PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74"

Transkript

1 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, Praha 8 PRODUKT DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ VOZIDLA H74 Specifický sazebník S/ pro doplňková pojištění vozidla H74 Verze: 1 Účinnost:

2 OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ CHARAKTERISTIKA PRODUKTU OBCHODNÍ ARGUMENTY PODMÍNKA UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY A TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ POČÁTEK POJIŠTĚNÍ UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Prohlídka vozidla zástupcem pojistitele Smluvní servis DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI NEZAVINĚNÉ NEHODĚ NA100PRO POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ SILNIČNÍ DOPRAVA STROJNÍ POJIŠTĚNÍ DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ OSTATNÍ POJIŠTĚNÍ SKEL VOZIDLA ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA POMOC PŘI NEHODĚ Právní ochrana Asistence POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB Asistenční program Asistenční program Asistenční program Asistenční program 40 (SUPER) Asistenční program 49 (TRUCK) Asistenční programy TRUCK PLUS Asistenční programy TRUCK EXTRA POJISTNÉ OBDOBÍ, PLACENÍ POJISTNÉHO POJISTNÉ OBDOBÍ ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO JEDNORÁZOVÁ SLEVA V KČ PROVÁDĚNÍ ZMĚN ZMĚNY VYVOLANÉ PODMÍNKAMI POJISTITELE ZMĚNY NA ŽÁDOST POJISTNÍKA PŘÍLOHY /2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 2 / 10

3 1 OBECNÁ USTANOVENÍ Tento specifický sazebník produktu Doplňková pojištění vozidla H74 (dále H74 nebo produkt H74) navazuje na Směrnici S/ , Všeobecný sazebník pojištění vozidel (dále jen Všeobecný sazebník). 1.1 CHARAKTERISTIKA PRODUKTU Produkt H74 umožňuje dodatečně rozšířit pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (dále jen pojištění odpovědnosti) a/nebo havarijní pojištění vozidla (dále jen hlavní pojištění) sjednané na dobu neurčitou původní pojistnou smlouvou (dále jen převodní smlouva) o doplňková pojištění, a to uzavřením další pojistné smlouvy (dále jen pojistná smlouva H74). Produkt H74 je určen pro sjednání doplňkových pojištění vozidel všech druhů. K základním výhodám produktu H74 patří: + sjednávání pouze kalkulačkou; + jedna pojistná smlouva H74 bez ohledu na počet sjednaných doplňkových pojištění; + jedna společná platba pojistného za všechna doplňková pojištění sjednaná pojistnou smlouvou H74; + možnost kdykoliv připojistit nebo vypovědět některé doplňkové pojištění pojistná smlouva H74 trvá dál, pokud trvá alespoň jedno doplňkové pojištění a též příslušné hlavní pojištění sjednané převodní smlouvou. 1.2 OBCHODNÍ ARGUMENTY Základním atributem produktu H74 je volitelnost, neboť klient má možnost nechat si ušít pojištění přesně na míru zástupce pojistitele poskládá doplňková pojištění vozidla v takovém rozsahu, jaký klient požaduje. Variabilita převodní smlouva mohla být uzavřena pouze na pojištění odpovědnosti, později může klient dokoupit NA100PRO, pojištění skel vozidla, doplňkové živelní pojištění nebo jiné doplňkové pojištění. Stejně tak mohl klient uzavřít převodní smlouvou pouze havarijní pojištění, případně pojištění odpovědnosti i havarijní pojištění současně, a následně si dopojistit řadu doplňkových pojištění. Na trvání pojistné smlouvy H74 nemá vliv skutečnost, že se klient po určité době rozhodne některé ze sjednaných pojištění ukončit pojistná smlouva H74 trvá dále pod stejným číslem a pojistné za pojistné období se hradí jednou platbou pojistného (upraveného podle případných aktuálních změn sjednaných pojištění). Zánik příslušného doplňkového pojištění, případně pojistné smlouvy H74, by způsobil teprve zánik příslušného hlavního pojištění, případně zánik obou hlavních pojištění sjednaných převodní smlouvou. 1.3 PODMÍNKA UZAVŘENÍ POJISTNÉ SMLOUVY A TRVÁNÍ POJIŠTĚNÍ 1) Uzavřít pojistnou smlouvu H74 je možné, jen pokud existuje platná převodní smlouva uzavřená na dobu neurčitou, s trvajícím hlavním pojištěním, příslušným k následně sjednávanému doplňkovému pojištění. 2) Doplňková pojištění se dělí do 3 skupin podle hlavního pojištění, ke kterému příslušejí, resp. jehož trváním je dané doplňkové pojištění podmíněno: a) doplňková pojištění výhradně k pojištění odpovědnosti, b) doplňková pojištění výhradně k havarijnímu pojištění, c) doplňková pojištění ostatní lze je sjednat jak pojištění odpovědnosti, tak k havarijnímu pojištění (trvání alespoň jednoho z nich je dostačující podmínkou). 3) Vznik doplňkového pojištění je podmíněn vznikem příslušného hlavního pojištění. Zánikem hlavního pojištění současně zanikají doplňková pojištění k tomuto hlavnímu 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 3 / 10

4 pojištění příslušející (doplňkové pojištění podle odst. 2 písm. c) zaniká teprve zánikem posledního z obou hlavních pojištění). 4) Přerušením pojištění sjednaného převodní smlouvou se současně přerušují všechna pojištění sjednaná pojistnou smlouvou H74. Pojištění sjednaná pojistnou smlouvou H74 mohou být přerušena výhradně v důsledku přerušení pojištění sjednaného převodní smlouvou. 5) Pokud vyjde najevo, že v okamžiku počátku některého doplňkového pojištění sjednaného pojistnou smlouvou H74 nebylo k danému vozidlu sjednáno uvedenou převodní smlouvou příslušné hlavní pojištění nebo, že převodní smlouva byla sjednána na dobu určitou, pojistitel pojistnou smlouvu H74 vypoví k nejbližšímu možnému termínu, který zákon a pojistné podmínky připouštějí zpravidla výpovědí doručenou pojistníkovi do 2 měsíců ode dne uzavření pojistné smlouvy. 1.4 POČÁTEK POJIŠTĚNÍ Všechna pojištění sjednávaná jednou pojistnou smlouvou H74 se sjednávají se společným počátkem pojištění. Počátek doplňkového pojištění však nemůže předcházet počátku příslušného hlavního pojištění. V situaci, kdy je uzavřena převodní smlouva a pojistná smlouva H74, je možné sjednat další doplňková pojištění, a to buď dodatkem k již existující pojistné smlouvě H74, nebo uzavřením další pojistné smlouvy H74. Počátek pojištění může být sjednán takto: shodný s okamžikem uzavření pojištění jako počátek pojištění se uvádí datum a čas, kdy byla pojistná smlouva H74 uzavřena (hodina a minuta); nebo + pozdější den následující po datu uzavření pojistné smlouvy H74, nebo den pozdější, přičemž maximální možný odklad počátku pojištění (nejpozdější možný den počátku) závisí na sjednávaném doplňkovém pojištění: pokud se pojistnou smlouvou H74 sjednává doplňkové pojištění skel, počátkem pojištění může být nejpozději 14. kalendářní den následující po dni uzavření pojistné smlouvy H74; pokud se pojistnou smlouvou H74 nesjednává doplňkové pojištění skel, počátkem může být nejpozději 60. kalendářní den následující po dni uzavření pojistné smlouvy H74; jako počátek pojištění se pak v pojistné smlouvě H74 uvádí příslušné datum a čas 00:00 hodin. 1.5 UZAVÍRÁNÍ POJIŠTĚNÍ Prohlídka vozidla zástupcem pojistitele Zástupce pojistitele je vždy povinen před uzavřením pojistné smlouvy H74 zjistit, zda je pojišťované vozidlo v dobrém technickém stavu, provozuschopné a nepoškozené. Prohlídkou je dále nutno ověřit, zda souhlasí číslo karoserie (VIN) a registrační značka s údaji uvedenými v TP Smluvní servis Slevu za závazek opravovat vozidlo ve smluvním servisu lze uplatnit pouze u vybraných značek vozidel druhu A Osobní automobil a C6 Nákladní vozidlo z modifikace osobního vozidla. UPOZORNĚNÍ: Pojistitel sníží pojistné plnění, pokud se pojistník v pojistné smlouvě zavázal, že opravy poškození vzniklého v důsledku pojistné události budou prováděny výhradně ve smluvním 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 4 / 10

5 servisu pojistitele, a tento závazek byl porušen. Pojistitel sníží pojistné plnění o dvojnásobek procentních bodů, o které snížil pojistné za přijetí uvedeného závazku. 2 DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI 2.1 DOPLŇKOVÉ ŽIVELNÍ POJIŠTĚNÍ upravuje zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, VPP H-350/14 a ZPP H-371/14 druh vozidla: A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E, E1 druh registrační značky: S1, DC, JP, HV, SV územní platnost: Česká republika spoluúčast: 1 %, minimálně však Kč hranice pojistného plnění: roční limit pojistného plnění vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku limit pojistného plnění lze volit v rozmezí Kč až Kč možnost přijetí závazku Smluvní servis pouze pro vybrané značky vozidel druhu A nebo C6 pokud je závazek za Smluvní servis přijat, potom se přiznává sleva na roční pojistné ve výši 15 % roční pojistné je stanoveno na základě zvoleného limitu pojistného plnění v případě, že je pojistnou smlouvou H74 uzavřeno doplňkové pojištění NA100PRO, automaticky se sjednává i doplňkové živelní pojištění s ročním limitem pojistného plnění Kč za pojistné 0 Kč; to však neplatí, pokud je současně s NA100PRO sjednáno pojistnou smlouvou H74 doplňkové živelní pojištění s ročním limitem vyšším než Kč. 2.2 HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ PŘI NEZAVINĚNÉ NEHODĚ NA100PRO upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, VPP H-350/14 a ZPP H-380/14 druh vozidla: A, C6 druh registrační značky: S1, DC, JP územní platnost: Česká republika spoluúčast: bez spoluúčasti pojistná částka: obvyklá cena vozidla 2.3 POŠKOZENÍ VOZIDLA ZVÍŘETEM upravuje zákon č. 89/2012 Sb, občanský zákoník, VPP H-350/14 a ZPP H-372/14 druh vozidla: A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E, E1 druh registrační značky: S1, DC, JP, HV, SV územní platnost: Česká republika spoluúčast: 1 %, minimálně však Kč hranice pojistného plnění: roční limit pojistného plnění vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku jednotný limit pojistného plnění ve výši Kč bez možnosti volby možnost přijetí závazku Smluvní servis pouze pro vybrané značky druhu vozidla A nebo C6 pokud je závazek za Smluvní servis přijat, potom se přiznává sleva na roční pojistné ve výši 15 % možnost volby rozsahu pojištění: Střet Střet + Okus roční pojistné je určeno druhem vozidla a zvoleným rozsahem pojištění 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 5 / 10

6 3 DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ POUZE K HAVARIJNÍMU POJIŠTĚNÍ 3.1 SILNIČNÍ DOPRAVA upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, VPP H-350/14 a ZPP H-695/14 druh vozidla: A, A1, A2, C, C1, C6, F, F1, F2 druh registrační značky: S1, DC, JP územní platnost lze sjednat jedné ze tří variant: ČR; ČR a s ní sousedící státy (Německo, Polsko, Slovensko, Rakousko); Evropa; pro účely pojištění věcí během dopravy se Evropou rozumí geografické území Evropy s výjimkou zemí bývalého Sovětského svazu (avšak včetně Litvy, Lotyšska a Estonska) 3 rizikové skupiny na základě rizikové skupiny stanovena sazba, hranice pojistného plnění: roční limit pojistného plnění vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku minimální výše limitu pojistného plnění je Kč standardní maximální výše limitu pojistného plnění je Kč nestandardní limit pojistného plnění je Kč až Kč možno sjednat pouze se souhlasem oprávněné osoby limit pojistného plnění se vždy zaokrouhluje na celé desetitisíce 3.2 STROJNÍ POJIŠTĚNÍ upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, VPP H-350/14 a ZPP H-300/14 druh vozidla: B1, B2, C, C1, C2, C3, C4, C5, C6, F, F1, F2 druh registrační značky: S1, S2, DC, JP, HV hranice pojistného plnění: pojistná částka stanovená pojistníkem předmět pojištění možnost volby: celé vozidlo, nebo pouze nástavba (je-li nástavba, potom je nutné nástavbu specifikovat) omezení stáří vozidla k datu počátku pojištění: standardně pojistitelné = 0 až 83 měsíců nestandardně pojistitelné = 84 až 155 měsíců nepojistitelné = 156 měsíců a více územní platnost: Česká republika spoluúčast: možnost volby (procentní podíl a dolní hranice spoluúčasti) 4 DOPLŇKOVÁ POJIŠTĚNÍ OSTATNÍ 4.1 POJIŠTĚNÍ SKEL VOZIDLA upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, VPP H-350/14 a ZPP H-364/14 druh registrační značky: S1, DC, TV, JP, HV čelní sklo lze pojistit u vozidel druhu: A, A1, A2, B2, C, C1, C4, C6, E, E1, E2 všechna výhledová skla lze pojistit u vozidel druhu: A, C6 územní platnost: geografické území Evropy a celé území Turecka hranice pojistného plnění: limit pojistného plnění na každou pojistnou událost minimální limit pojistného plnění = Kč maximální limit pojistného plnění = Kč limit pojistného plnění se sjednává v celých Kč možnost přijetí závazku Smluvní servis pouze pro vybrané značky druhu vozidla A nebo C6 pokud je závazek za Smluvní servis přijat, potom se přiznává sleva na roční pojistné ve výši 15 % 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 6 / 10

7 4.2 ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a VPP H-350/14 a ZPP H-362/14 druh vozidla: A, A1, A2, C, C1, C2, C4, C6, E, E1, E2 druh registrační značky: S1, DC, TV, JP, HV územní platnost: geografické území Evropy a celé území Turecka hranice pojistného plnění: 3 pojistné částky odpovídající 3 druhům pojistného plnění: pojistná částka pro smrt následkem úrazu (SÚ) pojistná částka pro trvalé následky úrazu (TN) pojistná částka pro tělesné poškození způsobené úrazem (TP) 4.3 POJIŠTĚNÍ ZAVAZADEL upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a VPP H-350/14 a ZPP H-361/14 druh vozidla: A, A1, A2, B, B1, B2, C, C1, C4, C6, E druh registrační značky: S1, S2, DC, TV, JP, HV územní platnost: geografické území Evropy a celé území Turecka spoluúčast: 10 %, minimálně však Kč hranice pojistného plnění: limit pojistného plnění na každou pojistnou událost minimální výše limitu pojistného plnění je Kč standardní maximální výše limitu pojistného plnění je Kč limit pojistného plnění se sjednává v celých Kč možnost volby rozsahu pojištění: živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem; základní havárie živel, s výjimkou škod způsobených zvířetem; základní havárie; odcizení 4.4 POJIŠTĚNÍ NÁKLADŮ NA NÁJEM NÁHRADNÍHO VOZIDLA upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a VPP H-350/14 a ZPP H-363/14 druh vozidla: A, C6 druh registrační značky: S1, DC, JP územní platnost: Česká republika hranice pojistného plnění: denní limit pojistného plnění na každou pojistnou událost maximální počet dnů zapůjčení vozidla roční pojistné za riziko je stanoveno na základě sjednaného denního limitu pojistného plnění a maximálního počtu dnů zapůjčení vozidla 4.5 POMOC PŘI NEHODĚ upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a VPP H-350/14 a ZPP H-959/14 druh vozidla: A, C6 druh registrační značky: S1, DC, TV, JP, HV provozovatel a pojistník musí být fyzická osoba občan, identifikovaná rodným číslem územní platnost: Česká republika, Německo, Rakousko, Slovensko, Polsko, Maďarsko, Slovinsko, Chorvatsko, Itálie Právní ochrana hranice pojistného plnění: roční limit pojistného plnění vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku jednotný limit pojistného ve výši Kč bez možnosti volby 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 7 / 10

8 4.5.2 Asistence asistenční program POJIŠTĚNÍ PRÁVNÍ OCHRANY upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a VPP H-350/14 a ZPP H-956/14 druh vozidla: A, C6 druh registrační značky: S1, DC, TV, JP, HV provozovatel/držitel musí být fyzická osoba občan, identifikovaná rodným číslem územní platnost: území Evropy s výjimkou Turecka a zemí bývalého Sovětského svazu, nejsou-li členskými státy Evropské unie hranice pojistného plnění: roční limit pojistného plnění vztahuje se na pojistné plnění poskytnuté za všechny pojistné události nastalé během jednoho pojistného roku jednotný limit pojistného ve výši Kč bez možnosti volby 4.7 POJIŠTĚNÍ ASISTENČNÍCH SLUŽEB upravuje zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník a VPP H-350/14 a ZPP H-390/ Asistenční program 50 druh vozidla: A, A1, A2, B, B1, B2, C6; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že je největší technicky povolená hmotnost maximálně kg Asistenční program 51 druh vozidla: A, A1, A2, B, B1, B2, C6; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že je největší technicky povolená hmotnost maximálně kg Asistenční program 52 druh vozidla: A, A1, A2, B, B1, B2, C6; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že je největší technicky povolená hmotnost maximálně kg Asistenční program 40 (SUPER) druh vozidla: A, A1, A2, B, B1, B2, C6; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že je největší technicky povolená hmotnost maximálně kg Asistenční program 49 (TRUCK) druh vozidla: A1, A2, C, C1, C4, E, E1; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že největší technicky povolená hmotnost je větší než kg Asistenční programy TRUCK PLUS Asistenční program 491 druh vozidla: A1, A2, C, C1, C4, E, E1; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že největší technicky povolená hmotnost je větší než kg Asistenční program 492 druh vozidla: A1, A2, C, C1, C4, E, E1; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že největší technicky povolená hmotnost je větší než kg 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 8 / 10

9 Asistenční program 493 druh vozidla druh vozidla A1, A2, C, C1, C4, E, E1 pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že největší technicky povolená hmotnost je větší než kg Asistenční programy TRUCK EXTRA Asistenční program 494 druh vozidla: A1, A2, C, C1, C4, E, E1; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že největší technicky povolená hmotnost je větší než kg Asistenční program 496 druh vozidla: A1, A2, C, C1, C4, E, E1; pro druh vozidla A1 a A2 pouze za podmínky, že největší technicky povolená hmotnost je větší než kg 5 POJISTNÉ OBDOBÍ, PLACENÍ POJISTNÉHO 5.1 POJISTNÉ OBDOBÍ Pojistník si může zvolit jedno z následujících pojistných období: 12 měsíců, 6 měsíců, 3 měsíce. Pojistné období jiné než 12 měsíců lze sjednat pouze za podmínky, že výše pojistného za pojistné období bude činit minimálně 500 Kč. 5.2 ZPŮSOB PLACENÍ POJISTNÉHO Pojistník si může zvolit jednu z následujících forem platby pojistného: poštovní poukázka, příkaz k úhradě, SINK = souhlas s inkasem pojistného z bankovního účtu, SIPO = sdružené inkaso plateb obyvatelstva. 6 JEDNORÁZOVÁ SLEVA V KČ V rámci akcí provázejících prodejní kampaně budou na základě přesně stanovených pravidel uplatňovány jednorázové slevy (v Kč). Zvláštní sleva se uplatňuje vždy na celou PS a odečítá se pouze od pojistného za první pojistné období (jedná se o jednorázovou slevu). UPOZORNĚNÍ: Jednorázovou slevu lze přiznat pouze za podmínky, že pojistné za první pojistné období bude minimálně 200 Kč. 7 PROVÁDĚNÍ ZMĚN 7.1 ZMĚNY VYVOLANÉ PODMÍNKAMI POJISTITELE V tomto produktu nedochází k žádným automatickým změnám, které by byly vyvolány podmínkami pojistitele. 7.2 ZMĚNY NA ŽÁDOST POJISTNÍKA Změny na žádost pojistníka se provádějí: a) přepracováním pojistné smlouvy; b) v rámci stávající pojistné smlouvy (dodatkem). 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 9 / 10

10 Možné změny a způsob jejich provedení bude popsán dodatečně, se zavedením možnosti sjednání dodatku v kalkulačním programu. 8 PŘÍLOHY Příloha č. 1 Sazby pro doplňková pojištění Ing. Václav Runštuk ředitel úseku pojištění motorových vozidel Ing. Petr Vlachovský vedoucí odboru tvorby produktu pojištění motorových vozidel 03/2014, Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Strana 10 / 10

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU

Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7514-23 Verze: 1 Název: Specifický sazebník produktu Komplexní pojištění vozidla NAMÍRU Vydává:

Více

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73

DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 DODATKOVÁ POJIŠTĚNÍ H72, H73 Sazebník S/7514-2 pro dodatková pojištění vozidel Verze: 3 Účinnost: 25. 01. 2012 OBSAH:

Více

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel

EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel EFEKTIV Sazebník pro havarijní pojištění vozidel VERZE 15092009 EFEKTIV OBSAH 1 OBECNÁ USTANOVENÍ... 1 1.1 POPIS PRODUKTU... 1 1.2 KLASIFIKACE OSOB VYSTUPUJÍCÍCH V POJIŠTĚNÍ... 2 1.2.1 Pojistník... 2

Více

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU. Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 NAMÍRU Sazebník S/7514-20 pro komplexní pojištění vozidla Verze: 2 Účinnost: 06. 01. 2012 OBSAH 1 SHRNUTÍ... 9 1.1

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete se svým pojištěním plně

Více

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy

Úsek pojištění majetku a odpovědnosti Odbor pojištění občanů Ing. Tomáš Reitermann Právní úsek, Ekonomický úsek, AG Střední Čechy, AG Východní Čechy Kooperativa pojišťovna, a.s, Vienna Insurance Group Sídlo. Pobřežní 665/21, 186 00 Praha 8 SMĚRNICE Číslo: S/7412-16 Verze: 1 Název: Sazebník pro pojištění majetku a odpovědnosti občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů

Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group Sídlo. Templová 747, 110 01 Praha 1 SMĚRNICE Číslo: S/7412-5 Verze: 1 Název: Pojištění majetku a odpovědnosti za škodu občanů Vydává: Útvar Zpracoval

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo zemědělství v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu s 92 odst.

Více

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv

Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv Souhrnné informace k pojistnému programu Pojištění vozidel Struktura smluv 1. Rámcová smlouva Ministerstvo práce a sociálních věcí v roli pověřeného centrálního zadavatele má v úmyslu uzavřít v souladu

Více

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě.

R-630/11. Článek I. Úvodní ustanovení. 2) Pojištění lze přerušit pouze v případě, je-li tak ujednáno v pojistné smlouvě. Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/11 Článek I.

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka

Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT. Příručka Cestovní pojištění KOLUMBUS a KOLUMBUS ABONENT Příručka 01/2015 OBSAH I. OBECNÁ ČÁST... 3 1. ÚVOD... 3 2. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO POJIŠTĚNÍ LÉČEBNÝCH VÝLOH V ZAHRANIČÍ... 4 3. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ PRO ÚRAZOVÉ

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus 1/08 PP ACP 1/08 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus (ACP) Obsah: Všeobecné pojistné

Více

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 )

Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014. Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Produkt ALLIANZ AUTOFLOTILY 2014 Pokyny pro sjednávání flotilového autopojištění (dále jen Pokyny AF 2014 ) Důležitá upozornění: Údaje v Pokynech AF 2014 jsou pravidelně aktualizovány informacemi zasílanými

Více

Vážená paní, vážený pane,

Vážená paní, vážený pane, Vážená paní, vážený pane, děkujeme Vám za důvěru projevenou tím, že jste uzavřeli pojištění svého vozidla u Kooperativy pojišťovny, a.s., Vienna Insurance Group. Věříme, že budete s Vaším pojištěním plně

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328

Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 *18718C* Wüstenrot pojišťovna a.s., Na Hřebenech II 1718/8, 140 23 Praha 4, IČO: 28400682, zapsaná v OR u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 14328 bezplatná infolinka: 800 22 55 55 www.wuestenrot.cz

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus III 1/14 PP ACP III 1/14 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus III (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL

SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL SMLUVNÍ UJEDNÁNÍ KE ŠKODOVÉMU POJIŠTĚNÍ VOZIDEL K všeobecným pojistným podmínkám (dále jen VPP) pro havarijní pojištění a pro pojištění odpovědnosti z provozu vozidla se sjednává toto smluvní ujednání.

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP. Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a. s., VIENNA INSURANCE GROUP Pojistné podmínky Autopojištění Combi Plus II 1/12 PP ACP II 1/12 Pojistné podmínky pro Autopojištění Combi Plus II (ACP) Obsah: Všeobecné

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03) Generali Poji Èovna a.s. generální fieditelství Bûlehradská 132, 120 84 Praha 2, âeská republika Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla (VPP POV 2011/03)

Více

Informace pro klienta

Informace pro klienta Informace pro klienta Vážený kliente, velmi nás těší Váš zájem o pojištění motorových vozidel Generali. V naší pojišťovně dbáme na to, aby naši klienti měli před uzavřením smlouvy dostatek srozumitelných

Více

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla

Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Soubor pojistných podmínek pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla R-630/08 Článek I.

Více

Soubor pojistných podmínek

Soubor pojistných podmínek Soubor pojistných podmínek Pojištění vozidel 2014 EU 4262/1 Všeobecné pojistné podmínky obecná část UCZ/14 UCZ/14 Obsah 1. Úvodní ustanovení 2. Všeobecná ustanovení 3. Vymezení pojmů 4. Pojistná smlouva,

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017

RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Příloha č.6 k ZD Rámcová smlouva pro část 2 RÁMCOVÁ SMLOUVA na POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDEL A HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ VOZIDEL PRO ROKY 2016 A 2017 Číslo smlouvy dodavatele: Číslo

Více

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby

Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby Speciální pojistné podmínky pro doplňková pojištění a asistenční služby T013/ 13 Obsah ČÁST I. Doplňková pojištění Článek 1: Úvodní ustanovení 1 Článek 2: Pojištění zavazadel 1 Článek 3: Pojištění úrazu

Více

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s.

ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. Podmínky - VPPPOV 02/05 20.10.2005 8:52 Stránka 1 ČESKÁ PODNIKATELSKÁ POJIŠŤOVNA, a.s. VŠEOBECNÉ POJISTNÉ PODMÍNKY PRO POJIŠTĚNÍ ODPOVĚDNOSTI ZA ŠKODU ZPŮSOBENOU PROVOZEM VOZIDLA VPPPOV 1/06 OBSAH Článek

Více

Komparace produktu strojního pojištění v České republice

Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bankovní institut vysoká škola Praha Katedra Pojišťovnictví Komparace produktu strojního pojištění v České republice Bakalářská práce Autor : Šárka Černohorská Pojišťovnictví Vedoucí práce : Dr. Ivan Jandejsek

Více

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP

Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Informace o pojištění ŠkoFIN GAP Pojištění ŠkoFIN GAP je možné vnímat jako nadstavbu havarijního pojištění ve splátkách, chránící klienta před finanční ztrátou vzniklou v souvislosti s totální škodou na

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla VPP POV 02/2012 1. Práva a povinnosti z pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou provozem vozidla se řídí příslušnými

Více