SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA

Rozměr: px
Začít zobrazení ze stránky:

Download "SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA"

Transkript

1 SMLOUVA O PRODEJI PODNIKU PŘI ZPENĚŽOVÁNÍ MAJETKOVÉ PODSTATY SCHUSS PRAHA PODLE 290 INSOLVENČNÍHO ZÁKONA Ing. Luboš Smrčka, CSc., Opatovická 17/159, Praha 1, insolvenční správce dlužníka SCHUSS PRAHA spol. s r.o., Praha 10, Sazečská 645/12, IČ : , jako Prodávající, a XYZ, dále jako Kupující, uzavřeli tuto smlouvu o prodeji podniku (dále jen Smlouva ) : PREAMBULE Prodávající je insolvenčním správcem majetkové podstaty dlužníka SCHUSS PRAHA, spol. s r.o., Praha 10, Sazečská 645/12, IČ : , (dále jen SCHUSS PRAHA nebo Dlužník ), jejíž součástí je také níže specifikovaný Podnik, přičemž Prodávající je oprávněn předmětný Podnik zpeněžit jedinou smlouvou ve smyslu 290 zákona č.182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení ve znění pozdějších předpisů (dále jen insolvenční zákon nebo IZ ). Insolvenční správce byl do své funkce ustaven na základě usnesení Městského soudu v Praze (dále jen MS v Praze ) ze dne , č.j.: MSPH 78 INS 8140/2011-A-13, kterým byl zjištěn úpadek dlužníka SCHUSS PRAHA. Usnesením MS v Praze ze dne , č.j.: MSPH 78 INS 8140/2011-B-19, byl na majetek Dlužníka prohlášen konkurs. Tato Smlouva o prodeji podniku je uzavřena na základě výsledků výběrového řízení, jehož podmínky stanovil MS v Praze usnesením ze dne , č.j.: MSPH 78 INS 8140/2011-B DEFINICE POJMŮ Strana 1

2 1.1 Níže uvedené pojmy s počátečními velkými písmeny mají v této Smlouvě, včetně preambule a příloh Smlouvy, následující význam : Aktiva Dlužníka duševní vlastnictví, movité věci (tj. samostatné věci movité, soubory věcí movitých, zásoby a zboží), pohledávky (tj. dlouhodobé pohledávky, krátkodobé pohledávky z obchodních vztahů, pohledávky za státem), peněžní prostředky (tj. krátkodobý finanční majetek.) Aktualizované znění přílohy znamená upravený obsah přílohy této Smlouvy, zachycující změny od jejího pořízení dne do Dne předání Podniku. Duševní vlastnictví znamená nehmotná práva, které náleží k Podniku a jejichž seznam je ke dni uveden v Příloze 1 této Smlouvy případně v jejím Aktualizovaném znění. Informační memorandum znamená dokument popisující stav Podniku, který Kupující obdržel před podpisem této Smlouvy za účelem seznámení se se stavem Podniku a předložení závazné nabídky v rámci výběrového řízení vyhlášeného Prodávajícím na prodej Podniku. Movité věci znamená movité věci v majetkové podstatě Dlužníka, jejichž seznam je ke dni uveden v Příloze 2 této Smlouvy případně v jejím Aktualizovaném znění. Peněžní prostředky znamená finanční prostředky náležející k Podniku v pokladně Podniku a na bankovních účtech ke dni vyčíslené v Příloze 8 této Smlouvy případně v jejím Aktualizovaném znění. Podnik znamená Podnik ve smyslu 5 Obchodního zákoníku, který představuje hromadnou věc jakožto soubor hmotných a jakož i osobních a nehmotných složek podnikání, k němuž náleží věci, práva a jiné majetkové hodnoty spadající do majetkové podstaty Dlužníka a slouží k provozování jeho Podniku nebo vzhledem ke své povaze mají tomuto účelu sloužit, a zahrnuje zejména Duševní vlastnictví, Movité věci, Peněžní prostředky, Pohledávky, Smlouvy a Zaměstnance.. Pohledávky znamená pohledávky z obchodního styku a další pohledávky spojené s Podnikem, jejichž seznam ke dni tvoří Přílohu 3 této Smlouvy případně její Aktualizované znění. Předávací protokol znamená zápis o předání Podniku Kupujícímu, jehož vzor tvoří Přílohu 7 této Smlouvy. Seznam pojištění znamená soupis pojistných smluv/pojistných produktů vztahujících se k Podniku, jak je uveden v Příloze 6 této Smlouvy. Strana 2

3 Smlouvy - znamenají existující smlouvy související s podnikáním a provozem Podniku, jejichž seznam je uveden v Příloze 5 případně v jejím Aktualizovaném znění. Zaměstnanci znamená zaměstnance Podniku, jejichž seznam ke dni tvoří Přílohu 4 případně její Aktualizované znění. Závazky znamená závazky související s Podnikem, s výjimkou těch závazů, které jsou dle insolvenčního zákona nepřevoditelné a těch závazků, které dle insolvenčního zákona nepřecházejí. Znalecký posudek - znamená Znalecký posudek č /2011 ze dne , zpracovaný znalcem Janem Münsterem, Sekaninova 52, Praha 2 Nusle, ve znění dodatku č.1 ze dne PŘEDMĚT SMLOUVY 2.1 Prodávající touto Smlouvou prodává Kupujícímu a převádí na něj vlastnické právo k Podniku, a to za níže uvedenou kupní cenu, a Kupující za tuto kupní cenu Podnik do svého vlastnictví přijímá a přebírá Závazky. 2.2 Kupující kupuje Podnik jak stojí a leží. 3. KUPNÍ CENA 3.1 Kupní cena činí částku.kč (slovy Kč : ) 3.2 Kupní cena byla v plné výši uhrazena převodem ve prospěch bankovního účtu Prodávajícího před podpisem této Smlouvy. 4. PŘEDÁNÍ A PŘEVZETÍ PODNIKU 4.1 K předání a převzetí Podniku dojde po dohodě smluvních stran ve stanovený den (Den předání Podniku) v sídle Dlužníka: Praha 10, Sazečská 645/12, nejpozději však do 10ti dnů ode dne uzavření této Smlouvy. Kupující je povinen se k takovému převzetí dostavit a Podnik převzít. V případě, že Kupující uvedenou povinnost nesplní, má se zato, že k řádnému předání Podniku v dohodnutém termínu došlo, a pokud tento termín nebyl dohodnut, má se zato, že k předání a převzetí podniku došlo uplynutím 10. dne po uzavření této Smlouvy. 4.2 V Den předání Podniku Prodávající odevzdá Kupujícímu všechen hmotný majetek, který tvoří součást Podniku a který může být předán fyzickým odevzdáním, Prodávající odevzdá Kupujícímu všechny listiny vztahující se k Podniku. Smluvní strany sepíší a podepíší Předávací protokol. Strana 3

4 5. PŘECHOD RIZIKA ŠKODY 5.1 Riziko nebezpečí škody na Podniku přechází na kupujícího okamžikem Předání podniku. 6. PŘEVZETÍ A PŘECHOD ZÁVAZKŮ A POHLEDÁVEK 6.1 Práva (Pohledávky) a Závazky přecházejí na Kupujícího Dnem předání Podniku. 7. ZAMĚSTNANCI 7.1 Práva a povinnosti vyplývající z pracovněprávních vztahů k Zaměstnancům v rozsahu dle 291 odst.1 insolvenčního zákona přecházejí na Kupujícího Dnem předání Podniku. 7.2 Prodávající předá Kupujícímu všechny informace týkající se Zaměstnanců podle zák.č. 262/2006 Sb., zákoník práce, případně dalších příslušných právních předpisů. 7.3 Kupující se zavazuje bez zbytečného odkladu po Dni předání Podniku učinit příslušná oznámení, jsou-li vyžadována, orgánům správy sociálního zabezpečení a dotčeným zdravotním pojišťovnám, jakož i učinit příslušná oznámení o této skutečnosti každému ze Zaměstnanců. 7.4 Prodávajícímu nejsou známy žádné případy sporného ukončení pracovního poměru. Pokud by se později ukázalo, že ke spornému ukončení pracovního poměru došlo a z tohoto sporného ukončení vzniknou po Dni předání Podniku nároky zaměstnance vůči zaměstnavateli včetně peněžního plnění, bude k tomuto plnění povinen Kupující, jako vlastník Podniku. Aniž by dále uvedeným byla jakkoliv dotčena jiná ustanovení této Smlouvy či příslušná ustanovení insolvenčního zákona, Kupující také výslovně souhlasí s tím, že za případný vznik takových závazků nenese Prodávající žádnou odpovědnost, zejména že není a nebude povinen jakkoli kompenzovat Kupujícímu žádné finanční plnění či jinou škodu či újmu, které případně bude Kupující povinen plnit zaměstnanci (zaměstnancům), s nimiž byl pracovní či jiný obdobný poměr případně ukončen neplatně. 8. DUŠEVNÍ VLASTNICTVÍ, OBCHODNÍ FIRMA 8.1 Duševní vlastnictví tvoří součást Podniku a přechází na Kupujícího Dnem předání Podniku. 9. MOVITÉ VĚCI, PENĚŽNÍ PROSTŘEDKY, SMLOUVY, POHLEDÁVKY 9.1 Vlastnické právo k Movitým věcem přechází na Kupujícího Dnem předání Podniku. Strana 4

5 9.2 Vlastnické právo k Peněžním prostředkům přechází na Kupujícího Dnem předání Podniku. 9.3 Vlastnické právo k Pohledávkám přechází na Kupujícího Dnem předání Podniku. 9.4 Smlouvy a práva a povinnosti z nich (s výhradou závazků, které dle insolvenčního zákona nepřecházejí) přecházejí na Kupujícího Dnem předání Podniku. 9.5 Vlastnické právo k ostatním součástem Podniku, které zde nejsou výslovně zmíněny, přechází na Kupujícího Dnem předání Podniku. 10. PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN 10.1 Prodávající přede Dnem předání Podniku vynaloží veškeré úsilí, které lze po něm rozumně požadovat, aby provozoval Podnik ve všech podstatných ohledech stejným způsobem, jako před uzavřením této Smlouvy Kupující prohlašuje, že je řádně založen a existuje Kupující prohlašuje, že je plně oprávněn a má neomezenou způsobilost uzavřít tuto Smlouvu a plnit závazky z ní vyplývající. Kupující dále prohlašuje, že nepotřebuje k uzavření této Smlouvy a plnění povinností z ní vyplývajících žádné další souhlasy, povolení, schválení či výjimky, a pro případ, že je potřebuje, že tyto byly řádně vydány či uděleny a jsou platné a účinné Kupující výslovně prohlašuje, že Informační memorandum ohledně Podniku a Znalecký posudek, které mu Prodávající poskytl v rámci výběrového řízení, a veřejné informace dostupné o Podniku, které si Kupující před uzavřením této Smlouvy nezávisle získal, představují pro Kupujícího zcela dostatečné informace a podklady pro uzavření této Smlouvy a její plnění, a tedy, že Podnik kupuje a přijímá, jak stojí a leží, bez jakýkoliv záruk a jakékoliv odpovědnosti Prodávajícího za právní nebo faktický stav Podniku. V souvislosti s uvedeným Kupující prohlašuje a souhlasí s tím, že mu nepřísluší žádné nároky z právních ani faktických vad Podniku, tedy zejména žádné právo na slevu z kupní ceny, či právo odstoupit od této Smlouvy pro (jakékoli) případné vady Podniku. Uvedeným ustanovením nejsou nijak dotčena ustanovení insolvenčního zákona Po Dni předání Podniku Prodávající a Kupující bez zbytečného odkladu oznámí převzetí Závazků a přechod Pohledávek třetím osobám uvedeným v 477 odst.4 Obchodního zákoníku V případě, že Prodávající kdykoliv po Dni předání Podniku obdrží jakákoli oznámení nebo korespondenci týkající se Podniku, předá je bez zbytečného odkladu Kupujícímu Kupující sám na své náklady zajistí změny v zápisech v příslušných veřejných evidencích, přičemž Prodávající případně na důvodnou písemnou žádost Kupujícího na jeho Strana 5

6 náklady poskytne k provedení takových změn nezbytnou součinnost. Prodávající podá návrh na zápis prodeje Podniku v příslušném oddílu a vložce vedené pro Dlužníka v obchodním rejstříku. 11. SANKCE A NÁHRADA ŠKODY 11.1 V případě, že se prohlášení Kupujícího učiněné v bodě 10.2 a 10.3 této Smlouvy ukáže nepravdivým nebo neúplným a v důsledku toho se tato Smlouva stane absolutně neplanou nebo neúčinnou, je Prodávající oprávněn ponechat si ze složené Kupní ceny ,- Kč (slovy Kč : pětsettisíc), jako smluvní pokutu. Smluvní pokutou není dotčen nárok Prodávajícího na náhradu škody, která by mu v této souvislosti vznikla Kupující se zavazuje, že nahradí Prodávajícímu veškerou škodu, zejména všechny náklady, ztráty, nároky, výdaje, které mu vzniknou v důsledku toho, že Kupující porušil kterýkoliv ze svých závazků nebo jiných povinností dle této Smlouvy, případně zákonných povinností, nebo tím, že Kupující svým jednáním či opomenutím zavinil neplatnost či neúčinnost této Smlouvy. V tom případě je Prodávající oprávněn k úhradě škody zadržet přiměřenou část Kupní ceny. 12. VYLOUČENÍ APLIKCE NĚKTERÝCH USTANOVENÍ OBCHODNÍHO ZÁKONÍKU 12.1 S přihlédnutím ke zvláštním okolnostem daných skutečností, že Podnik, jakožto součást majetkové podstaty Dlužníka, je v režimu konkurzu, se výslovně sjednává, že Kupující není oprávněn od této Smlouvy odstoupit ani ji jinak jednostranně zrušit, neboť uvedeným by mimo jiné mohly být zásadně dotčeny oprávněné zájmy třetích osob zejména konkursních věřitelů. Výslovně se tak vylučuje aplikace všech zákonných ustanovení, která by oprávnění jednostranného ukončení této Smlouvy ze strany Kupujícího jinak zakládala, zejména včetně ustanovení Obchodního zákoníku 477 odst. 3 ; 484 ; 485 a 486 odst. 2 a SALVÁTORSKÁ KLAUZULE 13.1 V případě, že kterékoliv ustanovení této Smlouvy je nebo se stane neplatným, neúčinným nebo nevykonatelným, potom neplatnost, neúčinnost či nevykonatelnost takového ustanovení nemá a nebude mít vliv na platnost, účinnost a vykonatelnost ostatních ustanovení této Smlouvy, nestanoví-li zákon jinak, je oddělitelné od ostatního obsahu Smlouvy. Strana 6

7 14. DORUČOVÁNÍ 14.1 Jakékoliv oznámení, žádost či jiné sdělení, jež má být učiněno či dáno Smluvní straně podle této Smlouvy, musí být učiněno či dáno písemně. Toto oznámení, žádost či jiné sdělení bude, pokud z této Smlouvy nevyplývá jinak, považováno za řádně dané či učiněné druhé Smluvní straně zejména tehdy, bude-li doručeno osobně, doporučenou poštou, kurýrní službou na adresu Smluvní strany uvedenou v záhlaví této Smlouvy případně na jinou doručovací adresu označenou Smluvní stranou Jakákoliv oznámení, žádost či jiné sdělení podle této Smlouvy bude považováno za doručené : a) dnem fyzického předání, je-li zasíláno prostřednictvím kurýra nebo doručováno osobně; nebo b) dnem doručení potvrzeným na doručence, je-li zasíláno doporučenou poštou; nebo c) nezdaří-li se doručení shora uvedeným způsobem (či způsoby), desátým dnem ode dne předání doporučené zásilky k poštovní přepravě na adresu určenou v záhlaví této Smlouvy případně na doručovací adresu uvedenou níže Změnu doručovací adresy si Smluvní strany oznamují písemně. 15. ŘEŠENÍ SPORŮ 15.1 Tato Smlouva se řídí právem České republiky a případné spory související s touto Smlouvou budou rozhodovat soudy ČR. 16. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ 16.1 Kupující není oprávněn bez písemného souhlasu Prodávajícího přede Dnem předání Podniku převést/postoupit práva nebo povinnosti z této Smlouvy třetí osobě. V případě Prodávajícím schváleného převodu/postoupení práv a povinností Kupujícího na třetí osobu ručí Kupující za splnění veškerých povinností, vyplývajících mu z této Smlouvy, jeho právním nástupcem Tato Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech v českém jazyce, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení Tuto Smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit pouze písemnými dodatky Nedílnou součástí této Smlouvy jsou tyto přílohy: Strana 7

8 Příloha 1 Duševní vlastnictví Příloha 2 Movité věci Příloha 3 - Pohledávky Příloha 4 Zaměstnanci Příloha 5 Smlouvy Příloha 6 - Pojištění Příloha 7 Vzor předávacího protokolu Příloha 8 Peněžní prostředky S touto Smlouvou vyslovil souhlas zástupce věřitelů a insolvenční soud dle ust. 290 odst.2 IZ a Smlouva nabývá účinnosti Dnem předání podniku Smluvní strany prohlašují, každá samostatně, že jsou oprávněny tuto Smlouvu uzavřít a plnit, a jsou si vědomy skutečností z jejího uzavření vyplývajících. Smluvní strany na důkaz svého souhlasu a porozumění shora uvedenému připojují své podpisy. V Praze dne.. Prodávající... Kupující Zástupce věřitelů vyslovuje s touto Smlouvou souhlas ve smyslu 290 odst.2 IZ. Zástupce věřitelů Strana 8

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ]

Zástavní smlouva k nemovitostem č. [ ] Zástavní smlouva k nemovitostem č. Obchodní firma: P2P finance CZ s.r.o. IČ: 03114147 se sídlem: Na Perštýně 342/1, Staré Město, 110 00 Praha 1 zápis: v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování podnikatelských úvěrů platné od 1.9.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014

Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Obchodní podmínky společnosti ACEMA Credit Czech, a.s., pro poskytování úvěrů pro spotřebitele platné od 1.1.2014 Účelem obchodních podmínek pro poskytnutí úvěru (dále také jen OP ) společnosti ACEMA Credit

Více

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami:

SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: SMLOUVA O SMLOUVĚ BUDOUCÍ KUPNÍ uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku (dále jen Smlouva ) mezi smluvními stranami: 1) BC Bručná, s.r.o. se sídlem Plzeň - Jižní Předměstí, Boettingerova 2902/26, PSČ

Více

info@vypujcime.cz bankovní spojení:

info@vypujcime.cz bankovní spojení: Dnešního dne uzavřeli Vypůjčíme s.r.o., IČ: 03186792, se sídlem Praha 4 Nusle, Na Zámecké 1518/9, PSČ 140 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 228095, jejímž

Více

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy.

2.1. Součást smlouvy. Tyto Všeobecné podmínky tvoří nedílnou součást smlouvy. q Všeobecné nákupní podmínky Doosan Škoda Power s.r.o. (dále jen Všeobecné podmínky ) 1. DEFINICE NĚKTERÝCH POJMŮ 1.1. INCOTERMS 2010. Obsahuje li smlouva nebo tyto Všeobecné podmínky odkaz na INCOTERMS

Více

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti

Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti Všeobecné pojistné podmínky pro pojištění majetku a odpovědnosti P-100/14 OBSAH ČÁST 1. SPOLEČNÁ USTANOVENÍ...................................... 1 Článek 1 Úvodní ustanovení...........................................

Více

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o

Rámcová. systému. se sídlem. zastoupena IČO: 00025593. Sb., o Rámcová smlouva na systémovéé a technické poradenské služby v rámci projektu Redesign statistického informačního systému v návaznosti naa zavádění egovernmentu v ČR Dnešního dne uzavřely následující smluvní

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu stavba-krbu-svojpomocne.sk Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751, SK4020361895

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Auto, s.r.o. Verze 5/2013 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Auto, s.r.o., (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a Smlouvy o spotřebitelském úvěru (dále

Více

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz

Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní podmínky a reklamační řád eshopu nejenkrby.cz Obchodní firma: Obchody na dosah, spol. s r.o. Sídlo: Metylovice 558, PSČ 73949 Identifikační číslo: 28586751 DIČ: CZ28586751 Spisová značka: C 33233

Více

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

OBCHODNÍ PODMÍNKY. vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy, OBCHODNÍ PODMÍNKY 1. Úvod 1.1. Účelem těchto obchodních podmínek je: (c) (d) konkretizovat některá ustanovení kupní smlouvy (dále jen Smlouva ), vedle Smlouvy vymezit i další podstatné pojmy a výrazy,

Více

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o.

VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. VŠEOBECNÉ NÁKUPNÍ PODMÍNKY Q TECH s.r.o. Základní ustanovení Tyto všeobecné nákupní podmínky (dále jen VNP) platí pro veškeré závazkové vztahy týkající se kupních smluv a smluv o dílo (dále jen Smlouvy

Více

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem

ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem ZADÁVACÍ DOKUMENTACE (dále jen ZD ) vydaná k otevřené, nadlimitní, významné veřejné zakázce na dodávky s názvem Pardubická krajská nemocnice, a.s. dodávka nábytku a kuchyňského vybavení zadávaná dle zákona

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem:

RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Jméno a příjmení: rodné číslo: trvale bytem: Věřitel RÁMCOVÁ SMLOUVA O ÚVĚRU č.: Dnešního dne uzavřeli/y: Klient obchodní společnost: V6 profit spol. s r.o. se sídlem: Praha 6, Liboc, Jenečská 112/50, PSČ 161 00 identifikační číslo: 27446638 zapsaná

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015. Článek 1 Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA Příloha č. 4 k č.j. MV-153737-25/ VZ -2013 NA DODÁVKY KANCELÁŘSKÝCH POTŘEB - SKARTOVAČKY, ZPĚTNÉ PROJEKTORY A KALKULAČKY PRO ROK 2014-2015 Číslo smlouvy dodavatele č. 1: Číslo smlouvy dodavatele

Více

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi:

SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: SMLOUVA O VŠEOBECNÝCH PODMÍNKÁCH POSKYTNUTÍ ÚVĚRU je uzavřena mezi: Společnost: se sídlem: Nademlejnská 600/1, Hloubětín, 198 00 Praha 9 spisová značka: C 29514 vedená u Krajského soudu v Ústí nad Labem

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI AIR PRODUCTS spol. s r. o. PRO NÁKUP ZBOŽÍ, DODÁVKY DÍLA A SLUŽEB Preambule 1. Tyto Obchodní podmínky společnosti AIR PRODUCTS spol. s r.o. pro nákup zboží, dodávky

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2014 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ ÚVĚRŮ PODNIKATELŮM a CENÍK SLUŽEB Platnost od 1.1. 2015 sano credit VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY SPOLEČNOSTI SANO, A.S. PRO POSKYTOVÁNÍ

Více

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách

burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách burzauveru.cz s.r.o. Orientace ve Všeobecných obchodních podmínkách Na začátek Vám poskytneme několik tipů a doporučení k orientaci v našich službách a dokumentaci: 1. Na našem portále www.burzauveru.cz

Více

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany

RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE. Smluvní strany RÁMCOVÁ SMLOUVA O PŮJČCE č. Smluvní strany Zapůjčitel (dále jen Věřitel ) Firma: Mutuo s r.o. Sídlo: Praha 9, Běchovice, Podnikatelská 565, PSČ 190 11 IČO: 24753378 DIČ: CZ24753378 Zapsaný: v OR vedeném

Více

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ).

1.1.3. ze smlouvy o vytvoření grafických děl (dále jen smlouva o vytvoření grafických děl ). OBCHODNÍ PODMÍNKY společnosti inet Solutions s.r.o. se sídlem Praha 10, Nad Vodovodem 1107/37, PSČ 10800, IČ: 26775751 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 929651

Více

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009

Všeobecné obchodní podmínky smlouvy o úvěru společnosti GE Money Multiservis, a.s Verze 1/2009 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ 1.1. Tyto Všeobecné obchodní podmínky Smlouvy o úvěru Společnosti GE Money Multiservis, a.s. (dále jen "VOP") tvoří nedílnou součást Smlouvy o úvěru a vymezují vztahy mezi společností

Více

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti

Smlouvu o převodu podílu v obchodní společnosti SMLOUVA O PŘEVODU PODÍLU podle 207 násl. zákona č. 90/2012 Sb., o obchodních společnostech a družstvech, (dále jen,,zákon o obchodních korporacích ) Městská část Praha 7, IČO: 00063754 se sídlem nábř.

Více

Všeobecné obchodní podmínky

Všeobecné obchodní podmínky PENĚŽNÍ DŮM, SPOŘITELNÍ DRUŽSTVO vydává v souladu s ustanovením 273 zákonem č. 513/1991 Sb., obchodního zákoníku a v souladu se zákonem č. 284/2009 Sb., o platebním styku v platném znění Všeobecné obchodní

Více

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty)

Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) Smlouva o Zápůjčce (Peníze do výplaty) KOBLIŽEK... veselá zápůjčka uzavřená dnešního dne, měsíce a roku mezi: 1. obchodní společností KOBLÍŽEK PLZEŇ s.r.o. se sídlem v Plzni, Manětínská 1543/69, IČ: 290

Více

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele

Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s. pro podnikatele A) OBECNÁ ČÁST 1. Všeobecná ustanovení 1.1. Tyto Všeobecné smluvní podmínky společnosti CAD Studio, a.s., verze pro podnikatele (dále

Více

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s.

Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. Všeobecné obchodní podmínky Expobank CZ a.s. platné a účinné od 15. 10. 2014 1 / 19 Obsah: ZÁKLADNÍ PRAVIDLA A PRINCIPY 1. Rozsah použití 2. Definice a některá

Více

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198

SMLOUVA O DÍLO. Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 SMLOUVA O DÍLO Číslo smlouvy Objednatele: DIL/40/01/001746/2008 Číslo smlouvy Zhotovitele: MHMP20451 2008/198 uzavřená níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení 536 a násl. zákona č. 513/1991

Více