Bankovní institut vysoká škola Praha. Platební karty. Diplomová práce

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Bankovní institut vysoká škola Praha. Platební karty. Diplomová práce"

Transkript

1 Bankovní institut vysoká škola Praha Platební karty Diplomová práce Bc. Jan Hornát Duben 2010

2 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Platební karty Diplomová práce Autor: Bc. Jan Hornát Finance Vedoucí práce: Ing. Hana Augustínová Praha Duben 2010

3 Prohlášení: Prohlašuji, ţe jsem diplomovou práci zpracoval samostatně a s pouţitím uvedené literatury. V Praze, dne datum Jan Hornát

4 Poděkování Děkuji Ing. Haně Augustinové, vedoucí práce, za odborné vedení, cenné připomínky a rady při zpracování této práce.

5 Anotace Diplomová práce je zaměřena na téma platební karty. Cílem práce je popsat historii, vznik, vývoj, druhy, náleţitosti a bezpečnost platebních karet. Pramenem informací je odborná literatura, internet a informace získané od Komerční banky, a.s. Cenným zdrojem informací mě byli téţ specialisté Komerční banky, a.s. na bankomaty a platební karty. Tato diplomová práce vysvětluje pojmy související s platebními kartami, popisuje asociace vydávající platební karty jako VISA, MasterCard a historii platebních karet v České republice. Praktickou část jsem zaměřil na bezpečnost platebních karet. Popsal jsem ochranné prvky jako, jakým způsobem dochází k zneuţití, jak se zachovat v případě zneuţití platební karty, jak funguje a jak se rozpoznává podvodné zařízení nainstalované na bankomatu. Zpracoval jsem statistiku, jak se na bezpečnost platebních karet dívají zaměstnanci Komerční banky, a.s. a porovnal jsem to s názorem klientů. Pro přehlednost jsem vyjádřil výsledky průzkumu v grafech. Závěrem diplomové práce jsem věnoval pozornost budoucnosti a metodám ověřující totoţnost majitele platební karty. Vzhledem k tomu, ţe je stále větší důraz na bezpečnost platebních karet, měly by se pravděpodobně tyto metody implikovat ve světě platebních karet. Anotace The thesis is focused on the topic of payment cards. The target of the thesis is to describe birth, development, history and security elements. The main resource is professional literature, individual websites of different banks and informations obtained from Komercni Banka a.s. Very important resource bacame employees of Komercni Banka working as a specialists in ATM and payment cards. This thesis explains payment cards terms, describes the association issuing payment cards as VISA, MasterCard and history of payment cards in the Czech Republic. In the practical part of my thesis I focused on security of payment carts. I described security elements, the way how a payment cards can be misused, how to behave in case of misusing payment card, how works and how to recognize fraudulent devices installed on the ATM. I have carried out the statistic how the security of payment cards the employees of Komercni Banka see and I compared the results with the opinions of clients. To make it transparent I explained my results in graphs. At the end of the thesis I focused on the future and methods that verify identity of owner of payment card. Since the higher security of payment cards is emphasized, this methods should be used in the future.

6 Obsah Úvod Historie platebních karet Kurýrní přeprava peněz a cenin Cestovní šeky, registrační pokladny a úvěrové známky Cestovní šeky Obchodní úvěr a úvěrové známky První platební karty Univerzální platební karty Bankovní karty Asociace vydávající platební karty Druhy platebních asociací Bankovní asociace Europay/MasterCard Europay International S. A Eurocheque International MasterCard International, Inc VISA International Průzkum drţitelů platebních karet Nebankovní platební systémy... 24

7 2.4.1 American Express Company Diners Club International Japan Credit Bureau (JCB) Cetelem Discover Card Platební karty v České republice Rozvoj platebních karet v České republice Sdruţení pro bankovní karty Světové trendy platebních karet Vydání platební karty v bance Druhy platebních karet Elektronické karty Embosované karty Způsob zúčtování Charge Card Kreditní karty Debetní karty E-karta Náleţitosti platebních karet Druh záznamu Tištěné údaje... 59

8 4.3 Záznamy na kartě Pouţívání platebních karet Autorizační, clearingový a zúčtovací systém Placení v obchodní síti Reklamace zboţí a sluţeb - vracení částky transakce (Credit) Výběry hotovosti Výběr z bankomatu Cash Advance Cash back On-line úhrada kartou přes internet Bezpečnost platebních karet Zneuţití karty cizí osobou Zneuţití nedoručené karty Padělky karet Zneuţití platebních karet prostřednictvím přímých kanálů Budoucnost platebních karet a ochrany proti zneuţití Ochrana karet Výsledky a doporučení Závěr... 84

9 Úvod Jako téma pro svou diplomovou práci jsem si vybral platební karty. Jsem rád, ţe mohu o platebních kartách psát, protoţe jsou součástí mého profesního i běţného uţivatelského ţivota. V práci se chci zaměřit na historii, protoţe platební karty vznikly přibliţně před sto lety, takţe jejich historie je velice bohatá. Zajímá mě, jakým způsobem karty vznikly a co bylo příčinnou vzniku platebních karet. Platební karty jsou jeden z nejdynamičtějších bankovních produktů, jejichţ počet rostl geometrickou řadou. Bankovní asociace VISA Europay/MasterCard a další zajišťují akceptaci a vydávání platebních karet ve světě. Členy těchto asociací jsou samozřejmě banky, prostřednictvím kterých je prováděna distribuce platebních karet mezi klienty. Popíši historii platebních karet v České republice. Platební karty se významnou rolí podílely na světovém rozvoji obchodu a ekonomiky vůbec. Z historicky luxusní sluţby, kterou platební karty nabízí, se karty staly kaţdodenní záleţitostí pro většinu obyvatel země. Cílem mé práce je také popsat, jak se platební karty pouţívají, jak funguje autorizační, clearingový a zúčtovací systém, jakým způsobem se platí v obchodech a co je třeba udělat v případě reklamace platby. Dále popíši náleţitosti platebních karet a vysvětlím pojmy, které s platebními kartami souvisí. Vysvětlím, jak funguje novinka ve světě platebních karet Cash back. Praktickou část zaměřím na téma bezpečnost. V této době je toto téma velice aktuální, protoţe se vyskytují případy, kdy dochází k zneuţívání platebních karet. Chci o bezpečnosti platebních karet získat zajímavé informace od specialistů Komerční banky, a.s. na bankomaty a platební karty. Popíši ochranné prvky platebních karet, jakým způsobem dochází k zneuţití karet, jak se zachovat při zneuţití platební karty a jak rozpoznat podvodný bankomat. Zajímá mě, jak se na bezpečnost platebních karet dívají zaměstnanci bank a porovnám to s názorem klientů. Popíši segmentaci klientů banky. Pro lepší přehlednost vypracuji grafy, které poskytnou lepší orientaci ve výsledcích. Vzhledem k tomu, ţe platební karty se neustále vyvíjí a zdokonaluje se jejich zabezpečení, popíší předpokládaný budoucí vývoj platebních karet. S nárůstem modernizace a techniky, jsou kladeny stále větší nároky na bezpečnost platebních karet. Banky investují velké částky do metod ověřování totoţnosti majitele platební karty, které by se v budoucnosti mohly vyuţít ve světě platební karet, tak aby byly bezpečnější neţ jsou nyní. 1

10 1 Historie platebních karet S rozvojem obchodu a cestování byly v 19. století vyvinuty cestovní šeky, poštovní poukázky, ale také předchůdci kreditních karet kovové úvěrové známky. Do začátku 2. světové války začaly platební a úvěrové karty vydávat ve Spojených státech amerických i čerpací stanice, hotely, ţelezniční a letecké společnosti. Staly se nejdostupnější formou spotřebního úvěru a nejpohodlnějším způsobem placení. Ke vzniku 1 vynálezu nebo nápadu nejčastěji vede potřeba nebo problém, který je nutno vyřešit. Stejný impuls vedl i ke vzniku platebních karet. Za jejich kolébku se oprávněně povaţují Spojené státy americké. Cesta k vynálezu úvěrové karty ale nebyla přímočará a uţ před zavedením karet koncem 90. let 19. století můţeme vidět jejich předchůdce cestovní šeky, peněţní poukázky a úvěrové známky. Všechny tyto finanční produkty řešily potřebu bezpečného placení za zboţí a sluţby, bezpečného přenesení peněz na dálku, zvýšení prodeje na obchodní úvěr a snadné identifikace zákazníků i evidence jejich nákupů. Spojené státy americké se rozvíjely v 19. století velmi rychlým tempem. Přistěhovalci osídlovali nové oblasti kontinentu a vzdálenosti mezi městy a hlavními centry států rostly. Díky tomu stoupla poptávka po osobní i nákladní dopravě, poště a doručování kurýrních zásilek. Spojení mezi východním a západním pobřeţím zajišťovaly téměř výhradně dostavníky, protoţe Panamský průplav v té době ještě nebyl vybudován a cesta lodí z New Yorku do San Franciska trvala tři měsíce. Okolo roku 1840 měly Spojené státy americké asi 15 milionů obyvatel a noví osadníci mířili dále na západ a do vnitrozemí. V té době byla zaloţena řada společností pro dopravu nákladu, cestujících a pošty. Zajistit spojení bylo pro tak velkou zemi nezbytné a poptávka po něm rostla. Např. v letech vzrostl objem přepravovaného zboţí a zásilek ve státě New York stokrát. Právě kurýrní společnosti byly, moţná překvapivě, jedním z pozdějších kmotrů platebních karet. Podívejme se proto krátce na historii společností Američan Express, Wells Fargo a Western Union, spojenou s divokým Západem. 1 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 12 2

11 Za otce kurýrní dopravy ve Spojených státech je povaţován William F. Harnden, který vlastnil dopravní společnost zajišťující dopravu v okolí New Yorku. Jeho agentem ve městě Albany se stal pro své obchodní schopnosti Henry Wells. V roce 1841 Henry Wells od Harndena odešel a zaloţil se dvěma společníky společnost Pomeroy & Copany pro přepravu zboţí, peněz a obchodní korespondence mezi městy Buffalo a Albany. V roce 1845 společnost zavedla dopravu dopisů za cenu 6 centů, zatímco federální pošta si účtovala 25 centů. Federální pošta se pak několik let neúspěšně snaţila svého konkurenta zničit, místo aby zlevnila a zkvalitnila své sluţby. Největšími dopravními společnostmi na východním pobřeţí Spojených států byly Livingston, Fargo & Co., Wells & Co. a Butterfield and Wasson. Po řadě jednání se všechny tři společnosti 18. března 1850 spojily do nové firmy American Expres Copany. Firmy tehdy přepravovaly zboţí, poštu, ale také peníze a zlato. Mezi nejvýznamnější klienty patřily právě banky, které potřebovaly spolehlivě a bezpečně dopravovat ceniny a dokumenty mezi svými pobočkami. Důvěra, spolehlivost dopravce a v jeho schopnost dopravit zásilku včas a bezpečně do místa určení, se staly hlavními devizami nejúspěšnějších firem. Poptávka po kurýrních a dopravních sluţbách ještě vzrostla s příchodem zlaté horečky. Dne 24. ledna 1848 objevil James Marshall v Kalifornii nedaleko Sutter s Mills zlato. Asi lidí se rychle vypravilo obsadit půdu u naleziště s vidinou rychlého zbohatnutí. V San Francisku prý dokonce nebyl nikdo, kdo by v první dny vytiskl noviny, protoţe i tiskaři zanechali práce a spěchali ke zlatým polím, stejně jako přes 4000 námořníků, kteří dezertovali z lodí v přístavu. Za jediný rok se v Kalifornii vytěţilo zlato v hodnotě tehdy ohromných 60 miliónu dolarů. William Fargo a Henry Wells okamţitě viděli příleţitost nabídnout dopravní a poštovní sluţby American Express Kalifornii. Jejich společníci však byli proti, chtěli rozvíjet obchod na východním pobřeţí Spojených států, takţe Fargo a Wells učinili historické rozhodnutí a zaloţili novou společnost Wells Fargo & Co., ale i nadále oba působili ve firmě American Express. Úkolem nové společnosti se stala výměna zlatého prachu za peníze a poskytování dalších peněţních sluţeb ve zlatokopeckých městech. Wells Fargo & Copany byla zaloţena v New Yorku 18. března 1852 jako bankovní a kurýrní společnost s kapitálem dolarů. Svou první pobočku otevřela 13. července 1852 naproti Gold Rush v San Francisku, v místě dnešního sídla této společnosti. 3

12 Kapitál American Express se do roku 1881 zvýšil na dolarů. Její obchodní síť tvořilo kanceláří a zaměstnávala přibliţně lidí, z nichţ bylo 600 kurýrů. V roce 1873 byl zaveden dodnes pouţívaný název American Express Company. Obrázek 1 Známý dostavník Concord vozil na trasách Wells Fargo & Co. cestující, poštu i peníze :34hod 1.1 Kurýrní přeprava peněz a cenin Od samého počátku 2 oznamovaly nápisy na první pobočce Wells Fargo v San Francisku, ţe firma poskytuje kurýrní a bankovní sluţby Express Office and Nankiny House. První reklama z roku 1852 popisovala bankovní sluţby společnosti takto: nákup a doprava zlata, výplata šeků, prodej bankovních směnek k proplacení v jiných státech a v zámoří, příjem vkladů a úschov. Společnost Wells Fargo se stala známou svými jednotlivými budovami z červených cihel se zelenými okenicemi. Do roku 1863 Wells Fargo vybudovala po celém Západě síť 180 stájí. Zelené poštovní schránky Wells Fargo úspěšně konkurovaly červeným schránkám federální pošty. V roce 2 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 13 4

13 1866 křiţovaly dostavníky Wells Fargo po 4000 mil dlouhých trasách napříč Sierra Mountains, Great Plains aţ do Idaha a Montany. Kdyţ San Francisco postihlo 18. dubna 1906 katastrofální zemětřesení, zřítila se i budova Wells Fargo Nevada National Bank na Montgomery Street. Druhý den se Amerikou roznesla známá telegrafní zpráva pokladníka banky Frederica L. Lipmana: Budovy zničeny. Trezor nepoškozen. Důvěra neovlivněna. Hned následující den po zemětřesení Wells Fargo obnovila bankovní sluţby přímo na ulici, podobně jako např. Bank of Italy (pozdější Bank of America). Do roku 1900 vybudovala společnost Wells Fargo síť 2800 poboček a délka jejích tras dosahovala téměř mil. Wells Fargo nebude téměř nikdy zapomenuta díky 313 přepadením jejích dostavníků (s celkovou škodou $), k nimţ došlo v 70. letech 19. století a které se staly námětem řady románů a filmů. Prvnímu přepadení dostavníku Wells Fargo došlo jiţ v roce Zavedení soukromých detektivů vedlo nejen k vypátrání 240 pachatelů, ale také k zabránění 34 pokusů o přepadení. Ani pevné pokladny váţící liber nemohly lupičům odolat. Nejznámějším lupičem byl Black Bart, jenţ se dopustil několika desítek přepadení a také získal největší kořist z jednoho přepadení $. Do amerických legend vstoupil 26. června 1875, kdyţ přepadl svůj první dostavník Wells Fargo nedaleko Copperopolis v Kalifornii. Legendární historka se odehrála při přepadení dostavníku jedoucího 30. července 1878 z La Porte do Oroville. Dáma, jeţ v něm cestovala, vyhodila z okna svou peněţenku. Black Bart ji údajně zvedl a vrátil se slovy: Madam, nechci vaše peníze. V tomto ohledu se zajímám jen o zásilku Wells Fargo. Při tomto přepadení si v pokladně dostavníku přišel na 500 $ a stříbrné hodinky. Za jeho dopadení ţivého nebo mrtvého bylo vypsáno nejprve 300 $ a pak nakonec $. Byl dopaden aţ v roce 1882 a odsouzen na 6 let vězení. V San Quientinu si odseděl jen 4 roky a byl pro dobré chování propuštěn na svobodu, kde si spokojeně uţíval ţivota (většina jím odcizených peněz nebyla nikdy nalezena). Zemřel v roce 1917 ve věku 87 let. Vynález telegrafu přinesl do Wells Fargo myšlenku převádět s jeho pomocí peníze. První telegrafický převod peněz na světě se uskutečnil mezi dvěma pobočkami Wells Fargo v roce Tento způsob převodu peněz byl nejen rychlejší, ale mnohem bezpečnější neţ 5

14 převozy peněz poštovními dostavníky. Ani Black Bart nemohl odcizit peníze přenášené pomocí telegrafních drátů. Další firmou, která sehraje důleţitou roli v platebních kartách, je Western Union Telegraph Copany. Byla zaloţena skupinou podnikatelů z Rochesteru 8. dubna Byla jednou z 50 telegrafních společností, které budovaly navzájem nepropojené telegrafní linky. V průběhu občanské války bylo pro federální vládu rychlé spojení se západním pobřeţím Spojených států nesmírně důleţité mil dlouhé telegrafní vedení spojující východ a západ Spojených států bylo vybudováno v rekordně krátkém čase 112 dnů a dokončeno bylo 24. října O dva dny později vláda zastavila pouţívání Pony Express a začala vyuţívat telegrafní sluţby Western Union. Vojenský telegraf měl sídlo nedaleko Bílého domu a sehrál významnou roli při řízení armády a udrţení Unie pohromadě. O pět let později, v srpnu 1866, bylo po pěti nezdařených pokusech a s velikými investicemi vybudováno mil dlouhé podmořské telegrafní vedení mezi Spojenými státy a Evropou. Bude slouţit nejen k přenášení zpráv, ale později také k převodům peněţ. Postupně Western Union pohltila více neţ 500 telegrafních společností a roce 1884 byly její akcie zařazeny mezi prvních 11 akcií sledovaném v indexu Dow-Jones Average. V říjnu 1871, sedm let po Wells Fargo, zavedla i Western Union telegrafické převody peněz Money Transfer. 1.2 Cestovní šeky, registrační pokladny a úvěrové známky Devatenácté století se stalo 3 stoletím vynálezů a objevů, jeţ rychle měnily ţivot společnosti, tvář měst i venkova. Budování ţeleznice ve Spojených státech a Evropě zkrátilo a usnadnilo cestování, telegrafní a telefonní síť spojila hlavní obchodní a politická centra zemí. Průmyslová revoluce měnila výrobu. Elektrické osvětlení získalo stále více na oblibě a parníky nahradily na větru závislé plachetnice. První letadla, vzducholodě, automobily a motocykly na konci 19. století ukazovaly, ţe změnám nebude konec. 3 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 15 6

15 A právě rozvoj vědy a techniky, zvýšená migrace lidí na velké vzdálenosti, cestování za prací nebo zábavou a rozvoj obchodu stály u zrodu pro nás tak samozřejmé věci, jako jsou platební karty, cestovní šeky nebo poštovní poukázky. Nyní podrobněji popíši, jakými způsoby probíhalo bezhotovostní placení na cestách a v obchodech. 1.3 Cestovní šeky Cestovní šeky byly ve své době velikým objevem. Na jejich myšlenku přišel Thomas Cook, majitel stejnojmenné cestovní kanceláře v Londýně. V roce 1868 začal svým zákazníkům prodávat hotelové poukázky na placení ubytování v Evropě Hotel Coupons. O šest let později je nahradily The Circular Notes, které slouţily jak k placení, tak k výběru hotovosti v místní měně ve smluvních bankovních a hotelových směnárnách. V roce 1891 zavedla cestovní šeky také dopravní a kurýrní společnost American Express. Stalo se tak poté, co se její zakladatel James C. Fargo vydal v roce 1890 do Evropy a setkal se s obtíţemi při výběru hotovosti na své americké bankovní akreditivy. Jelikoţ v té době se do Evropy vydávalo na cesty mnoho Američanů, uloţil svému specialistovi Marcellusovi F. Berrymu, aby vyvinul cestovní šek. To se podařilo a 7. července 1891 M. Berry obdrţel autorská práva k nové sluţbě, kterou nazval The travellers cheque cestovní šek. Jiţ v prvním roce prodal American Express cestovní šeky v hodnotě 9,12 milionů dolarů. V roce 1905 dosáhne jejich prodej tehdy ohromné částky 13 milionů dolarů a v roce 1913 jiţ 32 milionů dolarů. Do své nabídky zařadily cestovní šeky i další dopravní společnosti jako Wells Fargo & Co. nebo Bank of America. Miliony cestujících budou spoléhat na pohodlí a bezpečí cestovních šeků aţ do rozšíření platebních karet. A v čem spočívala jejich výhoda? Klient zakoupí cestovní šek v určité hodnotě a podepíše se na něj. Současně obdrţí doklad o nákupu s telefonním spojením na klientská centra pro případ, ţe by došlo ke ztrátě nebo krádeţi cestovního šeku. Při placení v hotelu nebo obchodě, které cestovní šeky akceptují, nebo při výběru hotovosti ve směnárnách, předloţí klient cestovní šek a ještě jednou ho podepíše. Oba podpisy musí být shodné. Klient navíc předkládá i svůj průkaz totoţnosti. Šek tak můţe pouţít jen jeho skutečný majitel, na rozdíl 7

16 od peněz, jeţ jsou anonymní a můţe je pouţít náhodný nálezce, stejně jako kapsář. V případě ztráty nebo krádeţe šeku dostává klient do dvou dnů nový šek. Marcellus F. Berfry se zaslouţil i o zlepšení dalšího vynálezu, jenţ měl velký význam zejména ve Spojených státech, i kdyţ se s ním setkáváme dodnes i u nás poštovní poukázky. Protoţe ve Spojených státech neexistoval v polovině 19. století spolehlivý bankovní systém, uloţil Kongres americké federální poště U.S. Post zajistit převody peněz, výplaty penzí apod. Americká pošta zavedla poštovní poukázky, které se podobaly šeku. Odesílatel vyplnil předtištěný formulář, sloţil potřebnou hotovost a zaplatil poplatek. Pošta pak poukázku doručila příjemci, jenţ si následně vyzvedl na poště hotovost. Poštovní poukázky se staly velmi oblíbené a v roce 1880 jich americká pošta prodala za 100 milionů dolarů, a s velkým ziskem. Byly však snadno padělatelné. Vedení American Express uvidělo příleţitost, a proto pověřilo opět Marcelluse F. Berryho, aby vymyslel nepadělatelnou peněţní poukázku. Podařilo se mu to v roce 1882 tím, ţe vytvořil formulář, z něhoţ se z levé strany odstřihávaly neplatné číslice tak, aţ zůstala jen zasílaná částka. Ještě v roce 1882 prodal American Express přes poštovních poukázek v hodnotě 1,1 milionu dolarů. 1.4 Obchodní úvěr a úvěrové známky O platebních kartách si mnozí 4 myslí, ţe jsou americkým vynálezem. Ti, kdo to tvrdí mají pravdu. Málokdo ale ví, ţe jejich počátky sahají aţ do roku Za první předchůdce dnešních platebních karet jsou totiţ povaţovány kovové úvěrové mince nebo známky zvané metal charge coint, metal credit tokens, které obchodníci zavedli jiţ před více neţ 130 lety. Obchodníci tyto úvěrové mince nebo známky dávali svým stálým zákazníkům, kteří u nich nakupovali na dluh, tedy přesněji řečeno obchodník jim vedl úvěrový účet, který zákazníci uhradili v hotovosti např. na začátku dalšího měsíce. Aby si nemusel pamatovat kaţdého takového zákazníka, vydal jim kovové známky, které při placení ukázali pokladníkovi. Ten pak jejich útratu zaevidoval v účetní knize pod číslem kovové známky. 4 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str. 18 8

17 Tento způsob prodeje na úvěr nebo splátky se ve Spojených státech úspěšně rozvinul po skončení občanské války Severu proti Jihu. Lidé se stěhovali na velké vzdálenosti a rodiny byly od sebe velmi vzdáleny a nemohly se spoléhat na rodinné půjčky. Přirozeným řešením byl úvěr poskytovaný obchodníky, úvěrovými druţstvy nebo lichváři. Po první světové válce začaly domácnosti nakupovat ledničky, vysavače, automobily nebo nábytek, a to z velké části na úvěr poskytovaný obchodníky. Rozvoj těchto úvěrů zpomalila velká hospodářská krize ve 30. letech a nakonec je zcela zastavila omezení vydaná vládou v souvislosti s financováním výdajů na armádu za 2. světové války. Úvěrové mince nebo známky měly podobu kovových oválných nebo šestihranných štítků, na nichţ byl vyraţen znak nebo název obchodu a identifikační číslo. Pro tento druh platidla se vţily názvy metal money nebo shopers plate. Odhaduje se, ţe ve Spojených státech vydávalo tyto předchůdce platebních karet 2000 obchodů. Tyto známky některé obchody pouţívaly aţ do 50. let 20. století. Jiné obchody vydávaly místo kovových známek úvěrové nebo šekové kníţky. Při placení zákazník vytrhl z kníţky např. úvěrové známky nebo šeky v určité hodnotě. Zaplacení útraty pak obchodník zaznamenal do kníţky a svého účetnictví. V Evropě se objevil první předchůdce úvěrových karet ve Velké Británii koncem 19. století. Podle britské asociace pro platební styk byly vydány první úvěrové poukázky Credit Voucher v roce 1880 společností Provident Clothing Group. Její poukázky bylo moţné pouţít ve vybraných obchodech, které zaznamenaly klientův nákup a předaly ho k proplacení společnosti Provident. Její zástupce pak inkasoval splátky přímo od klienta. Společnost pak klientovi opět navyšovala jeho revolvingový úvěr. 9

18 Obrázek 2 Charge Metal Coin úvěrová známka hotelu La Salle Chicago php :48hod 1.5 První platební karty Předchůdci platebních karet zvaných 5 Frank Card se ve Spojených státech objevili nejpozději v roce 1892, kdy je vybraným klientům začala vydávat dopravní a kurýrní společnost American Express. Tyto karty byly vyrobeny z tvrdého oboustranně potisknutého papíru a slouţily k prokázání nároku na bezplatné nebo zlevněné sluţby. Po předloţení této karty podepsal odesílatel objednávku na dopravu zboţí, v níţ bylo uvedeno číslo karty, společnost mu na konci měsíce poslala fakturu za všechny přepravené zásilky. Podobnou papírovou kartu vydávala i společnost Western Union a pravděpodobně i další přepravní společnosti ve Spojených státech. Někteří zákazníci American Express dostávali ještě další typ karty kartu na 50% slevu z tarifních cen. Také tyto karty byly vyrobeny z kartonového papíru. První platební kartu dostupnou širší veřejnosti vydala americká telefonní a telegrafní společnost Western Union Telegraph Copany v roce Společnost ji nabídla zdarma svým vybraným zákazníkům, kterým umoţňovala telefonovat a zasílat telegramy prostřednictvím svých poboček a uhradit je najednou na konci měsíce na základě faktury. Důvodem, proč společnost Western Union začala vydávat Identification Card, byla snaha 5 Pavel Juřík, Platební karty, Velká encyklopedie , Grada, str

19 udrţet si dobré zákazníky v době rostoucí konkurence a přimět je k častějšímu pouţívání svých sluţeb. Proto se tyto karty někdy nazývají věrnostní platební karty. Obrázek 3 Platební karty Western Union Telegraph Copany :16hod Rostoucí konkurence přiměla začátkem roku 1910 americký obchodní řetězec Sears Roebuck nabídnout svým klientům prodej na splátky. Začal jej nabízet nejprve v zásilkovém obchodě. Úvěrová pravidla však tehdy byla velmi přísná. Např. pokud si farmář objednal zboţí, které firma nepovaţovala za nezbytné, nenavýšila mu zpět úvěrový rámec, i kdyţ úvěr včas splatil. Za dva roky nabídla některým klientům skutečnou kreditní kartu, kterou mohli pouţít v jejích obchodních domech k placení a úvěr postupně spláceli. 11

20 Jiné obchody nenabízely klientům karty ani úvěrové známky, ale kuponové nebo šekové kníţky. Zákazník platil úvěrovými známkami v různých předtištěných hodnotách. Za zakladatele splátkového prodeje a platebních karet s revolvingovým úvěrem je ve Spojených státech povaţována společnost Wanamaker z Philadelphie. Ta ve 30. letech nabídla svým klientům moţnost splácet nákupy ve čtyřech měsíčních splátkách, a to bez úroku. Nákupy klienti platili pomocí Metal Charge Plate. Další společností, která zavedla Rotating Charge Account byl obchodní dům L. Bamberger & Copany z Newarku v New Jersey. Jejich karty jsou sběratelskou raritou. Při masovém vydávání platebních karet se samozřejmě objevovaly i problémy se splácením úvěrů. Některé obchody zavedly v roce 1928 plechové karty, podobné identifikačním štítkům americké armády. Vyráběla je společnost Fahrington. Vyuţilo se při tom vynálezu firmy Addressograf, vyrábějící plechové adresní štítky, jeţ se pouţívaly k tisku adres stálých klientů bank a firem. Na nich bylo vyraţeno jméno klienta a číslo karty, které se při placení otiskly pomocí mechanického pákového snímače tzv. imprinteru a kopírovacího papíru na prodejní doklad. Tyto karty se nazývaly Charge-plates a zákazníci s nimi získali řadu výhod. S cílem prodat na úvěr co nejvíce, jim velké obchodní domy nabízely splácení formou minimální pevné měsíční splátky, bez ohledu na výši čerpaného úvěru, nebo 30 denního bezúročného čerpání úvěru, pokud ho zákazník v této lhůtě splatil celý najednou. Byly tedy objeveny všechny základní formy úvěru pouţívané dodnes. 1.6 Univerzální platební karty V historii platebních karet se zařadila 6 na stejně významné místo jako Western Union společnost Diner Club International. Byl-li rok 1914 rokem vzniku věrnostní platební karty, pak rok 1950 byl rokem zrodu univerzálně pouţitelné platební karty. K jejímu zrodu se váţe zajímavý příběh: její zakladatelé, pánové Robert McNamara, Ralph Schneider a Alfred Bloomingdale šli na večeři do prvotřídní restaurace Major s Cabin Grill v New Yorku hned vedle Empire State Building. McNamara byl ředitelem nepříliš úspěšné úvěrové společnosti Hamilton Credit Corporation., která poskytovala osobní půjčky. Klienti mu dluţili $, které byly téměř jistě nedobytné. Právě však řešil případ 6 Pavel Juřík, Svět platebních karet a identifikačních karet, Grada, str

21 jednoho klienta z Bronxu, který se stal prostředníkem mezi společností a dalšími lidmi, jenţ potřebovali peníze, ale úvěr by sami nikdy nedostali. Znal případ, kdy jeho soused potřeboval v noci 30 $ na zakoupení léků. Klient mu poradil do jaké lékárny zajít a jaké je jeho číslo úvěru u společnosti Hamilton Telefonicky pak odsouhlasil čerpání 30 $ sousedem, který mu pak později vrátil 40 $. Zdánlivě to byl dobrý obchod a klient jej stále rozšiřoval. Další a další známí si od něj půjčovali na nejrůznější potřeby a přicházeli znovu a znovu, aţ se dluţná částka vyšplhala na 3 000$. Vznikla situace, kdy většina dluţníků mu peníze nebyla schopna vrátit a on sám je nebyl schopen Hamilton Credit Corporation v přijatelné době vrátit. A McNamara tyto peníze nutně potřeboval. Kdyţ vrchní po večeři přinesl účet McNamara zjistil, ţe u sebe nemá ţádná peníze. McNamaru v restauraci znali a nabídli mu proto, aby zaplatil příště, ale on zatelefonoval manţelce, která potřebnou částku peněz donesla. Trapná situace ho vedla k myšlence, proč by měli být lidé v restauracích omezeni hotovostí, kterou mají zrovna u sebe? Nebylo by lepší peníze nahradit nějakou kartou, jeţ by platila v mnoha restauracích? Spojení této náhody s vrozenou podnikavostí pánů pak vedlo k myšlence zaloţit klub, nazvaný příznačně Diners Club. Úkolem klubu by bylo vydávat členům klubu úvěrové karty pro placení v restauracích, které s klubem uzavřou smlouvu. Klub bude obchodním partnerům ručit za závazky svých členů a bude jim proplácet předloţené účty. Svým členům pak jednou za měsíc zašle výpis provedených transakcí, které členové klubu uhradí do 14 dnů. Protoţe je karta universálně pouţitelná a přinese obchodnímu partnerovi zvýšení trţby, aniţ by nesl riziko případné insolventnosti člena Diners Clubu, musí se podílet na provozních nákladech. Byl proto zvolen poplatek z částky nákupu, hrazený příjemcem karty jejímu vydavateli ve výši 5-7%, a téţ byl zaveden roční poplatek za vydání a správu karty 5 $. Svou činnost zahájila společnost Diner Club 28. ledna 1950 s kapitálem pouhých $, ale s pevnou vírou správnosti myšlenky. V únoru 195O pak zašel McNamara a jeho partner Ralph Schneider znovu do newyorské restaurace Major s Grill a objednali si večeři. Kdyţ došlo na placení, McNamara předloţil malou papírovou kartičku Diner Club Identification Card a podepsal doklad o zaplacení. Tato večeře je známa jako tzv. First Super (první večeře). 13

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje

Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Bankovní institut vysoká škola Praha Alternativní distribuční kanály a směry jejich vývoje Diplomová práce Petr Pevný Duben 2011 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a účetnictví Alternativní distribuční

Více

Pojištění debetních a kreditních karet

Pojištění debetních a kreditních karet Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Pojištění debetních a kreditních karet Bakalářská práce Autor: Michaela Šimůnková Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing. Helena Janegová Praha Květen,

Více

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR

Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Analýza trhu spotřebitelských úvěrů v ČR Bakalářská práce Autor: Jana Hanzlíková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Karel

Více

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank

Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Bankovní institut vysoká škola Praha Hypoteční trh v ČR, vliv finanční krize na poptávku a přístup bank Diplomová práce Bc. Jan Sedláček Leden, 2010 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance Hypoteční

Více

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana

BONITA KLIENTA. Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bakalářská práce. Sidorenko Tatiana Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů BONITA KLIENTA Bakalářská práce Autor: Sidorenko Tatiana Studijní obor: Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Zbyněk Kalabis Praha Duben,

Více

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ

POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ PRACOVNÍ SKUPINA PRO POUŽITÍ BEZKONTAKTNÍCH BANKOVNÍCH KARET VE VEŘEJNÉ DOPRAVĚ ÚVODNÍ STUDIE POPIS METODY VERZE 1.0 ČERVEN 2014 i Úvod Platební karty právě procházejí jedním z nejvýznamnějších období

Více

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský

Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností. Radim Domanský Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních společností Radim Domanský Bakalářská práce 2011 ABSTRAKT Tato bakalářská práce "Analýza spotřebitelských úvěrů u vybraných českých finančních

Více

Význam marketingu v pojišťovnictví

Význam marketingu v pojišťovnictví Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra bankovnictví a pojišťovnictví Význam marketingu v pojišťovnictví Bakalářská práce Autor: Milan Pavlíček Pojistný makléř Vedoucí práce: Ing. Alois Rous, CSc.

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha

Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovní institut vysoká škola Praha Pojišťovnictví Vývoj, současný stav a význam českého pojistného trhu a vliv Evropské unie Bakalářská práce Autor: Marie Miškovská, DiS. Pojišťovnictví Vedoucí práce:

Více

Komoditní trh a drahé kovy

Komoditní trh a drahé kovy Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Komoditní trh a drahé kovy Diplomová práce Autor: Bc. Lenka Michálková Finance, finanční obchody Vedoucí práce: Doc. JUDr. Lubomír Grúň,

Více

Ekonomický význam úvěru

Ekonomický význam úvěru Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Ekonomický význam úvěru Bakalářská práce Autor: Iuliia Sadovykh Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Šímová Praha Duben, 2011 Prohlášení:

Více

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar

METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE. 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE 2011 Petr Špinar METROPOLITNÍ UNIVERZITA PRAHA Mezinárodní obchod BAKALÁŘSKÁ PRÁCE MIKROFINANCE OBECNÁ ANALÝZA A ZISKOVOST MICROFINANCE GENERAL ANALYSIS AND

Více

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků

Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Analýza struktury klientely vybrané banky a klasifikace jejich nároků Bakalářská práce Autor: Martina Hypšová. Bankovní management Vedoucí

Více

Životní úroveň a kvalita života

Životní úroveň a kvalita života Bankovní institut vysoká škola Praha Bankovnictví a pojišťovnictví Životní úroveň a kvalita života Bakalářská práce Autor: Long Nguyen Duc Bankovní management Vedoucí práce: Mgr. Lukáš Urban, PhD. Praha

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro

þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n n ý c h p a p í ro Digitální knihovna Univerzity Pardubice DSpace Repository Univerzita Pardubice http://dspace.org Diplomové práce / Theses ÚEM FES (Ing.) 2010 þÿ K o m p a r a c e p r a~ s k é a v a ra a v s k þÿ c e n

Více

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT

OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ TRENDY ICT OBCHODOVÁNÍNA INTERNETU,BANKOVNÍSLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE,DIGITÁLNÍPODPISY A DALŠÍNOVÉTRENDYICT OBCHODOVÁNÍ NA INTERNETU, BANKOVNÍ SLUŽBY, ELEKTRONICKÁ CERTIFIKACE, DIGITÁLNÍ PODPISY A DALŠÍ NOVÉ

Více

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu

Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bankovní institut vysoká škola Praha Finančnictví a ekonomických disciplín Analýza pojistných produktů prodávaných po internetu Bakalářská práce Autor: Kateřina Šťastná Pojišťovnictví Vedoucí práce: Ing.

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi FINANČNÍ GRAMOTNOSTI SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ UČEBNÍ OBORY Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi SBÍRKA ŘEŠENÝCH PŘÍKLADŮ FINANČNÍ GRAMOTNOSTI UČEBNÍ OBORY Sbírka vznikla v rámci realizace projektu: IMPLEMENTACE FINANČNÍ GRAMOTNOSTI VE ŠKOLNÍ PRAXI

Více

Hypoteční specialisté v roce 2009

Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 Hypoteční specialisté v roce 2009 1 Obsah OBSAH Poslání, vize, krédo, hodnoty 02 04 Profil 06 08 12 14 19 24 30 32 36 39 Rok ve zkratce Rozhovor s představenstvem Statutární

Více

Váš finanční život z jednoho místa

Váš finanční život z jednoho místa Váš finanční život z jednoho místa 02 Výroční zpráva Po zhodnocení vývoje hospodaření v první polovině roku 2002 přistoupili akcionáři k posílení manažerského týmu. Tím vytvořili předpoklady pro další

Více

Podpora malého a středního podnikání

Podpora malého a středního podnikání Masarykova univerzita Právnická fakulta Veřejná správa Katedra finančního práva a národního hospodářství BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Podpora malého a středního podnikání JAN BUREŠ 2010 1 PROHLÁŠENÍ Prohlašuji, že

Více

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo

Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Účetnictví a finanční řízení podniku Spotřebitelské úvěry Česká republika a Německo BAKALÁŘSKÁ

Více

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009

INFORMACE PRO TISK. Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice. leden 2009 INFORMACE PRO TISK Souhrnná informace pro tisk GE Money v České republice leden 2009 Obsah dokumentu OBSAH DOKUMENTU...2 GE...3 GE MONEY...5 GE MONEY BANK...6 INFORMACE O SPOLEČNOSTI...6 PRODUKTY GE MONEY

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management

Bankovní institut vysoká škola Praha. Katedra finančních obchodů. Bankovní poplatky. Bakalářská práce. Petra Polanková. Autor: Bankovní management Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra finančních obchodů Bankovní poplatky Bakalářská práce Autor: Petra Polanková Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Ivana Eöllösová Praha červen, 2008 Prohlášení:

Více

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů

PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů PROJEKT DYNAMICKÁ ROVNOVÁHA skripta metodických postupů dynamická rovnováha Dynamická rovnováha: obsah školení 01 Odpovědný přístup k životnímu prostředí a udržitelnému rozvoji; 02 Odpovědný přístup k

Více

VŠE O HYPOTÉKÁCH 10/06. Jak vybrat spolehlivý penzijní fond. NEJVĚTŠÍ úlety bankovních poplatků. Platební karty pro VIP klienty

VŠE O HYPOTÉKÁCH 10/06. Jak vybrat spolehlivý penzijní fond. NEJVĚTŠÍ úlety bankovních poplatků. Platební karty pro VIP klienty NEJVĚTŠÍ úlety bankovních poplatků 10/06 Číslo 10 vychází 2. října 2006 69,90 Kč 99 Sk ČASOPIS, SE KTERÝM BUDETE MÍT VÍC PENĚZ www.finexpert.cz VŠE O HYPOTÉKÁCH Sazby, poplatky, fixace, vyřizování i čerpání

Více

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu

Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Nebankovní subjekty poskytující úvěry na českém trhu Bakalářská práce Jakub Seibert Duben, 2014 Bankovní institut vysoká škola Praha Finance a ekonomie Nebankovní subjekty

Více

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR

Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví a bankovnictví Analýza současného stavu finanční gramotnosti v ČR Diplomová práce Autor: Bc. Marcela Kobernová finance Vedoucí práce: Mgr. Ing.

Více

Americké hypotéky na českém bankovním trhu

Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a ekonomie Americké hypotéky na českém bankovním trhu Bakalářská práce Autor: Adéla Mikšovská Bankovní management Vedoucí práce: Ing. Olga Šeflová Praha

Více