Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit."

Transkript

1 Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Profil města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 OBSAH 1 ÚVOD SOUHRNNÉ ÚDAJE Vývoj města Základní charakteristiky města OBYVATELSTVO A BYDLENÍ Základní charakteristiky Obyvatelstvo a bydlení SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA Školství Zdravotní a sociální péče Kultura a sport CESTOVNÍ RUCH Vymezení předpokladů pro cestovní ruch Atraktivity cestovního ruchu Turistická infrastruktura Limity rekreačního využití DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Doprava Technická infrastruktura EKONOMIKA A TRH PRÁCE Ekonomická struktura Zemědělství a lesnictví Průmysl a služby Lidské zdroje a trh práce SPRÁVA MĚSTA Informování veřejnosti Vazba města na EU Horizontální a vertikální spolupráce města s ostatními subjekty Financování městských aktivit ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí EVVO Přírodní podmínky Klimatické podmínky Ovzduší Voda Odpady Půdy Příroda Těžba nerostných surovin Hluk ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK...83 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

3 1 ÚVOD Profil města je první částí strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o souhrnný analytický dokument, charakterizující sociálně ekonomickou situaci města v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž bude vycházet strategie dalšího rozvoje města. Cílem analýzy není vyčerpávající přehled všech aspektů života ve městě, ale spíše jejich cílený výběr, provázání a generalizace. Profil města shrnuje základní údaje o vývoji a současnosti města a faktografii o všech rozhodujících stránkách jeho života. Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu, ekonomiku a trh práce, cestovní ruch, sport a kulturu, sociální sféru, životní prostředí a v neposlední řadě řízení a správu města. Zpracování analytické části strategického plánu města zahrnuje několik etap (viz obrázek níže), směřujících k definování klíčových závěrů, které jsou posléze použity jako vstupní údaje pro návrhovou část strategického plánu. Podkladem ke zpracování profilu města Rožnova pod Radhoštěm byly informace z jednotlivých odborů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a ze státních institucí (zejména data z Českého statistického úřadu a Úřadu práce). Některé údaje byly čerpány rovněž z územně plánovací dokumentace, dostupných studií a dalších materiálů o městě. Snahou zpracovatele bylo využívat co nejnovější data a informace, nicméně některé jevy jsou sledovány výhradně prostřednictvím Sčítání lidí, domů a bytů, jehož periodicita činí 10 let. Zejména data týkající se bytového fondu a složení domácností je tak nutné brát s rezervou. Popis současného stavu města Rožnova pod Radhoštěm je proveden v komparaci s městem Kopřivnice a slovenským partnerským městem Povážská Bystrica v následujících ukazatelích: počet obyvatel, věková struktura, vzdělanostní struktura, míra nezaměstnanosti, nezaměstnanost dle vzdělanostní struktury, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, ekonomické subjekty působící ve městě. V návaznosti na profil města a provedené průzkumy názorů obyvatelstva a podnikatelských subjektů je vypracována SWOT analýza, která shrnuje získané analytické poznatky a pro potřeby strategického plánu je člení na vnitřní faktory (silné a slabé stránky města) a vnější faktory (příležitosti a možná ohrožení dalšího rozvoje města). Položky SWOT analýzy jsou klíčovým výstupem celé analytické části a jsou následně využity pro identifikaci problémových okruhů. Analýza SWOT tak tvoří most mezi analytickou a návrhovou částí strategického plánu. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 3

4 ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST Zajištění a rešerše informačních zdrojů Analytický profil + průzkumy Analýza SWOT Definování rozvojové vize Identifikace hlavních problémů města Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 4

5 2 SOUHRNNÉ ÚDAJE 2.1 Vývoj města První zmínka o Rožnově pod Radhoštěm je datována rokem 1267, kdy byl zapsán v soupisu majetku olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku. Původně dřevěná osada byla založena při biskupových kolonizačních snahách tzv. na zelené louce. Nedaleko založené osady na jihozápadní straně se zdvihal nad řekou Bečvou homolovitý vrch sopečného původu pojmenovaný jako Hradisko, na němž byl okolo roku 1310 postaven obranný hrad, který sloužil v té době k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky. Název městečka, resp. hradu se v německých a latinských pramenech poprvé objevují jako Rosenow (1366), Roznaw (1389 a 1403), 1480 hrad Roznow a městečko Roznowecz, později německy Rosenaw (1633), Roznau (1751), Rožnau (1846), Rožnau am Radhost (1915). Původně se jméno Rožnov týkalo jen hradu a městečko pod ním vzniklé neslo zdrobnělé jméno Rožnovec. Přívlastek pod Radhoštěm byl připojen až výnosem ministerstva vnitra Obr. 1: Zřícenina hradu Obr. 2: Zřícenina hradu Zdroj: Internet Zdroj: Internet V průběhu let se zde vystřídal šlechtický rod pánů z Kravař, Cimburkové nebo sedmihradský vévoda Petr. Hradního sídla nad městem se zmocnil i loupeživý rytíř Jan z Messenberka. Své zkázy se hrad dočkal v 16. století, kdy byl na rozkaz Císaře Ferdinanda I. roku 1539 částečně rozbořen. V té době byl Rožnov ještě malé městečko. Velkého hospodářského rozkvětu bylo dosaženo pod správou Žerotínů ( století). K roku 1687 je uváděna v Rožnově pod Radhoštěm existence papírny (papírenská výroba je ve městě zachována dosud), k roku 1712 pivovar. Ještě na počátku 19. století byl Rožnov vesměs dřevěné městečko a jen pozvolna se měnil na kamenné. K tradičním zdrojům obživy, kromě textilní výroby, patřilo rovněž sklářství a později, v první polovině 20. století, výroba vyhlášeného malovaného porcelánu. V průběhu 19. století dochází k dalšímu rozvoji průmyslu ve městě. Tento rozvoj sice není tak bouřlivý, jako v ostatních městech monarchie, přesto však znamená zásadní restrukturalizaci hospodářství. Rozvíjí se především potravinářství (pivovar) a strojírenství Pletárny Brill, papírna). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 5

6 Vznik Valašského muzea v přírodě, kromě jiného, položil základy turistického zájmu o region na úpatí Beskyd. V roce 1949 byla v Rožnově pod Radhoštěm započata výstavba podniku TESLA (zaměření na elektrovakuovou techniku), se kterou je spojen další rozvoj Rožnova pod Radhoštěm. Do nového podniku byla přenesena výroba elektronek pro rozhlasové radiopřijímače, později se vznikem vlastního vývojového oddělení se sortiment výrobků rozšiřoval o další aktivní součástky černobílé televizní obrazovky, obrazovky pro radary, snímací elektronky. Od druhé poloviny padesátých let pak byla zahájena výroba polovodičových součástek, nejprve germaniových a od počátku šedesátých let i křemíkových. Na konci šedesátých let byla zvládnuta výroba analogových i číslicových integrovaných obvodů. Výroba elektronických součástek vyžaduje rozsáhlou materiálně technickou základnu tak vznikla v Tesle řada dalších výrobních oborů - výroba neželezných kovů, strojírny, nástrojárna, rafinace speciálních chemických materiálů, výroba polykrystalického i monokrystalického křemíku, vývoj a výroba speciálních technologických zařízení, lisovna kovových součástí atd. S ohledem na deklarovaný strategický význam výroby byla věnována mimořádná pozornost napojení na energetické zdroje a vybudování rozsáhlé energetiky areálu TESLA. V osmdesátých letech k širokému sortimentu polovodičových součástek přibyla výroba barevných televizních obrazovek. Od poloviny šedesátých let byly stabilizované výrobní programy převáděny do nově budovaných podniků TESLA Piešťany, Třinec, Havířov, Petřvald. Výstavba podniku byla provázena i stavbou bytů, škol a dalších zařízení pro volnočasové aktivity. Po roce 1991 prošla Tesla složitým procesem privatizace s významným dopadem na vývoj zaměstnanosti v mikroregionu. V prvním období privatizace se nástupcem podniku Tesla Rožnov stalo 15 společností. Díky velmi rozmanitému výrobnímu programu v minulosti bylo možné poměrně rychle opustit neekonomické výrobní programy a naopak nově utvářené společnosti uvedly do života zcela nové programy. Z původního výrobního programu výroby elektronických součástek do dnešních dnů přežila pouze výroba křemíku a integrovaných obvodů. Rozmělnění vlastnických vztahů v průmyslovém areálu brání optimálnímu využití této lokality, přesto že zde dnes působí desítky podnikatelských subjektů různé velikosti. Obdobně procesem privatizace, resp. restituce prošly i ostatní podniky působící na území města, kde však nedošlo k tak výrazným změnám výrobních programů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 6

7 2.2 Základní charakteristiky města Rožnov pod Radhoštěm se nachází na úpatí Beskyd na okraji Zlínského kraje. Město leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, cca 70 km východně od Olomouce, 60 km severovýchodně od Zlína a 50 km od Ostravy. Katastrální území Rožnova pod Radhoštěm se rozprostírá při úpatí Radhoště v údolí Rožnovské Bečvy v nadmořské výšce 378 m.n.m a činí celkem ha. Město zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel dosahuje průměru mezi ostatními správními obvody Zlínského kraje. Obr. 3 - Správní obvod města Rožnova pod Radhoštěm Zdroj: Internet Z hlediska geomorfologického je území Rožnovska součástí soustavy Západních Karpat. Samotné město leží v Rožnovské brázdě, která je ze severu lemována Radhošťskou hornatinou Moravskoslezských Beskyd a z jihu Vsetínskými vrchy, které patří do Hostýnsko-Vsetínské hornatiny. Z této sníženiny vystupují četné slepencové a pískovcové vyvýšeniny, které jsou z odolnějších hornin a nápadně vystupují nad okolním územím. Díky své poloze, chráněné okolními kopci od severu, se město vyznačuje příznivým klimatem. Tlumené karpatské větry, které do rožnovské kotliny proudí, rozptylují mlhy a udržují v Rožnově pod Radhoštěm po větší část roku slunečné počasí. Rožnovem pod Radhoštěm protéká řeka Bečva, do které se z levé strany vlévají potoky Hážovický (Hážovka) a Hradiský, z pravé strany potoky Vermířovský a Kaní. Historické jádro města leží východně od soutoku Bečvy s Hážovickým potokem. Město Rožnov pod Radhoštěm plní funkci obce s rozšířenou působností a do jeho správního obvodu spadají obce Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice a město Zubří. Je členem Sdružení Mikroregion Rožnovsko a spolupracuje s partnerskými městy ve 4 zemích Evropy. 1 1 Viz kap. 8 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 7

8 3 OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 3.1 Základní charakteristiky K bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem obyvatel mužů a žen. Z pohledu migrace obyvatelstva došlo v uplynulém roce k přistěhování 292 občanů. Vystěhovalých bylo o 10 méně. Pozitivní je také míra přirozené měny obyvatel, kdy bylo 153 narozených dětí a 137 zemřelých. 2 Ve Zlínském kraji se Rožnov pod Radhoštěm řadí podle počtu obyvatel na osmé místo, v okrese Vsetín je na místě třetím za Vsetínem a Valašským Meziříčím. Tab. 1: Největší města podle počtu obyvatel ve vsetínském okrese k Město Počet obyvatel Muži Ženy Vsetín Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Zubří Karolinka Zdroj: ČSÚ V rámci komparovaných měst má Rožnov pod Radhoštěm nejmenší počet obyvatel a také nejmenší hustotu zalidnění 413 obyvatel/km². V Povážské Bystrici připadá na 1 km² 463 obyvatel a v Kopřivnici dokonce 847 obyvatel/km², což je více než dvojnásobek hustoty osídlení v Rožnově pod Radhoštěm. Tab. 2: Počet obyvatel v komparovaných městech k Město Rozloha (ha) Počet obyvatel Muži Ženy Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR 2 Data platná k Matrika města Rožnova pod Radhoštěm. Uvedená data jsou jen orientační z důvodu neukončení oznamovací povinnosti z roku V dalším rozboru jsou použita data za rok 2006 z Českého statistického úřadu. Data platná za rok 2007 ještě nejsou zpracována. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 8

9 Tab. 3: Retrospektiva počtu obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm k Rok Rožnov pod Radhoštěm Okres Vsetín Zlínský kraj Zdroj: ČSÚ V poslední dekádě, tj. letech lze charakterizovat vývoj stavu obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm jako mírně depopulační. 3 Za rok 2006 se z města vystěhovalo více než 400 osob, zatímco počet přistěhovalých byl o 122 jedinců nižší. Z pohledu přirozené měny obyvatel bylo v roce 2006 o 17 živě narozených více než zemřelých osob. V roce 2007 ale došlo ke změně a byl zaznamenán jak nárůst přistěhovalých občanů, tak nově narozených. Údaje z matriky města Rožnova pod Radhoštěm udávají za loňský rok 2007 opětovný nárůst téměř o 300 osob. V následujícím grafu jsou promítnuty meziroční změny v počtu obyvatel města Rožnova pod Radhoštěm. Největší propad počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 2001, kdy došlo k enormnímu úbytku zejména díky vystěhování. V roce 2004 upoutá skok do kladného celkového přírůstku, který byl způsoben zejména zlepšujícími se podmínkami k bydlení. Graf 1: Meziroční změny počtu obyvatel Rožnova pod Radhoštěm Zdroj: vlastní výpočty, data ČSÚ 3 Více viz Demografická prognóza Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 9

10 Tab. 4: Přírůstek na obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm Celkový přírůstek Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním -0,6 3,6 2,8-4,6-18,7-7,7-9,7 2,2-8,6-6,2-0,6 1,3 0,8-1,7-1,5-1,0-0,9-0,6 1,5 1,0 0,1 2,3 1,9-3,0-17,2-6,6-8,9 2,8-10,0-7,1 Zdroj: ČSÚ Pro porovnání je uvedena tabulka stavu obyvatelstva komparovaných měst. Kladných hodnot přirozeného přírůstku dosahuje kromě Rožnova pod Radhoštěm také město Kopřivnice, naopak Povážská Bystrica se potýká s vyšším podílem zemřelých oproti živě narozeným. Tab. 5: Přírůstek a úbytek obyvatelstva v komparovaných městech k Město Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR počet obyvatel celkem živě narození celkem zemřelí celkem přirozený přírůstek celkem saldo migrace celkem přírůstek/úbytek celkem Z hlediska ekonomické aktivity obyvatelstva města Rožnova pod Radhoštěm je 72 % obyvatel města v produktivním věku (15 64 let), 14 % obyvatel ve věku předproduktivním (do 15 let) a 14 % obyvatel v poproduktivním věku (starších 65 let). Průměrný věk obyvatel Rožnova pod Radhoštěm je 40,3 let, což je srovnatelné s průměrem České republiky (40,2 let). Zdroj: ČSÚ Rožnov pod Radhoštěm Tab. 6: Věková struktura obyvatel k Stav k Věková skupina Průměrný věk Muži ,5 Ženy ,8 celkem ,3 Index stáří, tj. poměr osob v poproduktivním věku (60 a více let) k počtu osob ve věku předproduktivním, tj. do 15 let, činil ke konci roku 2006 v Rožnově pod Radhoštěm 1,33. Ve srovnání s městem Kopřivnice a Povážská Bystrice má Rožnov pod Radhoštěm podstatně starší věkovou strukturu. Převyšuje i průměr ČR, kde je hodnota indexu stáří 1,14. Ve městě Kopřivnici dosahuje index stáří hodnoty 0,88 a v Povážské Bystrici 0,98. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 10

11 Tab. 7: Věková struktura obyvatel komparovaných měst k Město Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica 4 Počet obyvatel celkem Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Zdroj: ČSÚ, město Povážská Bystrica Ve struktuře obyvatel podle vzdělání dominují obyvatelé s neúplným středoškolským vzděláním, tj. vyučení bez maturity, kteří představují více než 30 % obyvatelstva Rožnova pod Radhoštěm a obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou (28 %). Poměrně vysoká - 23 % - je skupina se základním vzděláním. Vysokoškolské vzdělání má 13 % obyvatel a vyšší odborné 4 %. Bez vzdělání žije v Rožnově pod Radhoštěm pouze 33 obyvatel, kteří představují zbývající 0,2 % ze obyvatel starších 15 let. Graf 2: Obyvatelstvo podle dosaženého stupně vzdělání (v %) 38,3% 32,3% 27,6% 25,1% 22,4% 24,6% 12,6% 3,9% 7,5% 0,4% 0,2% 3,2% 1,0% 0,9% bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín Zdroj: SLBD 2001 V oblasti vzdělanostní struktury obyvatel vykazují komparovaná města obdobnou strukturu. V Rožnově pod Radhoštěm a ve městě Kopřivnici je nejvíce obyvatel vyučeno a se středním vzděláním bez maturity. Pouze v Povážské Bystrici převažují občané s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným a nástavbovým studiem, kdy tato hodnota dosahuje téměř 40 %. 4 Z města Povážská Bystrica poskytnuta data platná k Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 11

12 V Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm se tyto skupiny podílejí na vzdělanostní struktuře zhruba 30 %. Srovnatelný je podíl lidí se základním vzděláním, který ve všech městech činí kolem 20 %. Oproti tomu má město Kopřivnice znatelně nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (7,8 %) ve srovnání s Rožnovem pod Radhoštěm a Povážskou Bystricí, kde je to více jak 12 % občanů. Graf 3: Vzdělanostní struktura obyvatel komparovaných měst Rožnov pod Radhoštěm 32,3% bez vzdělání 27,6% základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou 22,4% 0,2% 1,0% 12,6% 3,9% vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Povážská Bystrica Kopřivnice 28,4% 38,8% bez vzdělání 40,3% bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. 26,3% základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. 18,6% 0,2% 1,7% * ŠÚ SR eviduje tyto hodnoty dohromady 12,2% úplné střední s maturitou a vyšší odborné a nástavbové * vysokoškolské nezjištěné vzdělání 20,9% 0,2% 0,9% 7,8% 3,7% úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Zdroj: SLBD 2001, město Povážská Bystrica Demografická prognóza Populační (demografické) projekce jsou součástí populačních odhadů, které se týkají budoucnosti. Demografické projekce jsou počítány extrapolací současných populačních trendů. V horizontu 10 let lze hovořit o populačních projekcích krátkodobých. Odhad budoucího stavu populace je proveden prostřednictvím extrapolace celkového počtu obyvatel s uvažováním budoucí migrace. V poslední dekádě, tj. letech lze charakterizovat na základě statistických údajů vývoj stavu obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm jako slabě depopulační. Celkový přírůstek počtu obyvatel byl ve většině roků záporný, to znamená, že město tak ztratilo celkem 828 obyvatel, tj. necelých 5% obyvatel (vztaženo k roku 2006). Podíváme-li se blíže na příčinu těchto úbytků obyvatel, zjistíme, že drtivá většina z nich (tj. celkem 96%) šla na vrub stěhování z Rožnova. Přirozený úbytek (tedy rozdíl počtu narozených a zemřelých) činil za období celkem 31 osob. Město Rožnov pod Radhoštěm má podle posledních publikovaných statistických údajů k (neoficiální data) obyvatel. Extrapolací statistických dat, respektive časových řad za roky do následujících let, tj. na období , lze odhadnout počet obyvatel ke konci tohoto období. Ve výpočtu byl zohledněn zvlášť vývoj přirozené měny obyvatel (tj. počet živě Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 12

13 narozených versus počet zemřelých) a zvlášť vývoj migrace. Z dat byla pro výpočet využita variantně data poskytovaná Českým statistickým úřadem za město Rožnov a data za Zlínský kraj. Do budoucna se pro Rožnov předpokládá, že přirozená měna obyvatel se bude v jednotlivých letech pohybovat většinou v rozmezí -0,15 až + 0,15 %. Větší význam pro celkový počet obyvatel do budoucna tedy bude mít přírůstek, respektive úbytek obyvatel migrací. Ten byl v posledních letech převážně záporný. Do budoucna však lze očekávat s ohledem na celostátní trend v nárůstu obyvatelstva u měst ve velikostní kategorii až obyvatel prostřednictvím migrace v Rožnově významnější přírůstky stěhováním. Ty budou kompenzovat úbytky vzniklé přirozenou měnou a povedou i ke kladnému saldu celkového přírůstku a tedy i mírnému růstu počtu obyvatel. Proložením celostátních trendů v populačním vývoji do budoucna vychází pro rok 2016 pro Rožnov pod Radhoštěm cílový stav obyvatel. Pokud zohledníme v budoucím vývoji regionální tendence ve vývoji obyvatelstva, bude odhad nižší, obyvatel. Počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm se tak bude v roce 2016 pohybovat pravděpodobně v intervalu až obyvatel. 3.2 Obyvatelstvo a bydlení Obyvatelstvo města Rožnov pod Radhoštěm je soustředěno celkem do domácností. Více než polovinu těchto domácností tvoří úplné rodiny, které představují sociálně nejstabilnější typ domácností. Necelou třetinu domácností tvoří domácnosti jednotlivců, ve 14 % domácností žijí neúplné rodiny. Přes 1 % tvoří nerodinné domácnosti. Graf 4: Srovnání cenzových domácností v Rožnově pod Radhoštěm a v okrese Vsetín Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín 55,8% 59,2% 28,9% 1,1% 14,2% 26,4% 1,6% 12,8% úplné rodiny neúplné rodiny úplné rodiny neúplné rodiny nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Zdroj: SLBD 2001 Ze domácností, ve kterých žijí úplné rodiny je více než 50 % se závislými dětmi. Vyšší podíl závislých dětí žije v neúplných rodinách, kde na domácností připadá přes 62 % se závislými dětmi. Rozdělení domácností města Rožnova pod Radhoštěm podle typů je srovnatelné jak s okolními městy, tak v rámci okresu Vsetín a odchyluje se od okresního průměru jen v řádu několika procent. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 13

14 Tab. 8: Domácnosti podle typu v tom v % územní jednotka cenzové domácnosti úplné rodiny z toho se závisl. dětmi neúplné rodiny z toho se závisl. dětmi nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Rožnov pod Radhoštěm ,8 50,6 14,2 62,2 1,1 28,9 Vsetín ,2 49,5 14,5 61,4 1,9 30,4 Valašské Meziříčí ,2 42,3 12,9 62,7 1,4 27,5 Zubří ,5 50,1 11,2 51,5 1,04 23,2 Karolinka ,2 49,1 14,4 59,5 2,3 27,1 Okres Vsetín ,2 50,6 12,8 55,7 1,6 26,4 Zdroj: SLBD 2001 V letech došlo k výstavbě 213 rodinných domů a zvýšil se počet trvale obydlených bytů o 262 bytových jednotek. Naopak se lehce snížil průměrný počet obyvatel na 1 byt z 2,87 na 2,74. Tab. 9: Retrospektiva domovního a bytového fondu v Rožnově pod Radhoštěm 5 v letech počet domů trvale obydlených N 1424 N počet rodinných domů N N počet trvale obydlených bytů průměrný počet obyvatel na 1 byt počet trvale obydlených bytů v RD N N N N 3,67 3,39 3,21 2,87 2,74 N N N Zdroj: SLBD 2001, ÚPD Rožnova pod Radhoštěm 2002 V roce 2001 bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem trvale obydlených bytů a 598 neobydlených. Necelých 27 % z obydlených bytů bylo v rodinných domech. Z trvale neobydlených bytů slouží 76 k rekreaci a 252 je obydleno přechodně. 5 N = nezjištěno Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 14

15 Bytový fond Tab. 10: Bytový fond Trvale obydlené byty z toho v rodinných domech počet v % celkem Trvale neobydlené byty sloužící k rekreaci z toho obydlené přechodně Rožnov pod Radhoštěm , Vsetín , Valašské Meziříčí , Zubří , Karolinka , Kraj celkem , Zdroj: SLBD 2001 Z celkového počtu obydlených bytů v roce 2001 bylo 31 % v osobním vlastnictví, 35 % je členem družstva, 24 % ve vlastním domě a 10 % rožnovských bytů je nájemních. Graf 5: Obydlené byty podle právního důvodu užívání ve vlastním domě nájemní v osobním vlastnictví člen bytového družstva Zdroj: SLBD 2001 V roce 2001 bylo v Rožnově rodinných domů, v roce 2007 je jich přes 1.600, což odpovídá zhruba počtu kanalizačních přípojek (1.571 v roce 2007). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 15

16 DOMOVNÍ FOND Tab. 11: Domovní fond Trvale obydlené domy z toho rodinné domy počet v % Trvale neobydlené domy průměrné stáří domu v letech celkem z toho sloužící k rekreaci Rožnov pod Radhoštěm ,8 35, Vsetín ,4 38, Valašské Meziříčí ,0 40, Zubří ,0 37, Karolinka ,8 40, Kraj celkem ,5 41, Zdroj: SLBD 2001 Domovní fond v Rožnově pod Radhoštěm čítal v roce 2007 přes domů z čehož je téměř 90 % trvale obydlených a 10 % trvale neobydlených. 73 domů z tohoto podílu slouží k rekreaci. Průměrné stáří domů v Rožnově pod Radhoštěm je 35,7 let, což je více jak o 5 let méně než je krajský průměr. K bylo ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm 326 bytů, z toho 7 bezbariérových, všechny ostatní byty byly privatizovány. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 16

17 4 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 4.1 Školství Předškolní vzdělávání Město Rožnov pod Radhoštěm provozuje na svém území celkem 5 mateřských škol. V lednu roku 2008 navštěvovalo předškolní zařízení na území města celkem 508 dětí. Celková kapacita mateřských škol je 609 míst. Plně obsazena byla mateřská škola na ulici 5. května a mateřská škola Koryčanské Paseky. Dvě mateřské školy nabízejí celkem 3 speciální třídy pro děti, které jsou souběžně postižené více vadami nebo s vadami řeči. Tyto třídy navštěvuje celkem 35 dětí. Současná kapacita jednotlivých předškolních zařízení je dostačující. Tab. 12: Předškolní zařízení na území města Rožnova pod Radhoštěm Mateřské školy počet tříd počet dětí k lednu 2008 celková kapacita MŠ Koryčanské Paseky MŠ Na Zahradách MŠ 1. máje speciální MŠ 5. května MŠ Radost speciální Zdroj: Statistický výkaz o mateřských školách podle stavu k Základní vzdělávání Na území města funguje v současnosti 6 základních škol, z nichž je jedna soukromá a dvě tzv. rodinného typu. Tyto školy rodinného typu poskytují pouze první stupeň základního vzdělávání. Tab. 13: Přehled základních škol města Rožnova pod Radhoštěm zřizované městem soukromé základní školy Zdroj: Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm, 2006 ZŠ Koryčanské Paseky 6 ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ Záhumení 3 ZŠ 5. května ZŠ Sedmikráska o.p.s Základní škola Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení poskytuje výuku jen pro první stupeň. Ostatní poskytují vzdělávací program pro ročník, přičemž ZŠ Pod skalkou a ZŠ Videčská nabízejí vzdělávací program pro ročník s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 6 Výuka jen v rámci 1. stupně Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 17

18 Kapacita v základních školách na území města je celkem žáků. Kapacita základních škol je využita z 58 %. Dle Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm je kapacita základních škol dostačující (993 volných míst). Tab. 14: Kapacita a vzdělávací program ZŠ na území města Základní školy Vzdělávací program Počet tříd Počet dětí Kapacita ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ pro 1. stupeň ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ roč. ZŠ ročník s rozšířenou výukou Tv ZŠ ročník s rozšířenou výukou Tv ZŠ Záhumení ZŠ pro 1. stupeň ZŠ 5. května ZŠ roč ZŠ Sedmikráska o.p.s ZŠ roč Zdroj: Statistický výkaz o základní škole podle stavu k Každá ze základních škol provozuje pro své žáky školní družiny a kromě ZŠ Sedmikráska o.p.s má každá škola vlastní tělocvičnu a hřiště. Stravování dětí je zajištěno ve školních jídelnách, děti ze soukromé základní školy využívají jídelnu i tělocvičnu ZŠ Pod Skalkou Speciální vzdělávání V oblasti speciálního vzdělávání je ve městě Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, která umožňuje vzdělávání dětí se zdravotním postižením, které jim neumožňuje jejich integraci do běžných tříd základní školy. Tato škola nabízí dva vzdělávací programy a to učební plán zvláštní školy a učební plán pomocné školy. Zřizovatelem je Zlínský kraj. U dětí předškolního věku probíhá speciální výuka v Mateřské škole Radost, ve které se ve speciální logopedické třídě vzdělává 18 dětí se závažnějšími vadami řeči a v Mateřské škole 1. máje 1153, kde se takto vzdělává 13 dětí. V této škole je také 1 speciální třída určená pro děti s kombinovanými vadami těžšího zdravotního postižení. Zde dochází celkem 4 děti Střední vzdělávání Na území města se nachází celkem 4 střední školy. Jedná se o Gymnázium a 3 odborné školy, z nichž jedna je soukromá. Středoškolské vzdělávání ve městě nabízí celkem 19 středoškolských a učebních oborů a dva obory všeobecného gymnázia. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 18

19 Tab. 15: Přehled středních škol v Rožnově pod Radhoštěm Škola Kapacita Obory Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Střední zemědělská a přírodovědná škola Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté Studijní obory: Elektrotechnika, zaměření: Zpracování informací Elektronické počítačové systémy Slaboproudá elektrotechnika Technické lyceum Mechanik elektronik Učební obory: Autoelektrikář Elektrikář slaboproud Elektrikář silnoproud Zámečník Obráběč kovů Prodavač smíšené zboží Kadeřník, kadeřnice Bakalářské studium: Aplikovaná a komerční elektronika Nástavbové: Podnikání Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Přírodovědné lyceum Management a turismus Soukromá škola cestovního ruchu 410 Hotelnictví a turismus Informatika v ekonomice Management a turismus - externí studium Zdroj: Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm, 2006; město Rožnov pod Radhoštěm Terciární vzdělávání Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB Technickou univerzitou Ostrava, otevře ve školním roce 2008/2009 bakalářské studium ve studijném programu elektrotechnika, obor Aplikovaná a komerční elektronika. Jedná se o šestisemestrální obor denního studia. Mimo toto bakalářské studium nabízí také nástavbové studium, a to v oboru Podnikání Základní umělecké a zájmové vzdělávání V oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání působí v Rožnově pod Radhoštěm Základní umělecká škola (zřizovatelem je Zlínský kraj) a Středisko volného času, které zřizuje město. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 19

20 Základní umělecká škola se specializuje na výuku dětí od 6 18 let a výuku pro dospělé. Jedná se o školu výběrovou, která poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Středisko volného času realizuje zájmové vzdělávání dětí a mládeže. Provozuje tyto činnosti: pravidelnou zájmovou činnost v nabízených kroužcích, příležitostnou činnost, spontánní aktivity, souborovou činnost - scénický tanec - soubor DUHA, Breakdance, country tance soubor Tennessee, lidový tanec soubor Podskaláček a loutkové i živé divadlo soubor Ci-li-link. Dále organizuje klubovou činnost, kurzy, přednáškové cykly, tábory, odborná soustředění, péče o talenty a hendikepované, soutěže, přehlídky, výukové programy, akce na klíč a tzv. Rožnovský parlament. 4.2 Zdravotní a sociální péče Zdravotní péče Ve městě působí Městská poliklinika Rožnov pod Radhoštěm, ve které působí řada praktických i dalších specializovaných odborných lékařů. Dále je v Rožnově pod Radhoštěm privátní zařízení Orthes, která zajišťuje komplexní léčbu poruch pohybového ústrojí s důrazem na artroskopické operace velkých kloubů a endoprotetiku kyčelního a kolenního kloubu a následnou rehabilitaci. Dle dat z Českého statistického úřadu bylo v Rožnově pod Radhoštěm ke konci roku 2006 evidováno celkem jedno sdružené ambulantní zařízení (poliklinika) a jedno detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci, 10 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé a jedno detašované pracoviště. Z odborných lékařských praxí působí ve městě 13 stomatologů, 3 gynekologové, 16 samostatných a 6 detašovaných pracovišť ordinací lékaře specialisty. V péči o děti působí 4 samostatné a 1 detašované pracoviště ordinace lékaře pro děti a dorost. Lékárenské služby nabízejí 4 zařízení lékárenské péče Sociální péče V oblasti sociálních služeb funguje na Rožnovsku celkem 9 organizací takto zaměřených. Na území města jich působí 6 a další 3 jsou v okolních obcích. Dvě v obci Hutisko-Solanec a jedna ve Valašské Bystřici. V oblasti sociální pomoci seniorům se jedná o Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, Pečovatelskou službu o.p.s. a Dům pečovatelské služby v obci Hutisko-Solanec. Další organizace se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, jinak handicapovaným a potřebným občanům. Domov pro seniory Sociální služby Vsetín, p. o. Domov pro seniory poskytuje celoroční komplexní sociální a ošetřovatelskou péči klientům, včetně služeb a zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti apod. V současné době je zde ubytováno 209 klientů v jedno a dvojlůžkových pokojích se sociálním zařízením. Kapacita je naplněna (10-20 neuspokojených žádostí/rok). Zřizovatelem je kraj. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 20

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Finální verze prosinec 2008 Na přípravě a zpracování SWOT analýzy Nového Města na Moravě se podíleli: RNDr. Šárka Palcrová Mgr. Radek

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Kámen zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj

Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj ZÁKLADNÍ INFORMAČNÍ MEMORANDUM Nový Wellness & Sport Hotel v CHKO Železné Hory, Pardubický kraj Management Contract Smlouva o řízení Česká republika Zpracoval Labartt Hospitality s.r.o. (Pouze pro určené

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ SWOT ANALÝZA MĚSTA Pracovní verze 2.0 září 2008 OBSAH: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby

SWOT ANALÝZA. Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby STRATEGIE ROZVOJE MIKROREGIONU UNIČOVSKO SWOT ANALÝZA Kvalita života, občanská vybavenost, sociální služby základní občanská vybavenost města Uničova na dobré úrovni (obec s rozšířenou působností, obchody,

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí Vážené starostky a starostové, pro zpracování Strategie rozvoje území pokrývající oblast svazků obcí Poorlicko a Orlice od Vás naše Místní

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA

VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA MĚSTO CHRASTAVA VYHODNOCENÍ ÚČELNÉHO VYUŽITÍ ZASTAVITELNÝCH NÁVRHOVÝCH PLOCH PRO BYDLENÍ VE SCHVÁLENÉM ÚZEMNÍM PLÁNU MĚSTA CHRASTAVA Pořizovatel: Městský úřad Chrastava Odbor výstavby a územní správy Nám.

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu

X. Cestovní ruch. moderního životního stylu Kap 10-2003.qxd 10.1.2003 14:53 Page 213 213 Cestování součást moderního životního stylu Cestovní ruch se ve druhé polovině dvacátého století prosadil jako nejvýraznější společenský, kulturní i ekonomický

Více

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury

Oblast intervence 1.1 - Rozvoj regionální silniční dopravní infrastruktury Regionální operační program Moravskoslezsko REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM MORAVSKOSLEZSKO Moravskoslezský kraj Na tento operační program je určeno 15% z celkové alokace pro všechny ROPy. Rozpočet na celkové

Více

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko

ANALYTICKÁ ČÁST. SWOT analýza Integrované strategie rozvoje regionu Zábřežsko ANALYTICKÁ ČÁST SWOT analýza Integrované strategie rozvoje Zábřežsko na období 2007-2013 Centrum pro komunitní práci Střední Morava Regionální kancelář Šumperk Ing. Anna Bartošová Nemocniční 53 email:

Více

Strategické dokumenty JMK

Strategické dokumenty JMK Strategické dokumenty JMK Koncepční dokumenty Jihomoravského kraje a jejich vzájemné vazby Dílčí koncepce Dlouhodobý záměr vzdělávání a vzdělávací soustavy Střednědobý plán rozvoje sociálních služeb Koncepce

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

Magická síla přírody a lidského umu

Magická síla přírody a lidského umu Luhačovice Město Luhačovice, cestovní agentura Luha Info Městské informační středisko Masarykova 950, 763 26 Luhačovice tel./fax: 577 133 980, tel.: 577 132 341 e-mail: luhainfo@mesto.luhacovice.cz Magická

Více

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Jiratice - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických podkladů

Více

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce

Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce Nimpšov - aktualizace rozboru udržitelného rozvoje území obce zpracovaná v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 3. úplné aktualizace územně analytických

Více

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ

HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ HLAVNÍ SCHÉMA ROZVOJOVÝCH OPATŘENÍ A AKTIVIT K JEJICH NAPLNĚNÍ Strategická vize Turistická oblast Ostravsko moderní centrum živé kultury, zábavy a sportu s unikátními industriálními atraktivitami nabízející

Více

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l

KRKONOŠE. HORSKÁ UBYTOVÁNÍ\l KRKONOŠE Rozkládají se v severovýchodních Čechách na hranici mezi Českou republikou a Polskem. Česká část Krkonoš je rozlehlejší a členitější oproti polské.krkonoše jsou nejznámějším pohořím v České republice

Více

Jak na peníze z Evropské unie?

Jak na peníze z Evropské unie? Regionální operacní program pro Strední Cechy 2007-2013 Jak na peníze z Evropské unie? V období 2007-2013 je pro Českou republiku připraven z Evropské unie balíček peněz v objemu asi 750 mld. Kč. Česká

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s.

Přehled fichí. MAS Sedlčansko, o.p.s. Přehled fichí Fiche č. 1: Podpora a vznik mikropodniků (minimální výše ZV 100 000, maximální výše ZV 500 000) 1) rekonstrukce a modernizace objektu, případně nová výstavba budov a ploch pro zakládání a

Více

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice

Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Analýza sociálních služeb obce Hněvošice Zpracováno v rámci projektu Sociální služby SOH spolufinancovaného z prostředků ESF prostřednictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR. Úvod V rámci zpracovávání Střednědobého

Více

Strategický plán rozvoje města Telč

Strategický plán rozvoje města Telč STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA TELČE (SWOT ANALÝZA MĚSTA) Pracovní verze 1.0 - únor 2005 Obsah: 1. OBYVATELSTVO A BYDLENÍ... 4 2. PODNIKÁNÍ A PODNIKATELSKÉ PROSTŘEDÍ... 5 3. SOCIÁLNÍ INFRASTRUKTURA, VZDĚLÁNÍ...

Více

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře

Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Strategické dokumenty a Marketingová koncepce rozvoje cestovního ruchu v Kutné Hoře Konference o cestovním ruchu a památkách ve městech, obcích a regionech; duben 2013 Ivo Šanc, starosta Kutné Hory Úloha

Více

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně

NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ. Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně NÁRODNÍ DOTAČNÍ PROGRAMY MINISTERSTVO PRO MÍSTNÍ ROZVOJ Ing. Klára Dostálová, 1. náměstkyně ministryně Národní dotační programy Regionální politika Podpora obnovy a rozvoje venkova Obnova obecního a krajského

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí

Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí 2012 Rozbor udržitelného rozvoje území pro správní obvod obce s rozšířenou působností Varnsdorf AKTUALIZACE 2012 Část C Textová část vyhodnocení obcí Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum

Více

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání:

1. Program setkání. 2. Očekávání účastníků Účastníci setkání definovali svá očekávání od tohoto setkání: Tvorba SWOT analýzy území MAS 21 (29.1.2013, MěU Lázně Kynžvart) Moderátoři setkání: Tomáš Svoboda a Tereza Pelclová z Centra pro komunitní práci Přítomní: viz. prezenční listina 1. Program setkání 10:00

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006.

Město Rožnov pod Radhoštěm. Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. Město Rožnov pod Radhoštěm Návrh rozpočtu města Rožnova pod Radhoštěm na rok 2006. 1 Předložený návrh rozpočtu města na rok 2006 zajišťuje financování investičních, neinvestičních výdajů a financujících

Více

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR

Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Dotační oblasti podpory NA ČESKÉ STRANĚ BYLO SCHVÁLENO CELKEM 75 PROJEKTŮ S CELKOVOU PODPOROU Z ERDF VE VÝŠI 15 343 321 EUR Priorita 1: Další rozvoj a modnizace infrastruktury na zlepšení konkurenceschopnosti

Více

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko.

V roce 2008 obec byla přijata do Mikroregionu Táborsko. 1 Obsah programu Obsahem programu je pokračovat v práci našich předchůdců, prohlubovat a zefektivňovat výkon samosprávy ve všech oblastech kulturního, společenského a hospodářsko-ekonomického života v

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s.

Architektem projektu je Ing. arch. Jan Vrána Projekt vypracoval Ing. František Smetana Dodavatel stavby - VODOMONT-VS a. s. 30. 9. 2007 INFORMAČNÍ MEMORANDUM Projekt Regionální informační centrum v Dolních Počernicích s veřejně přístupným internetem byl předložen ve 3. výzvě Jednotného programového dokumentu pro Cíl 2 Regionu

Více

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010

Rekreační možnosti a zatížení CHKO Pálava. Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 Křtiny, 5. - 6. 5. 2010 P - rozloha 83,3 km 2 - vyhlášena 19. 3. 1976 - na území CHKO je 10 obcí - zasahuje na 11 katastrálních území - sídlem Správy je Mikulov na Moravě - posláním je ochrana přírody

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky.

Demografický vývoj. Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Demografický vývoj Základní charakteristikou demografického vývoje je vývoj počtu obyvatel. Retrospektivní vývoj počtu obyvatel je zřejmý z tabulky. Tab. č.1: Vývoj počtu obyvatel ve Vnorovech v období

Více

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her

Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her HRY VI. LETNÍ OLYMPIÁDY DĚTÍ A MLÁDEŽE ČR 2013 ZLÍNSKÝ KRAJ 23. 28. 6. 2013 Pracovní jednání předsedů (trenérů) krajských sportovních svazů Pardubického kraje - Informace k organizaci Her OBSAH PREZENTACE

Více

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky

SWOT ANALÝZA. workshop Darkovičky 14. 11. 2013. útlum tradičních lidových řemesel. nedostatečná propagace regionu. stagnace celosvětové ekonomiky 1. Ekonomika (podnikání a zemědělství) SWOT ANALÝZA workshop Darkovičky 14. 11. 2013 velká nabídka v oblasti služeb a stavebnictví rozvinutá drobná řemesla na základě potřeb obyvatelstva podmínky pro krátkodobou

Více

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku

Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm CpKP střední Morava Analýza poskytovatelů sociálních služeb na Rožnovsku KPSS Rožnov pod Radhoštěm V Přerově dne 8.1.2008

Více

Záměry obcí na období 2014-2020

Záměry obcí na období 2014-2020 Pořadové číslo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Žadatel Obec Hamry (CHR) Záměry obcí na období 2014-2020 Projekt Oprava místních komunikací Oprava veřejného osvětlení Zateplení ZŠ Rekonstrukce dětského hřiště Rekonstrukce

Více

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko

Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko Vyhodnocení dotazníků pro občany regionu MAS Střední Vsetínsko 1. Cílem dotazníkového šetření Dotazníkové šetření je jedním ze způsobů, jak lze zjistit názory, přání a potřeby obyvatel. Cílem šetření,

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České.

Cestovní ruch v Národním parku České. Švýcarsko. Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Švýcarsko. www.npcs.cz. Cestovní ruch v NP České. Česko-saské Cestovní ruch Cestovní ruch v Národním parku České Riziko nebo příleţitost? Česko-saské Cestovní ruch Michaela Andělová České o.p.s. Mgr. Richard Nagel Správa NP České Česko-saské Cestovní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

Integrovaný plán rozvoje území

Integrovaný plán rozvoje území Integrovaný plán rozvoje území regionu soudržnosti Jihozápad SEMINÁŘ PRO ŽADATELE Plzeň a České Budějovice Základní informace o dokumentu Název: Integrovaný plán rozvoje území NUTS II Jihozápad (IPRÚ)

Více

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013

Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj. Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Venkov Olomouckého kraje a jeho rozvoj Konference Rozvoj venkova se zaměřením na služby a zaměstnanost, 11. 6. 2013 Rozvoj venkova Olomouckého kraje Charakteristika Olomouckého kraje Nástroje rozvoje venkova

Více

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava

Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Marketingové aktivity a formy spolupráce k propagaci turistického regionu Východní Morava Konference CESTOVNÍM RUCHEM K POZNÁVÁNÍ A PROSPERITĚ Valašské Meziříčí 24. 2. 2011 Centrála cestovního ruchu Východní

Více

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI

PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI PŘÍLOHA Č. 2 NÁVRHOVÉ ČÁSTI MARKETINGOVÝ PLÁN NA LÉTA 2011-1014 Počet stran: 14 1 OBSAH 1 PLÁN ČINNOSTI PRO CÍLOVÉ TRHY A DLE JEDNOTLIVÝCH SPEC. CÍLŮ... 3 2 HODNOCENÍ A MĚŘENÍ ÚSPĚŠNOSTI MARKETINGOVÉHO

Více

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018

Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 Příloha č. 2 Základní priority programu koaliční spolupráce v orgánech města Heřmanův Městec v období 2014 2018 mezi sdružením Heřmani, spolkem Živé město a spolkem Herout (dále v textu nazývány jen jako

Více

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise

Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé. 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny. Jan Vaic, člen komise Ohře spojuje atraktivity pro děti i dospělé 3G, marketing CR města Louny Komise cestovního ruchu Louny Jan Vaic, člen komise Komise CR v Lounech Poradní orgán Rady Města Loun 6 členů, odborníků se zkušenostmi

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy.

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) půdy. půdy. půdy. Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I.

CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ. Nové Město nad Metují I. CHRÁNĚNÉ BYDLENÍ Nové Město nad Metují I. KONTAKT Adresa: Domov Dědina Nádražní 709 517 73 Opočno Telefon: 493 814 563 Web: www.domov-dedina.cz Email: opocno@domov-dedina.cz VIZE Chci žít v místě, kde

Více

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže

Tematická zpráva. Poskytování školských služeb a vzdělávání v domovech mládeže Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Praha, září 2015 Poskytování školských služeb a vzdělávání v ech Obsah Obsah... 2 1 Úvod... 3 2 Zjištění... 4 2.1 Ubytovaní žáci a studenti... 4 2.2 Žáci,

Více

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území

Nová Hradečná. sze/zus - Železniční trať zatěžuje zastavěné území Nová Hradečná Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro

Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro Karlovy Vary 12.11.2009 Území podél toku řek Ohře a Rolavy nebylo možné před územním vyjasněním a před realizací páteřních dopravních staveb nadmístního významu využívat pro další odpovídající investice

Více

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice

Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický rozvojový plán obce Strážkovice a místních částí Lomec a Řevňovice Strategický plán rozvoje je jedním ze základních dokumentů územního celku obce Strážkovice, vyjadřující předpokládaný vývoj

Více

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov

Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov Strategický rozvojový dokument Obec Rušinov 2015 Strategický rozvojový dokument patří k základním dokumentům obce Rušinov. Vyjadřuje předpokládaný vývoj obce v dlouhodobějším časovém horizontu. Vychází

Více

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy

Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Demografická studie obce Světice z pohledu potřebné kapacity základní školy Autor: Ing. Jiří Vomlel, Ph.D. ÚTIA, Akademie věd České Republiky Pod vodárenskou věží 4 Praha 8 Libeň 182 08 email: vomlel@utia.cas.cz

Více

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012

Program rozvoje obce Holetín na období 2013-2018 OBEC HOLETÍN. Schváleno usnesením obce č. 6/2012 OBEC HOLETÍN Schváleno usnesením obce č. 6/2012 Obec Holetín je tvořena třemi místními částmi Horní Holetín, Dolní Holetín, Horní Babákov. Středem obce Holetín prochází silnice II. třídy č. 355 o délce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011)

5. Zemědělský půdní fond a pozemky určené k plnění funkcí lesa Bilance ploch podle ČSÚ Celková výměra obce (ČSÚ, ÚAP, 2011) Želechovice Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního

Více

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti

Směrnici naplňování standardů časové, ekonomické a fyzické dostupnosti Na základě zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., a Metodického pokynu Ministerstva kultury ČR k provádění zákona č. 122/2000 Sb., ve znění zákona č. 483/2004 Sb., ze dne 11. dubna 2005

Více

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz

UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ. MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz UKÁZKA ÚSPĚŠNÝCH PROJEKTŮ MAS Královská stezka o.p.s. Habry 66, 582 81 Habry www.kralovska-stezka.cz V roce 2008 MAS KS 10 200 obyvatel, nyní 34 100 obyvatel (65 obcí) MAS přináší do regionu ročně cca

Více

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020

Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Integrovaná strategie rozvoje MAS Pobeskydí pro období 2014-2020 Veřejné projednání návrhu 4.9.2014 Projekt Integrovaná strategie rozvoje území v působnosti MAS Pobeskydí je financován Moravskoslezským

Více

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři

w w w.h usto p e ce - cit y. cz sport senioři w w w.h usto p e ce - cit y. cz rodina sport senioři víno PRO SENIORY Seniorský věk už dnes nemusí být obdobím stráveným v ústraní aktivního společenského života. Stále více institucí myslí na lidi seniorského

Více

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území

Líšnice. nzpopus - Zastavitelná plocha zasahuje do poddolovaného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa

Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa Doplňkový výpis jevů, závad a střetu za městský obvod Ústí nad Labem Severní Terasa zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických

Více

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu.

DOTAZNÍK. Tento dotazník je zcela anonymní a bude sloužit pouze jako podkladový materiál ke studiu. DOTAZNÍK Vážení občané města Lanškroun, chtěla bych Vás požádat o vyplnění dotazníku, který slouží jako podklad pro zpracování mé diplomové práce na téma Strategie rozvoje města Lanškroun. Cílem diplomové

Více

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu

Strategický plán města Olomouce. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického plánu Strategický plán města Olomouce Strategický plán města Olomouce byl schválen v prosinci 2007 zastupitelstvem města o počtu 45 členů, z toho bylo 10 žen tj. 22%. Podrobné generové vyhodnocení cílů strategického

Více

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _

Kampaň Česko země příběhů. Martin Šlajchrt _ Kampaň Česko země příběhů Martin Šlajchrt _ Domácí cestovní ruch - jaký je aktuální stav 9.12.2013 2 Základní charakteristiky pobytu Jaký je návštěvník turistických regionů v ČR? Kategorie Podíl návštěvníků

Více

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území

Křepice. nspozus - Plocha pro suchou vodní nádrž zasahuje do zastavěného území Rozbor udržitelného rozvoje území zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást 2. úplné aktualizace územně analytických podkladů správního obvodu obce

Více

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s.

Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně. Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Jak se naučná stezka doplňuje s nabídkou pro turisty na české straně Destinační agentura Krušné hory, o. p. s. Proč navštívit plavební kanál a jeho okolí? Přehrada Fláje Dřevěný kostel v Českém Jiřetíně

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE M Ě STA B ECHYNĚ MĚSTA BECHYNĚ 1/10 SWOT ANALÝZA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA BECHYNĚ 1/10 Obsah 1 ÚVOD...3 2 PRIORITNÍCH OBLASTÍ VNITŘNÍ PROSTŘEDÍ... 4 2.1 Infrastruktura, životní prostředí a bezpečnost obyvatel... 4 2.1.1 Silné stránky...4 2.1.2

Více

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj?

Strategický plán rozvoje města Kopřivnice. Jaké je vytížení mateřských a základních škol, budou jejich kapacity stačit pro budoucí vývoj? 5 VZDĚLÁVÁNÍ Kapitola bude analyzovat základní charakteristiky situace v oblasti vzdělávání, zejména se zaměříme na dostupnost a vytížení vzdělávacích institucí spravovaných městem. Analýza využívá nejpodrobnější

Více

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice

Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Rozvojový strategický dokument obce Drnovice 1 Rozvojový strategický dokument obce Drnovice Obsah: 1. Základní profil obce 3 1.1 Historie obce, památky, zajímavosti. 3 2. Současnost obce 4 2.1 Poloha obce..

Více

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1) Úvod do oblasti dotací 2) Programy na podporu rozvoje cestovního ruchu I. Regionální operační program NUTS II SV

Více

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu

Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Řešení problematiky ubytoven v krátkodobém a dlouhodobém horizontu Mgr. Martina Baranová ACCENDO - Centrum pro vědu a výzkum, o.p.s. E-mail: martina.baranova@accendo.cz Tel.: + 420 603 520 577 Web: www.accendo.cz

Více

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+

PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PROGRAM ROZVOJE PLZEŇSKÉHO KRAJE 2014+ PŘÍLOHY Regionální rozvojová agentura Plzeňského kraje, o.p. s. Tým zpracovatele: Ing. Pavel Beneš RNDr. Emil Chochole, CSc. Mgr. Miroslav Pešík RNDr. Milan Svoboda

Více

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum

HOTEL ZÁMEK. Vysoký Újezd. Investiční Memorandum Investiční Memorandum HOTEL ZÁMEK Vysoký Újezd 362/2 - Staré Město, 110 00 Praha 1 tel: +420 257 328 281 e-mail: info@svoboda-williams.com www.svoboda-williams.com Obsah Údaje o projektu 1 Investiční příležitost

Více

Podmínky pro podnikání v Opavě

Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě Podmínky pro podnikání v Opavě OBSAH PREZENTACE 1. MĚSTO místo, památky, zeleň, občanská vybavenost 2. DOPRAVA dostupnost, výhled 3. LIDÉ vzdělanost, vzdělávání, kvalifikace

Více

Obsah Obsah 2 Kraj v číslech 3 Znaky 4 Mapy 5 Přehled 7 Vodstvo 8 Hospodářství 9 Kultura 13 2 Kraj v číslech Rozloha 526 702 ha (5 267 km 2 ) Olomoucký kraj tvoří 6,7% celkové rozlohy České republiky Počet

Více

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních.

BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých. nabídka kulturních. BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY BOWLING, KUŽELKY A ŠIPKY Turistická informační centra na Hustopečsku Poskytování veškerých turistických informací o celém mikroregionu a okolí, nabídka kulturních akcí, prodej

Více

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka

PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Střední Morava Sdružení cestovního ruchu PROJEKTY ROP Střední Morava turistická destinace Moravská jantarová stezka Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí

Více

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V.

část I. Situační analýza část II. Situační analýza - tabulky Část III. Profil oblasti část IV. Prezentace obcí část V. Integrovaná strategie rozvoje území MAS Regionu Poodří,o.s. v letech 2007 2013 P O O D Ř Í D V E Ř E D O K O Ř Á N Zhottoviittell:: MAS Regiionu Poodříí,,o..s..,, Barttošoviice Konzullttantt:: CpKP sttředníí

Více

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE

Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Individuální národní projekt UNIV 2 KRAJE Projekt, do kterého se škola přihlásila Střední uměleckoprůmyslové školy sklářské Valašské Meziříčí 19. listopad 2009 Projekt UNIV (1) Výsledky projektu UNIV (1)

Více

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ

NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ 1 Frenštát pod Radhoštěm Jandovo stromořadí 2 Lesní správa Frenštát pod Radhoštěm 3 Státní lesy na Frenštátsku NAUČNÁ STEZKA VELKÝ JAVORNÍK VŠE O LESNÍ SPRÁVĚ Naučná stezka Velký Javorník provází zelenou

Více

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření

Cíle krajské samosprávy. Cíle a opatření Cíle krajské samosprávy Cíle a opatření - Definovány v : Programovém prohlášení rady kraje Bylo přijato Radou Karlovarského kraje dne 9. 6. 2005 usnesením č. RK 444/06/05 Regionální rozvoj Cíl 1.: Podpořit

Více

Čerpání rozpočtu výdajů

Čerpání rozpočtu výdajů Čerpání rozpočtu výdajů upravený rozpočet skutečnost I. hledisko třídění výdajů 1. kapitálové výdaje 34 757 000,- Kč 26 770 075,42 Kč 77,02% 2. běžné (provozní) výdaje 114 003 000,-Kč 111 540 860,50 Kč

Více

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková

ČESKÝ KRUMLOV. Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Tereza Išková ČESKÝ KRUMLOV Pohlednicový pohled na město Český Krumlov. 2 HISTORIE MĚSTA ČESKÝ KRUMLOV Jméno města Krumlov je odvozováno z německého výrazu "Krumme Aue", který je překládán

Více