Provozní řešení knihovny Interiér a vnitřní vybavení knihovny Generální oprava budovy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "2.1.1 - Provozní řešení knihovny 2.1.2 - Interiér a vnitřní vybavení knihovny. 2.2 - Generální oprava budovy"

Transkript

1 Obsah průvodní zprávy 1 - Úvodem 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav 1.B - Vstupní podklady 1.C - Historie budovy 1.D - Širší kontext 1.E - Tepelně technické řešení 2 - Návrh Vestavba knihovny Provozní řešení knihovny Interiér a vnitřní vybavení knihovny Generální oprava budovy Stavebně technické řešení Vzduchotechnika a klimatizace Požárně technická část Využití zahrady 3 Propočet nákladů 1 - Úvodem

2 1.A - K záměru rekonstrukce a úprav Úvaha o rekonstrukci budovy kulturního domu Crystal v České Lípě a jeho úpravy pro potřeby Městské knihovny je vyvolána na jedné straně potřebami knihovny, na druhé straně dnes již zřetelnou zchátralostí některých částí kulturního domu. Na první pohled je logické, že je zapotřebí celou budovu renovovat, má-li být knihovna umístěna v objektu, který bude nabízet soudobý standard a životnost budovy na další desetiletí. Využití přibližně poloviny plošné výměry domu pro knihovnu je dle názoru autorů této studie plně v souladu s jeho původním posláním jako místa pro šíření kultury. Upravované části budovy, zejména její horní podlaží, jsou pro takové využití vhodné a míra nutných zásahů do původní podstaty domu nepřekračuje únosnou mez. Pro optimální využití celého potenciálu budovy, tvořící zároveň jižní část zahrady kláštera, bude žádoucí pokusit se i o lepší zpřístupnění zahrady a nalezení jejího vhodného provozního režimu. 1.B - Vstupní podklady Tato studie rekonstrukce a úprav kulturního domu byla zpracována na základě následujících vstupních podkladů: - Zaměření stávajícího stavu v digitální podobě, zpracované v roce 2004 ateliérem Rubicon - Studie úpravy KD na knihovnu z roku 2007, zpracovaná ing.arch.ing. Jiřím Janďourkem a ing.arch. Janou Medlíkovou - Požadavky Městské knihovny z roku 2011, zpracované její ředitelkou PhDr. Danou Kroulíkovou - Stavebně technický průzkum KD z roku 2011, zpracovaný firmou Diagnostika stavebních konstrukcí s.r.o. 1.C - Historie budovy Budova kulturního domu Crystal byla postavena v létech Pozemními stavbami Česká Lípa na základě projektové dokumentace, zpracované v létech Ateliérem 2 Stavoprojektu Liberec. Autorem architektonického řešení byl ing.akad.arch. Jiří Suchomel, autorem tepelně technického řešení byl ing. Jan Žemlička. Na stavebně technickém řešení se podíleli zejména ing. Karel Novotný a ing František Bielik. Statické řešení zpracoval ing. Jan Suchánek. Všichni autoři původního návrhu žijí a jsou schopni se k navrhovanému zásahu vyjádřit. 1.D - Širší kontext Základní architektonické a stavebně technické uspořádání budovy vychází z jejího začlenění do kontextu zahrady přilehlého augustiniánského kláštera (dnes Vlastivědné muzeum). Klášterní zahrada plynule přechází na střechu kulturního domu a vztah obou objektů starého a nového je založen na vzájemném doplňování. Budova je koncipována jako plochý kompaktní objekt, který kromě vlastních funkcí kulturního domu nabízí i propojení zahrady s městem a otvírá možnost vytvoření jeho kulturního centra, zahrnujícího jak kulturní dům, tak i klášter s loretou a zahradou. Zahrada, v centru města ojedinělá kultivovaná parková plocha, by přitom měla hrát zásadní roli.

3 Původní návrh komplexu kláštera a kulturního domu, rok 1977 Taková možnost je stále otevřená, byla by v souladu s novou provozní náplní kulturního domu a tato studie ji respektuje. Navrhujeme proto zahájit jednání s dotčenými subjekty (Krajský úřad Liberec, Vlastivědné muzeum v České Lípě) s cílem najít organizační a provozní řešení, které by možnost širšího využití zahrady v celém rozsahu (jak na střeše kulturního domu a za ním, tak na pozemku kláštera) umožnilo. 1.E - Tepelně technické řešení Tepelně technická koncepce budovy pocházela z druhé poloviny sedmdesátých let a byla ve světě tehdy zcela unikátní. Využívala tvar domu, jeho zasazení do terénu, na tehdejší dobu nadstandardně dobře izolované fasády i malé množství oken a prosklených ploch s trojitým zasklením. Realizované stavební provedení obsahovalo dále provětrávanou jižní fasádu s funkcí vzduchového kolektoru tepla, spojenou vzduchotechnickými systémy se stavebně provedeným zemním výměníkem tepla a chladu pod budovou. Provedena byla i rekuperace tepla z větracího vzduchu hlavních prostor domu. Schéma původně navrhované tepelné funkce budovy bylo následující:

4 Přímé využití slunečního tepla pro větrání: Akumulace slunečního tepla v zemním výměníku: Předehřívání nasávaného větracího vzduchu v zemním výměníku: Předchlazování zemního výměníku (např. nočním vzduchem): Předchlazování nasávaného větracího vzduchu v zemním výměníku: Tuto základní tepelně technickou koncepci navrhujeme zachovat s tím, že jednotlivé komponenty budou upraveny tak, aby zaručovaly optimální funkci a budou zprovozněny. Provedení jižní fasády bude

5 změněno na plochu s fotovoltaickými panely, zemní výměník tepla bude vyčištěn a vzduchotechnické systémy budou nově provedeny. 2 - Návrh

6 Celkový navrhovaný stavební zásah se sestává ze dvou hlavních částí z vestavby knihovny a z generální opravy budovy a jejího nejbližšího okolí. Obě tyto části spolu souvisí a musí být provedeny zároveň, má-li být knihovna umístěna v důstojném prostředí Vestavba knihovny Pro potřeby knihovny budou využity pouze neužívané a neplnohodnotně využité prostory kulturního domu. Jedná se o prostory restaurace, klubu, bývalého administrativního zázemí ve 2.n.p. a prostory bývalé kuchyně a jejího zázemí v přízemí. Vestavbou a rekonstrukcí kulturního domu získá město plně funkční a důstojné prostory pro kulturní činnost a vzdělávání v regionu. Vestavba knihovny do kulturního domu nenaruší oddělený provoz kina a víceúčelového sálu v přízemí. Pouze společné vstupní prostory- foyer budou dispozičně reorganizovány tak, aby umožnily fungování tří na sobě nezávislých provozů, a modernizovány, aby odpovídaly dnešním uživatelským požadavkům a novému architektonickému pojetí stavby provozní řešení knihovny Stávající hlavní vstup do kulturní domu je zároveň i veřejným vstupem do knihovny. Prostorné foyer za vstupem je společným vstupním prostorem pro všechny tři, jinak samostatně fungující, provozy kulturního domu sál, kino a knihovna. Foyer plní funkci předsálí víceúčelového sálu se šatnou a úpravou, předsálí kinosálu s prodejem vstupenek, šatnou a malým občerstvovacím bufetem, zároveň je místem, v jehož centru lze posedět a odpočinout si, a vchodem do knihovny. Hala knihovny za foyer patří již k provozu vlastní knihovny a je tedy od společného foyer jasně prostorově oddělena. Na halu navazují šatny s obsluhou a samoobslužná šatna s cca 200 skříňkami a vzdělávací blok s víceúčelovým sálem pro 60 osob, víceúčelovou (počítačovou) místností a veřejnými toaletami včetně toalet pro imobilní. V hale je umístěna vertikální komunikace (schodiště, osobní a nákladní výtah) vedoucí do hlavní veřejné části knihovny. V 1.n.p., v prostorách osvětlených denním světlem a oddělených od provozu pro veřejnost, je dále umístěno pracoviště katalogizace a zpracování knih, regionální oddělení a zázemí pro zaměstnance, v neosvětlených prostorách archivy, toalety, technologie, sklady knih pro aktuální fond tj. cca svazků a rezervní sklady. Samostatný vstup do této části pro zaměstnance a zásobování knih je bočním vstupem, kterým se zásobovala bývalá kuchyně restaurace. Po výstupu z veřejné haly do druhého patra knihovny lze vstoupit kontrolovaným vstupem do části knihovny s volnými výběry nebo bez kontroly do odpočinkové zóny, na kterou navazuje volně přístupná venkovní terasa a amfiteátr. Za kontrolou vstupu se ve středu dispozice nachází centrální pult pro příjem a výdej knih. Přehledný prostor u pultu umožňuje rychle se orientovat v prostorách knihovny a rozejít se odtud do oddělení pro dospělé, pro dospívající a pro děti nebo do oddělení regionální literatury a periodik. Oddělení pro dospělé představuje největší podíl volných výběrů knihovny. Součásti oddělení jsou čtenářské koutky u terasy, odkud prosvítá zeleň, na lávkách pod světlíkem, počítačová zákoutí. Na oddělení navazují veřejné toalety včetně toalet pro imobilní a přebalovacího pultu. Oddělení pro dospívající a pro děti jsou hlukově oddělena od ostatních prostor knihovny. Oddělení pro dospívají připomíná spíše nezávislou klubovnu s pohovkami. Jsou zde umístěna periodika, počítače a výběrová literatura, vše pod dohledem centrálního pultu. Oddělení pro děti je rozděleno podle věku na část pro nejmenší, předškolní a starší děti. Výpůjční pult je umístěn u vstupu, samostatné toalety u části pro nejmenší děti. Oddělitelná herna slouží kromě hraní pro besedy a společná čtení. Regionální oddělení s místem pro přednášky, studovnami, poradenskými službami a informačním servisem, čítárna periodik a veřejný internet jsou umístěny v centrální části, v místě dnešní restaurace a schodiště. Administrativní zázemí knihovny je umístěno ve 2.n.p., v prostoru bývalého tanečního sálu. Vstup do této poněkud stranou situované části je přes vlastní knihovnu nebo po schodišti vedlejším vstupem pro zaměstnance z 1.n.p. Administrativa zahrnuje vedení knihovny, ekonomický úsek, zasedací místnost a zázemí.

7 interiér a vnitřní vybavení knihovny Vnitřní uspořádání knihovny je řešeno tak, aby samotná knihovny působila jako jeden kompaktní prostorný celek, který je co nejvíce přehledný, odpovídá současným provozním požadavkům, nabízí pro čtenáře příjemné prostory s moderním zázemím, má současný vzhled a standard. Knihovna, rozčleněná do prostor s různým charakterem, podle věku čtenářů, vlastní funkce a náplně a rušnosti prostředí, proto zabírá téměř všechny volné prostory druhého patra domu, zatímco v přízemí jsou z veřejně přístupných částí umístěny jen nástupní prostory se šatnami a vzdělávací blok. Nejrušnějším a nejfrekventovanějším prostorem knihovny je centrální hala, místo nástupu do knihovny se schodištěm, výtahy a centrálním pultem, zároveň oddychová zóna s výstupem na terasu. Dominantním prvkem je točité schodiště a prosklené výtahy, symetricky umístěné v hale ve dvou stejných zrcadlových otvorech, po jejíchž stranách jsou z přízemí vyrovnány knihy. Vertikální prostor schodiště a výtahů je prosvětlen čtvercovými střešními světlíky, jimiž světlo dopadá až do přízemí. Čtenář z přízemí stoupá po schodišti k bádání kolem knih a za světlem. Volné výběry v odděleních jsou doplněny studijními místy, tam, kde je přirozené osvětlení, naopak v hloubce dispozice jsou regály s knihami. Studijní místa jsou rozmístěna v různých polohách s různým typem sezení, dle věku, rozpoložení a nátury čtenáře, a umožňují připojení PC nebo notebooku na internetovou síť. Vzhledem k tomu, že regály a stěny s vyrovnanými různobarevnými knihami sami o sobě vytvoří barevný dojem interiéru, jsou prostory vlastní knihovny a mobiliář řešeny v umírněných barvách a jemných tónech, tak aby výsledný efekt nebyl rušivý a čtenáři se v knihovně cítili příjemně. Knižní regály jsou navrženy v bílé barvě, stejně jako malba stěn a stropů. Mobiliář v kombinaci bílé, smetanové a dřevěné dýhy z jasanu. Rovnoměrné umělé osvětlení zajišťují podhledy z prosvětlovacích folií, které kontrastují s výraznou šedou litou podlahou. Společné foyer bude také upraveno, aby odpovídalo novému interiérovému pojetí stavby. Vestavba šaten a bufetu, pokladny a stěny budou nově obloženy dřevěným obkladem, který plynule naváže na obklad haly v knihovně. Obklad v knihovně projde do šaten a chodby toalet. Předělem mezi foyer a knihovnou budou prosklené dveře v prosklené bezrámové stěně. Hlavní WC návštěvníků ve foyer a bar v přísálí velkého sálu budou upraveny do podoby odpovídající celkovému architektonickému pojetí nově rekonstruované budovy Generální oprava budovy stavebně technické řešení Následující text zmiňuje pouze hlavní navrhované zásahy, změny a doplňky. Jejich upřesnění a konkretizace bude předmětem dalších stupňů projektové dokumentace. Nosné konstrukce budovy Významné navrhované zásahy do nosných konstrukcí se týkají prakticky pouze vybourání vnitřního ocelového schodiště do 2.NP, otvorů ve stropních deskách pro spojovací schodiště a výtahy knihovny a otvorů pro střešní světlíky nad vybranými místy knihovny. Těmito zásahy nebude nosná funkce ostatních částí konstrukce omezena. Příčky, podlahy a podhledy V upravovaných prostorách budou vybourány nepotřebné příčky, podlahy a podhledy a budou nahrazeny novými konstrukcemi v provedení, odpovídajícím účelu jednotlivých prostor. Umělé osvětlení a elektroinstalace, zdravotní technika, vytápění Úměrně novému způsobu využití budou v upravovaných prostorách nově provedeny rozvody veškerých médií. Ve všech těchto prostorách bude nově řešeno umělé osvětlení, zdravotní technika a vytápění. Zdrojem tepla zůstane stávající výměník v budově. Zachována bude i trafostanice a rozvodny elektrické energie.

8 Exteriér budovy Východní, severní a západní fasáda jsou obloženy travertinem do závěsného systému FEAL. Tento obklad bude demontován, zateplení fasády bude zesíleno a následně bude kamenný obklad opět osazen. Přitom budou vyměněny a doplněny porouchané nebo chybějící části obkladu. Budou odstraněny nevhodné doplňky ze všech fasád. Jižní šikmá fasáda bude zcela nově provedena. Budou odstraněny všechny její vrstvy včetně sendvičových panelů z asbestových desek a nahrazeny novou tepelně izolační skladbou pokrytou v exteriéru fotovoltaickými panely (blíže viz část vzduchotechnika a klimatizace této zprávy). Veškeré výplně otvorů v obvodovém plášti budovy včetně světlíku nad 2.NP budou nově provedeny ze soudobých kvalitních hliníkových okenních systémů. Bude zachováno jejich zasklení trojsklem. Obdobně kvalitně budou provedeny i nové světlíky ve střeše nad knihovnou. V souvislosti s novým provozním využitím dojde na některých místech ke zvětšení okenních otvorů. Obě ramena jižního venkovního schodiště budou povrchově upravena proti korozi a opatřena novým nátěrem. Novým způsobem bude řešeno uzavírání přístupu od tohoto schodiště na střešní terasu budovy. Střecha nad oběma sály včetně atik a žlabů pro odvod dešťové vody bude opravena. Pochozí terasy na střeše domu i nad větracím kanálem za budovou budou předlážděny. Jejich zábradlí a další zámečnické prvky v exteriéru budou nově provedeny. Bude provedena revize a opravy všech dešťových svodů a vpustí. Interiér budovy Bude celkově upraven foyer budovy. Ošetřeny budou jeho stěny a strop, nově řešeny budou vestavby šatních prvků a vstupní stěny knihovny, bufet, úprava pokladen a umělé osvětlení celého prostoru. Prostor původní kuřárny bude využit pro vestavbu pultové šatny pro návštěvníky sálů. Prostory v 1. a 2. NP, upravované pro knihovnu budou zcela přestavěny. Nové provozní využití a dispoziční řešení povede k novým konstrukcím příček, podlah stěny, strop, podlahy, umělé osvětlení Velký společenský sál a kino v 1.NP budovy nebudou zásadním způsobem dotčeny. Výjimkou bude náhrada těch dílů akustických obkladů, které obsahují asbestocementové desky, za prvky vyrobené z jiných materiálů se shodným akustickým účinkem a vzhledem. Hlavní WC návštěvníků ve foyer a bar v přísálí velkého sálu, nevhodně adaptované pozdějšími zásahy budou upraveny do podoby odpovídající celkovému architektonickému pojetí nově rekonstruované budovy. Ostatní pomocné a technické prostory budou dle potřeby rovněž upraveny doplněny vzduchotechnickým zařízením. Okolí budovy Budou předlážděny chodníky, opraveny betonové povrchy zásobovací rampy a nově provedeno její zábradlí. Opraveno bude i venkovní schodiště u západního průčelí, nově proveden spojovací můstek do budovy. Předlážděna bude i terasa nad větracím kanálem za budovou na úrovni 1.NP. Její vodorovné pochozí větrací mříže budou nově provedeny, stejně jako mříže v bočních zdech a nasávací věž VZT. Opěrná zeď za budovou bude opravena. Mostky vedoucí ze střechy kulturního domu do zahrady budou nově provedeny. Celkově opraven bude amfiteátr v zahradě. Oprava se bude týkat betonových konstrukcí, doplnění dřevěných sedáků, nového provedení osvětlovacího prstence včetně elektroinstalace a vybudování skladového zázemí amfiteátru v nových podzemních místnostech za opěrnou zdí.

9 Pro veřejné osvětlení před budovou budou v nové podobě obnoveny dva stožáry, osvětlující vstupní partii kulturního domu. Doplněno bude i veřejné osvětlení zahrady na střešních terasách budovy a v okolí amfiteátru v zahradě. Pro označení budovy a prezentaci programů budou vytvořeny nové volně stojící prvky v prostoru před východním průčelím vzduchotechnika a klimatizace Energetická koncepce budovy a řešení větrání a klimatizace Úvod Technickou koncepci KD Crystal v České Lípě, která začala vznikat již před třiceti lety kolem roku 1975, významně ovlivnila světová energetická krize sedmdesátých let. Pod jejím vlivem se do koncepce a následného realizačního projektu již tehdy dostala technická řešení, která v architektuře a řešení technických zařízení nacházejí širší uplatnění v České republice až v posledních letech. Architektonické řešení budovy z hlediska energetické náročnosti Budova je architektonicky řešena jako kompaktní celek s minimálním členěním. Tím je dosaženo velice dobrého poměru plochy obvodových konstrukcí ke kubatuře a k užitné ploše objektu. Zasklení zaujímá pouhých 10 % plochy. Energeticky úsporný koncept budovy se opírá o její částečné zapuštění do země, dobré tepelně izolační provedení, využití sluneční energie vzduchovým kolektorem pokrývajícím prakticky celou jižní fasádu (Obr.1) a využití zemní energie z podloží budovy prostřednictvím zemního vzduchového kolektoru (Obr.2). Při dispozičním řešení je respektována orientace budovy ke světovým stranám. Velkoprostorové místnosti, velký a malý sál jsou umístěny uprostřed dispozice, strojovny VZT jsou umístěny u jižní fasády,kancelářský trakt je umístěn u severní fasády. Tím se významně sníží tepelná zátěž z vnějšího prostředí (sluneční záření) a zároveň se dosáhne rovnoměrnějšího osvětlení kanceláří během dne a v průběhu roku. Obr.1 sluneční vzduchový kolektor Obr.2 zemní vzduchový kolektor Původní energetický koncept budovy Vzduchový sluneční kolektor na jižní fasádě o výšce okolo 10 metrů má celkovou plochou přes 800 m 2. Je rozdělen vstupem do KD a schodištěm vedoucím na střechu objektu, na kterou navazuje zahrada, na dvě části s využitím pro velký nebo malý sál.

10 Sluneční kolektor je propojen se vzduchotechnikou objektu, která je doplněna vytápěním, ale neobsahuje strojní chlazení. Z tohoto důvodu je vzduchotechnika řízena v několika provozních režimech. V chladném období je čerstvý vzduch přiváděn přes sluneční kolektor na jižní fasádě, kde se předehřívá. V případě větší potřeby ohřátí vzduch prochází nejdříve zemním kolektorem v podloží. Dohřátí vzduchu na potřebnou teplotu je zajištěno klasicky, zdrojem tepla je místní rozvod CZT. Zemní kolektor v podloží má důležitou funkci hlavně v letním období, kdy je čerstvý vzduch pro VZT zařízení předchlazován až o 8K. Zemní výměník je tvořen 78 potrubími spojených do tří různě velkých okruhů, která procházejí pod objektem ze severu k jihu. Na severní části jsou potrubí napojena na zemní kanál zahloubený za objektem a chráněný proti svitu slunce. V jižní části jsou potrubí napojena na vzduchotechniku, která umožňuje různé způsoby využití nasávaného vzduchu. Technický stav vzduchotechnických zařízení, slunečního kolektoru a zemního výměníku Stav VZT zařízení odpovídá stavu techniky před 25 lety. Podle informace pracovníka KD pana Němečka byla obnovena pouze vzduchotechnická jednotka pro kinosál, kde bylo doplněno i strojní chlazení. Vzduchový sluneční kolektor je v dezolátním stavu (Obr.3). Zemní vzduchový výměník nebyl pravděpodobně od zahájení stavby čištěn (Obr.4). Před cca. 5 lety byl obnoven systém měření a regulace. Do jaké míry byl zohledněn původní energetický koncept nelze zjistit, neboť dotyčný pracovník změnil zaměstnání. Obr.3 teplosměnná plocha slunečního kolektoru kolektor Obr.4 nasávání pro zemní vzduchotechnický Rekonstrukce a nová instalace vzduchotechnických zařízení při využití části prostor budovy pro účely městské knihovny Vhodným rozmístěním otevíracích otvorů v obvodovém plášti a střeše budovy lze využít v nově vzniklých prostorách knihovny v 2.NP a částečně i v 1.NP po většinu roku přirozeného větrání. Při současném využití akumulační schopnosti vnitřních konstrukcí (železobetonové konstrukce bez zavěšených podhledů) umožňuje dané dispoziční řešení noční předchlazování pomocí přirozeného větrání. Prostory volných výběrů v 2.NP a se tak obejdou jak bez vzduchotechnických zařízení, tak i bez strojního chlazení. Vzduchotechnika zajistí nucenou výměnu čerstvým vzduchem pouze v těch prostorách, kde toto nelze zajistit způsobem přirozeným a kde to požadují hygienické předpisy a vyhlášky. Nucené větrání je uvažováno v následujících prostorách (týká se pouze nově zřízených prostor knihovny): 1.NP víceúčelový sál, víceúčelová místnost, sklady knih, šatny a sociální zařízení, hala knihovny 2.NP - sociální zařízení Ve skladech knih v 1.NP je uvažováno s decentrálním odvlhčováním, v kancelářích knihovny u západní fasády je uvažováno s decentrálním chlazením. Vzduchotechnická zařízení budou instalována ve strojovně vzduchotechniky v 1.NP.

11 V rámci přestavby je uvažováno i s rekonstrukcí vzduchotechnických zařízení pro velký sál, s rekonstrukcí a vyčistěním zemního kolektoru a s rekonstrukcí jižní fasády. Původní záměr byl, aby vzduchový sluneční kolektor, který tvoří jižní fasádu, sloužil k předehřevu větracího vzduchu. Druhotně bylo uvažováno s akumulací získané energie ze slunečního záření do zemního kolektoru. Protože ale nikdy k užívání slunečního kolektoru výše popsaným způsobem nedošlo a vzhledem k tomu, že za 30 let pokročily technologie na výrobu elektrické energie ze slunečního záření, doporučujeme změnu využití jižní fasády. Pro zachování původní myšlenky energeticky úsporného domu navrhujeme využití jižní fasády pro instalaci fotovoltaických panelů pro výrobu elektrické energie. Toto opatření by mělo být provedeno bez ohledu na státní dotace. Nejenom, že by byl zachován původní vzhled fasády a původní myšlenka energetické řešení objektu, ale bylo by spolu s architektonickým návrhem dosaženo i energeticky a ekologicky vyváženého konceptu. Získaná elektrická energie by mohla být využita jednak pro vlastní spotřebu budovy během denní doby. V případě v kombinaci s reverzibilním tepelným čerpadlem i pro vytápění objektu v zimním a přechodném období a pro chlazení v letním období. Při ploše panelů cca. 700 m2 lze uvažovat se ziskem 60 kw což by stačilo na pohon tepelného čerpadla o výkonu 180 kw. Přebytek vyrobené elektrické energie by byl dodáván přes rozpadový bod do distribuční sítě. Odhad nákladů (uvedené ceny jsou bez DPH) Vzduchotechnická zařízení pro víceúčelový sál, víceúčelovou místnost, sklady knih, šatny a sociální zařízení a halu knihovny v 1.NP, včetně demontáže původních vzduchotechnických zařízení pro kuchyni Vzduchotechnické zařízení pro velký sál ( osob), včetně demontáže původních vzduchotechnických zařízení a čistění a opravy zemního kolektoru ,- Kč ,- Kč Doplnění strojního chlazení/odvlhčování Měření a regulace Fotovoltaické panely Tepelné čerpadlo včetně potrubní sítě ,- Kč ,- Kč ,- Kč ,- Kč Požárně bezpečnostní řešení (PBŘ) Návrh koncepce požární bezpečnosti z hlediska stavebního řešení a způsobu využití stavby Kulturní dům v České Lípě bude částečně rekonstruován. Rekonstrukce znamená změna provozu v části objektu, a to na místo restaurace a herny bude zřízena knihovna. Původní provozy víceúčelového sálu a kinosálu, které se nacházejí v přízemí objektu, budou zachovány. Pro provoz knihovny budou využity prostory v přízemí původního kuchyňského zázemí restaurace. Zde budou zřízeny sklady knih, archiv, místnosti katalogizace, zázemí personálu knihovny, víceúčelový sál pro 60 osob, víceúčelová místnost. Vstupní foyer je nadále hlavní vstup do budovy pro všechny provozy stávající i pro provoz knihovny. Řešena je šatna pro 500 osob, šatna s obsluhou pro knihovnickou část a skříňková šatna pro 220 osob. Výtahy a interiérovým schodištěm je umožněn přístup do 2.N.P. knihovnické části. Ve 2.N.P. v místě bývalé kavárny restaurace a herny je hlavní knihovní část volného výběru knih, čítárny periodik, přednáškových prostor, administrativního zázemí. Od stávajících provozů víceúčelového sálu a kinosálu je knihovna požárně oddělena konstrukcemi a požárními uzávěry.

12 Objekt je dvoupodlažní nepodsklepený, přízemí je přístupné po rovinném terénu. Je osazen do terénní vlny tak, že přízemí není přístupné ze zadní podélné strany. Požární výška objektu je výšková úroveň 2.N.P., tedy h = 3.63 m. Konstrukční systém budovy je železobetonový skelet. Sály jsou zastropeny, příp. zastřešeny velkorozponovými nosníky. Stropy jsou železobetonové. Stěny a příčky v objektu jsou zděné. Obvodový plášť je vyzdívaný a skleněný do nosných kovových rámů. Jedná se o konstrukční systém nehořlavý DP1, tento systém bude zachován i v rámci provedení rekonstrukce. Objekt je nevýrobního charakteru, posouzení podle ČSN , Nevýrobní objekty. Vytvořen bude shromažďovací prostor (SP), posouzení bude respektovat požadavky ČSN , Shromažďovací prostory. Jedná se o změnu staveb, dodržena bude ČSN 73034, Změny staveb. Nosné konstrukce uvnitř požárního úseku, které zajišťují stabilitu objektu a konstrukce nesoucí požárně dělící konstrukce požárních úseků se nesmí během požáru porušit a ztratit únosnost či stabilitu. Jejich požární odolnost se stanoví podle SPB požárního úseku ve kterém jsou umístěny, viz tab. 12 ČSN Požadavky na požární odolnost stavebních konstrukcí budou stanoveny podle ČSN Dodrženy budou požadavky Sb. z. č. 23/2008 o požární prevenci. Koncepce požární bezpečnosti Rekonstrukce je řešena jako přestavba vnitřních prostorů změnou dispozice. Nedochází k přistavění nebo k nástavbě objektu. Jedná se tedy o změnu staveb skupiny II, norma ČSN tedy platí pro objekt se SP pouze v rozsahu, v jakém se na ni příslušné technické normy odvolávají. Pro změnu staveb skupiny II shromažďovacích prostorů platí ČSN , viz příloha D této ČSN. Nevýrobní část objektu bude posouzena podle ČSN (Nevýrobní objekty). Počet evakuovaných osob bude stanoven dle požadavků ČSN Požární zatížení bude oproti původnímu stavu navýšen, rovněž se zvětšuje počet osob dle ČSN , viz čl. 3.2 ČSN Počet osob v knihovně v úrovni 2.N.P. je stanoven na E.s = 335. Knihovní prostor se nachází ve výškovém pásmu VP1, dle čl. 4.3 ČSN Je přesažen mezní počet evakuovaných osob, dle tab. A.1 : 300 osob pro pol. 3.3 čítárny, studovny. Velikost shromažďovacího prostoru SP je tedy : 2 SP ve VP1. Vytvořen bude dvoupodlažní požární úsek obsahující vstupní foyer v přízemí a veškerý provoz knihovny v úrovni 2.N.P.. Požární úsek je SP, bude vybaven předepsanými vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními, kterým je EPS a SOZ. Požárně bude oddělen od stávajících požárních úseků víceúčelového sálu a kinosálu. Samostatný požární úsek bude vytvořen i z nových místností přízemí: víceúčelový sál pro 60 osob, víceúčelová místnost, archiv, sklad knih, katalogizace se zázemím, šatny věšákové a skříňkové. Samostatné požární úseky nadále zůstávají technické provozy dle čl ČSN : strojovny vzduchotechniky, trafostanice, elektro rozvodny, výměníková stanice, velíny. Požární úsek knihovny má v úrovni 2.N.P. možnost úniku více směry. Jedná se o vyústění únikové cesty do venkovního prostoru v obou štítových stěnách a v prostoru centrálního pultu směrem na čelní a zadní terasu. Podle tab. 1 ČSN je pro prostor velikosti 2SP nejmenší dovolený počet únikových východů: dva, započitatelná kapacita celkového počtu osob každého je alespoň 70 % evakuovaných osob. Mezní délka pro možnost úniku více směry je l max. = 70 m při použití EPS a SOZ. Mezní rozměr požárního úseku ve 2.N.P. při použití EPS a SOZ je 93 x 57 m, skutečnost je 92 x 33 m, vyhoví. Velikost součinitele c, vyjadřující vliv instalace SOZ, je c 4 = 0.7. Pro výsledný III SPB dvoupodlažního požárního úseku jsou požární odolnosti stavebních konstrukcí určeny podle tab. 12 ČSN : - požární stěny a stropy 45 DP1, REI, - požární uzávěry otvorů v požárních stěnách 30 DP3, EW, - obvodové stěny nosné 45 DP1, EI, EW, - nosné konstrukce uvnitř p.ú. 45 R. Pro konstrukci železobetonového skeletu s vyzdívkami bude tato odolnost dostatečně zajištěna dimenzí nosných prvků a zajištění krytí oceli.

13 Pro požární úseky s vysokým požárním zatížením, např. sklad knih s V SPB, bude odolnost vyšší, cca 90 REI. Odolnost v těchto p.ú. bude individuálně posouzena a navržena odpovídající odolnost požární konstrukce. Pro požární úsek víceúčelového sálu a víceúčelové místnosti, které jsou s jedním směrem úniku, bude rovněž navrženo SOZ pro možnost prodloužení délky nechráněné únikové cesty. Řešení příjezdových komunikací, nástupní plochy, požární voda Objekt je stávající, nachází se v centru města u hlavní komunikace vedené Českou Lípou. Rekonstrukcí nevznikají nové nároky na příjezdové komunikace, stávající jsou vyhovující. Protipožární zásah je možné vést na celý objekt ze všech čtyř stran. V těchto stranách jsou umístěny i vstupy pro provedení požárního zásahu a vyústění únikových cest. Nástupní plochy se zřídit nemusí. Rovněž zřízení vnitřních zásahových cest není nutné. Zdrojem vnější požární vody je vodovodní řad v areálu města. Jako vnější odběrní místa jsou osazeny stávající nadzemní a podzemní hydranty. Vnitřní hadicový systém je napojen na vnitřní vodovod. Hadicový systém je trvale pod tlakem s okamžitě dostupnou plynulou dodávkou vody. Rozsah vybavení objektu vyhrazenými požárně bezpečnostními zařízeními Ve Sbírce zákonů č. 246, vyhláška MV ze dne (vyhláška o požární prevenci) jsou uvedeny v 4 odstavec (3) vyhrazené druhy požárně bezpečnostních zařízení. Z těchto požárně bezpečnostních zařízení budou v objektu instalovány : EPS elektrická požární signalizace. EPS bude instalována podle podmínek ČSN , čl Nutnost instalace je určena na základě čl a) ČSN Hlásiče budou napojeny na automatickou ústřednu EPS. Ústředna EPS je stávající a instalace hlásičů bude rozšířena do požárního úseku knihovny a navazujících požárních úseků. SOZ : v požárním úseku knihovny bude instalováno zařízení pro odvod kouře a tepla. Instalace SOZ je nutná na základě čl d) ČSN a čl a)1) ČSN V p.ú. se nachází více jak E.s = 150 osob, skutečnost E.s = 335. Instalováno bude SOZ s přirozeným přívodem vzduchu a s nuceným odvodem kouře, splodin hoření a tepla. SHZ : v požárním úseku knihovny nebude instalováno samočinné hasící zařízení. Instalace SHZ není nutná dle čl ČSN , posuzovaný p.ú. nemá plochu větší jak 4000 m 2. Nouzové osvětlení : V prostoru knihovny bude instalováno nouzové osvětlení splňující požadavky ČSN EN Bude provedeno tak, aby v případě požáru byla zajištěna jeho funkce alespoň po dobu 15 ti minut. Zařízení vyhlášení poplachu : Akustický signál vyhlášení poplachu od systému EPS. Evakuační rozhlas s nuceným poslechem není nutný, viz čl ČSN , prostor není větší než 2 SP ve VP1. Evakuační výtah : V prostoru knihovny pro její účel není nutné instalovat, viz Sb. zákonů č. 23/2008 z 29. ledna Uvedený SP se nachází pouze ve VP1, nikoliv ve VP2 nebo VP3. Vytápění objektu je stávající, napojeno na výměníkovou stanici, která je integrována do objektu. Z ní jsou vedeny teplovodní rozvody do vytápěných prostor. Projektování vyhrazených požárně bezpečnostních zařízení zabezpečí osoba způsobilá pro tuto činnost, která získala oprávnění k projektové činnosti podle zvláštního předpisu, viz vyhláška o požární prevenci - uvedeno v 5 odstavec (5). Zhodnocení možnosti provedení požárního zásahu

14 V objektu není nutné zřizovat vnitřní zásahovou cestu ani nástupní plochu před objektem. Objekt je přístupný je ze všech stran a je kolem něj vedena zpevněná areálová komunikace o šířce 5.5 a 6 m. Přístup na střechu objektu bude vnějšími zásahovými cestami (požárními žebříky). Systém EPS bude vybaven akustickým zařízením pro vyhlášení poplachu. Zřízen je domácí rozhlas, bude rozšířen do přístavby. Přístavba nevyvolává nutnost zřízení jednotky požární ochrany podniku. Závěr: Za podmínek dodržených v této dokumentaci navrhovaná rekonstrukce se zřízením knihovny vyhoví z hlediska požárně bezpečnostních norem a předpisů. Nutno však zpracovat PBŘ v úrovni DUR a projektu stavby v souladu s Vyhláškou MV č. 246/2001 z 29. června 2001, o požární prevenci a Sbírkou zákonů č. 23/2008 z 29. ledna 2008, o technických podmínkách požární ochrany staveb Využití zahrady Současný stav: Původní návrh zahrady:

15 Původní návrh zahrady byl realizován pouze v základních ohledech. Její zanedbaný stav volá po celkové kultivaci. V souvislosti s celkovým režimem využití zahrady by bylo žádoucí z ní vyloučit parkování vozidel. Je zapotřebí alespoň sjednotit povrch cest a zpevněných částí do antukového provedení, sestříhat zelené ploty do správných výšek a kultivovat zeleň v atriích za kulturním domem. V amfiteátru, který nikdy nebyl proveden v souladu s původním záměrem navrhujeme opravit rozpadající se betonové části, nově provést prstencovou konstrukci a rozvody pro osvětlení a doplnit dřevěné sedací plochy stupňů. Na střechu kulturního domu navrhujeme osadit historické sochy nebo jejich kopie ve smyslu původního nerealizovaného záměru. 3 Propočet nákladů

16 Tento propočet je sestaven na základě zpracované studie, která pracuje pouze s omezenou podrobností řešení. Té odpovídá i míra podrobnosti a úplnosti finančního ohodnocení navrhovaného zásahu. Jak technické řešení, tak jeho finanční ohodnocení budou v dalších fázích projektové přípravy upřesněny. SOUHRNNÁ REKAPITULACE NÁKLADŮ STAVBY PŘEHLED JEDNOTLIVÝCH HLAV HLAVA I PROJEKTOVÉ A PRŮZKUMNÉ PRÁCE Kč HLAVA II PROVOZNÍ SOUBORY --- HLAVA III STAVEBNÍ OBJEKTY Kč HLAVA IV INVENTÁŘ INVESTIČNÍ POVAHY Kč HLAVA V UMĚLECKÁ DÍLA, NÁPISY Kč HLAVA VI OSTATNÍ NÁKLADY DODAVATELE Kč HLAVA VII OSTATNÍ INVESTIČNÍ NÁKLADY INVESTORA Kč HLAVA VIII ROZPOČTOVÁ REZERVA INVESTORA Kč HLAVA IX JINÉ INVESTICE --- HLAVA X INVESTICE NEZAHRNOVANÉ DO ZP --- HLAVA XI NÁKLADY HRAZENÉ Z PROVOZNÍCH PROSTŘEDKŮ Kč SOUČET HL. I - XI Kč DAŇ Z PŘIDANÉ HODNOTY 20% Kč PŘEDPOKLÁDANÉ NÁKLADY VČ. DPH CELKEM Kč

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010

1. Identifikační údaje stavby. architektonická studie. Datum: říjen 2010 TJ Pedagog Modřany Mimosa architekti architektonická studie 10 / 2010 1. Identifikační údaje stavby Akce: TJ Pedagog Modřany - přeměna předávací stanice na gymnastickou tělocvičnu Místo: ul. Kabeláčova,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA

TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA 1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MATEŘSKÁ ŠKOLA Stavba: STAVEBNÍ ÚPRAVY MATEŘSKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ, ul. CYRILOMETODĚJSKÁ 754/6 VÝMĚNA VÝPLNÍ OTVORŮ Místo: Třebíč Investor: Město Třebíč Vypracoval: Staprom CZ, spol. s r.o,

Více

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ D.1.3.1 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Objekt: Novostavba rodinného domu FRANTIŠKA 2.01 Vypracoval: Ing. Radek Dědina, autorizovaný inženýr Františka 2.01 D.1.3.01 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ - 1 z 5 OBSAH:

Více

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009

ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA. Požárně bezpečnostní řešení. OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 06/2009 ÚPRAVA 08/2012 ARCHDAN - PROJEKTOVÁ KANCELÁŘ J.DANDA ÚMČ P20 Horní Počernice ING.M.SCHMIDT OBJEKT v ul. NÁCHODSKÁ č.p.867 Horní Počernice, Praha 20 Požárně bezpečnostní řešení ING.ARCH. J.DANDA 06/2009

Více

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM)

Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) Příloha 8: Projektové listy k opatření 3 (OP ŽP, mimo vlastní IPRM) - 1 - Projektový list 1. Název projektu A - Zateplení ZŠ Šrámkova 2. Předkladatel projektu Statutární město Opava 3. Název OP oblasti

Více

Obsah dokumentace: A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA C. SITUAČNÍ VÝKRESY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ A TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ E. DOKLADOVÁ ČÁST 1) Stavební objekty SO 2) Inženýrské

Více

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015

PRAKTIK 1515. novinka. 103.9 m 2. 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2015 PRAKTIK 11 2 990 000 Kč 1 820 000 Kč 4 66 m 2 4834 m 3 1020 m 2 686 m 2 27 kwh/m 2 7840 m 40 jednoduchý, kompaktní a cenově dostupný dům vhodný zejména pro mladé rodiny navzdory malé zastavěné ploše má

Více

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě

_10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě BILANCE _10 TŘÍD PRO STUDENTY - z toho 6 tříd možné dodatečně rozdělit na dvě - jedna třída venkovní na terase pro experimentální výuku za optimálních klimatických podmínek _CENTRÁLNÍ HALA _PŘEDNÁŠKOVÁ

Více

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603

SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 SUPŠ sklářská Valašské Meziříčí přístavby odborných učeben a stavební úpravy č.p.603 Kontrolní den č.2 8.10.2014 Úprava trasy slaboproudých kabelů Telefonica mimo půdorys přístavby Nájezd vrtací soupravy

Více

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře.

1. ÚVOD. 1.1 ÚČEL OBJEKTU Zůstává stávající. Prostory dotčené stavbou budou, stejně jako doposud, sloužit jako kanceláře a učebny, suché laboratoře. - 1 - OBSAH 1. ÚVOD... 2 1.1 Účel objektu... 2 1.2 Funkční náplň... 2 1.3 Kapacitní údaje... 2 1.4 Architektonické, materiálové a dispoziční řešení... 2 1.5 Bezbariérové užívání stavby... 2 1.6 Celkové

Více

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ

Středoškolská technika 2015 STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Středoškolská technika 2015 Setkání a prezentace prací středoškolských studentů na ČVUT STUDIE POLYFUNKČNÍHO DOMU DO PROLUKY NA ROHU ULIC ANTONÍNA DVOŘÁKA A NA OKROUHLÍKU V HRADCI KRÁLOVÉ Ondřej Machač

Více

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3

EKOLINE 1237. 209.7 m 2. 4 500 000 Kč 2 720 000 Kč 26 870 Kč EUROLINE 2012. 5 151.4 m 2 768.6 m 3 EKOLINE 1237 4 00 000 Kč 2 720 000 Kč 114 m 2 7686 m 3 114 m 2 909 m 2

Více

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9

PRŮVODNÍ ZPRÁVA. Přezletice Nový obecní úřad. s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 PRŮVODNÍ ZPRÁVA P ř e z l e t i c e N o v ý o b e c n í ú ř a d s t u d i e z á s t a v b y č e r v e n 2 0 0 9 D r u h é k o l o z a p r a c o v á n í k o m e n t á ř ů s o u t ě ž n í p o r o t y Tomáš

Více

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy)

(dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) [PENB] PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY (dle vyhl. č. 78/2013 Sb. o energetické náročnosti budovy) Objekt: Bytový dům Adresa: V přístavu 1585 170 00 Praha Holešovice kraj Hlavní město Praha Majitel:

Více

10. Energeticky úsporné stavby

10. Energeticky úsporné stavby 10. Energeticky úsporné stavby Klíčová slova: Nízkoenergetický dům, pasivní dům, nulový dům, aktivní dům, solární panely, fotovoltaické články, tepelné ztráty objektu, součinitel prostupu tepla. Anotace

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy NOVAKO Jihlava u dálnice D1 Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu:... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:... 5 Sítě:...

Více

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru

STAVITELSTVÍ. Představení bakalářského studijního oboru Představení bakalářského studijního oboru STAVITELSTVÍ Studijní program: Stavební inženýrství Studijní obor: Stavitelství Vysoká škola: Západočeská univerzita v Plzni Fakulta: Fakulta aplikovaných věd

Více

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM.

HLAVNÍ VSTUP JE ZVÝRAZNĚN ZÁŘEZEM DO FASÁDY, KTERÝ JE ORÁMOVANÝ PORTÁLEM. PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. URBANISTICKÉ SOUVILOSTI PARCELA SE NACHÁZÍ V MĚSTE BRNĚ. LEŽÍ NA OKRAJI BRNĚNSKÉ OKRUŽNÍ TŘÍDY, NA KTERÉ SE NACHÁZEJÍ MĚSTSKÉ PARKY A DŮLEŽITÉ KULTURNÍ STAVBY. KONKRÉTNĚ JDE O KŘIŽOVATKU

Více

SVITAP J.H.J. spol. s r.o.

SVITAP J.H.J. spol. s r.o. NABÍDKA PRONÁJMU VOLNÝCH PROSTOR SVITAP J.H.J. spol. s r.o. Kijevská 8, 568 02 Svitavy tel.: 461 568 166 mob.: 605 700 601 e-mail: vinklerova@svitap.cz www.svitap.cz Budovy a provozy na ul. Dimitrovova

Více

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.

AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject. AZ PROJECT spol. s r.o. projektová a inženýrská kancelář U Křižovatky 608 280 02 Kolín IV tel. 321 728 755, e-mail kadlecek@azproject.cz Stavebník : Stavba : Místo stavby : Městský úřad: Kraj: MĚSTO KOLÍN,

Více

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.

Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen. autorizace Zpracovatel PBŘ Požární bezpečnost staveb s.r.o., Částkova 97, 326 00 Plzeň tel. 377 444 590, fax 377 457 721, email: pbs@pbs-plzen.cz Zodpovědný projektant Ing. Petr Boháč Projektant PBŘ Taťána

Více

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc.

Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Rekonstrukce nebytových prostor Městských Divadel Pražských (MDP) v objektu č.p. 700, Vodičkova 32 Architektonická studie 04 / 2014 vypracoval: Bc. Jan Bárta SEZNAM PŘÍLOH 1. Průvodní zpráva 2. Půdorys

Více

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY INVESTOR: BŘETISLAV JIRMÁSEK, Luční 1370, 539 01 Hlinsko Počet stran: 10 STAVBA: SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY RESTAURACE S UBYTOVÁNÍM, 271, 269, 270 PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY

Více

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II

POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II POZEMNÍ STAVITELSTVÍ II Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích Institute of Technology And Business In České Budějovice Tento učební materiál vznikl v rámci projektu "Integrace a podpora

Více

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ

CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ CIHLOVÝ PASIVNÍ DŮM PRO BUDOUCNOST HELUZ Proč budujeme pasivní dům? 1. Hlavním důvodem je ověření možností dosažení úrovně tzv. téměř nulových budov podle evropské směrnice EPBD II. Co je téměř nulový

Více

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY

KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY KONCEPT BYTOVÉ VÝSTAVBY 22.10.2003 OBECNĚ Metody návrhu prefabrikovaných betonových konstrukcí jsou založeny na otevřeném modulárním systému. Příklady řešení řadových a věžových prefabrikovaných bytových

Více

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav

Oprava a modernizace bytového domu Odborný posudek revize č.1 Václava Klementa 336, Mladá Boleslav Obsah: Úvod... 1 Identifikační údaje... 1 Seznam podkladů... 2 Tepelné technické posouzení... 3 Energetické vlastnosti objektu... 10 Závěr... 11 Příloha č.1: Tepelně technické posouzení konstrukcí obálky

Více

Rekonstrukce Galerie Mánes

Rekonstrukce Galerie Mánes Skanska a.s. wwwww.skanska.cz Základní informace o stavbě Název stavby Lokalita Masarykovo nábřeží 1, Praha 1 Nové Město Doba výstavby 04/2012 12/2013 Generální dodavatel Skanska a. s., divize Pozemní

Více

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice

Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Nástavba mateřské školy Elišky Krásnohorské 15, 1-ETAPA 618 00 Brno p.č. 371/3, k.ú. Černovice Projektová dokumentace pro výběrové řízení. Technická zpráva Vzduchotechnika Investor :Úřad mětské části Brno-Černovice

Více

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14

TĚLOCVIČNA SK SPARTAK CHRASTAVA - STUDIE REKONSTRUKCE Sportovní projekty s.r.o. 3/2o14 TĚLOCVIČNA SK SPARTAK Obsah: 1) Identifikační údaje 2) Souhrnná zpráva 3) Situace 1:500 4) Půdorys 1.N.P. 1:150 5) Půdorys 2.N.P. 1:150 6) Řezy 1:200 7) Pohledy 1:200 8) Vizualizace 1) Identifikační údaje

Více

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569)

R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) R01-Z07 Rozdělení skladu komercí (01.S47) na 3 samostatné sklepy (01.567, 01.568, 01.569) Obsah technické zprávy: 1/ Základní identifikační údaje akce 2/ Náplň projektu 3/ Výchozí podklady k vypracování

Více

Zpráva z posouzení bytu

Zpráva z posouzení bytu Akce: Místo: Investor: Posouzení bytu a návrh řešení Krymská 227/29, Praha 10 - Vršovice Elena Vavilchenková Zpráva z posouzení bytu Vypracoval: Ing. Jiří Perlík, Datum: 1.7.2015 www.perlikprojekce.cz

Více

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

MODULÁRNÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY 7822DV Základní principy Jedná se o třítřídní jednopodlažní mateřskou školu, která bude používána na více místech a objekt je tedy navržen s důrazem na aplikovatelnost pro různě členěný terén, jak pro

Více

bytových jednotek a společných prostor

bytových jednotek a společných prostor Technická specifikace bytových jednotek a společných prostor Budovy E1 a E2 Konstrukce budovy Kostra základy a základová deska železobeton obvodové a vnitřní nosné zdi železobeton zdi mezi byty železobeton

Více

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková

Úspory energie v pasivním domě. Hana Urbášková Úspory energie v pasivním domě Hana Urbášková Struktura spotřeby energie budovy Spotřeba Zdroj energie Podíl ENERGETICKÁ BILANCE vytápění Výroba tepla Tepelné zisky Odpadové teplo Vnější Vnitřní Ze vzduchu

Více

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu

Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Porovnání energetické náročnosti pasivního domu, nízkoenergetického domu a energeticky úsporného domu Aby bylo možno provést porovnání energetické náročnosti pasivního domu (PD), nízkoenergetického domu

Více

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení

Příloha č. 3. Specifikace rozsahu zateplení Veřejná zakázka malého rozsahu na zhotovení projektové dokumentace a energetického auditu stavby Realizace úspor energie - SŠ zemědělská a VOŠ Chrudim včetně výkonu autorského dozoru Příloha č. 3 Všechny

Více

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY

ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY Zpracovatel: GREEN ENERGY INVESTMENTS s.r.o. Popelova 75 620 00 Brno ADMINISTRATIVNÍ BUDOVA SÚS PK - OS KLATOVY, ZA KASÁRNY 324, st.p.č. 2862, k.ú. KLATOVY D. DOKUMENTACE OBJEKTŮ V Brně, červen 2013 D1

Více

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně

Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária Mikuláše Koperníka v Brně www.skanska.cz Základní informace Přírodovědné exploratorium rekonstrukce a dostavba Hvězdárny a planetária 23/8/2010 14/7/2011 Zastavěná plocha : 1725 m2 Obestavěný prostor celkem: 17322 m3 Kubatura -

Více

Zařízení vzduchotechniky

Zařízení vzduchotechniky Akce: Investor: Obec Kobylnice Stupeň: DUR + DSP Zařízení vzduchotechniky F 1. 4. 1 Technická zpráva Hlavní projektant: Ing. Kolajová Vypracoval: Ing. Truncová Datum: 2/2012 Číslo paré: - 1 - OBSAH 1.0

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Půdní vestavba ZŠ Dolní Bečva Místo : Dolní Bečva k.ú. Dolní Bečva, parcela č.: st. 939, 229/1 Investor : Obec Dolní Bečva Dolní Bečva

Více

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady

INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady INPROJEKT, spol. s r.o. Ostende 87/II, 290 01 Poděbrady http: www.inprojekt-podebrady.cz, e-mail: info@inprojekt-podebrady.cz, tel.: +420/325610079, fax: +420/325610215 DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ

Více

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4

Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H. 1.0 Úvod 2. 2.0 Identifikační údaje 3. 3.0 Popis výchozího stavu 4 Energetický audit objektu České národní banky - ústředí O B S A H strana 1.0 Úvod 2 2.0 Identifikační údaje 3 3.0 Popis výchozího stavu 4 4.0 Zhodnocení výchozího stavu 67 5.0 Návrhy opatření ke snížení

Více

průkaz energetické náročnosti budovy

průkaz energetické náročnosti budovy EN 01-02-13b Brno, 10. 3. 2013 průkaz energetické náročnosti budovy Objekt školy, tělocvičny a dílen Tyršova 224/16, Československé armády 18, Rousínov 683 01 Investor Městský úřad Rousínov odbor výstavby

Více

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R

I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R INVESTOR TJ Sokol Jablůnka, Jablůnka č.p.187 756 23 Jablůnka I N V E S T I Č N Í Z Á M Ě R T Ě L O C V I Č N A T J S P A R T A K J A B L Ů N K A R E K O N S T R U K C E T Ě L O C V I Č N Y ZPRACOVATEL

Více

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA

SO 01 OBECNÍ DŮM F1.4. Technika prostředí staveb F1.4.c) Zařízení vzduchotechniky 1.4.2 101 TECHNICKÁ ZPRÁVA Investor Místo stavby Druh dokumentace : Obec Horní Domaslavice : Parcela č. 273, k.ú. horní Domaslavice : Dokumentace pro stavební povolení (tendr) Akce: GENERÁLNÍ OPRAVA STŘECHY NA OBECNÍM DOMĚ č.p.

Více

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5

Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY Akce: Revitalizace panelového domu Holasická 10 a 12, Opava 5 Místo: úl. Holasická 1163/10, Opava, parc.č. 1526, k.ú. Kateřinky u Opavy úl. Holasická 1164/12, Opava,

Více

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě)

Pokrytí potřeby tepla na vytápění a ohřev TV (90-95% energie užité v domě) méně solárních zisků = více izolace ZÁKLADNÍ POŽADAVKY NA PASIVNÍ DŮM PRO NZU TEPELNÉ ZISKY SOLÁRNÍ ZISKY orientace hlavních prosklených ploch na jih s odchylkou max. 10, minimum oken na severní fasádě

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení D.1.3 Požárně bezpečnostní řešení AKCE Půdní vestavba klubovny Fugnerova 366, Kolín STAVEBNÍK Město Kolín, Karlovo náměstí 78, Kolín I STUPEŇ PD Dokumentace pro stavební povolení DATUM Prosinec 2014 VYPRACOVALA

Více

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem

Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Nízkoenergetický rodinný dům v Roztokách u Prahy - praktické zkušenosti z realizace dřevostavby, porovnání s návrhem Jan Růžička*) **), Radek Začal**) *) Fakulta stavební ČVUT v Praze, Thákurova 7, 166

Více

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817

Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková, ČKA 3817 - 1 - TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Akce: Stavební úpravy rodinného domu Adresa: Fügnerova 1764, Dobřichovice Zpracovatel: A.D.U. atelier s. r. o. Ing. arch. Květuše Berková,

Více

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í

D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í D. 1. 3. P o ž á r n ě b e z p e č n o s t n í ř e š e n í s t a v b y Akce : Výstavba nového objektu ZPS na LKKV p.č. 508/2, 513/1, 513/3, 514, 515/1, 515/2, k.ú. Kolová Stupeň : Dokumentace pro stavební

Více

Požárně bezpečnostní řešení

Požárně bezpečnostní řešení Požárně bezpečnostní řešení Název stavby : 1.ZŠ v Sokolově, ul. Pionýrů 1614 Pavilon stravování a školní družiny Stavební úpravy a změna v užívání v části stavby školní družina Místo stavby : Sokolov,

Více

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie

Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu ČEZ Aréna Pardubice Městský rozvojový fond Pardubice, a.s. architektonická studie Autorská zpráva Administrativní nástavba a zastřešení vstupu architektonická studie Úvod Předložená architektonická studie řeší administrativní nástavbu v prostoru přízemní, částečně zapuštěné, hmoty spojující

Více

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB.

PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY DLE VYHL. 78/2013 SB. RODINNÝ DŮM, RUPRECHTICE LIBEREC, DŮM Č. 2 PARC. Č. 671/1, K. Ú. RUPRECHTICE Účel: Adresa objektu: Průkaz energetické náročnosti budovy dle vyhl.

Více

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami

Hotel garni - je ubytovací zařízení s minimálně 10 pokoji pro hosty a dalšími službami Charakteristika jednotlivých typů ubytovacích zařízení Charakteristiky jednotlivých typů mají za cíl přesněji definovat rozsah služeb pro jednotlivé typy ubytovacích zařízení. Charakteristika vychází z

Více

Nízkoenergetické a pasivní domy

Nízkoenergetické a pasivní domy Nízkoenergetické a pasivní domy www.domypetricek.cz Představení firmy Domy Petříček Naše firma Domy Petříček se od roku 1996, kdy byla založena, věnuje zateplováním, rekonstrukcím a výstavbě rodinných

Více

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50

9a. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 západní křídlo 1.50 9b. ŘEZ PŘÍČNÝ 3-3 východní křídlo 1.50 SEZNAM DOKUMENTACE: TECHNICKÁ ZPRÁVA STATICKÝ VÝPOČET 1. SITUACE 1:2000 2. OSAZENÍ DO TERÉNU 1:200 3a. ZÁKLADY západní křídlo 1.50 3b. ZÁKLADY východní křídlo 1.50 4a. PŮDPRYS 1. NP západní křídlo 1.50

Více

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1

ul. Levá Jakub Hendrych / Jan Hendrych studie půdního bytu Praha 4 - Podolí 05.2010 1 ul. Výchozí dv r ul. Levá 1 E F A B C D E F kuch. + jídelní prostor 20,7m obytný prostor 26,2m sport. kout 4,3m koupelna + wc 5,8m ložnice 11,8m ložnice 10,6m A' B' C' D' A B C D úložný prostor se zásobníkem

Více

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE

PRAKTIK 1316 NOVINKA. 3 250 000 Kč 2 000 000 Kč -140 000 Kč PRAKTIK 1316 EUROLINE SLOVAKIA 2013 312 RODINNÉ DOMY EUROLINE NOVINKA PRAKTIK 1316 s garáží předpokl spotřeba energie za rok malá, vhodný i na malé a užší parcely komfortní zádveří velkoprostor obývacího pokoje s krbem, jídelnou a kuchyní se skladem potravin pod

Více

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5

01 číslo paré: SEMILY - STAVEBNÍ ÚPRAVY MĚSTSKÉHO KINA JITŘENKA ARCHITEKTONICKÁ STUDIE - KONCEPT 5 ROSA - ARCHITEKT Krakonošovo náměstí 71, 541 01 Trutnov, tel: 604 753 074, rosa@rosa-architekt.cz, www.rosa-architekt.cz číslo zakázky: 0700902 IČ: 866 91 783 investor: revize: 00 01 číslo paré: MĚSTO

Více

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899

MCT - RR spol. s r.o., Pražská 16, 102 21 Praha 10 - Hostivař, tel./fax 272 651 899 Obsah 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE... 2 2. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ... 3 2.1 STÁVAJÍCÍ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.2 NOVÉ URBANISTICKÉ A ARCHITEKTONICKÉ ŘEŠENÍ STAVBY... 3 2.3 NOVÉ

Více

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012

MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 MEZINÁRODNÍ DNY PASIVNÍCH DOMŮ 2012 víkend 9-11. listopadu 2012 Rádi bychom Vás pozvali v rámci 9. ročníku Mezinárodního dne pasivních domů na prohlídku pasivních a nízkoenergetických domů, které byly

Více

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí

Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí Odborné posouzení stavu nemovitosti č. p. 26 ulice Vodárenská 5, Praha 4 Podolí 1. Zadání Dne 30. 04. 2012 byly předány zpracovateli podklady k výše uvedenému objektu a současně byla provedena vizuální

Více

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard

NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti. Komfortní bydlení - nový standard NÍZKOENERGETICKÉ BYDLENÍ Snížení energetické náročnosti Snížení energetické závislosti Naše domy mají tak malé ztráty tepla. Využívají energii ze slunce, teplo vydávané domácími spotřebiči a samotnými

Více

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební

věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební -1- Akce: Nástavba administrativní budovy vazební věznice, Goethova 1, České Budějovice. P O Ž Á R N Ě B E Z P E Č N O S T N Í Ř E Š E N Í Stupeň projektové dokumentace : stavební povolení Vypracoval :

Více

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva

Požárně bezpečnostní řešení Technická zpráva stavba: Rekonstrukce obvodového pláště panelového bytového domu Rýmařovská č.p. 432, 199 00 Praha 18 - Letňany investor: Společenství pro dům č.p. 432, ulice Rýmařovská, Praha 18 stupeň: DSP obsah: Požárně

Více

Příklady certifikovaných budov

Příklady certifikovaných budov pobočka České Budějovice Praha 21.6.2012 Příklady certifikovaných budov Ing. Jan Tripes TZÚS Praha, s.p., Národní platforma SBToolCZ 2011 - První certifikovaný Rodinný dům v ČR Pasivní rodinný dům Na Podvolání

Více

Ing. Zbyněk Valdmann &

Ing. Zbyněk Valdmann & Ing. Zbyněk Valdmann & NERGIE ÝŠKOVÝCH UDOV ENERGIE ÚVOD - CENY ENERGIE: včera, dnes a zítra, vývoj - NÁKLADY vs. NORMA pro tepelnou ochranu budov na pozadí konstrukcí s požární odolností a bez požární

Více

Nová zelená úsporám 2013

Nová zelená úsporám 2013 Nová zelená úsporám 2013 ZDROJE PROGRAMU NZÚ 2013 Program Nová zelená úsporám 2013 (dále jen Program ) je financován z prostředků Státního fondu životního prostředí ČR, a to v souladu se zákonem č. 383/1991

Více

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb.

PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZPRACOVATEL : TERMÍN : 11.9.2014 PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ AREÁL BYDLENÍ CHMELNICE, BRNO - LÍŠEŇ zpracovaný podle vyhlášky 148/2007 Sb. PROJEKTOVANÝ STAV KRAJSKÁ

Více

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.

Studie Rekonstrukce kina Bc. Petr Kvasnička 2009. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2. STUDIE Rekonstrukce Konstantinovy Lázně bývalé kino Bratrská jednota baptistů ČÁST 3 (26.2.2009) Obsah: 1 Varianta S1u 1.1 Schéma 1.2 Hlavní změny 2 Popis řešení 2.1 Hlavní vstup 2.2 Přístup do bytu (zádveří)

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ Výrobně skladovací areál firmy Otčenášek s.r.o. Týniště nad Orlicí Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 3 Poloha areálu... 4 Vzdálenosti:... 4 Výměry:...

Více

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ

ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ ÚZEMNÍ STUDIE KARLOVY VARY BOHATICE VEŘEJNÁ PROSTRANSTVÍ Řešené území. Řešené území se nachází ve východní části města Karlovy Vary, v k.ú. Bohatice. v jeho jižní části. Tato část je využita převážně pro

Více

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch

Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné. Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Stropní systémy pro vytápění a chlazení Komfortní a energeticky úsporné Vytápění Chlazení Čerstvý vzduch Čistý vzduch Zehnder vše pro komfortní, zdravé a energeticky úsporné vnitřní klima Vytápění, chlazení,

Více

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95

Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 e Název stavby: Rekonstrukce panelového objektu Praha 8, Davídkova 2101/91-2103/95 PRAHA III/2011 F. DOKUMENTACE STAVBY F.4. POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ Stupeň: Investor: Zodpovědný projektant: Vedoucí

Více

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018

PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 2015 2018 PROJEKT REKONSTRUKCE SOKOLOVNY 215 218 TJ SOKOL BOHUŇOVICE pro ZO Bohuňovice Zasedání zastupitelstva 21.5.215 Ing. Václav Fryčák 1 I. Současný stav / Shrnutí TJ Sokol Bohuňovice jako vlastník Sokolovny

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny)

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A968 Výrobně skladovací areál SEMA Lenešice (okr. Louny) Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Upozornění... 5 Poloha areálu... 6 Výměry:... 7 Územní

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA REKONSTRUKCE ŠKOLNÍ KUCHYNĚ (STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE) Místo stavby: Stavebník: 1. máje 11, 709

Více

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM

REKONSTRUKCE BUDOVY KZM VERZE 4 zodpovědný projektant:, ČKAIT 1400087 Beckovského 1882, 580 01 Havlíčkův Brod tel/ fax: 569 431 005, 608 419 357, 604 595 808 efekt projekt@seznam.cz B. Fendrych: 723 134 653 fendrych@efektprojekt.cz

Více

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR

ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR ODHAD NÁKLADŮ SANACE - OCENĚNÝ VÝKAZ VÝMĚR A. ÚDAJE O STAVBĚ Název akce : Místo stavby : SANACE PANELOVÉHO DOMU Štúrova 1701, Praha 4 - Krč. B. STATICKÉ SANACE Objekt A Sanace vnějších vrstev obvodových

Více

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí:

ZÁKLADNÍ INFORMACE. Firma RD AUDO, spol. s r. o. nabízí: ZÁKLADNÍ INFORMACE Firma RD AUDO s.r.o. se zabývá výrobou a montáží montovaných rodinných domů, bytových domů a stavebních občanských objektů z konstrukčního systému AS. Montované AS objekty jsou určeny

Více

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12

Standardy bytového domu/společných prostor. Standardy bytu. Standardní vybavení. Standard MODERN II. 3-12 STANDARD MODERN II. Standardy bytového domu/společných prostor 1 Standardy bytu 2 Standardní vybavení Standard MODERN II. 3-12 Standardy bytového domu / společných prostor Základy železobetonová základová

Více

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů

Životnosti stavebních konstrukcí a komponentů i stavebních konstrukcí a komponentů Nosné konstrukce Betonové základy 80-150 100 Venkovní stěny/sloupy beton, železobeton (vnější prostředí) 60-80 70 přírodní kámen (vnější prostředí) 60-250 80 cihly,

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení EUROPROJEKT build and technology s.r.o. Hasičská 52, 700 30 Ostrava - Hrabůvka Tel.: 596 789 480 Fax: 596 783 302 www.europrojekt.cz TECHNICKÁ ZPRÁVA K SO 01.1 Architektonické a stavebně technické řešení

Více

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE

BEÁTA U HŘIŠTĚ. 3.490.000 Kč. Nízkoenergetický Rodinný dům DEVELOPERSKÝ PROJEKT PROSTĚJOV, VRAHOVICE Nízkoenergetický Rodinný dům BEÁTA DEVELOPERSKÝ PROJEKT U HŘIŠTĚ PROSTĚJOV, VRAHOVICE 3.490.000 Kč VČETNĚ DPH, POZEMKU, GARÁŽE A VENKOVNÍCH ÚPRAV VE STANDARDU GAMA JEDNÁ SE O DVOUPODLAŽNÍ RODINNÝ DŮM S

Více

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Informační memorandum VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ A860 Čerpací stanice PHM a Pneuservis ASD - Milíčovice Obsah Stručný popis:... 3 Důležité informace:... 4 Poloha areálu... 5 Vzdálenosti:... 5 Výměry:... 6 Podrobný

Více

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE

STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE STUDIE - DISPOZICE A FASÁDA - RD PRAHA - KUNRATICE ZADAVATEL: Jiří Novotný Za Kovářským rybníkem, Praha AUTOR: Ing. arch. Naďa Richterová Zahořany 32, 411 48 Křešice DATUM: 14. 10. 2014 FORMÁT: 23 A4 1

Více

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních

Konstrukční řešení. Úprava povrchů vnějších. Úprava povrchů vnitřních Konstrukční řešení základy nosné svislé konstrukce vodorovné konstrukce obvodové zdivo mezibytové zdivo příčky monolitické, železobetonová deska monolitické železobetonové zděné z keramického materiálu

Více

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n

EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n EKOkonstrukce, s.r.o. U Elektrárny 4021/4B 695 01 H o d o n í n Rodinný dům ZERO1 Počet místností 3 + kk Zastavěná plocha 79,30 m 2 Obytná plocha 67,09 m 2 Energetická třída B Obvodové stěny akrylátová

Více

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky

+420 224 217 217 Knight Frank, Budova Diamant, Václavské náměstí 3, 110 00 Praha 1 www.knightfrank.com. Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky INFORMAČNÍ MEMORANDUM Na Podkově č.p. 6, Bystré u Poličky Předmětem prodeje je spoluvlastnický podíl Zpětný pronájem ATM České spořitelny, a.s. Roční výnos z pronájmu činí přibližně 140 tis. Kč Kancelářské

Více

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA

VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VYUŽITÍ REKUPERACE PRO ÚSPORY TEPLA VZDUCHOTECHNICKÉ JEDNOTKY S REKUPERACÍ CENTRÁLNÍ V RÁMCI BYTU Tento článek navazuje na článek Využití rekuperace pro úspory tepla z čísla DEKTIME 07 2006. V ČASOPISE

Více

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav

Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Druh dokumentace: Odborný posudek Objednatel: Společenství pro dům Dukelských hrdinů 7, Břeclav Dukelských hrdinů 2614/7, 690 02 Břeclav Akce: Posouzení způsobu zásobování teplem, bytový dům Dukelských

Více

NG nová generace stavebního systému

NG nová generace stavebního systému NG nová generace stavebního systému pasivní dům heluz hit MATERIÁL HELUZ ZA 210 000,- Kč Víte, že můžete získat dotaci na projekt 40 000,- Kč a na stavbu cihelného pasivního domu až 490 000,- Kč v dotačním

Více

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA

VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ D Ř E V O S T A V B A. GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A VALACH STYLOVÉ BYDLENÍ P R O J E K T Z DA R MA D Ř E V O S T A V B A ZDRAVÝ A TEPLÝ DŮM NÍZKOENERGETICKÝ PROVOZ GARANCE PEVNÝCH CEN! Např. 100m 2 dům 970.000,- Kč VALACH HOBBY - dům

Více

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07

ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 ENERGETICKÝ POTENCIÁL REKONSTRUKCÍ PD TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ KRITÉRIA Kolektiv výzkumného úkolu VAV-SP-3g5-221-07 Krátké představení výzkumného úkolu a použité metody Rámcový popis opatření Ekonomika opatření

Více

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany

Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba. Sdružení fyzických osob Fic a Hnát. Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany 1. Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Stavebník: Stavební úpravy objektu Českomoravská 41 - půdní vestavba Českomoravská 41, 190 00 Praha 9 - Vysočany parc.č. 555, k.ú. Vysočany Sdružení

Více

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov

A. průvodní zpráva. Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově. Dukelská 144, 739 91 Jablunkov 739 91 Jablunkov A. průvodní zpráva Název stavby: Stupeň PD: Investor: Stavební úpravy hygienického zařízení a předsálí v 2.NP na radnici v Jablunkově Dokumentace pro provádění stavby Město Jablunkov Dukelská 144, Vypracoval:

Více

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ STUDIE VYUŽITÍ VZDUCHOVÉHO TEPELNÉHO ČERPADLA VZDUCH/VZDUCH PRO SPLNĚNÍ POŽADAVKŮ PRŮKAZŮ EN. NÁROČNOSTI PŘI VÝSTAVBĚ NOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Účel: Adresa objektu: Studie obecná lokalita Číslo zakázky: 14021

Více

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6

ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 ROZVOJOVÉ ÚZEMÍ D1-D3, B6 Rozvojové území D1 D3 plocha 3932 m² D1 D2 D3 garáž celkem obchody a služby (prodejní plocha + plocha zázemí)* m2 81 373 167 621 s travování (plocha pro hosty + plocha zázemí)

Více