Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném"

Transkript

1 strana 03 nový pavilon strana 03 daně z nemovitostí strana 04 vodárenství strana 08 olympiáda strana 09 nešvary parkování informační zpravodaj pro občany města Tábora zdarma Výpověď z nájmu bytu kvůli dluhu na nájemném Od března 2006, kdy byla zákonem číslo 106/2006 Sb. přijata novela občanského zákoníku, došlo k zjednodušení ukončení nájemního vztahu v případech, kdy nájemce neplatí řádně nájemné. Dle ustanovení 711 odst. 2 písm. b) občanského zákoníku může pronajímatel vypovědět nájem bytu bez přivolení soudu, jestliže nájemce hrubě porušuje své povinnosti vyplývající z nájmu bytu, zejména tím, že nezaplatil nájemné a úhradu za plnění poskytovaná s užíváním bytu ve výši odpovídající trojnásobku měsíčního nájemného a úhrady za plnění Město Tábor vybírá místní poplatky uvedené v tabulce. Poplatky lze uhradit převodem na účet města, složenkou, hotově na pokladnách úřadu nebo platební kartou v pokladně na Žižkově náměstí č. p. 2 nebo v pokladně na Husově náměstí, kde jsou nainstalovány platební terminály. Městský úřad rozesílá složenky všem poplatníkům na poplatek za psa a všem poplatníkům nebo jejich společným zástupcům na poplatek Místní poplatky v Táboře poskytovaná s užíváním bytu. Město Tábor této možnosti využívá a nájemce městského bytu, který řádně nehradí nájemné, může očekávat, že následně obdrží výpověď z nájmu bytu. Jen v loňském roce odbor správy majetku města vypověděl nájem bytu 94 nájemcům. V případě, že si nájemce po obdržení výpovědi uspořádá včas své finanční záležitosti a dlužné nájemné uhradí během tříměsíční výpovědní lhůty, pak je obvykle výpověď vzata zpět a nájemní smlouva zůstává nadále v platnosti. Tímto způsobem bylo v roce 2008 řešeno patnáct výpovědí z nájmu bytu. To ovšem neplatí v případech, kdy se nájemce vyhýbá doručování, byt řádně neužívá, případně se jedná o opakované porušení povinností nájemce. V některých případech se nájemníci po obdržení výpovědi z nájmu bytu rozhodnou byt vyklidit a vrátit pronajímateli, takto bylo loni řešeno sedm případů. Pokud i po obdržení výpovědi nájemce nadále nehradí nájemné, podá odbor správy majetku města k Okresnímu soudu v Táboře návrh na vyklizení bytu. V roce 2008 bylo podáno 34 žalob na vyklizení bytu z důvodu dluhu na nájemném. V souladu s občanským zákoníkem je při vyklizení bytu nezbytné zajistit přístřeší, kterým se rozumí provizorium do doby, za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Složenky jsou rozesílány zhruba čtrnáct dní před splatností poplatku. Při platbě je nutno správně uvést variabilní symbol platby, aby tato mohla být přiřazena správnému poplatníkovi. Celá úprava místních poplatků, tedy povinnosti poplatníků oznámit poplatkovou povinnost či její změny, možné úlevy a osvobození od poplatků, jsou stanoveny obecně závaznou vyhláškou č. 3/2006, o místních poplatcích, a obecně závaznou vyhláškou č. 9/2003, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů, ve znění vyhlášky č. 5/2006, které jsou dostupné na internetových stránkách města Tábora: nebo na odboru financí MěÚ, oddělení místních poplatků (Žižkovo nám. č. p. 11, přízemí vlevo). Na tomto odboru mohou občané získat i všechny informace týkající se místních poplatků. Dana Daňková, vedoucí odboru financí druh poplatku kdo poplatek platí sazba splatnost za psa chovaného v rodinném domě držitel psa 500 Kč (každý další pes 1500 Kč) chovaného v ostatních objektech držitel psa 1000 Kč (každý další pes 1500 Kč) důchodci za psa chovaného v rodinném domě držitel psa 100 Kč (každý další pes 300 Kč) 31. března důchodci za psa chovaného v jiných objektech držitel psa 200 Kč (každý další pes 300 Kč) za lázeňský a rekreační pobyt ubytovatel 12 Kč za den čtvrtletně za užívání veřejného prostranství uživatel prostranství Kč za den dle typu užívání při oznámení užívání z ubytovací kapacity ubytovatel 2 Kč za lůžko a den čtvrtletně za výherní hrací přístroj provozovatel 5000 Kč na tři měsíce čtvrtletně za svoz odpadu občan přihlášený k trvalému pobytu a vlastník stavby určené k individuální rekreaci 500 Kč za rok 31. května než si nájemce zajistí řádné ubytování. Město Tábor toto řeší buďto zajištěním ubytovny na jeden měsíc nebo poskytnutím náhradního bytu se sníženou kvalitou, kde nájemní smlouva je uzavřena na dobu určitou jeden rok. Pokud nájemce nadále dluží a nevystěhuje se ani po zajištění přístřeší, následuje nařízení výkonu rozhodnutí, resp. exekuční vyklizení bytu, které provede soud. V loňském roce bylo nařízeno čtrnáct exekučních vyklizení bytu a jedenáct jich bylo provedeno. Ve třech případech nájemce vyklidil byt před termínem provedení exekuce sám. Dana Švecová vedoucí odboru správy majetku města Rozšíření separace Jistě jste v minulých týdnech zaznamenali řadu nových barevných kontejnerů na sběr separovaného odpadu. Jedná se o rozsáhlé rozšíření, na které město Tábor získalo dotaci ze státních a evropských prostředků. V některých případech se jedná o doplnění stávajících stanovišť o komodity, které zde chyběly, ve většině případů však jde o stanoviště zcela nová. Doplňováním starých stanovišť došlo v několika případech k tomu, že je jedno stanoviště osazeno až třemi druhy kontejnerů. Jedná se většinou o stanoviště osazená ještě starými typy kontejnerů, které se v současné době již nevyrábějí. V rámci tohoto projektu jsme doplňovali kontejnery od výrobce Reflex Zlín, který jako jediný podal nabídku z oslovených 5 výrobců kontejnerů a tudíž vyhrál výběrové řízení, které bylo podmínkou pro získání dotace. Kontejnery jsou vyrobeny ze sklolaminátu a výrobce nám na ně poskytl záruku deset let. Z hlediska vzhledu jsou nejproblematičtější plastové kontejnery na tetrapak doplněné ke stávajícím plechovým. Důvodem je zavedení sběru tetrapaku až dodatečně po vybavení města kontejnery na většinu běžných komodit. V rámci technických možností se pokusíme alespoň některá stanoviště, zejména v centru města, postupně typově ujednotit. (jf) Dole/Francie Škofja Loka/Slovinsko Kostnice/Německo Orinda/USA Wels/Rakousko partnerská města: TÁBOR: Entente Florale 2007 stříbro Olympiáda mládeže 2009 MS cyklokros 2010

2 strana 02 únor 2009 regulační plán; talent roku noviny Zasedání zastupitelstva Zasedání zastupitelstva se koná 9. března od hodin v zasedací místnosti číslo 410, v budově bývalé Tabačky. Jednání je veřejné. Úřední hodiny městského úřadu Žižkovo nám. č. p. 2, 3, 4, 30, 31 (komplex budov) starostka a místostarostové města odbor kancelář starosty odbor vnitřních věcí odbor financí stavební úřad odbor územního rozvoje odbor správy majetku města útvar vnitřního auditu Žižkovo nám. 11 odbor financí odbor kancelář starosty odbor školství, mládeže a tělovýchovy odbor dopravy odbor kultury a cestovního ruchu odbor investic a strukturálních fondů městská policie Husovo nám (Tabačka) tajemník MěÚ odbor vnitřních věcí odbor sociálních věcí odbor živnostenský odbor životního prostředí odbor dopravně správních agend Úřední hodiny jsou jednotné pro všechny odbory: pondělí hodin úterý hodin středa hodin čtvrtek hodin pátek hodin telefony: spojovatelka: provolba: xxx fax: Informace pro čtenáře: V NTR jednotlivé odbory městského úřadu prezentujeme piktogramy v záhlaví článků. Sběrné dvory Sběrný dvůr Klokoty, Kpt. Jaroše 2418 areál spol. Rumpold, s. r. o. Sběrný dvůr SNL, Bukurešťská ul. bývalý výměník Otevírací doba pro oba sběrné dvory v roce 2009: pondělí pátek: od do hodin sobota: od 8.00 do hodin Z jednání rady a zastupitelstva města v lednu Radní se sešli na dvou schůzích, a to 5. a 19. ledna, zastupitelé jednali 26. ledna. Rada města projednávala výsledky personálního a procesního auditu na městském úřadu a rovněž organizačního, procesního i ekonomického auditu společnosti Bytes. Z projednávaných materiálů byly zadány další úkoly pro zkvalitnění činnosti a lepší služby směrem k občanům. Městská rada rovněž schválila zavedení systému teleparking (platba parkovného přes mobilní telefon SMS) a uložila jednateli TST, s. r. o., zavést tento systém do provozu do 30. června V souladu s Rozhodnutím Zastupitelstva města Tábora o přidělování aktivních grantů byl vyhlášen grant v sociální oblasti pro rok 2009 na téma Tak již opět známe nejúspěšnější talentované žáky a studenty na základních a středních školách v Táboře a okolí. Soutěž Talent roku, která je určena pro všechny děti a mládež ve věku od 10 do 18 let, má už za sebou svůj jubilejní 11. ročník. Slavnostní vyhlášení vítězů proběhlo 8. ledna v malém sále Divadla Oskara Nedbala. V listopadu se sešla hodnotitelská komise, kde zasedli zástupci hlavních sponzorů VSP DATA, a. s., a E.ON Česká republika, a. s., dále zástupci města Tábora a odborníci z řad pedagogických pracovníků a společnými silami vybrali ty nejlepší. Rozhodování nebylo opravdu jednoduché. A kdo byli ti nejlepší v jednotlivých kategoriích? Humanitní V kategorii humanitní se umístila na 1. místě Martina Střelková (Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor), na 2. místě Klára Třicátníková (Gymnázium Pierra de Coubertina) a 3. místo obsadila Michaela Freitagová (ZŠ Chýnov). Romský festival. Město Tábor podá žádost o dotaci z revolvingového fondu pro granty na spolufinancování projektů pro rozvoj Místní agendy 21. Dle vypsaných pravidel je maximální možná částka pro Tábor stanovena na 500 tis. Kč. Finanční prostředky se využijí zejména na pořádání besed a fór s občany na různá témata, pořádání kampaní Den Země, Den bez aut apod. K řešení parteru náměstí T. G. Masaryka se radní vrátí ještě na dalším jednání v únoru. Rada sice schválila instalaci sloupků na Žižkově náměstí, které by měly zabránit vozidlům v parkování v obloucích náměstí, konečné slovo ale bude mít ještě Státní památkový ústav. Schválena byla studie Křižíkova náměstí a současně i zahájení přípravy této investiční akce obdobně jako rekonstrukce Budějovické ulice. V roce 2007 se stalo sdružení firem Mane Holding, a. s., a AZ bydlení, s. r. o., vítězem výběrového řízení na využití areálu bývalých kasáren Jana Žižky. Podmínkou smlouvy mezi městem a nájemci bylo i pořízení regulačního plánu pro danou lokalitu. Regulační plán navrhne zástavbu na přesně vymezeném území, v podrobnějším měřítku než platný územní plán. V souladu s ním stanoví detailní podmínky pro využití pozemků, pro umístění a uspořádání staveb, pro veřejnou infrastrukturu včetně dopravního a technického vybavení. Zároveň bude dbát na ochranu hodnot území a vytvoření příznivého životního prostředí. Předpokládá se, že nahradí územní rozhodnutí pro dopravní a technickou infrastrukturu. Podnět k pořízení regulačního plánu byl podán na Městský úřad v Táboře loni v září. Po doplnění základních údajů bylo zastupitelstvem města 15. prosince schváleno pořízení regulačního plánu, podmíněné úhradou nákladů na zpracování dokumentace předkladatelem podnětu. Odbor územního rozvoje městského úřadu se tak stal pořizovatelem regulačního plánu. Formou oznámení je se způsobem projednávání návrhu zadání seznámena celá veřejnost, dotčené orgány státní správy, vlastníci a správci sítí. Celé oznámení je zveřejněno na úřední desce města a na webových stránkách: Přírodovědně-technická V kategorii přírodovědně-technické získal 1. místo Stanislav Fořt (Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor), 2. místo Martina Vaváčková (Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor) a Lukáš Svoboda (ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732) a 3. místo Stanislav Vyhnal (Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor). Umělecká V kategorii umělecké byla 1. Barbora Brabcová (byla nominována ZUŠ Oskara Nedbala Tábor i ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570), 2. Anna Hýnová (ZŠ Planá nad Lužnicí) a 3. místo získali Jakub Dvořák a Martin Bosák (oba ze ZUŠ Oskara Nedbala Tábor). Sportovní Vítězství ve sportovní kategorii tentokrát patřilo zástupkyním něžného pohlaví. Jako 1. se umístila Petra Kanovová (Táborské soukromé gymnázium), 2. byla Kateřina Rajmová (SOŠ OTŽP Veselí nad Lužnicí) a 3. Aneta Kosobudová (ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45). Radní se také zabývali řešením koncepce fotbalových hřišť. Znovu bude tato problematika projednávána po předání studie sportovního areálu na hřišti Viktorie. Schválena byla také cena tepla pro rok Oproti roku 2007 byla snížena na 515 Kč za GJ (v roce 2007 to bylo 530 Kč). Byla schválena odpověď na petici obyvatel Maredova vrchu ohledně linek MHD. Budou sladěny spoje zajíždějící na Maredův vrch s plynulou návazností na linku č. 17, a to v oblasti autobusového nádraží. Přijata byla petice obyvatel Smyslova ohledně směny lesních pozemků. Rada rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky na realizaci dvou veřejných zakázek odpočinkových zón Jordán a Komora. Lubomír Šrámek tajemník Pozvánka na veřejnou prezentaci regulačního plánu Výsledky soutěže Talent roku 2008 Pro podrobnější seznámení s návrhem zadání a přípravou celé koncepce bude 18. února od hodin v sále budovy Milenia uspořádána veřejná prezentace návrhu zadání a beseda s projektantem regulačního plánu. Tímto zveme všechny občany k účasti. Od 13. do 27. února bude možné nahlížet do dokumentace na MěÚ v Táboře, odboru územního rozvoje, případně uplatnit písemné připomínky. Podle závěrů z projednání bude návrh zadání doplněn a předložen ke schválení zastupitelstvu města. Následovat bude zpracování konkrétního návrhu regulačního plánu, jeho projednání a dále bude předložen ke schválení městskými zastupiteli. Vlastimil Křemen vedoucí odboru územního rozvoje Všestranná Prvenství ve všestranné kategorii získal Petr Hudeček (Gymnázium Pierra de Coubertina Tábor), 2. se umístila Tereza Krůčková (Táborské soukromé gymnázium) a 3. příčku obsadila Lucie Šetelíková (ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732). Speciální Ve speciální kategorii, která je určena handicapovaným dětem, se na 1. místě umístil Tomáš Růzha (Základní škola speciální Klíček, Tábor- -Záluží), na 2. Martin Brabec (MŠ a ZŠ třída Československé armády Tábor). Kromě krásných cen, které získali nejlepší soutěžící v jednotlivých kategoriích, uděloval také Rotary Club Tábor svoji cenu, která nese označení Cena Jiřího Pešky. Tuto cenu určenou pro mimořádně nadaného studenta předal letošní prezident Rotary clubu Tábor Ing. Luboš Pasák Stanislavu Fořtovi z Gymnázia Pierra de Coubertina Tábor. Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy

3 noviny únor 2009 strana 03 nový pavilon; czech point; daně Nemocnice Tábor otevřela nový pavilon Czech Point, tedy Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, je projektem, který by měl zredukovat přílišnou byrokracii ve vztahu občan veřejná správa. O této službě jsme již čtenáře informovali. Občané najdou tato místa podle typického modrého loga. V Táboře kromě městského úřadu poskytuje službu i Česká pošta. Velmi dobře se osvědčilo spojení Czech Pointu s možností ověřování v budově matriky na Žižkově náměstí. Do konce loňského roku bylo možné z pracovišť Czech Point odnést ověřené výstupy z živnostenského a obchodního rejstříku, z katastru nemovitostí a z rejstříku trestů. Od 1. ledna byly spuštěny další tři výstupy. Výpis z bodového hodnocení osoby Umožňuje občanům zjistit stav trestných bodů (kromě těch, o kterých je rozhodováno ve správním řízení). O výpis může zažádat pouze žadatel sám nebo jím určený zmocněnec. Osoba, která na pracovišti Czech Novely zákona o dani z nemovitostí přinesly pro rok 2009 následující změny: zavádí se místní koeficient podle 12 zákona o dani z nemovitostí zrušuje se osvobození od daně ze staveb nových staveb a bytů v nových stavbách dle 9 odst. 1 písm. g) zákona o dani z nemovitostí, které je poskytováno na dobu 15 let zrušuje se osvobození od daně ze staveb, u kterých byly provedeny změny spočívající ve snížení tepelné náročnosti stavebními úpravami, na které bylo vydáno stavební povolení (dále jen zateplení ) zákona o dani z nemovitostí, které je podle 9 odst. 1 písmeno r) poskytováno na dobu pěti let vyjímají se z místního koeficientu upraveného ustanovením 12 zákona o dani z nemovitostí pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních V úterý 6. ledna byl slavnostně otevřen pavilon akutní medicíny v táborské nemocnici. Nová budova bude zajišťovat komfort a nadstandardní péči novopečeným maminkám a větší šanci na uzdravení osobám po vážných úrazech. Vznikl i dostatečný prostor při potřebě řešit hromadná neštěstí. Součástí zahájení provozu bylo i odpoledne Otevřených dveří. Byli jsme mile překvapeni, že se přišly podívat na nové provozy stovky občanů. Nová budova bude především sloužit k ošetření akutních stavů chirurgické povahy například úrazů, a to v chirurgických a ortopedických ambulancích. Další velkou cílovou skupinou jsou vážné akutní případy s následnou péčí anesteziologicko-resuscitačního oddělení (ARO). V současné době je ARO ve čtvrtém patře druhé budovy. Výhodou nové budovy je, že umožní přímý vstup akutních případů k chirurgické ambulanci či ARO s přímou návazností k pracovišti rentgenu. Dojde tak k výraznému zlepšení záchrany lidských životů. Vedle akutních stavů je v nové budově i porodnice. Během posledních pěti let vzrostl počet porodů. Proto se u lůžek šestinedělí stávající kapacita osmnácti lůžek zvýší na dvaadvacet. Nová přístavba rovněž myslí na zvýšení komfortu pacienta. Nové pokoje jsou jedno- a dvoulůžkové. Porodní sály, vyšetřovny, ambulance a ARO budou klimatizované. V přímé návaznosti na porodní sály je i operační sál. V nové porodnici se Rozšíření služeb Czech Point Point o výpis žádá, musí mít platný doklad totožnosti (občanský průkaz, cestovní pas) a musí mít přiděleno rodné číslo. Nepovinně je možné v žádosti i udávat číslo řidičského průkazu. Výpis lze vydat i cizincům, kteří mají například trvalé bydliště v ČR. Na pracovištích Czech Pointu lze vydávat výpisy i zplnomocněncům, kteří žádají o výpis na základě úředně ověřené plné moci. Vydání ověřeného výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů Seznam kvalifikovaných dodavatelů je veden ministerstvem pro místní rozvoj jako součást informačního systému o veřejných zakázkách. Tato služba je určena především firmám a dodavatelům, kteří mají zájem se ucházet o veřejné zakázky. Výpisem ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů tak může dodavatel v zadávacím řízení nahradit doklady prokazující splnění základních a profesních kvalifikačních kritérií. Zadavatel je povinen výpis ze seznamu uznat, není-li nebudou vybírat žádné platby za nadstandardní pokoje, neboť všechny se stanou z dnešního pohledu nadstandardní. Celá budova je řešena jako bezbariérová. Pro přepravu do patra je zřízen osobní výtah, bezbariérové jsou též lůžkové pokoje pro rodičky, hygienická zařízení a další prostory. Nový pavilon byl vybudován díky dvěma dotacím z Regionálního operačního programu. První dotace byla určena na stavbu nového pavilonu, druhá pak na vybavení pavilonu. Celkem tak Evropská unie přispěla více než 109 mil. Kč. Dalšími 67 mil. přispěl Jihočeský kraj a 18 mil. Kč doplatila nemocnice ze svých prostředků. Ing. Ivo Houška, MBA ředitel NT, a. s. starší více než tři měsíce. Jde o veřejný rejstřík, požádat o výstup může kdokoli. Pro získání výstupu ze Seznamu kvalifikovaných dodavatelů je nutné znát pouze identifikační číslo organizace. Podání do registru účastníků provozu modulu autovraků ISOH Služba je určena pro provozovatele autovrakovišť. Pro evidenci autovraků je nutné, aby se provozovatelé zaregistrovali na MA ISOH, což je jim umožněno právě přes Czech Point. Pro provozovatele autovrakovišť je nutné získat přístupové údaje do systému evidence autovraků. Přístupové údaje obsahují přihlašovací jméno a heslo, které jednoznačně identifikují provozovatele a provozovnu zařízení ke sběru vybraných autovraků. Přístup do systému může získat jen podnikatelský subjekt, který k provozování činnosti sběru vybraných autovraků získal povolení od příslušného krajského úřadu. Lubomír Šrámek, tajemník Změny v dani z nemovitostí od 1. ledna 2009 porostů tak, aby u nich nedošlo ke zvýšení daňové povinnosti Zavedení místního koeficientu Obecně závaznou vyhláškou města Tábora byl místní koeficient stanoven ve výši 2. Touto vyhláškou došlo také k navýšení koeficientu, kterým se násobí základní sazby daně u stavebních pozemků stanovené v 6 odst. 2 písm. b) a základní sazby daně u obytných domů, ostatních staveb tvořících příslušenství k obytným domům, bytů a u ostatních samostatných nebytových prostorů stanovené v 11 odst. 1 písm. a) a f) v částech obce Čekanice z 1,6 na 2. Zrušení nároku na osvobození novostaveb a bytů již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2009 (stavba nebo byt byly dokončeny v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008 apod.), ve zdaňovacím období 2010 nelze již osvobození poskytnout od 1. ledna 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, které byly dokončeny v průběhu roku 2008 Zrušení nároku na osvobození při zateplení staveb již přiznaný nárok na osvobození v předchozích zdaňovacích obdobích se poplatníkům poskytne naposledy ve zdaňovacím období 2012 (stavba byla zateplena v průběhu roku 2007, do 31. ledna 2008 byl nárok uplatněn v daňovém přiznání a vznikl dnem 1. ledna 2008 apod.), od 1. ledna 2013 nelze již osvobození poskytnout od 1. ledna 2009 již nelze nově přiznat nárok na osvobození u stavby nebo bytu, bylo-li jejich zateplení provedeno v průběhu roku 2008 Osvobození týkající se změny vytápění přechodem z pevných paliv na obnovitelnou energii solární, větrnou, geotermální a biomasy, je zachováno, jde o ekologické vytápění šetrné Oslavy partnerství V letošním roce uplyne 25 let od uzavření smlouvy o partnerství mezi městy Táborem a Kostnicí. U této pří- ležitosti proběhnou v obou městech oslavy, které jsou naplánovány v Kostnici od 21. do 24. května a v Táboře v termínu Táborských setkání. V polovině ledna navštívili zástupci táborské radnice naše partnerské město, aby tam s kostnickými kolegy a zástupci kulturních a sportovních klubů projednali otázky spojené s přípravou a organizací této významné kulturně-společenské události na poli zahraniční spolupráce města. (red) Dokončení parku U Popraviště Poslední fází dokončení tohoto díla je prostor vlastního popraviště. Budou provedeny nové povrchy přístupové cesty a upraveny svahy přiléhající k přístupové cestě, upraveny záhony podél zdi kasáren a bezbariérový přístup od třídy Kpt. Jaroše. V nástupním předprostoru budou položeny kamenné desky. Nově navržené úpravy uměleckých děl budou spočívat v jejich vyčištění, vyspravení a konzervaci. Kamenný pylon Lidická růže a pomníčky s názvy vyhlazených obcí budou nasvětleny zemními reflektory. Stávající dřevěná stěna bude nahrazena materiálem s větší odolností proti klimatickým vlivům. Úpravy uměleckých děl provede restaurátor s licencí firma Fexa Praha buď na místě, nebo v restaurátorských dílnách. Proto v posledních dnech loňského roku byl demontován a odvezen jmenný seznam obětí. Stejně bude postupováno i u dalších plastik a částí uměleckých děl. (kh) k životnímu prostředí, jehož zavedení je finančně nákladné. Vynětí pozemků orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů z použití místního koeficientu od zdaňovacího období 2009 se místní koeficient v zákoně o dani z nemovitostí nebude vztahovat na pozemky orné půdy, chmelnic, vinic, zahrad, ovocných sadů a trvalých travních porostů Vynětí těchto pozemků z místního koeficientu však neznamená, že u nich bude nulová daňová povinnost. Uvedené pozemky budou zdaňovány sazbou daně podle zákona o dani z nemovitostí, jako tomu bylo doposud. Správcem daně z nemovitostí je Finanční úřad Tábor, tel.: , Otevírací doba Finančního úřadu Tábor: pondělí, středa hodin úterý hodin čtvrtek, pátek hodin Dana Daňková, vedoucí odboru financí

4 strana 04 únor 2009 z historie vodárenství Vodovodní a kanalizační síť, včetně čistíren odpadních vod, vlastnil a provozoval do roku 1992 státní podnik Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, České Budějovice. V tomto roce došlo k schválení privatizačního projektu tohoto státního podniku a výsledkem byl převod infrastrukturního vodohospodářského majetku (vodovodní řady, kanalizační řady a čistírny odpadních vod) do vlastnictví jednotlivých měst. Takzvaný provozní majetek (laboratoře, speciální technika, projekční složky apod.) přešel do vlastnictví nově vzniklého subjektu, firmy Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., České Budějovice. Tato organizace má v současné době většinového zahraničního vlastníka a zajišťuje pouze provozování vodohospodářských zařízení na základě smluvního vztahu s jednotlivými vlastníky. Město Tábor (stejně tak i města Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí) po privatizaci státního podniku Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, České Budějovice, v roce 1992 vstoupilo se svým vodohospodářským majetkem nejprve do Jihočeského vodárenského svazu České Budějovice, který vznikl jako zájmové sdružení právnických osob. V roce 1997 po vzájemných diskusích v rámci táborské aglomerace založila města Tábor, Sezimovo Ústí a obec Planá nad Lužnicí Vodárenskou společnost Táborsko, sdružení právnických osob. Na podzim 2003 zastupitelstva měst Tábora, Sezimova Ústí a Plané nad Lužnicí rozhodla k 10. prosinci 2003 založit obchodní společnost pod názvem Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. (dále jen VST, s. r. o.), přičemž do této společnosti vložila veškerý svůj infrastrukturní vodohospodářský majetek. V praxi to znamená, že o rozvoji vodovodních a kanalizačních řadů, jejich rekonstrukci a záležitostech týkajících se čistíren odpadních vod rozhoduje tato společnost. V jejím čele stojí ředitel, o chodu společnosti rozhodují tři jednatelé, z nichž každý zastupuje jedno ze zakládajících měst, a je ustanovena čtyřčlenná dozorčí rada. V současné době je uzavřena provozovatelská smlouva mezi Vodárenskou společností Táborsko, s. r. o., se sídlem Tábor, Kosova ul. 2894, se společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., se sídlem České Budějovice, ulice B. Němcové 12. Název smlouvy je Smlouva o pronájmu staveb a zařízení pro výrobu a dopravu pitné vody, odvádění a čištění odpadních vod a obstarání správy a provozu vodovodů a kanalizací pro veřejnou potřebu. Tato smlouva byla uzavřena na dobu určitou, a to do 31. prosince Dne 22. prosince 2006 obdržela Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o., rozhodnutí Evropské komise o přidělení finančních prostředků na spolufinancování akce Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko. V rozhodnutí je uvedeno, že míra pomoci společenství ve prospěch projektu činí 54 % a maximální částka pomoci z Fondu soudržnosti činí eur. Jednou z nezbytných podmínek přidělení dotace je výběr nového provozovatele. To byl jeden důvod a důvod druhý byl prostý, jak jsem uvedla výše v textu, stávající smlouva byla uzavřena pouze na dobu určitou do 31. prosince A v důsledku obou skutečností se přistoupilo ze strany jednatelů VST, s. r. o., k vypsání veřejné zakázky výběrového řízení na provozovatele vodohospodářské infrastruktury Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o., které bylo zveřejněno dne 16. listopadu Výběrové řízení bylo vypsáno jako soutěž, která měla pouze jediné kritérium výběru v tomto konkrétním případě se soutěžila výše nájemného s tím, že v podmínkách výběrového řízení byla stanovena taxativně výše vodného a stočného pro období 2008 až Hodnocení nabídek v tomto případě by bylo velmi jednoduché, protože šlo pouze o seřazení podle výše nabízené hodnoty nájemného. Tato veřejná zakázka měla být ukončena do konce roku Vzhledem k otevřeným diskusím se zástupci Evropské komise, Ministerstva pro místní rozvoj ČR a Ministerstva životního prostředí ČR se termín ukončení vypsaného výběrového řízení dvakrát prodlužoval, protože nebylo v podmínkách České republiky zcela jasné, zda se výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury bude řídit podle zákona o zadávání veřejných zakázek či podle nově přijatého koncesního zákona. Nakonec po dlouhých debatách toto již vypsané výběrové řízení na nového provozovatele (podle zákona o zadávání veřejných zakázek) muselo být zrušeno i s ohledem na negativní stanovisko Evropské komise k podmínkám výběrového řízení. Ze všech jednání vyplynul následující závěr: VST, s. r. o., musí postupovat obecně v souladu s národní legislativou a současně dle rozhodnutí o přiznání dotace z Fondu soudržnosti z roku 2006 je vlastník vodovodů a kanalizací VST, s. r. o. povinen postupovat při výběru provozovatele v souladu s požadavky Evropské komise. Proto jsme požádali o vydání závazného stanoviska MMR ČR a Úřad pro ochranu hospodářské soutěže k dané problematice. VST, s. r. o., obdržela stanovisko k problematice koncese nebo veřejné zakázky. Podle stanovisek ÚOHS a MMR ČR se v případě Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o., jedná o koncesi a s ohledem na výši ročních nákladů a výnosů se jedná o významnou koncesi. Předpokládaný příjem koncesionáře (vodné a stočné) bude dle dnešního stavu za jeden rok více než 100 mil. Kč (za předpokládanou dobu deseti let miliarda korun), což převyšuje hranici pro významnou koncesi. Vzhledem k tomu, že stávající provozovatelská smlouva byla uzavřena do 31. prosince 2007, nezbývalo tedy nic jiného než jednat se stávajícím provozovatelem o možnosti prodloužení stávající smlouvy v intencích stanoviska MMR ČR ze dne 21. září V tomto stanovisku se konstatuje, že lze uzavřít dodatek ke stávající provozovatelské smlouvě na dobu nezbytně nutnou, tedy do doby, než bude v souladu s národní i komunitární legislativou zejména zákonem č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů, a zákona č. 139/2006 Sb., o koncesních smlouvách a koncesním řízení, vybrán nový nájemce. Na jednání zastupitelstev všech tří měst byl na podzim 2007 předložen materiál, týkající se prodloužení stávající provozovatelské smlouvy na dobu nezbytně nutnou mezi Vodárenskou společností Táborsko, s. r. o., a společností Vodovody a kanalizace Jižní Čechy, a. s., se sídlem v Českých Budějovicích (pro doplnění zastupitelstvo města Tábora o tomto materiálu jednalo na svém zasedání 19. listopadu 2007). Předložený materiál byl postupně všemi zastupitelstvy měst Tábora, Sez. Ústí a Plané nad Lužnicí schválen, následně pak byl schválen i valnou hromadou VST, s. r. o. Následně byl uzavřen dodatek ke stávající provozovatelské smlouvě. V dodatku ke stávající nájemní smlouvě se stanoví technicky nutná přechodná doba, aby po podpisu smlouvy s novým vybraným provozovatelem byla co nejrychleji ukončena spolupráce na základě dosavadní provozovatelské smlouvy a byla nahra- noviny Trocha z historie vodárenství v táborské Dnes disponuje VST, s. r. o., základním kapitálem Kč. Výše vkladů jednotlivých společníků do základního kapitálu je následující: V poslední době se objevily v některých periodikách nepřesné a zkreslené údaje a informace, týkající se činnosti Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o. Z mého pohledu je nezbytný krátký exkurz do historie problematiky vodního hospodářství. 1. město Tábor vklad ve výši Kč 2. město Sezimovo Ústí vklad ve výši Kč 3. město Planá nad Lužnicí vklad ve výši Kč zena spoluprací s nově vybraným provozovatelem, aniž by byla ohrožena plynulost a spolehlivost provozování vodohospodářské infrastruktury. V uzavřeném dodatku se hovoří o lhůtě tří měsíců od podpisu smlouvy s novým vybraným provozovatelem. Na podzim roku 2007 a počátkem roku 2008 se začalo pracovat na vlastním koncesním projektu na výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury. Možná se někomu zdá, že doba na zpracování je dlouhá. Ale je to dáno tím, že VST, s. r. o., je první společností v naší republice, která připravuje koncesní řízení. Toto řízení je hodně složité. Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti zpracovala pro VST, s. r. o., společnost MOTT Mac Donald Praha, spol. s r. o. Táborské zastupitelstvo schválilo na svém zasedání 25. srpna 2008 Koncesní projekt pro výběr provozovatele vodohospodářské infrastruktury společnosti VST, s. r. o. Zároveň toto zastupitelstvo vzalo na vědomí Plán financování obnovy vodovodů a kanalizací Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o., pro léta 2009 až Obdobně tak učinila i zastupitelstva měst Sezimovo Ústí a Planá nad Lužnicí. Následně vše bylo schváleno valnou hromadou VST, s. r. o. A pak na podzim 2008 bylo zahájeno již vlastní koncesní řízení. Ke koncesi je vydáno kladné stanovisko Evropskou komisí. Zástupci EK byla odsouhlasena i délka provozovatelské smlouvy deset let. Nyní se nacházíme ve stadiu, kdy probíhá kvalifikační řízení. To bude ukončeno v polovině února 2009 a následně bude vybraným uchazečům, kteří splní kvalifikační předpoklady, poskytnuta vlastní zadávací dokumentace. Ukončení koncesního řízení na výběr nového provozovatele předpokládáme v průběhu letošního roku a uvažujeme, že nový provozovatel začne provozovat vodohospodářskou infrastrukturu nejpozději od 1. ledna VST, s. r. o., má v současné době zpracován finanční model nezbytný pro koncesní projekt (modelování vztahu investic, obnovy, dotací, úvěrů, nájemného a vlivu na ceny pro vodné a stočné). Ve VST, s. r. o., je pro odběratele od 1. ledna 2009 zavedena dvousložková cena vodného a stočného. Zavedení dvousložkové ceny prošlo stejným schvalovacím mechanismem, to znamená, nejprve je projednala příslušná zastupitelstva měst a následně pak dvousložková cena pro vodné a stočné byla schválena valnou hromadou VST, s. r. o. Připomeňme si ještě jednou, co zavedení dvousložkové ceny znamená finančně. Pevná složka je stálá platba za připojení (tzn. i bez odběru vody) a za tzv. pohotovost k dodávce vody, pohyblivá složka je platbou podle odebraného množství vody.

5 noviny aglomeraci a) pohyblivá složka ve vodném = 32,30 Kč bez DPH na stočném = 22,48 Kč bez DPH celkem = 54,78 Kč bez DPH (poznámka: stejná výše jako v roce 2008) b) pevná složka od 1. ledna 2009 se zavádí tzv. pevná složka, která se stanovuje podle hodnoty trvalého průtoku dle normové hodnoty vodoměru, přičemž nejvíce vodoměrů je do průtoku 2,5 m 3 /H. Z vodoměru do průtoku 2,5 m 3 /H se bude ve vodném platit pevná složka ve výši 264 Kč bez DPH a na stočném pak částka 576 Kč bez DPH, tedy celkem z tohoto průměru vodoměru zaplatí spotřebitel za rok částku 840 Kč. Zvýšení ceny je v roce 2009 ve vodném a stočném promítnuto do platby za pevnou složku. Pohyblivá složka zůstala ve stejné výši, jako bylo stanoveno vodné a stočné v roce V loňském roce platila na území aglomerace jednosložková cena pro vodné a stočné. Nárůst tedy spočívá v platbě pevné složky. Uveďme si příklady... Rodinný dům, který má vodoměr o průtoku 2,5 m 3 pevná platba za tento vodoměr pro rodinný dům představuje částku 915,60 Kč/rok včetně DPH (tedy částka, o kterou se letos navyšuje v tomto případě celkem vodné a stočné oproti roku 2008), což představuje navýšení o 76,30 Kč/měsíčně včetně DPH Bytový dům Vídeňská 2773 v panelovém domě je 32 bytů, vodoměr Qp 6 pevná platba je 3643,87 Kč/rok včetně DPH tato pevná platba se rozpočítává na jednotlivé byty, kterých je v tomto osmipatrovém panelovém domě 32 při rozúčtování na byt: 3643,87 Kč/rok : 32 bytů = 113,87 Kč/rok včetně DPH na jeden byt, měsíčně se jedná o částku 9,50 Kč na jednu bytovou jednotku včetně DPH V nedávné době bylo v jednom periodiku uvedeno, že Tábor má také svůj zdroj pitné vody... A tak pro upřesnění zásobování města Tábora pitnou vodou je v současnosti řešeno převážně dálkovým přívodem vody ze zhruba 70 kilometrů vzdáleného centrálního zdroje Jihočeské vodárenské soustavy, kterou tvoří úpravna vody Plav, odebírající povrchovou vodu z nádrže Římov na řece Malši. Zdroj se nachází přibližně sedm kilometrů od Českých Budějovic. Do Tábora se přivádí řadem DN 1000 mm do Veselí nad Lužnicí a dále řadem DN 800 mm do vodojemu Čekanice. Doplňkovým zdrojem pitné vody je táborská úpravna vody Rytíř, odebírající vody z Jordánu. Úpravna Rytíř byla založena v roce 1936 a později několikrát prošla rekonstrukcí. Úpravna vody Rytíř je ve vlastnictví Jihočeského vodárenského svazu Č. Budějovice, nikoli Vodárenské společnosti Táborsko, s. r. o. Tak bylo rozhodnuto v rámci privatizace státního podniku Jihočeské vodovody a kanalizace České Budějovice. VST se snažila jednat se zástupci Jihočeského vodárenského svazu o možnosti převodu úpravny vody do svého vlastnictví, ale jednání nebylo úspěšné. Jihočeský vodárenský svaz České Budějovice dokončil poslední rekonstrukci úpravny vody Rytíř v roce Rekonstrukce spočívala v doplnění technologické linky kvůli výraznějšímu zvýšení výkonu pro případ mimořádných situací na soustavě. V současné době se do vodovodního systému města voda z nádrže Jordán nedodává, to znamená, že veškerá pitná voda je dodávána ze skupinového vodovodu Veselí nad Lužnicí Soběslav Tábor. Další informace, která byla v tomto periodiku čtenářům podávána, je následující: Cituji: Když teď chtějí v Táboře čerpat evropské peníze, budou muset zřejmě vodohospodářský majetek převést zpátky na město, aby se mohlo stát příjemcem dotace... Stačí si však přečíst rozhodnutí o poskytnutí finanční podpory a každému je jasné, jak vše doopravdy je. Dne 22. prosince 2006 obdržela Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o., rozhodnutí Evropské komise o udělení pomoci z Fondu soudržnosti projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko (číslo rozhodnutí CCI 2005CZ16CPE012). Z toho tedy zcela jasně vyplývá, že příjemcem dotace je Vodárenská společnost Táborsko, s. r. o. V rozhodnutí je uvedeno, že míra pomoci Společenství ve prospěch projektu Náprava stavu kanalizační soustavy aglomerace Táborsko činí 54 % a maximální částka pomoci z Fondu soudržnosti činí eur. Hana Randová starostka města Tábora únor 2009 strana 05 z historie vodárenství; statistika Několik čísel z činnosti městského úřadu Rádi bychom přinesli pohled na činnost městského úřadu i z hlediska vysloveně úřednických činností. Odborně říkáme, že se jedná o činnosti, které zajišťuje úřad pro stát v tzv. přenesené působnosti. Vzhledem k tomu, že v loňském roce občané ve velkém počtu navštívili odbor dopravně správních agend, přinášíme v tomto čísle NTR pro čtenáře statistiku právě z tohoto odboru. Statistika roku 2008 Registr řidičů evidovaní řidiči první zkouška žadatelů o řidičské oprávnění 920 opakovaná zkouška žadatelů o řidičské oprávnění 914 udělená řidičská oprávnění 2030 odňatá a pozbylá řidičská oprávnění 313 vydané první řidičské průkazy 1030 blokovaná řidičská oprávnění 266 vydané řidičské průkazy 4840 vydané mezinárodní řidičské průkazy 377 vydané řidičské průkazy cizincům 42 vydané průkazy profesní způsobilosti řidičů 3532 vydaná osvědčení profesní způsobilosti řidičů 577 zadržené řidičské průkazy 203 z toho: ze správního území Tábor 145 z ostatních 58 Přidělené trestné body k 31. prosinci 2008 řidiči s dosaženým 1 bodem 692 řidiči s dosaženými 2 body 1309 řidiči s dosaženými 3 body 592 řidiči s dosaženými 4 body 309 řidiči s dosaženými 5 body 189 řidiči s dosaženými 6 body 153 řidiči s dosaženými 7 body 305 řidiči s dosaženými 8 body 60 řidiči s dosaženými 9 body 39 řidiči s dosaženými 10 body 25 řidiči s dosaženými 11 body 17 řidiči s dosaženými 12 body 86 řidiči s platným zákazem řízení 309 projednané správní delikty podnikajících fyzických a právnických osob 72 Evidence obyvatel, občanské průkazy, cestovní doklady obyvatelé ve správním území obce 3. typu osoby přihlášené k trvalému pobytu 3777 z jiné obce 3. typu 853 v rámci obce 3. typu 2924 osoby odstěhované z obce 3. typu 1088 narození 864 úmrtí 765 sňatek 780 rozvod 413 podané žádosti o vydání občanského průkazu celkem vydané občanské průkazy podané žádosti o cestovní doklad 3032 celkem vydané cestovní doklady 3139 z toho e-pasů: se strojově čitelnou zónou 2904 bez strojově čitelné zóny 235 Registr vozidel celkem registrovaných vozidel v okresu Tábor (včetně správního území Soběslav) celkem provedených úkonů výdej dat z registru vozidel lustrace 432 celkem vydaná správní rozhodnutí 3741 z toho dovozy 3664 Lubomír Šrámek, tajemník

6 strana 06 únor 2009 program kina a divadla noviny 14. února SOLNÁ JESKYNĚ nám. Fr. Křižíka 496 dárek na Valentýna všem zamilovaným párům: vstup zdarma 7. února, hodin Dům armády ČR v Kyjevské ulici ÚNOROVÉ SETKÁNÍ SBĚRATELŮ Pořádá Jihočeský klub sběratelů v Táboře. Dále se každou neděli od 9.00 do hodin scházejí sběratelé v restauraci Na Svépomoci (Maredův vrch). Informace na tel.: Nadace SENIO 11. a 25. února, hodin Dlouhá ulice č. p. 325 v Táboře DISKUSNÍ KLUB anglické knihy, české a anglické časopisy si lze vypůjčit 11. února od hodin Informace na tel.: Muzeum fotografie Šechtl & Voseček dům U Lípy, roh náměstí Mikuláše z Husi a Filipovské ulice, Tábor otvírací doba: po pá hodin vstup zdarma cukrárnou Fred Payne CLATWORTHY: Fotografie v přírodních barvách AUTOCHROMY výstava ze sbírek Marka Jacobse otevřeno: po pá hodin Výstava potrvá do konce února března, hodin Dům armády ČR v Kyjevské ulici SETKÁNÍ SBĚRATELŮ PIVOVARSKÝCH SUVENÝRŮ v rámci setkání bude provedeno vyhodnocení celostátní tipovací soutěže O nejhezčí pivní etiketu, sérii pivních etiket, pivní tácek a korunku za rok 2008 ÚO Svazu diabetiků Tábor středa hodin v kanceláři DIA, ONT, 2. budova, 1. patro, č. dv. 102 KONZULTACE, PORADENSTVÍ, placení členských příspěvků čtvrtek hodin malý bazén KONDIČNÍ CVIČENÍ čtvrtek hodin velký bazén KONDIČNÍ PLAVÁNÍ SKUPINY A EMP 1. skupina: 5. února v hodin v G-centru 2. skupina: 3. února v hodin v Klubu důchodců SNL 3. skupina: 24. února v hodin ve školním statku v Měšicích PLACENÍ REKONDICE PODĚBRADY 25. března, hodin Kino Svět Tábor únor neděle hod.: VALL-I neděle hod.: KDOPAK BY SE VLKA BÁL neděle hod.: AUSTRALIA pondělí hod., úterý a hod., středa hod., čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle a hod.: SNĚŽENKY A MACHŘI PO 25 LETECH pondělí hod.: PROJEKT 100: UPÍR NOSFERATU středa hod.: KINO ART: MEZI ZDMI čtvrtek hod.: PROJEKT 100: SEDM SAMURAJŮ pátek hod., sobota hod., neděle hod., pondělí hod., úterý hod., středa hod.: LOVECKÁ SEZONA 2 sobota hod., neděle hod., pondělí a hod., úterý a hod., středa a hod.: MUZIKÁL ZE STŘEDNÍ 3: MATURITNÍ ROČNÍK neděle 1. února, hodin malý sál Eve Ensler: TĚLO Intimní divadlo Bláhové Dáši Praha předplatné sk. F úterý 10. února, hodin COP s Míšou Leichtem mimo předplatné čtvrtek 12. února, hodin malý sál 270. barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa: KDYŽ TUNISKO, TAK NA KOLE mimo předplatné pondělí 16. února, hodin malý sál Sam Shepard: LÁSKOU POSEDLÍ Divadlo Ungelt Praha předplatné sk. C úterý 17. února, hodin JAKUB SMOLÍK mimo předplatné středa 18. února, hodin Michail Jurjevič Lermontov: MAŠKARÁDA Švandovo divadlo Praha předplatné sk. B pondělí hod.: PROJEKT 100: PSYCHO úterý hod., středa hod.: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1 čtvrtek a hod., pátek a hod.: SOBÍK NIKO čtvrtek hod., pátek hod.: RALLYE SMRTI čtvrtek hod.: PROJEKT 100: REQUIEM ZA SEN pátek hod., sobota hod., neděle hod.: ČTVERY VÁNOCE sobota , a hod., neděle , a hod.: MADAGASKAR 2 pondělí hod., úterý hod.: CHAOTICKÁ ANNA pondělí hod.: PROJEKT 100: NOSFERATU - FANTOM NOCI úterý hod., středa a hod.: STMÍVÁNÍ Divadlo Oskara Nedbala únor čtvrtek 19. února, hodin JÁRINKY se Standou Procházkou mimo předplatné pátek 20. února, hodin Jean-Claude Carriére: TERASA Divadlo Bez zábradlí Praha předplatné sk. A neděle 22. února, hodin Přijďte s dětmi do divadla Pavel Šrut: KRÁLÍCI Z KLOBOUKU Divadlo Špílberg Brno předplatné sk. E úterý 24. února, hodin malý sál Jakub Deml: ZAPOMENUTÉ SVĚTLO Divadlo U stolu Brno předplatné sk. D pátek 27. února, hodin malý sál Kruh přátel hudby: JIHOČESKÁ KOMORNÍ FILHARMONIE (České Budějovice) s šéfdirigentem Janem Talichem a s laureátkou soutěže Pražského jara 2008, klarinetistkou Janou Lahodnou předplatné sk. H čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle , a hod., pondělí hod., úterý hod., středa a hod.: PEKLO S PRINCEZNOU čtvrtek hod.: PROJEKT 100: NĚCO Z ALENKY pátek hod., sobota hod.: VEŘEJNÝ NEPŘÍTEL Č. 1: EPILOG pondělí hod., úterý hod.: OCAS JEŠTĚRKY čtvrtek hod., pátek hod., sobota hod., neděle 1. března hod.: CESTA NA MĚSÍC 3D čtvrtek hod., pátek hod., sobota a hod., neděle 1. března a hod.: LÍBÁŠ JAKO BŮH Na březen chystáme P100: Farma zvířat, Anténa, Líbáš jako bůh, Cesta na měsíc 3D, Zamilovaná zvířata, Lovecká sezona 2, Che Guevara Revoluce, Bolt pes pro každý případ, Čas umírat (FK), New in Town, Příběh o Zoufálkovi, Podivuhodný případ Benjamina Buttona aj. pondělí 2. března, hodin Jiří Suchý za pomoci Aristofana: LYSISTRATA Divadlo Semafor Praha předplatné sk. A Uzavření Husitského muzea v Táboře Kvůli stavebním pracím v rámci grantového projektu Obnova expozice Husité bude tato expozice uzavřena od 16. února do 15. května včetně prodejny suvenýrů. Provoz podzemních chodeb bude zachován, prodej vstupenek bude v budově č. p. 23. Studium v Orindě V pátek 9. ledna se uskutečnilo ústní kolo soutěže o pobyt v Orindě, do něhož postoupilo sedm studentů. Tříčlennou porotu čekalo nelehké rozhodnutí vybrat z velmi nadaných a komunikativních mladých lidí toho nejlepšího. Nakonec se jednohlasně shodla na jménu Michaela Kopecká. Šestnáctiletá studentka se tak může začít připravovat na cestu do slunné Kalifornie, kam odletí v srpnu letošního roku. Blahopřejeme. Radka Návarová Orinda Klub Tábor

7 noviny únor 2009 strana 07 akce odboru kultury Devatenácté reprezentační slavnosti piva a minerálních vod v Táboře i Reprezentační slavnosti piva jsou v Táboře z hlediska účasti pivovarů v odborné soutěži největší v České republice a mají nejdelší tradici. V letošním roce je do odborných degustací přihlášeno 67 pivovarů, z toho pět ze Slovenské republiky, dva z Polska a po jednom z Itálie a z Belgie. Zbývající pivovary a minipivovary jsou z České republiky. V soutěži minerálních vod bude ve dvou kategoriích zápolit o titul Zlatý český pramen pět největších výrobců Modernizace infocentra i Turistické informační centrum na Žižkově náměstí bude ve dnech 9. února 3. dubna pro veřejnost uzavřeno z důvodu jeho modernizace. Předmětem rekonstrukce je úplná přestavba interiéru infocentra. Cílem je lepší využití stávajících prostor s důrazem na přehledné poskytování informací pro návštěvníky města, zajištění internetu pro veřejnost a poskytnutí minerálních vod z České republiky a dva výrobci ze Slovenské republiky. Přihlášeno je okolo 21 vzorků. Vítězná piva se utkají v pátek 6. února o zvláštní cenu Extra česká pivní pečeť. O titul a právo užívat označení Česká pivní pečeť bude soutěžit okolo 280 vzorků piva. Vyhlášení výsledků proběhne 6. února v hodin v kongresovém sále Hotelu Palcát. Devatenáctý ročník reprezentačních slavností piva bude zpestřen bohatým kulturním programem. (lh) vyhovujícího zázemí klientům, což odpovídá současným požadavkům a trendům nabídky informačních center. Modernizace proběhne díky získaným prostředkům z ROP NUTS II Jihozápad, oblast podpory 3.3 Rozvoj služeb cestovního ruchu, marketingu a produktů cestovního ruchu ve výši Kč, což činí 92,5 % celkových nákladů. Lenka Horejsková vedoucí odboru KaCR Město Tábor se zúčastnilo ve dnech ledna již 18. ročníku mezinárodního veletrhu turistických možností v regionech Regiontour Brno. Největší zájem měli návštěvníci o nové brožury Táborskem na kole a Táborskem pěšky. Únorové akce odboru kultury února (úterý pátek), hodin Hotel Palcát REPREZENTAČNÍ SLAVNOSTI PIVA A MINERÁLNÍCH VOD 2009 v letošním roce budou slavnosti obohaceny o nový kulturní program každý den vystoupí v rámci slavností zajímavý host: 3. února Jakub Smolík, 4. února skupina The Apples, 5. února dívčí skupina K2 a 6. února skupina Big Papa každý den zpříjemní atmosféru harmonikář a chybět nebude ani oblíbená dechovka vstupné: úterý 100 Kč, středa 90 Kč, čtvrtek 100 Kč a pátek 120 Kč Pořádá město Tábor, produkční agentura Revel, Jihočeská univerzita v Českých Budějovicích, Střední škola obchodu, služeb a řemesel Tábor a Hotel Palcát. čtvrtek 12. února, hodin malý sál Divadla Oskara Nedbala 270. barevný čtvrtek aneb Od Tábora až na konec světa: KDYŽ TUNISKO, TAK NA KOLE s táborským cyklocestovatelem Pavlem Mrázem o zemi masové turistiky, jejíž krásné vnitrozemí zná málokdo, povídání o zemi umírněného islámu, dobrosrdečných lidí, o zemi kruté pouště i pohádkových oáz vstupné: 30 Kč Ve spolupráci s Divadlem O. Nedbala a Blatským muzeem v Soběslavi. GALERIE U RADNICE ul. Martínka Húsky č. p. 54 otevřeno: út so a hodin 22. ledna 14. března RYCHLÁ ROTA výstava obrazů a objektů studentů PF UJEP Ústí nad Labem katedry výtvarné kultury: Honza Hrubeš, Standa Pexa, Libor Uher, Eva Žižkovská výstava se koná pod záštitou místostarostky města Tábora Mgr. Zuzany Pečmanové vstupné: dospělí 10 Kč; děti, studenti a důchodci 5 Kč, děti do 6 let a ZTP zdarma INFOCENTRUM Žižkovo náměstí č. p. 2 otevřeno: po pá hodin PEDRAM DILMAGHANI: VÝŇATKY Z KRÉTY výstava fotografií do 13. února vstup zdarma EXPOZICE TÁBORSKÝ POKLAD bývalá sladovna v areálu táborského hradu (nyní Hotel Dvořák) STÁLÁ EXPOZICE otevřeno: po so a hodin vstup zdarma MĚSTSKÁ KNIHOVNA TÁBOR Jiráskova 1775, Tábor tel.: web: února oddělení pro dospělé čtenáře otevřeno: út pá so Život v mraveništi výstava prací výtvarné soutěže pro děti, pořádané občanským sdružením Ochrana fauny ČR prezentace další činnosti sdružení února Galerie Na Schodišti otevřeno: út pá Kde končí naše odpady? výstava věnovaná odpadům, vznikajícím a likvidovaným na území Jihočeského kraje Pořádá o. s. Calla jako aktivitu projektu Jihočeské přírodní zdroje pro budoucnost. Dotace z Kulturního fondu města Tábora i Jak už jsme upozornili čtenáře v lednovém čísle Novin táborské radnice, mohou i v letošním roce jednotlivé zájmové spolky, soubory, instituce či jednotlivci působící v oblasti kultury na území města Tábora požádat o dotaci z Kulturního fondu města Tábora, a to na konkrétní kulturní akce, činnost směřující k rozvoji neprofesionální místní kultury, aktivity směřující k estetické výchově dětí a mládeže či edičně propagační činnost. Termín odevzdání žádostí je 15. března 2009 osobně do podatelny MěÚ nebo poštou (rozhoduje datum podání). Formuláře žádostí o dotaci z kulturního fondu jsou k dispozici na odboru kultury a cestovního ruchu (Žižkovo náměstí č. p. 11, 1. patro) nebo na internetových stránkách města Tábora: (v rubrice kultura dotace z Kulturního fondu města Tábora). S žádostmi o další informace se můžete obracet na odbor kultury a cestovního ruchu (Žižkovo náměstí 11), paní Drdová (telefon: ). Lenka Horejsková vedoucí odboru kultury a cestovního ruchu

8 strana 08 únor 2009 olympiáda mládeže noviny Postup v přípravách na IV. olympiádu dětí a mládeže Již za pět měsíců bude město Tábor dějištěm IV. olympiády dětí a mládeže, a tak přípravy na tuto významnou sportovní událost běží naplno. V současné době řešíme počty rozhodčích jednotlivých sportovních disciplín a jejich ubytování. Rozhodčí budou nominováni z daných krajských sportovních svazů a budou využiti také rozhodčí z táborských oddílů a klubů. Další zvláštností je způsob přihlašování k účasti na hrách probíhají ve třech rovinách: základní přihláška typu A jednotlivé kraje na základě zvacího dopisu, který jim byl zaslán Jihočeským krajem, potvrzovaly svou účast na hrách již v loňském roce přihlášky typu B do formuláře Máme za sebou nejpoetičtější část roku Vánoce. Pro nás velké, pokud máme v rodině nějakého malého caparta, jsou Vánoce bohatší o dětskou radost z dárků. Vždyť na Vánoce se těšil jako dítě snad každý z nás. Proto tak hezky vnímáme tyto svátky a snažíme se je již předem připravit a co nejvíce ty krásné chvíle prodloužit. Také letos ve všech mateřských školách promýšlely děti pod vedením svých učitelek, jak by co nejlépe ozdobily vánoční stromeček. A výsledky jejich snažení stály opravdu za to. Tak nádherné a nápadité ozdoby, Město Tábor jako původce odpadů v množství přesahujícím tisíc tun ostatních odpadů a deset tun nebezpečných odpadů je povinno zpracovat plán odpadového hospodářství (dále jen POH) města. Jedná se o strategický dokument, který respektuje potřeby a povinnosti města při současném respektování platných právních předpisů. POH stanovuje cíle a následně opatření k jejich dosažení, které město Tábor bude realizovat tak, aby byla splněna zákonná podmínka předcházení vzniku odpadů, omezování jejich množství a jejich nebezpečných vlastností a současně aby bylo dosaženo i souladu s POH Jihočeského kraje. POH města Tábora je zpracován pro období let 2005 až 2010 a má stanoveny tyto hlavní cíle: zvýšit množství odděleně sbíraných druhů komunálních odpadů snížit množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na skládku snížit měrné produkce nebezpečných odpadů zvýšit úroveň sběru vyřazených elektrických a elektronických zařízení vyplňují kraje konkrétní počty nominovaných sportovců na jednotlivé sportovní disciplíny (tuto přihlášku mají kraje za povinnost zaslat Jihočeskému kraji do soboty 28. února) přihláška typu C závazná registrace závěrečná a definitivní forma přihlášek na IV. LODM v této fázi předají přihlášené kraje pořadateli her veškeré potřebné údaje o všech přímých účastnících her (tato přihláška již bude obsahovat jmenný seznam všech účastníků za kraj na základě přihlášky typu C budou zhotoveny akreditace) Dále bychom chtěli představit čtenářům sportoviště, na kterých budou probíhat jednotlivé sportovní disciplíny. Atletika zrekonstruovaný Stadion míru v Táboře O nejkrásnější vánoční stromek jaké visely na soutěžních vánočních stromcích ve školkách, by si přál mít doma každý z nás, a možná, že i u vás realizovalo některé z vašich dětí vlastnoruční výzdobu podle nápadů z mateřské školy. Zhodnotit všechny výtvory a také krásnou vánoční výzdobu zcela spravedlivě nelze, protože všechny stromky byly nádherné. Letos byl za ten nejhezčí zvolen vánoční stromeček, který ozdobily děti z MŠ Tábor-Čekanice, Zahradní 156, která je součástí ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116. Děti jako obvykle čeká milé setkání s paní starostkou, která jim přiveze dort pro vítěze. (rk) zvýšit využívání s upřednostněním recyklace na 55 % všech vznikajících odpadů (indikátorem pro tento cíl je podíl stavebních odpadů v celkové produkci KO) zefektivnit osvětové kampaně v koordinaci s EVVO Úspěšně lze hodnotit zejména intenzivnější separaci využitelných složek komunálních odpadů (papír, sklo, plasty, tetrapak). Ve srovnání s rokem 2005, který je pro POH brán jako výchozí, došlo k navýšení celkového objemu separovaného sběru na téměř dvojnásobek. V loňském roce se vytřídilo 981,3 tuny využitelných složek, což představuje 27,6 kilogramu na obyvatele za rok. Ve vztahu ke směsnému komunálnímu odpadu se jedná o 16,4 %. Na podporu sběru se nám podařilo v roce 2008 získat 31 kontejnerů od společnosti Ekokom, a. s., a 144 kontejnerů z dotace z Operačního programu Životní prostředí. Lze tedy předpokládat, že se množství vyseparovaného odpadu v budoucnu ještě navýší. Přestože se množství vytříděných složek neustále zvyšuje (meziročně o 7 kg/osobu, tj. o 258 tun), v rámci celokrajské soutěže My třídit umíme jsme skončili na třináctém místě Plavání areál táborského plaveckého stadionu Fotbal fotbalové stadiony pod správou Tělovýchovných zařízení města Tábora, s. r. o. Na Svépomoci a hřiště Stadionu míru, kde proběhne finále olympijského turnaje; dále bude využíváno fotbalové hřiště Spartaku MAS Sezimovo Ústí Tenis tenisové kurty Pod Tržním náměstím v Táboře a tenisové dvorce u zimního stadionu Basketbal sportovní hala ZŠ Helsinská 2771 Tábor a sportovní hala Kvapilova ulice Tábor Volejbal plážový beach volejbalové kurty v areálu plaveckého stadionu a kurty na vojenské plovárně Moderní gymnastika sportovní hala Gymnázia Pierra de Coubertina Florbal sportovní hala Sezimovo Ústí II a Zimní stadion Tábor, kde Zápisy do prvních tříd ZŠ bude položen povrch potřebný na soutěž ve florbalu Karate tělocvična SŠ obchodu, služeb a řemesel Bydlinského 2474, Tábor Cyklistika cyklokros u rybníka Komora (Sídliště nad Lužnicí), silniční závod okruh v příměstské části Náchod a časovka v lokalitě Tábor- -Chotoviny Triatlon plavání vodní nádrž Jordán, cyklistika okruhy na komunikacích Kvapilova tř. ČSA a běh okruhy komunikace Kvapilova Kanoistika rychlostní vodní nádrž Jordán Ukázky a popisy všech sportovišť a další informace naleznete na webu: Radomír Kouba vedoucí odboru školství, mládeže a tělovýchovy Město Tábor, odbor školství, mládeže a tělovýchovy, po dohodě s řediteli jednotlivých základních škol zřizovaných městem Táborem, oznamuje rodičům, že zápis do prvních tříd pro školní rok 2009/2010 proběhne: ve čtvrtek 5. února od do hodin a v pátek 6. února od do hodin v ZŠ a MŠ Tábor, náměstí Mikuláše z Husi 45 ZŠ a MŠ Tábor, Husova 1570 ZŠ Tábor, Zborovská 2696 ZŠ a MŠ Tábor, Helsinská 2732 ve čtvrtek 5. února od do hodin v ZŠ a MŠ Tábor-Čekanice, Průběžná 116 ZŠ a MŠ Tábor- -Měšice, Míkova 64 Upozorňujeme rodiče na platnost obecně závazné vyhlášky města Tábora č. 08/2005 (zveřejněná na webových stránkách: která stanovuje školské obvody ZŠ zřizovaných městem Táborem (spádové školy). Podle této vyhlášky je ředitel školy povinen přednostně přijmout žáky s místem trvalého pobytu ve školském obvodu spádové školy. Tímto opatřením není dotčeno právo rodičů vybrat si pro své dítě školu jinou než spádovou. Bližší informace rodiče získají v ředitelstvích základních škol. (rk) Vyhodnocení odpadového hospodářství za rok 2008 z patnácti hodnocených měst v naší kategorii. Dalším indikátorem, který je plněn v souladu s POH, je snížení množství biologicko-rozložitelného komunálního odpadu (dále jen BRKO) ukládaného na skládkách. Město využívá k odstranění kompostovatelného odpadu kompostárnu, kterou provozují Technické služby Tábor, s. r. o., v areálu bývalé skládky TKO v Klenovicích. Sem je ukládán veškerý tento odpad shromážděný ve sběrných dvorech, ve velkoobjemových kontejnerech na zeleň i odpad z veřejné zeleně (tráva, větve). Důležitým prvkem systému je zpětný odběr elektrozařízení, při kterém město spolupracuje s kolektivními systémy, které zajišťují další nakládání se sebranými výrobky. Loni naši občané ve sběrných dvorech shromáždili 183,2 tuny starých ledniček, televizorů, zářivek, počítačů a dalších elektrických výrobků. V přepočtu na obyvatele je to 5,15 kilogramu za rok. Cíl, který byl v POH stanoven na 4 kg/obyvatele a rok, jsme tedy již překročili. Problematické je vzhledem k postavení města jako původce odpadů hodnocení cíle snížení měrné produkce nebezpečných odpadů, která nám, bohužel, mírně narůstá. Cíl tedy zatím plněn není. Předpokládáme, že je to tím, že se občané naučili odkládat tyto složky komunálních odpadů do sběrných dvorů, nikoli do popelnic, což je ve své podstatě správné a žádoucí. Problematika stavebních odpadů je řešena uspokojivým způsobem. Stavební odpady ve většině případů stavební firmy recyklují buď přímo v místě stavby, nebo je k recyklaci využíván recyklační provoz v areálu bývalé skládky v Klenovicích. Pro zvýšení ekologické výchovy obyvatel jsme stejně jako v minulých letech připravili pro občany města Odpadový kalendář Kromě toho se snažíme periodicky zveřejňovat důležité informace v NTR a na webových stránkách města. Důležitým prvkem ekologické výchovy jsou i reklamní autobusy. Již třetím rokem jezdí v Táboře autobus propagující třídění a od loňského podzimu jistě upoutá pozornost autobus propagující zpětný odběr elektrozařízení, na který získalo město finanční dar z fondu Asekolu. Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí

9 noviny únor 2009 strana 09 nešvary táborského parkování Přetrvávající nešvar parkování vozidel na chodníku Parkování na chodníku patří k nejčastějším dopravním přestupkům na území Tábora. Kromě spáchání samotného přestupku je tímto jednáním ohrožován bezpečný provoz na komunikaci, pohyb chodců (kočárků) ulicemi a dochází k zvýšené devastaci chodníkových ploch a zeleně. Odbor dopravy ročně vynakládá částku ve výši 6 mil. Kč na opravu chodníků. Bezohlední řidiči parkují na chodníku i poblíž parkoviště, kde mohou legálně stát, aniž by ohrožovali chodce. Často svým nesprávným odstavením vozidla znemožňují výhled vozidlům vjíždějícím do křižovatky, autům pohybujícím se po komunikaci v místě přechodu pro chodce aj. S těmito bezohlednými řidiči se setkáváme po celém městě a v jeho příměstských částech. Proč řidiči Město Tábor zahájilo v těchto dnech provoz realizovaného projektu Rozšíření separace a intenzifikace sítě ve městě Táboře podpořeného v rámci Operačního programu Životního prostředí. Jedná se rozsáhlý projekt doplnění sítě stanovišť s kontejnery na separovaný odpad. O finanční prostředky na realizaci této akce požádalo město Tábor již v roce 2007 z operačního programu Životní prostředí. Celý projekt stál 2,4 mil. Kč. Z Evropské unie město obdrží 2 mil. a 120 tis. Kč bude ze Státního fondu životního prostředí ČR. Zbývající část, která činí necelých 250 tis. Kč, bude investovat město. Návrh individuálních protihlukových opatření (IPO) byl proveden na základě hlukové studie zpracované podle platné legislativy autorizovanou osobou a schválené Krajskou hygienickou stanicí Jihočeského kraje. Hluková studie se zpracovává na modelu digitálního terénu a správnost výpočtu se ověřuje kontrolním měřením stávajícího hluku. Tato kontrolní měření nemohou probíhat u všech zasažených objektů (jsou jich stovky), ale provádí se v referenčních bodech. Výsledkem hlukové studie jsou pak hlukové mapy pro celé okolí tratě. Pro objekty, které leží v ochranném pásmu železnice (OPŽ), platí limitní hodnota hluku v obytných místnostech 35 db. OPŽ je do vzdálenosti 60 metrů od osy krajní koleje. Pro objekty, které leží mimo OPŽ, platí limitní hodnota hluku v obytných místnostech 30 db. Platí pro ně přísnější předpisy. parkují na chodníku před vlastní garáží u vlastního domu, když mají možnost vozidlo uklidit? Proč jsou někteří řidiči bezohlední vůči svým spoluobčanům, kteří využívají chodníky? Proč...? Možná někteří neznají pravidla provozu, někteří jsou líní, někteří to dělají záměrně a mohli bychom najít další nepochopitelné důvody. Je čas, aby si vlastníci vozidel uvědomili, že s investicemi do nového automobilu musí počítat i s řešením jeho parkovací plochy, popř. garáže, IP 11a Rozšíření sítě kontejnerů IP 11b (kolmé nebo šikmé stání) IP 11c (podélné stání) Instalací těchto nových kontejnerů dojde ke zkvalitnění služeb pro občany města v rámci systému nakládání s odpady. Na veřejná prostranství přibylo 144 nových kontejnerů na papír, plasty, sklo a nápojový karton. Objevilo se 37 nových stanovišť a patnáct stávajících bylo doplněno. Nové kontejnery jsou téměř ve všech částech města. V řadě případů si o nová stanoviště požádali občané. Věříme, že významné zkrácení docházkové vzdálenosti ke kontejnerům na tříděný odpad přispěje k mnohem lepšímu třídění v domácnostech, a tím ke zvýšení výtěžnosti sběru. Lenka Koubková odbor životního prostředí aby v místech zavedeného parkovacího systému využívali pouze parkovací plochy k tomu určené, parkovací objekty a v místech, kde není zaveden parkovací systém, odstavovali své miláčky tam, kde to umožňuje předpis, popř. na vlastním pozemku. Řidič motorového vozidla smí na chodníku parkovat, jen pokud je místo osazeno svislou dopravní značkou IP11d IP11g, jinak je stání na chodníku zakázáno ( 53 odst. 2, zákona č. 361/2000 Sb., o silničním provozu). IP 11d (stání na chodníku kolmé nebo šikmé) IP 11e (stání na chodníku podélné) IP 11f (částečné stání na chodníku kolmé nebo šikmé) IP 11g (částečné stání na chodníku podélné) Ekologickou činnost neziskových fyzických a právnických osob a občanských aktivit v péči o zdravé životní prostředí, osvětu a vzdělávání v oblasti životního prostředí na území Tábora opět v letošním roce finančně podpoří město Tábor z fondu životního prostředí. Fond životního prostředí disponuje v tomto roce finanční částkou ve výši 160 tis. Kč. O jednotlivých žádostech rozhodnou zastupitelé města po projednání a doporučení Komise životního prostředí. O dotaci lze požádat na předepsaném formuláři. Upozorňujeme, že od tohoto roku je připraven nový tiskopis žádosti, který zájemci o dotaci obdrží i s informacemi o podmínkách čerpání u Ing. Šárky Kanovové z odboru životního prostředí MěÚ Tábor, Husovo náměstí 2938 (Tabačka), 1. patro, Bytový dům v ulici Angela Kančeva č. p. 2518, Tábor, kat. č. 3800, se nachází mimo OPŽ. Z hlukové studie vyplývá, že tento objekt bude hlukem po dokončení stavby zatížen 51 db a útlum stávajících zdvojených oken je 20 db. Výsledné hlukové zatížení v obytných místnostech bude tedy 31 db. Z tohoto důvodu bylo navrženo IPO přetěsněním stávajících oken. Protože však modernizací trati dochází vždy k snížení hlukové zátěže v porovnání se stávající zátěží, byl tento objekt zařazen do skupiny B, což znamená, že IPO budou realizována na základě výsledků kontrolních měření hluku po skončení stavby. Tato kontrolní měření proběhnou po úplném zprovoznění obou kolejí na plnou traťovou rychlost v druhé polovině letošního roku. Bytový dům v ulici Angela Kančeva č. p. 2519, Tábor, kat. č se nachází v OPŽ. Z hlukové studie vyplývá, že tento objekt bude hlukem po dokončení stavby zatížen 52 db a útlum stávajících zdvojených oken je 20 db. Výsledné hlukové zatížení v obytných místnostech bude tedy 32 db. Z tohoto důvodu byl tento objekt kvůli dobrému útlumu stávajících oken zařazen mezi nechráněné objekty a IPO zde nebude realizováno. Bytový dům v ulici Angela Kančeva č. p. 2540, Tábor, kat. č. 3805/1, se nachází mimo OPŽ. Z hlukové studie vyplývá, že tento objekt bude hlukem po dokončení stavby zatížen 56 db a útlum stávajících zdvojených oken je 20 db. Výsledné hlukové zatížení v obytných místnostech bude tedy 36 db. Z tohoto důvodu byla navržena výměna oken, a to během realizace stavby. Bytový dům v ulici Angela Kančeva č. p. 2541, Tábor, kat. č. 3805/2, se nachází v OPŽ. Z hlukové studie vyplývá, že tento objekt bude hlukem Každý pachatel tohoto přestupku se vystavuje riziku uložení blokové pokuty do výše 2000 Kč, protože naplní skutkovou podstatu přestupku dle 22 odst. 1 písm. l zák. č. 200/1990 Sb., o přestupcích. V následujícím období se strážníci městské policie více zaměří na toto protiprávní jednání, proto vyzýváme řidiče, aby správným parkováním šetřili svůj čas i peníze. Petr Svoboda velitel městské policie, odbor dopravy IP 12 Vyhrazené parkoviště IP 13a Kryté parkoviště IP 13b s parkovacím kotoučem Podpora z fondu životního prostředí č. dveří 206 A (telelefon: a Formuláře Žádost o dotaci z fondu životního prostředí, jehož součástí je tiskopis Udělení souhlasu k práci s daty a Čestné prohlášení, jsou uveřejněny na internetových stránkách: (na titulní straně v rubrice: životní situace dotace z fondů dotace z fondu životního prostředí v příloze č. 1; rozhodnutí zastupitelstva města o zřízení fondu životního prostředí najdete v příloze č. 2). Vyplněný formulář zašlete na adresu MěÚ Tábor, odbor životního prostředí, Husovo nám. 2938, Tábor, s nejpozdějším datem podání na poště 14. března. Osobní doručení žádosti do podatelny Městského úřadu Tábor, a to jak v budově na Husově nám. 2938, tak na Žižkově náměstí 2, je možné do pátku 13. března Jan Fišer vedoucí odboru životního prostředí Protihluková opatření v rámci modernizace železnice po dokončení stavby zatížen 57 db a útlum stávajících zdvojených oken je 20 db. Výsledné hlukové zatížení v obytných místnostech bude tedy 37 db, což je 2 db nad limitní hodnotu. Z tohoto důvodu bylo u objektu navrženo IPO přetěsněním stávajících oken. Protože však modernizací trati dochází vždy k snížení hlukové zátěže v porovnání se stávající zátěží, byl tento objekt zařazen do skupiny B, což znamená, že IPO budou realizována na základě výsledků kontrolních měření hluku po skončení stavby. Tato kontrolní měření se uskuteční po úplném zprovoznění obou kolejí na plnou traťovou rychlost v druhé polovině letošního roku. Ing. Miroslav Rykl náměstek ředitele pro investice Správa železniční dopravní cesty státní organizace Stavební správa Praha

10 a. s. strana 10 únor 2009 firemní inzerce noviny Prodává nejvíce realit na sv t Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej RD v Tábo e - v elkovicích - velikost 3+kk (94m 2 ), na pozemku 1100m 2 Prodej zd ného bytu 4+1 v Tábo e na Kope ku, 112m 2, 3.p. bez výtahu, po rekonstrukci. grafické studio > tiskárna > reklama Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej objektu v Sez.Ústí II. Zastav ná plocha 290m 2 + pozemek 237m 2. Bližší info v kancelá i Prodej vily v Choustníku, plocha pozemku 1050m 2, 3 bytové jednotky. V p ízemí ordinace se stálou klientelou (možnost p enechání). Cena: K Tel.: Cena: K Tel.: Prodej bytu 2+kk v Tábo e. Vým ra - Prodej bytu 2+1 v Sez. Ústí II., 63m 2, OV, 57,1m 2, 4p. v novém dom s výtahem, terasa. 4.p. bez výtahu po celkové rekonstrukci. Tel.: Cena: K Tel.: Podnájem obchodních prostor v Tábo- e - centrum. Podlahová plocha 304m 2, info v kancelá i. Prodej RD v Tábo e - elkovicích, dvougenera ní, ZP 261m 2, zahrada 636m 2, mimo záplavová oblast. Největší výběr dveří WIPPRO, GARANT, SAPELI Rodinná společnost Devět montážních týmů 12 let referencí Cena: K Tel.: Prodej bytu 2+1 v Tábo e na Kope ku, v OV, 62,2m 2, 3.p, výtah, balkon. Cena: K Tel.: Prodej RD 4+1 v Tábo e, bližší info u maklé ky. Tel./Fax: Mobil: vývoj Proč dveře WIPPRO? Exklusivní kategorie dveří Individuální výroba Osobitý design Neomezený sortiment VETOS dveře a zárubně s.r.o. Herlošova 2925, Tábor, tel.: , Po. - Pá , kvalita informace modernost emoce Proč dveře SAPELI? Největší výrobce dveří v ČR Exotické dřeviny Atypické výrobky Proč dveře GARANT? Nejkratší dodací termín Cenově dostupné dveře pro každého Největší nabídka standardních dveří dokonalost design

11 noviny únor 2009 strana 11 firemní inzerce O2_Pilot_190x126_Tabor.indd 1 Husovo nám Tábor mobil: , , ZNAŠÍ NABÍDKY: Prodej bytu Pražs.sídl m ,-K Prodej bytu sídl. n/luž m ,-Kč Prodej bytu Planá n/luž m ,-Kč kvalitní a kompletní servis znalecký posudek daňové přiznání veškeré služby prodávajícím / pronajímajícím zdarma ZDARMA www. ATLASREALITY. cz Střední zdravotnická škola v Táboře Pozvánka na oslavu 70. výročí založení školy, která se koná 20. března od 8.00 do hod. V průběhu dne se budete moci seznámit s historií i současností naší školy. Bude pro vás připraveno občerstvení, změříme vám tlak, cholesterol nebo cukr v krvi a můžete se těšit i na malé překvapení. Využijte této příležitosti k návštěvě naší školy. Těšíme se na vás! V období krize určitě nezůstanete bez práce, pokud zvolíte naši školu. Pro školní rok 2009/2010 otevíráme obor Zdravotnický asistent M/007 do denního a dálkového studia. Rovněž pořádáme sanitářské kurzy. 1/19/09 9:27:38 AM Vás zve od ledna 2009 na - Kurzy tance a společenské výchovy - základní -Taneční kurz pro pokročilé - Taneční kurz pro začátečníky - Taneční kurz pro mírně i více pokročilé - Pro ženy (začátečníci, mírně pokročilí) - Pro taneční páry (začátečníci) Místa konání: Společenský dům Střelnice, Milenium Tábor Hotel MAS Sezimovo Ústí, Kotnovská č.p.138 Bližší informace i přihlášku najdete na našich internetových stránkách: Kde nás najdete: Po-Pá hodin 6dance Tábor, Smetanova taneční obchod, sportovní zboží, společenské šaty a doplňky tel ,

12 strana 12 únor 2009 bruslení; plavání; úvěry noviny G-centrum Tábor středisko sociálních služeb Akce pro seniory 9. února, hodin Městská knihovna v Táboře LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČERY Anna Johana Nyklová: Babka Ťapka na kraji světa aneb Nový Zéland očima české babičky 10. února, hodin matrika MěÚ Tábor DISKUSNÍ POŘAD: BEZPEČNOST SENIORŮ poručík Mgr. Miroslav Doubek, komisař preventivně informační skupiny krajského ředitelství PČR Jihočeského kraje 23. února, hodin Městská knihovna v Táboře LITERÁRNĚ-HUDEBNÍ PODVEČERY Jan Bauer a František Niedl: České dějiny pohledem romanopisců 26. února, hodin matrika MěÚ Tábor AKADEMIE III. VĚKU Mgr. Jiří Kohout: Staré táborské uličky a kašny KURZY ANGLICKÉHO JAZYKA každé úterý (3., 17., 24. února) KURZY NĚMECKÉHO JAZYKA každý čtvrtek (5., 12., 26. února) Diakonie ČCE středisko Rolnička Mrázkova 700/III, Soběslav tel.: , č. ú.: /0100 Pomozte nám vytvořit skutečný domov: odešlete dárcovskou SMS zprávu ve tvaru DMS ROLNICKA na telefonní číslo: Cena SMS je 30 Kč, Rolnička obdrží 27 Kč. Výtěžek je určen na pořízení a vybudování nového chráněného bydlení v běžné zástavbě Soběslavi pro jednoho muže a dvě ženy na vozíku s kombinovaným postižením. Děkujeme za podporu! Více informací na: Upozornění pro rodiče Vážení rodiče, kteří máte dítě v 5. nebo 7. třídě ZŠ a máte zájem o studium na jakémkoli gymnáziu víte o tom, že s novou vyhláškou MŠMT ČR můžete podat přihlášku až na tři osminebo šestiletá gymnázia zároveň? Od letošního školního roku je to možné! Více informací např. na: Odbor správy majetku města zveřejňuje záměry POSKYTNOUT ÚVĚRY právnickým a fyzickým osobám vlastnícím bytový nebo rodinný dům a stavebníkům bytového nebo rodinného domu z Fondu podpory a rozvoje bydlení města Tábora na opatření k dosažení energetických úspor s prokazatelným vlivem na ochranu životního prostředí města Tábora a na rekonstrukce, modernizace či nástavby obytných a rodinných domů na území města Tábora. Informace: Ing. Zdenka Lošonská, tel.: , PRODAT pozemek parc. č. 1055/3 o výměře 22 m 2, k. ú. Měšice u Tábora, za celkovou cenu Kč Ředitelství silnic a dálnic ČR, IČ: , Na Pankráci 546/56, Praha 4-Nusle. Informace: Bc. Lenka Antoláková, tel.: , PRONAJMOUT 1. garáž č. 103 v bytovém domě č. p. 523 ulice Nad Obchvatem v Táboře-Měšicích za minimální nájemné 600 Kč měsíčně na dobu určitou 5 let. Informace: Ing. Zdenka Lošonská, tel.: , 2. garáž č. 10 v bytovém domě č. p. 525 ulice Nad Obchvatem v Táboře- Měšicích za minimální nájemné 600 Kč měsíčně na dobu určitou 5 let. Informace: Ing. Zdenka Lošonská, tel.: , 3. budoucí nebytové prostory o celkové výměře cca 57 m 2 v I. nadzemním podlaží v nově vybudovaném objektu zázemí dětského dopravního hřiště na pozemku parc. č. 2219/3 v k. ú. Tábor na dobu určitou 5 let s možností výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden rok, za nájemné ve výši 1300 Kč/m 2 /rok, Ing. Jiřímu Novákovi, K Václavu 210, Chotoviny, Stanislavu Srbovi, Budovatelů 2620, Tábor, Václavu Vostoupalovi, K Šachtě 28, Tábor, za účelem provozování autoškoly. Informace: JUDr. Dana Švecová, tel.: , VYPŮJČIT budoucí nebytové prostory o výměře cca 175 m 2 a terasu o výměře 85 m 2 v I. nadzemním podlaží v nově vybudovaném objektu zázemní dětského dopravního hřiště na pozemku parc. č. 2219/3 v k. ú. Tábor Automotoklubu Malý Jordán Tábor, IČ: , se sídlem Šafaříkova 2565, Tábor, na dobu určitou 10 let s možností výpovědi bez udání důvodu s výpovědní lhůtou jeden rok, za účelem zabezpečení výuky na dětském dopravním hřišti. Informace: JUDr. Dana Švecová, tel.: , Připomínky, žádosti a nabídky adresujte na: MěÚ Tábor odbor správy majetku města, Žižkovo nám. 3, Tábor Odpadový kalendář 2009 V příloze tohoto vydání Novin táborské radnice naleznete již počtvrté Odpadový kalendář, tentokrát na rok Dovolujeme si proto vás s ním v krátkosti seznámit. Jedná se o domácí příručku, která by vám měla napovědět, jak nakládat s odpady, které v domácnostech vzniknou. Naleznete zde seznam stanovišť tříděného odpadu, včetně upřesnění, kde jsou které komodity shromažďovány, seznam stanovišť pro umístění kontejnerů na objemný odpad a lokalizaci sběrných dvorů. Kromě toho jsme se snažili zahrnout do kalendáře důležité informace týkající se platby místního poplatku za provoz systému nakládání s odpady i jednoduchý návod, jak si požádat o novou popelnici. Z obsahu kalendáře bychom rádi vyzdvihli dvě zásadní věci. Významný posun v třídění odpadů a nově budované sběrné dvory. Třídění zaznamenalo v loňském roce největší meziroční nárůst za posledních devět let. Konkrétní výsledky třídění v těchto letech naleznete v kapitole Třídění odpadů. Přestože to stačilo pouze na třinácté místo v kraji v rámci celokrajské soutěže My třídit umíme, považujeme to za významný úspěch a rádi bychom touto cestou poděkovali všem občanům, kteří své odpady třídí, a pomáhají tak chránit životní prostředí. Pro zlepšení systému jsme od letošního roku rozšířili síť o dalších čtyřicet stanovišť a věříme, že i tato skutečnost pomůže naše skóre ještě vylepšit. Pro zkvalitnění systému nakládání s odpady jsme také v loňském roce začali stavět dva nové sběrné dvory. Naleznete je v Chýnovské ulici a v ulici Bydlinského. Přesné umístění rozestavěných sběrných dvorů je patrné z map, které též naleznete v Odpadovém kalendáři 2009, neboť předpokládáme, že se již letos otevřou pro veřejnost. Věříme, že vám tato příručka poskytne v ucelené podobě veškeré potřebné informace. Lenka Koubková odbor životního prostředí ZIMNÍ STADION V TÁBOŘE Václava Soumara Tábor telefon: web: VEŘEJNÉ BRUSLENÍ 1. února od do hodin 4. února od do hodin 7. února od do hodin 8. února od do hodin 9. února od do hodin 10. února od do hodin 11. února od do hodin 12. února od do hodin 13. února od do hodin 14. února od do hodin 15. února od do hodin 18. února od do hodin 21. února od do hodin 22. února od do hodin 25. února od do hodin 28. února od do hodin KLUZIŠTĚ S UMĚLÝM POVRCHEM informace v recepci možnost skupinového pronájmu Dále nabízíme cvičebnu pro nemíčové sporty sál stolního tenisu halu zimního stadionu ubytovací služby Informace v recepci zimního stadionu. PLAVECKÝ STADION Kvapilova 2500, Tábor web: Změna provozních hodin 9. února a února a února a února a února a jinak platí následující provozní doby pondělí a úterý a středa a ( *) čtvrtek a pátek a ( **) sobota a neděle * do hodin pouze 25m bazén ** do hodin pouze 25m bazén Dětský bazén pondělí hodin úterý hodin středa hodin Osoby nad 50 let, invalidé pondělí hodin úterý hodin čtvrtek hodin sobota hodin Platnost vstupenek je vždy do 31. května. Informace o provozu a pronájmu plaveckého stadionu získáte na tel.: Noviny táborské radnice vydává město Tábor měsíčník slouží k informování občanů Tábora není periodikem žádného politického subjektu odpovědný redaktor: D. Vacková, předsedkyně redakční rady: H. Randová adresa redakce: Městský úřad Tábor, Žižkovo nám. 3, Tábor, tel.: sazba, tisk: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , příjem inzerce: RUDI, a. s., Komenského 1839, Tábor, tel./fax: , , distribuce: Česká pošta, s. p., reklamace tel.: , 116 registrace MK ČR E redakce neodpovídá za změny termínů uvedených akcí

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor

Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009. 23. 27. června 2009 Tábor Hry IV. olympiády dětí a mládeže 2009 23. 27. června 2009 Tábor Vítejte v Táboře Město Tábor bylo založeno husity v roce 1420. Leží 90 km od hlavního města České republiky a je druhým největším jihočeským

Více

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi.

Co je Czech POINT. Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál. Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Co je Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál Nejpohodlnější způsob, jak z jediného místa komunikovat s úřady a institucemi. Czech POINT je asistovaným místem výkonu veřejné správy,

Více

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II.

OBEC Oucmanice. Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ ČÁST II. OBEC Oucmanice Obecně závazná vyhláška obce Oucmanice č. 1 / 2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce v Oucmanicích se na svém zasedání dne 25. 3. 2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě

Více

O B E C C H A L O U P K Y

O B E C C H A L O U P K Y O B E C C H A L O U P K Y Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 ze dne 28.12.2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ

PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ PŘEHLED ZÁKONNÝCH ZMOCNĚNÍ PRO VYDÁVÁNÍ PRÁVNÍCH PŘEDPISŮ ÚZEMNÍCH SAMOSPRÁVNÝCH CELKŮ /k 1. 2. 2010/ I. Obce Obecně závazné vyhlášky obcí: 1. zák. č. 133/1985 Sb., o požární ochraně, ve znění pozdějších

Více

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016

Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 Obecně závazná vyhláška obce Strančice.../2016 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo obce Strančice se na svém zasedání

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 2/2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 16. 12. 2013

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 3/2013 ze dne 9. prosince 2013, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad

MATERIÁL. pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014. Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 o místním poplatku za komunální odpad MĚSTO HRANICE MATERIÁL pro zasedání Zastupitelstva města Hranic, dne 11. 12. 2014 Bod programu: 10 Předkládá: Okruh zpracovatelů: Zpracoval: Rada města Odbor finanční Ing. Vladimír Zemek Ing. Jana Nehybová

Více

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Příloha č. 1 k Usnesení ZO Heřmanovice č. 14 ze dne 30.12.2013 Obecně závazná vyhláška obce o místních poplatcích OBEC Heřmanovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013, o místních poplatcích Zastupitelstvo

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014,

MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 6/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012

Město Náchod. Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Město Náchod Obecně závazná vyhláška č. 3/2012 Zastupitelstvo města Náchoda schválilo svým usnesením č. V a. ze dne 10.12.2012 na základě 10b a 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Obec Doudleby Obecně závazná vyhláška č. 7 /2007 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Doudleby schválilo dne 7.12.2007 a vydává podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,o místních poplatcích,

Více

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 M ĚS TO S EM I LY OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Semily

Více

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015,

OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, OBEC Hrdlív Obecně závazná vyhláška obce Hrdlív č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů území obce Hrdlív Zastupitelstvo

Více

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC

OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC OBEC STUDENEC ZASTUPITELSTVO OBCE STUDENEC Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů

Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 03. Pojmenování (název) životní situace Pracoviště Czech POINT - ověřené výpisy z centrálních registrů 04. Základní informace k životní situaci

Více

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí:

MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí: MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 7/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10

MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 MATERIÁL BEZ OSOBNÍCH ÚDAJŮ MATERIÁL PRO ZASTUPITELSTVO MĚSTA č. 10 DNE: 17.12.2015 JEDNACÍ ČÍSLO: 10/2015/KS/4 NÁZEV: ANOTACE: Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování,

Více

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003

MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 MĚSTO ZLIV OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č.1/2003 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Zliv vydává dne 10.12.2003 podle ustanovení 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích.

Obec Č Í Ž O V Á. Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Obec Č Í Ž O V Á Obecně závazná vyhláška č. 2/2008 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čížová vydává podle ustanovení 14, odst.2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016,

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrast č. 4/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Platí od 19. 12. 2016

Více

Czech POINT základní seznámení

Czech POINT základní seznámení Czech POINT základní seznámení Adéla Knittlová Správní odbor - matrika 20.05.2009 Czech POINT Poskytování ověřených výpisů z těchto centrálních registrů KATASTR NEMOVITOSTÍ OBCHODNÍ REJSTŘÍK ŽIVNOSTENSKÝ

Více

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost

Oddíl I. Úvodní ustanovení. Oddíl II. Poplatek ze psů. Čl. 2 Poplatník, předmět poplatku. Čl. 3 Ohlašovací povinnost MĚSTYS ZÁPY Obecně závazná vyhláška č.1/2009, místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Zápy se na svém zasedání dne 17.2.2009 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ:

MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, VIZOVICE, IČ: MĚSTO VIZOVICE, Masarykovo nám. 1007, 763 12 VIZOVICE, IČ: 00284653 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA VIZOVICE Č. 2 /2014 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník

(2) Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad. 1. Čl. 2 Poplatník OBEC Křtěnov Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křtěnov se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC Babice Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Babice se

Více

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO:

Obec Dolany Dolany 78, p.opatovice nad Labem IČO: Obec Dolany Dolany 78, 533 45 p.opatovice nad Labem IČO:00273490 Obecně závazná vyhláška obce Dolany č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC PÍSEČNÁ Obecně závazná vyhláška č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Písečná se na

Více

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015,

OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, OBEC HUSLENKY Zastupitelstvo obce Huslenky Obecně závazná vyhláška obce Huslenky č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, OBECNĚ ZÁVAZNÁ V Y H L Á Š K A č. 1/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kobylnice se na svém

Více

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012

Obecně závazná vyhláška Statutárního města Liberec č. 4/2012. č. 4/2012 č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA STATUTÁRNÍHO MĚSTA LIBEREC, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015,

MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA MĚSTA TIŠNOVA č. 3/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Tišnova se

Více

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC BŘEZINA. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina se

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC DVORCE Obecně závazná vyhláška č. 1/2017, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Dvorce se na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obecně závazná vyhláška obce Zhoř č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Zhoř se na svém

Více

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně

Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k / I. Obce. obecně Zákonná zmocnění k vydávání právních předpisů obcí a krajů /k 17. 3. 2004/ I. Obce 1. zák. č. 50/1976 Sb., o územním plánování a vyhlášení závazné části územně pozdějších předpisů - 29 odst. 3 plánovací

Více

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016,

OBEC Kněžnice. Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, OBEC Kněžnice Obecně závazná vyhláška obce Kněžnice č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Základní ustanovení. Čl. 2 Poplatník Obecně závazná vyhláška Městyse Krucemburk č. 5/2006 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu. Zastupitelstvo Městyse Krucemburk

Více

M Ě S T O P Ř Í B R A M

M Ě S T O P Ř Í B R A M M Ě S T O P Ř Í B R A M Obecně závazná vyhláška č. 5/2015 ze dne 16. prosince 2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice

Město Čelákovice, nám. 5. května, Čelákovice Město Čelákovice, nám. 5. května, 250 88 Čelákovice Obecně závazná vyhláška E 2/2013 města Čelákovic o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

OBEC Skvrňov. Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC Skvrňov Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Skvrňov se

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE KLADNO č. 4/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Kladno vydává

Více

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace

OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace OBEC DUBLOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2 / 2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu kanalizace Zastupitelstvo Obce Dublovice se na svém zasedání konaném

Více

OBEC SVOJETICE. Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012

OBEC SVOJETICE. Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012 OBEC SVOJETICE Obecně závazná vyhláška Obce Svojetice č. 1/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu Zastupitelstvo Obce Svojetice se na svém zasedání

Více

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012

OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník. Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 OBEC OBŘÍSTVÍ okres Mělník Obecně závazná vyhláška obce Obříství č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO H RANICE Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Hranice

Více

Aktuální novely zákona o místních poplatcích

Aktuální novely zákona o místních poplatcích Aktuální novely zákona o místních poplatcích Nová úprava místního poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Přehled aktuálních změn

Více

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í

1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í 1/2015 M Ě S T O Ú S T Í N A D O R L I C Í Obecně závazná vyhláška města Ústí nad Orlicí č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování

Více

ZASTUPITELSTVO MĚSTA

ZASTUPITELSTVO MĚSTA M Ě S T O T R U T N O V ZASTUPITELSTVO MĚSTA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO DOKSY Obecně závazná vyhláška č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Doksy se na

Více

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013

Obec Olšovice. Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 Obec Olšovice Obecně závazná vyhláška č. 1/2013 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Olšovice se

Více

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení

Obec Čenkovice. Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Čenkovice Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čenkovice

Více

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011

OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 OBEC JEŘMANICE Obecně závazná vyhláška obce Jeřmanice č. 1/2011 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015,

OBEC BŘEZINA. Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, OBEC BŘEZINA Obecně závazná vyhláška obce č. 1 /2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Březina

Více

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012,

Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, Obecně závazná vyhláška obce Číhaň č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Číhaň se na svém

Více

Životní situace - úplné zobrazení

Životní situace - úplné zobrazení Životní situace - úplné zobrazení Zobrazení: základní, rozšířené, úplné 1. Identifikační číslo 2. Kód 3. Pojmenování (název) životní situace Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,

Více

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad v Sezimově Ústí (dále jen správce poplatku ). 1. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí 2 :

2) Řízení o poplatku vykonává Městský úřad v Sezimově Ústí (dále jen správce poplatku ). 1. Čl. 2 Poplatník. 1) Poplatek platí 2 : MĚSTO SEZIMOVO ÚSTÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Sezimovo

Více

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne

Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne Souhrnná hlasovací tabulka z 39. schůze Rady města Tábora dne 31.10.2016 Tábor 2020 ČSSD Ano 2011 JINAK! bod 1 Zmocnění k zastupování města Tábora na Podzimním zas. Valné hromady NSZM ČR 2016 dne 2.11.

Více

OBEC DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC

OBEC DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC OBEC DOBRÁ VODA U ČESKÝCH BUDĚJOVIC Obecně závazná vyhláška č. 1/ 2013 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. 1 Zastupitelstvo

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC ČÍŽOV Obecně závazná vyhláška č. 01/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Čížov se na

Více

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí

Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Dodatek č. 1 Organizačního řádu Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí Organizační řád Městského úřadu Frýdlant nad Ostravicí schválený radou města dne 5.8.2014, který nabyl účinnosti dnem 1.9.2014, se

Více

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích

OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích OBEC HLASIVO Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Hlasivo se na svém zasedání dne 29.11.2012 usnesením č. 88 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník MĚSTO VELKÉ HAMRY Obecně závazná vyhláška č. PP/01/2016 O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Velké

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 2/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník

Čl. 1 Úvodní ustanovení. Čl. 2 Poplatník OBEC ROHATEC Obecně závazná vyhláška č. 3/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Rohatec se

Více

O B E C S T R A H O V I C E

O B E C S T R A H O V I C E O B E C S T R A H O V I C E Obecně závazná vyhláška č. 1/2016 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015,

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 10/2015, PRÁVNÍ PŘEDPISY 2015 STATUTÁRNÍ MĚSTO BRNO, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních datum nabytí účinnosti: 1. 1. 2016 STATUTÁRNÍ

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE

MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE MĚSTYS VRCHOTOVY JANOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Vrchotovy Janovice se na svém zasedání dne 7.12.2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Obce Libeř 2/2012 o místním poplatku za zhodnocení stavebního pozemku možností jeho připojení na stavbu vodovodu nebo kanalizace Zastupitelstvo Obce Libeř se na svém zasedání konaném

Více

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby:

Czech POINT. Co je to Czech POINT. Kde najdu pobočky Czech POINT? Obecní úřad Ohrobec v současnosti poskytuje tyto služby: Czech POINT Co je to Czech POINT Český Podací Ověřovací Informační Národní Terminál, tedy Czech POINT je projektem, který by měl zredukovat byrokracii ve vztahu občan - veřejná správa. Kde najdu pobočky

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA města Strakonice č. 3 /2014 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Strakonice

Více

Zpráva o konání veřejných fór

Zpráva o konání veřejných fór Zpráva o konání veřejných fór Předkládá: Mgr. Kateřina Bláhová místostarostka politička Zdravého města a MA21 Zpracovala: Ing. Jana Lorencová koordinátorka Zdravého města a MA21 Desáté veřejné Fórum Zdravého

Více

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11

Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č.1-11 Č. 1-11 Č.1-11 Město Jirkov OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA Č. 1-11 Obecně závazná vyhláška města Jirkova o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních

Více

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení

ČÁST PRVNÍ. Základní ustanovení Obecně závazná vyhláška města Lanškroun o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo Města Lanškroun se na svém

Více

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje

Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 R A D A M Ě S T A. I. schvaluje R A D A M Ě S T A B Í L I N Y Usnesení z 25. schůze v roce 2014, konané 5. listopadu 2014 Usnesení s termínem č.: 1025 KC Kaskáda 19.11. 1095 ONI 31.01.2015 229 KC Kaskáda 30.11. R A D A M Ě S T A I. schvaluje

Více

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL

OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL OBEC JOSEFŮV DŮL ZASTUPITELSTVO OBCE JOSEFŮV DŮL Obecně závazná vyhláška č. 1/2016, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Více

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení

OBEC KŘENOVICE. Čl. 1 Úvodní ustanovení OBEC KŘENOVICE Obecně závazná vyhláška č. 1/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Křenovice

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

OBEC LABUTY. o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů OBEC LABUTY Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Labuty s e na

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení MĚSTO NÁMĚŠŤ NAD OSLAVOU Obecně závazná vyhláška č. 1/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK

Článek 1 ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ. Článek 2 POPLATNÍK MĚSTO ČESKÁ TŘEBOVÁ Obecně závazná vyhláška č. 1/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů. Zastupitelstvo města Česká

Více

Obec Staré Město Zastupitelstvo obce Staré Město Obecně závazná vyhláška Obce Staré Město č. 3/2015,

Obec Staré Město Zastupitelstvo obce Staré Město Obecně závazná vyhláška Obce Staré Město č. 3/2015, Obecně závazná vyhlášky obce Staré Město o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Obec Staré Město Zastupitelstvo obce Staré

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Město Bělá pod Bezdězem

Město Bělá pod Bezdězem Město Bělá pod Bezdězem Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Bělá pod

Více

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014

MĚSTO KRÁLÍKY. O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů pro rok 2014 MĚSTO KRÁLÍKY O b e c n ě z á v a z n á v y h l á š k a m ě s t a K r á l í k y : O místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování Spis. značka: Originál:

Více

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015

Město NYMBURK. Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 Město NYMBURK Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Nymburka se

Více

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV

STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV STATUTÁRNÍ MĚSTO HAVÍŘOV NÁVRH Obecně závazná vyhláška č. 2/2015, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo

Více

město Dobruška Článek 2 Poplatník

město Dobruška Článek 2 Poplatník město Dobruška Obecně závazná vyhláška č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů vznikajících na území města Dobrušky

Více

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ MĚSTO PLANÁ NAD LUŽNICÍ Obecně závazná vyhláška č. 4/2012, kterou se zrušuje vyhláška č. 4/2010 a 4/2009 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 Město Třebíč OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 9/2012 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města Třebíč se na

Více

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012

Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O B E C H O V Ě Z Í ****************************** Obecně závazná vyhláška č. 1/2012 O MÍSTNÍM POPLATKU ZA PROVOZ SYSTÉMU SHROMAŽĎOVÁNÍ, SBĚRU, PŘEPRAVY, TŘÍDĚNÍ, VYUŽÍVÁNÍ A ODSTRAŇOVÁNÍ KOMUNÁLNÍCH ODPADŮ

Více

Čl. 1 Úvodní ustanovení

Čl. 1 Úvodní ustanovení Obec Srubec Obecně závazná vyhláška č. 2/2014, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo obce Srubec se na

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 MĚSTO NOVÉ MĚSTO POD SMRKEM OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA č. 3/2015 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů Zastupitelstvo města

Více