FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, Olomouc

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc"

Transkript

1 FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, Olomouc , ŘÁD č. Řd Provozní řád Ústavu lékařské genetiky 4. vydání ze dne: Skartační znak: A Účinnost od: Stupeň důvěrnosti: N1 Číslo změny Změny (č. stránek, č. příloh) Zaznamenal a zařadil Jméno Datum Podpis Jméno Funkce Útvar Datum Podpis Odborný garant doc. MUDr. Ishraq Dhaifalah, Ph.D. MUDr. Jiří Hyjánek, Ph.D. přednosta Ústavu lékařské genetiky zástupce přednosty pro LP Ústavu lékařské genetiky Vydal Schválil MUDr. JUDr. Dušan Klos, Ph.D. doc. MUDr. Roman Havlík, Ph.D. náměstek léčebné péče ředitel Fakultní nemocnice Olomouc Strana 1/11

2 1 ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1 Účel Provozní řád zdravotnických pracovišť je základním dokumentem Fakultní nemocnice Olomouc v oblasti zdravotní péče a služeb. Upravuje základní pravidla provozu jednotlivých zdravotnických pracovišť Fakultní nemocnice Olomouc. 1.2 Závaznost Tato organizační norma je závazná pro všechny zaměstnance Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc. 1.3 Správa normy Správa normy se řídí směrnicí Sm-G001 Vznik a řízení organizačních norem, kapitola Provozní řád schvaluje ředitel nemocnice. Přednosta Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc pověří zaměstnance odpovědné za aktualizaci příloh umístěných na internetových a intranetových stránkách Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc a jejich jména uvede na těchto stránkách. Změny příloh umístěných na internetových a intranetových stránkách ústavu umisťuje zaměstnanec odpovědný za aktualizaci příloh po ústním jednání s přednostou ústavu Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz jsou uvedena v příloze č. 2, provozního řádu. Příloha je před podpisem provozního řádu ředitelem Fakultní nemocnice Olomouc předložena ke schválení Krajské hygienické stanici Olomouckého kraje se sídlem v Olomouci Změny přílohy č. 1 Organizačně funkční schéma schvaluje přednosta ústavu. Přílohy č. 3 a 4 jsou zveřejněny pouze na internetové (intranetové) stránce Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc. Nepodléhají při změně připomínkovému řízení. 2 VYMEZENÍ POJMŮ 2.1 Zkratky Bc. BOZP FNOL GEN Lab LF UP LP LPK Mgr. NLP NNO OG ON OP PO Sm Bakalář(ka) Bezpečnost a ochrana zdraví při práci Fakultní nemocnice Olomouc Ústav lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Laboratorní složka Lékařská fakulta Univerzity Palackého Léčebná péče Lékařská posudková komise Magistr(a) Náměstek léčebné péče Náměstek nelékařských oborů Odborný garant Organizační norma Ošetřovatelská péče Požární ochrana Směrnice Strana 2/11

3 SZM VŠ ZdP ZL ZPBD ZPOD NLZP Speciální zdravotnický materiál Lékař nebo vysokoškolák (NLZP, JOP) jehož kvalifikace umožňuje obsazení funkčního místa Zdravotnické pracoviště Zdravotní laborant Zdravotnický pracovník (nelékař) s odbornou způsobilostí bez odborného dohledu (včetně pracovníků s vysokoškolským vzděláním) Zdravotnický pracovník (nelékař) pod odborným dohledem nebo přímým vedením (včetně pracovníků s vysokoškolským vzděláním) Zdravotnický pracovník nelékař s odbornou specializovanou působností 2.2 Definice Provozní řád zdravotnického pracoviště je ON, která upravuje základní pravidla provozu pracoviště. 2.3 Odborné funkce Tato norma nezavádí žádné odborné funkce. 3 VLASTNÍ TEXT 3.1 Charakteristika pracoviště Charakteristika léčebná. Ústav lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc (FNOL) a Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny Lékařské fakulty Univerzity Palackého Olomouc (LF UP), poskytuje ambulantní léčebnou a preventivní péči v oboru lékařské genetiky. Jako pracoviště FNOL plní funkci zařízení nejvyššího typu pro oblast Olomouckého kraje a přilehlých částí okolních krajů, a to zejména poskytováním specializované péče vybraným pacientům. Pro spádovou oblast Olomouckého kraje poskytuje konzultační služby regionálním zařízením, pro město Olomouc a přilehlé okolí plní funkci městské nemocnice. Na plnění úkolů v oblasti léčebné péče se podílejí společně zaměstnanci FNOL a LF UP Charakteristika laboratorní. Laboratoře a Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP provádí specializovaná genetická vyšetření na základě jednotlivých požadavků z pracovišť FNOL a pracovišť externích - po indikaci klinických pracovníků ústavu Charakteristika výuková. Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP je klinickou základnou pro výuku studentů LF UP v akreditovaných magisterských studijních programech všeobecné a zubní lékařství a bakalářských studijních programech ošetřovatelství a porodní asistence. Jako akreditované pracoviště zajišťuje postgraduální výchovu v rámci přípravy lékařů k atestaci v oboru. Současně nabízí postgraduální doktorandské studium a je garantem habilitačních a profesorských řízení Charakteristika výzkumná. Ústav lékařské genetiky FNOL a Ústav lékařské genetiky a fetální medicíny LF UP je základnou jak pro základní, tak hlavně pro klinický výzkum Spektrum poskytované péče kliniky je umístěno na internetu. 3.2 Řízení pracoviště Vedení pracoviště v rámci FNOL ambulantní část. a) Přednosta ústavu. Je přímo podřízen řediteli FNOL. Přednostovi jsou podřízeni všichni zaměstnanci kliniky. Přednostu v době jeho nepřítomnosti zastupuje zástupce Strana 3/11

4 přednosty pro léčebnou péči, zástupce přednosty pro pedagogickou a výzkumnou činnost nebo jiná jím pověřená osoba. Odpovědnosti a kompetence přednosty jsou uvedeny v Pracovní náplni. b) Zástupce přednosty pro LP. Je podřízen přednostovi ústavu a metodicky veden náměstkem léčebné péče. Zástupci pro LP jsou podřízeni lékaři a VŠ nelékaři. Zaměstnance LF řídí v rozsahu stanovených úkolů na úseku LP. Zástupce pro LP v době jeho nepřítomnosti zastupuje lékař, kterého určí přednosta ústavu. Poradní sbor zástupce pro LP tvoří lékař pověřený hospodařením s léčivy, lékař pověřený hlášením nozokomiálních nákaz, knihovník, preventista preventivního úseku pro oblast PO, zástupce pro informační technologie, zástupce pro internetové informace. Zástupce přednosty pro LP je zodpovědný za rozpis lékařů. Rozpis schvaluje přednosta. Jejich odpovědnosti a kompetence jsou uvedeny v Pracovní náplni. c) Zástupce přednosty pro pedagogickou a výzkumnou činnost ústavu LF UP. Je podřízen přednostovi ústavu. Zajišťuje v plném rozsahu rozvrh výuky jak pregraduální, tak i postgraduální. Má na starosti řízení a výkaznictví vědecko výzkumné práce na ústavu. Zastupuje v nepřítomnosti přednostu ústavu v rámci jeho povinností vzhledem k LF UP. d) Vrchní sestra ústavu. Je podřízena přednostovi ústavu a metodicky je vedena náměstkem nelékařských oborů. Vrchní sestře jsou podřízeni všichni zaměstnanci ošetřovatelského zaměření, tj. VŠ nelékaři (Mgr., Bc.) a NLZP (úseková laborantka, všeobecné sestry a sanitářky) na ústavu. Vrchní sestru v době nepřítomnosti zastupuje jí určený zástupce. Odpovědnosti a kompetence vrchní sestry jsou uvedeny v Pracovní náplni. e) Úseková sestra funkce je zřízena v případě provozních důvodů ústavu. Je přímo podřízena vrchní sestře, při její nepřítomnosti jejímu zástupci. Úsekové sestře jsou podřízeni všichni zaměstnanci ošetřovatelského zaměření, tj. VŠ nelékaři (Mgr., Bc.) a NLZP (všeobecné sestry a sanitářky). Úsekovou sestru v případě nepřítomnosti zastupuje zástupce, kterého určí vrchní sestra. Její odpovědnosti a kompetence jsou uvedeny v Pracovní náplni Vedení pracoviště v rámci FNOL laboratoře a) Vedoucí jednotlivých laboratoří jsou podřízeni zástupci přednosty pro LP. Vedoucí laboratoří jsou ustanovováni do svých funkcí přednostou ústavu. Vedoucím jednotlivých laboratoří jsou přímo podřízeni všichni VŠ v laboratoři. Po konzultaci s vrchní sestrou/laborantkou mohou operativně přizpůsobit organizaci práce v laboratořích potřebám provozu. Ve specializovaných laboratořích jsou ZL metodicky řízeni vedoucími laboratoří. Vedoucího laboratoře v době jeho nepřítomnosti zastupuje v plném rozsahu jím určený zástupce. Jeho odpovědnosti a kompetence jsou uvedeny v Pracovní náplni. b) Vrchní sestra/laborantka. Z provozních důvodů je sloučena funkce vrchní sestry a laborantky do jedné osoby. Je podřízena přednostovi ústavu. Je jím též vedena metodicky. V koordinaci činností laboratoře s oblastí ošetřovatelské péče s ostatními útvary FNOL je veden náměstkem nelékařských oborů FNOL. Vrchní sestře/laborantce jsou podřízeni všichni NLZP (ZPBD a ZPOD) ZL a sanitářky v laboratořích. Vrchní sestru/laborantku v době nepřítomnosti zastupuje jím určený zástupce. Náplň práce vrchní sestry/laborantky, její odpovědnosti a kompetence jsou uvedeny v Pracovní náplni. c) Úseková laborantka funkce je zřízena v případě provozních důvodů ústavu. Je přímo podřízena vrchní sestře/laborantce, v době její nepřítomnosti jím určenému zástupci. Úsekové laborantce jsou podřízeni všichni zdravotní laboranti na úseku. Úsekovou laborantku v případě nepřítomnosti zastupuje zaměstnanec, kterého určí vrchní sestra/laborantka. Jeho odpovědnosti a kompetence jsou uvedeny v Pracovní náplni. Strana 4/11

5 3.2.3 Ostatní řídící vztahy a) Pracovní hierarchie lékařů na zdravotnickém pracovišti má tyto úrovně (od nejnižší): lékař, zástupce pro LP, přednosta ústavu. Odpovědnosti a kompetence lékaře jsou uvedeny v Pracovní náplni. b) Pracovní hierarchie sester na zdravotnickém pracovišti má tyto úrovně (od nejnižší): sanitářka, sestra, úseková sestra (v případě, že je funkce z provozních důvodů zavedena), vrchní sestra. Jejich odpovědnosti a kompetence jsou uvedeny v Pracovní náplni. c) Pracovní hierarchie VŠ v laboratoři má tyto úrovně (od nejnižší): VŠ, vedoucí laboratoře, zástupce pro LP, přednosta ústavu. Odpovědnosti a kompetence VŠ jsou uvedeny v Pracovních náplních. d) Pracovní hierarchie zdravotních laborantů na zdravotnickém pracovišti má tyto úrovně (od nejnižší): sanitářka, zdravotní laborantka, úseková laborantka (v případě, že je funkce z provozních důvodů zavedena), vrchní sestra/laborantka. Jejich odpovědnosti a kompetence jsou uvedeny v Pracovní náplni. e) Organizačně funkční schéma celého pracoviště je uvedeno v příloze č Poradní orgány vedení ústavu. a) Kolegium ústavu. Je poradním orgánem přednosty ústavu a schází se jednou za 1-3 měsíce dle aktuální potřeby. V kolegiu ústavu se projednávají: strategie pracoviště, zásadní otázky léčebné, pedagogické a výzkumné činnosti, personální otázky, komplexní rozbory činnosti ústavu, ekonomické hospodaření ústavu. Stálými členy kolegia ústavu jsou: přednosta ústavu, zástupce pro LP, zástupce pro pedagogickou a výzkumnou činnost LF UP, vrchní sestra/laborantka, lékaři ambulancí a vedoucí jednotlivých laboratoří. V případě potřeby jsou k jednání zváni další zaměstnanci ústavu nebo přizvaní hosté. Zápis z jednání zpracovává zástupce pro LP a zástupce ústavu pro pedagogickou a výzkumnou činnost LF UP. b) Porada ústavu. Koná se 1x týdně za účasti přednosty ústavu, zástupce pro LP, zástupce pro pedagogickou a výzkumnou činnost LF UP, vrchní sestry/laborantky, úsekové sestry/laborantky, lékařů a VŠ nelékařů z Lab. Na poradě lékaři informují o vyšetřeních na ambulanci z předchozího týdne, vedoucí laboratoří podávají zprávy o výsledcích vyšetření. Zástupce přednosty pro LP informuje o provozu ambulance pro nastávající týden. Režim týdne schvaluje přednosta, který rozhoduje ve sporných případech. c) Provozní porada ústavu. Je poradou všech zaměstnanců ústavu, kterou svolává a vede vedoucí zdravotnického pracoviště. Koná se nejméně jednou za dva měsíce. Zápis je odesílán řediteli FNOL, náměstkovi léčebné péče FNOL, náměstkovi nelékařských oborů FNOL a děkanovi LF UP. Náplní je problematika léčebné péče, ošetřovatelské péče, pedagogické a vědeckovýzkumné činnosti, aktuální problematika provozu ústavu dotýkající se celého kolektivu. Zápis z jednání zpracovává sekretářka ústavu. 3.3 Organizační členění kliniky a její materiálně-technické zabezpečení Ambulantní složka a) Ambulantní část ústavu představuje samostatný úsek poskytující služby v oboru lékařské genetiky. b) Materiálně-technicko-provozní zabezpečení je uvedeno v příloze č. 2. GEN nemá lůžkovou složku. Strana 5/11

6 3.3.2 Laboratorní složka a) Laboratorní složka ústavu poskytuje laboratorní vyšetření v oboru genetiky, cytogenetiky a DNA diagnostiky. b) Organizační začlenění laboratorní složky ústavu je stanoveno v příloze č. 1. c) Její materiálně-technicko-provozní zabezpečení je uvedeno v příloze č Administrativní složka a) Sekretářka na plný úvazek (částečný FNOL, částečný LF UP). b) Dokumentační pracovnice na recepci ústavu. Styk se zdravotními pojišťovnami a odesílání dokumentace z ústavu zajišťují všeobecné sestry. 3.4 Provoz a organizace práce Personální zajištění ústavu je uvedeno v příloze č Rozpis zaměstnanců ambulantní části ústavu a časový harmonogram a) Rozpis lékařů na jednotlivá pracoviště ústavu provádí zástupce pro LP a schvaluje přednosta ústavu. b) Rozdělení všeobecných sester a sanitářek na jednotlivá pracoviště ústavu zpracovává vrchní sestra/laborantka ústavu. Rozpis je k dispozici na pracovně sester a u vrchní sestry/laborantky. c) Lékaři, NLZP a ostatní zaměstnanci GEN pracují v jednosměnném provozu. d) GEN neprovádí lékařskou pohotovostní službu. e) Harmonogram práce NLZP je vyvěšen na pracovně sester Vizity na pracovišti Vedoucí laboratoří jsou povinni jednou týdně předložit přednostovi ústavu výsledky laboratorních vyšetření k podpisu. V době jeho nepřítomnosti jej zastupuje zástupce pro LP nebo další pověřená osoba. Lékaři ambulantní složky jsou povinni jednou týdně informovat o patologických nálezech, jejich rozboru a dalším postupu pravidelně na poradě ústavu Návštěvní doba u vedoucích zaměstnanců a) Návštěvní dobu u přednosty je možno dojednat aktuálně se sekretářkou. Plánované návštěvy je třeba domluvit předem. b) Návštěvní doba u zástupce pro LP a vrchní sestry/laborantky je přizpůsobována aktuálním potřebám pracovníků GEN. Plánované návštěvy je třeba s nimi předem domluvit. c) Odpovědnosti a kompetence sekretářky jsou uvedeny v Pracovní náplni Pracovně právní vztahy a) Vykazování a dodržování pracovní doby, přestávky v práci, pohotovostní režim pracoviště a další pracovněprávní náležitosti se řídí příslušnými ustanoveními zákoníku práce a Pracovním řádem. b) Problematiku pracovních cest upravuje směrnice č. Sm-P008 Platový předpis a č. Sm- P009 Cestovní náhrady. c) Všichni zaměstnanci kliniky jsou povinni v předstihu informovat přednostu kliniky o aktivní i pasivní účasti na seminářích, kongresech, sympoziích a konferencích v ČR i v zahraničí a předkládat připravené souhrny i texty. NLZP jsou povinny informovat i vrchní sestru o aktivní účasti na seminářích, kongresech a předkládat připravené souhrny a texty. Strana 6/11

7 3.5 Hygiena a pořádek na pracovišti Povinnosti pacientů při udržování čistoty a pořádku jsou stanoveny dle místních podmínek a uvedeny v domácím řádu ústavu Platná hygienicko-epidemiologická pravidla pracoviště jsou uvedena v příloze č. 2. Tyto přílohy jsou předkládány ke schválení KHS. Jsou proto v originále svázány zvlášť Kouření upravuje Sm-K003 Stanovení organizace zabezpečení požární ochrany. 3.6 Zásady poskytování léčebné péče Lékaři se podílejí na diagnostické a léčebné činnosti v závislosti na dosaženém stupni vlastní odbornosti. V této činnosti jsou povinni vždy postupovat lege artis. Jsou povinni se řídit postupy stanovenými přednostou a zástupcem pro LP Léčebné postupy se stanovují na poradách a indikačních seminářích s přednostou. Písemný záznam je proveden příslušným lékařem ve zdravotnické dokumentaci pacienta. 3.7 Zásady poskytování ošetřovatelské péče OP je nedílnou součástí klinické medicíny. Je poskytována v souladu se standardy OP FNOL. Spolu s LP vytváří komplexní systém péče o zdraví pacienta Vzhledem ke specifičnosti pracoviště GEN není ošetřovatelská dokumentace vedená. 3.8 Zásady hospodaření ZdP ZdP je základní hospodářskou jednotkou Fakultní nemocnice Olomouc. Za účelem přesnějšího plánovacího a účetního sledování se může dále členit na hospodářská střediska Cílem zdravotnického pracoviště v oblasti ekonomiky je zajištění efektivního hospodaření vyjadřovaného formou zisku jako rozdílu výnosů a nákladů Základním plánovacím nástrojem je Rozpočet zdravotnického pracoviště plánovacího období jednoho roku Základním hodnotícím nástrojem hospodaření je Měsíční a roční účetní závěrka Za plnění ekonomických ukazatelů zdravotnického pracoviště odpovídá vedoucí zdravotnického pracoviště a vedoucí nižších organizačních útvarů K zajištění efektivního uplatňování ekonomických nástrojů uplatňují vedoucí pracovníci zdravotnického pracoviště při léčebném procesu vždy současně: a) zásady vyhlášené při zadání Rozpočtu na příslušné plánovací období, b) pravidla hospodárnosti a úspornosti při volbě postupů léčebné péče, c) zásady regulace plánované léčebné péče, d) postupy naplňující zásady, že léčebný proces má svoji ekonomickou stránku Ekonomické zásady a pravidla jsou vydávány formou norem Fakultní nemocnice Olomouc, dále formou dispozic vedoucích zaměstnanců ekonomického úseku v souladu s organizačním řádem FNOL. 3.9 Provozní a investiční pravidla Náměty pro plánování investic předkládá vedení oddělení v koordinaci s NLP, NNO v souladu se schválenou strategií rozvoje léčebné a ošetřovatelské péče ve FNOL v rámci jednotlivých strategických operací. Strana 7/11

8 3.10 Zdravotnická dokumentace Pravidla pro vedení zdravotnické dokumentace stanovuje směrnice č. Sm-L009 Lékařská a ošetřovatelská dokumentace Ambulantní složka Ambulantní složka představuje úsek genetického poradenství, za jehož činnost zodpovídá zástupce přednosty pro LP V rámci ambulantní péče se též poskytují superkonziliární služby odborným lékařům Ambulantní pacienti docházejí na ambulanci ústavu v ordinačních hodinách. Ordinační hodiny ambulance jsou stanoveny v příloze č Pravidla pro provoz ambulantní složky stanovuje směrnice č. Sm-L026 Provoz ambulantní složky, konzilia. Přehled všech poraden je zveřejněn na internetu Konzilia Konzilia provádí lékaři ambulance. Všechny požadavky na konziliární službu přebírá ambulance ústavu a zajišťuje předání požadavků příslušnému lékaři. Konziliární služba je zajišťována pouze v pracovní době Speciální konzilia poskytuje na vyžádání ošetřujícího lékaře určený lékař specialista Konziliární vyšetření jsou vypracována v podobě zprávy s diagnostickým závěrem a s návrhem dalšího diagnostického a terapeutického postupu. Kopie vyšetření je zakládána na ambulanci ústavu Konziliární vyšetření musí být vykonáno v běžném režimu do týdne (nejpozději před dimisí pacienta z FNOL), u akutních stavů téhož dne. Ke konziliárnímu vyšetření je odesílán pacient s kompletní dokumentací Hospodaření s léčivy a SZM Hospodaření s léčivy ve FNOL se řídí Směrnicí č. Sm-L002 Hospodaření s léčivy Za veškeré objednávky SZM prováděné ve speciálním programu QI zodpovídá vrchní sestra a úseková laborantka a schvaluje zástupce pro LP nebo přednosta ústavu Objednávky přístrojové techniky provádí zástupce pro LP a schvaluje přednosta ústavu 3.14 Laboratorní složka Konzultační činnost Konzultační činnost provádí vedoucí příslušné laboratoře, zástupce vedoucího příslušné laboratoře nebo vedoucím příslušné laboratoře ustanovení zaměstnanci Příjem a příprava biologického materiálu Příjem biologického materiálu (vzorků) je realizován na základě dodání řádně vyplněné žádanky o laboratorní vyšetření a řádně označené odběrové zkumavky s biologickým materiálem. Po kontrole shody údajů na žádance a zkumavce je vzorek podstoupen dalšímu zpracování. Podrobnější pravidla pro příjem jsou stanovena na internetových a intranetových stránkách, v menu Laboratoře FNOL - Služby laboratorního úseku GEN a v Katalogu laboratorních vyšetření. Doprava vzorků je realizována formou centrálního svozu nebo pochůzkářů jednotlivých oddělení. Vzorky odebrané na ústavu jsou předávány sanitářkou nebo všeobecnou sestrou přímo do laboratoře. Doprava vzorků externích žadatelů je zajišťována žadateli. Strana 8/11

9 Statimový a rutinní provoz Statimová vyšetření mají přednost před ostatními vyšetřeními. Rutinní provoz je zajišťován tak, aby respektoval v co nejširší míře požadavky klinických lékařů GEN. Seznam všech vyšetření je uveden a aktualizován na internetových a intranetových stránkách v menu uvedeném v bodě Speciální vyšetření Laboratoře GEN zajišťují mimo rutinní vyšetření také specializovaná vyšetření pro FNOL a ostatní spádová zdravotnická zařízení. Některá z nich jsou dostupná i ve statimovém režimu. Jejich seznam je uveden a aktualizován na internetových a intranetových stránkách v menu uvedeném v bodě Informace pro žadatele o vyšetření biologického materiálu Informace pro žadatele o vyšetření biologického materiálu týkající se způsobu odběru, jsou uvedeny a aktualizovány na internetových a intranetových stránkách - Laboratoře FNOL - Služby laboratorního úseku GEN a v Katalogu laboratorních vyšetření Zvláštní informace pro pacienty Informace pro pacienty jsou uvedeny a aktualizovány na internetových a intranetových stránkách Výdej výsledků Výsledky jsou vydávány písemnou formou a zasílány ústavní poštou, externím žadatelům Českou poštou přes podatelnu FNOL Systém kontroly kvality zahrnuje: a) externí hodnocení kvality - na základě účasti v cyklech mezilaboratorního porovnání zkoušek jsou pro dané metody vydávány certifikáty nebo osvědčení o účasti. Výsledky mezilaboratorního porovnání jsou v jednotlivých laboratořích analyzovány. b) vnitřní kontrolu kvality, která zahrnuje: - vstupní kontrolu a uvolňování veškerých vstupů, které ovlivňují kvalitu vyšetření, - vnitřní kontrolu jakosti jednotlivých vyšetření, - průběžnou a výstupní kontrolu výsledků vyšetření Hospodaření s léčivy, SZM a diagnostiky v laboratorní části Hospodaření s léčivy v laboratorní části GEN se řídí Směrnicí č. Sm-L002 Hospodaření s léčivy Hospodaření s diagnostiky na úsecích laboratoře a) Za přiměřenou zásobu a diagnostik s jejich včasným doplňováním, jakožto i za přehledné a bezpečné uložení, sledování exspiračních lhůt v jednotlivých laboratořích odpovídají zaměstnanci pověření vedoucím příslušné laboratoře. b) Za vedení evidence chemických látek a přípravků jsou odpovědní zaměstnanci pověření zástupcem přednosty pro LP Za veškeré objednávky SZM prováděné ve speciálním programu QI odpovídá vrchní sestra/laborantka a úseková laborantka, schvaluje zástupce přednosty pro LP a přednosta ústavu nebo jím pověřený zaměstnanec Objednávky přístrojové techniky provádí zástupce přednosty pro LP, vedoucí příslušných laboratoří, vrchní sestra/laborantka, úseková laborantka a schvaluje přednosta ústavu Semináře Semináře jsou základním fórem pro odborné doškolování všech zaměstnanců kliniky Lékařský seminář je 2-3x ročně věnován rozboru patologicko-anatomických nálezů. Strana 9/11

10 Seminář pracovníků GEN se koná nejméně jednou měsíčně, seminář je veřejný, přístupný pro zájemce z jiných pracovišť FNOL a LF UP a spádových zdravotnických zařízení. Výběr témat zajišťuje přednosta ústavu se zástupcem pro LP Stáže Stáže lékařů a) Postgraduální stáže lékařů z jiných zdravotnických pracovišť probíhají po schválení vedením FNOL, dekrety o povolení stáží jsou zakládány na sekretariátu ústavu. b) Stážisté ve funkci lékaře na ambulanci pracují zásadně pod vedením určeného zkušeného lékaře v pracovním poměru ve FNOL, který za ně v plném rozsahu zodpovídá. c) V případě dlouhodobé postgraduální stáže vypracovává individuální studijní plán zástupce pro LP, v případě doktorandského studia zástupce pro pedagogickou a vědeckou činnost, po domluvě s přednostou. d) Hodnocení postgraduální průpravy do indexu zpracovává přednosta ústavu, případně zástupce pro LP či zástupce pro pedagogickou a vědeckou činnost. e) Odpovědnosti a kompetence postgraduálního stážujícího lékaře je uvedena v Pracovní náplni Stáže NLZP a) Postgraduální stáže VŠ - Bc., Mgr. a NLZP z jiných zdravotnických pracovišť probíhají po schválení vedením FNOL, dekrety o povolení stáží jsou zakládány na sekretariátu ústavu. b) Stážisté na ambulanci pracují zásadně pod vedením určeného zkušeného NLZP v pracovním poměru ve FNOL, který za ně v plném rozsahu zodpovídá. c) V případě dlouhodobé postgraduální stáže vypracovává individuální studijní plán vrchní sestra/laborantka. d) Hodnocení postgraduální průpravy do indexu zpracovává vrchní sestra/laborantka. e) Odpovědnosti a kompetence postgraduálního VŠ - Bc., Mgr. a NLZP je uvedena v Pracovní náplni Stáže zdravotních laborantů a) Postgraduální stáže zdravotních laborantů z jiných zdravotnických pracovišť probíhají po schválení oddělení pro vzdělávání FNOL, kde je vedena další agenda. b) V případě dlouhodobé postgraduální stáže zdravotních laborantů vypracovává individuální studijní plán vrchní sestra/laborantka nebo úseková laborantka. c) Hodnocení postgraduální průpravy zdravotních laborantů zpracovává vrchní sestra/laborantka Specifické odpovědnosti a pravomoci Tato norma nezavádí žádné specifické pravomoci a odpovědnosti Další odborní garanti. Dalším odborným garantem této ON je vrchní sestra/laborantka. 4 SOUVISEJÍCÍ DOKUMENTY 4.1 Dokumenty vyšší úrovně Zákon č. 372/2011 Sb., o zdravotních službách a jejich poskytování Strana 10/11

11 Zákon č. 95/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře a farmaceuta v planém znění Zákon č. 96/2004 Sb. o podmínkách získávání a uznávání způsobilosti k výkonu nelékařských zdravotnických povolání k výkonu činností souvisejících s poskytováním zdravotní péče a o změně některých souvisejících zákonů v platném znění Zákon č 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě v platném znění Zákon č. 227/2000 Sb., o elektronickém podpisu v platném znění Zákon č. 378/2007 Sb. o léčivech a o změnách některých souvisejících zákonů Zákon č. 167/1998 Sb., o návykových látkách a o změně některých dalších zákonů Zákon č. 123/2000 Sb., o zdravotnických prostředcích v platném znění Zákon č. 89/1995 Sb., o státní statistické službě, paragraf 10 v platném znění Zákon č. 256/2001 Sb. o pohřebnictví a o změně některých zákonů Zákon 422/2004 Sb., kterým se mění zákon č. 20/1996 Sb. o péči o zdraví lidu ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 301/2000 Sb. o matrikách, jménu a příjmení a zákon č. 48/1997 Sb. o veřejném zdravotním pojištění v platném znění Zákon č. 262/2006 Sb. Zákoník práce v platném znění Nařízením vlády č. 222/2010 Sb. o katalogu prací ve veřejných službách a správě 4.2 Dokumenty FNOL Nejsou. 4.3 Vystavené dokumenty Tato ON nevystavuje žádné nové dokumenty. 5 ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 5.1 Účinnost Tato ON nabývá účinnosti dnem Dnem účinnosti se ruší 3. vydání ze dne OG je povinen 1x za rok provést revizi ON. Pokud to stav vyžaduje, musí OG zajistit vypracování nového vydání ON nebo její změny. Záznam o provedené revizi provede OG do formuláře Fm-G REV-005 Záznam o revizi ON. Povinnost vypracování nové ON nebo změny nastává i v případě, že dojde k zásadním změnám, které se dotýkají obsahu ON Přechodná ustanovení nejsou. 5.2 Přílohy Příloha č. 1 Příloha č. 2 Příloha č. 3 Příloha č. 4 Organizačně funkční schéma pracoviště Hygienická a protiepidemická opatření k předcházení vzniku a šíření nemocničních nákaz. Informace na internetu: Ordinační hodiny ambulance, spektrum poskytované péče, Služby laboratorního úseku. Informace na intranetu: Lékařská pohotovostní služba, konziliární vyšetření, Služby laboratorního úseku. Strana 11/11

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana

FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz. Požární ochrana FAKULTNÍ NEMOCNICE OLOMOUC I. P. Pavlova 6, 775 20 Olomouc + 420 588 441 111, e-mail: fn@fnol.cz SMĚRNICE č. Sm-K003 Požární ochrana 2. vydání ze dne: 1. 12. 2003 Skartační znak: A Účinnost od: 4. 12.

Více

Laboratorní příručka Patologického oddělení

Laboratorní příručka Patologického oddělení Typ dokumentu: Laboratorní příručka Číslo dokumentu: LP Oblast využití: Patologické oddělení Platnost od: 1.10. 2013 Verze č.: 1 Interval revizí: 1 rok Název dokumentu Laboratorní příručka Patologického

Více

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03

DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 DOMOV DŮCHODCŮ VELKÉ HAMRY příspěvková organizace 468 45 Velké Hamry 600 IČ: 712 200 03 STANDARD Č. 9 PERSONÁLNÍ A ORGANIZAČNÍ ZAJIŠTĚNÍ SOCIÁLNÍ SLUŽBY PERSONÁLNÍ SMĚRNICE Č. 6 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 10. Počet stran: 15 Datum vydání: 25. 08. 2015 Platnost od: 25. 08. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: Schválil: Mgr.

Více

Další vzdělávání pracovníků ve velké nemocnici (atestační práce)

Další vzdělávání pracovníků ve velké nemocnici (atestační práce) UPOZORNĚNÍ: Tento dokument má sloužit výhradně k osobní potřebě oprávněného uživatele a k jeho studijním účelům, je majetkem IPVZ a podléhá autorskému zákonu č. 121/2000 Sb. Institut postgraduálního vzdělávání

Více

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD

MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD Zpracovatel: JUDr. František Dočekal, Ph.D. JUDr. Irena Gráfová Mgr. Ing. Marie Navrátilová Schváleno: RMK dne 8. 12. 2014, usnesení č.87 Účinnost od: 1.1.2015 Účinnost do:

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ

ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA VE ZNĚNÍ DODATKŮ Vnitřní norma Vysoké školy technické a ekonomické v Českých Budějovicích Směrnice č. 8/2010 Č.j.VŠTE:1187/2010 ORGANIZAČNÍ ŘÁD VYSOKÉ ŠKOLY TECHNICKÉ A EKONOMICKÉ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH AKTUALIZOVANÁ PODOBA

Více

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace

www.zzslk.cz ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace Zdravotnická záchranná služba Libereckého kraje příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZZS LK www.zzslk.cz Husova 976/37 I 460 01 Liberec 1 tel.: +420 485 218 511 I GSM: +420 606 651 125 e-mail: sekretariat@zzslk.cz

Více

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město

VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010. O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 VNITŘNÍ SMĚRNICE č. S 01/2010 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Městského úřadu Staré Město organizačních složek a ostatních zařízení města Staré Město 1 Zásady činnosti (1) Organizační řád upravuje zásady

Více

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE

PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Nemocnice Hranice a. s., Zborovská 1245, 753 22 Hranice Strana : 1 / 66 VII PKZL - 01 PŘÍRUČKA KVALITY ZDRAVOTNICKÉ LABORATOŘE NEMOCNICE HRANICE Zpracoval funkce datum jméno / podpis Ing. Eduard Sohlich

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV

ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBECNÍHO ÚŘADU TLUMAČOV Rada obce Tlumačov schválila na svém zasedání v souladu se zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích, 102 odst.2,písm.f) a o) ve znění pozdějších novel, tento organizační

Více

Absolventský program FNOL a LF UP pro absolventy/lékaře juniory pro rok 2016-2017

Absolventský program FNOL a LF UP pro absolventy/lékaře juniory pro rok 2016-2017 Absolventský program FNOL a LF UP pro absolventy/lékaře juniory pro rok 2016-2017 Cíl projektu: Standardizovat nástup nových absolventů lékařských fakult, optimalizovat jejich nábor, výběr, zahájení specializačního

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI

ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI FZV FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI ORGANIZAČNÍ ŘÁD FAKULTY ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UNIVERZITY PALACKÉHO V OLOMOUCI Zpracoval: doc. MUDr. Jaroslav Vomáčka, Ph.D., MBA Platnost a účinnost:

Více

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava

Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Účinnost dokumentu od 1. 1. 2015 Statut Fakulty strojní Vysoké školy báňské Technické univerzity Ostrava Řízená kopie č.: Razítko: Není-li výtisk tohoto dokumentu na první straně opatřen originálem razítka

Více

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY

S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY S B Í R K A INTERNÍCH AKTŮ ŘÍZENÍ DĚKANA FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO MANAGEMENTU POLICEJNÍ AKADEMIE ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 2009 Praha 10. prosince 2009 Částka 2 O B S A H Pokyn děkana Fakulty bezpečnostního

Více

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci FZV-A-1/2016 FAKULTA ZDRAVOTNICKÝCH VĚD UP V OLOMOUCI VNITŘNÍ PŘEDPIS Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Vnitřní předpis Organizační řád Fakulty zdravotnických

Více

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze.

Seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami je uveden v příloze. 134/1998 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva zdravotnictví ze dne 2. června 1998, kterou se vydává seznam zdravotních výkonů s bodovými hodnotami ve znění vyhlášek č. 55/2000 Sb., č. 135/2000 Sb., č. 449/2000 Sb.,

Více

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD

Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední zdravotnická škola, Brno, Jaselská 7/9 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Platnost: od 1. 9. 2013 Nahrazuje: organizační řád z 1. 9. 2012 Číslo jednací: SZŠ - 848/2013 OBSAH 1 Všeobecná ustanovení... 3 2 Statut školy...

Více

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA

FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA Bc. Mária Dobešová VZNIK NEMOCNICE V ROCE 1912 V OSTRAVĚ VÍÍTKOVIC TKOVICÍÍCH. CH. PŘESUN TÉTO TO NEMOCNICE DO NOVĚ VYBUDOVANÉHO PORUBSKÉHO AREÁLU V ROCE 1995. SCHÉMA ZÁKLADN

Více

120 00 Praha 2, Londýnská 15

120 00 Praha 2, Londýnská 15 PRACOVNÍ POSTUP Pracovní skupina soudní znalci Vydání: 1. 1. 2009 Revize provedena 25. 2. 2009 Revize provedena 1. 10. 2015 Frekvence kontroly: 1x ročně Česká asociace sester Prezidium Odborný garant:

Více

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2

Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Univerzita Karlova v Praze 1. lékařská fakulta Kateřinská 32, 121 08 Praha 2 Opatření děkana č. upravující organizační uspořádání, řízení a kontrolu požární ochrany Vypracovala: Eva Žáková, referát BOZP,

Více

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci

FZV-B-17/09. Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci V N I T Ř N Í N O R M A FZV UP FZV-B-17/09 Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci Obsah: Garant: Organizační řád Fakulty zdravotnických věd Univerzity Palackého v Olomouci.

Více

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd

Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd Příloha č. 3 k Vnitřnímu mzdovému předpisu OU Katalog zařazení vybraných funkcí, prací a činností do mzdových tříd I. Akademičtí pracovníci 1. mzdová třída Vzdělávací činnost zaměřená na vykonávání přípravných

Více

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA

VETERINÁRNÍ A FARMACEUTICKÁ UNIVERZITA BRNO REKTORÁT KANCELÁŘ REKTORA Úplné znění Směrnice rektora č. ZS 3/2009 ve znění Dodatku č. 1, č. j. 19 201/2009 ze dne 16. 12. 2009, Dodatku č. 2, č. j. 112 360 ze dne 29. 11. 2012, Dodatku č. 3, č. j. 114 062/2014 ze dne 27. 1. 2014,

Více

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015

Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6. 2015 MĚSTO KROMĚŘÍŽ ORGANIZAČNÍ ŘÁD MĚSTSKÉHO ÚŘADU KROMĚŘÍŽ Zpracovatel: Mgr. Jana Kutá Mgr. Ing. Marie Navrátilová Mgr. Veronika Škrabalová Schváleno: RMK dne 1. 6. 2015, usnesení č. 370 Účinnost od: 2. 6.

Více

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7

Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Městská část Praha 17 Úřad městské části Praha l7 Žalanského 291/12b, Praha 6 - Řepy ORGANIZAČNÍ ŘÁD schválený usnesením RMČ č. Us RMČ 000132/2013 ze dne 22.5.2013 v úplném aktualizovaném znění s účinností

Více

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost

Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Příloha č. 1 Odbory a oddělení Městského úřadu Stráž pod Ralskem a jejich působnost Odbor finanční Základní právní normy: Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů;

Více

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky

Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky Gymnázium prof. Jana Patočky Praha 1, Jindřišská 36, 110 00, tel./fax: 224 239 061 info@gpjp.cz Organizační řád Gymnázia prof. Jana Patočky A. Všeobecná ustanovení 1. Organizační řád upravuje organizační

Více

Stanovy občanského sdružení

Stanovy občanského sdružení Stanovy občanského sdružení CZECH MDS GROUP I. Název a sídlo občanského sdružení 1) Tyto stanovy jsou stanovami občanského sdružení s názvem CZECH MDS GROUP (dále jen sdružení ). Sdružení je dobrovolným

Více

Thomayerova nemocnice. Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč http://www.ftn.cz Odborná směrnice. Provozní řád

Thomayerova nemocnice. Vídeňská 800, 140 59 Praha 4 - Krč http://www.ftn.cz Odborná směrnice. Provozní řád Strana 1 z 6 Provozní řád Obsah: 1. Účel a oblast platnosti dokumentu... 2 2. Pojmy a zkratky... 2 3. Odpovědnosti a pravomoci... 2 4. Organizační část... 4.1 Základní charakteristika pracoviště 4.2 Vztahy

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Název procesu/ Číslo Vlastník ORGANIZAČNÍ ŘÁD Střední školy a Mateřské školy, Liberec, Na Bojišti 15, příspěvkové organizace Obsah I. Úvodní ustanovení strana 2 II. Základní údaje a postavení organizace

Více

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004

95/2004 Sb. ZÁKON. ze dne 29. ledna 2004 95/2004 Sb. ZÁKON ze dne 29. ledna 2004 o podmínkách získávání a uznávání odborné způsobilosti a specializované způsobilosti k výkonu zdravotnického povolání lékaře, zubního lékaře a farmaceuta Změna:

Více

Personální a organizační zajištění sociální služby

Personální a organizační zajištění sociální služby Personální a organizační zajištění sociální služby SQ 9 1. Personální politika příspěvkové organizace Domovy sociálních služeb Kadaň a Mašťov, Golovinova 1559, 432 01 Kadaň má za cíl zajistit kvalifikovaný

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Základní škola Brno, Úvoz 55, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 1. ORGANIZAČNÍ ŘÁD Č.j.: /2010 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne 30. srpna 2010 Směrnice nabývá platnosti

Více

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení

LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Směrnice 8/010/05 LABORATORNÍ PŘÍRUČKA Toxikologické laboratoře Ústavu soudního lékařství FN Plzeň Přehled laboratorních vyšetření, referenčních mezí a doporučení Účinnost od: 1.10.2015 Revize: 1x za rok

Více

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ Katastrální úřad pro Liberecký kraj V Liberci dne: 23. 6. 2015 Č.j.: KÚ 01246/2015-500-01001 S L U Ž E B N Í P Ř E D P I S Č. 2 / 2 0 1 5 O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO LIBERECKÝ KRAJ

Více

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU

1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU 1. ZÁKLADNÍ ÚDAJE O JU A REKTORÁTU JU Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích (JU) je univerzitní vysokou školou podle zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a změně a doplnění dalších zákonů,

Více

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu

Manipulace se vzorky Příjem biologického materiálu Typ dokumentu: STANDARDNÍ OPERAČNÍ POSTUP Nemocnice Břeclav příspěvková organizace Číslo dokumentu: SOP / PAT - 02 Oblast využití: patologicko-anatomické oddělení Platnost od: 20.11. 2015 Verze č.: 4.0

Více

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515.

THERMAL F, a. s. Organizační řád. Představenstvo společnosti projednalo a schválilo tento Organizační řád dne 03.06. 2015 na zasedání č. 0515. THERMAL F, a. s. Organizační řád Počet stran: 13 Rozdělovník: úsek finanční úsek obchodní úsek ubytovací úsek stravovací úsek zdravotní úsek technický úsek generálního ředitele úsek personální Přílohy:

Více

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ

Nový katalog prací. Ing. Tereza HAVELKOVÁ Nový katalog prací Ing. Tereza HAVELKOVÁ Ačkoliv současná velmi vzrušená atmosféra, pramenící z nedávno schváleného návrhu na komplexní změnu odměňování v platové sféře, zastiňuje jiné právní předpisy

Více

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí

Organizační řád. Městský úřad Velké Meziříčí Rada města vydává tuto vnitřní směrnici č. 1/2013: Organizační řád Městského úřadu Velké Meziříčí Zpracovatel: Rozsah působnosti: Ing. Marek Švaříček, tajemník Městského úřadu Velké Meziříčí Městský úřad

Více

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu

Město Kojetín. O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN VNITŘNÍ SMĚRNICE OBSAH: 1) Základní ustanovení. 2) Postavení a působnost úřadu Město Kojetín VNITŘNÍ SMĚRNICE O R G A N I Z AČNÍ ŘÁD MěÚ KOJETÍN OBSAH: 1) Základní ustanovení 2) Postavení a působnost úřadu 3) Vnitřní členění městského úřadu 4) Řízení městského úřadu 5) Vnitřní vztahy

Více

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15)

EURO CERT CZ, a.s. Pravidla procesu hodnocení kvality a bezpečí lůžkové zdravotní péče (SD 15) Certifikační orgán pro certifikaci systémů managementu bezpečí lůžkové zdravotní péče () Datum platnosti: 1.12.2014 Výtisk číslo: 1 Funkce Jméno Datum Podpis Zpracoval: ZMK Ing.Monika Becková 24.11.2014

Více

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D

O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D Integrovaná střední škola Cheb, se sídlem Obrněné brigády 6, 350 11 Cheb, vydává tento O R G A N I Z A Č N Í Ř Á D I. Úvodní ustanovení Organizační řád upravuje organizační uspořádání, způsob řízení a

Více

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR

Monitorovacího výboru Operačního programu Praha pól růstu ČR U S N E S E N Í Monitorovacího výboru Operačního programu ČR číslo 5 ze dne 16. prosince 2015 k aktualizaci Jednacího řádu Monitorovacího výboru Operačního programu ČR Monitorovací výbor Operačního programu

Více

Stanovy České asociace sester, z. s.

Stanovy České asociace sester, z. s. Stanovy České asociace sester, z. s. Část první Obecná ustanovení Článek 1 Název, sídlo 1. Česká asociace sester, z. s. (dále jen ČAS) je dobrovolná samosprávná, nepolitická a profesní organizace zdravotnických

Více

Organizační řád obce Vrbice

Organizační řád obce Vrbice Organizační řád obce Vrbice 1 ORGANIZAČNÍ ŘÁD OBCE VRBICE Obec: VRBICE IČO : 00283738 Adresa: 691 09, Vrbice 89 Řád zpracoval: Tomáš Bílek Řád schválil starosta obce: Tomáš Bílek Datum schválení zastupitelstvem

Více

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád

Úřad městyse Černý Důl Organizační řád Obsah: Čl. I Hlavní zásady organizačního řádu 2) Působnost 3) Územní obvod 4) Vnitřní styk 5) Jednání jménem úřadu Čl. II Organizační struktura 2) Starosta 3) Místostarosta 4) Tajemník 5) Zaměstnanci městyse

Více

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací

Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Statutární město Pardubice Magistrát města Pardubic SMĚRNICE Č. 1/2014 Pravidla pro vztah města a příspěvkových organizací Rada města, v souladu s ustanovením 110 odst. 4 písm. e) obecního zřízení, vydává

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427. Směrnice č. 01/2014. Č.j.: 291/2014 Střední odborné učiliště opravárenské, Králíky, Předměstí 427 ORGANIZAČNÍ ŘÁD Směrnice č. 01/2014 Č.j.: 291/2014 Schválila: Mgr. Bc. Petra Doubravová ředitelka školy Razítko a podpis: Platnost od 22. 8.

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY

ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY Vypracoval: Schválil: Základní škola, Chrudim, Dr. Peška 768 se sídlem Dr. Peška 768, 537 01 Chrudim ORGANIZAČNÍ ŘÁD ŠKOLY část: 12. PRACOVNÍ NÁPLNĚ Mgr. Jaroslav Víšek, ředitel školy Mgr. Jaroslav Víšek,

Více

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA

Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA PŘÍRUČKA KVALITY PRO NEMOCNIČNÍ LÉKÁRNU Zpracoval: Přezkoumal: Schválil: Mgr. Darja Filipová PharmDr. Vladimír Holub Ing. Petr Koška, MBA Představitel managementu pro kvalitu Vedoucí lékárník Ředitel FN

Více

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8

Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 Příloha usnesení č. Usn RMC 0556/2015 Rady městské části Praha 8 ze dne 23. září 2015 Organizační řád Úřadu městské části Praha 8 schválený Radou Městské části Praha 8 dne 23. září 2015 na návrh tajemníka

Více

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace

Domov pro seniory Tovačov. příspěvková organizace. Vzdělávací plán organizace Domov pro seniory Tovačov příspěvková organizace Vzdělávací plán organizace 2013-2016 Obsah str. 3 str. 3 1. Základní údaje o organizaci 2. Současný stav a struktura pracovníků str. 4 2.1 ekonomicko-provozní

Více

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU)

(Text s významem pro EHP) (2014/286/EU) 17.5.2014 L 147/71 ROZHODNUTÍ KOMISE V PŘENESENÉ PRAVOMOCI ze dne 10. března 2014, kterým se stanoví kritéria a podmínky, jež musí splnit evropské referenční sítě a poskytovatelé zdravotní péče, kteří

Více

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě

Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné. Slezská univerzita v Opavě Vnitřní předpisy Slezské univerzity v Opavě, Obchodně podnikatelské fakulty v Karviné Slezská univerzita v Opavě Obchodně podnikatelská fakulta v Karviné Organizační řád Čl. 1 Základní ustanovení (1) Organizační

Více

Školní řád vyšší odborné školy

Školní řád vyšší odborné školy STŘEDNÍ ZDRAVOTNICKÁ ŠKOLA A VYŠŠÍ ODBORNÁ ŠKOLA ZDRAVOTNICKÁ, OSTRAVA, PŘÍSPĚVKOVÁ ORGANIZACE Vnitřní směrnice Školní řád vyšší odborné školy Číslo jednací: SZSOs/2610/2015 Působnost: všichni zaměstnanci

Více

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD

GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD GYMNÁZIUM BROUMOV ŠKOLNÍ ŘÁD 2 Obsah 1. Základní charakteristika školy str. 3 2. Práva a povinnosti žáků, jejich zákonných zástupců, pedagogických a ostatních pracovníků školy str. 4-5 3. Zásady provozu

Více

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení

2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD. A. Úvodní ustanovení 2. ORGANIZAČNÍ ŘÁD A. Úvodní ustanovení Organizační řád spolu s popisy funkcí a popisy práce tvoří nedílný, na sebe navazující, uspořádaný celek organizačních norem, který vyjadřuje strukturu organizace

Více

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti:

V Praze 16. 6. 2011. Z těchto legislativních předpisů vyplývají následující konkrétní povinnosti: V Praze 16. 6. 2011 Společné stanovisko Ministerstva zdravotnictví ČR, Státního zdravotního ústavu - Národní referenční laboratoře pro AIDS a Společnosti infekčního lékařství ČLS JEP k testování HIV protilátek

Více

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY

STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY STAVOVSKÝ PŘEDPIS č. 1 ČESKÉ LÉKAŘSKÉ KOMORY Sjezd delegátů České lékařské komory podle 15 odst. 2, písm. a) zák. č. 220 / 1991 Sb., o České lékařské komoře, České stomatologické komoře a České lékárnické

Více

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc

LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Vydání: 8. Počet stran: 15 Datum vydání: 19. 02. 2015 Platnost od: 01. 03. 2015 LABORATORNÍ MANUÁL pro uživatele služeb Laboratoří Ústavu lékařské genetiky Fakultní nemocnice Olomouc Zpracoval: doc. RNDr.

Více

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení

Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení Metodická příručka ke stanovení platu ředitelům škol a školských zařízení říjen 2012 V návaznosti na jmenování ředitelů škol a školských zařízení je třeba splnit úkoly související se stanovením jejich

Více

ZÁSADY O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NYMBURK

ZÁSADY O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NYMBURK ZÁSADY O POSKYTOVÁNÍ PENĚŽNÍCH PROSTŘEDKŮ Z ROZPOČTU MĚSTA NYMBURK Článek I Úvodní ustanovení 1) Zastupitelstvo města Nymburk v souladu s ustanovením 85, písm. c), zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, ve

Více

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016

Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408. Školní řád. Školní rok 2015/2016 Sídlo: 272 01 Kladno, Lacinova 2408 IČ: 75033771 Tel: 312 681 320 E mail: mslacinova@tiscali.cz Mateřská škola Kladno, Lacinova 2408 Č.j. 138/2011/23MŠ Spisový znak: Skartační znak Aktualizace : listopad

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV Magistrát města, Svornosti 2, 736 01 Havířov-Město VÁŠ DOPIS Č.j.: ZE DNE: NAŠE Č.j.: OPS/115618/Kle/10 POČET LISTŮ DOPISU: 5 VYŘIZUJE: Bc. Kleinbauerová TEL: 596 803 344 FAX:

Více

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů

č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Ve znění: Předpis č. K datu Poznámka 477/2001 Sb. (k 1.1.2002) mění 3 odst. 3 písm. b), 38 odst. 7 písm. a), v

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 2 7 4 9 6 7 2 4 IČZ smluvního ZZ 6 6 3 2 4 0 0 0 Číslo smlouvy 5 H 6 6 A 0 5 1 Název IČO ARLETA IVF, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ

Více

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV

NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV 1 NÁPLNĚ PRÁCE JEDNOTLIVÝCH ÚTVARŮ MĚSTSKÉHO ÚŘADU HOLÝŠOV Úvodem: Činnosti jsou vykonávány ve prospěch nebo jménem města Holýšova, není-li uvedeno jinak. STAROSTA Náplň práce vyplývající ze zákona č.

Více

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE

PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.10.10 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB PRACOVIŠTĚ ORDINACE LÉKAŘE IČO 3 1 4 4 6 4 IČZ smluvního ZZ 9 1 9 9 6 9 Číslo smlouvy 5 T 9 1 A 5 Název IČO MUDr. Jiří Starý, s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 8.1.1 /4_12 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ HRAZENÝCH SLUŽEB

Více

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU

Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů. Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU Vzdělání a/versus kompetence fyzioterapeutů Mgr. Petr Pospíšil, Ph. D. Katedra podpory zdraví Fakulta sportovních studií MU VZDĚLÁNÍ V OBORU FYZIOTERAPIE Český fyzioterapeut: absolvent 2 leté nástavbové

Více

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Městská poliklinika Praha. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 2 8 6 0 1 IČZ smluvního ZZ 0 1 2 8 0 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 0 1 A 2 8 0 Název IČO Městská poliklinika Praha PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné

STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ. Organizační řád Magistrátu města Karviné STATUTÁRNÍ MĚSTO KARVINÁ MAGISTRÁT MĚSTA KARVINÉ Organizační řád Magistrátu města Karviné 006.01 Předpis SCHVÁLENO: 11. prosince 2007 ÚČINNOST: l. ledna 2008 ZMĚNA: ZPRACOVATEL: tajemník Magistrátu města

Více

CVIČNÉ ŠKOLY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE

CVIČNÉ ŠKOLY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE STATUT CVIČNÉ ŠKOLY PRO PEDAGOGICKOU PRAXI INSTITUTU VZDĚLÁVÁNÍ A PORADENSTVÍ ČESKÉ ZEMĚDĚLSKÉ UNIVERZITY V PRAZE Praha 2015 Část I.: Úvodní ustanovení 1 Statut cvičné školy pro pedagogickou praxi České

Více

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb.

Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Změna č. 3 směrnice č. 5/2004 o zabezpečení zákona o finanční kontrole č. 320/2001 Sb. Obec: Lovčice Adresa: Lovčice 185, 503 61 Lovčice Směrnici zpracoval: Ing. Petra Petrovická Směrnici schválil: Ing.

Více

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015

STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 STUDIJNÍ A ZKUŠEBNÍ ŘÁD UNIVERZITY HRADEC KRÁLOVÉ ze dne 18. srpna 2015 Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy registrovalo podle 36 odst. 2 zákona č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a

Více

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb.

185_2001_Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON. ze dne 15. května 2001. o odpadech a o změně některých dalších zákonů. Změna: 477/2001 Sb. 185/2001 Sb. ZÁKON ze dne 15. května 2001 o odpadech a o změně některých dalších zákonů Změna: 477/2001 Sb. Změna: 76/2002 Sb., 275/2002 Sb., 320/2002 Sb. Změna: 188/2004 Sb. Změna: 356/2003 Sb., 167/2004

Více

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD

1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1. základní škola Plzeň, Západní 18, příspěvková organizace ORGANIZAČNÍ ŘÁD 1 Ředitel 1. základní školy Plzeň, Západní 18, příspěvkové organizace na základě ustanovení 165 odst. 1 písmeno a) zákona č.

Více

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK

ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ. LF UK a FN HK LABORATORNÍ PŘÍRUČKA ÚSTAV SOUDNÍHO LÉKAŘSTVÍ LF UK a FN HK Vypracoval H. Jindrová Jméno a příjmení, funkce Přezkoumal MUDr. M. Šafr Schválil MUDr. P. Hejna, Ph.D., MBA Platnost od: 1.6.2013 Podpis Datum

Více

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA

FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA FAKULTA VOJENSKÉHO LEADERSHIPU UNIVERZITY OBRANY VNITŘNÍ NORMA Ev. č.: 12/611/2014-2994 V Brně dne 1. září 2014 Výtisk jediný Počet listů: 8 Schvaluji. plukovník doc. Ing. Vladan HOLCNER, Ph.D. děkan Fakulty

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010

ORGANIZAČNÍ ŘÁD. č. 1/2010 DOMOV DŮCHODCŮ PROSEČ-OBOŘIŠTĚ, příspěvková organizace Proseč-Obořiště 1, 393 01 Pelhřimov ----------------------------------------------------------------------- IČ: 00511901 telefon: 565 394 112 e-mail:

Více

Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka

Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Vysoká škola polytechnická Jihlava Č.j.: VSPJ/0009/014 Směrnice k odborné praxi pro studenty oborů Všeobecná sestra a Porodní asistentka Článek 1 Úvodní ustanovení Tato směrnice stanoví obecné postupy

Více

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE

LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ PÉČE Skupina UNIPETROL Strana 1/26 Rozsah platnosti: BENZINA, s.r.o. UNIPETROL, a.s. UNIPETROL DOPRAVA, s.r.o. UNIPETROL RPA, s.r.o. UNIPETROL SERVICES, s.r.o. LÉKAŘSKÉ PREVENTIVNÍ PROHLÍDKY, SYSTÉM ZDRAVOTNÍ

Více

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 0 1 7 9 9 0 6 IČZ smluvního ZZ 6 1 0 0 4 0 0 0 Číslo smlouvy 3 H 6 1 M 0 0 4 Název IČO Fakultní nemocnice Hradec Králové PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-01 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz.

Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz. Domov Háj, příspěvková organizace Háj 1253, 584 01 Ledeč nad Sázavou IČO: 60128054, www.domovhaj.cz, 569 720 881, info@domovhaj.cz Organizační řád č. 3/2015 ze dne 15. 12. 2015 Obsah Část I. Část II. Část

Více

Název IČO ESET,Psychoter.a psychosomat.klin.s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO ESET,Psychoter.a psychosomat.klin.s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 4 8 5 8 5 3 8 6 IČZ smluvního ZZ 1 4 2 9 8 0 0 0 Číslo smlouvy 6 A 1 4 A 2 9 8 Název IČO ESET,Psychoter.a psychosomat.klin.s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-13 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD

ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD ZŠ ANTONÍNA SOCHORA DUCHCOV příspěvková organizace se sídlem v Duchcově, Teplická 13 Část 2: ŠKOLNÍ ŘÁD Č.j.: 2/2015 Vypracoval: Schválil: Pedagogická rada projednala dne: 18. 11. 2015 Směrnice nabývá

Více

Název IČO MUDr. Kateřina Stehlíková NEUROLOG.HK s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO MUDr. Kateřina Stehlíková NEUROLOG.HK s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 3 7 0 2 5 1 1 IČZ smluvního ZZ 6 1 2 4 8 0 0 0 Číslo smlouvy 5 H 6 1 A 0 7 4 Název IČO MUDr. Kateřina Stehlíková NEUROLOG.HK s. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015

Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Škola: Základní škola a mateřská škola, Praskačka Školní řád mateřské školy Praskačka a Sedlice Účinnost od: 1. 9. 2015 Spisový znak: Změny: Skartační znak: I. Přijímací řízení Zápis dětí do mateřské školy

Více

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6

Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Zápis z workshopu Příprava pro výkon povolání zdravotního laboranta konaného dne 21.9.2010 v VOŠZ a SZŠ Praha 1, Alšovo nábřeží 6 Účast dle prezenční listiny viz příloha. Přivítání ředitelem školy Mgr.

Více

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA

STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA Účinnost dokumentu od: 1. 7. 2013 STATUT FAKULTY BEZPEČNOSTNÍHO INŽENÝRSTVÍ VYSOKÉ ŠKOLY BÁŇSKÉ TECHNICKÉ UNIVERZITY OSTRAVA správce úložiště dokumentů, není řízeným dokumentem. S t a t u t Fakulty bezpečnostního

Více

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013

SMĚRNICE DĚKANA Č. 4/2013 Vysoké učení technické v Brně Datum vydání: 11. 10. 2013 Čj.: 076/17900/2013/Sd Za věcnou stránku odpovídá: Hlavní metodik kvality Za oblast právní odpovídá: --- Závaznost: Fakulta podnikatelská (FP) Vydává:

Více

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č.

Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ. vnitřní předpis č. Základní umělecká škola Třebíč, Masarykovo náměstí 1313, 674 01 Třebíč ORGANIZAČNÍ ŘÁD ZÁKLADNÍ UMĚLECKÉ ŠKOLY TŘEBÍČ vnitřní předpis č. 11/2014 Čl. I Organizační řád Základní umělecké školy Třebíč (dále

Více

Název IČO Kolouch psychiatrická ordinace s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE

Název IČO Kolouch psychiatrická ordinace s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ A ÚHRADĚ ZDRAVOTNÍ PÉČE IČO 0 3 7 8 6 8 7 1 IČZ smluvního ZZ 0 6 3 9 5 0 0 0 Číslo smlouvy 5 A 0 6 A 3 9 5 Název IČO Kolouch psychiatrická ordinace s.r.o. PŘÍLOHA č. 2 Vstupní formulář / V-12 / 7.07.07 /4_05 SMLOUVY O POSKYTOVÁNÍ

Více

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality

Věstník MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality Věstník Ročník 2015 MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY Částka 16 Vydáno: 26. ŘÍJNA 2015 Cena: 74 Kč OBSAH: 1. Minimální požadavky pro zavedení interního systému hodnocení kvality a bezpečí poskytovaných

Více

Město Milovice. Směrnice č. 10/2012 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU, JEHO ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU. Článek 1 Legislativní rámec

Město Milovice. Směrnice č. 10/2012 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU, JEHO ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU. Článek 1 Legislativní rámec Město Milovice Směrnice č. 10/2012 PROCES SCHVALOVÁNÍ ROZPOČTU, JEHO ZMĚN A KONTROLY DODRŽOVÁNÍ ROZPOČTU Článek 1 Legislativní rámec Zákon č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení) Zákon č.250/2000 Sb.,

Více

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO

SM (Směrnice) SM-PO-129 Základní předpis PO SM-PO-129 SM (Směrnice) SM-PO-129 Platnost od: 18.9.2015 Stav: Schváleno Verze: 2.0 Modul: PO (Systém požární ochrany) Vypracoval: Suchý Miroslav (lovochemad\suchym) Datum: 18.9.2015 Schválil: Proftová

Více

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE

Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE Vzdělávací program oboru KLINICKÁ BIOCHEMIE 1 Cíl specializačního vzdělávání... 1 2 Minimální požadavky na specializační vzdělávání... 2 2.1 Základní interní nebo pediatrický kmen... 2 2.2 Vlastní specializovaný

Více

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost

1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost PODNIKÁNÍ A PROJEKTY V ELEKTROTECHNICE 1) Uveďte podmínky získání živnostenského listu pro elektrotechniku? Živnost soustavná činnost provozovaná samostatně, vlastním jménem, na vlastní zodpovědnost, za

Více

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8.

ORGANIZAČNÍ ŘÁD KATASTRÁLNÍHO ÚŘADU PRO JIHOČESKÝ KRAJ. ve znění. Sdělení o opravě tiskové chyby: č. KÚ 02901/2015-300-01001 ze dne 18.8. ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ Lidická 11, 370 86 České Budějovice České Budějovice 30.6 2015 Č. j.: KÚ 02383/2015-300-01001 Počet stránek: 33 Počet stránek příloh: 23 ORGANIZAČNÍ

Více