ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ 2014 2015"

Transkript

1 ODDĚLENÍ POLITIKY MSP, FINANČNÍCH NÁSTROJŮ A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA OBDOBÍ SRPEN 2014

2 Obsah OBSAH PŘÁTELSKÉ PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ PRO MSP LEGISLATIVA PRO PODNIKÁNÍ A JEHO PODPORU Vhodné podmínky pro zahájení, fungování a ukončení podnikání Administrativní zátěž podnikatelů ZÁKON O PODPOŘE MALÉHO A STŘEDNÍHO PODNIKÁNÍ INOVAČNÍ PROSTŘEDÍ Podpůrný systém pro zahájení podnikání Zlepšování parametrů a funkčnosti inovační infrastruktury Spolupráce podnikatelské a výzkumné sféry, transfer výsledků VaVaI do aplikační sféry Posílení průmyslového výzkumu v podnicích Zvyšování kompetencí pro řízení a realizaci inovačního procesu Další podpůrné aktivity PŘÍSTUP K FINANCÍM FINANČNÍ NÁSTROJE OP PIK FINANCOVÁNÍ INOVAČNÍCH PROJEKTŮ NÁRODNÍ RÁMCOVÉ PROGRAMY COSME (BANKOVNÍ PRODUKTY) INTERNACIONALIZACE PODNIKÁNÍ MSP UNIJNÍ PROGRAMY PODPORA EXPORTU A JEHO FINANCOVÁNÍ ENERGETICKÉ ÚSPORY V PODNIKÁNÍ MSP

3 Úvod Akční plán podpory malého a středního podnikání na období (dále AP MSP) reaguje na současnou situaci ve vývoji ekonomiky České republiky, v níž jsou patrné znaky oživení po několikaleté recesi. Segment malých a středních podniků (MSP) hraje v ekonomice ČR významnou roli, jeho podíl na celkovém počtu aktivních podnikatelských subjektů v r činil 99,83 %. Podíl přidané hodnoty dosáhl v témže roce 54,8 % a podíl na celkovém počtu zaměstnanců 60 %. 1 MSP hrají rozhodující roli při tvorbě pracovních příležitostí a obecně jsou faktorem sociální stability a hospodářského rozvoje. Jejich rozvoji však může bránit selhání trhu, v důsledku čehož tyto podniky čelí mnoha typickým nevýhodám. Například mají často potíže při získávání kapitálu nebo půjček, což je způsobeno omezeným zajištěním, které mohou tyto podniky nabídnout, v protikladu ke zpřísňujícím se pravidlům pro řízení úvěrového rizika na straně bank a dalších finančních institucí. Omezené zdroje mohou MSP rovněž zúžit přístup k informacím, zejména o nových technologiích a potenciálních trzích, limitovat je v marketingových aktivitách, průniku na zahraniční trhy, inovačních schopnostech a dalších oblastech. Proto v zájmu ulehčení rozvoje hospodářské činnosti MSP vláda ČR tento segment podporuje. Strategickým materiálem, který vytyčuje celkové směřování podpory MSP ve střednědobém časovém horizontu, je Koncepce podpory malých a středních podnikatelů na období let , která byla schválena vládou ČR 3 (dále Koncepce MSP). Tento dokument obsahuje vizi, základní cíle a směry vývoje daného segmentu podnikatelů, které vyúsťují do 50 konkrétních opatření rozdělených do 4 strategických priorit. Malé a střední podnikání je v permanentním ohnisku zájmu evropských institucí, které průběžně vyhlašují cílená opatření a sledují jejich vývoj v jednotlivých členských státech. K nejvýznamnějším z nich patří Small Business Act, na jehož naplňování reagují i úkoly uvedené v tomto akčním plánu. Cílem AP MSP je v souladu s Koncepcí MSP předložit soubor vybraných opatření, na která je třeba se v nejbližší době soustředit. Cílená podpora bude směřovat zejména ke stimulaci vzniku MSP, akceleraci jejich rozvoje, usnadnění přístupu k financím, internacionalizaci a efektivnímu nakládání s energiemi. 1. Přátelské podnikatelské prostředí pro MSP 1.1. Legislativa pro podnikání a jeho podporu Vhodné podmínky pro zahájení, fungování a ukončení podnikání Vznik podnikatelských subjektů: Česká republika permanentně zaostává v parametrech snadnosti zahájení podnikání, jako je počet dnů nutných k zahájení podnikání, finanční náklady a administrativní náročnost. Zatímco v zahájení živnostenského podnikání přijala ČR několik účinných opatření, které ho redukují na několik dnů, 1 Zpráva o vývoji malého a středního podnikání a jeho podpoře v r. 2013, Usnesení vlády ČR č. 923 dne 12. prosince

4 poplatek 1000 Kč 4 (za jednu živnost) a návštěvu Jednotného kontaktního místa na živnostenském úřadě, založení obchodní kapitálové společnosti stále nedosahuje parametrů vyspělých států a je pod průměrem EU (viz. např. hodnocení plnění Small Business Act v ČR - SBA). Stále je nutno navštívit několik různých úřadů (živnostenský, katastrální, notářský, rejstříkový soud), po právní formy vložit příslušnou výši základního kapitálu (u akciových společností min. 2 mil. Kč) a na poplatky si připravit minimálně 10 tis. Kč. Podnikatelé by uvítali, kdyby, podobně jako je tomu v jiných státech EU i světa, stát zřídil jedno místo, tzv. one-stop-shop, kde by bylo možné najednou vyřídit všechny náležitosti nutné k založení a vzniku obchodní společnosti. Nepříznivou situaci v zakládání obchodních společností se částečně pokusila vyřešit nová úprava rejstříkového řízení 5 a posílení významu přezkumné role notáře, což by mohlo vést k urychlení vzniku společnosti. Samotný zápis nové společnosti nebo dalších údajů a současné uložení potřebných listin do Obchodního rejstříku by provedl přímo notář, který sepsal potřebný notářský zápis o založení společnosti. V současné době však přímé propojení notářů se systémem obchodního rejstříku nefunguje, a proto tuto rychlejší proceduru nemohou podnikatelé využívat. Rovněž náklady na založení obchodních společností by se měly v blízké době snížit, protože Evropská komise vyžaduje, aby se v členských státech EU pohybovaly celkové náklady na založení a vznik společnosti (tj. součet všech vstupních poplatků) okolo 100 EUR (cca 3000 Kč), je to dokonce jedna z předběžných podmínek (ex-ante kondicionalit), kterými je podmíněno čerpání prostředků Evropských strukturálních a investičních fondů (ESIF) v operačních programech. Gestorem této exante kondicionality je Ministerstvo spravedlnosti, kondicionalita má silnou vazbu na OP PIK (zejména na PO-2). Vláda ČR (MPO, MSp, MMR, MF) proto bude usilovat o vytvoření takového systému, který by podnikatelům ušetřil čas a peníze a zredukoval počet návštěv různých institucí. (Konkrétně se bude jednat o co nejrychlejší uvedení zjednodušené procedury inkorporace do života, přípravu novely zákona o soudních poplatcích, úpravu notářských a některých správních poplatků) Běžná činnost podnikatelských subjektů: V průběhu běžné činnosti podniků se podnikatelé stále potýkají s řadou administrativních povinností a byrokratických bariér. V Akčním plánu vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti je již zakotven úkol realizace 60 opatření ke snížení administrativní zátěže podnikatelů do konce r Ještě v r by se měly realizovat alespoň některé z nich. Problémem MSP je také minimální úspěšnost ve veřejných zakázkách, která je nejnižší ze všech států EU 6. (Více k těmto tématům uvádí kapitola ) MPO iniciovalo zavedení jednotných dat účinnosti právních předpisů již v a zapojilo se společně s Ministerstvem financí a Ministerstvem práce a sociálních věcí do pilotního projektu, který zavádí jednotná data účinnosti u resortních předpisů. (Na MPO byla jednotná data účinnosti zavedena Opatřením ministra). MPO bude dále usilovat o zavedení jednotných dat účinnosti u všech předpisů majících dopad na podnikatele a bude v tomto směru spolupracovat s Úřadem vlády a Legislativní radou vlády. 4 Tento správní poplatek se hradí pouze v případě vstupu do živnostenského podnikání; za ohlášení živnosti nebo za podání žádosti o koncesi podnikatelem, který již má některé z živnostenských oprávnění, činí správní poplatek pouze 500,- Kč. 5 Zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob v návaznosti na zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a zákon č. 90/2012 Sb. - Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o obchodních korporacích), které nabyly účinnosti Evaluation of SMEs access to public procurement markets in the EU, Final Report, September 2010 (http://ec.europa.eu/enterprise/policies/sme/businessenvironment/files/smes_access_to_public_procurement_final_report_2010_en.pdf) 4

5 Zánik podnikatelských subjektů: Podnikatelské subjekty nejen vznikají, ale i zanikají, ať už dobrovolně, z důvodu rozhodnutí majitelů dále nepodnikat, nebo nedobrovolně, z důvodu vynuceného selháním (úpadkem). V parametrech ukončení podnikání ČR rovněž zaostává za průměrem EU, procedura je velmi zdlouhavá, nákladná a administrativně náročná. Institut reorganizace zakotvený v insolvenčním zákoně mohou využívat pouze podnikatelské subjekty s obratem nad 50 mil Kč a zaměstnávající více než 50 zaměstnanců, což jsou parametry, které většina MSP nesplňuje. Řešení úpadku těchto drobných podnikatelů konkursem je pro ně zbytečně nákladné a časově náročné. K zániku firem dochází rovněž přirozenou cestou, v důsledku stárnutí populace, kdy dosavadní majitelé opouštějí podnikání z důvodu ukončení jedné etapy jejich životního cyklu, Tento přirozený proces představuje ohrožení pro lokálně významná pracovní místa. Pro zachování existence těchto podniků by bylo žádoucí poskytnout jim podporu a pomoc. Problematika předávání podniků Transfer of Business je mimo jiné jedním z témat Small Business Act., na který by se měla zaměřit pozornost vládních politik podpory MSP. Mezi vhodné formy podpory mohou patřit například srozumitelné informační akce, prezentace možností rozvoje a pokračování podnikatelské aktivity v této vývojové etapě, nabídky možností prodeje firem jiným vlastníkům apod. 1. Zavést jednotná data účinnosti ÚV ČR, 06/2015 Nevyžaduje se právních předpisů MPO Zavést princip mlčení znamená souhlas v živnostenském zákoně a v daňových záležitostech MPO MF 06/15 Nevyžaduje se 3. Prosazování modelu one-stop-shop pro zahájení podnikání obchodních společností. V první fázi prosadit přímý zápis nové společnosti do Obchodního rejstříku notáři, v druhé fázi zjednodušení zápisu a snížení poplatků. 4. Spolupráce na úpravě předpisů upravujících vstupní náklady na zahájení podnikání. 5. Stanovit kvalifikační kritéria pro specializované řemeslné profese (délka praxe aj.) MSp, MMR, MPSV, MV MPO 40000, MSp, MMR, MF MPO 40000, 30000, MŠMT, MPSV 10/2014 Vnitřní zdroje průběžně Vnitřní zdroje 06/2015 Nevyžaduje se 6. Příprava návrhu novely zákona o insolvenci tak, aby (nedobrovolné) ukončení podnikání bylo jednodušší. 7. Začlenění poradenských služeb v oblasti veřejných zakázek pod regionální kanceláře CzechInvestu. 8. Podpora finančně zdravých podnikatelských subjektů při hledání investorů (nových vlastníků) MSp, MPO, /2015 Vnitřní zdroje CzechInvest 12/2014 Vnitřní zdroje CzechInvestu CzechInvest průběžně Vnitřní zdroje CzechInvestu Administrativní zátěž podnikatelů Vláda ČR na svém zasedání dne , usnesením vlády č. 543, schválila materiál, který obsahoval Zprávu o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok Ta podává přehled o míře a způsobu plnění úkolů v oblasti snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok 2013 a zároveň přináší informace o výhledu na nadcházející období. 5

6 Na základě výsledků provedeného závěrečného vyčíslení administrativní zátěže podnikatelů vyplývá nutnost jejího snížení zejména v oblastech placení daní, podmínek podnikání a vstupu do podnikání. Konkrétně se jedná například o realizaci následujících opatření: Pokračující elektronizace veřejné správy (egovernment) usnadnění přístupu k informacím o právní úpravě podnikání a jejich změnách v rámci projektu e-sbírka, či zjednodušování správních řízení Prohloubení elektronizace v komunikaci zaměstnavatelů s orgány sociálního zabezpečení, Odstranění duplicit údajů pro statistický úřad s údaji pro finanční úřad, Zpřístupnění elektronických formulářů státní správy pro podnikatele na internetu, Zákon č. 458/2011 Sb., o změně zákonů souvisejících se zřízením jednoho inkasního místa a dalších změnách daňových a pojistných zákonů; nový zákon o veřejných pojistných a správě daně z příjmů fyzických osob i přesto, že dojde ke zrušení projektu JIM, bude opatření nadále směřovat ke zjednodušení daňového systému a správy daní a pojistného, Sdílení a předávání informací mezi subjekty státní správy (zejména v oblasti statistiky a meziresortní spolupráce) Realizace 26 opatření vyplývajících ze Zprávy o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů MPO 40000, ostatní orgány státní správy 12/2015 Vnitřní zdroje 10. Spolupráce na novele zákona o veřejných zakázkách s cílem usnadnit účast malých a středních podniků na veřejných zakázkách MMR, MPO a /2014 Vnitřní zdroje 1.2. Zákon o podpoře malého a středního podnikání Novelu zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání) bude žádoucí předložit až ve chvíli, kdy rozpočtová pravidla umožní převod prostředků formou výdaje státního rozpočtu do finančních nástrojů spravovaných Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou, a.s. případně jinou pro tento účel zřízenou společností (poskytovatelé podpory po zákona o podpoře MSP) nebo Evropské investiční bance/evropskému investičnímu fondu po pravidel EU. Současnou možnost převodu prostředků státního rozpočtu do finančního nástroje po rozpočtových pravidel pouze ve formě dotace nelze považovat za efektivní. Hlavní cíle novely zákona o podpoře MSP: 1. Zefektivnění (úprava) legislativních podmínek pro čerpání finančních prostředků ze strukturálních fondů v novém programovacím období. 2. Legislativní zakotvení financování (resp. toky finančních prostředků, formou výdaje ze SR) do příslušného finančního nástroje. 3. Zakotvení nového nástroje a vytvoření bezproblémových podmínek pro financování MSP formou rizikového kapitálu. 4. Odstranění legislativních nepřesností v zákoně (např. zrušené Design centrum apod.) Konkrétní návrhy na změny legislativy mohou vyplynout i z úkolu provést předběžné posouzení finančních nástrojů podpořených v Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) čl. 37 odst. 2 nařízení č. 1303/2013 Evropského parlamentu a Rady 7 Více informací viz Zpráva o pokroku ve snižování administrativní zátěže podnikatelů za rok

7 (tzv. Obecné nařízení ), který musí MPO jako řídící orgán OP PIK splnit. V současnosti má MPO k dispozici několik dílčích částí tohoto posouzení. Výsledky této předběžné analýzy budou mít významný dopad na mechanismus realizace programů s využitím finančních nástrojů ze strany MPO a mohou se promítnout i do zákona o podpoře MSP. 11. Vypracování návrhu na novelu zákona č. 47/2002 Sb. o podpoře malého a středního podnikání a jeho předložení vládě ČR MPO /2014 (předložení novely vládě ČR) Nevyžaduje se 1.3. Inovační prostředí Nedávná recese měla negativní vliv rovněž na inovační aktivity podniků. Právě MSP ve snaze ušetřit výdaje inovovaly co do počtu i rozsahu méně než velké podniky. Většímu rozvoji inovačních aktivit brání především nedostatek prostředků na financování změn, neznalost potřeb zákazníků a možností nových řešení a rovněž nedostatečné kompetence manažerů společností v inovačním managementu. Rychlejší zavádění výsledků výzkumu a vývoje do praxe limituje nízká úroveň komunikace a spolupráce podnikatelů s výzkumnými organizacemi a rovněž nedostatečná vzájemné informovanost o potřebách a možnostech. Vzniku nového podnikání pak brání určitá nechuť mladé generace zahájit vlastní byznys (často založený na inovativní myšlence), zejména kvůli nedostatku informací a znalostí o reálném světě podnikání, obavám z právních a byrokratických překážek a rovněž kvůli chybějícím financím. Opatření AP MSP proto budou směřovat do těchto oblastí: Podpůrný systém pro zahájení podnikání Základním úkolem takového podpůrného systému (někdy nazývaného ekosystém 8 ) je transformovat nápady v byznys. Lidé s nápadem na podnikání v určité oblasti mohou rozjet svůj podnik s podporou takového systému snadněji, rychleji a bez zbytečných ztrát, než kdyby se tak dělo přirozenou cestou. Protože nositelé nápadů a zájemci o podnikání mohou pocházet z různých skupin (studenti, výzkumníci, mladí lidé po studiích, lidé s podnikatelskou minulostí zkoušející jiný druh podnikání, lidé bez podnikatelských zkušeností vstupující do podnikání ve zralejším věku aj.) bude i nabídka služeb a podpory ekosystému diferencovaná. Výstupem z tohoto systému by měly být reálně fungující podnikatelské jednotky (obchodní společnosti či fyzické osoby), které jsou schopny dalšího samostatného rozvoje. Ekosystém rovněž rychleji prověří životaschopnost nápadů a ty neperspektivní eliminuje. Detailní dekompozice ekosystému pro zahájení podnikání se musí opírat o hlubší analýzu startupové scény v ČR, která identifikuje kvantitu, strukturu, četnosti a potřeby jednotlivých segmentů začínajících podnikatelů. Na základě této analýzy budou specifikována konkrétní opatření (programy, projekty), která uvedou tento podpůrný systém do života. 8 Ekosystém ve významu přeneseném do sféry podnikání je prostředí tvořené sítí organizací a jejich vzájemnými vztahy, které vytvářejí přirozené podmínky pro vznik a rozvoj jeho částí tak, aby vznikl rovnovážný stav. Základem je myšlenka, že každý podnik ovlivňuje a je ovlivňován svým prostředím, jehož změnám se musí pružně přizpůsobovat, aby v něm přežil - stejně jako je tomu v biologických ekosystémech. Pojem podnikatelský ekosystém je velmi často používán ve významu podnikatelské prostředí. Pojmem ekosystém pro zahájení podnikání či startupový ekosystém je míněno prostředí, které příznivě ovlivňuje vznik a rozvoj nových podnikatelských subjektů. 7

8 12. Zpracování analýzy startupové scény v ČR 13. Návrh projektu na vytvoření ekosystému pro zahájení podnikání v souladu s potřebami začínajících podnikatelů 14. Uvedení ekosystému pro zahájení podnikání do praxe (postupně, po ) MPO /2015 OPPI TP CzechInvest MPO CzechInvest 12/2014 Vnitřní zdroje Dle OP PIK, PO Zlepšování parametrů a funkčnosti inovační infrastruktury Inovační infrastruktura slouží podpoře inovačního podnikání a jsou do ní zahrnovány podnikatelské inkubátory, vědecké a technologické parky, coworkingová centra či huby 9. Patří sem rovněž služby transferu technologií, případně nástroje financování inovačního podnikání. V ČR přetrvávají v této oblasti některé systémové problémy, které limitují efektivní využívání těchto kapacit vybudovaných mnohdy s využitím značného objemu veřejných peněz. V dalším období by měla být podpora státu soustředěna již méně na vlastní výstavbu zařízení a investic do přístrojového a technologického vybavení, více pak na rozvoj služeb umožňujících (nejen) začínajícím podnikatelům skutečný posun vpřed v jejich podnikatelském cyklu. Koučink a mentoring ze strany zkušených podnikatelů, zlepšení netechnických dovedností začínajících i déle působících podnikatelů (zejména v oblasti inovačního managementu, marketingu, finančního řízení, obchodu a lidských zdrojů), propojování podnikatelských subjektů s business angely a venture investory a podobné služby by měly být významně posíleny. Dalším prvkem inovační infrastruktury jsou i kooperační odvětvová seskupení, tzv. klastry, které mohou významně přispět ke sdružování menších podniků do větších kooperujících celků, k efektivnějšímu využívání (sdílení) výzkumných kapacit, k posílení vyjednávací pozice při exportu apod. Hlavním nástrojem, který může funkčnost existující inovační infrastruktury zlepšit, je OP PIK, zejména programy prioritních os 1 a 2, zčásti rovněž programy v působnosti TA ČR. 15. Vypracování systému hodnocení a certifikace zařízení inovační infrastruktury po mezinárodní metodiky CzechInvest, MPO /2015 Vnitřní zdroje 16. Vytvoření, zveřejnění a provozování komplexní databáze zařízení inovační infrastruktury CzechInvest, MPO OP PIK (TP) 17. Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících ke zlepšení parametrů prvků inovační infrastruktury v OP PIK PO 1 a PO 2 MPO CzechInvest OP PIK, PO 1 a 2 9 Coworkingové centrum je inspirativní prostor, kam mohou podnikatelé docházet za účelem výměny názorů s ostatními podnikateli, kde se mohou stýkat s mentory a rádci. Mají k dispozici technické zázemí, kterého mohou využívat k vlastnímu podnikání, avšak nájemní vztah je volnější, než např. v podnikatelském inkubátoru. Hub (uzel sítě) má podobnou charakteristiku. 8

9 Spolupráce podnikatelské a výzkumné sféry, transfer výsledků VaVaI do aplikační sféry Podniky, zejména malé a střední nedostatečně využívají existující technologický potenciál pro efektivnější, levnější a sofistikovanější produkci a rovněž málo těží z českých výzkumných pracovišť, z nichž mnohá jsou na špičkové úrovni. Prostor ke zlepšení je jak na straně výzkumného sektoru, který je často uzavřen ve svém akademickém světě teorií a publikační činnosti, tak na straně podnikatelů, kteří nemají představu o možných přínosech spolupráce s výzkumníky pro reálný byznys. Určité mezery lze nalézt i v organizacích, které mají sloužit pro přenos znalostí do praxe. Významnou bariérou je i složitost, nákladnost a zdlouhavost patentového řízení. Za účelem efektivní (bezplatné) pomoci začínajícím inovativním podnikatelským subjektům byla ve všech státech EU zřízena síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network, mezi jejíž činnosti patří mimo jiné pomoc s ochranou práv duševního vlastnictví či transfer technologií. Síť se dosud bohužel potýká s nízkým zájmem o spolupráci ze strany inovačních center a center transferu technologií, která vznikla na základě dotací z OPPI. Osvětu v oblasti ochrany duševního vlastnictví a informace předává podnikatelům také Úřad průmyslového vlastnictví (ÚPV). V oblasti podpory mezinárodního výzkumu a inovací v MSP síť EEN ČR poskytuje služby k rámcovým programům EU, programům EUREKA/EUROSTARS, dalším evropským programům pro podporu podnikání a inovací, programům strukturálních fondů EU, programům mezinárodní bilaterální spolupráce v technologiích a výzkumu a národním programům pro výzkum a inovace. MPO se bude s dalšími resorty podílet na úkolech stanovených v Akčním plánu vlády na podporu hospodářského růstu a zaměstnanosti (zejména na zmapování sektorových potřeb pro dlouhodobé plánování aktivit VaVaI, na zpracování nové metodiky hodnocení výsledků výzkumných organizací a výsledků ukončených programů a dalších.) Velmi důležitou novinkou bude předobchodní (předkomerční) zadávání zakázek, tzv. Pre-Commercial Procurement (PCP). Jedná se o zadávání veřejných zakázek v oblastech, kde dosud na trhu neexistuje komerční řešení daného, většinou celospolečensky významného problému. Cílem je podpořit vývoj řešení pro konkrétní potřeby veřejného sektoru a vyhodnotit alternativní nabídky několika různých dodavatelů. V rámci podpořených PCP projektů jsou následně vyhlašovány výzvy, kam se mohou hlásit potenciální dodavatelé komerčních řešení. Inovativní produkty či služby vyvinuté v rámci PCP projektů mohou veřejné organizace v omezeném množství nakoupit prostřednictvím Public Procurement of Innovative Solutions (PPI), což je zadávání veřejných zakázek pro inovativní řešení za účelem jejich uvedení na trh. Veřejné organizace zde mají roli prvního zákazníka a dokáží tak nové produkty či služby masově rozšířit. Ve vztahu k segmentu MSP se budou aktivity týkat zejména podpory při zavádění nových výrobků a služeb do výroby a jejich uvedení na trh, zvýšení efektivnosti výrobních procesů včetně specializovaného poradenství. Nepůjde však jen o podporu výrobních podniků, předpokládá se vyhlášení programů cílených i na organizace pro výzkum a šíření znalostí. Proto bude prioritním zájmem brzké vyhlášení konkrétních programů podpory směřujících do této oblasti. Významným nástrojem podpory spolupráce podnikatelské a výzkumné sféry bude i unijní program HORIZONT 2020 vyhlášený přímo Evropskou komisí, zejména jeho část zvaná SME Instrument. Zapojení českých podniků do tohoto unijního programu bude pro ČR velkou výzvou. Nemělo by být opomenuto ani rozšíření podpory spolupráce podnikatelské a výzkumné sféry na Prahu, kde je největší koncentrace vysokých škol a vědeckých institucí. Synergie z tohoto teritoriálního propojení by pozitivně přispěly k intenzivnějšímu využívání výsledků výzkumu a vývoje pražských institucí v celorepublikové praxi. Obdobně by měla probíhat i koordinace mezi Operačním programem Výzkum, vývoj, vzdělávání (OP VVV), jehož řídicím orgánem je MŠMT. Ze sady nástrojů budou převažovat dosud nejčastěji využívané dotace, avšak kromě přímých dotací by měly být ve větší míře využívány i jiné motivační nástroje např. (inovační) vouchery, které se 9

10 mohou stát zejména pro MSP vhodným prostředkem ke zvýhodněnému nákupu výzkumných a dalších podpůrných služeb (např. poradenství). V prioritní ose 1 OP PIK se zvažuje i využití finančních nástrojů, zejména pre-seed fondu resp. zvýhodněného úvěru. Jejich reálné nasazení však bude předmětem ex-ante analýzy využití finančních nástrojů v OP PIK, jejíž zadání se nyní připravuje. 18. Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k posílení spolupráce mezi podnikatelským a výzkumným sektorem MPO 60000, CzechInvest OP PIK, PO Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k usnadnění ochrany duševního vlastnictví v podnicích. 20. Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k předkomerčnímu zadávání veřejných zakázek 21. Vytvoření (celostátního) systému pro využívání inovačních voucherů jako nástroje pro nákup podpůrných služeb a pro efektivní spolupráci podnikatelské a výzkumné sféry 22. Vytvoření plánu na podporu zapojení českých MSP do unijního programu HORIZONT 2020 a zahájení jeho realizace 23. Vytvoření plánu spolupráce mezi OP PIK a OP Praha Pól růstu a OP VVV na podporu koordinace aktivit směřujících k efektivnímu transferu výsledků výzkumných pracovišť Prahy do aplikační sféry v celé ČR a podpoře inovačního podnikání. Zahájení realizace plánovaných aktivit. MPO 60000, CzechInvest, ÚPV MPO CzechInvest, MPO MŠMT, MPO 6000 CzechInvest, EEN, TA ČR, TC AV MPO 60000, Magistrát hl. m. Prahy MŠMT OP PIK, PO 1 OP PIK, PO 1 OP PIK, PO 1 OP PIK, PO 2, unijní programy COSME a H2020, vnitřní zdroje zapojených institucí OP PIK, TP Posílení průmyslového výzkumu v podnicích Inovační aktivity podniků jsou důležitou podmínkou pro dlouhodobou konkurenceschopnost české ekonomiky. V ukazateli inovační výkonnosti, tzv. inovačním indexu, zaostává ČR za průměrem EU a řadí se do kategorie mírných inovátorů. Značný podíl na tomto stavu mají MSP, jejichž schopnost inovovat je limitovaná mnohem více než u velkých společností. Je to dáno velkou finanční náročností (v relaci k finančním možnostem MSP) vytvoření systematického inovačního cyklu, který zahrnuje řadu dílčích komponent, od sběru informací o nejnovějších technologických trendech a monitorování potřeb zákazníků přes realizaci vlastního výzkumu a vývoje až po uplatnění inovovaných výrobků na (pokud možno světových) trzích. Ke zvýšení inovační výkonnosti MSP, zejména v průmyslových oborech, budou připraveny konkrétní programy, jejichž cílem bude posílení podnikových kapacit výzkumu a vývoje s návazností na výrobní aktivity podnikatelských subjektů. Podporováno bude zejména zakládání a rozvoj technologických center a vnitropodnikových oddělení výzkumu a vývoje ve vazbě na jasně definovanou, životaschopnou strategii podniku, vybavení center specializovanými počítačovými programy apod. 10

11 Rozvoji výzkumu a vývoje pro inovace v podnicích (včetně MSP, na něž bude zaměřena speciální pozornost) je věnována celá prioritní osa 1 OP PIK. MSP však budou moci využívat i další programy financované z národních, unijních, případně i jiných zdrojů. 24. Příprava a vyhlášení výzev programů MPO 60000, OP PIK, PO 1 podpory směřujících k posílení průmyslového výzkumu v podnicích CzechInvest 25. Vyhlášení (další) výzvy programu Mezinárodní technologické spolupráce CzechInvest 12/2014 Národní zdroje Zvyšování kompetencí pro řízení a realizaci inovačního procesu Inovační proces je neustálá změna, která vyžaduje, aby její aktéři byli dobře připraveni na fungování byznysu v těchto permanentně se měnících podmínkách. Zejména v malých a středních podnicích jsme často svědky určité bezradnosti jejich majitelů či manažerů v přístupu k inovacím. Nutnost inovací k úspěšnému rozvoji (někdy dokonce k přežití) společnosti podnikatelé podvědomě chápou, avšak nedokáží vytvořit v podniku podmínky pro to, aby se inovační změny vůbec mohly provádět. Manažerským týmům MSP často chybí kompetence k systematickému zvládání inovačního procesu. Nedostatky však nejsou jen na straně top manažerů. I střední řídící pracovníci (konstruktéři, vývojáři) trpí často nedostatkem kreativity a výkonný personál často bojuje s novými technologiemi a pracovními postupy. Dovednosti, které pracovníkům MSP chybí, jsou především odborně technické (zvládnutí nových výrobních technologií a pracovních postupů), digitální (průřezově využitelné umění efektivně využívat počítače a další moderní prostředky ICT téměř na všech pozicích firemního systému, zejména ve vývoji, konstrukci, testování, výrobě či marketingu a obchodu) i netechnické (schopnost identifikace talentů, jejich získávání a začlenění do týmů, následný rozvoj kreativních jedinců, systémy podchycování nápadů a jejich realizace aj). Určitou část těchto vzdělávacích aktivit mohou převzít ekosystémy pro zahájení podnikání (viz výše), protože velmi často se inovace realizují prostřednictvím zcela nových podnikatelských jednotek (startupů). Rovněž služby poskytované v zařízeních inovační infrastruktury (zejména kvalitní mentoring, koučink, síťování a přebírání zkušeností ze zahraničí) může podnikatelům vštípit zásady inovačního managementu a dodat jim chybějící kompetence, jimiž je nevybavila škola ani dosavadní praxe. Intenzivní podporu technickému vzdělávání poskytne OP PIK, jehož specifický cíl 2.4. je orientován na zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů MSP s důrazem na technické vzdělávání. Díky tomuto programu si mohou MSP vybudovat podniková školící střediska, vybavit je moderní technikou a zajistit tak pro své zaměstnance podmínky pro trénink dovedností nezbytných pro uskutečňování inovačních záměrů. Další programy z oblasti celoživotního učení a odborného vzdělávání zajistí operační programy využívající Evropský sociální fond (zejména OP Výzkum, vývoj a vzdělávání a OP Zaměstnanost). Cílem podpory v této oblasti by mělo být vytváření a udržování proaktivní inovační kultury v MSP. 26. Podpora podpůrných systémů pro zahájení podnikání tak, aby byly schopné rozpoznat jedinečné inovační nápady a pomocí jim k přetvoření v inovační byznys. CzechInvest, MPO EEN 06/2015 Vnitřní zdroje 11

12 Součástí bude kvalitní mentoring a koučink podporující inovační myšlení včetně umožnění výjezdu do zahraničí k získávání zkušeností. 27. Podpora inovační infrastruktury tak, aby byly schopné nabídnout inovačním podnikatelům dostatečné odborné zázemí pro systematické řízení inovačního cyklu (zejména podporou poskytování služeb). 28. Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících ke zkvalitnění infrastruktury pro rozvoj lidských zdrojů s důrazem na technické vzdělávání. MPO 60000, CzechInvest MPO 60000, CzechInvest OP PIK PO 1 OP PIK, PO Další podpůrné aktivity Praxe ukazuje, že některé skupiny podnikatelů nemají dostatek informací o smyslu a možnostech získání podpory k uskutečňování svých podnikatelských a inovačních záměrů. Hojně mediálně propírané dotace a kauzy zneužívání veřejných prostředků vyvolávají u některých podnikatelů spíše nedůvěru až odpor ke státním intervencím. Na druhé straně se vyprofilovala skupina podnikatelů, která (často ve spolupráci s poradenskými společnostmi zvládajícími administrativní proces zpracování projektu a podání žádosti) aktivně vyhledává a čerpá všechny dostupné typy veřejné podpory, aniž je opírá o skutečné potřeby rozvoje podniku a zavádění inovací (tzv. rent-seeking ). To však není cesta ke zvýšení konkurenceschopnosti české ekonomiky. Ekonomice nepomůže, když se podnikatelé budou snažit zlepšit situaci svých podniků sepisováním projektů a žádostí o dotace místo vymýšlení kvalitnějších a levnějších produktů. Podnikatele je třeba stimulovat nikoliv k čerpání dotací, ale k tvůrčí aktivitě, přejímání nových technologií, zavádění nových produktů a služeb, ke zefektivnění vlastní činnosti. Určitou obranou proti rent-seekingu je finanční spoluúčast podnikatele na projektu, který může být podpořen z veřejných zdrojů, poskytování podpory formou návratných finančních nástrojů místo nenávratných dotací, ale i (pokud možno) objektivní a nezávislý způsob hodnocení předložených žádostí o podporu, což zejména u nových podnikatelských záměrů není jednoduchý úkol. Proto bude zapotřebí vytvořit a uvést do praxe řadu nefinančních (a nepřímých) nástrojů podpory inovačního podnikání, které budou plnit metodické, informační, osvětové a marketingové cíle. Nejvyšší představitelé MPO (ministr, náměstci) se stanou tvářemi jednotlivých projektů a svou osobní záštitou jim dodají patřičnou důvěryhodnost. Velkou roli v marketingu inovačního podnikání sehraje agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest, která bude působit jako kontaktní a informační bod pro tuzemské i zahraniční podnikatele a investory, bude mít velký vliv na budování značky ČR v zahraničí, na rozvoj mezinárodní spolupráce i na zvyšování zájmu o podnikání v ČR. Doplnění BusinessInfo 29. Vypracování plánu podpůrných CzechInvest, Průběžně Vnitřní zdroje aktivit (souboru marketingových projektů) zaměřených na jednotlivé aspekty inovačního prostředí a podnikání v něm. MPO Vytvoření sady rozpoznávacích indikátorů pro typologii MSP a jejich MPO /2015 Vnitřní zdroje 12

13 segmentaci (nutné pro zařazení do podpůrných systémů, inovační infrastruktury a konkrétních programů podpory). 31. Zavedení vhodné metody hodnocení inovačních nápadů (záměrů), projektů a startupů umožňující pokud možno objektivní posouzení míry inovativnosti a odhad rychlosti růstu. MPO /2015 Vnitřní zdroje 2. Přístup k financím 2.1. Finanční nástroje OP PIK Malé a střední podniky budou podobně jako v předchozích letech získávat poměrně významné finanční prostředky z ESIF. OP PIK je program určený výhradně na podporu podnikatelských projektů, z převažující části realizovaných v segmentu MSP. Dotace sice zůstanou nejvýznamnějším nástrojem podpory, avšak vzrůstající důležitost finančních nástrojů se projeví i na skladbě programů podpory. Tento trend je patrný i u unijního programu na podporu MSP COSME, jehož značná část bude příjemcům distribuována právě prostřednictvím finančních nástrojů. Vláda ČR tento trend podporuje, a proto zřídila pracovní skupinu na úrovni náměstků a do plánu legislativních prací vlády zařadila úkol připravit materiál Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovacím období s termínem předložení vládě do 30. září MPO jakožto spolugestor tohoto úkolu se bude na jeho přípravě aktivně podílet. Jako jeden ze vstupů do tohoto vládního se již v útvarech MPO připravuje dokument Strategie zapojení Českomoravské záruční a rozvojové banky, a.s. do implementace Evropských strukturálních a investičních fondů. I když MPO má již představu, jaké konkrétní finanční nástroje a v jakých částech OP PIK by se mohly používat, přesto jejich přesné vymezení z hlediska formy, objemu, cílových skupin a dalších parametrů je nutné přesně analyzovat (tato povinnost vyplývá z předpisů EU, konkrétně z Obecného nařízení 10, čl. 37 a dalších). Cílem tohoto předběžného (ex-ante) vyhodnocení je poskytnout řídícímu orgánu (MPO) analýzu a podpůrné vodítko k využití finančních nástrojů v programovém období v souladu s požadavky článku 37 Obecného nařízení. Včasné zpracování této analýzy má vysokou prioritu a MPO intenzivně připravuje nejvhodnější formu jejího vytvoření. 32. Aktivní spolupráce na vypracování MPO /2014 Nevyžaduje se materiálu Finanční nástroje jako forma zajištění financování projektů v programovacím období Zpracování předběžné (ex-ante) MPO /2015 TP OPPI analýzy využití finančních nástrojů v OP PIK 34. Příprava výzev programů MPO 60000, OP PIK, PO 2 poskytujících zvýhodněné úvěry ČMZRB 10 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1303/2013 ze dne 17. prosince 2013 o společných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti, Evropském zemědělském fondu pro rozvoj venkova a Evropském námořním a rybářském fondu, o obecných ustanoveních o Evropském fondu pro regionální rozvoj, Evropském sociálním fondu, Fondu soudržnosti a Evropském námořním a rybářském fondu a o zrušení nařízení Rady (ES) č. 1083/

14 a zvýhodněné záruky za úvěry pro MSP s cílem jejich vyhlášení bezprostředně po výsledcích ex-ante analýzy 2.2. Financování inovačních projektů Financování inovací je jedním z kritických míst inovačního procesu. Zejména malé a drobné podniky označují nedostatek finančních zdrojů jako zásadní bariéru pro uskutečňování inovací. Problémy s dostupností financování inovací MSP je ale třeba posuzovat selektivně. U nových projektů, k jejichž realizaci vzniká zcela nová podnikatelská jednotka (startup), vkládají počáteční prostředky vlastníci nápadu, případně jejich rodina, přátelé a blázni (FFF). Pokud s novým projektem přichází déle fungující podnikatelský subjekt, většinou vkládá prostředky, které vygeneroval svými dřívějšími aktivitami. Pro získání dalších, tj. cizích zdrojů přicházejí v úvahu banky nebo tzv. alternativní zdroje, přičemž banky kvůli stále se zpřísňujícím pravidlům pro řízení úvěrového rizika prakticky nemohou poskytnout úvěr malým podnikatelským subjektům bez finanční historie a bez zajištění, byť by jejich inovační projekt byl sebezajímavější. Proto přichází stát s programy, které umožní MSP (zejména malým podnikům v obtížné rané fázi podnikání) získat finanční prostředky na inovační projekty. Podpora bude poskytována osvědčenými formami, zejména prostřednictvím dotací, zvýhodněných úvěrů a záruk za bankovní úvěry. Klíčovou roli při zajišťování financí pro MSP bude zastávat ČMZRB, která jakožto banka ve 100% vlastnictví státu má předpoklady i dlouholeté zkušenosti s poskytováním podpory formou úvěrů a záruk (např. program Inostart více viz kap- 2.3.). Naopak novinkou bude podpora začínajících inovačních projektů (startupů) formou rizikového kapitálu, při jejíž tvorbě budou využity zkušenosti z připravovaného, leč v uplynulém programovém období nezrealizovaného projektu Seed fond. Faktické parametry finančních nástrojů využívaných v OP PIK však vyplynou až z předběžné (ex-ante) analýzy, jejíž provedení je po regulí Evropské komise nezbytnou podmínkou pro implementaci finančních nástrojů financovaných z prostředků ESIF. Zadání pro tuto analýzu, jejíž část bude speciálně zaměřena na financování inovací v MSP, se nyní připravuje. Česká republika bude pozorně mapovat i další alternativní formy financování MSP a monitorovat vývoj jejich trendů. Evropská komise uvažuje například o využití sekuritizace úvěrů pro MSP, o zapojení crowdfundingu, SME dluhopisů a rozvoji alternativních obchodních systémů pro MSP na burzách cenných papírů. Mezinárodní organizace OECD analyzuje např. mikrofinancování či financování zajištěné aktivy (asset based financing) a jeho možnosti pro MSP. Tyto nové způsoby financování je třeba průběžně vyhodnocovat a v případě vhodnosti pro MSP je začlenit do programů podpory. Programy budou financovány z ESIF, z národních prostředků a z dalších dostupných zdrojů. 35. Příprava a vyhlášení výzev dotačních programů podpory směřujících k zavádění inovací v podnicích MPO 60000, CzechInvest OP PIK, PO Zahájení přípravy projektu Seed fond - založení státního fondu typu SICAV poskytujícího rizikový kapitál MSP; podpora konkrétních projektů MSP 37. Sledování a průběžné vyhodnocování nových forem alternativního financování navrhovaných mezinárodními institucemi (zejména EK a OECD) MPO OP PIK, PO 2 MPO Průběžně Vnitřní zdroje 14

15 2.3. Národní rámcové programy Aktuálně fungují tři programy na podporu malých a středních podniků, které jsou v gesci MPO. Jedná se o národní program Záruka (Záruka za úvěry pro malé podnikatele), Inostart program záruk za úvěry začínajícím inovačně orientovaným podnikatelům a rámcový program REVIT. Realizace programu Záruka končí v roce 2014 a na podporu podnikatelů bude vytvořen nový národní program na období 2015 až Časové období je zvoleno kvůli zaplnění časové mezery, kdy nebudou vyhlašovány výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, a je v souladu také s pravim n Vytvoření nového národního programu je mj. zaměřeno na podporu podnikatelů ze sektorů, které nebudou podporovány v rámci OP PIK, a podpora bude určena i podnikatelům z hlavního města Prahy. Výhodou je také podpora podnikatelů, kteří již vyčerpali limit de minimis. Program bude také reagovat na problematiku financování rozvoje sociálních podnikatelů a plánuje jejich zvýhodnění. Podpora prostřednictvím programu Inostart, který byl připraven v rámci Programu švýcarsko-české spolupráce, bude pokračovat nadále plánu do roku Program je zaměřen na podporu činnosti inovačních začínajících malých a středních podniků, kterým nejsou banky ochotny půjčovat peníze z důvodů krátké doby podnikání a rizikovosti projektů. Podnikatelé mohou v rámci tohoto programu získat podporu ve formě záruky a dále také poradenství související s jejich podnikáním (personální zajištění projektu, strategické řízení, dotační poradenství, řízení rizik atd.). Vláda ČR schválila změny Programu a od tak mohou žádat o podporu i střední podnikatelé, dále mohou využít část dotace na poradenství ještě před uzavřením úvěrové smlouvy a rozšíření působnosti Programu na celou Českou republiku. Rámcový národní program REVIT je zaměřen na podporu drobných podnikatelů s kratší historií a malých a středních podnikatelů v regionech se sníženou ekonomickou výkonností nebo podnikatelů postižených živelnými událostmi. Jeho realizace je plánována až do roku 2020 a na základě potřeby mohou být průběžně vyhlašovány jednotlivé výzvy. Aktuálně vyhlášená první výzva je zaměřena na celkové oživení a rozvoj ekonomických činností malých podnikatelů na území Moravskoslezského kraje. Výzva je určena pro začínající malé podnikatele a dále pro ostatní malé podnikatele, kteří realizují projekty zvyšující zaměstnanost. Podpora je v rámci tohoto programu poskytována prostřednictvím zvýhodněného investičního či provozního úvěru 38. Příprava a vyhlášení výzvy Národního MPO 60000, 06/2015 Recyklované finanční program Záruka 2015 až 2023 ČMZRB prostředky kohezní politiky; 39. Pokračování programu Inostart MPO 60000, průběžně Fond Partnerství (poskytování úvěrů zaručených CMZRB malým inovačně orientovaným podnikatelům do 3 let existence). ČMZRB Švýcarsko-české spolupráce 40. Vyhlášení výzev potřeby v rámci národního programu REVIT 2014 až 2020 MPO 60000, ČMZRB průběžně Recyklované finanční prostředky kohezní politiky; 2.4. COSME (bankovní produkty) S novým rozpočtovým rámcem EU pro roky je spojen začátek nového unijního programu COSME (Programme for the Competitiveness of Enterprises and small and medium sized 11 Pravidlo N+3 znamená, že každý závazek členské země přijatý vůči Evropské komisi musí být splněn do tří let od přijetí tohoto závazku (do konce třetího roku po roce přijetí závazku). 15

16 enterprises) Cílem programu COSME je usnadnit MSP přístup k zdrojům financování, zvýšit konkurenceschopnost evropských podniků, umožnit podnikům rozšířit svoje aktivity za hranice EU a zvýšit úroveň podnikatelské kultury. Program by měl v EU podpořit až podniků za rok. Na posílení MSP je z rozpočtu EU do programu COSME alokováno 2,3 miliard EUR, které mohou být využity v rámci podpory lepšího přístupu k financování MSP, snadnějšího přístupu podniků na trhy členských států Unie i třetích zemí (díky bezplatné expertní síti Enterprise Europe Network, jejímž koordinátorem v České republice je technologické centrum Akademie věd - TCAV), na posílení podnikatelské kultury a zlepšení podmínek pro zakládání podniků a jejich růst. Značná část podpory se bude k podnikatelům distribuovat ve formě finančních nástrojů (zejména úvěrů, záruk a rizikového kapitálu), které budou poskytovat vybrané banky v daném členském státě. Program COSME/Bankovní produkty tak bude velkou příležitostí pro české podnikatele k získání dalších finančních zdrojů na realizaci svých inovačních a rozvojových záměrů a rovněž vítanou aktivitou pro finanční zprostředkovatele banky. Internacionalizace MSP, přístup k financím a také zapojování MSP do mezinárodních projektů, jako např. v oblasti výzkumné spolupráce (Horizont 2020, COSME), bude podporována také z OP PIK, PO Příprava a vyhlášení výzev programů MPO 60000, OP PIK směřujících k metodické pomoci a efektivnímu zapojení českých MSP do programu COSME EEN (TCAV) 42. Implementace a poradenství při zapojování MSP do programu COSME, propagace a facilitace programu EEN (TCAV) průběžně Zdroje COSME 3. Internacionalizace podnikání MSP 3.1. Unijní programy Pro podporu internacionalizace MSP i mezinárodního dopadu mimo sféru podnikatelských subjektů jsou v EU zřizovány unijní programy. V období budou podnikatelé moci využívat unijní programy COSME, Horizont 2020, Erasmus + a další, včetně jejich synergie s národními opatřeními. V rámci programu COSME (jehož aktivity podporující přístup MSP k financím již byly popsány výše) pro konkurenceschopnost malých a středních podniků je mezi podporované cíle programu zařazena také podpora přístupu podniků na nové trhy, k čemuž v současné době především slouží již zmiňovaná síť na podporu podnikání Enterprise Europe Network, internetové portály Your Europe Business Portal a Evropský portál pro malé podniky, či podpora spolupráce aktérů v oblasti tvorby průmyslové politiky. EEN ČR se věnuje také podpoře zahraniční rozvojové spolupráce EU, vedoucí ke zvýšení internacionalizace českých podnikatelských subjektů. Rámcový program HORIZONT 2020 je zaměřen jak na podporu výzkumu a vývoje, tak na podporu inovací. Podpora bude poskytována napříč celým inovačním řetězcem. Jedna z jeho částí je určena na podporu inovací v podnikovém sektoru. Nabízí mimo jiné přístup k rizikovému financování ve formě dluhového nebo kapitálového finančního nástroje. V programu je zaveden také nástroj pro malé a střední podniky (SME Instrument), v rámci kterého je možné podpořit inovační záměr i pouze jediného subjektu. Dále bude zaveden nástroj Fast Track to Innovation určený jak MSP, tak velkým podnikům, s cílem urychlit uvedení výrobku na trh. Tyto nástroje mohou mít pozitivní vliv na české 16

17 inovační (zejména startupové) prostředí, pokud se naši podnikatelé dokáží do nich zapojit. K tomu jim bude napomáhat zejména expertní síť Enterprise Europe Network a její koordinátor TC AV 43. Podpora vybraných projektů COSME sloužících k posílení internacionalizace českých a podniků (např. síť Enterprise Europe Network kofinancování této sítě) MPO Dle COSME Státní rozpočet 3.2. Podpora exportu a jeho financování Podpora exportu: V období jsme zaznamenali pozitivní trend neustálého růstu podílu malých a středních podniků na celkovém českém exportu; zatímco v roce 2003 tento podíl činil pouze 34,0 %, v roce 2011 dosáhl již 51,5 % a v roce 2012 vzrostl na 52,8 % (tj. nárůst o 1,3 procentního bodu proti roku 2011). Dle údajů Českého statistického úřadu pokračuje pozitivní trend růstu podílu MSP na celkovém exportu i v roce 2013, podíl MSP tvořil 53,6 %. Mnoha malým a středním podnikatelům, kteří se nachází v nejranějších stadiích internacionalizace, chybí zdroje a odborné znalosti potřebné pro rozpoznání obchodních příležitostí v zahraničí či nalezení potencionálních obchodních partnerů, osvojení zahraničních obchodních praktik, efektivní ochranu duševního vlastnictví, právních a správních předpisů, marketingových požadavků apod. Za účelem zvládnutí těchto překážek a usnadnění vstupu na zahraniční trhy bude malým a středním podnikům poskytována podpora v podobě specializovaných poradenských služeb, které budou zacíleny na poskytování informací o zahraničních trzích, o uplatnění technologií na těchto trzích, o možnostech financování a pojištění exportu. Exportéři rovněž poukazují na složitost administrativních procedur a nutnost navštívit několik úřadů při získávání vývozních povolení do nových teritorií. Koncentrace do jednoho místa (tzv. one-stopshopu pro vývoz) by podnikatelům ušetřila čas i náklady. Od začíná v agentuře CzechTrade fungovat Klientské centrum pro podnikatele, které je prvním krokem k naplnění tohoto cíle. Významným nástrojem pro zvýšení poptávky po českém exportu a usnadnění internacionalizace malých a středních podniků je podpora jejich účasti na specializovaných veletrzích a výstavách v zahraničí, incomingových misích, zahraničních obchodních misích za přítomnosti zástupců české politické reprezentace a jiných specializovaných networkingových aktivitách doma i v zahraničí, jako jsou např. specifické matchmakingové akce B2B. Financování exportu: Pro povzbuzení pronikání malých a středních podnikatelů na trhy třetích zemí a rychle rostoucích ekonomik je nezbytné, aby státní instituce (ČEB, EGAP), komerční banky a komerční pojišťovny (s případnou státní podporou) ve svém produktovém portfoliu nabídly takové exportní pojištění a financování, jež bude vyhovovat potřebám malých a středních podniků v závislosti na sektoru podnikání. Veřejné zakázky v zahraničí: MSP by uvítaly lepší podmínky pro sdružování do klastrů a konsorcií, což by jim umožnilo získat lepší pozici v tendrech o zahraniční veřejné zakázky. Současně by měly získat podporu ve formě záruky za návrh do veřejné zakázky. Neexistence tohoto opatření může totiž výrazně limitovat přístup českých malých a středních podniků k zahraničním tendrům. 17

18 44. Příprava a vyhlášení výzev programů podpory směřujících k internacionalizaci MSP 45. Podpora sdružování MSP do konsorcií a klastrů, vytvoření one-stop-shopu pro vývoz, rozvoj služeb Klientského centra pro podnikatele 46. Zavedení resp. rozšíření vhodných forem exportního financování a pojištění pro MSP 47. Příprava a zavedení záruky za veřejné zakázky v zahraničí MPO 60000, CzechTrade, CzechInvest MPO 50000, CzechTrade MPO 50000, ČEB, EGAP MPO 60000, ČMZRB OP PIK, PO 2 (SC 2.2) 10/2014 Zdroje? Průběžně Národní zdroje 06/2015 Národní zdroje 4. Energetické úspory v podnikání MSP Energetická náročnost výroby je v české ekonomice vyšší, než je průměr EU, proto udržitelné hospodaření s energiemi, zvyšování podílu obnovitelných zdrojů, využívání druhotných surovin a rozvoj inovací v energetice je předmětem trvalé pozornosti vlády a zejména MPO, které je orgánem státní správy zodpovědným za energetickou koncepci a politiku. Podpora MSP v oblasti energetických aktivit je žádoucí, protože podnikání v malém je mnohdy z hlediska poměru energetických vstupů k objemu produkce nákladnější než podnikání ve velkém. Podnikatelé mají zájem tyto náklady snižovat, ale mnohdy se jim nedostává prostředků na potřebné investice ani znalostního zázemní v této specializované oblasti. Energetická účinnost je prioritou kohezní politiky EU na období , proto i OP PIK má celou prioritní osu 3 zaměřenou na účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů energie a na podporu zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin. Značná část aktivit bude vhodná zejména pro MSP, například výstavba malých vodních elektráren a dalších výroben elektřiny a tepla z obnovitelných zdrojů, zavádění a modernizace systémů měření a regulace, modernizace rozvodů energií v budovách, zateplování podnikatelských objektů a řada dalších. Z národních prostředků je financován program EFEKT, který vyhlašuje MPO k naplňování Státní energetické koncepce. Jeho cílem je přispět ke zvyšování úspor energie, snižování energetické náročnosti a využití obnovitelných a druhotných zdrojů energie v ČR zejména osvětovou a informační činností (s důrazem na úsporná energetická opatření a využívání obnovitelných zdrojů energie). Výzva programu EFEKT na rok 2014 byla vyhlášena v prosinci Na rok 2015 bude program EFEKT vyhlášen na přelomu listopadu a prosince letošního roku. U aktivity A specifické a pilotní projekty budou výzvy probíhat v průběhu roku Příprava a vyhlášení výzev programů MPO OP PIK podpory MSP směřujících k účinnému nakládání energií, rozvoji energetické infrastruktury a obnovitelných zdrojů 30000, CzechInvest energie, k zavádění nových technologií v oblasti nakládání energií a druhotných surovin v OP PIK PO Vyhlášení dalších výzev programu EFEKT pro rok 2015 MPO /2014 Státní rozpočet 50. Dotační podpora energetických auditů MPO 30000, OP PIK 18

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 BŘEZEN 2015 Obsah OBSAH... 2 1. NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY (KONCEPCE MSP)... 3 2. SOUČASNÁ SITUACE SEGMENTU

Více

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015

ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ODDĚLENÍ MSP A MALOOBCHODU AKČNÍ PLÁN PODPORY MALÝCH A STŘEDNÍCH PODNIKATELŮ NA ROK 2015 ÚNOR 2015 Obsah OBSAH... 2 1. NÁVAZNOST NA STRATEGICKÉ MATERIÁLY (KONCEPCE MSP)... 3 2. SOUČASNÁ SITUACE SEGMENTU

Více

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR

Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR Komplementarita služeb MPO a TC AV ČR 26. 11. 2014 Spolupráce při podpoře priorit MPO: ZVYŠOVÁNÍ KONKURENCESCHOPNOSTI ČR PODPORA A ROZVOJ PODNIKÁNÍ INTERNACIONALIZACE MSP PODPORA VÝZKUMU A INOVACÍ TRANSFER

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Stav MSP

Více

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice

Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Inostart v kontextu podpory MSP v České republice Program švýcarsko české spolupráce Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel odboru podpory finančních nástrojů a řízení projektů Praha 2. 6. 2015 1 Jak může stát

Více

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost CzechInvest Programové období 2014+ Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI

Více

Možnosti financování MSP

Možnosti financování MSP Možnosti financování MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., L.LM ředitel sekce strategie mezinárodní konkurenceschopnosti, investic a inovací 4. listopadu 2014 ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014

Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu. Senát PČR 10. 4. 2014 Podpora výzkumu, vývoje a inovací pro potřeby průmyslu Senát PČR 10. 4. 2014 Systém výzkumu, vývoje a inovací (VaVaI) v ČR Legislativa VaVaI zákon č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experiment. vývoje

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014 2020 Řídící orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Požadavky kladené na programy ze strany EK a evropské legislativy Proces přípravy programů

Více

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu

Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Financování investic v České republice: Investiční plán pro Evropu Praha, 17. září 2015 MPO, podpora podnikání a tzv. Junckerův balíček MPO je dlouhodobě hlavním podporovatelem českého průmyslu a inovací

Více

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů

Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Operační program Podnikání a inovace - nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 3. prosince 2013, Praha Strategická orientace OPPI Klíčový

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Konference Rozdíly v konkurenceschopnosti mezi státy EU předpoklady a bariéry jejich překonání 11.dubna 2014, Brno Konkurenceschopnost - srovnání ČR s vybranými

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) možnosti pro podnikatele 19. května 2014, Ostrava ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE A INFRASTRUKTURA Ing. Martin Kocourek ministr průmyslu

Více

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi

OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi OPPI nástroj podpory podnikatelů z prostředků evropských fondů, zejména v reakci na krizi Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Operační

Více

Programy podpory pro inovativní

Programy podpory pro inovativní technologie a výrobky OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Vodovody a kanalizace 2015 Praha 21.5. 2015 1 OP PIK - Cíl programu dosažení konkurenceschopné a udržitelné ekonomiky založené

Více

Zdroje financování. Podpora podnikání

Zdroje financování. Podpora podnikání Zdroje financování Podpora podnikání Obsah přednášky Státní podpora podnikání Podpora z národních zdrojů Podpora z fondů EU Operační program rozvoje Získávání dotačních zdrojů Státní podpora podnikání

Více

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace)

Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 272/B2 Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti a Národní inovační strategie (souhrn úkolů pro Radu pro výzkum, vývoj a inovace) 1. Úvod 1.1. Strategie mezinárodní konkurenceschopnosti ČR Materiál Strategie

Více

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. www.oppik.cz www.czechinvest.org OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost www.oppik.cz www.czechinvest.org Cíle OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové podpory Alokace: 260 852 142 EUR OPPI 2007-2013

Více

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu.

Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Připravena další verze programového dokumentu OP PIK. Termín odeslání na EK: konec února 2014 Probíhá ex-ante a SEA hodnocení programu. Dohoda o partnerství: koncem března začátkem dubna by měla být předána

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) RIS3 strategie 19. května 2014, Ostrava 9. září 2014, Brno Kritéria MMR-NOK pro zahájení implementace operačních programů schválení

Více

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI

Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI Konference Ministerstva průmyslu a obchodu ČR Sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Řídicí orgán OPPI 9. prosince 2010, Praha Clarion Congress Hotel, Praha Operační program Podnikání a inovace 2007-2013 2013

Více

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015

Transfer technologií v praxi. Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Transfer technologií v praxi Regionální kancelář pro Jihočeský kraj Ing. Iva Smudková, 3.11.2015 Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest je státní příspěvková organizace podřízená Ministerstvu

Více

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Podpora podnikatelských projektů z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Ing. Ondřej Ptáček odbor inovačního podnikání a investic 22. května 2014, Praha Konference Financování

Více

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa

Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Předběžný harmonogram výzev OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Prioritní osa Specifický cíl Podprogram Podporované aktivity Příjemci Druh výzvy Datum vyhlášení PO 1 SC 1.1. Inovace Aktivity,

Více

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO)

Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) Zaměření OP PIK 4 Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 2 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a stř. podniků PO 3 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR

Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Opatření ke zvýšení konkurenceschopnosti ČR Jak zvýšit konkurenceschopnost ČR a EU? Podnikatelské fórum: 10 let ČR v EU 30. dubna 2014, Praha Inovace mezinárodní srovnání ČESKÁ REPUBLIKA Zdroj: OECD Inovace

Více

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství

Dotační možnosti pro podnikatele. Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Dotační možnosti pro podnikatele Ing. Dagmar Ruferová projektové poradenství Úvod Základní přehled státních dotací Programy podpor a strukturální fondy EU Operačního program podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Více

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST

PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST Ing. Petr Porák, Ministerstvo průmyslu a obchodu PODPORA VÝZKUMU, VÝVOJE A INOVACÍ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU PODNIKÁNÍ A INOVACE PRO KONKURENCESCHOPNOST PROGRAMOVACÍ OBDOBÍ 2014-2020 MPO je Řídícím orgánem

Více

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR

Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Financování výzkumu a inovací z fondů EU a ČR v létech 2007-2013 2013 Ing. Martin Tlapa Náměstek MPO ČR Strukturální fondy pro výzkum a inovace OP Podnikání a inovace OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Více

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK)

Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Podpora podnikání a inovací příležitost pro Ústecký kraj - Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK) Ministerstvo průmyslu a obchodu PODNIKATELSKÉ FÓRUM ÚSTECKÉHO KRAJE 2015

Více

Čerpání OPPI a příprava OP PIK

Čerpání OPPI a příprava OP PIK Čerpání OPPI a příprava OP PIK Ing. Zuzana Matějíčková ředitelka odboru implementace SF, MPO OPPI stručné shrnutí Alokace 3,67 mld. = 101,3 mld. Kč Vyhlášeny výzvy o celkové alokaci převyšující 104,8 mld.

Více

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi

Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Evropské fondy 2014 2020: Jednoduše pro lidi Mgr. Robert Veselý Ministerstvo pro místní rozvoj Národní orgán pro koordinaci 20. listopadu 2014, Ústí nad Labem 2 Aktuální stav přípravy 2014 2020 EU legislativa

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací Ing. Martin Štícha Ministerstvo průmyslu a obchodu Zkušenosti MPO s operačními programy OPPP 2004-2006 Důraz na rozvojové podpory + počátek inovační podpory OPPI 2007-2013

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Číslo: 01/2015 Datum vydání: 6. 1. 2015 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Hamonogram výzev Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost... 3 2. Program Inovace... 4 3. Program

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. Listopad 2013 Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Listopad 2013 Obsah OP PIK a inovace Prioritní osy OP PIK Obecné principy OP PIK OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Důraz na rozvojové

Více

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání

Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Možnosti čerpání evropských fondů pro rozvoj podnikání nové dotační výzvy na podporu malého a středního podnikání Mgr. Zuzana Fialová regionální projektová manažerka Brno, 29. ledna 2015 OP PIK 2014-2020

Více

Páteřní infrastruktura

Páteřní infrastruktura Páteřní infrastruktura SENÁT PČR, 23. 1. 2014 petr.moos@rek.cvut.cz mobilita, energetika, ICT, sítě ŽP Východiska, Priority SMK, NPR 2 Východiska Klíčové strategie pro budoucí kohezní politiku: Dopravní

Více

Operační program Podnikání a inovace

Operační program Podnikání a inovace Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost 2014-20200 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra pro oblast fondů EU, výzkumu a vývoje, MPO 10. září 2014 Kohezní politika 2014+

Více

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele

Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele Program COSME Příležitost pro malé a střední podnikatele CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 1287/2013 ze dne 11. prosince 2013, kterým se program COSME

Více

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+)

Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) Analýza věcných priorit a potřeb jednotlivých oblastí v působnosti MPO pro zaměření podpory ze strukturálních fondů EU v programovacím období (2014+) RNDr. Jan Vozáb, PhD partner, hlavní konzultant pro

Více

Olga Ondráčková MAS Hlinecko

Olga Ondráčková MAS Hlinecko Olga Ondráčková MAS Hlinecko PO 01 Rozvoj výzkumu a vývoje pro inovace PO 02 Rozvoj podnikání a konkurenceschopnosti malých a středních podniků PO 03 Účinné nakládání energií, rozvoj energetické infrastruktury

Více

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík

Fondy EU programové období Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Fondy EU programové období 2014-2020 Projektový management ve sportu Seminář ke 2. přednášce Mgr. Pavel Mrnuštík Dohoda o partnerství Návrh: Ministerstvo pro místní rozvoj (MMR) Národní orgán pro koordinaci

Více

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou

Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Příkladná role státu? Naplňování EED a role energetických služeb se zárukou Ing. Vladimír Sochor ředitel odboru energetické účinnosti a úspor 1 Směrnice 2012/27/EU o energetické účinnosti Směrnice Evropského

Více

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond

Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Pilotní projekt MPO na podporu začínajících firem formou kapitálových vstupů: seed fond Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje Leden 2012, Praha Připravujeme pilotní projekt na

Více

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost

Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Aktuální úkoly v oblasti kohezní politiky se zaměřením na současnost a budoucnost Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj Výroční konference OPPI Praha, 5. prosince 2011 Stav realizace NSRR v programové

Více

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020

Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 ESF ERDF Pozice Prahy v podpoře VaVaI z evropských fondů v období 2014-2020 Mgr. Zdeňka Bartošová vedoucí oddělení metodiky a strategie odbor evropských fondů Magistrát hl. města Prahy Východiska z programového

Více

Přehled nových programů podpory pro MSP

Přehled nových programů podpory pro MSP Přehled nových programů podpory pro MSP Ing. Marian Piecha, Ph.D., LL.M. odbor inovačního podnikání a investic 30. května 2013, Praha Výchozí programové dokumenty schválené vládou Strategie mezinárodní

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO

Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO Administrativní zátěž a programové období 2014 2020 z pohledu MPO JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel odboru koordinace strukturálních fondů 30. května 2012, Praha Operační program Podnikání a inovace

Více

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014

Monitoring. dotačních příležitostí. Obsah. Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Číslo: 9/2014 Datum vydání: 5. 5. 2014 Monitoring gg dotačních příležitostí Obsah 1. Operační program Životní prostředí Výzva LXII... 3 2. Novinky k programovacímu období 2014 2020: Operační program Podnikání

Více

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest Programy podpory podnikáníaktuální výzvy OPPI Agentura CzechInvest 1. 11. 2011 Ing. Lenka Menzelová Regionální projektový manažer pro Královéhradecký kraj Agentura pro podporu podnikání a investic CzechInvest

Více

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic

EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic EU Access to Finance Day EU financial instruments for SMEs in the Czech Republic Ing. Zbyněk Pokorný Director of Department for Innovative Entrepreneurship and Investments, MIT Prague, 6 March 2014 Relevantní

Více

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013

Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání 20.6. 2013 CÍLE A OBSAH PROGRAMU Hlavní cíl Urychlit strukturální posun ČR směrem ke znalostní ekonomice poháněné lidským kapitálem prostřednictvím investic

Více

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj

Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz. RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Michaela Novotná S3 manažer pro Jihočeský kraj novotna@jaip.cz RIS3 Smart specialization strategy pro Jihočeský kraj Strategie Evropské unie Evropská unie připravuje strategii podpory regionů v novém programovacím

Více

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků

Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Nástroje MPO pro podporu malých a středních podniků Ing. Marcela Příhodová Sekce fondů EU, MPO Konference INOVACE 19. září 2013, Liberec Struktura vystoupení I. Strategická východiska podpory MSP II. Operační

Více

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace :

OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : OPPIK 2016 malé podniky 45 % podpory střední podniky 35 % podpory velké podniky 25 % podpory Aktuální informace : http://www.czechinvest.org/oppik-cz Zaměření OP PIK Prioritní osy (PO) PO 1 Rozvoj výzkumu

Více

Ministerstvo průmyslu a obchodu

Ministerstvo průmyslu a obchodu Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo první výzvy v Operačním programu Podnikání a inovace pro konkurence schopnost (OPPIK) Již od 1. 6. 2015 je možno podat žádost o dotace na projekty podporující

Více

Příprava MPO na nové programovací období

Příprava MPO na nové programovací období Příprava MPO na nové programovací období JUDr. Ing. Břetislav Grégr, MBA Ředitel OKSF, MPO 3. prosince 2013, Praha Příprava OP v gesci MPO v kontextu přípravy ČR na kohezní politiku 2014+ Priority MPO

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Janáčková regionální projektová manažerka Brno, 26. února 2014 Regionální kancelář

Více

Večer s českou chemií 2013

Večer s českou chemií 2013 Večer s českou chemií 2013 Možnosti využití podpory české chemie v oblasti energetické účinnosti ze Strukturálních fondů EU Ing. Petr Očko, Ph.D. Ředitel Sekce fondů EU, MPO ZPĚT NA VRCHOL INSTITUCE, INOVACE

Více

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013

CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj. Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 CzechInvest Regionální kancelář pro Jihomoravský kraj Mgr. Lucie Kuljovská ředitelka regionální kanceláře Hodonín, 29. října 2013 Regionální kancelář pro JMK 1. část Regionální kanceláře agentury CzechInvest

Více

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi

Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Výzvy a milníky v přípravě inovační strategie Prahy Úvodní slovo k panelové diskusi Kristýna Meislová [25. listopadu 2013] Agenda 1. Inteligentní specializace RIS Prahy v kontextu ČR 2. Průběh příprav

Více

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016

2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 2. Podnikatelské fórum Ústeckého kraje 2016 JUDr. Ing. Tomáš Novotný, Ph.D. náměstek ministra průmyslu a obchodu Sekce fondů EU, VaVaI a investičních pobídek 13. 14. června 2016, Ústí nad Labem Strategie

Více

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA

Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA Možnosti zapojení do Regionální inovační strategie Olomouckého kraje a RIS3 (S3) strategie Kamil Krč, MBA ředitel sdružení Problémy Olomouckého kraje Třetí nejnižší produktivita na obyvatele v ČR Nejnižší

Více

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj

Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Agentura CzechInvest Regionální kancelář pro Liberecký kraj Ing. Tereza Suchomelová, Mgr.A. Lucie Doleželová Ph.D. Hlavní aktivity agentury Podpora investic investiční pobídky a AFC služby Implementace

Více

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM

Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ing. Marian Piecha Ph.D. LLM Ředitel odboru podpory MSP 5. května 2016, Praha Zkušenosti MPO s podporou z Evropských strukturálních a investičních fondů již od roku 2004 OP PIK OPPP 2004-2006 Důraz na

Více

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR

EXPORTNÍ STRATEGIE ČR EXPORTNÍ STRATEGIE ČR 2012 2020 Nástroje k dosažení cílů a realizace Exportní konference 31. října j a 2011 EXPORT STRATEGY 2012-2020 OF THE CZECH REPUBLIC Pilíře Exportní strategie I. Zpravodajství pro

Více

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa.

Obsah. Představení JAIP. RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa. Obsah Představení JAIP RIS3 strategie (Smart specialization strategy) Vědecko-technický park v Č. Budějovicích I. a II. etapa Inovační vouchery Portál Gate2Biotech OP Výzkum, vývoj a vzdělávání Inovační

Více

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014

Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Co je nový program EU pro konkurenceschopnost podniků a malých a středních podniků? Ing. Tomáš Skuček 30. září 2014 Podpora politik k dosažení cíle: Národní přímá opatření jednotlivé členské státy Strukturální

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost primárně zaměřen na podporu podnikání (zejména MSP) Navazuje na Operační program

Více

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014

Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková. Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Podpora podniků ze strany CzechInvestu Ing. Iva Ševčíková Britský den v Českých Budějovicích 19. 11. 2014 Poslání agentury CzechInvest přispívá:! k přílivu zahraničních investic! k rozvoji domácích společností!

Více

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006

Obsah prezentace. OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů. OP PI a OP VaVpI synergie OPPP 2004-2006 OP Podnikání a inovace a OP Výzkum a vývoj pro inovace - synergie programů Konference OPP podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha ng. Miroslav Elfmark

Více

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika

Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Tematické cíle a investiční priority programu spolupráce Rakousko Česká republika Prioritní osa 1 1a Posílení výzkumu, technologického rozvoje a inovací Posilování výzkumu a inovační infrastruktury a kapacit

Více

Aktuální možnosti podpory podnikání

Aktuální možnosti podpory podnikání Aktuální možnosti podpory podnikání 28.11. 2013 Regionální kancelář pro Středočeský kraj a Prahu - Reprezentuje CzechInvest v regionu - Poskytuje informace o možnostech podpory podnikání ze strukturálních

Více

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice

Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Elektronizace veřejné správy v budoucí kohezní politice Daniel Braun Ministerstvo pro místní rozvoj VIZE 2014+ 14. listopadu 2012, Praha Obsah 1. Elektronizace a ICT v evropských podmínkách 2. Elektronizace

Více

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020

Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Podpora inovačních podniků z OP Praha - pól růstu ČR 2014-2020 Ing. Jakub Pechlát Institut plánování a rozvoje hl. m. Prahy Kancelář výzkumu, vývoje a inovací Seminář Financování firemních inovací s výhledem

Více

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ

PŘEDSTAVENÍ OP PIK DOTACE NA NÁKUP STROJŮ PŘEDSTAVENÍ SPOLEČNOSTI 201 CONSULTING s.r.o. Zajištění komplexních poradenských služeb v oblasti získání dotací z EU: - předběžné posouzení projektu - optimalizace projektového záměru - žádost o dotaci

Více

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008

Aktuální výzvy programů podpory. Operační program Podnikání a inovace. Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Aktuální výzvy programů podpory Operační program Podnikání a inovace Ing. Matýsková Lenka CzechInvest Ostrava 27.11.2008 Regionální kanceláře Karlovy Vary Ústí nad Labem Liberec Hradec Králové Pardubice

Více

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti

CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY. Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů. Naši klienti CZECHINVEST A STRUKTURÁLNÍ FONDY Pavel Vinohradník Ředitel Divize Strukturální fondy CzechInvest Služby CzechInvestu v oblasti strukturálních fondů Zájemcům poskytujeme následující služby: administrace

Více

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI

Národní 3,117 20 Praha 1,tel. 420 221 403 331;e- mail: preslickova@kav.cas.cz. Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Národní 3, 117 20 Praha 1 Zpracoval: Odbor pro evropskou integraci a využití znalostního potenciálu OEI Ing. Marcela Přesličková, tel.221 403 331, e-mail : preslickova@ kav.cas.cz str.1 1. Specifikace

Více

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů

Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů 5. května 2016, Praha 1 Poslední novinky k čerpání z Evropských fondů MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR NÁRODNÍ ORGÁN PRO KOORDINACI 5. května 2016, Praha 5. května 2016, Praha 2 Globální pohled na evropské

Více

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020

Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Praha, 5. 12. 2013 OP VVV 2014-2020 Rámec přípravy programu Časový rámec Dohoda o partnerství v nové verzi zaslána na EK K 30. 11. 2013 (3. 12. 2013) odevzdaná 3. verze OP VVV Prosinec 2013 předpokládaný

Více

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření

Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Operační program Praha Adaptabilita a zaměstnanost Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Podpora rozvoje znalostní ekonomiky... 2 Prioritní osa 2 - Podpora vstupu

Více

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj

Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost Regionální kancelář CzechInvest pro Jihomoravský kraj Ing. Hana Rozkopalová regionální projektová manažerka Brno, 18. února 2015 Regionální

Více

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence

RIS3 strategie Plzeňský kraj. strategické intervence RIS3 strategie Plzeňský kraj strategické intervence Role KRVVI návrh opatření (strategických projektů/intervencí) pro podporu implementace krajské RIS3 s ohledem na: Prokazatelný přínos k dosažení strategického

Více

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky)

Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) Česko podnikavé, kreativní a přitažlivé pro talenty a peníze (vize Národní Strategie inteligentní specializace České republiky) 30.1.2014 multimediální sál budovy Krajského úřadu Libereckého kraje Struktura

Více

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020)

Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Program pro konkurenceschopnost podniků s důrazem na malé a střední podniky (2014-2020) Programme for the Competitiveness of enterprises and SMEs (COSME) 2014-2020 CIP COSME a H2020 2007-2013 2014-2020

Více

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu

Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Informace o aktuálním stavu příprav seed fondu Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, výzkumu a vývoje 5. prosince 2011, Praha Obsah vystoupení I. Východiska pro založení II. Základní pilíře(včetně

Více

Podpora výzkumu, vývoje a inovací

Podpora výzkumu, vývoje a inovací Podpora výzkumu, vývoje a inovací 26. dubna 2012 Role MPO: oblast podpory podnikání a inovací Operační program Podnikání a inovace (OPPI) CzechAccelerator - CI Rizikový kapitál - seed fond CIP + Enterprise

Více

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů

Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých programů Programy pro malé a střední podnikatele připravované výzvy a hodnocení přijatých Konference OPPI podpora českým podnikům v průběhu sedmi let nového programovacího období 4. prosince 2007, Praha RNDr. Lenka

Více

Opatření na podporu podnikání

Opatření na podporu podnikání Opatření na podporu podnikání MUDr. Martin Kuba 14. června 2012, Praha Přehled nových finančních nástrojů pro MSP Národní program podpory Strukturální fondy OPPI Program švýcarsko-české spolupráce Program

Více

Návaznost na S3 (principy)

Návaznost na S3 (principy) Návaznost na S3 (principy) Příprava projektů do výzvy Twinning 13. dubna 2015 Doplňkovost s ESIF Politika soudržnosti (kohezní politika) - realizována prostřednictvím Evropských strukturálních a investičních

Více

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno

Finanční podpory. Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Finanční podpory Pavel Růžička, MŽP 14.12.2007, Brno Přehled finančních podpor Operační programy OPŽP Operační program Životní prostředí OPPI Operační program Podnikání a inovace Podpora malého a středního

Více

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT

Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Ochrana práv duševního vlastnictví v Operačních programech MŠMT Petr Prášek Obsah Úvod Politika MŠMT v oblasti IPR OP VK OP VaVpI Vize pro nové programové období Východiska Strategie hospodářského rozvoje

Více

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR

Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Přehled nástrojů na podporu inovačního podnikání v gesci MPO ČR Ing. Petr Očko, Ph.D. ředitel sekce fondů EU, MPO 5. prosince 2013 Financování firemních inovací s výhledem 2014+ Struktura vystoupení I.

Více

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK

DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Str. 1 z 5 DOTAČNÍ ZPRAVODAJ BRAIN LOGISTICS průvodce podnikatele světem dotací v rámci operačního programu OP PIK Vážení, v rámci Operačního programu podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OPPIK)

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

Budoucnost kohezní politiky v letech

Budoucnost kohezní politiky v letech Budoucnost kohezní politiky v letech 2014 + Ing. Radek Pažout Hospodářská komora České republiky Osnova I. Pohled podnikatelů na stav SF II. Budoucí směřování kohezní politiky v letech 2014 + III. Požadavky

Více

Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování energetické náročnosti?

Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování energetické náročnosti? EUro Finance Consulting EUFC CZ s.r.o. Jaké jsou reálné možnosti využití dotací na snižování náročnosti? Daniel Mayer, MBA EUFC CZ s.r.o. Večer s českou chemií 2013 V Praze dne 26. 9. 2013 Obsah 1) Naše

Více