Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK"

Transkript

1 Číslo ZM: 9/2011-ZAST Program mimořádného jednání ZASTUPITELSTVA MĚSTA ŢAMBERK ze dne Počet listů: Počet příloh: 6/ Program 9. jednání Zastupitelstva města - úterý Procedurální záleţitosti - příloha Zahájení, volba ověřovatelů zápisu 1.2. Schválení programu jednání ZM 1.3. Schválení zápisu z minulého jednání ZM ( 8/2011-ZAST) 1.4. Rezignace člena FV 2. Informace o rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. příloha Ekonomika příloha Přijetí dlouhodobého investičního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk 3.2. Přijetí kontokorentního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 ve výši 15 mil. Kč na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka 3.3. Daňové převody do rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka od Finančního úřadu ke dni Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka na rok 2011 ke dni Návrh na prodeje, koupě a jiné dispozice s majetkem města příloha KAVEMA, s.r.o. Ţamberk město prodává 4.2.Opěrná zeď pod radnicí v Ţamberku 5. Odbor právní příloha Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Ţamberka 5.2.Jednací řád zastupitelstva města Ţamberka 5.3.Obecně závazná vyhláška č. 4/ Odbor obrany příloha Návrh na schválení dvou smluv pro výstavbu protipovodňových opatření 7.Diskuze, náměty a připomínky zastupitelů 8. Závěr Omluveni: Helena Suchánková příchod v hod, MUDr. Jaromír Prokop, Mgr. Richard Neugebauer, Jiří Vencl Hlasování: Pro + Proti Zdrţel se Z Nepřítomen, nehlasoval N 1

2 1. Procedurální záleţitosti 1.1. Zahájení, volba ověřovatelů zápisu předkladatel : p. starosta ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Kalouse a Mgr. Richarda Neugebauera. - pan Neugebauer se omlouval, je zdravotně indisponován, další v pořadí by byl pan Prokop, ten se také omlouval, navrhuji jako druhého ověřovatele pana Procházku Usnesení č. 437/11 ZM schvaluje jako ověřovatele zápisu Mgr. Tomáše Kalouse a Petra Procházku.. Hlasování: 14 : 0 : 3 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13Z, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, Schválení programu jednání ZM předkladatel : p. starosta ZM schvaluje předloţený program jednání ZM. - jedná se o program, který jste obdrţeli 10 dní předem, k tomu navrhuji rozšíření o bod 1.4. Rezignace člena FV a bod 6. Odbor obrany - Návrh na schválení dvou smluv pro výstavbu protipovodňových opatření - navrhuje ještě někdo změnu? p. Andrle - mám technickou, co vedlo RM k tomu, ţe se mimořádné ZM svolalo? - první bod byl ohledně informace o rozhodnutí ÚOHS, kdy je přítomen právní zástupce, aby nám zodpověděl případné dotazy a rozhodli se, jak budeme postupovat dál - další bod byl prodej pozemku společnosti Kavema s ohledem na časovost, na minulém ZM jsme vyhlásili záměr prodeje p. Bajt - měl jsem to v úmyslu do programu vznést aţ na konci, ale řeknu to teď, chtěl jsem se optat, kdyţ pan ředitel Polikliniky, řekl, ţe jsme to udělali minule špatně, ţe jsme s ním nediskutovali, tak proč on odešel, kdyţ i já jsem ve svém příspěvku hovořil, ţe to ještě bude na programu - probíhají kontroly, na kterých se pracuje, je to o tom, jak se hospodaří s prostředky města v této společnosti Usnesení č. 438/11 ZM schvaluje předložený program jednání ZM rozšířený o bod 1.4. Rezignace člena FV a 6. Odbor obrany. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, Schválení zápisu z minulého jednání ZM ( 8/2011-ZAST) předkladatel : p. starosta ZM schvaluje zápis z jednání ZM 8/2011-ZAST ze dne

3 Usnesení č. 439/11 ZM schvaluje zápis z jednání ZM 8/2011-ZAST ze dne Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, Rezignace člena FV předkladatel : p. starosta ZM bere na vědomí rezignaci Jiřího Rába na člena finančního výboru ZM přišla rezignace pana Rába na člena FV z osobních důvodů Usnesení č. 440/11 ZM bere na vědomí rezignaci Jiřího Rába na člena finančního výboru ZM. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, Informace o rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. předkladatel : p. starosta ZM bere na vědomí rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. ZM ne/schvaluje podání ţaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Ţamberk - dodavatel stavby II. - seznámím Vás nové zastupitele a občany, kteří mají nějaké informace, moţná ne ucelené, v roce 2006 byla zpracovaná PD na výstavbu pěší zóny, ţádost byla podána do Regionálního operačního programu (ROP), pak nám byla dotace přidělena, bylo vyhlášeno výběrové řízení na zhotovitele stavby, uţ v té době se ozývaly hlasy, zda to půjde s uzavřením Kostelní ulice, byla zadána studie, měření trvalo 3 týdny, kdy se potvrdilo, ţe uzavření této ulice by bylo pro dopravu ve městě nedobré, jednali jsme s ROP o změně projektu, zrušili jsme výběrové řízení a zadali jsme změnu projektové dokumentace, ta nám byla ROPem schválena a následně bylo vyhlášeno nové výběrové řízení se změnou, poté podal TIC podání na ÚOHS na 4 radní, ţe zmanipulovali zakázku, částečně jsme dotaci čerpali s tím, ţe pro ROP jsme měli vše v pořádku, nám proto nebylo jasné proč je problém, nechali jsme zadat vypracování analýz, jak to vidí právní kancelář, bylo to v situaci, kdy město se domnívalo, ţe nepochybilo a ţe 4 radní nezmanipulovali zakázku, na základě tohoto TIC přetransformovala podání, s tím, ţe zadávací podmínky byly netransparentní a ţe R. Strnad byl ve střetu zájmů vůči dodavatelské firmě, to bylo podáno na ÚOHS, dostali jsme od ÚOHS rozhodnutí, kde neakceptovali naše námitky v rozkladu, pokuta 250 tis Kč je splatná do dvou měsíců, proto je potřeba o tom rozhodnout - schválili jsme v květnu kontokorentní úvěr, z kterého nebylo čerpáno, je na programu schválení úvěru, abychom mohli to překrýt neobdrţenou dotaci 3

4 - ÚOHS je správní orgán, kdy stanovil, ţe se domnívá, ţe jsme pochybili, od právní kanceláře máme informace, ţe nemáme nic v nepořádku, úřad nevzal v úvahu ţádnou naší námitku a ani změnu výše pokuty, je na nás, zda to necháme nebo se vydáme cestou očištění města a podáním ţaloby, kdy soud moţná uzná naše námitky - běţí ještě jeden krok, kdy probíhá vyšetřování útvarem pro odhalování korupce, kdy jsou výslechy členů komise, a uvidí se, kam to bude pokračovat - informací jsem na web a do ŢL psal několik, nevím, jak hodně se k vám dostaly p. Bajt - mnoho lidí to sleduje a dělá si vlastní závěry a soudy, včera jsem se dovolal vyšetřovateli, kdyţ probíhá vyšetřování, tak se zavazujete, ţe nebudete vynášet nic z vyšetřování, jsem rád, ţe se v našem státě provádí hon na tuneláře atd, ale u nás, je ţe Ryan podepsal, ţe není ve střetu zájmů a my uţ to neovlivníme, v dalším jednání bude tato příčina prošetřena a viník bude potrestán - jsem rozzloben, ale nevím na koho, buď bude někdo hrdina, kdo potrestá trestný čin a za druhé město, kdyţ přijde o dotaci, to budeme řešit, je spousta podezřelých, počkám si, aţ budou ztracené věci nalezeny a potrestán bude viník, mám za to, ţe město musíme bránit, věřím, ţe se jedná o velké peníze p. Šebesta MT Legal - potrestání viníků, újma, za kterou má odpovídat město není správný směr, to je na jednotlivce - ve vazbě na velikost města je pokuta vysoká, ještě jsem toto nezaţil ve své praxi víc neţ 10-ti letét, jen u jednoho statutárního města, které zákon porušilo jiţ několikrát, proto je to dost prazvláštní, pokud má pokuta slouţit jako nápravný mechanismus, je praxe tis Kč - závěr ohledně podjatosti zákon to neukládá, aby zadavatel zkoumal osobní a pracovní vazby členů komise, tak to je dost bijící do očí, byť p. Strnad mohl být podjatý, on s jedním hlasem stejně nemohl ovlivnit rozhodnutí komise, je rozsudek soudního dvora EU, ţe střet zájmů musí být dokázán ne, ţe jde o hypotézu - nabídková cena nebyla jen jedním hodnotícím kritériem, ale jedním z více kriterií - rozhodnutí úřadu - mám pocit, jako by jste měli být exemplární případ, nabádání úřadu k tomu, ţe během otevírání obálek mohla komise oslovit uchazeče a jednat, jak uchazeč můţe upravit dobu dodání, ale to uţ ani nemusí být obálky zavřené, proto byl vyloučený uchazeč, který nesplňoval podmínky vyřazen, úřad nabádá, aby se uchazeč odvolal, myslím, ţe se s danou nabídkou na stole nedalo nic jiného dělat - rozhodnutí ÚOHS je prazvláštní a asi exemplární, ani úřad není schopen definovat, v čem bylo to porušení starosta - doba jednání soudu měsíců, kdy se to bude posuzovat, v případě shledání našich námitek oprávněnými to předá soud na ÚOHS k přehodnocení, tzn. 4-5 měsíců neţ vydá další stanovisko - do dnešní doby nás právní zastupování stálo 500 tis Kč, není to tím, ţe by nás právní kancelář nedobře zastupovala, ale tím, ţe TIC na začátku projednával úplně něco jiného, neţ k čemu je rozhodnutí ÚOHS - zpracování ţaloby je 50 tis Kč, potom 30 tis Kč zastupování u soudu p. Andrle - v tuto chvíli nám všem jde o to, aby se dotace dostala, chci se zeptat pana místostarosty jaké je stanovisko regionální rady 4

5 - v případě, ţe se rozhodneme jít cestou ţaloby potom je potřeba vyrazit do Pardubic a jedna s panem Martínkem jak budeme postupovat a jak bude postupovat regionální rada - měl bych poděkovat svému předchůdci, co mi přenechal, 18 mil Kč ve vzduchu, budeme jednat na regionální radě, je na jednání, jak k tomu přistoupí Regionální rada, byl bych rád, abychom pokračovali v obraně, slyšeli jste od pana Šebesty, ţe argumenty v rozhodnutí nejsou pevné, pokud bychom vyhráli vrací se nám i soudní výlohy, budeme jednat s regionální radou alespoň o částečnou úhradu dotace p. Andrle - jde mi o to, ţe poskytovatel není p. Martínek, ale regionální rada, přečtu Vám stanovisko regionální rady konstatování, ţe jsme byli informování o pokutě, kterou ÚOHS potvrdil a zamítnul rozklad, lze očekávat, ţe město přijde o celou nebo část dotace, o tom bude rozhodnuto do konce října, dotace byla částečně proplacena - nevím proč, by měla rada rozhodovat dřív neţ bude mít stanovisko správního soudu, a nevím, proč by muselo do konce října být rozhodnuto MUDr. Jirešová - toto je odpověď, proč bylo svoláno mimořádné Zm, pokud se rozhodneme dnes, ţe nebudeme pokračovat, tak asi o dotaci přijdeme, ale pokud se rozhodneme, ţe půjdeme dál, ţe chceme získat dotaci nebo část a s tím pojedeme na ROP a budeme jednat, aby odloţili rozhodnutí p. Merganc - celou pohádku jste nám přeříkal, to uţ jsme slyšeli mockrát, myslíte si, ţe to co jsem vám dal posledně, byla leţ, neshodují se tam datumy, proč jste s ROPem nejednali dřív - říkal jsem vám anabázi - máme povoleno dočerpání dotace do roku 2011, s tím, ţe čekáme na pravomocné rozhodnutí, pokud nepodáme ţalobu, tak pojedeme na jednání na ROP, s tímto nebo podáme ţalobu a pojedeme tam s tímto a budeme chtít posunout čerpání do roku nedokáţu si představit, ţe bychom tam jeli, neţ bude mandát, jak budeme pokračovat MUDr. Jirešová - s Ropem bylo jednání, dotace byla do konce minulého roku a to bylo prodlouţeno starosta - s Ropem bylo jednáno a termíny dočerpání dotace byly prodluţovány pí Ballová - za tu advokátní kancelář bylo zaplaceno 500 tis Kč a pokuta je 250 tis Kč, úřad rozhodl, ţe budeme pokutu stejně platit, jak nás jako kancelář zastupovala, myslím, ţe někteří radní jsou pro tyto orgány nedůvěryhodní, tak by bylo lepší kauzu ukončit a někteří radní by měli odstoupit starosta - říkal jsem na začátku, ţe byli napadnuti 4 radní, ţe se obohatili, to bylo pak změněno, tak ţe úřad napadá jiné dvě věci a to ţe výběrová komise neoprávněně vyhodila nabídku, kdy termín dokončení měli telefonicky konzultovat s uchazečem, a druhá věc je, ţe p. Strnad byl ve střetu zájmů, kancelář nám vyhodnotila, ţe k pochybění nedošlo ve věcech, které byly původní, kancelář je špičková ve své oboru, je to kancelář, která se podílela na tvorbě zákona o zadávání veřejných zákonech - ani na jednu z námitek úřad nepřihlédl, je to prapodivné, kdy v podobných kauzách rozhodnutí úřadu bylo jiné, kdy toto jako pochybení nebylo, proto chceme pokračovat, 5

6 aby bylo město očištěno, jsou dvě roviny vyšetřování policií a rozhodnutí správního orgánu MUDr. Jirešová - paní Ballová vyzvala některé radní, příště jmenujte je nás tu více, pokud zjistím, ţe jsem pochybila, budu první, kdo odstoupí p. Pelinka - zeptám, se do dnešního dne bylo zaplaceno 600 tis Kč a od této doby bude jen 80 tis Kč, v ŢL bylo zveřejněno, ţe bude vyvozena politická odpovědnost, to by mělo být samozřejmé ve slušné politice - v 500 tis Kč je zpracování analýzy a jednotlivé kroky, které byly dokládány na ÚOHS, plnění bylo projednáno v RM, kdy byla i sníţena částka za zastupování - ţijeme v právním státě a platí presumpce neviny, aţ do doby, neţ bude dokázána vina, z pěší zóny se stává politikum, kdy se ve městě někdo snaţí to tady rozloţit - kaţdého občana se toto týká 3 tis Kč, je to záleţitost osobní viny, proč by se mělo měnit vedení města, pracujeme na tom, abychom město očistili, a asi to někomu vadí, ţe město není v insolvenci, ale proč sundávat kalhoty, kdyţ brod je ještě daleko p. Bajt - jsme na křiţovatce, kdy naše rozhodnutí ovlivní zda 17 mil Kč ano nebo ne, s tím nechci mít nic společného, ţe je nebudeme mít, ale s tím, ţe Ryan podepsal prohlášení, ţe není ve střetu a on byl a tom jsme nevěděli - z neznámých zdrojů ze Ţamberka bylo zjištěno, ţe je dotace pozastavena, přijít o dotaci a nesnaţit se ji získat to snad ani nejde, na komisi, kdyţ jsme o tom jednali, jsem se ptal, jak to bylo s prvním výběrovým řízením, na kterém jsem nebyl, ţe se říká to či ono a protoţe se nedá likvidovat člověk jen na základě domněnky a to v té době nebylo na pořadu dne, nebylo důvodu, navrhuji nechat prošetřit tuto záleţitost a pokračovat dál, musíme zvaţovat, o co bychom přišli Pí Ballová - uţ jsme si vyslechli těch pohádek dost, myslíte si, ţe kdyţ tento stát postihli takový vykukové jako je pan Strnad, vy tady jste proto, aby takovýto lidi, aby toto nemohli dělat, ţádný podnikatel si nevezme zprostředkovatele, aby mu postavil dům, na ZM uţ to bylo řečeno, ţe je ve střetu, vykládat o tom, ţe je musíme dostat, zaplaťte tu pokutu a nedojte to město, ano týká se to paní Jirešové, přečetla jsem si v ŢL, ţe jste nevěděla, ţe je město nesolventní, podpořila jste zvýšení daně z nemovitosti, i kdyţ jste měli ve volební programu opak, jak jste bránili toto město, jak je to moţné, ţe v cenách byl takový rozdíl, advokát se tím ţiví, tak proč by nechtěl, aby jste šli dál MUDr. Jirešová - pan právník nás do ničeho nenutí p. Pelinka - děkuji, ţe jste vypočítal, kolik to občany stojí, a proto budu dělat vše, abyste nepokračovali, nechte to být a běţte od toho - kaţdý, kdo přijde na město s nabídkou spolupodílnictví je odpověď, ţe nemáte peníze - to, ţe byste jednal ohledně zastavení, byste se dostal, ţe to celé zaplatíte, my chceme, aby to tak nebylo, tam je ten rozdíl, kdyţ se to nepovede kompetentní lidi za to ponesou odpovědnost, to uţ jste tu slyšel starosta - jsme na jednání zastupitelstva ne na trhu, takţe pane Pelinko tu nepokřikuj MUDr. Jirešová 6

7 - chci tu trochu zklidnit emoce, za ty peníze bylo zvelebeno kus města, tady jsme něco udělali a je tu něco vidět, vzpomeňte si, co tam bylo, já se za pěší zónu nestydím, jsem ráda, ţe tam je a ţe se nám zadrhlo financování to je druhá věc p. Merganc - jedna z věcí byla, ţe byl pan Strnad ve střetu zájmů a kaţdý jednal za sebe a to i RM rozhodovala za sebe, o tom se v rozhodnutí nemluví? p. Šebesta - vy se ptáte, zda je tam pochybění jen komise nebo i RM, úřad zkoumal pochybení zadavatele a to je město, ale to co doporučí komise ve většině případů Rm schválí, jen by tam byl závaţný důvod p. Andrle - co jsem tu vyslechl, tak radním nezávidím rozhodování takţe, kdyţ schválíme ţalobu dostaneme dotaci, chci říci, ţe pokud nepodáme ţalobu dotaci nedostaneme Pí Fránková - já jsem to tak pochopila, četla jsem rozhodnutí a vy se budete snaţit toto obrátit, jaké jsou šance města na obrat, kolik to bude ještě stát, kdyţ to vyhrajeme a kolik kdyţ ne - jestli se tu nenabaluje další částka a ţe se nedozvíme, ţe to opravdu bylo špatně udělané starosta - uţ to tu bylo řečeno, ţe předchozí rozhodnutí úřadu ve stejných věcech bylo diametrálně jiné p. Šebesta - těţko vám řeknu poměr úspěchu, ze své praxe můţu říct, ţe bychom nepřemlouvali klienta, kdyby to bylo zbytečné, rozhodnutí je procesně špatné, ţádné argumenty nebyly vzaty v potaz - soudní poplatky ty půjdou za námi, tam je asi 5 tis Kč PhDr. Chvátilová - pěší zóna se začala stavět, kdyţ byla moţnost dostat dotaci na tyto účely, zóna stojí a lidé si ji začali uţívat a tak funguje, zbavili jsme se zákoutí, které nebylo hezké, pokud by jste si dal práci a prošel jednotlivé kroky k této kauze, která tu dnes vrcholí, asi byste se na to koukali jinak, kdyţ čtu poslední závěry úřadu pochybilo město, ale nelze to brát na jednotlivce, nikdo nemůţe ukázat na osobu a říct ty jsi to zavinil, pro mě je důleţitá ta věc, ţe se tu našel někdo, kdo tuto akci rozjel, i přesto ţe to město bude stát peníze, my noví jsme neměli šanci nic v tom udělat, ale měli bychom se zaslouţit tím, ţe to posuneme, navrhuji, abychom my zastupitele přijali usnesení, ţe souhlasíme s pokračováním a podáním ţaloby Usnesení č. 441/11 ZM bere na vědomí rozhodnutí ÚOHS ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk - dodavatel stavby II. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 442/11 ZM schvaluje podání žaloby proti rozhodnutí správního orgánu ve věci Regenerace a revitalizace veř. prostranství včetně veř. zeleně a parkovacích ploch - pěší zóna Žamberk - dodavatel stavby II. Hlasování: 13 : 2 : 2 1-, 2Z, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8-, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, 21+ 7

8 3. Ekonomika 3.1. Přijetí dlouhodobého investičního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk předkladatel : Rada města ZM schvaluje záměr přijmout dlouhodobý investiční úvěr městem Ţamberk v roce 2011 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk ve výši 20 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let. a ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Ţamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk s dobou splatnosti 10 let v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., formou zjednodušeného podlimitního řízení a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace: 1. Komerční banka, a.s., náměstí Míru 29/87, Svitavy 2. Česká spořitelna, a.s, pobočka Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 87, Ústí nad Orlicí 3. ČSOB, a.s., pobočka Kostelní 85, Ţamberk 4. GE Money Bank, a.s., pobočka Masarykovo náměstí 146, Ţamberk 5. Raiffeisenbank a.s., pobočka 17. listopadu 238, Pardubice a ZM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Ţamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Ţamberk ve sloţení Jiří Dytrt (náhradník Ing. Petr Novotný), Jaroslav Bajt (náhradník člen KV), Petr Procházka (náhradník Jiří Ráb), Ing. Eva Janotová (náhradník Hana Matějíčková), Robert Charfreitag, Dis. (náhradník Jitka Krčmářová). - v loni jsme učinili doplatek pěší zóny, jde o zajištění financování neposkytnuté dotace - návrhy usnesení vám šly v pátek - projednával toto finanční výbor, který přijetí úvěru podpořil, dokázali bychom to ze svých, ale omezila by se výrazně investiční činnost v příštím roce, podmínkou bude, ţe případná dotace bude na zaplacení úvěru Usnesení č. 443/11 ZM schvaluje záměr přijmout dlouhodobý investiční úvěr městem Žamberk v roce 2011 na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk ve výši 20 mil. Kč s dobou splatnosti 10 let. Hlasování: 12 : 0 : 4 1Z, 2Z, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, výběrové řízení na poskytovatele úvěru a jmenování komise, změna v komisi - vyměnit P. Novotného a J. Dytrta, místo P. Procházky bude Ing. V. Středová a náhradník člen FV Usnesení č. 444/11 8

9 ZM schvaluje vyhlášení výběrového řízení na Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk s dobou splatnosti 10 let v souladu se zákonem č. 137/2006 Sb., formou zjednodušeného podlimitního řízení a vyzývá těchto 5 zájemců k podání nabídky a k prokázání splnění kvalifikace: 1. Komerční banka, a.s., náměstí Míru 29/87, Svitavy 2. Česká spořitelna, a.s, pobočka Ústí nad Orlicí, Mírové náměstí 87, Ústí nad Orlicí 3. ČSOB, a.s., pobočka Kostelní 85, Žamberk 4. GE Money Bank, a.s., pobočka Masarykovo náměstí 146, Žamberk 5. Raiffeisenbank a.s., pobočka 17. listopadu 238, Pardubice a ZM jmenuje komisi pro otevírání, posouzení a hodnocení nabídek k veřejné zakázce Poskytovatel dlouhodobého investičního úvěru městu Žamberk v roce 2011 ve výši 20 mil. Kč na refinancování projektu Regenerace a revitalizace veřejného prostranství včetně veřejné zeleně a parkovacích ploch pěší zóna Žamberk ve složení Ing. Petr Novotný (Jiří Dytrt), Jaroslav Bajt (náhradník člen KV), Ing. arch. Vladimíra Středová (náhradník člen FV), Ing. Eva Janotová (náhradník Hana Matějíčková), Robert Charfreitag, Dis. (náhradník Jitka Krčmářová). Hlasování: 14 : 0 : 3 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, Přijetí kontokorentního úvěru městem Ţamberk v roce 2012 ve výši 15 mil. Kč na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka předkladatel : Rada města ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Ţamberk v roce 2012 na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly: - Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové sluţby včetně vnitřní integrace úřadu ve výši Kč ,-- - Vzdělávání v egon Centru Ţamberk Kč ,-- - Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Ţamberk Kč ,-- Celkem krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) na financování akcí s dotačními tituly: Kč ,--. a ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Ţamberk v roce 2012 na krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka ve výši Kč ,--. a ZM pověřuje starostu města k jednání s Komerční bankou, a.s., pobočka Svitavy, náměstí Míru 29/87, Svitavy o zajištění finanční likvidity v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly v roce 2012 v hodnotě Kč ,-- a o zajištění krytí provozních výdajů města Ţamberka z důvodu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Ţamberka v roce 2012 ve výši Kč ,-- prostřednictvím krátkodobého bankovního úvěru nebo kontokorentního úvěru. - dotace na technologické centrum, vzdělávání v egon centru a digitalizace povodňového 9

10 plánu, dotace bude po dokončení díla, aţ přijdou dotace, bude kontokorent uhrazen - do dnešního dne jsme kontokorent, který byl schválený nečerpali, v příštím roce nebudeme mít procházení sociálních dávek přes město, budou to dělat úřady práce, takţe nevíme, jak to budeme mít s financováním, proto tento kontokorent, abychom si nemuseli v ŢL číst, ţe nemáme na zaplacení faktur p. Bajt - úvěr 20 mil Kč, ten v případě, ţe dostaneme dotaci, nebudeme potřebovat? - Ano, tak to doporučuje i FV, ţe bude pouţito na částečnou nebo úplnou úhradu p. Merganc - město si vezme půjčku a pak nedostaneme dotaci, z čeho se to bude platit, kdyţ daňové příjmy klesají - úvěr je na neposkytnutou dotaci, takţe v roce 2012 a 2013 a 2015 bychom měli doplácet úvěry z let , budeme redukovat a upravovat investiční plán - v letošním roce byla zkrácena dotace na výkon státní správy, nevíme jak se bude chovat sníţení vyplácení dávek sociálním osobám, to bude řešeno v rámci rozpočtu na příští rok p. Merganc - chci se zeptat, z čeho se to bude platit? - dnes je zadluţenost 34 mil Kč, teď tam přibude 20 a 6 mil Kč Ing. Janotová - tento úvěr uţ byl zakomponovaný v rozpočtovém výhledu, který tu byl schválen v červnu, s úvěrem se počítalo, překlenovací úvěr, tam jsou akce pod dotacemi zafinancujeme je a pak nám to bude uhrazeno, 5 mil Kč je kontokorent k běţnému účtu - je to povolení debetu u KB, kam teď chodí naše příjmy z prodeje majetku, jedná se o záměr Usnesení č. 445/11 ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Žamberk v roce 2012 na řešení časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Žamberka v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly: - Zřízení technologického centra a pořízení elektronické spisové služby včetně vnitřní integrace úřadu ve výši Kč ,-- - Vzdělávání v egon Centru Žamberk Kč ,-- - Digitalizace povodňového plánu a vybudování sítě varovného a vyrozumívacího systému pro město Žamberk Kč ,-- Celkem krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) na financování akcí s dotačními tituly: Kč ,--. a ZM schvaluje záměr přijmout krátkodobý bankovní úvěr (kontokorentní úvěr) městem Žamberk v roce 2012 na krytí časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Žamberka ve výši Kč ,--. a ZM pověřuje starostu města k jednání s Komerční bankou, a.s., pobočka Svitavy, náměstí Míru 29/87, Svitavy o zajištění finanční likvidity v souvislosti s financováním akcí s dotačními tituly v roce 2012 v hodnotě Kč ,-- a o zajištění krytí provozních výdajů města Žamberka z důvodu časového nesouladu mezi příjmy a výdaji města Žamberka v roce 2012 ve 10

11 výši Kč ,-- prostřednictvím krátkodobého bankovního úvěru nebo kontokorentního úvěru. Hlasování: 14 : 0 : 3 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16N, 17+, 18N, 19+, 20Z, Daňové převody do rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka od Finančního úřadu ke dni předkladatel : Rada města ZM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1) přišla Helena Suchánková - uţ jsme daňové příjmy upravovali a nenaplněné příjmy jsme sníţili Usnesení č. 446/11 ZM bere na vědomí informaci o výši daňových převodů od Finančního úřadu ke dni , uvedené v tab. č. 1). Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21N 3.4.Plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka na rok 2011 ke dni předkladatel : Rada města ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Ţamberka na rok 2011 ke dni daňové příjmy jsou do 60 mil Kč, otáčíme částku 250 mil Kč, je to i tím, ţe se otáčí sociální dávky a výplaty pro školská zařízení - příjmy k jsou plněny na 72% a výdaje na 63%, čekáme na konec roku, jak budou plněny daňové příjmy Usnesení č. 447/11 ZM bere na vědomí zprávu o plnění rozpočtu příjmů a výdajů města Žamberka na rok 2011 ke dni Hlasování: 18 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Přestávka od hod do hod 4. Návrh na prodeje, koupě a jiné dispozice s majetkem města 4.1.KAVEMA, s.r.o. Ţamberk město prodává předkladatel : Rada města ZM ruší usnesení č. 433/11 ve věci vyhlášení prodeje pozemku parc.č v k.ú. Ţamberk ZM ukládá vedoucímu REÚP zveřejnit na úřední desce Městského úřadu v Ţamberku záměr 11

12 prodeje části pozemku parc.č tr.tr. porost z celkové výměry m2 ( cca 268 m 2 ) vše v obci a k.ú. Ţamberk. GP na náklady ţadatele. Ţadatel: Kavema, s.r.o., Na Drahách 444, Ţamberk - jedná se pozemek, který je v blízkosti výstavby bioplynové stanice, je to uţ několikátá ţádost, poslední ţádost z jsme projednávali na ZM , je to ţádost o koupi pozemku 34 tis metrů za 17 mil Kč, kdy by platby probíhaly postupně, dnes jsme měli jednání já, Ing. Šmok, JUDr. Kubová pan Marek a Ing.Kalous a ti nám přinesli ţádost o staţení ţádosti na odkup 34 tis metrů, dle odůvodnění z důvodu stupňujících se poţadavků ze strany města - nevěděl jsem jak reagovat, v návrhu usnesení bylo původně schválení kupní smlouvy a schválení zajišťovacích instrumentů - máme tu zástupce společnosti, kteří by odpověděli na naše otázky, co je k tomu vede, tím jsou navrţena nová usnesení - výstavbou stanice došlo k neoprávněnému zabrání pozemku a vytěţení a také je tam prováděno skládkování vytěţené zeminy, měli bychom rozhodnout jakým směrem se ubírat, jak jednat dále, v současné době je tam zápis, ţe pan Marek uznává svůj zásah do pozemku, proběhlo tam podání trestního oznámení a dál to řeší stavební úřad, to jsou všechno věci, které vstupují do toho všeho - návrh, který byl v září, jsme brali i jako náhradu za neoprávněný vstup, ale tímto se to dostává to úplně jiné roviny - paní místostarostka navrhuje staţení Ing. Cukor - chci se zeptat pana Marka, co to znamená stupňování poţadavků, pan Marek byl na RM, kde s ním byla situace projednána a on sám navrhl cenu a splátkový kalendář a měl jsem pocit, ţe jsme se dohodli a byl vstřícný krok, ţe bylo vyhlášeno mimořádné ZM, tak tomu nerozumím p. Bajt - je moţná nutné jednat a rozhodnout, jsme v časové tísni investor nebo město? - dostali jsme ţádost , jsme vyhlásili záměr, který vypršel , pak bylo svoláno mimořádné ZM, připravovali jsme i kupní smlouvu, naše pozemky jsou vyuţívány nepovolenou stavbou, to řeší stavební úřad, ale druhá věc je prodej pozemku p. Marek - chtěl bych se vyjádřit, cenu jsme nenavrhl já, ale RM, souhlasil jsem a pokud byla zmínka, ţe by měl být odkup zajištěn, to jsem odmítl a kdyţ jsem odcházel všichni říkali, ţe jsme se dohodli, pak bylo jednání na stavebním úřadě, které jsem opustil, kdyţ byly předkládány neúnosné poţadavky m, uţ nesmím mluvit za společnost - Kavema není v časovém presu, vy jste změnili schválení záměru stavby a společnost musela přepracovat projekt, v jednání předchozích bylo počítáno s pozemkem 10160, vše bylo změněno a nás to stálo nemalé prostředky, řeší se to na Policii, kdy na mě bylo podáno trestní oznámení, dál to řeší stavební úřad, přes právní zástupce - časová tíseň z naší strany trochu ano, je vyuţíván náš pozemek k neschválenému - pokud mělo dojít ke kompenzaci - pokud pan Marek mluví o tom, ţe uţ nemá mandát hovořit, tak se ptám ostatních, jaký mají mandát předloţit nabídku 12

13 Ing. Kalous - nasvědčuje to situace, kdy to nepotřebujeme kupovat - hovořil bych i za občany, domluvili jsme se na ceně 17 mil Kč, teď jsme v situaci, kdy slibem nezarmoutíš - naše majetkové oddělení asi pochybilo, kdyţ včas nezabránilo zacházení s naším pozemkem - pan Marek navrhl něco a asi uţ nemohl jednat, jak jsme se dozvěděli - pane Marku, jak by jste se tvářil vy, kdyby vám někdo jezdil na pozemek a kontaminoval ho, znehodnocoval a mrzí mě, ţe jsem nebyl u jednání dnes, přesto ţe jsem byl v kanceláři, byla připravena úplně jiná usnesení: - ZM schvaluje prodej části pozemku parc.č v k.ú. Ţamberk o výměře 34 tis m 2 za částku 500,- Kč/m 2. - ZM si vyhrazuje právo schválit kupní smlouvu po předloţení geometrického plánu vyhotoveného na náklady ţadatele. - ZM pověřuje starostu (1.místostarostu) sjednáním podmínek zajištění úhrady kupní ceny. - beru to tak, ţe jsme byli uvedeni v omyl a proto moţná úředníci jednali méně agresivněji, neţ by měli - nechme to takto a jednejme se zástupci, kteří mají mandát za společnost jednat, schvalme jednání a bez pana Marka vyjasníme situaci p. Marek - neodešel jsem z jednání na stavebním úřadě v době, kdy mi byla otázka panem místostarostou poloţena ohledně pouţívání pozemku, bylo to v jinou dobu, a ptal jsem se pana Mencáka a poloţil mu otázku stejnou, on mi odpověděl, ţe pokud bych to dal do původního stavu tak ano - město tímto chtělo asi zaplácnout tu díru v rozpočtu, o které bylo hovořeno, staveniště jsme předali zhotovitelné firmy a my uţ neodpovídáme za to co se tam děje - kde se zlomila ta situace, kdy uţ ten pozemek nechcete kupovat, to jsem vás naštval, bylo to v době jednání na Stavebním úřadě? Ing. Kalous - běţná cena, to bylo na začátku ledna, února p. Mencák - chci se zeptat, co město vedlo ke stanovení výše částky, co bylo kriteriem, zda si ZM myslí, ţe cena byla přiměřené a zda by cena byla poloviční, tak si myslím, ţe by město stále udělalo dobrý prodej, jestli to není, kdo chce víc nemá nic Mgr. Kalous - v té diskuzi mě zaujala jedna věc, co přesně probíhá za stavební řízení u stavebního úřadu a co je podkladem pro toto řízení? Ing. Šmok - v současné době probíhá řízení, o kterém nemůţeme podávat ţádné informace - stavba bioplynová stanice - stavební povolení bylo řádně vydáno Mgr. Kalous - co je podkladem pro to stavební řízení Ing. Šmok - v případě, ţe se budeme bavit o územním a stavebním řízení, měl stavební úřad vše, co potřeboval k vydání 13

14 - na začátku roku jsme stanovovali cenu dost sloţitě, a určili jsme 500,- Kč /m, mezi hlasování byla i krátká přestávka, ZM je jediné uskupení, které o ní můţe jednat, jestli je cena přiměřená, to by asi musel stanovit znalec, zda je pozemek za cenu obvyklou, trţní, to jsou různé aspekty, jestli by nebyla lepší poloviční cena, no je to na nás, byl bych pro další jednání, je to čerstvé - splátky jsou sloţitá věc, kdy přenášíme splátky přes náš mandát, při 2% inflaci bude krácení z 17 mil, tím se zkracuje konečná cena - je to o jednání, aby byl návrh akceptovatelný pro obě strany - my jsme se na základě dopisu pana Marka nedomnívali, ţe se jedná o špatnou cenu, kdyţ ji uvedl v ţádosti pan Marek, tak pokud jsme byli uvedeni v umyl, o tom asi uţ rozhodnou jiní p. Fadrný - navrhuji pověření jen pro pana starostu a vyloučení pana místostarosty p.mencák - kdo zastupitelům dal cenu, kdyţ ji schvalovalo, pokud tu říkáte, první cena uţ byla 500,- Kč Kč a to pan Marek ještě ţádost nenapsal - kdyţ stavíte investici, tak vezmete poměr stavby a pozemku 1:5, pokud společnost chtěla stavět za 100 mil Kč tak to je 1:5-20 mil Kč, pan Marek nám tuto cenu poslal - kdyţ stavíte RD, tak nemáte ţádný výnos a toto je investice, která bude mít výnos p. Pelinka - nezlobte se na mě, pokud máte ekonomické vzdělání, vraťte diplom, jestli takto počítáte, vezete město do záhuby - toto co tu na pana Marka nahráváte, to je jako na mě, jestli takhle vy budete pokračovat, tak investoři tu uţ nebudou, nechci, aby vy jste byl zítra na mém jednání u starosty - to můţe vymyslet jen závistivec nebo blbec - na co je cenová mapa, k ničemu, kdo ji dělal a kolik stála Ing Cukor - vnímám to jako obchod a v obchodu to je, ţe někdo kupuje a někdo prodává a obě strany se musí dohodnout, pokud má Kavema pocit, ţe je cena nepřiměřená můţe jednat, ale musí počítat s tím, ţe město bude chtít rychlou platbu, na dlouhé splátky - pan Pelinka nám radil minule, ţe se máme chovat jako obchodníci levně nakoupit a draho prodat a dnes je to opak, můţe se sníţit cena, ale co se prodá je navţdy, půda je komodita, ta jen tak nebude - byl bych rád, aby mezi námi byly solidní vztahy, mám pocit, ţe na nás zkoušíte kličky, původně jsme jednali o prodeji celého pozemku, pak jen části, a to jen zanedbatelnou a společnost Kavema poţádala i o sníţení ceny toho malé části, společnost vyhrabala na pozemku jámu, nevím jestli to bylo naschvál, je to otázka jednání, aby to bylo pro obě dvě strany přijatelné - cenová mapa je jen orientační, pane Pelinko aţ budete vy kupovat pozemek od města uţ tu nemusím být, uţ tu nebudou praktiky, kdy se levně prodávaly pozemky třeba pod fotovoltaickou elektrárnou, ať zastupitelé navrhnou, jak pro město získat tyto pozemky - jestli si myslíte, ţe je tu nějaká setrvačnost, ţe to bude za nízké ceny, to tu končí, vţdy to bude na ZM p. Merganc 14

15 - kdyţ si budu chtít pozemek kopit, tak oznámím, ţe tam bude třeba ovčárna, tak to bude pozemek za pár peněz, pak tam postavím něco většího, tak to budu mít dobrou cenu, kdyţ je tu cenová mapa tak k čemu je, kdyţ se jednalo o ceně pro pana Marka jednalo se o 150,- Kč, pak se to vyšplhalo na 500,- Kč, pochopil to někdo jinak, ţe chce akceptovat 150,- Kč Ing. Šmok - -cenová mapa mapa cen pro město Ţamberk, cenová mapa se musí schvalovat přes ministerstvo financí, je to pro předkládání orientačních cen do RM, pozemků ve stejných lokalitách, pro orientaci - konzultovali jsme to realitní kanceláří, s panem Thámem, bylo to do 10 tis Kč p. Andrle - nerozumím usnesení, jestliţe je kupní cena, tak s ní musí obě strany souhlasit, jestliţe existuje nějaká smlouva o smlouvě budoucí, řeší to právní odbor, pokud ne tak to také řeší právní odbor, pokud tam je vytěţená zemina to bych nechal na státní správě, vedení města by se mělo domluvit s protistranou a zbytek nechat na státní správě - vytěţených bylo 1 tis m 3 a uskladněné 7 tis m 3 Ing. Cukor - právní odbor byl pověřen k vypracování smlouvy p. Pelinka - kdyby nebylo pana Marka, tak by jste o pozemku ani nevěděli Ing. Kalous - původně jsme chtěli celé za 60,- Kč, akceptovali jsme ještě 150,- Kč, nabízeli jsme městu i směnu, nic nebylo akceptováno Mgr. Kalous - nedostal jsem odpověď, na základě čeho se vede stavební řízení, zeptám se Kavemy jako účastníka řízení p. Marek - stavební řízení průběh stavebního řízení nebo to následné řízení - stavba to odpověděl pan Šmok, je to na základě veškerých podkladů, které byly nutnou součástí pro toto a zastupovala nás společnost ateliér 111 architekti s.r.o., na základě výzvy ze stavebního úřadu probíhají jednání, kdy jsme vyzváni k určitým činnostem na pozemku 10160, to se mě netýká to dělala společnost ateliér 111 architekti a stavbu provádí dodavatelská firma p. Fadrný - opravdu si myslíte, ţe místostarosta tam musí být, ţe je to nezbytné p. Bajt - sleduji pana T.Kalouse, byla podána ţádost o stavební řízení s přílohami? Ing. Šmok - stavební úřad rozhodl, tak měl veškeré podklady pro rozhodnutí p. Navrátil - určitě by si investoři přáli někoho hodného, ale nechal bych to takto, ty co něco chtějí dokázat, hodných uţ jsme měli dost MUDr. Jirešová - myslím si, ţe aby si kdokoli vymiňoval, s kým bude jednat nebo ne, to nejde, jednou to má pan místostarosta v gesci a nemůţeme si vybírat pí Fránková - realizační firma to dělá v rozporu se stavebním povolením starosta - to je věcí stavebního úřadu 15

16 Usnesení č. 448/11 ZM pověřuje starostu a 1.místostarostu jednáním s firmou KAVEMA s.r.o. o prodeji části pozemku parc.č v k.ú. Žamberk. Hlasování: 15 : 0 : 3 1Z, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20Z, Opěrná zeď pod radnicí v Ţamberku předkladatel : Rada města ZM souhlasí s provedením rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí dle PD Ing. Vodráţky a pověřuje odbor REÚP realizací výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí Ţamberk - musíme se domluvit na vypsání výběrového řízení a na základě toho bude řešeno finanční krytí, zatím máme projekční cenu - zeď se na jaře v jedné části vyboulila, zamezili jsme tam vstupu, před 14 dny se zeď vykulila v dolní části, byla zpracována PD panem Vodráţkou p. Andrle - byla projektová dokumentace v materiálech - nevím, v jakých situacích skenujeme PD, to je první poţadavek, určitě je na odboru REUP nebo stavebním, pokud jsi to chtěl vidět a umíš číst PD, mohl si poţádat, PD tu nemáme p. Bajt - jaký je rozpočet - podle technické zprávy 700 tis Kč bez DPH, teď to bude otázka soutěţe, jde o to, ţe by mohla být udělána třeba nějaká sanace před zimou p. Andrle - já jsem o ni poţádal a nedostal jsem ji - pokud jsi ji chtěl, to jsou nedostatečné podklady nebo jak? p. Andrle - jde o to, ţe schvalujeme něco a nevíme co, uţ teď bude mráz nevím, co se to bude dělat, jaká část to bude? - je to o tom, zda letos souhlasíme s opravou, RM pak bude dělat všechny kroky k opravě, zda se to bude dělat letos nebo aţ příští rok pí Halbrštátová - ţádal jsi o PD a nebyla ti dodána, můţeš mi to vysvětlit p. Andrle - ţádal a chci vědět, co obsahuje Ing. Šmok - k vyvalení došlo ve spodní části, jedná se o část, která navazuje na tu ţulovou, mělo by dojít k postupnému rozebírání opuky a vystavení stěny, která bude z venku obkládána kamenem, výška stejná 2-2,5, mělo by dojít k odebrání svahu a přeloţení tak, aby nebyl takový tlak - cenu řekl starosta 16

17 starosta - je to popsáno ve stanovisku v podkladech, které jste obdrţeli, takţe pokud do toho koukáme, tak to tam je, pokud to nestíháme nastudovat, můţeme se domluvit na jiné formě nebo dřívějšímu zasílání - koho ţádal pan Andrle p. Bajt - tato ulička se pořádně označí? - ano bude to schvalovat na ZM, aby měla název MUDr. Jirešová - prosím všechny zastupitelé, kdyţ něco řeknou, ať si za tím stojí nebo ať to neříkají starosta - chceme vědět, zda se vám něco nedostává, v podkladech to máme, pokud chcete více tak jsou vedoucí odboru připraveni býti nápomocni Mgr. Kalous - jak je zajištěno financování starosta - nevíme, bude výběrové řízení a zjistíme, jaké to budou peníze a zda to bude letos nebo příští rok, zatím tady je rozpočtová cena Usnesení č. 449/11 ZM souhlasí s provedením rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí dle PD Ing. Vodrážky a pověřuje odbor REÚP realizací výběrového řízení na dodavatele stavby Rekonstrukce části opěrné zdi Pod radnicí Žamberk Hlasování: 17 : 0 : 1 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8Z, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, Odbor právní 5.1. Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Ţamberka předkladatel : JUDr. Jitka Kubová ZM schvaluje SAM 3214 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Ţamberka s účiností od od pana tajemníka si vyţádala RM vysvětlení k cestovním příkazům, kdy můj cestovní příkaz nebyl dokončen, po jednání ZM jsem byl upozorněn na chyby to bylo doplněno a příkaz teprve dokončen, nevím jak se dostal panu Mergancovi nedokončený - vyţádal jsem si na finančním odboru cestovní příkazy za posledních 5 let, abychom případné chyby odstranili - bude to napravení stavu, děkujeme za podnět p. Merganc - já jen, ţe nešlo o podpis, ale o datumy a mezi to tam chybějící nenapasujete i kdybyste se snaţil Usnesení č. 450/11 ZM schvaluje SAM 3214 Zásady pro poskytování cestovních náhrad členům zastupitelstva města Žamberka s účiností od Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11N, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+,

18 5.2.Jednací řád zastupitelstva města Ţamberka předkladatel : JUDr. Jitka Kubová ZM schvaluje SAM 3226 Jednací řád zastupitelstva města Ţamberka s účinností od je to také reakce na poslední ZM, kdy bez souhlasu předsedajícího byla předloţena prezentace - 3 prezentace byly domluveny předem, kdy to bylo odsouhlaseno, a pak se pustila prezentace, o které jsem nevěděl, dostal jsem vyjádření pana tajemníka, které vám zašlu - aby se nestalo, ţe bude spuštěno něco, o čem nikdo neví, je tu návrh na změnu jednacího řádu - předsedající by měl vědět o materiálech, které se představují k jednotlivým bodům i od občanů p. Bajt - za 30 let si nepamatuji, ţe by si připravoval někdo komplot proti starostovi a místostarostovi, neumím si představit, ţe bych někde zastavil cesťák, to musí dělat někdo vědomě - jako zastupitelé nemusíme neférové věci trpět, řekněme to Mgr. Pospíšil - mě jen zarazilo to, ţe byl předloţen takový cestovní příkaz, já jako nadřízený kontroluji a mí podřízení mi musí předloţit zprávu z cesty - uţ děti na ZŠ, kdyţ chtějí něco prezentovat, musí mi to říci, tak to mě zarazilo, ţe tady prošlo něco bez souhlasu starosta - v cizině jsem byl na pozvání, vyúčtování do RM jsem zpracoval zprávu, která šla i FIN, měl jsem hotové peníze na mýtné a naftu, z jedné mýtnice mi nevyjel doklad, kde jsem pak dokládal čestné prohlášení, cestovní příkaz měl být podepsán panem tajemníkem, ten 3 měsíce nebyl podepsán bez jediného dovětku, ţe něco není v pořádku, pak se objevil u pana Mergance - proto chceme 5 let zpět cestovní příkazy, abychom mohli případné problémy odhalit p. Merganc - myslel jsem, ţe mi to vy nedovolíte, na internetu jsem vás několikrát ţádal, kdo s vámi byl, to jste mi neodpověděl, kdyţ jsem vás ţádal, jak je na tom město finančně, na to jste mi neodpověděl, ţe proto to bylo ze školní jídelny přehráno, aby jste věděl, ţe jste lhal - bylo mi řečeno, ţe cesta byla podivná, probíhá mezi vámi soud, čtu usnesení proč on má výtky a ne někdo jiný, budu na ZM dávat nespokojenost najevo, kdyţ budu něco vědět, ţe je nezákonné - povede to ke kontrolní činnosti Usnesení č. 451/11 ZM schvaluje SAM 3226 Jednací řád zastupitelstva města Žamberka s účinností od Hlasování: 15 : 0 : 0 1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12N, 13+, 14N, 15N, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, Obecně závazná vyhláška č. 4/

19 předkladatel : JUDr. Jitka Kubová ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Ţamberka č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Ţamberka č. 8/2010 o místním poplatku za uţívání veřejného prostranství. - jedná se o navýšení pro gastronomii, na 100,- Kč Usnesení č. 452/11 ZM schvaluje obecně závaznou vyhlášku města Žamberka č. 4/2011, kterou se mění obecně závazná vyhláška města Žamberka č. 8/2010 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství. Hlasování: 16 : 0 : 0 1N, 2+, 3+, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19N, 20+, Odbor obrany 6.1. Návrh na schválení dvou smluv pro výstavbu protipovodňových opatření předkladatel : Ing. Vladimír Fikejs ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č v k.ú. Ţamberk s Tomášem Olšarem a pověřuje starostu města jejím podpisem. ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi částí pozemků p.č. 1762, 237, 1933/1 v k.ú. Ţamberk s T.J. Sokol Ţamberk a pověřuje starostu města jejím podpisem. ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemků p.č. 2069/2 v k.ú. Líšnice, pozemky č.1762, 237, 1933/1 v k.ú. Ţamberk s D. A. Parishem a pověřuje starostu města jejím podpisem. - nic se na smlouvě nemění, jen vypršely doby platnosti smluv, jedná se o jejich prodlouţení - v současné době jsou protipovodňová opatření majetkově vyřešená, jednáme ještě s Válkovými a panem Leuchterem, kdy by se nemusely kácet lípy, šla by ta protipovodňová opatření po jejich pozemcích, došlo by k rozšíření cesty - PD je pro stavební řízení dokončena a ţádost předána na ministerstvo ţivotního prostředí, jsme v pořadí, moţná přijdeme na řadu za rok, pokud budou ţadatelé před námi všichni dobře připraveni - toto jsou smlouvy, kdy ještě neplatíme, jen si to smluvně ošetřujeme p. Merganc - v Líšnici jsou jezy dva, jeden zadrţuje vodu se stavidlem a jeden přes, který to bude - ten s náhonem, bude navýšen, aby do něj nešla voda a šla do řeky, abychom zabránili toku do řeky p. Merganc - to se bude hýbat i s tím druhým - ano Usnesení č. 453/11 19

20 ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi pozemku p.č v k.ú. Žamberk s Tomášem Olšarem a pověřuje starostu města jejím podpisem. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 454/11 ZM schvaluje smlouvu o smlouvě budoucí kupní na koupi částí pozemků p.č. 1762, 237, 1933/1 v k.ú. Žamberk s T.J. Sokol Žamberk a pověřuje starostu města jejím podpisem. Hlasování: 16 : 0 : 0 1+, 2N, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, 21+ Usnesení č. 455/11 ZM schvaluje smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věcného břemene na části pozemků p.č. 2069/2 v k.ú. Líšnice, pozemky č.1762, 237, 1933/1 v k.ú. Žamberk s D. A. Parishem a pověřuje starostu města jejím podpisem. Hlasování: 17 : 0 : 0 1+, 2+, 3N, 4+, 5+, 6+, 7+, 8+, 9+, 10N, 11+, 12+, 13+, 14N, 15+, 16+, 17+, 18N, 19+, 20+, Diskuze, náměty a připomínky zastupitelů p. Bajt - dopis pan Vojty zpráva KV bude na prosincovém ZM, celá záleţitost se mi nelíbí, mluví se o něčem jiném neţ je naším právem a povinností, jsme tu od toho, abychom posoudili, jak se nakládá s našimi prostředky - - zápis z valných hromad musíme hlavně řešit zákonnost, smlouvy jak byly pouţity a co dělat s případným nálezem, kdyţ valná hromada byla svolána v rozporu se zákonem, kdyţ se mi třeba nedokáţe sehnat pozvánka s datumy doručení PhDr. Chvátilová - cesta do Itálie -byly jsme tam 4, byla to patnáctá cesta za ty roky, vţdy tam jezdí starosta s manţelkou a zakládající starosta s manţelkou, taková cesta není dovolená, připravovali jsme setkání mládeţnického tábora, tam se dojednalo, ţe evropský svazek nám na to přispěl a nemuseli jsme to platit ze svého - jednání šlo v pěti jazycích a my to zvládli ve dvou, jestliţe jsme obsadili jedno auto a městu to nepřineslo ţádané další náklady, neţ jen ten cesťák p. Merganc - město má nějaké směrnice a ty byly porušeny, co kdyby se auto bouralo, nikdo to neschválil - ano to jsem v cesťáku neměl to by mělo být, ale ve zprávě jsem to měl, jsou přijaty zásady, které to řeší MUDr. Jirešová - pokud vím, Chvátilovi měli své pojištění za své peníze, jednou jsem viděla jet auto se dvěma zástupci města a řídila třetí osoba v nepříbuzenském stavu pí Halbrštátová - chci poděkovat Chvátilovým a starostovi za reprezentaci města v Itálii p. Bajt - vývěsní skříňky myslel jsem, ţe to někdo dá do pořádku p. Vrkoč - skříňky natřeme 20

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS

MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS MĚSTO ČESKÝ BROD ZÁPIS 6. řádné zasedání zastupitelstva města, konané dne 10.06.2015 v 18:00 v obřadní síni českobrodské radnice (anonymizovaná verze) Přítomni Borovská Gabriela, MUDr. Drahoňovská Irena,

Více

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 22. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 19. března 2009 Zapsala: Ing. J. Kopečková Obsahový rejstřík: Str. 2-3 Úvod, projednávání Programu, ověření zápisu z minulého jednání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012

Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Usnesení ZM č. 11/2012-ZAST ze dne 24.01.2012 Omluveni: Mgr. Richard Neugebauer příchod v 16.22 hod., Petr Procházka příchod v 17.30 hod., MUDr. Jaromír Prokop příchod v 15.25 hod, Bc. Zdenka Kroulíková

Více

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ

Zápis č. 3/2013 JEDNÁNÍ Zápis č. 3/2013 z veřejného zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí dne 17. 6. 2013 v sálu SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomni: 19 Bartoš, Barvínek, Blažková, Černohorský,

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici

Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Zápis z 7. zasedání ZM v České Skalici konaného dne 12. 9. 2011 v 17.00 hod. ve školní restauraci Eurest v České Skalici Přítomni : dle presenční listiny Omluveni : --- Neomluveni : --- Na začátku jednání

Více

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5.

P. N a j m o n : Hlasujeme o materiálu 29/1, bod 1.1 ZMČ Praha 5 schvaluje zápis z 28. zasedání ZMČ Praha 5. 29. zasedání ZMČ Praha 5 19. 12. 2013 Vážené dámy a pánové, dovolte, abych zahájil 29. zasedání ZMČ Praha 5. Prosím vedoucího odboru servisních služeb a informací, aby nám sdělil, kolik je přítomno členů

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2

ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 ZASTUPITELSTVO MĚSTSKÉ ČÁSTI PRAHA 2 Zápis 17. řádné zasedání Zastupitelstva městské části Praha 2 konané dne 18.11.2013 Přítomni: Ing. Michal Bočan, člen rady, Mgr. Jana Černochová, starostka, Mgr. Jakub

Více

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 6. 9. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážení kolegové, vážené kolegyně, já vás vítám na dnešním

Více

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 11. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 13. 12. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Já vás vítám na 11. zasedání zastupitelstva města,

Více

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014

Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Z Á P I S z 6. zasedání Zastupitelstva Městského obvodu Liberec - Vratislavice nad Nisou, konaného dne 18. 06. 2014 Ověřovatelé: Marie Jégrová Jaroslav Šplíchal Náhradník: Zapisovatelka: Ing. Jana Skalická

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1

7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 Stenografický záznam 7. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MČ PRAHA 1 7. července 2003 Zapsala: Ing. J. Kopečková Dámy a pánové, zahajuji dnešní jednání ZMČ Praha 1. K ověření zápisu 6. zasedání zastupitelstva dosud

Více

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 1. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 26. 1. 2012 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Dámy a pánové, já vás vítám na prvním zasedání zastupitelstva

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11

ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 ZÁPIS Z 8. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA LIBEREC, KONANÉHO DNE 29. 9. 2011 V ZASEDACÍ MÍSTNOSTI Č. 11 K bodu č. 1 Zahájení, schválení pořadu jednání Vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, je 15.00 hodin,

Více

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015

ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 ZÁPIS Z 3. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE ZAŠOVÁ KONANÉHO DNE 17. BŘEZNA 2015 Přítomni: dle presenční listiny (viz příloha č. 1) Omluveni: ---------------- Program schůze: 1. Zahájení: schválení programu

Více

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty.

Předseda komise informatiky: Během první poloviny měsíce by nám měly být dodány nové karty. 1 7. zasedání ZMČ Praha 5 28. 6. 2007 Dámy a pánové, vážené zastupitelky, vážení zastupitelé, dámy a páni vedoucí odborů, vážená veřejnosti, dovolte, abych vás přivítal na dnešním jednání. Na úvod proč

Více

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015

Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Statutární město Ostrava zastupitelstvo města Zápis Zápis průběhu 5. zasedání zastupitelstva města konaného dne 29.04.2015 Místo konání: Předsedající: Přítomno: Omluveni: Zahájení: Přestávka: Ukončení:

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník

Slovo o zimě. únor 2011 2/2011. Obsah: Úvodník únor 2011 2/2011 Slovo o zimě Únor pomalu končí a krom milovníků zimních sportů jiţ většina lidí vzhlíţí k březnu, který by měl přinést jaro, a já pevně věřím, ţe se tak stane. A stane se tak nejen astronomicky,

Více

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999

Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 M ě s t o K r á l í k y Zápis z jednání č. 1 Městského zastupitelstva ze dne 18. 01. 1999 Přítomní členové MZ: ing. Zima, ing. Tóth, pí Ettelová, ing. Danielová, MUDr. Bartáková, ing. Strnad, ing. Šašek,

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu čtrnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. prosince 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007

4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 4. zasedání ZMČ Praha 5 15. 2. 2007 Dámy a pánové, zahajuji 4. jednání ZMČ. Pokud jde o zápis ze 3. zasedání, podle informací byl schválen bez připomínek. Budeme hlasovat o schválení zápisu z minulého

Více

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu

ROČNÍK XVIII DUBEN 2009. Tvůrčí dílna pro dospělé se tentokrát nesla ve velikonočním duchu www.strazpr.cz ROČNÍK XVIII DUBEN 2009 cena 5 Kč Tvůrčí dílna pro dospělé Již dvakrát se sešly v městské knihovně dámy, které si při kreativní výrobě dekoračních předmětů hezky poklábosily a odpočinuly

Více