Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit."

Transkript

1 Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Profil města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 OBSAH 1 ÚVOD SOUHRNNÉ ÚDAJE Vývoj města Základní charakteristiky města OBYVATELSTVO A BYDLENÍ Základní charakteristiky Obyvatelstvo a bydlení SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA Školství Zdravotní a sociální péče Kultura a sport CESTOVNÍ RUCH Vymezení předpokladů pro cestovní ruch Atraktivity cestovního ruchu Turistická infrastruktura Limity rekreačního využití DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Doprava Technická infrastruktura EKONOMIKA A TRH PRÁCE Ekonomická struktura Zemědělství a lesnictví Průmysl a služby Lidské zdroje a trh práce SPRÁVA MĚSTA Informování veřejnosti Vazba města na EU Horizontální a vertikální spolupráce města s ostatními subjekty Financování městských aktivit ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí EVVO Přírodní podmínky Klimatické podmínky Ovzduší Voda Odpady Půdy Příroda Těžba nerostných surovin Hluk ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK...83 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

3 1 ÚVOD Profil města je první částí strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o souhrnný analytický dokument, charakterizující sociálně ekonomickou situaci města v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž bude vycházet strategie dalšího rozvoje města. Cílem analýzy není vyčerpávající přehled všech aspektů života ve městě, ale spíše jejich cílený výběr, provázání a generalizace. Profil města shrnuje základní údaje o vývoji a současnosti města a faktografii o všech rozhodujících stránkách jeho života. Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu, ekonomiku a trh práce, cestovní ruch, sport a kulturu, sociální sféru, životní prostředí a v neposlední řadě řízení a správu města. Zpracování analytické části strategického plánu města zahrnuje několik etap (viz obrázek níže), směřujících k definování klíčových závěrů, které jsou posléze použity jako vstupní údaje pro návrhovou část strategického plánu. Podkladem ke zpracování profilu města Rožnova pod Radhoštěm byly informace z jednotlivých odborů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a ze státních institucí (zejména data z Českého statistického úřadu a Úřadu práce). Některé údaje byly čerpány rovněž z územně plánovací dokumentace, dostupných studií a dalších materiálů o městě. Snahou zpracovatele bylo využívat co nejnovější data a informace, nicméně některé jevy jsou sledovány výhradně prostřednictvím Sčítání lidí, domů a bytů, jehož periodicita činí 10 let. Zejména data týkající se bytového fondu a složení domácností je tak nutné brát s rezervou. Popis současného stavu města Rožnova pod Radhoštěm je proveden v komparaci s městem Kopřivnice a slovenským partnerským městem Povážská Bystrica v následujících ukazatelích: počet obyvatel, věková struktura, vzdělanostní struktura, míra nezaměstnanosti, nezaměstnanost dle vzdělanostní struktury, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, ekonomické subjekty působící ve městě. V návaznosti na profil města a provedené průzkumy názorů obyvatelstva a podnikatelských subjektů je vypracována SWOT analýza, která shrnuje získané analytické poznatky a pro potřeby strategického plánu je člení na vnitřní faktory (silné a slabé stránky města) a vnější faktory (příležitosti a možná ohrožení dalšího rozvoje města). Položky SWOT analýzy jsou klíčovým výstupem celé analytické části a jsou následně využity pro identifikaci problémových okruhů. Analýza SWOT tak tvoří most mezi analytickou a návrhovou částí strategického plánu. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 3

4 ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST Zajištění a rešerše informačních zdrojů Analytický profil + průzkumy Analýza SWOT Definování rozvojové vize Identifikace hlavních problémů města Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 4

5 2 SOUHRNNÉ ÚDAJE 2.1 Vývoj města První zmínka o Rožnově pod Radhoštěm je datována rokem 1267, kdy byl zapsán v soupisu majetku olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku. Původně dřevěná osada byla založena při biskupových kolonizačních snahách tzv. na zelené louce. Nedaleko založené osady na jihozápadní straně se zdvihal nad řekou Bečvou homolovitý vrch sopečného původu pojmenovaný jako Hradisko, na němž byl okolo roku 1310 postaven obranný hrad, který sloužil v té době k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky. Název městečka, resp. hradu se v německých a latinských pramenech poprvé objevují jako Rosenow (1366), Roznaw (1389 a 1403), 1480 hrad Roznow a městečko Roznowecz, později německy Rosenaw (1633), Roznau (1751), Rožnau (1846), Rožnau am Radhost (1915). Původně se jméno Rožnov týkalo jen hradu a městečko pod ním vzniklé neslo zdrobnělé jméno Rožnovec. Přívlastek pod Radhoštěm byl připojen až výnosem ministerstva vnitra Obr. 1: Zřícenina hradu Obr. 2: Zřícenina hradu Zdroj: Internet Zdroj: Internet V průběhu let se zde vystřídal šlechtický rod pánů z Kravař, Cimburkové nebo sedmihradský vévoda Petr. Hradního sídla nad městem se zmocnil i loupeživý rytíř Jan z Messenberka. Své zkázy se hrad dočkal v 16. století, kdy byl na rozkaz Císaře Ferdinanda I. roku 1539 částečně rozbořen. V té době byl Rožnov ještě malé městečko. Velkého hospodářského rozkvětu bylo dosaženo pod správou Žerotínů ( století). K roku 1687 je uváděna v Rožnově pod Radhoštěm existence papírny (papírenská výroba je ve městě zachována dosud), k roku 1712 pivovar. Ještě na počátku 19. století byl Rožnov vesměs dřevěné městečko a jen pozvolna se měnil na kamenné. K tradičním zdrojům obživy, kromě textilní výroby, patřilo rovněž sklářství a později, v první polovině 20. století, výroba vyhlášeného malovaného porcelánu. V průběhu 19. století dochází k dalšímu rozvoji průmyslu ve městě. Tento rozvoj sice není tak bouřlivý, jako v ostatních městech monarchie, přesto však znamená zásadní restrukturalizaci hospodářství. Rozvíjí se především potravinářství (pivovar) a strojírenství Pletárny Brill, papírna). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 5

6 Vznik Valašského muzea v přírodě, kromě jiného, položil základy turistického zájmu o region na úpatí Beskyd. V roce 1949 byla v Rožnově pod Radhoštěm započata výstavba podniku TESLA (zaměření na elektrovakuovou techniku), se kterou je spojen další rozvoj Rožnova pod Radhoštěm. Do nového podniku byla přenesena výroba elektronek pro rozhlasové radiopřijímače, později se vznikem vlastního vývojového oddělení se sortiment výrobků rozšiřoval o další aktivní součástky černobílé televizní obrazovky, obrazovky pro radary, snímací elektronky. Od druhé poloviny padesátých let pak byla zahájena výroba polovodičových součástek, nejprve germaniových a od počátku šedesátých let i křemíkových. Na konci šedesátých let byla zvládnuta výroba analogových i číslicových integrovaných obvodů. Výroba elektronických součástek vyžaduje rozsáhlou materiálně technickou základnu tak vznikla v Tesle řada dalších výrobních oborů - výroba neželezných kovů, strojírny, nástrojárna, rafinace speciálních chemických materiálů, výroba polykrystalického i monokrystalického křemíku, vývoj a výroba speciálních technologických zařízení, lisovna kovových součástí atd. S ohledem na deklarovaný strategický význam výroby byla věnována mimořádná pozornost napojení na energetické zdroje a vybudování rozsáhlé energetiky areálu TESLA. V osmdesátých letech k širokému sortimentu polovodičových součástek přibyla výroba barevných televizních obrazovek. Od poloviny šedesátých let byly stabilizované výrobní programy převáděny do nově budovaných podniků TESLA Piešťany, Třinec, Havířov, Petřvald. Výstavba podniku byla provázena i stavbou bytů, škol a dalších zařízení pro volnočasové aktivity. Po roce 1991 prošla Tesla složitým procesem privatizace s významným dopadem na vývoj zaměstnanosti v mikroregionu. V prvním období privatizace se nástupcem podniku Tesla Rožnov stalo 15 společností. Díky velmi rozmanitému výrobnímu programu v minulosti bylo možné poměrně rychle opustit neekonomické výrobní programy a naopak nově utvářené společnosti uvedly do života zcela nové programy. Z původního výrobního programu výroby elektronických součástek do dnešních dnů přežila pouze výroba křemíku a integrovaných obvodů. Rozmělnění vlastnických vztahů v průmyslovém areálu brání optimálnímu využití této lokality, přesto že zde dnes působí desítky podnikatelských subjektů různé velikosti. Obdobně procesem privatizace, resp. restituce prošly i ostatní podniky působící na území města, kde však nedošlo k tak výrazným změnám výrobních programů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 6

7 2.2 Základní charakteristiky města Rožnov pod Radhoštěm se nachází na úpatí Beskyd na okraji Zlínského kraje. Město leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, cca 70 km východně od Olomouce, 60 km severovýchodně od Zlína a 50 km od Ostravy. Katastrální území Rožnova pod Radhoštěm se rozprostírá při úpatí Radhoště v údolí Rožnovské Bečvy v nadmořské výšce 378 m.n.m a činí celkem ha. Město zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel dosahuje průměru mezi ostatními správními obvody Zlínského kraje. Obr. 3 - Správní obvod města Rožnova pod Radhoštěm Zdroj: Internet Z hlediska geomorfologického je území Rožnovska součástí soustavy Západních Karpat. Samotné město leží v Rožnovské brázdě, která je ze severu lemována Radhošťskou hornatinou Moravskoslezských Beskyd a z jihu Vsetínskými vrchy, které patří do Hostýnsko-Vsetínské hornatiny. Z této sníženiny vystupují četné slepencové a pískovcové vyvýšeniny, které jsou z odolnějších hornin a nápadně vystupují nad okolním územím. Díky své poloze, chráněné okolními kopci od severu, se město vyznačuje příznivým klimatem. Tlumené karpatské větry, které do rožnovské kotliny proudí, rozptylují mlhy a udržují v Rožnově pod Radhoštěm po větší část roku slunečné počasí. Rožnovem pod Radhoštěm protéká řeka Bečva, do které se z levé strany vlévají potoky Hážovický (Hážovka) a Hradiský, z pravé strany potoky Vermířovský a Kaní. Historické jádro města leží východně od soutoku Bečvy s Hážovickým potokem. Město Rožnov pod Radhoštěm plní funkci obce s rozšířenou působností a do jeho správního obvodu spadají obce Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice a město Zubří. Je členem Sdružení Mikroregion Rožnovsko a spolupracuje s partnerskými městy ve 4 zemích Evropy. 1 1 Viz kap. 8 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 7

8 3 OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 3.1 Základní charakteristiky K bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem obyvatel mužů a žen. Z pohledu migrace obyvatelstva došlo v uplynulém roce k přistěhování 292 občanů. Vystěhovalých bylo o 10 méně. Pozitivní je také míra přirozené měny obyvatel, kdy bylo 153 narozených dětí a 137 zemřelých. 2 Ve Zlínském kraji se Rožnov pod Radhoštěm řadí podle počtu obyvatel na osmé místo, v okrese Vsetín je na místě třetím za Vsetínem a Valašským Meziříčím. Tab. 1: Největší města podle počtu obyvatel ve vsetínském okrese k Město Počet obyvatel Muži Ženy Vsetín Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Zubří Karolinka Zdroj: ČSÚ V rámci komparovaných měst má Rožnov pod Radhoštěm nejmenší počet obyvatel a také nejmenší hustotu zalidnění 413 obyvatel/km². V Povážské Bystrici připadá na 1 km² 463 obyvatel a v Kopřivnici dokonce 847 obyvatel/km², což je více než dvojnásobek hustoty osídlení v Rožnově pod Radhoštěm. Tab. 2: Počet obyvatel v komparovaných městech k Město Rozloha (ha) Počet obyvatel Muži Ženy Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR 2 Data platná k Matrika města Rožnova pod Radhoštěm. Uvedená data jsou jen orientační z důvodu neukončení oznamovací povinnosti z roku V dalším rozboru jsou použita data za rok 2006 z Českého statistického úřadu. Data platná za rok 2007 ještě nejsou zpracována. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 8

9 Tab. 3: Retrospektiva počtu obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm k Rok Rožnov pod Radhoštěm Okres Vsetín Zlínský kraj Zdroj: ČSÚ V poslední dekádě, tj. letech lze charakterizovat vývoj stavu obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm jako mírně depopulační. 3 Za rok 2006 se z města vystěhovalo více než 400 osob, zatímco počet přistěhovalých byl o 122 jedinců nižší. Z pohledu přirozené měny obyvatel bylo v roce 2006 o 17 živě narozených více než zemřelých osob. V roce 2007 ale došlo ke změně a byl zaznamenán jak nárůst přistěhovalých občanů, tak nově narozených. Údaje z matriky města Rožnova pod Radhoštěm udávají za loňský rok 2007 opětovný nárůst téměř o 300 osob. V následujícím grafu jsou promítnuty meziroční změny v počtu obyvatel města Rožnova pod Radhoštěm. Největší propad počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 2001, kdy došlo k enormnímu úbytku zejména díky vystěhování. V roce 2004 upoutá skok do kladného celkového přírůstku, který byl způsoben zejména zlepšujícími se podmínkami k bydlení. Graf 1: Meziroční změny počtu obyvatel Rožnova pod Radhoštěm Zdroj: vlastní výpočty, data ČSÚ 3 Více viz Demografická prognóza Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 9

10 Tab. 4: Přírůstek na obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm Celkový přírůstek Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním -0,6 3,6 2,8-4,6-18,7-7,7-9,7 2,2-8,6-6,2-0,6 1,3 0,8-1,7-1,5-1,0-0,9-0,6 1,5 1,0 0,1 2,3 1,9-3,0-17,2-6,6-8,9 2,8-10,0-7,1 Zdroj: ČSÚ Pro porovnání je uvedena tabulka stavu obyvatelstva komparovaných měst. Kladných hodnot přirozeného přírůstku dosahuje kromě Rožnova pod Radhoštěm také město Kopřivnice, naopak Povážská Bystrica se potýká s vyšším podílem zemřelých oproti živě narozeným. Tab. 5: Přírůstek a úbytek obyvatelstva v komparovaných městech k Město Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR počet obyvatel celkem živě narození celkem zemřelí celkem přirozený přírůstek celkem saldo migrace celkem přírůstek/úbytek celkem Z hlediska ekonomické aktivity obyvatelstva města Rožnova pod Radhoštěm je 72 % obyvatel města v produktivním věku (15 64 let), 14 % obyvatel ve věku předproduktivním (do 15 let) a 14 % obyvatel v poproduktivním věku (starších 65 let). Průměrný věk obyvatel Rožnova pod Radhoštěm je 40,3 let, což je srovnatelné s průměrem České republiky (40,2 let). Zdroj: ČSÚ Rožnov pod Radhoštěm Tab. 6: Věková struktura obyvatel k Stav k Věková skupina Průměrný věk Muži ,5 Ženy ,8 celkem ,3 Index stáří, tj. poměr osob v poproduktivním věku (60 a více let) k počtu osob ve věku předproduktivním, tj. do 15 let, činil ke konci roku 2006 v Rožnově pod Radhoštěm 1,33. Ve srovnání s městem Kopřivnice a Povážská Bystrice má Rožnov pod Radhoštěm podstatně starší věkovou strukturu. Převyšuje i průměr ČR, kde je hodnota indexu stáří 1,14. Ve městě Kopřivnici dosahuje index stáří hodnoty 0,88 a v Povážské Bystrici 0,98. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 10

11 Tab. 7: Věková struktura obyvatel komparovaných měst k Město Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica 4 Počet obyvatel celkem Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Zdroj: ČSÚ, město Povážská Bystrica Ve struktuře obyvatel podle vzdělání dominují obyvatelé s neúplným středoškolským vzděláním, tj. vyučení bez maturity, kteří představují více než 30 % obyvatelstva Rožnova pod Radhoštěm a obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou (28 %). Poměrně vysoká - 23 % - je skupina se základním vzděláním. Vysokoškolské vzdělání má 13 % obyvatel a vyšší odborné 4 %. Bez vzdělání žije v Rožnově pod Radhoštěm pouze 33 obyvatel, kteří představují zbývající 0,2 % ze obyvatel starších 15 let. Graf 2: Obyvatelstvo podle dosaženého stupně vzdělání (v %) 38,3% 32,3% 27,6% 25,1% 22,4% 24,6% 12,6% 3,9% 7,5% 0,4% 0,2% 3,2% 1,0% 0,9% bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín Zdroj: SLBD 2001 V oblasti vzdělanostní struktury obyvatel vykazují komparovaná města obdobnou strukturu. V Rožnově pod Radhoštěm a ve městě Kopřivnici je nejvíce obyvatel vyučeno a se středním vzděláním bez maturity. Pouze v Povážské Bystrici převažují občané s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným a nástavbovým studiem, kdy tato hodnota dosahuje téměř 40 %. 4 Z města Povážská Bystrica poskytnuta data platná k Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 11

12 V Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm se tyto skupiny podílejí na vzdělanostní struktuře zhruba 30 %. Srovnatelný je podíl lidí se základním vzděláním, který ve všech městech činí kolem 20 %. Oproti tomu má město Kopřivnice znatelně nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (7,8 %) ve srovnání s Rožnovem pod Radhoštěm a Povážskou Bystricí, kde je to více jak 12 % občanů. Graf 3: Vzdělanostní struktura obyvatel komparovaných měst Rožnov pod Radhoštěm 32,3% bez vzdělání 27,6% základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou 22,4% 0,2% 1,0% 12,6% 3,9% vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Povážská Bystrica Kopřivnice 28,4% 38,8% bez vzdělání 40,3% bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. 26,3% základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. 18,6% 0,2% 1,7% * ŠÚ SR eviduje tyto hodnoty dohromady 12,2% úplné střední s maturitou a vyšší odborné a nástavbové * vysokoškolské nezjištěné vzdělání 20,9% 0,2% 0,9% 7,8% 3,7% úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Zdroj: SLBD 2001, město Povážská Bystrica Demografická prognóza Populační (demografické) projekce jsou součástí populačních odhadů, které se týkají budoucnosti. Demografické projekce jsou počítány extrapolací současných populačních trendů. V horizontu 10 let lze hovořit o populačních projekcích krátkodobých. Odhad budoucího stavu populace je proveden prostřednictvím extrapolace celkového počtu obyvatel s uvažováním budoucí migrace. V poslední dekádě, tj. letech lze charakterizovat na základě statistických údajů vývoj stavu obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm jako slabě depopulační. Celkový přírůstek počtu obyvatel byl ve většině roků záporný, to znamená, že město tak ztratilo celkem 828 obyvatel, tj. necelých 5% obyvatel (vztaženo k roku 2006). Podíváme-li se blíže na příčinu těchto úbytků obyvatel, zjistíme, že drtivá většina z nich (tj. celkem 96%) šla na vrub stěhování z Rožnova. Přirozený úbytek (tedy rozdíl počtu narozených a zemřelých) činil za období celkem 31 osob. Město Rožnov pod Radhoštěm má podle posledních publikovaných statistických údajů k (neoficiální data) obyvatel. Extrapolací statistických dat, respektive časových řad za roky do následujících let, tj. na období , lze odhadnout počet obyvatel ke konci tohoto období. Ve výpočtu byl zohledněn zvlášť vývoj přirozené měny obyvatel (tj. počet živě Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 12

13 narozených versus počet zemřelých) a zvlášť vývoj migrace. Z dat byla pro výpočet využita variantně data poskytovaná Českým statistickým úřadem za město Rožnov a data za Zlínský kraj. Do budoucna se pro Rožnov předpokládá, že přirozená měna obyvatel se bude v jednotlivých letech pohybovat většinou v rozmezí -0,15 až + 0,15 %. Větší význam pro celkový počet obyvatel do budoucna tedy bude mít přírůstek, respektive úbytek obyvatel migrací. Ten byl v posledních letech převážně záporný. Do budoucna však lze očekávat s ohledem na celostátní trend v nárůstu obyvatelstva u měst ve velikostní kategorii až obyvatel prostřednictvím migrace v Rožnově významnější přírůstky stěhováním. Ty budou kompenzovat úbytky vzniklé přirozenou měnou a povedou i ke kladnému saldu celkového přírůstku a tedy i mírnému růstu počtu obyvatel. Proložením celostátních trendů v populačním vývoji do budoucna vychází pro rok 2016 pro Rožnov pod Radhoštěm cílový stav obyvatel. Pokud zohledníme v budoucím vývoji regionální tendence ve vývoji obyvatelstva, bude odhad nižší, obyvatel. Počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm se tak bude v roce 2016 pohybovat pravděpodobně v intervalu až obyvatel. 3.2 Obyvatelstvo a bydlení Obyvatelstvo města Rožnov pod Radhoštěm je soustředěno celkem do domácností. Více než polovinu těchto domácností tvoří úplné rodiny, které představují sociálně nejstabilnější typ domácností. Necelou třetinu domácností tvoří domácnosti jednotlivců, ve 14 % domácností žijí neúplné rodiny. Přes 1 % tvoří nerodinné domácnosti. Graf 4: Srovnání cenzových domácností v Rožnově pod Radhoštěm a v okrese Vsetín Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín 55,8% 59,2% 28,9% 1,1% 14,2% 26,4% 1,6% 12,8% úplné rodiny neúplné rodiny úplné rodiny neúplné rodiny nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Zdroj: SLBD 2001 Ze domácností, ve kterých žijí úplné rodiny je více než 50 % se závislými dětmi. Vyšší podíl závislých dětí žije v neúplných rodinách, kde na domácností připadá přes 62 % se závislými dětmi. Rozdělení domácností města Rožnova pod Radhoštěm podle typů je srovnatelné jak s okolními městy, tak v rámci okresu Vsetín a odchyluje se od okresního průměru jen v řádu několika procent. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 13

14 Tab. 8: Domácnosti podle typu v tom v % územní jednotka cenzové domácnosti úplné rodiny z toho se závisl. dětmi neúplné rodiny z toho se závisl. dětmi nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Rožnov pod Radhoštěm ,8 50,6 14,2 62,2 1,1 28,9 Vsetín ,2 49,5 14,5 61,4 1,9 30,4 Valašské Meziříčí ,2 42,3 12,9 62,7 1,4 27,5 Zubří ,5 50,1 11,2 51,5 1,04 23,2 Karolinka ,2 49,1 14,4 59,5 2,3 27,1 Okres Vsetín ,2 50,6 12,8 55,7 1,6 26,4 Zdroj: SLBD 2001 V letech došlo k výstavbě 213 rodinných domů a zvýšil se počet trvale obydlených bytů o 262 bytových jednotek. Naopak se lehce snížil průměrný počet obyvatel na 1 byt z 2,87 na 2,74. Tab. 9: Retrospektiva domovního a bytového fondu v Rožnově pod Radhoštěm 5 v letech počet domů trvale obydlených N 1424 N počet rodinných domů N N počet trvale obydlených bytů průměrný počet obyvatel na 1 byt počet trvale obydlených bytů v RD N N N N 3,67 3,39 3,21 2,87 2,74 N N N Zdroj: SLBD 2001, ÚPD Rožnova pod Radhoštěm 2002 V roce 2001 bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem trvale obydlených bytů a 598 neobydlených. Necelých 27 % z obydlených bytů bylo v rodinných domech. Z trvale neobydlených bytů slouží 76 k rekreaci a 252 je obydleno přechodně. 5 N = nezjištěno Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 14

15 Bytový fond Tab. 10: Bytový fond Trvale obydlené byty z toho v rodinných domech počet v % celkem Trvale neobydlené byty sloužící k rekreaci z toho obydlené přechodně Rožnov pod Radhoštěm , Vsetín , Valašské Meziříčí , Zubří , Karolinka , Kraj celkem , Zdroj: SLBD 2001 Z celkového počtu obydlených bytů v roce 2001 bylo 31 % v osobním vlastnictví, 35 % je členem družstva, 24 % ve vlastním domě a 10 % rožnovských bytů je nájemních. Graf 5: Obydlené byty podle právního důvodu užívání ve vlastním domě nájemní v osobním vlastnictví člen bytového družstva Zdroj: SLBD 2001 V roce 2001 bylo v Rožnově rodinných domů, v roce 2007 je jich přes 1.600, což odpovídá zhruba počtu kanalizačních přípojek (1.571 v roce 2007). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 15

16 DOMOVNÍ FOND Tab. 11: Domovní fond Trvale obydlené domy z toho rodinné domy počet v % Trvale neobydlené domy průměrné stáří domu v letech celkem z toho sloužící k rekreaci Rožnov pod Radhoštěm ,8 35, Vsetín ,4 38, Valašské Meziříčí ,0 40, Zubří ,0 37, Karolinka ,8 40, Kraj celkem ,5 41, Zdroj: SLBD 2001 Domovní fond v Rožnově pod Radhoštěm čítal v roce 2007 přes domů z čehož je téměř 90 % trvale obydlených a 10 % trvale neobydlených. 73 domů z tohoto podílu slouží k rekreaci. Průměrné stáří domů v Rožnově pod Radhoštěm je 35,7 let, což je více jak o 5 let méně než je krajský průměr. K bylo ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm 326 bytů, z toho 7 bezbariérových, všechny ostatní byty byly privatizovány. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 16

17 4 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 4.1 Školství Předškolní vzdělávání Město Rožnov pod Radhoštěm provozuje na svém území celkem 5 mateřských škol. V lednu roku 2008 navštěvovalo předškolní zařízení na území města celkem 508 dětí. Celková kapacita mateřských škol je 609 míst. Plně obsazena byla mateřská škola na ulici 5. května a mateřská škola Koryčanské Paseky. Dvě mateřské školy nabízejí celkem 3 speciální třídy pro děti, které jsou souběžně postižené více vadami nebo s vadami řeči. Tyto třídy navštěvuje celkem 35 dětí. Současná kapacita jednotlivých předškolních zařízení je dostačující. Tab. 12: Předškolní zařízení na území města Rožnova pod Radhoštěm Mateřské školy počet tříd počet dětí k lednu 2008 celková kapacita MŠ Koryčanské Paseky MŠ Na Zahradách MŠ 1. máje speciální MŠ 5. května MŠ Radost speciální Zdroj: Statistický výkaz o mateřských školách podle stavu k Základní vzdělávání Na území města funguje v současnosti 6 základních škol, z nichž je jedna soukromá a dvě tzv. rodinného typu. Tyto školy rodinného typu poskytují pouze první stupeň základního vzdělávání. Tab. 13: Přehled základních škol města Rožnova pod Radhoštěm zřizované městem soukromé základní školy Zdroj: Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm, 2006 ZŠ Koryčanské Paseky 6 ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ Záhumení 3 ZŠ 5. května ZŠ Sedmikráska o.p.s Základní škola Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení poskytuje výuku jen pro první stupeň. Ostatní poskytují vzdělávací program pro ročník, přičemž ZŠ Pod skalkou a ZŠ Videčská nabízejí vzdělávací program pro ročník s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 6 Výuka jen v rámci 1. stupně Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 17

18 Kapacita v základních školách na území města je celkem žáků. Kapacita základních škol je využita z 58 %. Dle Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm je kapacita základních škol dostačující (993 volných míst). Tab. 14: Kapacita a vzdělávací program ZŠ na území města Základní školy Vzdělávací program Počet tříd Počet dětí Kapacita ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ pro 1. stupeň ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ roč. ZŠ ročník s rozšířenou výukou Tv ZŠ ročník s rozšířenou výukou Tv ZŠ Záhumení ZŠ pro 1. stupeň ZŠ 5. května ZŠ roč ZŠ Sedmikráska o.p.s ZŠ roč Zdroj: Statistický výkaz o základní škole podle stavu k Každá ze základních škol provozuje pro své žáky školní družiny a kromě ZŠ Sedmikráska o.p.s má každá škola vlastní tělocvičnu a hřiště. Stravování dětí je zajištěno ve školních jídelnách, děti ze soukromé základní školy využívají jídelnu i tělocvičnu ZŠ Pod Skalkou Speciální vzdělávání V oblasti speciálního vzdělávání je ve městě Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, která umožňuje vzdělávání dětí se zdravotním postižením, které jim neumožňuje jejich integraci do běžných tříd základní školy. Tato škola nabízí dva vzdělávací programy a to učební plán zvláštní školy a učební plán pomocné školy. Zřizovatelem je Zlínský kraj. U dětí předškolního věku probíhá speciální výuka v Mateřské škole Radost, ve které se ve speciální logopedické třídě vzdělává 18 dětí se závažnějšími vadami řeči a v Mateřské škole 1. máje 1153, kde se takto vzdělává 13 dětí. V této škole je také 1 speciální třída určená pro děti s kombinovanými vadami těžšího zdravotního postižení. Zde dochází celkem 4 děti Střední vzdělávání Na území města se nachází celkem 4 střední školy. Jedná se o Gymnázium a 3 odborné školy, z nichž jedna je soukromá. Středoškolské vzdělávání ve městě nabízí celkem 19 středoškolských a učebních oborů a dva obory všeobecného gymnázia. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 18

19 Tab. 15: Přehled středních škol v Rožnově pod Radhoštěm Škola Kapacita Obory Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Střední zemědělská a přírodovědná škola Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté Studijní obory: Elektrotechnika, zaměření: Zpracování informací Elektronické počítačové systémy Slaboproudá elektrotechnika Technické lyceum Mechanik elektronik Učební obory: Autoelektrikář Elektrikář slaboproud Elektrikář silnoproud Zámečník Obráběč kovů Prodavač smíšené zboží Kadeřník, kadeřnice Bakalářské studium: Aplikovaná a komerční elektronika Nástavbové: Podnikání Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Přírodovědné lyceum Management a turismus Soukromá škola cestovního ruchu 410 Hotelnictví a turismus Informatika v ekonomice Management a turismus - externí studium Zdroj: Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm, 2006; město Rožnov pod Radhoštěm Terciární vzdělávání Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB Technickou univerzitou Ostrava, otevře ve školním roce 2008/2009 bakalářské studium ve studijném programu elektrotechnika, obor Aplikovaná a komerční elektronika. Jedná se o šestisemestrální obor denního studia. Mimo toto bakalářské studium nabízí také nástavbové studium, a to v oboru Podnikání Základní umělecké a zájmové vzdělávání V oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání působí v Rožnově pod Radhoštěm Základní umělecká škola (zřizovatelem je Zlínský kraj) a Středisko volného času, které zřizuje město. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 19

20 Základní umělecká škola se specializuje na výuku dětí od 6 18 let a výuku pro dospělé. Jedná se o školu výběrovou, která poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Středisko volného času realizuje zájmové vzdělávání dětí a mládeže. Provozuje tyto činnosti: pravidelnou zájmovou činnost v nabízených kroužcích, příležitostnou činnost, spontánní aktivity, souborovou činnost - scénický tanec - soubor DUHA, Breakdance, country tance soubor Tennessee, lidový tanec soubor Podskaláček a loutkové i živé divadlo soubor Ci-li-link. Dále organizuje klubovou činnost, kurzy, přednáškové cykly, tábory, odborná soustředění, péče o talenty a hendikepované, soutěže, přehlídky, výukové programy, akce na klíč a tzv. Rožnovský parlament. 4.2 Zdravotní a sociální péče Zdravotní péče Ve městě působí Městská poliklinika Rožnov pod Radhoštěm, ve které působí řada praktických i dalších specializovaných odborných lékařů. Dále je v Rožnově pod Radhoštěm privátní zařízení Orthes, která zajišťuje komplexní léčbu poruch pohybového ústrojí s důrazem na artroskopické operace velkých kloubů a endoprotetiku kyčelního a kolenního kloubu a následnou rehabilitaci. Dle dat z Českého statistického úřadu bylo v Rožnově pod Radhoštěm ke konci roku 2006 evidováno celkem jedno sdružené ambulantní zařízení (poliklinika) a jedno detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci, 10 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé a jedno detašované pracoviště. Z odborných lékařských praxí působí ve městě 13 stomatologů, 3 gynekologové, 16 samostatných a 6 detašovaných pracovišť ordinací lékaře specialisty. V péči o děti působí 4 samostatné a 1 detašované pracoviště ordinace lékaře pro děti a dorost. Lékárenské služby nabízejí 4 zařízení lékárenské péče Sociální péče V oblasti sociálních služeb funguje na Rožnovsku celkem 9 organizací takto zaměřených. Na území města jich působí 6 a další 3 jsou v okolních obcích. Dvě v obci Hutisko-Solanec a jedna ve Valašské Bystřici. V oblasti sociální pomoci seniorům se jedná o Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, Pečovatelskou službu o.p.s. a Dům pečovatelské služby v obci Hutisko-Solanec. Další organizace se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, jinak handicapovaným a potřebným občanům. Domov pro seniory Sociální služby Vsetín, p. o. Domov pro seniory poskytuje celoroční komplexní sociální a ošetřovatelskou péči klientům, včetně služeb a zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti apod. V současné době je zde ubytováno 209 klientů v jedno a dvojlůžkových pokojích se sociálním zařízením. Kapacita je naplněna (10-20 neuspokojených žádostí/rok). Zřizovatelem je kraj. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 20

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm

ROŽNOV POD RADHOŠTĚM Rožnov pod Radhoštěm Nejméně obcí v rámci jednotlivých správních obvodů Zlínského kraje zahrnuje správní obvod Rožnov pod Radhoštěm. Zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel leží uprostřed mezi mi správními

Více

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ

FRÝDLANT NAD OSTRAVICÍ Správní obvod Frýdlant nad Ostravicí sousedí na jihu z části se Slovenskem a dále se Zlínským krajem. Na západě jeho hranici tvoří obce správního obvod Frenštát pod Radhoštěm, hranici tvoří obce správního

Více

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020.

TEREZA RAUCHOVÁ. Analytická část. Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. TEREZA RAUCHOVÁ Analytická část Vyhlídky, o.s. Integrovaná strategie území působnosti místní akční skupiny pro programové období 2014 2020. 1. Druhy pozemků Závazné kontextové indikátory území MAS získané

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1

SWOT Analýza. BM region o.p.s. 1 SWOT ANALÝZA BM region o.p.s. 1 OBSAH OBSAH... 2 ÚVOD... 2 1. OBYVATELSTVO A OBČANSKÁ VYBAVENOST... 3 2. TECHNICKÁ A DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURA... 4 3. PODNIKÁNÍ... 5 4. CESTOVNÍ RUCH... 6 ÚVOD SWOT analýza

Více

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY

PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY PŘÍLOHA Č. 3: TEMATICKÉ MAPY 1. Rozmístění obyvatelstva 2. Index vývoje počtu obyvatel 3. Dynamika obyvatelstva 4. Index demografického stáří 5. Vzdělanostní struktura obyvatelstva 6. Koeficient podnikatelské

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Sádek Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) obec První písemná zpráva 1557 Katastrální plocha 991 Počet katastrů 1 Počet částí obce (CO) 1 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

Základní ukazatele o obci

Základní ukazatele o obci Základní ukazatele o obci Název obce: Polička Druh sledov. místa (statut.město, město, městys...) město První písemná zpráva 1200 Katastrální plocha 3311 Počet katastrů 4 Počet částí obce (CO) 6 Poč.měst.částí(MC),měst.obvodů(MO)

Více

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

JABLUNKOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Jablunkov se nachází na jihovýchodě Moravskoslezského kraje. Na východě a jihu jej ohraničuje státní hranice se Slovenskem a Polskem, na západě jeho hranici tvoří obce správního obvodu Frýdek-Místek

Více

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE

VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE VÍTAJÍ VÁS BOSKOVICE MĚSTO SEDMIZUBÉHO HŘEBENE Kde nás najdete BOSKOVICKO a MORAVSKÝ KRAS Boskovice leží na střední Moravě asi 40 km severně od Brna na hranici mezi Boskovickou brázdou a Drahanskou vrchovinou

Více

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů

3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3. Hodnocení regionálních rozdílů podle funkčních regionů 3.1 Území s nepříznivým demografickým vývojem Na základě vývoje vybraných demografických ukazatelů (počet obyvatel, index stáří a podíl obyvatel

Více

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HAVÍŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Havířov se rozkládá na východě Moravskoslezského kraje. Ze severu je ohraničen obcemi správního obvodu Orlová, na severovýchodě hraničí s obcemi správního obvodu Karviná, na jihovýchodě s

Více

http://www.zlinskedumy.cz

http://www.zlinskedumy.cz Číslo projektu CZ.1.07/1.5.00/34.0514 Číslo a název šablony klíčové aktivity Tematická oblast Autor Ročník Obor III/2 Inovace a zkvalitnění výuky prostřednictvím ICT Regionální kultura, vy_32_inovace_ma_34_10

Více

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

RÝMAŘOV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Rýmařov se rozkládá na západní výspě Moravskoslezského kraje. Na severu a východě sousedí s obcemi správního obvodu Bruntál a na západě a jihu jeho hranici tvoří obce Olomouckého kraje. Tento

Více

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí

Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Analýza volnočasových aktivit obyvatel obcí přilehlých k městu Štětí Výsledky kvantitativního průzkumu 2009 1 Obsah 1. Úvod... 2 1.1. Sociodemografické složení vzorku obyvatel přilehlých obcí.... 2 2.

Více

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6%

vodní plochy 3,4% lesní pozemky 7,8% trvalé travní porosty 3,1% ovocné sady 0,6% Neratovice Správní obvod Neratovice se nachází na severu kraje a sousedí s obvody Brandýs nad Labem-St.Bol., Kralupy nad Vltavou a Mělník. Povrch obvodu je nížinatý, rozkládá se kolem řeky Labe a je součástí

Více

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0%

vodní plochy 2,0% lesní pozemky 27,0% Kutná Hora Správní obvod Kutná Hora je okrajovým obvodem Středočeského kraje, leží v jeho jihovýchodní části. Nejdelší hranici má na severozápadě se správním obvodem Kolín, na jihozápadě sousedí s obvody

Více

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

ČESKÝ TĚŠÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Český Těšín zahrnuje město Český Těšín a obce Chotěbuz a Ropice. Pověřeným úřadem je Český Těšín. Podle počtu obcí i podílem na rozloze kraje (1,0 %) je na předposledním, tj. 21. místě v

Více

Celkový přírůstek. Přírůstek stěhováním

Celkový přírůstek. Přírůstek stěhováním Největším správním obvodem Zlínského kraje je Vsetín, z celkové rozlohy kraje zaujímá asi 17 %, počtem obyvatel se řadí na čtvrté místo. Průměrný věk obyvatel je druhý nejvyšší v kraji. Tento správní obvod

Více

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon, ):

A. PŘEDPOKLADY ROZVOJE OBCE. MAS Bobrava, z.s. IČ: Vnitřní 49/ Moravany. Název obce: Kontakt (jméno, telefon,  ): Dotazník pro obce Tento dotazník slouží pro zpracování analytické části strategie komunitně vedeného rozvoje území MAS Bobrava z.s. pro období 2014 2020. Výstupy z dotazníkového šetření budou základem

Více

10 Místní části města Kopřivnice

10 Místní části města Kopřivnice 10 Místní části města Kopřivnice Město Kopřivnice je rozděleno pro statistické účely na dvacet základních sídelních jednotek 23, které lze sloučit do čtyř ucelených částí městské sídlo Kopřivnice, přilehlá

Více

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0%

zas tavěné plochy a nádvoří 1,8% vodní plochy 0,5% lesní pozemky 45,0% V těsné blízkosti Brna je rozmístěno na ploše 17 437 ha 24 obcí správního obvodu Rosice. Žije zde 22 968 obyvatel, tedy 2,0 % všech obyvatel Jihomoravského kraje. Průměrný věk obyvatel dosahuje 40,0 let.

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ

SPRÁVNÍ OBVOD ORP BLATNÁ Správní obvod obce s rozšířenou působností Blatná leží v severozápadním koutu Jihočeského kraje. Blatensko je poměrně hustě protkáno sítí potoků, které patří do povodí řeky Otavy, na nichž bylo vybudováno

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE NOVÉHO MĚSTA NA MORAVĚ STRATEGIE MĚSTA Finální verze prosinec 2008 OBSAH: 1. ÚVOD... 4 2. STRATEGICKÁ VIZE MĚSTA... 5 3. STRATEGICKÉ CÍLE... 6 3 1. ÚVOD Nezbytnou součástí Strategického

Více

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BRUNTÁL. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bruntál se rozkládá v západní části Moravskoslezského kraje. Na severovýchodě hraničí s obcemi spadajícími pod správní obvod Krnov, na východě s obcemi správního obvodu Opava, na jihovýchodě

Více

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o

Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE. Příloha - B Mapové výstupy. INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o Aktualizace 2014 STUDIE SÍDELNÍ STRUKTURY MORAVSKOSLEZSKÉHO KRAJE Příloha - B Mapové výstupy INSTITUT REGIONÁLNÍCH INFORMACÍ, s.r.o. 4. 2. 2015 1 Tato část je přílohou ke Studii sídelní struktury Moravskoslezského

Více

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0%

vodní plochy 1,9% lesní pozemky 29,0% Mnichovo Hradiště Správní obvod Mnichovo Hradiště se nachází v nejsevernější části kraje, kde hraničí s kraji Ústeckým a Královéhradeckým. V rámci Středočeského kraje sousedí pouze s ORP Mladá Boleslav.

Více

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou

Strategický plán rozvoje obce Milotice nad Bečvou PROBLÉMOVÉ OKRUHY STRATEGIE OBCE MILOTICE NAD BEČVOU Z výchozí SWOT analýzy a dotazníkového šetření se jeví účelně rozčlenit slabé stránky a problémy obce Milotice nad Bečvou do pěti problémových okruhů

Více

Strategický plán města Frýdlant

Strategický plán města Frýdlant C. GLOBÁLNÍ SWOT ANALÝZA Globální SWOT analýza je zásadním analytickým výstupem, který v dalším procesu tvorby strategického plánu slouží jako výchozí podklad pro formulaci návrhových cílů a aktivit. Jednotlivé

Více

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře

Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Město Kutná Hora Koncepce podpory sportu v Kutné Hoře Dokument upravující poskytování dotací z rozpočtu města Kutná Hora v oblasti sportu na období 2017-2020 Obsah: I. Úvod II. Současný stav III. Cíle

Více

9. REKREACE 9.1 HRADECKO

9. REKREACE 9.1 HRADECKO 9.1 HRADECKO - rekreační osady na Orlici - zahrádkářské kolonie - rozlehlé rekreační lesy včetně vybavenosti (veřejná tábořiště, naučné stezky, hradiště) - rekreační plochy ve vazbě na vodní plochy (např.

Více

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

BÍLOVEC. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Bílovec leží ve střední části Moravskoslezského kraje. Na severozápadě tvoří jeho hranici obce správního obvodu Opava, na severovýchodě obce správního obvodu Ostrava, na jihovýchodě hraničí

Více

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE

MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE OBEC BOHATICE MÍSTNÍ PROGRAM OBNOVY VESNICE NÁVRH HOSPODÁŘSKÉHO A SOCIÁLNÍHO ROZVOJE OBCE BOHATICE na období 2011 2015 Místní program obnovy vesnice pro obec BOHATICE HISTORICKÝ VÝVOJ OBCE A OKOLÍ První

Více

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA

DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA 42 4.4 CYKLOTRASA Č. I DOLINKA - MILOŇOV POLANA VYSOKÁ TŘEŠTÍK SÚKENICKÁ - U TABULÍ PINDULA PODŤATÉ -- DOLINKA Popis: Délka: 33,4 km Převýšení: 1049 m Z Dolinky údolím Hanzlová na rozcestí Hanzlová. Zde

Více

Dotazník "Kvalita života v obci"

Dotazník Kvalita života v obci Dotazník "Kvalita života v obci" Vážení občané, obracíme se na Vás s žádostí o spolupráci při průzkumu, který probíhá ve všech obcích, které jsou členy Místní akční skupiny Rožnovsko. Jeho cílem je zjistit

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Útěchovice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 624 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 66 Hustota obyvatel:

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PŘÍBRAM NA OBDOBÍ LET 2014-2020 1024 Doc. Ing. Lubor Hruška, Ph.D. a kolektiv PROCES Centrum pro rozvoj obcí a regionů, s.r.o. a 1 Projekt Zpracování strategického plánu

Více

Strategický plán rozvoje obce Třemešná

Strategický plán rozvoje obce Třemešná Strategický plán rozvoje obce Třemešná 2011 2015 Obsah PŘEDMLUVA... 3 GEOGRAFICKÁ POLOHA OBCE... 3 OBYVATELSTVO... 3 INFRASTRUKTURA... 3 SLUŽBY V OBCI... 4 PODNIKÁNÍ V OBCI... 4 RIZIKA OVLIVŇUJÍCÍ ROZVOJ...

Více

Benchmarking ORP Rychnov n/kn

Benchmarking ORP Rychnov n/kn Benchmarking ORP Rychnov n/kn pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Zpracovatelé: Realizační tým ORP Rychnov nad Kněžnou

Více

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu

30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová. Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu 30/09/2008 Roztoky Mgr. Petra Vašátová Možnosti financování rozvoje obcí z Regionální operačního programu Střední Čechy y Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační č program pro NUTS

Více

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

KRÁLÍKY. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Králíky sousedící z velké části s Polskou republikou představuje nejsevernější výběžek Pardubického kraje. Na východě hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jižní straně sousedí s Lanškrounskem

Více

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420

Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 Výsledky dotazníkového šetření k Integrované strategii 2014 2020 pro území MAS Valašsko Horní Vsacko Počet obcí: 8 Celkový počet odpovědí: 420 1. Název obce Vašeho bydliště: Velké Karlovice 65 15% Karolinka

Více

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji

Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Novobydžovsko v Královéhradeckém kraji Poloha mikroregionu v rámci ČR a HK kraje Novobydžovsko Mikroregion Novobydžovsko Novobydžovsko a Program rozvoje Královéhradeckého kraje 2008-2010 (PRK) Strategie

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Svépravice Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 515 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 120 Hustota obyvatel:

Více

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev

Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev Plán výzev ROP Moravskoslezsko na druhé pololetí roku 2011 a první pololetí roku 2012 Specifikace výzev 5. 10. 2011 Plán výzev ROP Moravskoslezsko na 2. pololetí 2011 a 1. pololetí 2012 Specifikace výzev

Více

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

MARIÁNSKÉ LÁZNĚ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Mariánské Lázně má rozlohu 405,35 km 2 a 24 824 obyvatel. S hustotou počtu 61 obyvatel na km 2 je druhým nejméně obydleným obvodem v kraji. Ve správním obvodu Mariánské Lázně je zahrnuto

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Nová Buková Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 516 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 93 Hustota obyvatel: 18 obyv/km

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP VODŇANY Správní obvod obce s rozšířenou působností Vodňany leží uvnitř kraje v západní části Českobudějovické pánve a protéká jím řeka Blanice, pravý přítok Otavy. Jeho povrch je mírně zvlněný s četnými rybníky

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP STRAKONICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Strakonice leží na severozápadě kraje při hranicích s Plzeňským krajem. Jeho středem podél řeky Otavy prochází výběžek Českobudějovické pánve. Podél řeky Volyňky

Více

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004

OSTROV. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Karlovarský kraj 2004 Správní obvod Ostrov má rozlohu 318,54 km 2 a žije v něm 28 998 obyvatel. S hustotou osídlení 91 obyvatel na km 2 dosahuje průměru Karlovarského kraje. Ve správním obvodu Ostrov je zahrnuto 14 obcí, kterými

Více

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková

MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková MAS Střední Haná, o.p.s. Ing. Jarmila Matoušková Základní informace o MAS Mapa území MAS Střední Haná Základní informace o MAS Počet členů MAS dle sektorů Obce na území MAS: Ivaň, Kojetín, Lřenovice, Lobodic,

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Eš zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností Pacov

Více

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj

HLUČÍN. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Moravskoslezský kraj Správní obvod Hlučín se rozkládá na severu Moravskoslezského kraje. Jeho severní část tvoří hranice s Polskem, na východě hraničí s obcemi správního obvodu Bohumín, na jihu s Ostravou, západní část ohraničují

Více

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu

Regionální operační program Střední Morava. Přehled priorit a opatření. Duben 2007. Prioritní osy programu Regionální operační program Střední Morava Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 Doprava... 2 Prioritní osa 2 - Integrovaný rozvoj a obnova regionu... 3 Prioritní

Více

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy

22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa. Regionální operační program StředníČechy 22/10/2008 Praha Mgr. Marek Kupsa Regionální operační program StředníČechy Pár slov o Regionální operačním programu Regionální operační program pro NUTS 2 Střední Čechy Zaměřený konkrétně na region Střední

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,6% Dobříš Správní obvod Dobříš se nachází v jižní části Středočeského kraje obklopen obvody Příbram, Hořovice, Beroun, Černošice, Benešov a Sedlčany. Povrch tvoří z části Brdská vrchovina a z části Středočeská

Více

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled

Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Strategický plán města Police nad Metují Strategická část tabulkový přehled Prioritní osa 1 (PO 1) Sociokulturní život města Strategický cíl PO 1 - Město nabízející bohaté možnosti využití volného času

Více

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5%

zastavěné plochy a nádvoří 1,1% vodní plochy 2,2% lesní pozemky 49,5% Příbram Správní obvod Příbram se nachází v jihozápadním cípu Středočeského kraje na hranicích s kraji Plzeňským a Jihočeským. Sousedí s obvody Hořovice, Dobříš a Sedlčany. Povrch obvodu tvoří dva geomorfologické

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Buřenice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Název obce: Moraveč Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 901 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 212 Hustota obyvatel: 24 obyv/km 2

Více

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností

Benchmarking Říčany. projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Benchmarking Říčany projekt Systémová podpora rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností 1 1 SO ORP Říčany charakteristika území Správní obvod obce s

Více

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí

MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí MAS NAD ORLICÍ Kostelecká Lhota 40, 517 41 Kostelec nad Orlicí I. Statistické a kontaktní údaje Oficiální název: Město Choceň Starosta / starostka: Miroslav Kučera Adresa úřadu: Choceň, Jungmanova 301,

Více

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ

POROVNÁNÍ SPRÁVNÍCH OBVODŮ 6. Domy a byty Sčítání lidu domů a bytů umožňuje v desetiletých cyklech generální inventarizaci počtu a stavu objektů souvisejících s bydlením, které se nacházejí na příslušném území. Při sčítání v roce

Více

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí

Tabulkové vyhodnocení vlivů. na životní prostředí Tabulkové vyhodnocení vlivů opatření prioritních os 1, 2 a 3 na životní prostředí Tabulka se vztahuje ke kapitole 7.3. textu vyhodnocení, v němž jsou také podrobně popsány metody hodnocení. V rámci legendy

Více

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov

Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov Charita Svaté rodiny Nový Hrozenkov - organizace, která se snaží svými projekty zajistit pro seniory, v rámci svých sociálních služeb, komplexní péči V čem komplexnost spočívá Setkávání seniorů Zájezdy

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Zhořec zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1%

vodní plochy 1,0% lesní pozemky 31,1% Kladno Správní obvod Kladno se nachází v severozápadní části Středočeského kraje a sousedí s obvody Rakovník, Slaný, Kralupy n.vlt., Černošice a Beroun. Obvod náleží k Brdské oblasti, rozkládá se na rozhraní

Více

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem

Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem Benchmarking ORP Bystřice nad Pernštejnem pro projekt Systémové podpory rozvoje meziobecní spolupráce v ČR v rámci území správních obvodů obcí s rozšířenou působností Verze: březen 2015 Mgr. Lenka Víchová

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chuderov zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Vysoká Lhota zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu.

Úkol č. 1: Zadej na internetu ve Wikipedii heslo Valašské muzeum v přírodě do vyhledávače a prohlédni si obrázky lidových staveb ze skanzenu. VY_32_INOVACE_08_ZLÍNSKÝ KRAJ ZAJÍMAVOSTI I. _35 Škola: Základní škola Slušovice, okres Zlín, příspěvková organizace Název projektu: Zkvalitnění ICT ve slušovské škole Číslo projektu:cz.1.07/1.4.00/21.2400

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad, dotazník obce) Název obce: Stojčín Počet částí obce: 1 Počet katastrálních území: 1 Výměra obce: 387 ha Počet obyvatel k 1.1.2010: 122 Hustota obyvatel:

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Útěchovice pod Stražištěm zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Dobrá Voda u Pacova zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY

SPRÁVNÍ OBVOD ORP TRHOVÉ SVINY Správní obvod obce s rozšířenou působností Trhové Sviny leží v jihovýchodní části kraje při hranici s Rakouskem. Na území správního obvodu zasahuje z východu Třeboňská pánev, převážnou část území však

Více

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání

SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD NÁVRH Veřejné projednání SWOT analýza MAS Labské skály ke Strategii SCLLD 2014-2020 NÁVRH Veřejné projednání 7.7.2014 Definice SWOT analýza je metoda celkového určení pozitivních a negativních stránek regionu MAS. 1. 1.silné stránky

Více

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období

Akční plán rozvoje obce Pístina. na období Akční plán rozvoje obce Pístina na období 2015-2020 Schváleno Zastupitelstvem obce Pístina dne 23.07.2015 1 Obsah: Úvod... str. 3 Základní údaje....str. 4 Doplňující údaje.....str.4 Rozvoj obce 2011-2015......str.

Více

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad)

Základní informace (Zdroj: Český statistický úřad) Rozbor udržitelného rozvoje území obce Lesná zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004

MORAVSKÁ TŘEBOVÁ. Správní obvody obcí s rozšířenou působností Pardubický kraj 2004 Správní obvod Moravská Třebová tvoří jihovýchodní výběžek Pardubického kraje. Svojí východní částí hraničí s obcemi Olomouckého kraje, na jihu je obklopen obcemi kraje Jihomoravského. Ze západní strany

Více

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ

1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ 1. DEMOGRAFICKÝ VÝVOJ Sídelní struktura kraje se vyznačuje mimořádnou hustotou obyvatelstva a jeho koncentrací na území Ostravsko-karvinské aglomerace Moravskoslezský kraj se rozkládá na ploše 5 427 km

Více

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu

Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Tvorba produktů a balíčků cestovního ruchu Simona Fink Turistické centrum VHS Regen Důležitým aspektem při tvorbě balíčků je: 1. profil destinace Od roku 1989 neustále stoupá návštěvnost turistického regionu

Více

orná půda 20,5% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek

orná půda 20,5% Přírůstek stěhováním Celkový přírůstek Nejnižší obyvatel v poproduktivním věku má správní obvod Vizovice. Rozkládá se ve středu Zlínského kraje, sousedí na severozápadě a západě se správním obvodem Zlín, na jihu se správními obvody Luhačovice

Více

Regionální operační program Jihozápad

Regionální operační program Jihozápad Regionální operační program Jihozápad Přehled priorit a opatření Duben 2007 Prioritní osy programu Prioritní osa 1 - Dostupnost center... 2 Prioritní osa 2 - Stabilizace a rozvoj měst a obcí... 4 Prioritní

Více

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY

ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY ZMĚNA č.2 ÚZEMNÍHO PLÁNU DUŠNÍKY VYHODNOCENÍ VLIVŮ NÁVRHU ÚZEMNÍHO PLÁNU NA UDRŽITELNÝ ROZVOJ ÚZEMÍ (Ve smyslu 18, resp. 50 zákona č.183/2006 Sb., v rozsahu přílohy č.5 vyhlášky č.500/2006sb.) POŘIZOVATEL:

Více

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020

PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, O.P.S. 2014-2020 PROJEDNÁNÍ STRATEGIE KOMUNITNĚ VEDENÉHO ROZVOJE ÚZEMÍ MAS UNIČOVSKO, OPS 2014-2020 Ing Iveta Kopcová MAS Uničovsko ops projektový manažer Medlov, 1282014 Obsah prezentace 1 Zdroje informací ke strategické

Více

2. Sídelní struktura a způsob bydlení

2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2. Sídelní struktura a způsob bydlení 2.1. Sídelní struktura Karlovarský kraj má 132 obcí s 518 částmi. Ke sčítání roku 2011 měl Karlovarský kraj 132 obcí s 518 částmi. Oproti sčítání roku 2001 došlo ke

Více

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období

Akční plán Mikroregionu Dolní Poolšaví, dobrovolného svazku obcí pro období Akční plán u dobrovolného svazku obcí pro období 2018 Kunovice Podolí Popovice Veletiny Hradčovice Drslavice Uherské Hradiště Míkovice, Sady, Vésky Leden OBSAH 1. ÚVOD... 3 2. ZÁKLADNÍ INFORMACE O STRATEGII...

Více

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program

1. Varianta prohlídkový zámek + galerie. 2. Varianta prohlídkový zámek + hotel. 3. Varianta prohlídkový zámek + seniorský program Zámek Brtnice Program investora pro vyhledávací studii k jednotlivým variantám využití zámku v Brtnici. 1. Varianta prohlídkový zámek + galerie Využití celého zámku jako universálního turistického cíle

Více

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory

3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3. Sociální péče v Libereckém kraji zaměřená na seniory 3.1. Teoretický úvod Obecně je možné sociální služby charakterizovat jako specializované činnosti zaměřené na pomoc lidem, kteří se dostali do nepříznivé

Více

město Planá nad Lužnicí

město Planá nad Lužnicí STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA PLANÁ NAD LUŽNICÍ SWOT ANALÝZA PRACOVNÍ VERZE URČENÁ K VEŘEJNÉMU PŘIPOMÍNKOVÁNÍ TATO VERZE NEPROŠLA JEŠTĚ KONEČNOU JAZYKOVOU KOREKTUROU. 1 OBSAH ZPRACOVATEL:... 3 SWOT ANALÝZA...

Více

Postavení venkova v krajích České republiky

Postavení venkova v krajích České republiky Postavení venkova v krajích České republiky Úvod 1. Vymezení venkova Obsah publikací 2. Venkovský a městský prostor v kraji 2.1. Území, sídelní struktura, dostupnost 2.2. Obyvatelstvo 2.3. Ekonomika 2.4.

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice

Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice Rozbor udržitelného rozvoje území obce Chabařovice zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou působností

Více

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009

Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem. na vysokých školách v ČR 2009 Průzkum podmínek studia studentů se zdravotním handicapem na vysokých školách v ČR 2009 Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové Říjen 2009, Praha 1 Úvod Výbor dobré vůle Nadace Olgy Havlové (VDV) pomáhá lidem,

Více

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch

Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Prioritní oblast 1: Ekonomika a cestovní ruch Hospodaření a správa města členství města v několika regionálních uskupeních (mikroregion, místní akční skupina, partnerská města, ) zvýšený zájem o věci veřejné

Více

III. Okres Česká Lípa

III. Okres Česká Lípa III. Okres Česká Lípa 1. Počty žáků a studentů Gymnázia 1401 Gymnázium, Česká Lípa, Žitavská 2669 aktuálnost kategorie vzdělání dobíhající 2006/ 2007/2 2008/2 2009/ 2010/2 počet tříd 2007 008 009 2010

Více

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE

SPRÁVNÍ OBVOD ORP PRACHATICE Správní obvod obce s rozšířenou působností Prachatice se nachází v jihozápadní části kraje. Jeho zvláštností je, že sousedí na jihu a jihozápadě se dvěma státy, a to s Rakouskem a Spolkovou republikou

Více

Žádost o podporu integrované strategie

Žádost o podporu integrované strategie Žádost o podporu integrované strategie Identifikace operace Strategie komunitně vedeného místního rozvoje Místní akční skupiny Rožnovsko na období 2014-2020 Identifikace žádosti (Hash): 3fwHO Verze: 0001

Více

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu

Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu Opatření F 1.1 Zachování produkčních a mimoprodukčních funkcí zemědělství a krajinného rázu A) Cíle opatření: rozvoj konkurenceschopné, environmentálně šetrné zemědělské výroby především v oblastech s

Více

Spokojenost občanů s místním společenstvím

Spokojenost občanů s místním společenstvím Spokojenost občanů s místním společenstvím Ukazatel kvality života (Evropský indikátor udržitelného rozvoje A1) Průzkum Spokojenost občanů s místním společenstvím, ve kterém jsou zjišťovány názory, postoje,

Více

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky

Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky Rozbor udržitelného rozvoje území obce návrh 06/2014 Dušníky zpracovaný v souladu s ustanoveními zákona č. 183/2006 Sb. a vyhlášky č. 500/2006 Sb. jako součást územně analytických podkladů obce s rozšířenou

Více