Zůstatky fondů k f. rezerv a rozvoje Kčs f. kult. a sociálních potřeb Kčs f. zdraví Kčs

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Zůstatky fondů k 31.12.1991. f. rezerv a rozvoje 352.624 Kčs f. kult. a sociálních potřeb 62.324 Kčs f. zdraví 12.058 Kčs"

Transkript

1 Rok 1991 Charakteristickým rysem vývoje společnosti v letošním roce, který se plně promítal i do místních poměrů, byla polarizace názorů uvnitř politických stran a hnutí a jejich organizační upevňování. Po rozpadu Občanského fóra se nejvíce jeho četných příznivců přesunulo do Občanské demokratické strany část pak do Občanské demokratické aliance a Občanského hnutí. Vznikla koalice Liberálně sociální unie z menších stran kolem středu a koalice Levý blok. To vše v souvislosti s přípravou na parlamentní volby V ekonomice se uskutečňuje projekt malé privatizace v oblasti služeb, obchodu a menších výrob, jednak navrácením nemovitostí původním majitelům a jejich dědicům, jednak aukčním prodejem provozoven státních organizací fyzickým osobám. Vzniká nová skupina občanů podnikatelé a živnostníci. Dochází k téměř úplné liberalizaci cen. Připravuje se velká privatizace dosud státních podniků, přeměna družstev na družstva vlastníků a její doprovodná akce kupónová privatizace jíž se má dostat část státního majetku formou akcií téměř každému občanovi. Jaký vliv měly tyto skutečnosti na dění v našem městě přiblíží zápis v kronice podle dosažitelných materiálů roku Hospodaření městského úřadu V průběhu roku došlo k některým změnám ve financování rozpočtových výdajů. Byl zrušen přímý podíl obce na státních daních a státní dotace je celá poskytována prostřednictvím okresního úřadu. Okresní školský úřad se stal od 1.VII. zřizovatelem hudební školy, mateřské a základní školy v Dětské léčebně ve sv. Kateřině a převzal na sebe příjmy i výdaje těchto zařízení. Od 1. září 1991 byla zřízena příspěvková organizace Kulturní zařízení města Počátky, do které bylo začleněno kulturní středisko, knihovna, městské kino, městská kronika a mimoškolní provoz sportovní haly. 1

2 Na příjmech městského úřadu se kladně projevilo vybírání místních poplatků dle nové vyhlášky, schválené městským zastupitelstvem s platností ode dne 1. dubna Celkové příjmy roku 1991 Celkové výdaje za r Přebytek hospodaření Kčs Kčs Kčs Zůstatky fondů k f. rezerv a rozvoje Kčs f. kult. a sociálních potřeb Kčs f. zdraví Kčs Příjmy z vodního hospodářství Kčs školství (stravování) Kčs kultura Kčs vnitřní správa Kčs místní hospodářství Kčs stavebnictví Kčs místní daně a poplatky Kčs z toho: daň z příjmů obyvatel daň domovní správní poplatky poplatky ze psů za užívání místa ze vstupného z ubytovací kapacity 505 z reklam. zařízení popl. dislokační z prodeje alkoholu a tabákových výrobků přebytek z drobné provozovny Kčs pokuty 950 Kčs úroky od banky Kčs převod z fondu rezerv a rozvoje Kčs 2

3 z fondu MATES globální dotace od státu účelové prostředky od Okres. úřadu ostatní prostředky od OV úvěr od Čes. pojišťovny Tábor na zakoupení přístrojů do nemocnice příjmy celkem Výdaje na vodní hospodářství dopravu školství kulturu vnitřní správu práce a sociální věci místní hospodářství stavebnictví pokladní správa Výdaje celkem Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Kčs Ke změnám došlo i ve výdajových položkách, např. školní potřeby, učební pomůcky a hračky v mateřských školách nakupuje přímo okresní školský úřad a školám je předává bezplatně. V průběhu roku poskytoval stát dodatečné fin. prostředky na zvýšené výdaje způsobené zdražováním zejména vody, paliv a energií. Z větších výdajů roku 1991 uvádím: nákup cisterny pro hasiče dokončení hospodářského pavilonu u mateř. školy rekonstrukce elektroinstalace v kině zateplení štítových stěn sportovní haly výměna části stropů, omítek a klempíř. práce u škol budovy čp. 361 pokračování v rekonstrukci budovy muzea ( Kčs) na tuto akci přispěl poprvé MATES částkou Kčs zakoupení kopírovacího stroje pro MěÚ Kčs zakoupení zametacího stroje ze Švédska Kčs 3

4 Nová vyhláška o místních poplatcích. Po několika předchozích jednáních a po schválení městským zastupitelstvem přichází v platnost dnem vyhláška o poplatcích městu. Tento příjem není rozpočtován a je tudíž finančním zdrojem navíc. Od tohoto data majitel, nájemce či uživatel zaplatí: Poplatek ze psů ročně: důchodce za jednoho psa na samotě 50,- - za jednoho psa v místních částech 100,- 25,- v rodinném domě ve městě 200,- 50,- v nájemním domě ve městě 500,- 125,- U druhého a dalšího psa je sazba zvýšena o 50%. Poplatek za lázeňský nebo rekreační pobyt: Sazba za osobu a každý započatý den pobytu 15,- Kčs. Od poplatku jsou osvobozeni: osoby nevidomé, bezmocné, držitelé průkazu ZTP, osoby nemocné (lázeňská péče na účet) státní zdravotní správy, osoby, kterým byl poskytnut rekondiční pobyt, osoby mladší 18 let a starší 70 let a vojáci. Poplatek za užívání veřejného prostranství: Poplatek za 1m 2 a den = 5,- Kčs. Týká se i nákladních automobilů, přívěsů, návěsů a autobusů parkujících na veřejném prostranství mimo prac. dobu a ve dnech prac. volna a klidu. Poplatek z reklamního zařízení: Sazba je 5% z ceny za provádění reklamy, nejméně 500,- Kčs za rok u reklam trvalého charakteru. Poplatek ze vstupného: Poplatek = 5% z vybraného vstupného na kulturních, sportovních a prodejních akcích. Osvobozeny jsou akce, jejichž výtěžek jde na charitativní a veřejně prospěšné účely, sportovní akce TJ a místních spolků a akce městských zařízení. Poplatek z ubytovací kapacity: Poplatek 2,- Kčs za každé lůžko a den bez ohledu na jeho využití zaplatí rekreační a vzdělávací zařízení. 4

5 Poplatek dislokační: Platí se umístění kanceláří, provozoven, skladů a dalších zařízení používaných k podnikatelské činnosti nebo jiné výdělečné činnosti v obvodu obce. Neplatí pro spoje a železniční dopravu. Na 5 let jsou osvobozeni i noví soukromí podnikatelé. Poplatek je ročně 10% z částky rovnající se úhradě za užívání nebytových prostor, která je stanovena v obci. Poplatek z prodeje alkoholických nápojů a tabákových výrobků. Vztahuje se na podniky, provozujících restaurační, kavárenské a ubytovací služby, ve kterých se tyto výrobky prodávají. Poplatek představuje hodnotu 5% z prodejní ceny těchto výrobků. Podkladem jsou dodací listy a stvrzenky o nákupu zboží a seznam prodaných výrobků s vyčíslením jednotlivých položek. Ostatní ustanovení vyhlášky se týkají povinnosti podávat přiznání, platebních lhůt, sankcí při neplnění nebo i možnosti zmírnění či prominutí poplatků. O čem jednalo městské zastupitelstvo v roce Uvádím některé údaje z veřejného zasedání městského zastupitelstva v průběhu roku. Místem konání schůzí bylo nejprve městské kino, koncem roku pak městské kulturní zařízení. 2. zasedání 17. ledna: Ing. Třebický, ing. Peroutka a pan Karel Šimánek zvoleni do okresního zastupitelstva schválen převod správy budovy čp. 87 (záložna) z OBP na MěÚ v Počátkách městské radě uloženo usilovat o optimální obsazení hlavních funkcí v nemocnici a o obnovení zrušených primariátů (gynek.- porodnického a dětského) a o zřízení pohotovostní služby. Členové okresního zastupitelstva byli pověřeni sledováním příprav a realizace plynofikace pro Počátky. 3. zasedání 14. března: schválen jednací řád městského zastupitelstva, vyhláška o místních poplatcích, výsledky hospodaření za rok 1990, organizační schéma a počet pracovníků MÚ. 4. zasedání 6. května: projednán a schválen požadavek na převzatí zdravotnických zařízení NsP Počátky, Dětské léčebny na Kateřině a pečovatelské služby od okresního úřadu. Dále schválilo: rozpočet na rok 1991 přejmenování Fučíkova nám. na Mariánské přijetí půjčky do výše 2 mil. Kčs pro rekonstrukci MUZEA. 5

6 5. zasedání 24. června: do Okresní školské rady v PE zvoleni: za město pan Jan Soukup a za rodiče ing. Mir. Němec z Častrova. Zřízeno Kulturní zařízení města Počátky, které slučuje městské kulturní středisko, kino, kroniku a knihovnu. Schváleno: koupě zametacího stroje finanční krytí nákladů na výměnu stropů v zákl. škole (Břez. ulice), prodej smuteční obřadní síně a nemovitostí čp. 128, 153, 178, 179, 219, 222 a 229 fyzickým osobám v aukci za vyvolávací cenu 1,4 násobku ceny dle platných cenových předpisů. 6. zasedání 19. září převážná část zasedání se týkala situace v nemocnici, zvláště na chirurgickém oddělení. Před sluch a zrak občanů tak byly vyneseny již delší dobu trvající různé vnitřní rozpory jednak mezi samotným personálem a vedením nemocnice a dále pak mezi vedením nemocnice a zástupci města. Zdálo se, že v mnohých momentech šlo o vyřizování i osobních věcí i názorů, které podle soudu většiny přítomných občanů, v této podobě na veřejné zasedání nepatřily a k popularitě všech zúčastněných na těchto rozporech určitě nepřispěje, jak bylo slyšet po ukončení zasedání z úst odcházejících občanů. V dalším jednání byla schválena půjčka na nákup ultrazvukového přístroje pro nemocnici max. do ,- Kčs. 7. zasedání 4. listopadu: p. Jan Šimánek a p. Luboš Nesládek složili slib jako noví členové zastupitelstva po dvou uprázdněných mandátech. Vzato na vědomí: stanovisko hyg. stanice k hospodář. pavilonu MŠ, nesouhlas přítomných občanů ze Stojčína s vybudováním okresní skládky odpadů v lokalitě zemníku cih. Schváleno: zpětný prodej čp. 222 (Kosovi) vč. zahrady za Kčs, prodej domu čp. 178 (Klacna Děčín) Kčs, prodej mixokretu a hadic v.d. Stavba za Kčs. Návrh na oddělení obce Polesí od města Počátky Návrh na převzetí pečovatelské služby do správy města, přijetí půjčky od České pojišťovny Tábor na 4 roky v částce Kčs se 4% úrokem na zdravotnické zařízení. Jako jistina zastavena část sportovní haly v částce ,- Kčs. 8. zasedání 25. listopadu: schváleny návrhy na: oddělení obce Stojčín zpětný odprodej čp. 211 (Dvorských) provizorní rozpočet na rok 1992 zřízení vlastní zprávy vodovodů a kanalizací požadavek města Žirovnice na připojení jejich zdravotnických zařízení pod místní nemocnici. Zastupitelstvo nesouhlasilo se zrušením dětské pohotovostní služby a požaduje vysvětlení, proč nemůže být město zřizovatelem Dětské léčebny. Účast občanů na zasedání klesá. Tak na posledním zasedání bylo přítomno 34 osob z města a 6

7 místních částí. Z diskusních příspěvků občanů jsou vznášeny požadavky, aby průběh jednání byl rychlejší, pružnější, aby schůze netrvaly do pozdních nočních hodin. Zaměstnanci městského úřadu 1991 Ing. Jan Třebický starosta of. od Ing. František Peroutka zástupce starosty od Václav Marek tajemník od JUDr. František Hezina právní poradce 1/3 úvazku od do Smejkalová Jana matrikářka Fuková Alena evidence obyv. + sociální Buďová Jana sam. referentka Dubská Věra sam. referentka Rybářová Jaroslava vedoucí účtárny Trostová Zdena mzdy + sekretariát od Hájek Jiří stavební technik Kotyzová Helena sam. referentka Zadák Petr ved. stav. odboru od Kalinová Jaroslava uklízečka od Zavadilová Anděla uklízečka od Kopecký Oldřich topič v čp. 347 od Budín František údržbář Záruba Jan údržbář Mareš Josef údržbář hřbitova do Zřízení komisí městské rady. Po projednání návrhů do stanovených komisí jmenovala městská rada jejich předsedy ve složení: finanční komise: předs. ing. Pikl Jan kontrolní komise: předs. Guth František zdravotní komise: předs. Kaček Ladislav sociální komise: předs. MUDr. Buchal Miloslav školská komise: předs. ing. Třebický Jan propagace a cest. ruch: předs. Říha Josef kulturní komise: předs. Kubů Pavel 7

8 ekologická komise: předs. Nesládek Luboš komise živností: předs. Martínek Pavel přestupková komise: předs. JUDr. Hezina František zájmová skupina zahraničních styků: předs. ing. Jašek Petr. Dříve než se činnost těchto komisí stačila rozvinout, ještě v témže roce zanikají. Jsou to: komise zdravotní, školská, propagace a cest. ruch (sloučena s komisí kulturní), komise ekologická, živnostní a zájmová skupina zahraničních styků. Změny v městském zastupitelstvu v roce MUDr. Miloslav Buchal nahrazen p. Janem Šimánkem p. Vladimír Kalina nahrazen p. Lubošem Nesládkem. Stavební úřad s platností od působí v našem městě kterému byla předána agenda spadající až dosud do kompetence okresního úřadu. 1) povolovací činnost výstavby objektů na území města 2) ochrana zemědělského půdního fondu 3) péče o životní prostředí Pracují zde: vedoucí stav. úřadu p. Petr Zadák stavební technik p. Jiří Hájek samostatná referentka pí. Helena Kotyzová. Kulturní život ve městě 1991 akce pořádané Kulturním zařízením města Počátky (poskytla A. Kurková). Divadelní představení pro školu Zlatovláska (dovezeno) Koncert oblíbené zpěvačky Petr Janů se těšil velkému zájmu diváků Koncert pořádaný žáky a pedagogy Lidové školy umění Koncert velmi známé populární skupiny Plavci Počátecká pouť v předvečer pouťová taneční zábava, v sobotu i neděli 22. a 23. června výstava pořádaná chovateli drobného hospodářského zvířectva, náměstí bylo zaplněno pouze cizími provozovateli pouťových atrakcí a stánkaři. Místní organizace, spolky a podnikatelé se nezúčastnili (nebylo povoleno osvobození od příslušných poplatků pro místní) 8

9 Divadelní ochotnický soubor vystupoval v neděli na podiu na náměstí s pásmem krátkých humorných scének a kramářských písní Cirku Vltava uspořádal několik představení na sportovním hřišti u Sokolovny Koncert skupiny NEWYJOU Druhé setkání heligonkářů tentokrát v sále Agrostroje Výstava Vysočina v obrazech Josef Dobrovolného ze Svratky v sále kulturního zařízení. Prodejní vánoční výstavy pořádaná v sále kultur. zařízení Svazem žen ve spolupráci s místními podnikateli (vánoční perníčky, ozdoby ze slámy, vizovické pečivo, dekorativní vazby ze suchých květin, vánoční bytové doplňky, ruční práce, malované sklo) Prodejní výstava knih ve spolupráci s majitelkou knihkup. Divadelní představení místních ochotníků detektivka Agáty Christie Past na myši. Od září minulého roku do června tohoto roku probíhala výuka německého jazyka v klubovně KZ vyučující byla pí profesorka Jana Janků. Mimo tyto akce se uskutečnily ještě další, které počínaje tímto rokem nejsou zahrnuty v přehledu veškerých akcí na kulturním středisku, jak tomu bylo léta minulá. Chci uvést některé z těch, které byly zveřejňovány v Počáteckém zpravodaji. Sdružení rodičů a přátel školy při základní škole uspořádalo 18. ledna v agrostrojském klubu ples, který byl zahájen předtančením dětí z vyšších tříd a 19. ledna odpoledne Maškarní karneval dětí. Tento karneval se již stal tradicí. Byl to velký rej květin, princezen, zvířátek a jiných rozličných masek, jak je dovedné ruce maminek připravily. 25. května se děti veselily opět na letním dětském karnevalu. Již tradiční, dobře navštívený ples místních hasičů byl 8. února. 11. května navštívili občané našeho města rybářské závody na Valše kde se mohl každý za poplatek stát jedním ze závodníků. Připraveno bylo i občerstvení, v rybárně ke koupi i rybí polévka. Bohatá tombola. Již několik let jednou za měsíc navštěvuje skupina našich občanů představení Horáckého divadla v Jihlavě. Kolektivy ze závodů pracovišť, různých spolků i jednotlivci využívají možnosti shlédnout zajímavosti, kulturní podniky, historická místa nejen u nás, ale i v zahraničí, kam pořádají četné zájezdy. Běžnou záležitostí 9

10 jsou četné zájezdy k našim nejbližším sousedům do Německa, Rakouska, Polska žel ne vždy za poznáním, ale i za nákupy, mnohdy nebo spíše často nevýhodné. Mnoho našich občanů navštívilo letos PRAHU a její Světovou výstavu. Pod nově vzniklé Kulturní zařízení města Počátky do jehož čela přichází, určen výběrovým řízením od pan Miroslav Blecha, patří místní KINO. Pod vedením pana Václava Marka zde pracují pan K. Růžička a St. Šichtař jako promítači, pí. Stanislavová uvaděčka, Jitka Vondráková pokladní, pí Marie Sochorová uklízečka, Schmied Václav topič a zřízenec kina Pavel Kukla starší. Podle sdělení p. Marka je možnost výběru filmů u pěti film. společností možnosti objednávek jsou uspokojivé. Vzhledem ke kapacitě kinosálu je návštěvnost v kině prům. třetinová. Mizivý zájem je o dětská filmová představení, vedení tedy uvažuje o omezení nebo zrušení těchto filmů. Vstupné pro dospělé 8,-, 10,-, 12,- Kčs bylo v průběhu roku změněno na jednotné vstupné 10,- Kčs. Dětský divák zaplatí jednotné vstupné 3,- Kčs. Tržba za rok 1991 činí ,- Kčs. Neustálý nárůst cen. el. energie, vody, uhlí, různých materiálů a tím i veškerých služeb má nepříznivý dopad i na hospodaření kina, náklady na jeho provoz neustále stoupají. Na závěr uvádím malý přehled filmů, hraných v našem kině (zjištěno z programů kina v Počáteckém zpravodaji) Daleko před ostatními filmy USA, které představují dvojnásobek filmů z naší produkce, zhruba o třetí místo se dělí filmy německé, francouzské a italské, zbytek tvoří filmy ze Španělska a ojediněle Kanady, Austrálie, Honkongu, Nizozemí apod. Městská knihovna která rovněž spadá pod správu KZ hospodařila s částkou ,- Kčs na nákup nových svazků. Pracovnice knihovny paní Jana Přibilová konstatuje, že původní roční limit ,- Kčs není a nebude v budoucnu dostačující vzhledem ke zvyšování cen knih. Čtenářská obec se značně snižuje jak z řad dospělých tak mládeže. Své tu zřejmě sehrává televizní obrazovka, kde lidé a zvláště děti dávají přednost velmi často nehodnotným nebo málo hodnotným pořadům v televizi před hodnotnou četbou. Dalším objektem KZ je sportovní hala, jejímž správcem se stal na základě výběrového řízení pan Radek Vitoul. Nutno říci, že správce je jediným zaměstnancem pro sportovní halu. Pečuje zde o veškerý provoz včetně úklidu. Tato hala je otevřena 10

11 všem zájemcům o sport místním i přespolním za stanovené poplatky za použití prostor: Škola, děti a mládež do 18 let včetně cvičení rodičů s dětmi používají veškeré prostory a zařízení zdarma. Ostatní zájemci místní i přespolní platí za 1 hodinu použití: klubovny 20,- Kčs posilovny 30,- Kčs sálu 100,- Kčs Místní sportovci žehrají na poplatky ve smyslu paušalizace poplatku pro všechny zájemce tj. i ty cizí kteří se nijak nepodíleli na budování haly. Proto s datem dojde k úpravě. Přespolní budou platit za sál 150,- Kčs. Městské muzeum je zařízení které je podřízeno přímo MěÚ. Vedením je po výběrovém řízení pověřena opět paní Marie Filipová dál zde pracuje pí Šárka Andrlová a střídavě jako pomocné síly absolventi škol, přidělení úřadem práce. Rekonstrukce muzea stále pokračuje. Veškeré dění se odehrává u Vyšatů. V těchto skromných, stísněných prostorách dokázaly pracovnice instalovat dvě velice pěkné a hodnotné výstavy: Byla to výstava tapisérií a textilií z dílny gobelínů v Jindř. Hradci známé pí Teinitzerové a výstava Staročeské vánoce ve spolupráci s pí učitelkou Alenou Veseckou z Vyskytné. O zdařilosti této akce svědčí zápis v knize návštěvníků od velice známé spisovatelky Markéty Zinnerové, která výstavu navštívila. Milá, zlatá paní Vesecká, díky za krásné vánoční setkání. podepsána Markéta Zinnerová Není tedy divu, že se všichni velice těší na dobudování muzea, aby exponáty dostaly své stálé místo a plně mohla být provozována činnost výstavní a muzeum opět přístupno široké veřejnosti. Sčítání lidí, domů a bytů a 3. března proběhlo celostátní sčítání lidí, domů a bytů, které se opakuje vždy za 10 let. Původním termínem byl rok Protože tento rok byl prvním rokem porevolučním, kdy probíhaly v naší republice volby, bylo sčítání uskutečněno až 11

12 v tomto roce. Zdárný průběh této akce zabezpečil v Počátkách a okolí tým patnácti sčítacích komisařů a tří revizorů. Bylo získáno množství údajů o úrovni bydlení, vybavenosti domů a bytů, o demografickém složení obyvatel, jejich zaměstnání, vzdělávaní apod. Pro srovnání uvádím některé údaje o počtech domů a obyvatel zapsané v kronice v letech minulých. rok 1580 na náměstí bylo 33 domů, na dolním předměstí 56 domů, na horním předměstí 23 domů, celkem 112 domů. rok 1648 po třicetileté válce měly Počátky s 8 vesnicemi ve své farnosti pouze obyvatel. rok 1790 na náměstí bylo 37 domů, na dolním předměstí 119 domů, na horním předměstí 148 domů, celkem 304 domů. rok 1795 Počátky měly 1860 obyvatel. rok 1843 podle sčítání bylo ve městě 341 domů a obyvatel. rok 1857 sečteno 353 domů a 2991 občanů rok 1900 sečteno 364 domů a 2829 obyvatel rok 1930 sečteno 450 domů a 2417 občanů rok 1961 bylo sečteno ve městě 505 domů a 2538 obyvatel, ve Vesci 39 domů a 146 lidí, v Heřmanči 23 domů a 56 obyvatel. rok 1980 celkem ve městě a sedmi obcích (Stojčín, Prostý, Vilímeč, Vesce, Léskovec, Heřmaneč a Polesí) sečteno 776 domů a obyvatel. rok 1991 ve stejném území jako v roce 1980 bylo sečteno 753 domů (bez 39 vyčleněných z bytového fondu rekreační chalupy) a obyvatel, z toho 421 v okolních obcích. Údaje o obyvatelích: z počtu bylo: mužů, žen, 590 dětí a žáků základních škol. Věkové složení: Muži Ženy Celkem počet % počet % počet % do 5 let 120 7,9 99 6, , let , , ,2 produktivní věk , , ,4 poprodukt. věk , , ,3 starší 75 let , ,9 12

13 věkový prům. občanů 34,6 roků 39 roků 36,9 roků Vzdělání: středoškolské vysokoškolské Zaměstnání ekonomicky činných občanů dle odvětví: muži ženy celkem z toho vyjíždějící zemědělství lesní a vodní hosp průmysl z toho dělníci stavebnictví dopr. a spoje obchod věda školství, kultura byt. hosp., služby zdravotnictví ostatní Výsledky sčítání domů a bytů: Při sčítání bylo zjištěno 753 domů, z toho obydlených 613. Z neobydlených 132 domů je 67 používaných jako rekreační chalupy, kde majitelé nepožádali o vyjmutí z bytového fondu. V trvale obydlených domech je celkem 1106 bytů, z toho 611 v rodinných domcích, 485 v bytových domech a 10 v ostatních budovách. Z těchto bytů je: 677 bytů I. kategorie ústř. topení, koupelna, WC, teplá voda 329 bytů II. kategorie etáž. topení, koupelna, WC, teplá voda 43 bytů III. kategorie lokální topení, koupelna WC, teplá voda 57 bytů IV. kategorie lokální topení, WC Stáří bytů a domů: do roku 1900 postaveno 351 bytů 13

14 postaveno 126 bytů postaveno 142 bytů postaveno 487 bytů Vybavení bytů: mrazničkou je vybaveno 366 bytů automatickou pračkou 576 bytů barevný televizor má 627 bytů telefon je zaveden do 252 bytů chat, chalup a rekreač. dom. je 70 osobních aut bylo sečteno 584 Výstavba V letošním roce pokračovali ještě pracovníci Pozemních staveb v J. Hradci ve výstavbě loni započatého obchodního domu podniků Drobné zboží a Domácí potřeby do vyčerpání finančních prostředků. V důsledku privatizace sítě není zájem ze strany jmenovaných podniků o dokončení výstavby obchodního domu. Stavba tady stagnuje a o jejím dalším osudu není rozhodnuto. Další nedokončenou stavbou je hospodářský pavilon při mateřské škole. Jde o dokončení drobných nedodělků a úpravu terénu kolem budovy stavba nebyla zkolaudována. Je dokončena čistírna odpadních vod v léčebně na Kateřině, započatá v loňském roce. V budově základní školy v ul. Březinově byla zahájena výměna stropů, provoz tříd do obnovy přerušen. V areálu nad Agrostrojem se naplno rozjela výstavba řadových domků. Družstvo Stavba Jemnice se osamostatnilo a nese název Stavba Počátky. Vydané stavební povolení: V roce 1991 byla vydána žadatelům stavební povolení na stavbu garáží pod nádražní ulicí směrem do luk. (2. řada) Manželé Hurbanovi výstavba nového rodinného domku manž. Doležalovi, Vesce 20 nástavba rodinného domku manž. Svitákovi, Žižkova ul. 399 nástavba rodinného domku manž. Kantorovi, Horní ul. 80 přestavba rod. domku 1991 Kolaudace: 14

15 čp. 627 Kapoun K., Žižkova ul. nový rod. domek (po demol.) čp. 466 Holý K., Nádražní ul. nástavba rod. domku čp. 82 Herna Al, Horní ul. nástavba rod. domku čp. 136 Bytový dům n.p. Agrostroj, ul. Rudé armády (přestavba domu) čp. 442 Budova býv. dětské nemocnice (přestavba) Všeobecně lze říci, že ve výstavbě a přestavbách domů a bytů jsou občané váhavější o čemž svědčí vydaná stavební povolení. Příčinou toho je zřejmě poměrně velké zdražení stavebních materiálů, při výstavbě nového rodinného domu nutno počítat s milionovou částkou. Kuponová privatizace Jednou z forem tzv. velké privatizace, čímž se rozumí odstátnění téměř všech podniků a organizací, je kuponová metoda, kdy značná část státního majetku bude převedena do soukromého vlastnictví občanů za minimální cenu. Občané se s touto metodou seznamovali prostřednictvím sdělovacích prostředků a z informační příručky, která byla v prodeji za 35,- Kčs na poštách od Celý proces se skládá ze dvou částí: Registrace občanů a objednávání akcií. Objednávat akcie může ten, kdo byl řádně registrován. Pro registraci byl stanoven termín od do Druhá fáze bude probíhat až v roce 1992, bude v kronice opět zaznamenána. Kuponové privatizace se může zúčastnit každý občan ČSFR, který dovršil 18 let. Na poště si musí koupit kuponovou knížku a k tomu i kuponovou známku v ceně 1.000,- Kčs. Kuponové knížky se registrují na registračních místech v Pelhřimově, Humpolci a Pacově, tam také všichni zájemci budou dostávat potřebné informace. Podnik výpočetní techniky, který provádí registrace, zřídil ve větších místech pomocné pobočky. Občané našeho města tak využili této služby v klubovně kulturního zařízení ve dvou možných termínech. Větší zájem o celou akci vyvolala reklamní kampaň některých privatizačních fondů v roli prostředníků mezi držitelem kuponové knížky a privatizovaným podnikem při nákupu akcií. Tyto fondy slibovaly už během jednoho roku za vložených 1.000,- Kčs návratnost minimálně ,- Kčs a různé jiné výhody. Původně měl být na jednu kuponovou knížku nabízen majetek státních podniků v průměru v hodnotě za ,- Kčs. Ve skutečnosti však po reklamních akcích uvedených fondů došlo k zaregistrování téměř všech občanů nad 18 let a tím 15

16 přirozeně k poklesu finanční hodnoty na jednu kuponovou knížku na cca ,- Kčs. Malá privatizace v Počátkách. Předmětem malé privatizace jsou podle zákona 427/90 Sb. movité a nemovité věci, které jako majetková podstata organizací působících v oblasti služeb a obchodu a jiné než zemědělské výroby tvoří nebo mohou tvořit soubor, který je ucelenou hospodářskou nebo majetkovou jednotkou. Privatizace probíhá pomocí dražeb, při čemž vydražiteli se mohou stát fyzické osoby, které jsou státními občany ČSFR, nebo byli čsl. občany po , dále pak právnické osoby, jejichž účastníky nebo společníky jsou výlučně výše uvedené osoby. Prováděním celé akce byla pověřena okresní privatizační komise. Počáteckým zástupcem se stal pan Josef Pokorný. Veřejné dražby se konaly v termínech: v Počátkách, 8.6. v Žirovnici, a v Počátkách. Abych mohla přiblížit atmosféru v dražební místnosti, chci předeslat, že každý občan se může zúčastnit veřejné dražby po zaplacení vstupného 50,- Kčs. Stejné právo má i na prohlídku draženého objektu za vstupné 30,- Kčs. Zájemce o dražbu musí pak složit či doložit tzv. finanční jistotu ve výši minimálně 10% draženého objektu, nejméně však ,- Kčs. V případě neúspěchu vydražitele se tato jistota vrací se srážkou 1000,- Kčs. Tak se naši občané stávají svědky zcela neobvyklé akce. Jsou někteří občané z těch hodně dříve narozených, kteří mají v paměti ovzduší veřejných dražeb. Není divu, že např byl sál kulturního zařízení přeplněn. Není divu, protože ruku v ruce se změnami majitelů dražených objektů jdou do jisté míry obavy zaměstnanců o budoucnost, strach z nezaměstnanosti, která se vlastně objevila i v našem městě. V tomto období je jich evidováno u nás průměrně kolem dvaceti a je očekáván nárůst. V této dražbě šlo o vydražení objektů počátecké rakvárny. Z pohledu nezúčastněného šlo o značnou hru nervů dvou zájemců o tuto továrny, o čemž svědčí i rozdíl vyvolávací ceny k ceně vydražené. Nemenší napětí prožívalo i kolem sedmdesáti lidí ať už zde přítomných či doma čekajících, zaměstnanců rakvárny. Jako vítěz dražby byl kolektiv fy SETORA ze Semil, společnost s. r. o.. Neméně zajímavé bylo i vydražení garáže v ul. Rudé armády, jejíž vyvolávací cena byla téměř zdvojnásobena. V některých tvářích bylo zřejmé uspokojení, lidé si navzájem gratulovali ve většině ostatních určitý výraz zklamání a očekávání dnů příštích. 16

17 Vydražené objekty v rovce 1991 úhrnná vyvolávací cena vydražené ceny úhrnem dražby byly aktivní částkou Kčs Kčs Kčs Vyvolávací Vydraženo Prodejna potravin Sídliště Prodejna potravin Rudé armády Prodejna ovoce a zeleniny Štítného n Klenoty, oprava hodin (jen zařízení) Prodejna zeleniny kiosek Stodolní ul Prodejna papír, hračky, sport Pal. nám. (zař.) Pohřební auto Š Výroba rakví Žirovnická ul Stánek pošt. novin. služby u ČSAD Garáž na osobní auto (pohřeb) R.Armády Do dražby byl nabídnut i chatový tábor a restaurace (Vagon) ve Valše za vyvolávací cenu Kčs, nebyl však žádný zájemce objekt přesunut do roku Podle úředního dražebního řádu bylo možno dražit provozní jednotky jak směrem nahoru, při větším počtu zájemců tak směrem dolů, nebyl-li žádný zájemce ani na vyvolávací cenu. Směrem dolů bylo možno jít v prvé dražbě až na 50% vyvolávací ceny, při opakované dražbě až na 20% původní ceny. Od října změna. (Zatím přijata novela zákona) Nové živnosti v roce Díky vytváření nových zákonných podmínek k soukromému podnikání vyrojilo se i v našem městě několik desítek začínajících živností. Společně s těmi, které vznikly již v minulých letech, máme dnes v Počátkách: ul. Horní: čp. 55 ELZA smíšená prodejna čp. 45 kadeřnictví čp. 37 galanterie + ELAPS počítače čp. 97 samoobsluha potraviny + občerstvení nám. Palackého: čp. 2 drogerie 17

18 čp. 5 prodej potravin (Zem. nákupní podnik) čp. 16 knihkupectví čp. 17 sortiment elektro + výr.z umělých hmot čp. 28 lahůdky občerstvení čp. 32 papírnictví hračky sport čp. 30 oprava hodin prodej šperků ul. Rudé armády: čp. - - řeznictví čp. 136 malování skla čp. 310 pohřební služba čp. 369 pohřební služba čp. 346 autoopravna ul. Stodolní: čp. 481 malování skla čp. 520 prodej průmyslového zboží čp. 511 opravy a prodej aut - zeleninový stánek ul. Havlíčkova: čp. 209 topenářství kovářství zámečnictví ul. Sládkova: čp. 540 nákladní doprava čp. 545 kadeřnictví ul. Žirovnická: čp. 479 sklenářství ul. Pešinova: čp. 612 dámské krejčovství ul. Školní: čp. 608 klempířství ul. Žižkova: čp. 400 truhlářství ul. Březinova: čp. 226 prodej opotřebeného textilu a prům.zb. ul. Švermova: čp. 488 cukrářství Sídliště: čp. 533 vazba knih čp. 555 prodej knoflíků čp x malířství natěračství čp. 582 samoobsluha potraviny nám. Štítného: čp. prodej ovoce a zeleniny ul. Tyršova: čp. Sokolovna obuvnictví prodej textilu (plet. zboží) aj. prostor u ČSAD: prodej plet. zboží stánek poštovní novinové služby občerstvení kiosek 18

19 Tyto živnosti jsou hlavním zdrojem příjmu těchto podnikatelů. Mimo ně je registrována řada dalších živností, které občané provozují vedle svého hlavního zaměstnání. Tak můžeme využít služby taxikáře, fotografa, košíkáře, pletařky svetrů, švadlen, brusiče, perníkářek, výrobců bytových doplňků, ševce aj. Vrácené objekty původním majitelům nebo jejich dědicům 1991 Některým občanům, kterým byly odejmuty nemovitosti na základě zákona, platného v padesátých letech, jsou tyto postupně vráceny: čp. 10 Palackého nám. DUP Marie Kublová čp. 12 Palackého nám. KOVO panu Zmeškalovi čp. 16 Palackého nám. paní Vobrové čp. 18 Palackého nám. býv. Zubní p. Jar. Hlavovi čp. 28 Palackého nám. Lahůdky rodině Navrátilově čp. 33 Horní ulice Trafika pan. J. Suchánek far. čp. 38 Horní ulice OBUV pan Jiří Brdlík čp. 41 Horní ulice Hostinec Fr. a A. Karáskovi čp. 43 Horní ulice Textil E. Filípková a M. Kotál čp. 83 Horní ul. býv. Partiová Zd. Cyprová a A. Vernerová čp. 97 Horní ul. Potraviny ing. Tomáš Zmeškal čp. 161 Riegrovo nám. Oděvy JUDr. Frant. Hezina čp. 364 samoty MLÝN 4 dědicům rodiny Kopejtkovy Prodané domy z majetku města: Pro přehlednost znovu uvádím i ty prodeje domů, které byly již z části zmíněny v programu plenárních zasedání. čp. 178 Riegrovo nám. nový majitel p. Klacna, Děčín čp. 222 Havlíčkova ul. domek, který byl Měst NV vykoupen kupuje pan Kos od města zpět. čp. 249 Březinova ul. bratři Fr. a Jos. Tolknerovi šatny a bytová jednotka u městského kina, budova vystavěná současně s kinem na místě, kde stál neobydlený domek, tehdy vykoupený pro provoz kina. Údaje z městské matriky pro zápis do městské kroniky poskytla pí Jana Smejkalová matrikářka. S platností od 1. ledna zaniká Sbor pro občanské záležitosti a tím i jeho činnost, která přechází pod kulturní komisi MěÚ. 19

20 Narodilo se: 30 dětí pro které bylo přichystáno čest slavnostních obřadů přivítání do života ve dnech 4. dubna, 5. června a 16. října Prvňáčci: již od minulého roku se upustilo od způsobu veřejného vítání prvňáčků v sále kina. Děje se tak přímo ve škole 1. září při zahájení školního roku. Letos to bylo... prvňáčků ve... třídách. od r bude uváděno na jiném místě roč. zápisu. K předání občanských průkazů bylo pozváno dne 25. června 25 dětí ve věku 15 let. Sňatky: své společné ano vyslovilo 10 manž. párů a delegováno na základě zmocnění dalších 10. Životní jubilea: ke změně dochází i ve způsobu gratulací straším občanům při životních jubileích. Místo dosavadní osobní gratulace a předání dárku zástupci města je posílána gratulace písemná a zahrána písnička v městském rozhlase. Jubilea: 75 let 7 občanů 80 let 9 občanů 85 let 5 občanů 91 let 1 občanka 92 let 2 občanky 93 let 3 občanky Dne se dožívá 93 let nejstarší občanka paní Františka Vránková. V počátecké nemocnici zemřelo celkem 118 lidí. Podle záznamu v městské matrice jsme se v našem městě a místních částech rozloučili se 38 spoluobčany. Žel v letošním roce zaznamenávám 3 tragická úmrtí. 1. června tragicky zahynula paní Jar. Petrů rozena Adamcová z Vesce při autonehodě. (Srážka 2 automobilů přímo ve Vesci) 30. září rovněž nenadálý odchod pana Josefa Bílkovského z Počátek samoty, který pod dojmem nevyléčitelné nemoci se rozhodl předčasně odejít ze života stejně tragicky umírá pan Josef Dejmek z Vilímče těžce nemocen volí dobrovolně ukončit svoje utrpení. Agrobanka Praha a. s. Kampelička Počátky

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola)

Nejvýznamnější kulturní programy roku 1979. Leden: jízda zručnosti na ledě automobily (Svazarm) výstava dětských výtvarných prací (Mateřská škola) Rok 1979 Kulturně osvětová činnost 1979. Hlavní pozornost v kulturně osvětové činnosti ve městě byla věnována zájmové umělecké činnosti a co největšímu zapojení občanů do této práce. Na této činnosti se

Více

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA

Novoroční přání. ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA informační měsíčník Města Klatovy ROČNÍK II. LEDEN 2010 www.klatovy.cz ZDARMA Novoroční přání foto Klatovský deník Novoroční ohňostroj. Starosta města Klatovy Mgr. Rudolf Salvetr při projevu. Vážení spoluobčané,

Více

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová

Kronika. obce Radotína. kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Kronika obce Radotína 2008 kronikářka : Ing. Andrea Gruberová Obsah : Počasí 4 Události v České republice a ve světě 5 Úřad městské části Radotín Správa věcí veřejných 8 Veřejná zasedání MZ 10 Kancelář

Více

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl

Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl DEF-1.QXD 10.3.2004 09:42 StrÆnka 1 Architektonická studie radnice v Obříství Ing. arch. Květoslav Přibyl Vážení a milí spoluobčané, dříve než jsme se nadáli, je tu opět nový rok. Nedávno jsme přivítali

Více

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála

Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála březen 2003 SVĚTELSKÝ ZPRAVODAJ strana 1 Z obsahu Z Rozkošného údolí Foto: Jaroslav Vála Zasedání městské rady Ze zasedání zastupitelstva Vyhodnocení ankety Informace z radnice O domově důchodců Kriminalita

Více

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč

SEDM STRÁŽNÍKŮ. -10.083.340,- Kč Z obsahu březnového čísla str. 2 Technické služby informují str. 2 Městské granty pro oblast sportu a kultury str. 3 Přehled matričních událostí str. 4 Astronomické zajímavosti str. 6 Rozhovor s Janem

Více

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012

KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 KRONIKA MĚSTA STUDÉNKY 2012 Kronikářka: Bohumíra Šrámková Starosta: Ladislav Honusek Razítko: Tato kronika obsahuje 111 stran, tj. slovy jednostojedenáct stran. 1 OBSAH 1. POLITICKÝ A VEŘEJNÝ ŽIVOT MĚSTA

Více

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU

INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU Únor 2004 č. 2 Ročník XIV. Náklad 25 000 Zdarma do všech schránek INFORMACE Z 10. ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA FRÝDKU-MÍSTKU 10. zasedání Zastupitelstva města Frýdku-Místku proběhlo 15. prosince minulého

Více

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ

1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ LANŠTORFSKÝ ZPRAVODAJ P R A V O J 1/2010 VYDÁVÁ OBECNÍ ÚŘAD LADNÁ Obec Ladná se zúčastnila III.ročník soutěže Nejlépe opravená památka Jihomoravského kraje za rok 2009. Na doporučení Odboru dotací a rozvoje

Více

Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ?

Z OBSAHU: Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek ANKETA VĚTRNÉ ELEKTRÁRNY ZEPTALI JSME SE LETEM NEJEN POČÁTECKÝM SVĚTEM CO VÁS ZAJÍMÁ? Obsahově nezávislý měsíčník občanů Počátek Pivo dělá hezká těla to vám bude tvrdit každý skalní pivař. A že pivo je s českým národem už navždy spjato, dokazuje řada faktů. Například ve spotřebě piva nemáme

Více

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018

Program rozvoje obce HELVÍKOVICE. na období 2013 2018 Program rozvoje obce HELVÍKOVICE na období 2013 2018 Červen 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 Charakteristika obce... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 8 4. Infrastruktura...

Více

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním,

První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, 1966 Činnost MěstNV a společenských organizací První schůze rady MěNV se konala 12. ledna 1966. Zahájil ji její předseda s. Fr. Škop s přáním, aby v dobré práci rady a všech jejich orgánů bylo pokračováno

Více

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení.

Velmi zjednodušeně se dá říci, že stížností se domáhá stěžovatel řešení situace ve svém vlastním zájmu, týká se uspokojení. Zpravodaj města Chropyně 05/2006 Obsah: - Klub českých turistů - Z jednání rady města - Pro pamětníky a nepamětníky - Koupání na Šlajzi - Z jednání Zastupitelstva města Chropyně - Zápis ZUŠ - Jarní povodeň

Více

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku

Láska je láska pondělí 25. 9. 2006 v 19:00 v městském kulturním středisku Zpravodaj města Chropyně 09/2006 Obsah: - Informace Svazu důchodců ČR - Z jednání rady města - Ohlédnutí za poutí na Ukrajině - Z jednání Zastupitelstva - Osiřelá Sluneční zátoka - Cesta kolem světa za

Více

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI

OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI www.mesto-lipnik.cz ČÍSLO 1 / ROČNÍK IX LEDEN 2007 Cena 7 Kč OHLÉDNUTÍ ZA VÁNOCEMI Živý betlém, foto M. Gladišová STRANA 2 MĚSTSKÝ ÚŘAD Na svém prvním pracovním jednání se sešlo nově zvolené zastupitelstvo

Více

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA

ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA ROZHOVOR S PRIMÁTORKOU MĚSTA ZLÍNA Pro lednové číslo Magazínu Zlín jsme požádali o rozhovor primátorku města Zlína Irenu Ondrovou Před několika týdny jsme slavili Vánoce a loučili se s loňským rokem. Pokud

Více

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6)

BYSTRCKÉ NOVINY. Proč se skarta zavádí? Důvodem je kromě lepší kontroly státu (pokračování na str. 6) BYSTRCKÉ NOVINY ČERVENEC/SRPEN ročník XXII/2012 číslo 7/8 OBČASNÍK MĚSTSKÉ ČÁSTI BRNO-BYSTRC Bystrcké hody potřinácté Výplata nepojistných dávek Odbor finanční Náplň činnosti odboru je pouze zčásti před

Více

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN

LISTY. Husovo náměstí ožilo Masopustem. V dnešním čísle: Výroční zpráva MěÚ Lysá n. L. 17. BŘEZNA 2015 OD 19.00 HODIN LISTY 3 / 2015 LISTY města Lysé nad Labem 1 V dnešním čísle: MĚSTO LYSÁ NAD LABEM A OKOLÍ www.mestolysa.cz 3 / 2015 Husovo náměstí ožilo Masopustem Křeslo pro hosta... 1 Sbírka použitého ošacení... 2 Finanční

Více

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE DOKONČENA

NEJVĚTŠÍ INVESTIČNÍ AKCE DOKONČENA OBVODNÍ ZPRAVODAJ - INFORMAČNÍ LIST PRO OBYVATELE KVĚTEN 2012 ČÍSLO 3 KRÁSNÉ BŘEZNO NEŠTĚMICE MOJŽÍŘ DOBROVOLNÍ HASIČI MAJÍ STÁLE PLNÉ RUCE PRÁCE MEZINÁRODNÍ MOZARTOVA KLAVÍRNÍ SOUTĚŽ ŘÍM FRASCATI ÚSTECKÝ

Více

Ročník VI Číslo 2 únor 2005

Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Ročník VI Číslo 2 únor 2005 Sněhová nadílka v ulici Svatopluka Čecha v únoru 2004 foto: Jiří Šírek Plán rozvoje města Kojetín ZPRÁVA O PLNĚNÍ PROGRAMU HOSPODÁŘSKÉHO, SOCIÁLNÍHO A KULTURNÍHO ROZVOJE MĚSTA

Více

Masopustní rej okouzlil malé i velké

Masopustní rej okouzlil malé i velké Ročník XIX. Číslo 3 Čtvrtek 31. března 2011 Informační měsíčník občanů Semilska Cena 13 Kč Zasedání Zastupitelstva města Semily se uskuteční 11. dubna 2011 od 17 hodin v divadelním sále budovy radnice

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/07 Vážení spoluobčané, na podzim loňského roku proběhly komunální volby, ve kterých jsme zvolili nové zastupitelstvo našeho města a to již prošlo několika změnami. V dnešní

Více

... ... :. :... :... :. :... : :...

... ... :. :... :... :. :... : :... :::.::.:. ~ ::.:::... :: ; >.: :- ::.: ::.: ;; : :... ::=:-:. : :.:- ~- ~:.;: >: : ::::.. ::.: :>:: ;. :. : :.. ~-; ~- ~- :. ;; :.. :::;.:......:..

Více

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz

měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz zpravodaj města Odolena Voda ODOLEN měsíčník cena 10 Kč odolen@email.cz www.odolenavoda.cz 22015 Fota: Zdeněk Kocur Slavnostní předání titulu Partnerská škola Českého volejbalového svazu na třetím ročníku

Více

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz

Náchodský. zpravodaj. únor. informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz 2011 únor Náchodský zpravodaj informační měsíčník pro občany města Náchoda www.mestonachod.cz Plesová sezona v plném proudu Zprávy Kronika Poděkování Náchodské školy Vzpomínka na Oldřicha Šafáře Únoroová

Více

Kronika města Chodova za rok 1986

Kronika města Chodova za rok 1986 Kronika města Chodova za rok 1986 Uplynulý rok byl poznamenán rostoucí iniciativou všech pokrokových sil světa o udržení míru a snahou o snížení zbrojního potenciálu na světě. Jednání nejvyšších přestavitelů

Více

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015

Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 Zpravodaj městyse Krucemburk 1/2015 SLOVO STAROSTY Vážení spoluobčané, zima, která nás příliš nepotěšila sněhovou nadílkou, je za námi a dnes už se těšíme z jarního období, které nás znovu nabije svěží

Více

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC

ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC ZPRAVODAJ MĚSTA ALBRECHTIC 1/08 Vážení spoluobčané, letošní zima byla velice příznivá vůči městům a obcím, kterým ušetřila nemalé finanční prostředky na údržbu místních komunikací a chodníků, ale zejména

Více

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY

POHOŘELICKÉ LISTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY ÚVODNÍ SLOVO STAROSTY POHOŘELICKÉ LISTY INFORMACE O DĚNÍ V POHOŘELICÍCH VÁNOČNÍ ČÍSLO 2014 POHOŘELICE, 17. 12. 2014 ZDARMA Začal poslední měsíc tohoto roku. Letošní adventní období začíná v neděli 30.

Více

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT

! Inzerce. Inzerce. 2 Přeloučský ROŠT ! Inzerce Inzerce 2 Přeloučský ROŠT Zprávy z radnice! Rada města Přelouče 70. schůze rady města se konala 25. července Radní schválili: " žádost velitele PS Přelouč o povolení výcviku jednotky HZS PaK,

Více