Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-BaseCore7"

Transkript

1 Instrukcja użytkownika User Manual OV-BaseCore7

2 POLSKI Instrukcja Obsługi Zdjęcia i ilustracje zawarte w instrukcji zostały umieszczone jedynie w celach poglądowych. Zastrzegamy sobie prawo do zmian w instrukcji dla tego modelu urządzenia. 2

3 1. Urządzenie 1. POWER Naciśnij, aby włączyć urządzenie, lub włączyć lub wyłączyć ekran. Naciśnij i przytrzymaj, aby przejść do menu wyłączania. 2. Port słuchawek Port wyjściowy, do którego można podłączyć słuchawki. 3. USB Możliwość podłączenia urządzenia pamięci masowej USB lub komputera, aby przesyłać dane (np. pliki muzyczne, wideo, zdjęcia). 4. Port zasilacza 5V Port umożliwiający ładowanie i zasilanie tabletu przy użyciu załączonego w zestawie zasilacza. 5. HDMI Port umożliwiający podłączenie do telewizora lub innego wyświetlacza. 6. Port karty MicroSD Port umożliwiający wsunięcie zewnętrznej karty pamięci microsd. 7. Przycisk Reset Naciśnij, aby zresetować system, gdy urządzenie "zawiesi się". 3

4 2. Pierwsze kroki Włączanie i wyłączanie tabletu Aby włączyć tablet: Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (POWER), aż do momentu gdy ekran LCD włączy się. Poczekaj, aż załaduje się strona ekranu głównego (pulpit). Wówczas tablet jest już gotowy do użycia. Aby wyłączyć tablet: 1. Naciśnij i przytrzymaj przycisk zasilania (POWER), aż do momentu pojawienia się menu z opcją wyłączenia. 2. Kliknij przycisk OK na ekranie, aby wyłączyć tablet. 4

5 Włączanie i wyłączanie ekranu (tryb gotowości) Gdy tablet jest włączony, istnieje możliwość wyłączenia ekranu, w celu oszczędzania energii baterii. Aby to zrobić, naciśnij krótko przycisk Power. Naciśnij przycisk power ponownie, aby na powrót włączyć ekran. Uwaga: Aby oszczędzać energię akumulatora, istnieje możliwość ustawienia funkcji automatycznego wyłączania ekranu, gdy tablet nie jest w użyciu (od 15 sekund do 30 minut). Opcja ta (Wygaszanie ekranu) możliwa jest do ustawienia w Menu Wyświetlacza. Odblokowywanie ekranu Gdy ekran zgaśnie, po ponownym włączeniu należy go odblokować. Aby to zrobić, przeciągnij ikonkę kłódki przez szerokość ekranu, w stronę kolejnej kłódki. 5

6 Informacje o aplikacjach Aby otworzyć aplikację, kliknij daną ikonę aplikacji na pulpicie lub w starterze (Launcher). Dzięki Launcherowi dana aplikacja może zostać otwarta poprzez kliknięcie danej ikony bezpośrednio z widoku pulpitu. Widok Launchera: Uwaga: Powyższy ekran pokazany jest tylko dla celów poglądowych. Firma zastrzega sobie prawo do zmian i ulepszeń ostatecznej listy dostępnych na tablecie aplikacji. Aplikacje fabryczne Dla wygody użytkownika, niektóre aplikacje zostały zainstalowane na tablecie wraz z oprogramowaniem systemowym. Są to: 6

7 Przeglądanie stron internetowych. Wykonywanie prostych działań matematycznych. Robienie zdjęć i nagrywanie filmów wideo. Sprawdzanie poczty . Odtwarzanie muzyki. Dostęp do menu Ustawienia, w celu dostosowania opcji tabletu. Instalacja aplikacji Można również pobrać i zainstalować dodatkowe aplikacje ze specjalnego sklepu aplikacji, przeglądarki internetowej, lub innych źródeł. Przed instalacją należy skonfigurować tablet tak, aby pozwalał na instalację aplikacji z nieznanych źródeł. Aby to zrobić, należy w menu ustawień aktywować opcję "Aplikacje z nieznanych źródeł". 7

8 Łączenie się z siecią Wi-Fi Na pasku powiadomień wyświetlane są ikony informujące o stanie połączenia Wi-Fi. Ikona informuje o tym, że w zasięgu urządzenia dostępna jest sieć Wi-Fi. Ikona informuje o tym, że urządzenie połączone jest z siecią Wi-Fi. Liczba kresek wskazuje siłę sygnału. [Brak ikony] W zasięgu urządzenia nie znajdują się żadne sieci Wi-Fi, bądź funkcja Wi-Fi w opcjach urządzenia jest wyłączona. 1. Włącz funkcję Wi-Fi (jeśli jest wyłączona) Aby włączyć Wi-Fi: A) Przejdź do widoku pulpitu: Wciśnij przycisk pulpitu (Home). B) Otwórz menu Ustawienia: W widoku pulpitu kliknij ikonę Launchera u góry ekranu, a następnie kliknij ikonę Ustawień. C) Otwórz menu Sieci bezprzewodowe: Przeciągnij ikonkę znacznika funkcji Wi-Fi do pozycji ON (Włączony). 8

9 Po włączeniu funkcji Wi-Fi tablet automatycznie wyszuka, a następnie wyświetli listę dostępnych sieci bezprzewodowych. Uwaga: Jeśli zostanie odnaleziona sieć, z którą tablet łączył się wcześniej, nastąpi automatyczne połączenie z tą siecią. Jeśli sieć, której szukasz nie znajduje się na liście znalezionych sieci, należy włączyć ponowne wyszukiwanie. Aby włączyć wyszukiwanie, kliknij przycisk Menu, a następnie Szukaj. 2. Wybierz dostępną sieć Wi-Fi, z którą chcesz się połączyć: W tym samym menu ustawień Wi-Fi 9powyżej) kliknij z listy tą sieć, z którą chcesz się połączyć. Jeśli sieć jest otwarta, tablet wyemituje komunikat z żądaniem potwierdzenia łączenia się z siecią. Kliknij Połącz, aby zatwierdzić. Jeśli sieć jest zabezpieczona (na co wskazuje ikona kłódki), pojawi się monit o podanie hasła lub innych danych uwierzytelniających. Kliknij na pole hasła dostępu do sieci Wi-Fi, aby wyświetlić klawiaturę ekranową, a następnie użyj jej do wpisania właściwego hasła. Kliknij Połącz, aby zatwierdzić. 9

10 Po pomyślnym połączeniu z siecią Wi-Fi, na pasku powiadomień u dołu ekranu pojawi się wskaźnik sygnału Wi-Fi. Połączenia opcjonalne Podłączenie do komputera Podłącz tablet do komputera, aby przesyłać pliki. 1. Podłącz tablet do komputera. Za pomocą załączonego przewodu USB: Podłącz małą końcówkę przewodu do złącza USB 2.0 Hi-Speed tabletu. Podłącz większą końcówkę przewodu do dostępnego złącza USB 2.0 Hi-Speed komputera. 2. Po podłączeniu tabletu, kliknij ikonkę USB na panelu powiadomień. 3. Włącz pamięć masową 10

11 Kliknij przycisk Włącz pamięć masową USB, aby wyświetlić zawartość wbudowanej pamięci masowej tabletu. Po włączeniu użytkownik może kopiować pliki do lub z tabletu. Aby podłączyć tablet do telewizora: 1. Podłącz małą końcówkę przewodu HDMI do złącza mini HDMI tabletu. 2. Podłącz większą końcówkę przewodu HDMI do złącza HDMI telewizora. 3. Włącz telewizor i ustaw jego tryb wyświetlania na port HDMI, do którego podłączony jest tablet. Uwaga: Jeśli potrzebujesz pomocy przy ustawieniu trybu wyświetlania telewizora, zapoznaj się z dokumentacją dostarczoną przez producenta telewizora. Jeśli w głośnikach telewizora nie słychać dźwięku z tabletu, może być konieczna odpowiednia konfiguracja ustawień HDMI telewizora. 11

12 ENGLISH User Manual We reserves the right to modify and improve the manual for this device. 12

13 1. Device 1. POWER Press to turn the unit on, or to turn the screen on or off. Press and hold to access the Power Off menu. 2. Headphone Audio output connection for headphones. 3. USB Connect to a USB device or a computer to transfer data (e.g. music, video, photos, files). 4. DC IN 5V Change and power the tablet with included power adapter. 5. HDMI Connect to a TV or other displays. 6. MicroSD slot Load external microsd memory cards here. 7. RESET Press this button to reset the system when the device is halted. 13

14 2. Getting Started Turning the Tablet on or off To turn the tablet on: Press and hold the Power key until the LCD screen turns on. Wait until the Home screen appears; the tablet is now ready for use. To turn tablet off: 1. Press and hold the Power key until the Device Options menu appears. 2. Touch OK on the screen to turn off the tablet. 14

15 Turning the Screen On or off (Sandby) When the tablet is on, you can turn off the screen to conserve battery power. Simply press Power key once to turn the screen off. Press the Power key again to turn the screen back on. Note: To conserve battery power, the screen can be set to turn off automatically when the tablet is not in use (between 15 seconds and 30 minutes). This Screen timeout option can be found in the Display menu. Unlocking the Screen When the screen turns off, you will have to unlock the screen when you turn it back on. To unlock the screen, drag the lock icon across the screen towards the lock icon. 15

16 About Applications To open an application, touch the application icon on the home screen or in the Launcher where you can tap the icon right up on the home screen to get in. Launcher screen: Note: The screen shown above is for illustrative purposes only. Reserves the right to modify and improve the final list of applications available on the tablet. Preinstalled Applications Some applications have been installed on your tablet for you convenience. These applications include: 16

17 Browse the web. Perform simple mathematical operations. Take pictures or videos with the camera. Check your . Play music. Access the Settings menu to adjust the tablet s options. Installing Applications You can also download and install additional applications from the device s applications marketplace, the web browser, or other sources. The tablet must be set to allow installation of applications from non- Market sources. The Unknown sources option can be set in the Application settings menu. 17

18 Connect a Wi-Fi network The Notification bar displays icons that indicate your tablet s Wi-Fi status. Notification that an open Wi-Fi network is in range. Connected to a Wi-Fi network (waves indicate connection strength). [no icon] There are no Wi-Fi networks in range, or the Wi-Fi radio is off. Turn on the Wi-Fi radio if it is not already on. To turn on Wi-Fi: A) Go to the Home screen: Press the Home key. B) Open the Settings menu: tap the icon right up on the home screen to get into the launcher, then touch Settings icon. C) Open the Wireless & networks menu: Slide the icon to ON status. When Wi-Fi is on, the tablet will look for and display a list of available Wi-Fi networks. 18

19 Note: If a network that you have connected to previously is found, the tablet will connect to it. If you don t see your network on the list, you can force the tablet to re-scan. To scan for networks, tap the Menu key, and then touch Scan. Select an available Wi-Fi network to connect to: In the same Wi-Fi settings menu above, touch a network in the list. If the network is open, the tablet will prompt you to confirm connection to the network. Touch Connect to confirm. If the network is secured (as indicated by a Lock icon), the tablet will prompt you to enter a password or other credentials. Touch the Wireless password box to show the on-screen keyboard and then use it to enter the password. Touch Connect to confirm. When you have successfully connected to a Wi-Fi network, the Notifications bar at the bottom of the screen will show a Wi-Fi signal indicator. 19

20 Optional Connections Connecting to a Computer Connect the tablet to a computer to transfer files. 1. Connect your tablet to the computer. With the included USB cable: Plug the small end of the cable into the USB 2.0 high speed connector of the tablet. Plug the large end of the cable into an available USB 2.0 high speed port in the computer. 2. When you tablet is connected, tap the USB icon on the notification panel. 3. Mount the storage. 20

21 Touch button Turn on USB storage to mount the tablet s built-in storage. When it is mounted, you can copy files to or from your tablet. To connect the tablet to the TV: 1. Plug the small end of the HDMI cable into the mini HDMI connector on the tablet. 2. Plug the large end of the HDMI cable into the HDMI port in the TV. 3. Turn on the TV, and set its display mode to the HDMI port that the tablet is connected to. Note: If you need help setting the display mode of the TV, please refer to the documentation provided by the TV manufacturer. If there is no sound from the tablet on your TV, you may need to set the HDMI switch settings on the TV. 21

22 Český Uživatelský Manuál Fotografie a ilustrace obsažené v tomto návodu/instrukci mají ilustrační charakter. Vyhrazujeme si právo provádět změny v tomto návodu/intrukci vzhledem k tomuto modelu. 22

23 1. Zařízení 1. Zapínání Zmáčkněte pro zapnutí nebo vypnutí displeje. Zmáčkněte a držte pro vypínací menu. 2. Sluchátka Zvukový výstup pro sluchátka. 3. USB Připojte k USB zařízení nebo počítači pro přenos dat (např. hudby, videa, fotek). 4. DC VSTUP 5V Napájejte tablet pomocí dodaného adaptéru. 5. HDMI Připojte k TV nebo jiné obrazovce. 6. MicroSD slot Vložte externí microsd paměťovou kartu zde. 7. RESET Zmáčkněte tlačítko pro reset systému, když se zařízení sekne. 23

24 2. Začínáme Zapnutí a vypnutí Tabletu Pro zapnutí tabletu je třeba: Zmáčkněte a držte Klávesu Zapínání, dokud se obrazovka nezapne. Počkejte, dokud se nezobrazí Domácí obrazovka; tablet je nyní připraven pro použití Pro vypnutí tabletu: 1. Zmáčkněte a držte Klávesu Zapínání dokud se nezobrazí Menu Nastavení Zařízení. 2. Zmáčkněte OK pro vypnutí tabletu. 24

25 Zapnutí nebo Vypnutí obrazovky zařízení (Pohotovostní režim) Když je tablet zapnutý, můžete vypnout obrazovku pro úsporu nabití baterie. Jednoduše zmáčknete klávesu Zapínání pro vypnutí obrazovku. Zmáčkněte klávesu Zapínání znovu pro opětovné zapnutí obrazovky. Poznámka: Pro uchování nabití baterie, můžete nastavit automatické vypnutí, když není tablet používán (mezi 15 sekundami a 30 minutami). Tato Obrazovka může být nalezena v menu Displej. Odemčení Obrazovky Když se obrazovka vypne, musíte odemknout obrazovku pro zapnutí. Pro odemčení obrazovky táhněte ikonou přes obrazovku. 25

26 O aplikacích Pro zapnutí aplikace, dotkněte se ikony na domácí obrazovce nebo v Launcheru, kam se můžete dostat pomocí ťuknutí na ikonu na pravém horním rohu na domácí obrazovce. Obrazovka Launcheru: Poznámka: Obrazovka ukázaná výše má pouze ilustrativní charakter. Můžete si upravovat a modifikovat a vylepšovat seznam aplikací na tabletu. Předinstalované aplikace Pro vaši spokojenost byly některé aplikace na tablet již předinstalovány. Tyto aplikace zahrnují: 26

27 Prohlížejte web. Provádějte jednoduché matematické apliakce. Foťte nebo natáčejte video. Zkontrolujte svůj . Přehrávejte hudbu. Vstupte do Nastavení a upravte si nastavení tabletu. Instalace Aplikace Můžete stáhnout a nainstalovat dodatečné aplikace z obchodu s aplikacemi, webového prohlížeče nebo z jiných zdrojů. Tablet musí být nastaven pro instalaci z jiných zdrojů než Google Obchodu. Neznámé zdroje mohou být povoleny v menu nastavení Aplikace. 27

28 Připojení k Wi-Fi síti Lišta s upozorněními zobrazuje ikony, které indikují status vašeho Wi-FI na tabletu. Upozornění že je dostupná Wi-Fi síť na dosah. Připojení k Wi-Fi síti (počet vln indikuje sílu signálu). [bez ikony] V dosahu není dostupná žádná Wi-Fi sít nebo Wi- Fi vysílač je vypnutý. 2. Zapněte Wi-Fi vysílač pokud již není zapnutý. Pro zapnutí Wi-Fi: A) Jděte na Domácí obrazovku: Zmáčkněte klávesu Home. B) Otevřete menu Nastavení: ťukněte na ikonu nahoře vpravo na domácí obrazovce pro to, abyste se dostali do launcheru, poté zmáčkněte tlačítko Nastavení. C) Otevřete menu Bezdrátové nastavení a sítě: Nastavte ikonu na status ZAPNUTO. Když je Wi-Fi zapnuté, tablet bude vyhledávat dostupné Wi-Fi sítě. 28

29 Poznámka: Jestliže je síť, ke které jste připojeni nalezena potom se k ní připojte. Jestliže síť nevidíte v seznamu, můžete tablet přinutit k novému vyhledávání. Pro vyhledávání sítí zmákněte klávesu Menu a poté Skenování. 2. Vyberte dostupnou Wi-Fi síť ke které se chcete připojit: V stejném nastavení Wi-Fi menu ťukněte na síť v seznamu. Jestliže je síť otevřena, tablet se vás zeptá na potvrzení pro připojení k síti. Zmáčknete Připojit pro potvrzení. Jestliže je sít zabezpečení (Je indikováno ikonou Zámku), tablet se vás zeptá na heslo nebo jiné. Zmáčknete Bezdrátové heslo na pro zobrazení klávesnice na obrazovce a poté ji použijte pro napsání hesla. Zmáčkněte Připojit pro potvrzení. Když se úspěšně připojíte k Wi-Fi síti, zobrazí se Oznamovací lištave na spodní hraně obrazovky zobrazí se indikátor Wi-Fi signálu. 29

30 Další připojení Připojení k počítači Připojte tablet k počítači pro přenos souborů. 1. Připojte tablet k počítači. S dodávaným USB kabelem: Zapojte menší konec kabelu do USB 2.0 vysoko-rychlostního konektoru tabletu. Zapojte větší konec do dostupného vysoko-rychlostního USB 2.0 portu počítače. 2. Když je tablet připojený, zmáčknete USB ikonu na upozorňovacím panelu. 3. Připojte ukládací zařízení. 30

31 Ťukněte na tlačítko Zapnout USB disk pro připojení zabudovaného uloženého místa. Jakmile je připojeno můžete kopírovat soubory do nebo z tabletu. Pro připojení tabletu k TV: 1. Zapojte malý konec HDMI kabelu do mini HDMI konektoru na tabletu. 2. Zapojte větší konec HDMI kabelu do HDMI portu v TV. 3. Zapněte TV a nastavte displej mód na HDMI portu, takže dojde k připojení tabletu. Poznámka: Jestliže potřebujete pomoc s nastavením módu obrazovky TV, prosíme vás o prohlédnutí odpovídající dokumentace poskytnuté výrobcem TV. Jestliže se nepřenáší zvuk z tabletu do TV, možná bude potřeba přenastavit HDMI nastavení ve vašem televizoru. 31

32 Slovenčina Užívateľský Manuál Fotografie a ilustrácie obsiahnuté v tomto návode / inštrukciu majú ilustračný charakter. Vyhradzujeme si právo robiť zmeny v tomto návode / intrukci vzhľadom k tomuto modelu. 32

33 1. Zariadenie 1. Zapínanie Stlačte pre zapnutie alebo vypnutie displeja. Stlačte a držte pre vypínacie menu. 2. Slúchadlá Zvukový výstup pre slúchadlá. 3. USB Pripojte k USB zariadení alebo počítači na prenos dát (napr. hudby, videa, fotiek). 4. DC VSTUP 5V Napájajte tabliet pomocou dodaného adaptéra. 5. HDMI Pripojte k TV alebo inej obrazovke. 6. MicroSD slot Vložte externú microsd pamäťovú kartu tu. 7. RESET Stlačte tlačidlo pre reset systému, keď sa zariadenie sekne. 33

34 2. Začíname Zapnutie a vypnutie Tabletu Pre zapnutie tabletu je potrebné: Stlačte a držte kláves Zapínanie, kým sa obrazovka nezapne. Počkajte, kým sa nezobrazí Domáce obrazovka; tabliet je teraz pripravený na použitie Pre vypnutie tabletu: 1. Stlačte a držte kláves Zapínanie kým sa nezobrazí Menu Nastavenie Zariadenie. 2. Stlačte OK pre vypnutie tabletu. 34

35 Zapnutie alebo Vypnutie obrazovky zariadenia (Pohotovostný režim) Keď je tablet zapnutý, môžete vypnúť obrazovku pre úsporu nabitie batérie. Jednoducho stlačíte kláves Zapínanie pre vypnutie obrazovku. Stlačte klávesu Zapínanie znovu pre opätovné zapnutie obrazovky. Poznámka: Pre uchovanie nabitie batérie, môžete nastaviť automatické vypnutie, keď nie je tablet používaný (medzi 15 sekundami a 30 minútami). Táto Obrazovka môže byť nájdená v menu Displej. Odomknutie obrazovky Keď sa obrazovka vypne, musíte odomknúť obrazovku pre zapnutie. Pre odomknutie obrazovky ťahajte ikonou cez obrazovku. 35

36 O aplikáciách Pre zapnutie aplikácie, dotknite sa ikony na domácej obrazovke alebo v Launcher, kam sa môžete dostať pomocou ťuknutie na ikonu na pravom hornom rohu na domácej obrazovke. Obrazovka Launcher: Poznámka: Obrazovka ukázaná vyššie má iba ilustratívny charakter. Môžete si upravovať a modifikovať a vylepšovať zoznam aplikácií na tabletu. Predinštalované aplikácie Pre vašu spokojnosť boli niektoré aplikácie na tablet už predinštalované. Tieto aplikácie zahŕňajú: 36

37 Prehliadajte web. Vykonávajte jednoduché matematické apliakce. Foťte alebo natáčajte video. Skontrolujte svoj . Prehrávajte hudbu. Vstúpte do Nastavenie a upravte si nastavenia tabletu. Inštalácia Aplikácie Môžete stiahnuť a nainštalovať dodatočné aplikácie z obchodu s aplikáciami, webového prehliadača alebo z iných zdrojov. Tablet musí byť nastavený pre inštaláciu z iných zdrojov ako Google Obchodu. Neznáme zdroje môžu byť povolené v menu nastavení Aplikácie. 37

38 Pripojenie k Wi-Fi sieti Lišta s upozorneniami zobrazuje ikony, ktoré indikujú stav vášho Wi-FI na tabletu. Upozornenie že je dostupná Wi-Fi sieť na dosah. Pripojenie k Wi-Fi sieti (počet vĺn indikuje silu signálu). [Bez ikony] V dosahu nie je dostupná žiadna Wi-Fi siet alebo Wi-Fi vysielač je vypnutý. 3. Zapnite Wi-Fi vysielač ak už nie je zapnutý. Pre zapnutie Wi-Fi: A) Choďte na Domáce obrazovku: Stlačte klávesu Home. B) Otvorte menu Nastavenie: ťuknite na ikonu vpravo hore na domácej obrazovke pre to, aby ste sa dostali do Launcher, potom stlačte tlačidlo Nastavenie. C) Otvorte menu Bezdrôtové nastavenie a siete: Nastavte ikonu na status ZAPNUTÉ. Keď je Wi-Fi zapnuté, tablet bude vyhľadávať dostupné Wi-Fi siete. 38

39 Poznámka: Ak je sieť, ku ktorej ste pripojení nájdená potom sa k nej pripojte. Ak sieť nevidíte v zozname, môžete tabliet prinútiť k novému vyhľadávanie. Pre vyhľadávanie sietí zmákněte kláves Menu a potom Skenovanie. 2. Vyberte dostupnú Wi-Fi sieť ku ktorej sa chcete pripojiť: V rovnakom nastavení Wi-Fi menu ťuknite na sieť v zozname. Ak je sieť otvorená, tablet sa vás spýta na potvrdenie pre pripojenie k sieti. Stlačíte Pripojiť pre potvrdenie. Ak je siet zabezpečenia (Je indikované ikonou Zámku), tabliet sa vás spýta na heslo alebo iné. Stlačíte Bezdrôtové heslo na pre zobrazenie klávesnice na obrazovke a potom ju použite pre napísanie hesla. Stlačte Pripojiť pre potvrdenie. Keď sa úspešne pripojíte k Wi-Fi sieti, zobrazí sa Oznamovacia lištave na spodnej hrane obrazovky zobrazí sa indikátor Wi-Fi signálu. 39

40 Iné pripojenia Pripojenie k počítaču Pripojte tablet k počítaču pre prenos súborov. 1. Pripojte tabliet k počítaču. S dodávaným USB káblom: Zapojte menší koniec kábla do USB 2.0 vysoko-rýchlostného konektora tabletu. Zapojte väčší koniec do dostupného vysoko-rýchlostného USB 2.0 portu počítača. 2. Keď je tablet pripojený, stlačíte USB ikonu na upozorňovacím paneli. 3. Pripojte ukladacie zariadenie. 40

41 Ťuknite na tlačidlo Zapnúť USB disk pre pripojenie zabudovaného uloženého miesta. Akonáhle je pripojené môžete kopírovať súbory do alebo z tabletu. Pre pripojenie tabletu k TV: 1. Zapojte malý koniec HDMI kábla do mini HDMI konektora na tabletu. 2. Zapojte väčší koniec HDMI kábla do HDMI portu v TV. 3. Zapnite TV a nastavte displej mód na HDMI portu, takže dôjde k pripojenie tabletu. Poznámka: Ak potrebujete pomoc s nastavením módu obrazovky TV, prosíme vás o prehliadnutiu príslušnej dokumentácie poskytnutej výrobcom TV. Ak sa neprenáša zvuk z tabletu do TV, možno bude potrebné prenastaviť HDMI nastavenia vo vašom televízore. 41

42 We, the undersigned: Manufacturer: Address, City: Country: Declaration of Conformity Overmax Polska Spółka z Ograniczoną Odpowiedzialnością, S.K. ul. Dziadoszańska Poznań Polska Declare the following apparatus: Products name: Tablet 7 BaseCore Brand and Model name: OV-BaseCore7 Hereby we confirm above product compliance with the European directive of CE: EMC : 2004/108/EC LVD : 2006/95/EC R&TTE : 1999/5/EC ROHS : 2011/65/EU WE : 1275/2008 Below standards were tested and passed: EMC : ETSI EN V1.8.1 ( ) ETSI EN V2.1.1 ( ) LVD : EN : A11: A1: A12:2011 EN V1.7.1:2006 R&TTE : EN 62311:2008 Release date:

43

44 OV-BaseCore7

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000

MASTER-MID GPS. Návod k obsluze. Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 MASTER-MID GPS Mobility, Versatility, Flexibility MT7000 Návod k obsluze CZ Úvod... 2 Obsah balení... 2 Schéma zařízení... 2 Tlačítka... 3 Zapnutí... 3 Vypnutí... 3 Režim Suspend... 4 Instalace karty microsd...

Více

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK902 II. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK902 II Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK902 II MK902 II je revoluční TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým procesorem RK3288 a grafikou Mali T764. S

Více

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK

Instrukcja Obsługi. User Manual. OV-Area PL / EN / CZ / SK Instrukcja Obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK OV-Area 1. Zasilanie Rutera Istnieją 2 sposoby zasilania Rutera OV-Area (zwanego dalej w instrukcji, w skrócie, Ruterem): * Za pośrednictwem baterii. *

Více

Minix NEO Z64 Windows 8.1

Minix NEO Z64 Windows 8.1 Minix NEO Z64 Windows 8.1 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Minix NEO Z64 s OS Windows 8.1 Minix NEO Z64 je revoluční kompaktní Mini PC s čtyřjádrovým procesorem Intel Atom. NEO Z64 nově

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO P1

Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Uživatelský manuál - základ PiPO P1 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.4 a má čtyřjádrový 1,8GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO U2

Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Uživatelský manuál - základ PiPO U2 Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.1 a má dvoujádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál. Klávesy

Více

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G)

Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Uživatelský manuál - základ PiPO Max M8 HD(3G) Vítejte Děkujeme za koupi tohoto tabletu. Tablet běží na systému Android 4.2 a má čtyřjádrový 1,6GHz procesor. Před použitím si prosím přečtěte tento manuál.

Více

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky

Lenovo A606. Quick Start Guide v1.0. English/Česky Lenovo A606 Quick Start Guide v1.0 English/Česky English Read this guide carefully before using your smartphone. Learning more Getting support Electronic emission notices To learn more information about

Více

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ

Rikomagic MK05. Uživatelská příručka CZ Rikomagic MK05 Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Rikomagic MK05 Rikomagic MK05 je výkonný čtyřjádrový TV Box na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex procesorem a grafikou Mali

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE

TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE TAB R70 NÁVOD K OBSLUZE VISIT OUR WEBSITE WWW.GOCLEVER.COM TO SEE MORE PRODUCTS TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Před prvním použitím přístroje si prosím pečlivě prostudujte návod k obsluze. Úvod Děkujeme za Vaši

Více

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ

Xtreamer Wonder. Uživatelská příručka CZ Xtreamer Wonder Uživatelská příručka CZ Děkujeme Vám za zakoupení Xtreamer Wonder Xtreamer Wonder je zcela nový media hub na bázi Android 4.4 KitKat s čtyřjádrovým ARM Cortex A9 procesorem a grafikou Mali

Více

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH.

Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Připojení internetového modulu econet300 Do regulátoru ecomax 810P3-L TOUCH. Connection of econet300 internet module to ecomax 810P3-L TOUCH Controller. Prosím ověřte verzi softwaru vašeho modulu ecomax.

Více

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G

Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Překlad do češtiny sponzorovala firma i4wifi a.s. E351O Rychlý návod k použití Eee PC 4G (701) Eee PC 4G Surf Eee PC 8G Jak Eee PC zapnout Uvádíme zde jen stručné pokyny k používání Eee PC. Podrobnější

Více

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7

Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Bluetooth Software Update Manual for Windows 7 Applicable from 2012 products CDE-13xBT & CDE-W235BT & CDA-137BTi Tento manuál popisuje kroky potřebné pro update hlavní jednotky Bluetooth firmware. Přečtěte

Více

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G

1. Klávesy a funkce. KynectTAB 32013G Rychlý průvodce 1. Klávesy a funkce 1. Přední fotoaparát 2. Klávesa Volume + 3. Klávesa Volume - 4. Zadní fotoaparát 5. Zdířka pro sluchátka 6. Slot pro SIM kartu 7. Klávesa pro zapnutí a zámek 8. Pack

Více

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka

Inteligentní WiFi router R6200v2 Instalační příručka Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK

Instrukcja Obsługi. OV-DualDrive. User Manual PL CZ SK Instrukcja Obsługi User Manual PL CZ SK OV-DualDrive 1 Wprowadzenie 1.1 Zalecenia Czynności ochronne Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić aby urządzenie, bateria

Více

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka

A9 Smart TV Box. Uživatelská příručka A9 Smart TV Box Uživatelská příručka Součásti balení Součásti balení jsou následující: Přehrávač Uživatelská přiručka Audio-video kabel Dálkové ovládání Napájecí adaptér Baterie USB Kabel (volitelné) Bezdrátová

Více

První použití notebooku GIGABYTE

První použití notebooku GIGABYTE Gratulujeme Vám ke koupi notebooku GIGABYTE! Tato příručka vás provede nastavením Vašeho notebooku při jeho prvním spuštění. Konečná konfigurace produktu závisí na daném modelu zakoupeném v prodejně. GIGABYTE

Více

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka

P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka P2P IPCAM IP 01 Uživatelská příručka IP -01 P2P manuál Poznámka: Obrázky jsou pouze orientační. 1.Instalace Hardware 1.1 Otevřete balení kamery a jako první nainstalujte WiFi antenna na kameru 1.2 Vložte

Více

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 50. Návod k obsluze Plantronics Explorer 50 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý

S chytrými zařízeními je svět jednoduchý S chytrými zařízeními je svět jednoduchý Děkujeme, že jste si vybrali produkt HUAWEI Mobile WiFi Podporované funkce a skutečný vzhled závisí na konkrétním zakoupeném modelu. Obrázky mají pouze informativní

Více

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI

E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI E-SHARE INSTRUKCJA OBSŁUGI WPROWADZENIE Pakiet aplikacji E-Share składa się z czterech aplikacji pozwalających przesyłać bezprzewodowo różne dane pomiędzy urządzeniami z systemem Android. INSTRUKCJA 1.

Více

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL

Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL Instrukcja użytkownika Instrukcja Obsługi USER MANUAL PL / EN / CZ / SK / RO / HU 1 1. Schemat produktu 1. Przycisk włączania/wyłączania (Włącznik) 2. Port słuchawek 3. Port micro USB 4. Port zasilacza

Více

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE

GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE GOCLEVER HYBRID NÁVOD K OBSLUZE NAVŠTIVTE NAŠE STRÁNKY WWW.GOCLEVER.COM VÍCE INFORMACÍ O PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, MEDIA Před instalací a použitím si prostudujte tento návod. Úvod Vážený uživateli, děkujeme

Více

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze

1. Základní údaje. 2. Připojení kamery k počítači. 3. Nastavení kamery. Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze Vnitřní IP kamera WaveRF IPC07IPT Návod k obsluze 1. Základní údaje 1.1 Popis produktu 1.2 Přední strana kamery 1.3 Zadní strana kamery a popis portů 2. Připojení kamery k počítači 3. Nastavení kamery

Více

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni!

Doufáme, že s tímto tabletem Yarvik GoTab budete po co nejdelší dobu spokojeni! Vážený uživateli, Děkujeme vám za zakoupení tohoto výrobku. Abychom zajistili rychlé a pohodlné používání nového tabletu Yarvik GoTab, přečtěte si prosím před použitím tohoto výrobku řádně tyto pokyny.

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II

Instrukcja użytkownika. User Manual. OV-SteelCore7II Instrukcja użytkownika User Manual OV-SteelCore7II Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4

Uživatelský manuál. Smart TV box Q4 Smart TV box Q4 CPU: Quad Core až 1.6 GHz RAM: 2 GB, ROM: 8 GB flash memory Android Jelly Bean 4.2 Wi-Fi 802.11b/g/n + LAN RJ45 Infračervené dálkové ovládání podpora karet microsdhc Google Play Podpora

Více

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear

Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU. OV-SteelCore10Gear Instrukcja Użytkownika User Manual EN / PL / CZ / SK / RO / HU OV-SteelCore10Gear 1. Schemat produktu Linia tabletów składa się z kilku modeli o różnych wymiarach. Przedstawiony w niniejszej instrukcji

Více

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB

LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB LW313 Sweex Wireless 300N Adapter USB Prosím, nepřehlédněte! Nevystavujte Sweex Wireless 300N Adapter USB extrémním teplotám. Nestavte jej na přímé sluneční světlo nebo do přímé blízkosti tepelných zdrojů.

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Uživatelská příručka Poděkování: Vážený uživateli, děkujeme vám za zakoupení našeho výrobku. Zde jsou provozní pokyny pro rychlé a pohodlné ovládání, před použitím si přečtěte pozorně návod. Obsah: 1.

Více

FAQ pro Eee Pad TF201

FAQ pro Eee Pad TF201 FAQ pro Eee Pad TF201 CZ6915 Správa souborů... 2 Jak se dostanu k datům uloženým na kartě microsd, SD a disku USB?... 2 Jak přesunu vybraný soubor do jiné složky?... 2 Jak zkopíruji a vložím vybraný soubor

Více

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel)

s anténou a podstavcem CD-ROM obsahující návod a informace o záruce Ethernetový kabel (CAT5 UTP nekřížený) ADSL kabel (standardní telefonní kabel) ČESKY Toto zařízení lze nastavit pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DSL-G664T Bezdrátový ADSL směrovač Než začnete 1. Pokud jste

Více

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter

DI-784 11a/11g dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač. 5V DC Power Adapter Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 6.2.3. DI-784 11a/11g Dvoupásmový 108Mb/s bezdrátový směrovač Než začnete

Více

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh

EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh EW-7416APn V2 & EW-7415PDn Průvodce instalací pro Macintosh 09-2012 / v2.0 0 Začínáme Předtím, než začnete tento přístupový bod používat, prosím zkontrolujte, zda v balení nechybí žádná položka a pokud

Více

Špionážní digitální hodiny

Špionážní digitální hodiny Špionážní digitální hodiny Návod k obsluze Hlavní výhody produktu: Naprosto profesionální zpracování, včetně nejmenších detailů Podpora mikro SD karet až po 32GB Doba kontinuálního nahrávání videa až 180

Více

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití

NBG-417N. Příručka k rychlé instalaci. Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Bezdrátový router N-lite pro domácí užití Výchozí nastavení: LAN Port: LAN1 LAN4 IP adresa: http://192.168.1.1 Heslo: 1234 Příručka k rychlé instalaci Verze 1.00 Prosinec 2008 Vydání 1 Copyright 2008.

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-BasicTabII Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL

Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL Venkovní voděodolná P2P IP KAMERA WNS-HW28 UŽIVATELSKÝ MANUÁL OBSAH BALENÍ 1x IP kamera 1x Wi-Fi anténa 1x Napájecí zdroj (napětí 12V) 1x Originální CD s instalačním softwarem INSTALACE HARDWARE 1. Kameru

Více

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2

Instrukcja użytkownika. User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU. OV-NewBase2 Instrukcja użytkownika User Manual PL /EN / CZ / SK / RO / HU OV-NewBase2 Informacje 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za

Více

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7

Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU. OV-Solution7 Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / HU OV-Solution7 Ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa Uwaga: Aby obniżyć ryzyko porażenia prądem elektrycznym, nie należy zdejmować tylnej pokrywy.

Více

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika

Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika Vertis-01 Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl KWESTIE PRAWNE Chroniony prawem autorskim 2013 Overmax Wszelkie prawa zastrzeżone Żaden fragment niniejszej

Více

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8

Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 Instalace Pokyny pro instalaci v operačním systému Windows XP / Vista / Win7 / Win8 1. Stáhněte si instalační program HOST makro engine z oficiálního webu IABYTE. 2. Spusťte instalační program a postupujte

Více

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0)

CCD 90 MV Cameras (Firewire) CCD 90 MV Cameras (GigE) CCD 90 MV Cameras (USB 2.0) CCD 90 MV Cameras (Firewire) PL-B952F-R PL-B953F-R PL-B954F-R PL-B954HF-R PL-B955F-R PL-B955HF-R PL-B956F-R PL-B957F-R PL-B958F-R PL-B959F-R CCD 90 MV Cameras (GigE) PL-B954G-R PL-B954HG-R PL-B955G-R PL-B955HG-R

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WN422G. Pokud používáte Windows 2000, instalujte, prosím, toto zařízení podle návodu který je součástí uživatelského návodu

Více

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze

Plantronics Explorer 10. Návod k obsluze Plantronics Explorer 10 Návod k obsluze Obsah Vítejte 3 Obsah balení 4 Přehled náhlavní soupravy 5 Buďte opatrní 5 Pair and Charge 6 Get Paired 6 Activate pair mode 6 Use two phones 6 Reconnect 6 Charge

Více

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T

NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T NÁVOD K POUŽITÍ NAVŠTIVTE NAŠI WEBSTRÁNKU WWW.GOCLEVER.COM PRO INFORMACE O DALŠÍCH PRODUKTECH TAB, NAVIO, DVR, DVB-T Přečtěte si tento návod před instalací a použitím. Obsah Úvod... 3 Rychlý start... 3

Více

Zkontrolujte dodané příslušenství

Zkontrolujte dodané příslušenství Gratulujeme Vám ke koupi nového Netbooku GIGABYTE T3! Tento stručný přehled Vám pomůže nastavit Váš netbook při prvním spuštění.pro více informací se prosím obraťte na naše stránky: www.gigabyte.com Veškeré

Více

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC.

Instalace hardwaru. 4. Uzavřete pouzdro PC a zapojte napájecí kabel do PC. Potom zapněte PC. Instalace hardwaru Jako modelový vzorek výrobku v tomto návodu slouží typ TL-WN350G. 1. Vypněte váš počítač a vypojte napájecí kabel ze zásuvky. 2. Otevřete krabici počítače a na základní desce vyhledejte

Více

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika Instrukcja użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU Soution7II Dziękujemy za zakup naszego produktu. Stosowanie się do niniejszej instrukcji pozwoli na prawidłową i bezpieczną obsługę zarówno

Více

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02

INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 INSTRUKCJA UŻYTKOWNIKA PL / EN / CZ / SK OV-CAM-02 Wyjście USB Wyjście AV Włącznik On/Off / Światło dopełniające Przycisk migawki Przycisk nagrywania (REC) / OK Przycisk trybu (MODE) Przycisk "w górę"

Více

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru.

Instalace. Připojení zařízení. Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Instalace Připojení zařízení Vypněte všechna připojená síťová zařízení, včetně vašeho PC, modemu a routeru. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu. Pomocí

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na změnu bez

Více

FULL HD kamera do auta

FULL HD kamera do auta FULL HD kamera do auta Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově velmi dobře dostupná kamera FULL HD kamera Jednoduché ovládání www.spionazni-technika.cz Stránka 1 Diagram produktu 1) Mini USB konektor 2)

Více

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R)

Easy, Reliable & Secure. Bezdrátový router N150 (N150R) Easy, Reliable & Secure Bezdrátový router N150 (N150R) Ochranné známky Značky a názvy výrobků jsou ochranné známky nebo registrované ochranné známky příslušných vlastníků. Informace mohou být změněny bez

Více

Uživatelský manuál CZ

Uživatelský manuál CZ Uživatelský manuál CZ Důležité upozornění:... 3 1. Tlačítka... 4 1.1 Dotykový panel... 4 1.2 POWER... 4 1.3 ESC... 4 1.4 Menu... 4 1.5 Hlasitost... 4 1.6 Sluchátka... 4 1.7 Video výstup... 4 1.8 TF karta...

Více

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC

První použití přístroje GIGABYTE Slate PC Čeština Gratulujeme Vám k nákupu GIGABYTE Slate PC! Tento manuál Vám pomůže nastavit Váš Slate PC.Konfigurace je závislá na vybraném modelu, který jste si zakoupili. Společnost GIGABYTE si rezervuje právo

Více

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA.

Instalace. Bezdrátový přístupový bod NETGEAR 802.11ac WAC120. Obsah balení. NETGEAR, Inc. 350 East Plumeria Drive San Jose, CA 95134 USA. Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. v USA a jiných zemích. Informace zde uvedené podléhají změnám

Více

Uživatelská příručka

Uživatelská příručka Úvod Blahopřejeme Vám k zakoupení přístroje ECTACO jetbook Reader! ECTACO jetbook Reader to je Vaše přenosná knihovna, ve které si můžete uchovávat elektronické knihy, hudební a grafické soubory. Charakteristika

Více

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0

QCZ2631 A639. Průvodce 15G06A2451Z0 QCZ63 A639 Průvodce 5G06A45Z0 SD SD Seznámení s MyPal Přední část Boční část Indikátor napájení/oznámení Činnost Oznámení MyPal A636: Bluetooth / Wi-Fi / GPS dioda MyPal A63: Bluetooth/GPS dioda Bluetooth

Více

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10

Obsah. 4.0 Základní nastavení... 9 4.1 Výběr jazyka... 9 4.2 Wi-Fi nastavení... 9 4.3 Připojení tabletu k vašemu PC...10 Čeština Obsah Obsah... 1 Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení

Více

604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet

604 wifi. FUNKCE pro WIFI & Internet 604 wifi FUNKCE pro WIFI & Internet Dodatek k uživatelské příručce k přístroji ARCHOS 504/604 Verze 1.2 Stáhněte si poslední verzi této příručky na adrese www.archos.com. Tato příručka obsahuje informace

Více

Modem Comtrend VR-3026e v2

Modem Comtrend VR-3026e v2 Comtrend VR-0e v návod ke snadné instalaci Na CD naleznete instruktážní videa (např. jak nastavit WiFi) Jednoduše zapojíte s přiloženým CD POWER ON/OFF RESET USB LAN A/V LAN @ LAN @ LAN TV LAN @ Power

Více

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520

Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Value USB telefon pro Skype Katalogové číslo: 15.99.7520 Obsah Obsah...1 1. Úvod...2 Balení...2 Požadavky na systém...2 Vlastnosti...3 Popis...3 Klávesy...4 Konektory...4 2. Hardwarová instalace...5 3.

Více

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice

Point of view HDMI Smart TV dongle Mini RF klávesnice Obsah Obsah... 1 Obecné oznámení pro uživatele... 2 Varování... 2 Obsah balení... 2 1. HDMI TV dongle... 3 1.1. Zobrazení produktu... 3 1.2. Instrukce k užívání... 3 1.3. Základní plocha... 3 1.4. Nastavení

Více

Příručka pro aktualizaci firmwaru

Příručka pro aktualizaci firmwaru Model č. Příručka pro aktualizaci firmwaru Tato příručka obsahuje pokyny pro aktualizaci firmwaru ovladače zařízení a firmwaru PDL. Tyto aktualizace si můžete stáhnout z našeho webového serveru. O balíčku

Více

Instalace programového vybavení

Instalace programového vybavení Instalace programového vybavení English pro Windows Obecné Specifikace P-touch Editor P-touch Quick Editor Printer Driver Umožňuje vytvářet libovolné štítky pomocí různých vzorů, fontů, šablon a klipártů.

Více

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE

PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE Instrukcja obsługi User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU / EE OV-Basis7 Przedmowa 1. Uwagi Odnośnie konserwacji: Należy zwracać uwagę, aby urządzenie pozostawało suche. Nie należy dopuścić, aby urządzenie,

Více

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení.

Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Instalace Připojení zařízení POZN Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Pomocí ethernetového síťového kabelu připojte WAN-port vašeho routeru k LAN-portu modemu.

Více

BDVR HD IR. Návod na použití

BDVR HD IR. Návod na použití Vážený zákazníku, děkujeme Vám za zakoupení přenosného záznamového zařízení DVR. Před použitím si pozorně přečtěte tento návod na použití. Popis zařízení 3 1) HDMI konektor 2) USB konektor 3) Konektor

Více

Bezdrátový router AC1600 Smart

Bezdrátový router AC1600 Smart Ochranné známky NETGEAR, logo NETGEAR a Connect with Innovation jsou obchodní známky nebo registrované obchodní známky společnosti NETGEAR, Inc. ve Spojených státech a jiných zemích. Informace mohou být

Více

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND.

V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Instalace V tomto návodu je jako příklad instalace a obsluhy popisován model TL-WR741ND. Připojení zařízení Při konfiguraci tohoto routeru používejte, prosím, pouze drátové síťové připojení. Vypněte všechna

Více

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu.

Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Děkujeme Vám za zakoupení HSPA USB modemu Huawei E1750. Pomocí něj se můžete připojit k vysokorychlostnímu internetu. Poznámka: Tento manuál popisuje vzhled USB modemu a postup přípravy modemu, instalace

Více

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl

Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU. www.overmax.pl Telefon komórkowy Instrukcja Użytkownika User Manual PL / EN / CZ / SK / RO / HU www.overmax.pl 1 Informacje ogólne Aby jak najdłużej utrzymać telefon w doskonałej kondycji, prosimy o uważne przeczytanie

Více

Rychlý průvodce instalací

Rychlý průvodce instalací Rychlý průvodce instalací Wireless Super-G BroadBand Multimedia Router NetPassage 28G Hotspot Potřebné příslušenství pro provozování Hotspotu Router Tiskárna USB klávesnice 1. WAN port pro připojení RJ45

Více

Zapnutí a tlačítka. Przyciski

Zapnutí a tlačítka. Przyciski Zapnutí a tlačítka DigitalHunter je jednoduchý a snadno ovladatelný puńkohled. Puńkohled zapnete červeným tlačítkem on/off. Takto DigitalHunter bude spuńtěn, v normálním zobrazovacím módě. Zapnutí zabere

Více

Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál

Dotykový 10,4 LCD monitor s HDMI FW1042AHT. Uživatelský manuál Dotykový 10,4" LCD monitor s HDMI FW1042AHT 10''/10,4'' multifunkční monitor Uživatelský manuál Drazí zákazníci, abyste zajistili, že vámi zakoupený výrobek bude správně fungovat, přečtěte si nejprve tento

Více

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA)

STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) STRUČNÝ PRŮVODCE (ČEŠTINA) INSTALACE A NASTAVENÍ Krok 1. Připojení skeneru k počítači Pomocí kabelu USB připojte skener k počítači 1. Zapojte síťový adaptér do konektoru skeneru. 2. Zapojte druhý konec

Více

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide

Keys-To-Go. Ultra-portable keyboard for Android and Windows. Setup Guide Keys-To-Go Ultra-portable keyboard for Android and Windows Setup Guide Contents Keys-To-Go - Ultra-portable keyboard Česká verze 131 2 OFF PDF ON www.logitech.com/support/keys-to-go-tablet 2.5 h Clavier

Více

Palubní FULL HD kamera s možností GPS

Palubní FULL HD kamera s možností GPS Palubní FULL HD kamera s možností GPS Návod k obsluze Výhody produktu: Cenově dobře dostupná kamera FULL HD kamera Možnost připojení GPS modulu www.spionazni-technika.cz Stránka 1 1. Diagram produktu 1)

Více

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM

WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM WYSIWYG EDITOR PRO XML FORM Ing. Tran Thanh Huan, Ing. Nguyen Ba Nghien, Doc. Ing. Josef Kokeš, CSc Abstract: In this paper, we introduce the WYSIWYG editor pro XML Form. We also show how to create a form

Více

ASUS Transformer Pad QSG

ASUS Transformer Pad QSG CZ7210 QSG Správce připojení 3G pro TF300TG Vložení karty SIM 1. Pomocí narovnané kancelářské svorky stiskněte tlačítko pro vysunutí úchytu na kartu SIM. 2. Vyjměte úchyt ze slotu. Vložte kartu SIM do

Více

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností

NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností NEPSI Online vykazovací systém Návod Úroveň společností 1.Obdržíte dva emaily z: - Svazu/Asociace - NEBO z Mateřské společnosti Jeden z nich obsahuje odkaz na systém online vykazování Druhý obsahuje kód

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

Elektronická čtečka Volcano 7

Elektronická čtečka Volcano 7 1. Před prvním použitím 2. Úvodní obrazovka Volcano 3. Historie prohlížeče 4. Elektronická kniha 5. Čtení elektronických knih 6. Přiblížení / oddálení 7. Otočení obrazovky 8. Umístění záložky na stránku

Více

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka

egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka egreat EG-M31A/B Uživatelská příručka Upozornění: a) Před používáním si pozorně přečtěte tyto instukce. b) Nedotýkejte se přívodního kabelu mokrýma rukama. c) Při vytahování napájecího kabelu netahejte

Více

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2

Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 Obsah Obecné pokyny pro užívání zařízení... 2 Doplňující informace... 2 Obsah balení... 2 1.0 Základní informace... 3 1.1 Tlačítka a konektory... 3 1.2 Zapnutí a vypnutí... 3 2.0 Představení Google Android

Více

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU

Instrukcja obsługi. User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Instrukcja obsługi User Manual PL/EN/CZ/SK/RO/HU Deklaracja 1. Informacje zawarte w niniejszej instrukcji nie mogą być kopiowane, przesyłane, rozprowadzane ani przechowywane, za wyjątkiem sytuacji udzielenia

Více

Upozornění před instalací

Upozornění před instalací Upozornění před instalací Pokud se objeví kouř nebo neobvyklý zápach, ihned videoserver vypněte. Videoserver chraňte před působením kapalin. Pokud síťová kamera zvlhne, ihned ji vypněte. V takovém případě

Více

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot

Stručný přehled. AirCard 785. Mobilní hotspot Stručný přehled AirCard 785 Mobilní hotspot Seznámení s hotspotem Před připojením hotspotu se seznamte s jeho displejem LCD, ikonami, tlačítky a konektory. Tlačítka a konektory Stavová kontrolka LED Port

Více

7 Přímý tisk (PictBridge)

7 Přímý tisk (PictBridge) 7 Použití funkce Přímý tisk Po připojení fotoaparátu k tiskárně slučitelné s normou PictBridge pomocí USB kabelu můžete přímo bez počítače tisknout pořízené snímky. Po připojení tiskárny k fotoaparátu

Více

Manuál 2N Mobility Extension Lite Windows Mobile

Manuál 2N Mobility Extension Lite Windows Mobile Manuál 2N Mobility Extension Lite Windows Mobile Aplikace 2N Mobility Extension Lite umožňuje uživatelům mobilních telefonů pohodlné telefonování přes pobočkovou ústřednu fy 2N TELEKOMUNIKACE a.s.. Program

Více

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení

Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 4 Nastavení zařízení Rejstřík 1 Před prvním použitím 2 Spuštění tabletu 3 Domovská obrazovka Androidu 3.1 Přidávání nástrojů a zástupců na domovskou obrazovku 3.2 Nastavení tapety 3.3 Nabídka aplikace 4 Nastavení zařízení

Více

První zapnutí notebooku GIGABYTE

První zapnutí notebooku GIGABYTE P55 V3.0 Gratulujeme k nákupu GIGABYTE notebooku. Tento manuál Vám pomůže s prvním nastavením Vašeho notebooku. Konfigurace notebooku se liší podle zakoupeného notebooku. GIGABYTE si vyhrazuje právo na

Více

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení

NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení. Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení NAS 232 Aplikace AiFoto pro mobilní zařízení Správa fotografií na vašem NAS z mobilního zařízení A S U S T O R C O L L E G E CÍLE KURZU V tomto kurzu se naučíte: 1. Používat AiFoto pro správu fotografií

Více

Instalace MS Dynamics NAV 5.0. Stručný návod/installation manual

Instalace MS Dynamics NAV 5.0. Stručný návod/installation manual Instalace MS Dynamics NAV 5.0 Stručný návod/installation manual Umístění zdrojových souborů pro instalaci Location of the resource files Přes připojení eduroam (podle testů zhruba 8-10 minut) (either using

Více

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A

DP-G321AirPlus TM G bezdrátový víceportový tiskový server. Napájecí adaptér 5 V ss, 2.5 A Toto zařízení lze nakonfigurovat pomocí libovolného aktuálního webového prohlížeče, např. Internet Explorer 6 nebo Netscape Navigator 7.0 Než začnete AirPlus G 802.11g/2.4 GHz bezdrátový víceportový tiskový

Více

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka

ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ BLUETOOTH GPS PŘIJÍMAČ Uživatelská příručka ICH-32(MTK) SOLÁRNÍ Uživatelská příručka Upozornění (čtěte před prvním použitím): Global position system (GPS) je vlastněn americkým ministerstvem obrany, které má plnou odpovědnost za jeho přesnost a

Více