Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat"

Transkript

1 Úvodník Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc., předseda redakčního kruhu Pojistných rozprav, se v editorialu. čísla tohoto tradičního teoretického bulletinu zaměřil na priority evropských pojistitelů, zvláště pak na problematiku implementace Solvency II.: Asi se nenajde v Evropě mezi pojišťovacími asociace, sdruženími či svazy ani jeden, u něhož by Solventnost II nebyla mezi prioritami na prvním místě nebo v popředí. Týká se to pochopitelně i České asociace pojišťoven a jejích aktivit, což dokládá výroční zpráva za rok Z výše uvedeného stručného přehledu o prioritách vybraných asociací zpracovaného ke konci září 2011 jasně plyne, že některé problémy v oblasti přípravy návrhu implementačních opatření k rámcové směrnici Solventnost II vyžadují ještě zásadní přehodnocení a úpravy. Změny v postavení odvětví pojišťovnictví jako důsledek finanční a ekonomické krize a následných regulačních schémat Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Vysoká škola ekonomická v Praze Na příčiny vzniku a následnou terapii poslední finanční a ekonomické krize, v současnosti se projevující jako krize dluhová, neexistuje v odborných kruzích názorový konsenzus. Mezi důvody tohoto stavu je často uváděn fakt, že krize vznikla na v mnohém ohledu velmi autonomních a do značné míry virtuálních finančních trzích, a ne jako dosud v reálné ekonomice. V této souvislosti nutno konstatovat, že politické reprezentace, včetně administrativy EU, nejeví o zkoumání příčin krize valný zájem, spíše se soustřeďují na hledání viníků jejího vzniku. Proti těmto hypotetickým viníkům jsou pak konstruována přísná regulační opatření, která by měla další krizové amplitudě zabránit. Vedle již zavedené regulace odměňování bankéřů, regulace ratingových agentur a hedgeových fondů atd. se z Bruselu chystá další legislativní smršť. V různém stadiu přípravy a implementace jsou k vyšší míře regulace připravovány OTC deriváty, centrální depozitáře, audit atd. Pojišťovacího byznysu se významně dotkne pokračování regulatorního projektu Solvency II, aplikace IFRS 4 a garanční schémata v pojišťovnictví. Prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. vystudoval Vysokou školu ekonomickou v Praze obory finance a ekonomicko-matematické výpočty, po absolvování VŠ pracoval ve vysokých exekutivních funkcích v oboru pojišťovnictví a peněžnictví, od roku 1997 pracuje na katedře bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, je členem vědeckých rad fakulty financí a účetnictví VŠE v Praze, ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci a Bankovního institutu Praha, je členem redakčního kruhu časopisů Politická ekonomie a Prague economic papers a redakčních rad Pojistného obzoru a Pojistných rozprav.

2 Prof. Ing. Eva Ducháčková, CSc. člen katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE v Praze, vedoucí řešitel grantu GAČR Změny v úloze a postavení odvětví pojišťovnictví v globální éře ve světě a v ČR, člen Akademického senátu fakulty financí a účetnictvi. Reforma zdravotnictví systémové změny Mgr. et Bc. Jan Alexa V červnu tohoto roku prošel prvním čtením první zákon tzv. zdravotnické reformy. Jednalo se o novelu zákona 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění. V rychlém sledu za sebou byly v průběhu léta do PSP ČR předloženy zákony o zdravotních službách a podmínkách jejich poskytování, o zdravotnické záchranné službě a specifických zdravotních službách. Dále bude předložen nový Zákon o zdravotních pojišťovnách a počítá se i se Zákonem o dlouhodobé péči, který je v současné době ve stádiu věcného záměru. České zdravotnictví tak dostane kompletně nový legislativní rámec, který nahradí již často nevyhovující zákony pocházející z dob dávno minulých. Nové zákony přinesou řadu konkrétních změn, před vyjmenováním parciálních změn však považuji za nutné se zmínit o celkové filozofii reformy, jejích cílech a synergii jednotlivých kroků. Článek poskytuje základní přehled o obsahu a cílech reformy, objasňuje očekávané efekty jednotlivých opatření a podává stručný přehled změn, které se dotknou jednotlivých aktérů v systému. Rovněž jsou diskutovány možnosti pojišťovnictví z hlediska zavedení standardu a nadstandardu. Mgr. et Bc. Jan Alexa vystudoval PřF UK a FSV UK. Působí jako analytik v Oddělení analytickém a poradců Kabinetu ministra zdravotnictví a jako člen Správní rady VoZP. Mezi jeho profesionální zájmy patří ekonomie zdravotnictví a kvantitativní metody výzkumu v sociálních vědách. Článek k výplatní fázi vládního návrhu zákona o důchodovém spoření /sněmovní tisk 412/ PhDr. Vladimír Přikryl, JUDr. Jana Čechová, Ministerstvo financí Vláda dne 30. června 2011 předložila Poslanecké sněmovně návrh zákona o důchodovém spoření. Cílem tohoto článku je seznámit čtenáře s obsahem návrhu zákona a okomentovat úpravu tzv. výplatní fáze, která se týká soukromého pojištění. Ke dni zpracování tohoto článku byl návrh projednán v Poslanecké sněmovně (sněmovní tisk č. 412) a schválen s úpravami. S tímto návrhem souvisí i návrh vládního zákona, kterým se mění některé zákony v souvislosti s přijetím zákona o důchodovém spoření a zákona o doplňkovém penzijním spoření (sněmovní tisk č. 414).

3 PhDr. Vladimír Přikryl referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudoval filozofickou fakultu Univerzity T. G. Ševčenka v Kyjevě. Publikuje a přednáší v oblasti pojišťovnictví. JUDr. Jana Čechová referent Ministerstva financí, dlouhodobě se zabývá legislativní tvorbou v oblasti pojišťovnictví, vystudovala Právnickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze. Publikuje v oblasti pojišťovnictví. Mikrosimulační model českého důchodového systému se stochastickými kariérami Ing. Petr Bednařík Článek popisuje model českého důchodového systému, který byl vyvinutý pro Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR v roce Od předchozích modelů v ČR se odlišuje zejména svou mikrosimulační povahou. Výpočty probíhají na úrovni konkrétního jedince v populaci. Důležitým prvkem je způsob projekce pracovních kariér jedinců a událostí v jejich životě. Události a pracovní rozhodnutí jsou generována náhodně na základě daných pravděpodobností. Důsledkem je, že každý jedinec má zvolenu konkrétní a jedinečnou životní dráhu, což umožňuje vzít v potaz veškeré nelineární podmínky a závislosti v důchodovém vzorci. Díky těmto prvkům je možné tímto modelem nejen přesněji analyzovat agregátní výsledky, ale zejména analyzovat rozdělení důchodů za účelem posouzení chudoby důchodců a zásluhovosti důchodového systému. Ing. Petr Bednařík vystudoval matematické modelování na fakultě jaderného a fyzikálního inženýrství ČVÚT, poté absolvoval studia na Univerzitě Karlově obor Finanční a pojistná matematika. Ve společnosti Deloitte pracuje čtvrtým rokem jako pojistný matematik na pozici Senior Consultant II. Specializuje se převážně na vývoj a hodnocení pojistně-matematických modelů (MCEV, Solvency II). Solventnost II aktuální stav a vývoj Ing. Miroslav Kotaška Mgr. Jan Bouška Článek shrnuje aktuální stav vývoje Solventnosti II, zejména pak novelu rámcové směrnice prostřednictvím směrnice Omnibus II, která je projednávána v Radě EU a Evropském parlamentu, a obsah připravovaného prováděcího předpisu. Dále jsou

4 diskutovány některé otevřené otázky, které si v blízké budoucnosti zaslouží zvýšenou pozornost, jako je výkaznictví pojišťoven a určení bezrizikové výnosové křivky. Ing. Miroslav Kotaška po ukončení studia Vysoké školy ekonomické v Praze pracoval jako inspektor pojišťoven na Ministerstvu financí v tehdejším Úřadu státního dozoru v pojišťovnictví a penzijních fondech. Po integraci dohledu nad pojišťovnami do České národní banky pracoval jako vrchní metodik regulace a dohledu nad finančním trhem a zabýval se Solventností II (jako expert ČNB se účastnil jednání pracovních skupin EK a Rady EU) a koordinací členství ČNB v CEIOPS ( ). Od října 2011 pracuje ve společnosti KPMG. Mgr. Jan Bouška absolvent Právnické fakulty Masarykovy univerzity, jako referent Ministerstva financí se účastnil jednání pracovních skupin EU v oblasti pojišťovnictví. Od roku 2010 působí v České národní bance, nejprve jako koordinátor členství ČNB v EIOPA a od ledna 2011 jako metodik regulace a dohledu nad finančním trhem. Několik poznámek k nové úpravě outsourcingu v pojišťovnictví Zdeněk Husták Solvency II přináší zásadní reformu pravidel pro činnost pojišťoven. V oblasti outsourcingu je jejím cílem posílení schopnosti pojišťoven zvládat rizika spjatá s outsourcingem jejich činností. Nová úprava outsourcingu v pojišťovnictví z obecného hlediska nepochybně představuje další krok ke sjednocení režimu jednotlivých skupin regulovaných finančních institucí, a to podle vzoru úpravy zaváděné zprvu pro banky. Může být otázkou, zda koncept "one-size-fits-all" je ideálním řešením, nicméně tento trend se aktuálně zdá být nezvratným. Z hlediska jednotlivých pojišťoven nová právní úprava představuje zpřísnění dosavadního režimu platného pro tuto oblast. Vedle nezbytnosti upravit vnitřní pracovní procesy, toky informací, nastavení odpovědností a kontrolních pravomocí v rámci pojišťoven a přijetí nových vnitřních předpisů vyvolá nový režim nepochybně potřebu provést důkladnou inventarizaci a revizi outsourcingových smluv a jejich úpravu či sjednání smluv zcela nových. To vše bohužel přinese značné administrativní náklady. Ing. Mgr. Zdeněk Husták působí jako of counsel v BBH advokátní kancelář v.o.s., kde se specializuje na oblast finančních služeb a regulace. Odpovídá za odbornou právní podporu klientských projektů v oblasti kapitálových trhů, bankovnictví a pojišťovnictví. Zastupuje také kancelář v Asociaci pro kapitálový trh. S BBH spolupracuje od roku 2007 po předchozím působení na pozici poradce Ministerstva financí a dlouholeté práci v Komisi pro cenné papíry, kde byl také členem prezidia Komise odpovědným za oblast investičních služeb a tržní infrastruktury. Byl také místopředsedou Garančního fondu obchodníků s cennými papíry.

5 V rámci českého předsednictví v Radě EU v roce 2009 předsedal pracovní skupině Rady EU, která připravovala nařízení o regulaci ratingových agentur, a účastnil se vyjednávání směrnice o správcích alternativních fondů. V současnosti působí jako předseda Etického výboru Asociace pro kapitálový trh. Je také členem legislativní skupiny v rámci projektu Solvency II České asociace pojišťoven. Vystudoval Právnickou fakultu a Ekonomicko-správní fakultu Masarykovy univerzity v Brně. Přednáší právo finančního trhu a právo kapitálového trhu na Vysoké škole ekonomické v Praze. K tématu finančních trhů a jejich regulace pravidelně publikuje v tuzemském i zahraničním odborném tisku. Role pojistných matematiků Mgr. Jan Šváb Článek pojednává o rolích pojistných matematiků v celém kontextu pojišťovnictví. Nejprve se připomínají jejich statutární role Odpovědný pojistný matematik a pojistně matematická funkce. Vzhledem k tomu, že pojišťovnictví není jen Solventnost 2, se ukazuje, že v některých ohledech by bylo opuštění konceptu Odpovědného pojistného matematika krokem zpět. Dále je přiblížen systém certifikace pojistných matematiků jejich profesními sdruženími. Tato certifikace by mohla zvýšit míru jistoty uživatelů výstupů (pojistník, dohled, akcionář ) v mnoha ohledech nejen v případě pojistně matematické funkce. Uplatnění pojistných matematiků není jen v pojistně matematické funkci, ale na mnoha dalších místech v rámci Solventnosti 2, jak je v článku předvedeno. Na závěr jsou přiloženy přehledy uplatnění pojistně matematických profesionálů v pojišťovnictví. Mgr. Jan Šváb je absolventem magisterského a doktorského studia Matematicko-fyzikální fakulty Univerzity Karlovy oboru Finanční a pojistná matematika. Od roku 1996 působí v pojišťovnictví, ve skupině Vienna Insurance Group. Od roku 2003 také jako Odpovědný pojistný matematik. Aktuálně je Odpovědným pojistným matematikem pojišťoven Kooperativa, ČPP a zajišťovny VIG Re, ze skupiny VIG. Řadu let působí ve výboru České společnosti aktuárů, aktuálně jako její jednatel. V posledních letech zastupuje tuto společnost v Isurance Committee v rámci groupe Consultativ, kde se účastní práce v pracovní skupině o rolích pojistných matematiků. Tímto tématem se zabývá dlouhodobě a ve svém článku shrnuje své dlouhodobé zkušenosti. Zahraniční modely pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. Jednou z oblastí, která není evropským právem jednotně upravena, je pojištění pro případ pracovního úrazu a nemoci z povolání. V některých členských státech EU je systém privatizován, v jiných zůstal v rámci sociálního zabezpečení (veřejný systém). Lze však

6 najít i modely smíšené, jež se opírají o součinnost veřejného a soukromého sektoru. Nedá se říci, že v České republice je v této chvíli tato koncepční otázka finálně vyřešena. Proto má smysl se podívat, kde a jak je v členských státech EU provozován soukromý systém, tj. soukromé pojištění pro případ úrazu nebo nemoci z povolání, a minimálně se poučit. Ing. Jaroslav Mesršmíd, CSc. zahájil činnost v pojišťovnictví na počátku devadesátých let jako ředitel marketingu Allianz pojišťovny, a.s. V letech působil jako generální tajemník České asociace pojišťoven. V této souvislosti vykonával mimo jiné funkci předsedy redakční rady časopisu Pojistný obzor a časopisu Pojistné rozpravy. Od roku 2006 pracuje v sekretariátě České asociace pojišťoven jako specialista v oblasti legislativy a práva a věnuje se nadále jako předseda redakčního kruhu časopisu Pojistné rozpravy. Například jen v těchto časopisech zveřejnil od roku 1995 více než stovku odborných článků. Podílel se jako spoluautor na tvorbě anglicko-českého a českoanglického slovníku Pojišťovnictví a na tvorbě řady publikací vydaných ČAP i jinými nakladatelstvími. Vystupoval jako lektor na mnoha tuzemských i mezinárodních konferencích k pojišťovnictví Pravidlo 3S metody zvyšování důvěryhodnosti reportingu v pojišťovnictví Ing. Kateřina Lhotská Spolehlivost, aktuálnost, úplnost a průkaznost informací kolikrát jste v poslední době slyšeli nebo četli tyto výrazy v souvislosti s požadavky regulace ať již existující, nebo blížící se? Zamýšleli jste se někdy nad tím, co vlastně znamenají? Kdy je nějaká informace spolehlivá nebo jak zajistit, že je opravdu úplná? Obyčejně si pod těmito výrazy a formulacemi každý dokáže něco představit. Problém je v tom, že to něco nemusí být vždy stejné. A pokud existuje několik různých něco, logicky z toho vyplývá, že co je pro jednoho dostatečnou zárukou spolehlivosti nebo průkaznosti, jinému stačit nemusí. Obecně lze konstatovat, že naplnění požadavku na dostatečnou spolehlivost, úplnost, aktuálnost a průkaznost, lze dosahovat pouze na základě využití dostatečně kvalitního informačního zdroje. Jedním z nejdůležitějších takových zdrojů je reporting a kvalita takto získávaných informací je dána především jeho důvěryhodností. Ing. Kateřina Lhotská ve společnosti Ness Czech pracuje na pozici Senior Business Consultant pro pojišťovnictví. Kromě toho je členkou managementu divize Consulting s odpovědností za finanční sektor. V oboru působí od roku 2002, kdy začínala jako vedoucí IT analýzy a vývoje v Komerční pojišťovně. Zde využila výhody menší společnosti pro získání rozsáhlých odborných znalostí pojišťovnictví a užitečných zkušeností. Po odchodu zamířila do společnosti Logos, která byla v roce 2008 zakoupena společností Ness. Kromě otázek reportingu a jeho věrohodnosti se

7 Kateřina Lhotská zabývá i některými dalšími tématy z oblasti pojišťovnictví. Průběžně sleduje a analyzuje pojistný trh a vydává pravidelné čtvrtletní rešerše jeho vývoje. Publikuje v časopise Bankovnictví a také na serveru OPojištění.cz. Přináší i některá další nová témata (Sdílení klientů v rámci multidistribuce, ABP pro pojišťovnictví) a k těm aktuálním volí netradiční přístup (např. Znalost klienta). Její filozofií je: Když budete dělat to, co dělají ostatní, tak nic neztratíte, ale ani nezískáte. Pokud chcete získat, dělejte věci jinak. Informace ve zdravotnictví Ing. Žaneta Boučková, Ph. D. Ing. Jan Öhm Navrhované změny ve zdravotnickém systému mohou ovlivnit využití a význam soukromých pojistných produktů při financování vybraných segmentů zdravotní péče v České republice. Článek se zaměřuje na analýzu existence asymetrie informace mezi klienty a pojišťovnami v oblasti zdravotnického trhu. Hlavním cílem článku je rozbor problematiky přístupu do zdravotnické dokumentace z pohledu zdravotních a soukromých pojišťoven. Autoři shrnují dopady změn v přístupu do zdravotnické dokumentace na asymetrii informací. Pro komerční pojišťovny vyplývají doporučení ke spolupráci a koordinaci činností v oblasti detekce pojistných podvodů a vytváření registrů rizikových klientů. Ing. Žaneta Boučková, Ph. D. absolventka Ekonomické fakulty Technické univerzity v Liberci, od roku 2007 členka katedry pojišťovnictví EF TUL, v současné době působí jako zástupkyně vedoucího katedry pojišťovnictví. Ve své vědecké a pedagogické činnosti se zaměřuje především na témata a problematiku v oblasti zdravotního a sociálního zabezpečení v ČR i ve světě. Ing. Jan Öhm člen kateder pojišťovnictví a ekonomické statistiky Ekonomické fakulty TU v Liberci. Zabývá se sociální politikou a otázkami spojenými s fungováním státu blahobytu. Je místopředsedou akademického senátu Ekonomické fakulty TUL. Povinnost unisexového tarifování podle rozhodnutí evropského soudního dvora JUDr. Erika Mačáková, LL.M., Ph.D. V březnu 2011 rozhodl Soudní dvůr Evropské unie o zrušení části směrnice Rady 2004/113/ES ze dne 13. prosince 2004, kterou se zavádí zásada rovného zacházení s muži a ženami v přístupu ke zboží a službám a jejich poskytování. Rozhodnutí ve věci C-236/09 ze dne 1. března 2011 zakazuje použití pojistně-matematických výpočtů u

8 různých pohlaví jako faktoru pro určení výše pojistného či pojistného plnění a to k 21. prosinci Rozhodnutí mělo širokou publicitu nejen v odborných kruzích, což s ohledem na závažnost jeho dopadů na tarifování rizik je pochopitelné. Předmětným rozhodnutím byla zrušena doposud právem aprobovaná možnost použití pojistněmatematických výpočtů při určování výše pojistného a pojistného plnění v případě mužů a žen a to i v případě, že tyto údaje jsou spolehlivé, aktualizované a veřejně dostupné. JUDr. Erika Mačáková, LL.M., Ph.D. v roce 1996 dokončila studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy v Praze, v roce 2001 složila advokátní zkoušky a o rok později úspěšně absolvovala státní doktorskou zkoušku na Právnické fakultě Univerzity Karlovy. Od roku 2002 do roku 2005 se věnovala studiu mezinárodních vztahů na Fakultě sociálních věd Univerzity Karlovy. Poté následovalo studium v programu Master of Laws (LL.M.) finanční právo na Masarykově Univerzitě v Brně pod licencí Notingham Trend University a doktorské studium na Právnické fakultě Univerzity Karlovy zakončené v roce 2008 titulem Ph.D. Co se profesní dráhy týče, tak Erika Mačáková začínala jako právník centrály Pojišťovny Slavia, poté pracovala jako advokátní koncipient a od roku 2001 je samostatný advokát se zaměřením na pojišťovací právo. Corporate Governance předmět a nástroj regulace Drahomír Kubáň Corporate governance je subsystém všeobecného sociálního systému, který má aspekty ekonomické a kulturní, jež nelze vždy vtěsnat, a ani to není nutné, do právních norem. Jde o systém složitý svým vnitřním uspořádáním, jak se tedy říká komplexní. Čím větší korporace, čím rozsáhlejší je její činnost, tím je řízení a kontrola společnosti složitější. Ovšem tím větší je i význam governance pro organizační i operační řízení. Drahomír Kubáň vystudoval v roce 1974 práva na brněnské univerzitě. Od roku 1992 působí ve vedoucích funkcích Allianz pojišťovny, a.s., a dalších společnostech skupiny Allianz. V současné době je mj. ředitelem úseku právního a compliance. V rámci skupiny Allianz je členem mezinárodních poradních grémií se zaměřením na právní oblast, compliance a problematiku EU. Je místopředsedou legislativní sekce a zastupoval ČAP ve výboru pro jednotný trh CEA. Ve své publikační činnosti se věnuje zejména otázkám veřejnoprávního rámce podnikání v pojišťovnictví. O pojistném právu, compliance a dalších souvisejících tématech přednáší zejména v zahraničí.

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení

Nutnost změn v přístupech komerčního pojišťovnictví k nové kvalitě rizik a jejich finančnímu řešení Úvodník V úvodníku. vydání teoretického bulletinu Pojistné rozpravy se předseda redakčního kruhu Ing. Jaroslav Mesršmíd věnuje vývoji evropské směrnice Solventnost II: Legislativní projekt Solventnost

Více

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové

Výroční zpráva 2011. Úvod. Pojistný trh. ČAP a její členové Výroční zpráva 2011 Úvod ČAP a její členové Pojistný trh 1 Obsah Úvod 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura

Více

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven

Výroční zpráva. Česká asociace pojišťoven 2007 2008 2009 2010 Výroční zpráva Česká asociace pojišťoven Obsah 02 Úvodní slovo prezidenta 05 Vývoj národního hospodářství Pojistný trh 08 Pojišťovny 10 Vývoj předepsaného pojistného 12 Struktura pojistného

Více

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005

Česká asociace pojišťoven. V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven V roãní zpráva 2005 Česká asociace pojišťoven Česká asociace pojišťoven Obsah Žít odpovědně s pojištěním Úvodní slovo 2 Pojišťovnictví v České republice 4 Vývoj národního hospodářství

Více

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012

FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU NAD FINANČNÍM TRHEM 2012 Zpráva o VÝKONU DOHLEDU nad FINANČNÍM TRHEM v roce 2012 ISBN 978-80-87225-46-2 OBSAH ÚVOD 5 VYJÁDŘENÍ VÝBORU PRO FINANČNÍ TRH 6 A. DOHLED NAD FINANČNÍM

Více

POJISTNÝ OBZOR 4 2006

POJISTNÝ OBZOR 4 2006 POJISTNÝ OBZOR 4 2006 ROČNÍK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc. (místopředseda), Jaroslava

Více

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004

Česká asociace pojišťoven. Výroční zpráva 2004 Česká asociace pojišťoven Výroční zpráva 2004 Úvodní slovo Pojišťovnictví v České republice Vývoj národního hospodářství 5 Vývoj českého pojišťovnictví v roce 2004 6 Pojistný trh v roce 2004 13 Česká asociace

Více

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s.

ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. ASOCIACE FINANČNÍCH ZPROSTŘEDKOVATELŮ A FINANČNÍCH PORADCŮ ČESKÉ REPUBLIKY, o.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA 2010 OBSAH Úvodní slovo...3 Zpráva o činnosti Představenstva AFIZ...4 Zpráva o činnosti AFIZ...6 Zpráva o

Více

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva

Národní ústav odborného vzdělávání. výroční zpráva Národní ústav odborného vzdělávání výroční zpráva 2006 Obsah Základní údaje...................................................................4 Úvodní slovo ředitele...............................................................5

Více

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví

Vysoká škola ekonomická v Praze. Fakulta financí a účetnictví Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí a účetnictví Daniela Mišičková Vývojové trendy ve světovém a českém pojišťovnictví DIPLOMOVÁ PRÁCE Praha 2009 1 Vysoká škola ekonomická v Praze Fakulta financí

Více

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014

Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 Výroční zpráva Akreditační komise za rok 2014 březen 2015 zpracovali Jiří Smrčka Jan Dvořák Martina Vidláková I. Úvodní část Zákonné vymezení Akreditační komise (dále také AK ) je zřízena v souladu se

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 87 2010 Pojistný obzor Ročník 87 2010 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Daňová podpora soukromého životního pojištění bude zachována 4 Rozhovor s ministrem financí Miroslavem Kalouskem

Více

OBSAH 14. 6. 2005 První den konference: dopolední jednání 14. 6. 2005 První den konference: odpolední jednání

OBSAH 14. 6. 2005 První den konference: dopolední jednání 14. 6. 2005 První den konference: odpolední jednání OBSAH Informace o průběhu mezinárodní konference VŠFS... 3 Zahajovací projev Dr. Bohuslavy Šenkýřové, generální ředitelky VŠFS... 9 Z projevů partnerů konference... 10 14. 6. 2005 První den konference:

Více

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO

4. ročník. Uherské Hradiště KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO 4. ročník KONFERENCE ZDRAVOTNICKÉHO PRÁVA LIDÉ, ZDRAVOTNICTVÍ A PRÁVO Uherské Hradiště 11. - 12.9. 2014 Být klientem VZP je správné rozhodnutí VÝRAZNĚ JSME ZJEDNODUŠILI PODMÍNKY PRO ČERPÁNÍ MNOHA PŘÍSPĚVKŮ

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013

VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMIE A MANAGEMENTU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 Květen 2014 OBSAH 1. Úvod... 3 2. Základní údaje o vysoké škole... 4 Identifikační údaje... 4 Organizační schéma... 4 Složení statutárních

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky 1 Obsah Obsah... 1 1. Úvod... 3 1.1. Úvod... 3 1.2. Proces přípravy... 3 1.3. Struktura dokumentu... 4 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31.

Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN. za období od 1. srpna 2008 do 31. III. Šestá periodická zpráva o plnění ÚMLUVY OSN O ODSTRANĚNÍ VŠECH FOREM DISKRIMINACE ŽEN za období od 1. srpna 2008 do 31. července 2014 Zpracoval ministr pro lidská práva, rovné příležitosti a legislativu

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Národní program reforem České republiky

Národní program reforem České republiky 2014 Národní program reforem České republiky Úřad vlády České republiky Obsah Obsah... 1 1. Úvod...4 1.1. Úvod... 4 1.2. Proces přípravy... 4 1.3. Struktura dokumentu... 5 1.4. Dopady a realizace reformních

Více

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011

Pojistný. obzor. Časopis českého pojišťovnictví. Ročník 88 2011 Pojistný obzor Ročník 88 2011 4 Časopis českého pojišťovnictví OBSAH EDITORIAL NA AKTUÁLNÍ TÉMA Zdravotnictví potřebuje změnu! 4 MUDr. Pavel Vepřek Komerční pojišťovny se musí podílet na definici nadstandardu

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah

AUDITOR 10/2011. Nahlédnutí do zkouškového systému. Obsah AUDITOR 10/2011 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR (Jiří Mikyna)... 2 Informace ze schůzky se zástupci MF ČR (Martina Smetanová)... 3 Evidenční záznam KPV za rok 2011 (Monika Kryštůfková)...

Více

Řízení veřejných financí

Řízení veřejných financí Řízení veřejných financí Studijní dokumentace projektu Podpora nabídky vzdělávacích programů pro pracovníky veřejného sektoru Plzeňského kraje Registrační číslo: CZ.1.07/3.2.02/02.0012 1 Tento studijní

Více

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013

Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Bulletin BBH Právní aktuality Finanční trh a obchodní společnosti září & říjen 2013 Obsah 1. Investiční nástroje, komodity a trhy.. 2 2. Investiční fondy... 5 3. Bankovnictví a platební systémy... 7 4.

Více

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice

Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Zpráva o plnění Národního plánu zavedení eura v České republice Národní koordinační skupina pro zavedení eura v České republice Březen 2008 Obsah: stránka I. Výchozí podmínky aktualizace Národního plánu

Více

CALLING TO YOUR ATTENTION

CALLING TO YOUR ATTENTION POJISTN OBZOR 11 2006 RO»NÕK LXXXIII Vydává: Česká asociace pojišťoven jako odborný měsíčník českého pojišťovnictví. Redakční rada: Mgr. Mario Böhme, prof. Ing. Jaroslav Daňhel, CSc., Jaroslava Fašková,

Více

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ

NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ Ministerstvo financí NÁRODNÍ STRATEGIE FINANČNÍHO VZDĚLÁVÁNÍ 2010 Obsah 1 Úvod... 2 2 Význam finančního vzdělávání, současný stav a dosavadní kroky... 6 2.1 Význam finančního vzdělávání... 6 2.2 Současný

Více

Petr Vácha. metodiky účetnictví

Petr Vácha. metodiky účetnictví AUDITOR 5/2013 Obsah AKTUALITY Ze zasedání Výkonného výboru KA ČR...2 Evidenční záznamy o účasti na KPV v roce 2012...3 Nabídka vzdělávacích akcí na druhé pololetí 2013...3 Konference a oslavy 20. výročí

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUTE OF ECONOMICS INOVACE VYBRANÝCH POJISTNÝCH PRODUKTŮ INOVATION

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI Právnická fakulta Katedra evropského práva DIPLOMOVÁ PRÁCE Právní úprava politiky zaměstnanosti Evropské unie (Legal Reglementation of the Employment Policy of the European

Více