Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Ekonomika podniku. Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze. Ing. Kučerková Blanka, 2011"

Transkript

1 Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti Ekonomika podniku Katedra ekonomiky, manažerství a humanitních věd Fakulta elektrotechnická ČVUT v Praze Ing. Kučerková Blanka, 2011 Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů (BI-EKP) BI-EKP Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů Stránka 1

2 Výsledovka - Slouží ke zjištění hospodářského výsledku - Základem jsou náklady výnosy (provozní, finanční a mimořádné) - Je nutné respektovat časové rozlišení nákladů a výnosů - Součástí je daň z příjmů z běžné (provozní a finanční činnosti) a z mimořádné činnosti Struktura výsledovky Tržby za prodej zboží Náklady na prodané zboží + Obchodní marže Výkony Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb Změna stavu zásob Aktivace Výkonová spotřeba + Přidaná hodnota Osobní náklady Daně a poplatky Jiné provozní výnosy Jiné provozní náklady Odpisy NHIM, HIM Zúčtování rezerv, opravných položek a časového rozlišení provozních výnosů Tvorba rezerv Převod provozních výnosů Převod provozních nákladů Provozní hospodářský výsledek Finanční výnosy Finanční náklady Zúčtování rezerv, opravných položek do finančních výnosů Zúčtování rezerv, opravných položek na finanční náklady Převod finančních výnosů Převod finančních nákladů Hospodářský výsledek z finančních operací Mimořádné výnosy Mimořádné náklady Mimořádný hospodářský výsledek Hospodářský výsledek za účetní období (před zdaněním) BI-EKP Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů Stránka 2

3 Cash flow - peněžní tok Přímá metoda stanovení Cash flow (toku hotovosti) Cash flow = příjmy výdaje Odpis není výdaj, odpis je fixním nákladem! Nepřímá metoda stanovení toku hotovosti Cash flow = zisk + odpisy +/- změna zásob, pohledávek a závazků. CASH FLOW (přehled o peněžních tocích) P. POČÁTEČNÍ STAV PENĚZ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ Z. (±) Účetní zisk (ztráta) z běžné činnosti před zdaněním A.1 Úpravy o nepeněžní operace A.1.1 A.1.2 A.1.3 A.1.4 (+) Odpisy stálých aktiv (mimo prodaných aktiv) (±) Změna stavu rezerv, opravných položek, časového rozlišení, kurzových rozdílů, (±) Zisk (ztráta) z prodeje stálých aktiv (+) Výnosy z dividend a podílů na zisku A.2 (±) Změna stavu pracovního kapitálu ( pohledávky, závazky, zásoby) A.3 (-) Zaplacené úroky A.4 (+) Přijaté úroky A.5 (-) Zaplacená daň z příjmů za běžnou činnost A.6 (±) Příjmy a výdaje z mimořádné činnosti A ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z PROVOZNÍ ČINNOSTI B.1 (-) Výdaje na pořízení stálých aktiv B.2 (+) Příjmy z prodeje stálých aktiv B.3 (±) Půjčky a úvěry spřízněným osobám B ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z INVESTIČNÍ ČINNOSTI C.1 (±) Změna stavu dlouhodobých a krátkodobých závazků C.2 (±) Změna vlastního jmění s peněžním dopadem (zvýšení ZJ, výplaty dividend a podílů ) C.3 (+) Přijaté dividendy a podíly na zisku C F R ČISTÝ PENĚŽNÍ TOK Z FINANČNÍ ČINNOSTI ČISTÉ ZVÝŠENÍ (SNÍŽENÍ) PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ (A+B+C) KONEČNÝ STAV PENĚZ A PENĚŽNÍCH EKVIVALENTŮ BI-EKP Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů Stránka 3

4 Příklad (řešený) Podnik fakturoval za vyrobené výrobky v roce 2010 v hodnotě 10 mil. Kč. Zároveň v tomto roce spotřeboval a zaplatil za materiál 5 mil. Kč, jeho odpisy činily 300 tis. Kč a mzdy, které činily 200 tis. Kč, byly v roce 2010 vyplaceny z 90 %. Daň ze zisku ve výši 20 % bude placena v roce V roce 2010 odběratelé zaplatili 70 % fakturované částky. Sestavte výsledovku podniku a určete výši dosaženého zisku v roce Určete přírůstek peněžní hotovosti (Cash flow) za rok Řešení: Výsledovka za rok 2010 (v Kč) Tržby Náklady na materiál Náklady na mzdy Odpisy Hospodářský výsledek před zdaněním (EBT) Daň z příjmu (TAX) Hospodářský výsledek po zdanění (EAT) Cash flow za rok 2010 (metoda přímá, v Kč) Příjmy od odběratelů (0,7*10 mil.) Výdaje na materiál Výdaje na mzdy (0,9*200 tis.) Cash flow Cash flow za rok 2010 (metoda nepřímá, v Kč) EAT (čistý zisk) Odpisy Odložená daň (závazky vůči státu) Závazky k zaměstnancům (0,2*200 tis.) Pohledávky k odběratelům (0.3*10 mil.) Cash flow Příklad Podnik ve svém účetnictví uvádí tyto údaje. Tržby z prodeje vlastních výrobků Kč, přijaté úroky Kč, finanční výnosy z prodeje cenných papírů Kč, spotřeba materiálu a energie Kč. Zaplacené úroky Kč, osobní náklady ve výši Kč, odpisy Kč a daň činí 20 %. Sestavte výsledovku firmy. BI-EKP Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů Stránka 4

5 2. Příklad Firma G&H a.s. v roce 2010 vykázala výnosy v hodnotě Kč, zároveň v tomto roce spotřebovala a zaplatila materiál v hodnotě Kč, mzdy zaměstnanců byly Kč, ale vyplaceno bylo jen 90 %, odpisy činily Kč. Daň ze zisku je 20 % a bude placena v následujícím roce. Odběratelé zaplatili pouze 60 % fakturované částky. Výše splátky úvěru byla Kč, z toho úroky byly Kč. Investice do dlouhodobého hmotného majetku činila Kč. Dividendy podnik nevyplácel. Sestavte výsledovku firmy a hotovostní tok pro rok Příklad Sestavte výkaz o toku hotovosti (Cash flow), jsou li známy následující údaje: Čistý zisk byl Kč a vyplacené dividendy Kč. Rozvaha (v tis. Kč) Aktiva Pasiva Investiční majetek Základní jmění Oprávky Nerozdělený zisk Zásoby Závazky k dodavatelům Pohledávky Závazky k zaměstnancům Peníze Dlouhodobé závazky Aktiva - celkem Pasiva - celkem Příklad Znáte následující údaje za rok 2010 z hospodaření podniku B&R a.s.: výnosy z prodeje výrobků činily Kč, náklady na materiál dosáhly výše Kč, mzdové náklady byly Kč, odpisy hmotného a nehmotného majetku činily Kč, dále společnost splatila část úvěru, splátka činila Kč, z toho úroky Kč, dále podnik investoval do nové technologie ve výši Kč. Společnost za rok 2010 vyplatila dividendy ve výši Kč. Odběratelé zaplatili 80 % fakturované částky, zbytek zaplatí v příštím roce. Vůči zaměstnancům vznikly závazky ve výši 10 % z vyplacených mezd, tento závazek bude také zaplacen v následujícím roce. Daňová sazba činí 20 %. Stanovte výši hotovostního toku (cash flow) za rok 2010, metodou přímou i nepřímou. BI-EKP Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů Stránka 5

6 5. Příklad Podnik měl na začátku období hotovost Kč. Během období došlo k těmto událostem: - byl spotřebován materiál v hodnotě Kč - vzrostly pohledávky o Kč - klesly zásoby o Kč - byl vytvořen čistý zisk ve výši Kč - obdržené úroky činily Kč - byly vyplaceny dividendy ve výši Kč - podnik získal nový úvěr ve výši Kč - odpisy byly Kč Jaká byla hotovost podniku na konci období 6. Příklad Ve firmě proběhly následující operace: - Nákup materiálu měsíčně činí Kč, povinnost úhrady faktur je do 30 dní, materiál byl nakupován ve stejné výši i minulý rok - Tržby činí měsíčně Kč. - Mzdy se vyplácí vždy 12. den v měsíci a činí Kč. - Sociální a zdravotní pojištění je měsíčně placeno ve výši Kč. - Režijní výdaje činí měsíčně Kč. - V říjnu firma uhradila neočekávaný výdaj na opravu automobilu Kč. - V září firma koupila nový stroj za Kč, povinnost úhrady faktury je do 30 dní. Odepisuje se měsíčně, doba odepisování je 8 let. - Firma přijala směnku za dodané zboží, která zní na Kč a je splatná V prosinci byla na účet firmy převedena půjčka Kč. Jaký je stav účtu k 31.12, byl li počáteční stav k Kč? BI-EKP Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů Stránka 6

7 7. Příklad Podnik TEPLO a.s. byl založen k jako akciová společnost se základním jměním ve výši Kč. Celé základní jmění bylo splaceno při založení společnosti. V prvním roce se společnost zabývala prodejem přímotopných elektrických vytápěcích systémů. Nakupovala od velkododavatele po Kč, prodávala za Kč. Prodejna byla umístěna v pronajatém objektu, roční nájem činil Kč/rok. Na mzdách vyplatila firma Kč/rok a na reklamní kampaň vynaložila Kč. Nakoupeno bylo celkem 40 kusů vytápěcích systémů, prodáno 37. POZOR!! Akumulovaný zisk záporný může být zachycen na straně aktiv a (pokud to daňové zákony dovolí) odepisován v budoucích letech jako aktivum (pro daňové účetnictví). V roce 2009 firma nadále prodávala původní systémy, nakupovala je za Kč a prodávala za Kč/kus. Nájemné činilo Kč/rok, mzdy zaměstnanců v prodeji Kč. Nakoupeno bylo 60 topných systémů, prodány všechny. Zároveň firma vyvinula nový vlastní typ vytápěcí soustavy, jeho výrobní náklady byly Kč a firma se rozhodla prodávat jej za Kč. Výroba započala v druhé polovině roku a bylo vyrobeno celkem 10 kusů. Prodáno bylo 8 sestav. Na mzdách ve výrobní části vyplatila společnost Kč. V rámci zavádění nového produktu na trh se zvýšily výdaje na reklamu o 150 %. Ke krytí nákladů na nákup, opravu a modernizaci budov a výrobního zařízení si společnost TEPLO A.S. otevřela bankovní úvěr ve výši Kč s dobou splatnosti 5 let a úrokovou sazbou 18 %. Bylo dohodnuto, že splácen bude konstantním úmorem ve výši Kč jednou ročně. Doba životnosti budov je 50 let, výrobního zařízení 8 let. Použita je metoda lineárního odpisování. Budovy a výrobní zařízení byly uvedeny do provozu v polovině roku. Celkově společnost nakoupila pozemky za Kč, budovy za Kč a výrobní zařízení za Kč. V roce 2010 společnost utlumila na minimum prodej starých zařízení, která dále nakupovala za Kč a prodávala za Kč. Nakoupila pouze 20 zařízení a ty také prodala. Nájemné z prodejních prostor bylo Kč, mzdy zaměstnanců prodejní části Kč. Náklady výroby vlastních zařízení se v důsledku většího rozsahu výroby a lepšího zvládnutí technologie podařilo udržet na Kč/kus. Prodejní cena také zůstala zachována na Kč což se projevilo větším odbytem výrobků. Bylo jich vyrobeno celkem 270 a prodáno (včetně těch z minulého roku) 240. Mzdy pracovníků výrobní části byly Kč. Na vývoj drobných zlepšení bylo uvolněno Kč. Reklamní náklady byly Kč. Z dosaženého zisku bylo Kč použito na naplnění rezervního fondu. Pokračovalo splácení úvěru dle dohody. Daň činí 20 % ze zisku. Na základě výše uvedených údajů sestavte výsledovku za léta a bilanci ke koncům let BI-EKP Struktura výsledovky a cash flow, vzájemné vztahy účetních výkazů Stránka 7

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA

KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA KONSOLIDOVANÁ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA ZPRÁVA AUDITORA Česká republika Audit, spol. s r.o. Auditorská zpráva pro akcionáře společnosti Pražská teplárenská a.s. Ověřili jsme informace obsažené ve výroční zprávě společnosti

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů

Kapitola 1 - Základy účetnictví Výsledky testů Kapitola 1 Základy účetnictví Výsledky testů 1 B, C, D 2 C, D 3 B, D 4 D 5 A, C 6 C, D 7 D 8 B, D 9 B 10 B, C 11 C, D 12 C, D 70 Úloha 1. 1 Určení aktiv a pasiv Zařaďte níže uvedené položky do tabulky,

Více

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ

PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ INSTITUT SVAZU ÚČETNÍCH KOMORA CERTIFIKOVANÝCH ÚČETNÍCH CERTIFIKACE A VZDĚLÁVÁNÍ ÚČETNÍCH V ČR ZKOUŠKA ČÍSLO 1 ÚČETNICTVÍ PRINCIPY A TECHNIKY PILOTNÍ ZKOUŠKOVÉ ZADÁNÍ ÚVODNÍ INFORMACE Struktura zkouškového

Více

Kapitola 1 - Základy účetnictví

Kapitola 1 - Základy účetnictví Kapitola 1 - Základy účetnictví SHRNUTÍ UČIVA - jedná se o majetek, který účetní jednotka používá k podnikání. Aktiva zahrnují zejména peněžní prostředky, dlouhodobý majetek, zásoby a pohledávky. vyjadřují

Více

Finanční řízení podniku. cv. 8

Finanční řízení podniku. cv. 8 Finanční řízení podniku cv. 8 Podstata finančního řízení podniku Věcná stránka tok statků (strojů, surovin, materiálu) lze rozdělit na 3 hlavní aktivity zásobování, výrobu a prodej. Finanční zdroje každá

Více

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz

PDF vytvořeno zkušební verzí pdffactory www.fineprint.cz Pololetní zpráva společnosti LE CYGNE SPORTIF GROUPE a.s., jako emitenta kótovaného cenného papíru, za 1. pololetí roku 2005 podle 119 zákona č. 256/2004 Sb. o podnikání na kapitálovém trhu a podle vyhlášky

Více

Testy účetních znalostí

Testy účetních znalostí Testy účetních znalostí VZDĚLÁVACÍ STŘEDISKO ING.PAVEL ŠTOHL ZNOJMO Otázka 1 Finanční účty (syntetické i analytické) v cizích měnách se v účetnictví vedou: pouze v českých korunách pouze v příslušné cizí

Více

GE Money Auto Výroční zpráva 2005

GE Money Auto Výroční zpráva 2005 GE Money Auto Výroční zpráva 2005 Obsah: 1 Úvodní slovo 5 Zpráva představenstva 7 Zpráva dozorčí rady a výrok auditora 11 Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami Zpráva o vztazích mezi spřízněnými osobami

Více

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014

Vzorová účetní závěrka. pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Vzorová účetní závěrka Vzorová účetní závěrka pro podnikatele za rok končící 31. prosince 2014 Předmluva Tato publikace připravená

Více

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová

Výkaz peněžních toků. v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení. Ing. Růžena Kotlářová Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní závěrce podle IFRS a metodika jeho sestavení Ing. Růžena Kotlářová Mimořádná příloha časopisu Auditor č. 1/2007 OBSAH Výkaz peněžních toků v konsolidované účetní

Více

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007

1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 Pololetní zpráva k 30.6.2007 ENERGOAQUA, a.s. Popisná část 1. Popis stavu podnikatelské činnosti a hospodářských výsledků emitenta v pololetí 2007 a) Stav podnikatelské činnosti Podnikatelská činnost emitenta

Více

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření

2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření 2 Rozvahové změny neovlivňující výsledek hospodaření Cíl kapitoly Cílem předkládané kapitoly je: pochopení podstaty základních účetních transakcí a jejich promítnutí do rozvahy; pochopení základních pravidel

Více

řádnou valnou hromadu

řádnou valnou hromadu AKCIOVÁ SPOLECČ NOST 170 04 Praha 7 - Holešovice, Ortenovo nám. 16 Zapsána u Městského soudu v Praze v oddíle B, vložka 1496 (Uveďte v odpovědi) VÁŠ DOPIS ZNAČKY ZE DNE NAŠE ZNAČKA VYŘIZUJE / LINKA PRAHA

Více

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014

Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Testové otázky ke zkouškám insolvenčních správců platné od 1. ledna 2014 Oblast - Audit Přechod z kalendářního na hospodářský rok je nutné oznámit správci daně jedno účetní období před plánovaným datem

Více

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu

ÚČETNÍ OSNOVA. Účetnictví je možné vést v: plném rozsahu zkráceném rozsahu ÚČETNÍ OSNOVA Směrná účtová osnova je seznam účtových tříd a účtových skupin, v rámci kterých si dále účetní jednotka stanoví potřebné syntetické a analytické účty. Podle směrné účtové osnovy účtují zejména:

Více

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA

Vysvětlení důvodu opravy pololetní zprávy za rok 2006 a.s. ENERGOAQUA PROHLÁŠENÍ Prohlašujeme, že účetní závěrka a.s. ENERGOAQUA, zpracovaná k 30.6.2006 a zveřejněná v pololetní zprávě byla sestavena v souladu s mezinárodními standardy účetního výkaznictví (IFRS). Vysvětlení

Více

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O.

renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 1 VÝROČNÍ ZPRÁVA 2005 RENAULT LEASING CZ, S.R.O. renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 2 renault leasing FINAL 6/8/06 8:36 PM Page 3 Výroční zpráva 2005 Renault

Více

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o.

Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Výroční zpráva 2007: ČSOB Leasing pojišťovací makléř, s.r.o. Obsah 1. Poslání společnosti 4 2. Profil společnosti 5 3. Hlavní události roku 2007 6 4. ČSOBL pojišťovací makléř v číslech 7 5. Rozsah nabídky

Více

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing.

Implementace finanční gramotnosti. ve školní praxi. Matematické principy řízení cash flow. Digitální podoba e-learningové aplikace. Ing. Implementace finanční gramotnosti ve školní praxi Digitální podoba e-learningové aplikace (vyuka.iss cheb.cz) Matematické principy řízení cash flow Ing. Jan Homolka 0 Obsah CASH FLOW... 2 VÝKAZ CASH FLOW...

Více

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU

Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU Téma 7: FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU OSNOVA: 1. Finanční řízení a jeho základní úkoly 2. Finanční analýza 3. Finanční plánování 4. Čas a riziko ve finančním řízení 5. Strategické finanční rozhodování 6. Krátkodobé

Více

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011

Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 Příloha k účetní závěrce PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. k 30.9.2011 I. OBECNÉ ÚDAJE: 1. Popis účetní jednotky: Účetní jednotka: PRVNÍ TELEFONNÍ, a.s. IČO: 25527797 Sídlo: Českomoravská 35, 190 00 Praha 9 Právní

Více

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K

MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K POLOLETNÍ ZPRÁVA TOMA, a.s. 1. pololetí 2008 POPISNÁ ČÁST A MEZITÍMNÍ ÚČETNÍ ZÁVĚRKA K 30.6.2008 (nekonsolidovaná, v souladu s IAS/IFRS) 1 / 43 Úvod společnost TOMA, a.s. TOMA, a.s. (Továrna Obuvnických

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013

VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 VÝROČNÍ ZPRÁVA O PODNIKATELSKÉ ČINNOSTI SPOLEČNOSTI PREMĚŘENÍ, A.S. V ROCE 2013 V Praze dne 4.3.2014 Obsah 1. Všeobecné informace o společnosti... 3 1.1. Základní údaje společnosti... 3 1.2. Orgány společnosti...

Více

Finance přednášky a cvičení 1

Finance přednášky a cvičení 1 Finance přednášky a cvičení 1 Podstata podnikových financí Finance původ v latině Finish - konec uhrazení závazku = přenesený význam. Francouzské slovo Finances - 16. století označení peněžních příjmů

Více

Seminární práce ze Základů firemních financí

Seminární práce ze Základů firemních financí Masarykova univerzita v Brně Ekonomicko-správní fakulta Seminární práce ze Základů firemních financí Téma: Základní zdroje finančních informací o podniku (rozvaha a výkaz zisků a ztrát) Zpracovala: Jana

Více

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1.

Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví. pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. Metodika přechodu z jednoduchého na (podvojné) účetnictví pro římskokatolické farnosti a kapituly brněnské diecéze od 1. ledna 2008 Biskupství brněnské 10. března 2008 Obsah 1 Metodická informace (podvojné)

Více

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013

Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha k účetní závěrce společnosti Butterfly services, s.r.o. k 31. 12. 2013 Příloha je zpracována v souladu s Opatřením MF ČR čj. 281/97 417/2001 ze dne 14. prosince 2001, kterým se stanoví obsah účetní

Více

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu.

Na úplném začátku stojí nápad a odhodlání začít podnikat. Nápad je dobré rozepsat v podnikatelském plánu. Zadání: Podnikatelský plán firmy, jeho účel a struktura. (A7B16EPD) Co je to podnikatelský plán? Podnikatelský plán je písemný dokument vypracovaný podle kompetentnosti jeho tvůrců a požadavek jeho budoucích

Více

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč)

Vybrané údaje z Rozvahy (bilance) pro podnikatele, v plném rozsahu ke dni 31.12.2014 (v celých tisících Kč) Upozornění: Opis pouze pro potřebu poplatníka ke kontrole elektronicky odeslaných údajů, nelze jej použít Daňový subjekt: IČ / DIČ: Sídlo účetní jednotky: jako součást účetní závěrky, bude-li přiznání

Více