SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Bc. Ivana JASIOKOVÁ Brno, 2015

2

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Bc. Ivana Jasioková Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance financí Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Rok obhajoby: 2016 Anotace Předmětem diplomové práce Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel je charakterizovat proces likvidace pojistných událostí v rámci pojištění motorových vozidel, vymezit specifika této činnosti a uvést problémové oblasti související s jednotlivými nároky oprávněných osob, včetně způsobu jejich řešení. První část práce je zaměřena na definici nepříznivých situací souvisejících s motorovými vozidly, obecnou definici pojištění a teoretické začlenění dvou nejvýznamnějších pojištění tedy pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění do obecné klasifikace. Druhá část práce se zabývá samotným procesem likvidace se zaměřením na specifika procesu v pojištění motorových vozidel. Závěrečná část práce obsahuje problémové oblasti v pojištění motorových vozidel a obsahuje vybrané modelové příklady z praxe, včetně postupu jejich řešení. Annotation The subject of the diploma thesis Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance is to describe the process of claims settlement within the motor vehicle insurance, to define the specifics of this activity and to identify problematic areas related to individual requirements of beneficiary, including ways of their solution. The first part of the diploma thesis is focused on definition of unfavourable situations related to motor vehicles, general insurance definition and theory of two most important insurance products, namely motor third party liability insurance and motor hull insurance within general clasification. The second part of the diploma thesis deals with liquidation process itself focusing on specifics of liquidation process in motor vehicle insurance. The final part contains problematic areas in the field of motor vehicle insurance and chosen model examples from practice, including procedure of their solution. Klíčová slova Dopravní nehoda, vandalizmus, odcizení, živelní událost, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, likvidace pojistných událostí Keywords Traffic accident, vandalism, alienation, natural hazard, motor third party liability insurance and motor hull insurance, claims settlement

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 25. června 2015 vla stn oru čn í pod pis au tor a

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D. za cenné připomínky, odborné rady, vstřícnost a ochotu, kterými významně přispěl k vypracování této diplomové práce. Ráda bych také poděkovala odborníkům z praxe za ochotu a čas, který mi věnovali. Velké díky patří také Mgr. Petru Novákovi a celému týmu ze společnosti Vasenaroky.cz, kteří mi poskytli dílčí data pro vypracování praktické části. V neposlední řadě chci také poděkovat svému příteli a rodičům za psychickou podporu nejen při psaní této práce, ale v průběhu celých mých studií.

10

11 OBSAH Úvod Rizika související s motorovými vozidly a možnosti jejich pojištění Riziko a jeho vybrané definice Nepříznivé situace související s motorovými vozidly Dopravní nehoda Vandalismus Odcizení Živelní události Pojištění a jeho klasifikace Pojištění dle formy vzniku Pojištění dle způsobu tvorby technických rezerv Pojištění dle předmětu pojištění Pojištění dle délky jeho trvání Pojištění dle nového občanského zákoníku Právní předpisy s vazbou na oblast motorových vozidel a jeho pojištění Souvislosti pojištění motorových vozidel Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Pojistná smlouva - její vznik a zánik Zelená karta Rozsah pojištění odpovědnosti Limity pojistného plnění Stanovení výše pojistného a segmentační kritéria Doplňková připojištění Česká kancelář pojistitelů Havarijní pojištění Pojistná nebezpečí Stanovení výše pojistného a segmentační kritéria Doplňková připojištění Likvidace pojistných událostí Pojišťovací činnost a činnosti s tím související Proces likvidace pojistných událostí... 47

12 2.2.1 Přijetí oznámení pojistné události Registrace pojistné události Identifikace předmětu pojištění a zjištění rozsahu pojistného krytí Stanovení rozsahu povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Revize Výplata pojistného plnění Archivace vyřízených spisů pojistné události Specifika procesu likvidace v pojištění motorových vozidel Přijetí oznámení pojistné události Registrace pojistné události Identifikace předmětu pojištění a zjištění rozsahu pojistného krytí Stanovení rozsahu povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Revize Výplata pojistného plnění Archivace vyřízených spisů pojistné události Praktické aspekty pojištění motorových vozidel Problémové oblasti v likvidaci pojistných událostí motorových vozidel Problémové oblasti v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Problémové oblasti v havarijním pojištění Vybrané modelové příklady včetně postupu řešení Střet se zvěří Výtluk na dálnici Dopravní nehoda na parkovišti Porušení povinnosti ohlásit událost bez zbytečného odkladu Totální škoda na vozidle Otázka spoluviny Odcizení vozidla Vozidlo bez platného osvědčení o technické kontrole Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam schémat Seznam příloh... 95

13 ÚVOD Účastníci silničního provozu každý den čelí celé řadě nástrah. Úplně eliminovat riziko vzniku nepříznivé situace v souvislosti s motorovými vozidly je téměř nemožné. Účastnit se lze přímo, tedy usednout za volant, či nepřímo stačí pouze nasednout do prostředku hromadné dopravy či přejít silnici. Vzhledem k tomu, že se prakticky nelze vyhnout účasti v silničním provozu, je potřeba dbát také na eliminaci následků újem. V tomto ohledu je nástrojem ze strany státu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Důvodem existence tohoto pojištění je potřeba ochrany účastníků před následky nepříznivých událostí, v principu by tak mělo plnit obecnou a prvotní funkci pojištění. Problematika likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel je velmi dynamický obor, pojišťovny v rámci procesu musí pružně reagovat na nové podněty nejen z hlediska legislativy, ale také trendů na trhu. Stále více se pojišťovny přizpůsobují svým klientům se snahou udržet pojistný kmen či získat klienty nové. Z tohoto důvodu vznikají na trhu vylepšené produkty pro pojištění motorových vozidel, často se jedná o sloučený produkt. Samotný proces likvidace je pak odrazem toho, jestli pojištění opravdu plní svou funkci či nikoliv. Výsledek tohoto procesu je pak pod drobnohledem veřejností a ovlivňuje důvěryhodnost pojišťovny. Cílem diplomové práce je charakterizovat proces likvidace pojistných událostí v rámci pojištění motorových vozidel, vymezit specifika této činnosti a uvést podobnosti a odlišnosti od obecného procesu likvidace. Poslední částí cíle je pak uvést konkrétní problémové oblasti související s jednotlivými nároky oprávněných osob, včetně způsobu jejich řešení. Diplomová práce bude členěna do tří kapitol. První kapitola bude zaměřena na definici nepříznivých situací, které nás mohou negativně ovlivnit v souvislosti s provozem na pozemní komunikaci či obecně s vlastnictvím motorového vozidla. Nemusí se jednat pouze o typickou dopravní nehodu, ale také o vandalizmus, odcizení či živelní rizika. Další část kapitoly bude zaměřena na obecnou definici pojištění a jeho klasifikaci. Následující část textu už bude poté zaměřena na motorová vozidla, a budou detailně charakterizována dvě pojištění, a to pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění. První kapitola tedy bude tvořit teoretický základ práce, v rámci kterého budou definovány nezbytné pojmy. Druhá kapitola bude obsahovat začlenění procesu likvidace do pojišťovací činnosti a celý proces bude obecně charakterizován. Dále bude proces detailně popsán na úrovni pojištění motorových vozidel, budou vymezena konkrétní specifika tohoto procesu, čímž bude naplněn dílčí cíl práce. Druhá kapitola bude tedy nejen teoretická, ale také aplikační, využity budou informace získané na základě řízeného rozhovoru s odborníky z praxe z různě velkých pojišťoven. 13

14 Poslední kapitola bude obsahovat praktické aspekty pojištění motorových vozidel, budou zde uvedeny problémové oblasti a poté uvedeny konkrétní modelové příklady z praxe, které vždy budou obsahovat obecný úvod problematiky a poté následující konkrétní případ z praxe. Součástí příkladů bude také zhodnocení jednotlivých nároků oprávněných osob; tímto bude naplněna i poslední část cíle práce. Při zpracování práce budou použity metody deskripce, analýzy a komparace. Specifika procesu likvidace budou zjištěna na základě řízeného rozhovoru s odborníky z praxe, podkladem pro tento rozhovor bude strukturovaný dotazník. Hlavním zdrojem pro samotné modelové příklady budou data poskytnuta společností zabývající se vymáháním nároků oprávněných osob. 14

15 1 RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S MOTOROVÝMI VOZIDLY A MOŽNOSTI JEJICH POJIŠTĚNÍ Pojištění motorových vozidel je velmi široká oblast zasahující do každodenního života nás všech. Tato kapitola charakterizuje obecně riziko a poté nepříznivé situace související s motorovými vozidly a zařazuje dvě hlavní pojištění, a to pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, do obecné klasifikace. Blíže jsou v následujících oddílech rozebrány i právní předpisy s vazbou na oblast motorových vozidel a jeho pojištění. Další části textu jsou zaměřeny na definici výše uvedených pojištění. 1.1 Riziko a jeho vybrané definice Pro pojem riziko neexistuje v literatuře jednotná definice, stejně tak samotný pohled na riziko se může u jednotlivých autorů lišit. Čejková, Nečas vymezují několik možností, jak jednoduše definovat riziko: Riziko je možnost vzniku nešťastné události. Riziko je kombinace nebezpečí. Riziko je nepředvídatelnost tendence k tomu, že se skutečné následky mohou lišit od předpovídaných následků. Riziko je nejistota, co se týče škody. Riziko je možnost vzniku škody. 1 Ducháčková riziko definuje jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností. 2 Patrně nejvhodnější definicí v kontextu této práce je definice Řezáče, který říká, že riziko je záporná odchylka od normálu, která se může projevit poškozením, zničením nebo ztrátou života, zdraví nebo majetku. 3 V rámci motorových vozidel je riziko spojeno především s určitými nepříznivými situacemi, které mohou nastat, a to jak v provozu na pozemní komunikaci, tak mimo něj. Tyto vybrané události jsou blíže charakterizovány v následujícím textu. 1 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009, s ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s

16 1.2 Nepříznivé situace související s motorovými vozidly Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý den každý z nás, obecně se jedná o každého, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci. Pro to, aby se nás přímo dotkla nějaká nepříznivá situace, není potřeba usednout za volant auta, stačí vyjít před dům. Pojištění v těchto momentech hraje obrovskou roli, zásadní funkcí pojištění je zmírnění nepříznivých následků v důsledku těchto situací. Lidé se pojišťují nejen pro to, že jim to částečně nařizuje zákon, ale také z důvodu ochrany sebe a svých blízkých. Pojem pozemní komunikace zastřešuje pojmy jako dálnice, silnice, účelová komunikace, křižovatka, místní silnice. Nepříznivá situace nás však také může zastihnout na lesní či polní cestě. Na pozemních komunikacích číhá mnoho nebezpečí, mezi nejčastější situace patří dopravní nehoda, odcizení vozidla, vandalizmus či živelní nebezpečí Dopravní nehoda Dopravní nehoda je velmi široký pojem, jedná se o nepříjemnou situaci, která nás může potkat každý den. Účastníkem dopravní nehody může být kdokoliv - řidič motorového vozidla, cyklista i chodec. Definice dopravní nehody a správný postup v této nepříjemné situaci, který je ukotven v české legislativě, jsou nezbytnými pro zhodnocení postupu účastníků při jednotlivých případech z praxe. Účastníci dopravní nehody často chybují a riskují tak zamítnutí či krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny, neboť i v této oblasti života platí, že neznalost zákona neomlouvá. Pojem dopravní nehoda je definován zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu 4. Dopravní nehodou se nejčastěji rozumí srážka dvou vozidel, v širším slova smyslu však zahrnuje také havárii, srážku s pevnou překážkou, zaparkovaným vozidlem, lesní zvěří, domácí zvěří, chodcem, vlakem, tramvají, jedoucím nekolejovým vozidlem. 5 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jasně definuje povinnosti účastníků dopravní nehody. Dle 47 odst. 2 tohoto zákona je řidič, který se účastnil dopravní 4 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 47 odst Policie.cz. Statistika nehodovosti [online] [cit ]. Dostupné z: statistika-nehodovosti aspx?q=y2hudw09mg%3d%3d 16

17 nehody, povinen zastavit vozidlo, nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky, zabránit vzniku další škody a spolupracovat při zjišťování stavu. Účastníci dopravní nehody jsou dle 47 odst. 3 povinni: a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla, b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu, c) označit místo dopravní nehody, d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob, e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, existují případy, kdy je nezbytné zavolat k nehodě Policii ČR. V těchto případech jsou zúčastněné osoby dle 47 odst. 3 výše uvedeného zákona povinny: a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy, c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody. Postup při dopravní nehodě doporučený Českou asociací pojišťoven je znázorněn na následujícím schématu. 17

18 Schéma č. 1: Postup při dopravní nehodě doporučený Českou asociací pojišťoven Zdroj: ČAP.cz. Jak postupovat při dopravní nehodě [online] [cit ]. Dostupné z: Neinformovanost řidičů v případě dopravních nehod je vnímána jako zásadní problém, Česká asociace pojišťoven proto zveřejnila manuál, který kromě výše uvedeného postupu při dopravní nehodě, také shrnuje všechny případy, ve kterých je nezbytné dopravní nehodu ohlásit Policii ČR. Jedná se o situace, při kterých dojde: a) ke zranění nebo usmrcení osoby, b) ke hmotné škodě, která pravděpodobně převyšuje částku Kč (na některém ze zúčastněných vozidel, a to včetně přepravovaných věcí), c) k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, a to bez ohledu na limit výše škody, d) k situaci, že nelze zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci pouze účastníky dopravní nehody, e) ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, f) nedojde-li k dohodě mezi účastníky dopravní nehody o podstatných okolnostech vzniku této události. 6 6 CAP.cz. Jak postupovat při dopravní nehodě [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Způsobí-li český řidič újmu v zahraničí, je potřeba poškozenému sdělit nezbytné údaje, konkrétně jméno, příjmení, bydliště, identifikační údaje vlastníka vozidla, název pojistitele, u něhož je uzavřeno pojištění a číslo pojistné smlouvy, registrační značku vozidla a údaje ze zelené karty 7. Dalšími náležitostmi jsou vyplnění evropského záznamu o dopravní nehodě, a to jak v českém, tak cizím jazyce, nakreslení plánku nehody a opatření příslušné fotodokumentace. Doporučuje se vždy kontaktovat policii, nerozumí-li český řidič zápisu od policie v cizím jazyce, je potřeba uvést záznam také v češtině. Nezbytností také je zaznamenat značky všech havarovaných vozidel a zajistit identifikaci účastníků dopravní nehody pro případ řešení případných sporů. Posledním krokem je neprodlené oznámení celé škodní události pojišťovně a poskytnutí všech dostupných podkladů za účelem šetření pojistné události, tedy záznamu o dopravní nehodě, záznamu od policie a příslušné fotodokumentace. 8 Vznikla-li újma českému řidiči v zahraničí, je postup velmi podobný, jen je potřeba klást větší důraz na identifikaci toho, kdo nehodu způsobil. Nárok na pojistné plnění lze uplatnit různými způsoby a obrátit se lze: a) na zahraničního pojistitele škůdce, b) na Kancelář státu, ve kterém k nehodě došlo, c) na škodního zástupce zahraničního pojistitele v ČR (v případech, kdy újma vznikla po vozidlem registrovaným na území Evropského hospodářského prostoru), d) na Českou kancelář pojistitelů. 9 Vyžadovaný postup při dopravní nehodě se může mírně lišit pro jednotlivé pojišťovny, v zásadě je však ukotven v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tudíž rozdíly nejsou velké. Nicméně je vždy nezbytné seznámit se s pojistnými podmínkami konkrétní pojišťovny, u které je pojištění uzavřeno. Některé pojišťovny pro výplatu pojistného plnění například vyžadují využití smluvních asistenčních služeb. V případě dopravní nehody v zahraničí je postup mírně odlišný a řídí se zákony dané země. Řidičům, kteří nesplní všechny výše uvedené povinné náležitosti, je pojišťovna oprávněna krátit pojistné plnění, či v případech hrubého porušení jej nevyplatit vůbec Vandalismus Vozidlo se vždy nemusí účastnit dopravní nehody, aby bylo poškozeno. Vozidla bývají často poškozena vandaly, tedy osobami, které pro vlastní potěšení ničí věci kolem sebe. V těchto 7 Zelená karta je dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, více informací je uvedeno v oddíle týkající se tohoto pojištění. 8 CKP.cz. Postup pro účastníky dopravní nehody v zahraničí [online] [cit ]. Dostupné z: 9 CKP.cz. Postup pro účastníky dopravní nehody v zahraničí [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 případech se často jedná o utržená zpětná zrcátka, poškrábání laku karoserie, rozbití oken, propíchnutí pneumatik a další poškození. Kooperativa ve svých pojistných podmínkách definuje nebezpečí vandalizmu jako škodu na pojištěném vozidle nebo pojištěné nestandardní výbavě vzniklou v důsledku úmyslného jednání třetí osoby, které ji nepřináší žádné materiální obohacení 10. Uniqa pojišťovna v pojistných podmínkách definuje vandalizmus obdobně, tedy jako škodu na pojištěné věci vzniklou v důsledku úmyslného jednání třetí osoby 11. V případech, kdy je takto vozidlo poškozeno, je velmi důležité zajistit svědky této události. Často se však stává, že vozidlo je poškozeno v noci a beze svědků. Událost je potřeba neprodleně nahlásit pojišťovně, opatřit vhodnou fotodokumentaci a ideálně vyčkat na příjezd likvidátora či jiného pracovníka pojišťovny. Nezbytností je také sdělení přibližného času události, v případě velkých škod je mnohdy nutné přivolat Policii ČR Odcizení Další nepříznivou situací je odcizení vozidla nebo jeho části, pojišťovna Kooperativa zahrnuje pod nebezpečí odcizení: a) krádež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu pojištění či jejich částí, b) loupež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu pojištění či jejich částí, c) neoprávnění užívání pojištěného vozidla včetně pojištěné nestandardní výbavy 12. Loupež je definována dle 173 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to tak, že hrozí odnětí svobody na dvě léta až deset let každému, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Krádež je definována dle 205 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, následovně: kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, 10 Koop.cz. Havarijní pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (platné od ) [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Koop.cz. Havarijní pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (platné od ) [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Tresty v případě loupeží bývají zpravidla vyšší, jelikož je bezprostředně ohrožen nejen majetek, ale také život osob. Uniqa definuje odcizení jako: a) krádež vloupáním, kdy pachatel překonal překážky nebo opatření chránící motorové vozidlo nebo jeho části (dále jen vozidlo) před odcizením a zmocnil se ho způsobem, při kterém prokazatelně překonal uzamčení nebo jinou jistící překážku nebo opatření chránící vozidlo před odcizením a to nástroji, které nejsou určeny k jejich řádnému otevírání nebo jiným destruktivním způsobem, přičemž překonal konstrukci (plášť) vozidla nebo místa, kde bylo vozidlo uzamčeno, b) loupež, tj. přivlastnění si pojištěného vozidla tak, že pachatel prokazatelně užije proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pojištěným pověřené, násilí nebo pohrůžku bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se pojištěného vozidla 13. V případě odcizení vozidla je potřeba tuto událost neprodleně nahlásit Policii ČR, která sepíše protokol a zaznamená všechny náležitosti, jako jsou informace o vozidle, pojistníkovi a především o škodní události (příčiny vzniku, čas vzniku a podobně). Událost je pojišťovnou šetřena na základě policejního protokolu a policejního vyšetřování. Důležitým aspektem je nezatajení žádné důležité skutečnosti Živelní události Poslední z vybraných nepříznivých situací je nebezpečí živelní, kdy je zpravidla kryto působení přírodních fyzikálních sil, některé pojišťovny do této oblasti zahrnují poškození zvířetem. Příkladem může být poškození vozidla povodní, záplavou, krupobitím, následkem silného poryvu větru (například na vozidlo spadne strom, který se zlomil v důsledku působení větru) a další. Společným znakem těchto faktorů je jejich malá či nulová ovlivnitelnost. Uniqa pojišťovna uvádí následující výčet živelních událostí: - požár, resp. oheň vzniklý mimo určené ohniště nebo oheň, který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl třetí osobou úmyslně rozšířen (za požár se 13 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 nepovažují účinky užitkového ohně nebo sálavého tepla a doutnání s omezeným přístupem vzduchu), - výbuch, tj. náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par; výbuchem není výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru nebo aerodynamický třesk, - úder blesku, tj. bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci, - povodeň a záplava, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostředního okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z břehů, a to i v případě došlo-li k záplavě z důvodu poruchy na vodovodním zařízení, - vichřice, tj. pohyb větru o rychlosti větší než 20,8 m/s, - krupobití, - sesuv půdy, - zřícení skal, - pád lavin, - tíha sněhu. 14 Postup při řešení těchto situací je podobný jako u předchozích událostí, je potřeba vše řádně zdokumentovat, neprodleně nahlásit pojišťovně a je-li to možné, tak vyčkat na příjezd pracovníka pojišťovny. Šetření těchto událostí není ojedinělé, v případě větších přírodních katastrof pojišťovny vyjíždějí do terénu a samy dokumentují vzniklé škody. 1.3 Pojištění a jeho klasifikace Pojištění provází člověka po celý život. Každý den se v našem všedním životě setkáváme s různými riziky; tato rizika mohou mít negativní dopad na naši činnost. Některé nepříznivé situace s vazbou na motorová vozidla byly uvedeny v předchozím textu, je tedy zřejmé, že tyto situace mohou nastat kdykoliv a zasáhnout kohokoliv. Základním a prvotním principem pojištění byla pomoc v nouzi, tedy krytí následků škod. Tento základní princip je však bohužel v poslední době občas opomíjen. Pojištění souvisí s předmětem zájmu, který pojišťujeme v době, kdy to nepotřebujeme, na dobu, kdy to potřebovat budeme. 15 Pojištění lze chápat jako ověřený a osvědčený nástroj, prostřednictvím kterého lze eliminovat důsledky nahodilosti. Občané pojištění využívají k udržení stability životní úrovně, podnikatelé pak k udržení stability ekonomické úrovně. 14 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 15 KAHOUN, Vilém, VURM, Vladimír, KUČEROVÁ, Božena. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. Praha: Triton, 2008, s

23 Pojištění plní následující funkce: 16 a) ovlivňuje vývoj tržní ekonomiky, b) stabilizuje ekonomickou úroveň všech činností podnikatelské sféry, občanů a státu, c) vytváří nové pracovní příležitosti. Na trhu lze sjednat mnoho typů pojištění, která lze rozdělit a klasifikovat dle různých kritérií. Tato práce se zabývá pouze pojištěními, která jsou nabízena komerčními pojišťovnami, vyloučena jsou pojištění organizovaná státem. V souvislosti s motorovými vozidly jsou klíčová dvě pojištění, a to pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Pojištění lze klasifikovat dle mnoha kritérií, mezi nejčastější patří dělení dle: formy vzniku pojištění, způsobu tvorby technických rezerv, předmětu pojištění, doby trvání, nového občanského zákoníku Pojištění dle formy vzniku 17 Dle formy vzniku rozlišujeme pojištění zákonná a smluvní, smluvní pojištění lze dále rozdělit na povinná a dobrovolná. Smluvní dobrovolné pojištění vzniká dobrovolně. Subjekt se tedy sám a s vlastním rozumem rozhodne pojistit určité riziko či soubor rizik. Subjektem může být občan i podnik. Tento typ pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy; výjimkou mohou být krátkodobá pojištění, která lze uzavřít i bez podpisu pojistné smlouvy, na dálku. Tento typ je nejstarším a nejběžnějším pojištěním. Příkladem je cestovní pojištění. Smluvní povinné pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Povinnost sjednat tento druh pojištění ukládá právní předpis, a to pro vybrané činnosti. Cílem je krytí větších rizik a škod, na které by pojištěný nemusel mít dostatečné prostředky. Povinné pojištění je obvyklé pro odpovědnostní pojištění, toto pojištění musí uzavřít například právnické profese (notář, advokát) či ekonomické profese (auditor, daňový poradce či insolvenční správce). Kromě těchto profesí platí povinnost uzavřít pojištění také pro provozovatele letadla, vozidla či jaderného zařízení. Zákonné pojištění vzniká výhradně na základě právního předpisu, tedy bez pojistné smlouvy. Všechny náležitosti pojištění, které jsou obvykle stanoveny v pojistné smlouvě či pojistných 16 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava: Key Publishing, 2007, s

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ

E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ E-učebnice Ekonomika snadno a rychle POJIŠŤOVNICTVÍ - ekonomický obor řešící minimalizaci rizik ekonomických i neekonomických činností člověka - stránky pojištění: etická stránka (= princip solidarity)

Více

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel

Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Ekonomicko-správní fakulta MU v Brně Seminární práce z Pojistné ekonomiky Analýza rizik v pojištění motorových vozidel Zpracovali: Kolínková Veronika Rejšek Václav Datum prezentace: 10. října 2005 V Brně

Více

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah

Obsah. Dopravní nehody a náhrada škody... 9. První kroky po nehodě... 19. Náhrada škody z povinného ručení... 31. Obsah Obsah Obsah Dopravní nehody a náhrada škody........................... 9 Co je dopravní nehoda a jaké jsou její podmínky?................. 10 Jen a pouze na pozemní komunikaci................................

Více

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013

ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014. Tisková konference, Praha, 25. září 2013 ZÁSADNÍ ZMĚNY V POVINNÉM RUČENÍ V ROCE 2014 Tisková konference, Praha, 25. září 2013 PREZENTUJÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel

Více

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999,

VYHLÁŠKA Ministerstva financí. ze dne 15. září 1999, 205/1999 Sb. VYHLÁŠKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících

Více

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.

KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02. KURZ JE REALIZOVÁN V RÁMCI PROJEKTU KROK ZA KROKEM (CZ.1.07/1.3.43/02.0008) TENTO PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČR. Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje

Více

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem

Pojištění 26.8.2014. Pojistný zájem Pojištění Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje vůči pojistníkovi poskytnout jemu nebo třetí osobě pojistné plnění, nastane-li nahodilá událost krytá pojištěním (pojistná událost), a pojistník se zavazuje

Více

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/7514-25 pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze:

Více

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Dotazník. pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM) Dotazník pro vytvoření nabídky ÚDAJE O KLIENTOVI (POJISTNÍK & POJIŠTĚNÝ) POJISTNÍK Jméno a příjmení nebo název společnosti RČ/IČO Adresa bydliště nebo sídla společnosti POJIŠTĚNÝ (NENÍ-LI TOTOŽNÝ S POJISTNÍKEM)

Více

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu

Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění ČRDM, členských sdružení, členů a dalších osob Pojištění odpovědnosti za škodu Pojištění je sjednáno jednou pojistnou smlouvou pro: Obecnou odpovědnost za škodu a odpovědnost za škodu z provozní

Více

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje

Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Informace ze zdravotnictví Moravskoslezského kraje Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Ostrava 19. 6. 2014 1 Čerpání zdravotní péče cizinci v Moravskoslezském kraji v roce 2013

Více

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu

Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Rámcová pojistná smlouva o pojištění odpovědnosti za škodu Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ 61859869, zastoupená vedoucí skupiny pojištění odpovědnosti za

Více

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011

Pojistný trh, subjekty a produkty. Univerzita Třetího věku Hradec Králové. Leden 2011 Pojistný trh, subjekty a produkty Univerzita Třetího věku Hradec Králové Leden 2011 Subjekty pojistného trhu Velké (kompozitní) pojišťovny nabízející všechny hlavní pojistné produkty životního i neživotního

Více

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita

Ing. František Řezáč, Ph.D. Masarykova univerzita Právní aspekty podnikání pojišťoven Druhy pojištění Sociální pojištění Zdravotní pojištění Komerční pojištění Penzijní připojištění Účel pojištění Zmírnit nebo odstranit nepříznivé důsledky nahodilých

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU

Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU PRODUKTOVÁ KARTA www.koop.cz Doplňková pojištění ke komplexnímu pojištění vozidla NAMÍRU NEZAVINĚNÉ NEHODY NA100PRO určeno pro osobní a užitková vozidla do 3,5 t rozsah pojištění krytí 100 % nákladů na

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ

ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ MZA č. 55/2006 technické informace ZIMNÍ PNEUMATIKY V EVROPĚ Pneumatiky s hroty a sněhové řetězy Ve všech evropských státech je hloubka vzorku pneumatik u osobních automobilů předepsána na 1,6 mm, v některých

Více

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina

Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Informace ze zdravotnictví Kraje Vysočina Ústavu zdravotnických informací a statistiky České republiky Brno 13. 6. 2014 1 Souhrn Čerpání zdravotní péče cizinci v Kraji Vysočina v roce 2013 Utilization

Více

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob:

Obchodní podmínky. Pojistitel znamená kteroukoliv z níže uvedených právnických osob: Obchodní podmínky Tyto obchodní podmínky blíže upravují právní vztahy vzniklé mezi Zprostředkovatelem a Zájemcem/Pojistníkem v souvislosti se zprostředkováním pojištění prostřednictvím internetového portálu

Více

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva

HLAVA PATNÁCTÁ. Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ. Pojistná smlouva HLAVA PATNÁCTÁ Pojistné smlouvy ODDÍL PRVNÍ Pojistná smlouva 788 (1) Pojistnou smlouvou se pojistitel zavazuje poskytnout ve sjednaném rozsahu plnění, nastane-li nahodilá událost ve smlouvě blíže označená,

Více

Zákon č. 168/1999 Sb.

Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon č. 168/1999 Sb. Zákon je uveden v aktualizovaném znění, jak vyplývá ze změn provedených zákonem č. 307/1999 Sb., zákonem č. 56/2001 Sb., zákonem č.320/2002 Sb. a zákonem č. 47/2004 Sb. Úplné znění

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla. ODDÍL PRVNÍ Úvodní ustanovení 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) ve

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/12 VPP POV OBSAH Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Pojistná událost, pojistná nebezpečí, rozsah pojištění

Více

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů

Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Úvodní část pojistné smlouvy Číslo pojistné smlouvy: 79437024-14 Stav k datu 1. 6. 2007 Kód produktu: MN Úvodní část pojistné smlouvy č.: 79437024-14 Pojištění majetku podnikatelů Z-VPPN01/N Společenství

Více

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17.

Příjezdy (mil.) Příjmy (mld. USD) 687.0 540.6 439.5 481.6 320.1 410.7 278.1 222.3 270.2 165.8 112.9 69.3 25.3 104.4 119.1 40.7 2.1 6.9 11.6 17. Ukazatel/rok 1950 1960 1965 1970 1975 1980 1985 1990 1995 Příjezdy 25.3 69.3 112.9 165.8 222.3 278.1 320.1 439.5 540.6 Příjmy 2.1 6.9 11.6 17.9 40.7 104.4 119.1 270.2 410.7 900 800 700 600 500 400 300

Více

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění

Pojištění dopravců a zasílatelů. Inovované flotilové pojištění Pojištění dopravců a zasílatelů Inovované flotilové pojištění Dopravci a zasílatelé Se zvyšujícími se objemy a hodnotami přepravovaného zboží dochází k nárůstu dopravních rizik, kterým jsou provozovatelé

Více

Smlouva o spolupráci

Smlouva o spolupráci Smlouva o spolupráci Generali Pojišťovna a.s., Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika, IČ: 61859869, zastoupená vedoucím vnitřní správy a odbytu OŘ západní a jižní Čechy Ing. Vítem Ratislavem

Více

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ

POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ POJIŠŤOVNICTVÍ ZÁKLADNÍ POJMY DRUHY POJIŠTĚNÍ STŘEDNÍ ODBORNÁ ŠKOLA A STŘEDNÍ ODBORNÉ UČILIŠTĚ NERATOVICE Školní 664, 277 11 Neratovice, tel.: 315 682 314, IČO: 683 834 95, IZO: 110 450 639 Ředitelství

Více

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ:

SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: SBÍRKA PŘEDPISŮ ČESKÉ REPUBLIKY PROFIL AKTUALIZOVANÉHO ZNĚNÍ: Titul původního předpisu: Zákon o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon

Více

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí

205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí 205/1999 Sb. VYHLÁKA Ministerstva financí ze dne 15. září 1999, kterou se provádí zákon č. 168/1999 Sb., o pojitění odpovědnosti za kodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1

Pojistník: Pojištěný: Allianz varianta č.1 Pojistník: Pojištěný: živel + odcizení Allianz varianta č.1 Allianz varianta č. 2 Allianz varianta č. 3 rizika pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné částky spoluúčast Roční pojistné pojistné

Více

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem.

Principy. 2. Odstranění kontrol při letech v rámci schengenského prostoru. 3. Volný pohyb s platným občanským průkazem nebo cestovním pasem. Schengenský prostor Území států Schengenské dohody Volný pohyb osob v rámci prostoru Absence hraničních kontrol Oblasti spolupráce: policejní a justiční, přes vízové a konzulární záležitosti až po ochranu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ:

POJMY PRÁVNÍ SUBJEKTY POJIŠTĚNÍ: 21) Pojišťovnictví Charakteristika, struktura pojistného trhu, pojišťovna, činnosti pojišťovny, pojistitel, pojistník, pojištěný, oprávněná osoba, pojistná událost, pojistná smlouva, pojistné, pojistná

Více

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT

POJIŠTĚNÍ. Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město. Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Název školy Číslo projektu Autor Název šablony Název DUMu Stupeň a typ vzdělávání Vzdělávací oblast Střední odborná škola a Gymnázium Staré Město CZ.1.07/1.5.00/34.1007 Ing. Miroslava Kořínková III/2 Inovace

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání

Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou zaměstnavateli při výkonu povolání Odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou zaměstnavateli z právního hlediska Pro odpovědnost zaměstnance za škodu způsobenou

Více

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory

Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Informace pro zájemce o pojištění uzavírané na dálku a mimo obchodní prostory Základní informace o pojistiteli Triglav pojišťovna, a.s., IČ: 250 73 958 akciová společnost se sídlem Brno, Město Brno, Novobranská

Více

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku"

Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Pojištění majetku Metodický list pro první soustředění kombinovaného studia předmětu Název tématického celku: Charakteristika pojištění a přehled pojistných odvětví, sdružené formy pojištění. Pojištění majetku občanů a

Více

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla

ZÁKON o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Strana 3851 267 PŘEDSEDA VLÁDY vyhlašuje úplné znění zákona č. 168/1999 Sb., o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti

Více

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY

POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY POVINNÉ RUČENÍ TRENDY, FAKTA, VÝSLEDKY Tisková konference, Praha, 15. dubna 2014 PREZENTUJÍCÍ Ing. Tomáš Síkora, MBA výkonný ředitel České asociace pojišťoven JUDr. Ing. Jakub Hradec výkonný ředitel České

Více

Pojistná smlouva c.8026327212

Pojistná smlouva c.8026327212 BOZP - PO s.r.o. Lhotská2203 19300 Praha 9-Horní Pocernice IC: 27199509 Zápis v OR: MS v Praze, oddíl C, vložka 103886 (dálejen "pojistník") iednaiící:petra Netušilová :~~ e.~ tf Pojistná smlouva c.8026327212...

Více

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE

KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ ZPRÁVA KOMISE KOMISE EVROPSKÝCH SPOLEČENSTVÍ V Bruselu dne 3.8.2009 KOM(2009) 415 v konečném znění ZPRÁVA KOMISE o provádění směrnice 2002/15/ES o úpravě pracovní doby osob vykonávajících mobilní činnosti v silniční

Více

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla

ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY. pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Havarijní pojištění sportovních plavidel ZVLÁŠTNÍ SMLUVNÍ PODMÍNKY pro případ částečného nebo plného propadnutí kauce ve prospěch vlastníka či pronajímatele sportovního plavidla Úvodní ustanovení Pojištění

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. (k 01-01-2009) ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu

Více

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU

Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia předmětu POJIŠTĚNÍ FYZICKÝCH OSOB A JEJICH MAJETKU Metodické listy pro první soustředění kombinovaného studia PFO Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu, pojištění majetku živelní

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010,

Věstník ČNB částka 4/2010 ze dne 17. února 2010. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, Třídící znak 2 0 4 1 0 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 11. února 2010, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a

VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. škodu, pojištění majetku živelní pojištění, pojištění proti krádeži vloupáním a VYSOKÁ ŠKOLA FINANČNÍ A SPRÁVNÍ, O.P.S. Pojištění fyzických osob a jejich majetku 2 Metodické listy pro II.semestr 1. Rekapitulace, celkové shrnutí přednášek I.semestru, pojištění odpovědnosti za škodu,

Více

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015

Evropské předpisy pro zimní výbavu nákladních vozidel a autobusů Zima 2014/2015 Albánie pneumatiky ve vozidle. Použití podle dopravních značek a podmínek. Rakousko Zimní pneumatiky jsou povinné od 1. listopadu do 15. dubna. Riziko zákazu jízdy a vysoké pokuty, pokud nedodržujete předpisy

Více

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT

KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT KONZULTACE TÝKAJÍCÍ SE PŘESHRANIČNÍHO PŘEMÍSTĚNÍ ZAPSANÉHO SÍDLA SPOLEČNOSTI Konzultace GŘ MARKT Úvod Úvodní poznámka: Následující dokument byl vypracován útvary gerálního ředitelství pro vnitřní trh.

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

Informace pro klienta a zájemce o pojištění

Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace pro klienta a zájemce o pojištění Informace podle 21 zákona č. 38/2004 Sb., o pojišťovacích zprostředkovatelích a samostatných likvidátorech pojistných událostí a o změně živnostenského zákona,

Více

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA

168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

168/1999 Sb. ZÁKON. ze dne 13. července 1999. o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů Systém ASPI stav k 5.6.2012 do částky 64/2012 Sb. a 30/2012 Sb.m.s. Obsah a text 168/1999 Sb. stav k 31.12.2012 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou

Více

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany

POJISTNÁ SMLOUVA. pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083. čl. 1 Smluvní strany POJISTNÁ SMLOUVA pojištění pro případ úrazu číslo: 0011-304-083 Náhrada PS č.: 0000-792-083 čl. 1 Smluvní strany 1. Pojistitel Hasičská vzájemná pojišťovna a.s. sídlo: Římská 2135/45, 120 00 Praha 2, Česká

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění

Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění Skupinová pojistná smlouva pro cestovní pojištění (dále jen skupinové cestovní pojištění ) kód skupinové pojistné smlouvy NOMAD číslo skupinové pojistné smlouvy 698030476 Allianz pojišťovna, a. s. Ke Štvanici

Více

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32 Autopojištění 2015 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s.

Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. NÁZEV VEŘEJNÉ ZAKÁZKY: Pojištění nemovitého a movitého majetku a odpovědnosti za škodu společnosti Vodovody a kanalizace Pardubice, a. s. DRUH ZADÁVACÍHO ŘÍZENÍ: otevřené zadávací řízení SPECIFIKACE PŘEDMĚTU

Více

A. OBECNÁ ČÁST. Asistenční služby. Česká kancelář pojistitelů Členský stát Limit pojistného plnění Nabídka Oprávněná osoba Podvod

A. OBECNÁ ČÁST. Asistenční služby. Česká kancelář pojistitelů Členský stát Limit pojistného plnění Nabídka Oprávněná osoba Podvod Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 2011 A. OBECNÁ ČÁST Článek 1 Úvodní ustanovení Článek 2 Druhy pojištění a připojištění Článek 3 Výklad

Více

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém.

Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištění Obecná problematika Je to nejzákladnější pojistný druh v pojištění majetku, pojišťující rizika a škody, která můžou vzniknout na majetku movitém či nemovitém. Živelní pojištěni se sjednává

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 ZADÁVACÍ DOKUMENTACE POJIŠTĚNÍ VOZIDEL POVODÍ MORAVY, S.P. na období 1. 4. 2013 31. 3. 2016 Obsah: 1. VYMEZENÍ PŘEDMĚTU VEŘEJNÉ ZAKÁZKY 1.1. POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM MOTOROVÝCH

Více

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU

DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DOPLŇKOVÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO ŠKODOVÉ POJIŠTĚNÍ ŽIVELNÍHO PŘERUŠENÍ PROVOZU DPZ PP -201 5 T009/15 ČLÁNEK 1 Úvodní ustanovení 1. Škodové pojištění živelního přerušení provozu se řídí Všeobecnými pojistnými

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla AUTOPOJIŠTĚNÍ 06 Pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti

Více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více

Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Název projektu: Poznáváme sebe a svět, chceme poznat více Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.4.00/21.2970 Identifikátor materiálu Název klíčové aktivity Vzdělávací oblast Vzdělávací předmět / obor Tematický

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

Pojistná smlouva číslo 0013956744

Pojistná smlouva číslo 0013956744 .t"čpp VIENNA INsuRANcE GROUP Pojistná smlouva číslo 0013956744 Sídlo: Praha 8, Pobřežní 665/23, PSČ 186 00 Jednající: Mgr. Jakub Póbiš, manažer odboru pojištění odpovědnosti a speciálních rizik a Ing.

Více

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014

ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 7 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní

Více

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny

Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění k Osobnímu účtu České spořitelny Cestovní pojištění Cestovní pojištění je volitelnou součástí Osobního účtu České spořitelny a pomůže klientům řešit nepříjemné situace spojené s cestou

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou činností silničního dopravce Článek 1 Úvodní ustanovení 1. Pro pojištění odpovědnosti za škodu silničního dopravce, které sjednává

Více

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky

KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky KOMPLET Pojištění rodinného domu / bytové jednotky Obsah produktu Pojištění rodinného domu / a ostatních objektů nebo Pojištění bytové jednotky vždy automaticky v kombinaci s Pojištěním odpovědnosti za

Více

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu

NÁKLADNÍ DOPRAVA. H. Bezpečnost silničního provozu NÁKLADNÍ DOPRAVA H. Bezpečnost silničního provozu 1. Jízda na dálnici a na silnici I. třídy v neděli a ostatních dnech pracovního klidu v době od 13.00 do 22.00 hodin je zakázána: a) nákladním vozidlům

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014 Otázky, určené pro střední kvalifikační stupeň odborné způsobilosti Příloha č. 1 1 Co upravuje zákon o pojišťovnictví? Upravuje zákon o pojišťovnictví též provozování pojišťovací a zajišťovací činnosti

Více

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka

Odvětví pojištění - přehled. Petr Mrkývka Odvětví pojištění - přehled Petr Mrkývka Odvětví pojištění Odvětví životních pojištění Odvětví neživotních pojištění viz příloha zákona o pojišťovnictví Odvětví životních pojištění Životní pojištění I

Více

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z

Uživatelský manuál. Platnost od 1. 10. 2014. S vámi od A do Z Informace obsažené v tomto materiálu mají popisný charakter a nepředstavují individuální radu nebo nabídku. Informace jsou aktuální k datu vytvoření tohoto materiálu. Allianz pojišťovna, a. s., nepřebírá

Více

Pracovní úrazy a nemoci z povolání

Pracovní úrazy a nemoci z povolání Pracovní úrazy a nemoci z povolání Ing. Lucie Václavková Osnova přednášky Právní úprava Pracovní úrazy Povinnosti zaměstnavatele při pracovních úrazech Povinnosti zaměstnance při pracovních úrazech Nemoc

Více

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných

Soubor bytových domů včetně nebytových prostor a administrativních budov ve vlastnictví pojištěných Rozsah pojištění dle rámcové smlouvy č. 7720625053 Materiál č. 1 Pojistník: Bytové družstvo Pragostav, Strašnická 1397/20, 102 00 Praha 10 Pojistitel: Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group

Více

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967

Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 Skupinová pojistná smlouva č. 0838735967 o pojištění rodinných domů a bytových jednotek Generali Pojišťovna a.s. se sídlem Bělehradská 132, 120 84 Praha 2, Česká republika IČ: 618598869 zapsaná v obchodním

Více

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH PEDAGOGICKÁ FAKULTA Pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel Bakalářská práce Daniela Fáberová České Budějovice, duben 2011 Čestné prohlášení Předkládám

Více

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení

ze dne 13. července 1999 Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: Část první Oddíl první Úvodní ustanovení 168 ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Parlament se usnesl

Více

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová

Pojišťovnictví. Bc. Alena Kozubová Pojišťovnictví Bc. Alena Kozubová Právní norma Zákon č. 363/1999 Sb., o pojišťovnictví Pojišťovna Pojišťovna je právnická osoba, která má licenci k pojišťovací činnosti. Její základní kapitál je min. 500

Více

Epidemiologie a prevence dětských úrazů

Epidemiologie a prevence dětských úrazů Epidemiologie a prevence dětských úrazů Univerzita Karlova Praha 3. Lékařská fakulta Doc. MUDr. Alexander M. Čelko,CSc. Definice úrazu Jakékoliv neúmyslné či úmyslné poškození organizmu, ke kterému došlo

Více

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY

pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY e-bond pojištění nesplnění povinností pojištěného (garanční pojištění) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY Tyto Všeobecné pojistné podmínky nabývají účinnosti dnem 1.4. 2009 KUPEG úvěrová pojišťovna, a.s. VPP

Více

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014,

Věstník ČNB částka 8/2014 ze dne 7. dubna 2014. ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, Třídící znak 2 0 9 1 4 5 6 0 ÚŘEDNÍ SDĚLENÍ ČESKÉ NÁRODNÍ BANKY ze dne 28. března 2014, kterým se zveřejňují otázky, určené pro odborné zkoušky pro střední a vyšší kvalifikační stupeň odborné způsobilosti

Více

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013

Pojištění. HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35.notebook. September 04, 2013 Pojištění HOR_62_INOVACE_8.ZSV.35 Mgr. Jana Horná 8. ročník ( VI/2 EU OPVK) 5. 6. 2013 Základy společenský věd 8. ročník; Pojištění. 1 Výukový materiál je připraven pro 8. ročník s využitím interaktivní

Více

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel

Pojištění transportu > Pojištění přepravy > Pojištění lodí a letadel Kdo jsme? INSIA pro své klienty poskytuje kompletní služby na klíč > vypracování analýzy stávajících pojištění > výběr a doporučení nejvhodnějšího pojistitele > zajistíme uzavření pojistných smluv za výhodných

Více

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF

Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Analýza pojistného trhu životního pojištění - přednáška Ing. Taťána Lyčková, interní doktorand KF ESF Struktura přednášky 1. Životní pojištění definice, charakteristika, význam, produkty 2. Pojistný trh

Více

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox

Die Online Zusatzdienste der. UTA MultiBox. Online služby UTA MultiBox Die Online Zusatzdienste der UTA MultiBox Online služby UTA MultiBox Allgemein Při příležitosti představení nového UTA MultiBoxu můžeme našim zákazníkům poprvé nabídnout dodatečný online servis. Na zprovoznění

Více

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT

Ceny jsou uvedeny v Kč za minutu. Účtuje se první minuta celá, dále je spojení účtováno po vteřinách. Ceník tarifů T 30 T 30 HIT T 80 T 80 HIT Hlasové služby Profi na míru 4 Profi na míru 4 Měsíční paušál 498.98 Volné minuty neomezeně Volné SMS neomezeně Volné mezinárodní SMS 20 Datový limit 2 GB Volání do všech sítí v ČR 0.00 SMS 0.00 Mezinárodní

Více

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava

Pachové ohradníky. Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří. Ostrava Pachové ohradníky Prevence dopravních nehod způsobených střetem se zvěří Ostrava Jiří Cívka 4. prosince 2012 Střet se zvěří Příčinou každé 20. dopravní nehody je střet se zvěří 2 Střet se zvěří Snížení

Více

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová

Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA. Ing. Ivana Frantesová Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Benešov, Husova 742 EKONOMIKA Ing. Ivana Frantesová 1 Pojistný trh a jeho subjekty III/2 VY_32_INOVACE_29 2 Název školy Registrační číslo

Více

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu

Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Pojištění odpovědnosti za škodu/ újmu Předmětem pojištění je vznik odpovědnosti pojištěného/povinnost pojištěného nahradit (+spolupojištěné osoby) za škodu/ újmu za kterou odpovídá dle právní předpisů

Více