Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK"

Transkript

1 Číslo ZM: 9/2011-ZAST Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK ze dne Počet listů: Počet příloh: 6/ Program 9. jednání Zastupitelstva města - úterý Procedurální záleţitosti - příloha Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 1.2. Schválení programu jednání ZM 1.3. Schválení zápisu z minulého jednání ZM ( 8/2011-ZAST) 1.4. Rezignace člena FV 2. Informace o rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. příloha Ekonomika příloha Přijetí dlouhodobého investičního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk 3.2. Přijetí kontokorentního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 ve výši 15 mil. Kč na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka 3.3. Daňové převody do rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka od Finančního úřadu ke dni Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka na rok 2011 ke dni Návrh na prodeje, koupě a jiné dispozice s majetkem města příloha KAVEMA, s.r.o. Ţamberk město prodává 4.2.Opěrná zeď pod radnicí v Ţamberku 5. Odbor právní příloha Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Ţamberka 5.2.Jednací řád zastupitelstva města Ţamberka 5.3.Obecně závazná vyhláška č. 4/ Odbor obrany příloha Návrh na schválení dvou smluv pro výstavbu protipovodňových opatření 7.Diskuze, náměty a připomínky zastupitelů 8. Závěr Omluveni: Helena Suchánková příchod v hod, MUDr. Jaromír Prokop, Mgr. Richard Neugebauer, Jiří Vencl Hlasování: Pro + Proti Zdrţel se Z Nepřítomen, nehlasoval N 1

2 1. Procedurální záleţitosti 1.1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu předkladatel : p. starosta ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Kalouse a Mgr. Richarda Neugebauera. - pan Neugebauer se omlouval, je zdravotně indisponován, další v pořadí by byl pan Prokop, ten se také omlouval, navrhuji jako druhého ověřovatele pana Procházku Usnesení č. 437/11 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Kalouse a Petra Procházku.. Hlasování: 14 : 0 : 3 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13Z, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, Schválení programu jednání ZM předkladatel : p. starosta ZM schvaluje předloţený program jednání ZM. - jedná se o program, který jste obdrţeli 10 dní předem, k tomu navrhuji rozšíření o bod 1.4. Rezignace člena FV a bod 6. Odbor obrany - Návrh na schválení dvou smluv pro výstavbu protipovodňových opatření - navrhuje ještě někdo změnu? p. Andrle - mám technickou, co vedlo RM k tomu, ţe se mimořádné ZM svolalo? - první bod byl ohledně informace o rozhodnutí ÚOHS, kdy je přítomen právní zástupce, aby nám zodpověděl případné dotazy a rozhodli se, jak budeme postupovat dál - další bod byl prodej pozemku společnosti Kavema s ohledem na časovost, na minulém ZM jsme vyhlásili záměr prodeje p. Bajt - měl jsem to v úmyslu do programu vznést aţ na konci, ale řeknu to teď, chtěl jsem se optat, kdyţ pan ředitel Polikliniky, řekl, ţe jsme to udělali minule špatně, ţe jsme s ním nediskutovali, tak proč on odešel, kdyţ i já jsem ve svém příspěvku hovořil, ţe to ještě bude na programu - probíhají kontroly, na kterých se pracuje, je to o tom, jak se hospodaří s prostředky města v této společnosti Usnesení č. 438/11 ZM schvaluje předložený program jednání ZM rozšířený o bod 1.4. Rezignace člena FV a 6. Odbor obrany. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, Schválení zápisu z minulého jednání ZM ( 8/2011-ZAST) předkladatel : p. starosta ZM schvaluje zápis z jednání ZM 8/2011-ZAST ze dne

3 Usnesení č. 439/11 ZM schvaluje zápis z jednání ZM 8/2011-ZAST ze dne Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, Rezignace člena FV předkladatel : p. starosta ZM bere na vědomí rezignaci Jiřího Rába na člena finančního výboru ZM přišla rezignace pana Rába na člena FV z osobních důvodů Usnesení č. 440/11 ZM bere na vědomí rezignaci Jiřího Rába na člena finančního výboru ZM. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, Informace o rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. předkladatel : p. starosta ZM bere na vědomí rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. ZM ne/schvaluje podání ţaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. - seznámím Vás nové zastupitele a občany, kteří mají nějaké informace, moţná ne ucelené, v roce 2006 byla zpracovaná PD na výstavbu pěší zóny, ţádost byla podána do Regionálního operačního programu (ROP), pak nám byla dotace přidělena, bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, uţ v té době se ozývaly hlasy, zda to půjde s uzavřením Kostelní ulice, byla zadána studie, měření trvalo 3 týdny, kdy se potvrdilo, ţe uzavření této ulice by bylo pro dopravu ve městě nedobré, jednali jsme s ROP o změně projektu, zrušili jsme výběrové řízení a zadali jsme změnu projektové dokumentace, ta nám byla ROPem schválena a následně bylo vyhlášeno nové výběrové řízení se změnou, poté podal TIC podání na ÚOHS na 4 radní, ţe zmanipulovali zakázku, částečně jsme dotaci čerpali s tím, ţe pro ROP jsme měli vše v pořádku, nám proto nebylo jasné proč je problém, nechali jsme zadat vypracování analýz, jak to vidí právní kancelář, bylo to v situaci, kdy město se domnívalo, ţe nepochybilo a ţe 4 radní nezmanipulovali zakázku, na základě tohoto TIC přetransformovala podání, s tím, ţe zadávací podmínky byly netransparentní a ţe R. Strnad byl ve střetu zájmů vůči dodavatelské firmě, to bylo podáno na ÚOHS, dostali jsme od ÚOHS rozhodnutí, kde neakceptovali naše námitky v rozkladu, pokuta 250 tis Kč je splatná do dvou měsíců, proto je potřeba o tom rozhodnout - schválili jsme v květnu kontokorentní úvěr, z kterého nebylo čerpáno, je na programu schválení úvěru, abychom mohli to překrýt neobdrţenou dotaci 3

4 - ÚOHS je správní orgán, kdy stanovil, ţe se domnívá, ţe jsme pochybili, od právní kanceláře máme informace, ţe nemáme nic v nepořádku, úřad nevzal v úvahu ţádnou naší námitku a ani změnu výše pokuty, je na nás, zda to necháme nebo se vydáme cestou očištění města a podáním ţaloby, kdy soud moţná uzná naše námitky - běţí ještě jeden krok, kdy probíhá vyšetřování útvarem pro odhalování korupce, kdy jsou výslechy členů komise, a uvidí se, kam to bude pokračovat - informací jsem na web a do ŢL psal několik, nevím, jak hodně se k vám dostaly p. Bajt - mnoho lidí to sleduje a dělá si vlastní závěry a soudy, včera jsem se dovolal vyšetřovateli, kdyţ probíhá vyšetřování, tak se zavazujete, ţe nebudete vynášet nic z vyšetřování, jsem rád, ţe se v našem státě provádí hon na tuneláře atd, ale u nás, je ţe Ryan podepsal, ţe není ve střetu zájmů a my uţ to neovlivníme, v dalším jednání bude tato příčina prošetřena a viník bude potrestán - jsem rozzloben, ale nevím na koho, buď bude někdo hrdina, kdo potrestá trestný čin a za druhé město, kdyţ přijde o dotaci, to budeme řešit, je spousta podezřelých, počkám si, aţ budou ztracené věci nalezeny a potrestán bude viník, mám za to, ţe město musíme bránit, věřím, ţe se jedná o velké peníze p. Šebesta MT Legal - potrestání viníků, újma, za kterou má odpovídat město není správný směr, to je na jednotlivce - ve vazbě na velikost města je pokuta vysoká, ještě jsem toto nezaţil ve své praxi víc neţ 10-ti letét, jen u jednoho statutárního města, které zákon porušilo jiţ několikrát, proto je to dost prazvláštní, pokud má pokuta slouţit jako nápravný mechanismus, je praxe tis Kč - závěr ohledně podjatosti zákon to neukládá, aby zadavatel zkoumal osobní a pracovní vazby členů komise, tak to je dost bijící do očí, byť p. Strnad mohl být podjatý, on s jedním hlasem stejně nemohl ovlivnit rozhodnutí komise, je rozsudek soudního dvora EU, ţe střet zájmů musí být dokázán ne, ţe jde o hypotézu - nabídková cena nebyla jen jedním hodnotícím kritériem, ale jedním z více kriterií - rozhodnutí úřadu - mám pocit, jako by jste měli být exemplární případ, nabádání úřadu k tomu, ţe během otevírání obálek mohla komise oslovit uchazeče a jednat, jak uchazeč můţe upravit dobu dodání, ale to uţ ani nemusí být obálky zavřené, proto byl vyloučený uchazeč, který nesplňoval podmínky vyřazen, úřad nabádá, aby se uchazeč odvolal, myslím, ţe se s danou nabídkou na stole nedalo nic jiného dělat - rozhodnutí ÚOHS je prazvláštní a asi exemplární, ani úřad není schopen definovat, v čem bylo to porušení starosta - doba jednání soudu měsíců, kdy se to bude posuzovat, v případě shledání našich námitek oprávněnými to předá soud na ÚOHS k přehodnocení, tzn. 4-5 měsíců neţ vydá další stanovisko - do dnešní doby nás právní zastupování stálo 500 tis Kč, není to tím, ţe by nás právní kancelář nedobře zastupovala, ale tím, ţe TIC na začátku projednával úplně něco jiného, neţ k čemu je rozhodnutí ÚOHS - zpracování ţaloby je 50 tis Kč, potom 30 tis Kč zastupování u soudu p. Andrle - v tuto chvíli nám všem jde o to, aby se dotace dostala, chci se zeptat pana místostarosty jaké je stanovisko regionální rady 4

5 - v případě, ţe se rozhodneme jít cestou ţaloby potom je potřeba vyrazit do Pardubic a jedna s panem Martínkem jak budeme postupovat a jak bude postupovat regionální rada - měl bych poděkovat svému předchůdci, co mi přenechal, 18 mil Kč ve vzduchu, budeme jednat na regionální radě, je na jednání, jak k tomu přistoupí Regionální rada, byl bych rád, abychom pokračovali v obraně, slyšeli jste od pana Šebesty, ţe argumenty v rozhodnutí nejsou pevné, pokud bychom vyhráli vrací se nám i soudní výlohy, budeme jednat s regionální radou alespoň o částečnou úhradu dotace p. Andrle - jde mi o to, ţe poskytovatel není p. Martínek, ale regionální rada, přečtu Vám stanovisko regionální rady konstatování, ţe jsme byli informování o pokutě, kterou ÚOHS potvrdil a zamítnul rozklad, lze očekávat, ţe město přijde o celou nebo část dotace, o tom bude rozhodnuto do konce října, dotace byla částečně proplacena - nevím proč, by měla rada rozhodovat dřív neţ bude mít stanovisko správního soudu, a nevím, proč by muselo do konce října být rozhodnuto MUDr. Jirešová - toto je odpověď, proč bylo svoláno mimořádné Zm, pokud se rozhodneme dnes, ţe nebudeme pokračovat, tak asi o dotaci přijdeme, ale pokud se rozhodneme, ţe půjdeme dál, ţe chceme získat dotaci nebo část a s tím pojedeme na ROP a budeme jednat, aby odloţili rozhodnutí p. Merganc - celou pohádku jste nám přeříkal, to uţ jsme slyšeli mockrát, myslíte si, ţe to co jsem vám dal posledně, byla leţ, neshodují se tam datumy, proč jste s ROPem nejednali dřív - říkal jsem vám anabázi - máme povoleno dočerpání dotace do roku 2011, s tím, ţe čekáme na pravomocné rozhodnutí, pokud nepodáme ţalobu, tak pojedeme na jednání na ROP, s tímto nebo podáme ţalobu a pojedeme tam s tímto a budeme chtít posunout čerpání do roku nedokáţu si představit, ţe bychom tam jeli, neţ bude mandát, jak budeme pokračovat MUDr. Jirešová - s Ropem bylo jednání, dotace byla do konce minulého roku a to bylo prodlouţeno starosta - s Ropem bylo jednáno a termíny dočerpání dotace byly prodluţovány pí Ballová - za tu advokátní kancelář bylo zaplaceno 500 tis Kč a pokuta je 250 tis Kč, úřad rozhodl, ţe budeme pokutu stejně platit, jak nás jako kancelář zastupovala, myslím, ţe někteří radní jsou pro tyto orgány nedůvěryhodní, tak by bylo lepší kauzu ukončit a někteří radní by měli odstoupit starosta - říkal jsem na začátku, ţe byli napadnuti 4 radní, ţe se obohatili, to bylo pak změněno, tak ţe úřad napadá jiné dvě věci a to ţe výběrová komise neoprávněně vyhodila nabídku, kdy termín dokončení měli telefonicky konzultovat s uchazečem, a druhá věc je, ţe p. Strnad byl ve střetu zájmů, kancelář nám vyhodnotila, ţe k pochybění nedošlo ve věcech, které byly původní, kancelář je špičková ve své oboru, je to kancelář, která se podílela na tvorbě zákona o zadávání veřejných zákonech - ani na jednu z námitek úřad nepřihlédl, je to prapodivné, kdy v podobných kauzách rozhodnutí úřadu bylo jiné, kdy toto jako pochybení nebylo, proto chceme pokračovat, 5

6 aby bylo město očištěno, jsou dvě roviny vyšetřování policií a rozhodnutí správního orgánu MUDr. Jirešová - paní Ballová vyzvala některé radní, příště jmenujte je nás tu více, pokud zjistím, ţe jsem pochybila, budu první, kdo odstoupí p. Pelinka - zeptám, se do dnešního dne bylo zaplaceno 600 tis Kč a od této doby bude jen 80 tis Kč, v ŢL bylo zveřejněno, ţe bude vyvozena politická odpovědnost, to by mělo být samozřejmé ve slušné politice - v 500 tis Kč je zpracování analýzy a jednotlivé kroky, které byly dokládány na ÚOHS, plnění bylo projednáno v RM, kdy byla i sníţena částka za zastupování - ţijeme v právním státě a platí presumpce neviny, aţ do doby, neţ bude dokázána vina, z pěší zóny se stává politikum, kdy se ve městě někdo snaţí to tady rozloţit - kaţdého občana se toto týká 3 tis Kč, je to záleţitost osobní viny, proč by se mělo měnit vedení města, pracujeme na tom, abychom město očistili, a asi to někomu vadí, ţe město není v insolvenci, ale proč sundávat kalhoty, kdyţ brod je ještě daleko p. Bajt - jsme na křiţovatce, kdy naše rozhodnutí ovlivní zda 17 mil Kč ano nebo ne, s tím nechci mít nic společného, ţe je nebudeme mít, ale s tím, ţe Ryan podepsal prohlášení, ţe není ve střetu a on byl a tom jsme nevěděli - z neznámých zdrojů ze Ţamberka bylo zjištěno, ţe je dotace pozastavena, přijít o dotaci a nesnaţit se ji získat to snad ani nejde, na komisi, kdyţ jsme o tom jednali, jsem se ptal, jak to bylo s prvním výběrovým řízením, na kterém jsem nebyl, ţe se říká to či ono a protoţe se nedá likvidovat člověk jen na základě domněnky a to v té době nebylo na pořadu dne, nebylo důvodu, navrhuji nechat prošetřit tuto záleţitost a pokračovat dál, musíme zvaţovat, o co bychom přišli Pí Ballová - uţ jsme si vyslechli těch pohádek dost, myslíte si, ţe kdyţ tento stát postihli takový vykukové jako je pan Strnad, vy tady jste proto, aby takovýto lidi, aby toto nemohli dělat, ţádný podnikatel si nevezme zprostředkovatele, aby mu postavil dům, na ZM uţ to bylo řečeno, ţe je ve střetu, vykládat o tom, ţe je musíme dostat, zaplaťte tu pokutu a nedojte to město, ano týká se to paní Jirešové, přečetla jsem si v ŢL, ţe jste nevěděla, ţe je město nesolventní, podpořila jste zvýšení daně z nemovitosti, i kdyţ jste měli ve volební programu opak, jak jste bránili toto město, jak je to moţné, ţe v cenách byl takový rozdíl, advokát se tím ţiví, tak proč by nechtěl, aby jste šli dál MUDr. Jirešová - pan právník nás do ničeho nenutí p. Pelinka - děkuji, ţe jste vypočítal, kolik to občany stojí, a proto budu dělat vše, abyste nepokračovali, nechte to být a běţte od toho - kaţdý, kdo přijde na město s nabídkou spolupodílnictví je odpověď, ţe nemáte peníze - to, ţe byste jednal ohledně zastavení, byste se dostal, ţe to celé zaplatíte, my chceme, aby to tak nebylo, tam je ten rozdíl, kdyţ se to nepovede kompetentní lidi za to ponesou odpovědnost, to uţ jste tu slyšel starosta - jsme na jednání zastupitelstva ne na trhu, takţe pane Pelinko tu nepokřikuj MUDr. Jirešová 6

7 - chci tu trochu zklidnit emoce, za ty peníze bylo zvelebeno kus města, tady jsme něco udělali a je tu něco vidět, vzpomeňte si, co tam bylo, já se za pěší zónu nestydím, jsem ráda, ţe tam je a ţe se nám zadrhlo financování to je druhá věc p. Merganc - jedna z věcí byla, ţe byl pan Strnad ve střetu zájmů a kaţdý jednal za sebe a to i RM rozhodovala za sebe, o tom se v rozhodnutí nemluví? p. Šebesta - vy se ptáte, zda je tam pochybění jen komise nebo i RM, úřad zkoumal pochybení zadavatele a to je město, ale to co doporučí komise ve většině případů Rm schválí, jen by tam byl závaţný důvod p. Andrle - co jsem tu vyslechl, tak radním nezávidím rozhodování takţe, kdyţ schválíme ţalobu dostaneme dotaci, chci říci, ţe pokud nepodáme ţalobu dotaci nedostaneme Pí Fránková - já jsem to tak pochopila, četla jsem rozhodnutí a vy se budete snaţit toto obrátit, jaké jsou šance města na obrat, kolik to bude ještě stát, kdyţ to vyhrajeme a kolik kdyţ ne - jestli se tu nenabaluje další částka a ţe se nedozvíme, ţe to opravdu bylo špatně udělané starosta - uţ to tu bylo řečeno, ţe předchozí rozhodnutí úřadu ve stejných věcech bylo diametrálně jiné p. Šebesta - těţko vám řeknu poměr úspěchu, ze své praxe můţu říct, ţe bychom nepřemlouvali klienta, kdyby to bylo zbytečné, rozhodnutí je procesně špatné, ţádné argumenty nebyly vzaty v potaz - soudní poplatky ty půjdou za námi, tam je asi 5 tis Kč PhDr. Chvátilová - pěší zóna se začala stavět, kdyţ byla moţnost dostat dotaci na tyto účely, zóna stojí a lidé si ji začali uţívat a tak funguje, zbavili jsme se zákoutí, které nebylo hezké, pokud by jste si dal práci a prošel jednotlivé kroky k této kauze, která tu dnes vrcholí, asi byste se na to koukali jinak, kdyţ čtu poslední závěry úřadu pochybilo město, ale nelze to brát na jednotlivce, nikdo nemůţe ukázat na osobu a říct ty jsi to zavinil, pro mě je důleţitá ta věc, ţe se tu našel někdo, kdo tuto akci rozjel, i přesto ţe to město bude stát peníze, my noví jsme neměli šanci nic v tom udělat, ale měli bychom se zaslouţit tím, ţe to posuneme, navrhuji, abychom my zastupitele přijali usnesení, ţe souhlasíme s pokračováním a podáním ţaloby Usnesení č. 441/11 ZM bere na vědomí rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk - dodavatel stavby II. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 442/11 ZM schvaluje podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk - dodavatel stavby II. Hlasování: 13 : 2 : 2 1-, 2Z, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8-, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, 21+ 7

8 3. Ekonomika 3.1. Přijetí dlouhodobého investičního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk předkladatel : Rada města ZM schvaluje záměr přijmout dlouhodobý investiční úvěr městem Ţamberk v roce 2011 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk ve výši 20 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let. a ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Ţamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk s dobou splatnosti 10 let v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., formou zjednodušeného podlimitního řízení a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace: 1. Komerční banka, a.s., náměstí Míru 29/87, Svitavy 2. Česká spořitelna, a.s, pobočka Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 87, Ústí nad Orlicí 3. ČSOB, a.s., pobočka Kostelní 85, Ţamberk 4. GE Money Bank, a.s., pobočka Masarykovo náměstí 146, Ţamberk 5. Raiffeisenbank a.s., pobočka 17. listopadu 238, Pardubice a ZM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Ţamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk ve sloţení Jiří Dytrt (náhradník Ing. Petr Novotný), Jaroslav Bajt (náhradník člen KV), Petr Procházka (náhradník Jiří Ráb), Ing. Eva Janotová (náhradník Hana Matějíčková), Robert Charfreitag, Dis. (náhradník Jitka Krčmářová). - v loni jsme učinili doplatek pěší zóny, jde o zajištění financování neposkytnuté dotace - návrhy usnesení vám šly v pátek - projednával toto finanční výbor, který přijetí úvěru podpořil, dokázali bychom to ze svých, ale omezila by se výrazně investiční činnost v příštím roce, podmínkou bude, ţe případná dotace bude na zaplacení úvěru Usnesení č. 443/11 ZM schvaluje záměr přijmout dlouhodobý investiční úvěr městem Žamberk v roce 2011 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk ve výši 20 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let. Hlasování: 12 : 0 : 4 1Z, 2Z, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, výběrové řízení na poskytovatele úvěru a jmenování komise, změna v komisi - vyměnit P. Novotného a J. Dytrta, místo P. Procházky bude Ing. V. Středová a náhradník člen FV Usnesení č. 444/11 8

9 ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk s dobou splatnosti 10 let v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., formou zjednodušeného podlimitního řízení a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace: 1. Komerční banka, a.s., náměstí Míru 29/87, Svitavy 2. Česká spořitelna, a.s, pobočka Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 87, Ústí nad Orlicí 3. ČSOB, a.s., pobočka Kostelní 85, Žamberk 4. GE Money Bank, a.s., pobočka Masarykovo náměstí 146, Žamberk 5. Raiffeisenbank a.s., pobočka 17. listopadu 238, Pardubice a ZM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk ve složení Ing. Petr Novotný (Jiří Dytrt), Jaroslav Bajt (náhradník člen KV), Ing. arch. Vladimíra Středová (náhradník člen FV), Ing. Eva Janotová (náhradník Hana Matějíčková), Robert Charfreitag, Dis. (náhradník Jitka Krčmářová). Hlasování: 14 : 0 : 3 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, Přijetí kontokorentního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 ve výši 15 mil. Kč na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka předkladatel : Rada města ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Ţamberk v roce 2012 na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly: - Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové sluţby včetně vnitřní integrace úřadu ve výši Kč ,-- - Vzdělávání v egon Centru Ţamberk Kč ,-- - Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ţamberk Kč ,-- Celkem krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) na financování akcí s dotačními tituly: Kč ,--. a ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Ţamberk v roce 2012 na krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka ve výši Kč ,--. a ZM pověřuje starostu města k jednání s Komerční bankou, a.s., pobočka Svitavy, náměstí Míru 29/87, Svitavy o zajištění finanční likvidity v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly v roce 2012 v hodnotě Kč ,-- a o zajištění krytí provozních výdajů města Ţamberka z důvodu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka v roce 2012 ve výši Kč ,-- prostřednictvím krátkodobého bankovního úvěru nebo kontokorentního úvěru. - dotace na technologické centrum, vzdělávání v egon centru a digitalizace povodňového 9

10 plánu, dotace bude po dokončení díla, aţ přijdou dotace, bude kontokorent uhrazen - do dnešního dne jsme kontokorent, který byl schválený nečerpali, v příštím roce nebudeme mít procházení sociálních dávek přes město, budou to dělat úřady práce, takţe nevíme, jak to budeme mít s financováním, proto tento kontokorent, abychom si nemuseli v ŢL číst, ţe nemáme na zaplacení faktur p. Bajt - úvěr 20 mil Kč, ten v případě, ţe dostaneme dotaci, nebudeme potřebovat? - Ano, tak to doporučuje i FV, ţe bude pouţito na částečnou nebo úplnou úhradu p. Merganc - město si vezme půjčku a pak nedostaneme dotaci, z čeho se to bude platit, kdyţ daňové příjmy klesají - úvěr je na neposkytnutou dotaci, takţe v roce 2012 a 2013 a 2015 bychom měli doplácet úvěry z let , budeme redukovat a upravovat investiční plán - v letošním roce byla zkrácena dotace na výkon státní správy, nevíme jak se bude chovat sníţení vyplácení dávek sociálním osobám, to bude řešeno v rámci rozpočtu na příští rok p. Merganc - chci se zeptat, z čeho se to bude platit? - dnes je zadluţenost 34 mil Kč, teď tam přibude 20 a 6 mil Kč Ing. Janotová - tento úvěr uţ byl zakomponovaný v rozpočtovém výhledu, který tu byl schválen v červnu, s úvěrem se počítalo, překlenovací úvěr, tam jsou akce pod dotacemi zafinancujeme je a pak nám to bude uhrazeno, 5 mil Kč je kontokorent k běţnému účtu - je to povolení debetu u KB, kam teď chodí naše příjmy z prodeje majetku, jedná se o záměr Usnesení č. 445/11 ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Žamberk v roce 2012 na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Žamberka v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly: - Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu ve výši Kč ,-- - Vzdělávání v egon Centru Žamberk Kč ,-- - Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žamberk Kč ,-- Celkem krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) na financování akcí s dotačními tituly: Kč ,--. a ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Žamberk v roce 2012 na krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Žamberka ve výši Kč ,--. a ZM pověřuje starostu města k jednání s Komerční bankou, a.s., pobočka Svitavy, náměstí Míru 29/87, Svitavy o zajištění finanční likvidity v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly v roce 2012 v hodnotě Kč ,-- a o zajištění krytí provozních výdajů města Žamberka z důvodu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Žamberka v roce 2012 ve 10

11 výši Kč ,-- prostřednictvím krátkodobého bankovního úvěru nebo kontokorentního úvěru. Hlasování: 14 : 0 : 3 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, Daňové převody do rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka od Finančního úřadu ke dni předkladatel : Rada města ZM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1) přišla Helena Suchánková - uţ jsme daňové příjmy upravovali a nenaplněné příjmy jsme sníţili Usnesení č. 446/11 ZM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1). Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21N 3.4.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka na rok 2011 ke dni předkladatel : Rada města ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka na rok 2011 ke dni daňové příjmy jsou do 60 mil Kč, otáčíme částku 250 mil Kč, je to i tím, ţe se otáčí sociální dávky a výplaty pro školská zařízení - příjmy k jsou plněny na 72% a výdaje na 63%, čekáme na konec roku, jak budou plněny daňové příjmy Usnesení č. 447/11 ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2011 ke dni Hlasování: 18 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Přestávka od hod do hod 4. Návrh na prodeje, koupě a jiné dispozice s majetkem města 4.1.KAVEMA, s.r.o. Ţamberk město prodává předkladatel : Rada města ZM ruší usnesení č. 433/11 ve věci vyhlášení prodeje pozemku parc.č v k.ú. Ţamberk ZM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ţamberku záměr 11

12 prodeje části pozemku parc.č tr.tr. porost z celkové výměry m2 ( cca 268 m 2 ) vše v obci a k.ú. Ţamberk. GP na náklady ţadatele. Ţadatel: Kavema, s.r.o., Na Drahách 444, Ţamberk - jedná se pozemek, který je v blízkosti výstavby bioplynové stanice, je to uţ několikátá ţádost, poslední ţádost z jsme projednávali na ZM , je to ţádost o koupi pozemku 34 tis metrů za 17 mil Kč, kdy by platby probíhaly postupně, dnes jsme měli jednání já, Ing. Šmok, JUDr. Kubová pan Marek a Ing.Kalous a ti nám přinesli ţádost o staţení ţádosti na odkup 34 tis metrů, dle odůvodnění z důvodu stupňujících se poţadavků ze strany města - nevěděl jsem jak reagovat, v návrhu usnesení bylo původně schválení kupní smlouvy a schválení zajišťovacích instrumentů - máme tu zástupce společnosti, kteří by odpověděli na naše otázky, co je k tomu vede, tím jsou navrţena nová usnesení - výstavbou stanice došlo k neoprávněnému zabrání pozemku a vytěţení a také je tam prováděno skládkování vytěţené zeminy, měli bychom rozhodnout jakým směrem se ubírat, jak jednat dále, v současné době je tam zápis, ţe pan Marek uznává svůj zásah do pozemku, proběhlo tam podání trestního oznámení a dál to řeší stavební úřad, to jsou všechno věci, které vstupují do toho všeho - návrh, který byl v září, jsme brali i jako náhradu za neoprávněný vstup, ale tímto se to dostává to úplně jiné roviny - paní místostarostka navrhuje staţení Ing. Cukor - chci se zeptat pana Marka, co to znamená stupňování poţadavků, pan Marek byl na RM, kde s ním byla situace projednána a on sám navrhl cenu a splátkový kalendář a měl jsem pocit, ţe jsme se dohodli a byl vstřícný krok, ţe bylo vyhlášeno mimořádné ZM, tak tomu nerozumím p. Bajt - je moţná nutné jednat a rozhodnout, jsme v časové tísni investor nebo město? - dostali jsme ţádost , jsme vyhlásili záměr, který vypršel , pak bylo svoláno mimořádné ZM, připravovali jsme i kupní smlouvu, naše pozemky jsou vyuţívány nepovolenou stavbou, to řeší stavební úřad, ale druhá věc je prodej pozemku p. Marek - chtěl bych se vyjádřit, cenu jsme nenavrhl já, ale RM, souhlasil jsem a pokud byla zmínka, ţe by měl být odkup zajištěn, to jsem odmítl a kdyţ jsem odcházel všichni říkali, ţe jsme se dohodli, pak bylo jednání na stavebním úřadě, které jsem opustil, kdyţ byly předkládány neúnosné poţadavky m, uţ nesmím mluvit za společnost - Kavema není v časovém presu, vy jste změnili schválení záměru stavby a společnost musela přepracovat projekt, v jednání předchozích bylo počítáno s pozemkem 10160, vše bylo změněno a nás to stálo nemalé prostředky, řeší se to na Policii, kdy na mě bylo podáno trestní oznámení, dál to řeší stavební úřad, přes právní zástupce - časová tíseň z naší strany trochu ano, je vyuţíván náš pozemek k neschválenému - pokud mělo dojít ke kompenzaci - pokud pan Marek mluví o tom, ţe uţ nemá mandát hovořit, tak se ptám ostatních, jaký mají mandát předloţit nabídku 12

13 Ing. Kalous - nasvědčuje to situace, kdy to nepotřebujeme kupovat - hovořil bych i za občany, domluvili jsme se na ceně 17 mil Kč, teď jsme v situaci, kdy slibem nezarmoutíš - naše majetkové oddělení asi pochybilo, kdyţ včas nezabránilo zacházení s naším pozemkem - pan Marek navrhl něco a asi uţ nemohl jednat, jak jsme se dozvěděli - pane Marku, jak by jste se tvářil vy, kdyby vám někdo jezdil na pozemek a kontaminoval ho, znehodnocoval a mrzí mě, ţe jsem nebyl u jednání dnes, přesto ţe jsem byl v kanceláři, byla připravena úplně jiná usnesení: - ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č v k.ú. Ţamberk o výměře 34 tis m 2 za částku 500,- Kč/m 2. - ZM si vyhrazuje právo schválit kupní smlouvu po předloţení geometrického plánu vyhotoveného na náklady ţadatele. - ZM pověřuje starostu (1.místostarostu) sjednáním podmínek zajištění úhrady kupní ceny. - beru to tak, ţe jsme byli uvedeni v omyl a proto moţná úředníci jednali méně agresivněji, neţ by měli - nechme to takto a jednejme se zástupci, kteří mají mandát za společnost jednat, schvalme jednání a bez pana Marka vyjasníme situaci p. Marek - neodešel jsem z jednání na stavebním úřadě v době, kdy mi byla otázka panem místostarostou poloţena ohledně pouţívání pozemku, bylo to v jinou dobu, a ptal jsem se pana Mencáka a poloţil mu otázku stejnou, on mi odpověděl, ţe pokud bych to dal do původního stavu tak ano - město tímto chtělo asi zaplácnout tu díru v rozpočtu, o které bylo hovořeno, staveniště jsme předali zhotovitelné firmy a my uţ neodpovídáme za to co se tam děje - kde se zlomila ta situace, kdy uţ ten pozemek nechcete kupovat, to jsem vás naštval, bylo to v době jednání na Stavebním úřadě? Ing. Kalous - běţná cena, to bylo na začátku ledna, února p. Mencák - chci se zeptat, co město vedlo ke stanovení výše částky, co bylo kriteriem, zda si ZM myslí, ţe cena byla přiměřené a zda by cena byla poloviční, tak si myslím, ţe by město stále udělalo dobrý prodej, jestli to není, kdo chce víc nemá nic Mgr. Kalous - v té diskuzi mě zaujala jedna věc, co přesně probíhá za stavební řízení u stavebního úřadu a co je podkladem pro toto řízení? Ing. Šmok - v současné době probíhá řízení, o kterém nemůţeme podávat ţádné informace - stavba bioplynová stanice - stavební povolení bylo řádně vydáno Mgr. Kalous - co je podkladem pro to stavební řízení Ing. Šmok - v případě, ţe se budeme bavit o územním a stavebním řízení, měl stavební úřad vše, co potřeboval k vydání 13

14 - na začátku roku jsme stanovovali cenu dost sloţitě, a určili jsme 500,- Kč /m, mezi hlasování byla i krátká přestávka, ZM je jediné uskupení, které o ní můţe jednat, jestli je cena přiměřená, to by asi musel stanovit znalec, zda je pozemek za cenu obvyklou, trţní, to jsou různé aspekty, jestli by nebyla lepší poloviční cena, no je to na nás, byl bych pro další jednání, je to čerstvé - splátky jsou sloţitá věc, kdy přenášíme splátky přes náš mandát, při 2% inflaci bude krácení z 17 mil, tím se zkracuje konečná cena - je to o jednání, aby byl návrh akceptovatelný pro obě strany - my jsme se na základě dopisu pana Marka nedomnívali, ţe se jedná o špatnou cenu, kdyţ ji uvedl v ţádosti pan Marek, tak pokud jsme byli uvedeni v umyl, o tom asi uţ rozhodnou jiní p. Fadrný - navrhuji pověření jen pro pana starostu a vyloučení pana místostarosty p.mencák - kdo zastupitelům dal cenu, kdyţ ji schvalovalo, pokud tu říkáte, první cena uţ byla 500,- Kč Kč a to pan Marek ještě ţádost nenapsal - kdyţ stavíte investici, tak vezmete poměr stavby a pozemku 1:5, pokud společnost chtěla stavět za 100 mil Kč tak to je 1:5-20 mil Kč, pan Marek nám tuto cenu poslal - kdyţ stavíte RD, tak nemáte ţádný výnos a toto je investice, která bude mít výnos p. Pelinka - nezlobte se na mě, pokud máte ekonomické vzdělání, vraťte diplom, jestli takto počítáte, vezete město do záhuby - toto co tu na pana Marka nahráváte, to je jako na mě, jestli takhle vy budete pokračovat, tak investoři tu uţ nebudou, nechci, aby vy jste byl zítra na mém jednání u starosty - to můţe vymyslet jen závistivec nebo blbec - na co je cenová mapa, k ničemu, kdo ji dělal a kolik stála Ing Cukor - vnímám to jako obchod a v obchodu to je, ţe někdo kupuje a někdo prodává a obě strany se musí dohodnout, pokud má Kavema pocit, ţe je cena nepřiměřená můţe jednat, ale musí počítat s tím, ţe město bude chtít rychlou platbu, na dlouhé splátky - pan Pelinka nám radil minule, ţe se máme chovat jako obchodníci levně nakoupit a draho prodat a dnes je to opak, můţe se sníţit cena, ale co se prodá je navţdy, půda je komodita, ta jen tak nebude - byl bych rád, aby mezi námi byly solidní vztahy, mám pocit, ţe na nás zkoušíte kličky, původně jsme jednali o prodeji celého pozemku, pak jen části, a to jen zanedbatelnou a společnost Kavema poţádala i o sníţení ceny toho malé části, společnost vyhrabala na pozemku jámu, nevím jestli to bylo naschvál, je to otázka jednání, aby to bylo pro obě dvě strany přijatelné - cenová mapa je jen orientační, pane Pelinko aţ budete vy kupovat pozemek od města uţ tu nemusím být, uţ tu nebudou praktiky, kdy se levně prodávaly pozemky třeba pod fotovoltaickou elektrárnou, ať zastupitelé navrhnou, jak pro město získat tyto pozemky - jestli si myslíte, ţe je tu nějaká setrvačnost, ţe to bude za nízké ceny, to tu končí, vţdy to bude na ZM p. Merganc 14

15 - kdyţ si budu chtít pozemek kopit, tak oznámím, ţe tam bude třeba ovčárna, tak to bude pozemek za pár peněz, pak tam postavím něco většího, tak to budu mít dobrou cenu, kdyţ je tu cenová mapa tak k čemu je, kdyţ se jednalo o ceně pro pana Marka jednalo se o 150,- Kč, pak se to vyšplhalo na 500,- Kč, pochopil to někdo jinak, ţe chce akceptovat 150,- Kč Ing. Šmok - -cenová mapa mapa cen pro město Ţamberk, cenová mapa se musí schvalovat přes ministerstvo financí, je to pro předkládání orientačních cen do RM, pozemků ve stejných lokalitách, pro orientaci - konzultovali jsme to realitní kanceláří, s panem Thámem, bylo to do 10 tis Kč p. Andrle - nerozumím usnesení, jestliţe je kupní cena, tak s ní musí obě strany souhlasit, jestliţe existuje nějaká smlouva o smlouvě budoucí, řeší to právní odbor, pokud ne tak to také řeší právní odbor, pokud tam je vytěţená zemina to bych nechal na státní správě, vedení města by se mělo domluvit s protistranou a zbytek nechat na státní správě - vytěţených bylo 1 tis m 3 a uskladněné 7 tis m 3 Ing. Cukor - právní odbor byl pověřen k vypracování smlouvy p. Pelinka - kdyby nebylo pana Marka, tak by jste o pozemku ani nevěděli Ing. Kalous - původně jsme chtěli celé za 60,- Kč, akceptovali jsme ještě 150,- Kč, nabízeli jsme městu i směnu, nic nebylo akceptováno Mgr. Kalous - nedostal jsem odpověď, na základě čeho se vede stavební řízení, zeptám se Kavemy jako účastníka řízení p. Marek - stavební řízení průběh stavebního řízení nebo to následné řízení - stavba to odpověděl pan Šmok, je to na základě veškerých podkladů, které byly nutnou součástí pro toto a zastupovala nás společnost ateliér 111 architekti s.r.o., na základě výzvy ze stavebního úřadu probíhají jednání, kdy jsme vyzváni k určitým činnostem na pozemku 10160, to se mě netýká to dělala společnost ateliér 111 architekti a stavbu provádí dodavatelská firma p. Fadrný - opravdu si myslíte, ţe místostarosta tam musí být, ţe je to nezbytné p. Bajt - sleduji pana T.Kalouse, byla podána ţádost o stavební řízení s přílohami? Ing. Šmok - stavební úřad rozhodl, tak měl veškeré podklady pro rozhodnutí p. Navrátil - určitě by si investoři přáli někoho hodného, ale nechal bych to takto, ty co něco chtějí dokázat, hodných uţ jsme měli dost MUDr. Jirešová - myslím si, ţe aby si kdokoli vymiňoval, s kým bude jednat nebo ne, to nejde, jednou to má pan místostarosta v gesci a nemůţeme si vybírat pí Fránková - realizační firma to dělá v rozporu se stavebním povolením starosta - to je věcí stavebního úřadu 15

16 Usnesení č. 448/11 ZM pověřuje starostu a 1.místostarostu jednáním s firmou KAVEMA s.r.o. o prodeji části pozemku parc.č v k.ú. Žamberk. Hlasování: 15 : 0 : 3 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20Z, Opěrná zeď pod radnicí v Ţamberku předkladatel : Rada města ZM souhlasí s provedením rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí dle PD Ing. Vodráţky a pověřuje odbor REÚP realizací výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí Ţamberk - musíme se domluvit na vypsání výběrového řízení a na základě toho bude řešeno finanční krytí, zatím máme projekční cenu - zeď se na jaře v jedné části vyboulila, zamezili jsme tam vstupu, před 14 dny se zeď vykulila v dolní části, byla zpracována PD panem Vodráţkou p. Andrle - byla projektová dokumentace v materiálech - nevím, v jakých situacích skenujeme PD, to je první poţadavek, určitě je na odboru REUP nebo stavebním, pokud jsi to chtěl vidět a umíš číst PD, mohl si poţádat, PD tu nemáme p. Bajt - jaký je rozpočet - podle technické zprávy 700 tis Kč bez DPH, teď to bude otázka soutěţe, jde o to, ţe by mohla být udělána třeba nějaká sanace před zimou p. Andrle - já jsem o ni poţádal a nedostal jsem ji - pokud jsi ji chtěl, to jsou nedostatečné podklady nebo jak? p. Andrle - jde o to, ţe schvalujeme něco a nevíme co, uţ teď bude mráz nevím, co se to bude dělat, jaká část to bude? - je to o tom, zda letos souhlasíme s opravou, RM pak bude dělat všechny kroky k opravě, zda se to bude dělat letos nebo aţ příští rok pí Halbrštátová - ţádal jsi o PD a nebyla ti dodána, můţeš mi to vysvětlit p. Andrle - ţádal a chci vědět, co obsahuje Ing. Šmok - k vyvalení došlo ve spodní části, jedná se o část, která navazuje na tu ţulovou, mělo by dojít k postupnému rozebírání opuky a vystavení stěny, která bude z venku obkládána kamenem, výška stejná 2-2,5, mělo by dojít k odebrání svahu a přeloţení tak, aby nebyl takový tlak - cenu řekl starosta 16

17 starosta - je to popsáno ve stanovisku v podkladech, které jste obdrţeli, takţe pokud do toho koukáme, tak to tam je, pokud to nestíháme nastudovat, můţeme se domluvit na jiné formě nebo dřívějšímu zasílání - koho ţádal pan Andrle p. Bajt - tato ulička se pořádně označí? - ano bude to schvalovat na ZM, aby měla název MUDr. Jirešová - prosím všechny zastupitelé, kdyţ něco řeknou, ať si za tím stojí nebo ať to neříkají starosta - chceme vědět, zda se vám něco nedostává, v podkladech to máme, pokud chcete více tak jsou vedoucí odboru připraveni býti nápomocni Mgr. Kalous - jak je zajištěno financování starosta - nevíme, bude výběrové řízení a zjistíme, jaké to budou peníze a zda to bude letos nebo příští rok, zatím tady je rozpočtová cena Usnesení č. 449/11 ZM souhlasí s provedením rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí dle PD Ing. Vodrážky a pověřuje odbor REÚP realizací výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí Žamberk Hlasování: 17 : 0 : 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, Odbor právní 5.1. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Ţamberka předkladatel : JUDr. Jitka Kubová ZM schvaluje SAM 3214 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Ţamberka s účiností od od pana tajemníka si vyţádala RM vysvětlení k cestovním příkazům, kdy můj cestovní příkaz nebyl dokončen, po jednání ZM jsem byl upozorněn na chyby to bylo doplněno a příkaz teprve dokončen, nevím jak se dostal panu Mergancovi nedokončený - vyţádal jsem si na finančním odboru cestovní příkazy za posledních 5 let, abychom případné chyby odstranili - bude to napravení stavu, děkujeme za podnět p. Merganc - já jen, ţe nešlo o podpis, ale o datumy a mezi to tam chybějící nenapasujete i kdybyste se snaţil Usnesení č. 450/11 ZM schvaluje SAM 3214 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka s účiností od Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+,

18 5.2.Jednací řád zastupitelstva města Ţamberka předkladatel : JUDr. Jitka Kubová ZM schvaluje SAM 3226 Jednací řád zastupitelstva města Ţamberka s účinností od je to také reakce na poslední ZM, kdy bez souhlasu předsedajícího byla předloţena prezentace - 3 prezentace byly domluveny předem, kdy to bylo odsouhlaseno, a pak se pustila prezentace, o které jsem nevěděl, dostal jsem vyjádření pana tajemníka, které vám zašlu - aby se nestalo, ţe bude spuštěno něco, o čem nikdo neví, je tu návrh na změnu jednacího řádu - předsedající by měl vědět o materiálech, které se představují k jednotlivým bodům i od občanů p. Bajt - za 30 let si nepamatuji, ţe by si připravoval někdo komplot proti starostovi a místostarostovi, neumím si představit, ţe bych někde zastavil cesťák, to musí dělat někdo vědomě - jako zastupitelé nemusíme neférové věci trpět, řekněme to Mgr. Pospíšil - mě jen zarazilo to, ţe byl předloţen takový cestovní příkaz, já jako nadřízený kontroluji a mí podřízení mi musí předloţit zprávu z cesty - uţ děti na ZŠ, kdyţ chtějí něco prezentovat, musí mi to říci, tak to mě zarazilo, ţe tady prošlo něco bez souhlasu starosta - v cizině jsem byl na pozvání, vyúčtování do RM jsem zpracoval zprávu, která šla i FIN, měl jsem hotové peníze na mýtné a naftu, z jedné mýtnice mi nevyjel doklad, kde jsem pak dokládal čestné prohlášení, cestovní příkaz měl být podepsán panem tajemníkem, ten 3 měsíce nebyl podepsán bez jediného dovětku, ţe něco není v pořádku, pak se objevil u pana Mergance - proto chceme 5 let zpět cestovní příkazy, abychom mohli případné problémy odhalit p. Merganc - myslel jsem, ţe mi to vy nedovolíte, na internetu jsem vás několikrát ţádal, kdo s vámi byl, to jste mi neodpověděl, kdyţ jsem vás ţádal, jak je na tom město finančně, na to jste mi neodpověděl, ţe proto to bylo ze školní jídelny přehráno, aby jste věděl, ţe jste lhal - bylo mi řečeno, ţe cesta byla podivná, probíhá mezi vámi soud, čtu usnesení proč on má výtky a ne někdo jiný, budu na ZM dávat nespokojenost najevo, kdyţ budu něco vědět, ţe je nezákonné - povede to ke kontrolní činnosti Usnesení č. 451/11 ZM schvaluje SAM 3226 Jednací řád zastupitelstva města Žamberka s účinností od Hlasování: 15 : 0 : 0 1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, Obecně závazná vyhláška č. 4/

19 předkladatel : JUDr. Jitka Kubová ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ţamberka č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ţamberka č. 8/2010 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství. - jedná se o navýšení pro gastronomii, na 100,- Kč Usnesení č. 452/11 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Hlasování: 16 : 0 : 0 1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19N, 20+, Odbor obrany 6.1. Návrh na schválení dvou smluv pro výstavbu protipovodňových opatření předkladatel : Ing. Vladimír Fikejs ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č v k.ú. Ţamberk s Tomášem Olšarem a pověřuje starostu města jejím podpisem. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi částí pozemků p.č. 1762, 237, 1933/1 v k.ú. Ţamberk s T.J. Sokol Ţamberk a pověřuje starostu města jejím podpisem. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemků p.č. 2069/2 v k.ú. Líšnice, pozemky č.1762, 237, 1933/1 v k.ú. Ţamberk s D. A. Parishem a pověřuje starostu města jejím podpisem. - nic se na smlouvě nemění, jen vypršely doby platnosti smluv, jedná se o jejich prodlouţení - v současné době jsou protipovodňová opatření majetkově vyřešená, jednáme ještě s Válkovými a panem Leuchterem, kdy by se nemusely kácet lípy, šla by ta protipovodňová opatření po jejich pozemcích, došlo by k rozšíření cesty - PD je pro stavební řízení dokončena a ţádost předána na ministerstvo ţivotního prostředí, jsme v pořadí, moţná přijdeme na řadu za rok, pokud budou ţadatelé před námi všichni dobře připraveni - toto jsou smlouvy, kdy ještě neplatíme, jen si to smluvně ošetřujeme p. Merganc - v Líšnici jsou jezy dva, jeden zadrţuje vodu se stavidlem a jeden přes, který to bude - ten s náhonem, bude navýšen, aby do něj nešla voda a šla do řeky, abychom zabránili toku do řeky p. Merganc - to se bude hýbat i s tím druhým - ano Usnesení č. 453/11 19

20 ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č v k.ú. Žamberk s Tomášem Olšarem a pověřuje starostu města jejím podpisem. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 454/11 ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi částí pozemků p.č. 1762, 237, 1933/1 v k.ú. Žamberk s T.J. Sokol Žamberk a pověřuje starostu města jejím podpisem. Hlasování: 16 : 0 : 0 1+, 2N, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 455/11 ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemků p.č. 2069/2 v k.ú. Líšnice, pozemky č.1762, 237, 1933/1 v k.ú. Žamberk s D. A. Parishem a pověřuje starostu města jejím podpisem. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, Diskuze, náměty a připomínky zastupitelů p. Bajt - dopis pan Vojty zpráva KV bude na prosincovém ZM, celá záleţitost se mi nelíbí, mluví se o něčem jiném neţ je naším právem a povinností, jsme tu od toho, abychom posoudili, jak se nakládá s našimi prostředky - - zápis z valných hromad musíme hlavně řešit zákonnost, smlouvy jak byly pouţity a co dělat s případným nálezem, kdyţ valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem, kdyţ se mi třeba nedokáţe sehnat pozvánka s datumy doručení PhDr. Chvátilová - cesta do Itálie -byly jsme tam 4, byla to patnáctá cesta za ty roky, vţdy tam jezdí starosta s manţelkou a zakládající starosta s manţelkou, taková cesta není dovolená, připravovali jsme setkání mládeţnického tábora, tam se dojednalo, ţe evropský svazek nám na to přispěl a nemuseli jsme to platit ze svého - jednání šlo v pěti jazycích a my to zvládli ve dvou, jestliţe jsme obsadili jedno auto a městu to nepřineslo ţádané další náklady, neţ jen ten cesťák p. Merganc - město má nějaké směrnice a ty byly porušeny, co kdyby se auto bouralo, nikdo to neschválil - ano to jsem v cesťáku neměl to by mělo být, ale ve zprávě jsem to měl, jsou přijaty zásady, které to řeší MUDr. Jirešová - pokud vím, Chvátilovi měli své pojištění za své peníze, jednou jsem viděla jet auto se dvěma zástupci města a řídila třetí osoba v nepříbuzenském stavu pí Halbrštátová - chci poděkovat Chvátilovým a starostovi za reprezentaci města v Itálii p. Bajt - vývěsní skříňky myslel jsem, ţe to někdo dá do pořádku p. Vrkoč - skříňky natřeme 20

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013

Usnesení ZM č. 24/2013-ZAST ze dne 01.03.2013 Omluveni: Ing. Stanislav Cukor příchod v 15.05 hod, PhDr. Hana Chvátilová příchod v 15.05 hod, Mgr. Richard Neugebauer příchod v 15.15 hod, Helena Suchánková v příchod v 16 hod, Mgr. Tomáš Kalous, Mgr.

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 3/2015-ZAST ze dne Omluveni: Petr Procházka, MUDr. Jaromír Prokop pro: + proti: - zdržel se: Z nehlasoval, nepřítomen: N 03/2015-ZAST/52-3. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu ZM Pavla Dlabku a Mgr. Petra Andrleho

Více

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12

Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Zápis a usnesení z mimořádného zasedání zastupitelstva obce Nespeky konaného dne 28.3.2011 na Obecním úřadě v Nespekách č.p. 12 Č.j.: 127/2011 Celkem přítomno: 10 Členů obecního zastupitelstva (dále OZ):

Více

Usnesení ZM č. 31/2014-ZAST ze dne

Usnesení ZM č. 31/2014-ZAST ze dne Omluveni: Ing. Pavel Zářecký 31/2014-ZAST/971-31. Zastupitelstvo města jako ověřovatele zápisu Jiřího Vencla a Bc. Zdenku Kroulíkovou přijato, pro: 16, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+,

Více

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK

Usnesení ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŽAMBERK Omluveni: MUDr. Jiřina Jirešová 0/201-7. jako ověřovatele zápisu ZM Tomáše Ulricha a PaedDr. Hanu Nosálovou přijato, pro: 15, proti:0, zdržel se: 1 1+, 2N, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9N, 10+, 11+, 12+, 13N,

Více

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009

Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Zápis ze zasedání Obecního zastupitelstva Sadov konaného dne 22.ledna 2009 Starosta přivítal všechny přítomné. Přítomni : p.e.frisch, p.k.koch, p. L.Ludvík, p.p.drda, p.m.topinková, p.g.valeriánová, p.k.schwarz,

Více

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin.

Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne , od 18:30 hodin. Zápis z 6/2016 zasedání Zastupitelstva městyse Heraltice, konaného dne 6.6.2016, od 18:30 hodin. Den a místo konání: 6.6.2016, budova úřadu městyse Heraltice, kancelář starosty Hodina zahájení a ukončení:

Více

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013

USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 USNESENÍ ze schůze RM č. 17/2013 konané dne 28. srpna 2013 1. Technický bod (schválení zapisovatelky a ověřovatelů, schválení programu jednání) 01/17/2013 Rada města Tišnova schvaluje za ověřovatele zápisu

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. 1. Zahájení zasedání ZO Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Trubín, konaného dne 21.5.2015. Zasedání Zastupitelstva obce Trubín (dále jen ZO ) bylo zahájeno v 18:00 hodin starostkou obce paní Alenou

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5

Zápis ze zasedání zastupitelstva města M Ě S T O JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Příloha 5 JANSKÉ LÁZNĚ strana 1 (celkem 7) Přítomni: Zápis č. 04/07 ze zasedání Zastupitelstva města Janské Lázně konaného dne 14. února 2007 v 19,00 hod. na RADNICI Zápis vyhotovila: M. Vojtěchová dne: 19.02.2007

Více

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem.

Zápis. z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Mírová pod Kozákovem konaného dne 27.2.2014 na Obecním úřadě Mírová pod Kozákovem. Přítomni: Dle presenční listiny, která tvoří nedílnou součást tohoto zápisu,

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 22. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 22 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 21. září 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Jana KUBELKOVÁ Zdeněk LISEC Radoslava MADZAROVÁ Soňa

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 Zápis z 28. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 12. 03. 2013 28. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 15. schůze Rady města Český Brod konané dne 14.7. 2005 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc., MUDr. Forstová, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, p. Brom - tajemník města, JUDr. Marková

Více

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014

OBEC ZDĚCHOV. Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 Zápis z 41. zasedání Zastupitelstva obce Zděchov ze dne 02. 04. 2014 41. zasedání Zastupitelstva obce (nebo jen ZO) Zděchov, zahájil starosta obce v 18:00 hod. a konstatoval, že zápis z minulého zasedání

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014. Odbor správy majetku MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 22. 5. 2014 Bod programu: 13 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor správy majetku Ing. Radomír Bradáč Bc.Ludmila

Více

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří

Zápis. Návrhová komise byla zvolena ve složení: p. Havránek Jiří, Barteček Jiří, Ing. Sochor Jiří Zápis ze zasedání Zastupitelstva Obce Kralice nad Oslavou číslo 4/2015 konaného dne 10. září 2015 v 18.00 hodin v zasedací síni Obecního úřadu Kralice nad Oslavou Přítomni: Jiří Barteček, Ing. Rostislav

Více

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice

OBEC Velké Žernoseky Litoměřice OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice Zápis č. 17/2016 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 22. 9. 2016 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 19. 12. 2012 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 16:00 hodin zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová

Více

1. Zahájení zasedání zastupitelstva

1. Zahájení zasedání zastupitelstva OBEC Velké Žernoseky 412 01 Litoměřice ouzernoseky@iol.cz Zápis č. 19/2013 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 12.září 2013 od 18.00 hod. zasedací místnost Obecního úřadu Velké

Více

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne v hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Zápis č. 7/2011 ze zasedání zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 18. 7. 2011 v 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva obce: 9 Přítomno členů podle prezenční

Více

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 3.10.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 3.10.2011 se konalo 5. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin

Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Čj 00534/12/OÚ Zápis ze zasedání ZO č. 9 ze dne 13.7.2012 v Novém Kramolíně v 18:00 hodin Přítomni: Vlastimil F, Jaroslav B, Jan B, Pavel S, Petr B, Mgr. Věra S, Petra H K Nepřítomni omluveni: Pavel Ch

Více

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC

Z A S T U P I T E L S T V O O B C E K L O B U K Y. Z Á P I S č. 16. Martin PINC Vladimír PROCHÁZKA Štěpán TOMEC Z Á P I S č. 16 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KLOBUKY konaného dne 17. února 2016 v 18,30 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu PŘÍTOMNI: pan/paní Václav HENZL Pavel KLOBUCKÝ Zdeněk LISEC Radoslava

Více

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne

Důvodová zpráva pro jednání ZO dne Důvodová zpráva pro jednání ZO dne 15. 12. 2014 1 Příloha č.: 4 Bod č. 2 V příloze č. 5, která je součástí pozvánky jednání Zastupitelstva obce, je návrh Rozpočtu obce pro rok 2015. Rozpočet je zpracován

Více

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin.

U S N E S E N Í. č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. U S N E S E N Í č. 12. ze zasedání Zastupitelstva městyse Knínice konaného dne 11. 7. 2016 v zasedací místnosti úřadu městyse, od 18 hodin. Zastupitelstvo městyse bere na vědomí: Předložené a projednané

Více

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin.

Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Obec Libkov Zastupitelstvo obce Libkov Zápis č. 9/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Libkov, konaného dne 11. 9. 2015, od 19:30 hodin. Bod č. 1) Zahájení zasedání zastupitelstva. Zasedání Zastupitelstva

Více

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin.

Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Zápis z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Drahlín konaného dne 24.6.2015, od 17:00 hodin. Přítomní členové zastupitelstva Bc. Zdeněk Černohorský DiS., Václav Petráň, Věra Schneiderová, Ing. Jakub

Více

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice

OBEC Velké Zernoseky Litoměřice v OBEC Velké Zernoseky 412 01 Litoměřice Zápis Č. 8/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Velké Žernoseky konaného dne 13. 8. 2015 od 18:00 hod v zasedací místnosti Obecního úřadu Velké Žernoseky 1. Zahájení

Více

Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové

Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové Zápis č. 19/12/2016 z jednání Finančního výboru zastupitelstva města konaného dne 7.12.2016 v zasedací místnosti Magistrátu města Hradec Králové Přítomni: Ing. M. Sommer, Ing. L. Štěpán, Bc. Dis. L. Žák,

Více

Kontrola plnění usnesení

Kontrola plnění usnesení Kancelář úřadu V Písku dne: 13.05.2016 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 26.05.2016 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Kontrola plnění usnesení NÁVRH USNESENÍ Zastupitelstvo města projednalo kontrolu

Více

Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč

Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč Podklady na zasedání ZM dne: 26.01.2017 Název materiálu: Podmínky k podání nabídek úvěru s úvěrovým rámcem 60 mil. Kč Předkládá: Ing. Tomáš Hocke Vypracoval: Bc. Jana Chodaničová Zúčastní se projednávání

Více

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne

Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne Zápis číslo 19 Zastupitelstva obce Český Rudolec dne 17.12.2009 Přítomni : Antonín Doležal, Mgr. František Thüringer, Alena Tesařová, František Jindrák, Václav Pecha, Luděk Plucar, Ludmila Bártů, Jitka

Více

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse.

Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v hod. v zelené budově úřadu městyse. 1 Zápis z 21. Veřejného zasedání Zastupitelstva Městyse Moravská Nová Ves, konaného 27. prosince 2013 v 18.00 hod. v zelené budově úřadu městyse. Přítomni: Omluveni: Jaroslav Eva Košut Marek Jan Sládek

Více

Z Á P I S č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 20.1.2015 v 17:30 hodin v zasedací místnosti č.

Z Á P I S č. 3. ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 20.1.2015 v 17:30 hodin v zasedací místnosti č. Počet stran: 6 Z Á P I S č. 3 ze zasedání Zastupitelstva města Klatov, konaného dne 20.1.2015 v 17:30 hodin v zasedací místnosti č. 9 MěÚ Klatovy Přítomno: 22 členů ZM Omluveni: Ing. Nejdl, p. Rehák, JUDr.

Více

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 24. 9. 2012 Usnesení č. 1.: 1. Schválení programu 2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele 3. Podání

Více

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013

OBEC STAROVIČKY. Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 OBEC STAROVIČKY Zápis č. 23/2013 ze zasedání zastupitelstva obce Starovičky konaného dne 14. 11. 2013 Účast dle prezenční listiny: Program: v 18.00 hod. v zasedací místnosti OÚ Starovičky 6 členů ZO 1.

Více

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin

Obec Nedrahovice. Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Nedrahovice konaného dne 22.05. 2013 v 19 hodin Návrh programu zasedání OZ Nedrahovice na květen 2013 Termín: středa 22. 05. 2013 od 19 hodin v budově OÚ Nedrahovice

Více

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z řádného zasedání zastupitelstva obce Valtrovice číslo 1/2012, konaného dne 1. 2. 2012 v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta zahájil zasedání zastupitelstva obce č. 1/2012 v 17:30 hod. všechny

Více

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích

Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Obec Malešovice Zápis z 19. zasedání Zastupitelstva obce Malešovice, konaného dne 17. 7. 2013, od 18: 00 hodin na OÚ v Malešovicích Bod č. 1: Zahájení, schválení jednání Zahájení jednání Starosta obce

Více

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko

Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Obec Rovensko Obecní úřad Rovensko Zápis č. 6/2015 ze zasedání Zastupitelstva obce Rovensko, konaného dne 27. května 2015 od 18.00 hod. v zasedací místnosti Obecního úřadu Rovensko Počet členů zastupitelstva

Více

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT:

Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne od 18:50 na OÚ Chýně Z MINULÝCH USNESENÍ ZBÝVÁ DOŘEŠIT: Zápis č. 6/2013 ze zasedání KV konaného dne 18. 9. 2013 od 18:50 na OÚ Chýně Přítomni: Jelínek, Pokorná Podle informací od paní tajemnice, Věry Kovářové a podle vlastních zjištění byla provedena kontrola

Více

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod.

Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v hod. Zápis ze 18. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 30. března 2016 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Hosté: Korek Vladimír, Svoboda Miroslav, Havelka Pavel, Adámek Karel, Illek František,

Více

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty

Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od hodin v kanceláři starosty Zápis z 1. jednání Rady města Rokytnice nad Jizerou, konaného dne 12. ledna 2015 od 16.00 hodin v kanceláři starosty přítomni: ověřovatel zápisu: zapisovatelka: 5 členů rady města + tajemnice Bc. Martina

Více

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne

Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne Z á p i s č. 36/2014 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 12.6.2014 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 do: 19:30 František Bouček,

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Březiny, konaného dne 20. června 2016 od 18:00 hodin v Restauraci Devon Přítomní zastupitelé (dle prezenční listiny): Michal Bittner, Martina Burjanová, Martin Habáň,

Více

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

Usnesení. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Usnesení z 23. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 31.ledna 2006 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín, Masarykovo

Více

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012

Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zasedání obecního zastupitelstva Číslo : 3 Datum : 28.03.2012 Zápis z veřejného zasedání ZO Přezletice ze dne 28.3.2012 Program: 1. Výzva k podání žádosti o účast v soutěžním dialogu a k prokázání splnění

Více

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin

OBEC VELIKÁ VES. Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin OBEC VELIKÁ VES Zápis z 2. zasedání Zastupitelstva obce Veliká Ves konaného dne 19. 11. 2014 od 18.30 hodin Přítomni: p. Kučerová, p. Vorlová, p. Jaroš, p. Čuchal, p. Pokorná, p. Frohlich, p. Lysák Občané:

Více

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne

Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 1 Výpis usnesení z 3. veřejného zasedání zastupitelstva obce Želechovice nad Dřevnicí konaného dne 25. 3. 2015 Typ zasedání: řádné Přítomno celkem 12 zastupitelů: Špendlík, Novotná, Vajdák, Balajka, Pištěk,

Více

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková

Mgr. Luboš Rambousek, Jaromír Štěpán, Mgr. Zuzana Sovová, Ing. Zdeněk Fišer, Jaroslava Kubová, Marie Šestáková Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Dolní Slivno --------------------------------------------------------------------------------------- Datum konání: 19.5.2016 od 18:00 hod. Místo konání:

Více

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014

ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 ZÁPIS ze zasedání zastupitelstva Obce Březnice konaného dne: 15.12.2014 Přítomni: Martin Roman, Jaromír Honsa, ing. Martin Kubíček, Ladislava Šonková, Karel Tomandl, ing. Pavla Zahrádková, Jiří Hruška

Více

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany

SMLOUVA O DÍLO ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO ORP VLA3IM. Čl. I Smluvní strany SMLOUVA O DÍLO (dále jen Smlouva ) uzavřená podle 2586 a násl. ve spojení s 2631 s násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění na akci: ZŘÍZENÍ HLÁSNÉ POVODŇOVÉ SLUŢBY PRO

Více

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice

Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Zápis z jednání Rady městyse Častolovice Číslo jednací RM-53-2016 Termín jednání 12. října 2016 Začátek jednání 15:00 Přítomni Ing. Zdeněk Praus Bc. Miloš Tichý Antonín Podzimek Mgr. Alena Zvěřinová Miloslav

Více

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne v hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 21.12.2007 v 17.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 21.12.2007 se konalo 9. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014

O b e c M i k u l o v. Z á p i s č. 1/2014 O b e c M i k u l o v Z á p i s č. 1/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Mikulov, které se uskutečnilo dne 12.2.2014 od 18:00 hodin v budově OÚ Mikulov v zasedací místnosti. Přítomno: 7 členů

Více

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141

OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 OBEC NESOVICE 683 33 Nesovice 305 okres Vyškov IČO 00292141 21. Z á p i s z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Nesovice, konaného dne 14.11.2011 od 19 hod. v zasedací místnosti OÚ Přítomni : Vítězslav

Více

Město Světlá nad Sázavou

Město Světlá nad Sázavou Město Světlá nad náměstí Trčků z Lípy 18, 582 91 Světlá nad Usnesení z veřejného zasedání Zastupitelstva města Světlá nad, které se konalo dne 24. 2. 2010 v zasedací místnosti MěÚ Světlá n.s. Přítomno:

Více

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín

USNESENÍ. Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín Město Kojetín Masarykovo náměstí 20, 752 01 Kojetín USNESENÍ z 16. zasedání Zastupitelstva města Kojetín, konaného dne 14. prosince 2004 v 15:00 hodin v sále Vzdělávacího a informačního centra Kojetín,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ. Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09. ZASTUPITELSTVO MĚSTA DVŮR KRÁLOVÉ NAD LABEM 7. VÝPIS Z USNESENÍ Zastupitelstva města Dvůr Králové nad Labem konaného dne 13.09.2007 168/2007 7. ZM V bere na vě d o m í plnění rozpočtu města Dvora Králové

Více

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012

Zápis z jednání Rady obce Velatice. den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Zápis z jednání Rady obce Velatice den jednání: 23. května 2012 č. 10/2012 Přítomni: Omluveni: Mgr. Jan Grolich Zdeněk Severa Mgr. Petr Pelikán Ing. Marek Neveselý Mgr. Pavel Drozd Jednání rady zahájil

Více

Zápis a Usnesení č. III/

Zápis a Usnesení č. III/ Zápis a Usnesení č. III/2014 ze zasedání zastupitelstva městyse Plaňany ze dne 09. 12. 2014. Přítomni: Mgr. Martin S. Charvát, Mgr. Leona Sixtová, Ivan Vokřál, Taťána Hurtová, Pavel Flieger, Karel Freund,

Více

Zápis č. 17. ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 12.03.2012 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám.

Zápis č. 17. ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 12.03.2012 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Zápis č. 17 ze zasedání Výboru pro strategický rozvoj a investice, které se konalo dne 12.03.2012 v zasedací místnosti radnice na Masarykově nám. Přítomni: Omluveni: Hosté: Ing. Halas, Ing. Kalina, Ing.

Více

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích

Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Obec Modletice Modletice 6 251 01 Říčany Zápis č. 9/2014 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Modletice konaného dne 17.07.2014 v 19,00 hod. na Obecním úřadě v Modleticích Přítomni: Ing. Aron Jiří, Olmr

Více

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ

ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE , KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ ZÁPIS ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE TISEM ZE DNE 5.10.2015, KONANÉHO V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI OÚ Zahájení: 19:05 hodin Přítomni: Bohuslav Čermoch, Zdeněk Hlaváček, Miroslav Hruška, Dušan Vaněček, Miloslav

Více

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné

U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné U S N E S E N Í která byla přijata na 17. zasedání rady města konané dne 4.10. 2011 na MěÚ v Desné Přítomní: Marek Pieter, Ing. Pavel Michek, Petr Šikola, Josef Ţelinský Omluven: Jaroslav Kořínek číslo

Více

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici.

Zápis č. 21/2014. z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Zápis č. 21/2014 z 21. veřejného zasedání Zastupitelstva města Konice konaného dne 29. září 2014 v malém sále zámku v Konici. Přítomni: Růžičková Marta, Mgr. Vymětal Antonín, Kučera Jiří, Machač Stanislav,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne

Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne Zápis ze zasedání zastupitelstva města Dašice dne 12. 12. 2012 Přítomni: Na začátku jednání 12 členů zastupitelstva, omluveni Bc. Jiří Hora a Ladislav Racek. Zasedání zahájil předsedající starosta Mgr.

Více

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015

Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Zasedání Zastupitelstva městyse Strunkovice n. Bl. č. 1 / 2015 ze dne 14. 1. 2015 Místo a datum a čas konání: Zasedací místnost Úřadu městyse Strunkovice n. Bl., 14. 1. 2015 v 19:30 hodin Přítomni: Ing.

Více

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány

Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Zápis č. 4/2016 z veřejného zasedání Zastupitelstva obce Lány Den konání: 30.5.2016 Místo konání: Obecní úřad Lány Jednání probíhalo od - do: 19:00 19.50 hodin Členů zastupitelstva obce: 11 (Jana Drastilová,

Více

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE

MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE Odbor investic a rozvoje Písek 17.01.2017 MATERIÁL PRO JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA PÍSKU DNE 02.03.2017 MATERIÁL K PROJEDNÁNÍ Plavecký bazén Písek stanovení dalšího postupu NÁVRH USNESENÍ 1/ Zastupitelstvo

Více

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne

Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne Zápis č. 2. ze zasedání zastupitelstva městyse Přídolí č.2. dne 17. 11. 2014 Přítomni: dle presenční listiny, všichni členové zastupitelstva Omluveni: 0 Ověřovatelé zápisu: Ing. Vítězslav Jílek, Oldřich

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem)

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015. Odbor správy majetku. Směna pozemků v k.ú. Hranice ( lokalita Pod Bílým kamenem) MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 19. 2. 2015 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Radka Ondriášová Odbor správy majetku Ing Radomír Bradáč Bc.

Více

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011

USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 USNESENÍ Zastupitelstva Města Turnova ze zasedání dne 24. února 2011 K bodu č. 1/ Úvod Usnesení ZM č. 32/2011 ZM schvaluje program jednání s doplněním dle diskuse. (Hlasování: 25/0/0) K bodu č. 2/ Smlouvy

Více

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne

Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne Zápis z 31. zasedání zastupitelstva obce Záblatí ze dne 25.09.2017 Místo konání: zasedací místnost OÚ v Záblatí Začátek: 19,30 hodin Zasedání řídil : starosta obce Ing. Klabouch Vladislav Přítomno: 5 členů

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 15. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 15. zasedání dne 01.11.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy

Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Zápis z 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy konaného dne 27.6.2011 od 19.00 hodin v obřadní síni Obecního úřadu Vnorovy Dne 27.6.2011 se konalo 4. zasedání Zastupitelstva obce Vnorovy. Přítomno bylo

Více

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU

MĚSTO CHEB VÝBOR FINANČNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA CHEBU ČÍSLO JEDNACÍ V CHEBU DNE MUCH 98180/2016 18.11.2016 Zápis a usnesení z 20. schůze výboru finančního. Datum a hodina zahájení jednání: 16.11.2016 15:15 hod. Místo konání jednání: zasedací místnost číslo

Více

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014

Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Zahájení Zápis ze zasedání Rady města Tišnova č. 04/2014, konané dne 26. února 2014 Schůzi Rady města zahájil v 9:03 hodin Ing. Tomáš Komprs - starosta města Tišnova. Přítomno: 5 členů - RM je usnášeníschopná.

Více

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015

Z á p i s č. 5/2015 ze zasedání zastupitelstva obce Mochov, konané dne 14.4.2015 Místo konání: Čas konání: Přítomni: zasedací místnost Obecního úřadu obce Mochov od: 19:00 hod. do: 20:15 hod. František Bouček, Jiří Bouma, Jitka Frydrychová, Milan Jirsák, Ladislav Marek, Tomáš Kovář,

Více

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk

MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk MĚSTSKÝ ÚŘAD ŽAMBERK Odbor právní Nádražní 833, Žamberk Vyřizuje: JUDr. Jitka Kubová Telefon: 465 670 215 E-mail: j.kubova@muzbk.cz Datum: 08.08.2013 Městský úřad Žamberk obdržel dne 24.05.2013 žádost

Více

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis:

Předkladatel: Mgr. Stanislava Švarcová, starostka města Podpis: Zpracovatel: Michaela Vídeňská, vedoucí oddělení majetku OIM Podpis: Odbor investic a majetku Čj.: MULA 13584/2014 Spisový znak: 56.4 Počet listů dokumentu: 3 Počet listů příloh: 31 V Lanškrouně dne 23.04.2014 Zpráva pro jednání Zastupitelstva města Lanškroun dne 07.05.2014

Více

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451

Sídlo: Náměstí Husovo 70; Český Brod, PSČ: 282 01. Bc. Jakub Nekolný, starosta. Telefon, fax: Tel. (Ing. Jana Dvořáková): 466714253; fax 466714451 Dodatečná informace č. 3 k veřejné zakázce na služby, zadávané formou zjednodušeného podlimitního řízení podle 38 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů Název veřejné

Více

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ.

Zápis. z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Zápis z 1. schůze Rady města Český Brod konané dne 8.1. 2004 v kanceláři tajemníka MěÚ. Přítomni: p. Fischer, Bc. Nekolný, Mgr. Janík, p. Jeník, p. Fořt, MUDr. Blažek,MUDr. Forstová JUDr. Marková - právnička

Více

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012.

Bytová komise: Předsedkyně bytové komise přednesla zprávu o jednání bytové komise dne 24.9.2012. Zápis a usnesení z 11. veřejného zasedání zastupitelstva obce Královské Poříčí konaného dne 26. 9. 2012 v 16.00 hodin na Obecním úřadě Královské Poříčí Přítomno dle presenční listiny 8 zastupitelů, paní

Více

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích. OBEC DOBŘEJOVICE se sídlem Na Návsi 26, DOBŘEJOVICE, 251 01 Říčany, IČ 00240141 Zápis č. 11 z řádného zasedání Zastupitelstva obce Dobřejovice konaného dne 18. 5. 2011 v 18.00 na Obecním úřadě v Dobřejovicích.

Více

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00

Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne v 19:00 Zápis z 29. zasedání Zastupitelstva Obce Studená konaného dne 29.4.2013 v 19:00 Ve Studené dne 30.4.2013 Zpracoval: Ing. David Fogl Obsah Obsah... 1 1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele... 2 2.

Více

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA

Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA Z Á P I S Z JEDNÁNÍ RADY MĚSTA číslo jednání: 13/2015/RM Místo konání: Městský úřad Slaný Den konání: 11. 3. 2015 Přítomní radní: Ing. Pavel Zálom, Ing. Pavel Zlámal, Ing. Tomáš Drholec, pan Jiří Hůla,

Více

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť

Obec Bašť Zastupitelstvo obce Bašť Obec Bašť Zápis z 12. zasedání Zastupitelstva obce Bašť konaného dne 31. 8. 2015, od 19:00 hodin na obecním úřadě, Obecní 126. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Bašť (dále též

Více

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně

ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně ZÁPIS č. 8/2012 ZE ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE PIČÍN konaného dne 4.10. 2012 od 18.30 na Obecním úřadě v Pičíně Přítomni: Josef Mezera, Stanislav Vokurka, Lenka Kupková, Ing. Josef Bedřich, Monika Peniaková,

Více

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod.

Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne , od 19,00 hod. Obec Havraníky Zastupitelstvo obce Havraníky Zápis o průběhu zasedání Zastupitelstva obce Havraníky, konaného dne, od 19,00 hod. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Havraníky

Více

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU

ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU ZÁPIS Z 22. SCHŮZE KONTROLNÍHO VÝBORU Datum konání: 12. 7. 2016 Místo konání: OÚ Přerov nad Labem Začátek schůze: 18.00 hodin Konec schůze: 19.30 hodin Přítomni: Omluveni: L. Kodešová, M. Kadeřávková,

Více

1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. Drtina František. Seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen.

1. Zasedání zastupitelstva obce zahájil starosta obce ing. Drtina František. Seznámil přítomné s programem zasedání, který byl poté schválen. Z Á P I S č. 12/2012 ze zasedání zastupitelstva obce Libějice Den a místo zasedání: 10.12.2012 v zasedací místnosti OÚ Libějice Zasedání zahájeno : 20:00 hodin Přítomni: Ing. František Drtina, Martina

Více

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno

Pro : 7 Proti : 0 Zdrţel se : 0. Usnesení č. 1 bylo schváleno Obec Sadov - Zastupitelstvo obce Sadov Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Sadov konaného dne 20.8.2014, od 17:00 hodin na OÚ Sadov 1. Zahájení zasedání zastupitelstva: Zasedání Zastupitelstva obce Sadov

Více

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013

Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 R6 50/2013 Statutární město Brno Městská část Brno-Medlánky Rada MČ Brno-Medlánky Zápis z mimořádné schůze Rady MČ Brno-Medlánky ze dne 27. listopadu 2013 Přítomni: JUDr. Marek Michal, Doc. Ing. Sedlák

Více

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení

Město Lipník nad Bečvou. Zastupitelstvo města. schválilo na svém 16. zasedání dne následující usnesení Město Lipník nad Bečvou Zastupitelstvo města schválilo na svém 16. zasedání dne 13.12.2016 následující usnesení Usnesení zastupitelstva města je upraveno podle zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních

Více

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA

Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA Z Á P I S Z 36. JEDNÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA a USNESENÍ ZASTUPITELSTVA OBCE KVILDA z jednání zastupitelstva Obce Kvilda konaného dne 7.10.2014 na Kvildě. Termín konání zasedání byl zveřejněn na úřední

Více

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu

Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu MĚSTO HOSTINNÉ Z á p i s z 11. schůze Zastupitelstva města Hostinné, konané dne 12.11.2012 od 17:00 hod v zasedací místnosti městského úřadu Přítomni: 17 zastupitelů města dle prezenční listiny Omluveni:

Více

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013

S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E. pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 S T A T U T Á R N Í M Ě S T O L I B E R E C I N F O R M A C E pro jednání zastupitelstva města dne 28. 11. 2013 Dopis od společnosti REAL SPACE s.r.o. ze dne 31.10.2013 ve věci odstoupení od Smlouvy o

Více