Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ"

Transkript

1 Nový katalog prací Ing. Tereza HAVELKOVÁ Ačkoliv současná velmi vzrušená atmosféra, pramenící z nedávno schváleného návrhu na komplexní změnu odměňování v platové sféře, zastiňuje jiné právní předpisy upravující odměňování, nezapomeňte, že dne vstoupilo v účinnost vládní nařízení č. 222/2010 Sb., o katalogu prací ve veřejných službách a správě. Tento nový katalog prací, který nahradil nařízení vlády č. 137/2009 Sb., přináší řadu velmi důležitých změn jak v sociálních službách, tak zejména ve zdravotnictví. Zde jsou uvedeny nejdůležitější z nich. SOCIÁLNÍ SLUŽBY 1. Pracovník v sociálních službách Pracovník v sociálních službách zůstává ve platové třídě (PT), avšak ve znění jednotlivých platových tříd došlo k velké aktualizace prací a přibyla řada nových činností. Pro usnadnění je v PT označeno, jaké činnosti jsou považovány za základní výchovnou nepedagogickou činnost, což doposud působilo řadu výkladových problémů a mělo své návaznosti na požadovanou kvalifikaci. V 5. PT bylo doplněno vedení k samostatnosti, nácvik dovedností, rozvíjení schopností, pomoc při plnění osobních cílů a sledování potřeb klienta, vedení záznamů o průběhu sociální služby (= klíčový pracovník), řešení záležitostí spojených s poskytovanou službou.v 8. PT bylo ve zkratce doplněno metodika, organizování a zajištění přímé obslužné péče a nepedagogické činnosti + příprava procesů, neodkladná pomoc osobám vystaveným stálému riziku ohrožení zdraví nebo života distanční formou a plánování průběhu sociální služby. V 9. PT bylo doplněno komplexní koordinace a zajištění přímé obslužné péče a nepedagogické činnosti při poskytování více služeb sociální péče. Příklady zařazení Pracovníka v sociálních službách a) Přímá obslužná péče zejména nácvik jednoduchých denních činností, hygiena, oblékání, podpora soběstačnosti, vytváření základních sociálních a společenských kontaktů aj. 3. PT poskytování přímé obslužné péče soběstačný klientům, bez postižení aj. 4. PT klientům fyzicky či psychicky postiženým, inkontinentním, nepohyblivým aj. 5. PT sledování potřeb klienta a vedení individuálních záznamů o průběhu sociální služby (tzv. klíčový pracovník) 8. PT zpracování metodiky, organizování a zajišťování přímé obslužné péče, plánování průběhu poskytování sociální služby včetně jejího hodnocení 9. PT komplexní koordinace při poskytování více služeb sociální péče. b) Základní výchovná nepedagogická činnost zejména rozvíjení a upevňování hygienických, společenských, pracovních návyků a manuální zručnosti, tvořivé činnosti, volnočasové aktivity aj.: 5. PT podpora při vytváření, prohlubování a upevňování hygienických a pracovních návyků, spolupráce na posilování sociálních a společenských kontaktů 6. PT názorné předvádění řemeslných a jiných prací, rozvíjení motoriky, nácvik denních běžných činností, vytváření vztahu klientů k živým tvorům včetně péče o ně 7. PT fixace návyků u mentálně postižených, rozvíjení pracovních návyků, aktivity a individuální manuální zručnosti, zajišťování materiálu a pomůcek pro výcvik,

2 speciální postupy a nástroje, zajišťování zájmové a kulturní činnosti, volnočasové aktivity zaměřené na rozvíjení osobnosti 8. PT zpracování metodiky, organizování a zajišťování nepedagogické činnosti, plánování průběhu sociální služby 9. PT komplexní koordinace nepedagogické činnosti při poskytování více služeb soc.péče. 2. Sociální pracovník Doposud byl sociální pracovník zařazen do PT, nově je zařazen do PT. Podobně jako u pracovníka v sociálních službách došlo k velké aktualizaci prací a přibyla řada nových činností. v 8. PT doplnění provádění dílčích odborných sociálních prací a odstraněno komplexní zajišťování přímé obslužné a nepedagogické činnosti (tato činnost byla přesunuta k pracovníku v sociálních službách) v 10. PT doplněno poskytování odborné sociálně právní pomoci osobám ohroženým násilným chováním vykázané osoby, zajištění spolupráce a informovanosti mezi intervenčními centry, poskytovateli sociálních služeb, obcemi, policií aj. v 11. PT doplněno tvorba koncepce a strategie poskytování více druhů sociálních služeb, kvalita, analytická činnost a metodika v rámci zařízení ve 12. PT doplněno příprava a koordinace sociálně preventivních programů týraných, zneužívaných a zanedbávaných dětí, posuzování zvláště složitých případů ohrožených dětí nová 13. PT rozvoj metod, aplikace poznatků z psychologie a jiných oborů. ZDRAVOTNICTVÍ V oblasti zdravotnictví bylo u řady zaměstnání radikálně změněn obsah jednotlivých platových tříd, u jiných došlo pouze ke kosmetickým změnám. Rovněž jsou povolání, která zůstala beze změny, těch je však minimum, a navíc bylo doplněno několik zcela nových povolání. Velmi důležitou změnou je skutečnost, že se u mnoha povolání upouští od detailního vyjmenovávání činností zařazených do jednotlivých platových tříd a zavádí se, podobně jako je tomu již u všeobecných sester, používání pojmů základní, specializovaná a vysoce specializovaná péče. Definice druhů ošetřovatelské péče naleznete v 2 odst. 1 vyhlášky č. 424/2004 Sb., o činnostech zdravotnických pracovníků: a) základní - péče o pacienty nad 6 let, kterým zdravotní stav nebo léčebný postup umožňuje běžné aktivity denního života, riziko ohrožení životních funkcí je minimální, a kteří jsou bez patologických změn psychického stavu b) specializovaná - péče o pacienty, kterým zdravotní stav nebo léčebný postup výrazně omezuje běžné aktivity denního života, riziko narušení životních funkcí nebo jejich selhání je reálné, a kteří mají patologické změny psychického stavu, jež nevyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků + základní péče o děti do 6 let c) vysoce specializovaná - péče o pacienty, u kterých dochází k selhání základních životních funkcí nebo bezprostředně toto selhání hrozí, kteří mají patologické změny psychického stavu, jež vyžadují stálý dozor nebo použití omezujících prostředků + specializovaná péče o děti do 6 let věku. 1. Zdravotničtí pracovníci pod odborným (ZPOD)

3 Mezi povolání, u kterých byla provedena změna patří sanitář, ošetřovatel, zdravotnický asistent. U autoptického laboranta, řidiče DRNR a ZZS a zubní instrumentářky byly provedeny jen kosmetické úpravy. Naproti tomu povolání, která zůstala beze změny jsou masér, dezinfektor, asistent zubního technika, nutriční asistent, ortoticko-protetický technik a laboratorní asistent. 1.1 Sanitář Doposud byl zařazen do PT, nově je zařazen do PT. V katalogu prací jsou nově rozlišeny pomocné a obslužné činnosti při poskytování základní péče (3. PT), základní a specializované péče (4. PT) a vysoce specializované péče včetně péče o pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu (5. PT). Dále jsou rozlišeny pomocné a obslužné činnosti v rámci operačního sálu, centrální sterilizace, laboratoří, transfúzní služby, lékáren, lázní, rehabilitace a pitevny, kde jednoduché činnosti jsou zařazeny ve 3. PT a ostatní činnosti ve 4. PT. Příklady zařazení Sanitáře Sanitář pod odborným pečuje o hygienu prostředí, dovoz stravy, manipulaci s prádlem, lůžkem, provádí hygienickou péči o pacienta, polohuje, pomáhá při podávání jídla popř. krmí, pečuje o vyprazdňování pacientů, uložení léčivých přípravků a zdravotnických prostředků. 2. PT jednoduché pomocné činnosti (hygiena prostředí, dovoz stravy, doprovod pacientů aj.) 3. PT pomocné činnosti u soběstačných pacientů/klientů (hygienická péče, polohování, manipulace s pacienty ) 4. PT pomocné činnosti u pacientů/klientů fyzicky či psychicky postižených, inkontinentních, nepohyblivých (hygienická péče, polohování, manipulace ) 5. PT pomocné činnosti pod přímým vedením u pacientů, u kterých dochází k selhání životních funkcí (např. na ARO, JIP) + polohování a fixace pacienta před, v průběhu a po operačním výkonu. 1.2 Ošetřovatel Ošetřovatel zůstává v 5. a 6. PT. Nově je však rozlišena obtížnost výkonů základní a specializované péče, kdy v 5. PT jsou jednoduché výkony o soběstačné klienty a v 6. PT složitější výkony o klienty nepohyblivé, inkontinentní, s psychickými změnami či zdravotním postižením atd. V 6. PT je dále doplněno asistence při ošetřovatelských, diagnostických a léčebných postupech, při zvlášť náročných ošetřovatelských postupech a podíl na herních a výchovných aktivitách dětí a dále dílčí výkony vysoce specializované péče pod přímým vedením u pacientů v bezvědomí, těžce tělesně či mentálně postižených. 1.3 Zdravotnický asistent Zdravotnický asistent (po novele zákona č. 96/2004 Sb. praktická sestra) byl doposud zařazen do PT, nově je zařazen do PT. Všechny platové třídy mají zcela nové znění, proto doporučuji nový katalog prací řádně prostudovat. Nově je rozlišeno poskytování péče pod odborným, kdy v 7. PT je dílčí základní péče, v 8. PT základní nebo dílčí specializované péče a v 9. PT specializovaná a dílčí vysoce specializovaná péče. Dále je v 7. PT zařazena dokumentační a evidenční činnost v kartotékách. V 9. PT je upraveno poskytování základní péče bez, avšak dle současně platných právních předpisů může zdravotnický asistent pracovat pouze pod. Toto ustanovení tedy bude možné použít až s účinností budoucí novely zákona č. 96/2004 Sb.

4 V praxi se často vyskytují problémy s účelovým převáděním např. všeobecných sester na zdravotnické asistenty. K tomu uvádím, že odbornou způsobilost k výkonu zdravotnického asistenta má pracovník se střední zdravotnickou školou v oboru zdravotnický asistent, nebo ošetřovatel po absolvování akreditovaného kvalifikačního kurzu zdravotnického asistenta a dále mají způsobilost zdravotničtí záchranáři a porodní asistentky. Způsobilost k výkonu zdravotnického asistenta NEMAJÍ všeobecné sestry, tzn. že nemohou vykonávat povolání zdravotnický asistent! 1.4 Ostatní ZPOD U autoptického laboranta zůstává 5. PT, pouze bylo doplněno provádění fotodokumentace pitvy. Povolání řidič dopravy nemocných a raněných a řidič vozidla ZZS byly v katalogu prací sloučeny do jednoho povolání. Řidič DRNR zůstává beze změny v 5. PT. Řidič vozidla ZZS zůstává v PT, avšak v 7. PT bylo doplněno: prvotní ošetření ran, sledování a orientační hodnocení funkcí pacienta, přemísťování a polohování pacientů. Zubní instrumentářka rovněž zůstává v 5. a 6. PT, pouze v 6. PT bylo doplněno: provádění výchovné činnosti v rámci zubní prevence. 2. Všeobecné sestry a porodní asistentky Povolání všeobecná sestra a porodní asistentka byla rozdělena do dvou samostatných povolání 2.1 Všeobecná sestra Doposud byla všeobecná sestra zařazena do PT, nově je zařazena do PT, 8. PT byla zrušena. Rovněž byly zrušeny pojmy dílčí a komplexní základní péče, které v praxi působily řadu výkladových problémů a nově se ani nerozlišuje mezi základní a specializovanou péčí, která se u sester velmi těžce odděluje a zavádí se pouze označení ošetřovatelská péče. Aby mohla být sestra zařazena v 11. PT musí poskytovat ošetřovatelskou péči bez a nově je doplněno k jejímuž výkonu je nutná specializovaná nebo zvláštní odborná způsobilost. PT Všeobecná sestra do Všeobecná sestra od dílčí výkony základní péče pod zrušena 9 1. základní péče bez ošetřovatelská péče pod 2. specializovaná péče pod 3. zvlášť náročné specializované postupy pod komplexní základní péče bez 2. specializovaná péče bez 3. vysoce specializovaná péče pod vysoce specializovaná péče bez 2. zvlášť náročné spec.postupy bez 1. ošetřovatelská péče bez 2. vysoce spec. péče pod 3. zvlášť náročné spec.postupy pod 1. ošetřovatelská péče bez, k jejímuž výkonu je nutné specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti 2. zvlášť náročné spec.postupy bez 12 nejnáročnější vysoce spec. úkony nejnáročnější vysoce spec. výkony Příklady zařazení Všeobecné sestry

5 ARO, JIP u pacientů dochází k selhání životních funkcí = vysoce specializovaná péče, 10. PT pod, 11. PT bez (nutná specializace). Psychiatrické léčebny - péče o pacienty bez nutnosti dozoru a použití omezujících prostředků = specializovaná péče (9. PT pod, 10. PT bez ). Péče o pacienty s nutným dozorem či použitím omezujících prostředků = vysoce specializovaná péče (10. PT pod, 11. PT bez (nutná specializace). ZZS péče o pacienty, u kterých dochází k selhání životních funkcí = vysoce specializovaná péče, dle praxe pracují sestry při výjezdech výhradně bez PT (nutná specializace ARIP). Operátorky vysoce specializovaná péče (nutná specializace) 11. PT. Dětské sestry (péče o děti do 6 let) v jeslích (děti zdravé, soběstačné ) = specializovaná péče 9. PT pod, 10. PT bez zdravotní stav výrazně omezuje běžné aktivity = vysoce specializovaná péče 10. PT pod, 11. PT bez (nutná specializace nebo obor dětská sestra) péče o rizikové novorozence 12. PT 2.2 Porodní asistentka Doposud byla jako všeobecná sestra zařazena v PT, nově v PT. Podobně jako u sestry byly zrušeny pojmy dílčí a komplexní základní péče a rovněž se nerozlišuje mezi základní a specializovanou péčí. Nově se souhrnně označuje jako ošetřovatelská péče. PT Porodní asistentka do Porodní asistentka od dílčí výkony základní péče v gynekologii zrušena pod 9 1. základní péče v gynekologii bez 2. spec. péče v gynekologii pod komplexní péče bez 2. specializovaná péče bez ošetřovatelská péče v porodní asistenci pod ošetřovatelská péče v porodní asistenci bez + doplněno: předepisování nebo provádění vyšetření nezbytných ke sledování fyziologického těhotenství 11 vysoce spec. péče v porodnictví a vysoce specializovaná péče v gynekologii a gynekologii bez + předepisování péče v porodní asistenci bez na nebo provádění vyšetření nezbytných ke základě specializované nebo zvláštní sledování fyziologického těhotenství odborné způsobilosti 12 nejnáročnější vysoce spec. úkony nejnáročnější vysoce spec. výkony 3. Zdravotnický záchranář Po zdlouhavých jednáních bylo docíleno, aby byl zdravotnický záchranář odměňován za vykonávání stejných činností stejně jako všeobecná sestra, čímž je naplněno ustanovení 110 zákoníku práce, které říká, že za stejnou práci nebo za práci stejné hodnoty přísluší všem zaměstnancům u zaměstnavatele stejná mzda, plat nebo odměna z dohody. Dosud byl zařazen do PT, nově je zařazen do PT. PT Zdravotnický záchranář do Zdravotnický záchranář od specifická péče na úseku NP a AP pod zrušena 9 specifická péče na úseku NP a AP bez 1. dílčí výkony specifické péče v PNP pod 2. dílčí výkony vysoce specializované péče

6 na ARO a AP pod specifická péče na úseku PNP a AP včetně letecké záchranné služby 2. operátor na operačním středisku 11 zásadní strategie a koncepce, strategie výchovy a dalšího vzdělávání 1. operátor na op. středisku pod 2. specifická péče v PNP pod 3. vysoce spec.péče na ARO, AP pod 1. operátor na operačním středisku bez 2. specifická péče v PNP bez 3. vysoce spec.péče na ARO a AP bez na základě specializované způsobilosti 4. zajišťování celoživotního vzdělávání Zkratky: NP neodkladná péče, AP akutní příjem, PNP přednemocniční neodkladná péče 4. Ostatní zdravotničtí pracovníci bez odborného (ZPBD) U této kategorie zaměstnanců došlo ke změnám platových tříd u řady povolání. Drobné kosmetické změny, kterými se nebudu v tomto článku zabývat, byly zapracovány u zdravotně-sociální pracovníka a zubního technika. Navíc do této kategorie přibyla 3 nová povolání, a to biotechnický asistent, adiktolog a arteterapeut, pracovní terapeut. 4.1 Ergoterapeut Ergoterapeut byl dosud zařazen do PT, nově do PT. Díky zrušení 7. PT byla většina prácí byla přesunuta o třídu výše. Navíc do 9. PT bylo doplněno základní kinesiologické a biomechanické rozbory a provádění nácviku v oblasti pracovních činností. Do 10. PT byly doplněny složité ergoterapeutické analýzy, sestavování dlouhodobých plánů, poradenská činnost a prevence. V nové 11. PT je zařazena příprava standardů, metodika, strategie. 4.2 Zdravotní laborant Dosud byl zdravotní laborant zařazen do PT, nově do PT. Práce však zůstaly ve stejných PT, jen byly doplněny nové činnosti. V 8. PT doplněno činnosti související s výrobou transfúzních přípravků, v 9. PT doplněno hodnocení výsledků z analyzátorů krevních elementů, výroba transfúzních přípravků a imunohematologická vyšetření. Do 10. PT doplněna imunohematologická diagnostika a cytomorfologické vyšetření. Nová 11. PT obsahuje tvorbu strategie, koncepce, aplikace výsledků výzkumu aj. 4.3 Radiologický asistent Radiologický asistent byl dosud zařazen do PT, nově do PT. Téměř všechny PT mají nové znění, proto doporučuji důkladně prostudovat nový katalog prací. Obecně jsou radiologické zobrazovací postupy pod zařazeny v 8. PT, bez v 9. PT, v 10. PT specializované zobrazovací a terapeutické výkony bez. V 11. PT jsou zařazeny nejnáročnější specializované diagnostické a terapeutické výkony na základě specializované způsobilosti bez včetně nad dodržováním požadavků radiační ochrany. 4.4 Radiologický technik Doposud byl zařazen do PT, nově do PT. Práce zůstaly ve stejných PT, pouze do 10. PT bylo doplněno zpracování ozařovacích plánů radioterapie bez a do nové

7 11. PT zařazeno nejnáročnější specializované činnosti v oboru specializace + zpracování metodiky, kvalita, vzdělávání a aplikace výsledků výzkumu. 4.5 Asistent ochrany a podpory veřejného zdraví Byl dosud zařazen do PT, nově do PT. Díky zrušení 7. PT byly jednotlivé činnosti zařazeny o třídu výše. 4.6 Ortotik-protetik Dosud byl zařazen do PT, nově do PT. Ačkoliv byla 8. PT zrušena, práce zůstaly ve stejných platových třídách, pouze v 10. PT bylo doplněno celoživotní vzdělávání Nutriční terapeut Nutriční terapeut byl dosud zařazen do PT, nově je zařazen do PT. V 10. PT bylo při poskytování specializované péče na úseku klinické výživy doplněno na základě specializované nebo zvláštní odborné způsobilosti. V nové 11. PT je zařazena tvorba koncepce nutriční péče ve zdravotnickém zařízení, vzdělávání aj. 4.8 Dentální hygienistka Doposud byla zařazena do PT, nově do PT. Všechny platové třídy mají zcela nové znění, proto doporučují důkladné prostudování nového katalogu prací. 4.9 Farmaceutický asistent Farmaceutický asistent byl dosud zařazen do PT, nově do PT. Jednotlivé činnosti byly díky zrušení 7. PT přesunuty o třídu výše. Navíc v 9. PT bylo doplněno konzultační činnost u volně prodejných léků, doplňků stravy a zdravotnických prostředků. V nové 10. PT je zařazena tvorba metodiky a celoživotní vzdělávání Biomedicínský technik Byl dosud zařazen do PT, nově do PT. Díky zrušení 8. PT mají všechny platové třídy zcela nové znění. V 9. PT je zařazena obsluha, kontrola a opravy přístrojů neovlivňující zdravotní stav bez, v 10. PT specializované biomedicínské technické činnosti (zavádění nových metod, modifikace softwarů aj.) a v nové 11. PT nejnáročnější specializované činnosti v oboru specializace, aplikace výsledků výzkumu aj Optometrista a ortoptista Obě povolání zůstávají v PT, avšak u optometristy v 10. PT bylo dosud vyšetřování osob do 15 let na oftalmologických přístrojích pod očního lékaře, nově pouze na základě indikace lékaře. U ortoptisty v 9. PT byla dosud diagnostická vyšetření pacientů bez na základě indikace lékaře, nově bez indikace lékaře Nová povolání Biotechnický asistent je v katalogu prací novým povoláním, které je zařazeno do PT. Jeho úkolem je zejména zabezpečení chodu přístrojů, technická asistence při vyšetřeních a výkonech, kalibrace přístrojů aj. Adiktolog je zařazen rovněž do PT. Adiktologie je oborem zabývající se problematikou závislostí. Arteterapeut a pracovní terapeut je zařazen do PT. Arteterapie je oborem zabývající se léčbou prací. 5. Zdravotničtí pracovníci bez odborného po získání specializované způsobilosti (ZPSZ)

8 Podobně jako u předchozí kategorie zdravotnických pracovníků došlo i v této ke změnám platových tříd, kompetencí a rovněž přibyla nová povolání. 5.1 Psycholog ve zdravotnictví a klinický psycholog Tato povolání byla sloučena do jednoho. Pro psychologa ve zdravotnictví je vyčleněna 11. PT, která obsahuje péči o psychický stav pacientů pod klinického psychologa. Klinický psycholog zůstává zařazen do PT, pouze ve 13. PT bylo doplněno: metodika, vzdělávání, aplikace výsledků výzkumu. 5.2 Fyzioterapeut Fyzioterapeut byl doposud zařazen do PT, nově do PT. Všechny platové třídy mají zcela nové znění, proto doporučuji důkladné prostudování katalogu prací. V 9. PT jsou zařazeny vstupní a kontrolní fyzioterapeutické vyšetření pod a základní fyzioterapeutické úkony. Do 10. PT jsou zařazeny komplexní fyzioterapeutické postupy a kineziologické vyšetření bez + komplexní fyzioterapie u pacientů s rizikem selhání životních funkcí. 11. PT je určena pro specializované fyzioterapeutické postupy a preventivní programy v rehabilitaci. Do 12. PT jsou zařazeny nejnáročnější vysoce specializované činnosti na základě specializace, PEMG, moire-vyšetření nebo posturografie včetně prevence, vzdělávání aj. Do nové 13. PT je zařazena aplikace výsledků výzkumu do praxe. 5.3 Biomedicínský inženýr U tohoto povolání zůstává PT. Pouze jsou rozděleny metodické činnosti v oboru specializace (12. PT) a v rámci zdravotnického zařízení (13. PT). Celoživotního vzdělávání je přesunuto ze 13. PT do 12. PT a ve 12. PT je dále doplněno: výkon nejnáročnějších spec. činností bez indikace a identifikace činností vyžadující změnu v postupu, analýzy odhalující příčiny nedostatků. Ve 13. PT je podrobněji specifikována výzkumná činnost. 5.4 Odborný pracovník v ochraně a podpoře veřejného zdraví Pracovník zůstává zařazen v PT, nově je pouze realizace programů ochrany zdraví souhrnně zařazena v 11. PT. Do 13. PT bylo doplněno celoživotní vzdělávání. 5.5 Klinický logoped a radiologický fyzik U obou povolání došlo pouze ke kosmetickým změnám. Logoped zůstává ve stejné PT, pouze ve 13. PT bylo doplněno provádění logopedických činností včetně osob obtížně vyšetřitelných a osob s poruchami centrálního nervového systému. Fyzik zůstává v PT, pouze ve 13. PT bylo doplněno metodika, vzdělávání, aplikace výsledků výzkumu. 5.6 Odborný pracovník v laboratorních metodách a v přípravě léčivých přípravků Toto povolání bylo doposud zařazeno v části Společné specializované práce, tzn. mimo zdravotnická povolání. Nově je zařazeno v části Zdravotnictví. Odborný pracovník je zařazen do PT a zabývá se prováděním laboratorních vyšetření, speciálních analýz a diagnóz atd. 5.7 Zrakový terapeut Zrakový terapeut je novým povoláním v katalogu prací a je zařazeno do PT. Mezi činnosti zrakového terapeuta patří oftalmologická a tyflopedická diagnostika, poradenství, rehabilitace zrakových funkcí aj. 6. Farmaceut, zubní lékař, lékař

9 U těchto povolání se platové třídy nezměnily. Farmaceut zůstává v PT, pouze do 14. PT bylo doplněno zavádění systému a kontrola pravidel bezpečného zacházení s léčivy, bezpečnou a racionální farmakoterapií, farmaceutická péče poskytovaná s dalšími členy týmu a dále zavádění nových poznatků přípravy léčiv, celoživotní vzdělání. Zubní lékař zůstává zařazen v PT, pouze revizní a posudková činnost byla přesunuta z 12. do 13. PT a ve 14. PT byly doplněny výzkumné a vývojové činnosti. Lékař rovněž zůstává v PT, platové třídy zůstaly beze změny. Závěrem bych vás ráda upozornila, že úplné znění katalogu prací naleznete na našich internetových stránkách ( v sekci Odměňování Katalog prací. V září se uskutečnil seminář týkající se nového katalogu prací a u účastníků měl kladný ohlas. Pokud byste měli i vy zájem o uspořádání dalšího semináře na toto téma, neváhejte a kontaktujte nás. autorky:

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících

Roční výkaz o zaměstnavatelích, evidenčním počtu zaměstnanců a smluvních pracovnících Ministerstvo zdravotnictví Schváleno ČSÚ pro Ministerstvo zdravotnictví. ČV 145/12 ze dne 17.10.2011 v rámci Programu statistických zjišťování na rok 2012. Vyplněný výkaz předložte pracovišti státní statistické

Více

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004

96/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 4. února 2004 96/2004 Sb. ZÁKON ze dne 4. února 2004 o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně

Více

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková

Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny. Ing. Markéta Bartůňková Klasifikace analytických účtů 3. setkání Expertní skupiny Ing. Markéta Bartůňková Základní metodiky k nákladovému oceňování hospitalizačních případů KLASIFIKACE ANALYTICKÝCH ÚČTŮ TYPOLOGIE ŘEŽIJNÍCH STŘEDISEK

Více

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví

OBSAH 1 K obsahu základních pojmů pro oblast pracovněprávních vztahů ve zdravotnictví O autorech...17 Seznam zkratek, pojmů a použitých zkrácených názvů...18 Seznam právních a jiných předpisů používaných formou číselného označení v poznámkách pod čarou...22 Recenze...28 Slovo úvodem...30

Více

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních

ZÁKON o nelékařských zdravotnických povoláních Strana 5206 Sbírka zákonů č. 339 / 2008 Částka 109 339 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání

Více

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona.

Zdravotnické povolání - souhrn činností při poskytování zdravotní péče podle tohoto zákona. Zákon č.96/2004 Sb., o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání a k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících

Více

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU:

96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: 96/2004 Sb. - Zákon o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu n... Stránka č. 1 z 50 Ročník 2004 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Zákon o podmínkách získávání

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Místo pro nalepení kolku 100 Kč ČÍSLO REGISTRACE Zde nevyplňujte, prosím Příjmení, jméno, titul: dřívější příjmení * : Datum

Více

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12.

Kulatý stůl. Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. Kulatý stůl Návrh změn ve vzdělávání nelékařských zdravotnických povolání v návrhu zákona, který má nahradit zákon č. 96/2004 Sb. 8. 12. 2014 Přehled oborů dle zákona č. 96/2004 Sb. Základní škola/kvalifikační

Více

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU

Typ B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU ČÍSLO DODATKU PŘÍLOHA č. 2 - Vstupní formulář / V-13 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE Účinnost smlouvy ode dne.. Účinnost změn v příloze ode dne.. B PRACOVIŠTĚ ZDRAVOTNICKÉHO TÝMU IDENTIFIKAČNÍ

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) 44 ČČ RR ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte

Více

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch

Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky. 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky 4. 28. dubna 2011 MUDr. Milan Cabrnoch 1 Vybrané kapitoly ze sociální a zdravotní politiky otevřený interaktivní cyklus seminářů otevřený - pro studenty

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O VYDÁNÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově

Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Uplatnění studentů SZŠ v Prostějově Absolventi mohou po ukončení studia nastoupit do zaměstnání nebo pokračovat ve studiu na vyšších odborných školách VOŠ nebo a vysokých školách. Uplatnění absolventů

Více

SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE

SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE SYSTÉM ODMĚŇOVÁNÍ - NÁSTROJ ŘÍZENÍ VÝKONU NEMOCNICE Ing. Petr Váňa, Senior Consultant, M.C.TRITON, spol. s r.o. Aktuální problémy managementu českého zdravotnictví Jindřichův Hradec 21. září 2006 Struktura

Více

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky)

ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) ŽÁDOST O VYDÁNÍ / PRODLOUŽENÍ* OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU (pro české státní příslušníky) Místo pro nalepení kolku 500 Kč ČÍSLO REGISTRACE zde nevyplňujte prosím Příjmení,

Více

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA

99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA Změna: 287/2013 Sb. 99/2012 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 22. března 2012 o požadavcích na minimální personální zabezpečení zdravotních služeb Ministerstvo zdravotnictví stanoví podle 120 zákona č. 372/2011 Sb.,

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková

Novinky v legislativě. Alice Strnadová Dana Jurásková Novinky v legislativě Alice Strnadová Dana Jurásková Česká asociace sester Česká asociace sester je odborná, stavovská dobrovolná, nezisková, nepolitická organizace s právní subjektivitou. Je to největší

Více

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM

MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM MÍSTNÍ TELEFONNÍ SEZNAM Městské nemocnice v Litoměřicích telefonní číslo z veřejné telefonní sítě je nutné volit ve tvaru 416 723 +níže uvedená linka název pracoviště linka Důležitá vnitřní telefonní čísla

Více

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR

Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR Financování sociálních služeb v ČR ve vazbě na dopady na zaměstnance Ing. Terezie Kalfusová, OSZSP ČR 3 základní druhy sociálních služeb v ČR Služby sociální péče Sociální prevence Sociální poradenství

Více

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života

Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Návaznost a koordinovanost aktivit ucelené podpory návratu osob po CMP do aktivního a pracovního života Metodika Obsah Úvod... 3 Současná situace... 4 Ucelená podpora osob po CMP a její podstata... 4 Proces

Více

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?!

Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! Koncepce síťě adiktologických služeb - báze pro spolupráci?! PhDr. Lenka Vavrinčíková, Ph.D. IV. podzimní adiktologická konference 10.10. 2014 Brno Koncepce sítě specializovaných adiktologických služeb

Více

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1).

(2) Touto vyhláškou nejsou dotčeny požadavky na personální zabezpečení zdravotních služeb stanovené jinými právními předpisy 1). Systém ASPI - stav k 3.9.2014 do částky 79/2014 Sb. a 19/2014 Sb.m.s. - RA608 99/2012 Sb. - o požadavcích na minimální personální zabezpeč. zdravotních služeb - poslední stav textu Změna: 287/2013 Sb.

Více

Zpráva prezidentky ČAS

Zpráva prezidentky ČAS Zpráva prezidentky ČAS Dana Jurásková 16.11.2013 Hlavní sestra ČR Samostatný odbor na MZ ČR Hlavní sestra ČR Mgr. Alena Šmídová Iniciativa ČAS Aktivity prezidia ČAS 5.jarní konference prezidia ČAS 21.3.13

Více

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR

Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Stabilizace sester ve zdravotnických zařízeních ČR Tisková konference ČAS dne 10.9.2010 Analýza ČAS identifikace zásadních problémů 4/2009 Špatné finanční ohodnocení; Chybné zařazení v platových třídách;

Více

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***)

d) doklad o uznání odborné kvalifikace podle zvláštního právního předpisu***) Příloha 5 Seznam živností, jejichž výkon je podnikatel povinen zajistit pouze fyzickými osobami splňujícími odbornou způsobilost, a odborné způsobilosti pro výkon těchto činností (K 7 odst. 6) Živnost

Více

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS

SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS SOCIÁLNÍ SLUŽBY PRO OSOBY S POSTIŽENÍM V KASTÍLII A LEÓNU (ŠPANĚLSKO) A JEJICH FINANCOVÁNÍ V RÁMCI ASOCIACE AUTISMO BURGOS BRNO 14. LISTOPADU 2013 DĚTSTVÍ Sociální služby > Raná péče Vzdělávání > Školní

Více

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci

Management porodní asistence. Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Management porodní asistence v České republice Věra Vránová Ústav teorie a praxe ošetřovatelství LF UP v Olomouci Mezinárodn rodní definice porodní asistentky Porodní asistentka je osoba, která byla řádně

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie, péče psychiatrických sester, péče (jedná se o pracoviště smluvní

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Služeb sociální péče TEREZA, PO Benešov u Semil 180, 512 06 Organizační řád Služeb sociálních péče TEREZA, PO, v Benešově u Semil, stanoví zásady činnosti a řízení organizace,

Více

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů

Brno, 4. 5. 3. 2014. Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů Brno, 4. 5. 3. 2014 Personální obsazení z pohledu požadavků zaměstnavatele a kvalifikačních předpokladů JUDr. Zuzana Pláničková, právní a sociální oddělení Odborový svaz zdravotnictvía sociální péče ČR

Více

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů

PROFIL PŘEDPISU: VYHLÁŠKA. ze dne 1. března 2011 ČÁST PRVNÍ OBECNÁ USTANOVENÍ. Předmět úpravy. Vymezení pojmů Stránka 1 Od: Uloženo v aplikaci Windows Internet Explorer 8 Odesláno: 18. března 2011 8:23 Předmět: 55/2011 Sb. - Vyhláška očinnostech zdravotnických pracovníků a jiných odborných pracovníků Ročník 2011

Více

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR

Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR Vzdělání a vzdělávání pracovníků v zařízeních sociálních služeb Mgr. Ivana Štěpánková, OSZSP ČR V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH VYKONÁVAJÍ ODBORNOU ČINNOST a) sociální pracovníci (108/2006 Sb., 505/2006 Sb.) b)

Více

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 2 7 6 6 0 5 2 IČZ smluvního ZZ 7 7 0 0 1 0 0 0 Číslo smlouvy 2 Z 7 7 N 0 0 1 Název IČO Kroměřížská nemocnice a.s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 / 4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.)

Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till 30. 9.) Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 20.1.2006 1 Mzdy ve zdravotnictví v roce 2004 a 2005 (do 30. 9.) Earnings in health services in 2004 and 2005 (till

Více

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA

129/2010 Sb. VYHLÁŠKA 129/2010 Sb. VYHLÁŠKA ze dne 23. dubna 2010, kterou se mění vyhláška č. 39/2005 Sb., kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského zdravotnického

Více

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz

Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Zajištěné transporty - s lékařem, nebo bez? dr. Ondřej Franěk, ZZS HMP Korunní 98, Praha 10 ředitel MUDr. Zdeněk Schwarz Legislativní vsuvka Zákon 374/2011 Sb. O zdravotnické záchranné službě 2 ZZS poskytuje

Více

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012

Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012. Wages and salaries in health services in 2012 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 28. 8. 2013 36 Souhrn Mzdy a platy ve zdravotnictví v roce 2012 Wages and salaries in health services in 2012 Průměrný

Více

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu:

Modul 5 Sociálně - právní minimum. Lekce č. 9. Sociální služby. Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Modul 5 Sociálně - právní minimum Lekce č. 9 Sociální služby Výuka tohoto kurzu je realizovaná v rámci projektu: Podpora celoživotního vzdělávání pracovníků poskytovatelů sociálních služeb v Jihomoravském

Více

Postup při uzavírání smluv

Postup při uzavírání smluv Postup při uzavírání smluv s poskytovateli domácí péče, fyzioterapie, ergoterapie, porodní asistence, péče ortoptisty, nutriční terapie a péče psychiatrických sester (jedná se o pracoviště smluvní odbornosti

Více

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová

Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě. Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Služby a podpora osob po poškození mozku v komunitě Mgr. Marcela Janečková Mgr. Tereza Žílová Obsah prezentace Principy a předpoklady poskytování služeb v komunitě Základní rozdělení služeb v komunitě

Více

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb:

1. Základní informace o sociálních službách: 2. Základní pojmy v oblasti sociálních služeb a komunitního plánování sociálních služeb: 1. Základní informace o sociálních službách: V lednu roku 2007 vstoupil v platnost zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, který upravuje podmínky poskytování pomoci a podpory fyzickým osobám v nepříznivé

Více

Projektový záměr k velké novele

Projektový záměr k velké novele Zákon č. 96/2004 Sb. Projektový záměr k velké novele Obsah: 1. Úvod 2. Cíle, důsledky 3. Nejdůležitější změny a teze 4. Architektura zákona a soulad s ES směrnicí a navazující legislativou 5. Příloha:

Více

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH

PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Strana 1 z 7 Název: PROCES SOCIÁLNÍ PRÁCE VE ZDRAVOTNICKÝCH ZAŘÍZENÍCH Platnost od: 2. 5. 2008 Platnost do: odvolání Nahrazuje: ----- Personál: Všeobecné sestry, porodní asistentky, zdravotně sociální

Více

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě

Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě Nařízení vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě 1 Tímto nařízením se stanoví zařazení prací ve veřejných službách a správě do platových tříd zaměstnanců, jimž je za práci

Více

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ

PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PROFESNÍ KVALIFIKACE A KVALIFIKAČNÍ NÁROKY PRO RŮZNÉ TYPY PŘEDŠKOLNÍCH ZAŘÍZENÍ PhDr. Lucie Plešková konference Sítě mateřských center pod záštitou Ministerstva práce a sociálních věcí SPOLEČNOST PŘÁTELSKÁ

Více

Rizika nežádoucích příhod ve zdravotnictví

Rizika nežádoucích příhod ve zdravotnictví MUDr. František www.cszt.cz Praha, Novotného lávka č. 5, dne 6.5.2012 Česká společnost pro zdravotnickou techniku Česká asociace sester Pobočka ČSZT při SÚKL Symposium NEŽÁDOUCÍ PŘÍHODY ZDRAVOTNICKÝCH

Více

Podpora lidí s PAS osobní asistencí

Podpora lidí s PAS osobní asistencí Asociace pomáhající lidem s autismem APLA-JM o.s. Podpora lidí s PAS osobní asistencí Ing. Tomáš Dostál Mgr. Pavla Krňávková APLA-JM o.s. Vznik v roce 2002 z iniciativy rodičů dětí s autismem, odborníků

Více

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory

3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory 3.4.1 PRIORITA: Podpora seniorů - Prachatice 3.4.1.1 Opatření 1 - Udržení a doplnění pobytových služeb pro seniory STRUČNÝ POPIS VÝCHOZÍ SITUACE: V Prachaticích je zajištěna služba domovy pro seniory,

Více

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN

KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN Péče o osoby s duševním onemocněním na území Karlovarského kraje KONCEPCE A IMPLEMENTAČNÍ PLÁN O.Pěč 17.3.2011 Karlovy Vary Projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím

Více

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení

Krajská zdravotní a.s. - Nemocnice Most, o.z. Název oddělení ARO 4510002001 Anesteziologicko-resuscitační oddělení 4510003001 Anesteziolog.-resusc.odd.-léčba bolesti 4510003002 Anesteziolog.-resusc.odd. - anestezie 4510003003 Anest.-resusc.odd.-jednotka pro zotavení

Více

Traumatologický plán SOL Trutnov

Traumatologický plán SOL Trutnov Traumatologický plán SOL Trutnov Preambule : Traumatologický plán (dále jen TP) obsahuje zabezpečení zdravotnických opatření postiženým osobám (vyhláška MV č. 328/2001 Sb.), je reakcí na následky havárie

Více

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1

ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 ÚŘEDN[ HODINY Pondělí - Pátek 7.00-15.30 Nám. T. G. Masaryka 1,261 01 Příbram 1 KONTAKT Nám. T. G. Masaryka 1, 261 01 Příbram 1 tel./fax: 318635 050,777 942 520 e-mail: info@charita-pribram.cz ŘEDITELKA

Více

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy

Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Informace ze zdravotnictví Hlavního města Prahy Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Hlavní město Praha 9 21.8.2006 Mzdy ve zdravotnictví v Hlavním městě Praze v roce 2005 Salaries

Více

Role a kompetence sestry

Role a kompetence sestry Role a kompetence sestry Role sestry Je určena typem ošetřovatelské péče profesionální péče vyžaduje speciální vědomosti, dovednosti a postoje kvalifikované sestry laická pomoc okolí rodině, přátelům,

Více

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče

Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Úvodní dokument k sociální službě sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče Posláním sociální služby poskytované ve zdravotnickém zařízení lůžkové péče je poskytovat svým klientům

Více

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011

Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví. Tisková konference 22.2.2011 Výsledky projektu HEZR hodnocení ekonomických a sociálních opatření ve zdravotnictví Tisková konference 22.2.2011 Cíl projektu HEZR cílem projektu je veřejnosti pravidelně zprostředkovat názor odborné

Více

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ

TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ TEMATICKÉ SETKÁNÍ PRO KULTURNÍ OBLAST A OSTATNÍ konané dne 27.11.2013 na Krajském úřadu Jihomoravského kraje v Brně v rámci projektu Slaďování pracovního a rodinného života zaměstnanců JMK a jeho PO Přítomni:

Více

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

317 VYHLÁŠKA. ze dne 27. července 2005. o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků 317 VYHLÁŠKA ze dne 27. července 2005 o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ve znění vyhlášky č. 412/2006 Sb. Ministerstvo školství,

Více

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 160 ZÁKON České národní rady ze dne 19. března 1992 o zdravotní péči v nestátních zdravotnických zařízeních Česká národní rada se usnesla na tomto zákoně: ČÁST PRVNÍ ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ 1 Předmět úpravy

Více

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315

Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 Program podpory integrace zdravotně postižených občanů do společenského a pracovního života OP RLZ CZ.04.1.03/2.1.25.2/2315 O nás Sdružení bylo založeno v roce 1994 Posláním Sdružení PIAFA je pomoc zdravotně

Více

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY SBÍRKA ZÁKONŮ ČESKÉ REPUBLIKY Profil aktualizovaného znění: Titul původního předpisu: Vyhláška kterou se stanoví minimální požadavky na studijní programy k získání odborné způsobilosti k výkonu nelékařského

Více

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY

KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY KONFERENCE PRO ZDRAVOTNÍ SESTRY A NELÉKAŘSKÉ ZDRAVOTNICKÉ PRACOVNÍKY Téma : Komunikace bez problémů : Umění úspěšné komunikace Vážené dámy a vážení pánové, dovolujeme si Vás pozvat na odbornou konferenci,

Více

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA

REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ. Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA REHABILITACE NA ORTOPEDICKÉM ODDĚLENÍ Mgr. Michaela Veselá KTLR FNUSA Definice rehabilitace Dle WHO: RHB zahrnuje všechny prostředky, směřující ke zmírnění tíže omezujících a znevýhodňujících stavů a umožňuje

Více

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO

STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA JASELSKÁ Jaselská 7/9, BRNO Nabízené studijní obory pro školní rok 2015/2016 78-42-M/04 Zdravotnické lyceum 53-41-M/01Zdravotnický asistent 75-41-M/01Sociální činnost 53-41-M/01Zdravotnický asistent večerní studium Adresa školy:

Více

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA

Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA Prezentace projektů OP LZZ ve VFN PaedDr. Eva Kramperová, MBA kramperova.eva@vfn.cz 2 Realizace vzdělávacích aktivit Hodnocení a ověření kvality výuky VZDĚLÁVÁNÍ NELÉKAŘŮ 8 aktivit Vyjednávání a zvládání

Více

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH

NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH NOVELA ZÁKONA O NELÉKAŘSKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH POVOLÁNÍCH Právní výklad V zubní péči je základem úspěchu sehraný dentální tým, v němž má každý člen svoji jasnou roli. Výsledkem jejich spolupráce je pak spokojený

Více

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků

VYHLÁŠKA. č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků VYHLÁŠKA č. 317/2005 Sb., o dalším vzdělávání pedagogických pracovníků, akreditační komisi a kariérním systému pedagogických pracovníků ze dne 27. července 2005 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy

Více

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ

9 KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ VĚSTNÍK č. 9 - MZ ČR, 2004 M E T O D I C K Á O P A T Ř E N Í 9. KONCEPCE OŠETŘOVATELSTVÍ ZN.: 21581/04/VVO REF.: Dagmar Prokopiusová, Bc. tel. 22497 linka 2555 Ministerstvo zdravotnictví vydává metodické

Více

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková

Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice. Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti do 6 let v České republice Kamila Svobodová Jana Barvíková Systém kolektivní péče o malé děti Tradiční formy péče - jesle - mateřské školy Ziskové (komerční) formy péče

Více

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU

ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU ŽÁDOST O PRODLOUŽENÍ OSVĚDČENÍ K VÝKONU ZDRAVOTNICKÉHO POVOLÁNÍ BEZ ODBORNÉHO DOHLEDU Důležité upozornění: Jedna žádost slouží k vydání osvědčení k výkonu jednoho zdravotnického povolání. V případě žádosti

Více

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004

Zdravotnická zařízení v roce 2004. Health establishments in 2004 Aktuální informace Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Praha 27.4.2005 12 Zdravotnická zařízení v roce 2004 Health establishments in 2004 Souhrn Tato aktuální informace charakterizuje

Více

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014

Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Způsoby úhrad zdravotní péče na rok 2014 Česká průmyslová zdravotní pojišťovna v roce 2014 hradí poskytovatelům zdravotních služeb (dále PZS) zdravotní péči v souladu se Zákonem č. 48/1997 Sb., o veřejném

Více

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010

Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Zdravotnictví Plzeňského kraje 2010 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů

Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů III. Návrh věcného záměru zákona o rehabilitaci osob se zdravotním postižením a o změně a doplnění některých dalších zákonů A. Přehled dosavadní právní úpravy Jednotný systém poskytování komplexní rehabilitace

Více

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň

ZA ROK 2005. Ústav sociální péče. Plzeňský kraj, Škroupova 18, 306 13 Plzeň VÝROČNÍ ZPRÁVA ZA ROK 2005 I. Činnost organizace, její poslání a činnost 1.Organizace Název organizace Adresa Ústav sociální péče Skořická 314, 338 43 Mirošov IČO 48379808 Telefonní spojení 371783040-43,

Více

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM

MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM MOŽNOSTI UPLATNĚNÍ DOSPĚLÝCH S WILLIAMSOVÝM SYNDROMEM SOCIÁLNÍ SFÉRY - Práce - Bydlení - Volný čas - Partnerské vztahy - Rodina PRACOVNÍ UPLATNĚNÍ Pracovní trh Sociální služby Možnosti mimo systém LEGISLATIVA

Více

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy

AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy AKREDITOVANÁ ZAŘÍZENÍ - certifikované kurzy Certifikované kurzy jsou rozděleny (pouze orientačně) do 7 oblastí: AKTUALIZACE - 05.12.14 OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE, MANAGEMENT, KVALITA A KOMUNIKACE, MENTOŘI, PSYCHOLOGIE,

Více

Urgentní medicína a medicína katastrof

Urgentní medicína a medicína katastrof Urgentní medicína a medicína katastrof Zdravotnická záchranná služba Královéhradeckého kraje MUDr. Ladislav Žabka, Ph.D. (A) Přednemocniční péče Neodkladná péče (PNNP) KZOS RLP LZS RZP RVS Odkladná péče

Více

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám:

ABC Zdravotnictví ČR. Otázky ke zkouškám: ABC Zdravotnictví ČR Otázky ke zkouškám: 1. Vysvětlete pojem Zdravotní péče, co jím rozumíme, jaké druhy znáte Co rozumíme pod pojmy péče: dispenzární diagnostická léčebná ošetřovatelská lékárenská posudková

Více

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o.

RÁMCOVÝ PROGRAM. Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka. pořadatel: EDUMED s.r.o. VIII. ročník odborné konference RÁMCOVÝ PROGRAM Datum a místo konání: 13. - 15. listopad 2013 Městské divadlo Dr. Josefa Čížka pořadatel: EDUMED s.r.o. Rámcový program Středa 13. listopadu 2013 16:00 19:00

Více

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání

NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání NABÍDKA KURZŮ 2.pol. 2015 Odbor personalistiky - Oddělení vzdělávání Kurz kanylace periferní žíly a péče o žilní vstup všeobecným sestrám (popř. porodním asistentkám, zdravotnickým záchranářům, radiologickým

Více

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR

Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR Úvod do problematiky UM a MK a jeho postavení v rámci systému lékařské péče v ČR MUDr. Edita Richterová Definice oboru UM a MK UM je lékařským oborem, který se zabývá poskytováním, organizováním a vědeckým

Více

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom)

Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Kvalita a bezpečí ve výživě a nutričním zajištění v následné péči (nutriční terapeut, právník, ekonom) Tamara Starnovská a kolektiv motto Hladovění v populaci je v současné době příznakem chudoby, hladovění

Více

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora

27. Speciální pedagog. Anotace. Téma: systémová podpora 27. Speciální pedagog Téma: systémová podpora Anotace Činnost speciálního pedagoga ve škole je samostatná poradenská činnost, která není přímou součástí vzdělávací činnosti školy. Školní speciální pedagog

Více

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy

Vysvědčení o absolutoriu, diplom absolventa vyšší odborné školy PROFIL ABSOLVENTA Kód a název oboru vzdělání: Název vzdělávacího programu: Dosažený stupeň vzdělání: Délka / forma vzdělání: Způsob ukončení: Certifikace: 53-43-N/1. Diplomovaný farmaceutický asistent

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2012 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL PŘEDPISU: Titul předpisu: Vyhláška o předávání údajů do Národního zdravotnického informačního systému Citace: 116/2012 Sb. Částka: 44/2012 Sb. Na straně

Více

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka

Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka Funkční informační systém cesta k posílení skutečné zodpovědnosti zdravotnického pracovníka MUDr. Stanislav Najman Klinika Dr. Pírka 19.11.2014 INMED Funkční informační systém cesta k posílení skutečné

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 4 8 1 9 9 1 0 9 IČZ smluvního ZZ 3 2 1 7 1 0 7 1 Číslo smlouvy 7 C 3 2 C 0 1 3 Název IČO MUDr. Dagmar Paťhová PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie

Těhotná v průběhu chřipkové epidemie Těhotná v průběhu chřipkové epidemie MUDr. Jan Kynčl, Ph.D. Státní zdravotní ústav Praha Oddělení epidemiologie infekčních nemocí 6. konference SIN ČGPS ČLS JEP, 14. únor 2015, Praha Kolik stojí chřipka

Více

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE

3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE 3. KULATÝ STŮL K ORGANIZACI PÉČE PO PORANĚNÍ MOZKU V ČESKÉ REPUBLICE Jak zajistit regionální dostupnost rehabilitace po poškození mozku? - Model fází rehabilitace a zajištění její kontinuity pro občany

Více

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013

Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Zdravotnictví Jihočeského kraje 2013 Vydal Ústav zdravotnických informací a statistiky České republiky Zdravotnictví kraje Publikace je určena pro rychlou orientaci uživatele o základních charakteristikách

Více

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb

Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Cíle a způsoby poskytování sociálních služeb Poslání: V rámci pobytové služby je našim posláním komplexní péče o osoby se sníženou soběstačností, jejichž situace vyžaduje pravidelnou pomoc jiné fyzické

Více

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně

Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Akreditační standard Fakultní nemocnice u sv. Anny v Brně Strava Zadání standardů dle SAK číslo definice cíle 18 18.1 Nemocnice má vypracován standard podávání stravy pacientům. Strava pro pacienty se

Více

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU

AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU SDRUŽENÍ OZDRAVOVEN A LÉČEBEN OKRESU TRUTNOV AKRETITAČNÍ KARTA OBJEKTU Dětská ozdravovna Bedřichov Špindlerův Mlýn IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE Název organizace: Sdružení ozdravoven a léčeben okresu Trutnov DĚTSKÁ

Více

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2

TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 TRANSFORMAČNÍ PLÁN DOMOVA PRO OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM HLIŇANY ZMĚNA Č.2 Řízená kopie elektronická Vydání: 1 Revize: 1 Strana 1 z 9 1. Základní údaje o zařízení 1.1 Identifikace zařízení Název organizace

Více

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012

Strategické cíle organizace na léta 2010 2012 Domov pro seniory sv. Hedviky Kravaře, příspěvková organizace Sestavil: Maria Melecká, ředitelka Zaměstnanci úseku přímé a výchovné péče Schválil: Bc. Maria Melecká, ředitelka Platnost od: 1. 1. 2010 Strategické

Více

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol

Speciální vzdělávání dětí mateřských škol Vzdělávací pobyt pro děti s rodiči Speciální vzdělávání dětí mateřských škol s cílem prohloubit a rozšířit integraci mezi dětmi a rodiči a vybavit rodiče potřebnými kompetencemi. Identifikovat a reagovat

Více

Možnosti terapie psychických onemocnění

Možnosti terapie psychických onemocnění Možnosti terapie psychických onemocnění Pohled do světa psychických poruch a onemocnění a jejich léčby bez použití léků. Mgr.PaedDr.Hana Pašteková Rupertová Psychiatrická léčebna Kroměříž Osobnost Biologická

Více