Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení"

Transkript

1 Úvodník V úvodníku. vydání teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd věnuje vývoji evropské směrnice Solventnost II: Legislativní projekt Solventnost II (dále jen S II ) se realizuje podle Lamfalussyho procesu, tj. probíhá ve čtyřech úrovních. Pokud jde o první úroveň, tj. vymezení základních pravidel pro fungování sektoru, ta je pro S II dána rámcovou směrnicí 2009/138/ES Solventnost II, která má být významně novelizována směrnicí Omnibus II. Není třeba zastírat, že proces projednávání návrhu Omnibus II se prodlužuje, a to s ohledem zvláště na stanovení pravidel pro dlouhodobé garance u pojistných produktů životního pojištění, resp. důchodového pojištění. Stále se hledá vyváženost v přístupu k problému, tj., aby přetažené požadavky na garance nakonec nepodvázaly prodej těchto typů pojištění. Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomické v Praze Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomické v Praze Pro současný globální svět jsou charakteristické relativně časté vážné katastrofické turbulence způsobované především živly. Pro tyto události ovšem až dosud vcelku dobře jako finanční stabilizátor fungovalo komerční pojišťovnictví. Trend stále ničivějších ekonomických důsledků přírodních pohrom s rostoucí frekvencí výskytu na straně jedné a volatilita globálních finančních trhů poslední dekády ovlivňující kapacitu trhů pojistných na straně druhé, v současnosti velmi silně vyostřují otázku hranic komerčního pojišťovnictví při finančním řešení negativních důsledků katastrofických nahodilostí. Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze - obory finance a ekonomicko-matematické výpočty, po absolvování VŠ pracoval ve vysokých exekutivních funkcích v oboru pojišťovnictví a peněžnictví, od roku 1997 pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, je členem vědeckých rad fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Bankovního institutu Praha, je členem redakčního kruhu časopisů Politická ekonomie a Prague economic papers a redakčních rad Pojistného obzoru a Pojistných rozprav. Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. členka katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, vedoucí řešitel grantu GAČR Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví v globální éře ve světě a v ČR, člen Akademického senátu fakulty financí a účetnictvi.

2 Interní modely v praxi Vojtěch Pivný, Allianz pojišťovna, a.s. Článek se zabývá aktuálním tématem regulatorního rámce Solvency II a představuje výhody a využití interního modelu v praxi pro rozhodování společnosti s důrazem na governance v rámci II. pilíře, a tedy i přidanou hodnotu těchto procesů ve společnosti. Cílem článku je ukázat na propojení výsledků interního modelu do rozhodovacího procesu společnosti. Na počátku jsou představeny základní předpoklady interního modelu, poté koncept Kontroly používání, Solvency II klíčové funkce, praktická ukázka rizikové strategie a v závěru definice přidané hodnoty II. pilíře. Vojtěch Pivný Autor článku vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity se zaměřením na řízení procesů a taktéž Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické se zaměřením na finanční řízení. V současné době dokončuje doktorandské studium na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, kde se zaměřuje na oblast řízení rizik v pojišťovnách, Solvency II a především propojení regulatorních požadavků s cíli společností. Odborná specializace navazuje na profesní specializaci, kde se autor, jako člen týmu řízení rizik jedné z největších pojišťoven na trhu, od prvopočátku podílí na implementaci Interního modelu a dalších požadavků Solvency II. Akciová společnost po rekodifikaci JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., fakulta UK v Praze Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích reformují české akciové právo. Příspěvek mapuje hlavní novinky, které přinášejí. Poukazuje na složitější systém úpravy, kdy použitelná ustanovení již nebudou soustředěna na jednom místě. Analyzuje problémy spojené se ztrátou způsobilosti společnosti samostatně jednat. Zamýšlí se nad přínosy i riziky možnosti, aby orgány akciové společnosti tvořily právnické osoby. Upozorňuje na hlavní změny v založení společnosti a náležitostech jejích stanov. Podává přehled novinek týkajících se majetkové a finanční struktury společnosti, akcionářských práv, převodu akcií, ale i organizační struktury společnosti, zvláště změn v působnosti a organizaci valné hromady. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. působí od roku 2002 jako odborný asistent na katedře obchodního práva právnické fakulty UK v Praze. Od května 2011 vedle toho zastává pozici konzultanta (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co. Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální studium práva na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V

3 letech 1999 až 2002 zastával funkci ředitele legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. V období let 2001 až 2010 působil též jako člen, resp. předseda senátu rozkladové komise České národní banky. Od května 2004 do června 2006 vykonával funkci předsedy dozorčí rady organizátora mimoburzovního trhu společnosti RM - SYSTÉM, a.s. Od července 2006 do února 2010 zastával funkci asistenta soudkyně Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Ivany Štenglové (předsedkyně obchodního senátu č. 29). Publikuje a přednáší o právní úpravě kapitálových společností a obchodních závazkových vztahů. Je autorem či spoluautorem několika monografií a desítek statí z oblasti obchodního práva. Poslední vývoj Solvency II na evropské úrovni JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo fi nancí O tom, zda a jak se bude dopadová studie k long-term guarrantees provádět a o dalším osudu režimu podle směrnice Solvency II mělo být rozhodnuto na trialogu dne 18. září 2012, nicméně ten skončil v zásadě debaklem. O to víc bylo zřejmé, že Evropská komise bude muset přiznat a oficiálně potvrdit, že termín spuštění režimu Solvency II v roce 2014 je nerealistický. JUDr. Jana Herboczková 9/2010 dosud; Ministerstvo financí, vedoucí oddělení Pojišťovnictví a penzijní produkty, odbor Finanční trhy II 4/2010 8/2010; Ministerstvo financí, referent, oddělení: Finanční stabilita a dohled, odbor Finanční trhy I 9/2008 3/2010; Ministerstvo spravedlnosti, referent, Mezinárodní odbor civilní, oddělení Evropské civilní právo 9/2007 8/2008; Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra Mezinárodního a evropského práva, interní doktorand ; Glasgow University, The Faculty of Law, Velká Británie ; Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor: Právo a právní věda

4 Řídící a kontrolní systém jeden z kritických faktorů úspěchu při plnění požadavků Solventnosti II Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovna, a.s. Článek se pokouší nastínit, jak by měl být i pohledem regulatorních požadavků Solventnosti II vystavěn řídící a kontrolní systém jako mozek fungování pojišťovacích a zajišťovacích podniků. Výstavba řídícího a kontrolního systému musí být posuzována v kontextu všech regulatorních požadavků platného práva i právní úpravy nejbližší budoucnosti. Chování podniku se stále více rozpadá do řady specializovaných činností. Vzájemně pak mnohdy nejsou různé vysoce odborné funkce nebo činnosti propojeny a jsou si ve své specializaci vzdáleny. Provoz podniku, a zvláště z hlediska ekonomické kvalifikace středního a velkého, s komplikovanými strukturami, je velmi složitý a komplexní. Z tohoto důvodu nemusí být vždy předvídatelné, jaká rizika ten či onen podnik vědomě či nevědomě podstupuje. Uhlídat a uřídit veškeré tyto funkce a činnosti musí být proto nutně založeno na fungujícím systému a organizaci. Proto je řídící a kontrolní systém jedním z kritických faktorů naplňování požadavků Solventnosti II. Drahomír Kubáň vystudoval v roce 1974 práva na brněnské univerzitě. Od roku 1992 působí ve vedoucích funkcích Allianz pojišťovny, a.s., a dalších společnostech skupiny Allianz. V současné době je mj. ředitelem úseku právního a compliance. V rámci skupiny Allianz je členem mezinárodních poradních grémií se zaměřením na právní oblast, compliance a problematiku EU. Je místopředsedou legislativní sekce a zastupoval ČAP ve výboru pro jednotný trh CEA. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména otázkám veřejnoprávního rámce podnikání v pojišťovnictví. O pojistném právu, compliance a dalších souvisejících tématech přednáší zejména v zahraničí. Některé zásadní změny navrhované v novele zákona o pojišťovnictví v souvislosti s implementací směrnice Solventnost II PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí Dne 12. září 2012 rozeslalo Ministerstvo financí do připomínkového řízení novelu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Využíváme důvodové zprávy k tomuto návrhu, abychom čtenáře seznámili se základními změnami, které tento návrh přináší.

5 PhDr. Vladimír Přikryl referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity T. G. Ševčenka v Kyjevě. Publikuje a přednáší v oblasti pojišťovnictví. JUDr. Jana Čechová referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v oblasti pojišťovnictví Co přináší návrh IMD2? Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven Článek obsahuje porovnání pouze vybraných článků návrhu IMD2 a platné IMD1, které mají podle názoru autora systémové dopady. Nejde však o komplexní a hlubokou právní analýzu a záměrem nebylo ani vyslovovat stanoviska k celkovému návrhu, ale spíše poskytnout čtenářům představu o základních změnách. Na podzim 2012 legislativní proces vlastně teprve začne. Dá se předpokládat, že zveřejněná verze nebude úplně totožná s návrhem. Článek dává určitou představu o tom, která témata by mohla být středem zájmu Evropského parlamentu a Rady. Je samozřejmé, že jde o téma, ke kterému bude účelné se vrátit, určitě v souvislosti s případnou implementací směrnice v České republice. Toto téma má totiž i svoji společenskou a sociální dimenzi. V pojišťovnách členských států EU je zaměstnáno asi 1 mil. osob a počet zprostředkovatelů pojištění bude určitě mnohokrát vyšší. Vždyť jen v České republice jich je registrováno více než 100 tisíc. Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. zahájil činnost v pojišťovnictví na počátku devadesátých let jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a.s. V letech působil jako generální tajemník České asociace pojišťoven. V této souvislosti vykonával mimo jiné funkci předsedy redakční rady časopisu Pojistný obzor a časopisu Pojistné rozpravy. Od roku 2006 pracuje v sekretariátě České asociace pojišťoven jako specialista v oblasti legislativy a práva a věnuje se nadále jako předseda redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. Například jen v těchto časopisech zveřejnil od roku 1995 více než stovku odborných článků. Podílel se jako spoluautor na tvorbě anglicko-českého a českoanglického slovníku Pojišťovnictví a na tvorbě řady publikací vydaných ČAP i jinými nakladatelstvími. Vystupoval jako lektor na mnoha tuzemských i mezinárodních konferencích k pojišťovnictví.

6 Zdroj financování podniku a pojistné plnění Ing. František Kalouda, CSc., MBA, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra fi nancí, MU v Brně Článek je věnován řešení problému, zda je, či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: obecná definice finančního zdroje, explicitní výčet zdrojů financování, množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.). Ing. František KALOUDA, CSc., MBA, narozen v Otnicích, ženatý, jedno dítě Vzdělání a akademická kvalifikace: 1973: Ing. - VUT Brno, fakulta elektrotechnická, obor Technická kybernetika 1984: CSc. VUT Brno, fakulta strojní, obor Teorie řízení a plánování 1995: MBA Nottingham Trent University - specializace International Business Přehled zaměstnání: 1) : ÚVAR ŽS Brno programátor-analytik 2) : INCOTEX Brno systémový analytik 3) : VUT v Brně, fakulta podnikatelská, katedra ekonomiky a řízení odborný asistent 4) : VUT v Brně, fakulta podnikatelská ředitel ústavu financí 5) ZETOR Brno, a.s. - vedoucí oddělení personálního rozvoje 6)1997 dosud: Katedra financí ESF MU - odborný asistent 7) : vedoucí katedry financí ESF MU Pedagogická činnost: Firemní finance, Finanční analýza, Strategické řízení, Hodnocení výkonnosti podniku Vědeckovýzkumná činnost: Spoluřešitel (řešitel za ESF MU) grantového projektu Komparace vývoje finančních trhů v ČR a v zemích EU, r.č. GAČR 402/02/1408/ESF MU 2005 Koordinátor a spoluředitel rozvojového projektu MŠMT ČR č. 182 Rozvoj, inovace a integrace profesních studijních programů a oborů s přírodovědným zaměřením a jejich kombinaci s jinými obory. Ve spolupráci PrirF a ESF MU Koordinátor a vedoucí řešitel za ESF MU (ve spolupráci s FSS MU)Projekt č. CZ / /0159 Rozvoj kompetencí studentů Masarykovy univerzity v oblasti soft skills a projektové řízení,1. výzva Opatření 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Řešitel projektu NPV2 (MŠMT), Program Lidské zdroje (E2) Hodnotový systém a motivace stávajících a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků na VŠ univerzitního typu (MU). Podáno a MŠMT doporučeno k financování s doporučením ke spolufinancování ESF. Spolufinancování fakultou odmítnuto 5.

7 country manager pro pilotní fázi v ČR projekt EU IMP NL/06/B/F/PP/ navrhovatel grantu GAČR Ekonomické, sociální a institucionální důsledky finančních krizí rozhodovací subjekty a optimalizace kompetencí. (k GAČR přijato) Akademické stáže: 1986 Dresden University of Technology, Fakulty of Economics, department Business Management, Německo (krátkodobá stáž věnovaná problematikám řešení sekvenčních úloh metoda KEPR aj.) 1985 Tashkent State University, Uzbekistán (krátkodobý pobyt v rámci studentských výměn) Studium MBA Nottingham Trent University (studium MBA) Universitní aktivity: 1) Člen Vědecké rady ESF MU ( ) 2) předseda disciplinární komise ESF MU ( ) 3) člen oborové komise v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance ( ) Důchodová reforma - zavedení fondového důchodového pilíře a reforma penzijního připojištění Mgr. Irena Kubátová, Ministerstvo financí Od ledna 2013 by mělo být lidem v České republice umožněno přesměrovat část pojistného placeného do průběžně financovaného důchodového systému na svoje osobní důchodové účty důchodové spoření. Ve stejnou dobu dojde také k reformě penzijního připojištění se státním příspěvkem, které se ve stávající podobě uzavře pro nové účastníky a bude nahrazeno doplňkovým penzijním spořením. V tomto příspěvku k tématu důchodové reformy je shrnut dosavadní legislativní vývoj týkající se zavedení tzv. II důchodového pilíře a reformy tzv. III důchodového pilíře. Mgr. Irena Kubátová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala roční studijní pobyt na Manchester Metropolitan University. V rámci studia mimo jiné krátce pracovala v Raiffeisenbank a.s. Na Ministerstvu financí v sekci Finanční trh pracuji od července Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku nepřináší pro praxi zásadní změny tohoto smluvního typu. S ohledem na princip zákazu retroaktivity právních předpisů je přechodné ustanovení obsažené v ust. 28 odst. 3 týkající se smlouvy o obchodním zastoupení formulováno tak, že právní vztahy obchodního zastoupení vzniklé

8 přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se po celou dobu svého trvání řídí dosavadními právními předpisy (tj.. obchodním zákoníkem). Systemický přístup k risk appetite Mgr. Jan Šváb, Ph.D., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Každá společnost v určitém okamžiku stojí před otázkou, zda a jak zavést určitý nový nástroj, který není určen jako přímá služba klientům. To bývá velmi sporné v situaci, kdy se zdá, že vše funguje po mnoho let dobře. Tlak na zavedení nového nástroje může pocházet zevnitř, z určité části společnosti nebo z venku, kdy konkurence proklamuje zavádění resp. používání takového nástroje. Vnějším tlakem může být i různá regulace nově zaváděná globálně na úrovni zákonů. V tomto textu využijeme risk appetite jako příklad takového nástroje a na jeho zavádění se podíváme z hlediska obecné systémové teorie. Předpokládá se, že čtenář do určité míry zná oblast pojišťovnictví, ostatní teorie bude popisována od základu. Mgr. Jan Šváb, Ph.D. je absolventem magisterského a doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oboru Finanční a pojistná matematika. Od roku 1996 působí v pojišťovnictví, ve skupině Vienna Insurance Group. Od roku 2003 také jako Odpovědný pojistný matematik. Aktuálně je Odpovědným pojistným matematikem pojišťoven Kooperativa, ČPP a zajišťovny VIG Re, ze skupiny VIG. Řadu let působí ve výboru České společnosti aktuárů, aktuálně jako její jednatel. V posledních letech zastupuje tuto společnost v Isurance Committee v rámci groupe Consultativ, kde se účastní práce v pracovní skupině o rolích pojistných matematiků. Tímto tématem se zabývá dlouhodobě a ve svém článku shrnuje své dlouhodobé zkušenosti. K otázkám implementace FATCA s přihlédnutím k evropským pravidlům ochrany osobních údajů Mgr. Josef Prokeš, Úřad pro ochranu osobních údajů V současnosti neexistuje právní základ pro to, aby finanční instituce zpracovávaly osobní údaje klientů pro účely FATCA a tyto údaje předávaly do Spojených států amerických. Ochrana osobních údajů v propojeném světě vyžaduje komplexní systém záruk, který zajistí transparentnost procesu zpracování dat, aniž by bylo bezdůvodně zasahováno do důvěrného vztahu mezi finanční institucí a klientem. Jednotný přístup v rámci EU, příp. systém bilaterálních dohod by měl posílit vědomí odpovědnosti za zpracování (accountability), např. tím, že budou výslovně projednány otázky týkající se dopadu

9 FATCA na jiné osoby než občany Spojených států či stanoven seznam institucí ve Spojených státeh, využívajících předané údaje. Mgr. Josef Prokeš ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů (věnuje se právním aspektům práce s informacemi, IT a ochraně údajů, v letech byl ředitelem právního a legislativního odboru Českého telekomunikačního úřadu, od r působí ve ÚOOU). Možné změny v přístupech pojišťoven při posuzování rizika a následného plánování opatření a zdrojů Ing. Roman Urban, Ph.D., Ing. Nela Urbanová; Univerzita obrany Řízení rizik se v dnešní turbulentní době stává základní funkcí každé finanční instituce potažmo pojišťovny. K přechodu na regulatorní systém dochází v okamžiku, kdy principy založené na pravidlech obezřetného podnikání a kapitálové přiměřenosti nejsou již dostatečnou pojistkou před hrozbou systematického rizika. Nový regulatorní koncept Evropské unie, který je založený na řízení rizik s cílem dosáhnout solventnosti pojišťovacích společností s názvem SOLVENCY II, je jednou z možných cest, jak reagovat na stále rostoucí náklady pojišťoven plynoucí z negativních následků působení zejména rozsáhlých živelních pohrom. Avšak protože režim Solvency II konkrétní metody posuzování rizika nepřináší, a protože pojišťovny již uplatňují systémy, kterými se snaží co nejlépe poznat a řídit riziko a tak minimalizovat své ztráty, bude muset být úsilí pojišťovacích společností zaměřeno na zcela nové přístupy, které umožní riziko správně posoudit a následně plánovat potřebná opatření a ekonomické zdroje. Uvedený článek předkládá základní informace o zcela nové prakticky využitelné semi-kvalitativní metodě posuzování rizik, která svou podstatou umožňuje klasifikaci a následné stanovení významnosti rizik. Tento dynamický model, který nebazíruje na datech z uplynulého období, eliminuje některé nedostatky současných metod jako je například užití Risk Matrix Assessment. Ing. Roman Urban, Ph.D. Vzdělání: Manažerský kurz (podnikové vzdělávání), 2009 Kurz projektového řízení (podnikové vzdělávání), Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Dvousemestrální kurz Aktuální problémy pojišťovnictví, zakončeno zkouškou - kurz celoživotního vzdělávání, Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Ph.D. komb. Studijní obor ochrana obyvatelstva, zakončeno státní studium zkouškou a obhajobou disertační práce pojednávající o optimalizaci

10 materiálních zdrojů v rámci krizového řízení ve veřejné správě, Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Mgr. studium studijní program Ekonomika a management, studium zakončeno státní zkouškou z ekonomie VVŠ PV ve Vyškově, Fakulta ekonomiky a managementu, Bc. Studium studijní program Ekonomika a management, studium zakončeno státní zkouškou z ekonomie, Gymnázium Vyškov Praxe: dosud vedoucí Ekonomicko-správního oddělení, červen prosinec 2009 asistent ředitele agentury Jižní Morava, červen 2009 zástupce obchodního ředitele agentury Jižní Morava, září asistent ředitele agentury Jižní Morava Pasivní bezpečnost motorových vozidel Prof. Ing František Vlk, DrSc. Aktivní bezpečnost karoserie jsou opatření, která zmenšují možnost vzniku dopravní nehody. Pasivní bezpečností naproti tomu rozumíme všechna opatření, která zmenšují následky nehody pro všechny zúčastněné osoby. Pasivní bezpečnost nezahrnuje tedy jen vnitřní bezpečnost, tzn. ochranu vlastních cestujících, ale také ochranu ostatních účastníků silniční dopravy (obr. 1). Ochrana cestujících je určována vnitřní a vnější kompatibilitou (kompatibilita = slučitelnost, snášenlivost). Opatření k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti slouží k tomu, aby všem účastníkům silniční dopravy byla v případě nehody zajištěna co největší naděje na přežití a riziko poranění bylo co nejmenší. Pro zvýšení pasivní bezpečnosti automobilů je nezbytné soustavně analyzovat dopravní nehody a provádět systematický biomechanický výzkum. hlediska zákonodárství jsou požadavky na pasivní bezpečnost stanoveny v ČR Zákonem č. 56/2001 Sb. a vyhláškou O technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a homologačními předpisy Evropské hospodářské komise OSN (EHK, ECE = Economic Commision of Europe). V zemích Evropské unie (EU) navíc platí směrnice Evropské společnosti (ES), do roku 1993 směrnice Evropské hospodářské společnosti (EHS, EEC = European Economic Community). Prof. Ing. František Vlk, DrSc. Dosažené vzdělání: Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Brně, s vyznamenáním, Střední průmyslová škola slévárenská v Brně, s vyznamenáním. Doplňkové vzdělání: 1972 Stáž u 15 italských automobilek a na Technické polytechnice Turín v Itálii, 0,5 roku, Technické university v Braunschweigu a Aachenu, studijní vědecko-výzkumné pobyty, Deutscher Akademisher Austauschienst DAAD, Alexander von Humboldt-Stiftung, AvH-Stiftung, záp Německo. Celkem 5,5 roků.

11 Pracovní zkušenosti: Vysoké učení technické v Brně, Ústav pro výzkum motorových vozidel v Praze. Pozice: asistent, CSc. docent, habilitace v 36 letech, doktor technický věd DrSc. - ve věku 40 let. Vysokoškolský profesor pro obor Motorová vozidla ve věku 41 roků.

Úvodník. Pojistný trh stagnuje, stejně jako jeho efektivnost

Úvodník. Pojistný trh stagnuje, stejně jako jeho efektivnost Úvodník Na stránkách Pojistných rozprav se často věnujeme regulaci pojišťovnictví v České republice a v Evropské unii. Nelze však opomíjet celosvětový vývoj, součinnost vybraných států sdružených v G 20,

Více

Pojistný trh České republiky 1991 2010

Pojistný trh České republiky 1991 2010 Úvodník V editorialu. čísla teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., věnuje pro pojišťovnictví velmi významné událostí, ke které došlo v období

Více

Doktorské studium 2013-2014

Doktorské studium 2013-2014 Doktorské studium 2013-2014 Proč a jak studovat v doktorském studiu? Doktorské studium 3. a nejvyšší stupeň VŠ vzdělání Bakalářské (Bc.) Magisterské (Mgr., Ing.) Doktorské (Ph.D. za jménem) Doktorské studium

Více

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování

Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Lektorský tým IVI Institutu pro veřejné investování Rozhodujícím faktorem jakéhokoliv vzdělávacího programu jsou jeho lektoři. V tomto směru bude poskytovatel důsledně dbát na to, aby v týmu lektorů byli

Více

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat

Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat Úvodník Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., předseda redakčního kruhu Pojistných rozprav, se v editorialu. čísla tohoto tradičního teoretického bulletinu zaměřil na priority evropských pojistitelů, zvláště pak

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia Název tématického celku: Aktuální změny právního prostředí provozování pojišťovací činnosti v České republice, v zemích evropského hospodářského

Více

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ

PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M osmnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul. Zuzana Matušková náměstkyně pro řízení sekce ekonomické Zuzana Matušková má dlouholeté zkušenosti ze státní správy i ze školství. Vystudovala Univerzitu Karlovu v Praze, kde získala i doktorský titul.

Více

POKYN DĚKANA č. 6/2015

POKYN DĚKANA č. 6/2015 MASARYKOVA UNIVERZITA PRÁVNICKÁ FAKULTA POKYN DĚKANA č. 6/2015 O ZPRACOVÁNÍ VÝROČNÍ ZPRÁVY PRÁVNICKÉ FAKULTY MASARYKOVY UNIVERZITY ZA ROK 2015 Den vydání: 4. 12. 2015 Platnost: 4. 12. 2015 Účinnost: 4.

Více

Český pojistný trh je po dvaceti letech existence stabilní a bezpečný

Český pojistný trh je po dvaceti letech existence stabilní a bezpečný 32 Úvodník Do úvodníku časopisu Pojistné rozpravy určitě patří zamyšlení nad novými legislativními výzvami. Je však trochu problém se slovem nové. Definičně by mělo jít o takový jev či prvek, který ještě

Více

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014

Doktorské studium 2014-2015. Karviná, 19.3.2014 Doktorské studium 2014-2015 Karviná, 19.3.2014 1 Doktorské studium 2014-2015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS

Více

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ:

Údaje o pojišťovně. akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, Praha 7 IČ: Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 10 966 Datum zápisu do obchodního

Více

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště

Profesní životopis. Identifikace osoby. doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., v Praze, rozvedený, bezdětný. Pracoviště Profesní životopis Identifikace osoby Pracoviště doc. PhDr. Ing. Karel Šrédl, CSc., 24.8.1951 v Praze, rozvedený, bezdětný Česká zemědělská univerzita v Praze Provozně ekonomická fakulta Kamýcká 129 165

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Informace o pojišťovně podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., která provádí některá ustanovení

Více

Podniková ekonomika a management (PEM)

Podniková ekonomika a management (PEM) Podniková ekonomika a management (PEM) Navazující magisterský studijní program Ekonomika a management doc. RNDr. Ing. Roman Šperka, Ph.D. 19. 9. 2017 Co potřebujeme pro úspěšnou profesní kariéru? Znalost

Více

1. Údaje o společnosti

1. Údaje o společnosti Člen a akcionář Burzy cenných papírů Praha Člen České asociace obchodníků s cennými papíry INFORMAČNÍ POVINNOST DLLE PŘÍÍLLOHY Č.. 24 K VYHLLÁŠCE Č.. 123//2007 SB.. společnosti CAPITAL PARTNERS a.s. SE

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 30. 9. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011

Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Příloha k Rámcové politice Ministerstva financí pro oblast finančního trhu Akční plán na rok 2010 s přesahem do roku 2011 Realizace konkrétních opatření v rámci hlavních témat definovaných v části IV Rámcové

Více

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU

Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M. šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ V PRAZE Fakulta financí a účetnictví KATEDRA BANKOVNICTVÍ A POJIŠŤOVNICTVÍ P R O G R A M šestnáctého ročníku DVOUSEMESTRÁLNÍHO KURZU PENĚŽNÍ EKONOMIE A BANKOVNICTVÍ Odborní garanti:

Více

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo.

Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Bankovní právo. Metodické listy pro kombinované studium předmětu. Kurs,, je určen pro posluchače bakalářského studia na oboru Finance a finanční služby a jeho cílem je poskytnout studentům ucelený soubor poznatků o právní

Více

. Základní údaje o pojišťovně

. Základní údaje o pojišťovně Údaje o pojišťovně. Základní údaje o pojišťovně obchodní.firma: Vitalitas pojišťovna, a.s. právní forma: akciová společnost sídlo: Tusarova 1152/36, 170 00 Praha 7 IČ: 257 I0 966 Datum zápisu do obchodního

Více

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy

SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy SCICOM Rozvoj kompetencí pro komunikaci vědy CZ.1.07/2.3.00/09.0151 Západočeská univerzita v Plzni 4. prosince 2009 Obsah Proč byl tento projekt připraven? Cíle projektu Aktivity projektu Realizované aktivity

Více

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM

Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM Kvantifikovaná kriteria pro habilitační řízení a řízení ke jmenování profesorem na FEM ÚVOD Kvantifikovaná kriteria jsou pomocným podkladem pro zahájení habilitačních řízení a řízení ke jmenování profesorem

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020

Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další činnosti B.I.B.S., a. s. vysoké školy na období 2015 2020 Září 2015 Dlouhodobý záměr vzdělávací, vědecké a výzkumné, vývojové,

Více

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP)

ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) ÚČETNICTVÍ A FINANČNÍ ŘÍZENÍ PODNIKU (ÚFŘP) 1 nabízíme univerzitní studium bakalářského a navazujícího magisterského studijního oboru obor je nepřetržitě vyučován na JU již od roku 1994 garantem je Katedra

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení

Více

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia

P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia P 7311 Anglistika-amerikanistika ANGLICKÁ A AMERICKÁ LITERATURA Vstupní požadavky Uchazeč o studium by měl být absolventem magisterského studia nejlépe anglofonních literatur nebo příbuzného oboru (anglistiky,

Více

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci

Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci DLOUHODOBÝ ZÁMĚR VZDĚLÁVACÍ A VĚDECKÉ, VÝZKUMNÉ, VÝVOJOVÉ A INOVAČNÍ, UMĚLECKÉ A DALŠÍ TVŮRČÍ ČINNOSTI FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA OBDOBÍ

Více

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS

JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS JIŘÍ SCHWARZ ŽIVOTOPIS OSOBNÍ INFORMACE Adresa: U Hřiště 418, Nový Jičín E-mail: schwarz@vse.cz Rodinný stav: ženatý, 2 děti Národnost: česká Datum narození: 25. 4. 1960 Místo narození: Bílovec Tituly:

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY

P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY P 7310 Filologie SLOVANSKÉ LITERATURY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia, nejlépe některého z oborů slovanské filologie. Doktorské studium oboru předpokládá dobrou aktivní

Více

Údaje o HALALI, všeobecná pojišťovně, a.s.

Údaje o HALALI, všeobecná pojišťovně, a.s. Zveřejňované údaje a výsledky pojišťovny (dle Vyhlášky České národní banky č. 306/2016 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví) Údaje o HALALI, všeobecná pojišťovně, a.s. STAV

Více

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko

Řízení kvality, kontroling, rizika. Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání. Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko Sylabus modulu G: Řízení kvality, kontroling, rizika Klíčová aktivita 2 Komplexní vzdělávání Kateřina Hrazdilová Bočková Martina Polčáková Branislav Lacko 6. 12. 2010 Cílem dokumentu je seznámit účastníky

Více

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF

Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 Zasedání Vědecké rady SU OPF Karviná, 29/04/2015 Výroční zpráva o činnosti SU OPF za rok 2014 2 PŘEDSTAVENÍ SU OPF prof. Ing. Daniel Stavárek, Ph.D. děkan předseda

Více

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz

MPA. Master of Public Administration. MPA@vsci.cz. www.cevroinstitut.cz MPA Master of Public Administration MPA@vsci.cz Vysoká škola CEVRO Institut Je moderní vysoká škola akreditovaná MŠMT ČR a MV ČR MAGISTERSKÉ A BAKALÁŘSKÉ STUDIUM Veřejná správa Politologie Právní specializace

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Mgr. Silvie Kafková Masarykova univerzita Správa aktiv pojišťovny, investiční činnost Implementace Směrnic EU do české legislativy v pojišťovnictví Změna dohledu nad pojišťovnictvím od tzv. materiální kontroly na kontrolu solventnosti a managementu.

Více

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková

Ing. Michael Ledvina. RNDr. Petr Beránek. Stanislava Fojtíková. Ing. Eleonora Herlíková Ing. Michael Ledvina Působení ve Svazu účetních člen Metodické rady Svazu účetních pro podnikatele předseda Metodické rady Svazu účetních pro neziskové auditor, člen KA ČR člen Komory certifikovaných účetních

Více

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková

Témata. k ústní maturitní zkoušce. Ekonomika a Podnikání. Školní rok: 2014/2015. Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Témata k ústní maturitní zkoušce Obor vzdělání: Předmět: Agropodnikání Ekonomika a Podnikání Školní rok: 2014/2015 Třída: AT4 Zpracoval(a): Ing. Jitka Slámková Projednáno předmětovou komisí dne: 13.2.

Více

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D.

Studijní texty. Název předmětu: Krizové řízení. Krizové řízení v České republice. Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Studijní texty Název předmětu: Krizové řízení Téma: Krizové řízení v České republice Zpracoval: Ing. Miroslav Jurenka, Ph.D. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace

Více

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí

Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Univerzita Karlova v Praze Organizační řád Centra pro otázky životního prostředí Preambule Zachování funkčních ekosystémů a z nich plynoucích ekosystémových služeb a adekvátního životního prostředí je

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180)

Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Katedra aplikované matematiky a informatiky (180) Adresa katedry: Studentská 13, 370 05 České Budějovice 1. Personální struktura katedry k 31. 12. 2000 vedoucí katedry: prom. mat. Bohuslav Slípka, CSc.

Více

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk)

Zahraniční partner Liverpool John Moores University (www.ljmu.ac.uk) Instituce založená Krajskou hospodářskou komorou Jižní Moravy za účelem realizace společného záměru 5. moravských univerzit, 5. moravských krajských obchodních komor a 5. moravských krajů v oblasti profesního

Více

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti

přednášek domácího nebo zahraničního hosta na pracovišti. Součástí volitelné části studijního plánu je i podíl studenta na pedagogické činnosti P 7105 Historické vědy DĚJINY A KULTURY ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe orientalistických či příbuzných humanitních oborů (historie, filozofie,

Více

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017

PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Fakulta strojní Technické univerzity v Liberci PLÁN REALIZACE STRATEGICKÉHO ZÁMĚRU FAKULTY STROJNÍ TECHNICKÉ UNIVERZITY V LIBERCI NA ROK 2017 Plán realizace Strategického záměru schválil Akademický senát

Více

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003

Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Transformační a rozvojový program na rok 2003 Závěrečná zpráva projektu č. 165/2003 Program: 1) Program rozvoje bakalářských studijních

Více

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY

P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY P 7310 Filologie TEORIE A DĚJINY LITERATUR ZEMÍ ASIE A AFRIKY Vstupní požadavky Uchazeč musí být absolventem magisterského studia nejlépe filologických oborů zaměřených na jazyky, literatury a dějiny kultur

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru

Obor UROSPRÁVA. doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Obor UROSPRÁVA doc. Ing. Lenka Fojtíková, Ph.D. garant oboru Proč se rozhodnout pro obor UROSPRÁVA? Chceš vědět jak funguje EU? Chceš vědět jak EU ovlivňuje hospodářský, sociální a politický život v České

Více

Základní údaje o pojišťovně

Základní údaje o pojišťovně Povinně uveřejňované informace o pojišťovně podle 82 odst. 2 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (ZPOJ) a v souladu s ustanovením 23 až 26 vyhlášky České národní banky č. 306/2016 Sb., která provádí

Více

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu

Článek 1 Úvodní ustanovení. Článek 2 Přihlášení ke studiu OPATŘENÍ DĚKANA EF č. 100/2016 k pravidlům pro přijímací řízení a podmínkám pro přijetí ke studiu v doktorském studijním programu v akademickém roce 2016/2017 18. 2. 2016 Článek 1 Úvodní ustanovení 1)

Více

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY. Ekonomická teorie. Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY SLEZSKÁ UNIVERZITA V OPAVĚ OBCHODNĚ PODNIKATELSKÁ FAKULTA V KARVINÉ ÚSTAV DOKTORSKÝCH STUDIÍ 1. ZÁVAZNÉ PŘEDMĚTY Ekonomická teorie Matematicko statistické metody v ekonomii 2. POVINNĚ VOLITELNÉ PŘEDMĚTY

Více

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně

Webová prezentace FHS UTB ve Zlíně Fakulta humanitních studií UTB ve Zlíně Kód: Druh: Název: Organizační závaznost: PD/04/2013 POKYN DĚKANKY Datum vydání: 27. 2. 2013 Ú: 1. 2. 2013 Vydává: Zpracoval: Počet stran: 9 Počet příloh: 0 Rozdělovník: Podpis oprávněné osoby: Webová prezentace

Více

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze

Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Hodnocení doktorandů a diferenciace doktorských stipendií: metodika pro Institut politologických studií FSV UK v Praze Obecná pravidla Snižování doktorských stipendií navrhuje školitel/ka nebo oborová

Více

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT

Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní program EKONOMIKA A MANAGEMENT Studijní obor MANAGEMENT garant oboru: doc. Ing. Petra Horváthová, Ph.D. STUDIJNÍ OBOR MANAGEMENT tříletý bakalářský studijní obor akademický titul bakalář - Bc.

Více

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008)

INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) INFORMAČNÍ POVINNOST (ke dni 31. 12. 2008) (Informační povinnost obchodníka s cennými papíry dle ust. 206 odst. 1 vyhlášky 123/2007 Sb., o pravidlech obezřetného podnikání bank, spořitelních a úvěrních

Více

Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: ) 1. ÚVOD..

Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: ) 1. ÚVOD.. Tomáš Cipra: Riziko ve financích a pojišťovnictví: Basel III a Solvency II. Ekopress, Praha 2015 (515 stran, ISBN: 978-80- 87865-24-8) OBSAH 1. ÚVOD.. 1 2. OBECNĚ O RIZIKU. 3 2.1. Pojem rizika. 3 2.2.

Více

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D.

OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. OSOBNOSTI EU 2010 Ing. Andrea Sikorová, Ph.D. 1 Osobnosti EU V této kapitole se dozvíte: Kdo je evropským komisařem. Kdo je členem soudního a účetního dvora. Čím je zabezpečována činnost Evropské komise.

Více

Doktorské studium 2015-2016

Doktorské studium 2015-2016 Doktorské studium 015-01 Doktorské studium 015-01 Karviná, 18.3.015 Program Proč a jak studovat v doktorském studiu? Informace k doktorskému studiu prof. Ing. Karel Skokan, Ph.D. - Vedoucí ÚDS Doktorské

Více

Ekonomika a právo v podnikání

Ekonomika a právo v podnikání VŠB-TU Ostrava, Ekonomická fakulta Ekonomika a právo v podnikání Bakalářská specializace v rámci oboru Ekonomika podniku. Magisterský studijní obor. Garant oboru: Prof. Dr. et Mgr. Ing. Alexander Bělohlávek,

Více

Státní dozor v pojišťovnictví

Státní dozor v pojišťovnictví Státní dozor v pojišťovnictví Regulaci pojistného trhu provádí státní dozor. Většinou ve formě instituce, která je samostatná a přímo podřízená vládě nebo v rámci některého z ministerstev, institut dozoru

Více

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015

AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Vysoká škola sociálně-správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. AKTUALIZACE DLOUHODOBÉHO ZÁMĚRU vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové, inovační a další tvůrčí činnosti pro rok 2015 Havířov

Více

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu

K vývoji aktivit v organizaci výzkumu Odborná skupina Organizace výzkumu ČFS JČMF K vývoji aktivit v organizaci výzkumu se zaměřením na hodnocení výsledků Akademické fórum XI 11. březen 2010 Praha Legislativa 2002 až 2009 Zákon 130/2002 Sb.,

Více

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI PREZENTACE FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI 10 2012 PRACOVIŠTĚ FAKULTY V CHEBU A PLZNI Budova fakulty v Plzni Univerzitní centrum v Plzni Budova fakulty v Chebu ROZVOJ FAKULTY A JEJÍ SOUČASNÝ

Více

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009

PREZENTACE. KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 PREZENTACE KOOPERATIVA pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group PROGRAM TRAINEE 2009 Základní data společnosti Kooperativa je druhá největší pojišťovna v České republice, a to jak v životním, tak v neživotním

Více

LEKTOŘI oboru EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT

LEKTOŘI oboru EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT LEKTOŘI oboru EKONOMIKA A FINANČNÍ MANAGEMENT Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. Aktuální otázky světové ekonomiky Prof. Ing. Eva Cihelková, CSc. získala pedagogicko-vědeckou hodnost profesora v roce 2004,

Více

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. INFORMACE O POJIŠŤOVNĚ podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., (ZPOJ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č. 434/2009 Sb., kterou se provádění některá ustanovení zákona (vyhláška)

Více

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s.

Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Západomoravská vysoká škola Třebíč, o.p.s. Ladislav Dokoupil (Jméno) Datum : úterý, 11. října 2011 Obsah : Obsah :... 2 1 Veřejnosprávní studia... 3 1.1 Studijní program Hospodářská politika a správa...

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Plán realizace strategického záměru

Plán realizace strategického záměru Plán realizace strategického záměru Provozně ekonomické fakulty Mendelovy univerzity v Brně pro rok 2017 Schváleno Akademickým senátem PEF MENDELU dne 30 ledna 2017. Doc. Ing. Arnošt Motyčka, CSc. děkan

Více

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE

VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE Historie VŠRR státní souhlas MŠMT v listopadu 2003 akreditace prvního studijního oboru Regionální rozvoj ve studijním programu Regionální rozvoj v prosinci 2003 (PS) rozšíření

Více

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012

Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing. pro studenty studující od roku 2011/2012 Studijní obor Manažerská ekonomika Bakalářský studijní obor Manažerská ekonomika specializace Marketing pro studenty studující od roku 2011/2012 V první fázi studia oboru Manažerská ekonomika získá student

Více

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe,

b) originálem originál listiny nebo úředně ověřená kopie listiny, c) údaji o odborné praxi 1. informace o druhu odborné praxe, Sbírka zákonů č. 215 / 2012 Strana 3067 215 VYHLÁŠKA ze dne 15. června 2012 o odborné způsobilosti pro distribuci některých produktů na finančním trhu Česká národní banka stanoví podle 170 odst. 1 zákona

Více

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat:

Tento tématický celek je rozdělen do dále uvedených dílčích témat: Metodické listy pro kombinované studium předmětu Fondy Evropské unie a jejich čerpání Metodický list č.1. Název tématického celku: Ekonomické teorie a historie Cíl: Charakterizovat některé běžné protiklady

Více

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB

ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB ve spolupráci s pořádají 7. odbornou konferenci s mezinárodní účastí APLIKACE PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ PRO POŽÁRNÍ BEZPEČNOST STAVEB, OD POŽADAVKŮ STAVEBNÍHO PRÁVA PO REALIZACI A UŽÍVÁNÍ STAVEB Konference se

Více

Centrum školského managementu

Centrum školského managementu Centrum školského managementu Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy v Praze Závěr projektu ESF Profesionalizace klíčových kompetencí řídících pracovníků ve školství PhDr. Václav TROJAN, Ph.D. Manažer

Více

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci

Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry. Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci Spolupráce mezi hospodářskou sférou a vědou, příležitosti a bariéry Pavel Němeček Technická univerzita v Liberci 1. října 1953 Vysoká škola strojní v Liberci otevírá své brány prvním 259 studentům. 1960

Více

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti

VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Strana 1864 Sbírka zákonů č. 143 / 2009 143 VYHLÁŠKA ze dne 4. května 2009 o odbornosti osob, pomocí kterých provádí obchodník s cennými papíry své činnosti Česká národní banka stanoví podle 199 odst.

Více

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE

EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE VEŘEJNÁ EKONOMIKA EKONOMIKA BLOKU ODVĚTVÍ ROZVOJE ČLOVĚKA EKONOMIKA JUSTICE Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost Název projektu: Inovace magisterského studijního programu Fakulty ekonomiky

Více

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních:

Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE. Odborný tým Svazu účetních: Informační a poradenský systém ÚČETNÍ PORADCE Metodická sekce Svazu účetních: Odborný tým Svazu účetních: Ing. Jana Pilátová prezidentka Svazu účetních, šéfredaktorka časopisu Metodické aktuality Svazu

Více

Univerzitní informační systém

Univerzitní informační systém Univerzitní informační systém komplexní informační systém pro řízení studijního a vědecko-výzkumného procesu VŠ IS4U, s. r. o. info@is4u.cz Představení komplexní informační systém pro hlavní činnost univerzity

Více

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví

Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Formulace business strategie v oblasti zdravotnictví Tomáš Vican, Jiří Vaněk, Vratislav Kozák Radim Bačuvčík VeRBuM, 2012 Ukázka knihy z internetového knihkupectví www.kosmas.cz U k á z k a k n i h y z

Více

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav

Bankovní institut vysoká škola, a.s. Praha Karlovy Vary Písek Teplice Břeclav Bankovní institut vysoká škola, a.s. Kdo jsme? První soukromá vysoká škola Atraktivní studijní obory Univerzitní informační systém Skvělé zázemí a nejnovější technika Moderní bezbariérová budova Jsme součástí

Více

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy

Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Příloha usnesení vlády ze dne 27. dubna 2016 č. 362 Statut Rady pro Evropské strukturální a investiční fondy Článek 1 Úvodní ustanovení Rada pro Evropské strukturální a investiční fondy (dále jen Rada

Více

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský

Žádost o akreditaci. Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství. Ovládání rizika magisterský fakulta studijní program studijní obory typ forma Stavební fakulta, ČVUT v Praze Bezpečnostní a rizikové inženýrství Integrální bezpečnost staveb Ovládání rizika magisterský prezenční Praha, říjen 2007

Více

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry.

Stav ke dni 31. 3. 2015 (rozhodný den) K uvedenému dni pojišťovna nenabyla žádné vlastní akcie, zatímní listy ani jiné účastnické cenné papíry. Informace o ING pojišťovně, a.s. (dále také jen pojišťovna ) podle 82 odst. 7 zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví (dále jen ZPOJ ), v souladu s ustanovením 29 až 31 vyhlášky České národní banky č.

Více

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků

Vymezení pracovních činností akademických a vědeckých pracovníků. vědeckých pracovníků Strana 1 / 10 Vymezení pracovních činností akademických a Anotace: Účelem této směrnice je vymezit okruh činností pro jednotlivé funkce (druhy práce) vykonávané akademickými a vědeckými pracovníky v pracovněprávním

Více

LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS

LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS LEKTOŘI oboru CORPORATE MASTER OF LAWS Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. garantka oboru Prof. JUDr. Monika Pauknerová, CSc., DSc. je univerzitní profesorkou v oboru mezinárodní právo soukromé a

Více

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA

STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA STUDIJNÍ OBOR VEŘEJNÁ EKONOMIKA A SPRÁVA Studijní program HOSPODÁŘSKÁ POLITIKA A SPRÁVA Proč studovat obor? Chcete si zajistit jistotu, stabilitu a postup po nástupu do zaměstnání? Chcete mít jistotu zaměstnání

Více

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5.

PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE. PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. PROPOJENÍ VĚDY, VÝZKUMU, VZDĚLÁVÁNÍ A PODNIKOVÉ PRAXE PhDr. Dana Pokorná, Ph.D. Mgr. Jiřina Sojková, Státní zámek Sychrov, 21. 23. 5. 2012 APSYS Aplikovatelný systém dalšího vzdělávání pracovníků ve vědě

Více

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry

Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry Studijní programy nejen pro pracovníky veřejné sféry V. ročník Konference o rozpočtech a financování územních samospráv Praha, 22. září 2011 CEVRO Institut se představuje Vysoká škola akreditovaná podle

Více

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ

Směrnice děkana č. 21/2013 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Č. j. OU-3272/45-203 Směrnice děkana č. 2/203 KRITÉRIA HABILITAČNÍHO A JMENOVACÍHO ŘÍZENÍ NA PEDAGOGICKÉ FAKULTĚ OSTRAVSKÉ UNIVERZITY V OSTRAVĚ Článek Úvodní ustanovení V souladu s 72 75 zákona č. /998

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO Doporučená kritéria pro habilitační a profesorská na VFU Brno schválená VR VFU Brno dne 3. 12. 2012, účinná od 1. 2. 2013 Habilitační Uchazeč o jmenování docentem musí splňovat předpoklady pro jmenování

Více

Jistota, zkušenost, zlepšování

Jistota, zkušenost, zlepšování Programové prohlášení kandidáta na funkci děkana Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezské univerzity v Opavě Jistota, zkušenost, zlepšování Vážení členové akademické obce, dovolte mi, abych Vás

Více

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY:

1. Kvalita a relevance UNIVERZITA OBRANY: Univerzita obrany Aktualizace Dlouhodobého záměru vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační a další tvůrčí činnosti Univerzity obrany pro rok 2015 Brno, listopad 2014 1 Úvod Aktualizace Dlouhodobého

Více

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz

Moravská vysoká škola. Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Moravská vysoká škola Olomouc, o.p.s. www.mvso.cz Obsah OBSAH... 2 1 VEDENÍ MVŠO... 3 2 ORGANIZAČNÍ STRUKTURA MVŠO... 4 3 HISTORIE MVŠO... 5 4 NABÍDKA STUDIA... 6 strana 2 strana 3 1 Vedení MVŠO 2 Organizační

Více

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015

NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU. Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 NOVINKY Z LEGISLATIVY NA FINANČNÍM TRHU Jiří Beran, Ministerstvo financí Konference EFPA, 30. 9. 2015 HORKÉ LEGISLATIVNÍ LÉTO 2015 návrh zákon o úvěru pro spotřebitele novela zákona o podnikání na kapitálovém

Více