Zůstatky fondů k f. rezerv a rozvoje Kčs f. kult. a sociálních potřeb Kčs f. zdraví Kčs

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs"

Transkript

1 Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování. Po rozpadu Občanského fóra se nejvíce jeho četných příznivců přesunulo do Občanské demokratické strany část pak do Občanské demokratické aliance a Občanského hnutí. Vznikla koalice Liberálně sociální unie z menších stran kolem středu a koalice Levý blok. To vše v souvislosti s přípravou na parlamentní volby V ekonomice se uskutečňuje projekt malé privatizace v oblasti služeb, obchodu a menších výrob, jednak navrácením nemovitostí původním majitelům a jejich dědicům, jednak aukčním prodejem provozoven státních organizací fyzickým osobám. Vzniká nová skupina občanů podnikatelé a živnostníci. Dochází k téměř úplné liberalizaci cen. Připravuje se velká privatizace dosud státních podniků, přeměna družstev na družstva vlastníků a její doprovodná akce kupónová privatizace jíž se má dostat část státního majetku formou akcií téměř každému občanovi. Jaký vliv měly tyto skutečnosti na dění v našem městě přiblíží zápis v kronice podle dosažitelných materiálů roku Hospodaření městského úřadu V průběhu roku došlo k některým změnám ve financování rozpočtových výdajů. Byl zrušen přímý podíl obce na státních daních a státní dotace je celá poskytována prostřednictvím okresního úřadu. Okresní školský úřad se stal od 1.VII. zřizovatelem hudební školy, mateřské a základní školy v Dětské léčebně ve sv. Kateřině a převzal na sebe příjmy i výdaje těchto zařízení. Od 1. září 1991 byla zřízena příspěvková organizace Kulturní zařízení města Počátky, do které bylo začleněno kulturní středisko, knihovna, městské kino, městská kronika a mimoškolní provoz sportovní haly. 1

2 Na příjmech městského úřadu se kladně projevilo vybírání místních poplatků dle nové vyhlášky, schválené městským zastupitelstvem s platností ode dne 1. dubna Celkové příjmy roku 1991 Celkové výdaje za r Přebytek hospodaření Kčs Kčs Kčs Zůstatky fondů k f. rezerv a rozvoje Kčs f. kult. a sociálních potřeb Kčs f. zdraví Kčs Příjmy z vodního hospodářství Kčs školství (stravování) Kčs kultura Kčs vnitřní správa Kčs místní hospodářství Kčs stavebnictví Kčs místní daně a poplatky Kčs z toho: daň z příjmů obyvatel daň domovní správní poplatky poplatky ze psů za užívání místa ze vstupného z ubytovací kapacity 505 z reklam. zařízení popl. dislokační z prodeje alkoholu a tabákových výrobků přebytek z drobné provozovny Kčs pokuty 950 Kčs úroky od banky Kčs převod z fondu rezerv a rozvoje Kčs 2

3 z fondu MATES globální dotace od státu účelové prostředky od Okres. úřadu ostatní prostředky od OV úvěr od Čes. pojišťovny Tábor na zakoupení přístrojů do nemocnice příjmy celkem Výdaje na vodní hospodářství dopravu školství kulturu vnitřní správu práce a sociální věci místní hospodářství stavebnictví pokladní správa Výdaje celkem Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Ke změnám došlo i ve výdajových položkách, např. školní potřeby, učební pomůcky a hračky v mateřských školách nakupuje přímo okresní školský úřad a školám je předává bezplatně. V průběhu roku poskytoval stát dodatečné fin. prostředky na zvýšené výdaje způsobené zdražováním zejména vody, paliv a energií. Z větších výdajů roku 1991 uvádím: nákup cisterny pro hasiče dokončení hospodářského pavilonu u mateř. školy rekonstrukce elektroinstalace v kině zateplení štítových stěn sportovní haly výměna části stropů, omítek a klempíř. práce u škol budovy čp. 361 pokračování v rekonstrukci budovy muzea ( Kčs) na tuto akci přispěl poprvé MATES částkou Kčs zakoupení kopírovacího stroje pro MěÚ Kčs zakoupení zametacího stroje ze Švédska Kčs 3

4 Nová vyhláška o místních poplatcích. Po několika předchozích jednáních a po schválení městským zastupitelstvem přichází v platnost dnem vyhláška o poplatcích městu. Tento příjem není rozpočtován a je tudíž finančním zdrojem navíc. Od tohoto data majitel, nájemce či uživatel zaplatí: Poplatek ze psů ročně: důchodce za jednoho psa na samotě 50,- - za jednoho psa v místních částech 100,- 25,- v rodinném domě ve městě 200,- 50,- v nájemním domě ve městě 500,- 125,- U druhého a dalšího psa je sazba zvýšena o 50%. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt: Sazba za osobu a každý započatý den pobytu 15,- Kčs. Od poplatku jsou osvobozeni: osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP, osoby nemocné (lázeňská péče na účet) státní zdravotní správy, osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt, osoby mladší 18 let a starší 70 let a vojáci. Poplatek za užívání veřejného prostranství: Poplatek za 1m 2 a den = 5,- Kčs. Týká se i nákladních automobilů, přívěsů, návěsů a autobusů parkujících na veřejném prostranství mimo prac. dobu a ve dnech prac. volna a klidu. Poplatek z reklamního zařízení: Sazba je 5% z ceny za provádění reklamy, nejméně 500,- Kčs za rok u reklam trvalého charakteru. Poplatek ze vstupného: Poplatek = 5% z vybraného vstupného na kulturních, sportovních a prodejních akcích. Osvobozeny jsou akce, jejichž výtěžek jde na charitativní a veřejně prospěšné účely, sportovní akce TJ a místních spolků a akce městských zařízení. Poplatek z ubytovací kapacity: Poplatek 2,- Kčs za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití zaplatí rekreační a vzdělávací zařízení. 4

5 Poplatek dislokační: Platí se umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení používaných k podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti v obvodu obce. Neplatí pro spoje a železniční dopravu. Na 5 let jsou osvobozeni i noví soukromí podnikatelé. Poplatek je ročně 10% z částky rovnající se úhradě za užívání nebytových prostor, která je stanovena v obci. Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Vztahuje se na podniky, provozujících restaurační, kavárenské a ubytovací služby, ve kterých se tyto výrobky prodávají. Poplatek představuje hodnotu 5% z prodejní ceny těchto výrobků. Podkladem jsou dodací listy a stvrzenky o nákupu zboží a seznam prodaných výrobků s vyčíslením jednotlivých položek. Ostatní ustanovení vyhlášky se týkají povinnosti podávat přiznání, platebních lhůt, sankcí při neplnění nebo i možnosti zmírnění či prominutí poplatků. O čem jednalo městské zastupitelstvo v roce Uvádím některé údaje z veřejného zasedání městského zastupitelstva v průběhu roku. Místem konání schůzí bylo nejprve městské kino, koncem roku pak městské kulturní zařízení. 2. zasedání 17. ledna: Ing. Třebický, ing. Peroutka a pan Karel Šimánek zvoleni do okresního zastupitelstva schválen převod správy budovy čp. 87 (záložna) z OBP na MěÚ v Počátkách městské radě uloženo usilovat o optimální obsazení hlavních funkcí v nemocnici a o obnovení zrušených primariátů (gynek.- porodnického a dětského) a o zřízení pohotovostní služby. Členové okresního zastupitelstva byli pověřeni sledováním příprav a realizace plynofikace pro Počátky. 3. zasedání 14. března: schválen jednací řád městského zastupitelstva, vyhláška o místních poplatcích, výsledky hospodaření za rok 1990, organizační schéma a počet pracovníků MÚ. 4. zasedání 6. května: projednán a schválen požadavek na převzatí zdravotnických zařízení NsP Počátky, Dětské léčebny na Kateřině a pečovatelské služby od okresního úřadu. Dále schválilo: rozpočet na rok 1991 přejmenování Fučíkova nám. na Mariánské přijetí půjčky do výše 2 mil. Kčs pro rekonstrukci MUZEA. 5

6 5. zasedání 24. června: do Okresní školské rady v PE zvoleni: za město pan Jan Soukup a za rodiče ing. Mir. Němec z Častrova. Zřízeno Kulturní zařízení města Počátky, které slučuje městské kulturní středisko, kino, kroniku a knihovnu. Schváleno: koupě zametacího stroje finanční krytí nákladů na výměnu stropů v zákl. škole (Břez. ulice), prodej smuteční obřadní síně a nemovitostí čp. 128, 153, 178, 179, 219, 222 a 229 fyzickým osobám v aukci za vyvolávací cenu 1,4 násobku ceny dle platných cenových předpisů. 6. zasedání 19. září převážná část zasedání se týkala situace v nemocnici, zvláště na chirurgickém oddělení. Před sluch a zrak občanů tak byly vyneseny již delší dobu trvající různé vnitřní rozpory jednak mezi samotným personálem a vedením nemocnice a dále pak mezi vedením nemocnice a zástupci města. Zdálo se, že v mnohých momentech šlo o vyřizování i osobních věcí i názorů, které podle soudu většiny přítomných občanů, v této podobě na veřejné zasedání nepatřily a k popularitě všech zúčastněných na těchto rozporech určitě nepřispěje, jak bylo slyšet po ukončení zasedání z úst odcházejících občanů. V dalším jednání byla schválena půjčka na nákup ultrazvukového přístroje pro nemocnici max. do ,- Kčs. 7. zasedání 4. listopadu: p. Jan Šimánek a p. Luboš Nesládek složili slib jako noví členové zastupitelstva po dvou uprázdněných mandátech. Vzato na vědomí: stanovisko hyg. stanice k hospodář. pavilonu MŠ, nesouhlas přítomných občanů ze Stojčína s vybudováním okresní skládky odpadů v lokalitě zemníku cih. Schváleno: zpětný prodej čp. 222 (Kosovi) vč. zahrady za Kčs, prodej domu čp. 178 (Klacna Děčín) Kčs, prodej mixokretu a hadic v.d. Stavba za Kčs. Návrh na oddělení obce Polesí od města Počátky Návrh na převzetí pečovatelské služby do správy města, přijetí půjčky od České pojišťovny Tábor na 4 roky v částce Kčs se 4% úrokem na zdravotnické zařízení. Jako jistina zastavena část sportovní haly v částce ,- Kčs. 8. zasedání 25. listopadu: schváleny návrhy na: oddělení obce Stojčín zpětný odprodej čp. 211 (Dvorských) provizorní rozpočet na rok 1992 zřízení vlastní zprávy vodovodů a kanalizací požadavek města Žirovnice na připojení jejich zdravotnických zařízení pod místní nemocnici. Zastupitelstvo nesouhlasilo se zrušením dětské pohotovostní služby a požaduje vysvětlení, proč nemůže být město zřizovatelem Dětské léčebny. Účast občanů na zasedání klesá. Tak na posledním zasedání bylo přítomno 34 osob z města a 6

7 místních částí. Z diskusních příspěvků občanů jsou vznášeny požadavky, aby průběh jednání byl rychlejší, pružnější, aby schůze netrvaly do pozdních nočních hodin. Zaměstnanci městského úřadu 1991 Ing. Jan Třebický starosta of. od Ing. František Peroutka zástupce starosty od Václav Marek tajemník od JUDr. František Hezina právní poradce 1/3 úvazku od do Smejkalová Jana matrikářka Fuková Alena evidence obyv. + sociální Buďová Jana sam. referentka Dubská Věra sam. referentka Rybářová Jaroslava vedoucí účtárny Trostová Zdena mzdy + sekretariát od Hájek Jiří stavební technik Kotyzová Helena sam. referentka Zadák Petr ved. stav. odboru od Kalinová Jaroslava uklízečka od Zavadilová Anděla uklízečka od Kopecký Oldřich topič v čp. 347 od Budín František údržbář Záruba Jan údržbář Mareš Josef údržbář hřbitova do Zřízení komisí městské rady. Po projednání návrhů do stanovených komisí jmenovala městská rada jejich předsedy ve složení: finanční komise: předs. ing. Pikl Jan kontrolní komise: předs. Guth František zdravotní komise: předs. Kaček Ladislav sociální komise: předs. MUDr. Buchal Miloslav školská komise: předs. ing. Třebický Jan propagace a cest. ruch: předs. Říha Josef kulturní komise: předs. Kubů Pavel 7

8 ekologická komise: předs. Nesládek Luboš komise živností: předs. Martínek Pavel přestupková komise: předs. JUDr. Hezina František zájmová skupina zahraničních styků: předs. ing. Jašek Petr. Dříve než se činnost těchto komisí stačila rozvinout, ještě v témže roce zanikají. Jsou to: komise zdravotní, školská, propagace a cest. ruch (sloučena s komisí kulturní), komise ekologická, živnostní a zájmová skupina zahraničních styků. Změny v městském zastupitelstvu v roce MUDr. Miloslav Buchal nahrazen p. Janem Šimánkem p. Vladimír Kalina nahrazen p. Lubošem Nesládkem. Stavební úřad s platností od působí v našem městě kterému byla předána agenda spadající až dosud do kompetence okresního úřadu. 1) povolovací činnost výstavby objektů na území města 2) ochrana zemědělského půdního fondu 3) péče o životní prostředí Pracují zde: vedoucí stav. úřadu p. Petr Zadák stavební technik p. Jiří Hájek samostatná referentka pí. Helena Kotyzová. Kulturní život ve městě 1991 akce pořádané Kulturním zařízením města Počátky (poskytla A. Kurková). Divadelní představení pro školu Zlatovláska (dovezeno) Koncert oblíbené zpěvačky Petr Janů se těšil velkému zájmu diváků Koncert pořádaný žáky a pedagogy Lidové školy umění Koncert velmi známé populární skupiny Plavci Počátecká pouť v předvečer pouťová taneční zábava, v sobotu i neděli 22. a 23. června výstava pořádaná chovateli drobného hospodářského zvířectva, náměstí bylo zaplněno pouze cizími provozovateli pouťových atrakcí a stánkaři. Místní organizace, spolky a podnikatelé se nezúčastnili (nebylo povoleno osvobození od příslušných poplatků pro místní) 8

9 Divadelní ochotnický soubor vystupoval v neděli na podiu na náměstí s pásmem krátkých humorných scének a kramářských písní Cirku Vltava uspořádal několik představení na sportovním hřišti u Sokolovny Koncert skupiny NEWYJOU Druhé setkání heligonkářů tentokrát v sále Agrostroje Výstava Vysočina v obrazech Josef Dobrovolného ze Svratky v sále kulturního zařízení. Prodejní vánoční výstavy pořádaná v sále kultur. zařízení Svazem žen ve spolupráci s místními podnikateli (vánoční perníčky, ozdoby ze slámy, vizovické pečivo, dekorativní vazby ze suchých květin, vánoční bytové doplňky, ruční práce, malované sklo) Prodejní výstava knih ve spolupráci s majitelkou knihkup. Divadelní představení místních ochotníků detektivka Agáty Christie Past na myši. Od září minulého roku do června tohoto roku probíhala výuka německého jazyka v klubovně KZ vyučující byla pí profesorka Jana Janků. Mimo tyto akce se uskutečnily ještě další, které počínaje tímto rokem nejsou zahrnuty v přehledu veškerých akcí na kulturním středisku, jak tomu bylo léta minulá. Chci uvést některé z těch, které byly zveřejňovány v Počáteckém zpravodaji. Sdružení rodičů a přátel školy při základní škole uspořádalo 18. ledna v agrostrojském klubu ples, který byl zahájen předtančením dětí z vyšších tříd a 19. ledna odpoledne Maškarní karneval dětí. Tento karneval se již stal tradicí. Byl to velký rej květin, princezen, zvířátek a jiných rozličných masek, jak je dovedné ruce maminek připravily. 25. května se děti veselily opět na letním dětském karnevalu. Již tradiční, dobře navštívený ples místních hasičů byl 8. února. 11. května navštívili občané našeho města rybářské závody na Valše kde se mohl každý za poplatek stát jedním ze závodníků. Připraveno bylo i občerstvení, v rybárně ke koupi i rybí polévka. Bohatá tombola. Již několik let jednou za měsíc navštěvuje skupina našich občanů představení Horáckého divadla v Jihlavě. Kolektivy ze závodů pracovišť, různých spolků i jednotlivci využívají možnosti shlédnout zajímavosti, kulturní podniky, historická místa nejen u nás, ale i v zahraničí, kam pořádají četné zájezdy. Běžnou záležitostí 9

10 jsou četné zájezdy k našim nejbližším sousedům do Německa, Rakouska, Polska žel ne vždy za poznáním, ale i za nákupy, mnohdy nebo spíše často nevýhodné. Mnoho našich občanů navštívilo letos PRAHU a její Světovou výstavu. Pod nově vzniklé Kulturní zařízení města Počátky do jehož čela přichází, určen výběrovým řízením od pan Miroslav Blecha, patří místní KINO. Pod vedením pana Václava Marka zde pracují pan K. Růžička a St. Šichtař jako promítači, pí. Stanislavová uvaděčka, Jitka Vondráková pokladní, pí Marie Sochorová uklízečka, Schmied Václav topič a zřízenec kina Pavel Kukla starší. Podle sdělení p. Marka je možnost výběru filmů u pěti film. společností možnosti objednávek jsou uspokojivé. Vzhledem ke kapacitě kinosálu je návštěvnost v kině prům. třetinová. Mizivý zájem je o dětská filmová představení, vedení tedy uvažuje o omezení nebo zrušení těchto filmů. Vstupné pro dospělé 8,-, 10,-, 12,- Kčs bylo v průběhu roku změněno na jednotné vstupné 10,- Kčs. Dětský divák zaplatí jednotné vstupné 3,- Kčs. Tržba za rok 1991 činí ,- Kčs. Neustálý nárůst cen. el. energie, vody, uhlí, různých materiálů a tím i veškerých služeb má nepříznivý dopad i na hospodaření kina, náklady na jeho provoz neustále stoupají. Na závěr uvádím malý přehled filmů, hraných v našem kině (zjištěno z programů kina v Počáteckém zpravodaji) Daleko před ostatními filmy USA, které představují dvojnásobek filmů z naší produkce, zhruba o třetí místo se dělí filmy německé, francouzské a italské, zbytek tvoří filmy ze Španělska a ojediněle Kanady, Austrálie, Honkongu, Nizozemí apod. Městská knihovna která rovněž spadá pod správu KZ hospodařila s částkou ,- Kčs na nákup nových svazků. Pracovnice knihovny paní Jana Přibilová konstatuje, že původní roční limit ,- Kčs není a nebude v budoucnu dostačující vzhledem ke zvyšování cen knih. Čtenářská obec se značně snižuje jak z řad dospělých tak mládeže. Své tu zřejmě sehrává televizní obrazovka, kde lidé a zvláště děti dávají přednost velmi často nehodnotným nebo málo hodnotným pořadům v televizi před hodnotnou četbou. Dalším objektem KZ je sportovní hala, jejímž správcem se stal na základě výběrového řízení pan Radek Vitoul. Nutno říci, že správce je jediným zaměstnancem pro sportovní halu. Pečuje zde o veškerý provoz včetně úklidu. Tato hala je otevřena 10

11 všem zájemcům o sport místním i přespolním za stanovené poplatky za použití prostor: Škola, děti a mládež do 18 let včetně cvičení rodičů s dětmi používají veškeré prostory a zařízení zdarma. Ostatní zájemci místní i přespolní platí za 1 hodinu použití: klubovny 20,- Kčs posilovny 30,- Kčs sálu 100,- Kčs Místní sportovci žehrají na poplatky ve smyslu paušalizace poplatku pro všechny zájemce tj. i ty cizí kteří se nijak nepodíleli na budování haly. Proto s datem dojde k úpravě. Přespolní budou platit za sál 150,- Kčs. Městské muzeum je zařízení které je podřízeno přímo MěÚ. Vedením je po výběrovém řízení pověřena opět paní Marie Filipová dál zde pracuje pí Šárka Andrlová a střídavě jako pomocné síly absolventi škol, přidělení úřadem práce. Rekonstrukce muzea stále pokračuje. Veškeré dění se odehrává u Vyšatů. V těchto skromných, stísněných prostorách dokázaly pracovnice instalovat dvě velice pěkné a hodnotné výstavy: Byla to výstava tapisérií a textilií z dílny gobelínů v Jindř. Hradci známé pí Teinitzerové a výstava Staročeské vánoce ve spolupráci s pí učitelkou Alenou Veseckou z Vyskytné. O zdařilosti této akce svědčí zápis v knize návštěvníků od velice známé spisovatelky Markéty Zinnerové, která výstavu navštívila. Milá, zlatá paní Vesecká, díky za krásné vánoční setkání. podepsána Markéta Zinnerová Není tedy divu, že se všichni velice těší na dobudování muzea, aby exponáty dostaly své stálé místo a plně mohla být provozována činnost výstavní a muzeum opět přístupno široké veřejnosti. Sčítání lidí, domů a bytů a 3. března proběhlo celostátní sčítání lidí, domů a bytů, které se opakuje vždy za 10 let. Původním termínem byl rok Protože tento rok byl prvním rokem porevolučním, kdy probíhaly v naší republice volby, bylo sčítání uskutečněno až 11

12 v tomto roce. Zdárný průběh této akce zabezpečil v Počátkách a okolí tým patnácti sčítacích komisařů a tří revizorů. Bylo získáno množství údajů o úrovni bydlení, vybavenosti domů a bytů, o demografickém složení obyvatel, jejich zaměstnání, vzdělávaní apod. Pro srovnání uvádím některé údaje o počtech domů a obyvatel zapsané v kronice v letech minulých. rok 1580 na náměstí bylo 33 domů, na dolním předměstí 56 domů, na horním předměstí 23 domů, celkem 112 domů. rok 1648 po třicetileté válce měly Počátky s 8 vesnicemi ve své farnosti pouze obyvatel. rok 1790 na náměstí bylo 37 domů, na dolním předměstí 119 domů, na horním předměstí 148 domů, celkem 304 domů. rok 1795 Počátky měly 1860 obyvatel. rok 1843 podle sčítání bylo ve městě 341 domů a obyvatel. rok 1857 sečteno 353 domů a 2991 občanů rok 1900 sečteno 364 domů a 2829 obyvatel rok 1930 sečteno 450 domů a 2417 občanů rok 1961 bylo sečteno ve městě 505 domů a 2538 obyvatel, ve Vesci 39 domů a 146 lidí, v Heřmanči 23 domů a 56 obyvatel. rok 1980 celkem ve městě a sedmi obcích (Stojčín, Prostý, Vilímeč, Vesce, Léskovec, Heřmaneč a Polesí) sečteno 776 domů a obyvatel. rok 1991 ve stejném území jako v roce 1980 bylo sečteno 753 domů (bez 39 vyčleněných z bytového fondu rekreační chalupy) a obyvatel, z toho 421 v okolních obcích. Údaje o obyvatelích: z počtu bylo: mužů, žen, 590 dětí a žáků základních škol. Věkové složení: Muži Ženy Celkem počet % počet % počet % do 5 let 120 7,9 99 6, , let , , ,2 produktivní věk , , ,4 poprodukt. věk , , ,3 starší 75 let , ,9 12

13 věkový prům. občanů 34,6 roků 39 roků 36,9 roků Vzdělání: středoškolské vysokoškolské Zaměstnání ekonomicky činných občanů dle odvětví: muži ženy celkem z toho vyjíždějící zemědělství lesní a vodní hosp průmysl z toho dělníci stavebnictví dopr. a spoje obchod věda školství, kultura byt. hosp., služby zdravotnictví ostatní Výsledky sčítání domů a bytů: Při sčítání bylo zjištěno 753 domů, z toho obydlených 613. Z neobydlených 132 domů je 67 používaných jako rekreační chalupy, kde majitelé nepožádali o vyjmutí z bytového fondu. V trvale obydlených domech je celkem 1106 bytů, z toho 611 v rodinných domcích, 485 v bytových domech a 10 v ostatních budovách. Z těchto bytů je: 677 bytů I. kategorie ústř. topení, koupelna, WC, teplá voda 329 bytů II. kategorie etáž. topení, koupelna, WC, teplá voda 43 bytů III. kategorie lokální topení, koupelna WC, teplá voda 57 bytů IV. kategorie lokální topení, WC Stáří bytů a domů: do roku 1900 postaveno 351 bytů 13

14 postaveno 126 bytů postaveno 142 bytů postaveno 487 bytů Vybavení bytů: mrazničkou je vybaveno 366 bytů automatickou pračkou 576 bytů barevný televizor má 627 bytů telefon je zaveden do 252 bytů chat, chalup a rekreač. dom. je 70 osobních aut bylo sečteno 584 Výstavba V letošním roce pokračovali ještě pracovníci Pozemních staveb v J. Hradci ve výstavbě loni započatého obchodního domu podniků Drobné zboží a Domácí potřeby do vyčerpání finančních prostředků. V důsledku privatizace sítě není zájem ze strany jmenovaných podniků o dokončení výstavby obchodního domu. Stavba tady stagnuje a o jejím dalším osudu není rozhodnuto. Další nedokončenou stavbou je hospodářský pavilon při mateřské škole. Jde o dokončení drobných nedodělků a úpravu terénu kolem budovy stavba nebyla zkolaudována. Je dokončena čistírna odpadních vod v léčebně na Kateřině, započatá v loňském roce. V budově základní školy v ul. Březinově byla zahájena výměna stropů, provoz tříd do obnovy přerušen. V areálu nad Agrostrojem se naplno rozjela výstavba řadových domků. Družstvo Stavba Jemnice se osamostatnilo a nese název Stavba Počátky. Vydané stavební povolení: V roce 1991 byla vydána žadatelům stavební povolení na stavbu garáží pod nádražní ulicí směrem do luk. (2. řada) Manželé Hurbanovi výstavba nového rodinného domku manž. Doležalovi, Vesce 20 nástavba rodinného domku manž. Svitákovi, Žižkova ul. 399 nástavba rodinného domku manž. Kantorovi, Horní ul. 80 přestavba rod. domku 1991 Kolaudace: 14

15 čp. 627 Kapoun K., Žižkova ul. nový rod. domek (po demol.) čp. 466 Holý K., Nádražní ul. nástavba rod. domku čp. 82 Herna Al, Horní ul. nástavba rod. domku čp. 136 Bytový dům n.p. Agrostroj, ul. Rudé armády (přestavba domu) čp. 442 Budova býv. dětské nemocnice (přestavba) Všeobecně lze říci, že ve výstavbě a přestavbách domů a bytů jsou občané váhavější o čemž svědčí vydaná stavební povolení. Příčinou toho je zřejmě poměrně velké zdražení stavebních materiálů, při výstavbě nového rodinného domu nutno počítat s milionovou částkou. Kuponová privatizace Jednou z forem tzv. velké privatizace, čímž se rozumí odstátnění téměř všech podniků a organizací, je kuponová metoda, kdy značná část státního majetku bude převedena do soukromého vlastnictví občanů za minimální cenu. Občané se s touto metodou seznamovali prostřednictvím sdělovacích prostředků a z informační příručky, která byla v prodeji za 35,- Kčs na poštách od Celý proces se skládá ze dvou částí: Registrace občanů a objednávání akcií. Objednávat akcie může ten, kdo byl řádně registrován. Pro registraci byl stanoven termín od do Druhá fáze bude probíhat až v roce 1992, bude v kronice opět zaznamenána. Kuponové privatizace se může zúčastnit každý občan ČSFR, který dovršil 18 let. Na poště si musí koupit kuponovou knížku a k tomu i kuponovou známku v ceně 1.000,- Kčs. Kuponové knížky se registrují na registračních místech v Pelhřimově, Humpolci a Pacově, tam také všichni zájemci budou dostávat potřebné informace. Podnik výpočetní techniky, který provádí registrace, zřídil ve větších místech pomocné pobočky. Občané našeho města tak využili této služby v klubovně kulturního zařízení ve dvou možných termínech. Větší zájem o celou akci vyvolala reklamní kampaň některých privatizačních fondů v roli prostředníků mezi držitelem kuponové knížky a privatizovaným podnikem při nákupu akcií. Tyto fondy slibovaly už během jednoho roku za vložených 1.000,- Kčs návratnost minimálně ,- Kčs a různé jiné výhody. Původně měl být na jednu kuponovou knížku nabízen majetek státních podniků v průměru v hodnotě za ,- Kčs. Ve skutečnosti však po reklamních akcích uvedených fondů došlo k zaregistrování téměř všech občanů nad 18 let a tím 15

16 přirozeně k poklesu finanční hodnoty na jednu kuponovou knížku na cca ,- Kčs. Malá privatizace v Počátkách. Předmětem malé privatizace jsou podle zákona 427/90 Sb. movité a nemovité věci, které jako majetková podstata organizací působících v oblasti služeb a obchodu a jiné než zemědělské výroby tvoří nebo mohou tvořit soubor, který je ucelenou hospodářskou nebo majetkovou jednotkou. Privatizace probíhá pomocí dražeb, při čemž vydražiteli se mohou stát fyzické osoby, které jsou státními občany ČSFR, nebo byli čsl. občany po , dále pak právnické osoby, jejichž účastníky nebo společníky jsou výlučně výše uvedené osoby. Prováděním celé akce byla pověřena okresní privatizační komise. Počáteckým zástupcem se stal pan Josef Pokorný. Veřejné dražby se konaly v termínech: v Počátkách, 8.6. v Žirovnici, a v Počátkách. Abych mohla přiblížit atmosféru v dražební místnosti, chci předeslat, že každý občan se může zúčastnit veřejné dražby po zaplacení vstupného 50,- Kčs. Stejné právo má i na prohlídku draženého objektu za vstupné 30,- Kčs. Zájemce o dražbu musí pak složit či doložit tzv. finanční jistotu ve výši minimálně 10% draženého objektu, nejméně však ,- Kčs. V případě neúspěchu vydražitele se tato jistota vrací se srážkou 1000,- Kčs. Tak se naši občané stávají svědky zcela neobvyklé akce. Jsou někteří občané z těch hodně dříve narozených, kteří mají v paměti ovzduší veřejných dražeb. Není divu, že např byl sál kulturního zařízení přeplněn. Není divu, protože ruku v ruce se změnami majitelů dražených objektů jdou do jisté míry obavy zaměstnanců o budoucnost, strach z nezaměstnanosti, která se vlastně objevila i v našem městě. V tomto období je jich evidováno u nás průměrně kolem dvaceti a je očekáván nárůst. V této dražbě šlo o vydražení objektů počátecké rakvárny. Z pohledu nezúčastněného šlo o značnou hru nervů dvou zájemců o tuto továrny, o čemž svědčí i rozdíl vyvolávací ceny k ceně vydražené. Nemenší napětí prožívalo i kolem sedmdesáti lidí ať už zde přítomných či doma čekajících, zaměstnanců rakvárny. Jako vítěz dražby byl kolektiv fy SETORA ze Semil, společnost s. r. o.. Neméně zajímavé bylo i vydražení garáže v ul. Rudé armády, jejíž vyvolávací cena byla téměř zdvojnásobena. V některých tvářích bylo zřejmé uspokojení, lidé si navzájem gratulovali ve většině ostatních určitý výraz zklamání a očekávání dnů příštích. 16

17 Vydražené objekty v rovce 1991 úhrnná vyvolávací cena vydražené ceny úhrnem dražby byly aktivní částkou Kčs Kčs Kčs Vyvolávací Vydraženo Prodejna potravin Sídliště Prodejna potravin Rudé armády Prodejna ovoce a zeleniny Štítného n Klenoty, oprava hodin (jen zařízení) Prodejna zeleniny kiosek Stodolní ul Prodejna papír, hračky, sport Pal. nám. (zař.) Pohřební auto Š Výroba rakví Žirovnická ul Stánek pošt. novin. služby u ČSAD Garáž na osobní auto (pohřeb) R.Armády Do dražby byl nabídnut i chatový tábor a restaurace (Vagon) ve Valše za vyvolávací cenu Kčs, nebyl však žádný zájemce objekt přesunut do roku Podle úředního dražebního řádu bylo možno dražit provozní jednotky jak směrem nahoru, při větším počtu zájemců tak směrem dolů, nebyl-li žádný zájemce ani na vyvolávací cenu. Směrem dolů bylo možno jít v prvé dražbě až na 50% vyvolávací ceny, při opakované dražbě až na 20% původní ceny. Od října změna. (Zatím přijata novela zákona) Nové živnosti v roce Díky vytváření nových zákonných podmínek k soukromému podnikání vyrojilo se i v našem městě několik desítek začínajících živností. Společně s těmi, které vznikly již v minulých letech, máme dnes v Počátkách: ul. Horní: čp. 55 ELZA smíšená prodejna čp. 45 kadeřnictví čp. 37 galanterie + ELAPS počítače čp. 97 samoobsluha potraviny + občerstvení nám. Palackého: čp. 2 drogerie 17

18 čp. 5 prodej potravin (Zem. nákupní podnik) čp. 16 knihkupectví čp. 17 sortiment elektro + výr.z umělých hmot čp. 28 lahůdky občerstvení čp. 32 papírnictví hračky sport čp. 30 oprava hodin prodej šperků ul. Rudé armády: čp. - - řeznictví čp. 136 malování skla čp. 310 pohřební služba čp. 369 pohřební služba čp. 346 autoopravna ul. Stodolní: čp. 481 malování skla čp. 520 prodej průmyslového zboží čp. 511 opravy a prodej aut - zeleninový stánek ul. Havlíčkova: čp. 209 topenářství kovářství zámečnictví ul. Sládkova: čp. 540 nákladní doprava čp. 545 kadeřnictví ul. Žirovnická: čp. 479 sklenářství ul. Pešinova: čp. 612 dámské krejčovství ul. Školní: čp. 608 klempířství ul. Žižkova: čp. 400 truhlářství ul. Březinova: čp. 226 prodej opotřebeného textilu a prům.zb. ul. Švermova: čp. 488 cukrářství Sídliště: čp. 533 vazba knih čp. 555 prodej knoflíků čp x malířství natěračství čp. 582 samoobsluha potraviny nám. Štítného: čp. prodej ovoce a zeleniny ul. Tyršova: čp. Sokolovna obuvnictví prodej textilu (plet. zboží) aj. prostor u ČSAD: prodej plet. zboží stánek poštovní novinové služby občerstvení kiosek 18

19 Tyto živnosti jsou hlavním zdrojem příjmu těchto podnikatelů. Mimo ně je registrována řada dalších živností, které občané provozují vedle svého hlavního zaměstnání. Tak můžeme využít služby taxikáře, fotografa, košíkáře, pletařky svetrů, švadlen, brusiče, perníkářek, výrobců bytových doplňků, ševce aj. Vrácené objekty původním majitelům nebo jejich dědicům 1991 Některým občanům, kterým byly odejmuty nemovitosti na základě zákona, platného v padesátých letech, jsou tyto postupně vráceny: čp. 10 Palackého nám. DUP Marie Kublová čp. 12 Palackého nám. KOVO panu Zmeškalovi čp. 16 Palackého nám. paní Vobrové čp. 18 Palackého nám. býv. Zubní p. Jar. Hlavovi čp. 28 Palackého nám. Lahůdky rodině Navrátilově čp. 33 Horní ulice Trafika pan. J. Suchánek far. čp. 38 Horní ulice OBUV pan Jiří Brdlík čp. 41 Horní ulice Hostinec Fr. a A. Karáskovi čp. 43 Horní ulice Textil E. Filípková a M. Kotál čp. 83 Horní ul. býv. Partiová Zd. Cyprová a A. Vernerová čp. 97 Horní ul. Potraviny ing. Tomáš Zmeškal čp. 161 Riegrovo nám. Oděvy JUDr. Frant. Hezina čp. 364 samoty MLÝN 4 dědicům rodiny Kopejtkovy Prodané domy z majetku města: Pro přehlednost znovu uvádím i ty prodeje domů, které byly již z části zmíněny v programu plenárních zasedání. čp. 178 Riegrovo nám. nový majitel p. Klacna, Děčín čp. 222 Havlíčkova ul. domek, který byl Měst NV vykoupen kupuje pan Kos od města zpět. čp. 249 Březinova ul. bratři Fr. a Jos. Tolknerovi šatny a bytová jednotka u městského kina, budova vystavěná současně s kinem na místě, kde stál neobydlený domek, tehdy vykoupený pro provoz kina. Údaje z městské matriky pro zápis do městské kroniky poskytla pí Jana Smejkalová matrikářka. S platností od 1. ledna zaniká Sbor pro občanské záležitosti a tím i jeho činnost, která přechází pod kulturní komisi MěÚ. 19

20 Narodilo se: 30 dětí pro které bylo přichystáno čest slavnostních obřadů přivítání do života ve dnech 4. dubna, 5. června a 16. října Prvňáčci: již od minulého roku se upustilo od způsobu veřejného vítání prvňáčků v sále kina. Děje se tak přímo ve škole 1. září při zahájení školního roku. Letos to bylo... prvňáčků ve... třídách. od r bude uváděno na jiném místě roč. zápisu. K předání občanských průkazů bylo pozváno dne 25. června 25 dětí ve věku 15 let. Sňatky: své společné ano vyslovilo 10 manž. párů a delegováno na základě zmocnění dalších 10. Životní jubilea: ke změně dochází i ve způsobu gratulací straším občanům při životních jubileích. Místo dosavadní osobní gratulace a předání dárku zástupci města je posílána gratulace písemná a zahrána písnička v městském rozhlase. Jubilea: 75 let 7 občanů 80 let 9 občanů 85 let 5 občanů 91 let 1 občanka 92 let 2 občanky 93 let 3 občanky Dne se dožívá 93 let nejstarší občanka paní Františka Vránková. V počátecké nemocnici zemřelo celkem 118 lidí. Podle záznamu v městské matrice jsme se v našem městě a místních částech rozloučili se 38 spoluobčany. Žel v letošním roce zaznamenávám 3 tragická úmrtí. 1. června tragicky zahynula paní Jar. Petrů rozena Adamcová z Vesce při autonehodě. (Srážka 2 automobilů přímo ve Vesci) 30. září rovněž nenadálý odchod pana Josefa Bílkovského z Počátek samoty, který pod dojmem nevyléčitelné nemoci se rozhodl předčasně odejít ze života stejně tragicky umírá pan Josef Dejmek z Vilímče těžce nemocen volí dobrovolně ukončit svoje utrpení. Agrobanka Praha a. s. Kampelička Počátky

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2

č. 1 /2004 Článek 1 Článek 2 Obec Dobrá Obecně závazná vyhláška č. 1 /2004 O místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dobrá vydává dne 30.12.2003 podle ustanovení 14 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 3 169 000,00 Kč 3 256 551,05 Kč 102,76 % 2. běžné (provozní) výdaje 90 484 120,00 Kč 85 427 565,46 Kč

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2010 Příjmy: Kapitálové příjmy Běžné příjmy daňové Běžné příjmy nedaňové Přijaté dotace Příjmy celkem: 1 250 22 492 9 686 3 495 36 923 Výdaje: Běžné výdaje Akce města

Více

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 3/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 2. zasedání dne 20.12.2010 usnesením č. 2/2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 35 721 671,52 Kč 32 069 849,49 Kč 89,78 % 2. běžné (provozní) výdaje 93 785 130,30 Kč 84 701 473,40

Více

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1

Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 Plnění rozpočtu výdajů za rok 2003 Příloha č. 1 v tis. Kč Kapitola 1 - Investice a velké opravy Upravený Výdaje Skládka inertního materiálu v Dolním Houžovci 180,00 174,37 Rekonstrukce dopravní signalizace

Více

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006

Rozpočet Obce Studenec na rok 2006 Číslo řádku Obce Studenec na rok 2006 Položky rozpočtu Příjmy rozpočtu Skutečnost na rok 2006 1 Daň z příjmu FO - závislá činnost 2 450 2 506 2 580 2 Daň z příjmů FO - podnikání 1 920 1 799 1 850 3 Daň

Více

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007

Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Materiál číslo: Pro 5. zasedání Zastupitelstva městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky, konaného dne 26. dubna 2007 Název materiálu: Rozbor hospodaření městského obvodu Mariánské Hory a Hulváky za období

Více

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014

U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 U s n e s e n í ze zasedání Zastupitelstva města Bechyně konaného dne 17. 12. 2014 USNESENÍ č. 76/09-14 Z I. schvaluje 1. Rozpočtové opatření č. 39/2014 par.2143 cestovní ruch, pol.6121 budovy, haly a

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 4 741 000,00 Kč 4 966 979,66 Kč 104,77 % 2. běžné (provozní) výdaje 83 241 404,55 Kč 82 989 249,83 Kč

Více

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES

MČ PRAHA - BŘEZINĚVES MČ PRAHA - BŘEZINĚVES U Parku 140/3, 182 00 Praha 8 Zápis ze zasedání Zastupitelstva MČ Praha Březiněves Zasedání bylo zahájeno v 17.00 hod. starostou Ing. Jiřím Haramulem. Přítomní zastupitelé: dle prezenční

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah:

ZÁVĚREČNÝ ÚČET ZA ROK 2008 MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU. Zákon č.250/2000 Sb. 17. Obsah: ZÁVĚREČNÝ ÚČET MĚSTA BĚLÁ NAD RADBUZOU ZA ROK 2008 Zákon č.250/2000 Sb. 17 Obsah: 1. Rozpočtová opatření a výsledek finančního hospodaření města 2. Plnění rozpočtu příjmů a výdajů 3. Přehled o poskytnutých

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/7 provedené dle 102 odst. 2 písm. a) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), dne 4. listopadu 2015 (schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva

Více

Schválený rozpočet na rok 2015

Schválený rozpočet na rok 2015 MĚSTO CVIKOV Městský úřad - finanční odbor Náměstí Osvobození č.p. 63, 471 54 Cvikov, IČO: 2641, DIČ: CZ2641, tel. 487 829 21, fax 487 751 411, mailto:mesto@cvikov.cz Schválený rozpočet na rok 215 Příjmy

Více

o místních poplatcích

o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č. 2/2014 Zastupitelstvo města Nové Město nad Metují se na svém zasedání č. 101 dne 11. září 2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015

Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 Rozpočet obce Bernartice nad Odrou na rok 2015 PŘÍJMY Kč Rozpočtová skladba oddíl položka Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 1 900 000 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatně výdělečné

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2013

Rozpočet města Holešova na rok 2013 Rozpočet města Holešova na rok 2013 Příjmy ODDPA 11 - Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 23 200 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné činnosti 1 100 Daň z

Více

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY

MĚSTO CHRAST. Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011. o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného NOVELY NORMY MĚSTO CHRAST Obecně závazná vyhláška města Chrasti č. 3/2011 o místním poplatku ze psů a poplatku ze vstupného Platí od: 25. 3.2011 Účinná od: 9.4.2011 Platí do: Vyvěšeno dne: 25.3.2011 Sejmuto dne: 11.4.2011

Více

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo.

2. Poplatníkem je fyzická nebo právnická osoba, která je vlastníkem psa a která má na území města trvalý pobyt nebo sídlo. 1998 - č. 5 o místních poplatcích - zrušena Vyhláška č. 5 o místních poplatcích MĚSTO RUMBURK VYHLÁŠKA č. 5/1998 Město Rumburk na základě ustanovení 14 odst. 1 písm. i), 16 a na základě usnesení Městského

Více

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011

Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 Rozpočet hlavní činnosti MČ Praha-Řeporyje na rok 2011 P ř í j m y Třída 1 - Daňové příjmy Závazný ukazatel Kč Položka Poplatky za znečišťování ovzduší 1332 17,0 Poplatek ze psů 1341 100,0 Poplatek za

Více

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,--

výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2008 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 680 000,-- Správní poplatky 220 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 80 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 28.844.406,17 Kč. 5.949.503,41 Kč 4.585.481,50 Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2008 Rozpočet města Městec Králové na rok 2008 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2007. Z roku 2007 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

Závěrečný účet obce za rok 2006

Závěrečný účet obce za rok 2006 Závěrečný účet obce za rok 2006 Dne 7. 12. 2005 byly zastupitelstvem obce stanoveny pravidla rozpočtového provizória. Rozpočet obce Semčice na rok 2006 byl schválen zastupitelstvem obce dne 1. 3. 2006.

Více

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003

ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Stránka č. 1 z 7 ROZPOČET MĚSTA NA ROK 2003 Příjmy Tř. 1 v Kč Daňové příjmy 20000000 Správní poplatky 600000 Místní poplatky psi 55000 veř. prostr. 30000 automaty 400000 Tř. 2 kom. odpady 1400000 Tř. 4

Více

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích

OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích OBEC BÍLÁ Obecně závazná vyhláška č. 02/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Bílá se na svém zasedání dne 21.12.2010 usnesením č. 3/26 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.,

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Obecně závazná vyhláška č. 2/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dolní Tošanovice se na svém 6. zasedání dne 14.06.2011 usnesením č. 6/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012,

Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, Obecně závazná vyhláška č. 2/2012, MĚSTYS BATELOV Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Batelov se na svém zasedání dne 7. 6. 2012 usnesením č. ZM 147/12 usneslo

Více

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014

ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 -1- ROZPOČET města HEJNICE na rok 2014 Příjmy: Kapitálové příjmy 1 054 Běžné příjmy daňové 31 755 Běžné příjmy nedaňové 11 909 Přijaté transfery 3 254 Příjmy celkem: 47 972 Výdaje: Běžné výdaje 31 417

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2016/7 schválené v rámci programu 15. zasedání zastupitelstva dne 19. prosince 2016 plnění k 19.12.2016 po RO 2016/6 RO 2016/7 po RO 2016/7 1111 Daň z příjmů fyz.

Více

Rozpočet města Holešova na rok 2009

Rozpočet města Holešova na rok 2009 Rozpočet města Holešova na rok 2009 Příjmy Popis Schválený rozpočet 2009 v tis. Kč Odbor finanční Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 22 000 Daň z příjmů ze samostatné výdělečné

Více

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17

Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10. Úvod 15. 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 Zkratky a úplné názvy předpisů a pokynů používaných v publikaci 10 Úvod 15 1 Právní úprava společnosti s ručením omezeným 17 1 Sídlo s. r. o. v bytě, který je v podílovém vlastnictví manželů 20 2 Povinné

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 -1- SCHVÁLENÝ ROZPOČET města HEJNICE na rok 2016 Příjmy: Kapitálové příjmy 150 Běžné příjmy daňové 34 426 Běžné příjmy nedaňové 24 431 Přijaté transfery 4 112 Příjmy celkem: 63 119 Výdaje: Běžné výdaje

Více

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010

ROZPOČET OBCE DVORCE NA ROK 2010 Stránka 1 Položka RS: Paragraf RS: P Ř Í J M Y v tisících Kč 1111 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti /org.2612 1 820,00 Daň z příjmů FO ze závislé činnosti-dle počtu zaměstnanců /org.4634 250,00 1112

Více

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017

NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 2017 NÁVRH ROZPOČTU MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-KNÍNIČKY NA ROK 17 PŘÍJMY Daňové příjmy 11 Daň z příjmů právnických osob za obce 9 1341 Poplatek ze psů 43 134 Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt 38 1343 Poplatek

Více

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49%

Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM , ,43 49% Rozbor hospodaření města Moravský Beroun za období 1-3/2014 rozpočet 2014 plnění % v tis. Kč v Kč plnění PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 27 802 787,43 49% Příjmy celkem bez financování 46 839,700 15 127 132,35

Více

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod.

Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Zápis ze 6. zasedání Zastupitelstva městyse Višňového zahájeného dne 25. března 2015 v 18.00 hod. Přítomni: Omluveni: Korek Vladimír, Vališ Vladimír, David Josef, Šnábl Jan, Chládek Martin, Mašová Marie,

Více

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012

ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 ROZPOČET MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BOSONOHY NA ROK 2012 Příjmy výše příjmů v Kč Daň z příjmů práv. osob za obce 580 000,-- Správní poplatky 80 000,-- Odvod výtěžku z provozování loterií 30 000,-- MÍSTNÍ POPLATKY

Více

Rozpočet na rok 2013 - příjmy

Rozpočet na rok 2013 - příjmy Rozpočet na rok 2013 - příjmy paragraf položka text v tis. Kč Daňové příjmy 48 672,50 1111 Daň z přijmů FO ze závislé činnosi a funkčních požitků 10 900,00 1112 Daň z přijmů FO ze SVČ 1 500,00 1113 Daň

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/4 schválené v rámci programu 7. zasedání zastupitelstva obce dne 9. června 2015 SOUHRN Rozpočet obce na rok 2015 RO 2015/1 RO 2015/2 RO 2015/3 RO 2015/4 Změna

Více

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích

Obec Pluhův Žďár. Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích 1 Obec Pluhův Žďár Obecně závazná vyhláška č. 1/2005 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Pluhův Žďár se na svém zasedání dne 28. 4. 2005 usnesením č. 31/05 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích 1 Revoluční 97 www. dymokury.cz tel: 325635112 289 01 Dymokury e-mail: obec@dymokury.cz Obecně závazná vyhláška obce Dymokury č. 2/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Dymokury vydalo dne 22.

Více

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol.

ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf Pozemky Muzejní a vlast. spol. ÚČETNÍ OSNOVA Paragraf 1012 - Pozemky 3315 - Muzejní a vlast. spol. 1019 - Včelaři 3319 Kultura 1032 - Lesní hospodářství 3322 - Zachování a obnova kulturních památek 1037 - Myslivci 3341 - Rozhlas a televize

Více

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ Městys Sloup Obecně závazná vyhláška č. 1/2010, o místních poplatcích Zastupitelstvo městyse Sloup se na svém zasedání dne 16.12.2010 usnesením č. usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích

OBEC PŘÍČOVY. Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016. o místních poplatcích OBEC PŘÍČOVY Obecně závazná vyhláška obce Příčovy č. 1/2016 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Příčovy se na svém zasedání dne 22. 12. 2016 usnesením č. 5/20/2016 usneslo vydat na základě 14 odst.

Více

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany

Hospodaření města Slatiňany za rok 2010. Závěrečný účet města Slatiňany Hospodaření města Slatiňany za rok 2010 Závěrečný účet města Slatiňany Vyvěšeno: 4.dubna 2011 Sejmuto: 19.dubna 2011 Závěrečný účet města za rok 2010 Hospodaření města Slatiňany, hospodaření PO ZŠ Slatiňany,

Více

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015

NÁVRH ROZPOČTU NA ROK 2015 PŘÍJMY Paragraf Položka UZ Org. Orgnum Název účtu návrh Pokladní správa 2015 Pěstební činnost (1031) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 2 400 000 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN PŘÍJMY Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2015/8 schválené v rámci programu 10. zasedání zastupitelstva dne 28. prosince 2015 SOUHRN Rozpočtovým opatřením č. 2015/8 se mění rozpočet obce Lichoceves na rok

Více

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne

Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne Rozpočet na rok 2004 schválený Změ ze dne 11.12.2003 Položka Druhové třídění p ř í j m y v ý d a j e Daně: 1111 Daň z příjmů FO ze záv. činnosti 7 600,00 1112 Daň z příjmů FO - podnikání 3 500,00 1113

Více

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC PŘESTAVLKY Obecně závazná vyhláška č. 1/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Přestavlky se na svém zasedání dne 13.1.2011 usnesením č. 1/2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona

Více

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010

OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 OBEC ŽIHOBCE - návrh závěrečného účtu vyúčtování hospodaření za rok 2010 TEXT 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44

Více

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích

Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Město Horažďovice Obecně závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 20. 12. 2010 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb.

Více

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010

Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 1) Základní údaje Obec Ústí Závěrečný účet za rok 2010 Rozpočet obce Ústí na rok 2010 byl schválen zastupitelstvem obce 16.12.2009. Schválený rozpočet 2010 předpokládal příjmy ve výši 10,65 mil. Kč a výdaje

Více

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k

Rozpočtové opatření č. 3/2015 k Rozpočtové opatření č. 3/2015 k 30. 4. 2015 Paragraf Položka Příjmy: Schválený Rozpoč. Rozpoč. Rozpočet Čerpání 0 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti 800000 800000 279693 0 1112 Daň z

Více

Bezbariérové přístupy v Bílovci

Bezbariérové přístupy v Bílovci Bezbariérové přístupy v Bílovci Město Bílovec věnuje problematice přístupnosti veřejných prostranství a veřejných budov osobám s omezenou schopností pohybu a orientace, dále seniorům a matkám s dětmi v

Více

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004

Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 Obecně závazná vyhláška č. 2/2004 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Jedlí se na svém zasedání dne 21. 1. 2004 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE DOLNÍ ŽANDOV za rok 2015 1. Hospodaření Obce Dolní Žandov (dále jen Obec) v roce 2015 Rozpočtové hospodaření Obce v roce 2015 bylo zahájeno rozpočtovým provizoriem (schváleno usnesením

Více

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích

OBEC RUSAVA. Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích OBEC RUSAVA Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Rusava se na svém zasedání dne 8.12.2014 usnesením č. 1/2014 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU

2. Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad /dále jen správce poplatku/ 1. Oddíl II- Článek 2. POPLATEK ZE PSU OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE PERÁLEC č. 3/ 2010 o místních poplatcích ======================================================= Zastupitelstvo obce Perálec se na svém zasedání dne 9.prosince 2010 usnesením

Více

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009

Závěrečný účet. Zpráva o hospodaření za rok Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Závěrečný účet Zpráva o hospodaření za rok 2009 Návrh závěrečného účtu obce Bartošovice v Orlických horách na rok 2009 Zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních

Více

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010

Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Výdaje rozpočtu: Neinvestiční výdaje Městská část Praha Dolní Chabry Schválený rozpočet na rok 2010 Kap. 02 městská infrastruktura 3722 5169 odvoz odpadů ( kontejnery ) 200 000 37 22 5137 městský mobiliář

Více

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy

Příjmová část. z toho: daňové příjmy 27.528.428,06 Kč. 4.756.989,39 Kč 1.633.856,-- Kč. kapitálové příjmy. Třída 2 - nedaňové příjmy Závěrečný účet Města Městec Králové za rok 2007 Rozpočet města Městec Králové na rok 2007 byl schválen zastupitelstvem obce dne 30.11.2006. Z roku 2006 byla zahrnuta do rozpočtu částka zůstatku ve výši

Více

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích

OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC. Č. 3/2011, o místních poplatcích OBECNĚ ZÁVAZNÁ VYHLÁŠKA OBCE BABICE U ROSIC Č. 3/2011, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Babice u Rosic se na svém zasedání dne 24. 8. 2011 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích.

OBEC ČERŇOVICE. Obecně závazná vyhláška č. 2/2012. o místních poplatcích. OBEC ČERŇOVICE Obecně závazná vyhláška č. 2/2012 o místních poplatcích. Zastupitelstvo obce Čerňovice se na svém zasedání dne 22.3.2012 usneslo vydat podle ustanovení 14 zák. č. 565/1990 Sb., o místních

Více

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II.

Obec Roseč. Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích. Část I. Článek 1 Základní ustanovení. Část II. Vyvěšeno: 19.11. 2009 Sejmuto: 6. 12. 2009-1- Obec Roseč Obecně závazná vyhláška č. 2/2009 o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Roseč vydává dne 18.11.2009 podle ust. 14, odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů

Oddíl I. Oddíl II. Poplatek ze psů Obecně závazná vyhláška města Abertamy o místním poplatku ze psů, místním poplatku za lázeňský nebo rekreační pobyt, místním poplatku za užívání veřejného prostranství, místním poplatku za provozovaný

Více

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška města Sedlice č. 1 / 2012 o místních poplatcích Zastupitelstvo města Sedlice se na svém zasedání dne 21. listopadu 2012, usnesením číslo 179/2012, usneslo vydat na základě 14, odst.

Více

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice

Rozpočtový výhled. na roky 2015 až 2017. statutárního města. České Budějovice Rozpočtový výhled statutárního města České Budějovice na roky 2015 až 2017 tis. Kč STATUTÁRNÍ MĚSTO ČESKÉ BUDĚJOVICE ROZPOČTOVÝ VÝHLED NA ROKY 2015-2017 Porovnání schváleného rozpočtu, upraveného rozpočtu,

Více

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství

MĚSTO PŘÍBRAM. Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011. o místním poplatku za užívání veřejného prostranství MĚSTO PŘÍBRAM Obecně závazná vyhláška č. 1/2011 ze dne 24.01.2011 o místním poplatku za užívání veřejného prostranství Zastupitelstvo města Příbram se na svém zasedání dne 24.01.2011 usneslo vydat podle

Více

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích O b e c Nová Ves u Nového Města na Moravě Obecně závazná vyhláška o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo obce Nová Ves u Nového Města na Moravě schválilo

Více

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00

Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y P Ř Í J M Y C E L K E M : 30 556 050,00 Obec Dolní Dobrouč, 561 02 Dolní Dobrouč 380, IČO 00278742, DIČ CZ00278742 Návrh rozpočtu 2009 P Ř Í J M Y DPFO - závislá činnost 4191900,00 DPFO - SVČ -(sdílená i teritoriální) 810900,00 DPFO - kapitálové

Více

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015

Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 Komentář k návrhu rozpočtu pro rok 2015 P Ř Í J M Y A. Skupina daňové příjmy v celkové výši 7 160 tis. Kč 1122 Daň z příjmů právnických osob Příjem z daně z příjmů právnických osob jedná se o předpokládanou

Více

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra

M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra M e t o d i c k ý materiál odboru dozoru a kontroly veřejné správy Ministerstva vnitra Právní předpisy a jejich ustanovení související se zákonným zmocněním k vydávání obecně závazné vyhlášky obce o místních

Více

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje

Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje ORGANIZAČNÍ SMĚRNICE Název : Zásady pro tvorbu a použití Fondu rozvoje Číslo dokumentu: SAM 3218 Vydání č.: 04 Výtisk č.: 01 Platnost od: 19.02.2014 Účinnost od : 01.03.2014 Platnost do: Zpracoval: JUDr.

Více

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009

Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 Závěrečný účet obce Hartvíkovice za rok 2009 1) Údaje o rozpočtu příjmů a výdajů Rozpočet obce byl schválen za zasedání zastupitelstva obce dne 25.2.2009 jako vyrovnaný v celkovém objemu 5 526 100 Kč.

Více

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE

PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Střední škola ekonomiky, obchodu a služeb SČMSD Benešov, s.r.o. Držitel certifikátu dle ISO 9001 PŘEHLED TÉMAT K MATURITNÍ ZKOUŠCE Předmět: EKONOMIKA Obor vzdělávání: 66-41-M/02 Obchodní akademie Školní

Více

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007

110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 Město Holýšov U S N E S E N Í 110. (9. v tomto volebním období) zasedání Zastupitelstva města Holýšov ze dne 10. prosince 2007 122.) ZM Holýšov schvaluje pořad jednání 110. (9.) zasedání: 1) Zahájení 2)

Více

Vyhláška obce Pamětnice

Vyhláška obce Pamětnice Vyhláška obce Pamětnice o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Pamětnicích se podle 36 odst.-1 písm. f ) zákona ČNR č. 367/1990 Sb., o obcích, ve znění pozdějších předpisů, usneslo vydat podle 15

Více

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012

Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok Přehled plánovaných investic na rok 2012 Usnesení Zastupitelstva města Roztoky k rozpočtu na rok 2012 ZM schvaluje územní rozpočet na rok 2012 jako schodkový s tím, že rozdíl mezi příjmy a výdaji je krytý finančními prostředky z minulých let

Více

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00

VÝDAJE rok 2013. Chodníky 311000,00 vyhrnování chodníků - PHM 5 000,00 fréza-údržba 10 000,00 oprava chodníků 10 000,00 chodník v Rohozné 286 000,00 ROZPOČET NA ROK 2013 VÝDAJE rok 2013 Rozhledna 75600,00 nájem 12 000,00 mzdy 30 000,00 elektrická energie 3 600,00 opravy 5 000,00 turistické známky, štítky, odznaky 25 000,00 Doprava - místní komunikace

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016

SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 SCHVÁLENÝ ROZPOČET NA ROK 2016 1. Daňové příjmy 108 360 600 závazný ukazatel 2. Nedaňové příjmy 26 003 900 3. Kapitálové příjmy - 4. Přijaté transfery 16 224 678 minimální Součet příjmů 150 589 178 minimální

Více

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz

Městské kulturní středisko v Sušici. ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Městské kulturní středisko v Sušici ul. T. G. Masaryka 120 342 01 Sušice IČO 00368512, www.mkssu.cz Výroční zpráva za rok 2008 - 2 - Městské kulturní středisko (příspěvková organizace s právní subjektivitou)

Více

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích

Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecně závazná vyhláška č.1/2003, o místních poplatcích Obecní zastupitelstvo v Dobrovízi se na svém zasedání dne 1.4.2003 usneslo vydat na základě 14 zákona ČNR č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích,

Více

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek

Město Sezimovo Ústí Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) Rozpočet navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek Rok 2016, Tisíce, Navrhovany (A) navrhovaný 2016, Běžná rozp. skladba, Bez konsolidačních položek 100 1361 Správní poplatky 50,00 100 3349 2111 Příjmy z poskytování služeb a výrobků 22,00 100 3419 2131

Více

Návrh rozpočtu obce na rok 2008

Návrh rozpočtu obce na rok 2008 1 Návrh rozpočtu obce na rok 2008 Příjmy: Par. Pol. Název částka 0000 1111 daň z příjmu FO ze záv.činnosti 1 066 000,- 0000 1112 daň z příjmů FO ze SVČ 145 000,- 0000 1121 daň z příjmu PO 1 152 000,- 0000

Více

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C

ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C ZÁVĚREČNÝ ÚČET OBCE N A Č E R A D E C za rok 2009 Vyvěšeno dne : 19.5.2010 Zveřejněno na úřední desce na internetu : 19.5.2010 Sejmuto dne : 4.6.2010 Schváleno v OZ obce : Obsah : strana Návrh závěrečného

Více

Rozpočet města Třešť na rok 2014

Rozpočet města Třešť na rok 2014 Rozpočet města Třešť na rok 2014 schválen na 23. zasedání Zastupitelstva města Třešť usnesením č. 267/S,OS/2013-9/12-Z ze dne 9. 12. 2013 Souhrnné údaje Souhrnné údaje Daňové příjmy (třída 1) Nedaňové

Více

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka

ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka ROZPOČET OBCE TŘEMEŠNÉ NA ROK 2010 PŘÍJMY ROZPOČTU v tis. Kč ROK 2010 položka v tis. Kč text Příjem daní a poplatků - 1031 1111 1 080,00 daň z příjmů ze záv. čin. 1112 500,00 " ze sam. čin. 1113 80,00

Více

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ

OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích ČÁST I. ZÁKLADNÍ USTANOVENÍ OBEC Adamov Obecně závazná vyhláška č. 1/2014, o místních poplatcích Zastupitelstvo obce Adamov se na svém zasedání dne 25. září 2014 usnesením č. 43 usneslo vydat na základě 14 odst. 2 zákona č. 565/1990

Více

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1

Rozpočet města Toužim na rok příjmy Název 1 Paragraf Položka Rozpočet města Toužim na rok 2016 - příjmy Název 1 1111 Daňové příjmy Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 8 100 1112 Daň z příjmů fyzických osob ze samostatné

Více

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013

Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Návrh rozpočtu města Krupka na rok 2013 Do jednání zastupitelstva města Krupka je předložen zpracovaný návrh rozpočtu města na rok 2013, který byl zpracován v souladu s 11 zákona číslo 250/2000 Sb., o

Více

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006

Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 Návrh závěrečného účtu Obce Kramolna za rok 2006 Zpráva o hospodaření za rok 2006 (zpracovaný na základě 17 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění platných předpisů)

Více

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16.

Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. Rozpočtové opatření obce Lichoceves č. 2014/1 schválené v rámci programu 24. zasedání zastupitelstva obce dne 16. dubna 2014 SOUHRN Schválený rozpočet 2014 Rozpočet obce po Změna Příjmy 3 960 907,00 4

Více

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah:

Město Petřvald. Závěrečný účet. města Petřvaldu za rok Obsah: Město Petřvald Závěrečný účet města Petřvaldu za rok 11 Obsah: 1. Údaje o plnění rozpočtu příjmů. Údaje o plnění rozpočtu výdajů 3. Údaje o financování 4. Údaje o hospodaření s majetkem 5. Tvorba a použití

Více

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014

Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Schválený rozpočet města Buštěhradu na rok 2014 Město Buštěhrad Hřebečská 660, 273 43 Buštěhrad IČ 00234214 Rozpočet na rok 2014 schválen na zasedání zastupitelstva města dne 18. 12. 2013. Schválený rozpočet

Více

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná

Nový občanský zákoník. Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ. Ustanovení společná, přechodná a závěrečná. Hlava I. Ustanovení společná Nový občanský zákoník Zákon č. 89/2012 Sb. ze dne 3. února 2012, ČÁST PÁTÁ Ustanovení společná, přechodná a závěrečná Hlava I Ustanovení společná Díl 2 Závěrečná ustanovení 3080 Zrušuje se: 1. Zákon č.

Více

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč

Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč Návrh rozpočtu města Moravský Beroun na rok 2014 návrh rozpočtu 2014 v tis. Kč PŘÍJMY CELKEM 56 839,700 Příjmy celkem bez financování 46 839,700 Třída 1 - daňové příjmy - celkem 36 975,000 30% z výnosu

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019

PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 PROGRAM ROZVOJE OBCE ŽATČANY NA OBDOBÍ 2016 2019 Setkání s občany k rozvoji obce 8. března 2015 PROGRAM SETKÁNÍ» 1. Přiblížení zpracování programu rozvoje» 2. Představení situace v obci» 3. Diskuze nad

Více

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč

Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Návrh rozpočtu městyse Netvořice na rok 2016 sestavený v Kč Příjmy v Kč: OD PA POL: Návrh rozpočtu 2016: Daň z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti a funkč.požitků 1111 2 650 000 Daň z příjmů fyzických

Více

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut.

MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK ROZPOČTOVÉ PŘÍJMY: v tis. Kč Třída Druh příjmu SR Skut. 1 MĚSTO TIŠNOV, NÁM. MÍRU 111, 666 19 TIŠNOV R O Z P O Č E T NA ROK 2004 Rozpočet projednán dne: 3.3.2003 ve finančním výboru dne: 10.3.2003 v radě města dne: 25.3.2003 v zastupitelstvu města ROZPOČTOVÉ

Více

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014

SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 SCHVÁLENÝ ROZPOČET MĚSTA STRÁŽ POD RALSKEM PRO ROK 2014 PŘÍJMY (TŘÍDA 1-4) 1111 Daň z příjmu fyzických osob ze závislé činnosti a funkčních požitků 9 000 000,00 1112 Daň z příjmu fyzických osob ze samostatné

Více