SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Bc. Ivana JASIOKOVÁ Brno, 2015

2

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Bc. Ivana Jasioková Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance financí Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Rok obhajoby: 2016 Anotace Předmětem diplomové práce Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel je charakterizovat proces likvidace pojistných událostí v rámci pojištění motorových vozidel, vymezit specifika této činnosti a uvést problémové oblasti související s jednotlivými nároky oprávněných osob, včetně způsobu jejich řešení. První část práce je zaměřena na definici nepříznivých situací souvisejících s motorovými vozidly, obecnou definici pojištění a teoretické začlenění dvou nejvýznamnějších pojištění tedy pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění do obecné klasifikace. Druhá část práce se zabývá samotným procesem likvidace se zaměřením na specifika procesu v pojištění motorových vozidel. Závěrečná část práce obsahuje problémové oblasti v pojištění motorových vozidel a obsahuje vybrané modelové příklady z praxe, včetně postupu jejich řešení. Annotation The subject of the diploma thesis Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance is to describe the process of claims settlement within the motor vehicle insurance, to define the specifics of this activity and to identify problematic areas related to individual requirements of beneficiary, including ways of their solution. The first part of the diploma thesis is focused on definition of unfavourable situations related to motor vehicles, general insurance definition and theory of two most important insurance products, namely motor third party liability insurance and motor hull insurance within general clasification. The second part of the diploma thesis deals with liquidation process itself focusing on specifics of liquidation process in motor vehicle insurance. The final part contains problematic areas in the field of motor vehicle insurance and chosen model examples from practice, including procedure of their solution. Klíčová slova Dopravní nehoda, vandalizmus, odcizení, živelní událost, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, likvidace pojistných událostí Keywords Traffic accident, vandalism, alienation, natural hazard, motor third party liability insurance and motor hull insurance, claims settlement

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 25. června 2015 vla stn oru čn í pod pis au tor a

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D. za cenné připomínky, odborné rady, vstřícnost a ochotu, kterými významně přispěl k vypracování této diplomové práce. Ráda bych také poděkovala odborníkům z praxe za ochotu a čas, který mi věnovali. Velké díky patří také Mgr. Petru Novákovi a celému týmu ze společnosti Vasenaroky.cz, kteří mi poskytli dílčí data pro vypracování praktické části. V neposlední řadě chci také poděkovat svému příteli a rodičům za psychickou podporu nejen při psaní této práce, ale v průběhu celých mých studií.

10

11 OBSAH Úvod Rizika související s motorovými vozidly a možnosti jejich pojištění Riziko a jeho vybrané definice Nepříznivé situace související s motorovými vozidly Dopravní nehoda Vandalismus Odcizení Živelní události Pojištění a jeho klasifikace Pojištění dle formy vzniku Pojištění dle způsobu tvorby technických rezerv Pojištění dle předmětu pojištění Pojištění dle délky jeho trvání Pojištění dle nového občanského zákoníku Právní předpisy s vazbou na oblast motorových vozidel a jeho pojištění Souvislosti pojištění motorových vozidel Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Pojistná smlouva - její vznik a zánik Zelená karta Rozsah pojištění odpovědnosti Limity pojistného plnění Stanovení výše pojistného a segmentační kritéria Doplňková připojištění Česká kancelář pojistitelů Havarijní pojištění Pojistná nebezpečí Stanovení výše pojistného a segmentační kritéria Doplňková připojištění Likvidace pojistných událostí Pojišťovací činnost a činnosti s tím související Proces likvidace pojistných událostí... 47

12 2.2.1 Přijetí oznámení pojistné události Registrace pojistné události Identifikace předmětu pojištění a zjištění rozsahu pojistného krytí Stanovení rozsahu povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Revize Výplata pojistného plnění Archivace vyřízených spisů pojistné události Specifika procesu likvidace v pojištění motorových vozidel Přijetí oznámení pojistné události Registrace pojistné události Identifikace předmětu pojištění a zjištění rozsahu pojistného krytí Stanovení rozsahu povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Revize Výplata pojistného plnění Archivace vyřízených spisů pojistné události Praktické aspekty pojištění motorových vozidel Problémové oblasti v likvidaci pojistných událostí motorových vozidel Problémové oblasti v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Problémové oblasti v havarijním pojištění Vybrané modelové příklady včetně postupu řešení Střet se zvěří Výtluk na dálnici Dopravní nehoda na parkovišti Porušení povinnosti ohlásit událost bez zbytečného odkladu Totální škoda na vozidle Otázka spoluviny Odcizení vozidla Vozidlo bez platného osvědčení o technické kontrole Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam schémat Seznam příloh... 95

13 ÚVOD Účastníci silničního provozu každý den čelí celé řadě nástrah. Úplně eliminovat riziko vzniku nepříznivé situace v souvislosti s motorovými vozidly je téměř nemožné. Účastnit se lze přímo, tedy usednout za volant, či nepřímo stačí pouze nasednout do prostředku hromadné dopravy či přejít silnici. Vzhledem k tomu, že se prakticky nelze vyhnout účasti v silničním provozu, je potřeba dbát také na eliminaci následků újem. V tomto ohledu je nástrojem ze strany státu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Důvodem existence tohoto pojištění je potřeba ochrany účastníků před následky nepříznivých událostí, v principu by tak mělo plnit obecnou a prvotní funkci pojištění. Problematika likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel je velmi dynamický obor, pojišťovny v rámci procesu musí pružně reagovat na nové podněty nejen z hlediska legislativy, ale také trendů na trhu. Stále více se pojišťovny přizpůsobují svým klientům se snahou udržet pojistný kmen či získat klienty nové. Z tohoto důvodu vznikají na trhu vylepšené produkty pro pojištění motorových vozidel, často se jedná o sloučený produkt. Samotný proces likvidace je pak odrazem toho, jestli pojištění opravdu plní svou funkci či nikoliv. Výsledek tohoto procesu je pak pod drobnohledem veřejností a ovlivňuje důvěryhodnost pojišťovny. Cílem diplomové práce je charakterizovat proces likvidace pojistných událostí v rámci pojištění motorových vozidel, vymezit specifika této činnosti a uvést podobnosti a odlišnosti od obecného procesu likvidace. Poslední částí cíle je pak uvést konkrétní problémové oblasti související s jednotlivými nároky oprávněných osob, včetně způsobu jejich řešení. Diplomová práce bude členěna do tří kapitol. První kapitola bude zaměřena na definici nepříznivých situací, které nás mohou negativně ovlivnit v souvislosti s provozem na pozemní komunikaci či obecně s vlastnictvím motorového vozidla. Nemusí se jednat pouze o typickou dopravní nehodu, ale také o vandalizmus, odcizení či živelní rizika. Další část kapitoly bude zaměřena na obecnou definici pojištění a jeho klasifikaci. Následující část textu už bude poté zaměřena na motorová vozidla, a budou detailně charakterizována dvě pojištění, a to pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění. První kapitola tedy bude tvořit teoretický základ práce, v rámci kterého budou definovány nezbytné pojmy. Druhá kapitola bude obsahovat začlenění procesu likvidace do pojišťovací činnosti a celý proces bude obecně charakterizován. Dále bude proces detailně popsán na úrovni pojištění motorových vozidel, budou vymezena konkrétní specifika tohoto procesu, čímž bude naplněn dílčí cíl práce. Druhá kapitola bude tedy nejen teoretická, ale také aplikační, využity budou informace získané na základě řízeného rozhovoru s odborníky z praxe z různě velkých pojišťoven. 13

14 Poslední kapitola bude obsahovat praktické aspekty pojištění motorových vozidel, budou zde uvedeny problémové oblasti a poté uvedeny konkrétní modelové příklady z praxe, které vždy budou obsahovat obecný úvod problematiky a poté následující konkrétní případ z praxe. Součástí příkladů bude také zhodnocení jednotlivých nároků oprávněných osob; tímto bude naplněna i poslední část cíle práce. Při zpracování práce budou použity metody deskripce, analýzy a komparace. Specifika procesu likvidace budou zjištěna na základě řízeného rozhovoru s odborníky z praxe, podkladem pro tento rozhovor bude strukturovaný dotazník. Hlavním zdrojem pro samotné modelové příklady budou data poskytnuta společností zabývající se vymáháním nároků oprávněných osob. 14

15 1 RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S MOTOROVÝMI VOZIDLY A MOŽNOSTI JEJICH POJIŠTĚNÍ Pojištění motorových vozidel je velmi široká oblast zasahující do každodenního života nás všech. Tato kapitola charakterizuje obecně riziko a poté nepříznivé situace související s motorovými vozidly a zařazuje dvě hlavní pojištění, a to pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, do obecné klasifikace. Blíže jsou v následujících oddílech rozebrány i právní předpisy s vazbou na oblast motorových vozidel a jeho pojištění. Další části textu jsou zaměřeny na definici výše uvedených pojištění. 1.1 Riziko a jeho vybrané definice Pro pojem riziko neexistuje v literatuře jednotná definice, stejně tak samotný pohled na riziko se může u jednotlivých autorů lišit. Čejková, Nečas vymezují několik možností, jak jednoduše definovat riziko: Riziko je možnost vzniku nešťastné události. Riziko je kombinace nebezpečí. Riziko je nepředvídatelnost tendence k tomu, že se skutečné následky mohou lišit od předpovídaných následků. Riziko je nejistota, co se týče škody. Riziko je možnost vzniku škody. 1 Ducháčková riziko definuje jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností. 2 Patrně nejvhodnější definicí v kontextu této práce je definice Řezáče, který říká, že riziko je záporná odchylka od normálu, která se může projevit poškozením, zničením nebo ztrátou života, zdraví nebo majetku. 3 V rámci motorových vozidel je riziko spojeno především s určitými nepříznivými situacemi, které mohou nastat, a to jak v provozu na pozemní komunikaci, tak mimo něj. Tyto vybrané události jsou blíže charakterizovány v následujícím textu. 1 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009, s ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s

16 1.2 Nepříznivé situace související s motorovými vozidly Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý den každý z nás, obecně se jedná o každého, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci. Pro to, aby se nás přímo dotkla nějaká nepříznivá situace, není potřeba usednout za volant auta, stačí vyjít před dům. Pojištění v těchto momentech hraje obrovskou roli, zásadní funkcí pojištění je zmírnění nepříznivých následků v důsledku těchto situací. Lidé se pojišťují nejen pro to, že jim to částečně nařizuje zákon, ale také z důvodu ochrany sebe a svých blízkých. Pojem pozemní komunikace zastřešuje pojmy jako dálnice, silnice, účelová komunikace, křižovatka, místní silnice. Nepříznivá situace nás však také může zastihnout na lesní či polní cestě. Na pozemních komunikacích číhá mnoho nebezpečí, mezi nejčastější situace patří dopravní nehoda, odcizení vozidla, vandalizmus či živelní nebezpečí Dopravní nehoda Dopravní nehoda je velmi široký pojem, jedná se o nepříjemnou situaci, která nás může potkat každý den. Účastníkem dopravní nehody může být kdokoliv - řidič motorového vozidla, cyklista i chodec. Definice dopravní nehody a správný postup v této nepříjemné situaci, který je ukotven v české legislativě, jsou nezbytnými pro zhodnocení postupu účastníků při jednotlivých případech z praxe. Účastníci dopravní nehody často chybují a riskují tak zamítnutí či krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny, neboť i v této oblasti života platí, že neznalost zákona neomlouvá. Pojem dopravní nehoda je definován zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu 4. Dopravní nehodou se nejčastěji rozumí srážka dvou vozidel, v širším slova smyslu však zahrnuje také havárii, srážku s pevnou překážkou, zaparkovaným vozidlem, lesní zvěří, domácí zvěří, chodcem, vlakem, tramvají, jedoucím nekolejovým vozidlem. 5 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jasně definuje povinnosti účastníků dopravní nehody. Dle 47 odst. 2 tohoto zákona je řidič, který se účastnil dopravní 4 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 47 odst Policie.cz. Statistika nehodovosti [online] [cit ]. Dostupné z: statistika-nehodovosti aspx?q=y2hudw09mg%3d%3d 16

17 nehody, povinen zastavit vozidlo, nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky, zabránit vzniku další škody a spolupracovat při zjišťování stavu. Účastníci dopravní nehody jsou dle 47 odst. 3 povinni: a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla, b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu, c) označit místo dopravní nehody, d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob, e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, existují případy, kdy je nezbytné zavolat k nehodě Policii ČR. V těchto případech jsou zúčastněné osoby dle 47 odst. 3 výše uvedeného zákona povinny: a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy, c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody. Postup při dopravní nehodě doporučený Českou asociací pojišťoven je znázorněn na následujícím schématu. 17

18 Schéma č. 1: Postup při dopravní nehodě doporučený Českou asociací pojišťoven Zdroj: ČAP.cz. Jak postupovat při dopravní nehodě [online] [cit ]. Dostupné z: Neinformovanost řidičů v případě dopravních nehod je vnímána jako zásadní problém, Česká asociace pojišťoven proto zveřejnila manuál, který kromě výše uvedeného postupu při dopravní nehodě, také shrnuje všechny případy, ve kterých je nezbytné dopravní nehodu ohlásit Policii ČR. Jedná se o situace, při kterých dojde: a) ke zranění nebo usmrcení osoby, b) ke hmotné škodě, která pravděpodobně převyšuje částku Kč (na některém ze zúčastněných vozidel, a to včetně přepravovaných věcí), c) k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, a to bez ohledu na limit výše škody, d) k situaci, že nelze zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci pouze účastníky dopravní nehody, e) ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, f) nedojde-li k dohodě mezi účastníky dopravní nehody o podstatných okolnostech vzniku této události. 6 6 CAP.cz. Jak postupovat při dopravní nehodě [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Způsobí-li český řidič újmu v zahraničí, je potřeba poškozenému sdělit nezbytné údaje, konkrétně jméno, příjmení, bydliště, identifikační údaje vlastníka vozidla, název pojistitele, u něhož je uzavřeno pojištění a číslo pojistné smlouvy, registrační značku vozidla a údaje ze zelené karty 7. Dalšími náležitostmi jsou vyplnění evropského záznamu o dopravní nehodě, a to jak v českém, tak cizím jazyce, nakreslení plánku nehody a opatření příslušné fotodokumentace. Doporučuje se vždy kontaktovat policii, nerozumí-li český řidič zápisu od policie v cizím jazyce, je potřeba uvést záznam také v češtině. Nezbytností také je zaznamenat značky všech havarovaných vozidel a zajistit identifikaci účastníků dopravní nehody pro případ řešení případných sporů. Posledním krokem je neprodlené oznámení celé škodní události pojišťovně a poskytnutí všech dostupných podkladů za účelem šetření pojistné události, tedy záznamu o dopravní nehodě, záznamu od policie a příslušné fotodokumentace. 8 Vznikla-li újma českému řidiči v zahraničí, je postup velmi podobný, jen je potřeba klást větší důraz na identifikaci toho, kdo nehodu způsobil. Nárok na pojistné plnění lze uplatnit různými způsoby a obrátit se lze: a) na zahraničního pojistitele škůdce, b) na Kancelář státu, ve kterém k nehodě došlo, c) na škodního zástupce zahraničního pojistitele v ČR (v případech, kdy újma vznikla po vozidlem registrovaným na území Evropského hospodářského prostoru), d) na Českou kancelář pojistitelů. 9 Vyžadovaný postup při dopravní nehodě se může mírně lišit pro jednotlivé pojišťovny, v zásadě je však ukotven v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tudíž rozdíly nejsou velké. Nicméně je vždy nezbytné seznámit se s pojistnými podmínkami konkrétní pojišťovny, u které je pojištění uzavřeno. Některé pojišťovny pro výplatu pojistného plnění například vyžadují využití smluvních asistenčních služeb. V případě dopravní nehody v zahraničí je postup mírně odlišný a řídí se zákony dané země. Řidičům, kteří nesplní všechny výše uvedené povinné náležitosti, je pojišťovna oprávněna krátit pojistné plnění, či v případech hrubého porušení jej nevyplatit vůbec Vandalismus Vozidlo se vždy nemusí účastnit dopravní nehody, aby bylo poškozeno. Vozidla bývají často poškozena vandaly, tedy osobami, které pro vlastní potěšení ničí věci kolem sebe. V těchto 7 Zelená karta je dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, více informací je uvedeno v oddíle týkající se tohoto pojištění. 8 CKP.cz. Postup pro účastníky dopravní nehody v zahraničí [online] [cit ]. Dostupné z: 9 CKP.cz. Postup pro účastníky dopravní nehody v zahraničí [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 případech se často jedná o utržená zpětná zrcátka, poškrábání laku karoserie, rozbití oken, propíchnutí pneumatik a další poškození. Kooperativa ve svých pojistných podmínkách definuje nebezpečí vandalizmu jako škodu na pojištěném vozidle nebo pojištěné nestandardní výbavě vzniklou v důsledku úmyslného jednání třetí osoby, které ji nepřináší žádné materiální obohacení 10. Uniqa pojišťovna v pojistných podmínkách definuje vandalizmus obdobně, tedy jako škodu na pojištěné věci vzniklou v důsledku úmyslného jednání třetí osoby 11. V případech, kdy je takto vozidlo poškozeno, je velmi důležité zajistit svědky této události. Často se však stává, že vozidlo je poškozeno v noci a beze svědků. Událost je potřeba neprodleně nahlásit pojišťovně, opatřit vhodnou fotodokumentaci a ideálně vyčkat na příjezd likvidátora či jiného pracovníka pojišťovny. Nezbytností je také sdělení přibližného času události, v případě velkých škod je mnohdy nutné přivolat Policii ČR Odcizení Další nepříznivou situací je odcizení vozidla nebo jeho části, pojišťovna Kooperativa zahrnuje pod nebezpečí odcizení: a) krádež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu pojištění či jejich částí, b) loupež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu pojištění či jejich částí, c) neoprávnění užívání pojištěného vozidla včetně pojištěné nestandardní výbavy 12. Loupež je definována dle 173 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to tak, že hrozí odnětí svobody na dvě léta až deset let každému, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Krádež je definována dle 205 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, následovně: kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, 10 Koop.cz. Havarijní pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (platné od ) [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Koop.cz. Havarijní pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (platné od ) [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Tresty v případě loupeží bývají zpravidla vyšší, jelikož je bezprostředně ohrožen nejen majetek, ale také život osob. Uniqa definuje odcizení jako: a) krádež vloupáním, kdy pachatel překonal překážky nebo opatření chránící motorové vozidlo nebo jeho části (dále jen vozidlo) před odcizením a zmocnil se ho způsobem, při kterém prokazatelně překonal uzamčení nebo jinou jistící překážku nebo opatření chránící vozidlo před odcizením a to nástroji, které nejsou určeny k jejich řádnému otevírání nebo jiným destruktivním způsobem, přičemž překonal konstrukci (plášť) vozidla nebo místa, kde bylo vozidlo uzamčeno, b) loupež, tj. přivlastnění si pojištěného vozidla tak, že pachatel prokazatelně užije proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pojištěným pověřené, násilí nebo pohrůžku bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se pojištěného vozidla 13. V případě odcizení vozidla je potřeba tuto událost neprodleně nahlásit Policii ČR, která sepíše protokol a zaznamená všechny náležitosti, jako jsou informace o vozidle, pojistníkovi a především o škodní události (příčiny vzniku, čas vzniku a podobně). Událost je pojišťovnou šetřena na základě policejního protokolu a policejního vyšetřování. Důležitým aspektem je nezatajení žádné důležité skutečnosti Živelní události Poslední z vybraných nepříznivých situací je nebezpečí živelní, kdy je zpravidla kryto působení přírodních fyzikálních sil, některé pojišťovny do této oblasti zahrnují poškození zvířetem. Příkladem může být poškození vozidla povodní, záplavou, krupobitím, následkem silného poryvu větru (například na vozidlo spadne strom, který se zlomil v důsledku působení větru) a další. Společným znakem těchto faktorů je jejich malá či nulová ovlivnitelnost. Uniqa pojišťovna uvádí následující výčet živelních událostí: - požár, resp. oheň vzniklý mimo určené ohniště nebo oheň, který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl třetí osobou úmyslně rozšířen (za požár se 13 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 nepovažují účinky užitkového ohně nebo sálavého tepla a doutnání s omezeným přístupem vzduchu), - výbuch, tj. náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par; výbuchem není výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru nebo aerodynamický třesk, - úder blesku, tj. bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci, - povodeň a záplava, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostředního okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z břehů, a to i v případě došlo-li k záplavě z důvodu poruchy na vodovodním zařízení, - vichřice, tj. pohyb větru o rychlosti větší než 20,8 m/s, - krupobití, - sesuv půdy, - zřícení skal, - pád lavin, - tíha sněhu. 14 Postup při řešení těchto situací je podobný jako u předchozích událostí, je potřeba vše řádně zdokumentovat, neprodleně nahlásit pojišťovně a je-li to možné, tak vyčkat na příjezd pracovníka pojišťovny. Šetření těchto událostí není ojedinělé, v případě větších přírodních katastrof pojišťovny vyjíždějí do terénu a samy dokumentují vzniklé škody. 1.3 Pojištění a jeho klasifikace Pojištění provází člověka po celý život. Každý den se v našem všedním životě setkáváme s různými riziky; tato rizika mohou mít negativní dopad na naši činnost. Některé nepříznivé situace s vazbou na motorová vozidla byly uvedeny v předchozím textu, je tedy zřejmé, že tyto situace mohou nastat kdykoliv a zasáhnout kohokoliv. Základním a prvotním principem pojištění byla pomoc v nouzi, tedy krytí následků škod. Tento základní princip je však bohužel v poslední době občas opomíjen. Pojištění souvisí s předmětem zájmu, který pojišťujeme v době, kdy to nepotřebujeme, na dobu, kdy to potřebovat budeme. 15 Pojištění lze chápat jako ověřený a osvědčený nástroj, prostřednictvím kterého lze eliminovat důsledky nahodilosti. Občané pojištění využívají k udržení stability životní úrovně, podnikatelé pak k udržení stability ekonomické úrovně. 14 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 15 KAHOUN, Vilém, VURM, Vladimír, KUČEROVÁ, Božena. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. Praha: Triton, 2008, s

23 Pojištění plní následující funkce: 16 a) ovlivňuje vývoj tržní ekonomiky, b) stabilizuje ekonomickou úroveň všech činností podnikatelské sféry, občanů a státu, c) vytváří nové pracovní příležitosti. Na trhu lze sjednat mnoho typů pojištění, která lze rozdělit a klasifikovat dle různých kritérií. Tato práce se zabývá pouze pojištěními, která jsou nabízena komerčními pojišťovnami, vyloučena jsou pojištění organizovaná státem. V souvislosti s motorovými vozidly jsou klíčová dvě pojištění, a to pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Pojištění lze klasifikovat dle mnoha kritérií, mezi nejčastější patří dělení dle: formy vzniku pojištění, způsobu tvorby technických rezerv, předmětu pojištění, doby trvání, nového občanského zákoníku Pojištění dle formy vzniku 17 Dle formy vzniku rozlišujeme pojištění zákonná a smluvní, smluvní pojištění lze dále rozdělit na povinná a dobrovolná. Smluvní dobrovolné pojištění vzniká dobrovolně. Subjekt se tedy sám a s vlastním rozumem rozhodne pojistit určité riziko či soubor rizik. Subjektem může být občan i podnik. Tento typ pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy; výjimkou mohou být krátkodobá pojištění, která lze uzavřít i bez podpisu pojistné smlouvy, na dálku. Tento typ je nejstarším a nejběžnějším pojištěním. Příkladem je cestovní pojištění. Smluvní povinné pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Povinnost sjednat tento druh pojištění ukládá právní předpis, a to pro vybrané činnosti. Cílem je krytí větších rizik a škod, na které by pojištěný nemusel mít dostatečné prostředky. Povinné pojištění je obvyklé pro odpovědnostní pojištění, toto pojištění musí uzavřít například právnické profese (notář, advokát) či ekonomické profese (auditor, daňový poradce či insolvenční správce). Kromě těchto profesí platí povinnost uzavřít pojištění také pro provozovatele letadla, vozidla či jaderného zařízení. Zákonné pojištění vzniká výhradně na základě právního předpisu, tedy bez pojistné smlouvy. Všechny náležitosti pojištění, které jsou obvykle stanoveny v pojistné smlouvě či pojistných 16 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava: Key Publishing, 2007, s

Seminární práce pojišťovnictví

Seminární práce pojišťovnictví Seminární práce pojišťovnictví Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné pojištění a zkušenosti s novým systémem, kritéria pro výběr pojišťovny,

Více

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna

Ekonomické subjekty (jejich život, zdraví, majetek, činnost, ) Pojistná smlouva. Pojišťovna Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojištění ekonomická Kategorie právní Pojištění jako ekonomická kategorie ekonomická (peněžní) povaha pojištění pojištění jako efektivní způsob

Více

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Regulace pojišťovnictví

Regulace pojišťovnictví Regulace pojišťovnictví Stanovení určitých pravidel pro činnost subjektů působících v rámci odvětví pojišťovnictví Existence: - Regulace obecně - Specifický přístup vzhledem ke specifičnosti pojišťovnictví

Více

Bankovnictví a pojišťovnictví

Bankovnictví a pojišťovnictví Bankovnictví a pojišťovnictví JUDr. Ing. Otakar Schlossberger, Ph.D., vedoucí katedry financí VŠFS a externí odborný asistent katedry bankovnictví a pojišťovnictví VŠE Praha Provozovat na území České republiky

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná

Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera. Pojistné události v rámci silniční dopravy. Bc. Martina Novotná Univerzita Pardubice Dopravní fakulta Jana Pernera Pojistné události v rámci silniční dopravy Bc. Martina Novotná Diplomová práce 2015 Prohlašuji: Tuto práci jsem vypracovala samostatně. Veškeré literární

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016,

NÁVRH. ZÁKON ze dne. 2016, III. NÁVRH ZÁKON ze dne. 2016, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group

Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group Česká podnikatelská pojišťovna, a.s. Vienna Insurance Group NÁZEV PRODUKTU: Combi PLUS III Níže uvedené informace poskytují pouze přehled o možnostech pojištění v rámci daného produktu. V žádném případě

Více

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu

= zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu Otázka: Pojišťovnictví Předmět: Ekonomie Přidal(a): zojiiik Pojišťovnictví = zahrnuje všechny pojišťovny a zajišťovny a další subjekty finančního trhu - zaměřeno na tvorbu fondů, jejich spravování a používání

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9

Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Nabídka pojištění Společenství vlastníků jednotek pro dům Rezidence Tulipán, Praha 9 Předkládá: RENOMIA, a. s. Pobočka Praha Vlkova 46 130 00 Praha tel.: 221 421 750 fax: 222 720 855 e-mail: jana.voleska@renomia.cz

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojistná smlouva teorie a praxe

Pojistná smlouva teorie a praxe Pojistná smlouva teorie a praxe Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě (prezentace zahrnuje pouze vybrané problémy, nejedná se o komplexní materiál) Pojistná smlouva je smlouvou o finančních službách,

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

Pojišťovnictví přednáška

Pojišťovnictví přednáška Pojišťovnictví 2.- 5. přednáška 1 Pojistný vztah, principy pojištění Pojistný vztah určitá forma společenského spojení osob nebo hospodářských subjektů a pojistitelů, který má ekonomický charakter. Obsahem

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová

Pojistná smlouva. Bc. Alena Kozubová Pojistná smlouva Bc. Alena Kozubová Právní norma Pojistnou smlouvu legislativně upravuje: Zákon č. 37/2004 Sb., o pojistné smlouvě. Před účinností tohoto zákona (1.1.2005) problematiku pojistných smluv

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení

vyhlašuje ZÁKON ČÁST PRVNĺ Oddíl první Úvodní ustanovení 410 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z

Více

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním

Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Důchodové pojištění, jeho produktové modifikace a srovnání s životním pojištěním Vypracoval: Marcela Dubová,

Více

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ

Povinná pojištění. Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5. ust. 2779 2781 NOZ Povinná pojištění Zákon č. 37/ 2004 Sb, o pojistné smlouvě, ust. 5 ust. 2779 2781 NOZ Zákonná úprava povinných pojištění I. Jestliže zvláštní zákon stanoví fyzické či právnické osobě povinnost uzavřít

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA Obsah ÚVODNÍ USTANOVENÍ A. ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Článek 1 Výklad pojmů Článek 2 Rozsah pojištění,

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem

Více

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje

Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Informace ze zdravotnictví Jihomoravského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Jihomoravském kraji v roce 2013 Utilization

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx

Pojistná smlouva č. 4300000xxxx Příloha č. 3 k k Dohodě o podmínkách pojištění odpovědnosti provozovatele zdravotnického zařízení pro členy Asociace klinických psychologů ČR č. 7402000002 Pojistná smlouva č. 4300000xxxx pro pojištění

Více

Obchodní podmínky pojištění vozidel

Obchodní podmínky pojištění vozidel Obchodní podmínky pojištění vozidel Příloha č. 2 zadávacích podmínek Pojistník a pojištěný: Město Mohelnice U Brány 916/2 789 85 Mohelnice IČ 00303038 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1. HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ

Více

Základní právní úprava

Základní právní úprava Soukromé pojišťovnické právo (pojistné právo) Dana Šramková Pojem soukromé pojištění realizace ekonomických základů pojištění prostřednictvím právních vztahů: vztahy účastníků pojištění vzniklého na základě

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. PŘEDMĚT ŽÁDOSTI Žádost o změnu rozsahu povolené činnosti tuzemské pojišťovny podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY

NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY NABÍDKA ŠKODOVÉHO POJIŠTĚNÍ BUDOV - REALITY Pojistitel: Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, Generali Pojišťovna a.s. je zapsána v obchodním rejstříku

Více

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad.

BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. BMW Motorrad Poprodejní služby Mobile Care Radost z jízdy R BMW Motorrad Mobile Care. Celoevropská záruka mobility BMW Motorrad. Postaráme se, abyste dojeli do cíle Vaší cesty. Vždy nablízku i na dalekých

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115

Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Gymnázium a Střední odborná škola, Rokycany, Mládežníků 1115 Číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0410 Číslo šablony: Název materiálu: Ročník: Identifikace materiálu: Jméno autora: Předmět: Tématický celek:

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov

motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov Havarijní pojištění motorových vozidel Veronika Bučkov ková Romana Slováčkov ková Havarijní pojištění Definice základnz kladních pojmů Pojistné produkty Doplňkov ková připojištění Kritéria ria pro výběr

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně

Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z předmětu: Pojišťovnictví JS 2005/2006 Téma: Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla v ČR, jeho transformace na smluvní povinné

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA OBSAH ČÁST I POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA....1 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení...1

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY

I. SPRÁVNÍ ORGÁN. ID datové schránky: 8tgaiej II. ŽADATEL III. ČINNOSTI TUZEMSKÉ POJIŠŤOVNY Žádost o povolení k provozování činnosti tuzemskou pojišťovnou podle zákona č. 277/2009 Sb., o pojišťovnictví, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon ) I. SPRÁVNÍ ORGÁN 1. Název a adresa správního

Více

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel.

1.3 PŘEDMĚT POJIŠTĚNÍ, POJISTNÁ ČÁSTKA dle Přílohy těchto obchodních podmínek Příloha č zadávací dokumentace seznam vozidel. Příloha č. 2 zadávací dokumentace Obchodní podmínky pojištění vozidel Pojistník a pojištěný: Město Lysá nad Labem Husovo náměstí 23 289 22 Lysá nad Labem IČ 00239402 Vymezení předmětu veřejné zakázky 1.

Více

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik

Pojistná smlouva číslo Úsek pojištění hospodářských rizik Pojistná smlouva číslo 7720992848 Úsek pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group se sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471 16 617

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu II.

Pojištění odpovědnosti za škodu II. Pojištění odpovědnosti za škodu II. Zákonné pojištění odpovědnosti za škodu zaměstnavatele za pracovní úrazy a nemoci z povolání Povinná smluvní pojištění odpovědnosti za škodu z provozu pozemních vozidel

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

Pojistná smlouva o pojištění staveb

Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistná smlouva o pojištění staveb Pojistitel: HALALI, všeobecná pojišťovna, a.s., se sídlem Jungmannova 32/25, 115 25 Praha 1, IČ 60192402, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze,

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů

Alkohol, léky a narkotika. Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Alkohol, léky a narkotika Základní statistické ukazatele ve formě komentovaných grafů Dokument mapuje dopravní nehody pod vlivem alkoholu, omamných látek, léků a narkotik a jejich následky 20.7.2016 Obsah

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Návrh ROZHODNUTÍ RADY

Návrh ROZHODNUTÍ RADY EVROPSKÁ KOMISE V Bruselu dne 8.12.2014 COM(2014) 721 final 2014/0345 (NLE) Návrh ROZHODNUTÍ RADY o zmocnění Belgie, Polska a Rakouska k ratifikaci Budapešťské úmluvy o smlouvě o přepravě zboží po vnitrozemských

Více

NAŠEAUTO komplexnípojištění

NAŠEAUTO komplexnípojištění ID: 369843 NAŠE NAŠEAUTO AUTO komplení komplenípojištění pojištění 1.15 POJISTNÁ SMLOUVA ČSOB Pojišťovna, a. s., člen holdingu ČSOB Pardubice, Zelené předměstí, Masarykovo náměstí 1458 53 2, Česká republika

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel

Produktové novinky. Úrazové pojištění řidiče zdarma, Pojištění Napřímo, sleva Důvěra. Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel Metodický pokyn č. 1/2017/Kooperativa Pojištění vozidel KAPITOL pojišťovací a finanční poradenství, a.s. vydává pro své pojišťovací zprostředkovatele následující metodický pokyn, který obdržel od obchodního

Více

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování

Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definujte pojištění, jeho význam a postavení v ekonomice a principy jeho fungování Definice pojištění Všechny lidské činnosti jsou ohrožovány různými nebezpečími, které svými negativními projevy působí

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

Změna zákona o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla 160 ZÁKON ze dne 2. května 2013, kterým se mění zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1

Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia předmětu Pojištění a pojišťovnictví 1 Metodický list pro první soustředění bakalářského kombinovaného studia Název tématického celku: Pojištění, jeho podstata, funkce a principy, základní vývojové trendy v pojištění a pojišťovnictví na území

Více

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ

TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ TABULKA PŘESTUPKŮ, TRESTNÝCH ČINŮ A BODOVÉHO HODNOCENÍ Stav od 20.2.2016 Jedná se pouze o informativní přehled bez záruky! WWW.YESPOJISTENI.CZ příslušného zákona Skutková podstata protiprávního jednání

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY Ročník 1999 SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F

Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Česká podnikatelská pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 1/14 PP FAP 1/14 F Obsah: Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za

Více

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa

Informa ní povinnost dle 18 odst. 2 zákona . 101/2000 Sb., o ochran osobních údaj a o zm kterých zákon , ve zn pozd jších p edpis Informa Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů Informační povinnost dle 18 odst. 2 zákona č. 101/2000 Sb.,

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999

Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 Parlament České republiky Poslanecká sněmovna rozpočtový výbor 3. volební období 1999 110 USNESENÍ z 13. schůze dne 29. dubna 1999 k vládnímu návrhu zákona o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ

PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ PRODUKTOVÝ LIST POVINNÉ RUČENÍ Povinné pojištění újmy a škody způsobené provozem Vašeho vozidla jiným osobám, vozidlům nebo na ostatním majetku I. CO VŠECHNO POVINNÉ RUČENÍ POKRYJE? újmy na zdraví, které

Více

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY

POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY POVINNÉ RUČENÍ LEGISLATIVNÍ ZMĚNY, DOPAD NOVÉHO OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU, BILANCE A CENY Tisková konference, Praha, 4. listopadu 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

Více

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši.

Cíl: definovat zahraniční pracovní cest, vyjmenovat náhrady při zahraniční pracovní cestě a stanovit jejich výši. Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.5.00/34.0498 Název projektu: OA Přerov Peníze středním školám Číslo a název oblasti podpory: 1.5 Zlepšení podmínek pro vzdělávání na středních školách Realizace projektu:

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře.

Korespondenční adresa pojistníka je totožná s korespondenční adresou pojišťovacího makléře. Dodatek č. 4 k pojistné smlouvě č. 7720929921 Úk pojištění hospodářských rizik Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group sídlem Praha 8, Pobřežní 665/21, PSČ 186 00, Česká republika IČO: 471

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů

Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Opatření Ekonomicko-správní fakulty č. 5/2017 Stipendijní program na podporu zahraničních odborných stáží studentů doktorských studijních programů Podle 28 odst. 1 zákona č. 111/1998 sb., o vysokých školách

Více

Infolist produktu e-bez OBAV

Infolist produktu e-bez OBAV Infolist produktu e-bez OBAV 800 100 777 www.csobpoj.cz e-bez OBAV Infolist produktu Sdělení informací pojistitelem zájemci o pojištění Informace o produktu e-bez Obav je rizikové životní pojištění, které

Více

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje

Odvětví pojišťovnictví zahrnuje Pojišťovnictví Specializované finanční odvětví ekonomiky Odvětví ekonomiky zaměřené na provozování pojištění - pojistných produktů. V rámci pojišťovnictví se vlastně obchoduje s rizikem Ve srovnání s jinými

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s. Bělehradská 132 120 00 Praha 2 IČ: 61859869 zastoupená Mgr. Simonou Majerovou, manažerem produktu pojištění odpovědnosti za škodu a Ing. Danielem Krupičkou,

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojistné právo 1 Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Právní základy pojištění a pojišťovnictví Vysvětlit současný právní rámec pro činnost subjektů pojistného trhu

Více

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100)

Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Doplňkové pojistné podmínky Řidiči (DPP O 100) Toto doplňkové připojištění se řídí příslušnými 1. Odchylně od ustanovení čl. 8, odst. 8.4, ZPP Z 2010/03 a v souladu s čl. 8, odst. 8.24, písm. a) ZPP Z

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více