STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI"

Transkript

1 STANDARDIZACE TEXTILNÍCH VÝROBKŮ SYSTÉMY ZABEZPEČOVÁNÍ JAKOSTI 4. Přednáška Náplní přednášky jsou systémy zabezpečování jakosti a jejich certifikace, certifikace osob.

2 Systém managementu jakosti Definice: Systém managementu jakosti je ta součást managementu organizace, která má garantovat maximální míru spokojenosti zákazníků při minimálních nákladech. Pro vytváření systémů managementu jakosti existují různé koncepce: Koncepce ISO je založená na aplikaci požadavků definovaných souborem norem ISO Ty jsou respektovány i politikou EU v oblasti posuzování shody. Koncepce TQM je spíše filosofií managementu a v praxi je realizována podle různých modelů (např. EFQM Model Excelence).

3 Principy managementu jakosti Podle ISO 9000 a ISO Zaměření na zákazníka 2. Vedení a řízení zaměstnanců 3. Zapojení zaměstnanců 4. Procesní přístup 5. Systémový přístup k managementu 6. Neustálé zlepšování 7. Přístup k rozhodování zakládající se na faktech 8. Vzájemně prospěšné dodavatelské vztahy Podle EFQM Modelu Excelence 1. Orientace na výsledky 2. Zaměření na zákazníka 3. Vůdcovství a stálost účelu 4. Management prostřednictvím procesů a faktů 5. Rozvoj a zapojení lidí 6. Neustálé učení se, inovace a zlepšování 7. Rozvoj partnerství 8. Sociální odpovědnost

4 1. Princip: Zaměření na zákazníka Pojmem zákazník je myšlen kdokoliv, komu odevzdávám výsledky vlastních aktivit: Interní zákazníci (dělníci na následujícím pracovišti; kolegové, pro které zpracovávám určitou zprávu apod.) Zprostředkovatelé (sklady, dealeři apod.) Externí zákazníci (jiné organizace nebo fyzické osoby využívající dodané výstupy) Koneční uživatelé (jsou finálními spotřebiteli našich produktů)

5 2. princip: Vedení a řízení zaměstnanců Manažeři musí v organizaci vytvořit takové prostředí: ve kterém všechny skupiny zaměstnanců budou podávat maximální výkony v zájmu naplňování cílů celé organizace. 3. princip: Zapojení zaměstnanců Všichni zaměstnanci se stávají sebevědomými a odpovědnými nejen za výsledky vlastní práce, ale i za výsledky celé organizace. Spoluodpovědnost

6 4. princip: Procesní přístup Před jakostí produktů (výstupů) je dávána přednost jakosti procesů. Proces je: soubor dílčích činností měnících vstupy na výstupy za spotřeby určitých zdrojů v regulovaných podmínkách. Důležitý je nejen výsledek, ale i cesta!

7 4. princip: Procesní přístup - schéma Vlastník procesu Hlas vlastníka procesu Hlas zákazníků regulátory Dodavatelé vstupy PROCES výstupy Zákazníci interní externí zdroje interní externí Základní model procesu

8 5. princip: Systémový přístup k managementu Také systém managementu je chápán jako soubor na sebe navazujících procesů! Procesy musí být zřetězeny výstupy z určitého procesu budou tvořit logický vstup alespoň do jednoho procesu následujícího. 6. princip: Neustálé zlepšování Neustálé zlepšování v různých oblastech činnosti musí být chápáno jako základní cíl organizace.

9 7. princip: Přístup k rozhodování zakládající se na faktech Objektivní a účinná rozhodnutí mohou být učiněna pouze na základě využití analýzy dat a informací! Z toho vyplývá potřeba systémových měření: 1. Sběr dostatečně přesných a spolehlivých dat z jednotlivých procesů v organizaci co analyzovat 2. Využívání vhodných statistických nástrojů k analýzám a vyhodnocování dat jak analyzovat 3. Výcvik lidí k využití metod sběru a analýzy dat kým 4. Ochota manažerů analyzovaná data využít v procesech řízení proč analyzovat 5. Co nejširší zpřístupnění výsledků analýzy dat zaměstnancům

10 8. princip: Vzájemná prospěšnost vztahů s dodavateli Dodavatelé a odběratelé se vždy vyznačují určitou mírou vzájemné závislosti. Je nutné, aby mezi nimi bylo dosaženo oboustranně vyvážených a oboustranně prospěšných vztahů.

11 Zákazníci a jiné zainteresované strany požadavky spokojenost Zákazníci a jiné zainteresované strany Procesní model systému managementu jakosti Neustálé zlepšování systému managementu jakosti Odpovědnost managementu Management zdrojů Měření, analýzy a zlepšování vstup Realizace produktu výstup

12 Aplikace norem ISO Norma ISO 9000:2000 uvádí poměrně rozsáhlý výklad a definice pojmů souvisejících s: jakostí, managementem, organizací, procesem, výrobkem, znaky jakosti, shodou, dokumentací, zkoušením, audity, procesy měření apod. Základem pojetí norem ISO 9001:2000 a ISO 9004:2000 je skutečnost, že systémy managementu jakosti už nejsou považovány za množinu prvků, ale za soustavu na sebe navazujících procesů.

13 Základní definice Management souhrn činností, které je třeba udělat, aby byla zabezpečena funkce organizace Systém soubor vzájemné souvisejících nebo vzájemně působících prvků Systém managementu jakosti systém managementu zaměřující se na řízení organizace s ohledem na jakost.

14 Historie managementu jakosti TQM Management jakosti Prokazování jakosti Kontrola jakosti TQM (Total Quality Management) řízení všech činností, které mají vliv na jakost, tj. řízení všech činností tvořících tzv. smyčku jakosti).

15 Spirála jakosti: Průzkum trhu Údržba a servis při používání Likvidace po ukončení provozu Distribuce a prodej Balení a skladování Kontrola a zkoušení Výroba Volba strategie jakosti Průzkum trhu Ověřovací výroba Výzkum a vývoj Návrh výrobku a procesu Zajištění jakosti výrobních činitelů

16 Proč budovat systém managementu jakosti? Snaha vyhovět zákazníkům, kteří vyžadují ISO 9001 (Systémy managementu kvality Požadavky) Snaha uplatnit se na trhu EU Konkurovat na domácích a světových trzích Zdokonalovat svůj systém jakosti Minimalizovat četnost auditů ze strany zákazníků Zlepšit výkonnost dodavatelů

17 K čemu to vede v organizaci? K lepšímu pochopení a důslednosti všech přístupů k jakosti v celé organizaci. K zajištění trvalého uplatňování požadovaného systému jakosti. Ke zlepšování dokumentace. Ke zvyšování kvalifikace zaměstnanců. K posilování důvěry a vztahů mezi organizací a zákazníkem. K zajišťování úspor nákladů (potažmo zvyšování zisků). K vytvoření základu a rámce pro zlepšování systému managementu jakosti atd.

18 Jak postupovat při zavádění systému? 1. Organizace přijme rozhodnutí o přijetí budování systému. 2. Provede analýzu současného stavu jak moc odpovídá požadavkům norem ISO Nastartuje program pro vzdělávání zaměstnanců v oblasti jakosti. 4. Vypracuje požadovanou dokumentaci zaváděného systému jakosti. 5. Musí prosadit dokumentované postupy do praxe. 6. Musí zajistit běžné (samozřejmé) působení systému jakosti. 7. Po kladných odezvách (např. lepší ekonomické výsledky) požádat o certifikaci systému managementu jakosti.

19 Základní normy ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality Požadavky tato norma uvádí co se musí udělat, aby systém managementu jakosti fungoval, ale neříká jak se to má udělat. ČSN EN ISO Směrnice pro auditování systémů managementu jakosti a/nebo systému environmentálního managementu tato norma uvádí návod jak se to má udělat: Zásady auditování Řízení programů auditu Provádění auditů systému managementu jakosti Provádění auditů systému environmentálního managementu Získávání odborné způsobilosti auditorů systému managementu jakosti Získávání odborné způsobilosti auditorů systému environmentálního managementu.

20 Přehled norem týkajících se řízení a zabezpečování jakosti ČSN ISO 10001:2008 Management kvality Spokojenost zákazníka Směrnice pro pravidla chování organizací ČSN ISO 10002:2005 Management kvality Spokojenost zákazníka Směrnice pro vyřizování stížností v organizacích ČSN ISO 10003:2009 Management kvality Spokojenost zákazníka Směrnice pro externí řešení sporů organizace ČSN ISO 10005:2006 Systémy managementu kvality Směrnice pro plány kvality ČSN ISO 10006:2004 Systémy managementu jakosti Směrnice pro management jakosti projektů

21 Přehled norem týkajících se řízení a zabezpečování jakosti - pokračování ČSN ISO 10007:2004 Systémy managementu jakosti Směrnice pro management konfigurace ČSN ISO 10012:2003 Systémy managementu měření Požadavky na procesy měření a měřicí vybavení ČSN ISO/TR 10013:2002 Směrnice pro dokumentaci systému managementu jakosti ČSN ISO 10014:2007 Management kvality Směrnice pro dosahování finančních a ekonomických přínosů ČSN ISO 10015:2001 Management jakosti Směrnice pro výcvik ČSN ISO/TR 10017:2004 Návod k aplikaci statistických metod v ISO 9001:2000

22 Přehled norem týkajících se řízení a zabezpečování jakosti - pokračování ČSN ISO 10019:2005 Směrnice pro výběr poradců v systému managementu kvality a pro využívání jejich služeb ČSN EN ISO 19011:2003 Směrnice pro auditování systému managementu kvality a/nebo systému environmentálního managementu ČSN EN ISO 14001:2005 ( ) Systémy environmentálního managementu Požadavky s návodem pro použití ČSN EN ISO 9004 Řízení udržitelného úspěchu organizace - Přístup managementu kvality ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník

23 Certifikace systémů řízení jakosti Historicky vznikla z potřeby prokázat důslednost výroby a správnou a spolehlivou výrobní praxi v takových odvětvích jako je letecký, automobilový nebo jaderný průmysl. Postupně se začala šířit k jejich dodavatelům a menším firmám. Cílem je nejen to, aby se nejakostní výrobky neobjevily na trhu, ale aby takové výrobky nebyly vůbec vyrobeny! To má zajistit certifikovaná výroba: Výrobek je kvalitní Tato kvalita je stabilní (neměnná) Sestava norem ČSN EN ISO 9001, 9002 nebo 9003.

24 Povinná a nepovinná certifikace systémů jakosti Povinná certifikace je předepsaná jen pro omezený rozsah výrobků, které mohou být mimořádně rizikové z hlediska možného ohrožení života nebo zdraví lidí. Aplikace 8 modulů prokazování shody pro regulovanou oblast Výrobci, jejichž výrobky nespadají do regulované oblasti mohou dokladovat svoji péči o kvalitu rovněž certifikací Podle norem ČSN EN ISO 9000 Systémy managementu kvality - Základní principy a slovník ČSN EN ISO 9001 Systémy managementu kvality - Požadavky ČSN EN ISO 9004 Systémy managementu jakosti - Směrnice pro zlepšování výkonnosti atd.

25 Trh Vláda Obchod Notifikované orgány Regulovaná oblast Neregulovaná oblast 8 modulů prokazování shody EN řady Evropské direktivy EN ISO 9001 Dodavatel

26 Zásady certifikačního orgánu při postupu certifikace základní otázky Je systém založen na identifikaci firemních procesů a jejich vzájemných vazeb? Je organizace schopna řídit své podnikatelské procesy tak, aby bylo dosaženo max. spokojenosti zákazníka? Plní organizace při realizaci svých produktů všechny právní předpisy, které se na ni vztahují? Zohledňují realizované postupy všechny požadavky normy? Jsou postupy dodržovány? Lze se spolehnout na úplnost a průkaznost vnitřních auditů? Má organizace dostatek preventivních mechanismů pro zachování kontinuity podnikání? Řídí management organizace svůj podnik s využíváním principů neustálého zlepšování?

27 Certifikace systému managementu jakosti základní etapy Úvodní etapa - výměna informací mezi certifikovanou organizací a certifikační institucí Předaudit (interní audit) posouzení, do jaké míry dokumentace systému jakosti odpovídá požadavkům Certifikační audit (externí audit) prověření shody mezi dokumentací systému jakosti a praktickým prováděním dokumentovaných činností Kontrolní audity (dozorové audity) namátkou v období trvání certifikátu Recertifikace pro prodloužení platnosti certifikátu

28 START Informativní pohovor Úvodní jednání Organizační zajištění předauditu ano Předaudit ne Předaudit Organizační zajištění auditu Certifikační audit Zpráva z auditu Závěrečné jednání Nápravná opatření podle protokolu Zpráva z auditu Nápravy Obecný průběh certifikace systémů managementu Vydání certifikátu KONEC

29 Obecný postup certifikace systému managementu Typ služby poskytované CO Informativní pohovor Úvodní jednání Předaudit (je povinný jen v některých certifikačních schématech) Průběh služby Aktuální informace o postupu certifikace u příslušného CO Krátká exkurze zástupce CO podnikem po toku procesu Popis organizace, rozložení jednotlivých míst, příprava auditu Přezkoumání: Dokumentace Shody skutečnosti s předepsanými postupy Činnosti u zákazníka Výběr CO podle strategických záměrů podniku Provedení zástupce CO podnikem Příprava smlouvy Příprava podkladů Projednání všech nedostatků s příslušnými pracovišti

30 Typ služby poskytované CO Přezkoumání opatření k nápravě Certifikační audit Nápravy a následný audit (je-li zapotřebí) Vydání certifikátu Průběh služby Odsouhlasení navrhovaných opatření k nápravě Objektivní posouzení plnění zdokumentovaného systému Potvrzení nezávislým týmem, že kritéria jsou plněna Přezkoumání nápravných opatření na základě zjištění neshod při auditu Doporučení auditního týmu pro CO Činnosti u zákazníka Opatření k nápravě navrhuje a realizuje v plném rozsahu zákazník Závěrečné projednání zjištění s vrcholovým vedením V případě zjištění neshod provádí zákazník nápravná opatření, o kterých informuje CO

31 Činnosti po udělení certifikátu Typ služby poskytované CO Udržování platnosti certifikátu Kontrolní (dozorový) audit Obnovení certifikátu Průběh služby Pravidelný dohled nad systémem a jeho vylepšováním na základě stanovených cílů Dozorové audity Informace zákazníka o vývoji požadavků norem na systémy jakosti Každé 3 roky nový audit v rozsahu certifikační prověrky Činnosti u zákazníka Postupné vylepšování systému Práce na jednotlivých prvcích systému Průběžné doškolování pracovníků s vývojem systémů managementu Nové cíle Revize systému na základě vývoje požadavků norem ISO

32 Zájemce o certifikaci musí zajistit: Jednoznačné definování odpovědnosti za systém jakosti Informovanost všech zaměstnanců o termínech prověřování Jmenování odpovědných pracovníků Poskytnout týmu prověřovatelů všechny potřebné informace Poskytnout přístup do provozu Spolupracovat s prověřovateli Stanovit a zahájit opatření k nápravě na základě zjištění o neshodách učiněných během prověrky

33 Časový rozsah certifikačních aktivit Certifikační orgán musí splňovat požadavky ČSN EN ISO/EC Posuzování shody - Požadavky na orgány provádějící audit a certifikaci systémů managementu Počet zaměstnanců Certifikační audit (počet ad) Dozorový audit (počet ad) Recertifikační audit (počet ad) Jedním ze závazných akreditačních požadavků je i ,7 1,3 dodržování časového rozsahu prováděných auditů: ,3 2-2, ,7-2,3 3,5-4, ,7-3,7 5,3-7, , ,7 ad auditodny

34 Přínosy certifikace systému managementu jakosti podle ISO Vybudovaný samoregulující se (do značné míry) systém managementu reagující pružně na změny: Požadavků zákazníků Požadavků zákonných předpisů Uvnitř organizace (nové technologie apod.) Prokázání vhodnosti a efektivnosti systému managementu při realizaci vlastního produktu Kompatibilita systému managementu jakosti s praxí v zemích EU, přizpůsobení se požadavkům EU Možnost získání nových zákazníků Možnost účastnit se výběrových řízení u prestižních zákazníků

35 ČSN EN ISO Zdravotnické prostředky - Systémy managementu jakosti - Požadavky pro účely předpisů Cílem normy je konkretizovat požadavky direktiv EU (je harmonizovaná k evropským směrnicím 93/42/EEC a 90/385/EEC) a NV ČR, specifikovat zvláštní požadavky a naopak vyloučit některé požadavky normy ISO Auditoři musí dobře znát konstrukční principy a technologie výroby zdravotnických prostředků i způsob jejich používání. Součástí auditu je i: detailní posuzování vývoje, analýzy rizik, klinických testů apod.

36 Neslučitelnost ISO 9001 a ISO Odlišnosti jsou v přísných požadavcích na zpětnou sledovatelnost: S ohledem na výrobní operace Materiály a komponenty Personál provádějící kontrolní operace Striktní požadavky jsou na provádění a dokladování preventivní údržby. Nejmarkantnější zpřísnění jsou v kapitolách: Řízení neshodných výrobků Zlepšování a opatření k nápravě Preventivních opatření Organizace logicky nemůže uplatňovat nárok na shodu s normou ISO a zároveň normou ISO 9001.

37 Certifikace osob (personálu) Po absolvování různých školení či kurzů vydávají pořadatelské organizace doklad, že dotyčná osoba tyto absolvovala mnohdy bývá tento doklad nazýván (chybně) certifikátem. Některým organizacím (zaměstnavatelům) to postačí, jiným ne. Problém: Osvědčení vystaví ten, kdo vzdělával. Kvalita vzdělání není hodnocena nezávislou osobou. Akreditované CO potvrzují na základě vykonaných zkoušek a následného dozoru, že pracovníci jsou způsobilí poskytovat stanovené služby.

38 Proces certifikace osob Je veškerá činnost, na jejímž základě dospěje CO k závěru, že osoba splňuje stanovené požadavky na odbornou způsobilost. Ověřovány jsou znalosti, dovednosti i předpoklady uchazeče pro získání certifikátu jako dokladu o způsobilosti k zastávání určité činnosti nebo funkce. Nezahrnuje samotné vzdělávání. Výstupem z procesu je udělení personálního certifikátu. Provádí se z pohledu specifických technických profesí (svářeči, revizní technici, projektanti apod.) nebo v oblasti jakosti (manažer jakosti, auditor jakosti).

39 Dílčí kroky certifikace osob 1. Žádost o certifikaci a ověření splnění vstupních požadavků uchazeče. 2. Ověření znalostí, schopností a dovedností předepsanou formou zkoušky (písemná, ústní, praktická). 3. Vydání rozhodnutí o udělení certifikátu na časově omezenou dobu. 4. Zveřejnění držitelů certifikátu a jejich zápis do registru. 5. Pravidelný dozor nad odbornou činností a odborným rozvojem držitele po dobu platnosti certifikátu. 6. Prodloužení platnosti certifikátu opakovanou certifikací.

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007

MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.4/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3

1. ÚČEL ROZSAH PLATNOSTI POJMY A ZKRATKY POPIS... 3 Obsah: 1. ÚČEL... 3 2. ROZSAH PLATNOSTI... 3 3. POJMY A ZKRATKY... 3 3.1 Audit SMK... 3 3.2 Vedoucí auditor/auditor... 3 3.3 Zpráva z auditu kvality... 3 3.4 Zkratky... 3 4. POPIS... 3 4.1 Plánování auditu...

Více

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007

AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.5/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb!

AUDITY Hlavním cílem každého auditu musí být zjišťování faktů, nikoli chyb! AUDITY Audity představují nezávislý zdroj informací a týkají se všech podnikových procesů, které tvoří systém zabezpečování jakosti podniku.audity znamenají tedy systematický, nezávislý a dokumentovaný

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Osnovy prezenčního studia předmětu Anotace: Problematika jakosti je ve veřejných službách klíčovou záležitostí Posluchači se seznámí se základními principy řízení jakosti, přístupem k budování systémů

Více

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ

SYSTÉM ŘÍZENÍ JAKOSTI VE VEŘEJNÉ SPRÁVĚ Metodický list č. 1 Název tématického celku: Základní pojmy a principy řízení jakosti Cíl: Objasnit a vyložit podstatu řízení jakosti a základní přístupy k jejímu zabezpečování. Vysvětlit podstatu systémů

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Systém managementu jakosti ISO 9001

Systém managementu jakosti ISO 9001 Systém managementu jakosti ISO 9001 Požadavky na QMS Organizace potřebují prokázat: schopnost trvale poskytovat produkt produkt splňuje požadavky zákazníka a příslušné předpisy zvyšování spokojenosti zákazníka

Více

POŽADAVKY NORMY ISO 9001

POŽADAVKY NORMY ISO 9001 Kapitola Název Obsah - musí MUSÍ MŮŽE NESMÍ Záznam POČET Dokumentovaný postup Obecné požadavky staus národní normy 1 Předmluva požadavek organizacím, které musí dodržovat evropské směrnice 2 1 0.2 Procesní

Více

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková

Zdravotnické laboratoře. MUDr. Marcela Šimečková Zdravotnické laboratoře MUDr. Marcela Šimečková Český institut pro akreditaci o.p.s. 14.2.2006 Obsah sdělení Zásady uvedené v ISO/TR 22869- připravené technickou komisí ISO/TC 212 Procesní uspořádání normy

Více

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001

CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 CO JE TŘEBA VĚDĚT O SYSTÉMU ŘÍZENÍ JAKOSTI DLE ČSN EN ISO 9001:2001 Systém řízení jakosti ve společnosti vytváří podmínky pro její dobré postavení na trhu a tedy zabezpečení její budoucí prosperity. I.

Více

Řízení kvality a bezpečnosti potravin

Řízení kvality a bezpečnosti potravin Řízení kvality a bezpečnosti potravin Přednáška 6 Doc. MVDr. Bohuslava Tremlová, Ph.D. Téma přednášky Akreditační systém v ČR a jeho mezinárodní vazby Oficiální uznání, že akreditovaný subjekt je kompetentní

Více

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis:

Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: SM-05 INTERNÍ AUDITY Výtisk č. : Platnost od: Schválil: Podpis: 1 OBSAH Číslo kapitola strana 1 OBSAH... 2 2 PŘEHLED ZMĚN A REVIZÍ... 2 3 ÚČEL... 2 3.1 ROZSAH PLATNOSTI... 3 3.2 DEFINICE... 3 3.3 POUŽITÉ

Více

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o.

Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu. Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Management kvality cesta k udržitelnému rozvoji cestovního ruchu Ing. Jiří Sysel Citellus, s.r.o. Pojetí kvality Kvalita patří mezi základní filosofické kategorie, ale v současném ekonomickém a manažerském

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled. Ing. Lenka Žďárská ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování zdravotnických

Více

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r.

Audity ISŘ. Je-li tento dokument vytištěn, stává se neřízeným. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ Lenka Šloserová v. r. MERO ČR, a. s. Veltruská 748, Kralupy nad Vltavou SJ-GŘ-22 A Audity ISŘ 13. Lenka Šloserová v. r. 19. listopadu 2015 Hana Fuxová v. r. Ing. Stanislav Bruna v. r. - Organizační změny - Implementace ISO

Více

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5

Co musí zahrnovat dokumentace systému managementu kvality? 1 / 5 ISO 9000:2005 definuje třídu jako 1) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkem na kvalitu produktů, procesů nebo systémů, které mají stejné funkční použití 2) kategorie nebo pořadí dané různým požadavkům

Více

Metodika certifikace zařízení OIS

Metodika certifikace zařízení OIS České vysoké učení technické v Praze Fakulta dopravní Ústav dopravní telematiky Metodika certifikace zařízení OIS Projekt č.: TA02030435 14. 11. 2013 Roman Skuhra Obsah Struktura metodiky Organizační schéma

Více

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist)

SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) SOUBOR OTÁZEK PRO INTERNÍ AUDIT (Checklist) Oblast 1. STRATEGICKÉ PLÁNOVÁNÍ Jsou identifikovány procesy v takovém rozsahu, aby byly dostačující pro zajištění systému managementu jakosti v oblasti vzdělávání?

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1.

Gradua-CEGOS, s.r.o. AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI. CS systémy managementu organizací verze 2, 8.2, b) 1. Gradua-CEGOS, s.r.o. Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI

SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI SPRÁVNÁ LABORATORNÍ PRAXE V BIOCHEMICKÉ LABORATOŘI ZÁSADY SPRÁVNÉ LABORATORNÍ PRAXE Správná laboratorní praxe soubor opatření, které je nutné dodržovat pojišťuje kvalitu získaných analytických dat obor

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 10/2014 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p.

TECHNICKÝ A ZKUŠEBNÍ ÚSTAV STAVEBNÍ PRAHA, s.p. 11 Odvolání, stížnosti a spory 11.1 Odvolací řízení Odvolání vyslovení nesouhlasu zákazníka či jiné zainteresované strany (dále jen odvolatele) s rozhodnutím certifikačního/ ověřovacího orgánu Odvolání

Více

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze

Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729. Doc.EWF Česká verze Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem pro EN 729 Doc.EWF 487-02 Česká verze 1/11 Interpretace určená výrobcům pro prokázání shody s EWF certifikačním schématem

Více

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP

Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Systémy řízení QMS, EMS, SMS, SLP Ústí nad Labem 11/2013 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení QMS Systém managementu kvality Systém řízení podle ČSN EN ISO 9001:2009 - stanovení, pochopení a zajištění plnění

Více

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace.

POZNÁMKA Zvláštní schválení požadavků nebo dokumentů souvisejících s bezpečností smí být vyžadováno zákazníkem nebo interními procesy organizace. Schválené výklady byly určeny a schváleny IATF. Pokud není uvedeno jinak, jsou schváleny výklady platné po zveřejnění. Schválené výklady mění interpretaci pravidla nebo požadavky, která se pak stává podkladem

Více

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007

MANAŽER SM BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.10/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER SM PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka

Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Jak auditovat systémy managementu bez příruček a směrnic Ing. Milan Trčka Nový přístup k vedení auditů 3 úrovně pro vedení auditu Vrcholové vedení organizace Vlastníci procesů Pracoviště Nový přístup k

Více

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015.

Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. Rozdíly mezi normou ISO 9001:2008 a ISO 9001:2015. 1. Struktura Nová norma obsahuje 10 hlavních ustanovení: 1. OBLAST PLATNOSTI Kdy/proč by organizace měla použít tuto normu? 2. NORMATIVNÍ DOKUMENTY Prázdný

Více

Systémy řízení EMS/QMS/SMS

Systémy řízení EMS/QMS/SMS Systémy řízení EMS/QMS/SMS Ústí nad Labem 11/2012 Ing. Jaromír Vachta Systém řízení EMS Systém environmentálního managementu Systém řízení podle ČSN EN ISO 14001:2004 Podstata EMS - detailní informace

Více

MěÚ Benešov. Integrovaný systém managementu

MěÚ Benešov. Integrovaný systém managementu MěÚ Benešov Integrovaný systém managementu Městský úřad Benešov MěÚ Benešov Budova A Radnice Budova B Budova C 2 Kompetenční struktura managementu kvality na MěÚ Benešov Zastupitelstvo Rada Starosta Tajemnice

Více

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace

Příklad I.vrstvy integrované dokumentace Příklad I.vrstvy integrované dokumentace...víte co. Víme jak! Jak lze charakterizovat integrovaný systém managementu (ISM)? Integrovaný systém managementu (nebo systém integrovaného managementu) je pojem,

Více

Anotace k presentaci

Anotace k presentaci Akreditace laboratoří podle revidované ČSN EN ISO/IEC 17025:2005 Souhrn revidovaných odstavců normy a souvisejících informací Ing. Martin Matušů, CSc. - ČIA Přednáška byla presentována na seminářích Českého

Více

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE

WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE WS PŘÍKLADY DOBRÉ PRAXE ISO 9001 revize normy a její dopady na veřejnou správu Ing. Pavel Charvát, člen Rady pro akreditaci Českého institutu pro akreditaci 22.9.2016 1 ISO 9001 revize normy a její dopady

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER KVALITY PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., Certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER KVALITY

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS

Více

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI

Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos MANAŽER BOZP PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI Gradua-CEGOS, s.r.o. člen skupiny Cegos Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER BOZP

Více

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007

MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.8/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 MANAŽER EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení

Návrh. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Návrh II. VYHLÁŠKA ze dne 2016 o požadavcích na systém řízení Státní úřad pro jadernou bezpečnost stanoví podle 236 zákona č..../... Sb., atomový zákon, k provedení 24 odst. 7, 29 odst. 7 a 30 odst. 9:

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Malty k injektáži Zatřídění dle př. 2 NV 312 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 8 Výrobce: IČ: Adresa: Datum prověrky: Výrobna: 1 Systém řízení výroby dokumentace a obecné požadavky 1.1 1.2 1.3

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.4807.003 Kriteriální normy a typ auditu: 2. dozorový audit ČSN EN ISO 9001:2016, Typ certifikace: Název organizace (dle OR): Adresa sídla: Single-site Hexium hydraulika s.r.o. K.

Více

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o.

Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Systém kvality ve společnosti STAVITELSTVÍ KAREL VÁCHA A SYN s.r.o. Stavba : KAPITANÁT REALIZACE STAVBY PROVOZNÍ INFRASTRUKTURY SPORTOVNÍHO PŘÍSTAVU HLUBOKÁ NAD VLTAVOU 1. Organizace uplatňuje integrovaný

Více

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti

INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti INFORMACE O ZAVEDENÉM SYSTÉMU KVALITY dle normy ČSN EN ISO 9001:2009 ve společnosti Obsah: 1) Adresa společnosti 2) Historie firmy 3) Rozsah systému kvality 4) Systém managementu kvality 5) Povinnosti

Více

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce:

Žádost o posouzení. Jméno statutárního zástupce: TECHNICKÝ ÚSTAV POŽÁRNÍ OCHRANY Certifikační orgán pro certifikaci výrobků č. 3080 Žádost o posouzení Identifikační údaje o žadateli : Obchodní jméno: IČO: DIČ: výrobce dovozce distributor Adresa, tel.,

Více

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA

EMS - Systém environmentálního managementu. Jiří Vavřínek CENIA EMS - Systém environmentálního managementu Jiří Vavřínek CENIA Osnova Použití normy a přínosy Demingůvcyklus (PDCA) Hlavní principy a prvky EMS / ISO 14001 Zainteresované strany Požadavky na management/ekology

Více

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015

ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 CERTIFIKACE ISO 9001:2015 Akreditace UKAS ISO 9001:2015 Požadavky UKAS Zvažování rizik se znalostí kontextu organizace Efektivní vedení (leadership) Méně dokumentace v systému managementu kvality Aplikace

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Konstrukční těsněné systémy zasklení s mechanickými prostředky pro přenos vlastní váhy tabulí do Zatřídění dle př. 2 NV-163 těsněného úložného rámu a odtud do nosné konstrukce pro vnější stěny

Více

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně

1. Certifikační postup. 1.1 Příprava auditu. 1.2 Audit 1. stupně Certifikační postup systému managementu (BCMS, ISMS, SMS) sestává z přípravy nabídky a smlouvy, přípravy auditu, provedení auditu 1. stupně a vyhodnocení systémové dokumentace, provedení auditu 2. stupně,

Více

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008

JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 1 JAROSLAV NENADÁL / DARJA ~OSKIEVIČOVÁ RUŽENA PETRÍKOVÁ / JIRÍ PLURA JOSEF TOŠENOVSKÝ, MODERNI MANAGEMENT JAKOSTI.. P MANAGEMENT PRESS, PRAHA 2008 ...---- Obsah. Úvod 11 1 Proč práve jakost aneb Pochopení

Více

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007

AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ ZPŮSOBILOSTI CO 4.9/2007 Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 AUDITOR EMS PŘEHLED POŽADOVANÝCH ZNALOSTÍ K HODNOCENÍ

Více

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o.

Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Školení QMS pro zaměstnance společnosti ČSAD Tišnov, spol. s r.o. Ing. Pavel Trvaj QESTR Spojenců 876 674 01 Třebíč pavel.trvaj@qestr.cz IČ: 68660910 Řízení QMS Co je to kvalita? Řízení QMS jakost (kvalita)

Více

Informace pro žadatele

Informace pro žadatele F001/2018-2 Strana 1 z 6 Informace pro žadatele o posouzení odborné způsobilosti k výkonu metrologické funkce 2 Průběh certifikace 2.1 Základní rozsah certifikace Rozsah certifikace pro všechny funkce

Více

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci

Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci. Předmět RJS. TU v Liberci Tento materiál vznikl jako součást projektu, který je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem ČR. Řízení kvality Pelantová Věra Technická univerzita v Liberci Předmět RJS Technická

Více

Kontrolní list Systém řízení výroby

Kontrolní list Systém řízení výroby Výrobek: Beton, lehký beton, stříkaný beton Zatřídění dle př. 2 NV-163 Tabulka Skupina Techn. specif.: 1 5,6,7 Výrobce: Adresa: IČO: Datum prověrky: Výrobna: Č. Požadavek Posouzení C NC R O Poznámka Zjištění

Více

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje

Procesy, procesní řízení organizace. Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Procesy, procesní řízení organizace Výklad procesů pro vedoucí odborů krajského úřadu Karlovarského kraje Co nového přináší ISO 9001:2008? Vnímání jednotlivých procesů organizace jako prostředku a nástroje

Více

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001

Popis certifikačního postupu SM - ISO 9001, SM - ISO 14001, SM - ISO/TS 29001, SM - OHSAS a SM - ISO 50001 Certifikační postup systému managementu dle normy ISO 9001, ISO 14001, ISO TS 29001, OHSAS 18001 nebo ISO 50001 se skládá z následujících fází: příprava nabídky a smlouvy, příprava auditu, provedení auditu

Více

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok

ISO 9000, 20000, Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. III. blok ISO 9000, 20000, 27000 Informační management VIKMA07 Mgr. Jan Matula, PhD. jan.matula@fpf.slu.cz III. blok ITSM & Security management standard ISO 9000-1 ISO 9000:2015 Quality management systems Fundamentals

Více

Hodnoticí standard. Auditor systémů řízení (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62)

Hodnoticí standard. Auditor systémů řízení (kód: T) Odborná způsobilost. Platnost standardu. Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Auditor systémů řízení (kód: 62-004-T) Autorizující orgán: Ministerstvo průmyslu a obchodu Skupina oborů: Ekonomie (kód: 62) Týká se povolání: Auditor kvality Kvalifikační úroveň NSK - EQF: 7 Odborná způsobilost

Více

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ

8/2.1 POŽADAVKY NA PROCESY MĚŘENÍ A MĚŘICÍ VYBAVENÍ MANAGEMENT PROCESŮ Systémy managementu měření se obecně v podnicích používají ke kontrole vlastní produkce, ať už ve fázi vstupní, mezioperační nebo výstupní. Procesy měření v sobě zahrnují nemalé úsilí

Více

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi

ISO 9001 : 2015. Certifikační praxe po velké revizi ISO 9001 : 2015 Certifikační praxe po velké revizi Audit Audit z lat. auditus, slyšení Vzhledem k rozsahu prověřování se audit obvykle zabývá jen vzorky a jeho výsledek tedy neznamená naprostou jistotu,

Více

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k:

Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: 13. ledna 2016 Návod Skupiny pro auditování ISO 9001 (ISO 9001 Auditing Practices Group APG) k: Zprávy z auditu Úvod Kapitola 1 ISO 9001 říká, že má organizace implementovat QMS v případě, že potřebuje

Více

Úvod. Projektový záměr

Úvod. Projektový záměr Vzdělávací program Řízení jakosti a management kvality Realizátor projektu: Okresní hospodářská komora Karviná Kontakt: Svatováclavská 97/6 733 01 KARVINÁ +420 596 311 707 hkok@hkok.cz www.akademieok.cz

Více

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001

www.tuv-sud.cz TÜV SÜD Czech s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 www.tuv-sud.cz s.r.o. Systém energetického managementu dle ČSN EN 16001 Zavádění sytému energetického managementu dle ČSN EN 16001 Záměr zvyšování energetické účinnosti trvalý proces zefektivňování snížení

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

MANAGEMENT Systém managementu kvality

MANAGEMENT Systém managementu kvality MANAGEMENT Systém managementu kvality doc. Ing. Monika MOTYČKOVÁ (Grasseová), Ph.D. Univerzita obrany Fakulta ekonomika a managementu Katedra vojenského managementu a taktiky Kounicova 44/1. patro/kancelář

Více

10 Otázky obecné povahy OBSAH

10 Otázky obecné povahy OBSAH 10 Otázky obecné povahy OBSAH Označení postupu DP 10/01 DP 10/02 DP 10/03 DP 10/04 R 1 DP 10/05 Otázka k přijatému doporučenému postupu Je možné použít určité tlakové části již dříve provozovaného tlakového

Více

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků

AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků AUTORIZAČNÍ NÁVOD AN 13/03 Požadavky na systém managementu jakosti laboratoře a zajišťování kvality výsledků Jakost = kvalita Požadavek Znak (charakteristika) Znak (charakteristika) jakosti Management

Více

Zpráva z auditu číslo

Zpráva z auditu číslo Číslo projektu: CZ-CERT.6697.001 Kriteriální normy a druh auditu Certifikační audit ČSN EN ISO 9001:2016 Název organizace (dle OR) Adresa sídla Korespondenční adresa Kontaktní osoba Medela Automotive s.r.o.

Více

Příručka jakosti a environmentu

Příručka jakosti a environmentu Příručka jakosti a environmentu Datum platnosti: Datum účinnosti: Změna: 1.5.2005 1.5.2005 0 Dne: 13.4.2005 Dne: 25.4.2005 1 / 6 O B S A H : 1. Úvod 3 2. Oblast použití systému řízení 3 3. Politika 3 4.

Více

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled

ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled ISO 9001 a ISO 13485 aplikace na pracovištích sterilizace stručný přehled Ing. Lenka Žďárská, březen 2013 Proč systém kvality? Vyhláška 306/2012 Sb., příloha IV, článek IV.I., odstavec 2 Pro sterilizování

Více

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005

Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Systém managementu bezpečnosti informací (ISMS) podle ISO/IEC 27001:2005 Praha květen 2008 2008-03 - Bezpečnost informací jsou aktiva, která mají pro organizaci hodnotu. mohou existovat v různých podobách

Více

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení,

Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, Problematikou logistiky v oblasti řízení jakosti se zabývají normy ISO řady 9000. Dotýká se oblastí: Manipulace, uskladnění, označování, balení, uvedení do provozu a dodání, servis po prodeji... a dále

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY - DOHODA O ZAJIŠTĚNÍ JAKOSTI 1 - Rozsah platnosti Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen podmínky ) platí pro veškeré kupní smlouvy, v nichž společnost TOMATEX Otrokovice,

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2 Management

Více

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů

*crdux003n1mc* Drážní úřad. 121 06 Praha 2. Č.j.: DUCR-59416/11/Jr. Metodický pokyn. pro uznávání certifikačních orgánů Drážní úřad Wilsonova 300/8 *crdux003n1mc* CRDUX003N1MC 121 06 Praha 2 Č.j.: DUCR-59416/11/Jr Metodický pokyn pro uznávání certifikačních orgánů pro certifikaci výrobců železničních kolejových vozidel

Více

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky

Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky Validace procesů sterilizace přednášející: Ing. Lenka Žďárská Validace Prokázání schopnosti procesů dosahovat plánované výsledky zejména tam, kde není možné následným měřením nebo monitorováním produktu

Více

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové

Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Vážení zákazníci, odběratelé, obchodní přátelé, občané, akcionáři, kolegové Společnost Vodovody a kanalizace Hodonín, a.s. zaměřuje svou hlavní pozornost na maximální uspokojování potřeb svých zákazníků

Více

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN

Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN Jaroslav Nenadál, 2006 ISBN 80-7261-152-6 OBSAH Úvod 9 Kapitola 1: POJMOSLOVÍ 13 Kapitola 2: PROČ A JAK MANAGEMENT PARTNERSTVÍ S DODAVATELI 19 2.1 Role nákupu v organizacích 21 2.2 Role organizací v dodavatelském

Více

I. Úvod CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ Použité zkratky:

I. Úvod CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA. pro kategorii certifikace. Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ Použité zkratky: CERTIFIKAČNÍ SCHÉMA pro kategorii certifikace Technik znalec zdvihacích zařízení CS ZZ - 03 Použité zkratky: Česká společnost pro manipulaci ČSMM-L s materiálem - Logistiku Certifikační schéma CS Zdvihací

Více

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně

Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Střední průmyslová škola strojnická Olomouc, tř. 17. listopadu 49 Výukový materiál zpracovaný v rámci projektu Výuka moderně Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0205 Šablona: III/2Management

Více

Používání certifikátů a certifikační značky

Používání certifikátů a certifikační značky AZ Cert EU s.r.o., Fryčajova 122, 614 00 Brno I05 Používání certifikátů a certifikační Nabývá účinnosti dne: 1.5.2009 Vydání č.: 4 Výtisk č. Vypracoval: Přezkoumal: Schválil: Ing. Radek Veselý Dne: 30.4.2009

Více

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz

Inovace bakalářského studijního oboru Aplikovaná chemie http://aplchem.upol.cz http://aplchem.upol.cz CZ.1.07/2.2.00/15.0247 Tento projekt je spolufinancován Evropským sociálním fondem a státním rozpočtem České republiky. 9. přednáška Normy ISO 9001, ISO 14001 a OHSAS 18001 Doc.

Více

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov

Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov MěÚ Benešov Management kvality a jeho využití v praxi MěÚ Benešov Mgr. Bc. Miluše Stibůrková tajemnice MěÚ Benešov E-mail: stiburkova@benesov-city.cz Telefon: 317 754 144, 317 754 145 Městský úřad Benešov

Více

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody

ŘÍZENÍ JAKOSTI. Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody ŘÍZENÍ JAKOSTI Ing. Eva Šlaichová, Ph.D. eva.slaichova@tul.cz Budova H 6. patro Tel.: 48 535 2353 Konzultační hodiny: ST 10:40 12:10 nebo dle dohody Sylabus předmětu Úvod do problematiky. Vymezení pojmů.

Více

Audity systému řízení - vize

Audity systému řízení - vize Audity systému řízení - vize FÓRUM e-time 2009 Karin Ulrichová 12.5.2009 Obsah Představení Det Norske Veritas Zdůraznění hlavních změn ISO 9001:2008 Situace s ISO na trhu Máme ISO, co dál Shrnutí Slide

Více

Kam směřuje akreditace v příštích letech

Kam směřuje akreditace v příštích letech Kam směřuje akreditace v příštích letech Hydroanalytika 15.-16.9.2015 "Accredo - dávám důvěru" 2 IS 3 ISO 9001 Systémy managementu kvality Požadavky Přizpůsobení měnícímu se světu Reflektování rostoucí

Více

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP

INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB NA FUNKCE MANAŽER SM BOZP AUDITOR SM BOZP Gradua-CEGOS, s.r.o., certifikační orgán pro certifikaci osob č. 3005 akreditovaný Českým institutem pro akreditaci, o.p.s. podle ČSN EN ISO/IEC 17024 INFORMAČNÍ PŘÍRUČKA PRO ŽADATELE O CERTIFIKACI OSOB

Více

Část 2 Vývojové diagramy

Část 2 Vývojové diagramy Část 2 Vývojové diagramy Následující vývojové diagramy poskytují informace o obsahu směrnice a návod, jak musí výrobce postupovat, ať již za účasti notifikovaného orgánu nebo bez jeho účasti, při uvádění

Více

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016

Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 1.1 Účel postupu Certifikační postup NBÚ aktualizace 2016 Předkládaný Certifikační postup Národního bezpečnostního úřad (dále jen NBÚ) stanovuje proces certifikace technických prostředků, které jsou používány

Více

Poradce systému kvality

Poradce systému kvality Poradce systému kvality Poradce systému kvality poskytuje poradenské služby v oblasti nastavení procesů a řízení kvality, pomáhá organizacím nastavit celkový systém řízení tak, aby se zabránilo negativním

Více

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od:

ABC s.r.o. Výtisk číslo: PŘÍRUČKA ENVIRONMENTU. Zpracoval: Ověřil: Schválil: Č.revize: Počet příloh: Účinnost od: ABC s.r.o. PŘÍRUČKA EMS Výtisk číslo: Zpracoval: Ověřil: Schválil: Tento dokument je duševním vlastnictvím společnosti ABC s.r.o. Rozmnožování a předávání třetí straně bez souhlasu jejího jednatele není

Více

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost:

Kontrolní záznam dle ČSN EN ISO 9001: 2001 CHECKLIST Společnost: 4.1 Všeobecné požadavky Stanovila organizace: Pouze všeobecné posouzení / doporučení - procesy potřebné pro QMS? - vzájemné vazby procesů QMS? 4. Systém managementu jakosti - QMS 4.2 4.2.1 - postupy a

Více

L U D V Í K F I L I P

L U D V Í K F I L I P B R A N D T O VA 3 2 6 5 / 1 0 4 0 0 1 1 Ú S T Í N A D L A B E M T E L E F O N + 4 2 0 7 3 7 6 2 1 7 2 5 E L. P O Š T A l u d v i k. f i l i p @ t i s c a l i. c z L U D V Í K F I L I P OSOBNÍ INFORMACE

Více

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti

Elektroinženýr pracovník řízení jakosti Elektroinženýr pracovník řízení jakosti Elektroinženýr pracovník řízení jakosti řídí činnosti při zavádění, udržování, rozvoji a hodnocení systému řízení jakosti v elektrotechnické výrobě. Odborný směr:

Více

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI

Osnovy prezenčního studia předmětu RiJ - ŘÍZENÍ JAKOSTI Osnovy prezenčního studia předmětu Obor: Řízení podniku a podnikové finance Anotace: Předmět Řízení jakosti (RiJ) je nově zaváděnou specializací na VŠFS Praha s cílem zvýšit úroveň znalostí posluchačů

Více

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků

Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Dokumentace pro plánování a realizaci managementu jakosti dle požadavků Požadavek norem ISO 9001 ISO/TS 16949 : 4.2 na dokumentaci Dokumentace systému managementu jakosti musí zahrnovat: a) dokumentované

Více