Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení"

Transkript

1 Úvodník V úvodníku. vydání teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd věnuje vývoji evropské směrnice Solventnost II: Legislativní projekt Solventnost II (dále jen S II ) se realizuje podle Lamfalussyho procesu, tj. probíhá ve čtyřech úrovních. Pokud jde o první úroveň, tj. vymezení základních pravidel pro fungování sektoru, ta je pro S II dána rámcovou směrnicí 2009/138/ES Solventnost II, která má být významně novelizována směrnicí Omnibus II. Není třeba zastírat, že proces projednávání návrhu Omnibus II se prodlužuje, a to s ohledem zvláště na stanovení pravidel pro dlouhodobé garance u pojistných produktů životního pojištění, resp. důchodového pojištění. Stále se hledá vyváženost v přístupu k problému, tj., aby přetažené požadavky na garance nakonec nepodvázaly prodej těchto typů pojištění. Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomické v Praze Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomické v Praze Pro současný globální svět jsou charakteristické relativně časté vážné katastrofické turbulence způsobované především živly. Pro tyto události ovšem až dosud vcelku dobře jako finanční stabilizátor fungovalo komerční pojišťovnictví. Trend stále ničivějších ekonomických důsledků přírodních pohrom s rostoucí frekvencí výskytu na straně jedné a volatilita globálních finančních trhů poslední dekády ovlivňující kapacitu trhů pojistných na straně druhé, v současnosti velmi silně vyostřují otázku hranic komerčního pojišťovnictví při finančním řešení negativních důsledků katastrofických nahodilostí. Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze - obory finance a ekonomicko-matematické výpočty, po absolvování VŠ pracoval ve vysokých exekutivních funkcích v oboru pojišťovnictví a peněžnictví, od roku 1997 pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, je členem vědeckých rad fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Bankovního institutu Praha, je členem redakčního kruhu časopisů Politická ekonomie a Prague economic papers a redakčních rad Pojistného obzoru a Pojistných rozprav. Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. členka katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, vedoucí řešitel grantu GAČR Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví v globální éře ve světě a v ČR, člen Akademického senátu fakulty financí a účetnictvi.

2 Interní modely v praxi Vojtěch Pivný, Allianz pojišťovna, a.s. Článek se zabývá aktuálním tématem regulatorního rámce Solvency II a představuje výhody a využití interního modelu v praxi pro rozhodování společnosti s důrazem na governance v rámci II. pilíře, a tedy i přidanou hodnotu těchto procesů ve společnosti. Cílem článku je ukázat na propojení výsledků interního modelu do rozhodovacího procesu společnosti. Na počátku jsou představeny základní předpoklady interního modelu, poté koncept Kontroly používání, Solvency II klíčové funkce, praktická ukázka rizikové strategie a v závěru definice přidané hodnoty II. pilíře. Vojtěch Pivný Autor článku vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity se zaměřením na řízení procesů a taktéž Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické se zaměřením na finanční řízení. V současné době dokončuje doktorandské studium na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, kde se zaměřuje na oblast řízení rizik v pojišťovnách, Solvency II a především propojení regulatorních požadavků s cíli společností. Odborná specializace navazuje na profesní specializaci, kde se autor, jako člen týmu řízení rizik jedné z největších pojišťoven na trhu, od prvopočátku podílí na implementaci Interního modelu a dalších požadavků Solvency II. Akciová společnost po rekodifikaci JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., fakulta UK v Praze Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích reformují české akciové právo. Příspěvek mapuje hlavní novinky, které přinášejí. Poukazuje na složitější systém úpravy, kdy použitelná ustanovení již nebudou soustředěna na jednom místě. Analyzuje problémy spojené se ztrátou způsobilosti společnosti samostatně jednat. Zamýšlí se nad přínosy i riziky možnosti, aby orgány akciové společnosti tvořily právnické osoby. Upozorňuje na hlavní změny v založení společnosti a náležitostech jejích stanov. Podává přehled novinek týkajících se majetkové a finanční struktury společnosti, akcionářských práv, převodu akcií, ale i organizační struktury společnosti, zvláště změn v působnosti a organizaci valné hromady. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. působí od roku 2002 jako odborný asistent na katedře obchodního práva právnické fakulty UK v Praze. Od května 2011 vedle toho zastává pozici konzultanta (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co. Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální studium práva na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V

3 letech 1999 až 2002 zastával funkci ředitele legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. V období let 2001 až 2010 působil též jako člen, resp. předseda senátu rozkladové komise České národní banky. Od května 2004 do června 2006 vykonával funkci předsedy dozorčí rady organizátora mimoburzovního trhu společnosti RM - SYSTÉM, a.s. Od července 2006 do února 2010 zastával funkci asistenta soudkyně Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Ivany Štenglové (předsedkyně obchodního senátu č. 29). Publikuje a přednáší o právní úpravě kapitálových společností a obchodních závazkových vztahů. Je autorem či spoluautorem několika monografií a desítek statí z oblasti obchodního práva. Poslední vývoj Solvency II na evropské úrovni JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo fi nancí O tom, zda a jak se bude dopadová studie k long-term guarrantees provádět a o dalším osudu režimu podle směrnice Solvency II mělo být rozhodnuto na trialogu dne 18. září 2012, nicméně ten skončil v zásadě debaklem. O to víc bylo zřejmé, že Evropská komise bude muset přiznat a oficiálně potvrdit, že termín spuštění režimu Solvency II v roce 2014 je nerealistický. JUDr. Jana Herboczková 9/2010 dosud; Ministerstvo financí, vedoucí oddělení Pojišťovnictví a penzijní produkty, odbor Finanční trhy II 4/2010 8/2010; Ministerstvo financí, referent, oddělení: Finanční stabilita a dohled, odbor Finanční trhy I 9/2008 3/2010; Ministerstvo spravedlnosti, referent, Mezinárodní odbor civilní, oddělení Evropské civilní právo 9/2007 8/2008; Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra Mezinárodního a evropského práva, interní doktorand ; Glasgow University, The Faculty of Law, Velká Británie ; Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor: Právo a právní věda

4 Řídící a kontrolní systém jeden z kritických faktorů úspěchu při plnění požadavků Solventnosti II Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovna, a.s. Článek se pokouší nastínit, jak by měl být i pohledem regulatorních požadavků Solventnosti II vystavěn řídící a kontrolní systém jako mozek fungování pojišťovacích a zajišťovacích podniků. Výstavba řídícího a kontrolního systému musí být posuzována v kontextu všech regulatorních požadavků platného práva i právní úpravy nejbližší budoucnosti. Chování podniku se stále více rozpadá do řady specializovaných činností. Vzájemně pak mnohdy nejsou různé vysoce odborné funkce nebo činnosti propojeny a jsou si ve své specializaci vzdáleny. Provoz podniku, a zvláště z hlediska ekonomické kvalifikace středního a velkého, s komplikovanými strukturami, je velmi složitý a komplexní. Z tohoto důvodu nemusí být vždy předvídatelné, jaká rizika ten či onen podnik vědomě či nevědomě podstupuje. Uhlídat a uřídit veškeré tyto funkce a činnosti musí být proto nutně založeno na fungujícím systému a organizaci. Proto je řídící a kontrolní systém jedním z kritických faktorů naplňování požadavků Solventnosti II. Drahomír Kubáň vystudoval v roce 1974 práva na brněnské univerzitě. Od roku 1992 působí ve vedoucích funkcích Allianz pojišťovny, a.s., a dalších společnostech skupiny Allianz. V současné době je mj. ředitelem úseku právního a compliance. V rámci skupiny Allianz je členem mezinárodních poradních grémií se zaměřením na právní oblast, compliance a problematiku EU. Je místopředsedou legislativní sekce a zastupoval ČAP ve výboru pro jednotný trh CEA. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména otázkám veřejnoprávního rámce podnikání v pojišťovnictví. O pojistném právu, compliance a dalších souvisejících tématech přednáší zejména v zahraničí. Některé zásadní změny navrhované v novele zákona o pojišťovnictví v souvislosti s implementací směrnice Solventnost II PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí Dne 12. září 2012 rozeslalo Ministerstvo financí do připomínkového řízení novelu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Využíváme důvodové zprávy k tomuto návrhu, abychom čtenáře seznámili se základními změnami, které tento návrh přináší.

5 PhDr. Vladimír Přikryl referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity T. G. Ševčenka v Kyjevě. Publikuje a přednáší v oblasti pojišťovnictví. JUDr. Jana Čechová referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v oblasti pojišťovnictví Co přináší návrh IMD2? Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven Článek obsahuje porovnání pouze vybraných článků návrhu IMD2 a platné IMD1, které mají podle názoru autora systémové dopady. Nejde však o komplexní a hlubokou právní analýzu a záměrem nebylo ani vyslovovat stanoviska k celkovému návrhu, ale spíše poskytnout čtenářům představu o základních změnách. Na podzim 2012 legislativní proces vlastně teprve začne. Dá se předpokládat, že zveřejněná verze nebude úplně totožná s návrhem. Článek dává určitou představu o tom, která témata by mohla být středem zájmu Evropského parlamentu a Rady. Je samozřejmé, že jde o téma, ke kterému bude účelné se vrátit, určitě v souvislosti s případnou implementací směrnice v České republice. Toto téma má totiž i svoji společenskou a sociální dimenzi. V pojišťovnách členských států EU je zaměstnáno asi 1 mil. osob a počet zprostředkovatelů pojištění bude určitě mnohokrát vyšší. Vždyť jen v České republice jich je registrováno více než 100 tisíc. Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. zahájil činnost v pojišťovnictví na počátku devadesátých let jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a.s. V letech působil jako generální tajemník České asociace pojišťoven. V této souvislosti vykonával mimo jiné funkci předsedy redakční rady časopisu Pojistný obzor a časopisu Pojistné rozpravy. Od roku 2006 pracuje v sekretariátě České asociace pojišťoven jako specialista v oblasti legislativy a práva a věnuje se nadále jako předseda redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. Například jen v těchto časopisech zveřejnil od roku 1995 více než stovku odborných článků. Podílel se jako spoluautor na tvorbě anglicko-českého a českoanglického slovníku Pojišťovnictví a na tvorbě řady publikací vydaných ČAP i jinými nakladatelstvími. Vystupoval jako lektor na mnoha tuzemských i mezinárodních konferencích k pojišťovnictví.

6 Zdroj financování podniku a pojistné plnění Ing. František Kalouda, CSc., MBA, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra fi nancí, MU v Brně Článek je věnován řešení problému, zda je, či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: obecná definice finančního zdroje, explicitní výčet zdrojů financování, množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.). Ing. František KALOUDA, CSc., MBA, narozen v Otnicích, ženatý, jedno dítě Vzdělání a akademická kvalifikace: 1973: Ing. - VUT Brno, fakulta elektrotechnická, obor Technická kybernetika 1984: CSc. VUT Brno, fakulta strojní, obor Teorie řízení a plánování 1995: MBA Nottingham Trent University - specializace International Business Přehled zaměstnání: 1) : ÚVAR ŽS Brno programátor-analytik 2) : INCOTEX Brno systémový analytik 3) : VUT v Brně, fakulta podnikatelská, katedra ekonomiky a řízení odborný asistent 4) : VUT v Brně, fakulta podnikatelská ředitel ústavu financí 5) ZETOR Brno, a.s. - vedoucí oddělení personálního rozvoje 6)1997 dosud: Katedra financí ESF MU - odborný asistent 7) : vedoucí katedry financí ESF MU Pedagogická činnost: Firemní finance, Finanční analýza, Strategické řízení, Hodnocení výkonnosti podniku Vědeckovýzkumná činnost: Spoluřešitel (řešitel za ESF MU) grantového projektu Komparace vývoje finančních trhů v ČR a v zemích EU, r.č. GAČR 402/02/1408/ESF MU 2005 Koordinátor a spoluředitel rozvojového projektu MŠMT ČR č. 182 Rozvoj, inovace a integrace profesních studijních programů a oborů s přírodovědným zaměřením a jejich kombinaci s jinými obory. Ve spolupráci PrirF a ESF MU Koordinátor a vedoucí řešitel za ESF MU (ve spolupráci s FSS MU)Projekt č. CZ / /0159 Rozvoj kompetencí studentů Masarykovy univerzity v oblasti soft skills a projektové řízení,1. výzva Opatření 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Řešitel projektu NPV2 (MŠMT), Program Lidské zdroje (E2) Hodnotový systém a motivace stávajících a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků na VŠ univerzitního typu (MU). Podáno a MŠMT doporučeno k financování s doporučením ke spolufinancování ESF. Spolufinancování fakultou odmítnuto 5.

7 country manager pro pilotní fázi v ČR projekt EU IMP NL/06/B/F/PP/ navrhovatel grantu GAČR Ekonomické, sociální a institucionální důsledky finančních krizí rozhodovací subjekty a optimalizace kompetencí. (k GAČR přijato) Akademické stáže: 1986 Dresden University of Technology, Fakulty of Economics, department Business Management, Německo (krátkodobá stáž věnovaná problematikám řešení sekvenčních úloh metoda KEPR aj.) 1985 Tashkent State University, Uzbekistán (krátkodobý pobyt v rámci studentských výměn) Studium MBA Nottingham Trent University (studium MBA) Universitní aktivity: 1) Člen Vědecké rady ESF MU ( ) 2) předseda disciplinární komise ESF MU ( ) 3) člen oborové komise v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance ( ) Důchodová reforma - zavedení fondového důchodového pilíře a reforma penzijního připojištění Mgr. Irena Kubátová, Ministerstvo financí Od ledna 2013 by mělo být lidem v České republice umožněno přesměrovat část pojistného placeného do průběžně financovaného důchodového systému na svoje osobní důchodové účty důchodové spoření. Ve stejnou dobu dojde také k reformě penzijního připojištění se státním příspěvkem, které se ve stávající podobě uzavře pro nové účastníky a bude nahrazeno doplňkovým penzijním spořením. V tomto příspěvku k tématu důchodové reformy je shrnut dosavadní legislativní vývoj týkající se zavedení tzv. II důchodového pilíře a reformy tzv. III důchodového pilíře. Mgr. Irena Kubátová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala roční studijní pobyt na Manchester Metropolitan University. V rámci studia mimo jiné krátce pracovala v Raiffeisenbank a.s. Na Ministerstvu financí v sekci Finanční trh pracuji od července Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku nepřináší pro praxi zásadní změny tohoto smluvního typu. S ohledem na princip zákazu retroaktivity právních předpisů je přechodné ustanovení obsažené v ust. 28 odst. 3 týkající se smlouvy o obchodním zastoupení formulováno tak, že právní vztahy obchodního zastoupení vzniklé

8 přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se po celou dobu svého trvání řídí dosavadními právními předpisy (tj.. obchodním zákoníkem). Systemický přístup k risk appetite Mgr. Jan Šváb, Ph.D., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Každá společnost v určitém okamžiku stojí před otázkou, zda a jak zavést určitý nový nástroj, který není určen jako přímá služba klientům. To bývá velmi sporné v situaci, kdy se zdá, že vše funguje po mnoho let dobře. Tlak na zavedení nového nástroje může pocházet zevnitř, z určité části společnosti nebo z venku, kdy konkurence proklamuje zavádění resp. používání takového nástroje. Vnějším tlakem může být i různá regulace nově zaváděná globálně na úrovni zákonů. V tomto textu využijeme risk appetite jako příklad takového nástroje a na jeho zavádění se podíváme z hlediska obecné systémové teorie. Předpokládá se, že čtenář do určité míry zná oblast pojišťovnictví, ostatní teorie bude popisována od základu. Mgr. Jan Šváb, Ph.D. je absolventem magisterského a doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oboru Finanční a pojistná matematika. Od roku 1996 působí v pojišťovnictví, ve skupině Vienna Insurance Group. Od roku 2003 také jako Odpovědný pojistný matematik. Aktuálně je Odpovědným pojistným matematikem pojišťoven Kooperativa, ČPP a zajišťovny VIG Re, ze skupiny VIG. Řadu let působí ve výboru České společnosti aktuárů, aktuálně jako její jednatel. V posledních letech zastupuje tuto společnost v Isurance Committee v rámci groupe Consultativ, kde se účastní práce v pracovní skupině o rolích pojistných matematiků. Tímto tématem se zabývá dlouhodobě a ve svém článku shrnuje své dlouhodobé zkušenosti. K otázkám implementace FATCA s přihlédnutím k evropským pravidlům ochrany osobních údajů Mgr. Josef Prokeš, Úřad pro ochranu osobních údajů V současnosti neexistuje právní základ pro to, aby finanční instituce zpracovávaly osobní údaje klientů pro účely FATCA a tyto údaje předávaly do Spojených států amerických. Ochrana osobních údajů v propojeném světě vyžaduje komplexní systém záruk, který zajistí transparentnost procesu zpracování dat, aniž by bylo bezdůvodně zasahováno do důvěrného vztahu mezi finanční institucí a klientem. Jednotný přístup v rámci EU, příp. systém bilaterálních dohod by měl posílit vědomí odpovědnosti za zpracování (accountability), např. tím, že budou výslovně projednány otázky týkající se dopadu

9 FATCA na jiné osoby než občany Spojených států či stanoven seznam institucí ve Spojených státeh, využívajících předané údaje. Mgr. Josef Prokeš ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů (věnuje se právním aspektům práce s informacemi, IT a ochraně údajů, v letech byl ředitelem právního a legislativního odboru Českého telekomunikačního úřadu, od r působí ve ÚOOU). Možné změny v přístupech pojišťoven při posuzování rizika a následného plánování opatření a zdrojů Ing. Roman Urban, Ph.D., Ing. Nela Urbanová; Univerzita obrany Řízení rizik se v dnešní turbulentní době stává základní funkcí každé finanční instituce potažmo pojišťovny. K přechodu na regulatorní systém dochází v okamžiku, kdy principy založené na pravidlech obezřetného podnikání a kapitálové přiměřenosti nejsou již dostatečnou pojistkou před hrozbou systematického rizika. Nový regulatorní koncept Evropské unie, který je založený na řízení rizik s cílem dosáhnout solventnosti pojišťovacích společností s názvem SOLVENCY II, je jednou z možných cest, jak reagovat na stále rostoucí náklady pojišťoven plynoucí z negativních následků působení zejména rozsáhlých živelních pohrom. Avšak protože režim Solvency II konkrétní metody posuzování rizika nepřináší, a protože pojišťovny již uplatňují systémy, kterými se snaží co nejlépe poznat a řídit riziko a tak minimalizovat své ztráty, bude muset být úsilí pojišťovacích společností zaměřeno na zcela nové přístupy, které umožní riziko správně posoudit a následně plánovat potřebná opatření a ekonomické zdroje. Uvedený článek předkládá základní informace o zcela nové prakticky využitelné semi-kvalitativní metodě posuzování rizik, která svou podstatou umožňuje klasifikaci a následné stanovení významnosti rizik. Tento dynamický model, který nebazíruje na datech z uplynulého období, eliminuje některé nedostatky současných metod jako je například užití Risk Matrix Assessment. Ing. Roman Urban, Ph.D. Vzdělání: Manažerský kurz (podnikové vzdělávání), 2009 Kurz projektového řízení (podnikové vzdělávání), Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Dvousemestrální kurz Aktuální problémy pojišťovnictví, zakončeno zkouškou - kurz celoživotního vzdělávání, Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Ph.D. komb. Studijní obor ochrana obyvatelstva, zakončeno státní studium zkouškou a obhajobou disertační práce pojednávající o optimalizaci

10 materiálních zdrojů v rámci krizového řízení ve veřejné správě, Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Mgr. studium studijní program Ekonomika a management, studium zakončeno státní zkouškou z ekonomie VVŠ PV ve Vyškově, Fakulta ekonomiky a managementu, Bc. Studium studijní program Ekonomika a management, studium zakončeno státní zkouškou z ekonomie, Gymnázium Vyškov Praxe: dosud vedoucí Ekonomicko-správního oddělení, červen prosinec 2009 asistent ředitele agentury Jižní Morava, červen 2009 zástupce obchodního ředitele agentury Jižní Morava, září asistent ředitele agentury Jižní Morava Pasivní bezpečnost motorových vozidel Prof. Ing František Vlk, DrSc. Aktivní bezpečnost karoserie jsou opatření, která zmenšují možnost vzniku dopravní nehody. Pasivní bezpečností naproti tomu rozumíme všechna opatření, která zmenšují následky nehody pro všechny zúčastněné osoby. Pasivní bezpečnost nezahrnuje tedy jen vnitřní bezpečnost, tzn. ochranu vlastních cestujících, ale také ochranu ostatních účastníků silniční dopravy (obr. 1). Ochrana cestujících je určována vnitřní a vnější kompatibilitou (kompatibilita = slučitelnost, snášenlivost). Opatření k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti slouží k tomu, aby všem účastníkům silniční dopravy byla v případě nehody zajištěna co největší naděje na přežití a riziko poranění bylo co nejmenší. Pro zvýšení pasivní bezpečnosti automobilů je nezbytné soustavně analyzovat dopravní nehody a provádět systematický biomechanický výzkum. hlediska zákonodárství jsou požadavky na pasivní bezpečnost stanoveny v ČR Zákonem č. 56/2001 Sb. a vyhláškou O technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a homologačními předpisy Evropské hospodářské komise OSN (EHK, ECE = Economic Commision of Europe). V zemích Evropské unie (EU) navíc platí směrnice Evropské společnosti (ES), do roku 1993 směrnice Evropské hospodářské společnosti (EHS, EEC = European Economic Community). Prof. Ing. František Vlk, DrSc. Dosažené vzdělání: Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Brně, s vyznamenáním, Střední průmyslová škola slévárenská v Brně, s vyznamenáním. Doplňkové vzdělání: 1972 Stáž u 15 italských automobilek a na Technické polytechnice Turín v Itálii, 0,5 roku, Technické university v Braunschweigu a Aachenu, studijní vědecko-výzkumné pobyty, Deutscher Akademisher Austauschienst DAAD, Alexander von Humboldt-Stiftung, AvH-Stiftung, záp Německo. Celkem 5,5 roků.

11 Pracovní zkušenosti: Vysoké učení technické v Brně, Ústav pro výzkum motorových vozidel v Praze. Pozice: asistent, CSc. docent, habilitace v 36 letech, doktor technický věd DrSc. - ve věku 40 let. Vysokoškolský profesor pro obor Motorová vozidla ve věku 41 roků.

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat Úvodník Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., předseda redakčního kruhu Pojistných rozprav, se v editorialu. čísla tohoto tradičního teoretického bulletinu zaměřil na priority evropských pojistitelů, zvláště pak

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

LEKTOŘI oboru EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT

LEKTOŘI oboru EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT LEKTOŘI oboru EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. získala pedagogicko-vědeckou hodnost profesora v roce 2004,

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU LEKTOŘI oboru MANAGEMENT OBCHODU Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. získala pedagogicko-vědeckou hodnost profesora v roce 2004, během své bohaté

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

Právní úprava školství v ČR

Právní úprava školství v ČR Právní úprava školství v ČR Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty vojenského leadershipu Registrační číslo projektu: CZ.1.07/2.2.00/28.0326

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA

LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA LEKTOŘI oboru VEŘEJNÁ SPRÁVA Doc. JUDr. Pavel Mates, CSc. Historie veřejné správy Narodil jsem se v první polovině minulého století, 4. srpna 1947, bylo to pondělí, čili nevycházely noviny. Je absolventem

Více

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s.

Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Směrnice č. 007/2015 o uznávání výsledků předchozího vzdělání (procedura APL) pro studenty všech studijních programů na B.I.B.S., a.s. Tato směrnice upravuje pravidla pro uznávání modulů (předmětů) absolvovaných

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR

MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR MINISTERSTVO VNITRA generální ředitelství Hasičského záchranného sboru ČR Č.j. PO-2247/GŘ-VZ-2007 Kódové označení: SŘ-B Praha 10. září 2007 listů: 10 S c h v a l u j e: genmjr. Ing. Miroslav Štěpán v.

Více

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy)

Curriculum vitae - Stanislav Loskot. Vysokoškolské, magisterský program, MBA (Ústav práva a právní vědy) Profesní životopis Jméno a příjmení Mgr. Stanislav Loskot, MBA Adresa Košařiska 112 Milíkov 739 81 Telefon +420 737 977 779 E-mail Státní příslušnost loskot.stanislav@gmail.com Česká republika Datum narození

Více

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava

UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Obor UROSPRÁVA UROSPRÁVA na EkF VŠB-TU VŠB-TU Ostrava Historie výuka v oboru Eurospráva zahájena v roce 1996/1997 prvních 30 absolventů v roce 2000/2001 radikální změny v roce 2004 se vstupem ČR do EU

Více

Tisková zpráva. Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost"

Tisková zpráva. Konference Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost Tisková zpráva Konference "Vzdělávání 3. věku - příležitost pro společnost" čtvrtek 28. 3. 2013 v Mladé Boleslavi areál Vysoké školy Škoda Auto a.s. a Vzdělávacího střediska Na Karmeli Vzdělávací agentura

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2009) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU

1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU Vysoká škola zdravotnická, o. p. s. Praha 5, Duškova 7 Aktualizovaný dlouhodobý záměr vzdělávací a výzkumné, vývojové, umělecké nebo další tvůrčí činnosti na rok 2015 1 OBSAH 1. VÝCHODISKA AKTUALIZOVANÉHO

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

Bližší informace o programu

Bližší informace o programu Příloha Tiskové zprávy Bližší informace o programu Interactive Online MBA pro podnikatele a podnikatelky Program Interactive Online MBA (Master of Business Administration) pro podnikatele a podnikatelky

Více

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost

Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost Pravidla a podmínky k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen společnost) stanoví k vydání osvědčení o způsobilosti vykonávat aktuárskou činnost (dále jen osvědčení) následující

Více

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice

Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice Informace o vzdělávacích institucích uskutečňujících vysokoškolské studijní programy zahraničních vysokých škol na území České republice I. Postavení vzdělávacích institucí uskutečňujících vysokoškolské

Více

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY

MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Petr HRŮZA 1 MODUL MANAGEMENT KYBERNETICKÉ BEZPEČNOSTI V PODMÍNKÁCH UNIVERZITY OBRANY Abstract: The article introduces the module cyber security at the University of Defence. This is a new module. University

Více

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka

Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Řešení IPN KREDO na Vysoké škole logistiky v Přerově Libor Kavka Prorektor pro aplikovaný výzkum a řízení projektů na Vysoké škole logistiky v Přerově Strategický plán rozvoje VŠLG Vychází z IPN KREDO

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze

Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Výuka práva duševního vlastnictví na Vysoké škole ekonomické v Praze Prof. JUDr. Martin Boháček, CSc. Katedra podnikového a evropského práva Fakulta mezinárodních vztahů Vysoké školy ekonomické v Praze

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice

Maturitní témata pro obor Informatika v ekonomice 1. Kalkulace, rozpočetnictví - význam kalkulací, druhy kalkulací - náklady přímé a nepřímé, charakteristika - typový kalkulační vzorec - kalkulační metody - kalkulace neúplných nákladů a srovnání úplných

Více

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov

JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov METODY UČENÍ V PROFESNĚ ZAMĚŘENÉM VZDĚLÁVÁNÍ JUDr. Ivan Barančík rektor - Vysoká škola logistiky o.p.s. Přerov INOVACE VÝSTUPŮ, OBSAHU A METOD BAKALÁŘSKÝCH PROGRAMŮ VYSOKÝCH ŠKOL NEUNIVERZITNÍHO TYPU,

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012

ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA: struktura a aktivity 27.11. 2012 ČBA se představuje 38 členů, představujících 99% sektoru Jádro práce ve 13 odborných komisích a pracovních skupinách: opíráme se o expertní potenciál čítající dohromady

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU

FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU FINANČNÍ ŘÍZENÍ A ROZHODOVÁNÍ PODNIKU ANALÝZA, INVESTOVÁNÍ, OCEŇOVÁNÍ, RIZIKO, FLEXIBILITA Dana Dluhošová a kol. Recenzenti: prof. Dr. Ing. Jan Frait prof. Ing. Eva Kislingerová, CSc. prof. Ing. Jozef

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ

Studijní obor. Sociální management. Studijní program Hospodářská politika a správa SPRÁVNÁ VOLBA PRO VZDĚLÁNÍ Studijní obor Sociální management Studijní program Hospodářská politika a správa studijní obor je odborně garantován Katedrou ekonomie a veřejné správy výuka je zajišťována vysoce kvalifikovanými pedagogy

Více

AKTUALIZACE NA ROK 2014

AKTUALIZACE NA ROK 2014 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti Fakulty strojní TU v Liberci na období 2011 2015 AKTUALIZACE NA ROK 2014 Aktualizaci Dlouhodobého záměru schválil Akademický

Více

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013

LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 LETNÍ ŠKOLA 2013 PRÁVNÍ MINIMUM V OBLASTI VVI 27. 30. SRPNA 2013 Poskytovatel: alevia s.r.o. Partyzánská 487/15 312 00 Plzeň Kontaktní e-mail: ales.vlk@alevia.cz Partner: Prostředí výzkumu, vývoje a inovací

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně

I. Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně Údaje o tuzemské pojišťovně nebo tuzemské zajišťovně, o složení akcionářů nebo členů, o skupině, jejíž je součástí, a o její činnosti, včetně finančních ukazatelů zveřejňované na základě vyhlášky č. 434/2009,

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Datyňská 623 Obchodně podnikatelská fakulta 739 34 Václavovice Katedra financí a účetnictví tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ REKTORA POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY V PRAZE Ročník 2014 Praha dne 20. listopadu 2014 Částka: 15 O B S A H Pokyn rektora Policejní akademie České republiky v Praze,

Více

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY

DOKTORSKÉ STUDIUM LOGISTIKY Prof. Ing. Dr. Otto Pastor, CSc. Prof. Ing. Vladimír Strakoš, DrSc. Dopravní fakulta ČVUT v Praze pastor@df.cvut.cz Vysoká škola logistiky Přerov Vladimir.strakos@vslg.cz Internet of services Internet

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

Hlavní výbor České pedagogické společnosti

Hlavní výbor České pedagogické společnosti Hlavní výbor České pedagogické společnosti Na posledním sjezdu konaném v Českých Budějovicích dne 26. března 2015 byli do hlavního výboru zvoleni tito členové: doc. PhDr. Tomáš Čech, Ph. D. předseda Absolvent

Více

Asociace vysokoškolských poradců, o.s.

Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Asociace vysokoškolských poradců, o.s. Výroční zpráva o činnosti 2012 Výroční zpráva o činnosti Asociace vysokoškolských poradců, o.s. 1. Základní údaje Název: Asociace vysokoškolských poradců, o.s. IČO:

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně

Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně Zpráva Akreditační komise o hodnocení Fakulty podnikatelské Vysokého učení technického v Brně červen 2008 Akreditační komise (dále jen AK) rozhodla na svém zasedání 20. - 21. listopadu 2007 v souladu s

Více

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D.

Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Doc. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. Adresa zaměstnání Adresa privat Slezská univerzita Staňkova 242/32 Obchodně podnikatelská fakulta 700 30 Ostrava-Výškovice Katedra financí tel: 603 911 903 Univerzitní

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITA OBRANY AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY VOJENSKÉHO LEADERSHIPU PRO ROK 2015 Brno, 2014

Více

Seminář Výstupy z učení

Seminář Výstupy z učení Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Seminář Výstupy z učení Přerov, Vysoká škola logistiky, o.p.s. I. Vytváření kvalifikačního

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU

HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA STROJNÍ Směrnice pro HABILITAČNÍ A JMENOVACÍ ŘÍZENÍ NA FST ZČU PLZEŇ*2002 A. HABILITAČNÍ ŘÍZENÍ A ŘÍZENÍ KE JMENOVÁNÍ PROFESOREM 1. Základní náležitosti habilitačního

Více

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol

Závěrečný seminář Bologna Promoters. Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Závěrečný seminář Bologna Promoters Thematic Review of Tertiary Education - Prezentace doporučení expertů OECD z pohledu vysokých škol Prof. Ing. Petr Sáha, CSc. Praha, 13. prosince 2006 Priority České

Více

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč)

INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST. POŽADOVANÉ FINANČNÍ PROSTŘEDKY ŽADATELEM (Kč) INDIKATIVNÍ TABULKA SE SEZNAMEM PŘÍJEMCŮ V RÁMCI OPERAČNÍHO PROGRAMU VZDĚLÁVÁNÍ PRO KONKURENCESCHOPNOST ČÍSLO VÝZVY: ČÍSLO A NÁZEV PRIORITNÍ OSY: ČÍSLO A NÁZEV OBLASTI PODPORY: VYHLAŠOVATEL VÝZVY: 28 (1.

Více

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s.

Základní údaje o činnosti společnosti. Čtvrtletní zpráva ke dni 30. 6. 2014. D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 D.A.S. pojišťovna právní ochrany, a.s. Čtvrtletní zpráva ke dni 3. 6. 214 1 Obsah 1. Základní informace o pojišťovně... 3 2. Údaje o akcionářích pojišťovny... 7 3. Údaje

Více

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc.

INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE. Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. INFORMACE O PŘÍPRAVNÝCH KURZECH PRO UCHAZEČE O STUDIUM SOCIÁLNÍ PRÁCE Přípravný kurz pro přijímací řízení do studia sociální práce Bc. Přípravný kurz určený pro zájemce o studium bakalářského studijního

Více

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011

Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výsledky průzkumu nabídky a poptávky po IT profesích v ČR Seminář VŠE, ČSSI a ICT UNIE 26.10.2011 Výzkum Lidské zdroje v ICT vznikl za finanční podpory MŠMT ČR v rámci projektu Sociální síť v regionech

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2014 8. 10. dubna 2014 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Vzdělávání v rámci ČAS, vzdělávací aktivity, sestavování vzdělávacích programů Jindra Pavlicová prezidium ČAS Historie I. Vznik Spolku absolventek školy ošetřovatelské (SAŠO) z iniciativy amerických sester,

Více

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ

LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ LEKTOŘI oboru MANAGEMENT ZDRAVOTNICTVÍ Ing. Daniela Kandilaki Management zdravotní péče I. Narodila se roku 1985. Vystudovala Vysokou školu ekonomickou v Praze se specializací Management zdravotnických

Více

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640.

Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. Vzor citace: ČERNÁ, S., ŠTENGLOVÁ, I., PELIKÁNOVÁ, I. a kol. Právo obchodních korporací. 1. vydání. Praha: Wolters Kluwer, 2015. s. 640. prof. JUDr. Stanislava Černá, CSc., doc. JUDr. Ivana Štenglová,

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Charakteristika studijního programu Účetnictví a daně Zájemci o studium mohou podat přihlášku v rámci studijního programu Ekonomika a management v bakalářském studijním

Více

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance

VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta. Prezentace oboru Finance VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Prezentace oboru Finance Volba oboru studia 2013 2. 7. dubna 2013 Strana 1 Jaké stupně studia je možné absolvovat Bakalářský stupeň studia získání znalostí z oblasti

Více

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.

Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb. Pololetní zpráva investiční společnosti REICO investiční společnost České spořitelny, a. s. (sestavená dle 7 odst. 1 vyhlášky 603/2006 Sb.) OBSAH a) údaje o fondech, které byly obhospodařovány investiční

Více

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI

I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) I) ÚDAJE O SPOLEČNOSTI I NFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 6. 2010) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014

Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných praxí v akademickém roce 2013/2014 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Vysoká škola sociálně-správní, Havířov Vyhláška rektora č. 4/2013 Přihlašování k tématům bakalářských prací a realizace odborných

Více

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva

ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE. Inspekční zpráva ČESKÁ ŠKOLNÍ INSPEKCE Inspektorát OSTRAVA Inspekční zpráva Soukromá vyšší odborná škola podnikatelská, s. r. o. Hasičská 44, 700 30 Ostrava-Hrabůvka Identifikátor školy: 600 020 622 Termín konání orientační

Více

Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ. TOP HOTEL Praha 21. duben 2015 od 9,30 hod. www.zlatakoruna.info

Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ. TOP HOTEL Praha 21. duben 2015 od 9,30 hod. www.zlatakoruna.info Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ TOP HOTEL Praha 21. duben 2015 od 9,30 hod. www.zlatakoruna.info Fórum Zlaté koruny VIZE BANKOVNICTVÍ pod záštitou ministra financí ČR Andreje Babiše Moderuje: PhDr.

Více

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D.

prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Odborný životopis: Datum narození: 20. 5. 1965 v Praze Rodinný stav: Ženatý prof. Ing. Petr Musílek, Ph.D. Vzdělání: 1. Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta národohospodářská, inženýr v oboru Finance

Více

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací

Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Kvalifikační úrovně v Národní soustavě kvalifikací Charakteristiky jednotlivých úrovní a jejich vztah k Evropskému rámci kvalifikací Vydáno v projektu NSK2 jako pracovní materiál Národní ústav odborného

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti a hospodaření AMU za rok 2011 4. 6. 2012 projednal a schválil Akademický senát AMU 6. 6. 2012 projednala a vzala na vědomí Správní rada AMU 14. 6. 2012 projednala Umělecká rada

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ

PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ Možnosti studia v zahraničí PRO STUDENTY DOKTORSKÝCH PROGRAMŮ 21. 11. 2014 Ing. Dana Brázdová ODDĚLENÍ ZAHRANIČNÍCH STYKŮ VŠE PROGRAM INTERNACIONALIZACE NA VŠE ZAPOJENÍ STUDENTŮ DOKTORSKÉHO STUDIA DO INTERNATIONALIZACE

Více

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010

AEGON Pojišťovna, a.s. 30. 4. 2010 Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona

Více

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE

MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 2009 MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE STRATEGIE 2009 STRETEGIE MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE Obsah Úvod... 2 1. Studenti VŠEM... 3 1.1 Studijní pobyty - Erasmus... 3 1.2 Krátkodobé studijní pobyty... 3 1.3 Intenzivní jazykové

Více

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram

Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Inovace výstupů, obsahu a metod bakalářských programů vysokých škol neuniverzitního typu. CZ.1.07/2.2.00/28.0115 Kvalifikační požadavky pro oblast Služby Dopravní a přepravní služby IPn Q-Ram Michal Karpíšek

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management. pro studenty studující od roku 2011/2012 Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Podniková ekonomika a management pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika V první fázi studia oboru Manažerská

Více

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy

Kvalita a excelence akademických činností. Tabulka 2 a. Přehled akreditovaných studijních programů vysoké školy Příloha č. 1 Úvod Tabulková část Tabulka 1 Zastoupení vysoké školy v reprezentaci českých vysokých škol (ČKR, RVŠ), v mezinárodních a profesních organizacích - Organizace Stát Status Pozn.: Status postavení

Více

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod

Studijní opora. Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách. Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO. Obsah: Úvod Studijní opora Název předmětu: Řízení zdrojů v ozbrojených silách Téma 10: Příprava a rozvoj personálu v rezortu MO Obsah: Úvod 1. Řízení vzdělávání a rozvoje pracovníků v organizaci 2. Koncepce přípravy

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné ÚPLNÉ ZNĚNÍ STATUTU SLEZSKÉ UNIVERZITY V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÉ FAKULTY V KARVINÉ ze dne 24. 9. 2014 Č Á S T

Více

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ

III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ III. PRÁVNÍ ÚPRAVA JEDNATELŮ A JEJICH ODMĚŇOVÁNÍ 3.1 Uzavření smluv s jednateli Společnost s ručením omezeným je právnickou osobou, která nemůže sama jednat a proto za ni musí jednat někdo jiný. Podle

Více

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz

Matematický ústav v Opavě. www.math.slu.cz Matematický ústav v Opavě www.math.slu.cz K čemu je matematika? Investování na finančních trzích. Modelování podnikových a ekonomických procesů. Pojišťovnictví a bankovnictví. Předpověď počasí pomocí numerických

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

Instituce finančního trhu

Instituce finančního trhu Ing. Martin Širůček, Ph.D. Katedra financí a účetnictví sirucek.martin@svse.cz sirucek@gmail.com Instituce finančního trhu strana 2 Instituce finančního trhu Regulatorní instituce Komerční instituce strana

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a další tvůrčí činnosti na období 2011-2015 AKTUALIZACE 2012 Brno, září 2011 1 ÚVOD Aktualizace Dlouhodobého

Více

Obsah: Výroční zpráva 2007

Obsah: Výroční zpráva 2007 Výroční zpráva 2007 Obsah: NADACE SOPHIA... 2 Poslání... 2 Historie... 2 Údaje o nadaci... 4 Přehled schválených žádostí:... 5 Seznam dárců:... 6 Zpráva revizora... 7 Vydala NADACE SOPHIA... 17 Nadace

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA VZDĚLÁVÁNÍ Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002

2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Příloha č. 1 Počet a členění pojišťoven 2002 2003 2004 2003/2002 2004/2002 Počet tuzemských pojišťoven 1) 35 34 33 97,1% 94,3% z toho: neživotní 16 16 15 100,0% 93,8% životní 2 2 2 100,0% 100,0% se smíšenou

Více