SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL"

Transkript

1 Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finance SPECIFIKA A PROBLÉMOVÉ OBLASTI LIKVIDACE POJISTNÝCH UDÁLOSTÍ V POJIŠTĚNÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance Diplomová práce Vedoucí diplomové práce: Ing. Svatopluk NEČAS, Ph.D. Autor: Bc. Ivana JASIOKOVÁ Brno, 2015

2

3

4

5 Jméno a příjmení autora: Název diplomové práce: Název práce v angličtině: Katedra: Vedoucí diplomové práce: Bc. Ivana Jasioková Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance financí Ing. Svatopluk Nečas, Ph.D. Rok obhajoby: 2016 Anotace Předmětem diplomové práce Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel je charakterizovat proces likvidace pojistných událostí v rámci pojištění motorových vozidel, vymezit specifika této činnosti a uvést problémové oblasti související s jednotlivými nároky oprávněných osob, včetně způsobu jejich řešení. První část práce je zaměřena na definici nepříznivých situací souvisejících s motorovými vozidly, obecnou definici pojištění a teoretické začlenění dvou nejvýznamnějších pojištění tedy pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijního pojištění do obecné klasifikace. Druhá část práce se zabývá samotným procesem likvidace se zaměřením na specifika procesu v pojištění motorových vozidel. Závěrečná část práce obsahuje problémové oblasti v pojištění motorových vozidel a obsahuje vybrané modelové příklady z praxe, včetně postupu jejich řešení. Annotation The subject of the diploma thesis Specifics and Problem Areas of Claims Settlement in Motor Insurance is to describe the process of claims settlement within the motor vehicle insurance, to define the specifics of this activity and to identify problematic areas related to individual requirements of beneficiary, including ways of their solution. The first part of the diploma thesis is focused on definition of unfavourable situations related to motor vehicles, general insurance definition and theory of two most important insurance products, namely motor third party liability insurance and motor hull insurance within general clasification. The second part of the diploma thesis deals with liquidation process itself focusing on specifics of liquidation process in motor vehicle insurance. The final part contains problematic areas in the field of motor vehicle insurance and chosen model examples from practice, including procedure of their solution. Klíčová slova Dopravní nehoda, vandalizmus, odcizení, živelní událost, pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, havarijní pojištění, likvidace pojistných událostí Keywords Traffic accident, vandalism, alienation, natural hazard, motor third party liability insurance and motor hull insurance, claims settlement

6

7 Prohlášení Prohlašuji, že jsem diplomovou práci Specifika a problémové oblasti likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel vypracovala samostatně pod vedením Ing. Svatopluka Nečase, Ph.D. a uvedla v ní všechny použité literární a jiné odborné zdroje v souladu s právními předpisy, vnitřními předpisy Masarykovy univerzity a vnitřními akty řízení Masarykovy univerzity a Ekonomicko-správní fakulty MU. V Brně dne 25. června 2015 vla stn oru čn í pod pis au tor a

8

9 Poděkování Na tomto místě bych ráda poděkovala vedoucímu práce Ing. Svatopluku Nečasovi, Ph.D. za cenné připomínky, odborné rady, vstřícnost a ochotu, kterými významně přispěl k vypracování této diplomové práce. Ráda bych také poděkovala odborníkům z praxe za ochotu a čas, který mi věnovali. Velké díky patří také Mgr. Petru Novákovi a celému týmu ze společnosti Vasenaroky.cz, kteří mi poskytli dílčí data pro vypracování praktické části. V neposlední řadě chci také poděkovat svému příteli a rodičům za psychickou podporu nejen při psaní této práce, ale v průběhu celých mých studií.

10

11 OBSAH Úvod Rizika související s motorovými vozidly a možnosti jejich pojištění Riziko a jeho vybrané definice Nepříznivé situace související s motorovými vozidly Dopravní nehoda Vandalismus Odcizení Živelní události Pojištění a jeho klasifikace Pojištění dle formy vzniku Pojištění dle způsobu tvorby technických rezerv Pojištění dle předmětu pojištění Pojištění dle délky jeho trvání Pojištění dle nového občanského zákoníku Právní předpisy s vazbou na oblast motorových vozidel a jeho pojištění Souvislosti pojištění motorových vozidel Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Pojistná smlouva - její vznik a zánik Zelená karta Rozsah pojištění odpovědnosti Limity pojistného plnění Stanovení výše pojistného a segmentační kritéria Doplňková připojištění Česká kancelář pojistitelů Havarijní pojištění Pojistná nebezpečí Stanovení výše pojistného a segmentační kritéria Doplňková připojištění Likvidace pojistných událostí Pojišťovací činnost a činnosti s tím související Proces likvidace pojistných událostí... 47

12 2.2.1 Přijetí oznámení pojistné události Registrace pojistné události Identifikace předmětu pojištění a zjištění rozsahu pojistného krytí Stanovení rozsahu povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Revize Výplata pojistného plnění Archivace vyřízených spisů pojistné události Specifika procesu likvidace v pojištění motorových vozidel Přijetí oznámení pojistné události Registrace pojistné události Identifikace předmětu pojištění a zjištění rozsahu pojistného krytí Stanovení rozsahu povinnosti pojistitele poskytnout pojistné plnění Revize Výplata pojistného plnění Archivace vyřízených spisů pojistné události Praktické aspekty pojištění motorových vozidel Problémové oblasti v likvidaci pojistných událostí motorových vozidel Problémové oblasti v pojištění odpovědnosti z provozu vozidla Problémové oblasti v havarijním pojištění Vybrané modelové příklady včetně postupu řešení Střet se zvěří Výtluk na dálnici Dopravní nehoda na parkovišti Porušení povinnosti ohlásit událost bez zbytečného odkladu Totální škoda na vozidle Otázka spoluviny Odcizení vozidla Vozidlo bez platného osvědčení o technické kontrole Závěr Seznam použitých zdrojů Seznam tabulek Seznam schémat Seznam příloh... 95

13 ÚVOD Účastníci silničního provozu každý den čelí celé řadě nástrah. Úplně eliminovat riziko vzniku nepříznivé situace v souvislosti s motorovými vozidly je téměř nemožné. Účastnit se lze přímo, tedy usednout za volant, či nepřímo stačí pouze nasednout do prostředku hromadné dopravy či přejít silnici. Vzhledem k tomu, že se prakticky nelze vyhnout účasti v silničním provozu, je potřeba dbát také na eliminaci následků újem. V tomto ohledu je nástrojem ze strany státu pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla. Důvodem existence tohoto pojištění je potřeba ochrany účastníků před následky nepříznivých událostí, v principu by tak mělo plnit obecnou a prvotní funkci pojištění. Problematika likvidace pojistných událostí v pojištění motorových vozidel je velmi dynamický obor, pojišťovny v rámci procesu musí pružně reagovat na nové podněty nejen z hlediska legislativy, ale také trendů na trhu. Stále více se pojišťovny přizpůsobují svým klientům se snahou udržet pojistný kmen či získat klienty nové. Z tohoto důvodu vznikají na trhu vylepšené produkty pro pojištění motorových vozidel, často se jedná o sloučený produkt. Samotný proces likvidace je pak odrazem toho, jestli pojištění opravdu plní svou funkci či nikoliv. Výsledek tohoto procesu je pak pod drobnohledem veřejností a ovlivňuje důvěryhodnost pojišťovny. Cílem diplomové práce je charakterizovat proces likvidace pojistných událostí v rámci pojištění motorových vozidel, vymezit specifika této činnosti a uvést podobnosti a odlišnosti od obecného procesu likvidace. Poslední částí cíle je pak uvést konkrétní problémové oblasti související s jednotlivými nároky oprávněných osob, včetně způsobu jejich řešení. Diplomová práce bude členěna do tří kapitol. První kapitola bude zaměřena na definici nepříznivých situací, které nás mohou negativně ovlivnit v souvislosti s provozem na pozemní komunikaci či obecně s vlastnictvím motorového vozidla. Nemusí se jednat pouze o typickou dopravní nehodu, ale také o vandalizmus, odcizení či živelní rizika. Další část kapitoly bude zaměřena na obecnou definici pojištění a jeho klasifikaci. Následující část textu už bude poté zaměřena na motorová vozidla, a budou detailně charakterizována dvě pojištění, a to pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění. První kapitola tedy bude tvořit teoretický základ práce, v rámci kterého budou definovány nezbytné pojmy. Druhá kapitola bude obsahovat začlenění procesu likvidace do pojišťovací činnosti a celý proces bude obecně charakterizován. Dále bude proces detailně popsán na úrovni pojištění motorových vozidel, budou vymezena konkrétní specifika tohoto procesu, čímž bude naplněn dílčí cíl práce. Druhá kapitola bude tedy nejen teoretická, ale také aplikační, využity budou informace získané na základě řízeného rozhovoru s odborníky z praxe z různě velkých pojišťoven. 13

14 Poslední kapitola bude obsahovat praktické aspekty pojištění motorových vozidel, budou zde uvedeny problémové oblasti a poté uvedeny konkrétní modelové příklady z praxe, které vždy budou obsahovat obecný úvod problematiky a poté následující konkrétní případ z praxe. Součástí příkladů bude také zhodnocení jednotlivých nároků oprávněných osob; tímto bude naplněna i poslední část cíle práce. Při zpracování práce budou použity metody deskripce, analýzy a komparace. Specifika procesu likvidace budou zjištěna na základě řízeného rozhovoru s odborníky z praxe, podkladem pro tento rozhovor bude strukturovaný dotazník. Hlavním zdrojem pro samotné modelové příklady budou data poskytnuta společností zabývající se vymáháním nároků oprávněných osob. 14

15 1 RIZIKA SOUVISEJÍCÍ S MOTOROVÝMI VOZIDLY A MOŽNOSTI JEJICH POJIŠTĚNÍ Pojištění motorových vozidel je velmi široká oblast zasahující do každodenního života nás všech. Tato kapitola charakterizuje obecně riziko a poté nepříznivé situace související s motorovými vozidly a zařazuje dvě hlavní pojištění, a to pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla a havarijní pojištění, do obecné klasifikace. Blíže jsou v následujících oddílech rozebrány i právní předpisy s vazbou na oblast motorových vozidel a jeho pojištění. Další části textu jsou zaměřeny na definici výše uvedených pojištění. 1.1 Riziko a jeho vybrané definice Pro pojem riziko neexistuje v literatuře jednotná definice, stejně tak samotný pohled na riziko se může u jednotlivých autorů lišit. Čejková, Nečas vymezují několik možností, jak jednoduše definovat riziko: Riziko je možnost vzniku nešťastné události. Riziko je kombinace nebezpečí. Riziko je nepředvídatelnost tendence k tomu, že se skutečné následky mohou lišit od předpovídaných následků. Riziko je nejistota, co se týče škody. Riziko je možnost vzniku škody. 1 Ducháčková riziko definuje jako možnost vzniku události s výsledkem odchylným od cíle s určitou objektivní pravděpodobností. 2 Patrně nejvhodnější definicí v kontextu této práce je definice Řezáče, který říká, že riziko je záporná odchylka od normálu, která se může projevit poškozením, zničením nebo ztrátou života, zdraví nebo majetku. 3 V rámci motorových vozidel je riziko spojeno především s určitými nepříznivými situacemi, které mohou nastat, a to jak v provozu na pozemní komunikaci, tak mimo něj. Tyto vybrané události jsou blíže charakterizovány v následujícím textu. 1 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s DUCHÁČKOVÁ, Eva. Principy pojištění a pojišťovnictví. Praha: Ekopress, 2009, s ŘEZÁČ, František. Řízení rizik v pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2011, s

16 1.2 Nepříznivé situace související s motorovými vozidly Účastníkem provozu na pozemních komunikacích je každý den každý z nás, obecně se jedná o každého, kdo se přímým způsobem účastní provozu na pozemní komunikaci. Pro to, aby se nás přímo dotkla nějaká nepříznivá situace, není potřeba usednout za volant auta, stačí vyjít před dům. Pojištění v těchto momentech hraje obrovskou roli, zásadní funkcí pojištění je zmírnění nepříznivých následků v důsledku těchto situací. Lidé se pojišťují nejen pro to, že jim to částečně nařizuje zákon, ale také z důvodu ochrany sebe a svých blízkých. Pojem pozemní komunikace zastřešuje pojmy jako dálnice, silnice, účelová komunikace, křižovatka, místní silnice. Nepříznivá situace nás však také může zastihnout na lesní či polní cestě. Na pozemních komunikacích číhá mnoho nebezpečí, mezi nejčastější situace patří dopravní nehoda, odcizení vozidla, vandalizmus či živelní nebezpečí Dopravní nehoda Dopravní nehoda je velmi široký pojem, jedná se o nepříjemnou situaci, která nás může potkat každý den. Účastníkem dopravní nehody může být kdokoliv - řidič motorového vozidla, cyklista i chodec. Definice dopravní nehody a správný postup v této nepříjemné situaci, který je ukotven v české legislativě, jsou nezbytnými pro zhodnocení postupu účastníků při jednotlivých případech z praxe. Účastníci dopravní nehody často chybují a riskují tak zamítnutí či krácení pojistného plnění ze strany pojišťovny, neboť i v této oblasti života platí, že neznalost zákona neomlouvá. Pojem dopravní nehoda je definován zákonem č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, jako událost v provozu na pozemních komunikacích, například havárie nebo srážka, která se stala nebo byla započata na pozemní komunikaci a při níž dojde k usmrcení nebo zranění osoby nebo ke škodě na majetku v přímé souvislosti s provozem vozidla v pohybu 4. Dopravní nehodou se nejčastěji rozumí srážka dvou vozidel, v širším slova smyslu však zahrnuje také havárii, srážku s pevnou překážkou, zaparkovaným vozidlem, lesní zvěří, domácí zvěří, chodcem, vlakem, tramvají, jedoucím nekolejovým vozidlem. 5 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, jasně definuje povinnosti účastníků dopravní nehody. Dle 47 odst. 2 tohoto zákona je řidič, který se účastnil dopravní 4 Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, 47 odst Policie.cz. Statistika nehodovosti [online] [cit ]. Dostupné z: statistika-nehodovosti aspx?q=y2hudw09mg%3d%3d 16

17 nehody, povinen zastavit vozidlo, nepožívat alkoholické nápoje ani jiné návykové látky, zabránit vzniku další škody a spolupracovat při zjišťování stavu. Účastníci dopravní nehody jsou dle 47 odst. 3 povinni: a) učinit vhodná opatření, aby nebyla ohrožena bezpečnost provozu na pozemních komunikacích v místě dopravní nehody; vyžadují-li to okolnosti, jsou oprávněni zastavovat jiná vozidla, b) oznámit, v případech stanovených tímto zákonem, nehodu policii; došlo-li k zranění, poskytnout podle svých schopností první pomoc a k zraněné osobě přivolat zdravotnickou záchrannou službu, c) označit místo dopravní nehody, d) umožnit obnovení provozu na pozemních komunikacích, zejména provozu vozidel hromadné dopravy osob, e) neprodleně ohlásit policii poškození pozemní komunikace, obecně prospěšného zařízení nebo životního prostředí, pokud k němu při dopravní nehodě došlo, f) prokázat si na požádání navzájem svou totožnost a sdělit údaje o vozidle, které mělo účast na dopravní nehodě, g) v případech, kdy nevznikne povinnost oznámit nehodu policii, sepsat společný záznam o dopravní nehodě, který podepíší a neprodleně předají pojistiteli; tento záznam musí obsahovat identifikaci místa a času dopravní nehody, jejích účastníků a vozidel, její příčiny, průběhu a následků. Jak bylo uvedeno v předchozím odstavci, existují případy, kdy je nezbytné zavolat k nehodě Policii ČR. V těchto případech jsou zúčastněné osoby dle 47 odst. 3 výše uvedeného zákona povinny: a) neprodleně ohlásit dopravní nehodu policistovi, b) zdržet se jednání, které by bylo na újmu řádného vyšetření dopravní nehody, zejména přemístění vozidel; musí-li se však situace vzniklá dopravní nehodou změnit, zejména je-li to nutné k vyproštění nebo ošetření zraněné osoby nebo k obnovení provozu na pozemních komunikacích, především provozu vozidel hromadné dopravy osob, vyznačit situaci a stopy, c) setrvat na místě dopravní nehody až do příchodu policisty nebo se na toto místo neprodleně vrátit po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo ohlášení dopravní nehody. Postup při dopravní nehodě doporučený Českou asociací pojišťoven je znázorněn na následujícím schématu. 17

18 Schéma č. 1: Postup při dopravní nehodě doporučený Českou asociací pojišťoven Zdroj: ČAP.cz. Jak postupovat při dopravní nehodě [online] [cit ]. Dostupné z: Neinformovanost řidičů v případě dopravních nehod je vnímána jako zásadní problém, Česká asociace pojišťoven proto zveřejnila manuál, který kromě výše uvedeného postupu při dopravní nehodě, také shrnuje všechny případy, ve kterých je nezbytné dopravní nehodu ohlásit Policii ČR. Jedná se o situace, při kterých dojde: a) ke zranění nebo usmrcení osoby, b) ke hmotné škodě, která pravděpodobně převyšuje částku Kč (na některém ze zúčastněných vozidel, a to včetně přepravovaných věcí), c) k poškození nebo zničení součásti nebo příslušenství pozemní komunikace, a to bez ohledu na limit výše škody, d) k situaci, že nelze zabezpečit obnovení plynulosti provozu na pozemní komunikaci pouze účastníky dopravní nehody, e) ke hmotné škodě na majetku třetí osoby, f) nedojde-li k dohodě mezi účastníky dopravní nehody o podstatných okolnostech vzniku této události. 6 6 CAP.cz. Jak postupovat při dopravní nehodě [online] [cit ]. Dostupné z: 18

19 Způsobí-li český řidič újmu v zahraničí, je potřeba poškozenému sdělit nezbytné údaje, konkrétně jméno, příjmení, bydliště, identifikační údaje vlastníka vozidla, název pojistitele, u něhož je uzavřeno pojištění a číslo pojistné smlouvy, registrační značku vozidla a údaje ze zelené karty 7. Dalšími náležitostmi jsou vyplnění evropského záznamu o dopravní nehodě, a to jak v českém, tak cizím jazyce, nakreslení plánku nehody a opatření příslušné fotodokumentace. Doporučuje se vždy kontaktovat policii, nerozumí-li český řidič zápisu od policie v cizím jazyce, je potřeba uvést záznam také v češtině. Nezbytností také je zaznamenat značky všech havarovaných vozidel a zajistit identifikaci účastníků dopravní nehody pro případ řešení případných sporů. Posledním krokem je neprodlené oznámení celé škodní události pojišťovně a poskytnutí všech dostupných podkladů za účelem šetření pojistné události, tedy záznamu o dopravní nehodě, záznamu od policie a příslušné fotodokumentace. 8 Vznikla-li újma českému řidiči v zahraničí, je postup velmi podobný, jen je potřeba klást větší důraz na identifikaci toho, kdo nehodu způsobil. Nárok na pojistné plnění lze uplatnit různými způsoby a obrátit se lze: a) na zahraničního pojistitele škůdce, b) na Kancelář státu, ve kterém k nehodě došlo, c) na škodního zástupce zahraničního pojistitele v ČR (v případech, kdy újma vznikla po vozidlem registrovaným na území Evropského hospodářského prostoru), d) na Českou kancelář pojistitelů. 9 Vyžadovaný postup při dopravní nehodě se může mírně lišit pro jednotlivé pojišťovny, v zásadě je však ukotven v zákoně č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, tudíž rozdíly nejsou velké. Nicméně je vždy nezbytné seznámit se s pojistnými podmínkami konkrétní pojišťovny, u které je pojištění uzavřeno. Některé pojišťovny pro výplatu pojistného plnění například vyžadují využití smluvních asistenčních služeb. V případě dopravní nehody v zahraničí je postup mírně odlišný a řídí se zákony dané země. Řidičům, kteří nesplní všechny výše uvedené povinné náležitosti, je pojišťovna oprávněna krátit pojistné plnění, či v případech hrubého porušení jej nevyplatit vůbec Vandalismus Vozidlo se vždy nemusí účastnit dopravní nehody, aby bylo poškozeno. Vozidla bývají často poškozena vandaly, tedy osobami, které pro vlastní potěšení ničí věci kolem sebe. V těchto 7 Zelená karta je dokladem o uzavřeném pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla, více informací je uvedeno v oddíle týkající se tohoto pojištění. 8 CKP.cz. Postup pro účastníky dopravní nehody v zahraničí [online] [cit ]. Dostupné z: 9 CKP.cz. Postup pro účastníky dopravní nehody v zahraničí [online] [cit ]. Dostupné z: 19

20 případech se často jedná o utržená zpětná zrcátka, poškrábání laku karoserie, rozbití oken, propíchnutí pneumatik a další poškození. Kooperativa ve svých pojistných podmínkách definuje nebezpečí vandalizmu jako škodu na pojištěném vozidle nebo pojištěné nestandardní výbavě vzniklou v důsledku úmyslného jednání třetí osoby, které ji nepřináší žádné materiální obohacení 10. Uniqa pojišťovna v pojistných podmínkách definuje vandalizmus obdobně, tedy jako škodu na pojištěné věci vzniklou v důsledku úmyslného jednání třetí osoby 11. V případech, kdy je takto vozidlo poškozeno, je velmi důležité zajistit svědky této události. Často se však stává, že vozidlo je poškozeno v noci a beze svědků. Událost je potřeba neprodleně nahlásit pojišťovně, opatřit vhodnou fotodokumentaci a ideálně vyčkat na příjezd likvidátora či jiného pracovníka pojišťovny. Nezbytností je také sdělení přibližného času události, v případě velkých škod je mnohdy nutné přivolat Policii ČR Odcizení Další nepříznivou situací je odcizení vozidla nebo jeho části, pojišťovna Kooperativa zahrnuje pod nebezpečí odcizení: a) krádež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu pojištění či jejich částí, b) loupež pojištěného vozidla, pojištěné nestandardní výbavy nebo jiného předmětu pojištění či jejich částí, c) neoprávnění užívání pojištěného vozidla včetně pojištěné nestandardní výbavy 12. Loupež je definována dle 173 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, a to tak, že hrozí odnětí svobody na dvě léta až deset let každému, kdo proti jinému užije násilí nebo pohrůžky bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se cizí věci. Krádež je definována dle 205 odst. 1 zákona č. 40/2009 Sb., trestního zákoníku, následovně: kdo si přisvojí cizí věc tím, že se jí zmocní, a a) způsobí tak na cizím majetku škodu nikoliv nepatrnou, b) čin spáchá vloupáním, 10 Koop.cz. Havarijní pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (platné od ) [online] [cit ]. Dostupné z: 11 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 12 Koop.cz. Havarijní pojištění: Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (platné od ) [online] [cit ]. Dostupné z: 20

21 c) bezprostředně po činu se pokusí uchovat si věc násilím nebo pohrůžkou bezprostředního násilí, d) čin spáchá na věci, kterou má jiný na sobě nebo při sobě, nebo e) čin spáchá na území, na němž je prováděna nebo byla provedena evakuace osob, bude potrestán odnětím svobody až na dvě léta, zákazem činnosti nebo propadnutím věci nebo jiné majetkové hodnoty. Tresty v případě loupeží bývají zpravidla vyšší, jelikož je bezprostředně ohrožen nejen majetek, ale také život osob. Uniqa definuje odcizení jako: a) krádež vloupáním, kdy pachatel překonal překážky nebo opatření chránící motorové vozidlo nebo jeho části (dále jen vozidlo) před odcizením a zmocnil se ho způsobem, při kterém prokazatelně překonal uzamčení nebo jinou jistící překážku nebo opatření chránící vozidlo před odcizením a to nástroji, které nejsou určeny k jejich řádnému otevírání nebo jiným destruktivním způsobem, přičemž překonal konstrukci (plášť) vozidla nebo místa, kde bylo vozidlo uzamčeno, b) loupež, tj. přivlastnění si pojištěného vozidla tak, že pachatel prokazatelně užije proti pojištěnému, jeho zaměstnanci nebo jiné osobě pojištěným pověřené, násilí nebo pohrůžku bezprostředního násilí v úmyslu zmocnit se pojištěného vozidla 13. V případě odcizení vozidla je potřeba tuto událost neprodleně nahlásit Policii ČR, která sepíše protokol a zaznamená všechny náležitosti, jako jsou informace o vozidle, pojistníkovi a především o škodní události (příčiny vzniku, čas vzniku a podobně). Událost je pojišťovnou šetřena na základě policejního protokolu a policejního vyšetřování. Důležitým aspektem je nezatajení žádné důležité skutečnosti Živelní události Poslední z vybraných nepříznivých situací je nebezpečí živelní, kdy je zpravidla kryto působení přírodních fyzikálních sil, některé pojišťovny do této oblasti zahrnují poškození zvířetem. Příkladem může být poškození vozidla povodní, záplavou, krupobitím, následkem silného poryvu větru (například na vozidlo spadne strom, který se zlomil v důsledku působení větru) a další. Společným znakem těchto faktorů je jejich malá či nulová ovlivnitelnost. Uniqa pojišťovna uvádí následující výčet živelních událostí: - požár, resp. oheň vzniklý mimo určené ohniště nebo oheň, který určené ohniště opustil a který se vlastní silou rozšířil nebo byl třetí osobou úmyslně rozšířen (za požár se 13 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 21

22 nepovažují účinky užitkového ohně nebo sálavého tepla a doutnání s omezeným přístupem vzduchu), - výbuch, tj. náhlý ničivý projev tlakové síly spočívající v rozpínavosti plynů nebo par; výbuchem není výbuch ve spalovacím prostoru spalovacího motoru nebo aerodynamický třesk, - úder blesku, tj. bezprostřední působení energie blesku nebo teploty jeho výboje na pojištěné věci, - povodeň a záplava, tj. zaplavení vozidla a jeho bezprostředního okolí vystoupáním stojatého nebo tekoucího povrchového vodstva z břehů, a to i v případě došlo-li k záplavě z důvodu poruchy na vodovodním zařízení, - vichřice, tj. pohyb větru o rychlosti větší než 20,8 m/s, - krupobití, - sesuv půdy, - zřícení skal, - pád lavin, - tíha sněhu. 14 Postup při řešení těchto situací je podobný jako u předchozích událostí, je potřeba vše řádně zdokumentovat, neprodleně nahlásit pojišťovně a je-li to možné, tak vyčkat na příjezd pracovníka pojišťovny. Šetření těchto událostí není ojedinělé, v případě větších přírodních katastrof pojišťovny vyjíždějí do terénu a samy dokumentují vzniklé škody. 1.3 Pojištění a jeho klasifikace Pojištění provází člověka po celý život. Každý den se v našem všedním životě setkáváme s různými riziky; tato rizika mohou mít negativní dopad na naši činnost. Některé nepříznivé situace s vazbou na motorová vozidla byly uvedeny v předchozím textu, je tedy zřejmé, že tyto situace mohou nastat kdykoliv a zasáhnout kohokoliv. Základním a prvotním principem pojištění byla pomoc v nouzi, tedy krytí následků škod. Tento základní princip je však bohužel v poslední době občas opomíjen. Pojištění souvisí s předmětem zájmu, který pojišťujeme v době, kdy to nepotřebujeme, na dobu, kdy to potřebovat budeme. 15 Pojištění lze chápat jako ověřený a osvědčený nástroj, prostřednictvím kterého lze eliminovat důsledky nahodilosti. Občané pojištění využívají k udržení stability životní úrovně, podnikatelé pak k udržení stability ekonomické úrovně. 14 Uniqa.cz. Všeobecné pojistné podmínky [online] [cit ]. Dostupné z: 15 KAHOUN, Vilém, VURM, Vladimír, KUČEROVÁ, Božena. Vybrané kapitoly z pojišťovnictví. Praha: Triton, 2008, s

23 Pojištění plní následující funkce: 16 a) ovlivňuje vývoj tržní ekonomiky, b) stabilizuje ekonomickou úroveň všech činností podnikatelské sféry, občanů a státu, c) vytváří nové pracovní příležitosti. Na trhu lze sjednat mnoho typů pojištění, která lze rozdělit a klasifikovat dle různých kritérií. Tato práce se zabývá pouze pojištěními, která jsou nabízena komerčními pojišťovnami, vyloučena jsou pojištění organizovaná státem. V souvislosti s motorovými vozidly jsou klíčová dvě pojištění, a to pojištění odpovědnosti z provozu vozidla a havarijní pojištění. Pojištění lze klasifikovat dle mnoha kritérií, mezi nejčastější patří dělení dle: formy vzniku pojištění, způsobu tvorby technických rezerv, předmětu pojištění, doby trvání, nového občanského zákoníku Pojištění dle formy vzniku 17 Dle formy vzniku rozlišujeme pojištění zákonná a smluvní, smluvní pojištění lze dále rozdělit na povinná a dobrovolná. Smluvní dobrovolné pojištění vzniká dobrovolně. Subjekt se tedy sám a s vlastním rozumem rozhodne pojistit určité riziko či soubor rizik. Subjektem může být občan i podnik. Tento typ pojištění vzniká uzavřením pojistné smlouvy; výjimkou mohou být krátkodobá pojištění, která lze uzavřít i bez podpisu pojistné smlouvy, na dálku. Tento typ je nejstarším a nejběžnějším pojištěním. Příkladem je cestovní pojištění. Smluvní povinné pojištění vzniká na základě pojistné smlouvy. Povinnost sjednat tento druh pojištění ukládá právní předpis, a to pro vybrané činnosti. Cílem je krytí větších rizik a škod, na které by pojištěný nemusel mít dostatečné prostředky. Povinné pojištění je obvyklé pro odpovědnostní pojištění, toto pojištění musí uzavřít například právnické profese (notář, advokát) či ekonomické profese (auditor, daňový poradce či insolvenční správce). Kromě těchto profesí platí povinnost uzavřít pojištění také pro provozovatele letadla, vozidla či jaderného zařízení. Zákonné pojištění vzniká výhradně na základě právního předpisu, tedy bez pojistné smlouvy. Všechny náležitosti pojištění, které jsou obvykle stanoveny v pojistné smlouvě či pojistných 16 ČEJKOVÁ, Viktória a Svatopluk NEČAS. Pojišťovnictví. Brno: Masarykova univerzita, 2006, s MARTINOVIČOVÁ, Dana. Pojištění podnikatelských subjektů. Ostrava: Key Publishing, 2007, s

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY. Bakalářská práce UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI PŘÍRODOVĚDECKÁ FAKULTA KATEDRA MATEMATICKÉ ANALÝZY A APLIKACÍ MATEMATIKY Bakalářská práce Pojištění motorových vozidel v České republice (Motor insurance in Czech Republic)

Více

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice

Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví Havarijní pojištění a povinné ručení v České republice Bakalářská práce Autor: Ilona Václavíková Vedoucí práce: Ing. Diana Bílková, Dr. Praha

Více

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní

ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní ČESKÉ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V PRAZE Fakulta dopravní Analýza pojistného trhu povinného ručení v ČR BAKALÁŘSKÁ PRÁCE Karel Medek Praha 2011 Čestné prohlášení Prohlašuji, že jsem předloženou práci vypracoval

Více

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3

Pokyny pro klienta... 2. Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb... 3 OBSAH Pokyny pro klienta... 2 Informace o zpracování osobních údajů a poučení ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb.... 3 Oznámení informací zájemcům před uzavřením pojistné smlouvy... 4 Všeobecné pojistné podmínky

Více

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ

VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ VYSOKÉ UČENÍ TECHNICKÉ V BRNĚ BRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY FAKULTA PODNIKATELSKÁ ÚSTAV EKONOMIKY (ÚE) FACULTY OF BUSINESS AND MANAGEMENT INSTITUT OF ECONOMICS NÁVRH NA ZLEPŠENÍ VYBRANÉHO POJISTNÉHO PRODUKTU

Více

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19)

VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní pojištění vozidel - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 10 19) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla - ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2014 / ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 (str. 2 10) VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro havarijní

Více

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014

Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 Pojistné podmínky pro autopojištění 07/2014 www.slavia-pojistovna.cz Moderní přístup k tradičním hodnotám OBSAH Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou str. 4 provozem

Více

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU

NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Masarykova univerzita Ekonomicko-správní fakulta Studijní obor: Finanční podnikání NÁVRH POJISTNÉHO KRYTÍ RIZIK VYBRANÉHO SUBJEKTU Proposal of selected person s insurance coverage Diplomová práce Vedoucí

Více

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová

Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Analýza pojištění odpovědnosti z provozu motorových vozidel u ČPP, a.s. Monika Zbořilová Bakalářská práce 2006 ABSTRAKT Cílem této práce je analyzovat povinné ručení jako produkt, který ČPP, a.s. nabízí

Více

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce

Bankovní institut vysoká škola Praha. Bakalářská práce Bankovní institut vysoká škola Praha KOMPARACE PRODUKTŮ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA V ČR Bakalářská práce Bohuslava Bérová Duben, 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2

ŠKODA Pojištění OBSAH. Předsmluvní informace strana 2 ŠKODA Pojištění OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32

Autopojištění 2015 OBSAH. Předsmluvní informace strana 2. pojištění pro případ újmy způsobené provozem jiného vozidla strana 32 Autopojištění 2015 OBSAH Předsmluvní informace strana 2 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla strana 8 Všeobecné pojistné podmínky pro havarijní pojištění

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA EKONOMICKÁ Bakalářská práce Analýza majetkového pojištění v oblasti pojištění aut The Analysis of Property Insurance in the field of the Vehicle Insurance Michaela

Více

Allianz autopojištění

Allianz autopojištění Allianz autopojištění Pojistné podmínky S vámi od A do Z VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla ALLIANZ AUTOPOJIŠTĚNÍ 2012 (str. 2 8) ZVLÁŠTNÍ POJISTNÉ

Více

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01)

podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (PP WPA POV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za újmu

Více

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová

Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel. Veronika Mikelová Analýza konkurence České pojišťovny v oblasti pojištění motorových vozidel Veronika Mikelová Bakalářská práce 2013 PROHLÁŠENÍ AUTORABAKALÁŘSKÉPRÁCE Beru na vědomí, že: odevzdáním bakalářské práce souhlasím

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění vozidel VPPPMV-V-1/2014 Článek 1 1. Pojistitelem se rozumí Česká pojišťovna a.s., se sídlem Praha 1, Spálená 75/16, PSČ 113 04, Česká republika, IČ: 45272956,

Více

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01)

Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel (PP WPA HAV 2014/01) Wüstenrot pojišťovna a.s. Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 podmínky Pojistné podmínky pro havarijní pojištění vozidel

Více

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury

Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury Univerzita Palackého v Olomouci Fakulta tělesné kultury ANALÝZA NABÍDKY CESTOVNÍHO POJIŠTĚNÍ PRO AKTIVNÍ DOVOLENOU OBYVATEL ČESKÉ REPUBLIKY V ZAHRANIČÍ VE VZTAHU K POŽADAVKŮM KLIENTŮ. Diplomová práce Autor:

Více

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění

Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bankovní institut vysoká škola Praha Vývoj pojištění motorových vozidel a jejich doplňkových pojištění Bakalářská práce Tomáš Strnad, DiS. červen 2009 Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra pojišťovnictví

Více

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Právní úprava pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla

Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta. Právní úprava pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Univerzita Karlova v Praze Právnická fakulta Právní úprava pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla Studentská vědecká a odborná činnost Kategorie: magisterské studium 2014 Autor: Markéta

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky pro Flotilové Autokomplexní Pojištění 6/12 PP FAP 6/12 Obsah Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu

Více

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení

Parlament se usnesl na tomto zákoně České republiky: ČÁST PRVNÍ POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI Z PROVOZU VOZIDLA. Oddíl první Úvodní ustanovení Zákon č. 168/1999 Sb. ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla)

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění motorových vozidel (VPP HAV 2010/03) 99.60.10.00 10.2010 verze

Více

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění

Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Rozsah pojištění a limity plnění Struktura produktu Struktura pojištění (Jaká pojištění lze sjednat?) Pojištění odpovědnosti za újmu způsobenou provozem vozidla (dále jen "pojištění odpovědnosti") kryje škody či újmy způsobené jinému

Více

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět

Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět www.cap.cz Přílohu připravila www.medialni.cz KOMERČNÍ PŘÍLOHA 15. LISTOPADU 2005 Život a zdraví si chráníme nedostatečně V pojištění mají Češi v Evropské unii stále co dohánět Nebýt pojištěn rovná se

Více

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů

o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů 168/1999 Sb. ZÁKON ze dne 13. července 1999 o pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o pojištění odpovědnosti z provozu vozidla) Změna:

Více