Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii"

Transkript

1 Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii Kristýna Kostihová, Hana Scholleová ÚVOD Cílem tohoto článku je popsat nový přístup řízení muzeí a galerií ve Velké Británii a zhodnotit, zda jejich metoda se projevuje jako úspěšná a zda splnila očekávání. Otázkou je, a zda by bylo možné tento způsob řízení aplikovat na muzea v České republice. Velká Británie zavedla v roce 2001 volné vstupné do svých národních muzeí a galerií. Jednak tím chtěla přispět ke zvýšení vzdělanosti svých obyvatel a zároveň tak zvýšit lukrativnost jednotlivých míst ve Velké Británii a přispět tak ke zvýšení cestovního ruchu. Celkem je ve VB 20 muzeí a galerií, která jsou pravidelně dotována a díky tomu mají povinnost k ročnímu specifickému reportingu. Náležitosti výroční správy a výše příspěvku jsou zahrnuty ve smlouvě mezi muzeem a Odborem kultury. Samo muzeum je pak povinno pečovat o své sbírky, umožnit jejich zhlédnutí široké veřejnosti, zajistit sofistikované komentované prohlídky, atd. Česká republika k celé problematice muzeí přistupuje jinak. Muzea v České republice lze rozdělit do dvou skupin. Do ziskových a neziskových nebo do soukromých a veřejnoprávních. Pro účely tohoto článku budeme zvažovat muzea ve formě příspěvkových a rozpočtových organizací, které se na své fungování snaží získat granty od Ministerstva kltury, nebo jiných institucí. Výše grantu je variabilní a odvíjí se převážně od lukrativnosti daného projektu. Do všech českých muzeí se platí vstup, některá muzea nabízí možnost volného vstupu v rámci Muzejní noci. Informace se zakládají především na datech získaných Národním Informačním a Poradenským Střediskem pro Kulturu (NIPOS). Otázkou je, zda by se britský způsob dal aplikovat na muzea v ČR a jestli by se návštěvnost muzeí zvýšila natolik, že by doplňkové služby, například: kavárny a obchody se suvenýry, byly schopny pokrýt rozdíl mezi dotací a celkovými náklady muzea, nebo alespoň získat muzeu či galerii více finančních prostředků než samotné vstupné. Klíčová slova: financování kulturních organizací, volný vstup, muzejní dotace a granty, Česká republika, Velká Británie 1 ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ MUZEÍ 1.1 FINANCOVÁNÍ MUZEÍ V ČR Muzea, která byla založena institucemi veřejné nebo státní správy, jsou převážně financována svým zřizovatelem. Jedná se o formu příspěvkové nebo rozpočtové organizace. Jejich provoz je financován z dotací a grantů na základě zákonů: č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, č. 128/2000 Sb. O obcích, č. 129/2000 Sb. O krajích, č. 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, atd. V uplynulých letech se na financování muzeí a galerií podílelo: Ministerstvo kultury (Ministerstvo kultury), Státní fond Kultury (Fond kultury), Kancelář prezidenta České republiky (Kancelář prezidenta republiky), Ministerstvo obrany (Ministerstvo obrany), Ministerstvo vnitra (Ministertsvo vnitra), atd. Často jsou muzea a galerie rovněž financována ze zdrojů územních samosprávních celků (ÚSC), což ovšem vede k negativním jevům, jako je křížení termínů různých akcí (nedostatečná komunikace mezi jednotlivými celky) (Mockovčiaková, 2010). V roce 2008 bylo Ministerstvo kultury v České republice zřizovatelem 31 příspěvkových organizací, mezi níž se řadí například Národní muzeum, Národní galerie, Národní divadlo a Státní opera v Praze. (NIPOS). Na základě zprávy NIPOS Kultura v číslech a jejich průzkumu vyplývá, že za posledních 30 let v České republice vzrostl téměř dvojnásobně počet muzeí, galerií a památníků, jakožto i expozic, zatímco počet návštěvníků klesl o více jak 40 %. Všeobecně platí, že nejdůležitějším zdrojem financí kulturních organizací jsou veřejné rozpočty, které představují více jak ¼ finančních zdrojů.¼ finančních zdrojů jsou získané dary a dotace, atd. Problémem je snižující se počet návštěvníků muzeí, tedy i snižující se výnosy ze vstupného. (Čámská, 2012) Nejvýznamnějším fondem je Státní fond kultury České republiky, který byl zřízen Ministerstvem kultury dle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Výši výdajů z veřejných rozpočtů na kulturu znázorňuje následující tabulka.

2 Tab. 1: Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu v České republice v tisících Kč Zdroj: Dagmar Čámská, Česká kultura nový přístup? Muzeum či galerie má povinnost každý rok vyplnit tzv. Roční výkaz o muzeu a galerii. Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. (Ministerstvo_kultury) Tento roční výkaz zahrnuje informace např.: celkový počet expozic, celkový počet m 2 výstavní plochy, počet návštěvníků, celkové výnosy ze vstupného, celkově získané granty, celkové náklady na provoz (např. mzdy), návštěvnost webových stránek muzea, počet zrestaurovaných sbírkových předmětů, atd. 1.2 VOLNÝ VSTUP DO BRITSKÝCH MUZEÍ Každá země v posledních letech musela čelit zvyšující se konkurenci v oblasti kultury. Muzea a galerie musely přijít s novými nápady, jak zaujmout. Popřípadě najít jinou konkurenční výhodu. Velká Británie přišla v roce 2001 s novým konceptem. Volný vstup do národních muzeí a dotovaných institucí byl zaveden 1. prosince 2001 a měl přimět občany vzdělávat se. (Nutno podotknout, že některá muzea a galerie byla zdarma již před zavedením volných vstupů Britské muzeum, Národní galerie, Skotská národní galerie, atd.) Změnou celé koncepce muzea a jeho převod na centrum kulturního dění a zároveň zvýšení potenciálu v rámci turistického ruchu se zabýval ve své práci Walter Santagata. On zastával názor, že ideální je dobrovolné vstupné. (Santagata, 2010) Celkově panuje neshoda, zda za vstupy do národních muzeí platit či ne. John W. O hagan uvádí, že by placené vstupy do národních muzeí měly být zakázány a to především ze vzdělávacích důvodů (O'hagan, 1995). Naproti tomu, Faye Stainer ve své práci uvádí, že dodatečné muzejní služby jako občerstvení a obchody se suvenýry nedokáží pokrýt vysoké náklady muzeí. (Steiner, 2010). K tomu David Maddison uvádí, že čím vyšší prokáží muzea potenciál v rámci získávání vlastních finančních zdrojů a čím větší je jejich schopnost přilákat nové návštěvníky, tím nižší je výše státní dotace na příští rok. (Maddison, 2004) 1.3 STÁTNÍ DOTACE VE VB Za chod muzeí a galerií je ve Velké Británii odpovědný tzv. Odbor kultury, mediální komunikace a sportu (Department for culture, media and sport, dále zmiňován pod zkratkou DCMS). Ten v současné době dotuje 20 muzeí a galerií, zajišťuje program na podporu regionálních muzeí, investuje do muzejních a galerijních programů vzdělávání a podílí se na spolufinancování fondu pro zlepšení muzeí. (Department for culture). Z těchto 20 dotovaných muzeí je na základě zákona 13 definovaných jako národní a 7 jako nenárodní. Každé z těchto 20 muzeí však získává jinou výši příspěvku. Samotný odbor nezasahuje do běžného chodu dotovaných muzeí. Každé muzeum je řízeno nezávislým představenstvem. Většina členů představenstva je však jmenována předsedou vlády nebo ministrem zahraničí. Mimo jiné je představenstvo zodpovědné za rozšiřování a uchovávání sbírek muzeí, jejich zpřístupnění a zároveň marketing muzea a popularizace vědy jako takové.

3 Každá dotovaná instituce má rozdílnou smlouvu s Odborem a tedy i rozdílné podmínky. Součástí smluvních podmínek je: otvírací doba instituce, vzdání se nároku na vstupné, zpřístupnění konkrétních sbírek, povinnost správy kolekcí, zvýraznění nejdůležitějších exemplářů (jejich osvícení, vyznačená cesta skrz muzeum), propagace instituce na všech dostupných médiích, zajištění prvotřídního zázemí pro návštěvníky. Dotace bude udělena, pokud instituce poskytne prokazatelné výsledky (měřitelné) o zlepšení návštěvnosti a služeb své instituce - odevzdá správu o výši předem stanovených ukazatelů. Mezi tyto ukazatele například patří: počet návštěvníků muzea počet unikátních návštěvníků webových stránek muzea počet návštěvníků mladších 16-ti let počet návštěvníků starších 16-ti let patřících do nějaké etnické menšiny počet návštěvníků, kteří by doporučili návštěvu daného muzea počet dospělých, kteří spolupracují s muzeem (například na jeho projektech) počet novinek zavedených v muzeu zpřístupnění muzea pro osoby se sníženou pohyblivostí počet získaných darů výše finančních prostředků získaných fundraisingem, atd. (Gallery) DCMS / Wolfson fond pro rozvoj a podporu muzeí a galerií je financován ze dvou zdrojů a to vládou a Wolfsonovou nadací. Prostředky z fondu se používají na projekty, které zlepšují kvalitu dané instituce, zajišťují odborný komentář k jednotlivým sbírkám, podpora dopravní dostupnosti jednotlivých institucí. V rámci fondu bylo v období rozděleno téměř 28 milionů liber. Pro rok bylo rozhodnuto rozdělit částku 8 milionů liber. 2 VÝSTUPY MĚŘENÍ 2.1 UKAZATELE DCMS VE SROVNÁNÍ S ČR V rámci dotací od DCMS jsou muzea povinna reportovat jednotné ukazatele ve svých výročních zprávách a zprávách o hospodaření. Na základě informací v těchto zprávách jsem vytvořila následující základní tabulku. Abychom mohli data nějakým způsobem porovnávat, uveďme zde návštěvnost některých českých muzeí. V roce 2011 navštívilo Národní muzeum v Praze hlavní budovu celkem 158 tis návštěvníků, celkový komplex budov patřící pod Národní muzeum pak 429 tis. lidí. (Národní_muzeum) Národní galerii v Praze navštívilo v roce 2011 celkem 345 tis. návštěvníků. (Národní_galerie_v_Praze) Tedy porovnáme-li to s návštěvností uvedených britských muzeí, je zřejmé, že se celková britská návštěvnost muzeí pohybuje ve zcela jiných relacích. Tab. 2: Přehled některých povinných ukazatelů hospodaření britských muzeí dotovaných Odborem kultury Národní galerie Tate Britské muzeum počet návštěvníků v milionech 5,4 4,7 7,1 7,4 5,8 5,9 počet unikátních návštěv na webových stránkách v milionech 4,5 4 14,3 19,4 23,8 21,5 výnos z vlastní činnosti (prodej suvenýrů, kavárny) v mil. GBP , Výše grantu v mil. GBP (DCMS) ,8 26,7 56,1 46,1 Zdroj: Výroční zprávy a zprávy hospodaření britských muzeí, vlastní zpracování

4 Proto je dobré podívat se i na celkovou věc z pohledu financí. Pro český model zvolme Národní muzeum hlavního města Prahy. To získalo za rok 2011 od hl. města Prahy dotaci ve výši 116 mil. Kč. Dále získalo dotaci od Ministerstva kultury ve výši 890 tis. Kč. Celkové výnosy ze vstupného představovaly pouhé 4 mil. Kč. Celkové náklady muzea na rok 2011 činily 100 mil. Kč. (Muzeum_Hl._M_Prahy). Tedy vstupné pokrylo pouhé 4% celkových nákladů. Když se oproti tomu podíváme např. na Britské muzeum, jehož celoroční náklady za rok 2011 činí 95 mil. GBP a připojíme informaci, že výnosy z foundraisingu byly ve výši 16,5 mil. GBP, výše výnosů z kaváren a prodeje suvenýrů ve výši 12 mil. GBP a výše ostatních grantů (krom DCMS) 29,5 mil. Kč (British_Museum). Zjistíme, že Britské muzeum, které nevybírá žádné vstupné, je soběstačné celkem z 30 %. Samotné výnosy z kaváren a prodeje suvenýrů představují 13 %. Na těchto příkladech je zřejmé, že česká muzea se málo zaměřují na generování vlastních finančních zdrojů. Otázkou je, zda vstupné, které se do českých muzeí platí, neodrazuje zbytečně už tak nízké procento návštěvníků, navíc, když celková suma, která se na vstupném vybere, je tak mizivá. Jelikož stejně nízkého procenta dosahuje např. i Národní galerie, u níž celkové náklady činí 330 mil. Kč a výnosy ze vstupného 18 mil. Kč. (Tedy 5%). (Národní_galerie_v_Praze) 2.2 NÁVRATNOST STRATEGIE VB Jelikož program volného vstupného byl zaveden v roce 2001, v roce 2011 proběhlo 10. výročí a s tím spojená celková rekapitulace projektu, která měla zhodnotit, zda původní záměr byl splněn. Ukázalo se, že všechna britská muzea (i ta nedotovaná) navštívilo v akademickém roce 2010 / 2011 více jak 50 milionů lidí, což představuje zvýšení o 51% oproti údajům z roku Díky získaným grantům se celkově zvýšila návštěvnost národních muzeí v Liverpoolu o 269%, o 184% Národního historického muzea a o 180% u Victoria a Albert muzea. (Department for culture). Celková popularizace muzeí zvýšila návštěvnost i muzeí, která byla zdarma před zavedením plošného nulového vstupného (Britské muzeum. Národní Galerie a Tate), a to o 22%. (council) V následujících grafech je znázorněn počet návštěv dotovaných muzeí v uplynulých letech. Je patrný rostoucí trend v zájmu o muzea a galerie (viz Graf 1). Jak je patrné, v popředí se stále drží Tate, Britské muzeum a Národní galerie, následována Přírodo-vědeckým muzeem a národním muzeem vědy a techniky. Pro porovnání uvádím graf 2, ve kterém je vidět návštěvnost muzeí a galerií v ČR za rok 2010 a Na prvním místě je Židovské muzeum v Praze. U českých muzeí není jednoznačný trend zvyšování návštěvnosti, u Národního muzea však musíme vzít v potaz, že se velkou část roku 2011 rekonstruovalo. V roce 2001 byl počet návštěv muzeí ve VB kolem 30 milionů, zatímco v roce 2011 hovoříme o 44 milionech. Tedy došlo k nárůstu o 47%. Zároveň je však patrné z grafu 1, že nejvyšší návštěvnost si stále drží Tate, Národní galerie a Britské muzeum. Tedy instituce, které byly zdarma již dříve. Toto prvenství lze přisuzovat rozsáhlým národním sbírkám a zároveň virtuálním kampaním, které jmenované instituce zavedly. V České republice je naopak trend opačný, celkově dochází ke snižování počtu návštěvníků muzeí a galerií, jak již bylo zmiňováno dříve. Za posledních 30 let došlo v ČR k poklesu návštěvnosti celkem o 40% (NIPOS).

5 Graf 1: Počet návštěv muzeí v letech (v mil.) Zdroj:DCMS Ukazatele výkonu, rok Graf 2: Počet návštěv muzeí a galerií v ČR za rok 2011 Návštěvnost v roce 2011 a Židovské muzeum v Praze Národní galerie v Praze Národní muzeum Valašské muzeum v přírodě Vojenský historický ústav, Praha Národní zemědělské muzeum, Praha Památník Terezín Zdroj: CIK Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR, NIPOS

6 Graf 3: Porovnání návštěvnosti muzeí mezinárodnímu a britskými návštěvníky (v %) Zdroj:DCMS Návštěvnost, rok Z grafu 3 vidíme, že se i vydařil celkový záměr Velké Británie, tedy zpřístupněním muzeí zvýšit příchod turistů a podpořit tak turistický ruch ve Velké Británii. Zatím co v roce 2009/10 byl poměr mezinárodních ku britským turistům 37 % ku 63 %, v roce 2010/11 byl poměr 41 % ku 59 %. Tato skutečnost se dá přisuzovat i četným vzdělávacím projektům, které jsou popsány na webových stránkách muzeí, a je možné se do nich přihlásit. Je možno si zvolit z různých světových jazyků a přispět k aktuální problematice. Počet jak institucí, tak jedinců spolupracující s muzeem či galerií je rovně součástí povinného ukazatele v rámci výkazu DCMS. ZÁVĚR V roce 2001 zavedla Velká Británie plošně pouze dobrovolné vstupné. V případě, že se rozhodnete za svůj vstup zaplatit, přispíváte tím na konkrétní projekt muzea, který je detailně popsán u místa placení. Cílem zavedení nulového povinného vstupného bylo zvýšení popularity muzeí a galerií a tím zvýšení vzdělanosti a informovanosti široké veřejnosti. Zároveň podpoření turistického ruchu ve Velké Británii. Do celkového programu dotovaných muzeí a galerií je ve VB zapojeno 20 subjektů. Ty mají přístup ke každoročním příspěvkům od DCMS. Zároveň však mají povinnost k ročnímu reportingu Odboru kultury (podobné Ministerstvu kultury v ČR). Tento reporting má jednotnou formu pro všechny zapojené instituce a zachycuje ukazatele úspěšnosti muzea nebo galerie. Obsahuje údaje o zvýšení počtu návštěvníků, o celkovém vylepšení dostupnosti muzea veřejnosti, o zlepšení služeb muzea, o počtu návštěv webových stránek muzea, o výši získaných finančních prostředků z jiných zdrojů než z fondu DCMS (Odboru kultury). Fond pravidelně zveřejňuje výši příspěvků jednotlivých muzeím a zároveň informace, jak s penězi bylo naloženo. V období 2002 až 2010 bylo fondem rozděleno 28 milionů liber v rámci muzeí a galerií na území celé Velké Británie. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na pokrytí nákladů muzeí (na ušlé výnosy ze vstupného) a zároveň na rozvoj muzeí a galerií, jejich modernizaci a přiblížení se současným potřebám návštěvníka. Správné využití těchto finančních prostředků způsobilo zvýšení návštěvnosti muzeí a galerií o 51%. Nejen že se zvýšil tuzemský zájem o muzea, ale zvýšil se i počet turistů navštěvující muzea. Mezi přední tři muzea VB i nadále patří Britské muzeum, Národní galerie a Tate. Přístup do těchto institucí byl zdarma již před rokem Nutné je si však všimnout především markantního skoku v návštěvnosti například Liverpoolských národních muzeí, kde se návštěvnost zvýšila 269%. Muzea a galerie v České republice jsou především příspěvkové a rozpočtové organizace, které získávají podporu ze státního rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmu muzeí a galerií ČR jsou příspěvky od Ministerstva kultury a dotace. Kulturní instituce jsou povinny vyplňovat roční report, který rovněž zahrnuje informace o počtu návštěvníků, počtu návštěv webových stránek, počtu sbírek a výši získaných finančních darů a dotací, nicméně tyto ukazatele nehrají zásadní roli při rozdělování peněz na další rok. Proto by i Česká republika měla zprůhlednit celkový reporting muzeí a stanovit jasná a jednotná kritéria pro přidělení příspěvků, grantů a dotací. A zároveň tak umožnit monitorovat pokroky a naopak neúspěchy jednotlivých institucí a usnadnit jednotné porovnávání muzeí mezi sebou.

7 Česká republika se potýká se snižujícím se celkovým počtem návštěvníků muzeí a galerií. Vybrané finanční prostředky za vstupné pokrývají ve většině případů pouhých 4 % - 6 % z celkových nákladů. Proto se naskýtá myšlenka, zda zvyšování vstupného řeší problém s nedostatkem finančních zdrojů. Zavedení nulového povinného vstupného zvýšilo ve VB návštěvnost kulturních organizací o 51 %. Tedy v případě, že by se v ČR zvýšila popularita muzeí a galerií, bylo by možné získávat finanční prostředky z vedlejší činnosti a nebylo by tak nutné vybírat vstupné. Samozřejmě nedá se v počátku pravděpodobně počítat s okamžitým snížením státní podpory. Ale do budoucna by se muzea a galerie tímto způsobem mohla více osamostatnit a celkové výdaje ze státního rozpočtu by se takto mohly snížit. Tento článek vznikl jako součást vědeckého projektu IGA, číslo projektu: IG309052, název projektu: Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku. Článek je zároveň zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Efektivní metodiky prodpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky registrovaného u Ministerstva kultury (program NAKI) pod číslem FF P01OVV024 LITERATURA [1] British_Museum. (nedatováno). The British Museum - Report and accounts for the year ended 31 march Získáno , z [2] council, N. m. (nedatováno). Získáno , z [3] Čámská, D. S. (2012). Financing of Czech Culture Contributory Organizations. Economics and Management: 2012, stránky [4] Department for culture, m. a. (nedatováno). Získáno , z [5] Department for culture, m. a. (nedatováno). Načteno z [6] Fond kultury. (nedatováno). Získáno , z [7] Gallery, D. a. (nedatováno). National Gallery Signed funding agreement for Načteno z ns/5491.aspx [8] Kancelář prezidenta republiky. (nedatováno). Získáno , z [9] Maddison, D. (2004). Causality and Museum Subsidies. Journal of Cultural Economics, [10] Ministerstvo kultury. (nedatováno). Získáno , z divadla--tance-a-vytvarneho-umeni-v-roce / [11] Ministerstvo obrany. (nedatováno). Získáno , z [12] Ministerstvo_kultury. (nedatováno). Statistický výkaz Kult (MK) Získáno , z [13] Ministertsvo vnitra. (nedatováno). Získáno , z [14] Mnisterstvo kultury. (nedatováno). Získáno , z divadla--tance-a-vytvarneho-umeni-v-roce / [15] Mockovčiaková, A. (2010). Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce Získáno , z [16] Muzeum_Hl._M_Prahy. (nedatováno). Výroční zpráva muze hl. m. Prahy. Získáno , z [17] Národní_galerie_v_Praze. (nedatováno). Výroční zpráva Národní galerie v Praze Získáno , z [18] Národní_muzeum. (nedatováno). Výroční zpráva Národního muzea Získáno , z [19] NIPOS. (nedatováno). Kultura České republiky v číslech. Získáno , z

8 [20] O'hagan, J. W. (1995). National museums: To charge or not to charge. Journal of cultural economics, [21] Santagata, W. (2010). Producing culture by means of museums. The culture factory, [22] Steiner, F. (2010). Optimal Pricing of Museums Admission. The Culture Factory, Adresa autorů: Ing. Kristýna Kostihová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra Podnikové ekonomiky, Fakulta Podnikohospodářská, doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra Podnikové ekonomiky, Fakulta Podnikohospodářská,

9 DIFERENT STRATEGY IN MANAGING BRITISH MUSEUMS Abstract The purpose of this article is to describe the way of managing museums and galleries in Great Britain and to analyze if their method proved to be successful and if it met its goal. The question is, if this method could be used on museums and galleries in the Czech Republic. Great Britain applied free admission to all its museums and galleries in order to increase people s knowledge and to higher the number of overseas visitors.the museums and galleries in the Czech Republic can be divided into two main categories to private and state ones or to profit and non-profit ones. The non-profit are basically subsidiary organizations donated from the state budget. The Czech Republic faces the decreasing number of museums and galleries visitors and there for increasing amount of subsidiaries needed. These requirements are not fully met especially in times of state budget cutting and the cultural organizations need to come up with some plan. The free admission decision and also the donation from DCMS in amount of 28 million resulted in GB success while the total number of visits increased by 51 % from 2002 to Also the proportion of overseas and local visitors changed from 37 : 63 to 41 : 59.There for the possible solution for the Czech Republic can be to cut down the entrance fees or to reduce them entirely. Thanks to that, the number of visitors should increase based on the British example. Meanwhile the museums should focus on supportive services - souvenir shops and coffee shops, while these revenues should replace the revenues from ticket selling. Key words Museums economics, free admissions, subsidiaries, number of visitors, The Czech Republic, Great Britain. JEL Classification Z11

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

MIKROEKONOMICKÝ POHLED NA ŘÍZENÍ KULTURNÍCH ORGANIZACÍ

MIKROEKONOMICKÝ POHLED NA ŘÍZENÍ KULTURNÍCH ORGANIZACÍ Trendy v podnikání, 4(1) 32-39 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ MIKROEKONOMICKÝ POHLED NA ŘÍZENÍ KULTURNÍCH ORGANIZACÍ Kristýna Matoušková, Hana Scholleová

Více

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy

Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Vyhláška č. 15/2005 Sb. kterou se stanoví náležitosti dlouhodobých záměrů, výročních zpráv a vlastního hodnocení školy Částka: 4/2005 Sb. Datum účinnosti: 11. ledna 2005 Včetně novely č. 225/2009 Sb. s

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ

1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ 1 PRIORITNÍ OBLASTI A OPATŘENÍ Splnění zvolených globálních a specifických cílů je podmíněno realizací řady aktivit. Jejich návrh je zpracován v následující kapitole, a to na 3 úrovních dle míry abstrakce/konkrétnosti:

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011

Deinstitucionalizace v České republice. 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Deinstitucionalizace v České republice 3. Fórum poskytovatel ov služieb 2. února 2011 Situace v České republice Nízký počet pracovníků v přímé péči Nedostatek odborných pracovníků Nedostatečná kvalifikace

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI

PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI PROGRAM PODPORY ZAJIŠTĚNÍ REGIONÁLNÍCH FUNKCÍ KNIHOVEN V JIHOMORAVSKÉM KRAJI Článek I Základní ustanovení Dotační program podpory zajištění regionálních funkcí knihoven v Jihomoravském kraji (dále Program)

Více

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče.

Výsledky z dotazníkového šetření budou k dispozici veřejnosti v červnu 2013 a budou volně dostupné na webových stránkách města Telče. Dobrý den, žádáme všechny ubytovatele, hoteliéry, restauratéry o vyplnění dotazníku, který je součástí Marketingového průzkumu města Telče. Realizátorem marketingového průzkumu je Vysoká škola polytechnická

Více

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý

Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje. návrh. Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Strategie rozvoje zaměstnanosti Karlovarského kraje návrh Karlovarská agentura rozvoje podnikání, p.o. Ing. Vlastimil Veselý Důvody 1. Snaha čelit problémům - nedostatečná výkonost ekonomiky kraje, nedostatek

Více

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah

MORAVSKÁ GALERIE BRNO. Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace. Obsah MORAVSKÁ GALERIE BRNO Koncept rozvoje, poslání, cíle a řízení organizace Obsah 1. Úvod 2. Cíle, rozvoj a poslání MG dle státní kulturní politiky 3. Analýza současného stavu 4. Návrhy dalšího rozvoje pro

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5

POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. Radlická 14/3201 150 00 Praha 5 POLOLETNÍ ZPRÁVA 2006 CAC LEASING, a.s. CAC LEASING, a.s. 150 00 Praha 5 Společnost CAC LEASING, a.s., IČ 15886492, se sídlem, Praha 5 předkládá, jako emitent kótovaných cenných papírů, veřejnosti tuto

Více

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji

Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu Východní Moravy, o. p. s. Podpora cestovního ruchu ve Zlínském kraji Starý Hrozenkov 14. 10. 2009 1. Pozice Centrály cestovního ruchu ve Zlínském kraji Centrála cestovního ruchu

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz

rtd Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Ing. David Koppitz Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast rtd PS3: Vzdělávání a využití památek pro vzdělávání a rozvoj kreativního průmyslu Ing. David Koppitz Zásadní problémy

Více

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ

19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách. Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ 19. dubna 2002, Bartošovice v Orlických horách Studentská komory Rady vysokých škol FINANCOVÁNÍ VYSOKÉHO ŠKOLSTVÍ Studentská komora Rady vysokých škol (SK RVŠ) je vrcholnou reprezentací studentů veřejných,

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL

TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL TECHNICKÉ VZDĚLÁVÁNÍ A POŽADAVKY Z PRAXE NA ABSOLVENTY VYSOKÝCH ŠKOL doc. Ing. Ivo Hlavatý, Ph.D. (IWI-C) VŠB Technická univerzita Ostrava, Fakulta strojní, 17. listopadu 15/2172, 708 33 Ostrava- Poruba,

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu

Čl. 1 Základní vymezení, cíle a podmínky programu Vyhlášení rozvojového programu ve vzdělávání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 1. kolo rozvojového programu na podporu odborného vzdělávání v roce 2015 č. j.: MSMT-40617/2014-1 ze dne 3. března

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ

(Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ 22.9.2010 Úřední věstník Evropské unie L 248/1 II (Nelegislativní akty) NAŘÍZENÍ NAŘÍZENÍ KOMISE (EU) č. 832/2010 ze dne 17. září 2010, kterým se mění nařízení (ES) č. 1828/2006, kterým se stanoví prováděcí

Více

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison

Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání. Selected Economic Indicators of Health in International Comparison Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 16. 7. 2009 35 Vybrané ukazatele ekonomiky zdravotnictví v mezinárodním srovnání Selected Economic Indicators of Health

Více

EHP a Norské fondy Program CZ02

EHP a Norské fondy Program CZ02 EHP a Norské fondy Program CZ02 Základní údaje Poskytovatel příspěvku (donor): Norské království, Island, Lichtenštejnsko Zprostředkovatel programu (Řídící orgán): Ministersvo financí Partner programu

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012. Activity of general practitioners for adults in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 4. 7. 2013 22 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2012 Activity of general practitioners for adults in 2012

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Strategie vztahu muzea k veřejnosti

Strategie vztahu muzea k veřejnosti Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání Strategie vztahu muzea k veřejnosti Alexandra Brabcová metodika přednášky Projekt oblasti podpory OP VK Další vzdělávání STRATEGIE MUZEA VE VZTAHU K VEŘEJNOSTI

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma

ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS ŠKOLSTVÍ. Problémový okruh. Téma ŠKOLSTVÍ ORP Bruntál: Přehled cílů a opatření MOS Téma Problémový okruh Cíl Opatření Neefektivní (nedostatečná) naplněnost obecních škol Cíl 1.1 Zavedení školských obvodů spádových škol Gestor cíle: Město

Více

Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady

Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady Metodika hodnocení a její použití cíle, možnosti, dopady Jiří Rákosník Akademické fórum, 28. května 2009 Odborná skupina Organizace výzkumu Česká fyzikální společnost JČMF Cíle (1) Zjednodušit podporu

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA

Výroční zpráva. obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Výroční zpráva obecně prospěšné společnosti LABYRINT BOHEMIA Období: 2005 1. Identifikační údaje: 1.1. Název firmy: LABYRINT BOHEMIA 1.2. Právní forma: obecně prospěšná společnost Obecně prospěšná společnost

Více

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003

Přehled. Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Přehled Výhled OECD pro odvětví komunikací: vydání 2003 Overview OECD Communications Outlook: 2003 Edition Czech translation Přehledy jsou překladem výtahů z publikací OECD. K dispozici jsou zdarma v internetovém

Více

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012

Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 1. Cíle sdružení Výroční zpráva KHER, o. s. za rok 2012 Občanské sdružení KHER bylo založeno 11. 4. 2012 a vzniklo na myšlence dlouhodobě podporovat vznik, propagaci a rozvoj literatury Romů. V době rozmachu

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009

Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 Grantový program regionu Hranicko na rok 2009 nabídka pro potenciální partnery programu Investujte do rozvoje našeho regionu Doposud se do Grantového programu regionu Hranicko na rok 2009 zapojily tyto

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst

LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst LETNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Turnov, 18. června 2014 www.zdravamesta.cz/ls Akce je součástí projektu NSZM ČR Strateg-2 podpořeného finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu v rámci

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU

Příloha č. 2. Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Rozdílová tabulka návrhu předpisu ČR s legislativou ES/EU Příloha č. 2 Návrh zákona ze dne. 2011, kterým se mění zákon č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání

Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Současné aktivity MŠMT voblasti odborného vzdělávání Ing. Miloš Rathouský ředitel odboru středního a vyššího odb. vzdělávání MŠMT konference Uherský Brod, 20. 10. 2010 Východiska Kurikulární reforma (ŠZ

Více

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7

DOKUMENTY POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE D O K U M E N T Y. Graf č. A.2.7 DOKUMENTY D O K U M E N T Y POČET ZAPSANÝCH STUDENTŮ VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE Graf č. A.2.7 Poznámka: počet studentů k 31. prosinci kalendářního roku Vysokoškolské studium v České republice se uskutečňuje

Více

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček

29.02.2008 Brno. Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace. Mgr. et Mgr. Martin Potůček 29.02.2008 Brno Aktuální a připravované výzvy v rámci Operačního programu podnikání a inovace Mgr. et Mgr. Martin Potůček Priority, programy, alokace Operační program Podnikání a inovace Prioritní osa

Více

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011

VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 VYHODNOCENÍ CELOSTÁTNÍHO MĚŘENÍ SPOKOJENOSTI ZAMĚSTNANCŮ ČESKÝCH NEMOCNIC 2011 HODNOCENÍ SE ZÚČASTNILO CELKEM 4095 RESPONDENTŮ 1 1 VYHODNOCENÍ JEDNOTLIVÝCH OTÁZEK 1.1 DOPORUČIL/A BYSTE SVÝM PŘÁTELŮM PRÁCI

Více

Aktuální stav OP VVV

Aktuální stav OP VVV OP VVV Aktuální stav OP VVV 6. 1. 2014 byl zveřejněn indikativní harmonogram výzev OP VVV pro rok 2015 13. 3. 2015 byla finální verze OP VVV po vypořádání připomínek znovu oficiálně předložena Evropské

Více

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000

Zpráva o hospodaření. Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě. za rok 2000 Zpráva o hospodaření Matematického ústavu Slezské univerzity v Opavě za rok 2000 1. Úvod Matematický ústav Slezské univerzity v Opavě vykázal za rok 2000 zisk ve výši 37 tis. Kč. Jedná se o zisk, kterého

Více

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011

EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 EKONOMIKA VÝROBY MLÉKA V ROCE 2011 ECONOMICS OF MILK PRODUCTION 2011 P. Kopeček Agrovýzkum Rapotín s.r.o. ABSTRACT Periodical data on costs, producer prices and profitability of milk production from 2001

Více

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY

VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY VLÁDA ČESKÉ REPUBLIKY USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 21. září 2011 č. 692 k návrhu zákona o státním rozpočtu České republiky na rok 2012, a k návrhům střednědobého výhledu státního rozpočtu České

Více

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky

Obchodní společnosti získávající veřejné prostředky na projekty ve výzkumu, vývoji a inovacích vybrané kvantitativní charakteristiky ÚVOD Cílem těchto přehledů je prezentovat vybrané kvantitativní charakteristiky, které se týkají zejména majetkových a ekonomických charakteristik obchodních společností, dále podnikajících fyzických osob,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE

MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE MOŽNOSTI ROZVOJE AGROTURISTIKY V ČESKÉ REPUBLICE Marie Pourová Česká zemědělská univerzita Praha, Katedra řízení, PEF, 165 21 Praha 6 - Suchdol tel.: 42/2/3382239 fax: 42/2/3382258 Anotace: Příspěvek se

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007

Zpráva o hospodaření 2006. komentář k Rozpočtu 2007. Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o hospodaření 2006 a komentář k Rozpočtu 2007 Zpracovala : Lenka Pospíchalová září 2007 Zpráva o výsledku hospodaření za rok 2006 Rozpočet 2006 V roce 2006 probíhalo hospodaření sdružení podle schváleného

Více

Úvod. 1. Roční účetní závěrka

Úvod. 1. Roční účetní závěrka Úvod Výroční zpráva o hospodaření Fakulty tělesné výchovy a sportu Univerzity Karlovy za rok 2008 je členěna podle osnovy výroční zprávy veřejných vysokých škol. Dominantními příjmy FTVS UK jsou příspěvek

Více

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice

Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Vzdělávání v Biomedicínské a Zdravotnické Informatice Prof. RNDr. Jana Zvárová, DrSc. EuroMISE Centrum Univerzity Karlovy a Akademie věd České republiky 1. LF UK a ÚI AV ČR Satelitní seminář EFMI STC 2013,

Více

5.2.4 OSA IV - LEADER

5.2.4 OSA IV - LEADER 5.2.4 OSA IV - LEADER Účelem osy IV Leader je především zlepšení kvality života ve venkovských oblastech, posílení ekonomického potenciálu a zhodnocení přírodního a kulturního dědictví venkova, spolu s

Více

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI

OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI OČEKÁVÁNÍ FIREM A FAKTORY FIREMN Í ÚSPĚŠNOSTI VÝZKUM MEZI MAJITELI A MANAŽERY FIREM 2013 Strana 1 z 9 Obsah: 1. Úvod 3 2. Hlavní závěry výzkumu 4 3. Metodika 7 4. Vzorek respondentů 7 5. Organizátoři a

Více