Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010"

Transkript

1 Zápis z 37. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. dubna 2010 Zahájení jednání: Ukončení jednání: Přítomni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: h h dle prezenční listiny Ing. Dana Bartoňková, Ing. Regina Křetínská Hana Havlíčková, DiS. Navržený program jednání I. na schválení I/1 Návrh na doporučení schválení směny pozemku p. č. 2927/265 díl c) za obecní pozemek p. č. 2927/157 díl f) a d), vše k. ú. Žebětín. I/2 Návrh na doporučení schválení svěření obecních pozemků p. č. 212/1, p. č. 216/1, p. č. 218, p. č. 328/5, p. č. 328/6, p. č. 328/11, p. č. 329/3, p. č. 329/6, vše k. ú. Žebětín. I/3 Návrh na schválení žádosti Klubu důchodců Brno-Žebětín o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v Katolickém domě. I/4 Rozpočtové opatření č. 3/2010. I/5 Žádost Základní školy Brno, Křivánkovo nám. 11, o možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. I/6 Žádost Mateřské školy Žabka o možnost vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. I/7 Žádost o dotace z rozpočtu městské části Český svaz včelařů. I/8 Žádost o dotace z rozpočtu městské části denní stacionář Effeta. II. II/1 II/2 II/3 II/4 II/5 II/6 na vědomí Zpráva auditora o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2009 a ověření účetní závěrky k Zpráva předsedy výboru rozvoje, výstavby a dopravy o činnosti (ústní). Zpráva předsedy životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství o činnosti (ústní). Informace o přípravě výstavby základní školy s víceúčelovou tělocvičnou s ohledem na odvolání Ing. Vlastimila Krejčího a Svatavy Hynštové (ústní). Informace k požadavku na výstavbu kruhového objezdu na Staré dálnici (ústní). Informace ke změně velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů (ústní). Starosta navrhl projednat rozpočtové opatření až po žádostech o dotaci z rozpočtu.

2 Kontrola úkolů: Úkol č. 43/1 prověřit, zda byl vyvěšen záměr na pronájem pozemku p. č. 2606, k. ú. Žebětín Úkol splněn, vyřazujeme ze sledování. K jednotlivým bodům jednání dle programu: Ad I/1 - žádost investorky o směnu pozemků v oblasti křižovatky ul. Bartolomějská a Koreisova vyplývá ze skutečného zaměření stavby, kde je zjištěna odchylka od projektu a následně přesah 9m 2 - současný stav brání kolaudaci zbytku komunikace a následnému předání městu Brnu - starosta předložil platný geometrický plán se skutečným zaměřením stavby Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje směnu pozemku p. č. 2927/265 díl c) za obecní pozemek p. č. 2927/157 díl f) a d) o výměře 9m 2, vše k. ú. Žebětín. Ad I/2 - majetkovým odborem zjištěno, že některé pozemky ve vlastnictví města nejsou svěřeny městské části, některé pozemky dotčeny stavbou soukromých vlastníků - stav vznikl před mnoha lety, zjištěno digitalizací pozemků a map - nutná úprava poměrů pronájem, prodej či svěření obci Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje svěření obecních pozemků p. č. 212/1, p. č. 216/1, p. č. 218, p. č. 328/5, p. č. 328/6, p. č. 328/11, p. č. 329/3, p. č. 329/6 a navíc p. č. 1497/1, vše k. ú. Žebětín. Ad I/3 - klub důchodců podává žádost s předstihem - sál je plně vytížen denně i do 20h - jedná se o šest nácviků mládeže na polonézu u příležitosti konání plesu ples začátkem příštího roku - prioritní je obsazování sálu tělocvikem školy Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje žádost Klubu důchodců v Brně-Žebětíně o prominutí poplatku z pronájmu nebytových prostor v Katolickém domě. 2

3 Ad I/5 + Ad I/6 Ing. Faktorová: - dle vyhlášky 410/2009 Sb. by se základní i mateřské škole navýšil počet zpracovávané finanční dokumentace a výkazů - v případě vedené účetnictví ve zjednodušeném rozsahu se účetnictví povede nadále beze změn - školy musí mít schválení zastupitelstvem obce I/5: Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje žádost Základní školy Brno, Křivánkovo nám. 11 o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. I/6: Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje žádost Mateřské školy Žabka o vedení účetnictví ve zjednodušeném rozsahu. Ad I/7 Pan Roháč: - Český svaz včelařů doplnil informace o vazbu organizace na Žebětín - FMV doporučuje schválit Kč - také doporučil ke schválení Kč Ing. Faktorová: - navrhla doplnit usnesení o pověření starosty k podpisu smlouvy (jinak nutné smlouvu předložit na dalším jednání ZMČ) Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje žádost Českého svazu včelařů, o. s., základní organizace Brno-Žabovřesky o poskytnutí dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín pověřuje starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín. Ad I/8 - navrhl schválit dotaci ve výši Kč Ing. Faktorová: - navrhla do usnesení doplnit větu s pověřením starosty k podpisu smlouvy Pan Roháč: - za FMV doporučil také schválit dotaci ve výši Kč 3

4 Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje žádost Diecézní charity Brno, Effeta denní stacionář o poskytnutí finanční dotace na rok 2010 ve výši Kč za účelem uvedeným v žádosti. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín pověřuje starostu k podpisu smlouvy o přiznání finanční dotace ve výši Kč z rozpočtu městské části Brno-Žebětín. Ad I/4 - vysvětlil jednotlivé položky v rozpočtovém opatření - navrhl schválit variantu B rozpočtového opatření po doplnění částek schválených dotací z bodu I/7 a I/8 a položky oprava průchodu Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín schvaluje rozpočtové opatření č. 3/2010 dle varianty B po doplnění. Na vědomí: Ad II/1 - předložil zastupitelům kompletní zprávu auditora Pan Roháč: - auditem nebyla zjištěny žádné chyby a nedostatky Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí zprávu auditora o výsledku přezkoumání hospodaření MČ Brno-Žebětín za rok 2009 a ověření účetní závěrky k Ad II/2 Ing. Bartoňková: - výbor se schází pravidelně, přes zimu ale někdy elektronicky - řešili jsme např. rozbité kanály, body projednávané na zastupitelstvu (prodeje, směny pozemků apod.) - informoval zastupitele, že minulý týden projel s pracovníkem z Brněnských komunikací a. s. Žebětín a přilehlé komunikace spadající do katastru obce a zapsali veškerá poškození silnic - s opravami by se mělo začít v následujícím týdnu Ing. Bartoňková: - informovala o problematice staveb na zahradách na ul. Ríšova (stínění sousedům, ) 4

5 Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí zprávu předsedy výboru rozvoje, výstavby a dopravy o činnosti o činnosti. Ad II/3 Pan Kozel: - přes zimu se výbor scházel nepravidelně - kontrola úklidu sněhu - vyjádřil poděkování občanům za vstřícnost při úklidu sněhu - nadcházejícími úkoly jsou kontrola přírodních památkových rezervací (Augšpurský potok, Pekárna, rybník), kontrola úklidu struh u silnic apod. Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí zprávu předsedy výboru životního prostředí, vodního a lesního hospodářství a zemědělství o činnosti. Ad II/4 - v lednu odevzdána studie proveditelnosti, nyní je hodnocena externími nezávislými hodnotiteli - poté bude následovat hodnocení projektů z IPRM - informoval o dalším odvolání Ing. Krejčího a paní Hynštové proti stavebnímu řízení - krajský úřad předchozí přezkum územního rozhodnutí zastavil, územní rozhodnutí je tedy platné - nyní čekáme na vyjádření odvolacího orgánu na současné odvolání - bude-li schváleno druhé kolo IPRM na květnovém jednání zastupitelstva města Brna, bude se následně vypisovat výběrové řízení na stavební firmu Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí informaci o přípravě výstavby základní školy s víceúčelovou tělocvičnou s ohledem na odvolání Ing. Vlastimila Krejčího a Svatavy Hynštové. Ad II/5 - informoval o doručení vyjádření odboru dopravy MMB k žádosti o zbudování kruhového objezdu na Staré dálnici - zamítavé vyjádření se odvolává na možnost vedení R43 touto oblastí Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí informaci k požadavku na výstavbu kruhového objezdu na Staré dálnici. Ad II/6 - informoval o změně velitele sboru dobrovolných hasičů 5

6 - k byl jmenován pan Petr Jelínek - nový velitel má odbornou způsobilost - informoval o třech zásazích sboru dobrovolných hasičů na drobnějších požárech v poslední době Zastupitelstvo MČ Brno-Žebětín bere na vědomí informaci ke změně velitele jednotky sboru dobrovolných hasičů. Různé: Textu kroniky za rok em zašleme návrh textu kroniky za rok úkol: do zaslat návrhy na úpravu či doplnění textu kroniky za rok 2009; odpovídají všichni zastupitelé Bazén v Kohoutovicích - dnes slavnostně otevřen bazén v Kohoutovicích - velikost 25 m, tobogán pro děti Dopravní značka na Ostrovačické ulici - přidělána značka 30km/h před zatáčkou na ul. Ostrovačická - značka schválena na dřívějším jednání zastupitelstva Kanalizace - dohoda o zkrácení smlouvy mezi Brněnskými vodárnami a. s. a městem Brnem je odeslána na ministerstvo životního prostředí (předtím vrácena k úpravám) Úklid obce po zimě - pracovní četa postupně obec zametá - zatím nebylo nutné odtáhnout řádné vozidlo, lidé značky respektují Divadelní představení zrušeno Pan Kříž: - z důvodu dne smutku za oběti leteckého neštěstí u Smolensku zrušeno komediální představení - dle dohody s organizátory přesunuto na podzim Pálení čarodějnic - akce se koná na fotbalovém hřišti, na organizace se podílí Sporthill a skauti - organizátoři zaslali žádost o konání akce do 2 h, dle zákona možné jen do půlnoci den před pracovním klidem Další informace Starosta + pan Kříž: - vítání občánků pietní akt k 65. výročí ukončení války u pomníku padlých na Křivánkově nám zadána oprava desky z pomníku padlým v druhé světové válce 6

7 Kompostéry Ing. Křetínská - dotaz na stav jednání o kompostérech - vydáme článek s informacemi v následujícím občasníku - distribuovat by se měly od září letošního roku Nástěnky: Pan Maláč MO ČSSD: - poděkování ODS za přenechání nástěnky na Křivánkově nám. pro ČSSD - stížnost na nedodání písemného vyjádření k dotazu zaslanému týkající se nástěnek a jejich přidělování organizacím Starosta + Ing. Faktorová: - otázky zodpovězeny na jednání zastupitelsta dne Pan Maláč MO ČSSD: - požádal o písemné vyjádření Ing. Vít Beran v. r. starosta MČ Brno-Žebětín Ověřovatelé zápisu: Ing. Dana Bartoňková v. r. Ing. Regina Křetínská v. r. 7

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013

Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Zápis z 34. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 11. listopadu 2013 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: dle prezenční listiny pp., Smejkal, Ing. Jiroušek, Kozel Jiří

Více

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011

Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Zápis č. 12/Z6 z 12. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 10. října 2011 Přítomni: Omluveni: 9 zastupitelů dle prezenční listiny p. Smejkal, Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka:

Více

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011

Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Zápis č. 13/Z6 z 13. jednání Zastupitelstva MČ Brno-Žebětín, konaného dne 14. listopadu 2011 Přítomni: Omluveni: 10 zastupitelů dle prezenční listiny Ing. Plešinger Ověřovatelé zápisu: Zapisovatelka: Ing.

Více

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin

Obec Doubice. Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Obec Doubice Zápis z 2. zasedání zastupitelstva obce Doubice konaného dne 25. 05. 2015 od 16:00 hodin Místo konání: Termín konání: Obec Doubice Obecní úřad č.p.50, zasedací místnost 25. 05. 2015 od 16:00

Více

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu šestnáctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. června 2014 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice:

Více

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně.

Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Zápis 5/2011 z řádného jednání zastupitelstva Obce Tuřany konaného dne 16. března 2011 od 16,00 hodin na obecním úřadě v knihovně. Přítomni: dle prezenční listiny příloha č. 1 Zasedání zastupitelstva Obce

Více

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku.

Ověřovatelé zápisu: Starostka navrhla ověřovatele zápisu pana Josefa Vodičku a pana Pavla Vodičku. ZÁ P1 S Č. 7/2014 z veřejného zasedání zastupitelstva obce Tetěice, které se konalo v úterý dne 5. 8. 2014 v 18:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu. Přítomni: paní Ing. Soňa Štossová, Ph.D., pánové

Více

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání:

Zápis. 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010. Průběh jednání: Zápis 21. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz konané dne 2. 9. 2010 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav Svozil, starosta

Více

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov

Zápis. o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov Město Z b ý š o v, Masarykova 248, 664 11 Zbýšov Zápis o průběhu 8. zasedání Z a s t u p i t e l s t v a města Zbýšova konaného dne 16.09.2013 od 17,00 hodin na MěÚ Zbýšov 1. A Určení ověřovatelů a zapisovatele,

Více

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50

Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v 16:50 Zápis z jednání Rady města Bělá p.b. č.7/2014 konaného dne 7. 4. 2014 od 15:30 hodin v kancelář starostky MěÚ Bělá pod Bezdězem. Přítomni: Jitka Tošovská, starostka Ing. Petr Vokoun, člen RM příchod v

Více

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí.

Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Zápis č. 6/2006 ze zasedání Zastupitelstva města Kostelec nad Orlicí, konaného v pondělí 26. června 2006 v sále SK Rabštejn v Kostelci nad Orlicí. Přítomno: Omluveni: 15 členů (2 členové zastupitelstva

Více

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009

Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zápis z 6. jednání Zastupitelstva města Nová Bystřice, konaného dne 5. 8. 2009 Zapsal: Mgr. Rudolf Hubinger - tajemník V 17:05 h zahájil starosta města 6. řádné zasedání Zastupitelstva města Nová Bystřice

Více

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin.

Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Obec Ţichlínek Zastupitelstvo obce Ţichlínek Zápis ze zasedání Zastupitelstva obce Žichlínek, konaného dne 14. 2. 2012 od 18:00 hodin. Zahájení zasedání zastupitelstva Zasedání Zastupitelstva obce Ţichlínek

Více

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík

Zápis č. 20. Přítomni: Ing. Pavel Doubek, Ing. Milan Kelich, Miluše Némethová, Bc. Jana Nová, Jiří Süsmilich, Eva Švadlenová. Omluven: Pavel Ševčík Zápis č. 20 z 20. zasedání Zastupitelstva městyse Stádlec (dále jen zastupitelstvo) konaného dne 10. prosince 2013 od 17.00 hod. v zasedací místnosti v Úřadu městyse Stádlec čp. 150, Přítomni: Ing. Pavel

Více

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice

Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice Zápis ze 17. jednání Rady Městské části Praha Ďáblice konaného dne 8. 6. 2015 od 14.00 hod. Zúčastnění: starosta Ing. Miloš Růžička, zástupce starosty Martin Lonek, radní Ing. Tomáš Dvořák, radní Ing.

Více

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost:

Přítomni: Jeništa, Krčil, Kriegler, Meier, Míl, Rudolf, Runštuková, Valeš, Zelený Veřejnost: Zápis z veřejného zasedání Obecního zastupitelstva Obce Velká Jesenice č. 2/2014 konaného dne 22. dubna 2014 od 19:00 hodin v zasedací místnosti obecního úřadu ve Velké Jesenici Přítomni: Jeništa, Krčil,

Více

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0

Program: Zastupitelstvo schvaluje předložený program mimořádného zasedání zastupitelstva: 31-0-0 Z á p i s mimořádného zasedání Zastupitelstva městského obvodu Moravská Ostrava a Přívoz, konaného dne 29. 10. 2009 Místo konání: zasedací sál č. 306, budova Nové radnice, Ostrava Předsedající: Ing. Miroslav

Více

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku

ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku ze zasedání Zastupitelstva města Řevnice, konaného dne 7. dubna 2014 v budově Zámečku Přítomni: MUDr. Dercová Jaroslava, Kvasnička Libor, Ing. Sudek Martin, Ing. Šimůnek Jan, Hruška Jan, Tichý Roman, Ing.

Více

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004

ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 ZÁPIS A USNESENÍ Z XVII. VEŘEJNÉHO ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA OBCE LUŽICE ZE DNE 21. PROSINCE 2004 Přítomni: viz prezenční listina Jednání zahájil a řídil starosta obce Ing. Jaroslav KREML v 17. hod. s konstatováním

Více

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005

Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Stránka č. 1 z 8 Zápis číslo 10/2005 z jednání Zastupitelstva obce Vážany nad Litavou ze dne 23.2.2005 Přítomni: Omluveni: Ověřovatelé zápisu:jan Kundera, Josef Holub kdo je pro: 7, proti: 0, zdržel se

Více

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč

USNESENÍ č. 8/2014. Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč USNESENÍ č. 8/2014 Ze zasedání RADY MĚSTA PROSEČ, konané 22. dubna 2014 v kanceláři starosty města Proseč Přítomni: Omluveni: Jan Macháček, Karel Hloušek, Pavel Čermák, František Skála, Mgr. Lenka Žežulková

Více

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1

Ověřovateli zápisu z jednání zastupitelstva byli navrženi a schváleni: Jan Sýkora Ing. Rudolf Kouba Schváleno 19-0-1 Zápis z 10. jednání Zastupitelstva města Bělá pod Bezdězem konaného dne 17. 12. 2014 od 17 00 hod. v klubu Základní školy v Máchově ul. v Bělé pod Bezdězem. Přítomni: Lomoz Milan, Ing., starosta Kouba

Více

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009

Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Z á p i s z 18. zasedání zastupitelstva města Nové Město pod Smrkem konaného dne 23. září 2009 Přítomni: Ing. Pavel Smutný, Mgr. Yveta Svobodová, p. Lukáš Novotný, p. Jan Selnekovič, p. Pavel Malý, pí

Více

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014

odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Obec Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov, IČO: 47367105 za rok 2014 Krajský úřad Kraje Vysočina odbor kontroly Žižkova 57, 587 33 Jihlava Stejnopis č.: 1 Č. j.: KUJI 2001/2015 KO Zpráva o výsledku přezkoumání hospodaření obce Švábov se sídlem Švábov 37, 588 51 Batelov,

Více

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012

Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 Zápis z řádného jednání Rady města Úvaly č. R- 19/2012 které se konalo ve středu 19. 12. 2012 od 18:00 hodin v zasedací místnosti MěÚ Úvaly. Přítomni: Členové rady města : Tajemník MěÚ: MUDr. Jan Šťastný

Více

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu.

Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Zápis z 2. řádného zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice, konaného dne 17.12.2010 v 18.00 hod. v zasedací místnosti obecního úřadu. Starosta Ing. Vybíral zahájil 2. zasedání Zastupitelstva obce Plenkovice

Více

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952

OTNICKÝ ZPRAVODAJ ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH. 13. ročník 13. října 2008. Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 OTNICKÝ ZPRAVODAJ 33 ČÍSLO ČTVRTLETNÍK OBECNÍHO ÚŘADU V OTNICÍCH 13. ročník 13. října 2008 Pohled na lokalitu Poltňa z roku 1952 a současný pohled na nově budovaný rybník v této lokalitě. 2 Z obsahu: Do

Více

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice

Z Á P I S. o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Z Á P I S o průběhu třináctého zasedání Zastupitelstva obce Soběšovice konaného dne 11. září 2013 v zasedací místnosti Obecního úřadu Soběšovice Počet přítomných členů Zastupitelstva obce Soběšovice: 12

Více

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11

a) Bylo navrženo pracovní předsednictvo ve složení Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Mgr. Antonín Bělonožník Hlasování pro 11 Z Á P I S ze 5. zasedání zastupitelstva města, které se konalo dne 4.9.2013 v 17.00hod v Riedlově vile v Desné II Přítomní: Jaroslav Kořínek, Petr Šikola, Josef Želinský, Zuzana Horčičková, Jana Mojšová,

Více

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014

Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 1 č.j. 9/2014 Zápis ze zasedání zastupitelstva obce Korouhev dne 12.12.2014 Přítomni dle prezenční listiny Zahájení jednání: 12.12.2014 18:08 hodin v zasedací místnosti OÚ Ukončení jednání: 12.12.2014

Více