Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit.

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit."

Transkript

1 Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Názvy priorit budou upřesněny (konkretizovány) v Cílech priorit. Profil města STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE MĚSTA ROŽNOV POD RADHOŠTĚM

2 OBSAH 1 ÚVOD SOUHRNNÉ ÚDAJE Vývoj města Základní charakteristiky města OBYVATELSTVO A BYDLENÍ Základní charakteristiky Obyvatelstvo a bydlení SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA Školství Zdravotní a sociální péče Kultura a sport CESTOVNÍ RUCH Vymezení předpokladů pro cestovní ruch Atraktivity cestovního ruchu Turistická infrastruktura Limity rekreačního využití DOPRAVA A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA Doprava Technická infrastruktura EKONOMIKA A TRH PRÁCE Ekonomická struktura Zemědělství a lesnictví Průmysl a služby Lidské zdroje a trh práce SPRÁVA MĚSTA Informování veřejnosti Vazba města na EU Horizontální a vertikální spolupráce města s ostatními subjekty Financování městských aktivit ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ Životní prostředí EVVO Přírodní podmínky Klimatické podmínky Ovzduší Voda Odpady Půdy Příroda Těžba nerostných surovin Hluk ZÁVĚR SEZNAM ZKRATEK...83 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 2

3 1 ÚVOD Profil města je první částí strategického plánu rozvoje města Rožnov pod Radhoštěm. Jedná se o souhrnný analytický dokument, charakterizující sociálně ekonomickou situaci města v rozsahu nezbytném pro vytvoření výchozí poznatkové základny, z níž bude vycházet strategie dalšího rozvoje města. Cílem analýzy není vyčerpávající přehled všech aspektů života ve městě, ale spíše jejich cílený výběr, provázání a generalizace. Profil města shrnuje základní údaje o vývoji a současnosti města a faktografii o všech rozhodujících stránkách jeho života. Charakterizuje obyvatelstvo, bydlení, dopravní a technickou infrastrukturu, ekonomiku a trh práce, cestovní ruch, sport a kulturu, sociální sféru, životní prostředí a v neposlední řadě řízení a správu města. Zpracování analytické části strategického plánu města zahrnuje několik etap (viz obrázek níže), směřujících k definování klíčových závěrů, které jsou posléze použity jako vstupní údaje pro návrhovou část strategického plánu. Podkladem ke zpracování profilu města Rožnova pod Radhoštěm byly informace z jednotlivých odborů Městského úřadu Rožnov pod Radhoštěm a ze státních institucí (zejména data z Českého statistického úřadu a Úřadu práce). Některé údaje byly čerpány rovněž z územně plánovací dokumentace, dostupných studií a dalších materiálů o městě. Snahou zpracovatele bylo využívat co nejnovější data a informace, nicméně některé jevy jsou sledovány výhradně prostřednictvím Sčítání lidí, domů a bytů, jehož periodicita činí 10 let. Zejména data týkající se bytového fondu a složení domácností je tak nutné brát s rezervou. Popis současného stavu města Rožnova pod Radhoštěm je proveden v komparaci s městem Kopřivnice a slovenským partnerským městem Povážská Bystrica v následujících ukazatelích: počet obyvatel, věková struktura, vzdělanostní struktura, míra nezaměstnanosti, nezaměstnanost dle vzdělanostní struktury, počet uchazečů na 1 volné pracovní místo, ekonomické subjekty působící ve městě. V návaznosti na profil města a provedené průzkumy názorů obyvatelstva a podnikatelských subjektů je vypracována SWOT analýza, která shrnuje získané analytické poznatky a pro potřeby strategického plánu je člení na vnitřní faktory (silné a slabé stránky města) a vnější faktory (příležitosti a možná ohrožení dalšího rozvoje města). Položky SWOT analýzy jsou klíčovým výstupem celé analytické části a jsou následně využity pro identifikaci problémových okruhů. Analýza SWOT tak tvoří most mezi analytickou a návrhovou částí strategického plánu. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 3

4 ANALYTICKÁ ČÁST NÁVRHOVÁ ČÁST Zajištění a rešerše informačních zdrojů Analytický profil + průzkumy Analýza SWOT Definování rozvojové vize Identifikace hlavních problémů města Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 4

5 2 SOUHRNNÉ ÚDAJE 2.1 Vývoj města První zmínka o Rožnově pod Radhoštěm je datována rokem 1267, kdy byl zapsán v soupisu majetku olomouckého biskupa Bruna ze Schaumburku. Původně dřevěná osada byla založena při biskupových kolonizačních snahách tzv. na zelené louce. Nedaleko založené osady na jihozápadní straně se zdvihal nad řekou Bečvou homolovitý vrch sopečného původu pojmenovaný jako Hradisko, na němž byl okolo roku 1310 postaven obranný hrad, který sloužil v té době k ochraně Moravy před uherskými nájezdníky. Název městečka, resp. hradu se v německých a latinských pramenech poprvé objevují jako Rosenow (1366), Roznaw (1389 a 1403), 1480 hrad Roznow a městečko Roznowecz, později německy Rosenaw (1633), Roznau (1751), Rožnau (1846), Rožnau am Radhost (1915). Původně se jméno Rožnov týkalo jen hradu a městečko pod ním vzniklé neslo zdrobnělé jméno Rožnovec. Přívlastek pod Radhoštěm byl připojen až výnosem ministerstva vnitra Obr. 1: Zřícenina hradu Obr. 2: Zřícenina hradu Zdroj: Internet Zdroj: Internet V průběhu let se zde vystřídal šlechtický rod pánů z Kravař, Cimburkové nebo sedmihradský vévoda Petr. Hradního sídla nad městem se zmocnil i loupeživý rytíř Jan z Messenberka. Své zkázy se hrad dočkal v 16. století, kdy byl na rozkaz Císaře Ferdinanda I. roku 1539 částečně rozbořen. V té době byl Rožnov ještě malé městečko. Velkého hospodářského rozkvětu bylo dosaženo pod správou Žerotínů ( století). K roku 1687 je uváděna v Rožnově pod Radhoštěm existence papírny (papírenská výroba je ve městě zachována dosud), k roku 1712 pivovar. Ještě na počátku 19. století byl Rožnov vesměs dřevěné městečko a jen pozvolna se měnil na kamenné. K tradičním zdrojům obživy, kromě textilní výroby, patřilo rovněž sklářství a později, v první polovině 20. století, výroba vyhlášeného malovaného porcelánu. V průběhu 19. století dochází k dalšímu rozvoji průmyslu ve městě. Tento rozvoj sice není tak bouřlivý, jako v ostatních městech monarchie, přesto však znamená zásadní restrukturalizaci hospodářství. Rozvíjí se především potravinářství (pivovar) a strojírenství Pletárny Brill, papírna). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 5

6 Vznik Valašského muzea v přírodě, kromě jiného, položil základy turistického zájmu o region na úpatí Beskyd. V roce 1949 byla v Rožnově pod Radhoštěm započata výstavba podniku TESLA (zaměření na elektrovakuovou techniku), se kterou je spojen další rozvoj Rožnova pod Radhoštěm. Do nového podniku byla přenesena výroba elektronek pro rozhlasové radiopřijímače, později se vznikem vlastního vývojového oddělení se sortiment výrobků rozšiřoval o další aktivní součástky černobílé televizní obrazovky, obrazovky pro radary, snímací elektronky. Od druhé poloviny padesátých let pak byla zahájena výroba polovodičových součástek, nejprve germaniových a od počátku šedesátých let i křemíkových. Na konci šedesátých let byla zvládnuta výroba analogových i číslicových integrovaných obvodů. Výroba elektronických součástek vyžaduje rozsáhlou materiálně technickou základnu tak vznikla v Tesle řada dalších výrobních oborů - výroba neželezných kovů, strojírny, nástrojárna, rafinace speciálních chemických materiálů, výroba polykrystalického i monokrystalického křemíku, vývoj a výroba speciálních technologických zařízení, lisovna kovových součástí atd. S ohledem na deklarovaný strategický význam výroby byla věnována mimořádná pozornost napojení na energetické zdroje a vybudování rozsáhlé energetiky areálu TESLA. V osmdesátých letech k širokému sortimentu polovodičových součástek přibyla výroba barevných televizních obrazovek. Od poloviny šedesátých let byly stabilizované výrobní programy převáděny do nově budovaných podniků TESLA Piešťany, Třinec, Havířov, Petřvald. Výstavba podniku byla provázena i stavbou bytů, škol a dalších zařízení pro volnočasové aktivity. Po roce 1991 prošla Tesla složitým procesem privatizace s významným dopadem na vývoj zaměstnanosti v mikroregionu. V prvním období privatizace se nástupcem podniku Tesla Rožnov stalo 15 společností. Díky velmi rozmanitému výrobnímu programu v minulosti bylo možné poměrně rychle opustit neekonomické výrobní programy a naopak nově utvářené společnosti uvedly do života zcela nové programy. Z původního výrobního programu výroby elektronických součástek do dnešních dnů přežila pouze výroba křemíku a integrovaných obvodů. Rozmělnění vlastnických vztahů v průmyslovém areálu brání optimálnímu využití této lokality, přesto že zde dnes působí desítky podnikatelských subjektů různé velikosti. Obdobně procesem privatizace, resp. restituce prošly i ostatní podniky působící na území města, kde však nedošlo k tak výrazným změnám výrobních programů. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 6

7 2.2 Základní charakteristiky města Rožnov pod Radhoštěm se nachází na úpatí Beskyd na okraji Zlínského kraje. Město leží v chráněné krajinné oblasti Beskydy, cca 70 km východně od Olomouce, 60 km severovýchodně od Zlína a 50 km od Ostravy. Katastrální území Rožnova pod Radhoštěm se rozprostírá při úpatí Radhoště v údolí Rožnovské Bečvy v nadmořské výšce 378 m.n.m a činí celkem ha. Město zaujímá asi 6 % rozlohy kraje a svou rozlohou i počtem obyvatel dosahuje průměru mezi ostatními správními obvody Zlínského kraje. Obr. 3 - Správní obvod města Rožnova pod Radhoštěm Zdroj: Internet Z hlediska geomorfologického je území Rožnovska součástí soustavy Západních Karpat. Samotné město leží v Rožnovské brázdě, která je ze severu lemována Radhošťskou hornatinou Moravskoslezských Beskyd a z jihu Vsetínskými vrchy, které patří do Hostýnsko-Vsetínské hornatiny. Z této sníženiny vystupují četné slepencové a pískovcové vyvýšeniny, které jsou z odolnějších hornin a nápadně vystupují nad okolním územím. Díky své poloze, chráněné okolními kopci od severu, se město vyznačuje příznivým klimatem. Tlumené karpatské větry, které do rožnovské kotliny proudí, rozptylují mlhy a udržují v Rožnově pod Radhoštěm po větší část roku slunečné počasí. Rožnovem pod Radhoštěm protéká řeka Bečva, do které se z levé strany vlévají potoky Hážovický (Hážovka) a Hradiský, z pravé strany potoky Vermířovský a Kaní. Historické jádro města leží východně od soutoku Bečvy s Hážovickým potokem. Město Rožnov pod Radhoštěm plní funkci obce s rozšířenou působností a do jeho správního obvodu spadají obce Dolní Bečva, Horní Bečva, Hutisko-Solanec, Prostřední Bečva, Valašská Bystřice, Vidče, Vigantice a město Zubří. Je členem Sdružení Mikroregion Rožnovsko a spolupracuje s partnerskými městy ve 4 zemích Evropy. 1 1 Viz kap. 8 Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 7

8 3 OBYVATELSTVO A BYDLENÍ 3.1 Základní charakteristiky K bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem obyvatel mužů a žen. Z pohledu migrace obyvatelstva došlo v uplynulém roce k přistěhování 292 občanů. Vystěhovalých bylo o 10 méně. Pozitivní je také míra přirozené měny obyvatel, kdy bylo 153 narozených dětí a 137 zemřelých. 2 Ve Zlínském kraji se Rožnov pod Radhoštěm řadí podle počtu obyvatel na osmé místo, v okrese Vsetín je na místě třetím za Vsetínem a Valašským Meziříčím. Tab. 1: Největší města podle počtu obyvatel ve vsetínském okrese k Město Počet obyvatel Muži Ženy Vsetín Valašské Meziříčí Rožnov pod Radhoštěm Zubří Karolinka Zdroj: ČSÚ V rámci komparovaných měst má Rožnov pod Radhoštěm nejmenší počet obyvatel a také nejmenší hustotu zalidnění 413 obyvatel/km². V Povážské Bystrici připadá na 1 km² 463 obyvatel a v Kopřivnici dokonce 847 obyvatel/km², což je více než dvojnásobek hustoty osídlení v Rožnově pod Radhoštěm. Tab. 2: Počet obyvatel v komparovaných městech k Město Rozloha (ha) Počet obyvatel Muži Ženy Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR 2 Data platná k Matrika města Rožnova pod Radhoštěm. Uvedená data jsou jen orientační z důvodu neukončení oznamovací povinnosti z roku V dalším rozboru jsou použita data za rok 2006 z Českého statistického úřadu. Data platná za rok 2007 ještě nejsou zpracována. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 8

9 Tab. 3: Retrospektiva počtu obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm k Rok Rožnov pod Radhoštěm Okres Vsetín Zlínský kraj Zdroj: ČSÚ V poslední dekádě, tj. letech lze charakterizovat vývoj stavu obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm jako mírně depopulační. 3 Za rok 2006 se z města vystěhovalo více než 400 osob, zatímco počet přistěhovalých byl o 122 jedinců nižší. Z pohledu přirozené měny obyvatel bylo v roce 2006 o 17 živě narozených více než zemřelých osob. V roce 2007 ale došlo ke změně a byl zaznamenán jak nárůst přistěhovalých občanů, tak nově narozených. Údaje z matriky města Rožnova pod Radhoštěm udávají za loňský rok 2007 opětovný nárůst téměř o 300 osob. V následujícím grafu jsou promítnuty meziroční změny v počtu obyvatel města Rožnova pod Radhoštěm. Největší propad počtu obyvatel byl zaznamenán v roce 2001, kdy došlo k enormnímu úbytku zejména díky vystěhování. V roce 2004 upoutá skok do kladného celkového přírůstku, který byl způsoben zejména zlepšujícími se podmínkami k bydlení. Graf 1: Meziroční změny počtu obyvatel Rožnova pod Radhoštěm Zdroj: vlastní výpočty, data ČSÚ 3 Více viz Demografická prognóza Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 9

10 Tab. 4: Přírůstek na obyvatel v Rožnově pod Radhoštěm Celkový přírůstek Přirozený přírůstek Přírůstek stěhováním -0,6 3,6 2,8-4,6-18,7-7,7-9,7 2,2-8,6-6,2-0,6 1,3 0,8-1,7-1,5-1,0-0,9-0,6 1,5 1,0 0,1 2,3 1,9-3,0-17,2-6,6-8,9 2,8-10,0-7,1 Zdroj: ČSÚ Pro porovnání je uvedena tabulka stavu obyvatelstva komparovaných měst. Kladných hodnot přirozeného přírůstku dosahuje kromě Rožnova pod Radhoštěm také město Kopřivnice, naopak Povážská Bystrica se potýká s vyšším podílem zemřelých oproti živě narozeným. Tab. 5: Přírůstek a úbytek obyvatelstva v komparovaných městech k Město Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica Zdroj: ČSÚ, ŠÚ SR počet obyvatel celkem živě narození celkem zemřelí celkem přirozený přírůstek celkem saldo migrace celkem přírůstek/úbytek celkem Z hlediska ekonomické aktivity obyvatelstva města Rožnova pod Radhoštěm je 72 % obyvatel města v produktivním věku (15 64 let), 14 % obyvatel ve věku předproduktivním (do 15 let) a 14 % obyvatel v poproduktivním věku (starších 65 let). Průměrný věk obyvatel Rožnova pod Radhoštěm je 40,3 let, což je srovnatelné s průměrem České republiky (40,2 let). Zdroj: ČSÚ Rožnov pod Radhoštěm Tab. 6: Věková struktura obyvatel k Stav k Věková skupina Průměrný věk Muži ,5 Ženy ,8 celkem ,3 Index stáří, tj. poměr osob v poproduktivním věku (60 a více let) k počtu osob ve věku předproduktivním, tj. do 15 let, činil ke konci roku 2006 v Rožnově pod Radhoštěm 1,33. Ve srovnání s městem Kopřivnice a Povážská Bystrice má Rožnov pod Radhoštěm podstatně starší věkovou strukturu. Převyšuje i průměr ČR, kde je hodnota indexu stáří 1,14. Ve městě Kopřivnici dosahuje index stáří hodnoty 0,88 a v Povážské Bystrici 0,98. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 10

11 Tab. 7: Věková struktura obyvatel komparovaných měst k Město Rožnov pod Radhoštěm Kopřivnice Povážská Bystrica 4 Počet obyvatel celkem Předproduktivní Produktivní Poproduktivní Zdroj: ČSÚ, město Povážská Bystrica Ve struktuře obyvatel podle vzdělání dominují obyvatelé s neúplným středoškolským vzděláním, tj. vyučení bez maturity, kteří představují více než 30 % obyvatelstva Rožnova pod Radhoštěm a obyvatelé s úplným středním vzděláním s maturitou (28 %). Poměrně vysoká - 23 % - je skupina se základním vzděláním. Vysokoškolské vzdělání má 13 % obyvatel a vyšší odborné 4 %. Bez vzdělání žije v Rožnově pod Radhoštěm pouze 33 obyvatel, kteří představují zbývající 0,2 % ze obyvatel starších 15 let. Graf 2: Obyvatelstvo podle dosaženého stupně vzdělání (v %) 38,3% 32,3% 27,6% 25,1% 22,4% 24,6% 12,6% 3,9% 7,5% 0,4% 0,2% 3,2% 1,0% 0,9% bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín Zdroj: SLBD 2001 V oblasti vzdělanostní struktury obyvatel vykazují komparovaná města obdobnou strukturu. V Rožnově pod Radhoštěm a ve městě Kopřivnici je nejvíce obyvatel vyučeno a se středním vzděláním bez maturity. Pouze v Povážské Bystrici převažují občané s úplným středním vzděláním s maturitou a vyšším odborným a nástavbovým studiem, kdy tato hodnota dosahuje téměř 40 %. 4 Z města Povážská Bystrica poskytnuta data platná k Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 11

12 V Kopřivnici a Rožnově pod Radhoštěm se tyto skupiny podílejí na vzdělanostní struktuře zhruba 30 %. Srovnatelný je podíl lidí se základním vzděláním, který ve všech městech činí kolem 20 %. Oproti tomu má město Kopřivnice znatelně nižší podíl vysokoškolsky vzdělaných obyvatel (7,8 %) ve srovnání s Rožnovem pod Radhoštěm a Povážskou Bystricí, kde je to více jak 12 % občanů. Graf 3: Vzdělanostní struktura obyvatel komparovaných měst Rožnov pod Radhoštěm 32,3% bez vzdělání 27,6% základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. úplné střední s maturitou 22,4% 0,2% 1,0% 12,6% 3,9% vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Povážská Bystrica Kopřivnice 28,4% 38,8% bez vzdělání 40,3% bez vzdělání základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. 26,3% základní vč. neukončeného vyučení a stř. odborné bez mat. 18,6% 0,2% 1,7% * ŠÚ SR eviduje tyto hodnoty dohromady 12,2% úplné střední s maturitou a vyšší odborné a nástavbové * vysokoškolské nezjištěné vzdělání 20,9% 0,2% 0,9% 7,8% 3,7% úplné střední s maturitou vyšší odborné a nástavbové vysokoškolské nezjištěné vzdělání Zdroj: SLBD 2001, město Povážská Bystrica Demografická prognóza Populační (demografické) projekce jsou součástí populačních odhadů, které se týkají budoucnosti. Demografické projekce jsou počítány extrapolací současných populačních trendů. V horizontu 10 let lze hovořit o populačních projekcích krátkodobých. Odhad budoucího stavu populace je proveden prostřednictvím extrapolace celkového počtu obyvatel s uvažováním budoucí migrace. V poslední dekádě, tj. letech lze charakterizovat na základě statistických údajů vývoj stavu obyvatelstva v Rožnově pod Radhoštěm jako slabě depopulační. Celkový přírůstek počtu obyvatel byl ve většině roků záporný, to znamená, že město tak ztratilo celkem 828 obyvatel, tj. necelých 5% obyvatel (vztaženo k roku 2006). Podíváme-li se blíže na příčinu těchto úbytků obyvatel, zjistíme, že drtivá většina z nich (tj. celkem 96%) šla na vrub stěhování z Rožnova. Přirozený úbytek (tedy rozdíl počtu narozených a zemřelých) činil za období celkem 31 osob. Město Rožnov pod Radhoštěm má podle posledních publikovaných statistických údajů k (neoficiální data) obyvatel. Extrapolací statistických dat, respektive časových řad za roky do následujících let, tj. na období , lze odhadnout počet obyvatel ke konci tohoto období. Ve výpočtu byl zohledněn zvlášť vývoj přirozené měny obyvatel (tj. počet živě Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 12

13 narozených versus počet zemřelých) a zvlášť vývoj migrace. Z dat byla pro výpočet využita variantně data poskytovaná Českým statistickým úřadem za město Rožnov a data za Zlínský kraj. Do budoucna se pro Rožnov předpokládá, že přirozená měna obyvatel se bude v jednotlivých letech pohybovat většinou v rozmezí -0,15 až + 0,15 %. Větší význam pro celkový počet obyvatel do budoucna tedy bude mít přírůstek, respektive úbytek obyvatel migrací. Ten byl v posledních letech převážně záporný. Do budoucna však lze očekávat s ohledem na celostátní trend v nárůstu obyvatelstva u měst ve velikostní kategorii až obyvatel prostřednictvím migrace v Rožnově významnější přírůstky stěhováním. Ty budou kompenzovat úbytky vzniklé přirozenou měnou a povedou i ke kladnému saldu celkového přírůstku a tedy i mírnému růstu počtu obyvatel. Proložením celostátních trendů v populačním vývoji do budoucna vychází pro rok 2016 pro Rožnov pod Radhoštěm cílový stav obyvatel. Pokud zohledníme v budoucím vývoji regionální tendence ve vývoji obyvatelstva, bude odhad nižší, obyvatel. Počet obyvatel Rožnova pod Radhoštěm se tak bude v roce 2016 pohybovat pravděpodobně v intervalu až obyvatel. 3.2 Obyvatelstvo a bydlení Obyvatelstvo města Rožnov pod Radhoštěm je soustředěno celkem do domácností. Více než polovinu těchto domácností tvoří úplné rodiny, které představují sociálně nejstabilnější typ domácností. Necelou třetinu domácností tvoří domácnosti jednotlivců, ve 14 % domácností žijí neúplné rodiny. Přes 1 % tvoří nerodinné domácnosti. Graf 4: Srovnání cenzových domácností v Rožnově pod Radhoštěm a v okrese Vsetín Rožnov pod Radhoštěm okres Vsetín 55,8% 59,2% 28,9% 1,1% 14,2% 26,4% 1,6% 12,8% úplné rodiny neúplné rodiny úplné rodiny neúplné rodiny nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Zdroj: SLBD 2001 Ze domácností, ve kterých žijí úplné rodiny je více než 50 % se závislými dětmi. Vyšší podíl závislých dětí žije v neúplných rodinách, kde na domácností připadá přes 62 % se závislými dětmi. Rozdělení domácností města Rožnova pod Radhoštěm podle typů je srovnatelné jak s okolními městy, tak v rámci okresu Vsetín a odchyluje se od okresního průměru jen v řádu několika procent. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 13

14 Tab. 8: Domácnosti podle typu v tom v % územní jednotka cenzové domácnosti úplné rodiny z toho se závisl. dětmi neúplné rodiny z toho se závisl. dětmi nerodinné domácnosti domácnosti jednotlivců Rožnov pod Radhoštěm ,8 50,6 14,2 62,2 1,1 28,9 Vsetín ,2 49,5 14,5 61,4 1,9 30,4 Valašské Meziříčí ,2 42,3 12,9 62,7 1,4 27,5 Zubří ,5 50,1 11,2 51,5 1,04 23,2 Karolinka ,2 49,1 14,4 59,5 2,3 27,1 Okres Vsetín ,2 50,6 12,8 55,7 1,6 26,4 Zdroj: SLBD 2001 V letech došlo k výstavbě 213 rodinných domů a zvýšil se počet trvale obydlených bytů o 262 bytových jednotek. Naopak se lehce snížil průměrný počet obyvatel na 1 byt z 2,87 na 2,74. Tab. 9: Retrospektiva domovního a bytového fondu v Rožnově pod Radhoštěm 5 v letech počet domů trvale obydlených N 1424 N počet rodinných domů N N počet trvale obydlených bytů průměrný počet obyvatel na 1 byt počet trvale obydlených bytů v RD N N N N 3,67 3,39 3,21 2,87 2,74 N N N Zdroj: SLBD 2001, ÚPD Rožnova pod Radhoštěm 2002 V roce 2001 bylo v Rožnově pod Radhoštěm celkem trvale obydlených bytů a 598 neobydlených. Necelých 27 % z obydlených bytů bylo v rodinných domech. Z trvale neobydlených bytů slouží 76 k rekreaci a 252 je obydleno přechodně. 5 N = nezjištěno Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 14

15 Bytový fond Tab. 10: Bytový fond Trvale obydlené byty z toho v rodinných domech počet v % celkem Trvale neobydlené byty sloužící k rekreaci z toho obydlené přechodně Rožnov pod Radhoštěm , Vsetín , Valašské Meziříčí , Zubří , Karolinka , Kraj celkem , Zdroj: SLBD 2001 Z celkového počtu obydlených bytů v roce 2001 bylo 31 % v osobním vlastnictví, 35 % je členem družstva, 24 % ve vlastním domě a 10 % rožnovských bytů je nájemních. Graf 5: Obydlené byty podle právního důvodu užívání ve vlastním domě nájemní v osobním vlastnictví člen bytového družstva Zdroj: SLBD 2001 V roce 2001 bylo v Rožnově rodinných domů, v roce 2007 je jich přes 1.600, což odpovídá zhruba počtu kanalizačních přípojek (1.571 v roce 2007). Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 15

16 DOMOVNÍ FOND Tab. 11: Domovní fond Trvale obydlené domy z toho rodinné domy počet v % Trvale neobydlené domy průměrné stáří domu v letech celkem z toho sloužící k rekreaci Rožnov pod Radhoštěm ,8 35, Vsetín ,4 38, Valašské Meziříčí ,0 40, Zubří ,0 37, Karolinka ,8 40, Kraj celkem ,5 41, Zdroj: SLBD 2001 Domovní fond v Rožnově pod Radhoštěm čítal v roce 2007 přes domů z čehož je téměř 90 % trvale obydlených a 10 % trvale neobydlených. 73 domů z tohoto podílu slouží k rekreaci. Průměrné stáří domů v Rožnově pod Radhoštěm je 35,7 let, což je více jak o 5 let méně než je krajský průměr. K bylo ve vlastnictví města Rožnova pod Radhoštěm 326 bytů, z toho 7 bezbariérových, všechny ostatní byty byly privatizovány. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 16

17 4 SOCIÁLNÍ A KULTURNÍ INFRASTRUKTURA 4.1 Školství Předškolní vzdělávání Město Rožnov pod Radhoštěm provozuje na svém území celkem 5 mateřských škol. V lednu roku 2008 navštěvovalo předškolní zařízení na území města celkem 508 dětí. Celková kapacita mateřských škol je 609 míst. Plně obsazena byla mateřská škola na ulici 5. května a mateřská škola Koryčanské Paseky. Dvě mateřské školy nabízejí celkem 3 speciální třídy pro děti, které jsou souběžně postižené více vadami nebo s vadami řeči. Tyto třídy navštěvuje celkem 35 dětí. Současná kapacita jednotlivých předškolních zařízení je dostačující. Tab. 12: Předškolní zařízení na území města Rožnova pod Radhoštěm Mateřské školy počet tříd počet dětí k lednu 2008 celková kapacita MŠ Koryčanské Paseky MŠ Na Zahradách MŠ 1. máje speciální MŠ 5. května MŠ Radost speciální Zdroj: Statistický výkaz o mateřských školách podle stavu k Základní vzdělávání Na území města funguje v současnosti 6 základních škol, z nichž je jedna soukromá a dvě tzv. rodinného typu. Tyto školy rodinného typu poskytují pouze první stupeň základního vzdělávání. Tab. 13: Přehled základních škol města Rožnova pod Radhoštěm zřizované městem soukromé základní školy Zdroj: Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm, 2006 ZŠ Koryčanské Paseky 6 ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ Záhumení 3 ZŠ 5. května ZŠ Sedmikráska o.p.s Základní škola Koryčanské Paseky a ZŠ Záhumení poskytuje výuku jen pro první stupeň. Ostatní poskytují vzdělávací program pro ročník, přičemž ZŠ Pod skalkou a ZŠ Videčská nabízejí vzdělávací program pro ročník s rozšířenou výukou tělesné výchovy. 6 Výuka jen v rámci 1. stupně Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 17

18 Kapacita v základních školách na území města je celkem žáků. Kapacita základních škol je využita z 58 %. Dle Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm je kapacita základních škol dostačující (993 volných míst). Tab. 14: Kapacita a vzdělávací program ZŠ na území města Základní školy Vzdělávací program Počet tříd Počet dětí Kapacita ZŠ Koryčanské Paseky ZŠ pro 1. stupeň ZŠ Pod Skalkou ZŠ Videčská ZŠ roč. ZŠ ročník s rozšířenou výukou Tv ZŠ ročník s rozšířenou výukou Tv ZŠ Záhumení ZŠ pro 1. stupeň ZŠ 5. května ZŠ roč ZŠ Sedmikráska o.p.s ZŠ roč Zdroj: Statistický výkaz o základní škole podle stavu k Každá ze základních škol provozuje pro své žáky školní družiny a kromě ZŠ Sedmikráska o.p.s má každá škola vlastní tělocvičnu a hřiště. Stravování dětí je zajištěno ve školních jídelnách, děti ze soukromé základní školy využívají jídelnu i tělocvičnu ZŠ Pod Skalkou Speciální vzdělávání V oblasti speciálního vzdělávání je ve městě Základní škola praktická Rožnov pod Radhoštěm, která umožňuje vzdělávání dětí se zdravotním postižením, které jim neumožňuje jejich integraci do běžných tříd základní školy. Tato škola nabízí dva vzdělávací programy a to učební plán zvláštní školy a učební plán pomocné školy. Zřizovatelem je Zlínský kraj. U dětí předškolního věku probíhá speciální výuka v Mateřské škole Radost, ve které se ve speciální logopedické třídě vzdělává 18 dětí se závažnějšími vadami řeči a v Mateřské škole 1. máje 1153, kde se takto vzdělává 13 dětí. V této škole je také 1 speciální třída určená pro děti s kombinovanými vadami těžšího zdravotního postižení. Zde dochází celkem 4 děti Střední vzdělávání Na území města se nachází celkem 4 střední školy. Jedná se o Gymnázium a 3 odborné školy, z nichž jedna je soukromá. Středoškolské vzdělávání ve městě nabízí celkem 19 středoškolských a učebních oborů a dva obory všeobecného gymnázia. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 18

19 Tab. 15: Přehled středních škol v Rožnově pod Radhoštěm Škola Kapacita Obory Gymnázium Rožnov pod Radhoštěm Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm Střední zemědělská a přírodovědná škola Gymnázium čtyřleté Gymnázium osmileté Studijní obory: Elektrotechnika, zaměření: Zpracování informací Elektronické počítačové systémy Slaboproudá elektrotechnika Technické lyceum Mechanik elektronik Učební obory: Autoelektrikář Elektrikář slaboproud Elektrikář silnoproud Zámečník Obráběč kovů Prodavač smíšené zboží Kadeřník, kadeřnice Bakalářské studium: Aplikovaná a komerční elektronika Nástavbové: Podnikání Agropodnikání Ekologie a ochrana krajiny Přírodovědné lyceum Management a turismus Soukromá škola cestovního ruchu 410 Hotelnictví a turismus Informatika v ekonomice Management a turismus - externí studium Zdroj: Koncepce školství Města Rožnov pod Radhoštěm, 2006; město Rožnov pod Radhoštěm Terciární vzdělávání Střední škola informatiky, elektrotechniky a řemesel Rožnov pod Radhoštěm ve spolupráci s Fakultou elektrotechniky a informatiky VŠB Technickou univerzitou Ostrava, otevře ve školním roce 2008/2009 bakalářské studium ve studijném programu elektrotechnika, obor Aplikovaná a komerční elektronika. Jedná se o šestisemestrální obor denního studia. Mimo toto bakalářské studium nabízí také nástavbové studium, a to v oboru Podnikání Základní umělecké a zájmové vzdělávání V oblasti uměleckého a zájmového vzdělávání působí v Rožnově pod Radhoštěm Základní umělecká škola (zřizovatelem je Zlínský kraj) a Středisko volného času, které zřizuje město. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 19

20 Základní umělecká škola se specializuje na výuku dětí od 6 18 let a výuku pro dospělé. Jedná se o školu výběrovou, která poskytuje vzdělání ve čtyřech oborech: hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický. Středisko volného času realizuje zájmové vzdělávání dětí a mládeže. Provozuje tyto činnosti: pravidelnou zájmovou činnost v nabízených kroužcích, příležitostnou činnost, spontánní aktivity, souborovou činnost - scénický tanec - soubor DUHA, Breakdance, country tance soubor Tennessee, lidový tanec soubor Podskaláček a loutkové i živé divadlo soubor Ci-li-link. Dále organizuje klubovou činnost, kurzy, přednáškové cykly, tábory, odborná soustředění, péče o talenty a hendikepované, soutěže, přehlídky, výukové programy, akce na klíč a tzv. Rožnovský parlament. 4.2 Zdravotní a sociální péče Zdravotní péče Ve městě působí Městská poliklinika Rožnov pod Radhoštěm, ve které působí řada praktických i dalších specializovaných odborných lékařů. Dále je v Rožnově pod Radhoštěm privátní zařízení Orthes, která zajišťuje komplexní léčbu poruch pohybového ústrojí s důrazem na artroskopické operace velkých kloubů a endoprotetiku kyčelního a kolenního kloubu a následnou rehabilitaci. Dle dat z Českého statistického úřadu bylo v Rožnově pod Radhoštěm ke konci roku 2006 evidováno celkem jedno sdružené ambulantní zařízení (poliklinika) a jedno detašované pracoviště střediska záchranné služby a rychlé zdravotnické pomoci, 10 samostatných ordinací praktického lékaře pro dospělé a jedno detašované pracoviště. Z odborných lékařských praxí působí ve městě 13 stomatologů, 3 gynekologové, 16 samostatných a 6 detašovaných pracovišť ordinací lékaře specialisty. V péči o děti působí 4 samostatné a 1 detašované pracoviště ordinace lékaře pro děti a dorost. Lékárenské služby nabízejí 4 zařízení lékárenské péče Sociální péče V oblasti sociálních služeb funguje na Rožnovsku celkem 9 organizací takto zaměřených. Na území města jich působí 6 a další 3 jsou v okolních obcích. Dvě v obci Hutisko-Solanec a jedna ve Valašské Bystřici. V oblasti sociální pomoci seniorům se jedná o Domov pro seniory v Rožnově pod Radhoštěm, Pečovatelskou službu o.p.s. a Dům pečovatelské služby v obci Hutisko-Solanec. Další organizace se zaměřují na pomoc zdravotně postiženým, jinak handicapovaným a potřebným občanům. Domov pro seniory Sociální služby Vsetín, p. o. Domov pro seniory poskytuje celoroční komplexní sociální a ošetřovatelskou péči klientům, včetně služeb a zajišťuje zprostředkování kontaktu se společenským prostředím, sociálně terapeutické činnosti apod. V současné době je zde ubytováno 209 klientů v jedno a dvojlůžkových pokojích se sociálním zařízením. Kapacita je naplněna (10-20 neuspokojených žádostí/rok). Zřizovatelem je kraj. Strategický plán rozvoje města Rožnova pod Radhoštěm 20

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020

Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 číslo dokumentu 012010 Strategický plán města Kroměříže Aktualizace na léta 2010 2020 společnost Město Kroměříž Velké náměstí 115 767 01 Kroměříž tel. +420 573 321 111 fax +420 573 331 481 www.mesto-kromeriz.cz

Více

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020

Statutární město Opava. Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 Statutární město Opava Strategický plán ekonomického a územního rozvoje Statutárního města Opavy pro období 2007-2020 září 2007 OBSAH: 1 ÚVOD... 3 2 SHRNUTÍ PROFILU MĚSTA... 5 2.1 Historie města a přírodní

Více

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49

1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 Í»¹ ½µ#?² îððé îðïí αµ ½±ª?²3æ îððé Æ ½±ª» æ Obsah OBSAH 1 ÚVOD... 1 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 4 3 SWOT ANALÝZY... 40 4 STRATEGICKÝ PLÁN... 49 PŘÍLOHA 1 PŘÍLOHA 2 Přehled rozvojových záměrů subjektů

Více

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020

PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 PROGRAM ROZVOJE MĚSTA NAPAJEDLA NA OBDOBÍ 2013 2020 listopad 2013 OBSAH ÚVOD... 3 A. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 A.1 CHARAKTERISTIKA OBCE... 4 1. Území... 4 2. Obyvatelstvo... 5 3. Hospodářství... 10 4. Cestovní

Více

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013

STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 Karlovarský kraj Sdružení Krušné hory - západ STRATEGIE ROZVOJE SDRUŽENÍ KRUŠNÉ HORY ZÁPAD NA OBDOBÍ 2008-2013 30. LISTOPADU 2008 Zhotovitel: Mariánskolázeňsko, d.s.o., Plzeňská 32, 354 73 Velká Hleďsebe

Více

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020

STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 STRATEGICKÝ PLÁN ROZVOJE SDRUŽENÍ OBCÍ TOULOVCOVY MAŠTALE 2012-2020 Schváleno Valnou hromadou SOTM 17. 12. 2012 Verze 10122012 Stránka 1 Realizační tým zpracovatele: Jan Macháček Jan Řebíček, DiS Lucie

Více

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015

Strategický plán. rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Strategický plán rozvoje obce Albrechtice nad Vltavou 2009 2015 Termín zpracování: březen září 2009 O b s a h OBSAH 1 ÚVOD... 2 2 SOCIOEKONOMICKÝ PROFIL... 5 3 SWOT ANALÝZY... 33 4 STRATEGICKÝ PLÁN...

Více

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013

Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 Strategický plán Leader MAS Podhostýnska na období 2007-2013 2007, aktualizace SPL pro F8 a F9 - kapitoly 6 Strategie T. Šulák, SMARV, únor 2010 stránka 1 z 61 Obsah: 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 4

Více

Strategický plán rozvoje města

Strategický plán rozvoje města Strategický plán rozvoje města Příbora pro období 2008-2016 prosinec 2007 Strana 1 (celkem 46) Strategický plán rozvoje města Příbora 1. část současný stav prosinec 2007 Strana 2 (celkem 46) Příbora Část

Více

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady

Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko. Analytické podklady Příprava podkladů pro Integrovanou strategii území (ISÚ) MAS Lašsko Analytické podklady Místní akční skupina Lašsko červen 2014 Obsah Navazující strategie... 4 Úvod... 6 Základní popis území působnosti

Více

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje.

INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ. pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ. Silná turistické destinace. Rozkvět vinařského kraje. INTEGROVANÁ STRATEGIE ÚZEMÍ pro období 2014-2020 MAS VINAŘSKÁ Území s největší výměrou vinic v Česku Silná turistické destinace Rozsáhlá soustava rybníků Potenciál přeshraniční spolupráce Tradice a podlužácký

Více

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice

Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Integrovaný plán rozvoje území České Budějovice Zpracováno v rámci projektu IPRÚ České Budějovice Operační program Technická pomoc Číslo projektu: CZ.1.08/3.2.00/14.00347 Koncept dokumentu: 19.2. 2015

Více

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky

Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky Analýza socioekonomického rozvoje Jihomoravského kraje se specifikací potřeb po roce 2013 z hlediska kohezní politiky ZPRACOVATEL: GaREP, spol. s r.o. nám. 28. října 3 602 00 Brno Zpracovatelský tým: Ing.

Více

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU

KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU KOMUNITNÍ PLÁN SOCIÁLNÍCH SLUŽEB MĚSTA LIBČICE NAD VLTAVOU 2007-2008 PROJEKT JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKOU UNIÍ OBSAH:. Úvod... - 8 -. Úvod do problematiky komunitního plánování...- 8 -.2 Základní východiska,

Více

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor

Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor 1 Marketingová strategie cestovního ruchu a kultury města Tábor Listopad 2009 2 OBSAH A. ÚVOD... 4 1. Zadání marketingové koncepce... 4 2. Metodika a použité výzkumy... 4 B. Analytická část marketingové

Více

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI

MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI MANUÁL ROZVOJE CESTOVNÍHO RUCHU V JIHOČESKÉM KRAJI pro zpracovala Jihočeskou centrálu cestovního ruchu INCOMA Research, s.r.o. květen 2007 OBSAH 1. ÚVOD 1.1. CÍLE PROJEKTU 1.2. METODIKA PROJEKTU 1.3. SEZNAM

Více

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader

Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Rozvoj regionu MAS Pomalší metodou Leader Evropský zemědělský fond pro rozvoj venkova: Evropa investuje do venkovských oblastí 1 Obsah SPL číslo kapitoly Název strana 1. Žadatel/předkladatel SPL 4 2. Základní

Více

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013

TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 TŘEBOŇ LOKALITA VHODNÁ PRO ŽIVOT PROSINEC 2013 Tato studie byla zpracována v rámci projektu Města v rozletu, podpořeného z Programu Evropská územní spolupráce Rakousko Česká Republika 2007 2013, financovaného

Více

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO

Strategický plán Leader Místní akční skupiny ORLICKO OBSAH 1. Žadatel / Předkladatel SPL... 1 2. Základní údaje o území MAS... 1 2.1. Územní vymezení MAS ORLICKO... 1 3. Zpracování SPL MAS... 2 3.1. Strategické dokumenty na území MAS ORLICKO... 2 3.2. Zapojení

Více

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE

PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE PROGRAM ROZVOJE OBCE 2014-2020 TRŠICE vypracovaný v lednu-dubnu 2014 schválený zastupitelstvem obce dne.. 2014 OBSAH ÚVOD... 3 I. ANALYTICKÁ ČÁST... 4 1. Charakteristika obce... 4 1.1. Identifikační údaje

Více

Program rozvoje Moravskoslezského kraje

Program rozvoje Moravskoslezského kraje Agentura pro regionální rozvoj, a.s. G-Consult spol. s r.o. Hospodářská rozvojová agentura třinecka, Podnikatelské centrum s. r. o. RPIC-ViP s.r.o. Program rozvoje Moravskoslezského kraje Vize Strategické

Více

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ...

3. CHARAKTERISTIKA ÚZEMÍ... Strategický plán rozvoje mikroregionu Moravskotřebovska a Jevíčska Svazek II Profiill miikroregiionu Moravskotřebovska a Jevííčska DHV CR, spol. s r.o. OBSAH: 1. ÚVOD... 4 1. 1 OBECNÉ SOUVISLOSTI... 4

Více

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020

Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 Integrovaná strategie území MAS Havlíčkův kraj, o. p. s. pro období 2014 2020 pracovní návrh - prosinec 2014 Dokument byl zpracován v rámci projektu Podpora absorpční kapacity (CZ.1.08), jehož nositelem

Více

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast

Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Strategie integrované územní investice pro Hradecko-pardubickou metropolitní oblast Verze 27. 10. 2014 datum 27. 10. 2014 Projekt ITI metropolitní oblasti hradecko-pardubická s reg. č. CZ.1.08/3.2.00/14.00309

Více

a k t u a l i z a c e 2013

a k t u a l i z a c e 2013 Program rozvoje města Hlinska a k t u a l i z a c e 2013 www.hlinsko.cz Strana 1 (celkem 57) Zadavatel: Město Hlinsko Poděbradovo náměstí 1 539 23 Hlinsko IČ 00270059 Zastoupené : PhDr.Magdou Křivanovou

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel aktualizace červen 2012 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území

Více

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s.

Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Strategie komunitně vedeného místního rozvoje MAS Krušné hory, o.p.s. Název projektu: Podpora vzniku strategie komunitně vedeného místního rozvoje pro území MAS Krušné hory, o.p.s. Registrační číslo projektu:

Více

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE...

ÚVOD... 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... Obsah 1 ÚVOD... 2 2 ZÁKLADNÍ CHARAKTERISTIKA KRAJE... 3 2.1 POSTAVENÍ KRAJE... 3 2.2 OBYVATELSTVO... 4 2.3 OBLAST VEŘEJNÝCH SLUŽEB... 6 2.4 EKONOMIKA... 9 2.5 DOSTUPNOST A TECHNICKÁ INFRASTRUKTURA... 13

Více

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel

STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013. Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel STRATEGICKÝ PLÁN LEADER 2007-2013 Návrat ke kořenům lidové kultury služeb a řemesel listopad 2007 OBSAH: 1 Žadatel/předkladatel SPL... 4 1.1 Identifikace žadatele... 4 2 Základní údaje o území MAS... 4

Více

Sociodemografická studie

Sociodemografická studie Sociodemografická studie MČ Praha 19 k.ú. Kbely červenec - srpen 2012 Tomáš Soukup Šmeralova 4 170 00 Praha - Bubeneč IČ: 73534781 TEL: +420 739 358 697 E-mail: info@vyzkumysoukup.cz www.vyzkumysoukup.cz

Více