Bankovní institut vysoká škola Praha. Platební karty. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Platební karty. Diplomová práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Platební karty Diplomová práce Bc. Jan Hornát Duben 2010

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Platební karty Diplomová práce Autor: Bc. Jan Hornát Finance Vedoucí práce: Ing. Hana Augustínová Praha Duben 2010

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze, dne datum Jan Hornát

4 Poděkování Děkuji Ing. Haně Augustinové, vedoucí práce, za odborné vedení, cenné připomínky a rady při zpracování této práce.

5 Anotace Diplomová práce je zaměřena na téma platební karty. Cílem práce je popsat historii, vznik, vývoj, druhy, náleţitosti a bezpečnost platebních karet. Pramenem informací je odborná literatura, internet a informace získané od Komerční banky, a.s. Cenným zdrojem informací mě byli téţ specialisté Komerční banky, a.s. na bankomaty a platební karty. Tato diplomová práce vysvětluje pojmy související s platebními kartami, popisuje asociace vydávající platební karty jako VISA, MasterCard a historii platebních karet v České republice. Praktickou část jsem zaměřil na bezpečnost platebních karet. Popsal jsem ochranné prvky jako, jakým způsobem dochází k zneuţití, jak se zachovat v případě zneuţití platební karty, jak funguje a jak se rozpoznává podvodné zařízení nainstalované na bankomatu. Zpracoval jsem statistiku, jak se na bezpečnost platebních karet dívají zaměstnanci Komerční banky, a.s. a porovnal jsem to s názorem klientů. Pro přehlednost jsem vyjádřil výsledky průzkumu v grafech. Závěrem diplomové práce jsem věnoval pozornost budoucnosti a metodám ověřující totoţnost majitele platební karty. Vzhledem k tomu, ţe je stále větší důraz na bezpečnost platebních karet, měly by se pravděpodobně tyto metody implikovat ve světě platebních karet. Anotace The thesis is focused on the topic of payment cards. The target of the thesis is to describe birth, development, history and security elements. The main resource is professional literature, individual websites of different banks and informations obtained from Komercni Banka a.s. Very important resource bacame employees of Komercni Banka working as a specialists in ATM and payment cards. This thesis explains payment cards terms, describes the association issuing payment cards as VISA, MasterCard and history of payment cards in the Czech Republic. In the practical part of my thesis I focused on security of payment carts. I described security elements, the way how a payment cards can be misused, how to behave in case of misusing payment card, how works and how to recognize fraudulent devices installed on the ATM. I have carried out the statistic how the security of payment cards the employees of Komercni Banka see and I compared the results with the opinions of clients. To make it transparent I explained my results in graphs. At the end of the thesis I focused on the future and methods that verify identity of owner of payment card. Since the higher security of payment cards is emphasized, this methods should be used in the future.

6 Obsah Úvod Historie platebních karet Kurýrní přeprava peněz a cenin Cestovní šeky, registrační pokladny a úvěrové známky Cestovní šeky Obchodní úvěr a úvěrové známky První platební karty Univerzální platební karty Bankovní karty Asociace vydávající platební karty Druhy platebních asociací Bankovní asociace Europay/MasterCard Europay International S. A Eurocheque International MasterCard International, Inc VISA International Průzkum drţitelů platebních karet Nebankovní platební systémy... 24

7 2.4.1 American Express Company Diners Club International Japan Credit Bureau (JCB) Cetelem Discover Card Platební karty v České republice Rozvoj platebních karet v České republice Sdruţení pro bankovní karty Světové trendy platebních karet Vydání platební karty v bance Druhy platebních karet Elektronické karty Embosované karty Způsob zúčtování Charge Card Kreditní karty Debetní karty E-karta Náleţitosti platebních karet Druh záznamu Tištěné údaje... 59

8 4.3 Záznamy na kartě Pouţívání platebních karet Autorizační, clearingový a zúčtovací systém Placení v obchodní síti Reklamace zboţí a sluţeb - vracení částky transakce (Credit) Výběry hotovosti Výběr z bankomatu Cash Advance Cash back On-line úhrada kartou přes internet Bezpečnost platebních karet Zneuţití karty cizí osobou Zneuţití nedoručené karty Padělky karet Zneuţití platebních karet prostřednictvím přímých kanálů Budoucnost platebních karet a ochrany proti zneuţití Ochrana karet Výsledky a doporučení Závěr... 84

9 Úvod Jako téma pro svou diplomovou práci jsem si vybral platební karty. Jsem rád, ţe mohu o platebních kartách psát, protoţe jsou součástí mého profesního i běţného uţivatelského ţivota. V práci se chci zaměřit na historii, protoţe platební karty vznikly přibliţně před sto lety, takţe jejich historie je velice bohatá. Zajímá mě, jakým způsobem karty vznikly a co bylo příčinnou vzniku platebních karet. Platební karty jsou jeden z nejdynamičtějších bankovních produktů, jejichţ počet rostl geometrickou řadou. Bankovní asociace VISA Europay/MasterCard a další zajišťují akceptaci a vydávání platebních karet ve světě. Členy těchto asociací jsou samozřejmě banky, prostřednictvím kterých je prováděna distribuce platebních karet mezi klienty. Popíši historii platebních karet v České republice. Platební karty se významnou rolí podílely na světovém rozvoji obchodu a ekonomiky vůbec. Z historicky luxusní sluţby, kterou platební karty nabízí, se karty staly kaţdodenní záleţitostí pro většinu obyvatel země. Cílem mé práce je také popsat, jak se platební karty pouţívají, jak funguje autorizační, clearingový a zúčtovací systém, jakým způsobem se platí v obchodech a co je třeba udělat v případě reklamace platby. Dále popíši náleţitosti platebních karet a vysvětlím pojmy, které s platebními kartami souvisí. Vysvětlím, jak funguje novinka ve světě platebních karet Cash back. Praktickou část zaměřím na téma bezpečnost. V této době je toto téma velice aktuální, protoţe se vyskytují případy, kdy dochází k zneuţívání platebních karet. Chci o bezpečnosti platebních karet získat zajímavé informace od specialistů Komerční banky, a.s. na bankomaty a platební karty. Popíši ochranné prvky platebních karet, jakým způsobem dochází k zneuţití karet, jak se zachovat při zneuţití platební karty a jak rozpoznat podvodný bankomat. Zajímá mě, jak se na bezpečnost platebních karet dívají zaměstnanci bank a porovnám to s názorem klientů. Popíši segmentaci klientů banky. Pro lepší přehlednost vypracuji grafy, které poskytnou lepší orientaci ve výsledcích. Vzhledem k tomu, ţe platební karty se neustále vyvíjí a zdokonaluje se jejich zabezpečení, popíší předpokládaný budoucí vývoj platebních karet. S nárůstem modernizace a techniky, jsou kladeny stále větší nároky na bezpečnost platebních karet. Banky investují velké částky do metod ověřování totoţnosti majitele platební karty, které by se v budoucnosti mohly vyuţít ve světě platební karet, tak aby byly bezpečnější neţ jsou nyní. 1

10 1 Historie platebních karet S rozvojem obchodu a cestování byly v 19. století vyvinuty cestovní šeky, poštovní poukázky, ale také předchůdci kreditních karet kovové úvěrové známky. Do začátku 2. světové války začaly platební a úvěrové karty vydávat ve Spojených státech amerických i čerpací stanice, hotely, ţelezniční a letecké společnosti. Staly se nejdostupnější formou spotřebního úvěru a nejpohodlnějším způsobem placení. Ke vzniku 1 vynálezu nebo nápadu nejčastěji vede potřeba nebo problém, který je nutno vyřešit. Stejný impuls vedl i ke vzniku platebních karet. Za jejich kolébku se oprávněně povaţují Spojené státy americké. Cesta k vynálezu úvěrové karty ale nebyla přímočará a uţ před zavedením karet koncem 90. let 19. století můţeme vidět jejich předchůdce cestovní šeky, peněţní poukázky a úvěrové známky. Všechny tyto finanční produkty řešily potřebu bezpečného placení za zboţí a sluţby, bezpečného přenesení peněz na dálku, zvýšení prodeje na obchodní úvěr a snadné identifikace zákazníků i evidence jejich nákupů. Spojené státy americké se rozvíjely v 19. století velmi rychlým tempem. Přistěhovalci osídlovali nové oblasti kontinentu a vzdálenosti mezi městy a hlavními centry států rostly. Díky tomu stoupla poptávka po osobní i nákladní dopravě, poště a doručování kurýrních zásilek. Spojení mezi východním a západním pobřeţím zajišťovaly téměř výhradně dostavníky, protoţe Panamský průplav v té době ještě nebyl vybudován a cesta lodí z New Yorku do San Franciska trvala tři měsíce. Okolo roku 1840 měly Spojené státy americké asi 15 milionů obyvatel a noví osadníci mířili dále na západ a do vnitrozemí. V té době byla zaloţena řada společností pro dopravu nákladu, cestujících a pošty. Zajistit spojení bylo pro tak velkou zemi nezbytné a poptávka po něm rostla. Např. v letech vzrostl objem přepravovaného zboţí a zásilek ve státě New York stokrát. Právě kurýrní společnosti byly, moţná překvapivě, jedním z pozdějších kmotrů platebních karet. Podívejme se proto krátce na historii společností Američan Express, Wells Fargo a Western Union, spojenou s divokým Západem. 1 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 12 2

11 Za otce kurýrní dopravy ve Spojených státech je povaţován William F. Harnden, který vlastnil dopravní společnost zajišťující dopravu v okolí New Yorku. Jeho agentem ve městě Albany se stal pro své obchodní schopnosti Henry Wells. V roce 1841 Henry Wells od Harndena odešel a zaloţil se dvěma společníky společnost Pomeroy & Copany pro přepravu zboţí, peněz a obchodní korespondence mezi městy Buffalo a Albany. V roce 1845 společnost zavedla dopravu dopisů za cenu 6 centů, zatímco federální pošta si účtovala 25 centů. Federální pošta se pak několik let neúspěšně snaţila svého konkurenta zničit, místo aby zlevnila a zkvalitnila své sluţby. Největšími dopravními společnostmi na východním pobřeţí Spojených států byly Livingston, Fargo & Co., Wells & Co. a Butterfield and Wasson. Po řadě jednání se všechny tři společnosti 18. března 1850 spojily do nové firmy American Expres Copany. Firmy tehdy přepravovaly zboţí, poštu, ale také peníze a zlato. Mezi nejvýznamnější klienty patřily právě banky, které potřebovaly spolehlivě a bezpečně dopravovat ceniny a dokumenty mezi svými pobočkami. Důvěra, spolehlivost dopravce a v jeho schopnost dopravit zásilku včas a bezpečně do místa určení, se staly hlavními devizami nejúspěšnějších firem. Poptávka po kurýrních a dopravních sluţbách ještě vzrostla s příchodem zlaté horečky. Dne 24. ledna 1848 objevil James Marshall v Kalifornii nedaleko Sutter s Mills zlato. Asi lidí se rychle vypravilo obsadit půdu u naleziště s vidinou rychlého zbohatnutí. V San Francisku prý dokonce nebyl nikdo, kdo by v první dny vytiskl noviny, protoţe i tiskaři zanechali práce a spěchali ke zlatým polím, stejně jako přes 4000 námořníků, kteří dezertovali z lodí v přístavu. Za jediný rok se v Kalifornii vytěţilo zlato v hodnotě tehdy ohromných 60 miliónu dolarů. William Fargo a Henry Wells okamţitě viděli příleţitost nabídnout dopravní a poštovní sluţby American Express Kalifornii. Jejich společníci však byli proti, chtěli rozvíjet obchod na východním pobřeţí Spojených států, takţe Fargo a Wells učinili historické rozhodnutí a zaloţili novou společnost Wells Fargo & Co., ale i nadále oba působili ve firmě American Express. Úkolem nové společnosti se stala výměna zlatého prachu za peníze a poskytování dalších peněţních sluţeb ve zlatokopeckých městech. Wells Fargo & Copany byla zaloţena v New Yorku 18. března 1852 jako bankovní a kurýrní společnost s kapitálem dolarů. Svou první pobočku otevřela 13. července 1852 naproti Gold Rush v San Francisku, v místě dnešního sídla této společnosti. 3

12 Kapitál American Express se do roku 1881 zvýšil na dolarů. Její obchodní síť tvořilo kanceláří a zaměstnávala přibliţně lidí, z nichţ bylo 600 kurýrů. V roce 1873 byl zaveden dodnes pouţívaný název American Express Company. Obrázek 1 Známý dostavník Concord vozil na trasách Wells Fargo & Co. cestující, poštu i peníze :34hod 1.1 Kurýrní přeprava peněz a cenin Od samého počátku 2 oznamovaly nápisy na první pobočce Wells Fargo v San Francisku, ţe firma poskytuje kurýrní a bankovní sluţby Express Office and Nankiny House. První reklama z roku 1852 popisovala bankovní sluţby společnosti takto: nákup a doprava zlata, výplata šeků, prodej bankovních směnek k proplacení v jiných státech a v zámoří, příjem vkladů a úschov. Společnost Wells Fargo se stala známou svými jednotlivými budovami z červených cihel se zelenými okenicemi. Do roku 1863 Wells Fargo vybudovala po celém Západě síť 180 stájí. Zelené poštovní schránky Wells Fargo úspěšně konkurovaly červeným schránkám federální pošty. V roce 2 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 13 4

13 1866 křiţovaly dostavníky Wells Fargo po 4000 mil dlouhých trasách napříč Sierra Mountains, Great Plains aţ do Idaha a Montany. Kdyţ San Francisco postihlo 18. dubna 1906 katastrofální zemětřesení, zřítila se i budova Wells Fargo Nevada National Bank na Montgomery Street. Druhý den se Amerikou roznesla známá telegrafní zpráva pokladníka banky Frederica L. Lipmana: Budovy zničeny. Trezor nepoškozen. Důvěra neovlivněna. Hned následující den po zemětřesení Wells Fargo obnovila bankovní sluţby přímo na ulici, podobně jako např. Bank of Italy (pozdější Bank of America). Do roku 1900 vybudovala společnost Wells Fargo síť 2800 poboček a délka jejích tras dosahovala téměř mil. Wells Fargo nebude téměř nikdy zapomenuta díky 313 přepadením jejích dostavníků (s celkovou škodou $), k nimţ došlo v 70. letech 19. století a které se staly námětem řady románů a filmů. Prvnímu přepadení dostavníku Wells Fargo došlo jiţ v roce Zavedení soukromých detektivů vedlo nejen k vypátrání 240 pachatelů, ale také k zabránění 34 pokusů o přepadení. Ani pevné pokladny váţící liber nemohly lupičům odolat. Nejznámějším lupičem byl Black Bart, jenţ se dopustil několika desítek přepadení a také získal největší kořist z jednoho přepadení $. Do amerických legend vstoupil 26. června 1875, kdyţ přepadl svůj první dostavník Wells Fargo nedaleko Copperopolis v Kalifornii. Legendární historka se odehrála při přepadení dostavníku jedoucího 30. července 1878 z La Porte do Oroville. Dáma, jeţ v něm cestovala, vyhodila z okna svou peněţenku. Black Bart ji údajně zvedl a vrátil se slovy: Madam, nechci vaše peníze. V tomto ohledu se zajímám jen o zásilku Wells Fargo. Při tomto přepadení si v pokladně dostavníku přišel na 500 $ a stříbrné hodinky. Za jeho dopadení ţivého nebo mrtvého bylo vypsáno nejprve 300 $ a pak nakonec $. Byl dopaden aţ v roce 1882 a odsouzen na 6 let vězení. V San Quientinu si odseděl jen 4 roky a byl pro dobré chování propuštěn na svobodu, kde si spokojeně uţíval ţivota (většina jím odcizených peněz nebyla nikdy nalezena). Zemřel v roce 1917 ve věku 87 let. Vynález telegrafu přinesl do Wells Fargo myšlenku převádět s jeho pomocí peníze. První telegrafický převod peněz na světě se uskutečnil mezi dvěma pobočkami Wells Fargo v roce Tento způsob převodu peněz byl nejen rychlejší, ale mnohem bezpečnější neţ 5

14 převozy peněz poštovními dostavníky. Ani Black Bart nemohl odcizit peníze přenášené pomocí telegrafních drátů. Další firmou, která sehraje důleţitou roli v platebních kartách, je Western Union Telegraph Copany. Byla zaloţena skupinou podnikatelů z Rochesteru 8. dubna Byla jednou z 50 telegrafních společností, které budovaly navzájem nepropojené telegrafní linky. V průběhu občanské války bylo pro federální vládu rychlé spojení se západním pobřeţím Spojených států nesmírně důleţité mil dlouhé telegrafní vedení spojující východ a západ Spojených států bylo vybudováno v rekordně krátkém čase 112 dnů a dokončeno bylo 24. října O dva dny později vláda zastavila pouţívání Pony Express a začala vyuţívat telegrafní sluţby Western Union. Vojenský telegraf měl sídlo nedaleko Bílého domu a sehrál významnou roli při řízení armády a udrţení Unie pohromadě. O pět let později, v srpnu 1866, bylo po pěti nezdařených pokusech a s velikými investicemi vybudováno mil dlouhé podmořské telegrafní vedení mezi Spojenými státy a Evropou. Bude slouţit nejen k přenášení zpráv, ale později také k převodům peněţ. Postupně Western Union pohltila více neţ 500 telegrafních společností a roce 1884 byly její akcie zařazeny mezi prvních 11 akcií sledovaném v indexu Dow-Jones Average. V říjnu 1871, sedm let po Wells Fargo, zavedla i Western Union telegrafické převody peněz Money Transfer. 1.2 Cestovní šeky, registrační pokladny a úvěrové známky Devatenácté století se stalo 3 stoletím vynálezů a objevů, jeţ rychle měnily ţivot společnosti, tvář měst i venkova. Budování ţeleznice ve Spojených státech a Evropě zkrátilo a usnadnilo cestování, telegrafní a telefonní síť spojila hlavní obchodní a politická centra zemí. Průmyslová revoluce měnila výrobu. Elektrické osvětlení získalo stále více na oblibě a parníky nahradily na větru závislé plachetnice. První letadla, vzducholodě, automobily a motocykly na konci 19. století ukazovaly, ţe změnám nebude konec. 3 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 15 6

15 A právě rozvoj vědy a techniky, zvýšená migrace lidí na velké vzdálenosti, cestování za prací nebo zábavou a rozvoj obchodu stály u zrodu pro nás tak samozřejmé věci, jako jsou platební karty, cestovní šeky nebo poštovní poukázky. Nyní podrobněji popíši, jakými způsoby probíhalo bezhotovostní placení na cestách a v obchodech. 1.3 Cestovní šeky Cestovní šeky byly ve své době velikým objevem. Na jejich myšlenku přišel Thomas Cook, majitel stejnojmenné cestovní kanceláře v Londýně. V roce 1868 začal svým zákazníkům prodávat hotelové poukázky na placení ubytování v Evropě Hotel Coupons. O šest let později je nahradily The Circular Notes, které slouţily jak k placení, tak k výběru hotovosti v místní měně ve smluvních bankovních a hotelových směnárnách. V roce 1891 zavedla cestovní šeky také dopravní a kurýrní společnost American Express. Stalo se tak poté, co se její zakladatel James C. Fargo vydal v roce 1890 do Evropy a setkal se s obtíţemi při výběru hotovosti na své americké bankovní akreditivy. Jelikoţ v té době se do Evropy vydávalo na cesty mnoho Američanů, uloţil svému specialistovi Marcellusovi F. Berrymu, aby vyvinul cestovní šek. To se podařilo a 7. července 1891 M. Berry obdrţel autorská práva k nové sluţbě, kterou nazval The travellers cheque cestovní šek. Jiţ v prvním roce prodal American Express cestovní šeky v hodnotě 9,12 milionů dolarů. V roce 1905 dosáhne jejich prodej tehdy ohromné částky 13 milionů dolarů a v roce 1913 jiţ 32 milionů dolarů. Do své nabídky zařadily cestovní šeky i další dopravní společnosti jako Wells Fargo & Co. nebo Bank of America. Miliony cestujících budou spoléhat na pohodlí a bezpečí cestovních šeků aţ do rozšíření platebních karet. A v čem spočívala jejich výhoda? Klient zakoupí cestovní šek v určité hodnotě a podepíše se na něj. Současně obdrţí doklad o nákupu s telefonním spojením na klientská centra pro případ, ţe by došlo ke ztrátě nebo krádeţi cestovního šeku. Při placení v hotelu nebo obchodě, které cestovní šeky akceptují, nebo při výběru hotovosti ve směnárnách, předloţí klient cestovní šek a ještě jednou ho podepíše. Oba podpisy musí být shodné. Klient navíc předkládá i svůj průkaz totoţnosti. Šek tak můţe pouţít jen jeho skutečný majitel, na rozdíl 7

16 od peněz, jeţ jsou anonymní a můţe je pouţít náhodný nálezce, stejně jako kapsář. V případě ztráty nebo krádeţe šeku dostává klient do dvou dnů nový šek. Marcellus F. Berfry se zaslouţil i o zlepšení dalšího vynálezu, jenţ měl velký význam zejména ve Spojených státech, i kdyţ se s ním setkáváme dodnes i u nás poštovní poukázky. Protoţe ve Spojených státech neexistoval v polovině 19. století spolehlivý bankovní systém, uloţil Kongres americké federální poště U.S. Post zajistit převody peněz, výplaty penzí apod. Americká pošta zavedla poštovní poukázky, které se podobaly šeku. Odesílatel vyplnil předtištěný formulář, sloţil potřebnou hotovost a zaplatil poplatek. Pošta pak poukázku doručila příjemci, jenţ si následně vyzvedl na poště hotovost. Poštovní poukázky se staly velmi oblíbené a v roce 1880 jich americká pošta prodala za 100 milionů dolarů, a s velkým ziskem. Byly však snadno padělatelné. Vedení American Express uvidělo příleţitost, a proto pověřilo opět Marcelluse F. Berryho, aby vymyslel nepadělatelnou peněţní poukázku. Podařilo se mu to v roce 1882 tím, ţe vytvořil formulář, z něhoţ se z levé strany odstřihávaly neplatné číslice tak, aţ zůstala jen zasílaná částka. Ještě v roce 1882 prodal American Express přes poštovních poukázek v hodnotě 1,1 milionu dolarů. 1.4 Obchodní úvěr a úvěrové známky O platebních kartách si mnozí 4 myslí, ţe jsou americkým vynálezem. Ti, kdo to tvrdí mají pravdu. Málokdo ale ví, ţe jejich počátky sahají aţ do roku Za první předchůdce dnešních platebních karet jsou totiţ povaţovány kovové úvěrové mince nebo známky zvané metal charge coint, metal credit tokens, které obchodníci zavedli jiţ před více neţ 130 lety. Obchodníci tyto úvěrové mince nebo známky dávali svým stálým zákazníkům, kteří u nich nakupovali na dluh, tedy přesněji řečeno obchodník jim vedl úvěrový účet, který zákazníci uhradili v hotovosti např. na začátku dalšího měsíce. Aby si nemusel pamatovat kaţdého takového zákazníka, vydal jim kovové známky, které při placení ukázali pokladníkovi. Ten pak jejich útratu zaevidoval v účetní knize pod číslem kovové známky. 4 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 18 8

17 Tento způsob prodeje na úvěr nebo splátky se ve Spojených státech úspěšně rozvinul po skončení občanské války Severu proti Jihu. Lidé se stěhovali na velké vzdálenosti a rodiny byly od sebe velmi vzdáleny a nemohly se spoléhat na rodinné půjčky. Přirozeným řešením byl úvěr poskytovaný obchodníky, úvěrovými druţstvy nebo lichváři. Po první světové válce začaly domácnosti nakupovat ledničky, vysavače, automobily nebo nábytek, a to z velké části na úvěr poskytovaný obchodníky. Rozvoj těchto úvěrů zpomalila velká hospodářská krize ve 30. letech a nakonec je zcela zastavila omezení vydaná vládou v souvislosti s financováním výdajů na armádu za 2. světové války. Úvěrové mince nebo známky měly podobu kovových oválných nebo šestihranných štítků, na nichţ byl vyraţen znak nebo název obchodu a identifikační číslo. Pro tento druh platidla se vţily názvy metal money nebo shopers plate. Odhaduje se, ţe ve Spojených státech vydávalo tyto předchůdce platebních karet 2000 obchodů. Tyto známky některé obchody pouţívaly aţ do 50. let 20. století. Jiné obchody vydávaly místo kovových známek úvěrové nebo šekové kníţky. Při placení zákazník vytrhl z kníţky např. úvěrové známky nebo šeky v určité hodnotě. Zaplacení útraty pak obchodník zaznamenal do kníţky a svého účetnictví. V Evropě se objevil první předchůdce úvěrových karet ve Velké Británii koncem 19. století. Podle britské asociace pro platební styk byly vydány první úvěrové poukázky Credit Voucher v roce 1880 společností Provident Clothing Group. Její poukázky bylo moţné pouţít ve vybraných obchodech, které zaznamenaly klientův nákup a předaly ho k proplacení společnosti Provident. Její zástupce pak inkasoval splátky přímo od klienta. Společnost pak klientovi opět navyšovala jeho revolvingový úvěr. 9

18 Obrázek 2 Charge Metal Coin úvěrová známka hotelu La Salle Chicago php :48hod 1.5 První platební karty Předchůdci platebních karet zvaných 5 Frank Card se ve Spojených státech objevili nejpozději v roce 1892, kdy je vybraným klientům začala vydávat dopravní a kurýrní společnost American Express. Tyto karty byly vyrobeny z tvrdého oboustranně potisknutého papíru a slouţily k prokázání nároku na bezplatné nebo zlevněné sluţby. Po předloţení této karty podepsal odesílatel objednávku na dopravu zboţí, v níţ bylo uvedeno číslo karty, společnost mu na konci měsíce poslala fakturu za všechny přepravené zásilky. Podobnou papírovou kartu vydávala i společnost Western Union a pravděpodobně i další přepravní společnosti ve Spojených státech. Někteří zákazníci American Express dostávali ještě další typ karty kartu na 50% slevu z tarifních cen. Také tyto karty byly vyrobeny z kartonového papíru. První platební kartu dostupnou širší veřejnosti vydala americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Copany v roce Společnost ji nabídla zdarma svým vybraným zákazníkům, kterým umoţňovala telefonovat a zasílat telegramy prostřednictvím svých poboček a uhradit je najednou na konci měsíce na základě faktury. Důvodem, proč společnost Western Union začala vydávat Identification Card, byla snaha 5 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str

19 udrţet si dobré zákazníky v době rostoucí konkurence a přimět je k častějšímu pouţívání svých sluţeb. Proto se tyto karty někdy nazývají věrnostní platební karty. Obrázek 3 Platební karty Western Union Telegraph Copany :16hod Rostoucí konkurence přiměla začátkem roku 1910 americký obchodní řetězec Sears Roebuck nabídnout svým klientům prodej na splátky. Začal jej nabízet nejprve v zásilkovém obchodě. Úvěrová pravidla však tehdy byla velmi přísná. Např. pokud si farmář objednal zboţí, které firma nepovaţovala za nezbytné, nenavýšila mu zpět úvěrový rámec, i kdyţ úvěr včas splatil. Za dva roky nabídla některým klientům skutečnou kreditní kartu, kterou mohli pouţít v jejích obchodních domech k placení a úvěr postupně spláceli. 11

20 Jiné obchody nenabízely klientům karty ani úvěrové známky, ale kuponové nebo šekové kníţky. Zákazník platil úvěrovými známkami v různých předtištěných hodnotách. Za zakladatele splátkového prodeje a platebních karet s revolvingovým úvěrem je ve Spojených státech povaţována společnost Wanamaker z Philadelphie. Ta ve 30. letech nabídla svým klientům moţnost splácet nákupy ve čtyřech měsíčních splátkách, a to bez úroku. Nákupy klienti platili pomocí Metal Charge Plate. Další společností, která zavedla Rotating Charge Account byl obchodní dům L. Bamberger & Copany z Newarku v New Jersey. Jejich karty jsou sběratelskou raritou. Při masovém vydávání platebních karet se samozřejmě objevovaly i problémy se splácením úvěrů. Některé obchody zavedly v roce 1928 plechové karty, podobné identifikačním štítkům americké armády. Vyráběla je společnost Fahrington. Vyuţilo se při tom vynálezu firmy Addressograf, vyrábějící plechové adresní štítky, jeţ se pouţívaly k tisku adres stálých klientů bank a firem. Na nich bylo vyraţeno jméno klienta a číslo karty, které se při placení otiskly pomocí mechanického pákového snímače tzv. imprinteru a kopírovacího papíru na prodejní doklad. Tyto karty se nazývaly Charge-plates a zákazníci s nimi získali řadu výhod. S cílem prodat na úvěr co nejvíce, jim velké obchodní domy nabízely splácení formou minimální pevné měsíční splátky, bez ohledu na výši čerpaného úvěru, nebo 30 denního bezúročného čerpání úvěru, pokud ho zákazník v této lhůtě splatil celý najednou. Byly tedy objeveny všechny základní formy úvěru pouţívané dodnes. 1.6 Univerzální platební karty V historii platebních karet se zařadila 6 na stejně významné místo jako Western Union společnost Diner Club International. Byl-li rok 1914 rokem vzniku věrnostní platební karty, pak rok 1950 byl rokem zrodu univerzálně pouţitelné platební karty. K jejímu zrodu se váţe zajímavý příběh: její zakladatelé, pánové Robert McNamara, Ralph Schneider a Alfred Bloomingdale šli na večeři do prvotřídní restaurace Major s Cabin Grill v New Yorku hned vedle Empire State Building. McNamara byl ředitelem nepříliš úspěšné úvěrové společnosti Hamilton Credit Corporation., která poskytovala osobní půjčky. Klienti mu dluţili $, které byly téměř jistě nedobytné. Právě však řešil případ 6 Pavel Juřík, Svět platebních karet a identifikačních karet, Grada, str

21 jednoho klienta z Bronxu, který se stal prostředníkem mezi společností a dalšími lidmi, jenţ potřebovali peníze, ale úvěr by sami nikdy nedostali. Znal případ, kdy jeho soused potřeboval v noci 30 $ na zakoupení léků. Klient mu poradil do jaké lékárny zajít a jaké je jeho číslo úvěru u společnosti Hamilton Telefonicky pak odsouhlasil čerpání 30 $ sousedem, který mu pak později vrátil 40 $. Zdánlivě to byl dobrý obchod a klient jej stále rozšiřoval. Další a další známí si od něj půjčovali na nejrůznější potřeby a přicházeli znovu a znovu, aţ se dluţná částka vyšplhala na 3 000$. Vznikla situace, kdy většina dluţníků mu peníze nebyla schopna vrátit a on sám je nebyl schopen Hamilton Credit Corporation v přijatelné době vrátit. A McNamara tyto peníze nutně potřeboval. Kdyţ vrchní po večeři přinesl účet McNamara zjistil, ţe u sebe nemá ţádná peníze. McNamaru v restauraci znali a nabídli mu proto, aby zaplatil příště, ale on zatelefonoval manţelce, která potřebnou částku peněz donesla. Trapná situace ho vedla k myšlence, proč by měli být lidé v restauracích omezeni hotovostí, kterou mají zrovna u sebe? Nebylo by lepší peníze nahradit nějakou kartou, jeţ by platila v mnoha restauracích? Spojení této náhody s vrozenou podnikavostí pánů pak vedlo k myšlence zaloţit klub, nazvaný příznačně Diners Club. Úkolem klubu by bylo vydávat členům klubu úvěrové karty pro placení v restauracích, které s klubem uzavřou smlouvu. Klub bude obchodním partnerům ručit za závazky svých členů a bude jim proplácet předloţené účty. Svým členům pak jednou za měsíc zašle výpis provedených transakcí, které členové klubu uhradí do 14 dnů. Protoţe je karta universálně pouţitelná a přinese obchodnímu partnerovi zvýšení trţby, aniţ by nesl riziko případné insolventnosti člena Diners Clubu, musí se podílet na provozních nákladech. Byl proto zvolen poplatek z částky nákupu, hrazený příjemcem karty jejímu vydavateli ve výši 5-7%, a téţ byl zaveden roční poplatek za vydání a správu karty 5 $. Svou činnost zahájila společnost Diner Club 28. ledna 1950 s kapitálem pouhých $, ale s pevnou vírou správnosti myšlenky. V únoru 195O pak zašel McNamara a jeho partner Ralph Schneider znovu do newyorské restaurace Major s Grill a objednali si večeři. Kdyţ došlo na placení, McNamara předloţil malou papírovou kartičku Diner Club Identification Card a podepsal doklad o zaplacení. Tato večeře je známa jako tzv. First Super (první večeře). 13

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty

Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty VY_32_INOVACE_BAN_110 Nástroje disponování s peněžními prostředky na běžném účtu Bankovní platební karty Ing. Dagmar Novotná Obchodní akademie, Lysá nad Labem, Komenského 1534 Dostupné z www.oalysa.cz.

Více

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Nakladatelství Grada Publishing děkuje společnosti MasterCard Europe, partnerovi vydání velké encyklopedie Platební karty, za významnou podporu

Více

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost

QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost QUO VADIS? 100 let platebních karet a jejich budoucnost Pavel Juřík Senior Business Consultant Obsah Milníky 100. výročí platebních karet Milníky 25. výročí platebních karet v České republice Technologické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč

Běžný účet CZK, EUR, USD. Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické osoby (měsíčně) 149 Kč Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.06.2014 Běžný účet CZK, EUR, USD Vedení účtu v CZK pro fyzické osoby podnikatele (měsíčně) 99 Kč Vedení účtu v CZK pro právnické

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám

Více

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology

ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro stomatology Novinky UniCredit Bank pro stomatology dostupnější kontokorent Profesionál k podnikatelskému účtu vklady prostřednictvím České pošty na Váš účet

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Výukový materiál zpracovaný v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost Registrační číslo: CZ.1.07/1. 5.00/34.0084 Šablona: III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Sada:

Více

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová

Ostatní služby bank. Bc. Alena Kozubová Ostatní služby bank Bc. Alena Kozubová Ostatní služby Obchody s cizími měnami Přímé bankovnictví Platební karty Operace s cennými papíry Poradenské služby Obchody s cizími měnami Česká národní banka na

Více

Zaplatí to zákazníci?

Zaplatí to zákazníci? Zaplatí to zákazníci? Dopady PSD2 na uživatele platebních karet Pavel Juřík Senior Business Consultant Cards & Mobile Services Interchange Fee Interchange Fee - počátek 70. let 20. století - odměna pro

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Chytrá karta České spořitelny, Penzijní karta České spořitelny**) 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním

Více

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Nakladatelství Grada Publishing děkuje společnosti MasterCard Europe, partnerovi vydání velké encyklopedie Platební karty, za významnou podporu

Více

Platební karty. Elektronické bankovnictví.

Platební karty. Elektronické bankovnictví. 7. Platební karty. Elektronické bankovnictví. NÁSTROJE PLATEBNÍHO STYKU 1. Bankovní převody (příkaz k úhradě, příkaz k inkasu) 2. Směnky 3. Šeky 4. Platební karty 5. Elektronické bankovnictví 6. Dokumentární

Více

Diners Club International

Diners Club International 1 Diners Club International první kreditní karta na světě s více než 60letou historií vlastníkem značky Diners Club International je finanční skupina Discover více než 18 mil. držitelů po celém světě akceptace

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby

Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: IV. Kartové služby Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Vydání/používání karty 2. Úvěry poskytované prostřednictvím kreditních a charge karet 3. Vyrobení náhradní karty 4. Omezení

Více

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení

zdarma vyhotovení + poštovné + poštovné vyhotovení ČS ČS ČS ČS ČSOB ČSOB Sporožirový účet Výhodný program Komplexní program Exclusive konto ČSOB Konto ČSOB Aktivní konto Minimální vklad 100,- 100,- 100,- 100,- 200.- 200,- Zřízení účtu Zřízení balíčku Vedení

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Kreditní karty 2. Další typy karet 3. Volitelné pojištění k mezinárodním kartám 4. Ostatní služby ke kartám 1. Kreditní karty 1.1. Sjednání,

Více

Komerční banka, a. s 31

Komerční banka, a. s 31 Příloha č. 4 Komerční banka, a. s 31 KB je univerzální bankou se širokou nabídkou služeb v oblasti drobného, podnikového a investičního bankovnictví. Společnosti finanční skupiny Komerční banky nabízejí

Více

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní

Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Program ČS pro podnikatele Dostupné Snadné Flexibilní Tomáš Reytt ředitel odboru klientské segmenty pro soukromou a firemní klientelu České spořitelny 27. ledna 2011 Přes 200 tisíc firemních klientů Produkty

Více

Firemní program Domino

Firemní program Domino Firemní program Domino pro zaměstnance společnosti SPŠ Mladá Boleslav Prezentace FP Domino BĚŽNÝ ÚČET V KČ Srovnání nabídky kont Perfekt Konto Extra Konto Premium Konto Měsíční kreditní obrat > 10 000

Více

Sazebník bankovních poplatků mbank

Sazebník bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank - již nenabízené produkty Platný od 1. 9. 2016 mbank.cz 222 111 999 Obsah 1. Kreditní karty... 2 2. Kreditní karty... 2 3. Povolené přečerpání... 3 4. Hotovostní úvěr

Více

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011

Budoucnost platebních transakcí. Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Budoucnost platebních transakcí Marcel Gajdoš Senior Relationship Manager Visa Europe 20/9/2011 Agenda Aktuální statistiky a vývoj trhu v ČR Situace v ČR Zajímavosti ze světa a budoucnost Visa Europe -

Více

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY

VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY VÝTAH Z CENÍKU PRODUKTŮ A SLUŽEB PRO SOUKROMÉ OSOBY Pro Vaší lepší orientaci jsme pro Vás připravili přehled názvů původních Citi karet s novými kartami od Raiffeisenbank, na které se původní karty převádí

Více

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO

Střední škola hotelová a služeb Kroměříž CZ.1.07/1.5.00/ VY_32_INOVACE 27_EKO Název školy Střední škola hotelová a služeb Kroměříž Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu CZ.1.07/1.5.00/34.0911 Ing. Anna Grussová VY_32_INOVACE 27_EKO EKO.2704.4F Stupeň a typ vzdělávání Odborné

Více

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Nakladatelství Grada Publishing děkuje společnosti MasterCard Europe, partnerovi vydání velké encyklopedie Platební karty, za významnou podporu

Více

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA

Běžný účet. Zřízení účtu ZDARMA ZDARMA INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu (měsíčně) ZDARMA ZDARMA ZDARMA Zrušení účtu ZDARMA ZDARMA ZDARMA Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.02.2015 Běžný účet Zřízení účtu Vedení účtu (měsíčně) 99 Kč 149 Kč 369 Kč Zrušení účtu Běžný účet v EUR, USD Účet advokátní/ notářské

Více

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. PRÁVNICKÉ OSOBY A FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELE EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 8. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236

Více

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část

Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Dodatek k Ceníku produktů a služeb pro soukromé osoby 1. část Od 1. 9. 2014 Raiffeisenbank a.s. především zavádí nový tarif SMART. Současně přidává Bezkontaktní nálepku MasterCard do ceny tarifu KOMPLET,

Více

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49. Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc tř.17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: VI/2 Sada: 1 Číslo

Více

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3

Úvod 1. Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 Úvod 1 Kapitola 1 Úvod do bankovních obchodů 3 1.1 Česká národní banka............................3 1.2 Obchodní banky.................................4 1.3 Česká bankovní asociace (ČBA)....................5

Více

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor

Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Tuto knihu věnuji své manželce, Terezce a Kačence. Autor Nakladatelství Grada Publishing děkuje společnosti MasterCard Europe, partnerovi vydání velké encyklopedie Platební karty, za významnou podporu

Více

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů

Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví Pokladní a bankovní účty, závazky z krátkých prodejů Bankovní účetnictví - účtová třída 1 1 BANKOVNÍ ÚČETNICTVÍ ÚČTOVÁ TŘÍDA 1 Účtová skupina 11 Pokladní hodnoty Účtová skupina 12 Vklady,

Více

Platební karta slaví sto let

Platební karta slaví sto let Jiří Böhm Email: jiri.bohm@grayling.com Tel.: 601 592 123 VISA EUROPE TISKOVÁ ZPRÁVA Začalo to kartami místo šeků, pokračovalo to přes papírové, až po dnešní plastikové. I těm už ale zvoní umíráček na

Více

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Gymnázium, Šternberk, Horní nám. 5 Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0218 Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Označení materiálu VY_32_INOVACE_Zim15 Vypracoval, Dne

Více

ení a produkty UniCredit Bank

ení a produkty UniCredit Bank Služby, řešen ení a produkty UniCredit Bank pro insolvenční správce UniCredit Bank se představuje dceřiná společnost největší rakouské banky Bank Austria Creditanstalt, která je členem UniCredit Group

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Digitální učební materiál

Digitální učební materiál Digitální učební materiál Projekt CZ.1.07/1.5.00/34.0415 Inovujeme, inovujeme Šablona III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT (DUM) Tématická Pokladní systémy Společná pro celou sadu oblast

Více

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013

Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 Mobilní platby 2013 Global Payments Europe Praha 10.10.2013 GPE - Všechny služby na jednom místě Card management a personalizace ATM & POS network management Autorizační služby Naši partneři Vývoj aplikací

Více

CZ.1.07/1.4.00/21.1920

CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Finanční produkty Masarykova ZŠ a MŠ Velká Bystřice projekt č. CZ.1.07/1.4.00/21.1920 Název projektu: Učení pro život Č. DUMu: VY_32_INOVACE_39_07 Tématický celek: Rodina a finance Autor: Mgr. Drahomíra

Více

Ceník pro Osobní konto České spořitelny

Ceník pro Osobní konto České spořitelny Ceník pro Osobní konto České spořitelny 1. Osobní konto 2. Tuzemský platební styk 3. Debetní karta Visa Gold 4. Přímé bankovnictví 5. Nedodržení smluvních podmínek 1. OSOBNÍ KONTO ČS 1.1 Založení, přechod

Více

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé

Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé Ceník pro úsek Korporátní bankovnictví Právnické osoby, fyzické osoby podnikatelé 1. KORUNOVÝ BĚŽNÝ ÚČET 1.1. Úrokové sazby Běžný účet CZK - úročení zůstatku účtu Běžný účet CZK - úročení debetního zůstatku

Více

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján

JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro. členy BD Sv. Ján JJ Mois Année Individuální nabídka bankovních služeb pro členy BD Sv. Ján Váženíčlenové družstva, předkládám Vám nabídku vybraných bankovních služeb připravenou právě pro Vás. Dovolte, abych Vám předně

Více

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s.

BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku. MOPET CZ a.s. BLESK peněženka předplacená platební karta. Nominace o Cenu v soutěži Zlatá koruna v kategorii finanční produkty Novinka roku MOPET CZ a.s. Proč předplacená platební karta Na českém trhu do roku 2014 neexistovala

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 15. 9. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty

Finanční gramotnost pro SŠ -7. modul Platební karty Modul č. 7 Ing. Miroslav Škvára Platební karty a jak se v nich vyznat Co si myslíte? Platební karta je VÝHRA nebo POHROMA? 2 Druhy platebních karet 1. Debetní platební karta 2. Kreditní platební karta

Více

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111

Československá obchodní banka, a. s. Na Příkopě 854/14 115 20 Praha 1 Nové Město tel.: +420 261 351 111 V Praze, 21. března 2006 Čistý zisk Skupiny ČSOB v roce 2005 vyšší o 17% oproti roku 2004 (konsolidované, IFRS, auditované výsledky) Skupina ČSOB uzavřela rok 2005 se ziskem ve výši 10,3 miliardy Kč. Čistý

Více

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám

Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Výukový materiál zpracován v rámci projektu EU peníze školám Registrační číslo projektu CZ. 1.07/1.5.00/34.0996 Číslo materiálu Název školy Jméno autora Tématická oblast Předmět Ročník VY_32_INOVACE_EKO149

Více

Sazebník - účty Pro občany, platný od

Sazebník - účty Pro občany, platný od Sazebník - účty Pro občany, platný od 13.12.2014 Běžný účet CZK/EUR/USD Měsíční vedení účtu v CZK při aktivním využívání služeb Equa bank při neaktivním využívání služeb Equa bank Měsíční vedení účtu v

Více

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010

Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Říjen 2010 Úvěrové instituce a jejich zprostředkovatelé, bankovní produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Říjen 2010 Úvěrové instituce Banky akciové společnosti oprávněné přijímat vklady, poskytovat úvěry

Více

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou

Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Jasné výhody podnikání s Poštovní spořitelnou Představení Poštovní spořitelny Součást skupiny ČSOB Samostatná obchodní značka Druhá největší banka v ČR v počtu klientů obsluhuje více jak 2 000 000 klientů

Více

Chytrá karta České spořitelny

Chytrá karta České spořitelny Chytrá karta České spořitelny Martin Techman, ředitel úseku rozvoje obchodu ČS Tomáš Reytt, manažer projektu Chytrá karta ČS 11. srpna 2008 Obsah Volně nastavitelné produkty Trh kreditních karet v ČR Chytrá

Více

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu

Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Online platby a jejich důležité místo v cestovním ruchu Kontakt: Simona Hornychová Tel.: + 420 731 433 865 Email: simona.hornychova@agmo.eu www.agmo.eu 1 Platební metody Tradiční platebni metody hotovost,

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2016 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Debetní

Více

Akceptace platebních karet E commerce

Akceptace platebních karet E commerce Akceptace platebních karet E commerce 1. E-commerce ČSOB - základní informace Služba E-commerce ČSOB je určena obchodníkům, kteří uvažují o rozšíření své podnikatelské činnosti v oblasti elektronického

Více

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura

Více

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality

Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality JJ Mois Année Multifunkční co-brandovaná městská karta Nabídka KB pro dopravce a municipality Elektronické platby v dopravě 21.2.2008 Monika Truchliková, vedoucí Marketingu pro retailové bankovnictví KB

Více

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance

Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Speciální nabídka služeb a produktů UniCredit Bank pro nemocniční lékaře a lékaře zaměstnance Proč UniCredit Bank? zaujala mě zvýhodněná nabídka bankovních služeb pro lékaře chci být obsluhován odborníky

Více

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015

Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Sazebník - účty Platný od 3.10.2015 Měsíční vedení účtu v CZK Měsíční vedení účtu v EUR/USD Měsíční výpis z účtu - zasílání elektronicky - zasílání poštou Běžný účet CZK/EUR/USD Šablona platby (zadání,

Více

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi. Filip Dobeš

Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní. Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi. Filip Dobeš Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Komparace trhu kreditních karet v ČR s vybranými zeměmi Filip Dobeš Bakalářská práce 2015 Univerzita Pardubice Fakulta ekonomicko-správní Akademický rok:

Více

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ

Sazebník poplatků. Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby OBČANÉ Účinný od 7. 7. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Bezhotovostní platební styk 04 1.3 Depešový klíč 04 1.4 Platební

Více

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank

Běžný účet CZK* Zahraniční platba odchozí prioritní 700 Kč 700 Kč. Zahraniční platba příchozí*** 150 Kč. Platby s konverzí měn v rámci Equa bank Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 05.09.2013 Vedení účtu Běžný účet CZK* Vedení účtu při průměrném měsíčním zůstatku do 100 000 Kč (měsíčně) 149 Kč Vedení účtu při

Více

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu

ČS Premier. Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu ČS Premier Specializovaná nabídka produktů a služeb pro majetnější klientelu Praha 20. října 2010 Petra Radová, ředitelka odboru klientské segmenty-affluent České spořitelny Jiří Zelinka, ředitel úseku

Více

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník)

Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Ceník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Ceník) Část Obsah: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby

Běžný účet. Běžný účet pro právnické osoby All inclusive. Běžný účet pro právnické osoby Sazebník poplatků FYZICKÉ OSOBY PODNIKATELÉ A PRÁVNICKÉ OSOBY Platný od 01.04.2015 * v EUR, Zřízení účtu INDIVIDUÁLNĚ Vedení účtu při splnění níže uvedené podmínky (měsíčně) Průměrný měsíční zůstatek na

Více

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu.

Základní cena. 25 informačních SMS měsíčně 25 Kč. Druhá debetní karta Visa Classic měsíčně 25 Kč. Vedení kontokorentu. účty infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro Základní účet 1. Základní účet 2. Domácí platby 3. Zahraniční platby 4. Hotovost/Používání hotovosti 5. Debetní platební karta Visa Classic 6.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Využití platebních karet v České republice. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha Využití platebních karet v České republice Bakalářská práce Sandra Mašatová duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Využití platebních

Více

Sazebník. bankovních poplatků mbank

Sazebník. bankovních poplatků mbank Sazebník bankovních poplatků mbank Platný od 01. 07. 2013 Obsah I. Osobní účet mkonto... 2 II. Spořicí účet emax... 3 III. Spořicí účet emax Plus... 3 IV. Termínovaný vkladový účet mvklad... 3 V. Podnikatelský

Více

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč

Základní cena měsíčně 100 Kč. Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč. Odměna za využívání Účtu měsíčně 50 Kč Služba Moje zdravé finance infolinka 800 207 207 www.csas.cz Strana 1/5 Ceník pro službu Moje zdravé finance 1. Služba Moje zdravé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní

Více

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY

PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY Sazebník poplatků Aktivně nenabízené produkty a služby PODNIKATELÉ A MALÉ FIRMY s obratem do 25 mil. Kč Účinný od 5. 2. 2015 Obsah 1. Každodenní bankovnictví 02 1.1 Běžné účty 02 1.2 Speciální účty 04

Více

Platební karty a jejich využití

Platební karty a jejich využití Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích Ekonomická fakulta Katedra účetnictví a financí Studijní program: Studijní obor: B6208 Ekonomika a management Účetnictví a finanční řízení podniku Platební karty

Více

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně

1. Osobní konta Konto POHODA 64 Kč měsíčně Konto MOZAIKA 99 Kč měsíčně Konto EXKLUSIVE 349 Kč měsíčně 1. Osobní konta 1.1. Konto POHODA 64 Kč měsíčně Zahrnuje tyto produkty a služby: otevření a vedení běžného účtu v Kč měsíční výpis z účtu zaslaný poštou (v rámci ČR) tuzemský trvalý příkaz, souhlas s inkasem

Více

Sazebník poplatků Commercial Bank

Sazebník poplatků Commercial Bank Commercial Bank Sazebník poplatků Commercial Bank (malé a středně velké společnosti) Platnost od 1. května 2014 I. Přímé bankovnictví, bezhotovostní platební styk, platební karty Druh poplatku Měsíční

Více

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE

MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE MAJETEK A ZÁVAZKY PODNIKATELE DRUHY MAJETKU Jsou všechny hospodářské prostředky, které podnik využívá při své hospodářské činnosti. Krátkodobý majetek Mění zcela svoji podobu Dlouhodobý majetek Nemění

Více

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET

PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET PRŮVODCE SVĚTEM DEBETNÍCH PLATEBNÍCH KARET www.gemoney.cz zákaznická linka: 224 443 636 Podle Vašich představ 082012 GE Money Bank, a.s., Vyskočilova 1422/1a, 140 28 Praha 4-Michle, zapsáno u MS v Praze,

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 11. 2013 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů

Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Jednotné výplatní místo a Karta sociálních systémů Workshop pro členy Svazu obchodu a cestovního ruchu ČR Vladimír Šiška, I. náměstek ministra, MPSV O čem dnes budeme mluvit Karta sociálních systémů jako

Více

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od )

Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od ) Ceník pro službu Moje zdravé finance (založenou od 24. 10. 2016) 1. Služba MOje ZDraVé finance Základní cena měsíčně Cena pro klienty, kterým chodí na Účet starobní důchod měsíčně 50 Kč Odměny pro klienty

Více

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB

ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB ZMĚNY V SAZEBNÍKU ČSOB S ÚČINNOSTÍ OD 1. 4. 2015 Vážená klientko, vážený kliente, od 1. dubna budeme mít nový Sazebník pro fyzické osoby - občany, a proto bychom vás chtěli seznámit se všemi chystanými

Více

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011

Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě. Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Bezkontaktní karty Visa: vývoj v Evropě Mark Austin, ředitel divize bezkontaktních produktů 8. března 2011 Evropská cesta 1 Agenda Proč bezkontaktní platby? Jak fungují? Vývoj v Evropě Shrnutí 2 Proč bezkontaktní

Více

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013.

Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech. Nové služby ČSOB pro municipality v r. 2013. Změna zákona o rozpočtových pravidlech Nový zákon č.501/2013, kterým se mění zákon 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech

Více

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2

SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH. Běžný účet CREDITAS 1. Spořící vklad CREDITAS 2 SAZEBNÍK POPLATKŮ PRO PODNIKATELE, FIRMY A INSTITUCE ÚČINNÝ OD 1. LEDNA 2012 OBSAH Běžný účet CREDITAS 1 Spořící vklad CREDITAS 2 Termínovaný vklad CREDITAS 3 Ostatní poplatky 3 Internetové bankovnictví

Více

Zvyšování kvality výuky technických oborů

Zvyšování kvality výuky technických oborů Zvyšování kvality výuky technických oborů Klíčová aktivita VI.2 Vytváření podmínek pro rozvoj znalostí, schopností a dovedností v oblasti finanční gramotnosti Výukový materiál pro téma VI.2.1 Řemeslná

Více

Spolupráce společností Diners Club a MBI o vydávání karet. Diners Club Pure+

Spolupráce společností Diners Club a MBI o vydávání karet. Diners Club Pure+ Spolupráce společností Diners Club a MBI o vydávání karet Diners Club Pure+ Píše se rok 1949 a zámožný newyorský podnikatel Frank McNamara zjišťuje, že u sebe nemá dostatek hotovosti na zaplacení večeře,

Více

Ekonomika Bezhotovostní platební styk

Ekonomika Bezhotovostní platební styk S třední škola stavební Jihlava Ekonomika 1 11. Bezhotovostní platební styk Digitální učební materiál projektu: SŠS Jihlava šablony registrační číslo projektu:cz.1.09/1.5.00/34.0284 Šablona: III/2 - inovace

Více

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty

Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Novinky v platebních kartách: Karta podle Vás a nové pojištění zneužití karty Miloslav Křečan, ředitel kartového centra ČS 29. dubna 2008 Obsah 1. Karta podle Vás individuální design platebních karet 2.

Více

1. Osobní účet České Spořitelny

1. Osobní účet České Spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: Obsah: 1. Osobní účet České Spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

1. Osobní účet České spořitelny

1. Osobní účet České spořitelny Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Osobní účet České spořitelny 2. Programy pro soukromou klientelu 3. Produkty v rámci ostatních programů 4. Sporožirový

Více

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková

PENÍZE A PLACENÍ. Mgr. Ing. Šárka Dytková PENÍZE A PLACENÍ Mgr. Ing. Šárka Dytková Střední škola, Havířov-Šumbark, Sýkorova 1/613, příspěvková organizace Tento výukový materiál byl zpracován v rámci akce EU peníze středním školám - OP VK 1.5.

Více

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty

Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Juridica Business Program Bankovní služby pro notáře, advokáty, insolvenční správce a správce konkurzní podstaty Strana 1 Juridica Business Program Fyzická osoba podnikatel, Právnická osoba Profesní účet

Více

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR

ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR ČESKÁ ZEMĚDĚLSKÁ UNIVERZITA V PRAZE fakulta provozně ekonomická ANALÝZA VYUŽITÍ PLATEBNÍCH KARET V ČR DIPLOMOVÁ PRÁCE TEZE Autor: Šárka Seemannová Vedoucí DP: Ing. Daniela Pfeiferová Praha 2003 ANALÝZA

Více

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč

1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy v české měně a v cizí měně prováděné uvnitř banky pol. text cena v Kč Sazebník České spořitelny, a.s., pro bankovní obchody (dále jen Sazebník) část: 1. Bezhotovostní operace, trvalé příkazy: 2. Hotovostní operace pro účty vedené v české měně 3. Hotovostní operace pro účty

Více

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s.

SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK PRO FYZICKÉ OSOBY EVROPSKO-RUSKÁ BANKA, a. s. SAZEBNÍK JE PLATNÝ OD 1. 4. 2014 Evropsko-ruská banka, a.s. Štefánikova 78/50, 150 00, Praha 5 Tel.: +420 236 073 757 Fax: +420 236 073 750 info@erbank.cz

Více

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí

mlinka: Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí www.mbank.cz : 844 777 000 Sazebník bankovních poplatků maximum výhod a pohodlí Sazebník bankovních poplatků mbank platný od 14. 7. 2008 I. Osobní účet mkonto 1. Zřízení, vedení a zrušení účtu a) zřízení

Více

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4)

ČSOB Obchodní konto. ČSOB Firemní konto. Konta pro malé a střední firmy a podnikatele. 50 Kč zdarma zdarma zdarma (Zmocnění měsíčně) 4) Sazebník pro právnické osoby a pro fyzické osoby podnikatele změny od 12. 12. 2016 k 1. 5. 2017 původně nově OBSAH A ÚČTY A PLATBY Konta běžné platební účty Podnikatelské Firemní Obchodní Municipální Družstevní

Více

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů

Rozvaha finančních institucí Aktiva (zjednodušená) Pasiva Peněžní prostředky (hotovost, vklady) Závazky z přijatých vkladů Účetnictví ve finančních institucích 2. přednáška (presenční studium) 2. Účtování peněžních operací banky Osnova: 2.1. Hotovostní operace banky 2.2. Směnárenské operace 2.3. Vkladové účty u centrální banky

Více

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test

BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola. Bankovní domy komerční banky, spořitelny + test Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0036 Název projektu Inovace a individualizace výuky Číslo materiálu VY_62_INOVACE_ZEL13 Název školy BEZPEČNOSTNĚ PRÁVNÍ AKADEMIE BRNO, s.r.o., střední škola Autor Ing.

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více