Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii"

Transkript

1 Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii Kristýna Kostihová, Hana Scholleová ÚVOD Cílem tohoto článku je popsat nový přístup řízení muzeí a galerií ve Velké Británii a zhodnotit, zda jejich metoda se projevuje jako úspěšná a zda splnila očekávání. Otázkou je, a zda by bylo možné tento způsob řízení aplikovat na muzea v České republice. Velká Británie zavedla v roce 2001 volné vstupné do svých národních muzeí a galerií. Jednak tím chtěla přispět ke zvýšení vzdělanosti svých obyvatel a zároveň tak zvýšit lukrativnost jednotlivých míst ve Velké Británii a přispět tak ke zvýšení cestovního ruchu. Celkem je ve VB 20 muzeí a galerií, která jsou pravidelně dotována a díky tomu mají povinnost k ročnímu specifickému reportingu. Náležitosti výroční správy a výše příspěvku jsou zahrnuty ve smlouvě mezi muzeem a Odborem kultury. Samo muzeum je pak povinno pečovat o své sbírky, umožnit jejich zhlédnutí široké veřejnosti, zajistit sofistikované komentované prohlídky, atd. Česká republika k celé problematice muzeí přistupuje jinak. Muzea v České republice lze rozdělit do dvou skupin. Do ziskových a neziskových nebo do soukromých a veřejnoprávních. Pro účely tohoto článku budeme zvažovat muzea ve formě příspěvkových a rozpočtových organizací, které se na své fungování snaží získat granty od Ministerstva kltury, nebo jiných institucí. Výše grantu je variabilní a odvíjí se převážně od lukrativnosti daného projektu. Do všech českých muzeí se platí vstup, některá muzea nabízí možnost volného vstupu v rámci Muzejní noci. Informace se zakládají především na datech získaných Národním Informačním a Poradenským Střediskem pro Kulturu (NIPOS). Otázkou je, zda by se britský způsob dal aplikovat na muzea v ČR a jestli by se návštěvnost muzeí zvýšila natolik, že by doplňkové služby, například: kavárny a obchody se suvenýry, byly schopny pokrýt rozdíl mezi dotací a celkovými náklady muzea, nebo alespoň získat muzeu či galerii více finančních prostředků než samotné vstupné. Klíčová slova: financování kulturních organizací, volný vstup, muzejní dotace a granty, Česká republika, Velká Británie 1 ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ MUZEÍ 1.1 FINANCOVÁNÍ MUZEÍ V ČR Muzea, která byla založena institucemi veřejné nebo státní správy, jsou převážně financována svým zřizovatelem. Jedná se o formu příspěvkové nebo rozpočtové organizace. Jejich provoz je financován z dotací a grantů na základě zákonů: č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, č. 128/2000 Sb. O obcích, č. 129/2000 Sb. O krajích, č. 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, atd. V uplynulých letech se na financování muzeí a galerií podílelo: Ministerstvo kultury (Ministerstvo kultury), Státní fond Kultury (Fond kultury), Kancelář prezidenta České republiky (Kancelář prezidenta republiky), Ministerstvo obrany (Ministerstvo obrany), Ministerstvo vnitra (Ministertsvo vnitra), atd. Často jsou muzea a galerie rovněž financována ze zdrojů územních samosprávních celků (ÚSC), což ovšem vede k negativním jevům, jako je křížení termínů různých akcí (nedostatečná komunikace mezi jednotlivými celky) (Mockovčiaková, 2010). V roce 2008 bylo Ministerstvo kultury v České republice zřizovatelem 31 příspěvkových organizací, mezi níž se řadí například Národní muzeum, Národní galerie, Národní divadlo a Státní opera v Praze. (NIPOS). Na základě zprávy NIPOS Kultura v číslech a jejich průzkumu vyplývá, že za posledních 30 let v České republice vzrostl téměř dvojnásobně počet muzeí, galerií a památníků, jakožto i expozic, zatímco počet návštěvníků klesl o více jak 40 %. Všeobecně platí, že nejdůležitějším zdrojem financí kulturních organizací jsou veřejné rozpočty, které představují více jak ¼ finančních zdrojů.¼ finančních zdrojů jsou získané dary a dotace, atd. Problémem je snižující se počet návštěvníků muzeí, tedy i snižující se výnosy ze vstupného. (Čámská, 2012) Nejvýznamnějším fondem je Státní fond kultury České republiky, který byl zřízen Ministerstvem kultury dle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Výši výdajů z veřejných rozpočtů na kulturu znázorňuje následující tabulka.

2 Tab. 1: Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu v České republice v tisících Kč Zdroj: Dagmar Čámská, Česká kultura nový přístup? Muzeum či galerie má povinnost každý rok vyplnit tzv. Roční výkaz o muzeu a galerii. Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. (Ministerstvo_kultury) Tento roční výkaz zahrnuje informace např.: celkový počet expozic, celkový počet m 2 výstavní plochy, počet návštěvníků, celkové výnosy ze vstupného, celkově získané granty, celkové náklady na provoz (např. mzdy), návštěvnost webových stránek muzea, počet zrestaurovaných sbírkových předmětů, atd. 1.2 VOLNÝ VSTUP DO BRITSKÝCH MUZEÍ Každá země v posledních letech musela čelit zvyšující se konkurenci v oblasti kultury. Muzea a galerie musely přijít s novými nápady, jak zaujmout. Popřípadě najít jinou konkurenční výhodu. Velká Británie přišla v roce 2001 s novým konceptem. Volný vstup do národních muzeí a dotovaných institucí byl zaveden 1. prosince 2001 a měl přimět občany vzdělávat se. (Nutno podotknout, že některá muzea a galerie byla zdarma již před zavedením volných vstupů Britské muzeum, Národní galerie, Skotská národní galerie, atd.) Změnou celé koncepce muzea a jeho převod na centrum kulturního dění a zároveň zvýšení potenciálu v rámci turistického ruchu se zabýval ve své práci Walter Santagata. On zastával názor, že ideální je dobrovolné vstupné. (Santagata, 2010) Celkově panuje neshoda, zda za vstupy do národních muzeí platit či ne. John W. O hagan uvádí, že by placené vstupy do národních muzeí měly být zakázány a to především ze vzdělávacích důvodů (O'hagan, 1995). Naproti tomu, Faye Stainer ve své práci uvádí, že dodatečné muzejní služby jako občerstvení a obchody se suvenýry nedokáží pokrýt vysoké náklady muzeí. (Steiner, 2010). K tomu David Maddison uvádí, že čím vyšší prokáží muzea potenciál v rámci získávání vlastních finančních zdrojů a čím větší je jejich schopnost přilákat nové návštěvníky, tím nižší je výše státní dotace na příští rok. (Maddison, 2004) 1.3 STÁTNÍ DOTACE VE VB Za chod muzeí a galerií je ve Velké Británii odpovědný tzv. Odbor kultury, mediální komunikace a sportu (Department for culture, media and sport, dále zmiňován pod zkratkou DCMS). Ten v současné době dotuje 20 muzeí a galerií, zajišťuje program na podporu regionálních muzeí, investuje do muzejních a galerijních programů vzdělávání a podílí se na spolufinancování fondu pro zlepšení muzeí. (Department for culture). Z těchto 20 dotovaných muzeí je na základě zákona 13 definovaných jako národní a 7 jako nenárodní. Každé z těchto 20 muzeí však získává jinou výši příspěvku. Samotný odbor nezasahuje do běžného chodu dotovaných muzeí. Každé muzeum je řízeno nezávislým představenstvem. Většina členů představenstva je však jmenována předsedou vlády nebo ministrem zahraničí. Mimo jiné je představenstvo zodpovědné za rozšiřování a uchovávání sbírek muzeí, jejich zpřístupnění a zároveň marketing muzea a popularizace vědy jako takové.

3 Každá dotovaná instituce má rozdílnou smlouvu s Odborem a tedy i rozdílné podmínky. Součástí smluvních podmínek je: otvírací doba instituce, vzdání se nároku na vstupné, zpřístupnění konkrétních sbírek, povinnost správy kolekcí, zvýraznění nejdůležitějších exemplářů (jejich osvícení, vyznačená cesta skrz muzeum), propagace instituce na všech dostupných médiích, zajištění prvotřídního zázemí pro návštěvníky. Dotace bude udělena, pokud instituce poskytne prokazatelné výsledky (měřitelné) o zlepšení návštěvnosti a služeb své instituce - odevzdá správu o výši předem stanovených ukazatelů. Mezi tyto ukazatele například patří: počet návštěvníků muzea počet unikátních návštěvníků webových stránek muzea počet návštěvníků mladších 16-ti let počet návštěvníků starších 16-ti let patřících do nějaké etnické menšiny počet návštěvníků, kteří by doporučili návštěvu daného muzea počet dospělých, kteří spolupracují s muzeem (například na jeho projektech) počet novinek zavedených v muzeu zpřístupnění muzea pro osoby se sníženou pohyblivostí počet získaných darů výše finančních prostředků získaných fundraisingem, atd. (Gallery) DCMS / Wolfson fond pro rozvoj a podporu muzeí a galerií je financován ze dvou zdrojů a to vládou a Wolfsonovou nadací. Prostředky z fondu se používají na projekty, které zlepšují kvalitu dané instituce, zajišťují odborný komentář k jednotlivým sbírkám, podpora dopravní dostupnosti jednotlivých institucí. V rámci fondu bylo v období rozděleno téměř 28 milionů liber. Pro rok bylo rozhodnuto rozdělit částku 8 milionů liber. 2 VÝSTUPY MĚŘENÍ 2.1 UKAZATELE DCMS VE SROVNÁNÍ S ČR V rámci dotací od DCMS jsou muzea povinna reportovat jednotné ukazatele ve svých výročních zprávách a zprávách o hospodaření. Na základě informací v těchto zprávách jsem vytvořila následující základní tabulku. Abychom mohli data nějakým způsobem porovnávat, uveďme zde návštěvnost některých českých muzeí. V roce 2011 navštívilo Národní muzeum v Praze hlavní budovu celkem 158 tis návštěvníků, celkový komplex budov patřící pod Národní muzeum pak 429 tis. lidí. (Národní_muzeum) Národní galerii v Praze navštívilo v roce 2011 celkem 345 tis. návštěvníků. (Národní_galerie_v_Praze) Tedy porovnáme-li to s návštěvností uvedených britských muzeí, je zřejmé, že se celková britská návštěvnost muzeí pohybuje ve zcela jiných relacích. Tab. 2: Přehled některých povinných ukazatelů hospodaření britských muzeí dotovaných Odborem kultury Národní galerie Tate Britské muzeum počet návštěvníků v milionech 5,4 4,7 7,1 7,4 5,8 5,9 počet unikátních návštěv na webových stránkách v milionech 4,5 4 14,3 19,4 23,8 21,5 výnos z vlastní činnosti (prodej suvenýrů, kavárny) v mil. GBP , Výše grantu v mil. GBP (DCMS) ,8 26,7 56,1 46,1 Zdroj: Výroční zprávy a zprávy hospodaření britských muzeí, vlastní zpracování

4 Proto je dobré podívat se i na celkovou věc z pohledu financí. Pro český model zvolme Národní muzeum hlavního města Prahy. To získalo za rok 2011 od hl. města Prahy dotaci ve výši 116 mil. Kč. Dále získalo dotaci od Ministerstva kultury ve výši 890 tis. Kč. Celkové výnosy ze vstupného představovaly pouhé 4 mil. Kč. Celkové náklady muzea na rok 2011 činily 100 mil. Kč. (Muzeum_Hl._M_Prahy). Tedy vstupné pokrylo pouhé 4% celkových nákladů. Když se oproti tomu podíváme např. na Britské muzeum, jehož celoroční náklady za rok 2011 činí 95 mil. GBP a připojíme informaci, že výnosy z foundraisingu byly ve výši 16,5 mil. GBP, výše výnosů z kaváren a prodeje suvenýrů ve výši 12 mil. GBP a výše ostatních grantů (krom DCMS) 29,5 mil. Kč (British_Museum). Zjistíme, že Britské muzeum, které nevybírá žádné vstupné, je soběstačné celkem z 30 %. Samotné výnosy z kaváren a prodeje suvenýrů představují 13 %. Na těchto příkladech je zřejmé, že česká muzea se málo zaměřují na generování vlastních finančních zdrojů. Otázkou je, zda vstupné, které se do českých muzeí platí, neodrazuje zbytečně už tak nízké procento návštěvníků, navíc, když celková suma, která se na vstupném vybere, je tak mizivá. Jelikož stejně nízkého procenta dosahuje např. i Národní galerie, u níž celkové náklady činí 330 mil. Kč a výnosy ze vstupného 18 mil. Kč. (Tedy 5%). (Národní_galerie_v_Praze) 2.2 NÁVRATNOST STRATEGIE VB Jelikož program volného vstupného byl zaveden v roce 2001, v roce 2011 proběhlo 10. výročí a s tím spojená celková rekapitulace projektu, která měla zhodnotit, zda původní záměr byl splněn. Ukázalo se, že všechna britská muzea (i ta nedotovaná) navštívilo v akademickém roce 2010 / 2011 více jak 50 milionů lidí, což představuje zvýšení o 51% oproti údajům z roku Díky získaným grantům se celkově zvýšila návštěvnost národních muzeí v Liverpoolu o 269%, o 184% Národního historického muzea a o 180% u Victoria a Albert muzea. (Department for culture). Celková popularizace muzeí zvýšila návštěvnost i muzeí, která byla zdarma před zavedením plošného nulového vstupného (Britské muzeum. Národní Galerie a Tate), a to o 22%. (council) V následujících grafech je znázorněn počet návštěv dotovaných muzeí v uplynulých letech. Je patrný rostoucí trend v zájmu o muzea a galerie (viz Graf 1). Jak je patrné, v popředí se stále drží Tate, Britské muzeum a Národní galerie, následována Přírodo-vědeckým muzeem a národním muzeem vědy a techniky. Pro porovnání uvádím graf 2, ve kterém je vidět návštěvnost muzeí a galerií v ČR za rok 2010 a Na prvním místě je Židovské muzeum v Praze. U českých muzeí není jednoznačný trend zvyšování návštěvnosti, u Národního muzea však musíme vzít v potaz, že se velkou část roku 2011 rekonstruovalo. V roce 2001 byl počet návštěv muzeí ve VB kolem 30 milionů, zatímco v roce 2011 hovoříme o 44 milionech. Tedy došlo k nárůstu o 47%. Zároveň je však patrné z grafu 1, že nejvyšší návštěvnost si stále drží Tate, Národní galerie a Britské muzeum. Tedy instituce, které byly zdarma již dříve. Toto prvenství lze přisuzovat rozsáhlým národním sbírkám a zároveň virtuálním kampaním, které jmenované instituce zavedly. V České republice je naopak trend opačný, celkově dochází ke snižování počtu návštěvníků muzeí a galerií, jak již bylo zmiňováno dříve. Za posledních 30 let došlo v ČR k poklesu návštěvnosti celkem o 40% (NIPOS).

5 Graf 1: Počet návštěv muzeí v letech (v mil.) Zdroj:DCMS Ukazatele výkonu, rok Graf 2: Počet návštěv muzeí a galerií v ČR za rok 2011 Návštěvnost v roce 2011 a Židovské muzeum v Praze Národní galerie v Praze Národní muzeum Valašské muzeum v přírodě Vojenský historický ústav, Praha Národní zemědělské muzeum, Praha Památník Terezín Zdroj: CIK Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR, NIPOS

6 Graf 3: Porovnání návštěvnosti muzeí mezinárodnímu a britskými návštěvníky (v %) Zdroj:DCMS Návštěvnost, rok Z grafu 3 vidíme, že se i vydařil celkový záměr Velké Británie, tedy zpřístupněním muzeí zvýšit příchod turistů a podpořit tak turistický ruch ve Velké Británii. Zatím co v roce 2009/10 byl poměr mezinárodních ku britským turistům 37 % ku 63 %, v roce 2010/11 byl poměr 41 % ku 59 %. Tato skutečnost se dá přisuzovat i četným vzdělávacím projektům, které jsou popsány na webových stránkách muzeí, a je možné se do nich přihlásit. Je možno si zvolit z různých světových jazyků a přispět k aktuální problematice. Počet jak institucí, tak jedinců spolupracující s muzeem či galerií je rovně součástí povinného ukazatele v rámci výkazu DCMS. ZÁVĚR V roce 2001 zavedla Velká Británie plošně pouze dobrovolné vstupné. V případě, že se rozhodnete za svůj vstup zaplatit, přispíváte tím na konkrétní projekt muzea, který je detailně popsán u místa placení. Cílem zavedení nulového povinného vstupného bylo zvýšení popularity muzeí a galerií a tím zvýšení vzdělanosti a informovanosti široké veřejnosti. Zároveň podpoření turistického ruchu ve Velké Británii. Do celkového programu dotovaných muzeí a galerií je ve VB zapojeno 20 subjektů. Ty mají přístup ke každoročním příspěvkům od DCMS. Zároveň však mají povinnost k ročnímu reportingu Odboru kultury (podobné Ministerstvu kultury v ČR). Tento reporting má jednotnou formu pro všechny zapojené instituce a zachycuje ukazatele úspěšnosti muzea nebo galerie. Obsahuje údaje o zvýšení počtu návštěvníků, o celkovém vylepšení dostupnosti muzea veřejnosti, o zlepšení služeb muzea, o počtu návštěv webových stránek muzea, o výši získaných finančních prostředků z jiných zdrojů než z fondu DCMS (Odboru kultury). Fond pravidelně zveřejňuje výši příspěvků jednotlivých muzeím a zároveň informace, jak s penězi bylo naloženo. V období 2002 až 2010 bylo fondem rozděleno 28 milionů liber v rámci muzeí a galerií na území celé Velké Británie. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na pokrytí nákladů muzeí (na ušlé výnosy ze vstupného) a zároveň na rozvoj muzeí a galerií, jejich modernizaci a přiblížení se současným potřebám návštěvníka. Správné využití těchto finančních prostředků způsobilo zvýšení návštěvnosti muzeí a galerií o 51%. Nejen že se zvýšil tuzemský zájem o muzea, ale zvýšil se i počet turistů navštěvující muzea. Mezi přední tři muzea VB i nadále patří Britské muzeum, Národní galerie a Tate. Přístup do těchto institucí byl zdarma již před rokem Nutné je si však všimnout především markantního skoku v návštěvnosti například Liverpoolských národních muzeí, kde se návštěvnost zvýšila 269%. Muzea a galerie v České republice jsou především příspěvkové a rozpočtové organizace, které získávají podporu ze státního rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmu muzeí a galerií ČR jsou příspěvky od Ministerstva kultury a dotace. Kulturní instituce jsou povinny vyplňovat roční report, který rovněž zahrnuje informace o počtu návštěvníků, počtu návštěv webových stránek, počtu sbírek a výši získaných finančních darů a dotací, nicméně tyto ukazatele nehrají zásadní roli při rozdělování peněz na další rok. Proto by i Česká republika měla zprůhlednit celkový reporting muzeí a stanovit jasná a jednotná kritéria pro přidělení příspěvků, grantů a dotací. A zároveň tak umožnit monitorovat pokroky a naopak neúspěchy jednotlivých institucí a usnadnit jednotné porovnávání muzeí mezi sebou.

7 Česká republika se potýká se snižujícím se celkovým počtem návštěvníků muzeí a galerií. Vybrané finanční prostředky za vstupné pokrývají ve většině případů pouhých 4 % - 6 % z celkových nákladů. Proto se naskýtá myšlenka, zda zvyšování vstupného řeší problém s nedostatkem finančních zdrojů. Zavedení nulového povinného vstupného zvýšilo ve VB návštěvnost kulturních organizací o 51 %. Tedy v případě, že by se v ČR zvýšila popularita muzeí a galerií, bylo by možné získávat finanční prostředky z vedlejší činnosti a nebylo by tak nutné vybírat vstupné. Samozřejmě nedá se v počátku pravděpodobně počítat s okamžitým snížením státní podpory. Ale do budoucna by se muzea a galerie tímto způsobem mohla více osamostatnit a celkové výdaje ze státního rozpočtu by se takto mohly snížit. Tento článek vznikl jako součást vědeckého projektu IGA, číslo projektu: IG309052, název projektu: Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku. Článek je zároveň zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Efektivní metodiky prodpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky registrovaného u Ministerstva kultury (program NAKI) pod číslem FF P01OVV024 LITERATURA [1] British_Museum. (nedatováno). The British Museum - Report and accounts for the year ended 31 march Získáno , z [2] council, N. m. (nedatováno). Získáno , z [3] Čámská, D. S. (2012). Financing of Czech Culture Contributory Organizations. Economics and Management: 2012, stránky [4] Department for culture, m. a. (nedatováno). Získáno , z [5] Department for culture, m. a. (nedatováno). Načteno z [6] Fond kultury. (nedatováno). Získáno , z [7] Gallery, D. a. (nedatováno). National Gallery Signed funding agreement for Načteno z ns/5491.aspx [8] Kancelář prezidenta republiky. (nedatováno). Získáno , z [9] Maddison, D. (2004). Causality and Museum Subsidies. Journal of Cultural Economics, [10] Ministerstvo kultury. (nedatováno). Získáno , z divadla--tance-a-vytvarneho-umeni-v-roce / [11] Ministerstvo obrany. (nedatováno). Získáno , z [12] Ministerstvo_kultury. (nedatováno). Statistický výkaz Kult (MK) Získáno , z [13] Ministertsvo vnitra. (nedatováno). Získáno , z [14] Mnisterstvo kultury. (nedatováno). Získáno , z divadla--tance-a-vytvarneho-umeni-v-roce / [15] Mockovčiaková, A. (2010). Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce Získáno , z [16] Muzeum_Hl._M_Prahy. (nedatováno). Výroční zpráva muze hl. m. Prahy. Získáno , z [17] Národní_galerie_v_Praze. (nedatováno). Výroční zpráva Národní galerie v Praze Získáno , z [18] Národní_muzeum. (nedatováno). Výroční zpráva Národního muzea Získáno , z [19] NIPOS. (nedatováno). Kultura České republiky v číslech. Získáno , z

8 [20] O'hagan, J. W. (1995). National museums: To charge or not to charge. Journal of cultural economics, [21] Santagata, W. (2010). Producing culture by means of museums. The culture factory, [22] Steiner, F. (2010). Optimal Pricing of Museums Admission. The Culture Factory, Adresa autorů: Ing. Kristýna Kostihová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra Podnikové ekonomiky, Fakulta Podnikohospodářská, doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra Podnikové ekonomiky, Fakulta Podnikohospodářská,

9 DIFERENT STRATEGY IN MANAGING BRITISH MUSEUMS Abstract The purpose of this article is to describe the way of managing museums and galleries in Great Britain and to analyze if their method proved to be successful and if it met its goal. The question is, if this method could be used on museums and galleries in the Czech Republic. Great Britain applied free admission to all its museums and galleries in order to increase people s knowledge and to higher the number of overseas visitors.the museums and galleries in the Czech Republic can be divided into two main categories to private and state ones or to profit and non-profit ones. The non-profit are basically subsidiary organizations donated from the state budget. The Czech Republic faces the decreasing number of museums and galleries visitors and there for increasing amount of subsidiaries needed. These requirements are not fully met especially in times of state budget cutting and the cultural organizations need to come up with some plan. The free admission decision and also the donation from DCMS in amount of 28 million resulted in GB success while the total number of visits increased by 51 % from 2002 to Also the proportion of overseas and local visitors changed from 37 : 63 to 41 : 59.There for the possible solution for the Czech Republic can be to cut down the entrance fees or to reduce them entirely. Thanks to that, the number of visitors should increase based on the British example. Meanwhile the museums should focus on supportive services - souvenir shops and coffee shops, while these revenues should replace the revenues from ticket selling. Key words Museums economics, free admissions, subsidiaries, number of visitors, The Czech Republic, Great Britain. JEL Classification Z11

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1

HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 HODNOCENÍ JIHOČESKÉHO KRAJE Z HLEDISKA CEN NEMOVITOSTÍ URČENÝCH PRO BYDLENÍ V NÁVAZNOSTI NA EKONOMICKÝ RŮST REGIONU 1 Ivana Staňková, Tomáš Volek Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Zemědělská

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková

FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING. Michaela Antoušková, Zuzana Křístková FINANČNÍ DOTACE PRO EKOLOGICKÉ ZEMĚDĚLSTVÍ FINANCIAL SUBSIDIES FOR ORGANIC FARMING Michaela Antoušková, Zuzana Křístková Anotace: Tento příspěvek se zabývá možnostmi získání finanční podpory pro ekologické

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9. Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Škola: Střední škola obchodní, České Budějovice, Husova 9 Projekt MŠMT ČR: EU PENÍZE ŠKOLÁM Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0536 Název projektu školy: Výuka s ICT na SŠ obchodní České Budějovice Šablona

Více

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE

VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE VLIV ZACHYCENÍ ODLOŽENÉ DANĚ Z PŘÍJMŮ NA EFEKTIVNÍ SAZBU DANĚ Z PŘÍJMŮ INFLUENCE OF DEFERRED TAX RECORDING ON THE EFFECTIVE INCOME TAX RATE Patrik Svoboda, Hana Bohušová Anotace: Zaúčtování odložené daně

Více

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz

Digitální učební materiály www.skolalipa.cz Název školy Číslo projektu Název projektu Klíčová aktivita Dostupné z: Označení materiálu: Typ materiálu: Předmět, ročník, obor: Tematická oblast: Téma: STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA a STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ,

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011

Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years of 1993-2011 VŠB-TU Ostrava, faculty of economics,finance department 6 th 7 th September 11 Abstract Analysis of the personal average tax rate evolution at the selected taxpayers in the Czech Republic during the years

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VÝVOJ VĚKOVÉ STRUKTURY OBYVATEL KRAJŮ ČESKÉ REPUBLIKY JAKO PŘÍLEŽITOST I HROZBA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE THE DEVELOPMENT OF THE AGE STRUCTURE OF THE POPULATION REGIONS OF THE CZECH REPUBLIC AS AN OPPORTUNITY

Více

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz

Manažerský GIS. Martina Dohnalova 1. Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Manažerský GIS Martina Dohnalova 1 1 VŠB TU Ostrava, HGF, GIS, Smilkov 46, 2789, Heřmaničky, ČR MartinaDohnalova@seznam.cz Abstrakt. Téma této práce je manažerský GIS, jehož cílem je vytvořit prostředek,

Více

The Czech education system, school

The Czech education system, school The Czech education system, school Pracovní list Číslo projektu Číslo materiálu Autor Tematický celek CZ.1.07/1.5.00/34.0266 VY_32_INOVACE_ZeE_AJ_4OA,E,L_10 Mgr. Eva Zemanová Anglický jazyk využívání on-line

Více

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol

ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol ANALÝZA POPTÁVKY PO PIVU NA ZÁKLADĚ RODINNÝCH ÚČTŮ. D. Žídková katedra zemědělské ekonomiky, PEF Vysoká škola zemědělská, 165 21 Praha 6 - Suchdol Anotace: Příspěvek charakterizuje poptávku po pivu v domácnostech

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R. O. Mgr. Evgeniya Pavlova Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce 2013 Rozvojová strategie podniku ve fázi stabilizace Diplomová práce

Více

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech

Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech Nakládání s památkovým fondem v nových ekonomických souvislostech stručné seznámení s výsledky studie Analýza výdajů státu na podporu péče o památkový fond v ČR KPMG, Praha, 10. 06. 2015 SEMINÁŘ Starostové

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu

Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu zdroj obrázku: dream-wallpaper.com Analýza podpory sportu v hl. m. Praze, pozitivní efekty sportu Ondřej Špaček 3. 9. 2014 SPORT!!! Reprezentace, prestiž a propagace Stimul regionálního rozvoje Sport pro

Více

Neziskový inkubátor Nadace OKD

Neziskový inkubátor Nadace OKD Neziskový inkubátor Nadace OKD Nadace OKD je již šestým rokem strategickým partnerem neziskových aktivit v Moravskoslezském kraji. Do komunity v průměru investuje 50 milionů korun ročně. V dubnu roku 2013

Více

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce?

Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Certifikace studentů dle standardu International Project Management Association příležitost nebo fikce? Ing. Jaromír Pitaš vedoucí Certifikačního orgánu Společnosti pro projektové řízení o.s., Brno jaromir.pitas@unob.cz

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha

Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012. Zuzana Prouzová 16.12.2013, Praha Rozbor financování NNO z veřejných rozpočtů v roce 2012 16.12.2013, Praha Nová struktura ROZBORU SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 1.Hlavní zjištění 2.Státní rozpočet (2006-2012) 3.Rozpočty krajů a hl. m. Prahy

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY

KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY KURZ ZÁKLADY MUZEJNÍ PEDAGOGIKY 21. září 2015 1. ZÁKLADY OBECNÉ PEDAGOGIKY, VÝVOJ MUZEJNÍ EDUKACE Mgr. Dagmar Hamalová Lekce uvede posluchače do obecné pedagogiky a didaktiky oborů, které jsou nutným předpokladem

Více

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics

Citation Statistics. zpráva společné komise. Int. Mathematical Union. Int. Council of Industrial and Applied Mathematics. Institute of Statistics Citation Statistics zpráva společné komise Int. Mathematical Union Int. Council of Industrial and Applied Mathematics Institute of Statistics Citace ze zadání: The drive towards more transparency and accountability

Více

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné -

www.zlinskedumy.cz Anotace Mgr. Filip Soviš (Autor) Angličtina, čeština Speciální vzdělávací potřeby - žádné - Anotace Autor Jazyk Očekávaný výstup Speciální vzdělávací potřeby Klíčová slova Druh učebního materiálu Druh interaktivity Cílová skupina Stupeň a typ vzdělávání Typická věková skupina Vazby na ostatní

Více

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana

AJ 3_16_Prague.notebook. December 20, 2013. 1.úvodní strana 1.úvodní strana 1 PRAGUE AJ 3 Konverzační témata DUM č. 16 oktáva osmiletého gymnázia Mgr. Jitka Freundová Gymnázium Sušice Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Gymnázium Sušice Brána vzdělávání

Více

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři

SenseLab. z / from CeMaS. Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři CeMaS, Marek Ištvánek, 22.2.2015 SenseLab z / from CeMaS Otevřené sledování senzorů, ovládání zařízení, nahrávání a přehrávání ve Vaší laboratoři Open Sensor Monitoring, Device Control, Recording and Playback

Více

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC

MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC MEZIREGIONÁLNÍ PŘEPRAVA NA ŽELEZNICI V ČR INTERREGINAL RAILWAY TRANSPORT IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace:Článek se věnuje železniční přepravě mezi kraji v České republice, se zaměřením na

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: II/2 Inovace a zkvalitnění výuky cizích jazyků na středních

Více

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE

JISTOTA KVALITNÍ PÉČE JISTOTA KVALITNÍ PÉČE ORANŽOVÁ KNIHA PRO OBLAST ZDRAVOTNICTVÍ David Rath Stínový ministr zdravotnictví Praha, květen 2009 SOUČASNÁ SITUACE České zdravotnictví dosahuje v mezinárodním srovnání velmi dobrých

Více

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha

Zvýhodněné úvěry v OPPK Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha EVROPSKÝ FOND PRO REGIONÁLNÍ ROZVOJ www.pwc.com Finanční nástroj JESSICA v regionu Praha Seminář pro příjemce z OPPK 24. PRAHA & EU INVESTUJEME DO VAŠÍ BUDOUCNOSTI Program 13.30 13.45 Registrace účastníků

Více

Metodologie řízení projektů

Metodologie řízení projektů Metodologie řízení projektů Petr Smetana Vedoucí práce PhDr. Milan Novák, Ph.D. Školní rok: 2008-09 Abstrakt Metodologie řízení projektů se zabývá studiem způsobů řešení problémů a hledání odpovědí v rámci

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Ekonomické výsledky nemocnic 2001

Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 ZDRAVOTNICKÁ STATISTIKA ČR Vydává Ústav zdravotnických informací a statistiky ČR Praha 2, Palackého nám. 4 Ekonomické výsledky nemocnic 2001 Publikace obsahuje výběr ekonomických,

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky

střední podniky - Podpora zakládání a rozvoje sítí Business Angels (Prosperita OPPI) - Finanční fóra pro malé a střední podniky Program Start Jeremie Progres Popis programu Realizace podnikatelských záměrů osob Podpora rizikového kapitálu, Umožnit realizaci rozvojových vstupujících do podnikání poprvé nebo mikropůjček a záruk pro

Více

Karta předmětu prezenční studium

Karta předmětu prezenční studium Karta předmětu prezenční studium Název předmětu: Číslo předmětu: Garantující institut: Garant předmětu: Daňová soustava (DS) 545-xxxx Institut ekonomiky a systémů řízení Ing. Jana Magnusková, Ph.D. Kredity:

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE

NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V ČESKÉ REPUBLICE Aleš Berka, Michal Kuběnka Ústav ekonomiky a managementu, Fakulta ekonomicko-správní, Univerzita Pardubice Abstrakt: Článek je zaměřen na základní aspekty

Více

Podpora meziobecní spolupráce

Podpora meziobecní spolupráce Preference obcí a měst v oblasti meziobecní Ing. Marek Jetmar, Ph.D. Vedoucí odborného týmu, SMO ČR REGIONÁLNÍ ROZVOJ MEZI TEORIÍ A PRAXÍ 6 OD REGIONÁLNÍHO KE GLOBÁLNÍMU ROZVOJI 21. května 2015, Vysoká

Více

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture.

Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Housework, professions, jobs, services, tradition/culture. Zpracovala: Ing. Lucie Gerlach, DiS. pro: KONVERZACE V ANGLICKÉM JAZYCE seminář 8. třída/ říjen DO THE SHOPPING DO THE DISHES DO THE LAUNDRY MAKE

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání

v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání Podpora rozhodování v praxi Rizika a přínosy zavádění BI jako nástroje pro řízení podnikání HanušRais Business DevelopmentManager SAS Institute ČR s.r.o. Agenda Úvod - Profil SAS Institute Pojem Business

Více

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft

Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj. Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Sdílíme, a co vy? Ing. Eliška Pečenková Plzeňský kraj Ing. Václav Koudele Microsoft Současná situace Nedostatek finančních

Více

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle

ČESKÁ FOTOGRAFIE CZECH PHOTOGRAPHY 2008. p r o S P O R T B E Z B A R I É R. Roman Šebrle p r o S P O R T B E Z B A R I É R f o r S p o r t w i t h o u t B a r r i e r s Foto/Photo: HERBERT SLAVÍK Roman Šebrle Prodejem kalendáře, vydaného ve spolupráci s Českým olympijským výborem, získává

Více

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy Karmelitská 7, 118 12 Praha 1 tel.: +420 234 811 111 msmt@msmt.cz www.msmt.cz Akreditační systém vysokoškolského vzdělávání v ČR v připravované novele zákona o vysokých školách Higher Education Accreditation System in the Czech Republic in a proposal of an amendment to the Higher

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL.S R.O. Bc. Nina Baťková Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce 2014 Ovlivňuje reklama způsob ţivota společnosti? Diplomová práce Bc. Nina Baťková

Více

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ

POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ POZNATKY Z REALIZACE SÍTĚ TESTOVACÍCH PODNIKŮ Marie Prášilová, Rudolf Zeipelt, Josef Hanibal M.Prášilová, R.Zeipelt, Česká zemědělská univerzita, katedra statistiky, 165 21 Praha 6 - Suchdol J.Hanibal,Výzkumný

Více

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011

VÝSLEDKY VÝZKUMU ÚVOD ZPRÁVY Z VÝZKUMU. Hana Poštulková. 62 // AULA roč. 19, 03-04/2011 Hana Poštulková V období od 1. října 2010 do 31. listopadu 2010 probíhal na Ekonomické fakultě Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava výzkum zaměřený na měření spokojenosti uživatelů s Learning

Více

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU

PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU PORTÁLOVÉ ŘEŠENÍ PERSONÁLNÍHO INFORMAČNÍHO SYSTÉMU Ing. Bc. Jaroslav Šmarda Vema, a. s. www.vema.cz e-mail: smarda@vema.cz Klíčová slova Informační systém pro řízení lidských zdrojů, portál, personální

Více

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny

Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Koncepce rozvoje knihoven a muzejní knihovny Jarmila Okrouhlíková 35. seminář knihovníku muzeí a galerií AMG 6. 9. 8. 9. 2011 Charakteristika muzejních knihoven Jedny z nejstarších veřejných odborných

Více

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula

Z á p i s. František Kinský, Mgr. Pavel Kollert, Ivan Vodochodský, Mgr. Daniel Rada, František Staněk, Ing. Rudolf Šikula Z á p i s z 24. jednání Výboru pro kulturu a památkovou péči Zastupitelstva Královéhradeckého kraje, konaného dne 26.3.2015 od 13 hod. RegioCentrum Nový pivovar, Hradec Králové Přítomni: Omluveni: Mgr.

Více

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu

ICT v hotelnictví a cestovním ruchu ICT v hotelnictví a cestovním ruchu Současný CR je stále více závislý na informacích Díky rozvoji ICT se informace stávají dostupnějšími -> roste zájem o individuální CR Informace je základní jednotkou

Více

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR

HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR HP-USS: IT tak, jak potřebujete Karel Kotrba ředitel Enterprise Services HP ČR Produkty a služby Enterprise services HP Virtualizace IT Systémy a služby Automatizace Řešení pro datová centra Managemen

Více

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček

PRŮZKUM AIFP EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR. MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček PRŮZKUM AIFP W EKONOMICKÉ DOPADY KLINICKÝCH STUDIÍ REALIZOVANÝCH V ČR MUDr. Beata Čečetková, Ph.D. a Mgr. Jakub Dvořáček CÍL PRŮZKUMU Zhodnotit ekonomický vliv klinických studií realizovaných v ČR OBSAH

Více

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU

VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU VÝVOJ EKONOMICKÉHO ZATÍŽENÍ DŮCHODOVÉHO SYSTÉMU ČR PŘI RŮZNÝCH VARIANTÁCH ZVYŠOVÁNÍ DŮCHODOVÉHO VĚKU Tomáš Fiala, Jitka Langhamrová Abstract The population ageing and its consequences for the financing

Více

Liquidity management in a small or medium enterprise

Liquidity management in a small or medium enterprise Liquidity management in a small or medium enterprise Řízení likvidity v malém a středním podniku Dana Kubíčková, Marcela Vančatová 1 Abstract Liquidity management in a small or medium enterprise is in

Více

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA)

14.6.2011. Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv. Brno, 14. června 2011. Grantová dohoda - Projekty I3. Transnational access (TA) Praktický seminář zaměřený na přípravu a management projektů výzkumných infrastruktur typu integrační aktivita Možná specifika negociací s EK a podávání zpráv Brno, 14. června 2011 Ing. Kateřina Rakušanová

Více

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3.

(Informace) RADA. Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních (2006/C 297/01) 3. 7.12.2006 C 297/1 I (Informace) RADA Závěry Rady o digitalizaci kulturního materiálu a jeho dostupnosti on-line a o uchovávání digitálních záznamů (2006/C 297/01) RADA EVROPSKÉ UNIE, Berouc v úvahu, že:

Více

Zkrácená verze výroční zprávy 2012

Zkrácená verze výroční zprávy 2012 2012 Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Penzijní fond České spořitelny, a. s. Zkrácená verze výroční zprávy 2012 Úvodní slovo předsedy představenstva a generálního ředitele Vážené dámy, vážení pánové,

Více

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha

MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha MEDIÁLNÍ MASÁŽ ANEB JSOU OPRAVDU DEFENZIVNÍ AKCIE TAK VÝHODNÉ V DOBÁCH KRIZE? Ing. Jiří Vataha Abstrakt Cíl této práce je vyvrátit fakt, že v dobách hospodářské krize resp. recese, je dobré investovat

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0996 Šablona: III/2 č. materiálu: VY_32_INOVACE_ANJ349 Jméno autora: PhDr. Korbová Magdalena Třída/ročník:

Více

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD

PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD CVIČENÍ K VIDEU 5 DVD PRÁCE S UKÁZKAMI ODPOVĚDÍ MATURANTŮ NA DVD Na DVD si můžeš prohlédnout 4 ukázky správných a 4 ukázky nesprávných odpovědí těchto částí ústní maturitní zkoušky z angličtiny: 1) Interakce

Více

Průzkum makroekonomických prognóz

Průzkum makroekonomických prognóz Průzkum makroekonomických prognóz Makroekonomický scénář Konvergenčního programu, makroekonomické rámce státního rozpočtu a rozpočtového výhledu a predikce MF ČR jsou pravidelně srovnávány s výsledky šetření

Více

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008

Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008. Nursing after-care in the Czech Republic in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 13. 03. 2009 3 Ošetřovatelská následná péče v České republice v roce 2008 Nursing after-care in the Czech Republic

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Anglický jazyk

Více

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU

HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU HODNOCENÍ NÁVRATNOSTI INFORMAČNÍHO SYSTÉMU V PODNIKU Renáta Myšková Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní, Ústav ekonomiky a managementu Abstract: The aim of the article is to describe practically

Více

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl

Statistika návštěvnosti za rok 2010 Ubytování roku 2010 nárůstu lůžkové kapacity 4 568 lůžek počet přenocování v roce 2010 vzrostl Statistika návštěvnosti za rok 2010 Destinační management sleduje statistické ukazatele návštěvnosti již od roku 1994. Jedná se především o data týkající se počtu přenocování turistů, obsazenosti parkovišť,

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností

Integrovaný plán rozvoje Statutárního města Opavy na léta 2008-2015 - Příloha č. 3. Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností Příloha č. 3 - Komunikace s veřejností 1 OBSAH 1. Výzva k předkládání návrhů projektů... 3 2. Informace o přípravě IPRM... 6 3. Veřejné projednání IPRM - pozvánka... 11 4. Veřejné projednání IPRM - prezentace...

Více

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP

EEA and Norway Grants. Norské fondy a fondy EHP EEA Scholarship Programme & Bilateral Scholarship Programme The programme offers various options for scholarship funding of international institutional cooperation projects and mobilities among the Czech

Více

Závěrečná zpráva za celý trh

Závěrečná zpráva za celý trh Využívání marketingových, komunikačních a výzkumných agentur v B2B, 2013 Závěrečná zpráva za celý trh B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648

Více

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí

Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí Dotazník k výzkumnému projektu Vliv veřejných financí na strukturu zdrojů a produkci neziskových institucí (GA14-06856S) podpořeného Grantovou agenturou ČR. Všechny informace uvedené v dotazníku budou

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení.

1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Moje hlavní město Londýn řešení: 1, Žáci dostanou 5 klíčových slov a snaží se na jejich základě odhadnout, o čem bude následující cvičení. Klíčová slova: capital, double decker bus, the River Thames, driving

Více

Měření rizika států pohledem finančních trhů

Měření rizika států pohledem finančních trhů Měření rizika států pohledem finančních trhů PETR BUDINSKÝ Vysoká škola finanční a správní, o.p.s., Estonská 500, Praha Abstrakt: Financial markets can reflect the risks of default by three following measures:

Více

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY

ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY ADAPTIVITA INFORMAČNÍCH SYSTÉMŮ INFORMATION SYSTEM ADAPTIVITY Roman Malo Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně Provozně ekonomická fakulta, Ústav informatiky, malo@pef.mendelu.cz Abstrakt Problematika

Více

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest

Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Finální zpráva vyhodnocení dopadů investic čerpajících pobídky a zhodnocení efektivity agentury CzechInvest Agentura pro podporu a podnikání CzechInvest 15. 2. 21 Manažerské shrnutí Investiční pobídky

Více

SSOS_AJ_3.18 British education

SSOS_AJ_3.18 British education Číslo a název projektu Číslo a název šablony DUM číslo a název CZ.1.07/1.5.00/34.0378 Zefektivnění výuky prostřednictvím ICT technologií III/2 - Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT SSOS_AJ_3.18

Více

Výroční konference ROP SZ

Výroční konference ROP SZ Podporováno z Evropského fondu pro regionální rozvoj Vize přestane být snem Výroční konference ROP SZ Příklad dobré praxe z Ústí nad Labem Karlovy Vary, 12.11.2009 Obsah projektu: rekonstrukce budovy Muzea

Více

Karlovarský kraj problémová analýza

Karlovarský kraj problémová analýza Karlovarský kraj problémová analýza RNDr. Jan Vozáb, PhD Analýza rozvojových charakteristik a potřeb kraje Makroekonomický vývoj Internacionalizace ekonomiky Odvětvová specializace kraje Znalostní ekonomika

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených

Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Příloha č. 2 Hodnocení efektivnosti programů podpory malého a středního podnikání na základě realizace projektů podpořených Českomoravskou záruční a rozvojovou bankou Skutečné efekty podpor z roku 2003

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period.

Návštěvy. Jul 1, 2012 - Jul 31, 2012. www.businessinfo.cz. This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Návštěvy This report shows the number of visits to your web site during the selected period. Week Visits Visits % Week 26, Jun 25-Jul 01 2012 110 6.45% Week 27, Jul 02-Jul 08 2012 628 36.81% Week 28, Jul

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více