál. (cz) Tablet S7.1 (cz) Tablet S7.1 Uživatelský manuál Děkujeme, že jste si zakoupili Tablet PC. Tento manuál Vám představí funkce tohoto zařízení, kterým je potřeba věnovat pozornost. Prosím, přečtěte si tento manuál řádně

Více

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz

Akční Kamera. Git2 NÁVOD K OBSLUZE. www.gitupkamery.cz Akční Kamera Git2 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry Procesor: Cmos: Objektiv: Úhel pohledu: Rozlišení fotek: Novatek 96660 SONY IMX206 16MP Senzor Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky 160, 120 16MP (4608*3456)

Více

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení).

Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Děkujeme vám, že jste si zakoupili USB Wi-Fi modem E5 (dále jen zařízení). Poznámka: Podporovanéfunkce a skutečný vzhled zařízení závisíod výrobku, kterýjste zakoupili. Nasledujícíobrázky slouží pouze

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál

SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál SP-1101W/SP-2101W Zkrácený Instalační Manuál 05-2014 / v1.0 1 I. Informace o produktu I-1. Obsah balení Smart Plug Switch Zkrácený instalační manuál CD s rychlým instalačním průvodcem I-2. Přední panel

Více

Příručka začínáme. Príručka začíname

Příručka začínáme. Príručka začíname CZ: Příručka začínáme SK: Príručka začíname Stáhněte si aplikaci Bamboo Spark Stiahnite si aplikáciu Bamboo Spark Bamboo Spark -Abyste - mohli používat vaše zařízení, budete si muset stáhnout aplikaci

Více

Vítej ve světě PlayStation

Vítej ve světě PlayStation Vítej ve světě PlayStation Nastartuj svůj systém PS4 s touto užitečnou Stručnou příručkou. Stručná příručka Česky CUH-1116B 7026822 Začínáme Připoj systém k televizoru. Podle kroků až níže připoj svůj

Více

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi

Seznamte se se zařízením Mobile WiFi Začínáme Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili a

Více

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover

Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Přídavná klávesnice Bluetooth Keyboard Cover Pouze pro referenční účely, viz konkrétní produkt. Více informací Více informací o funkcích tabletu a užitečné příručky naleznete na webových stránkách http://support.lenovo.com/.

Více

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL

HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL HP-2000E UŽIVATELSKÝ MANUÁL Strana 1 / 7 Úvod AirLive konfigurační utilita pro OS Windows umožňuje uživatelům identifikovat HomePlug zařízení (HP1000E Sérii & HP2000E Sérii) v elektrické síti. Dále zobrazuje

Více

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation

3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení. Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE. 2008 Sony Corporation 3-300-262-11(1) Průvodce pro rychlé připojení a nastavení Síťový audiosystém s pevným diskem NAS-SC55PKE 2008 Sony Corporation Kontrola požadovaných položek NAS-SC55PKE je soubor přístrojů, který se skládá

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore10+

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore10+ Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore10+ POLSKI Instrukcja Obsługi 2 1. Urządzenie 1. VOL- Naciśnij przycisk VOL -, aby zmniejszyć poziom głośności. 2. VOL+ Naciśnij przycisk VOL +, aby zwiększyć

Více

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA

CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA CI-204 MANUÁL K PALUBNÍ HD KAMEŘE DO AUTA Děkujeme Vám, že jste si zakoupili CONNECT IT palubní HD kameru do auta. Ke správné manipulaci s tímto zařízením Vám doporučujeme si pozorně přečíst následující

Více

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz

NÁVOD K OBSLUZE www.kamerov.cz Akční Kamera Git1 NÁVOD K OBSLUZE TM Parametry kamery Procesor: Novatek 96655 Cmos: SONY CMOS IMX322 Objektiv: Vysoce kvalitní všechny skleněné prvky Úhel pohledu: 160, 120 Rozlišení fotek: 12MP (4032*3024)

Více

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference!

Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! EN Wireless Analog Camera (ANL-01-BZ) Installation and Operation Manual Before operating the unit, please read this manual thoroughly and retain it for future reference! 1. Features 640 x 480 Video resolution

Více

HD inteligentní IP server WiFi, P2P

HD inteligentní IP server WiFi, P2P HD inteligentní IP server WiFi, P2P Návod k obsluze Výhody produktu: Universální možnost připojení libovolných kamer s RCA konektory Jednoduché nastavení www.spyshops.cz Stránka 1 Ovládání přes smartphone

Více

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení.

Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Stručný návod Děkujeme za zakoupení zařízení Mobile WiFi. Zařízení Mobile WiFi vám umožní vysokorychlostní bezdrátové síťové připojení. Tento dokument slouží k tomu, abyste zařízení Mobile WiFi pochopili

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN721N. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu ( Installation Guide ), který je součástí

Více

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE

TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE TABLET GOCLEVER TERRA 9o NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím si prosím přečtěte pozorně tento návod k obsluze.

Více

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR.

Podpora. Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Začínáme Podpora Děkujeme, že jste si vybrali výrobek společnosti NETGEAR. Po dokončení instalace zařízení vyhledejte štítek se sériovým číslem vašeho produktu a použijte ho při registraci výrobku na adrese

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23

Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Uživatelská příručka Xperia TX TV Dock DK22 Xperia T TV Dock DK23 Obsah Úvod...3 Přehled stanice TV Dock...3 Začínáme...4 Smart Connect...4 Upgradování aplikace Smart Connect...4 Použití stanice TV Dock...5

Více

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900

Dvoupásmový bezdrátový gigabitový router N900 Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE TAB R106 NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte tuto příručku Úvod Děkujeme

Více

easystore.cz Rychlý start

easystore.cz Rychlý start Rychlý start 1 Gratulujeme k nákupu Vašich nových chytrých hodinek Martian Notifier. Naším cílem bylo vyvinout produkt, který je jednoduché používat ve spojení s Vaším smartphonem. Začínáme Ujistěte se,

Více

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o.

CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. CZ Manuál Import a distribuce: RECALL s.r.o. Obsah 1. Představení... 4 2. Instalace a nastavení... 5 2.1. Nabití Wi-Fi HDD... 5 2.2. Pro uživatele MAC OS... 5 2.3. Připojení Wi-Fi HDD k počítači prostřednictvím

Více

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast)

NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) NÁVOD K ZAŘÍZENÍM PRO BEZDRÁTOVÝ PŘENOS ZVUKU A OBRAZU (Miracast) Obsah Návod pro práci se zařízením BenQ Qcast... 3 1. Popis zařízení... 4 2. Jednorázová instalace zařízení... 5 3. Používání zařízení...

Více

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka

Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Travelair AC Bezdrátová paměťová jednotka Uživatelská příručka 1 ASUS Travelair AC CZ11182 Druhá edice V2 Leden 2016 Copyright 2016 ASUSTeK Computer Inc. Všechna práva vyhrazena. Žádná část této příručky,

Více

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk

SECURITY. Instalační manuál CZ P13. www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk SECURITY Instalační manuál CZ P13 www.iget.eu SUPPORT: http://www.iget.eu/helpdesk Bezpečnostní opatření 1. Nepokládejte žádné těžké nebo ostré předměty na zařízení. 2. Nevystavujte zařízení přímému slunečnímu

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20

Uživatelská příručka. USB Charger UCH20 Uživatelská příručka USB Charger UCH20 Obsah Úvod...3 USB Charger popis... 3 Používání nabíječky USB... 4 Nabíjení zařízení... 4 Právní informace... 5 Declaration of Conformity...6 2 Úvod USB Charger popis

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem

NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem NÁVOD K POUŽITÍ WT 500 Rádio s hodinami a budícím světlem P. 1 Popis obrázku: Figure 1: ENGLISH ČESKY Front View LED DISPLAY SET / MEMORY DIMMER DOWN MODE SNOOZE / LIGHT UP / NAP VOLUME SLEEP Pohled zepředu

Více

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem

DVR12. Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem DVR12 Kamera (černá skříňka) pro záznam obrazu a zvuku za jízdy se zabudovaným pohybovým senzorem Uživatelská příručka Obsah 1. Popis kamery a ovládací prvky...2 2. Obsah balení...2 3. Napájení a spuštění...3

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0

Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 Zkrácený návod k použití 7 Tablet Android 4.0 MODECOM CZ Model: MODECOM FreeTAB 2096 1. Tlačítka a funkce přístroje 1. Fotoaparát Fotoaparát s rozlišením 2 megapixely 2. Tlačítko zpět Stiskem tlačítka

Více

Bezdrátový router AC1750 Smart

Bezdrátový router AC1750 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

2N Voice Alarm Station

2N Voice Alarm Station 2N Voice Alarm Station 2N Lift1 Installation Manual Version 1.0.0 www.2n.cz EN Voice Alarm Station Description The 2N Voice Alarm Station extends the 2N Lift1/ 2N SingleTalk with an audio unit installed

Více

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105

BEZDRÁTOVÝ TERMOSTAT SARV105 affiliates reserve the right to make improvements or changes to this document and the products and services described at any time, without notice or obligation. Hereby, Emos spol. s r. o., declares that

Více

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků

BDVR 04. Uživatelský návod Popis ovládacích prvků BDVR 04 Uživatelský návod Popis ovládacích prvků 1. Otvor se závitem pro držák 2. USB konektor 3. NAHORU - tlačítko 4. MENU/MÓD 5. DOLŮ - tlačítko 6. Slot na SD kartu 7. Mikrofon 8. AV výstup 9. RESET

Více

Poznámka. Informace o produktu

Poznámka. Informace o produktu Poznámka Pokud zařízení nejde poprvé spustit, zkontrolujte, zda je baterie nabitá. Pokud baterie není nabitá, připojte zařízení k nabíječce. Při nabíjení svítí indikátor v levém horním rohu. Informace

Více

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci

P-334U. Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g. Příručka k rychlé instalaci P-334U Bezdrátový Wi-Fi router kompatibilní s normou 802.11a/g Příručka k rychlé instalaci Verze 3.60 1. vydání 5/2006 Přehled P-334U představuje bezdrátový širokopásmový router (podporující normy IEEE

Více

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+

DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Tento přístroj lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-624+ 2.4 GHz bezdrátový směrovač AirPlus G+ Než začnete 1. Pokud

Více

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze

Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Kamera Rollei Actioncam 400 Návod k obsluze Obsah Obsah Obsah...1 Bezpečnostní opatření...2 Obsah krabice...3 Schéma produktu...4 Popis dálkového ovládání...5 Nastavení vaší kamery Rollei Actioncam 400...6

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více