o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o."

Transkript

1 VÝROČNÍ ZPRÁVA o činnosti Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o., resp. International ART CAMPUS Prague, s. r. o. za období LITERÁRNÍ AKADEMIE

2 1. ÚVOD Literární akademie předkládá výroční zprávu za rok 2013 zrcadlící změny, které přišly se změnou vlastníka vysoké školy a s ní souvisejícími personálními změnami. Tyto kroky (odvolání rektora doc. MgA. Martina Štolla, Ph. D., změna konceptu studijního oddělení, odstoupení Akademické rady) přesáhly sledované období a pokračovaly do jara roku Studentům nepřinesly dynamické obměny struktury žádné větší obtíže, kompetentní pedagogové a nově přijatí techničtí spolupracovníci realizovali všechny administrativní, výukové i zkušební povinnosti i za odcházející kolegy. Důležitý je fakt, že umělecká škola pulzovala dále svým kreativním životem a studenti soustředěně pokračovali v tvořivých aktivitách. 2. Základní údaje o vysoké škole Název vysoké školy: Literární akademie (Soukromá vysoká škola Josefa Škvoreckého) s. r. o. do , resp. od International ART CAMPUS Prague, s. r. o. Používaná zkratka: LA, IACP Sídlo: Na Pankráci 54, Praha 4 Tel.: Fax: IČ : DIČ : CZ http: rektor: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. do ; doc. Mgr. Petr Kaňka od Akademická rada LA Štoll Martin doc. MgA., Ph.D. (rektor Literární akademie Praha) předseda Adler Rudolf prof. MgA. (Filmová akademie múzických umění Praha) Čornej Petr prof. PhDr., DrSc. (Literární akademie Praha) Čulík Jan dr. (University of Glasgow, Velká Británie) 2

3 Denemarková Radka Mgr. Ph.D. (Literární akademie Praha) Fischerová Daniela Mgr. (Literární akademie Praha) Funda Otakar A. prof. ThDr. et ThDr. (Literární akademie Praha) Gogola Jan prof. MgA. (Janáčkova akademie múzických umění Brno) Halada Jan doc. PhDr., CSc. (Univerzita Karlova Fakulta sociálních věd) Just Vladimír prof. PhDr. (Univerzita Karlova Filozofická fakulta) od Knapík Jiří doc. PhDr. Ph.D. (Slezská univerzita v Opavě) Kosková Helena PhDr. (Norrköping, Švédsko) Kvapilová Brabcová Radoslava prof. PhDr., CSc. (Literární akademie Praha) Novotný David Jan prof. MgA. (Literární akademie Praha) Pilný Ondřej doc. Mgr. Ph.D. (Univerzita Karlova Filozofická fakulta) Rostinsky Joseph N. prof., Ph.D. (Tokai University, Japonsko) Tabery Erik Bc. (Týdeník Respekt, Praha) od Akademická rada ukončila činnost v září Nová rada jmenována na začátku roku

4 Organizační schéma vysoké školy Ing. Lucie Kuželová, MBA jednatel s.r.o. doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. rektor doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. vedoucí katedry literární tvorby prof. MgA. David Jan Novotný prorektor pro vědu a rozvoj doc. Mgr. Petr Kaňka vedoucí katedry mediální tvorby Mgr. Markéta Kořená, Ph.D. prorektorka pro ediční a uměleckou činnost PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. PhDr. Richard Olehla, Ph.D. pověřený vedoucí katedry cizích jazyků studijní prorektorka (rodičovská dovolená) PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. prorektor pro zahraniční vztahy (od pověřen výkonem funkce studijního prorektora) vedoucí katedry literatury a českého jazyka PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. vedoucí katedry společenských věd 4

5 Organizační struktura LA - rektorátu a podřízených nepedagogických součástí Doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. rektor Ing. Lucie Kuželová, MBA jednatelka s.r.o. MgA. Zuzana Frantová studijní referentka Jana Čáslavková knihovna MgA. Jaroslava Kořínková studijní referentka a sekretariát rektora Ing. Zuzana Kadlecová ekonomka 5

6 Vedení společnosti 20. srpna 2013 schválilo nové organizační schéma: kancléř jednatel vedení společnosti asistent vedení společnosti rektor vysoká škola obchodně-správní ředitel obchodní a provozní úsek tajemník rektorátu ekonom marketingový specialista rektorát katedra tvůrčího psaní prorektor pro vědu a rozvoj technický specialista katedra mediální tvorby prorektor pro uměleckou knihovník a ediční činnost knihovna katedra cizích jazyků prorektor pro studijní stud. referentka záležitosti studijní oddělení katedra literatury a českého jazyka katedra společenských věd Institut zdravotních a sociálních služeb 6

7 Složení orgánů Literární akademie Vedení školy Kolegium rektora Rektor doc. MgA. Martin ŠTOLL, Ph.D. do doc. Mgr. Petr KAŇKA od Tajemník rektorátu PhDr. Richard OLEHLA, Ph.D. od Prorektorka pro ediční a uměleckou činnost Mgr. Markéta KOŘENÁ, Ph.D. Prorektor pro vědu a rozvoj prof. MgA. David Jan NOVOTNÝ do prof. Július GAJDOŠ, Ph.D. od Prorektorka pro studijní činnost PhDr. Blanka NEDVĚDOVÁ, Ph.D. (rodičovská dovolená) Mgr. Daniel SOUKUP, Ph.D. do pověřen, od prorektorem pro studijní činnost Prorektor pro zahraniční vztahy Mgr. Daniel SOUKUP, Ph.D. funkce prorektora pro zahraniční vztahy zrušena k 20. srpnu 2013 Jednatel Ing. Lucie KUŽELOVÁ, MBA jednatelka do 30. května 2013 MUDr. Miroslav DOLEŽAL jednatel od 30. května 2013 Obchodní ředitel Ing. Richard ČERNÝ od

8 Akademický senát předseda: PhDr. Richard Olehla, Ph.D. do , PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. od 13. května 2013 místopředseda (studentská kurie): BcA. Petr Tomášek členové: učitelská kurie Pavel Šidák, Denisa Škodová, René Nekuda, Michaela Bečková (od prosince 2013) studentská kurie Marie Patová, Eliška Venglařová, BcA. Jakub Jedlinský (od prosince 2013), BcA. Šárka Kubíčková (od prosince 2013) V roce 2013 byly členkami Bianka Brenišínová a Petra Jirásková, ukončily na LA, tudíž i činnost v senátu. Zastoupení v reprezentaci českých vysokých škol Asociace soukromých vysokých škol člen. Doc. Mgr. Martin Štoll, Ph.D. byl členem České konference rektorů do Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. byl za Literární akademii v roce 2013 členem předsednictva Rady vysokých škol. Zastoupení žen v akademických orgánech Ve vedení školy byly dvě prorektorky, jednatelka, ženy měly zastoupení v Akademickém senátu i v Akademické radě. Řízení soukromé vysoké školy Majitel Majiteli jsou od listopadu 2012 z 85 % společnost EDUCATIONPARTNER CAMPUS GmbH (ABC-Strasse 44, Hamburg, Spolková republika Německo) a z 15 % společnost Internationale Hochschule für Wirtschaft, Technik und Kultur GmbH (IHWTK) (Friedrichstr. 189, Berlín, Spolková republika Německo). 3. Akreditované studijní programy: Mediální a komunikační studia Literární tvorba (od ) Mediální tvorba (od ) 8

9 Akreditované studijní obory bakalářské: Tvůrčí psaní a publicistika (prezenční i kombinovaná forma) Komunikace v médiích (prezenční forma) Literární tvorba (prezenční i kombinovaná forma) Mediální tvorba (prezenční ) Akreditované studijní obory navazující magisterské: Tvůrčí psaní (specializace Tvůrčí psaní, specializace Literatura faktu, specializace Redakční práce, prezenční forma) Komunikace v médiích (prezenční forma) Literární tvorba (specializace Tvůrčí psaní, specializace Redaktor-editor, prezenční forma) Mediální tvorba (specializace Audiovizuální tvorba, specializace Nová média, prezenční forma) Pro akreditované obory platil v roce 2013 beze změn Studijní a zkušební řád Literární akademie, který schválil Akademický senát Literární akademie dne , kolegium rektora dne a Akademická rada dne Ke změně vnitřních předpisů nedošlo. Akreditované obory Z hlediska akreditací byl rok 2013 pro Literární akademii zásadní. Snaha vedení školy o jasnou profilaci byla rok předtím úspěšně završena získáním akreditace dvou nových (a v tabulkách studijních programů dosud neexistujících) uměleckých studijních programů Literární tvorba a Mediální tvorba, a to jak v bakalářském, tak v navazujícím magisterském studiu. V obou programech nastoupily další první ročníky. Příklon k uměleckým studijním oborům jasně definoval profil školy. Literární akademie začala fungovat stejným způsobem jako ostatní umělecké školy. Důkazem toho jsou klauzury, kde studenti představují své tvůrčí práce, jež jsou výsledkem jejich činnosti v tvůrčích dílnách. Ve starých studijních programech dobíhala výuka oborů Tvůrčí psaní a publicistika, resp. Komunikace v médiích, resp. Tvůrčí psaní a Komunikace v médiích v navazujícím magisterském stupni. Akreditace starých oborů je formálně prodloužena na dostudování. Garantem programu Literární tvorba byl do konce listopadu 2013 prof. MgA. David Jan Novotný a garantem Mediální tvorby doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. Od prosince 2013 jsou garanty doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. (Literární tvorba) a doc. Mgr. Petr Kaňka (Mediální tvorba). 9

10 V roce 2013 nebyly uskutečňovány žádné obory v cizím jazyce. Byly realizovány kurzy Tvůrčího psaní v rámci programu celoživotního vzdělávání. Studenti se zúčastnili mezinárodní konference Autor Vize Meze Televize, kde vyslechli přední odborníky. Literární akademie pokračovala v roce 2013 v partnerství projektu Praha evropské město literatury, jehož cílem je získat pro hlavní město záštitu UNESCO. Literární akademie se stala partnerem mezinárodního festivalu proti totalitě, zlu a násilí, pro paměť národa Mene Tekel, do tohoto projektu se aktivně zapojili i studenti. Pro studenty Literární akademie pořádala různé exkurze např. do Terezína, do památníku Vojna, do Kuksu, do Miletína. Po celý rok studenti navštěvovali výstavy s odborným výkladem. Kreditní systém Škola začala od akademického roku 2013/2014 používat kreditní systém, který odpovídá pravidlům Evropského kreditního systému (ECTS). Pravidla kreditního systému podrobně upravují Statut LA (zvláště Studijní a zkušební řád) a Vnitřní pravidla studia. Každý předmět studijního plánu je oceněn počtem kreditů podle důležitosti v rámci studia. Student musí v průběhu bakalářského studia získat celkem 180 kreditů, v průběhu navazujícího magisterského studia 120 kreditů. Studijní plán je tvořen přeložitelnými a nepřeložitelnými předměty. Přeložitelné předměty lze absolvovat kdykoliv, ovšem za podmínky, že na konci každého roku studia student získá limitní počet kreditů. Seznamy nepřeložitelných předmětů i limitní počty kreditů pro jednotlivé ročníky jsou součástí Vnitřních pravidel studia. Dodatek k diplomu Dodatek k diplomu, který je vydáván od roku 2005, odpovídá modelu vytvořenému Evropskou komisí, Radou Evropy a organizací UNESCO / CEPES. LA IACP není držitelem Diploma Supplement Label, ani ECTS Label. 4. Studenti Na Literární akademii k studovalo 209 studentů. Školné Školné v prezenční formě bakalářského studia je Kč za rok (tzn. dva semestry), od akademického roku 2013/2014 pak Kč za rok. Školné pro zájemce o návazné magisterské je Kč za rok, od akademického roku 2013/2014 pak Kč za rok. V kombinované formě bakalářského studia bylo školné stanoveno na Kč za rok, od akademického roku 2013/2014 pak na Kč za rok. Studenti mohou požádat 10

11 o rozložení školného do splátek. Absolventům bakalářského studia Literární akademie se poskytuje sleva na školném ve výši 5000 Kč ročně, pokud jsou přijati do některého z oborů návazného magisterského studia. Neúspěšní studenti Pokud student nesplní studijní povinnosti předepsané pro daný akademický rok, může požádat o opakování ročníku. Za rok 2013 bylo na LA IACP celkem 37 studentů, kteří ukončili z důvodu nesplnění studijních povinností, případně jim bylo ukončeno pro neplnění závazků vyplývajících ze smlouvy o studiu (placení školného). 5. Absolventi Naši absolventi se uplatňují v širokém spektru oborů spjatých s literární tvorbou a provozem médií. Jelikož dobře ovládají cizí jazyky, jsou tvůrčí a invenční, snadno nacházejí pracovní příležitosti. Autorská tvorba: Absolventi, kteří se již za studií uplatnili jako autoři, pokračují v původní literární tvorbě pro kamenná nakladatelství (zejm. Jana Šrámková, Jiří Holub, Zuzana Frantová, Pavel Hájek, Petra Poliaková, Václav Chochola, kolektiv Hlava nehlava, David Šváb, Ilona Fryčová, Ladislav Kaprianus, Vesna Tvrdković, Blanka Křížová atd.). Audiovizuální díla: Řada studentů mediálních oborů působí jako autoři, redaktoři nebo dramaturgové v celoplošných i lokálních televizích (viz níže), nicméně ti, kteří již během studia směřovali k autorské tvorbě, buď pokračují ve specializovaném studiu na FAMU (Tereza Reichová, Jan Látal), kde zaznamenávají řadu úspěchů se svými snímky, nebo pracují pro různé producenty audiovizuálních děl (zejm. Jan Králík, Adéla Sirotková, Tomáš Nováček a další) Další uplatnění: Absolventi úspěšně působí jako novináři v denním tisku celostátního významu (Vladimíra Šumberová, Václav Chochola a Petr Švec v MFDnes, Michaela Kabátová a Judita Matyášová v Lidových novinách, Jan Klička v denících Bohemia jako zástupce šéfredaktora domácího zpravodajství a moderátor pořadu Téma dne na televizi UPC,, v týdeníku Týden (Jana Novotná jako jazyková redaktorka) a v dalších časopisech (Nový prostor Eva Tomková, Čas na lásku a Vášnivé romance Petra Poliaková, Joy Veronika Hrubcová, Dieta Jana Šimoňáková apod.). Velmi dobře se absolventi uchytili na televizním trhu celoplošných televizí ČT (Zuzana Luňáková a Edita Horáková redaktorky domácího zpravodajství, Alena Rojtenbergová produkce pořadu Dobré ráno, Adéla Sirotková asistentka pořadu 11

12 Kultura.cz a samostatná režisérka dokumentárních filmů z cyklu 13. komnata či Neobyčejné životy, Gabriela Madunická jako produkční a Tomáš Hlavička jako redaktor ČT4 Sport, Martina Azabi jako produkční a Zuzana Musálková na ČT24, rovněž je spolupracovnicí v deníku Právo), NOVA TV (redaktoři Klára Bitvarová, Alena Kovářová, Andrea Ulagová, Ladislav Kaprianus pracuje jako placový scenárista sitcomu Comeback a editor stránek NOVA TV a jako dramaturg self promotion na ČT), PRIMA TV (Jan Novák redaktor zahraničního zpravodajství), TV Óčko (moderátorky Michaela Salačová, Tereza Sadílková Tobiášová). Bývalí studenti obsadili pozice i v rádiích, zejména v Českém rozhlase (redaktoři Radiožurnálu Lubica Bergmanová, Martin Drtina, Klára Bílá, Petr Sehnoutka, Ivana Myšková jako redaktorka ČRo3 Vltava), Jakub Krásný (ČRo Radio Wave), ale i v komerční sféře Rádio 1 (moderátorka Iveta Nebesářová), Rádio Bonton (Tereza Sadílková Tobiášová). Jména našich absolventů nalézáme i v redakcích internetových portálů (grafik a redaktor Martin Jakl, bývalý vydavatel Ladislav Karpianus a korektorka Jana Kunová), (redaktor Petr Vaněk), (redaktorka Klára Zvelebilová), (redaktorka a editorka Helena Davidová, která zároveň pracuje na tiskovém oddělení Úřadu vlády ČR), (Dana Šlachová). Výjimkou nejsou ani absolventi zastávající pozice redaktorů v knižních nakladatelstvích (Iveta Poláčková v Euromedia Group), v tiskové agentuře ČTK (Michal Jakl, David Šváb), v tiskové agentuře Mediafax (Alžběta Bublanová), dále v tiskových odděleních, PR a reklamních agenturách (Petra Batók a Linda Mauerová v Comunica, Petra Koutová v Ogilvy), Hany Farghali v O2, kde se stal tiskovým mluvčím, Petra Dědourková v Komerční bance, Denisa Salátková v ČSOB, Martin Ayrer jako tiskový mluvčí ČSSD, Veronika Blažková jako vedoucí PR a tisková mluvčí městské části Praha 1, Tereza Janečková v Územním středisku záchranné služby Středočeského kraje, Zuzana Kavalírová v agentuře Tanec Praha, Martina Svobodová v Air Products). Zároveň se naši absolventi Silvie Holovská a Tomáš Heřman podílejí na chodu kavárny Potrvá v Praze. Kavárna pořádá různé literární večery. Jiní absolventi vykonávají další autorské aktivity např. Martin Strnad pracuje na pozici game designer v českém studiu Falanxia. Doc. Mgr. Petr Kaňka založil Klub absolventů, který bude reflektovat situaci absolventů a jejich pracovních pozic. Studenti Literární akademie během studia poznávají různá prostředí mediální redakce, nakladatelské domy, PR oddělení různých firem. Někteří z nich zde vykonávají praxi a poté v daných institucích zůstávají. 12

13 6. Zájemci o : Přijímací zkoušky zajišťuje škola sama, skládají se ze dvou částí talentové zkoušky a ústního pohovoru. Ke studiu jsou přijati uchazeči, kteří vykonají všechny části přijímací zkoušky a splní podmínky přijímacího řízení. O přijetí jednotlivých uchazečů rozhoduje rektor Literární akademie. Počet zájemců o za rok 2013 uvádí tabulka č Literární akademie se v roce 2013 zúčastnila evropského veletrhu pomaturitního a celoživotního vzdělávání Gaudeamus. Pořádá dny otevřených dveří, jednotliví pedagogové se účastní diskusí na středních školách. 7. Akademičtí pracovníci Personální zabezpečení a posílení kvalifikovanosti či graduovanosti pedagogů Personální koncepce Literární akademie se odvíjí v souladu s potřebami školy a v souvislosti s prohlubováním akreditovaných oborů i s ohledem na přípravu oborů nových. V současnosti je na LA IACP rozvinut a dotvořen stálý tým, který jak praktickými (uměleckými) schopnostmi, tak i odbornou a vědecko-pedagogickou erudicí důstojně zajišťuje výuku celého požadovaného studijního programu. Jeho věková struktura je různorodá, klíčová místa středního managementu jsou obsazena mladšími pracovníky i pracovníky střední generace, aby byla zajištěna perspektiva a kontinuita rozvoje oborů. Pravidelně si každým rokem některý z pedagogů zvyšuje svou odbornou kvalifikaci (nastoupí na doktorské, úspěšně završí své doktorské nebo učiní kroky k habilitaci či profesuře). V roce 2013 působilo na škole 22 pedagogů v interním pracovním poměru. Profesoři: prof. PhDr. Petr Čornej, DrSc. (české a československé dějiny) prof. ThDr. et ThDr. Otakar Funda (filosofie, religionistika) prof. MgA. David Jan Novotný (dramaturgie a scenáristika) prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. (scénologie) Docenti: doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D. (filmové umění a multimédia) doc. Mgr. Petr Kaňka (filmové umění a multimédia) doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. (dějiny české literatury a teorie literatury) doc. RNDr. Jaroslava Pavelková CSc. (sociální antropologie) 13

14 Odborní asistenti: Asistenti: PhDr. Michaela Bečková, Ph.D. (literární věda) PhDr. Václava Kofránková, Ph.D. (české a československé dějiny, společenské vědy) PhDr. Blanka Nedvědová, Ph.D. (český jazyk) PhDr. Pavel Šidák, Ph.D. (literární věda) Mgr. Markéta Kořená, Ph.D. (literární věda) PhDr. Mariana Machová, Ph.D. (anglistika) mateřská dovolená PhDr. Richard Olehla, Ph.D. (anglistika amerikanistika) Mgr. Daniel Soukup, Ph.D. (dějiny české literatury a teorie literatury) PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. (české a československé dějiny, dějiny české a evropské literatury, publicistika) Ing. Oldřich Knaifl, CSc. (ekonomie a řízení) PhDr. Karel Preuss, CSc. (archeologie, ekonomie a řízení) Mgr. et MgA. Markéta Magidová (dějiny a teorie nových médií a designu) Mgr. Kateřina Kováčová (anglický jazyk) MgA. Jana Šrámková (literární tvorba) V roce 2013 dokončila své doktorské PhDr. Dita Křišťanová, Ph.D. Vedoucí katedry literární tvorby doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. byl v roce 2013 habilitován na Filozofické fakultě Univerzity Palackého v Olomouci v oboru Teorie literatury. Mezi pedagogy, vyučujícími na škole v rámci dohody o provedení práce, působí další nositelé vědecko-pedagogických (prof. PhDr. Radoslava Kvapilová Brabcová, CSc., prof. MgA. Arnošt Goldflam) a vědeckých titulů (Mgr. Alice Aronová, Ph.D., PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Ing. Jana Jeníčková, Ph.D., Ing. Petr Koubský, CSc., PhDr. Radka Denemarková, Ph.D., PaedDr. Jana Folprechtová, CSc.). 14

15 8. Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Sociální záležitosti studentů a zaměstnanců Studenti si mohou zažádat o sociální stipendium v případě tíživé sociální situace, jedná se o stipendium hrazené z dotace MŠMT podle 91 odst. 2, písm. c) Zákona o vysokých školách. Znevýhodněné skupiny Na LA studují i hendikepovaní studenti. Mimořádně nadaní studenti Mimořádně nadaní studenti jsou zvýhodněni snazším přístupem k publikování svých raných knih (řada Prvotiny), doporučením jejich příspěvků k prezentaci na odborných konferencích, nabídkami k uveřejňování kratších prací v periodickém tisku (např. časopis Český dialog, kulturní týdeník A2). Nadaným studentům poskytuje Literární akademie stipendium (slevu na školném) v případě mimořádných mimoškolních úspěchů na poli literární nebo mediální tvorby. Studenti středních škol mohou absolvovat týdenní stáž ve škole a poznat její prostředí. V rámci praxe spolupracuje škola s mnoha médii Česká televize, Óčko, TV Nova, Český rozhlas, s časopisy a novinami (např. Reflex, Respekt, Hospodářské noviny, Lidové noviny, Týden, Právo atd.), internetovými servery (např. idnes, ihned atd.), divadly a filmovou produkcí. Ubytovací a stravovací služby SVŠ Literární akademie nenabízí studentům vlastní ubytovací kapacity a neprovozuje ani menzu, ale spolupracuje s Účelovými zařízeními ČVUT v Praze. Studenti mohou žádat o ubytování na kolejích ČVUT a mohou využívat služeb jejích menz. Škola poskytuje studentům ubytovací stipendium z prostředků MŠMT. To však nebylo v zimním semestru roku 2013 realizováno. 9. Infrastruktura A. Budova a posluchárny Od září 2006 sídlí Literární akademie v celkově rekonstruované budově v lokalitě Praha 4 Na Pankráci 54/420. Budova má 5 nadzemních podlaží o celkové podlahové ploše 4000 m 2. Budova je dopravně velmi dobře dostupná, stanice Pražského povstání linky C metra je vzdálena jen několik desítek metrů. Budovu má Literární akademie pronajatou od Městské části Praha 4 do roku Celá budova Literární akademie nabízí dostatečný počet učeben a poslucháren jak pro velké, tak i menší skupiny studentů. Vybavení těchto učeben umožňuje velkou variabilitu 15

16 jejich uspořádání např. školní, divadelní nebo U uspořádání apod. Vzhledem k uměleckému zaměření Literární akademie je ve 4. patře vybudována multimediální aula s divadelním pódiem. B. Knihovna a studovna Literární akademie má vlastní odbornou knihovnu se studovnou. Knihovna je zaměřena především na beletrii, literární vědu a mediální a komunikační studia. Jednotlivá školní pracoviště nemají své speciální knihovny, pouze vedoucí kateder disponují příruční odbornou knihovnou. Knihovna Literární akademie v současné době obsahuje více než svazků zahrnujících v převážné části odbornou literaturu. V knihovně jsou zastoupeny i knihy v cizích jazycích, v nichž převažuje angličtina. Knihovní fond je pravidelně doplňován s ohledem na vývoj studijních plánů a dle požadavků kateder. Škola předplácí zhruba 36 časopiseckých titulů z oblasti kultury, médií, krásné literatury, literární vědy atd. Strategie Literární akademie klade důraz na nákup klasické příručkové literatury a vybrané studijní literatury, přičemž základní literatura musí být zastoupena minimálně ve dvou exemplářích. Součástí fondu knihovny jsou i kompaktní disky, videokazety a DVD. Knihovna se studovnou je studentům k dispozici 5 dní v týdnu, knihovna celkem 37 hodin v týdnu. V současné době knihovna neposkytuje rešerše z databází, nicméně v roce 2013 nastoupil nový pracovník, který se bude věnovat právě digitalizaci zdrojů. Knihovna má registrováno k celkem 360 uživatelů. C. Technické vybavení Posluchárny a učebny v celé budově jsou vybaveny současnou klasickou standardně používanou vyučovací technikou (flipchart, informační tabule, PC, dataprojektory, DVD přehrávač). Audiovizuální a výpočetní technika v jednotlivých učebnách je určena pro podporu výuky a je k dispozici vyučujícím. Technika umístěná v počítačové učebně je v době mimo výuku k dispozici posluchačům pro jejich samostatnou práci. Studovny i knihovna mají připojení k internetu, na jehož zlepšení se v roce 2013 pracovalo, studentům je v rámci studoven k dispozici celkem 33 PC, z nichž 10 je stále přístupných (cca 50 hodin týdně), a celkem 3 síťové tiskárny. Všechny PC jsou vybaveny standardně používaným softwarem, přičemž v počítačové učebně je studentům k dispozici i software speciální např. k úpravě zvukových a obrazových záznamů. Větší část budovy LA je pokryta volně přístupným signálem WiFi. Ve čtvrtém patře školy vybudovala škola audiovizuální studio, které obsahuje kamerový řetězec, střihové pracoviště, světelný park, zvukovou techniku pro záznam i postprodukci. Toto studio je plně využíváno jak studenty Komunikace v médiích, tak studenty nových oborů Literární tvorba a Mediální tvorba. Studenti studio využívají i mimo výuku k různým cvičením či studentským aktivitám natáčení dokumentů, natáčení audiofonních formátů. D. Investiční aktivity LA Náklady na škola hradí mimo jiné z poplatků spojených se studiem, uchází se rovněž o granty. K dispozici jsou dostatečné finanční prostředky pro zabezpečení studijních oborů. 16

17 10. Celoživotní vzdělávání Literární akademie pořádala kurzy Tvůrčího psaní v rámci programu celoživotního vzdělávání, byly to jednak kurzy semestrální, jednak týdenní a jednak víkendové. Veřejnost se rovněž mohla docházet na konkrétní, jí vybrané přednášky. 11. Výzkumná, vývojová, umělecká a další tvůrčí činnost Vzhledem k převážně kreativnímu zaměření školy je základní výzkum v národním i mezinárodním rámci podmíněn badatelskou činností učitelů teoretických předmětů. Ta je pojímána buď individuálně, nebo má charakter vědecké spolupráce v rámci grantů a výzkumných záměrů. Výzkumná a vývojová činnost Výzkumná, tvůrčí a umělecká činnost souvisí jednak s působností, jednak se záměry školy a dále s individuálními aktivitami jednotlivých pedagogů, často výrazných individualit ve svém oboru. Tematické okruhy výzkumu: rekapitulace výsledků s perspektivou pro rok 2014 A) Autor Vize Meze Televize. Šlo o výrazný projekt autorů doc. Mgr. Petra Kaňky a doc. MgA. Martina Štolla, Ph.D. směřovaný k výročí založení České televize a k podnícení diskuse o situaci tohoto média v České republice i ve světě. Tento několikaletý výzkum pedagogů LA IACP o audiovizi a nových médií byl zúročen dvěma mezinárodními konferencemi v Praze (ve dnech 9. a 19. října 2013) a v Bratislavě (29. listopadu 2013). Kromě LA IACP se na organizaci a podpoře podílela Česká televize a Vysoká škola múzických umení v Bratislavě. Konference se zúčastnili představitelé těchto univerzit: Jagellonská univerzita Krakov, Univerzita Glasgow, Humboltova univerzita Berlín, UCM Trnava, UKF Nitra, FSS Brno, FDF Slezská univerzita Opava, FSV UK Praha, PedF UK Praha a další. Pro rok 2014 se připravuje vydání sborníku z této konference. B) Scénické a mediální proměny veřejného a soukromého prostoru řešitel prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. Výzkum navazuje na předešlou výzkumnou činnost, podpořenou granty: Umění a technika Centrum základního výzkumu AMU a MU, Od inscenace k instalaci, od herectví k performanci, zaměřenou na problematiku podílu techniky a kreativity v rámci scénického tvaru, performačního umění a médií v kontextu proměn 20. století. Tyto předešlé získané výsledky a výstupy zveřejněné ve studiích (24) a knižních publikacích (2) jsou důležitou výchozí platformou pro zkoumání takových scénovaných aktivit, které zasahují do každodenního života a ovlivňují chování a jednání, mění postoje, narušují soukromí a prezentují se jako společenské veřejné záležitosti. Součástí zkoumání je i způsob propagace zboží, které slibuje proměnu individuálního způsobu života, mediální prezentace populárních hvězd, představuje, jaký je přijímaný společenský model, včetně bulvárního zviditelňování prostřednictvím médií až po jeho důsledky: invazivní vstup do soukromí. Na realizaci jednotlivých výzkumných úkolů se pod vedením řešitele a spolupracovníků z obou kateder podílejí stejně jako v dalších okruzích posluchači magisterského studia. Výsledky výzkumu 17

18 budou nadále (podobně jako ve všech ostatních případech) zveřejňovány a využívány v pedagogické praxi. V roce 2013 byla pozornost věnována těmto okruhům: Problematika obrazových médií; nespecifické a specifické formy scénovanosti při vytváření mediální kultury; otázka normativního chování a stylizace; otázka vztahu mezi činností a hraním; rekonstruované chování (restored behavior); C) Scénologie čtení řešitel MgA. Jana Šrámková, pedagogické vedení prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. Výzkum scény, scénovaní čtenářství a scéničnosti v literatuře, včetně samotného procesu čtení, kdy se gramotnost a aktivní čtení považují za normu. Jsou ukazateli vzdělanosti. Ke scénování čtenářství také nezpochybnitelně patří scénování knihoven a knih v interiérech, knihy jako kultivace prostoru. Řešitelka se s tímto výzkumným projektem přihlásila k doktorskému studiu na Výzkumném ústavu scénické a dramatické tvorby pražské DAMU. Fenomény, kterým se v této souvislosti věnuje pozornost a patří do kategorie scénovaného čtenářství jsou: čtenářské blogy a široká škála sociálních sítí, knihotoče, volně přístupné knihovničky ve veřejném prostoru, poezie pro cestující, guerilla poetring. V návaznosti na jevy druhé kategorie: scénování živého čtení, obnovení vypravěčské tradice, vznik vypravěčských skupin a festivaly živé slovesnosti. Tento jev se blíží umění performativnímu, lze jej vnímat jako žánr na pomezí divadla a literatury. D) Expresivní prvky v současné české literatuře jako materiál k vyjádření základních témat lidské existence a jejich využití v tvůrčím procesu řešitelka Mgr. Kateřina Kováčová, pedagogické vedení doc. Mgr. Radek Malý, Ph.D. Výzkum je zaměřen na hledání otázky smyslu literatury v současnosti a její role ve srovnání s minulostí vlivem médií a kontextu, které je neustále proměňují. Jako konstantu lze vnímat stanovisko, že literatura slouží jako nástroj k pochopení světa z naší perspektivy a zároveň umožňuje přesah k perspektivám jiným. V současnosti jde o vymezení těchto základních bodů a naznačení způsobu práce s nimi. Rámcem jsou základní témata lidské existence, texty s expresivním nábojem, které podněcují čtenáře k reakci. Texty jsou rozděleny do tematických celků. Problematika tvůrčího čtení je směřovaná k postupům v plánovaném semináři, a to na tvůrčí čtení jako proces. Další postup bude zaměřen na problematiku inspirace, na napětí někde mezi recepcí a produkcí literárního textu. Praktickou částí práce je kurz, tj. dvanáct seminářů, každý je rozpracován na devadesát minut, ve kterých studenti interpretují text, vytvoří si stanovisko k dané problematice a načrtnou si základní body (specifikují si téma). 18

19 Výstupy: důležitými výstupy budou studie uveřejňované v průběhu výzkumu, o průběžných výsledcích výzkumu bude referováno na odborných seminářích, kolokviích a konferencích, výsledky výzkumu budou tvořit databázi přednášek a seminářů v rámci studijního programu Scénická a Mediální tvorba na LA IACP. V závěru výzkumných činností budou předešlé studie podkladem a součástí přípravy dizertační práce (Šrámková, Kováčová) a vydání monografie (Gajdoš). D) Výzkumný projekt KREDO členové pracovní skupiny, kteří se podíleli a podílejí na výzkumné činnosti: Ing. Richard Černý, PhDr. Eduard Burget, Ph.D., Mgr. Markéta Kořená, Ph.D., PhDr. Richard Olehla, Ph.D., MgA. René Nekuda, Mgr. Daniel Soukup, Ph.D., PhDr. Pavel Šidák, Ph.D., doc. MgA. Martin Štoll, Ph.D., garant prof. PhDr. Július Gajdoš, Ph.D. Částečně zapojená soukromá vysoká škola v rámci expertních týmů řeší problematiku strategie, koncepce a řízení. Jednotlivé výstupy směřující k formulaci poslání a vize školy slouží jak pro tvorbu základního materiálu odrážející stav strategického řízení VŠ pro MŠMT, tak jsou přímo využívány samotnou VŠ a stávají se součástí jejích strategických plánů. Doposud využité výstupy: SWOT analýza EFIN TOP 10 PRIORIT Granty Název grantů, výzkumných projektů, patentů nebo dalších tvůrčích aktivit Zdroj Finanční podpora Fundamentals of Poetry A EU Culture 2007 EZ Literature Across Frintiers A EU OPPA: Investujte do budoucnosti A EU Projekt KREDO C MŠMT Edice Prvotiny 2012 Hl.m. Praha 19

20 Umělecká a vědecká činnost pedagogů LA IACP Učitelé, kteří v roce 2013 působili v hlavním pracovním poměru na LA IACP, se věnovali obvyklé tvůrčí a vědecké činnosti související s jejich specializací (autorská tvorba, vědecké studie, popularizace, expertní posudky apod.). Uvádíme výběr významných tvůrčích či vědeckých výkonů: FILM KAŇKA, Petr. Scénáře tří filmů schválených k realizaci (zahájeno natáčení): Elia Cmíral Part 1 Romové v 3. miléniu Jazz Q Znovu PRÓZA MAGIDOVÁ, Markéta. Překlad. Praha: Positif, s. ISBN NOVOTNÝ, David Jan. Gilgul. Vyd. 1. Praha: Knižní klub, s. ISBN ŠRÁMKOVÁ, Jana. Zázemí. Vyd. 1. Praha: Fra, s. Česká próza. ISBN PŘEKLADY MALÝ, Radek (překlad). RILKE, Rainer Maria. V cizím parku. Vyd. 1. Olomouc: Aleš Prstek, s. ISBN VÝSTAVY KŘIŠŤANOVÁ, Dita (spoluautorka). Jaroslav Vrchlický AV ČR. MAGIDOVÁ, Markéta. Pokoj pro služku (spolu s J. Pfeifferem), (kur. Lydia Pribišová), Nitrianská galerie, Slovensko. Domácí slovník, kur. Marika Kupková, Kabinet, TIC, Brno. Nevrácený plán, (kur. Karina Kottová), Kostka, Meetfactory, Praha. Skupinové výstavy: Lisabon Architecture Triennale, (kur. Beatrice Galilee), Portugalsko. 60 vteřin do minuty (kur. Tereza Velíková), Národní technická knihovna, Praha. 20

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5.

O B S A H 1. Úvod Základní údaje vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 4. Studenti 5. O B S A H 1. Úvod 3 2. Základní údaje o vysoké škole 5 3. Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost 13 4. Studenti 21 5. Absolventi 23 6. Zájem o studium 24 7. Akademičtí pracovníci 27

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2014 Brno, květen 2015 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011. Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Vysoká škola Karlovy Vary obecně prospěšná společnost Karlovy Vary, květen 2012 Základní údaje o předkladateli Název předkladatele: Vysoká škola Karlovy Vary, o.p.s.

Více

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014

Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Vysoká škola sociálně správní, Institut celoživotního vzdělávání Havířov o.p.s. Výroční zpráva o činnosti za rok 2014 Havířov květen 2015 Obsah 1 Úvod... 6 2 Základní údaje o vysoké škole... 7 2.1 Úplný

Více

Výroční zpráva za rok 2013

Výroční zpráva za rok 2013 Výroční zpráva za rok 2013 OBSAH 1 Úvod... 4 2 Základní údaje o vysoké škole... 5 3 Studijní programy, organizace studia a vzdělávací činnost... 9 4 Studenti... 11 5 Absolventi... 12 6 Zájem o studium...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2009 Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice Vydavatel: Vysoká škola evropských a regionálních

Více

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor

Ing. Marek Vochozka, MBA, Ph. D. rektor Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích 212 Výroční zpráva činnosti Výroční zpráva o činnostio 212 1. Úvod Vážené čtenářky, vážení čtenáři, zpracování výroční zprávy je příležitostí

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech)

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 (dle ust. 21 zákona č. 248/95 Sb., o obecně prospěšných společnostech) Projednáno a schváleno správní radou obecně prospěšné společnosti červen 2014

Více

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013

AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně. Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 AKADEMIE STING, o.p.s., vysoká škola v Brně Výroční zpráva o činnosti za kalendářní rok 2013 Brno, květen 2014 OBSAH 1 ÚVOD... 3 2 ZÁKLADNÍ ÚDAJE... 3 2.1 KONTAKTNÍ ÚDAJE... 3 2.2 ORGANIZAČNÍ SCHÉMA...

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2014 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN

VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VYSOKÁ ŠKOLA APLIKOVANÉ PSYCHOLOGIE, s.r.o. TEREZÍN VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2013 1 1. ÚVOD Vysoká škola aplikované psychologie, s.r.o. byla založena jako soukromá společnost s ručením omezeným v roce 2007

Více

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ

VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ VYSOKÁ ŠKOLA EVROPSKÝCH A REGIONÁLNÍCH STUDIÍ ČESKÉ BUDĚJOVICE ČESKÁ REPUBLIKA 2015 Vzor citace: FEREBAUEROVÁ, R. a kol. Výroční zpráva o činnosti Vysoké školy evropských a regionálních studií, o. p. s.,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013. Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2013 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Schváleno Akademickým senátem VŠCHT

Více

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011

Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Výroční zpráva o činnosti za rok 2011 Praha, květen 2012 OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O VYSOKÉ ŠKOLE... 3 3. STUDIJNÍ PROGRAMY, ORGANIZACE STUDIA A VZDĚLÁVACÍ ČINNOST... 6 4. STUDENTI... 9 5. ABSOLVENTI...

Více

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA

ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA ACADEMIA RERUM CIVILIUM VYSOKÁ ŠKOLA POLITICKÝCH A SPOLEČENSKÝCH VĚD, s.r.o. KUTNÁ HORA VÝROČNÍ ZPRÁVA za období od 1. 1. do 31. 12. 2014 (textová část) 1 Předkládá: Zpracovali: prof.. PhDr. Ján LIĎÁK,

Více

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012

Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Vysoká škola chemicko-technologická v Praze veřejná vysoká škola Výroční zpráva o činnosti a hospodaření za rok 2012 Předkládá prof. Ing. Karel Melzoch, CSc. rektor Projednáno Správní radou VŠCHT Praha

Více

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009

Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK 2009 Vysoká škola obchodní v Praze, o.p.s. VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ZA ROK PRAHA - DUBEN 2010 1 OBSAH 1. ÚVOD 3 2. KVALITA A EXCELENCE AKADEMICKÝCH ČINNOSTÍ 7 3. KVALITA A KULTURA AKADEMICKÉHO ŽIVOTA 30 4.

Více

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze

Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze Výroční zpráva o činnosti Univerzity Karlovy v Praze za rok 2004 Univerzita Karlova v Praze 2005 Bez písemného svolení vydavatele a ostatních vlastníků

Více

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015

Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 CO KDY KDE JAK_ Průvodce magisterským studiem avu_2014 2015 Obsah_ Úvodní slovo, str. 5 2. Studium prakticky, str. 27 Studijní oddělení, str. 8 Zahraniční oddělení, str. 8 1. AVU, str. 9 AVU v 21. století,

Více

Vysokoškolské poradenství

Vysokoškolské poradenství Vysokoškolské poradenství Brno 7. 8. 12. 2006 Obsah Vysokoškolské poradenství v nových souvislostech 1 Struktura poradenských center a prezentace poraden 2 Spolupráce ostatních institucí s poradnou 3

Více

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy

Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou JAMU a jejími absolventy JANÁČKOVA AKADEMIE MÚZICKÝCH UMĚNÍ V BRNĚ Divadelní fakulta Ateliér divadelního manažerství a jevištní technologie studijní obor: divadelní manažerství Návrhy komunikace a spolupráce mezi Divadelní fakultou

Více

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE

POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ REPUBLICE SOUKROMÁ VYSOKÁ ŠKOLA EKONOMICKÁ ZNOJMO s.r.o. Bakalářský studijní program: Ekonomika a management Studijní obor: Ekonomika veřejné správy a sociálních služeb POSTAVENÍ SOUKROMÝCH VYSOKÝCH ŠKOL V ČESKÉ

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Gymnázium, Příbram, Legionářů 402 OBSAH Základní údaje o škole... 3 Charakteristika školy.. 4 Školy a školská zařízení členění.. 7 Obory vzdělání

Více

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012

Národní informační a poradenské středisko pro kulturu. VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012 Národní informační a poradenské středisko pro kulturu VÝROČNÍ ZPRÁVA za rok 2012, únor 2013 NÁRODNÍ INFORMAČNÍ A PORADENSKÉ STŘEDISKO PRO KULTURU VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2012 PRAHA ÚNOR 2013 výroční zpráva

Více

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU

UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU číslo 71 / březen 2012 UNIVERZITA V TÝDNU NEKLIDU Univerzita Pardubice se připojila k Týdnu neklidu - k celostátním aktivitám studentské a akademické obce vysokých škol ČR a k diskusi o navrhovaných reformách

Více

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi?

Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná. Jak si zvolit svou profesi? Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná Jak si zvolit svou profesi? PhDr. Nora Novotná, školní psycholožka Gymnázium Jana Palacha příručka vznikla za podpory projektu Příroda, společnost a kultura

Více

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012

VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Obchodní akademie Tomáše Bati a Vyšší odborná škola ekonomická Zlín VÝROČNÍ ZPRÁVA O ČINNOSTI ŠKOLY ZA ŠKOLNÍ ROK 2011/2012 Výroční zpráva o činnosti školy byla vypracována v souladu se zákonem č. 561/2004

Více

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16

INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 INFORMACE O PŘIJÍMACÍM ŘÍZENÍ A STUDIU 15/16 DAMU Akademie múzických umění v Praze, 2014 ISBN 978-80-7331-322-7 Obsah Úvod...5 Divadelní fakulta AMU v Praze...5 Slovo děkanky DAMU...6 Informace o přijímacím

Více

Zkrácený název: OA a VOŠE MB

Zkrácený název: OA a VOŠE MB Název školy: Obchodní akademie, Vyšší odborná škola ekonomická a Státní jazyková škola s právem státní jazykové zkoušky, Mladá Boleslav, T. G. Masaryka 14 Zkrácený název: OA a VOŠE MB Adresa předkladatele:

Více

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015

Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Dlouhodobý záměr Vysoké školy ekonomické v Praze na období 2011 2015 Praha, 2010 1 Dlouhodobý záměr vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti Vysoké školy ekonomické

Více