Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení"

Transkript

1 Úvodník V úvodníku. vydání teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd věnuje vývoji evropské směrnice Solventnost II: Legislativní projekt Solventnost II (dále jen S II ) se realizuje podle Lamfalussyho procesu, tj. probíhá ve čtyřech úrovních. Pokud jde o první úroveň, tj. vymezení základních pravidel pro fungování sektoru, ta je pro S II dána rámcovou směrnicí 2009/138/ES Solventnost II, která má být významně novelizována směrnicí Omnibus II. Není třeba zastírat, že proces projednávání návrhu Omnibus II se prodlužuje, a to s ohledem zvláště na stanovení pravidel pro dlouhodobé garance u pojistných produktů životního pojištění, resp. důchodového pojištění. Stále se hledá vyváženost v přístupu k problému, tj., aby přetažené požadavky na garance nakonec nepodvázaly prodej těchto typů pojištění. Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomické v Praze Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomické v Praze Pro současný globální svět jsou charakteristické relativně časté vážné katastrofické turbulence způsobované především živly. Pro tyto události ovšem až dosud vcelku dobře jako finanční stabilizátor fungovalo komerční pojišťovnictví. Trend stále ničivějších ekonomických důsledků přírodních pohrom s rostoucí frekvencí výskytu na straně jedné a volatilita globálních finančních trhů poslední dekády ovlivňující kapacitu trhů pojistných na straně druhé, v současnosti velmi silně vyostřují otázku hranic komerčního pojišťovnictví při finančním řešení negativních důsledků katastrofických nahodilostí. Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze - obory finance a ekonomicko-matematické výpočty, po absolvování VŠ pracoval ve vysokých exekutivních funkcích v oboru pojišťovnictví a peněžnictví, od roku 1997 pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, je členem vědeckých rad fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Bankovního institutu Praha, je členem redakčního kruhu časopisů Politická ekonomie a Prague economic papers a redakčních rad Pojistného obzoru a Pojistných rozprav. Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. členka katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, vedoucí řešitel grantu GAČR Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví v globální éře ve světě a v ČR, člen Akademického senátu fakulty financí a účetnictvi.

2 Interní modely v praxi Vojtěch Pivný, Allianz pojišťovna, a.s. Článek se zabývá aktuálním tématem regulatorního rámce Solvency II a představuje výhody a využití interního modelu v praxi pro rozhodování společnosti s důrazem na governance v rámci II. pilíře, a tedy i přidanou hodnotu těchto procesů ve společnosti. Cílem článku je ukázat na propojení výsledků interního modelu do rozhodovacího procesu společnosti. Na počátku jsou představeny základní předpoklady interního modelu, poté koncept Kontroly používání, Solvency II klíčové funkce, praktická ukázka rizikové strategie a v závěru definice přidané hodnoty II. pilíře. Vojtěch Pivný Autor článku vystudoval Provozně ekonomickou fakultu České zemědělské univerzity se zaměřením na řízení procesů a taktéž Podnikohospodářskou fakultu Vysoké školy ekonomické se zaměřením na finanční řízení. V současné době dokončuje doktorandské studium na Fakultě financí a účetnictví Vysoké školy ekonomické, kde se zaměřuje na oblast řízení rizik v pojišťovnách, Solvency II a především propojení regulatorních požadavků s cíli společností. Odborná specializace navazuje na profesní specializaci, kde se autor, jako člen týmu řízení rizik jedné z největších pojišťoven na trhu, od prvopočátku podílí na implementaci Interního modelu a dalších požadavků Solvency II. Akciová společnost po rekodifikaci JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M., fakulta UK v Praze Nový občanský zákoník a zákon o obchodních korporacích reformují české akciové právo. Příspěvek mapuje hlavní novinky, které přinášejí. Poukazuje na složitější systém úpravy, kdy použitelná ustanovení již nebudou soustředěna na jednom místě. Analyzuje problémy spojené se ztrátou způsobilosti společnosti samostatně jednat. Zamýšlí se nad přínosy i riziky možnosti, aby orgány akciové společnosti tvořily právnické osoby. Upozorňuje na hlavní změny v založení společnosti a náležitostech jejích stanov. Podává přehled novinek týkajících se majetkové a finanční struktury společnosti, akcionářských práv, převodu akcií, ale i organizační struktury společnosti, zvláště změn v působnosti a organizaci valné hromady. JUDr. Petr Čech, Ph.D., LL.M. působí od roku 2002 jako odborný asistent na katedře obchodního práva právnické fakulty UK v Praze. Od května 2011 vedle toho zastává pozici konzultanta (counsel) v advokátní kanceláři Glatzová & Co. Absolvoval právnickou fakultu UK v Praze a postgraduální studium práva na Univerzitě v Kolíně nad Rýnem. V

3 letech 1999 až 2002 zastával funkci ředitele legislativního a právního odboru Komise pro cenné papíry. V období let 2001 až 2010 působil též jako člen, resp. předseda senátu rozkladové komise České národní banky. Od května 2004 do června 2006 vykonával funkci předsedy dozorčí rady organizátora mimoburzovního trhu společnosti RM - SYSTÉM, a.s. Od července 2006 do února 2010 zastával funkci asistenta soudkyně Nejvyššího soudu ČR, JUDr. Ivany Štenglové (předsedkyně obchodního senátu č. 29). Publikuje a přednáší o právní úpravě kapitálových společností a obchodních závazkových vztahů. Je autorem či spoluautorem několika monografií a desítek statí z oblasti obchodního práva. Poslední vývoj Solvency II na evropské úrovni JUDr. Jana Herboczková, Ministerstvo fi nancí O tom, zda a jak se bude dopadová studie k long-term guarrantees provádět a o dalším osudu režimu podle směrnice Solvency II mělo být rozhodnuto na trialogu dne 18. září 2012, nicméně ten skončil v zásadě debaklem. O to víc bylo zřejmé, že Evropská komise bude muset přiznat a oficiálně potvrdit, že termín spuštění režimu Solvency II v roce 2014 je nerealistický. JUDr. Jana Herboczková 9/2010 dosud; Ministerstvo financí, vedoucí oddělení Pojišťovnictví a penzijní produkty, odbor Finanční trhy II 4/2010 8/2010; Ministerstvo financí, referent, oddělení: Finanční stabilita a dohled, odbor Finanční trhy I 9/2008 3/2010; Ministerstvo spravedlnosti, referent, Mezinárodní odbor civilní, oddělení Evropské civilní právo 9/2007 8/2008; Masarykova univerzita, Právnická fakulta, katedra Mezinárodního a evropského práva, interní doktorand ; Glasgow University, The Faculty of Law, Velká Británie ; Masarykova univerzita, Právnická fakulta, obor: Právo a právní věda

4 Řídící a kontrolní systém jeden z kritických faktorů úspěchu při plnění požadavků Solventnosti II Drahomír Kubáň, Allianz pojišťovna, a.s. Článek se pokouší nastínit, jak by měl být i pohledem regulatorních požadavků Solventnosti II vystavěn řídící a kontrolní systém jako mozek fungování pojišťovacích a zajišťovacích podniků. Výstavba řídícího a kontrolního systému musí být posuzována v kontextu všech regulatorních požadavků platného práva i právní úpravy nejbližší budoucnosti. Chování podniku se stále více rozpadá do řady specializovaných činností. Vzájemně pak mnohdy nejsou různé vysoce odborné funkce nebo činnosti propojeny a jsou si ve své specializaci vzdáleny. Provoz podniku, a zvláště z hlediska ekonomické kvalifikace středního a velkého, s komplikovanými strukturami, je velmi složitý a komplexní. Z tohoto důvodu nemusí být vždy předvídatelné, jaká rizika ten či onen podnik vědomě či nevědomě podstupuje. Uhlídat a uřídit veškeré tyto funkce a činnosti musí být proto nutně založeno na fungujícím systému a organizaci. Proto je řídící a kontrolní systém jedním z kritických faktorů naplňování požadavků Solventnosti II. Drahomír Kubáň vystudoval v roce 1974 práva na brněnské univerzitě. Od roku 1992 působí ve vedoucích funkcích Allianz pojišťovny, a.s., a dalších společnostech skupiny Allianz. V současné době je mj. ředitelem úseku právního a compliance. V rámci skupiny Allianz je členem mezinárodních poradních grémií se zaměřením na právní oblast, compliance a problematiku EU. Je místopředsedou legislativní sekce a zastupoval ČAP ve výboru pro jednotný trh CEA. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména otázkám veřejnoprávního rámce podnikání v pojišťovnictví. O pojistném právu, compliance a dalších souvisejících tématech přednáší zejména v zahraničí. Některé zásadní změny navrhované v novele zákona o pojišťovnictví v souvislosti s implementací směrnice Solventnost II PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí Dne 12. září 2012 rozeslalo Ministerstvo financí do připomínkového řízení novelu zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů. Využíváme důvodové zprávy k tomuto návrhu, abychom čtenáře seznámili se základními změnami, které tento návrh přináší.

5 PhDr. Vladimír Přikryl referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity T. G. Ševčenka v Kyjevě. Publikuje a přednáší v oblasti pojišťovnictví. JUDr. Jana Čechová referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v oblasti pojišťovnictví Co přináší návrh IMD2? Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., Česká asociace pojišťoven Článek obsahuje porovnání pouze vybraných článků návrhu IMD2 a platné IMD1, které mají podle názoru autora systémové dopady. Nejde však o komplexní a hlubokou právní analýzu a záměrem nebylo ani vyslovovat stanoviska k celkovému návrhu, ale spíše poskytnout čtenářům představu o základních změnách. Na podzim 2012 legislativní proces vlastně teprve začne. Dá se předpokládat, že zveřejněná verze nebude úplně totožná s návrhem. Článek dává určitou představu o tom, která témata by mohla být středem zájmu Evropského parlamentu a Rady. Je samozřejmé, že jde o téma, ke kterému bude účelné se vrátit, určitě v souvislosti s případnou implementací směrnice v České republice. Toto téma má totiž i svoji společenskou a sociální dimenzi. V pojišťovnách členských států EU je zaměstnáno asi 1 mil. osob a počet zprostředkovatelů pojištění bude určitě mnohokrát vyšší. Vždyť jen v České republice jich je registrováno více než 100 tisíc. Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. zahájil činnost v pojišťovnictví na počátku devadesátých let jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a.s. V letech působil jako generální tajemník České asociace pojišťoven. V této souvislosti vykonával mimo jiné funkci předsedy redakční rady časopisu Pojistný obzor a časopisu Pojistné rozpravy. Od roku 2006 pracuje v sekretariátě České asociace pojišťoven jako specialista v oblasti legislativy a práva a věnuje se nadále jako předseda redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. Například jen v těchto časopisech zveřejnil od roku 1995 více než stovku odborných článků. Podílel se jako spoluautor na tvorbě anglicko-českého a českoanglického slovníku Pojišťovnictví a na tvorbě řady publikací vydaných ČAP i jinými nakladatelstvími. Vystupoval jako lektor na mnoha tuzemských i mezinárodních konferencích k pojišťovnictví.

6 Zdroj financování podniku a pojistné plnění Ing. František Kalouda, CSc., MBA, Ekonomicko-správní fakulta, Katedra fi nancí, MU v Brně Článek je věnován řešení problému, zda je, či není možné považovat pojistné plnění za zdroj financování podnikatelských aktivit. A to v podmínkách mezní situace podniku, za kterou považujeme stav, kdy je firma zasažena důsledky pojistné události. Pojistné plnění je tedy vnímáno jako nástroj zvládání zvýšeného rizika (katastrofy) či přímo hazardu. Jako kritéria, podle kterých je možno pojistné plnění klasifikovat jako finanční zdroj podniku jsou definovány: obecná definice finančního zdroje, explicitní výčet zdrojů financování, množina dílčích charakteristik (kterým zdroj vyhovuje) a rozhodující dílčí charakteristika zdrojů financování (kvantifikovatelná), podle níž je postavení pojistného plnění nutné respektovat. Článek dokazuje, že pojistné plnění existuje (u pojištěných rizik) jako potenciál, podmíněně mobilizovatelný v případě pojistné události (podnik se nachází v mezní situaci). Za těchto okolností je pojistné plnění reálný zdroj financování podniku, jehož význam je umocňován faktem, že v některých dílčích charakteristikách pojistné plnění dokonce běžné zdroje překonává (dostupnost, cena zdroje, atd.). Ing. František KALOUDA, CSc., MBA, narozen v Otnicích, ženatý, jedno dítě Vzdělání a akademická kvalifikace: 1973: Ing. - VUT Brno, fakulta elektrotechnická, obor Technická kybernetika 1984: CSc. VUT Brno, fakulta strojní, obor Teorie řízení a plánování 1995: MBA Nottingham Trent University - specializace International Business Přehled zaměstnání: 1) : ÚVAR ŽS Brno programátor-analytik 2) : INCOTEX Brno systémový analytik 3) : VUT v Brně, fakulta podnikatelská, katedra ekonomiky a řízení odborný asistent 4) : VUT v Brně, fakulta podnikatelská ředitel ústavu financí 5) ZETOR Brno, a.s. - vedoucí oddělení personálního rozvoje 6)1997 dosud: Katedra financí ESF MU - odborný asistent 7) : vedoucí katedry financí ESF MU Pedagogická činnost: Firemní finance, Finanční analýza, Strategické řízení, Hodnocení výkonnosti podniku Vědeckovýzkumná činnost: Spoluřešitel (řešitel za ESF MU) grantového projektu Komparace vývoje finančních trhů v ČR a v zemích EU, r.č. GAČR 402/02/1408/ESF MU 2005 Koordinátor a spoluředitel rozvojového projektu MŠMT ČR č. 182 Rozvoj, inovace a integrace profesních studijních programů a oborů s přírodovědným zaměřením a jejich kombinaci s jinými obory. Ve spolupráci PrirF a ESF MU Koordinátor a vedoucí řešitel za ESF MU (ve spolupráci s FSS MU)Projekt č. CZ / /0159 Rozvoj kompetencí studentů Masarykovy univerzity v oblasti soft skills a projektové řízení,1. výzva Opatření 3.2 Operačního programu Rozvoj lidských zdrojů Řešitel projektu NPV2 (MŠMT), Program Lidské zdroje (E2) Hodnotový systém a motivace stávajících a budoucích vědeckovýzkumných pracovníků na VŠ univerzitního typu (MU). Podáno a MŠMT doporučeno k financování s doporučením ke spolufinancování ESF. Spolufinancování fakultou odmítnuto 5.

7 country manager pro pilotní fázi v ČR projekt EU IMP NL/06/B/F/PP/ navrhovatel grantu GAČR Ekonomické, sociální a institucionální důsledky finančních krizí rozhodovací subjekty a optimalizace kompetencí. (k GAČR přijato) Akademické stáže: 1986 Dresden University of Technology, Fakulty of Economics, department Business Management, Německo (krátkodobá stáž věnovaná problematikám řešení sekvenčních úloh metoda KEPR aj.) 1985 Tashkent State University, Uzbekistán (krátkodobý pobyt v rámci studentských výměn) Studium MBA Nottingham Trent University (studium MBA) Universitní aktivity: 1) Člen Vědecké rady ESF MU ( ) 2) předseda disciplinární komise ESF MU ( ) 3) člen oborové komise v doktorském studijním programu Hospodářská politika a správa, oboru Finance ( ) Důchodová reforma - zavedení fondového důchodového pilíře a reforma penzijního připojištění Mgr. Irena Kubátová, Ministerstvo financí Od ledna 2013 by mělo být lidem v České republice umožněno přesměrovat část pojistného placeného do průběžně financovaného důchodového systému na svoje osobní důchodové účty důchodové spoření. Ve stejnou dobu dojde také k reformě penzijního připojištění se státním příspěvkem, které se ve stávající podobě uzavře pro nové účastníky a bude nahrazeno doplňkovým penzijním spořením. V tomto příspěvku k tématu důchodové reformy je shrnut dosavadní legislativní vývoj týkající se zavedení tzv. II důchodového pilíře a reformy tzv. III důchodového pilíře. Mgr. Irena Kubátová vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy a absolvovala roční studijní pobyt na Manchester Metropolitan University. V rámci studia mimo jiné krátce pracovala v Raiffeisenbank a.s. Na Ministerstvu financí v sekci Finanční trh pracuji od července Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku Mgr. Viktor Peterka, ČSOB Pojišťovna, a.s., člen holdingu ČSOB Právní úprava obchodního zastoupení v novém občanském zákoníku nepřináší pro praxi zásadní změny tohoto smluvního typu. S ohledem na princip zákazu retroaktivity právních předpisů je přechodné ustanovení obsažené v ust. 28 odst. 3 týkající se smlouvy o obchodním zastoupení formulováno tak, že právní vztahy obchodního zastoupení vzniklé

8 přede dnem nabytí účinnosti nového občanského zákoníku se po celou dobu svého trvání řídí dosavadními právními předpisy (tj.. obchodním zákoníkem). Systemický přístup k risk appetite Mgr. Jan Šváb, Ph.D., Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Každá společnost v určitém okamžiku stojí před otázkou, zda a jak zavést určitý nový nástroj, který není určen jako přímá služba klientům. To bývá velmi sporné v situaci, kdy se zdá, že vše funguje po mnoho let dobře. Tlak na zavedení nového nástroje může pocházet zevnitř, z určité části společnosti nebo z venku, kdy konkurence proklamuje zavádění resp. používání takového nástroje. Vnějším tlakem může být i různá regulace nově zaváděná globálně na úrovni zákonů. V tomto textu využijeme risk appetite jako příklad takového nástroje a na jeho zavádění se podíváme z hlediska obecné systémové teorie. Předpokládá se, že čtenář do určité míry zná oblast pojišťovnictví, ostatní teorie bude popisována od základu. Mgr. Jan Šváb, Ph.D. je absolventem magisterského a doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oboru Finanční a pojistná matematika. Od roku 1996 působí v pojišťovnictví, ve skupině Vienna Insurance Group. Od roku 2003 také jako Odpovědný pojistný matematik. Aktuálně je Odpovědným pojistným matematikem pojišťoven Kooperativa, ČPP a zajišťovny VIG Re, ze skupiny VIG. Řadu let působí ve výboru České společnosti aktuárů, aktuálně jako její jednatel. V posledních letech zastupuje tuto společnost v Isurance Committee v rámci groupe Consultativ, kde se účastní práce v pracovní skupině o rolích pojistných matematiků. Tímto tématem se zabývá dlouhodobě a ve svém článku shrnuje své dlouhodobé zkušenosti. K otázkám implementace FATCA s přihlédnutím k evropským pravidlům ochrany osobních údajů Mgr. Josef Prokeš, Úřad pro ochranu osobních údajů V současnosti neexistuje právní základ pro to, aby finanční instituce zpracovávaly osobní údaje klientů pro účely FATCA a tyto údaje předávaly do Spojených států amerických. Ochrana osobních údajů v propojeném světě vyžaduje komplexní systém záruk, který zajistí transparentnost procesu zpracování dat, aniž by bylo bezdůvodně zasahováno do důvěrného vztahu mezi finanční institucí a klientem. Jednotný přístup v rámci EU, příp. systém bilaterálních dohod by měl posílit vědomí odpovědnosti za zpracování (accountability), např. tím, že budou výslovně projednány otázky týkající se dopadu

9 FATCA na jiné osoby než občany Spojených států či stanoven seznam institucí ve Spojených státeh, využívajících předané údaje. Mgr. Josef Prokeš ředitel odboru legislativy a zahraničních vztahů, Úřad pro ochranu osobních údajů (věnuje se právním aspektům práce s informacemi, IT a ochraně údajů, v letech byl ředitelem právního a legislativního odboru Českého telekomunikačního úřadu, od r působí ve ÚOOU). Možné změny v přístupech pojišťoven při posuzování rizika a následného plánování opatření a zdrojů Ing. Roman Urban, Ph.D., Ing. Nela Urbanová; Univerzita obrany Řízení rizik se v dnešní turbulentní době stává základní funkcí každé finanční instituce potažmo pojišťovny. K přechodu na regulatorní systém dochází v okamžiku, kdy principy založené na pravidlech obezřetného podnikání a kapitálové přiměřenosti nejsou již dostatečnou pojistkou před hrozbou systematického rizika. Nový regulatorní koncept Evropské unie, který je založený na řízení rizik s cílem dosáhnout solventnosti pojišťovacích společností s názvem SOLVENCY II, je jednou z možných cest, jak reagovat na stále rostoucí náklady pojišťoven plynoucí z negativních následků působení zejména rozsáhlých živelních pohrom. Avšak protože režim Solvency II konkrétní metody posuzování rizika nepřináší, a protože pojišťovny již uplatňují systémy, kterými se snaží co nejlépe poznat a řídit riziko a tak minimalizovat své ztráty, bude muset být úsilí pojišťovacích společností zaměřeno na zcela nové přístupy, které umožní riziko správně posoudit a následně plánovat potřebná opatření a ekonomické zdroje. Uvedený článek předkládá základní informace o zcela nové prakticky využitelné semi-kvalitativní metodě posuzování rizik, která svou podstatou umožňuje klasifikaci a následné stanovení významnosti rizik. Tento dynamický model, který nebazíruje na datech z uplynulého období, eliminuje některé nedostatky současných metod jako je například užití Risk Matrix Assessment. Ing. Roman Urban, Ph.D. Vzdělání: Manažerský kurz (podnikové vzdělávání), 2009 Kurz projektového řízení (podnikové vzdělávání), Vysoká škola ekonomická v Praze, Fakulta financí a účetnictví, Dvousemestrální kurz Aktuální problémy pojišťovnictví, zakončeno zkouškou - kurz celoživotního vzdělávání, Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Ph.D. komb. Studijní obor ochrana obyvatelstva, zakončeno státní studium zkouškou a obhajobou disertační práce pojednávající o optimalizaci

10 materiálních zdrojů v rámci krizového řízení ve veřejné správě, Univerzita obrany, Fakulta ekonomiky a managementu, Mgr. studium studijní program Ekonomika a management, studium zakončeno státní zkouškou z ekonomie VVŠ PV ve Vyškově, Fakulta ekonomiky a managementu, Bc. Studium studijní program Ekonomika a management, studium zakončeno státní zkouškou z ekonomie, Gymnázium Vyškov Praxe: dosud vedoucí Ekonomicko-správního oddělení, červen prosinec 2009 asistent ředitele agentury Jižní Morava, červen 2009 zástupce obchodního ředitele agentury Jižní Morava, září asistent ředitele agentury Jižní Morava Pasivní bezpečnost motorových vozidel Prof. Ing František Vlk, DrSc. Aktivní bezpečnost karoserie jsou opatření, která zmenšují možnost vzniku dopravní nehody. Pasivní bezpečností naproti tomu rozumíme všechna opatření, která zmenšují následky nehody pro všechny zúčastněné osoby. Pasivní bezpečnost nezahrnuje tedy jen vnitřní bezpečnost, tzn. ochranu vlastních cestujících, ale také ochranu ostatních účastníků silniční dopravy (obr. 1). Ochrana cestujících je určována vnitřní a vnější kompatibilitou (kompatibilita = slučitelnost, snášenlivost). Opatření k zajištění vnitřní a vnější bezpečnosti slouží k tomu, aby všem účastníkům silniční dopravy byla v případě nehody zajištěna co největší naděje na přežití a riziko poranění bylo co nejmenší. Pro zvýšení pasivní bezpečnosti automobilů je nezbytné soustavně analyzovat dopravní nehody a provádět systematický biomechanický výzkum. hlediska zákonodárství jsou požadavky na pasivní bezpečnost stanoveny v ČR Zákonem č. 56/2001 Sb. a vyhláškou O technických podmínkách provozu silničních vozidel na pozemních komunikacích a vyhláškou Ministerstva dopravy a spojů č. 341/2002 Sb. O schvalování technické způsobilosti a technických podmínkách provozu vozidel na pozemních komunikacích a homologačními předpisy Evropské hospodářské komise OSN (EHK, ECE = Economic Commision of Europe). V zemích Evropské unie (EU) navíc platí směrnice Evropské společnosti (ES), do roku 1993 směrnice Evropské hospodářské společnosti (EHS, EEC = European Economic Community). Prof. Ing. František Vlk, DrSc. Dosažené vzdělání: Fakulta strojní, Vysoké učení technické v Brně, s vyznamenáním, Střední průmyslová škola slévárenská v Brně, s vyznamenáním. Doplňkové vzdělání: 1972 Stáž u 15 italských automobilek a na Technické polytechnice Turín v Itálii, 0,5 roku, Technické university v Braunschweigu a Aachenu, studijní vědecko-výzkumné pobyty, Deutscher Akademisher Austauschienst DAAD, Alexander von Humboldt-Stiftung, AvH-Stiftung, záp Německo. Celkem 5,5 roků.

11 Pracovní zkušenosti: Vysoké učení technické v Brně, Ústav pro výzkum motorových vozidel v Praze. Pozice: asistent, CSc. docent, habilitace v 36 letech, doktor technický věd DrSc. - ve věku 40 let. Vysokoškolský profesor pro obor Motorová vozidla ve věku 41 roků.

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU

Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra financí a účetnictví Finanční instituce a regulace jejich činnosti v ČR a v rámci EU Bakalářská práce Autor: Evgeniya Bibik Bankovní management, bankovní manažer

Více

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH

OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH OBEC A JEJÍ ROZVOJ V ŠIRŠÍCH SOUVISLOSTECH Jan Holeček Jan Binek Iva Galvasová Kateřina Chabičovská Hana Svobodová GaREP, spol. s r. o. Společnost pro regionální ekonomické poradenství Brno 2009 1 Autorský

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO 4. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO Uherské Hradiště 11. - 12.9. 2014 Být klientem VZP je správné rozhodnutí VÝRAZNĚ JSME ZJEDNODUŠILI PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ MNOHA PŘÍSPĚVKŮ

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Management. kanceláří a agentur

Management. kanceláří a agentur M. Palatková, E. Mráčková, M. Kittner, O. Kašťák, J. Šesták Management kanceláří a agentur legislativní úprava činnosti cestovních kanceláří a agentur a ochrana spotřebitele funkční a procesní management

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

OBSAH 14. 6. 2005 První den konference: dopolední jednání 14. 6. 2005 První den konference: odpolední jednání

OBSAH 14. 6. 2005 První den konference: dopolední jednání 14. 6. 2005 První den konference: odpolední jednání OBSAH Informace o průběhu mezinárodní konference VŠFS... 3 Zahajovací projev Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS... 9 Z projevů partnerů konference... 10 14. 6. 2005 První den konference:

Více

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký

JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry. Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel Sladký JPD 3 - CZ.04.3.07/2.1.00.1/0003 Vzdělávání pracovníků sociální sféry Manuál pro tvorbu a zavádění standardů kvality poskytovaných sociálních služeb Pavel Čámský, Dagmar Krutilová, Jan Sembdner, Pavel

Více

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora

PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ. Studijní opora PŘÍPRAVA, TVORBA A REALIZACE STRATEGICKÝCH PLÁNŮ OBCÍ A MIKROREGIONŮ Studijní opora Studijní opora Příprava, tvorba a realizace strategických plánů obcí a mikroregionů byla zpracována v rámci projektu

Více

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství

Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA Fakulta ekonomická Katedra národního hospodářství Studijní opora předmětu Finanční politika České republiky VYSKOÁ ŠKOLA BÁŇSKÁ TECHNICKÁ UNIVERSITA OSTRAVA

Více

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol

Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol Sborník referátů k semináři Příklady úspěšné spolupráce podniků a škol (konaného dne 3. listopadu 2005) RADA PRO ROZVOJ PODNIKATELSKÉHO PROSTŘEDÍ RADA VLÁDY PRO ROZVOJ LIDSKÝCH ZDROJŮ Sborník referátů

Více

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015

Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 Informace o Exportní garanční a pojišťovací společnosti, a. s. k 31. březnu 2015 zveřejněná podle vyhlášky ČNB č. 434/2009 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona o pojišťovnictví, ve znění

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Zdravotnictví potřebuje změnu! 4 MUDr. Pavel Vepřek Komerční pojišťovny se musí podílet na definici nadstandardu

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Profesní vzdělávání dospělých

Profesní vzdělávání dospělých Profesní vzdělávání dospělých Doc. PhDr. Jaroslav Mužík, DrSc. Úvod Dnešní hospodářská a finanční krize představuje právě takovou situaci, kdy se další vzdělávání stává určitou výzvou, pomáhá řešit problémy

Více

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009

Nový zákon o pojišťovnictví. Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákon o pojišťovnictví Bulletin BBH - říjen 2009 Nový zákona o pojišťovnictví Po téměř ročním projednávání v parlamentu byl na konci srpna vydán ve sbírce zákonů nový zákon o pojišťovnictví 1 ( ZPoj

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE

SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE SYSTÉMOVÝ ROZVOJ DALŠÍHO VZDĚLÁVÁNÍ KONCEPČNÍ STUDIE Publikace vznikla v rámci Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa

Více

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H

Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Postup a hlavní směry reformy a modernizace ústřední státní správy, obsahující vyřešení gesce a organizačního zabezpečení O B S A H Cíl materiálu... 1 Úvod do problematiky... 1 Cíle reformy a modernizace

Více

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015)

Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj České republiky (2008 2015) Účelem Strategie vzdělávání pro udržitelný rozvoj ČR (Strategie VUR ČR, popř. Strategie) je stanovení priorit a strategických opatření

Více

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT

PROJEKTOVÝ MANAGEMENT Evropský sociální fond Praha & EU: Investujeme do vaší budoucnosti VYSOKÁ ŠKOLA REGIONÁLNÍHO ROZVOJE PRAHA PROJEKTOVÝ MANAGEMENT HANA BARTOŠOVÁ JAN BARTOŠ PRAHA 2011 Název: Projektový management Autor:

Více

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky

Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Centrální bankovnictví v kontextu právního řádu na území České republiky Úvod Jan Cimburek * Pavel Řežábek ** Peníze jsou fenoménem, který je starý mnoho tisíc let. Hlavní roli v oblasti peněz hrála neúvěrová

Více

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009

Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Odborné posouzení Bílé knihy terciárního vzdělávání vydané Ministerstvem školství v lednu 2009 Předmluva Thomas Weko, zpravodaj Anita Lehikoinen Gregory Wurzburg Richard Yelland Politika v oblasti terciárního

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více