HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA"

Transkript

1 HOSTIVICKÁ SOKOLOVNA Rekonstrukce a dostavba na kulturně sportovní centrum Varianta 2 Technická zpráva ke studii Zpracovali: Alena Kučerová a Jiří Kučera Hostivice, leden 2011

2 Technická zpráva ke studii 2 Obsah Obsah...2 Posouzení stávajícího objektu...3 Základní údaje o budově...3 Posouzení současného stavu objektu...3 Urbanistické a architektonické řešení stavby...4 Urbanistické řešení stavby...4 Varianta Varianta Architektonické řešení stavby...4 Vnější architektonické řešení varianty Vnější architektonické řešení varianty Vnitřní architektonické řešení...6 Technické řešení stavebních objektů...7 Stavební a konstrukční řešení...7 Bourací a demontážní práce...7 Zemní a výkopové práce...7 Zakládání...7 Betonové a železobetonové konstrukce...7 Ocelové pomocné a nosné konstrukce...7 Klempířské práce...7 Střechy...7 Fasády...8 Vnější výplně otvorů...8 Světlíky...8 Zednické práce...8 Hydroizolace...8 Tepelné izolace...9 Zvukové izolace...9 Konstrukce suché montáže...9 Povrchové úpravy podlah...9 Keramické podlahy a obklady...9 Malby, nátěry a ostatní povrchové úpravy stěn a stropů...9 Vnitřní výplně otvorů...9 Zámečnické práce Požárně bezpečnostní řešení Technika prostředí staveb Stručný popis řešení vnějších ploch Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Řešení bezbariérového užívání areálu... 12

3 Technická zpráva ke studii 3 Posouzení stávajícího objektu Základní údaje o budově Majetkoprávní vztahy Stávající objekt se nachází na pozemku parc. č. 810 v katastrálním území Hostivice, uvažované rozšíření zasahuje do venkovních sportovišť na sousedním pozemku parc. č. 811 k. ú. Hostivice. Vlastníkem obou pozemků je Město Hostivice. Základní údaje o stávajícím objektu a jeho původním využití Budova Sokolovny byla postavena v roce 1922, v roce 1952 byla přistavěna přísálí a v 70. letech bylo přestavěno zázemí sálu. Od začátku slouží pro sportovní a společenské účely. Kromě cvičení se zde konaly či konají i divadla, koncerty, výstavy, zábavy apod. Přehled stavebního vývoje Sokolovny je zpracován v samostatném dokumentu. Posouzení současného stavu objektu Fotodokumentace stávajícího stavu je zpracována jako samostatný dokument. Průzkumy, zaměření a studie budou provedeny až pro další stupně dokumentace. Zaměření objektu zatím nebylo provedeno.

4 Technická zpráva ke studii 4 Urbanistické a architektonické řešení stavby Urbanistické řešení stavby Varianta 1 Rozsah stavby je zvětšen přístavbou bazénu se zázemím na části pozemku s venkovními hřišti. Hmota je navržena tak, aby byl zachován výraz stávajícího sálu, na který nově místo přístaveb navazuje příčný trakt se stejnou výškou hřebene, spádem střechy a šířkou traktu, jako je vlastní sál bez přísálí. Tyto dva trakty tvoří půdorys ve tvaru L a ze strany vnějších hřišť je tento tvar doplněn do obdélníku hmotou vlastního bazénu s pochozí terasou na střeše. Nově je změněna poloha hlavního vstupu do Tyršovy ulice, kam byl vstup koncipován i v době vzniku stavby. Současný hlavní vstup z Jiráskovy ulice se ruší a z této ulice bude vybudován jen vedlejší vstup do přísálí a klubu. V rámci rekonstrukce a dostavby je navržena ještě úprava přilehlého pozemku směrem k Jiráskově ulici na parkoviště s kolmým stáním. K tomu je potřeba změnit výšku dodatečných násypů mezi objektem a ulicí. Varianta 2 Rozsah stavby sálu včetně jeho zázemí zhruba zachovává stávající půdorys, mění se střecha nad zázemím, která bude sjednocena se střechou nad sálem. Nově je změněna poloha hlavního vstupu do Tyršovy ulice, kam byl vstup koncipován i v době vzniku stavby. Současný hlavní vstup z Jiráskovy ulice se ruší, ale jeho hmota zůstane zachována jako součást cvičební místnosti a rozčlení uliční fasádu. Z Jiráskovy ulice bude vybudován jen vedlejší vstup do přísálí a klubu. V areálu vnějších hřišť vzniká nová samostatná budova bazénu, která bude s hlavní budovou spojena prosklenou chodbou. Toto řešení umožňuje variantní umístění budovy bazénu na pozemku, jak naznačují dvě podvarianty označené 2a a 2b. I tato varianta počítá se vznikem parkovacích míst podél Jiráskovy ulice. Architektonické řešení stavby Vnější architektonické řešení varianty 1 Uliční průčelí Hlavní vysoké dřevěné výplně oken z přísálí do Jiráskovy ulice jsou navrženy k výměně za nové stejného členění. Nižší okna budou též vyměněna a jejich členění bude sjednoceno s členěním velkých oken. Nová okna v přístavbě a místě stávajícího vstupu bude stejná jako nižší okna. Hlavní vstup z Jiráskovy ulice, který vznikl až při přestavbě v 50. letech, bude odstraněn. Nový vstup je orientován do Tyršovy ulice jako prosklený s pergolou nad vstupem a se zádveřím zapuštěným v objektu.

5 Technická zpráva ke studii 5 Všechny obvodové stěny (stávající i nové) budou zatepleny kontaktním systémem s omítkou. Římsy pod střechou u přísálí budou zachovány, pouze střecha bude o 0,5 m přesazena přes tuto římsu, aby se zabránilo zpětnému vzlínání vody a jejímu protékání do obvodových stěn. Do střechy sálu jsou doplněny čtyři vikýře, jejichž tvarování vychází z historických fotografií. Osm stejných vikýřů bude prosvětlovat prostory v patře směrem do Tyršovy ulice. Průčelí na vnější cvičiště Vzhledem k nově navrženému bazénu bude stěna do prostoru bazénu řešena jako maximálně prosklená, ale členění jednotlivých výplní bude zachovávat ráz členění oken do přísálí z Jiráskovy ulice. Ostatní okna budou členěna stejně jako na uliční fasádě. Objekt bazénu bude zastřešen plochou pochozí střechou s terasou, na atice objektu je proto navrženo kovové zábradlí. Štít traktu se zázemím bude členěn obdobně jako uliční fasády. Střechy Střecha nad hlavním sálem a přísálím je ponechána ve stávajícím členění trojtraktu, střecha nad kolmým traktem zázemí je tvarována podle střední části sálu. Střechy jsou zakončeny polovalbami. Ve střeše se nacházejí vikýře. Nad bazénem a sklady je plochá střecha, která je na části upravena jako pochozí terasa. Na této ploché střeše jsou nad bazénem umístěny 4 pyramidové světlíky. Vnější architektonické řešení varianty 2 Uliční průčelí budovy sálu Fasáda do Jiráskovy ulice bude řešena stejně jako ve variantě 1, pouze zůstane zachována hmota současného hlavního vstupu, v níž se vstupní dveře přemění na okno. Nový vstup je orientován do Tyršovy ulice jako prosklený s pergolou nad vstupem a se zádveřím zapuštěným v objektu. Všechny obvodové stěny (stávající i nové) budou zatepleny kontaktním systémem s omítkou. Římsy pod střechou u přísálí budou zachovány, pouze střecha bude o 0,5 m přesazena přes tuto římsu, aby se zabránilo zpětnému vzlínání vody a protékání obvodových stěn. Průčelí na vnější cvičiště budovy sálu Průčelí z přísálí bude členěno stejně jako do Jiráskovy ulice, v severní části pak budou dveře pro východ na vnější hřiště a vedle bude vycházet prosklená spojovací chodba do objektu bazénu. Průčelí budovy bazénu Objekt bazénu bude mít jižní stěnu směrem k asfaltové ploše hřišť maximálně prosklenou, k západní stěně přichází prosklená chodba z objektu sálu a budou zde okna do šaten v přízemí a do relaxační místnosti v patře. Severní stěna je navržena pouze s dveřmi pro zásobování. Východní stěna se navrhuje ponechat celistvá, aby na ní mohla v případě zájmu vzniknout horolezecká stěna.

6 Technická zpráva ke studii 6 Střechy budovy sálu Střecha nad hlavním sálem a přísálím je ponechána ve stávajícím členění trojtraktu a je protažena ve stejném členění i nad prostor zázemí sálu. Hřeben je na obou stranách ukončen polovalbou. Střechy budovy bazénu Nad objektem s bazénem je plochá střecha, která je v části upravena jako pochozí terasa. Vnitřní architektonické řešení Popis dispozičního řešení Dispoziční a funkční řešení je pro obě varianty popsáno v průvodní zprávě.

7 Technická zpráva ke studii 7 Technické řešení stavebních objektů Stavební a konstrukční řešení Bourací a demontážní práce Bourá se celá severní přístavba stávajícího zázemí, vnější garáže a dále příčky jižních částí obou přísálí a v nářaďovně. Ve variantě 1 se bourá ještě přístavek současného hlavního vstupu. Před zateplením střechy sálu a přísálí bude demontována stávající střešní krytina. Rozsah výměny krovů závisí na fyzickém stavu trámů. Zemní a výkopové práce Ve stávajícím objektu sálu jsou navrženy výkopové práce v prostoru šatny pro nízkoprahový klub, kde vznikne nové schodiště pod jeviště podél jižní obvodové stěny. Pro nové objekty se musí vykopat všechny potřebné objemy pro základy. Část nových objektů bude mít podlahu výrazně nad stávajícím terénem. U Jiráskovy ulice budou sníženy dodatečné násypy mezi ulicí a stávajícím objektem, aby se zde dalo vytvořit parkoviště. Zakládání Nové objekty budou založeny na základovou desku. Betonové a železobetonové konstrukce Nové stavby zázemí i bazénu jsou navrženy jako železobetonový skelet se železobetonovými stropy. Dále jsou ze železobetonu navrženy podélné stěny schodiště a schodišťová ramena. Ocelové pomocné a nosné konstrukce Ocelovou konstrukcí je točité schodiště spojující ve variantě 1 bazén s terasou nad ním. Klempířské práce V rámci klempířských prací je třeba řešit oplechování parapetů, okapy a dešťové svody a další prvky. Střechy U stávající střechy nad sálem se ponechá (pokud to stav dovolí) konstrukce krovu. Po sejmutí střešní krytiny se na bednění nad krovem provede nová skladba střechy včetně zateplení tak, aby stávající krov zůstal nezakrytý. Střecha nad přísálím se prodlouží tak, aby byl okap nejméně 0,5 metru od římsy. U nového traktu do Tyršovy ulice se provede dřevěný krov se zateplením mezi krokvemi.

8 Technická zpráva ke studii 8 Pro všechny šikmé střechy bude střešní krytinou falcovaný plech. Na střechách budou provedeny vikýře pro prosvětlení sálu, které mají střechu s polovalbou. Krytinou těchto vikýřů bude rovněž plech. Nad bazénem a sklady v jižní části je plochá střecha, která bude mít klasickou skladbu. Část plochých střech bude pochozí jako terasa pro bazén s betonovou dlažbou, nepochozí část bude upravena kačírkem, případně ozeleněna. Fasády Obvodové stěny stávajícího objektu se zateplí kontaktním zateplovacím systémem. U nových objektů se obvodové stěny vyzdí z lehkých tvárnic či keramických tvarovek a opět se všechny tyto stěny zateplí kontaktním zateplovacím systémem. Vnější výplně otvorů Stávající vnější výplně oken a dveří neodpovídají současným tepelně-technickým požadavkům a budou vyměněny. Členění oken do přísálí zůstává zachováno. Všechna ostatní okna se svým členěním přizpůsobí oknům do přísálí, ať již povedou do stávající, či nové části. Všechna okna musí splňovat tepelně-technické požadavky. Zvuková izolace vnějších oken musí umožňovat pořádání akcí s hlasitou hudbou (koncerty, diskotéka, ples) i ve večerních hodinách. Podobně je nutné okna mezi sálem a bazénem ve variantě 1 řešit se zvýšeným zvukovým útlumem. Světlíky Na ploché střeše nad bazénem jsou ve variantě 1 navrženy čtyři pyramidové světlíky pro prosvětlení bazénu a přisvětlení do přísálí. Tyto světlíky musí splňovat tepelně technické požadavky a nesmí u nich docházet ke zkapávání hmoty při případném požáru. Zednické práce Zednické práce zahrnují vyzdění obvodových stěn. Hydroizolace U stávajícího objektu bude nutné posoudit rozsah dodatečných izolací proti zemní vlhkosti. Nově zakládané objekty musí mít řešenou hydroizolaci celé spodní stavby. Konstrukce bazénového tělesa bude z vodostavebního betonu a dále je třeba tuto nádrž izolovat z vnitřní strany materiálem, který splňuje hygienické normované požadavky. V provozech s vlhkým prostředím bude pod podlahami provedena pojistná hydroizolace. Na podlahách bude provedena stěrková izolace těsnící hmotou včetně bandážních rohů a vytažením na stěně. Koupelny, sprchy: 2 m Umývárny, WC: 1 m Bazén, technologie bazénu na plnou výšku Kuchyňské prostory, úklidové místnosti, prostory kotelny: 0,3 m Střešní plášť má navržené parotěsné a pojistné folie.

9 Technická zpráva ke studii 9 Tepelné izolace Tepelné izolace stěn a podlah přilehlých k terénu jsou navrženy dle požadavku ČSN. Zvukové izolace Z hlediska akustiky je třeba řešit izolaci stropu nízkoprahového klubu pod jevištěm. Konstrukce suché montáže Všechny vnitřní příčky budou provedeny ze sádrokartonu s potřebnými akustickými a požárními vlastnostmi. Snížené podhledy jsou navrženy z konstrukce SDK desek upevňovaných na ocelovou konstrukci. Ve vlhkém prostředí je nutno použít SDK desky odolné proti vlhku. Povrchové úpravy podlah Povrchové úpravy podlah musí vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům. Návrh povrchových úprav je uveden v tabulce místností. Keramické podlahy a obklady Povrchové úpravy podlah musí vyhovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům, zejména je nutné dbát na dodržení minimálních hodnot protiskluzové úpravy. Materiály na keramické dlažby do prostoru bazénu, šaten, sprch pro bazén a přilehlé prostory, kde se předpokládá pohyb bez obuvi, musí umožňovat použití podlahového vytápění. Malby, nátěry a ostatní povrchové úpravy stěn a stropů Povrchové úpravy musí vyhotovovat technickým, provozním a hygienickým požadavkům. Pro povrchové úpravy stěn a stropů jsou ve většině jsou navrženy různobarevné omyvatelné a otěruvzdorné malby. Pro strojovny a sklady je uvažováno s barvou bílou. Ve vybraných technologických místnostech jsou na podlahách navrženy bezprašné nátěry. Různé kovové konstrukce (zábradlí, točité schodiště apod.) a kovové zárubně jsou opatřeny dvojitými nátěry. V prostoru sálu se počítá se zachováním dřevěného obkladu. Vnitřní výplně otvorů Všechny výplně otvorů v objektu jsou navrženy typové dřevěné s laminem dle výběru nebo ocelové podle charakteru místnosti s odpovídajícími parametry, požární odolností a hlukovým útlumem. Zárubně budou typové ocelové. Na oddělení západního přísálí pro samostatné využití nezávisle na sálu je navržena akustická posuvná příčka výšky 3 metry a délky cca 16 metrů. V otevřeném stavu bude složena na stěně u jeviště. V jednom segmentu posuvné příčky musí být umístěny dveře min. šířky 900 mm, které umožní v případě nutnosti únik ze sálu přes přísálí do Jiráskovy ulice.

10 Technická zpráva ke studii 10 Zámečnické práce V objektu jsou navrženy různé nové kovové konstrukce schodišťového zábradlí, zábradlí na balkoně sálu, zábradlí u bazénu, na střešní terase a branka na vnějším schodišti na tuto terasu. Všechny tyto konstrukce budou opatřeny antikorozními nátěry a dvojitým vnitřním či vnějším nátěrem. Požárně bezpečnostní řešení Studie počítá s možností úniku ze sálu, přísálí i bazénu vždy minimálně do dvou směrů. Únik ze sálu je možný přes přísálí vedlejším vstupem do Jiráskovy ulice, chodbou kolem skladů v jižní části na vnější hřiště a přes hlavní vstup. Z bazénu je možno unikat dvěma francouzskými okny a přes chodník před objektem na vnější hřiště. Z terasy nad bazénem se dá k úniku využít ve variantě 1 vnitřní hlavní schodiště a venkovní schodiště přímo na vnější hřiště. Ve variantě 2 tvoří únikovou cestu vnitřní schodiště a v případě požadavku na vyšší bezpečnost bude doplněno další vnější schodiště. Z ostatních prostor vedou únikové cesty přes halu a hlavní vstup. Rozdělení na požární úseky a další požadavky budou řešeny v návazné dokumentaci. Technika prostředí staveb Zařízení pro vytápění staveb Kotelna pro sál je navržena v patře zázemí sálu. Ve variantě 1 podle kapacity může sloužit i pro část bazénu. Ve variantě 2 má bazén vlastní kotelnu v suterénu objektu pod šatnami. Distribuce tepla do jednotlivých prostor je řešena pomocí otopných těles a v části bazénu včetně šaten, sprch a relaxační místnosti podlahovým vytápěním. Zařízení vzduchotechniky Systém zařízení vzduchotechniky a větrání řeší zajištění teplotní pohody prostředí a dále výměnu vzduchu: - pro sál a přísálí s různou intenzitou dle momentálního využití - dvě sportovní místnosti - prostor nízkoprahového klubu pod jevištěm (řešit samostatně) - prostor bazénu a odpočívárny u saun Toalety a sprchy budou mít odtah vzduchu. Zařízení zdravotně technických instalací V rámci řešení zdravotně technických instalací jsou vytvořeny podmínky pro akumulaci bazénové vody, rozvody vody do jednotlivých provozů a odkanalizování všech zařízení. Příprava TUV je řešena centrálně ve dvou částech, a to samostatně pro zázemí sálu a samostatně pro zázemí bazénu. Pouze toalety u nízkoprahového klubu budou mít ohřev vody lokálně průtokovým ohřívačem.

11 Technická zpráva ke studii 11 Odvod dešťových vod je řešen v rámci systému svislých a vodorovných svodů, částečně umístěných vně objektu a částečně ve vnitřních částech, a dále je pak napojen na společnou přípojku dešťové kanalizace. Plynová zařízení V rámci řešení plynových zařízení bude zajištěn přívod plynu do prostoru kotelny pro kotle. Zařízení silnoproudé elektrotechniky a bleskosvodů V rámci silnoproudu je třeba vytvořit kompletně novou instalaci. Osvětlení pro sál je třeba řešit s ohledem na sportovní i různé kulturní využití. Je nutno vytvořit nový systém bleskosvodů. Zařízení slaboproudé elektrotechniky V rámci řešení zařízení slaboproudé elektrotechniky by mělo být řešeno: - elektronická požární signalizace - evakuační a ozvučovací rozhlasový systém - kartový systém kontroly vstupů dle uvážení - telefonní a datové rozvody - audio a video techniky. Předpokládá se pevné umístění základního ozvučení sálu pro hudební doprovod při cvičení apod. Technické místnosti na jevišti a u hlavního sálu je třeba propojit příslušnými rozvody pro dočasné instalace ozvučení a osvětlení při konaných akcích. Stručný popis řešení vnějších ploch Úprava vnějších ploch zahrnuje vytvoření parkoviště u Jiráskovy ulice, úpravu prostoru před hlavním vstupem z Tyršovy ulice, zpevněný chodník k vedlejšímu vstupu z Jiráskovy ulice a zvýšený chodník před bazénem. Součástí záměru není rekonstrukce nebo budování venkovních sportovišť, které budou řešeny samostatně. Napojení stavby na technickou a dopravní infrastrukturu Napojení na dopravní infrastrukturu V současné době směřuje vchod pro pěší do Jiráskovy ulice a do bytu správce se vstupuje z Tyršovy ulice. Dopravní obsluha venkovních hřišť je řešena vraty z Tyršovy ulice na úrovni východní fasády stávajícího objektu. Pro návštěvníky areálu není v okolí vyhrazeno žádné parkovací místo. Rozšířením budovy zanikne stávající vjezd, nový je navržen z rohu Tyršovy a Sokolské ulice do zadní části sportovišť. Dále je navržena úprava terénu mezi objektem a Jiráskovou ulicí tak, aby zde vzniklo parkoviště pro návštěvníky. Varianta 1 počítá s vytvořením 17 parkovacích míst, z toho 1 místo pro vozíčkáře, varianta 2 navrhuje 14 parkovacích míst, z toho 1 místo pro vozíčkáře.

12 Technická zpráva ke studii 12 Napojení na inženýrské sítě Stávající přípojky na vodovodní řad, splaškovou kanalizaci, plynovod STL, NN a telefon budou prověřeny v dalších stupních projektování. Přípojka splaškové kanalizace vede prostorem předpokládaného rozšíření budovy, v potřebném úseku bude přeložena. Bude nutné vyřešit odvádění dešťových vod ze střech a zpevněných ploch. Vliv stavby na životní prostředí a řešení jeho ochrany Emisní vlivy Objekt bude vytápěn plynovými kotli. Alternativně lze uvažovat využití tepelných čerpadel pro některé účely. Likvidace odpadu V objektu bude vznikat běžný komunální odpad, předpokládá se třídění vybraných složek tohoto odpadu. Odpad bude před odvozem odkládán do nádob v odpadové místnosti, která umožňuje vstup z objektu i z prostoru ulice. Řešení bezbariérového užívání areálu Hlavní vstup do objektu z Tyršovy ulice je řešen vyspádováním terénu. Pro vozíčkáře je přístupné přízemí zázemí sálu, zázemí bazénu a bazén. Pro vstup do sálu (4 schody), případně přísálí (2 schody) bude objekt vybaven přenosnými ližinami. Patro objektů (balkon sálu, terasa nad bazénem a ubytovna ve variantě 1, relaxační místnost se saunami ve variantě 2) je pro vozíčkáře nepřístupné. Dále není řešen bezbariérově přístup do nízkoprahového klubu. V části pro sál i v části bazénu je umístěna jedna toaleta pro vozíčkáře. V každém bloku sprch bude jedna sprcha vybavena madlem, sedátko bude k zapůjčení u recepční. Všechny chodby a dveře mají šířku pro volný pohyb osoby na vozíku.

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY

NÁZEV STAVBY: STAVEBNÍ ÚPRAVY A PŘÍSTAVBA OBJEKTU PRO VYTVOŘENÍ SÍDLA FIRMY P R O J E K Č N Í K A N C E L Á Ř I N G. P A V E L Š E D I V Ý A N T. D V O Ř Á K A 8 9, 6 7 5 7 1 N Á M Ě Š Ť N A D O S L A V O U e - m a i l : s e d i v y. p a v e l @ s e z n a m. c z t e l. 5 6 8 6

Více

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ

NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ A: PRŮVODNÍ ZPRÁVA Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Stupeň: Stavebník: NOVOSTAVBA 10-TI ŘADOVÝCH RODINNÝCH DOMŮ Lokalita Buková, Kanice, Brno venkov parc. č. 425/182 až 425/186, 425/200

Více

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou

Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Záměr na akci zateplení bytového domu Jiráskova 261 263, Lužec nad Vltavou Řešený prostor: zadavatel: Bytové družstvo Jiráskova 261 263, družstvo Obec: Lužec nad Vltavou Katastrální území: Lužec nad Vltavou

Více

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby)

PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) Ing. Miroslav Sekanina Zakázkové číslo: S-07/2013 projekční a inženýrská kancelář Počet listů: 7 Soukenická 2156, Uherský Brod PROJEKT STAVBY (Dokumentace pro provedení stavby) F. DOKUMENTACE OBJEKTŮ 1.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís.

TECHNICKÁ ZPRÁVA. Stavba: Objednatel: Projektant: DIK, dodavatelsko inženýrská kancelář spol. s r. o. nám.svobody 879 79001 Jeseník. Čís. TECHNICKÁ ZPRÁVA Stavba: OPRAVA STŘECHY A PODKROVÍ LÉČEBNÉHO PAVILONU Stupeň dokumentace: PROJEKT Objednatel: Psychiatrická nemocnice Marianny Oranžské, Ves Bílá Voda 1, 790 69 Bílá Voda Projektant: DIK,

Více

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT:

PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANT: PODKLAD PRO VÝBĚR PROJEKTANTA REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍHO BYTOVÉHO DOMU V BRANDÝSE NAD LABEM STARÉ BOLESLAVI VSTUPNÍ BYTY UMÍSTĚNÍ STAVBY: Brandýs nad Labem, Pod Hrádkem, č.p. 191 INVESTOR: PROJEKTANT: Město

Více

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY

CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY Abras projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz CENTRUM ODBORNÉ PŘÍPRAVY V GASTRONOMICKÝCH A POTRAVINÁŘSKÝCH

Více

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.

Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4. Technická zpráva Bytový dům 27 b.j. ul. Fučíkova v Novém Bydžově změna stavby před dokončením realizace dalších 3 bytových jednotek ve 4.NP bloku A3 Popis změny stavby před dokončením Projekt čtyřpodlažního

Více

F 1.1.1 Technická zpráva

F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva F 1.1.1 Technická zpráva... - 1 - a) Účel objektu... - 2 - b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav v okolí objektu,

Více

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO

OBSAH CIVIL ENGINEERING DESIGN STUDIO OBSAH obsah... 1 1) identifikační údaje stavby... 2 2) základní údaje charakterizující stavbu a její budoucí provoz... 3 3) stavebně technické řešení... 3 3.1 Přípravné práce... 3 3.2 Bourací práce...

Více

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva

Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva Průvodní zpráva Souhrnná technická zpráva 1 Obsah: A. Průvodní zpráva A.1 Identifikační údaje stavby a stavebníka A.2 Základní údaje A.2.1 A.2.2 A.2.3 A.2.4 Základní údaje charakterizující stavbu a její

Více

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví

Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Střední odborná škola stavební a Střední odborné učiliště stavební Rybitví Vzdělávací oblast: Profilové okruhy Název: Poruchy staveb Autor: Ing. Jiří Rieger Datum, třída: ; ICT/9/3/6, 21.3.2012, 4.B Stručná

Více

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1

KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 PROVOZNĚ TECHNICKÁ STUDIE REKONSTRUKCE PŮDNÍHO PROSTORU KAPUCÍNSKÁ 214/2 PRAHA 1 číslo pare 15 Praha únor 2010 obsah: Textová část Průvodní a technická zpráva Výkresová část č. výkresu název měřítko formát

Více

1 DPS-2012 020-F01.1/1

1 DPS-2012 020-F01.1/1 Technická zpráva stavební část SO 01- REKONSTRUKCE A ÚPRAVA STÁV. OBJEKTU Akce : Vybudování přístupové komunikace a parkovacích stání k turistickým cílům v DZP Velehrad Zakázkové číslo : 2012 018 - DPS

Více

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné

Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné spol. s r.o. Dvůr Králové nad Labem DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ ŘÍZENÍ Stavební úpravy obvodového pláště a střechy, mateřská škola v ulici A. Dvořáka, Hostinné SOUHRNNÉ ŘEŠENÍ STAVBY TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ

Více

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice

Obytný dům Plzeňská ul. 212, Jesenice Ing. M. Veverka projekce IČO 11263415 269 01 * + 313 109 161 mvprojekce@mvprojekce.cz M.Schneibergová Ing. Mir.Veverka Město, Mírové náměstí 368, 2 33 zakázka č. Obytný dům Plzeňská ul. 212, Dokumentace

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA A.1. Identifikace stavby DOKUMENTACE STAVEBNÍCH ÚPRAV A.1.1 Údaje o stavbě - název stavby : Rekonstrukce fasády Krušnohorská č.p.203 Umístění stavby : pozemky st.p.č.53/1

Více

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu

Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Obecní úřad (dům č.p. 128), Roztoky u Křivoklátu návrh odborné údržby objektu Realizace: červen 2012 Společnost MILOTA Kladno spol. s r.o. je projekční a inženýrská společnost, která vznikla v roce 1993.

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická

TECHNICKÁ ZPRÁVA. 1. Účel objektu. 2. Charakteristika stavby. Obecní úřad a základní škola praktická TECHNICKÁ ZPRÁVA 1. Účel objektu Obecní úřad a základní škola praktická 2. Charakteristika stavby Objekt obecního domu a základní školy praktické má tři nadzemní podlaží + podstřešní (půdní) prostor a

Více

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST

A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST B. PROJEKTOVÁ ČÁST A. IDENTIFIKAČNÍ ČÁST Název stavby: PŘESTAVBA OBJEKTU KLÍNEC ČP 138 Místo stavby: Klínec 138, 252 10 Mníšek pod Brdy, okres Praha - západ Stavba na pozemcích: p.č. St. 270, 529/2 Katastrální území: Investor

Více

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy

Obsah: 01 Technická zpráva. 02 Půdorys 1.PP. 03 Půdorys 1.NP. 04 Půdorys 2.NP. 05 Půdorys 3.NP. 06 Půdorys 4.NP. 07 Půdorys 5.NP. 08 Půdorys střechy Obsah: 01 Technická zpráva 02 Půdorys 1.PP 03 Půdorys 1.NP 04 Půdorys 2.NP 05 Půdorys 3.NP 06 Půdorys 4.NP 07 Půdorys 5.NP 08 Půdorys střechy 09 Řez A - A 10 Pohledy na fasády 11 Výpis PSV - plastové výrobky

Více

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY

ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY ZATEPLENÍ OBJEKTU ZÁKLADNÍ ŠKOLY HLAVNÍ BUDOVA ŠKOLY NA PARC. Č. 1/1 V POŘÍČANECH D. 1. 1. a - T EC H N I C K Á Z PR ÁVA 1 Stavba: zateplení objektu základní školy v Poříčanech hlavní budova školy Místo:

Více

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK

Příklad - ODBORNÝ POSUDEK Příklad - ODBORNÝ POSUDEK č. DD/ /2015 o provedení inspekce rodinného domu na adrese Xxxxxx č.p. xxx v Praze včetně jeho součástí a příslušenství Objednatel odborného posudku: xxxx xxxx xxxx Účel odborného

Více

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...

LZ atelier s.r.o. Dokumentace pro dodatečné povolení stavby 05/2014. Obsah. B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby... Obsah B SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA...3 B.1 Popis území stavby...3 a) Charakteristika stavebního pozemku...3 b) Výčet a závěry provedených průzkumů a rozborů (geologický průzkum, hydrogeologický průzkum,

Více

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů

A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů OBSAH část A textová část A1. Průvodní a technická zpráva architektonická a stavební část A2. Průvodní zpráva - návrh zeleně A3. Propočet nákladů část B výkresová část B 01. Situace - stávající stav +

Více

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

York Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U ARCHITEKTONICKÉ, FUNKČNÍ A DISPOZIČNÍ ŘEŠENÍ IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Z Á K L A D N Í P O P I S R O D I N N É H O D O M U York IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Developer projektu Skala Invest Group s.r.o. Sídlo společnosti Na Zámecké 11, 140 00 Praha 4-Nusle Tel.fax +420 241 742 654

Více

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ

ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ 1 ZUBNÍ ORDINACE PŘEDKLÁŠTĚŘÍ k.ú. Předklášteří, parc. č. 157 Obec Předklášteří 2 A. Úvodní údaje Identifikační údaje o žadateli a zpracovateli dokumentace, označení stavby a pozemku 1. Název stavby: Zubní

Více

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel.

Poptávkové řízení. RD v Telnici. Termín zpracování: 21.10.2009 do 12:00h. Otakar Hobza. Vídeňská 264/120b, Brno 619 00. tel. Poptávkové řízení Termín zpracování: 21.10. do 12:00h Otakar Hobza vedoucí stavební výroby Vídeňská 264/120b, Brno 619 00 tel.: +420 602 574 918 ISO 9001:1, ISO 14001 : 5 Souhrnná technická zpráva 1. Urbanistické,

Více

architektonické a stavebně technické řešení:

architektonické a stavebně technické řešení: F.1.1.1. Technická zpráva architektonické a stavebně technické řešení: a) účel objektu: Stavební úpravy předmětného souboru všech tří objektů tvořící areál stávající ZŠ Lešná v obci Lešná, představují

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3874-120/2013 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3874-120/2013 O ceně nemovitostí, tj. rodinného domku čp.105 včetně příslušenství a pozemků p.č.st.142,st.143 a p.č.52/25 v obci a k.ú.barchov, část obce Barchov Objednatel znaleckého

Více

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí

Přílohy k textu studijní opory předmětu Tržní oceňování nemovitostí Rok Přibližné přepočítací indexy cen stav. prací - odvětví stavební výroby celkem Přepočet na první pololetí 2009 (CÚ 09a). Index Období Rok Období Index 09a Rok Období 09a Příloha č. 1 Index 09a 1914

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU č.p.455 ŠÁRKA, VEJPRTY Červenec 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str. 5 5. Popis

Více

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu

Identifikační údaje. Identifikační údaje stavby. místo stavby. Identifikační údaje investora. Identifikační údaje zpracovatele projektu Technická zpráva 1 Identifikační údaje Identifikační údaje stavby Úpravy objektu občanské vybavenosti č.p.4 Husova 4 289 07 Libice nad Cidlinou místo stavby st.p.51 k.ú. Libice nad Cidlinou Identifikační

Více

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy

Balabenka point objekt C konverze haly na obchodní a kancelářské plochy NÁZEV STAVBY Balabenka point objekt C přestavba výrobní haly na obchodní a kancelářské prostory KLIENT UGAV s.r.o., Lihovarská 12, 190 00 Praha 9 - Libeň MÍSTO STAVBY Praha 9, Drahobejlova 15/2400, Lihovarská

Více

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice

AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA. Oprava dispozice AAA Studio.s.r.o. Staňkova 8a 612 00 Brno F 1.1.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA MŠ POLÁČKOVA BRNO-LÍŠEŇ PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Pro realizaci je třeba zpracovat prováděcí projekt. Brno květen 2012 Číslo paré

Více

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,-

Účel užití haly. budovy pro společenské a kulturní účely. B 46.21.63.1..2 1265 budovy pro sport 2 029,- Příloha č. 3 k vyhlášce č. 3/2008 Sb. Základní ceny za m 3 obestavěného prostoru haly a její standardní a cena za m 2 podlahové plochy bytu a nebytového prostoru Typ Číslo SKP Kód CZ - CC Účel užití haly

Více

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015

9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 9. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 27.10.2015 Bod pořadu jednání: 11. Název : Odůvodnění veřejné zakázky Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce Důvod předložení: Usnesení

Více

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2

ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 ateliér BOŘKE HK, Gočárova 504, 500 02 Hradec Králové 2 F1 Pozemní (stavební) objekty: Stavební část 1 - Technická zpráva 2 - Půdorys přízemí - stávající stav + bourací práce 3 - Přízemí - fotodokumentace

Více

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY

STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU. DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY STUDIE DISPOZIČNÍHO ŘEŠENÍ OBJEKTU DSZP Kavkaz A, Vysoká 735/9, VEJPRTY Září 2013 O B S A H : 1. Úvod str. 3 2. Popis objektu str. 3 3. Stávající využití objektu str. 4 4. Budoucí využití objektu str.

Více

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb.

Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě. ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. Česká komora autorizovaných inženýrů a techniků činných ve výstavbě ROZDÍLOVÁ ZKOUŠKA k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. 2015 Rozdílová zkouška k autorizaci podle zákona č. 360/1992 Sb. OBSAH Úvod...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 3849-26/15 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům Katastrální údaje : Kraj Jihomoravský, okres Vyškov, obec Drnovice, k.ú. Drnovice u Vyškova Adresa nemovité věci: Drnovice 104

Více

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1

A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA. 1. Identifikační údaje: 1. Základní údaje o stavbě: Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 A / PRŮVODNÍ ZPRÁVA 1. Identifikační údaje: Název stavby : Bytový (Rodinný) dům Místo stavby : k. ú. Ostrava, parc. č. 123/1 Okres Charakter stavby Účel stavby : Ostrava : Novostavba (Rekonstrukce) : Stavba

Více

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku:

Stavebník. Pozemek. Stavební záměr. Hrubá stavba. Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: ZÁKLADNÍ POŽADAVKY Stavebník Jméno: Příjmení: Titul: Obec: Ulice: Číslo orientační: PSČ: Telefon: Mobil: Pozemek Katastrální území: Číslo katastrální: Druh pozemku: Obec: PSČ: Ulice: Číslo popisné: Číslo

Více

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

D.1.3 POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY MŠ ZAHRADNÍ 739 MĚSTO

Více

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov

REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Akce : REZIDENCE AURUM Na Pláni 1430/7, Praha 5 - Smíchov Vypracovala : Ing. Martina Doubková V údolí 16 165 00 Praha 6 IČO 12614 793 tel. +420 220 923060, mobil.tel. +420 777 017 246 martina.doubkova@email.cz

Více

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu

Průvodní zpráva. Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Průvodní zpráva Název stavby : MIKS Krnov, nám. Míru 1/14 - rekonstrukce části 1.NP na dílnu Objednatel : Městské informační a kulturní středisko Krnov, nám. Míru 1/14, 794 01 Krnov IČ: 00601179 Krnov,

Více

D.1.1.1. Technická zpráva

D.1.1.1. Technická zpráva STAVBA: Rekonstrukce budovy C sídlo ÚP Brno, Příkop 11, Brno List č. 1 D.1.1.1. Technická zpráva Obsah: D.1.1.1.1. Účel objektu D.1.1.1.2. Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného

Více

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A

B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B. S O U H R N N Á T E C H N I C K Á Z P R Á V A B1. URBANISTICKÉ, ARCHITEKTONICKÉ A STAVEBNĚ TECHNICKÉ ŘEŠENÍ B1.a ZHODNOCENÍ STAVENIŠTĚ, U ZMĚNY DOKONČENÉ STAVBY TÉŽ VYHODNOCENÍ SOUČASNÉHO STAVU KONSTRUKCÍ;

Více

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI

Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ČÁSTI Ing. Milan Bicera, autorizovaný inženýr v oboru pozemní stavby Na Zahradách 514,37311 Ledenice, tel.:606437131, e-mail:bicera@atlas.cz ČKAIT:0101781 IČ:71785671 STAVEBNÍ ÚPRAVY OBJEKTU na p. č. 92/8, k.

Více

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb.

HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN. B Souhrnná technická zpráva dle vyhlášky 499/2006 Sb. HLUPÍN NOVOSTAVBA SPLAŠKOVÉ KANALIZACE A ČOV V OBCI HLUPÍN parcely č. kat. 598/5, 602/2, 603/2, 1072, 1428/1, 1432, 1436, 1438/1, 1452/1, 1452/3, 1454, 1456/1, 1456/5 v k. ú. Hlupín B Souhrnná technická

Více

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č.

Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Marcell Štochl, Na vrstvách 970/23b, 14000 Praha, 1 / 1 Dolní Jirčany. LV č. ODHAD č.9/1/018 odhad obvyklé ceny nemovitosti pro účel úvěrového řízení v Hypoteční bance, a.s. Předmět ocenění: 1.1 Rodinný dům - bez nebytových prostor Číslo popisné: Na pozemku parc. č.: Pozemky parc.

Více

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE

KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE KONVERZE A DOSTAVBA PIVOVARU V SEDLCI U KUTNÉ HORY DIPLOMOVÁ PRÁCE FA ČVUT ZS 2011/2012 15114 ÚSTAV PAMÁTKOVÉ PÉČE Vypracoval: Vojtěch Listík Vedoucí práce: prof. Ing. arch. Akad. arch. Václav Girsa Konzultant:

Více

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV

BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO CHODOV projektový ateliér s.r.o. Dvorská 28, 678 01 Blansko tel. 516 417531-2, fax 516 417 531 IČO 60751151 e-mail: abras@abras.cz http://www.abras.cz SNÍŽENÍ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY ZŠ NEJDECKÁ 254 MĚSTO

Více

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb

499/2006 Sb. VYHLÁŠKA. o dokumentaci staveb 499/2006 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 10. listopadu 2006 o dokumentaci staveb Ministerstvo pro místní rozvoj stanoví podle 193 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon): 1 Úvodní

Více

Standardy provedení DOMU

Standardy provedení DOMU Standardy provedení DOMU OBECNÉ INFORMACE O DOMĚ svislé konstrukce nosné cihelné zdivo - svislé konstrukce nenosné cihelné zdivo, SDK konstrukce - stropní konstrukce železobetonová / dřevěná trámová s

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3224/051/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 157/1, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE STAVBA RODINNÉHO DOMU Č.P. 61, STAVEBNÍ PARCELA Č. 157/5, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE BUDOVA BEZ Č.P./ČEV,

Více

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 117 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1850 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 4 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 97 název ulice Jindřicha z Lipé okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 55 kraj Liberecký kraj číslo parcely 7 číslo bloku číslo orientační

Více

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi

Průvodní zpráva. novostavba RD. Místo: Hodějice, p.č. 1175/13. manželé Moravčíkovi Průvodní zpráva Akce: novostavba RD Místo: Hodějice, p.č. 1175/13 Investor: manželé Moravčíkovi Investor vlastní stavební pozemek p.č. 1175/13 v obci Hodějice, na kterém hodlá postavit rodinný dům. Stavba

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ STAVBY ČSN 730802 nevýrobní provozy ČSN 730834 změna staveb skupiny I VYPRACOVAL: KONTROLOVAL: Klicperova 1541 539 01 Hlinsko Ing. Jiří Sokol Milan Netolický www.sonetbuilding.cz

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz

MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz MĚSTSKÝ ÚŘAD VALAŠSKÉ MEZIŘÍČÍ Soudní 1221 757 01 Valašské Meziříčí www.valasskemezirici.cz ODBOR STAVEBNÍHO ŘÁDU Tomáš Zajíc Kelč 159 756 43 Kelč Ing. Miroslava Zajícová Kladeruby 144 756 43 Kelč Naše

Více

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016

1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA LIBERECKÉHO KRAJE DNE 26.01.2016 Bod pořadu jednání: 14. Název : Veřejná zakázka Rekonstrukce budovy E na kancelářský objekt stavební práce informace o změně lhůty pro podání

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,64 32,55 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA DOMOV PRO SENIORY ROŽNOV POD RADHOŠTĚM A. č. : C6F / B / 002 HUMANIZACE POBYTOVÝCH SLUŽEB Z.č.:130322 Počet stran : 14 DOKUMENTACE PRO PROVÁDĚNÍ STAVBY Stavebník : Zlínský kraj, tř. T. Bati 21, 761 90

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 43,20 34,50 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů

Více

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah:

D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: D.1 TECHNICKÁ ZPRÁVA Obsah: 1. Účel objektu 2. Zásady architektonického, funkčního a dispozičního řešení 3. Kapacitní bilance prostorů, orientace na světové strany, denní osvětlení, oslunění 4. Technické

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15

ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3199/026/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 912, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp.370, POZEMKOVÉ PARCELYU Č. 364/1, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ LANŠKROUN, OBEC LANŠKROUN,

Více

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ

POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ POŽÁRNĚ BEZPEČNOSTNÍ ŘEŠENÍ TECHNICKÁ ZPRÁVA POŽÁRNÍ OCHRANY Název stavby: STAVEBNÍ ÚPRAVY POLIKLINIKY LÍŠEŇ na ul. Horníkova 34 v Brně - Líšni PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Investor: Statutární město

Více

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014

ZNALECKÝ POSUDEK. č. 3975-98/2014 ZNALECKÝ POSUDEK č. 3975-98/2014 O ceně nemovitých věcí, tj. pozemku p.č.st.96 zastavěná plocha a nádvoří o výměře 926m 2 včetně stavby bydlení čp.142, jež je součástí pozemku p.č.st.96, vše v obci a k.ú.choustníkovo

Více

Václav Protiva FA ČVUT, 6. sem., 2006/07 Bakalářská práce technická zpráva SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Infocentrum v areálu ČVUT, Praha Dejvice Obsah: 1.0. Průvodní zpráva 1.1. Identifikační údaje 1.2. Podklady

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works Average s of selected Construction works Average 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 35,54 31,10 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění

Více

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš

A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš Zakázka : Kulturní zařízení K Vidouli 727 Zateplení střech a osazení zateplených oken Stupeň : DPP-JP Zakázkové číslo : 6/2014 Datum :7.2014 A/Průvodní zpráva Vypracoval : Ing. Josef Mareš a/identifikace

Více

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady

č. 1617-17/2016 Ječná 550/1 120 00 Praha 2 - Nové Město zjištění obvyklé ceny nemovitosti Šumavská 31/991 120 00 Praha 2 - Vinohrady Z N A L E C K Ý P O S U D E K č. 1617-17/2016 o ceně nemovitosti - pozemků p.č. 1336/64, p.č. 1336/65, p.č. 1336/84, p.č. 1337/115, p.č. 1337/117, p.č. 1337/118, p.č. 1337/341, p.č. 1337/343 a p.č. 1337/345,

Více

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14

F. TECHNICKÁ ZPRÁVA. Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ. Zakázkové číslo : S 03/14 F. TECHNICKÁ ZPRÁVA Akce : REKONSTRUKCE ZŠ DUBÍ II, Dlouhá č.p. 167, DUBÍ Zakázkové číslo : S 03/14 Investor : Město Dubí, Ruská 264/128, Dubí 417 01 Stupeň : PROJEKT STAVBY 1.1. Architektonické a stavebně

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST

TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST TECHNICKÁ ZPRÁVA STAVEBNÍ ČÁST Stavba: Stavebník: Rodinný dům RD19z Plutos stavba na parc. 647/30 a 647/74, k.ú. Sluštice novostavba Rudolf Neumann a Jana Neumannová, Konstantinova 34, Praha 4 - Chodov,

Více

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce

B. TECHNICKÁ ZPRÁVA A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO STAVEBNÍ ČÁST. Identifikační údaje stavby. Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Identifikační údaje stavby Stavba : A. PRŮVODNÍ ZPRÁVA Dvoupodlažní rodinný dům o jedné bytové jednotce Místo stavby: Obec Vrané nad Vltavou, okres Praha západ Kraj Středočeský B. TECHNICKÁ ZPRÁVA ARCHITEKTONICKO

Více

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works

6. PRŮMĚRNÉ CENY VYBRANÝCH STAVEBNÍCH PRACÍ Average prices of selected Construction works s of selected Construction works Representative Condition A Condition B 001 Odstranění travin a křovin, kácení stromů a odstranění pařezů m 2 1 odstranění porostu 42,75 33,35 001 Odstranění travin a křovin,

Více

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA

D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA Dokumentace pro vydání společného územního rozhodnutí a stavebního povolení dle přílohy č. 4 k vyhlášce č. 499/2006 Sb. D.1.01 TECHNICKÁ ZPRÁVA NÁZEV STAVBY: ZATEPLENÍ OBECNÍHO ÚŘADU V KOŠICÍCH U SOBĚSLAVI

Více

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM.

Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy se změnou užívání ORTOPTICKÁ AMBULANCE A OČNÍ OPTIKA SE ZÁZEMÍM. Okresní stavební bytové družstvo Česká Lípa Barvířská 738, 470 01 Česká Lípa IČ: 00005622, zaps. v OR u KS v Ústí n. L., oddíl Dr. XXVI, vložka 320 Nabídka k účasti na výběrovém řízení stavební úpravy

Více

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice...

1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2. 2. Zemní a základové práce / komín... 2. 3. Skladby konstrukcí... 2. 5. Žaluzie / okenice... Standard Nízkoenergetických domů (NED) Obsah 1. Všeobecné pokyny k popisu stavby... 2 2. Zemní a základové práce / komín... 2 3. Skladby konstrukcí... 2 4. Okna / terasové dveře... 4 5. Žaluzie / okenice...

Více

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16

ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 1041/2015-N ZNALECKÝ POSUDEK O CENĚ OBVYKLÉ číslo 577/1/16 NEMOVITÁ VĚC: Rodinný dům, rod. dům č.p. 227 Katastrální údaje : Kraj Kraj Vysočina, okres Pelhřimov, obec Čejov, k.ú. Čejov Adresa nemovité věci:

Více

A1.1-1 Technická zpráva

A1.1-1 Technická zpráva A1.1-1 Technická zpráva Identifikační údaje stavby Název stavby: Místo stavby: Břeclav, p.č. st. 4456 Katastrální území: Kraj/okres: Druh stavby: Stavebník: Zhotovitel stavby: Nemocnice Břeclav Rekonstrukce

Více

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt.

PASPORT DOMU. 183 číslo bloku číslo orientační počet č.p. 1 rok výstavby 1869 rok rekonstrukce památková péče ANO počet bytů 1 počet nebyt. PASPORT DOMU obec Česká Lípa číslo popisné 35 název ulice Škroupovo nám. okres Česká Lípa katastrální území Česká Lípa výměra parcely 24 kraj Liberecký kraj číslo parcely 83 číslo bloku číslo orientační

Více

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů

Obr. č. 1: Rodinný dům Litoměřice, jižní fasáda, slunolam nad okny před instalací solárních panelů PŘÍKLAD 12 Název stavby: Návrh domu: Projekt VZT systému Atrea: Projektant/dodavatel: Rodinný dům Litoměřice ing. arch. Pavel Šmelhaus, ing. arch. Kateřina Rottová Petra Nosková Wolf System spol. s r.o.

Více

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla

Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Snížení energetické náročnosti budovy TJ Sokol Mšeno instalace nového zdroje vytápění Výměna zdroje tepla Zodpovědný projektant: Ing. Luboš Knor Vypracoval: Ing. Daniela Kreisingerová Stupeň dokumentace:

Více

Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře

Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře Studie rozvoje plaveckého areálu v Táboře Průvodní zpráva Identifikační údaje: Název stavby: Místo stavby: Druh stavby: Účel stavby: Zadavatel: Druh dokumentace: Plavecký areál v Táboře studie rozvoje

Více

F.1.1.1 Technická zpráva

F.1.1.1 Technická zpráva F.1.1.1 Technická zpráva Sokolovna Řepy Stavba: Projektová dokumentace sokolovna Řepy - DODATEK Datum: 04/2013 Stupen: PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO VÝBĚR ZHOTOVITELE Firma: DOMISTAV CZ a.s. Vypracoval: Ing.

Více

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6

Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 KSHK 42 INS 16231/2015 Znalecký posudek obvyklé ceny nemovitosti číslo 3211-43/2015 6 NEMOVITOST: Bytová jednotka - byt 2+1 č. 734/12, Hostinné, ul. Sídliště Adresa nemovitosti: Sídliště 734, 54371 Hostinné

Více

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA. Březinova 779/6, Opava-Předměstí PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE PRO PROVEDENÍ STAVBY REKONSTRUKCE OBJEKTU ZEMSKÉHO ARCHIVU V OPAVĚ UL. BŘEZINOVA Březinova 779/6, Opava-Předměstí D.1.1 Architektonicko stavební řešení D.1.1.a) TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

ZNALECKÝ POSUDEK č.3875/234/2014

ZNALECKÝ POSUDEK č.3875/234/2014 Okres:Mělník Obec :Malý Újezd ZNALECKÝ POSUDEK č.3875/234/2014 ODHAD OBVYKLÉ CENY NEMOVITOSTI objektu výrobní a skladové haly č.p.121 na st.p.č.119 s příslušenstvím a pozemky v k.ú.jelenice u Mělníka a

Více

jednotná cena za projekt POSCHODÍ 2.np [plocha 114.4 m 2 ]

jednotná cena za projekt POSCHODÍ 2.np [plocha 114.4 m 2 ] NOVINKA VILA 1352 předpokl spotřeba energie za rok VILA 1352 EUROLINE SLOVAKIA 2013 6 000 000 Kč 3 500 000 Kč -250 000 Kč 5 1412 m 2 10543 m 2 1664 m 3 894 m 2 35 kwh/m 2 9690 m moderní vila s dvojgaráží

Více

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice

Stavební parcela č. 87, jejíž součástí je rodinný dům čp. 66, poz. p.č. 1/7, 1143/2 umístěné v k.ú. Želechovice u Uničova, obci Želechovice ZNALECKÝ POSUDEK č. 3210/043/15 O OBVYKLÉ CENĚ NEMOVITOSTÍ STAVEBNÍ PARCELY Č. 87, JEJÍŽ SOUČÁSTÍ JE RODINNÝ DÚM čp. 66, POZEMKOVÝCH PARCEL Č. 1/7, 1143/2, UMÍSTĚNÝCH V KATASTRÁLNÍM ÚZEMÍ ŽELECHOVICE U

Více

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ

B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA PROJEKT PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ Akce : Místo stavby : Investor : STAVEBNÍ ÚPRAVY ZUŠ HROTOVICE - ZATEPLENÍ Hrotovice, F.B.Zvěřiny č.p.212, parcela č.72/1 st. Město Hrotovice, Nám. 8. května 1, 675 55 Hrotovice B. SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

Více

Znalecký posudek č. 035-2014/3425

Znalecký posudek č. 035-2014/3425 D61 Elektronická verze Vyhotovení č.: E Znalecký posudek č. 035-2014/3425 O ceně p.p.č. 1029 zastavěná plocha a nádvoří spolu se stavbou č.p. 54 na pozemku stojící, s pozemky přestavku p.p.č. 1032 zastavěná

Více

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA

PRŮVODNÍ A SOUHRNNÁ TECHNICKÁ ZPRÁVA Název akce: Místo stavby: ÚPRAVA ČÁSTI ULICE F. PROCHÁZKY MEZI NOVOU BUDOVOU MUZEA A SUCHARDOVÝM DOMEM - úpravy u zadního vstupu do Suchardova domu s cílem zpřístupnit objekt pro tělesně postižené občany

Více

Část : A.Průvodní zpráva A. Průvodní zpráva a) Identifikace stavby a stavebníka stavebník Jméno / název : Město Břeclav Adresa : T.G.Masaryka 3, 690 02 Břeclav Telefon : 519 321 111 zpracovatel Odpovědný

Více

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah:

D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení. Technická zpráva. Obsah: D.1.1 Architektonické a stavebně technické řešení Technická zpráva Obsah: a) Všeobecně... 1 b) Zásady architektonického, funkčního, dispozičního a výtvarného řešení a řešení vegetačních úprav okolí objektu,

Více

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015

Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 Z n a l e c k ý p o s u d e k č. 676-35 / 2015 O ceně nemovitostí - pozemek parc. č. 3071/649, jehož součástí je budova bez č. p. /č. e. garáž, pozemek parc. č. 3071/64 a pozemek parc. č. 3071/282, jehož

Více

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F)

K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) K v a l i t a t i v n í s t a n d a r d Kaskády u Botiče - 2. etapa (objekty B, CDE, F) 1 BYTOVÉ JEDNOTKY Součástí standardů není: dodávka kuchyňské linky, digestoře, dřezové baterie a spotřebičů (dodávají

Více

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ

Technická zpráva. ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ Technická zpráva Všeobecně Název stavby : Místo stavby : ZATEPLENÍ OBJEKTU MŠ a OÚ MŠ Přílepy, Přílepy č.p.4, 769 01 Holešov parcela číslo 25 k.ú. Přílepy Okres : Kroměříž Kraj : Zlínský Investor : Obec

Více

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK

TECHNICKÁ ZPRÁVA : MINAS INNOVATION PARK TECHNICKÁ ZPRÁVA IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE: STAVBA : MINAS INNOVATION PARK INVESTOR : Minas innovation park s.r.o., Truhlářská 1108/3, Praha 1, Nové Město 110 00 MÍSTO STAVBY : katastr. území Staré Město u Uherského

Více