Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii"

Transkript

1 Trendy kulturního managementu řízení muzeí ve Velké Británii Kristýna Kostihová, Hana Scholleová ÚVOD Cílem tohoto článku je popsat nový přístup řízení muzeí a galerií ve Velké Británii a zhodnotit, zda jejich metoda se projevuje jako úspěšná a zda splnila očekávání. Otázkou je, a zda by bylo možné tento způsob řízení aplikovat na muzea v České republice. Velká Británie zavedla v roce 2001 volné vstupné do svých národních muzeí a galerií. Jednak tím chtěla přispět ke zvýšení vzdělanosti svých obyvatel a zároveň tak zvýšit lukrativnost jednotlivých míst ve Velké Británii a přispět tak ke zvýšení cestovního ruchu. Celkem je ve VB 20 muzeí a galerií, která jsou pravidelně dotována a díky tomu mají povinnost k ročnímu specifickému reportingu. Náležitosti výroční správy a výše příspěvku jsou zahrnuty ve smlouvě mezi muzeem a Odborem kultury. Samo muzeum je pak povinno pečovat o své sbírky, umožnit jejich zhlédnutí široké veřejnosti, zajistit sofistikované komentované prohlídky, atd. Česká republika k celé problematice muzeí přistupuje jinak. Muzea v České republice lze rozdělit do dvou skupin. Do ziskových a neziskových nebo do soukromých a veřejnoprávních. Pro účely tohoto článku budeme zvažovat muzea ve formě příspěvkových a rozpočtových organizací, které se na své fungování snaží získat granty od Ministerstva kltury, nebo jiných institucí. Výše grantu je variabilní a odvíjí se převážně od lukrativnosti daného projektu. Do všech českých muzeí se platí vstup, některá muzea nabízí možnost volného vstupu v rámci Muzejní noci. Informace se zakládají především na datech získaných Národním Informačním a Poradenským Střediskem pro Kulturu (NIPOS). Otázkou je, zda by se britský způsob dal aplikovat na muzea v ČR a jestli by se návštěvnost muzeí zvýšila natolik, že by doplňkové služby, například: kavárny a obchody se suvenýry, byly schopny pokrýt rozdíl mezi dotací a celkovými náklady muzea, nebo alespoň získat muzeu či galerii více finančních prostředků než samotné vstupné. Klíčová slova: financování kulturních organizací, volný vstup, muzejní dotace a granty, Česká republika, Velká Británie 1 ZPŮSOBY FINANCOVÁNÍ MUZEÍ 1.1 FINANCOVÁNÍ MUZEÍ V ČR Muzea, která byla založena institucemi veřejné nebo státní správy, jsou převážně financována svým zřizovatelem. Jedná se o formu příspěvkové nebo rozpočtové organizace. Jejich provoz je financován z dotací a grantů na základě zákonů: č. 218/2000 Sb. O rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, č. 128/2000 Sb. O obcích, č. 129/2000 Sb. O krajích, č. 250/2000 Sb.O rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, atd. V uplynulých letech se na financování muzeí a galerií podílelo: Ministerstvo kultury (Ministerstvo kultury), Státní fond Kultury (Fond kultury), Kancelář prezidenta České republiky (Kancelář prezidenta republiky), Ministerstvo obrany (Ministerstvo obrany), Ministerstvo vnitra (Ministertsvo vnitra), atd. Často jsou muzea a galerie rovněž financována ze zdrojů územních samosprávních celků (ÚSC), což ovšem vede k negativním jevům, jako je křížení termínů různých akcí (nedostatečná komunikace mezi jednotlivými celky) (Mockovčiaková, 2010). V roce 2008 bylo Ministerstvo kultury v České republice zřizovatelem 31 příspěvkových organizací, mezi níž se řadí například Národní muzeum, Národní galerie, Národní divadlo a Státní opera v Praze. (NIPOS). Na základě zprávy NIPOS Kultura v číslech a jejich průzkumu vyplývá, že za posledních 30 let v České republice vzrostl téměř dvojnásobně počet muzeí, galerií a památníků, jakožto i expozic, zatímco počet návštěvníků klesl o více jak 40 %. Všeobecně platí, že nejdůležitějším zdrojem financí kulturních organizací jsou veřejné rozpočty, které představují více jak ¼ finančních zdrojů.¼ finančních zdrojů jsou získané dary a dotace, atd. Problémem je snižující se počet návštěvníků muzeí, tedy i snižující se výnosy ze vstupného. (Čámská, 2012) Nejvýznamnějším fondem je Státní fond kultury České republiky, který byl zřízen Ministerstvem kultury dle zákona č. 239/1992 Sb., o Státním fondu kultury České republiky. Výši výdajů z veřejných rozpočtů na kulturu znázorňuje následující tabulka.

2 Tab. 1: Výdaje veřejných rozpočtů na kulturu v České republice v tisících Kč Zdroj: Dagmar Čámská, Česká kultura nový přístup? Muzeum či galerie má povinnost každý rok vyplnit tzv. Roční výkaz o muzeu a galerii. Výkaz je součástí Programu statistických zjišťování. Ochrana důvěrnosti údajů je zaručena zákonem č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, ve znění pozdějších předpisů. Údaje se zjišťují pro potřebu Ministerstva kultury, které odpovídá za jejich ochranu. Zpravodajská jednotka je povinna poskytnout všechny požadované údaje. (Ministerstvo_kultury) Tento roční výkaz zahrnuje informace např.: celkový počet expozic, celkový počet m 2 výstavní plochy, počet návštěvníků, celkové výnosy ze vstupného, celkově získané granty, celkové náklady na provoz (např. mzdy), návštěvnost webových stránek muzea, počet zrestaurovaných sbírkových předmětů, atd. 1.2 VOLNÝ VSTUP DO BRITSKÝCH MUZEÍ Každá země v posledních letech musela čelit zvyšující se konkurenci v oblasti kultury. Muzea a galerie musely přijít s novými nápady, jak zaujmout. Popřípadě najít jinou konkurenční výhodu. Velká Británie přišla v roce 2001 s novým konceptem. Volný vstup do národních muzeí a dotovaných institucí byl zaveden 1. prosince 2001 a měl přimět občany vzdělávat se. (Nutno podotknout, že některá muzea a galerie byla zdarma již před zavedením volných vstupů Britské muzeum, Národní galerie, Skotská národní galerie, atd.) Změnou celé koncepce muzea a jeho převod na centrum kulturního dění a zároveň zvýšení potenciálu v rámci turistického ruchu se zabýval ve své práci Walter Santagata. On zastával názor, že ideální je dobrovolné vstupné. (Santagata, 2010) Celkově panuje neshoda, zda za vstupy do národních muzeí platit či ne. John W. O hagan uvádí, že by placené vstupy do národních muzeí měly být zakázány a to především ze vzdělávacích důvodů (O'hagan, 1995). Naproti tomu, Faye Stainer ve své práci uvádí, že dodatečné muzejní služby jako občerstvení a obchody se suvenýry nedokáží pokrýt vysoké náklady muzeí. (Steiner, 2010). K tomu David Maddison uvádí, že čím vyšší prokáží muzea potenciál v rámci získávání vlastních finančních zdrojů a čím větší je jejich schopnost přilákat nové návštěvníky, tím nižší je výše státní dotace na příští rok. (Maddison, 2004) 1.3 STÁTNÍ DOTACE VE VB Za chod muzeí a galerií je ve Velké Británii odpovědný tzv. Odbor kultury, mediální komunikace a sportu (Department for culture, media and sport, dále zmiňován pod zkratkou DCMS). Ten v současné době dotuje 20 muzeí a galerií, zajišťuje program na podporu regionálních muzeí, investuje do muzejních a galerijních programů vzdělávání a podílí se na spolufinancování fondu pro zlepšení muzeí. (Department for culture). Z těchto 20 dotovaných muzeí je na základě zákona 13 definovaných jako národní a 7 jako nenárodní. Každé z těchto 20 muzeí však získává jinou výši příspěvku. Samotný odbor nezasahuje do běžného chodu dotovaných muzeí. Každé muzeum je řízeno nezávislým představenstvem. Většina členů představenstva je však jmenována předsedou vlády nebo ministrem zahraničí. Mimo jiné je představenstvo zodpovědné za rozšiřování a uchovávání sbírek muzeí, jejich zpřístupnění a zároveň marketing muzea a popularizace vědy jako takové.

3 Každá dotovaná instituce má rozdílnou smlouvu s Odborem a tedy i rozdílné podmínky. Součástí smluvních podmínek je: otvírací doba instituce, vzdání se nároku na vstupné, zpřístupnění konkrétních sbírek, povinnost správy kolekcí, zvýraznění nejdůležitějších exemplářů (jejich osvícení, vyznačená cesta skrz muzeum), propagace instituce na všech dostupných médiích, zajištění prvotřídního zázemí pro návštěvníky. Dotace bude udělena, pokud instituce poskytne prokazatelné výsledky (měřitelné) o zlepšení návštěvnosti a služeb své instituce - odevzdá správu o výši předem stanovených ukazatelů. Mezi tyto ukazatele například patří: počet návštěvníků muzea počet unikátních návštěvníků webových stránek muzea počet návštěvníků mladších 16-ti let počet návštěvníků starších 16-ti let patřících do nějaké etnické menšiny počet návštěvníků, kteří by doporučili návštěvu daného muzea počet dospělých, kteří spolupracují s muzeem (například na jeho projektech) počet novinek zavedených v muzeu zpřístupnění muzea pro osoby se sníženou pohyblivostí počet získaných darů výše finančních prostředků získaných fundraisingem, atd. (Gallery) DCMS / Wolfson fond pro rozvoj a podporu muzeí a galerií je financován ze dvou zdrojů a to vládou a Wolfsonovou nadací. Prostředky z fondu se používají na projekty, které zlepšují kvalitu dané instituce, zajišťují odborný komentář k jednotlivým sbírkám, podpora dopravní dostupnosti jednotlivých institucí. V rámci fondu bylo v období rozděleno téměř 28 milionů liber. Pro rok bylo rozhodnuto rozdělit částku 8 milionů liber. 2 VÝSTUPY MĚŘENÍ 2.1 UKAZATELE DCMS VE SROVNÁNÍ S ČR V rámci dotací od DCMS jsou muzea povinna reportovat jednotné ukazatele ve svých výročních zprávách a zprávách o hospodaření. Na základě informací v těchto zprávách jsem vytvořila následující základní tabulku. Abychom mohli data nějakým způsobem porovnávat, uveďme zde návštěvnost některých českých muzeí. V roce 2011 navštívilo Národní muzeum v Praze hlavní budovu celkem 158 tis návštěvníků, celkový komplex budov patřící pod Národní muzeum pak 429 tis. lidí. (Národní_muzeum) Národní galerii v Praze navštívilo v roce 2011 celkem 345 tis. návštěvníků. (Národní_galerie_v_Praze) Tedy porovnáme-li to s návštěvností uvedených britských muzeí, je zřejmé, že se celková britská návštěvnost muzeí pohybuje ve zcela jiných relacích. Tab. 2: Přehled některých povinných ukazatelů hospodaření britských muzeí dotovaných Odborem kultury Národní galerie Tate Britské muzeum počet návštěvníků v milionech 5,4 4,7 7,1 7,4 5,8 5,9 počet unikátních návštěv na webových stránkách v milionech 4,5 4 14,3 19,4 23,8 21,5 výnos z vlastní činnosti (prodej suvenýrů, kavárny) v mil. GBP , Výše grantu v mil. GBP (DCMS) ,8 26,7 56,1 46,1 Zdroj: Výroční zprávy a zprávy hospodaření britských muzeí, vlastní zpracování

4 Proto je dobré podívat se i na celkovou věc z pohledu financí. Pro český model zvolme Národní muzeum hlavního města Prahy. To získalo za rok 2011 od hl. města Prahy dotaci ve výši 116 mil. Kč. Dále získalo dotaci od Ministerstva kultury ve výši 890 tis. Kč. Celkové výnosy ze vstupného představovaly pouhé 4 mil. Kč. Celkové náklady muzea na rok 2011 činily 100 mil. Kč. (Muzeum_Hl._M_Prahy). Tedy vstupné pokrylo pouhé 4% celkových nákladů. Když se oproti tomu podíváme např. na Britské muzeum, jehož celoroční náklady za rok 2011 činí 95 mil. GBP a připojíme informaci, že výnosy z foundraisingu byly ve výši 16,5 mil. GBP, výše výnosů z kaváren a prodeje suvenýrů ve výši 12 mil. GBP a výše ostatních grantů (krom DCMS) 29,5 mil. Kč (British_Museum). Zjistíme, že Britské muzeum, které nevybírá žádné vstupné, je soběstačné celkem z 30 %. Samotné výnosy z kaváren a prodeje suvenýrů představují 13 %. Na těchto příkladech je zřejmé, že česká muzea se málo zaměřují na generování vlastních finančních zdrojů. Otázkou je, zda vstupné, které se do českých muzeí platí, neodrazuje zbytečně už tak nízké procento návštěvníků, navíc, když celková suma, která se na vstupném vybere, je tak mizivá. Jelikož stejně nízkého procenta dosahuje např. i Národní galerie, u níž celkové náklady činí 330 mil. Kč a výnosy ze vstupného 18 mil. Kč. (Tedy 5%). (Národní_galerie_v_Praze) 2.2 NÁVRATNOST STRATEGIE VB Jelikož program volného vstupného byl zaveden v roce 2001, v roce 2011 proběhlo 10. výročí a s tím spojená celková rekapitulace projektu, která měla zhodnotit, zda původní záměr byl splněn. Ukázalo se, že všechna britská muzea (i ta nedotovaná) navštívilo v akademickém roce 2010 / 2011 více jak 50 milionů lidí, což představuje zvýšení o 51% oproti údajům z roku Díky získaným grantům se celkově zvýšila návštěvnost národních muzeí v Liverpoolu o 269%, o 184% Národního historického muzea a o 180% u Victoria a Albert muzea. (Department for culture). Celková popularizace muzeí zvýšila návštěvnost i muzeí, která byla zdarma před zavedením plošného nulového vstupného (Britské muzeum. Národní Galerie a Tate), a to o 22%. (council) V následujících grafech je znázorněn počet návštěv dotovaných muzeí v uplynulých letech. Je patrný rostoucí trend v zájmu o muzea a galerie (viz Graf 1). Jak je patrné, v popředí se stále drží Tate, Britské muzeum a Národní galerie, následována Přírodo-vědeckým muzeem a národním muzeem vědy a techniky. Pro porovnání uvádím graf 2, ve kterém je vidět návštěvnost muzeí a galerií v ČR za rok 2010 a Na prvním místě je Židovské muzeum v Praze. U českých muzeí není jednoznačný trend zvyšování návštěvnosti, u Národního muzea však musíme vzít v potaz, že se velkou část roku 2011 rekonstruovalo. V roce 2001 byl počet návštěv muzeí ve VB kolem 30 milionů, zatímco v roce 2011 hovoříme o 44 milionech. Tedy došlo k nárůstu o 47%. Zároveň je však patrné z grafu 1, že nejvyšší návštěvnost si stále drží Tate, Národní galerie a Britské muzeum. Tedy instituce, které byly zdarma již dříve. Toto prvenství lze přisuzovat rozsáhlým národním sbírkám a zároveň virtuálním kampaním, které jmenované instituce zavedly. V České republice je naopak trend opačný, celkově dochází ke snižování počtu návštěvníků muzeí a galerií, jak již bylo zmiňováno dříve. Za posledních 30 let došlo v ČR k poklesu návštěvnosti celkem o 40% (NIPOS).

5 Graf 1: Počet návštěv muzeí v letech (v mil.) Zdroj:DCMS Ukazatele výkonu, rok Graf 2: Počet návštěv muzeí a galerií v ČR za rok 2011 Návštěvnost v roce 2011 a Židovské muzeum v Praze Národní galerie v Praze Národní muzeum Valašské muzeum v přírodě Vojenský historický ústav, Praha Národní zemědělské muzeum, Praha Památník Terezín Zdroj: CIK Návštěvnost muzeí a galerií v krajích ČR, NIPOS

6 Graf 3: Porovnání návštěvnosti muzeí mezinárodnímu a britskými návštěvníky (v %) Zdroj:DCMS Návštěvnost, rok Z grafu 3 vidíme, že se i vydařil celkový záměr Velké Británie, tedy zpřístupněním muzeí zvýšit příchod turistů a podpořit tak turistický ruch ve Velké Británii. Zatím co v roce 2009/10 byl poměr mezinárodních ku britským turistům 37 % ku 63 %, v roce 2010/11 byl poměr 41 % ku 59 %. Tato skutečnost se dá přisuzovat i četným vzdělávacím projektům, které jsou popsány na webových stránkách muzeí, a je možné se do nich přihlásit. Je možno si zvolit z různých světových jazyků a přispět k aktuální problematice. Počet jak institucí, tak jedinců spolupracující s muzeem či galerií je rovně součástí povinného ukazatele v rámci výkazu DCMS. ZÁVĚR V roce 2001 zavedla Velká Británie plošně pouze dobrovolné vstupné. V případě, že se rozhodnete za svůj vstup zaplatit, přispíváte tím na konkrétní projekt muzea, který je detailně popsán u místa placení. Cílem zavedení nulového povinného vstupného bylo zvýšení popularity muzeí a galerií a tím zvýšení vzdělanosti a informovanosti široké veřejnosti. Zároveň podpoření turistického ruchu ve Velké Británii. Do celkového programu dotovaných muzeí a galerií je ve VB zapojeno 20 subjektů. Ty mají přístup ke každoročním příspěvkům od DCMS. Zároveň však mají povinnost k ročnímu reportingu Odboru kultury (podobné Ministerstvu kultury v ČR). Tento reporting má jednotnou formu pro všechny zapojené instituce a zachycuje ukazatele úspěšnosti muzea nebo galerie. Obsahuje údaje o zvýšení počtu návštěvníků, o celkovém vylepšení dostupnosti muzea veřejnosti, o zlepšení služeb muzea, o počtu návštěv webových stránek muzea, o výši získaných finančních prostředků z jiných zdrojů než z fondu DCMS (Odboru kultury). Fond pravidelně zveřejňuje výši příspěvků jednotlivých muzeím a zároveň informace, jak s penězi bylo naloženo. V období 2002 až 2010 bylo fondem rozděleno 28 milionů liber v rámci muzeí a galerií na území celé Velké Británie. Tyto finanční prostředky byly vynaloženy na pokrytí nákladů muzeí (na ušlé výnosy ze vstupného) a zároveň na rozvoj muzeí a galerií, jejich modernizaci a přiblížení se současným potřebám návštěvníka. Správné využití těchto finančních prostředků způsobilo zvýšení návštěvnosti muzeí a galerií o 51%. Nejen že se zvýšil tuzemský zájem o muzea, ale zvýšil se i počet turistů navštěvující muzea. Mezi přední tři muzea VB i nadále patří Britské muzeum, Národní galerie a Tate. Přístup do těchto institucí byl zdarma již před rokem Nutné je si však všimnout především markantního skoku v návštěvnosti například Liverpoolských národních muzeí, kde se návštěvnost zvýšila 269%. Muzea a galerie v České republice jsou především příspěvkové a rozpočtové organizace, které získávají podporu ze státního rozpočtu. Hlavním zdrojem příjmu muzeí a galerií ČR jsou příspěvky od Ministerstva kultury a dotace. Kulturní instituce jsou povinny vyplňovat roční report, který rovněž zahrnuje informace o počtu návštěvníků, počtu návštěv webových stránek, počtu sbírek a výši získaných finančních darů a dotací, nicméně tyto ukazatele nehrají zásadní roli při rozdělování peněz na další rok. Proto by i Česká republika měla zprůhlednit celkový reporting muzeí a stanovit jasná a jednotná kritéria pro přidělení příspěvků, grantů a dotací. A zároveň tak umožnit monitorovat pokroky a naopak neúspěchy jednotlivých institucí a usnadnit jednotné porovnávání muzeí mezi sebou.

7 Česká republika se potýká se snižujícím se celkovým počtem návštěvníků muzeí a galerií. Vybrané finanční prostředky za vstupné pokrývají ve většině případů pouhých 4 % - 6 % z celkových nákladů. Proto se naskýtá myšlenka, zda zvyšování vstupného řeší problém s nedostatkem finančních zdrojů. Zavedení nulového povinného vstupného zvýšilo ve VB návštěvnost kulturních organizací o 51 %. Tedy v případě, že by se v ČR zvýšila popularita muzeí a galerií, bylo by možné získávat finanční prostředky z vedlejší činnosti a nebylo by tak nutné vybírat vstupné. Samozřejmě nedá se v počátku pravděpodobně počítat s okamžitým snížením státní podpory. Ale do budoucna by se muzea a galerie tímto způsobem mohla více osamostatnit a celkové výdaje ze státního rozpočtu by se takto mohly snížit. Tento článek vznikl jako součást vědeckého projektu IGA, číslo projektu: IG309052, název projektu: Analýza a hodnocení způsobů financování organizací, které nejsou založeny za účelem zisku. Článek je zároveň zpracován jako jeden z výstupů výzkumného projektu Efektivní metodiky prodpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky registrovaného u Ministerstva kultury (program NAKI) pod číslem FF P01OVV024 LITERATURA [1] British_Museum. (nedatováno). The British Museum - Report and accounts for the year ended 31 march Získáno , z [2] council, N. m. (nedatováno). Získáno , z [3] Čámská, D. S. (2012). Financing of Czech Culture Contributory Organizations. Economics and Management: 2012, stránky [4] Department for culture, m. a. (nedatováno). Získáno , z [5] Department for culture, m. a. (nedatováno). Načteno z [6] Fond kultury. (nedatováno). Získáno , z [7] Gallery, D. a. (nedatováno). National Gallery Signed funding agreement for Načteno z ns/5491.aspx [8] Kancelář prezidenta republiky. (nedatováno). Získáno , z [9] Maddison, D. (2004). Causality and Museum Subsidies. Journal of Cultural Economics, [10] Ministerstvo kultury. (nedatováno). Získáno , z divadla--tance-a-vytvarneho-umeni-v-roce / [11] Ministerstvo obrany. (nedatováno). Získáno , z [12] Ministerstvo_kultury. (nedatováno). Statistický výkaz Kult (MK) Získáno , z [13] Ministertsvo vnitra. (nedatováno). Získáno , z [14] Mnisterstvo kultury. (nedatováno). Získáno , z divadla--tance-a-vytvarneho-umeni-v-roce / [15] Mockovčiaková, A. (2010). Financování kultury z veřejných rozpočtů v roce Získáno , z [16] Muzeum_Hl._M_Prahy. (nedatováno). Výroční zpráva muze hl. m. Prahy. Získáno , z [17] Národní_galerie_v_Praze. (nedatováno). Výroční zpráva Národní galerie v Praze Získáno , z [18] Národní_muzeum. (nedatováno). Výroční zpráva Národního muzea Získáno , z [19] NIPOS. (nedatováno). Kultura České republiky v číslech. Získáno , z

8 [20] O'hagan, J. W. (1995). National museums: To charge or not to charge. Journal of cultural economics, [21] Santagata, W. (2010). Producing culture by means of museums. The culture factory, [22] Steiner, F. (2010). Optimal Pricing of Museums Admission. The Culture Factory, Adresa autorů: Ing. Kristýna Kostihová, Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra Podnikové ekonomiky, Fakulta Podnikohospodářská, doc. RNDr. Ing. Hana Scholleová, Ph.D., Vysoká škola ekonomická v Praze, Katedra Podnikové ekonomiky, Fakulta Podnikohospodářská,

9 DIFERENT STRATEGY IN MANAGING BRITISH MUSEUMS Abstract The purpose of this article is to describe the way of managing museums and galleries in Great Britain and to analyze if their method proved to be successful and if it met its goal. The question is, if this method could be used on museums and galleries in the Czech Republic. Great Britain applied free admission to all its museums and galleries in order to increase people s knowledge and to higher the number of overseas visitors.the museums and galleries in the Czech Republic can be divided into two main categories to private and state ones or to profit and non-profit ones. The non-profit are basically subsidiary organizations donated from the state budget. The Czech Republic faces the decreasing number of museums and galleries visitors and there for increasing amount of subsidiaries needed. These requirements are not fully met especially in times of state budget cutting and the cultural organizations need to come up with some plan. The free admission decision and also the donation from DCMS in amount of 28 million resulted in GB success while the total number of visits increased by 51 % from 2002 to Also the proportion of overseas and local visitors changed from 37 : 63 to 41 : 59.There for the possible solution for the Czech Republic can be to cut down the entrance fees or to reduce them entirely. Thanks to that, the number of visitors should increase based on the British example. Meanwhile the museums should focus on supportive services - souvenir shops and coffee shops, while these revenues should replace the revenues from ticket selling. Key words Museums economics, free admissions, subsidiaries, number of visitors, The Czech Republic, Great Britain. JEL Classification Z11

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky

Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Efektivní metodiky podpory malých a středních subjektů sektoru kultury v prostředí národní a evropské ekonomiky Milníková konference VŠE Podnikohospodářská fakulta, 14. září 2012 CESTY K METODICE EFEKTIVNÍHO

Více

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech

Tisková zpráva. Tři roky českého internetu v číslech Tři roky českého internetu v číslech Projekt NetMonitor - měření návštěvnosti a výzkum sociodemografického profilu návštěvníků internetových serverů v České republice, který realizuje Mediaresearch ve

Více

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O.

VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. VYSOKÁ ŠKOLA HOTELOVÁ V PRAZE 8, SPOL. S R. O. Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová práce 2013 Návrh konceptu konkurenceschopného hotelu v době ekonomické krize Diplomová

Více

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná?

Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Pro koho je studie ekonomického dopadu vhodná? Ekonomické dopady generuje každá organizace i každý jednotlivec, lze je tedy spočítat pro jakýkoli subjekt. Ve světě bývají studie ekonomického dopadu zpracovávány

Více

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC

PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC PENĚŽNÍ VYDÁNÍ NA DOPRAVU V ČR MONETARY TRANSPORT EXPENSES IN CZECH REPUBLIC Kateřina Pojkarová 1 Anotace: Tak, jako je doprava je významnou a nedílnou součástí každé ekonomiky, jsou vydání na dopravu

Více

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo.

Veřejná vysoká škola se zřizuje a zrušuje zákonem. Zákon též stanoví její název a sídlo. 5. Vysoké školy Vysoké školy představují nejvyšší článek vzdělávací soustavy. Nabízejí akreditované studijní programy a programy celoživotního vzdělávání. Typ vysokoškolské vzdělávací činnosti je určen

Více

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE

Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE HODNOTÍCÍ FORMULÁŘ (Vyplňuje oponentní expert) Téma: 8 KULTURA A MÍSTNÍ TRADICE MÍSTO: KOPŘIVNICE VYPRACOVAL: TEREZA RAABOVÁ, PH.D. OBDOBÍ HODNOCENÍ: 211 Hodnocení probíhalo jako pilotní fáze testování

Více

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra

Kvalita ve veřejné správě. Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Ing. Mgr. David Sláma ředitel odboru strategického rozvoje a koordinace veřejné správy Ministerstvo vnitra Kvalita ve veřejné správě Kvalita ve veřejné správě = míra naplňování

Více

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník

Předkládá: Vypracoval: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan. Ing. Pavel Šturma tajemník Výroční zpráva o hospodaření Dopravní fakulty Jana Pernera Univerzity Pardubice 2013 Předkládá: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D. děkan Vypracoval: Ing. Pavel Šturma tajemník 2 Obsah: 1. Úvod... 4 2. Neinvestiční

Více

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje

Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL. Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje Program rozvoje Jihomoravského kraje na období 2010 2013 VZDĚLÁVACÍ MODUL Strategické řízení Význam PRJMK v řízení kraje 10. prosince 2009 Hlavní body Strategie, cíl strategického řízení Implementace strategie

Více

Pravidla hospodaření

Pravidla hospodaření Pravidla hospodaření Příloha 2 ke Statutu VŠE Článek 1 Úvodní ustanovení Hospodaření VŠE se řídí zejména zákonem a ostatními zvláštními právními předpisy 1) a rozhodnutími o poskytování příspěvků a dotací,

Více

Finanční podpora pro živé umění

Finanční podpora pro živé umění Finanční podpora pro živé umění 2015 Obsah Úvod...str. 3 Financování živého umění na MK...str. 9 Tabulky vývoje podpory umění ze strany MK ČR za léta 2008 2015...str. 16 Aproximační strategie...str. 19

Více

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014

Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 Marketingové aktivity B2B firem a struktura marketingových rozpočtů Jaro 2014 B-inside s.r.o. Šmeralova 12, 170 00 Praha Vavrečkova 5262, 760 01 Zlín IČ: 24790648 DIČ: CZ24790648 Telefon: +420 608 048

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti Střední Morava

Více

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program

Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu. Integrovaný regionální operační program Ministerstvo pro místní rozvoj České republiky oznamuje změny v 76. výzvě k předkládání žádostí o podporu z Integrovaného regionálního operačního programu MUZEA II. Přehled změn k 4. září 2017 Položka

Více

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit

VHODNÉ AKTIVITY. rekonstrukce, revitalizace a jiná opatření k zachování a obnově přírodních a kulturních atraktivit PRIORITNÍ OSA 2 ROZVOJ POTENCIÁLU PŘÍRODNÍCH A KULTURNÍCH ZDROJŮ PRO PODPORU ZAMĚSTNANOSTI VHODNÉ AKTIVITY Detailní specifikace aktivit podporovaných v rámci prioritní osy 2 Rozvoj potenciálu přírodních

Více

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011

Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Statistika návštěvnosti města Český Krumlov za rok 2011 Českokrumlovský rozvojový fond, spol. s.r.o. Úsek cestovního ruchu Destinační management Náměstí Svornosti 2 381 01 Český Krumlov www.ckrumlov.cz/destination

Více

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH

NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH NÁRODNÍ PROGRAM PODPORY CESTOVNÍHO RUCHU V REGIONECH Indikátory parametry podprogramu na úrovni projektů Marketingové aktivit v cestovním ruchu (117D72200) 2-7 výstupu marketingových aktivit realizovaných

Více

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky)

Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch v Plzeňském kraji ve 4. čtvrtletí 2015 a v roce 2015 (předběžné výsledky) Cestovní ruch ve 4. čtvrtletí 2015 V samotném 4. čtvrtletí 2015 navštívilo Plzeňský kraj 119 193 osob, z toho 55,4

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2013 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010

Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 OBSAH Údaje o počtech a platové úrovni zaměstnanců RgŠ územních samosprávných celků za I. pololetí 2010 Strana 1. Úvod 2 2. Souhrnné výsledky dosažené v oblasti mzdové regulace RgŠ ÚSC v I. pololetí 2010

Více

Rozvojový plán Duhy o.p.s

Rozvojový plán Duhy o.p.s Rozvojový plán Duhy o.p.s. 2011-2016 Říjen 2011 Ing. Daniela Lusková 1. ZÁVĚRY ANALÝZY HOSPODAŘENÍ, FINANCOVÁNÍ A VÝKONŮ DUHY O.P.S. Hospodaření Duhy o.p.s. Z účetních výkazů organizace vyplývá, že organizace

Více

Příloha 1 TAXPARENCY detailně

Příloha 1 TAXPARENCY detailně Příloha 1 TAXPARENCY detailně Stránka 1 z 6 OBSAH NÁVRHŮ TAXPARENCY Dotčené subjekty Odpovědná společnost (obvykle se zákazníky konečnými spotřebiteli) Průměrně lhostejná společnost (obvykle se zákazníky,

Více

Ekonomické výsledky nemocnic

Ekonomické výsledky nemocnic Ekonomické výsledky nemocnic k 31. 12. 2014 Zpracovatel: Ing. Markéta Bartůňková, Ing. Zdeňka Nováková Předkladatel: doc. RNDr. Ladislav Dušek, Ph.D. Datum: 9.11.2015 Ústav zdravotnických informací a statistiky

Více

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu

Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu Opatření E 1.1 Podpora přípravy a tvorby programů a produktů cestovního ruchu ucelená nabídka turistických programů a produktů zaměřených na různé tematické oblasti nabídka turistických programů a produktů

Více

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu

KRKONOŠE. Projekt všestranného rozvoje regionu KRKONOŠE 2020 Karkonosze Projekt všestranného rozvoje regionu Krkonoše včera a dnes Krkonoše jsou nejznámějším českým pohořím. Díky atraktivní přírodě a dobrým klimatickým podmínkám lákají dlouhodobě tisíce

Více

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y

V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V Y H L Á Š E N Í V Ý Z V Y V 08 V31 1.0 V souladu s Regionálním operačním programem regionu soudržnosti Střední Morava (dále jen ROP Střední Morava) vyhlašuje Výbor Regionální rady regionu soudržnosti

Více

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR

STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR STÁTNÍ ROZPOČTOVÉ VÝDAJE NA VÝZKUM A VÝVOJ V ČR Základní údaje V České republice v roce 2014 dosáhly státní rozpočtové výdaje na výzkum a vývoj (dále jen GBARD) částky 27 284 mil. Kč 1. Státní rozpočet

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2012 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst

JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst JARNÍ ŠKOLA Zdravých měst úvodní seminář Litoměřice, 16. března 2016 www.zdravamesta.cz/js2016 Akce byla podpořena z Programu švýcarsko-české spolupráce. Supported by a grant from Switzerland through the

Více

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE

STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE STATUT INSTITUTU PERSONALISTIKY FAKULTY PODNIKOHOSPODÁŘSKÉ VŠE V PRAZE Preambule Institut personalistiky je odborným pracovištěm Fakulty podnikohospodářské zřízeným ve smyslu čl. 5 Statutu Fakulty podnikohospodářské

Více

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy

Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Podpora cestovního ruchu z ROP Strední Cechy Vážení žadatelé, v oblasti cestovního ruchu, nastává jedinečná možnost, jak zrealizovat vaše vize na území Středočeského kraje. Dotace z EU Vám usnadní start

Více

Situační analýza Muzea hraček Lednice

Situační analýza Muzea hraček Lednice JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Katedra Dramatických umění Ateliér Divadelního manažerství a jevištní technologie Divadelní manažerství se zaměřením na produkční management

Více

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC

FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC FAKTORY KONKURENCESCHOPNOSTI PRODUKTŮ ROSTLINNÉ VÝROBY V ČR COMPETITIVENESS FACTORS OF PRODUCTS OF PLANT PRODUCTION IN THE CZECH REPUBLIC ŽÍDKOVÁ Dana, (ČR) ABSTRACT The paper deals with competitiveness

Více

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU

MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU MOŽNOSTI VÍCEZDROJOVÉHO FINANCOVÁNÍ CELOŽIVOTNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ V ČR S VYUŽITÍM POUKÁZKOVÉHO SYSTÉMU Possibilities of Multiple-Source Financing of Lifelong Learning in the Czech Republic Using a Voucher System

Více

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu

Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Veletrhy a výstavy si udržují svoji pozici v marketingovém mixu Český trh veletrhů a výstav klesl, ale veletrhy zejména v období ekonomické krize potvrdily svůj význam v rámci firemní komunikace. 29.4.

Více

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 29. února 2016 č. 178

USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY. ze dne 29. února 2016 č. 178 USNESENÍ VLÁDY ČESKÉ REPUBLIKY ze dne 29. února 2016 č. 178 ke Zprávě o plnění úkolů uložených vládou s termínem plnění od 1. ledna do 31. ledna 2016 Vláda souhlasí 1. se změnou termínu pro předložení

Více

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje

Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Informace ze zdravotnictví Královéhradeckého kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 30. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Královéhradeckém kraji

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2014 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 29. 8. 2014 2 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje

Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Informace ze zdravotnictví Pardubického kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hradec Králové 2 8. 9. 2011 Činnost praktických lékařů pro dospělé v Pardubickém kraji v roce

Více

MIKROEKONOMICKÝ POHLED NA ŘÍZENÍ KULTURNÍCH ORGANIZACÍ

MIKROEKONOMICKÝ POHLED NA ŘÍZENÍ KULTURNÍCH ORGANIZACÍ Trendy v podnikání, 4(1) 32-39 The Author(s) 2014 ISSN 1805-0603 Publisher: UWB in Pilsen http://www.fek.zcu.cz/tvp/ MIKROEKONOMICKÝ POHLED NA ŘÍZENÍ KULTURNÍCH ORGANIZACÍ Kristýna Matoušková, Hana Scholleová

Více

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková

Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně. Lenka Pálková Projekt implementace Balanced Scorecard na FaME UTB ve Zlíně Lenka Pálková Diplomová práce 2007 ABSTRAKT Ve své diplomové práci se věnuji problematice zvýšení výkonnosti Fakulty managementu a ekonomiky

Více

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000

1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od roku 2000 1. Vývoj počtu ekonomických subjektů v ČR od u 2000 1.1. Celkový vývoj Charakteristika celkového vývoje ekonomických subjektů v ČR vychází z údajů registru ekonomických subjektů (RES), kde se evidují všechny

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010

Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek. Měkké faktory v regionálním rozvoji, Ostrava, 25.6.2010 Aplikace městského marketingu v praxi: očekávání a realita Jiří Ježek Výzkumné problémy I. opatření a aktivity, které bychom přiřadili k městskému marketingu jsou realizovány, aniž by si jejich aktéři

Více

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II

NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Naděžda Witzanyová witzanyovan@msmt.cz NÁRODNÍ PROGRAM UDRŽITELNOSTI II Klub OP VaVpI - Brno 27. června 2012 POLITICKÝ KONTEXT Národní program udržitelnosti II je nástrojem, který naplňuje cíle obsažené

Více

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015

ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 III. ROZBOR FINANCOVÁNÍ NESTÁTNÍCH NEZISKOVÝCH ORGANIZACÍ Z VEŘEJNÝCH ROZPOČTŮ V ROCE 2015 Obsah: ÚVOD 3 SHRNUTÍ VÝSLEDKŮ ROZBORU 4 1. Celkové zhodnocení financování NNO z veřejných rozpočtů 4 2. Dotace

Více

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci

STATISTIKA. Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci STATISTIKA Mgr. Anna Vitásková Vědecká knihovna v Olomouci Statistika nuda je má však cenné údaje Statistika- statistické výsledky číselné vyjádření činnosti knihoven, služeb knihovny povinnost ze zákona

Více

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru

AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru AKTUALIZACE Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem na léta 2016-2020 2016 Aktualizaci Dlouhodobého záměru Fakulty sociálně ekonomické UJEP

Více

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000

Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Český národní registr dárců dřeně, o.p.s. Výroční zpráva za rok 2000 Obsah 1. Obecné údaje o společnosti 2. Zpráva o činnosti 2.1 Hlavní činnost 2.2 Doplňková činnost 3. Finanční zpráva 3.1 Účetní výkazy

Více

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013.

1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 1. Děkan PřF UHK vyhlašuje soutěž na projekty specifického výzkumu pro rok 2013. 2. Soutěž se řídí směrnicí kvestora UHK č. 2/2012 a dalšími právními předpisy uvedenými v čl. I této směrnice. 3. Text vyhlášení

Více

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008

Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Komentář k rozpočtu města pro rok 2008 Dne 23. dubna 2008 byl schválen zastupitelstvem města upravený rozpočet pro rok 2008. Jeho zveřejnění v účetně přesném členění bylo provedeno ve Zpravodaji, mimoto

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 občanského sdružení Um sem um tam IČO: 22740783 Brdičkova 1911/21 Praha 13 - Stodůlky, 155 00 Česká republika www.umsemumtam.cz Obecné informace o sdružení Občanské sdružení

Více

Investice na ochranu životního prostředí

Investice na ochranu životního prostředí Investice na ochranu životního prostředí Podle definice jsou investice na ochranu životního prostředí veškeré investiční výdaje 2, které se vztahují k činnostem na ochranu životního prostředí, jejichž

Více

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010. Consumption of Health Services in the years 2007 2010 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 7. 9. 2011 51 Spotřeba zdravotnických služeb v letech 2007 2010 Consumption of Health Services in the years 2007 2010

Více

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k )

Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého kraje za rok 2011 (stav k ) Vyhodnocení plnění Akčního plánu Programu rozvoje cestovního ruchu Olomouckého e za rok (stav k 31. 12. ) 1 P.č. Název projektu, místo, vazba na 1 Marketingové aktivity Olomouckého e 2 Vybudování rezervačního

Více

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info

Rok rozvoje. Výroční zpráva 2011. Zajímavá čísla. www.salamandr.info Výroční zpráva 2011 Rok rozvoje Rok 2011 byl plánován jako rok rozvoje naší organizace, a také se jím stal. Začali jsme se více orientovat na spolupráci s firmami a úřady, na fundraising a propagaci organizace.

Více

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě

1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 1. Statistické šetření návštěvnosti na Pražském hradě 2. Analýza návštěvníků muzeí a galerií na základě elektronického dotazování závěrečná zpráva týkající se návštěvníků Národního muzea. Analýza

Více

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost.

Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Tento materiál byl vytvořen v rámci projektu Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost. Projekt MŠMT ČR Číslo projektu Název projektu školy Klíčová aktivita III/2 EU PENÍZE ŠKOLÁM CZ.1.07/1.4.00/21.2146

Více

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR:

V současné době lze vysledovat dva přístupy k CSR: Společenská odpovědnost organizací (CSR) je koncept, známý v České republice řadu let. Společensky odpovědné aktivity, angažovanost vůči komunitě, realizace veřejně prospěšných projektů, to vše značí rostoucí

Více

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR)

Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy a výstavy jsou zrcadlem hospodářství země 19. 8. 2013 - SOVA ČR (Společenstvo organizátorů veletržních a výstavních akcí v ČR) Veletrhy potvrdily svůj význam v mezinárodním obchodu a nadále představují

Více

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová

POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING. Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová POČÍTAČE, INTERNET A E-LEARNING COMPUTERS, INTERNET AND E-LEARNING Hana Rysová, Eva Jablonská, Jitka Štěpánová Anotace: V letošním akademickém roce provedly autorky již potřetí průzkum mezi studenty I.

Více

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011

NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 NEZAMĚSTNANOST V JEDNOTLIVÝCH KRAJÍCH ČR V LETECH 2000 2011 Markéta Nesrstová Abstrakt Nezaměstnanost vždy byla, je a bude závažným problémem. Míra nezaměstnanosti v České republice se v současné době

Více

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ

KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ KNIHOVNICKÁ STATISTIKA A JEJÍ VYUŽITÍ Porada RF Bílovec 16.11.2016 STATISTIKA POVINNOST Každoroční statistické šetření je ze zákona povinné NIPOS, Kult (MK) 12-01 Můžeme ovlivnit, co budeme vykazovat!

Více

Publikování digitalizovaných sbírek online.

Publikování digitalizovaných sbírek online. Publikování digitalizovaných sbírek online. Možnosti, příklady. Ivana Havlíková Národní muzeum - Centrum pro prezentaci kulturního dědictví Postupné fáze digitalizace Krok 1 vstup dat Krok 2 správa, uložení,

Více

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011

Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce Activity of general practitioners for adults in 2011 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 5. 6. 2012 17 Činnost praktických lékařů pro dospělé v roce 2011 Activity of general practitioners for adults in 2011

Více

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech

NPPCRR Národní program podpory CR v regionech NPPCRR Národní program podpory CR v regionech MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ ČR Listopad 2016 Dotační program podpora cestovního ruchu Snahou je podpora konkurenceschopnosti destinací a podpora socioekonomických

Více

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program

Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie a muzea... tipy pro váš Londýnský program Galerie Tate Modern Tate Modern je galerií moderního umění, nachází se v budově původní elektrárny Bankside. Turbínová hala, kde se nacházel elektrický

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce Wages in health services in 2008 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 8. 6. 29 14 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 28 Wages in health services in 28 Souhrn Průměrný měsíční plat zaměstnanců

Více

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis

Centrální systém účetních informací státu (CSÚIS) Základní popis Integrovaný informační systém Státní pokladny (IISSP) Základní popis Verze dokumentu: 1.1 (z 12.4.2011) Strana: 1/6 1. Koncepce CSÚIS CSÚIS je určen ke shromažďování účetních záznamů od vybraných účetních

Více

Úvod obecný popis škol

Úvod obecný popis škol OBECNÁ PROBLEMATIKA MŠ Úvod obecný popis škol Předškolní výchova, která je v České republice zajišťována především mateřskými školami, má dlouholetou tradici spojenou s vývojem zaměstnanosti žen. Pro předškolní

Více

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI

STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI STANDARDIZACE PRÁCE SE SBÍRKAMI PROJEKT RG ČR A SPOLUPRÁCE MC MVU DAGMAR JELÍNKOVÁ BEZPEČNOST MUZEJNÍCH SBÍREK III - MINIMÁLNÍ STANDARD ZABEZPEČENÍ MVU OBSAH Veřejné služby a kvalita Národní politika kvality

Více

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor

Ekonomika III. ročník. 010_Neziskový sektor Ekonomika III. ročník 010_Neziskový sektor Společnost potřebuje ziskový i neziskový sektor. Neziskový sektor může ve společnosti fungovat pokud: společnost je schopna část svých prostředků pro něj vyčlenit

Více

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011.

Koncem roku 2012 měly územní samosprávy na svých bankovních účtech 112,3 mld. Kč, což je o 15 mld. více než v roce 2011. K hospodaření územních samospráv v roce 2012 Rozpočtové hospodaření územních samospráv, tedy krajů, obcí, dobrovolných svazků obcí a regionálních rad regionů soudržnosti, skončilo v roce 2012 přebytkem

Více

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic

Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Efektivní financování sociálních služeb v České republice Effective financing of social services in the Czech Republic Praha, 2013 Ing. Jiří Horecký, Ph.D., MBA Abstrakt Cílem této práce je na dostupných

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2014 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ

ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ ZPRÁVA PŘEDSTAVENSTVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI ZA ÚČETNÍ OBDOBÍ 2009 Společnost Philip Morris ČR a.s. ("PMČR") je předním výrobcem a prodejcem tabákových výrobků v České republice. Dospělým zákazníkům

Více

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002

NÁVRH ROZPOČTU FILOZOFICKÉ FAKULTY UK NA ROK 2002 (UPRAVENÁ VERZE 21. KVĚTNA 2002) Rozpočet na rok 2002 Fakulta /součást: Filozofická fakulta údaje jsou v tis. Kč. Položka rozpočtu Řádek Hlavní činnost Doplňková Celkem HČD HČMD činnost Příjmy a výnosy

Více

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno

Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Agile leadership in Czech Rep. Agilia Conference 2011 Brno Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 2 Aguarra, s.r.o., Lisabonská 2394/4, 190 00 Praha 9, www.aguarra.cz 3 Aguarra,

Více

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze)

TIC v ČR Agentura CzechTourism uvádí více než 600 (není databáze) Ministerstvo pro místní rozvoj 470 (souborná databáze) STRATEGICKÁ ÚLOHA 2 Turistické informační centrum (TIC) je účelové zařízení poskytující v oblasti svého působení (město, region, turistická oblast) informace o všech službách souvisejících s cestovním

Více

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ

ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 26.9.2012 COM(2012) 549 final ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ PÁTÁ FINANČNÍ ZPRÁVA KOMISE EVROPSKÉMU PARLAMENTU A RADĚ O EVROPSKÉM ZEMĚDĚLSKÉM FONDU PRO ROZVOJ

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2

Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 Porovnání předpovídané zátěže se zátěží skutečnou (podle modelu III-C BMP ČHMÚ) Martin Novák 1,2 1 ČHMÚ, pobočka Ústí n.l., PS 2, 400 11 Ústí n.l., novakm@chmi.cz 2 PřF UK Praha, KFGG, Albertov 6, 128

Více

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR)

Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Budoucí role Místních akčních skupin v ochraně kulturního dědictví (pohled NS MAS ČR) Mgr. Petr Žůrek, S.T.D. ředitel MAS Vizovicko a Slušovicko, o.p.s. předseda SMS ČR Zlínského kraje Datum prezentace:

Více

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví

Příloha IV Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví Příloha IV. 3. 5. - Sociální a zdravotní služby, podpora zdraví k Programovému dokumentu pro poskytování podpory z rozpočtu Města Valašské Meziříčí (dále jen Program nebo Programový dokument ) Věcně příslušný

Více

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví

Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 12. 8. 2009 40 Evropské výběrové šetření o zdravotním stavu v ČR - EHIS CR Základní charakteristiky zdraví European

Více

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ

TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ TRENDMONITOR ANEB SOUČASNOST A BUDOUCNOST ZEMĚDĚLSTVÍ Z POHLEDU EVROPSKÝCH FARMÁŘŮ Jak vnímají evropští farmáři současnou ekonomickou situaci v zemědělství? A jaký ekonomický vývoj očekávají v této oblasti

Více

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Informace ze zdravotnictví Jihočeského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky České Budějovice 1 10.5.2005 Lázeňská péče v Jihočeském kraji v roce 2004 Balneologic Care in the

Více

Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014

Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014 VŠB Technická univerzita Ostrava Ekonomická fakulta Zpráva o hospodaření Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava za rok 2014 Materiál č. FAS 3/2/15 k jednání Akademického senátu Ekonomické fakulty VŠB-TU Ostrava

Více

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015

Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice. Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Metodika analýzy návštěvnosti horských středisek v České republice Ondřej Špaček 11. listopadu 2015 Přístup k řešení projektu Etapy projektu Výstupy z jednotlivých etap Postup v jednotlivých etapách Část

Více

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent.

Počet poskytovatelů licencí Počet platných licencí Přijaté licenční poplatky (v mil. Kč) Nové odrůdy rostlin a plemen zvířat. Patent. Analytická část Úvod Předmětem následujícího textu jsou zjištění, plynoucí ze statistického šetření Českého statistického úřadu o licencích za rok 2014, zaměřeného na poskytovatele licencí, počty platných

Více

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013

v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Strukturální fondy a jejich vliv na rozvoj venkova v ČR v období 2007-2013 Structural Funds and Their Impact on Rural Development in the Czech Republic in the Period 2007-2013 Jiří Kolman Summary In this

Více

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013

Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 Stručné shrnutí Informační datová svodka Zaměstnanci a mzdové prostředky za 1. 4. čtvrtletí 2013 je analytickým výstupem ze čtvrtletních výkazů o

Více

Terciární vzdělávání

Terciární vzdělávání Terciární vzdělávání Struktura Vysokoškolské (5A, 6) Vyšší odborné (5B) 1992/93, 1995/96 Legislativa..(zákon o vysokých školách, školský zákon), vnitřní předpisy VŠ Univerzitní x neuniverzitní VŠ UVV -

Více

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví

Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Program CZ11 Iniciativy v oblasti veřejného zdraví Doplňková výzva k předkládání žádostí o grant na dodatečné aktivity pro podpořené individuální projekty financované z Norských fondů 2009-2014 AKTIVITA

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009. Wages in health services in 2009 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 22. 6. 2010 32 Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2009 Wages in health services in 2009 Souhrn Průměrný měsíční plat

Více

průmyslů v ČR a zahraničí

průmyslů v ČR a zahraničí Mapování kulturních a kreativních průmyslů v ČR a zahraničí Odborný seminář Vymezení kulturních a kreativních průmyslů v ČR Martin Cikánek Ministerstvo kultury 30. 5. 2012 www.kreativniprumysly.cz schéma

Více