ZÁKLADY TEOLOGIE (PR O DOBROVOLNÍKY V S OCIÁLNÍCH A ZD R A V OT N Í C H SLUŽB Á C H)

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "ZÁKLADY TEOLOGIE (PR O DOBROVOLNÍKY V S OCIÁLNÍCH A ZD R A V OT N Í C H SLUŽB Á C H)"

Transkript

1 ZÁKLADY TEOLOGIE (PR O DOBROVOLNÍKY V S OCIÁLNÍCH A ZD R A V OT N Í C H SLUŽB Á C H) ThLic. Jakub Doležel, Th.D. Anotace Cílem tohoto bloku je nastínit účastníkům čtyři hlavní zdroje teologického významu pomáhání v sociální i zdravotní oblasti. Pedagogika tohoto bloku je zaměřena na kontakt účastníků s významem, který dostává pomáhání v křesťanské perspektivě, konkrétně v perspektivě Starého a Nového zákona, v perspektivě historických zkušeností a perspektivě křesťanského způsobu vypovídání o Bohu Ježíše Krista. Účastníci získají v látce tohoto bloku zaprvé podněty k zasazení pomáhající praxe do sobě vlastních duchovních souvislostí a zadruhé vzdálená kritéria pro poměřování plánované či už realizované pomáhající praxe. 1 Starý zákon a jeho hodnotová orientace spravedlnost vůči chudým a láska k Bohu a k bližním (podle Peters 1936) Celé sociální zákonodárství Izraele slouží ochraně lidské důstojnosti. Celé sz-ní sociálního zákonodárství stojí na dvou pilířích: o spravedlnost o a láska. Navrať se tedy ke svému Bohu, dbej na milosrdenství (ekvivalent lásky) a právo (ekvivalent spravedlnosti), s nadějí vytrvale čekej na svého Boha. (Oz 12,7) 1. 1 Spravedlnost Nejstarší sbírka zákonů v Tóře (5 knih Mojžíšových), tzv. Kniha smlouvy cca z 10. stol. př. n. l. zakotvuje požadavek spravedlnosti vůči nejslabším ve společenství Izraele (chudým). Nebudeš šířit falešnou pověst. Nespřáhneš se se svévolníkem, aby ses stal zlovolným svědkem. Nepřidáš se k většině, páchá-li zlo. Nebudeš vypovídat ve sporu s ohledem na většinu a převracet právo. Ani nemajetnému nebudeš v jeho sporu nadržovat. Když narazíš na býka svého nepřítele nebo na jeho zatoulaného osla, musíš mu jej vrátit. Když uvidíš, že osel toho, kdo tě nenávidí, klesá pod svým břemenem, zanecháš ho snad, aniž ho vyprostíš? Spolu s ním ho vyprostíš. Nebudeš převracet právo ubožáka v jeho sporu. Projekt CZ.1.07/3.1.00/ Další vzdělávání v oblasti psychosociální a duchovní péče Tento projekt je financován z prostředků Evropského sociálního fondu prostřednictvím Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost a státního rozpočtu ČR

2 Buď dalek každého podvodu; nepřipustíš, aby byl zabit nevinný a spravedlivý, neboť svévolníka neospravedlním. Nebudeš brát úplatek, neboť úplatek oslepuje i ty, kdo mají oči otevřené, a vede k překrucování záležitostí spravedlivých. (Ex 23,1-8) Poznámka: O chudých je v Bibli řeč mnohokrát. Hebrejská slova, používaná k označení situace být chudý či trpět nouzí, mají význam zahrnující mnoho dimenzí. Vztahují se nejen na lidi, kteří trpí nedostatkem materiálních věcí, ale také na aspekty jako nemoc, hlad, nahota, žebrání, i útlak a ponižování. Pojmem chudý v širokém smyslu můžeme označit lidi na okraji tehdejší společnosti a trpící sociálními problémy. Tradičně nejvíce ohrožené skupiny: vdovy a sirotci: jelikož nepožívali právní způsobilosti, mohli se stát snadno předmětem manipulace staří, jelikož byli odkázáni na zabezpečení svými dětmi cizinci, které bychom dnes označili spíše za uprchlíky vyhnané z vlasti hladem nebo válkou a kteří se na území Izraele trvale usadili drobní rolníci, kteří se v důsledku zadlužení mohli ocitnout v silné existenční závislosti na druhých, což souviselo se systémem dlužnictví a jeho nástrojem dlužního otroctví nádeníci, kteří nevlastnili skutečně nic a žili jen ze dne na den. Spravedlnost a právo, to jsou stále se opakující požadavky, připomínané proroky, kteří se chápali jako obhájci slabých a utlačovaných. Pryč ode mne s halasem tvých písní, tvé brnkání na harfy už nechci slyšet. Ať se valí právo jako vody, spravedlnost jak proudící potok (Am 5,23-24). Běda těm, kdo nařizují ničemná nařízení těm, kdo předpisují plahočení, nuzným odnímají možnost obhajoby, utištěné mého lidu zbavují práva; jejich kořistí jsou vdovy a sirotky olupují. Co si počnete v den navštívení, až se z dálky přižene zkáza? (Iz 10,1-3) Také filozofická (mudroslovná) literatura SZ požaduje totéž: Dlouho ještě chcete soudit proti právu, stranit svévolníkům? Dopomozte nuznému a sirotkovi k právu, poníženému a chudému zjednejte spravedlnost, pomozte vyváznout nuznému ubožáku, svévolným ho vytrhněte z rukou! (Žl 82,2-3) Na praktické rovině formuloval SZ několik právních nástrojů, jak předcházet bezpráví vůči chudým nebo, jak jejich tíseň mírnit: Sociální daň (Dt 14,22-29) 30% daní rolníků jde přímo na sociální pomoc chudým ve vlastní obci Zákaz ukládání úroků z půjčky (Dt 23, 20n) nejprve chudému, později svému bratru Přiměřenost ručení za půjčku (Dt, 24, 12) Pravidelná dlužní amnestie každý 7. rok (Dt 15,1-18)

3 Společnost starozákonního Izraele tak ještě dříve, než znala něco o psychologii, vytvářela právní systém nesený respektem k lidské důstojnosti chudých a zachovávala psychologicky důležitou naději na možnost začít znovu. Příklad: Důraz na hodnotu spravedlnosti jsme si ze SZ osvojili v tom smyslu, že zaprvé pokládáme za nutné nejen hasit požár sociálních nebo humanitárních problémů (poskytnout nouzové ubytování ženě v situaci ohrožení domácím násilím), ale vytvářet systémy, které budou těmto situacím předcházet nebo je plošně mírnit (např. vykázání násilníka z domácnosti). Dalším příkladem uplatňování hodnoty spravedlnosti v sociální oblasti je znevýhodněným osobám/skupinám nejen poskytnout urgentní pomoc, ale také se veřejně (politicky) zastat jejich zájmů dát hlas, kdo hlas nemají Láska k bližnímu Požadavek lásky k bližním je druhý pilíř sociálního zákonodárství SZ. budeš milovat svého bližního jako sebe samého. Já jsem Hospodin (Lv 19,18) Bude-li přebývat s tebou ve vaší zemi někdo jako host, nebudete mu škodit. Ten, kdo bude s vámi přebývat jako host, bude vám jako domorodec mezi vámi. Budeš ho milovat jako sebe samého, protože i vy jste byli hosty v zemi egyptské. Já jsem Hospodin, váš Bůh (32-34). Ani před nepřítelem se nemá zastavit Hladoví-li ten, kdo tě nenávidí, nasyť jej chlebem, žízní-li, napoj ho vodou (Př 25,21). 1.3 Laskavé chování k chudým měřítko zbožnosti a bezbožnosti ve SZ Ve SZ nejde pouze o občanskou slušnost či slušné vychování (dnešní hledisko), láska a spravedlnost jsou vlastnosti pravdivého vztahu k Bohu zbožnosti. Chování bezbožného člověka: Což to nejsou vaše nepravosti, které vás oddělují od vašeho Boha? A vaše hříchy, které způsobily, že skryl tvář před vámi, a neslyší? Vždyť vaše dlaně jsou poskvrněny krví, vaše prsty nepravostí, vaše rty mluví klam, váš jazyk přemílá podlosti. Nikdo nevolá po spravedlnosti, nikdo se nezastává pravdy. Doufají v nicotu a šalebně mluví, plodí trápení a rodí ničemnosti. Vyseděli baziliščí vejce, snují pavoučí vlákna. Kdo by jejich vejce pozřel, zemře, rozšlápne-li se, vyklouzne zmije. Jejich vlákna se nehodí na šat, svými výrobky se nepřikryjí. Jejich činy jsou jen ničemnosti, na dlaních jim lpí násilné skutky. Jejich nohy pádí za zlem, spěchají prolévat nevinnou krev. Zamýšlejí samé ničemnosti, na jejich silnicích číhá záhuba a zkáza. Cestu pokoje neznají, není práva v jejich stopách. Dělají si křivolaké cesty, kdo se jimi ubírá, nepozná pokoj. Proto se vzdálilo od nás právo, nedosahuje k nám spravedlnost. Čekáme na světlo, a je tma, na úsvit, a chodíme v šeru. Ohmatáváme stěnu jako slepí, hmatáme jako ti, kdo nemají zrak. V poledne klopýtáme, jako když se stmívá, mezi zdravými jsme jako mrtví. (Iz 59,2-10)

4 Chování zbožného člověka: Zdalipak půst, který já si přeji, není toto: Rozevřít okovy svévole, rozvázat jha, dát ujařmeným volnost, každé jho rozbít? Cožpak nemáš lámat svůj chléb hladovému, přijímat do domu utištěné, ty, kdo jsou bez přístřeší? Vidíš-li nahého, obléknout ho, nebýt netečný k vlastní krvi? Tehdy vyrazí jak jitřenka tvé světlo a rychle se zhojí tvá rána. Před tebou půjde tvá spravedlnost, za tebou se bude ubírat Hospodinova sláva. Tehdy zavoláš a Hospodin odpoví, vykřikneš o pomoc a on se ozve: Tu jsem! Odstraníš-li ze svého středu jho, hrozící prst a ničemná slova, budeš-li štědrý k hladovému a nasytíš-li ztrápeného, vzejde ti v temnotě světlo a tvůj soumrak bude jak poledne. (Iz 58, 6-10) Důvodem takových morálních požadavků ve SZ je to, že Bůh přikazuje člověku pouze to, jak se vůči člověku chová on sám. Na mnoha místech SZ vystupuje do popředí Boží pečující láska k chudým a cizincům. Např. v Žalmech získává tyto podoby: Hospodin je útočištěm zdeptaných a utlačovaných (Ž 9,10), nadějí ponížených (9,19), zachráncem slabých a chudých (18,28; 35,10; 76,10; 109,31), je otcem sirotků a obhájce vdov (68,6), on slyší nářek chudých (10,17; 34,7; 69,34), zjednává právo vdovám a utlačovaným (10,18; 140,13), ochraňuje cizince a bezdomovce (146,9), zastává se chudých a trpících (12,6). 1.4 Souhrn Bůh Ježíše Krista se ve SZ prokazuje jako Bůh, který se staví na stranu slabých, chudých a lidí na okraji společnosti.

5 2 Nový zákon a etika přicházejícího Království 2.1 Praktický vzor Ježíše Nazaretského Desítky zpráv o jeho pomáhající praxi vůči nemocným, bezradným a jinak trpícím. Příklon k lidem na okraji společnosti. Ježíš jako terapeut s podmanivou otevřeností, hlubokou empatií a vždy s bezpodmínečným přijetím trpícího. Příklon k lidem na okraji společnosti není u Ježíše samoúčelný (Ježíš není jen výjimečný lidumil nebo jen sociální reformátor). Je součástí jeho programu hlásání příchodu Božího království: Bůh zahajuje dílo spásy (radikální uzdravení člověka, společnosti a světa) nikoliv mezi mocnými, vlivnými, majetnými a silnými, nýbrž uprostřed bezmoci, opovržení a bezpráví (srov. zahajovací kázání v nazaretské synagóze Lk 4,16-21) Hlásání Božího království neprobíhá jen slovně: skutky odpuštění, uzdravení, osvobozování od zotročujících sil (démoni) mají mimoslovně vyjádřit to, co označují slova Ježíš nejen hovoří o záchraně, on ji také dává přímo zakusit a tak poskytuje důkaz důvěryhodnosti svých slov Své učedníky posílá Ježíš konat totéž (tamtéž 10,9): hlásat příchod Božího království (slovní svědectví naděje) a uzdravovat nemocné (mimoslovní svědectví naděje). Ochotu poskytnout pomoc chudým a trpícím vyhlásí za rozhodující měřítko definitivní spásy člověka (Matouš 25,31-46). Hlavní parametry služby potřebným v NZ Vykonat, co je třeba, předat a jít dál (Samařan) Věřit, doufat a být laskavý (Ježíš - Bethesda; sv. Pavel - Velepíseň lásky) Být autentický, přijímat druhého bez podmínek, být empatický (Ježíš) Mít úctu k praxi druhých, i když nejsou ze stejného těsta (Samařan, Poslední soud, Kdo není s námi, je pro nás Mk, 9,40) 2. 2 Podobenství o milosrdném Samařanovi Ježíšův výklad přikázání láska k bližnímu Četba: Lk 10,25-37 Text má 2 části: teologickou naukovou sociální vypravěčskou Klíčový motiv obou částí: životní praxe (úvod: Co mám konat? Závěr: Jdi a jednej také tak) Ježíš vyniknout nikoliv pravověrným představitelům vlastního národa, nýbrž nábožensky podezřelému cizinci, tedy outsiderovi, jenž pomůže jinému outsiderovi.

6 klíčový bod - Ježíšovo převrácení úvodní otázky A kdo je můj bližní? (Lk 10,29) na otázku Kdo z těch tří, myslíš, byl bližním tomu, který upadl mezi lupiče? (10,36). Bližní zde už není adresátem lásky, ale aktérem lásky. Bližní není nějaký předem daný a ohraničený okruh lidí, ale všichni, jimž se mohu přiblížit, tím že jim pomohu. Pomoc a láska činí lidi navzájem bližními. 2.3 Skutky milosrdenství Milosrdenství jedna z klíčových charakteristik biblického Boha, jeden z nejdůležitějších mravních požadavků: Buďte milosrdní, jako je milosrdný váš nebeský Otec (Lk 6, 36) Jděte a učte se, co to je (znamená) "Milosrdenství chci, a ne oběti. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. (Mt 9, 12-13) Běda vám, zákoníci a farizeové, pokrytci! Odevzdáváte desátky z máty, kopru a kmínu, a nedbáte na to, co je v Zákoně důležitější: právo, milosrdenství a věrnost. Toto bylo třeba činit a to ostatní nezanedbávat. (Mt 23, 23) Na základě Podobenství o posledním soudu (Mt 25, 31-46), tradice 7 skutků tělesného milosrdenství: sytit hladové napojit žíznící obléci nahé dát nocleh pocestným navštěvovat nemocné navštěvovat vězněné pohřbívat mrtvé (doplněno později) Později se ustavil seznam 7 skutků duchovního milosrdenství: poučovat neznalé poradit nerozhodným utěšovat zarmoucené napomínat hříšníky odpouštět urážky snášet trpělivě obtížné osoby modlit se k Bohu za živé i zemřelé Skutky tělesného milosrdenství ukazují (zhruba řečeno) a skutky duchovního milosrdenství na jaké situace lidské tísně máme reagovat v jakém duchu to máme konat. Biblický pojem milosrdenství tedy kombinuje citovou stránku (být zasažen tísní druhého) a praktickou stránku (jednat tak, aby se tíseň zmírnila, odstranila nebo se jí předešlo).

7 3 Historie církevní praxe služby potřebným 3. 1 Jednotlivec soukromá charita Kdo se nestará o své blízké a zvláště o členy rodiny, zapřel víru a je horší než nevěřící (1 Tim 5,8) Má-li některá věřící žena vdovy v příbuzenstvu, ať jim pomáhá, aby nebyla zatěžována církev, která má pomáhat osamělým vdovám (1 Tim 5,16) 3.2 Komunita veřejná charita Přirozený sklon charitní službu organizovat, tj. zabezpečit její stabilitu a spolehlivost Sk 6 první grémium 7 mužů, diákonů Dům biskupa Matriky chudých Od 4. stol. pobytové služby (chudobince, chorobince, sirotčince, nalezince, starobince, špitály atd.) Kromě pobytových (ústavních) služeb vždy také mobilní (terénní) služby Raději osobní přímá praxe pomoci než neosobní (finanční) dobročinnost Propojení liturgie a služby potřebným (agapy, sbírka, architektura) Majetek církve definován jako dědictví chudých ¼ na pomoc chudým v komunitě Biskup svrchovaná odpovědnost za program pomoci chudým v komunitě Pomocníci: diákoni, diakonky, částečně úředně pověřené vdovy Od 4. století další významný aktér: řeholní kláštery (pobytové i terénní služby): Zrod klášterního špitálnictví na Západě (křižovníci johanité, němečtí rytíři, lazarité, antonité atd.) Zrod měšťanství 12. Stol nárůst individuální praxe milosrdenství: o Almužnictví o Zbožné nadace o Měšťanské špitálnictví 13. stol. hnutí chudoby duchovní hnutí všech společenských vrstev hluboká úcta k chudým ztělesňujícím Krista prolomení anonymity chudých o Žebravé řády (dominikáni, františkáni) o Jejich sympatizanti (třetí řády) o Vzorové šlechtické postavy (Sv. Anežka, Hedvika, Alžběta) o Náboženská bratrstva s programem péče o chudé Renesance/Reformace (Luther, Kalvín atd.) - změna náhledu na člověka zdůrazňování hříšnosti (chudoba výsledkem slabé píle, zahálky, marnotratnosti) počátky tvrdých opatření proti žebrákům Chudoba problém veřejného pořádku městské vyhlášky potírající žebrotu, práceschopní chudí umísťováni na nucené práce (náprava hříšnosti prací) do pracovních domů První chudinská legislativa (1601 Poor Law Act) Katolická protireformace obroda a zintenzivnění praxe milosrdenství vzorové postavy (sv. Ignác, Kamil, Jan z Boha, Vincenc DePaul atd.) Po Francouzské revoluci (1789) vznik stovek nových ženských kongregací činných ve zdravotních a sociálních službách Přelom 19/20. Stol. zrod velkých církevních charitních sdružení v Evropských zemích (Německo 1897, ČSR 1928) Od té doby 3 základní subjekty komunitní (veřejné) církevní dobročinnosti: o Laická, dobrovolnická sdružení a spolky (Ludnily, Farní odbory Charity, Maltézská pomoc atd.)

8 o Profesionalizované charitní instituce (Charity, Diakonie, Armáda spásy atd.) o Charitní projekty klášterů (Nemocnice Milosrdných bratří, Nemocnice Milosrdných sester sv. Karla Boromejského atd.) 3.3 Církevní praxe lásky (agapé/caritas) se tedy od počátků soustředí do dvou okruhů lidského utrpení zdravotního a sociálního a zahrnuje vždy také otevřenost duchovnímu uzdravení (smíření člověka s Bohem) 3.4 V historické tradici církevní praxe milosrdenství lze navíc rozlišit mnohem mohutnější linii pomoci z vnějšku a dříve velmi nevýraznou, dnes velmi zdůrazňovanou pomoc ke svépomoci o 1. poskytnout pomoc z vnějšku příjemci jen do té míry, aby si byl schopen sám o 2. podporovat sdružování potřebných do vlastních sebepodpůrných sítí (svépomocné skupiny dlouhodobě nezaměstnaných, pečujících o rodinné příslušníky, závislých na návykových látkách atd.)

9 4 Křestanské pojetí Boha a důsledky pro pomáhající praxi Bůh trojiční společenství lásky Bůh Ježíše Krista není samotář Člověk stvořen k obrazu Božímu základ lidské důstojnosti nezávislé na sociálním postavení, pracovním výkonu, zdravotním, mentálním a morálním stavu člověka. Požadavek: o Zastávat se potřebných vůči druhým i vůči vlastním odmítavým emocím o Respektovat vlastní rozhodnutí a přání druhých, byť nejsou v souladu s mými představami o Respektovat schopnosti, dovednosti a zdroje druhých, podněcovat je, oceňovat je, nenechat se strhnout jen hlediskem nedostatků druhého dobrovolnická služba jako projev společenství a nabídka společenství Kristus vtělení Boha v Synu do lidského údělu blízkost a odstup v pomáhání sestoupil do pekel nebát se doprovázet druhé v jejich pekle stal se nám podobným ve všem kromě hříchu Neztotožnit se zůstat sebou Duch Svatý dárce lásky (Boží láska je nám vlita do srdce skrze Ducha ) zdroj laskavosti pro člověka srov. hymny k Duchu Sv. v kancionálu a jeho vlastnosti Přijď, Tvůrce, Duchu svatý, k nám, a navštiv myslí našich chrám, z výsosti nebes zavítej, do duší nám svou milost vlej. Tys Utěšitel právem zván, tys dar, jenž Bohem věčným dán, zdroj živý, láskyplný dech, tys posvěcení myslí všech. Tys sedmi darů studnice, prst Otcovy jsi pravice, tys Bohem přislíbený host, ty dáváš ústům výmluvnost. Rač světlo v mysli rozžehnout, vlij do srdcí nám lásky proud, našeho těla slabosti zhoj silou svojí milosti. Dál nepřítele zapuzuj a duši pokoj uděluj, ať vždycky pod vedením tvým vyhnem se vlivům škodlivým. Nauč nás Boha Otce znát a Syna jeho milovat a v tebe, Duchu svatý, zas důvěřovati v každý čas. Amen. Sekvence Veni Sancte Spiritus Přijď, ó Duchu přesvatý, rač paprsek bohatý, světla svého v nás vylít. Přijdi, Otče nebohých, dárce darů přemnohých, rač nám mysli osvítit. Božský utěšiteli, něžný duší příteli, rač nás mile zotavit. V práci libý pokoji, smiřiteli v rozbroji, rač nás v pláči utišit. Světlo duši blažící, srdce v tebe věřící, rač milostně naplnit. Člověk bez tvé pomoci, slábne a je bez moci, vše mu může uškodit. Viny z duší našich smaž, a vyprahlá srdce svlaž, raněné rač vyhojit. Srovnej, co je zkřivené, zahřej, co je studené, a nedej nám zabloudit. Rač nás, v tebe věřící, vroucně tebe prosící, dary sedmi podělit. Uděl v ctnosti prospěchu, v smrti dodej útěchu a dej v radost věčnou vjít

10

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky

Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce. 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Teologie a sociální práce + biblické základy sociální práce text pro ZS - Základy teologie pro sociální práci 1 Sociální práce a teologie uvedení do problematiky Michal Opatrný 1.1 Úvod Předkládaná učebnice

Více

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost.

Děkuji panu Dr. Janu Lachmanovi za odborné vedení bakalářské práce, za cenné připomínky k ní, trpělivost i vstřícnost. UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE EVANGELICKÁ TEOLOGICKÁ FAKULTA BAKALÁŘSKÁ PRÁCE LENKA MARTELLIOVÁ PASTORAČNÍ PÉČE V NEMOCI A UMÍRÁNÍ Vedoucí práce: Dr. Jan Lachman TEOLOGIE KŘESŤANSKÝCH TRADIC Děkuji panu Dr.

Více

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Hospicová péče v českých zemích UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI C Y R I L O M E T O D Ě J S K Á T E O L O G I C K Á F A K U L T A KATEDRA CÍRKEVNÍCH DĚJIN A DĚJIN KŘESŤANSKÉHO UMĚNÍ Zita Havlenová Hospicová péče v českých zemích Diplomová

Více

Víra v dnešním světě

Víra v dnešním světě Studijní texty z náboženství pro 6. ročník ZŠSV zpracováno podle: Belgická biskupská konference, Dar víry, Zvon 1994 Víra v dnešním světě Ve světě, v němž žijeme, existuje mnoho nejrůznějších duchovních,

Více

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM

ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM ROK S PAPEŽEM FRANTIŠKEM Texty pro společenství manželů 2014 1 Cesta manželství není jednoduchá, ale je velmi krásná. 1 Na otázku, jakou důležitost dnes má rodina, Svatý otec reagoval: Řekl bych, že je

Více

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve

Pozvání na cestu. Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života. podle sociálního učení katolické církve Pozvání na cestu Příspěvek k diskusi o člověku, společnosti a smyslu života podle sociálního učení katolické církve Autorský tým Centra pro sociální otázky při ČBK pod vedením Lubomíra Mlčocha celková

Více

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ

ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ ŽIVOT A POSLÁNÍ KŘESŤANŮ V CÍRKVI A VE SVĚTĚ Závěrečný dokument Plenárního sněmu katolické církve v ČR Karmelitánské nakladatelství Kostelní Vydří 2007 Církevní

Více

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému

4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému 4. NEDĚLE V MEZIDOBÍ A I - Boží plán s člověkem Drazí bratři a sestry, ve 4. eucharistické modlitbě se kněz modlí: Člověka jsi stvořil k svému obrazu. Ano, Bůh stvořil člověka k svému obrazu, k obrazu

Více

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství

Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství Výchovné a vzdělávací strategie využívané v předmětu Náboženství I. Strategie směřující ke kompetenci k učení zařazujeme do výuky problémové vyučování na začátku vyučovací jednotky vždy společně s žáky

Více

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční

4. Protože Duch Svatý je živou pamětí církve (Jan 14, 26), stávají se skrze liturgické vzpomínání veliké Boží činy, především Kristovo velikonoční Kapitola 1 Teologické základy 83. Liturgie je vykonáváním kněžství Ježíše Krista, který je jediným knězem Nového zákona. Kristus je dokonalý velekněz, který obětí svého vlastního života, přinesenou jednou

Více

20. neděle v mezidobí

20. neděle v mezidobí 20. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 84,10-11 Štíte náš, Bože, pohleď, popatři na tvář svého pomazaného! Lepší je jeden den v tvých nádvořích než jinde tisíc. Uvedení do bohoslužby A Když se tu scházíme

Více

Peklo - existuje vůbec?

Peklo - existuje vůbec? Peklo - existuje vůbec? Můj kolega navštívil před několika lety jeden z velmi populárních kostelů na předměstí jistého velkého města. Vyslechl "typické" kázání o pekle a síře. Nikdo z přítomných, kteří

Více

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád.

Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Výchozí, už neplatný materiál; diskuse v současné době probíhá nad aktuálním textem návrhu, který na sbory rozeslala Komise pro Řád. Bohoslužba v Písmu svatém Pro náplň i pořad křesťanských shromáždění

Více

16. neděle v mezidobí

16. neděle v mezidobí 16. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 54,6.8 Hle, Bůh mi pomáhá, Pán mě udržuje naživu. Budu s radostí přinášet oběti, chválit tvé jméno, Hospodine, že je dobré. Uvedení do bohoslužby A Dnešní liturgie

Více

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2-

EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- EXERCICIE DOMA HLEDÁNÍ BOHA -2- Pro vnitřní potřebu farnosti sv. Tomáše Praha Malá Strana 2013 1. týden: Hledám sebe 2. týden: jako sami sebe 3. týden: Hledání smyslu života 4. týden: Hledání Boha 5. týden:

Více

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009

SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 SVATÝ OTEC BENEDIKT XVI. V ČESKÝCH ZEMÍCH 26.-28.9.2009 České země byly občas bitevním pole, častěji mostem Benedikt XVI. na letišti, Praha Stará Ruzyně 26.9.2009 Pane presidente, milí páni kardinálové

Více

15. neděle v mezidobí

15. neděle v mezidobí 15. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 17,15 Ve spravedlnosti uzřím tvou tvář, Hospodine, až procitnu, nasytím se pohledem na tebe. Uvedení do bohoslužby A Drazí bratři a sestry, kdybych si dovolil

Více

NOVO MILLENNIO INEUNTE

NOVO MILLENNIO INEUNTE 60 6. ledna 2001 NOVO MILLENNIO INEUNTE APOŠTOLSKÝ LIST PAPEŽE JANA PAVLA II. NA ZÁVĚR JUBILEJNÍHO ROKU 2000 VYDAL SEKRETARIÁT ČESKÉ BISKUPSKÉ KONFERENCE PRAHA 2001 (PRO VNITŘNÍ POTŘEBU) 1 NOVO MILLENNIO

Více

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY

ÚVOD DO RELIGIONISTIKY ÚVOD DO RELIGIONISTIKY JÓZEF SZYMECZEK CZ.1.07/2.2.00/29.0006 OSTRAVA, ZÁŘÍ 2013 Studijní opora je jedním z výstupu projektu ESF OP VK. Číslo Prioritní osy: 7.2 Oblast podpory: 7.2.2 Vysokoškolské vzdělávání

Více

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM

POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM POZVÁNÍ KE SPOLEČNÝM MODLITBÁM Program Týdne modliteb za jednotu křesťanů 18. 25. ledna 2015 Vydala: Česká biskupská konference Ekumenická rada církví Praha 2014 (pro vnitřní potřebu) MODLITBY ZA JEDNOTU

Více

Úkon odevzdání se Neposkvrněné

Úkon odevzdání se Neposkvrněné Úmysly modliteb Rytířstva Neposkvrněné v roce 2002 Květen - abychom pod vedením Ducha Svatého mohli užívat rozvážně, zodpovědně a ve svobodě dětí Božích pozemská dobra k získání ukrytého pokladu Nebeského

Více

18. neděle v mezidobí

18. neděle v mezidobí 18. neděle v mezidobí VSTUPNÍ ANTIFONA Žl 70,2.6 Bože, vysvoboď mě, Hospodine, na pomoc mi pospěš! Tys můj pomocník, můj zachránce: Hospodine, neprodlévej! Uvedení do bohoslužby A Všechna čtení dnešní

Více

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky

Křesťan a práce. Sociální učení církve papežské sociální encykliky Křesťan a práce Sociální učení církve papežské sociální encykliky 1 Papežské sociální encykliky představují ve svém souhrnu celou knihu 500 stran. Málo věřících čte tak rozsáhlá pojednání. Proto bylo třeba

Více

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI FAKULTA PEDAGOGICKÁ KATEDRA PEDAGOGIKY Vyrovnání se s odchodem blízkého člověka v hospici pro pozůstalé s vyznáním a bez vyznání. DIPLOMOVÁ PRÁCE Bc. Vlasta Sýkorová Sociální

Více

Základy víry Církve československé husitské Předmluva

Základy víry Církve československé husitské Předmluva Základy víry Církve československé husitské Předmluva Evangelium, víra a jejich bohoslovecký výklad, dospěly do přítomnosti církve československé husitské dějinnou cestou předávání přes římský katolicismus,

Více

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ

KŘEST. CO JE ZAPOTŘEBÍ VĚDĚT, NAD ČÍM SE ZAMYSLET? aneb ROZHODNUTÍ PRO SPOLEČENSTVÍ S KRISTEM A JEHO CÍRKVÍ KŘEST Všeobecné udělování křtu se odvozuje z příkazu Ježíše Krista daného apoštolům: Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali

Více

Kodex Charity Česká republika

Kodex Charity Česká republika Kodex Charity Česká republika Preambule 1. Tento kodex je určen v první řadě všem dobrovolným i placeným pracovníkům Charity ČR (dále jen Charita), kteří jsou jakýmkoliv způsobem zapojeni do její činnosti

Více

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994

REDEMPTORIS MISSIO. Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 REDEMPTORIS MISSIO Encyklika Jana Pavla II. O STÁLÉ PLATNOSTI MISIJNÍHO POSLÁNÍ ze 7. prosince 1990 ZVON ČESKÉ KATOLICKÉ NAKLADATELSTVÍ PRAHA 1994 Církevní schválení Arcibiskupství pražského č. j. 1803/94

Více

Život v Duchu PŘEDMLUVA

Život v Duchu PŘEDMLUVA Život v Duchu Ernst Sievers Otče, vylij svého Ducha na svůj lid a daruj nám nový pohled na Tvou slávu, nové zakoušení Tvé moci, novou důvěru k Tvému slovu, novou odevzdanost pro Tvou službu, aby Tvoje

Více

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI

SOCIÁLNÍ PRÁCE SOCIÁLNA PRÁCA ČASOPIS PRO TEORII, PRAXI A VZDĚLÁVÁNÍ V SOCIÁLNÍ PRÁCI ČASOPIS PRE TEÓRIU, PRAX A VZDELÁVANIE V SOCIÁLNEJ PRÁCI POSLÁNÍM ČASOPISU SOCIÁLNÍ PRÁCE/SOCIÁLNA PRÁCA JE: podporovat schopnost české a slovenské společnosti řešit životní problémy lidí prostřednictvím sociální práce, podporovat kvalitu sociální práce a profesionalizaci

Více